Page 1

ปี ท่ี 22 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน เมษายน 2557

ROYAL PROJECT FOUNDATION

พิธีลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนสินค้าโครงการหลวง

โดย บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่ 4 มีนาคม 2557 หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง รวมลงนาม ความรวมมือในการสนับสนุน สินคาโครงการหลวง กับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุม มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม โดย ดร.อําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนฝายการบินไทย โดยมี ศ.ดร. กําพล อดุลวิทย ผูอํานวยการฝายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง และ เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ผูจัดการครัวการบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมเปนสักขีพยาน ในการลงนาม ในการนี้ เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการครัวการบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดกลาวถึง นโยบายที่ทางประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหฝายครัวการบินเพิ่มการสนับสนุนแกโครงการหลวง โดยการ ผลิตสินคาเพื่อจําหนายภายใตตราสินคาของฝายครัวการบิน นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ไดใชผลผลิตพืชผักเมืองหนาว เพื่อ นําไปปรุงประกอบอาหารสําหรับใหบริการผูโดยสารบนเครื่องบินและลูกคาโดยทั่วไปของบริษัทฯ แลวยังเปนการสรางและสงเสริมผลิตภัณฑภายในประเทศใหกาวไปสูระดับสากลในอนาคต อันใกลตอไป ปจจุบันผลผลิตที่มียอดการนําไปใชสูงสุด ไดแก กลุมผักสดประกอบดวย ผักกาดหอมหอ พริกหวาน 3 สี แตงกวา ซูกินี กะหลํ่าปลีแดง และสลัดคอสอันดับ รองลงมา ไดแก ฟกทองหั่นเตา ซึ่งเปนกลุมผักพรอมปรุง


่ ข่าวทัวไป

NEWS

ผลการออกปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครัง้ ที่ 330/48

15 MARCH 2014

มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง นํ า โดย รศ.นพ.นิ เ วศ นั น ทจิ ต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ประธานคณะทํางาน) และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พรอมดวย คณะแพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร และขาราชการหนวยงานตางๆ ไดออกปฏิบตั งิ านบริการ หนวยแพทยเคลื่อนที่ใหแกราษฎรชนเผา มง หมูบานบวกจั่น ณ ศาลาเอนกประสงค บานบวกจั่น ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิงใต จังหวัด เชียงใหม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข ไดใหบริการตรวจรักษา จายยาและใหคําปรึกษาในการดูแลสุขภาพ อนามัย 60 ราย ฝงเข็มรักษาตามอาการโรค 12 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง เตานม 35 ราย ทันตกรรม 32 ราย ตัดผม 53 ราย แจกเครื่องอุปโภค บริโภค 150 ราย จัดยาใหโรงเรียน วัดและศูนยฯ จํานวน 10 ชุด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม - ประชา อาสาพัฒนาโครงการหลวงกําหนดจะออก ปฏิบัติงานครั้งตอไป และพิธีทําบุญประจํา ปพระบรมธาตุดอยอางขาง ในวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

2


ผลการออกปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครัง้ ที่ 329/47

24

FEBRUARY 2014

มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม -ประชา อาสา พั ฒ นาโครงการหลวง นํ า โดย ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะ ทํางาน รศ.นพ.นิเวศ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมูลนิธิโรง พยาบาลสวนดอก พรอมดวย คณะแพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร และ ขาราชการหนวยงานตางๆ ไดออกปฏิบัติงานบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ ใหแก ราษฎรชนเผา กะเหรี่ยง หมูบานแมหยอด ณ โรงเรียนบานแมหยอด ศูนยฯ ปางอุง ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2557 โดยการประสาน งานของงานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ไดใหบริการตรวจรักษา จายยาและ ใหคําปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 84 ราย ฝงเข็มรักษาตามอาการโรค 36 ราย ตรวจมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็งเตานม 31 ราย ทันตกรรม 76 ราย ตัดผม 61 ราย แจกเครื่องอุปโภค บริโภค 150 ราย แจกแวนสายตายาว 46 ราย จัดยาให โรงเรียน วัด และศูนยฯ จํานวน 8 ชุด

3


A Royal Trial Inspiration Trip วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 สายการบินบาง กอกแอร์เวย์ส น�ำคณะสื่อมวลชน รวม 13 คนเข้าร่วม กิจกรรม A ROYAL TRIAL INSPIRATION TRIP เพื่อ เก็บและชิมสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 สดๆ จาก แปลงปลูก เยี่ยมชมพร้อมเก็บผักจากโรงเรือนปลูกผัก ไฮโดรโพนิคส์เพื่อน�ำไปประกอบอาหาร ณ สถานีเกษตร หลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมสัมผัสเส้น ทางประวัตศิ าสตร์กาแฟอราบิกา้ และธรรมชาติอนั รืน่ รมย์ กับที่พักริมล�ำธารแห่งใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ROYAL

PROJECT FOUNDATION

17-19 MARCH 2014

4


ข่าวจากดอย

อ่างขาง

Angkhang

01

4-5 MARCH 2014

02

วั น ที่ 4-5 มี น าคม 2557 บริ ษั ท เอ็กแซ็กท์ จ�ำกัด โดย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ พร้อมด้วยคณะนักแสดงน�ำ อาทิ เต๋อ ฉันทวิชช์, สน ยุกต์ ส่งไพศาล, ชาคริต แย้มนาม, รถเมล์ คะนึงนิจ ฯลฯ เดินทางเข้าถ่ายท�ำละคร เรื่อง “น่ารัก” บางส่วน ใน บริเวณ แปลงชา 2000 และ หอดอกไม้ สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

03

04

13 MARCH 2014

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า วิ จั ย แ ห ่ ง ช า ติ ส า ข า วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ส�ำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ�ำนวน 15 คน เข้าศึกษาการด�ำเนินงานของสถานีเกษตรหลวง อ่างขาง ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 เพื่อน�ำข้อมูล ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงาน ของคณะกรรมการ สาขาฯ ในระยะต่อไป

12 MARCH 2014

วันที่ 12 มีนาคม 2557 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ กรุงเทพฯ จ�ำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง อ.ฝาง จ.เชี ย งใหม่ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียนในแก่นักเรียน และ เรียนรู้โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ

18 MARCH 2014

คณะนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นด� ำ รงราษฎร์ ส งเคราะห์ จ.เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ จ�ำนวน 30 คน เข้าศึกษา ดูงานด้านการเกษตรของสถานีฯ อ่างขาง พร้อมทั้งร่วม กิจกรรมเกษตรลอง DO (ห่อผลพีช) ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะ ได้น�ำไปท�ำโครงงานพิเศษต่อไป 5


อินทนนท์

Inthanon

01

02

5 MARCH 2014

11 MARCH 2014

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ส�ำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน) เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ได้ น� ำ คณะผู ้ ป ระกอบการสาขาอาชี พ ต่ า งๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา จ�ำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์ เพื่อเรียนรู้การด�ำเนินงานของมูลนิธิ โครงการหลวง

วันที่ 11 มีนาคม 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น�ำคณะนักเรียนจ�ำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เพื่อให้ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงการด�ำเนินงานของมูลนิธิโครงการ หลวง พร้อมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้น

17 MARCH 2014

ปางดะ

Pang Da

วันที่ 17 มีนาคม 2557 ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน น�ำคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าทีบ่ รู ณาการโครงการ เพิ่มพูนความมั่นคงทางอาหารพื้นที่จังหวัดน่าน ในพื้นที่ลุ่ม น�้ำมีด อ�ำเภอเชียงกลาง พื้นที่ลุ่มน�้ำสมุน อ�ำเภอเมืองน่าน และ พื้นที่ลุ่มน�้ำหวะน�้ำจ�ำ อ�ำเภอภูเพียง จ�ำนวน 50 คน เข้าศึกษา ดูงาน ด้านการปลูกไม้ผล การขยายพันธุ์ไม้ผล การผลิตกล้า พืชผัก และงานอารักขาพืช ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 6


แม่ทาเหนือ

Mae Tha Nuier

01

27 FEBRUARY 2014

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ ทาเหนือ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน) องค์การบริหารส่วนต�ำบลทาเหนือ และหน่วย งานในพืน้ ที่ ได้จดั กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณห้วยผักหละ บ้านป่างิ้ว ต�ำบล ทาเหนือ อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาย อดิศร ก�ำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น ประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 456 คน กิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการจัดการ

02

28 FEBRUARY 2014

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ทาเหนือและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน) ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชาคมจั ด ท� ำ แผนชุ ม ชน ของ หมู่บ้านแม่วอง หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านขุนทา หมู่ที่ 9 ซึ่งจัด โดย องค์การบริหารส่วนต�ำบลออนเหนือ อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชาคมท�ำแผนชุมชน ประกอบ ด้วย ผู้น�ำหมู่บ้านและราษฎรทุกครัวเรือน ของบ้านแม่วอง จ�ำนวน 26 ครัวเรือน และบ้านขุนทา จ�ำนวน 31 ครัวเรือน 7

ทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงาน/องค์กร จ�ำนวน 7 หน่วย งาน การท�ำปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ ลดการเผา จ�ำนวน 2 กอง ปริมาณ 3 ตัน การท�ำฝายชะลอน�้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�ำนวน 1 แห่ง และร่วมกันจัดท�ำแนวกันไฟรอบป่าชุมชนต�ำบลทา เหนือเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนือ่ งทุกปีโดยชุมชนและหน่วยงาน/ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นการเสริมสร้างจิตส�ำนึกของชุมชนใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการแผน ของศูนย์ฯกับแผนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลออนเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายองค์ความรู้โครงการ หลวงให้ครอบคลุมหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ สามารถแก้ไข ปัญหาและเป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง แผนการจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญได้แก่ การส่งเสริมการผลิต กาแฟคุณภาพ โดยปรับปรุงสวนกาแฟเดิมและสนับสนุน อุปกรณ์การแปรรูปกาแฟ การส่งเสริมการปลูกอโวกาโด การรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูก อโวกาโด การส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด และเสริม สร้างจิตส�ำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งการส่งเสริมการปลูก ป่าชาวบ้าน และการสร้างฝายชะลอน�้ำเพิ่มในพื้นที่เป็นต้น


03

แนะน�ำร้านจ�ำหน่ายผลิตผลโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ศูนย์พฒ ั นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือจ�ำหน่าย ไม้กระถาง ผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ สมุนไพร กาแฟ ชา น�้ำผลไม้ดอย ค� ำ และสิ น ค้ า หั ต ถกรรมของชุ ม ชน บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ บรรยากาศร่มรืน่ สวยงาม ที่จอดรถสะดวก

ห้วยลึก

Huay Lueg

01

02

10 MARCH-11 APRIL 2014

1 MARCH 2014

วันที่ 1 มีนาคม 2557 นายอดิศักดิ์ ค�ำมาบุตร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ให้ การต้ อ นรั บ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง จ.เชียงราย จ�ำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานและ เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการเพาะกล้ า ผั ก การปลู ก พื ช ผั ก เมืองหนาว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ของศูนย์พัฒนาฯ ห้วยลึก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษา

คณะนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 5 คน เข้าฝึกงาน ด้านการปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และ การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว ของศูนย์พฒ ั นาโครงการ หลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด www.npssiam.co.th Tel. 02-711-5300 8


ขุนวาง

Khun Wang

01

22 FEBRUARY 2014 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายการเกษตรประจ�ำสถานกงสุล ใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้น�ำคณะผู้บริหารจาก Guangdong Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชน จีน จ�ำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการด�ำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

ROYAL PROJECT FOUNDATION

02

8-9 MARCH 2014

วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ขุนวางร่วมกับหน่วยงานราชการ ผูน้ ำ� ชุมชน เกษตรกร บ้านป่ากล้วย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ขุน วาง ก�ำหนดจัดงานเครือข่ายกองบุญข้าวสนับสนุน วิถีเกษตร-วัฒนธรรมรากฐานแห่งการก่อเกิดความ สัมพันธ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 250 คน กิจกรรมก�ำหนดจัดเป็นประจ�ำทุกปีหมุนเปลีย่ นกันใน แต่ละหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ ขาดแคลน, สืบทอดวัฒนธรรม และให้การศึกษาเรียน รู้แก่คนรุ่นใหม่ ณ บ้านป่ากล้วย หมู่ 17 ต�ำบลแม่วิน อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

03

12 MARCH 2014

วันที่ 12 มีนาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม การเกษตรที่สูงจังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 48 คน เข้าเยี่ยม ชมกิจกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงขุนวาง

9


FCM วัสดุสัมผัสอาหาร…. ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว

วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials : FCM) คือ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทั้ ง หมดที่ นํ า ไปใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต หรื อ สั ม ผั ส กั บ อาหาร ตั้ ง แต่ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ กระบวนการผลิต บรรจุภณ ั ฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร โดยจะครอบคลุม วัสดุ ต ่ างๆ ได้ แ ก่ พลาสติก กระดาษ ยาง ซิลิโคน จุกคอร์ก หมึกพิมพ์ โลหะ สารเคลือบ ผิว สารเคลือบเงา ฯลฯ วัสดุเหล่านี้มักใช้รวม กันกลายเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องบรรจุ น�้ำผลไม้ จะประกอบด้วยพลาสติก กระดาษ อลู มิ เ นี ย ม กาว สารเคลื อ บและหมึ ก พิ ม พ์ เนื่องจาก วัตถุดิบดังกล่าวจะต้องสัมผัสกับ อาหาร จึงเป็นแหล่งที่อาจมีการเคลื่อนย้าย ของสารเข้าไปในอาหารได้ วัสดุสัมผัสอาหาร จึงกลายเป็นแหล่งปนเปือ้ นทีส่ ําคัญของอาหาร ทุกชนิด และเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่ ก่อให้เกิดอันตรายกับอาหารและสุขภาพของ ผู้บริโภคที่ทุกคนมักมองข้ามไป สารเคมี ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของวั ส ดุ ที่สัมผัสกับอาหารเช่น โมโนเมอร์ สารเติม แต่ง (additive) สารช่วยขึ้นรูป (processing aid) หรือปฏิกิริยาของผลผลิตพลอยได้ (by-product) พลาสติไซเซอร์ สารเพิ่มความ คงตัว (stabilizer) สารป้องกันยูวี สารเหล่านี้ สามารถซึมเข้าสู่อาหาร ซึ่งโอกาสที่สารเคมี

เหล่านี้จะแพร่ไปสู่อาหารได้มากน้อยนั้นขึ้นกับ อุณหภูมิ, ระยะ เวลาที่จัดเก็บ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ ขนาดของรูพรุน (pore size) ความหนา และบริเวณผิวสัมผัส และชนิดของอาหาร ปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะวัสดุบรรจุอาหารประเภทไขมัน น�้ำพริก เครื่องปรุงรส มักพบปัญหาในการปนเปื้อนกับสารพลาสติ ไซเซอร์ซึ่งเป็นส่วนผสมของแผ่นพลาสติกตัวรองใต้ฝาขวด โดยสารนี้ จะเคลื่อนย้าย (migration) ไปยังอาหาร ดังนั้น ในแต่ละประเทศจึง มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร โดยเฉพาะ สหภาพยุโรปให้ความส�ำคัญและเข้มงวดกับการใช้ภาชนะพลาสติก บรรจุ อ าหาร หรื อ เรี ย กว่ า วั ส ดุ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ สั ม ผั ส อาหาร (food contact materials) และมีการตรวจสอบหาสารที่ปนเปื้อน มาจากวัสดุสู่อาหารอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สหภาพยุ โ รปได้ ต รวจพบการปนเปื ้ อ นของสารในกลุ ่ ม พทาเลต (phthalate) และ ESBO (epoxidised soy bean oil) จากแผ่น รองฝาพลาสติกประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ใช้ปิดขวดแก้วที่ บรรจุอาหารประเภทน�้ำพริกเผา ซอสปรุงรส ประเภทต่างๆ น�้ำพริก แกง เป็นต้น ส�ำหรับวัสดุสัมผัสอาหารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัย ตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป และได้รับการรับรองว่ามีความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว จะได้รับอนุญาตให้มีการติดฉลากที่ผลิต ภัณฑ์สัญลักษณ์ดังภาพ (ภาพของแก้วไวน์และส้อม) ถึงแม้ว่าสารปนเปื้อนที่จะลงไปอยู่ในอาหารนั้นจะมีปริมาณ ต�่ำ แต่เมื่อค�ำนึงถึงระยะยาวแล้วอาจเกิดการสะสมในร่างกายของ มนุษย์เป็นปริมาณมาก ได้ โดยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลเกี่ยวกับการ สารเคมีจากวัสดุสัมผัสอาหารก็คือ 1. ความรู้ในกฎหมายของสารพิษที่อนุญาตให้ใช้เป็นวัสดุสัมผัส อาหารในยุโรป สหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ (ไม่รวมประเทศจีน) นั้นมี ความต่างกัน 10


ไตรบิวทิล-ทิน (tributyl-tin), ไตรโคลซาน (triclosan) และพทาเลธ (phthalate) ซึง่ สารเหล่านีถ้ กู ใช้เป็นวัสดุสมั ผัสอาหารอย่างถูกกฎหมาย ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 3. จ�ำนวนสารเคมีทั้งหมดที่ถูกน�ำมาใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร นั้นมีมากกว่า 4000 ชนิด ซึ่งวัสดุสัมผัสอาหารอาจท�ำให้เกิดปฏิกิริยา พอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น (Polymerization) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ (by-product) ที่ไม่ทราบอยู่ด้วย หรือในวัสดุสัมผัสอาหารเองอาจมี สารปนเปื้อนอยู่ หรืออาจเกิดปฏิกิริยาที่ไปท�ำลายองค์ประกอบของ สารประกอบอื่นๆ ซึ่งท�ำให้มีสารที่ไม่ได้ต้องการปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ในสหรัฐอเมริกา แร่ใยหิน (asbestos) เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ non-intentionally added หลายชนิด ถูกจัดเป็น Indirect food ad- substances (NIAS) ditives คือเป็นสารปริมาณน้อยที่เจือปนใน NIAS อาหารเนื่องจากการบรรจุ การเก็บ เช่น สาร ที่เป็นส่วนประกอบของกาวหรือสารเคลือบ ในบรรจุภัณฑ์อาหารที่เจือปนในอาหาร สาร ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือเป็นสาร Break-down Contaminants from Impurities Side products Products recycling processes ที่รู้กันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ถูกพบในขวดน�้ำ พลาสติกที่ท�ำจาก โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene Terepthalate) เรียกย่อ ว่า Degradation of Degradation of PET หรือ PETP และยังพบในภาชนะที่ท�ำจาก polymers additives เมลามีนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีในการตรวจสอบที่ดีเพียง 2. สารรบกวนฮอร์โมน Endocrine ใดก็ตาม เราก็ไม่อาจทราบได้ว่าสารเคมีจากวัสดุหีบห่อที่ปนเปื้อน Disrupting Substances หรือ EDS เป็นสาร ในอาหารนั้นเป็นสารอะไร และจะเป็นอย่างไรถ้าร่างกายได้รับสาร ที่มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์สารรบกวน เหล่านี้เข้าไปได้ทั้งหมด 100% จะเกิดการสะสมแล้วส่งผลต่อสุขภาพ การท�ำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine disอย่างไร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้นำ� สารเหล่านี้มาตรวจสอบวิจัย เพื่อจะ ruptor chemicals; EDC) เป็นสารที่เป็น ได้มีข้อก�ำหนดส�ำหรับ ความปลอดภัยของผู้บริโภค ฮอร์โมนปลอมคือท�ำงานเลียนแบบฮอร์โมน อ้างอิงจาก มีผลรบกวนต่อระบบสืบพันธุ์หรือพัฒนาการ ของสัตว์และมนุษย์ท�ำให้เกิดความผิดปกติ 1. Food and drug administration, department of health and human services ทางฮอร์โมนเพศ เกิดการเบี่ยงเบนเพศ เช่น โนนิล ฟีนอล (nonylphenol), บิสฟินอล-เอ 2. Koster, S. (2012). “Safety evaluation strategy of nonintentionally added substances (NIAS).” (Bisphenol A หรือ BPA) จากพอลีคาร์บอเนต (PC), styrene จาก พอลี ส ไตรี น (PS), 3. www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140219205215

11


เชียงใหม่ 1. ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ ที่อยู่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-211-613, 053-944-087 2. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ ในบริเวณสนามบินเชียงใหม่ เลขที่ 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5392-2127 3. ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า ที่อยู่ 25-26 เชียงใหม่พลาซ่า ถนนเชียงใหม่-ล�ำพูน ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอเมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5314-1855

เชียงราย โครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ที่อยู่ ห้องเลขที่ G06 ชั้น G 99/9 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5317-9920

อุ ดรธานี ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ที่อยู่ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เลขที่ 277/1-3.271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4292-1275

กรุ งเทพฯ 1. ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. ที่อยู่ ตลาด อ.ต.ก. ถนนก�ำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2279-1551 2. ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2942-5686-9 ต่อ 23 หรือเบอร์ตรง 0-2561-0197 3. ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า ที่อยู่ อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-0623 4. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่อยู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2535-6112 5. ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ที่อยู่ PLZ.B.SHP022A 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โซนเซ็นทรัล ถนนพหลโยธิน ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0-2958-5925 6. ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เช่ ที่อยู่ ตลาดบองมาร์เช่ เลขที่ 105/1 (ห้อง ป.13) ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2158-0673 7. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อยู่ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2134-8888 ต่อ 6260 เวลาเปิดท�ำการ เปิดท�ำการทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. 8. ร้านโครงการหลวงหัตถกรรม สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 4.4/1-4/2.4/4 ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน D ติด Isetan ถนนราชด�ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2640-7000 ต่อ 7974 9. ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ที่อยู่ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช เลขที่ 333/99 หมู่ 9 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3804-3525 10. ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่อยู่ พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2354-4720

ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน เมษายน 2557

จดหมายข่าวโครงการหลวง เมษายน 2557  
จดหมายข่าวโครงการหลวง เมษายน 2557  
Advertisement