Page 1


¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

Արդեն երրորդը շարունակաբար...

Երեւանը գրքի համաշխարհային 12-րդ մայրաքաղաք, հայ տպագրության 500 ամյակ... ամենախոսուն այցեքարտերը ներկայանալու համայն աշխարհին...

Հայաստանյան այս յուրահատուկ տարվա փառահեղ մշակութային իրադարձություններին նվիրված հանդիսությունների հորձանուտում hամատարած կորսված գրքասիրությունը վերադարձնելու հավատով լեցուն «Դարձ առ գիրք» խորագրով գրքարվեստի երրորդ փառատոն, որն այս տարի առավել քան համահունչ է երկրի մշակութային զարկերակին: Փառատո՛ն, որն արդեն երրորդ անգամ հանդգնում է ճեղքել անհավատ-թերահավատների ստվար բանակը, որ թվացյալ «ընթերցող եւ ուսյալ մարդու վերագտնումի անհնարինությունը» վանկարկելով, տարիներ շարունակ խոչընդոտել է (միգուցե անգիտակցաբար) հավատով ներշնչված նվիրյալներին: «Շրջադարձ առ գիրք» նվիրական նպատակը մեզ վճռականություն եւ հույս է ներշնչում անվարան քայլելու փոքր-ինչ լուսավորված ոգու եւ կամքի, գրքի եւ ընթերցանության արահետով:

B AC K 2 B OOK

Արդեն միայն մեսրոպյան գրով, մեղապարտյան տպագրությամբ, ոսկեդարի եւ միջնադարի հզոր մշակույթով հայ գիրքը կատարել է իր փառատոնը: Մեզ մնում է միայն հասկանալ, որ գրքարվեստի փառատոնը բոլորովին էլ ժամանակավրեպ չէ (ինչպես մտածում են շատերը), այլ ճիշտ պահն է փառատոնելու գիրքը, այսուհետ շարունակաբար հընթացս տարանջատելու արժեքավորն ու ապարժեքը: Քանզի ակնհայտորեն գրքասեր եւ գիրն ու գիրքը գնահատող, այդ հրաշքներով ոգեւորվող մարդն է արժանի լավագույն եւ արժանապատիվ ապագայի:

2

Մենք հավակնություններ չունենք, պարզապես հավատում ենք, որ մշակույթի հայաստանյան զարգացումների ճանապարհին Երեւանը աշխարհի գրքի 12-րդ մայրաքաղաք կոչմանը եւ 500 ամյա հայ տպագրություն իրողությանը համահունչ «ԴԱՐՁ առ ԳԻՐՔ» փառատոնն իր ամենամյա միջոցառումներով հաստատուն քայլ է դեպի գիրք եւ ընթերցանություն: կազմակերպիչներ


¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

3-րդ փառատոնի ծրագրում.

գրքի տոնավաճառներ հեքիաթապատումներ ՀՀ-ում հավատարմագրված դեսպանների մասնակցությամբ

ցուցահանդեսներ բացօթյա ակցիաներ` գրաֆիտի, պատկերապատում գրքի անսովոր ձևավորում» / Workshop նոր գրքերի շնորհանդեսներ սեմինար- քննարկումներ, կլոր սեղաններ թատերական ներկայացումներ արվեստի ֆիլմերի ցուցադրություններ...

3


4

¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø ¶ ð ø Æ îàܲ ì ² Ö ² è


5


¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

кø Ʋ ÂÆ ¸ºêä ² Üܺð À

Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ùdzà »Ý ϳñ¹áõÙ.

8

ÐÐ-áõÙ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¸³ßݳÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ Édz½áñ ¹»ëå³Ý гÝë-ÚáË»Ý ÞÙǹÃÁ /2011/ üñ³ÝëdzÛÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ïóáñ¹ γñÇÝ ´»ÏÁ /2010/ ÆÆÐ-Ç ¹»ëå³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ·Íáí ËáñÑñ¹³Ï³Ý ØáõѳÙÙ³¹ 軽³ Þ³ùǵ³Ý /2011/


9


ÎàØÆø ê | ¶ ð ² ü ÆîÆ ¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

³Ýݳ˳¹»åÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ /·áõó»»õ/ ³ß˳ñÑáõÙ 33 Ù»ïñ³Ýáó JUMBO ÏáÙÇÏë, Çñ³Ï³Ý³óí³Í ‹‹ ³Ý·áõɻ٠ËÙµÇ ›› ÏáÕÙÇó

10


11


êºØÆܲ ð ܺð | ¸² ê² Ê àêàôÂÚàôÜܺð

²É»Ý ܳí³ñ³ ¹» ´áñç³ »õ ¸ÁÝÇ ¸áÝÇÏÛ³Ý

ÚáõñÇ Ê³ã³ïñÛ³Ý, ê»ñ·»Û ʳãÇÏûÕÉÛ³Ý, ì³Ñ³Ý ʳã³ïñÛ³Ý

¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

ѳÛñ È»õáÝ ¼»ùÛ³Ý

12


³¹»õáë ʳã³ïñÛ³Ý ê»ñ·»Û ʳãÇÏûÕÉÛ³Ý ²ñ³Ù Âá÷ãÛ³Ý ¶áѳñ Øáõñ³¹Û³Ý гÏáµ Øáíë»ë

13


êºØÆܲ ð ܺð | ¸² ê² Ê àêàôÂÚàôÜܺð

ʳãÇÏ ÂáÉáÉÛ³Ý, ¶³·ÇÏ ÎÇÉÇÏÛ³Ý, ²ñ³ Ðáíë»÷Û³Ý

¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

ÚáõñÇ Ê³ã³ïñÛ³Ý, ²ñ³Ù Ø»Ññ³µÛ³Ý, ì³Ñ³Ý ʳã³ïñÛ³Ý

14

â³ñɽ Èáµ¹»É


ØÇß»É Ø³ñÛ³Ý ²ÑÙ»¹ ÆÝë»É ÐáíѳÝÝ»ë â»÷»ãÛ³Ý

15


¶ ð ø ºð Æ Þ Üàð в ܸºêܺ𠸲 ð Ò ² è ¶ Æð ø

16

гÛïÝÇ Çñ³í³å³ßïå³Ý »õ Ññ³ï³ñ³ÏÇã è³·Á÷ ¼³ñ³ùáÉáõÇ ·ñù»ñÇ ßÝáñѳݹ»ë


“ê³ñ·Çë ʳã»Ýó” »õ “öñÇÝÃÆÝýá” Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý Ññ³ï³ñ³Ï³Í Îáëï³Ý ¼³ñÛ³ÝÇ “²Ýóáñ¹Á »õ Çñ ׳ٵ³Ý” ·ñùÇ ßÝáñѳݹ»ë

17


18

¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø ¶ ð ø ºð Æ Þ Üàð в ܸºêܺð


19


20

¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø ´² ò úÂÚ² ² Îò Ʋ ܺð


21


22

¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø ´² ò úÂÚ² ² Îò Ʋ ܺð


23


¸² ð Ò ² è ¶ Æð ø

вÚÎ²Î²Ü ¶ð²îäàôÂÚ²Ü 500 ²ØÚ²ÎÆ ØÆæàò²èàôØܺðÀ вزβð¶àÔ äºî²Î²Ü

B AC K 2 B OOK

вÜÒܲÄàÔàìÆ Ðàì²Üàô ܺðøà

Back to Book  

booklet of B2B festival

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you