Issuu on Google+

ѳñóñ»ù §Ñ³Û÷áëïáõÙ¦

вڲêî²Ü 1500 ¹ñ³Ù ±

00_______

/

a c t u a l

a r t /

j o u r n a l

/

2 0 0 4

³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ a cover.qxd 07/07/2004 7:07PM ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ ³/³Ïïáõ³É ³ñí»ëï/#1 /2004 ³Ùë³·Çñ ³Ùë³·Çñ

a

±

³Ýå»ïù ³Éï»ñݳïÇí ³Ñ³í³ëÇÏ ³ÝͳÝáà ³í»Éáñ¹ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ³ë»Ýù ³é³ç³ñÏí³Í ³ñ¹Ûáù ³Ý³å³Ñáí ³ñ·³ëÇù ³é³ñϳ ³éѳë³ñ³Ï ³ñï³¹ñ³Ýù ³Ýï»ëí³Í ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ³Ëï³ÝÇß ³Ýí׳ñ ³Ýï»ñ ³ÝÓݳ·Çñ ³ÝóáõÙ ³Ù»Ýáõñ ³Ï³Ý ³Ï³Ù³ ³ÛÉ»õë ³Ûɳݹ³Ï ³ ³åáõß ³Ý³å³Ï ³Ñ³ ³Ñ³·ÇÝ ³Ý³Ùáà ³ÝϳÝáÝ ³éÏ³Ë ³Ý³í³ñï ³Ýѳï³Ï³Ý ³ÝѳïáõÛó ³ß˳ï³ï³ñ ³Õµ³ï³ñ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý ³ñ³ ³ëáõå ³ËÃáõÝ·-³ËÃáõÝ· ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ³Ý³ÉÇ ³ÛëåÇëÇ ³Ý³Õáõѳó ³éϳ ³ñﳷݳ ³ÝÑáõÛë ³ëáñïÇ ³½Ýí³ÙáñÇ ³éÝãíáÕ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Ý»ñ»õáõÛà ³Ýå³ïÏ³é ³Ýϳë»ÉÇ ³Ý³ïáÙÇÏ ³é³ÝÓÇÝ ³Ý¹áõñ ³ÝßáõÝã ³Ýå»ïù ³Éï»ñݳïÇí ³Ñ³í³ëÇÏ ³ÝͳÝáà ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ³ë»Ýù ³é³ç³ñÏí³Í ³ñ¹Ûáù ³Ý³å³Ñáí ³ñ·³ëÇù ³éí³Ï³íáñ

³

³

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

a cover.qxd 07/07/2004

7:07PM

±

·ñ³ýÇÏÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³Ùë³·ñ³¹³ßïáõÙ -Ç ï»ÕÁ áõÕճѳ۳ó ³é³ÝóùÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ó»õÁ, ÑáñǽáݳϳÝÁ` µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ϳñÙÇñáí Ýßí³ÍÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ # 0-ÇÝ, ÇëÏ Ï³Ý³ãáíÁ` #1-ÇÝ

³

³

³³

/³Ïïáõ³É ³ñí»ëï/#1/Ù³ÛÇë, ÑáõÝÇë. ÑáõÉÇë

±00_______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


É»õ­á Ý­ ³µ­ñ ³­Ñ ³Ù­Û ³Ý / ½ñáõÛóÝ»ñ ͳéÇ Ùáï

/ѳïí³ÍÝ»ñ ·ñùÇó/

Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

Éáõë³ÝϳñÁ ½³í»Ý ë³ñ·ëÛ³ÝÇ / 198?????

________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

IÃÛáõÝ­Ý»ñ­ »Ý,­ áñáÝó­ í»ñ­Ý³­·Ç­ñÁ­ ë»­ñáõÙ

§¼ñáõÛó­ Ý»ñ­ ͳ­ éÇ­ Ùáï¦`­ ËáñÑñ­ ¹³­ Íáõ­ -

¿­ ÐÇÝ­ Ðáõ­ Ý³ë­ ï³­ ÝÇó:­ êÛáõ­ Ý³ë­ ñ³­ ÑÇ­ Ùáï ѳݭ ¹Ç­ åáÕ­ ÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Ý»ñÝ­ Çñ»Ýó­ ëïá­ ÇÏ ¿ÇÝ­Ïá­ ãáõÙ,­Ýñ³Ýù,­áí­ ù»ñ­×»­ Ù»­ Éáí­½ñáõ­ óáõÙ­¿ÇÝ­ÙÇÙ­ Û³Ýó­Ñ»ï`­å»­ ñ»­ å³­ û­ ïÇÏ­ Ý»ñ ¥§Ö»­ ÙáÕ­ Ý»ñ¦¤:­ ²Ûë­ ï»Õ­ àõ­ ëáõ­ óÇ­ ãÁ­ ͳ­ éÇ ï³Ï­½ñáõÛó­¿­í³­ ñáõÙ,­µ³Ûó­Ù»Ýù­å»ïù­¿ å³ï­ Ï»­ ñ³ó­ Ý»Ýù­ áã­ ÙÇ­ ³ÛÝ­ ɳۭ ݳ­ ë³­ Õ³ñà ϳխ ÝÇ,­ëá­ ëÇ,­Éá­ ñ»­ ÝÇ­»õ­³ÛÉÝ,­áñÇ­ëï­ í»­ ñáõÙ­ï»­ Õ³­ íáñ­ í»É­»Ý­³ß­ ³­ Ï»ñï­ Ý»­ ñÁ,­³ÛÉ Ý³­ »õ­ ï»­ ÕÇ­ ÁÝï­ ñáõÃ۳ݭ ³é³ÝÓ­ ݳ­ ѳ­ ïáõÏ ëÇÙ­ íá­ ÉÇ­ ϳÝ`­ ïÇ­ »­ ½»­ ñ³­ ϳݭ ͳ­ éÁ,­ Ï»­ ݳó ͳ­ éÁ,­ÇÙ³­ óáõ­ Ã۳ݭͳ­ éÁ:

ï³ï۳ݳ­óÇíÛ³Ý ­ ¥·.­Ý³½­ É᭠۳ݭ§Ñ³­ Û»­ ɳ­ ÛÇÝ­ÏñÏ­ ݳÏ`­Ïá­ ñáõëï­»õ­Ó»éù­ µ»­ ñáõÙ¦,­Ù.,­1994,­¿ç 10,­·ñ­ ùÇ­³é³­ ç³­ µ³­ ÝÇó¤:

I³ñ­Ë³­ÛÇÏ­ íǭ׳ϭ ÑÇß­»ó­ÝáÕ­ ÇÝã­-áñ­ ÙÇ­È.­²µ­ ñ³­ ѳ٭ Û³­ ÝÁ­÷áñ­ ÓáõÙ­¿­í»ñë­ ï»Õ­ Í»É

³ë­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ,­ áñÇó­ ½³ñ­ ·³­ ó»É­ »Ý­ ³ñ­ í»ë­ ïÁ,­Ùá­ ·áõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­·Ç­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­åá­ »­ ½Ç­ ³Ý: ´³Ûó.­Ñ³ß­ íÇ­³é­ Ý»­ Éáí­³ÛÝ,­áñ­Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­ ³é³ë­ å»­ ɳ·Ç­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ËÇëï­ µ³ñ­ ·³­ í³­ ׻ɭ¿­³Û¹­ÙÇ­ ³ë­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ï³ñ­ ñ³­ Ï³Ý µ³­ Õ³¹­ ñÇã­ Ý»­ ñÇ­ù³Û­ ù³Û­ »Éáí,­³Ù»­ Ý»õ­ ÇÝ­³Ý­ Ñ»­ ï³ùñù­ ñ³­ ϳݭ㿭¹ñ³Ý­Ñ³­ ϳ­ ¹Çñ­ëÇÝ­ û­ ½Á,­ Ù³­ ݳ­ í³Ý¹,­ áñ­ §Ùá­ ·³­ ϳݭ é»­ ³­ Éǽ­ ÙǦ­ ų­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­ ·ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ óáõ­ ó³­ ÝáõÙ­¿­³Û¹­Å³Ý­ ñÇ­Ñ»­ ï»õ­ á­ Õ³­ ϳݭ½³ñ­ ·³­ óáõ­ ÙÁ:­ ¥êá­ í»­ ï³­ ϳݭ³½­ ·³·­ ñáõ­ ÃÛáõÝ,­1988,­Ñ. 5,­¿ç­121¤:

6

I

ÀÝûñóáÕÇ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏíáÕ ½ñáõÛóÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ÃÕÃÇÝ Ñ³ÝÓÝí»É 1970-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó: ØÇ ù³ÝÇ ûñ »õ ß³µ³ÃÇó ÙÇÝã»õ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ï»õáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáí ¹ñ³Ýù ·ñíáõÙ »Ý ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ: êϽµáõÙ »ë Ùï³ÍáõÙ ¿Ç, áñ 365 ¹ñí³· ÏÉÇÝÇ Áëï ï³ñí³ å³ñáõÝ³Ï³Í Ãí»ñÇ: ºë ³ñ¹»Ý ·Çï»Ç í»ñçÇÝÁ` ³ÛÝ å»ïù ¿ ÏñÏÝ»ñ ³é³çÇÝÁ, »õ Ùï³ÍáõÙ ¿Ç Éñ³óáõóÇã ¹ñí³·Ç Ù³ëÇÝ, ³ÛÝ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» §¼ñáõÛóÝ»ñÁ¦ ϳñ¹³Ý ݳѳÝç ï³ñáõÙ: лïá »ë Ññ³Å³ñí»óÇ ³Û¹åÇëÇ Ï³éáõóí³ÍùÇó` ÇÝùë ÇÝÓ ÑáõÛë Ý»ñ³ñÏ»Éáí ³é ³Ýßï³å áõ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ·ÇñÁ »õ ³å³·³ ÁÝûñóáÕÇÝ ³½³ï»Éáí å³ñï³¹ñí³Í §é»ÅÇÙ³ÛÇݦ ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÇó: ²é³í»É »õë áñ §¼ñáõÛóÝ»ñǦ ï³ñ»Ï³Ý µáÉáñ³ßñç³ÝÁ Ùï³Íí»É ¿ñ ëáëÏ áñå»ë ³ÏݳñÏ, ѳëï³ïáõÙÁ Ïé³ÑÙ³Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ͳéÁ, áñÇ Ùáï í³ñíáõÙ »Ý ½ñáõÛóÝ»ñÁ, ϳå áõÝÇ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ͳéÇ Ñ»ï: ºí, Ç ¹»å, áñáß ¹ñí³·Ý»ñ ϳ٠¹ñ³Ýó ѳïí³ÍÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý, ÇÝãÁ ϳñáÕ ¿ ï³ñí³ Ù»ç ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ûñ»ñÇ Ý߳ݳϳÉÇáõÃÛ³Ý ÃÛáõñ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»É: ÆëÏ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ »ë Ç ëϽµ³Ý» ջϳí³ñí»É »Ù ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ ѳݻÉáõ ëϽµáõÝùáí, ÇÝãÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÇÝÓ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ å³ï׳éáí ³Ýï»ÕÇ ÏÃí³: ²Û¹ ï»Õ»ñÁ Ýßí³Í »Ý ³Ûë Ýß³Ýáí***: âßïÏ»É` ³ÛÉ ³Ý¹³ñÓ Ñ»é³óÝ»É` ÝϳïÇ »Ý ³éÝíáõÙ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ÏïáñÝ»ñÁ, ³ÛÉ áã û Ù³Ýñ É»½í³Ï³Ý íñÇå³ÏÝ»ñÁ, ϳ٠¿É ³é³ÝÓÇÝ ³ëáõÛÃÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ ã»ë ѳٳӳÛÝíáõÙ »õ áñáÝù ϳñáÕ »Ý íÇ׳ñÏí»É ѻﳷ³ ½ñáõÛóÝ»ñáõÙ: ²Û¹åÇëÇ å³Ï³ëáÕ ¹ñí³·Ý»ñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ß³ï ã»Ý, ³ÛÝå»ë áñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ, ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, Ñáõëáí »Ù, ãÇ ó³ùáõóñíÇ ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ: àí »õ áõÙ Ñ»ï ¿ ½ñáõÛóÝ»ñ í³ñáõ٠ͳéÇ Ùáï: ²Ù»ÝÇó ³é³ç ¹ñ³Ýù ½ñáõÛóÝ»ñ »Ý ÇÝù¹ ù»½ Ñ»ï, µ³Ûó ݳ»õ ³Ù»ÝùÇ Ñ»ï, áí ѳñó»ñ ¿ ï³ÉÇë, ϳ٠ϳñáÕ ¿ ¹ñ³Ýó å³ï³ë˳ݻÉ: ø³ÝÇ áñ »ë ³½·³·ñ³·»ï »Ù, ß³ï Ñ³×³Ë ÇÙ ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý ÉÇÝáõÙ ³ÛÉ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ñ¹ÇÏ: »å»ï ½ñáõÛóÝ»ñÁ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ͳéÇ Ùáï Ñݳñ³íáñ ¿ áõëáõóãÇ »õ ³ß³Ï»ñïÇ Ëñ³ï³Ï³Ý ½ñáõó³ïñáõÃÛ³Ý ½áõ·áñ¹áõ٠ѳñáõóÇ, Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹³ ³Û¹å»ë ã¿, áõëáõóÇãÝ áõ ³ß³Ï»ñïÁ Ùßï³å»ë ï»Õ»ñÁ ÷áËáõÙ »Ý: ¼ñáõÛóÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ý³»õ Çñ»Ýó ݳ˳ïÇåÁ ÏÛ³ÝùáõÙ: ¸ñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ, ٳݳí³Ý¹ í³Õ ßñç³ÝÇÝÁ` ³ñÓ³·³ÝùÝ »Ý ³ÛÝ ½ñáõÛóÝ»ñÇ, áñ Ù»Ýù í³ñáõÙ ¿ÇÝù ì³ñ¹³Ý гÛñ³å»ïÛ³ÝÇ Ñ»ï` ³Ûë ·ÇñùÁ ·ñ»Éáõó ³é³ç »õ Ñ»ïá: лÝó ݳ ѳÙá½»ó ÇÝÓ ·ñ»É ³ÛÝ, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ áõß Ó»õ³íáñí»ó §¼ñáõÛóÝ»ñ¦-Ç ï»ëùáí, û»õ, »ñ»õÇ, ¹ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý»õÇÝ áã µáÉáñÇ Ñ»ï ¿ ѳٳӳÛÝ: ¼ñáõÛóÝ»ñÝ Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÇ Ñ»ï ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ϳñ»õáñ »Ý ݳ»õ ³ÛÝ µ³Ýáí, áñ ݳ µ³Ý³ë»ñ ¿` §Ëáëù³ë»ñ¦, ÇëÏ »ë áñå»ë ³½·³·ñ³·»ï, áí ³í»ÉÇ ß³ï ³éÝãíáõÙ ¿ ·áñÍÇÝ, å»ïù ¿ ǹ»³ÉáõÙ ÉÇݻ٠ýÇÉáõñ·` §·áñͳë»ñ¦, ³Û¹ å³ï׳éáí ã»Ù ϳñáÕ ãû·ïí»É µ³Ý³ë»ñÇ Ëáëù»ñÇó »õ Ùïù»ñÇó ÷ÇÉÇëá÷³ÛÇ` §ÇÙ³ëï³ë»ñǦ` Ç٠ݳËáñ¹Ý»ñÇó Ùß³ÏáõóÛÇÝ »éÛ³ÏáõÙ` §·áñÍ-Ëáëù-ÙÇïù¦: ê³Ï³ÛÝ §·áñÍ-Ëáëù-ÙÇïù¦ µÝáõÃ»Ý³Ï³Ý (µÝ³Ï³Ý) »éÛ³ÏáõÙ »ë »ñµ»ÙÝ ÙdzÛÝ³Ï »Ù ÙÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇ (Ùß³ÏáõóÛÇÝÇ) ë³Ñٳݳ·ÍáõÙ, ãϳ áñ»õ¿ Ù»ÏÝ, áõÙ ÏáÕÙÁ ßñçí»Ù »õ ½ñáõÛóÝ»ñ í³ñ»Ù: ø³ÝÇ áñ ½ñáõÛóÝ»ñÁ í³ñáõÙ ¿ üÇÉáõñ·Á, ÙÇ ß³ñù ¹ñí³·Ý»ñáõ٠ϳñáÕ »Ý ï»Õ ·ïÝ»É ·Í³ÝϳñÝ»ñ »õ Ïï³íÝ»ñ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ٠ųٳݳϳѳïí³ÍÝ»ñ, Ñݳñ³íáñ ¿ »õ ³ÛÉ ýÇÉáõñ·Ç³Ï³Ý 黳Édzݻñ, áñáÝù ã»Ý ¹³ñÓ»É ½ñáõÛóÝ»ñÇ Ã»Ù³ ͳéÇ Ùáï:

1. ´³ó³ï, ѳݷã³Í ÏǽÇã Ï»ëûñÇÝ: ´³Ûó ³Ñ³ ³Ýó³í ½»÷ÛáõéÁ` ëáë³÷»óÇÝ ï»ñ»õÝ»ñÁ, ßñß³óÇÝ Ëáï»ñÁ, ß³ñÅí»óÇÝ ëïí»ñÝ»ñÁ: ´³ó³ïÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³ó³í: 3. ²Ù»Ý³ÛÝ ß³ñÅíáÕ µ³Ý Ù»Ýù ѳÏí³Í »Ýù ÁÝϳɻÉáõ áñå»ë ϻݹ³ÝÇ ÙÇ µ³Ý: γïíÇ Ó³·Á ˳ÕáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ß³ñÅíáÕ ÏÍÇÏÇ Ñ»ï` áñå»ë ϻݹ³ÝÇ ÙÇ µ³ÝÇ: äñáý»ëáñ ¶ñÅÇÙ»ÏÇ ÷áñÓ»ñáõ٠ϻݹ³ÝÇÝ»ñÝ ëϽµáõÙ Çñ»Ýó 黽ÇÝ» »Õµ³Ûñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áÕçÇ ï»Õ ¿ÇÝ ¹ÝáõÙ »õ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï ˳ճÉ, µ³Ûó »ñµ Ýñ³Ýù Ç å³ï³ëË³Ý áãÇÝã ã¿ÇÝ ³ÝáõÙ, ³å³ ³ñ³· ÏáñóÝáõÙ ¿ÇÝ áñ»õ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ: 4.-´³Ûó ã¿ áñ ÃéãáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³í³ñ ÷Ýïñ»ÉÇë` ã³ñ Çß³Ù»ÕíÇ ï»Õ ¹Çٳϳíáñí³Í, Ñ³Ù»Õ ÃñÃáõñÝ»ñÇÝ Ó»éù ã»Ý ï³ÉÇë: àõñ»ÙÝ, Ýñ³Ýù ¹ñ³Ýó Çß³Ù»ÕíÇ ï»Õ »Ý ¹ÝáõÙ, »õ áã ³ÛÝ

6


00_______

å³ï׳éáí, áñ ³Û¹ ÃñÃáõñÝ»ñÝ Çß³Ù»ÕíÇ å»ë ÃéãáõÙ »Ý, ³ÛÉ å³ñ½³å»ë, áñ ¹ñ³Ýù ÝÙ³Ý »Ý ¹ñ³Ýó: -²Ûá, ¹³ ×Çßï ¿: ´³Ûó ÃéãáõÝÝ»ñÁ, ÙÇÝã Ëáñ³Ù³ÝÏ ÃñÃáõñÝ»ñÇ Ë³µ»áõÃÛ³ÝÁ ïñí»ÉÁ, ³ñ¹»Ý ÷áñÓ»É »Ý ˳ÛÃáÕ µñ»ïÝ»ñÇ Ñ³ÙÁ: ²Ù»Ý ÇÝã ϳËí³Í ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇó, û áí ¿ ³é³çÇÝÁ Ó»éùÇ ï³Ï ÁÝÏ»É, Çß³Ù»Õáõ±Ý, û± ÃñÃáõñÁ: ²ëáõÙ »Ý, û áñáß Ó³Ëáñ¹ ÃéãáõÝÝ»ñ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ù»Õ ÃñÃáõñ ׳߳ϻÉáí, ѳçáñ¹ ûñÝ Ñ³ÝϳñÍ Çß³Ù»ÕíÇ »Ý ѳݹÇåáõÙ, µ³Ûó Ñ»ïá Ýñ³Ýó ÏñÏÇÝ ÃñÃáõñ ¿ å³ï³ÑáõÙ »õ ³ÛÉÝ: ºí ³Ûëå»ë Ýñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ³åñ»É áÕç ÏÛ³ÝùÁ, ³Ýíëï³Ñ Çñ»Ýó Ï»ñÇ Ñ³Ý¹»å: -Ü߳ݳÏáõÙ ¿, Ýñ³Ýù ï»ëÝáõÙ »Ý ͳÍáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: -²Ûá, ¹³ ³Û¹å»ë ¿: âÝ³Û³Í ÃéãáõÝÁ, ÇѳñÏ», ѳ½Çí û ³Û¹å»ë ¿ Ñ»ñó·³ÛáõÙ ÃñÃáõñÝ»ñÇÝ »õ µñ»ïÝ»ñÇÝ: ܳ ëϽµáõÙ µ³½áõÙ ÃñÃáõñÝ»ñ ¿ áõïáõÙ, Ñ»ïá ѳÝϳñÍ Çß³Ù»ÕíÇ ¿ ѳݹÇåáõÙ, µ³Ûó Ñ»ïá ÏñÏÇÝ Ýñ³ Ï»ñÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ ÙÇÙdzÛÝ ÃñÃáõñÝ»ñÁ, ÙÇÝã»õ áñ ÙÇ Ýáñ Çß³Ù»Õáõ ˳ÛÃÇ Ýñ³Ý »õ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ: Ø»Ýù µáÉáñë ³é³í»É ÑÇß³ã³ñ »Ýù, ù³Ý Ùáé³óÏáï, ³Ûɳå»ë, ÙÇÝã Ù»Ýù Ïí³ñÅí»Ýù ³Ù»Ýáõñ Ù»½ ¹³ñ³Ý³Í ٳѳóáõ íï³Ý·Ý»ñÇÝ, »ñÏÇñÁ ÏѳëóÝÇ ¹³ï³ñÏí»É: 5.­-²Û¹ã³÷ ·³ÛÉÇ ãÝÙ³ÝíáÕ ü³ñÉÇ Øááõ»ÃÁ, ·³Ûɳí³ñÇ Ýß»Éáí Çñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ³ÝÙÇç³å»ë ÁݹáõÝí»ó ·³ÛÉ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë Ûáõñ³ÛÇÝ` ³Û¹ å³ÑÇó Ç í»ñ Ýñ³Ýù ëñµáñ»Ý å³Ñå³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ·³ÛɳÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÁ: ´³Ûó ¹áõ ϳñáÕ »ë ³é³ñÏ»É, û ü³ñÉÇ Øááõ»ÃÁ ÝÙ³Ý³Ï»É ¿ áã û ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, û ÇÝãå»ë »Ý ·³ÛÉ»ñÁ ÙǽáõÙ, ³ÛÉ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ Ýñ³Ýù å³ñ½³å»ë ÙǽáõÙ ¿ÇÝ: ܳ, ³ë»Ýù, ãáñ»ùóà ã¿ñ Ï»ÝáõÙ »õ áïùÁ Ýñ³Ýó µÝáñáß ã¿ñ ïÝÏáõÙ »õ ÙǽáõÙ ¿ñ, Ç ¹»å, ·³ÛÉ»ñÇó óùáõÝ, »ñµ Ýñ³Ýù áñëÇ ¿ÇÝ: ¸áõ ݳ»õ ϳñáÕ »ë ³ë»É, û Øááõ»ÃÁ ϳñáÕ ¿ Ýëï»É ·³ÛÉ»ñÇ ³é³ç »õ ëñí³ÏÇ Ù»ç ëÇÝû½»É Ù»½Ý áõ ¹ñ³Ýáí Ýᯐ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ÉÏïÇáñ»Ý ݳۻÉáí ï³ñ³Ïáõë³Í ·³ÛÉ»ñÇÝ: Ü߳ݳÏáõÙ ¿, ݳ ÝٳݳÏáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó Ù»½ÇÝ, ³ÛÉ áã û ·³ÛÉ»ñÇÝ: ²Ûá, µ³Ûó ·³ÛÉ»ñÁ, Ýϳï»Éáí Ýß³ÝÝ»ñÁ ù³ñ»ñÇ íñ³, ³ÝÙÇç³å»ë Çñ»Ýù ¿É Ýß»óÇÝ ¹ñ³Ýù, µ³Ûó ÙÛáõë ÏáÕÙÇó: ²ÛëÇÝùÝ` Ýñ³Ýù ÁÝϳɻóÇÝ ³Û¹ áñå»ë Ýáñ ·³ÛÉÇ »ñ»õ³Ý ·³ÉÁ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë` ÇÝãå»ë Çñ»Ýù, ÝßáõÙ ¿ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ¶³ÛÉ»ñÝ ÑÇßáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, »õ ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É Øááõ»ÃÇ Ù»½Ý ÁÝϳÉáõÙ »Ý áñå»ë Ýñ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: 6.-²ÙáõÉ ÏÇÝÁ ϳ½³ïíÇ Çñ ï³é³å³ÝùÇó, »Ã» ÙÇ½Ç ³ÛÝ ï³Ý ÏïáõñÇÝ, áõñ í»ñç»ñë ÍÝí»É ¿ ³é³çÝ»ÏÁ` ÇѳñÏ», ï³Ýï»ñ»ñÇó óùáõÝ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýáí ݳ ϳñáÕ ¿ ÍÝݹϳÝÇ íñ³ ³ÝåïÕáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»É: -ºí »ñ»Ë³Ý, »õ Ù»½Á Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ñÇ ÷áñáõÙ »Ý »Õ»É: ´³Ûó áñå»ë½Ç áñáí³ÛÝÁ Ññ³ß³ÉÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³, Ù»½Á å»ïù ¿ ³ÛÝï»ÕÇó ¹áõñë ·³ ÇÝãå»ë »ñ»Ë³Ý: -´³Ûó Ù»½Á ¹³ ³ÛÝ §ã»ñ»Ë³Ý ¿¦, áí íï³ñíáõÙ ¿ ÷áñÇó, »õ Ñ»Ýó ݳ ¿ ÍÝݹϳÝÇÝ ³ÝåïÕáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ: ²½³ïí»Éáí ³Û¹ §ã»ñ»Ë³ÛÇó¦, Ù³ùñí³Í áñáí³ÛÝÁ, ÷éí»Éáí ÍÝݹϳÝÇ åïÕ³ïáõ ÷áñÇ íñ³, ÑdzݳÉÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ: Ø»Ï ³ÛÉ Í»ëáõÙ ³ÝåïáõÕ ÏÇÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ó³ïÏáõÙ ¿ ¹»é»õë ѳݷáõóÛ³É ãÁݹáõÝ³Í ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³Ûáí: ò³ïÏÇ Ù»ç »ñÏáõ áñáí³ÛÝÝ»ñÁ, »ñÏáõ ɳÛݳµ³ó ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³ÝíáõÙ »Ý Ù»ÏÙ»Ïáõ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ßáõïáí ÏÑÕdzݳ: -γ٠¿É` û ³ÝåïÕáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ѳÕáñ¹áõÃÛáõÝ ãëï³ó³Í ëå³Ýí³ÍÇÝ` Ùǽ»Éáí Ýñ³ ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³ §Ó»é áõ áïáí¦: Ø»½ §ãåïáõÕÁ¦ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ѳÕáñ¹áõÃÛáõÝ ãëï³ó³Í ѳݷáõóÛ³ÉÇ Ó»é áõ áïÇÝ, áñå»ë½Ç ݳ í»ñóÝÇ ³ÛÝ »õ Ñ»ïÁ ¹ÅáËù ï³ÝÇ: 7.-ÀݹѳÝñ³å»ë ϳݳóÇ Ù»½Á áõÅ·ÇÝ íݳë³Ï³ñ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ: ØÇÏñáÝ»½Û³Ý É»·»Ý¹Ç Ãáõ÷Á, áñÁ Ññ³Å³ñí»ó ÏÝáçÝ û·Ý»Éáõó, å³ïÅí»ó ¹ñ³ ѳٳñ` ÏÇÝÁ Ùǽ»ó Ýñ³ íñ³ »õ Ñ»éáõ í³½»ó: ´³Ûó ³Û¹ íñ»ÅÝ ³Ñ³ñÏáõ ¿ áã ÙdzÛÝ ³ÛÝ µ³Ýáí, áñ Ãáõ÷Á å³ïí»É ¿ñ ·³ñß³Ñáï Ñ»ÕáõÏáí` ϳٻݳÉáí ¹³ë ï³É Ýñ³Ý, ÏÇÝÁ åå½»ó Ýñ³ íñ³, »õ Ãáõ÷Á ÙÇ å³Ñ

àí »õ áõÙ Ñ»ï ¿ ½ñáõÛóÝ»ñ í³ñáõ٠ͳéÇ Ùáï: ²Ù»ÝÇó ³é³ç ¹ñ³Ýù ½ñáõÛóÝ»ñ »Ý ÇÝù¹ ù»½ Ñ»ï, µ³Ûó ݳ»õ ³Ù»ÝùÇ Ñ»ï, áí ѳñó»ñ ¿ ï³ÉÇë ϳ٠ϳñáÕ ¿ ¹ñ³Ýó å³ï³ë˳ݻÉ:

Z

F

H

K

M

X

G

7

_______ _______ _______ ³Ï­ ï áõ­ ³ É­³ñ­ í »ëï ­Ù³ùë­ýñ³Û _______ _______ _______ ÊÇëï­ ³ë³Í«­ ëáõÛÝ­ ï»ùë­ ïÁ­ åÇ­ ïÇ­ Ïñ»ñ _______ _______ §èáõ­ ë³­ ϳݭ³Ï­ ïáõ­ ³É­³ñ­ í»ë­ ïÇ­³Û­ µáõ­ µ»Ý¦ _______ _______ ݳ­ ·Ç­ ñÁ«­ ë³­ ϳÛÝ­ ³ß­ ˳­ ï³Ý­ ùÇ­ ÁÝ­ óó­ - 01_ í»ñ­ ______ ùáõÙ­ å³ñ½­ ¹³ñ­ Ó³í«­ áñ­ §³Ï­ ïáõ­ ³É­ ³ñ­ - _______ ______ í»ë玲 ³ë³ÍÁ­ å³­ ѳݭ çáõÙ­ ¿­ ³é³Ý­ ÓÇÝ _ _______ _______ å³ñ­ ½³­ µ³­ ÝáõÙ£ _______ §²Ï­ ïáõ­ ³É­ ³ñ­ í»ë嶺­ §³Ï­ ïáõ­ ³É­ ³ñ­ í»ë­ ï³­ - _______ ______ ·»ï¦­ µ³­ é³­ ϳ­ å³Ï­ óáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ­ éáõ­ ë³ó _ _______ É»½­ íáõÙ­ ѳÛïÝ­ í»­ óÇÝ­ Ñ»Ýó­ ³Ï­ ïáõ­ ³É­ ·»­ - 02_______ ______ Õ³ñ­ í»ë­ ï³­ ϳݭ åñá­ ó»­ ëÇ­ Ù³ë­ Ý³­ ÏÇó­ Ý»­ ñÇ _ _______ ݳ­ ˳­ Ó»é­ Ýáõ­ ÃÛ³Ùµ£­ îí­ Û³É­ ¹»å­ ùáõÙ­ §³Ï­ - _______ _______ ïáõ­ ³É¦­ µ³­ éÁ­ ³Ý·­ ÉÇ­ ³­ ϳݭ §contempo- _______ ______ rary¦-Ç­ ѳ­ Ù³ñ­ Å»ùÝ­ ¿­ (ÙÇÝã­ ³Û¹­ éáõ­ - _ _______ ë³ó­É»½­ íáõÙ­§Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó¦­Ýß³­ ݳ­ ÏáõÙ _______ ______ ¿ñ­ contemporary­ ¨­ modern«­ ÇÝ­ ãÁ, 03_ _______ ѳ­ Ù³­ Ó³ÛÝ­ í»ù«­Çë­ Ï³­ ϳݭɻ½­ í³­ ϳݭ³Û­ ɳݭ - _______ _______ ¹³­ Ïáõ­ ÃÛáõÝ­¿)£ _______ ______ â¿­ áñ«­ ٻͭ ѳ߭ íáí«­ §Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó¦ _ _______ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ ¿­ ³Ý­ í³­ ݻɭ ³Ù»Ý­ ÇÝã«­ ÇÝ㭠ϳ­ - _______ _______ ï³ñ­ íáõÙ­ ¿­ (³ñ­ íáõÙ­ ¿)«­ ³ñ­ ï³¹ñ­ íáõÙ­ ¿ _ ______ Ý»ñ­ ϳ­å³­ ÑÇÝ£­²Ûë­ï»­ ë³ÝÏ­ Ûáõ­ ÝÇó«­³ë»Ýù« _______ 04_______ 2000é­Ñáõ­ ÉÇ­ ëÇ­14-Çݭس­ ųÛëÏ­ù³­ Õ³­ ùÇ _______ ______ Ýϳñ­ ã³­ ϳݭ¹å­ ñá­ óÇ­ë³­ ÝÇ­Ýϳ­ ñ³Í­ØÇ­ çÇÝ _ _______ ¶á­ ïáõÙ­ ³ÝÓñ¨áï­ ³é³­ íáï­ å³ï­ Ï»­ ñáÕ _______ _______ µÝ³Ý­ ϳ­ ñÁ­ –­ ÙÇ­ ³Ý­ ·³­ Ù³ÛÝ­ §Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ - _______ ÏÇó¦­¿£­àõ­½³ñ­ Ù³­ ݳ­ ÉÇ­ã¿«­áñ­áí­Ñ³­ - _______ _______ ë³í«­Çñ»Ý­§Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­Ýϳ­ ñÇ㦭Ñé­ - _______ _______ ã³­ Ï»ó£­ ²Ý­ ·³Ù­ ÞÇ­ ÉáíÝ­ áõ­ ÎÉÇ­ Ïá­ íÁ­ ³Ý­ - 05_ ______ ϻխ Íá­ ñ»Ý­ ÝáõÛÝ­ å»ë­ Çñ»Ýó­ ϳñ­ ÍáõÙ­ »Ý _______ _______ §Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳϭ Çó­ Ýϳ­ ñÇã­ Ý»ñ¦­ -­ ¨­ DZÝã _______ ÏÑ­ ñ³­ Ù³­ Û»ù­³Ý»É£­ÆëÏ­§³Ï­ ïáõ­ ³É­³ñ­ í»ëï¦ _______ _______ »½­ ñÁ­ ÃáõÛÉ­ ¿­ ï³­ ÉÇë­ Ëáõ­ ë³­ ݳ­ í»É­ ÝÙ³Ý _______ ______ ßÇ­ ɳ߭ ÷á­ ÃÇó,­ Ù³ë­ Ý³­ íá­ ñ³­ å»ë­ ³ÛÝ­ å³ï­ - _ _______ ׳­ éáí«­ áñ­ ³í³Ý­ ¹³­ å³ßï­ Ý»­ ñÇó­ ß³­ ï»­ ñÇÝ 06_______ _______ ѳ­ ×»­ ÉÇ­ ¿­ »Ý­ ó¹­ ñ»É«­ û­ Ýñ³Ýó­ ³ñ­ ï³¹­ - _______ ______ ñ³­ ÍÁ­ §Ñ³­ í»ñ­ ų­ ϳݦ­ ³ñ­ í»ëï­ ¿­ µá­ Éáñ« _ _______ ³Ûë­ å»ë­ ³ë³Í«­ ų­ Ù³­ ݳϭ Ý»­ ñÇ­ ѳ­ Ù³ñ£ _______ ______ Üñ³Ýó­ÁÝ­ ϳɭ ٳٵ­§³Ï­ ïáõ­ ³É¦­µ³­ éÁ«­³Ý­ - _ _______ Ï³ë­ Ï³Í«­ ûÅï­ í³Í­ ¿­ Ý»­ ·³­ ïÇí­ ÇÙ³ë­ ïáí£ _______ _______ ºí­¹³­É³í­¿£ 07_______ ______ ÆëÏ­§³Ï­ ïáõ­ ³É­³ñ­ í»ë­ ï³­ ·»­ ïÁ¦­(³ë»É­¿­Ã» _ _______ contemporary­artist)­½µ³Õ­ í³Í­¿­áã _______ ______ û­§³ñ­ í»ë玲»Ý­ ó­ ϳ­ ÛÇÝ­§Ñ³­ í»ñ­ ų­ ϳݦ _ _______ ٳϭ ¹Çñ­Ïåó­ Ý»­ Éáõ­Çñ³­ íáõÝ­ ùǭѳ­ Ù³ñ­å³Û­ - _______ _______ ù³­ ñáí­¨«­³é³­ í»É­¨ë«­áã­¿É­áñ¨¿­·»­ - _______ ______ Õ³ñ­ í»ë­ ï³­ ϳݭ ³í³Ý­ ¹áõÛ­ ÃÇ­ ß³­ ñáõ­ ݳ­ Ïáõ­ - 08_ _______ ÃÛ³Ùµ­ ϳ٭ ½³ñ­ ·³­ óٳٵ«­ ³ÛÉ­ ϻݭ ¹³­ ÝÇ _______ _______ ¿ùë­ å»­ ñÇ­ ٻݭ ïáí£ _______ ²Ûë­³éÇ­ Ãáí­Ù»Õù­ã¿­Ù»ç­ µ»­ ñ»É­ØÇ­ ñáë­ É³í _______ _______ Ü»­ ÙÇ­ ñá­ íÇ­ §³Ï­ ïáõ­ ³É­ ³ñ­ í»ë­ ïǦ­ ÑÇ­ ³­ ݳ­ ÉÇ _______ ______ (û¨­áã­ã³­ ÷³­ ½³Ýó­×ß·­ ñÇï)­ë³Ñ­ Ù³­ Ýáõ­ - _ _______ _______ ÙÁ: _______ ²Ñ³°­ÇÙ³ë­ ïáí«­Ï³­ ï³ñ­ íáÕ­³Ûë­ ï»Õ-¨-ÑÇ­ - 09_ ______ Ù³«­³Ù»­ ݳ­ Ýá­ ñ³­ ·áõÛÝ­ÇÙ³ë­ ïáí«­³Ûë­ ï»Õ­áõ _______ _______ ÑÇ­ Ù³­Ñ³Ûï­ Ý³­ ·áñÍ­ í³­ ÍÇ­ÇÙ³ë­ ïáí«­áõ­ÙÇÝã _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

I

7


________00 ________ ________ ________ Õ³­ ÍÁ­ Ý»ñ­ ϳ­ Û³ó­ ÝáÕ«­ ³ÛÉ­ á㭠û ________ ³Û¹­ ã»­ ________ å³ï­ ñ ³ë­ ï Ç­ ëï³Ý­ ¹ ³ñï­ Ý »ñ­ í»­ ñ³ñ­ ï³¹­ ñáÕ« ________ Ïáõ½­¨­³Ý­ ·³Ù­É³í£ ________ û­ ________ ²Û¹­ ÇëÏ­ å³ï­ × ³­ éáí­ §³Ï­ ïáõ­ ³É­ ³ñ­ í»ë­ ï³­ ________ ________10 ·»­ ïÁ¦­ èáõ­ ë³ë­ ï³­ ÝáõÙ­ –­ ûï³­ ñ³­ ÍÇÝ ________ Ñ³ë­ Ï³­ ݳ­ ÉÇ«­§³Ý­ ׳­ ݳ­ ã»­ ÉǦ ________ »ñ¨áõÛí¿­(³Ý­ ________ ¨­ áõÕ»ÕÇ­ ѳ­ Ù³ñ­ Ñá·­ ݳ­ ï³Ýç)£­ г٭ ¿É ________ ïáõ­ ³É­³ñ­ í»ë­ ï³­ ·»­ ïÁ¦­ÏáÕ­ Ù­ á­ ñáß­ í³Í­¿ ________ §³Ï­ ________ áã­³ÛÝ­ ù ³Ý­ï»­ Õ Ç«­³ÛÉ­¹»­ å Ç­ÇÝ­ ï »ñ­ Ý ³­ óÇ­ á­ ________ ________ ݳɭ ·»­ Õ³ñ­ í»ë­ ï³­ ϳݭ åñá­ ó»ë­ Ý»­ ñÁ«­ ÇÝ­ ãÁ, ________ ïáõÙ­ å³ß­ ï᭠ݳ­ Ï³Ý ________20 Ù»ÕÙ­ ³ë³Í«­ ãÇ­ Ýå³ë­ ________ Ùß³­ Ï áõÛ­ à ÇÝ­ ÙÇ­ ³ Ó ­ áõÉ­ í »­ É áõ«­ áñÁ­ å³ñ­ ½ ³­ ÙÇï ________ ë³­ ñ³­ ϳ­ ϳݭ ϳñ­ ÍÇ­ ùÇ­ ï»­ ë³ÝÏ­ Ûáõ­ ÝÇó ________ ѳ­ ________ ѳݭ ñ³­ å»ë­ ѳݭ ¹Ç­ ë³­ ÝáõÙ­ ¿­ §Ùß³­ ÏáõÛ­ ________ Áݹ­ ________ ÃǦ­ÙÇ­ ³Ï­ï³­ ñ³­ ï»­ ë³­ ÏÁ£ ________ ϳ­ Û³ó­ í³Í­§Àçáóêà¦-ÛáõÙ«­³Û­ Ýáõ­ ³­ Ù»­ ________ Ü»ñ­ ________ ݳۭ Ý Çí«­ û·­ ï ³­ · áñÍ­ í áõÙ­ »Ý­ »ñ­ Ï áõ­ µ³­ é ³­ ________30 ________ ϳ­ å³Ï­ óáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñÝ­¿É­-­»ñ­ µ»ÙÝ­å³ñ­ ½³­ ________ ÝÇ­ ѳ­ Ù³ñ«­ áñ­ Ñ»­ ÕÇ­ ݳ­ ÏÁ ________ å»ë­ ³ÛÝ­ µ³­ ________ å³ñ­ µ»­ ñ³­ µ³ñ­Ñ³Ûï­ Ý³­ µ»­ ñáõÙ­¿«­áñ­³ñ­ ¹»Ý ________ ·³Ù­ ³ÝË­ ïÇñ­ ³Û¹­ ÝáõÛÝ­ ³ñ­ í»ë­ ïÁ ________ »ñ»ù­ ³Ý­ ________ ³Ý­ í ³­ Ý áõÙ­¿­§³Ï­ ï áõ­ ³ ɦ£­²Û¹­¹»å­ ù áõ٭ѳ­ ________ ________ çáñ¹­ ݳ­ ˳­ ¹³­ ëáõ­ Ã۳ݭ Ù»ç­ ëïÇå­ í³Í­ »ë ________40 ·ñ»É­ §Å³­ Ù ³­ Ý ³­ Ï ³­ Ï Çó¦`­ ³é³Ýó­ áã­ ÙÇ ________ ________ ѳ­ ïáõÏ­Ýñ­ µ»­ ñ³Ý·­ Ý»ñ­Ýϳ­ ïÇ­áõ­ Ý»­ ݳ­ Éáõ«­³ÛÉ ________ ïÇ­¹Ûáõ­ ñ³­ Ù³ñ­ ëáõ­ Ã۳ݭѳ­ Ù³ñ£­ ________ ëáëÏ­ï»ùë­ ________ 7©10©2003 ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ http://azbuka.gif.ru ________ ________ ________ ________60 ________ í³ñ¹³Ý­ý»ñ»ß»ÃÛ³Ý ________ ________ ________ §²Ï­ ïáõ­ ³É¦­µ³­ éÇ­(ɳï.­aktualis-·áñ­ ________ ________ ÍáõÝ)-(ϳ­ ñ »õ­ á ñ­ Ý»ñ­ Ï ³­ å³­ Ñ ÇÝ,­ ѳ­ ë áõ­ ________ ó³Í,­Çñ­Éáõ­ Íáõ­ ÙÁ­å³­ ѳݭ çáÕ,­³ñ­ ¹Ç­ ³­ ________ ݳ­ ________ ϳÝ,­ ³ÛÅ­ Ù »­ ³ Ï ­ ³Ý,­ ų­ Ù ³­ Ý ³­ Ï ³­ Ï Çó,­ Ññ³­ ________70 ________ ï³å,­ ³Ý­ Ñ»­ ï³Ó­ ·»­ ÉÇ,­ ³é³ç­ ݳ­ Ñ»ñÃ,­ ϻݭ ________ ÑáõÛ½,­ ³Ý­ ѳ­ å³­ Õ»­ ÉÇ,­ ³ÝÑ­ ñ³­ Å»ßï­ »õ ________ ë³­ ________ ³ÛÉÝ®)­ ã·ñ­ í³Í­ ϻݭ ë³·­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ ï³­ ñÇ­ ________ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñÝ­áõ­Ýñ­ µ»­ ñ³Ý·­ Ý»­ ñÁ­ùÝ­ Ý»­ Éáí ________ Ù³ë­ ________ »õ­³ÝÁݹ­ ѳﭹ»Ù­³é­ Ý»­ Éáí­³Ûݭѳñó­ Ù³­ ________ ________ ÝÁ­ ϳ٭ µá­ Õá­ ùÇÝ,­ û­ ÇÝ­ ãáõ­ §³Ï­ ïáõ­ ³É¦, ________80 ïáõ­ ³É¦­ã¿,­»õ­Ï³Ù,­Ã»­ÇÝã­Ï³å ________ »Ã»­§³Ï­ ________ áõ­ Ý »Ý­È»õ­ á Ý­Ü»ñ­ ëÇë­ Û³­ ÝÁ,­´áñ­ Ë»­ ëÁ,­²Ý­ ________ ·á­ Ý»Ý,­ г٭ É»­ ïÁ,­ ²ß­ áï­ ²í­ ¹³É­ Û³­ ÝÁ­ »õ ________ ïÇ­ ________ ³ÛÉù’­ ³Û­ ë ûñ­ í ³­ Ñ»ï:­ ²ë»Ýù,­ áñ­ »Ã» ________ ________ ѳñ­ óáõÙÝ­ ÇÝ­ ùÁ­ ·áñ­ ÍáõÝ­ »õ­ ³é³­ í»É­ »õë ________ ·áñ­ ÍáõÝ­ ã¿,­ »õ­ ·á­ Ý»­ ÇÝùÝ­ Çñ­ Ù»ç ________ Ý»ñ­ ________90 å³­ ï³ë­ ˳­ ÝÇ­ ϳ٭ ³ÛÉ­ ÙÇ­ ѳñ­ óÇ­ Ñݳ­ ñ³­ ________ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ ãÇ­ ÏñáõÙ,­ ³å³­ ɳۭ ݳ­ µ³ó, ________ íá­ ________ ݳ­ ó÷­ ëÇ­ ñ³­ Ù³ñ­ ·Ç­ åá­ ãÇ­ ïå³­ ________ µ³Ûó­ ·áõ­ ________ íá­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­¿­ÃáÕ­ ÝáõÙ: ________ ________ ________ ________ ________00

I

8

ѳÛïÝí»ó µ³óí³Í ·»ñ»½Ù³ÝÇ ï³Ï: ²åáõÉ»ÛÇ ÷³é³å³ÝÍ É³ÙdzݻñÁ ÝáõÛÝå»ë ãé»É ¿ÇÝ áïù»ñÁ ï³ñ³µ³Ëï ²ñÇëïáٻݻëÇ ¹»ÙùÇ íñ³: ²Û¹ ÙáÉ»·Ý³Í ɳÙdzݻñÁ áñáß»óÇÝ ãÑáßáï»É »õ ãÏñï»É Ýñ³Ý` ݳ ¹»é ã¿ñ ϳï³ñ»É Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: -Üñ³Ýù å³ñ½³å»ë Ýñ³Ý ųٳݳϳíáñ³å»ë ·»ñ»½Ù³Ýáí ͳÍÏ»óÇÝ: §ºÃ» ÏÇÝÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ ˳ÙáõÃÇ Ï³Ù ³é»ÕÇ íñ³Ûáí, ³å³ ÓÇáõ ѳٳñ ͳÝñ ÏÉÇÝǦ: ²Ûëï»Õ »õë ÏÇÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ Çñ ½áÑÇ íñ³Ûáí¦: 8. §Ä³Ýï³Ù³Ñí³Ý »õ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù` ï³Ýï»ñÁ ³ñáñÁ ÏÝáç íñ³ ·ó³Í Ñ»ñÏáõÙ ¿ µ³ÏÁ, ÇëÏ Ï³Ý³Ûù Ùáñ»Ù»ñÏ ÉÍí³Í Ñ»ñÏáõÙ »Ý ·ÛáõÕ»ñÁ¦: -ÐáÕÁ Ñ»ñÏíáõÙ ¿, ³ÛëÇÝùÝ Ýñ³ÝáõÙ ³Ýѳٳñ ÷áë»ñ »Ý µ³óíáõÙ, áõñ åÇïÇ ãùíÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ: ºí ¹³ ³ÝáõÙ »Ý ϳݳÛù` ѳ·áõëïÝ»ñÁ ѳݻÉáí: ²Ù»Ý ï»ë³ÏÇ Ù»ñϳóáõÙÁ` ÉÇÝÇ ¹³ å³ñ³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇÝ ½·»ëïÇ Ñ³Ù³ñÓ³Ï µ³óí³ÍùÁ ϳ٠ßñç³½·»ëïÇ Ã³÷³Ñ³ñáõÙÁ å³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, Áݹ»ñùÇ` ÏÝáç ³Ù»Ý³Ã³ùáõÝ ï»ÕÇ Ù³ëݳÏÇ Ù»ñϳóáõÙÝ ¿: ´³Ûó ϳݳÛù ³Ûëï»Õ ÙÇÝã»õ í»ñç Ù»ñϳÝáõÙ »Ý »õ ÉÍí³Í Ñ»ñÏáõÙ »Ý ·ÛáõÕ»ñÁ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñÏñÇ »ñ»ëÇÝ ³ÛÉ»õë ï»Õ ãϳ` »õ Ý»ñù»õÇó, »õ í»ñ»õÇó Ýñ³Ýó ¹³ñ³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ·ñÏ»ñÁ, »ñÏáõ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ý¹³ñÓ ÏÏÉ»Ý Ýñ³Ýó: ä³ñ½íáõÙ ¿, »õ Ãáõ÷Á, »õ ²ñÇëïáٻݻëÁ å³ïÅí»É »Ý ³Ù»Ý³ë³ñë³÷»ÉÇ »Õ³Ý³Ïáí` Áݹ»ñùÁ ÏɳÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ Å³Ýï³Ù³ÑÝ áõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áñÍݳϳÝáñ»Ý ³Ù»Ý µ³Ý:*** 51. ¸áõ, »ñ»õÇ, ï»ë»É »ë, û ÇÝãå»ë ÃÇûé-óíß³½·»ëïÇ áñÓÁ µ³½Ù³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ ¿·ÇÝ, »õ û ÇÝãå»ë ¿ ݳ å³ñåáõÙ Çñ ëÇñ³ÛÇÝ ³íÛáõÝÁ Çñ ÏáÕùÇó ÃéãáÕ ï³ñµ»ñ µ³Ý»ñÇ íñ³: ²ëáõÙ »Ý, û áñáß Ó³ËáÕ³Ï áñÓ»ñ ÷áñÓáõÙ »Ý ÝáõÛÝÇëÏ Ñ»ï³åݹ»É Ï»éÝ»ËÇ ã³÷ ÃéãáõÝÝ»ñÇ: Üñ³Ýù ëÇñ³Ñ³ñíáõÙ »Ý ó÷íáÕ ï»ñ»õÝ»ñÇÝ »õ ÝáõÛÝÇëÏ »ñÏñÇ »ñ»ëÇ ë»÷³Ï³Ý ëïí»ñÇÝ: ´áÉáñ ³Û¹ µ³Ý»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ¿·Á, »õ áñÓÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýù ï³ñµ»ñ»É Çñ ÁÝÏ»ñáõÑáõó: 52.-ÜÏ³ï»±É »ë ¹áõ ³ñ¹Ûáù, áñ »ñµ Ù³ñ¹ Çñ»Ý ܳåáÉ»áÝ ¿ »ñ»õ³Ï³ÛáõÙ, ݳ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Å»ëï ¿ ³ÝáõÙ: -´³Ûó, ·áõó» û, ݳ ÇÝã-áñ Ï»ñå ܳåáÉ»áÝ ¿ ¹³ñÓ»É »õ ³ñ¹»Ý ϳÛëñ ÉÇÝ»Éáí` Ýñ³ ëÇñ³Í ß³ñÅÙáõÝùÝ ¿ ³ÝáõÙ: ⿱ áñ, »Ã» ݳ ܳåáÉ»áÝÝ ¿, ³å³ Ýñ³ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ »õë åÇïÇ Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»Ý: ÆëÏ »Ã» ¹áõ áõ½áõÙ »ë ѳϳ׳é»É, û »ñµ »ñ»Ë³Ý ÷³ÛïÇÏÝ Ñ»Í³Í ëɳÝáõÙ ¿ ë»ÝÛ³Ïáí, ݳ Çñ»Ý ÇëÏ³Ï³Ý Ñ»Í»É³Ï ¿ ½·áõÙ, ³å³ »ë ù»½ ÏѳñóÝ»Ù` §ÆëÏ ù»½ áñï»ÕÇ±ó ¿ Ñ³ÛïÝÇ, áñ ݳ ëɳó³í »õ ³Û¹ å³ï׳éáí Ñ»Í»É³Ï ¹³ñÓ³í: ¶áõó» û ݳ ³ñ¹»Ý Ñ»Í»É³Ï ¿, »õ ÇÝãÝ »Ý ·ñÏáõÙ Ýñ³ áïù»ñÁ, »Ã» áã ÁÝïÇñ ÓÇáõ ·³í³ÏÁ¦: -Ðݳñ³íáñ ¿, áñ ¹áõ ×Çßï »ë, »õ å»ïù ã¿ ³Ù»Ý ÇÝãáõ٠ͳÍáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷Ýïñ»É` ûå»ï ¹áõ ϳñáÕ »ë ·ïÝ»É ¹ñ³Ýù: ºí Ñ»ïá, 㿱 áñ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ ÷Ýïñ»ÉÁ ã¿, û ÇÝãÝ ¿ ³í»ÉÇ ßáõï »Õ»É` Óáõ±Ý, û± ѳíÁ: 53. ºñµ ϳ˳ñ¹Á å»ïù ¿ ÷á˳ϻñåíÇ ïáï»Ù-ϻݹ³Ýáõ, ݳ å³ñ»ÉÇë ÙÇ ù³ÝÇ ÁݹûñÇݳÏÙ³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ ¿ ³ÝáõÙ: ÆëÏ »ñµ Ñݹϳëï³ÝóÇÝ ÏÝáç Ñ»ï ëϽµáõÙ ÓϳÝ, Ñ»ïá ÏñdzÛÇ, ³ÝÇíÇ »õ Íáí³Ë»óáõ ¹Çñù»ñ ¿ ÁݹáõÝáõÙ, ݳ ÇÝùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ìÇßÝáõÝ: î»ë, ÇÝã ×ßÙ³ñÇï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¿: àñå»ë½Ç ÷á˳ϻñåíÇ ìÇßÝáõÇ, Ñݹϳëï³ÝóÇÝ ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ Ýñ³ ³é³çÇÝ ãáñë ³í³ï³ñÝ»ñÇÝ: ¸áõ ÝáñÇó áõ½áõÙ »ë ³é³ñÏ»É, áñ ³Û¹ ¹Çñù»ñáõ٠ݳ å³ñ½³å»ë ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ìÇßÝáõÇ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ: ´³Ûó ¹ñ³Ýù å³ñ½³å»ë µáÉáñÁ ëÇñ³ÛÇÝ µ³Ý¹Ë³Ý»ñ »Ý: ¸ñ³Ýóáõ٠ݳ, ×Çßï ¿, ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ÓϳÝ, ÏñdzÛÇ »õ ³ÛÉÝ, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ϻݹ³ÝÇ å³ïÏ»ñÝ»ñ »Ý: Øßï³å»ë ·áñÍ»Éáí /»õ ÇÝãå»ë ·áñÍ»Éáí/ ݳ ³Û¹ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ ÙdzÑÛáõëáõÙ ¿: 55. §ºë ³ÝáõÙ »Ù¦ ¹áõñë ¿ åñÍÝáõÙ ³ÛÝ ïÝÇó, áñÁ Ù»Ýù ³ÛÝù³Ý »ñϳñ »õ Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ϳéáõó»É »Ýù: ê³Ï³ÛÝ, ¹³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ áã ³ÛÝù³Ý ѳ½í³¹»å: ä³ñ½³å»ë Ù»Ýù ã»Ýù ÝϳïáõÙ. 㿱 áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ϻݹ³ÝÇ ¿³Ï ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÇÝã-áñ µ³Ý ³ÝáõÙ ¿: ¸³ ϳñÍ»ë û §³Ýï³ñ³Í Ï»ï ¿, ³ë»ÕÇ ë³Ûñ... §ºë ³ÝáõÙ »Ù¦-Á, ÃíáõÙ ¿, û ³Ù»Ý³ÛÝ ÷áñÓÇó Ñ»éáõ, áñáß³ÏÇ ÇÙ³ëï áõÝǦ: 56. ºÃ» »ë áãÇÝã ã»Ù ³ÝáõÙ, ³å³ ÝáõÛÝÇëÏ ¹³ »ë Ýϳñ³·ñáõÙ »Ù áñå»ë ÇÙ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ` »ë å³ñ³å »Ù ÙÝáõÙ: §Ø³ñ¹ÇÏ ·áñÍÇ ÏáÕÙݳÏÇó »Ý, ÇëÏ Ù»Ýù` ³Ý·áñÍáõÃ۳ݦ:

8


00_______

84. ºñµ ùá ÏÇÝÁ ѳ·ÝáõÙ ¿ Çñ ³Ù»Ý³½ñÝ·áõÝ ½³ñ¹»ñÁ »õ ù»½ Ñ»ï ï»Õ»ñáí ÷áËíáõÙ ¿, »õ §ëÇæ ×ÇãÝ ³ñӳϻÉáí, ù»½ ѳñí³ÍÝ»ñ ¿ ѳëóÝáõÙ, ݳ ÍÇͳÕáõÙ »õ ѳݹ·Ýáñ»Ý ½í³ñ׳ÝáõÙ ¿ Çñ ѳÕóݳÏáí. §ÐÇÙ³ »ë ÏëïÇå»Ù ù»½ ٳѳݳÉ: ¸» óùÝíÇñ, ÙDZû »ë ã³Ý³ñ·»óÇ ùá Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ¦: ê³Ï³ÛÝ ÏÇÝÁ ùá ÃáÕ Ëáõë³÷Ç Ñ³Ï³é³Ï µ³Ý¹ËÇó, »Ã» ݳ å³ïñ³ëï ¿ µ»ÕÙݳíáñí»Éáõ, ³å³ ³Û¹Å³Ù åïáõÕÁ Ýñ³ áñáí³ÛÝáõÙ ãÇ Çٳݳ ÇÝã ¹³éݳ` ïÕ³Ù³±ñ¹, û± ÏÇÝ: ØDZû ¹áõ ã»ë ÝÙ³ÝíáõÙ ÏÝáç, »ñµ ÏÇÝÁ ùá ÙáÉ»·ÇÝ µéÝáõÙ ¿ ù»½, »õ Ýñ³ ë³ÝÓ³ñÓ³Ï Ù³½»ñÁ ó÷íáõÙ »Ý ùá ßáõñûñÇ íñ³, ÇëÏ ùá ³Ï³ÝçÝ»ñáõÙ Ýñ³ ³å³ñ³Ýç³ÝÝ»ñÇó áõ ûÕ»ñÇó ½Ý·áó ¿ Ï³Ý·Ý³Í, »ñµ Ýñ³ ³½¹ñ»ñÁ ¿ùëï³½Ç Ù»ç »ï áõ ³é³ç »Ý ß³ñÅíáõÙ: ´³Ûó §³ëáõÙ »Ý, áñ Ýñ³ ѳٳñ, áí í³ëï³ÏÝ»ñÇ ¿ ѳë»É ݳËáñ¹ ÍÝáõݹݻñáõÙ` ÏÝáç É»½áõÝ ÉéáõÙ ¿ »õ áïù»ñÇ ³å³ñ³Ýç³ÝÝ»ñÇ Ó³ÛÝÁ Ù³ñáõÙ ¿, »ñµ ݳ Ñ»ÍÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý åáõñáõß³ÛÇï³ÛáõÙ¦: ²ëáõÙ »Ý, û ÙdzÛÝ Ý³Ëáñ¹ ÍÝáõݹݻñáõÙ í³ëï³Ï áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ϳñáÕ Ù»Õñ ×³ß³Ï»É Çñ»Ýó ϳݳÝó ßáõñûñÇó, »ñµ Ýñ³Ýù, ³ãù»ñÁ ͳÕϳûñûñÇ å»ë ÏÇë³·áó, ÝÝçáõÙ »Ý ³Û¹ µ³Ý¹ËÇáõÙ, ÏñùÇó å³ñï³ë³Í: 86. ºñµ Ç ëϽµ³Ý» ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ëáëÏ ²ÃÙ³Ý ¿ñ äáõñáõß³ÛÇ ï»ëùáí, ݳ ßáõñçµáÉáñÁ ݳۻó »õ Çñ»ÝÇó µ³óÇ áã Ù»ÏÇÝ ãï»ë³í: §ÐÇñ³íÇ, ݳ µ»ñÏñ³Ýù ã¿ñ ³åñáõÙ: ²Û¹ å³ï׳éáí ݳ, áí ÙdzÛÝ³Ï ¿, áõñ³ËáõÃÛáõÝ ãÇ ³åñáõÙ¦: ܳ »ñÏñáñ¹ÇÝ áõ½»ó: ܳ ¹³ñÓ³í ³ÛÝåÇëÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ ÏÇÝÝ áõ ïÕ³Ù³ñ¹Á` ·ñϳ˳éÝáõÙÝ»ñáõÙ ÙdzÓáõÉí³Í: ܳ ÇÝùÝ Çñ»Ý µ³Å³Ý»ó »ñÏáõ Ù³ëÇ: ²Û¹Å³Ù ³é³ç³ó³Ý ³ÛñÝ áõ ÏÇÝÁ: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É, ÇÝãå»ë ³ë³ó Ú³çÇÝÛ³í³ÉÏÛ³Ý` ³Û¹ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ Éñ³óí³Í ¿ ÏÝáçáí: ܳ ½áõ·áñ¹í»ó ÏÝáç Ñ»ï: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÍÝí»óÇÝ Ù³ñ¹ÇϦ: ºñµ ѳñë³ÝÇùÇó ³é³ç ѳñëÇÝ ï³ÝáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ µÝ³Ï³ïáõÝ »õ, ùáÕÁ ѳݻÉáí, ÙÇ ÑÛáõëùÇó »ñÏáõëÝ »Ý ÑÛáõëáõÙ, ݳ ³ñ¹»Ý, ³ë»ë û, ³åñáõÙ ¿ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ù³Ñ×Ç ËáñÑáõñ¹Á: ÐÇÙ³ ¹ñ³Ýù »ñÏáõëÝ »Ý, ¹ñ³Ýù Ù³ñ¹ áõ ÏÇÝ »Ý, »õ ÑÛáõëù»ñÁ ÑÛáõëáõÙ »Ý, Ùñó»Éáí ³ñ³·áõÃÛ³Ý Ù»ç, ѳñë áõ ÷»ë³ÛÇ ËݳٳËáëÝ»ñÁ: ÐÇÙ³ ݳ ÏϳåÇ ÑÛáõëù»ñÁ ·ÉËÇ ßáõñçÁ »õ ÏóùóÝÇ Ñ³ïáõÏ Ï³Ý³óÇ ·É˳ßáñÇ ï³Ï, ã¿ áñ áã áù ãå»ïù ¿ ï»ëÝÇ Ýñ³Ýó ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ù»ñÓ»óáõÙÁ: Üñ³Ýù »ñÏáõëÝ »Ý, µ³Ûó»õ` Ù»ÏÁ: Üñ³Ýó ÏÇå Ýëï»óÝáõÙ »Ý, ³ë»ë »ñÏáõ ÏáÕÙÇó ë»ÕÙáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, áñå»ë½Ç Ýñ³ÝóÇó Ù»Ï ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ÓáõÉ»Ý: ºí ³ñ¹»Ý §³Ûñ áõ ÏÝáç ³ñ³Ýùáí Ã»É ¿É ã»ë ³ÝóϳóÝǦ: ²ëáõÙ »Ý, û ÞÇí³Ý, ëÇñ³Ñ³ñí»Éáí ë»÷³Ï³Ý ϳݳóÇ Ï»ëÇÝ, ·áí»ñ·»É ¿ Çñ ë»ñÁ 100 000 ·ñù»ñáõÙ: ÆëÏ ¸³Ã³Ï³Ý, áí ÞÇí³ÛÇ ½³ÛñáõÛÃÇ å³ï׳éáí ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏÝáç ¿ñ ÷á˳ϻñåí»É, Çñ ݳËÏÇÝ Ï»ñå³ñ³ÝùÁ ëï³Ý³Éáí, å³ñ½»ó, áñ ÇÝùÝ Ñ³í³ë³ñ³å»ë ·Çï³Ï ¿ ëÇñá ³ÏïÇ ÝñµáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ÇÝãå»ë ïÕ³Ù³ñ¹áõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ³ÛÝå»ë ¿É` ÏÝáç, ÇÝãÝ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, ݳ»õ Ýϳñ³·ñ»É ¿ Çñ µ³½Ù³ÃÇí ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Æëϳå»ë, ÇÝã ï³ÕïϳÉÇ ÏÉÇÝ»ÇÝ µáÉáñ ³Û¹ ·ñù»ñÁ, »õ ¹áõ ¹ñ³Ýù ÏÁÝûñó»Çñ áñå»ë ïé÷³·³ñÇ å³ñ³å ëݳå³ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, »Ã» ÞÇí³Ý »õ ¸³Ã³Ï³Ý ³Û¹ù³Ý ɳí ãÇٳݳÛÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ÏÇÝÝ ¿ ½·áõÙ: 149. ÆëÏ ÑÇÙ³ ÉëÇñ, û ÇÝã Ëݹñáí ÇÝÓ ¹ÇÙ»ó ÙÇ ³Ý·³Ù ÙÇ ÏÇÝ: Üñ³ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ã·Çï»ë ÇÝãáõ ٳѳÝáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ù ÷áñáõÙ, ϳ٠ÍÝí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: ´ÅÇßÏÝ»ñÝ ³Ýû· Ó»éù»ñÝ ¿ÇÝ ï³ñáõµ»ñáõÙ, µ³Ûó ÏÇÝÝ Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, áñ Çñ ï³é³å³ÝùÇ å³ï׳éÁ áñáß³ÏÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ä³ñ½í»ó, áñ »ñµ ٳѳó»É ¿ñ Ýñ³ ï³ÉÁ, ã·Çï»ë ÇÝãáõ ã»Ý ϳñáÕ³ó»É ·ïÝ»É Ýñ³ ѳ·áõëïÁ, »õ ³Û¹ å³ï׳éáí ѳݷáõóÛ³ÉÇÝ Ëݹñ³ñÏáõÇë ѳٳñ ϳñ³Í Ýáñ ½·»ëïáí »Ý Ã³Õ»É: ºí ³Ñ³ ³Û¹ å³ÑÇó ¿É ëÏëí»É »Ý Ýñ³ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ƱÝã ϳñ»ÉÇ ¿ñ ËáñÑáõñ¹ ï³É Ë»Õ× ÏÝáçÁ: ¾ù·áõÙ³ódzÛÇ »õ ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ½·»ëïÇ ÙݳóáõÏÝ»ñÇ áãÝã³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ³Ýßáõßï, Ùï³Í»É ³Ý·³Ù ã¿ñ ϳñ»ÉÇ: – ²Ûá, ÇѳñÏ»: ´³óÇ ³Û¹, µ³ó³éíáõÙ ¿ñ ݳ»õ ѳݷáõóÛ³ÉÇ ½·»ëïÇ Ñ»ï ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ Ó»éݳÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ºí µ³óÇ ³Û¹ »ë ã¿Ç ϳٻÝáõÙ ¹ÇÙ»É ÏñÏݳ·ÇñÝ»ñÇ »õ ݻݷ³÷áËáõÙÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ·áñͳ¹ñíáÕ ÙÇçáóÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, ß³ï áõÅ»Õ ¿ñ »õ áõ½³Í¹ ë˳ÉÁ ϳñáÕ ¿ñ ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É: ä³ñ½ »õ ×Çßï ÙÇçáó ¿ñ å»ïù: ºí ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë ÑÇß»óÇ, û ÇÝãå»ë ¿ñ §6 ¹ñí³·Ç ÏÇÝÝ ³½³ïíáõÙ Çñ ï³é³å³ÝùÇó: – ¸áõ ÝϳïÇ áõÝ»ë, û ÇÝãå»ë ¿ñ ݳ ³½³ïíáõÙ Çñ §ã»ñ»Ë³ÛÇó¦ ªÙǽ»Éáí ѳÕáñ¹áõÃÛáõÝÇó

Z

F

H

K

M

X

G

9

ܳ˭µá­ Éáñ­Ýñ³Ýó,­áí­ ù»ñ­Ñ³ë­ ï³ï­·Ç­ ï»Ý ÇÝã­µ³Ý­¿­§³Ï­ ïáõ­ ³­ ÉÁ¦­»õ­ÇÝãÝ­¿­³Û­ ëûñ §³Ï­ ïáõ­ ³É¦,­ ³é³­ ç³ñ­ ÏáõÙ­ »Ýù­ ÃÕ­ ÃÇÝ Ñ³ÝÓ­ ݻɭ Çñ»Ýó­ Ùï³­ Ñá­ ·áõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ,­ ¹³­ Õáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ­ »í­ ϳ٭ ïí³Û­ ï³Ýù­ Ý»­ ñÁ, ïá­ áñ­ å»ë­ §³¦­ ³Ù­ ë³·­ ñáõÙ­ ïå­ í»­ ÉÇù­ ÝÛáõÃ: γݭ ˳í­ßÝáñ­ ѳ­ ϳɭ»Ýù: ºë­ã»Ù­Ï³ñáÕ­ï³É­§³Ï­ ïáõ­ ³É¦­µ³­ éÇ­Ñë­ ï³Ï­ µ³­ ݳ­ Ó»õÁ­ ϳ٭ Ó»õ­ ³­ Ï»ñ­ åáõ­ ÙÁ,­ ϳ٠·áõ­ ó»­ÇÝã­ ù³Ý­Ï³­ ñáÕ­»Ù,­³ÛÝ­ ù³Ý­¿É­ã»Ù ϳ­ ñáÕ,­ »õ­ ÷³éù­ ²ëï­ Íá,­ µ³Ûó­ ÙÇ­ µ³Ý Ñ³ë­ ï³ï­ ·Ç­ ï»Ù,­ áñ­ §³Ï­ ïáõ­ ³­ ÉÇ­ ëÁ¦­ ³é³­ í»É­ Ý»ñ­ ·áñ­ ÍáõÝÝ­ ¿­ ³Û­ ëûñ,­ »õ­ áã­ ÙdzÛÝ Ñ»Ýó­ ÑÇ­ Ù³,­ ϳ٭ ³Ûë­ å³­ ÑÇÝ­ ³ñ³ñ­ íá­ ÕÁ ϳ٭³ñ­ íá­ ÕÁ:­ºÃ»­³Û¹­ å»ë­ÉÇ­ Ý»ñ,­ýñ³Ý­ ëÇ­ ³­ óÇù­ §20­ ñ¹­ ¹³­ ñÇ­ µ³­ Ý³ë­ ï»ÕÍ­ Ý»ñ¦ Ù³­ ï»­ ݳ߭ ³­ ñáí­ÐÛáÉ­ ¹»é­ ÉÇÝ­ã¿­ ÇÝ­Ññ³­ ï³­ ñ³­ ÏÇ: ²Ýó­ Ý»­ Éáí­ Ëݹ­ ñÇ­ ÙÛáõë­ ÏáÕ­ ÙÇÝ,­ ѳñó­ Ý»Ýù’­³Ï­ ïáõ­ ³É­ã¿­ÇÝ­ ãDZ­Ñ»ï­Ñ³­ Ù»­ Ù³­ ï³Í: ºí­Ñ»­ ïá,­ã»Ýù­Ï³ñ­ ÍáõÙ,­áñ­³Ï­ ïáõ­ ³É­ÉÇ­ Ý»­ Éáõ­ ³Ù»­ ݳ­ ×Çßï­ ×³­ ݳ­ å³ñ­ ÑÁ­ ¹ñ­ ëÇ­ »õ Ý»ñ­ ëÇ­ Ýá­ ñ³­ ·áõÛÝ­ ·ñáÕ­ Ý»­ ñÇÝ,­ Ýϳ­ ñÇã­ Ý»­ ñÇÝ,­ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ µ³Ý­ Ý»­ ñÇÝ­ ٻϭ ï»­ Õ»ÉÝ­ ¿` ³ÛÅ­ Ù»­ ³­ ϳݭÉÇ­ Ý»­ Éáõ­Ñ³Ù³ñ: ¸³,­Ã»­ ñ»õë,­³Ù»­ ݳ­ Ñ»ßï­áõ­Ù³­ Ï»­ ñ»­ ë³­ ÛÇÝ áõ­ ÕÇÝ­¿,­Ï³Ù­ÝáõÛÝ­ ù³Ý­Ë³­ µáõ­ ëÇÏ,­áñ­ ù³Ý §½áõï­ Éáõ­ ë³­ íáñ­ ã³­ ϳݦ­ ëϽ­ µáõÝù­ Ý»­ ñáí ³é³ç­ Ýáñ¹­ í»­ Éáí,­ Ù³­ ï»­ ݳ߭ ³­ ñ»ñ­ »õ­ ³Ï³­ ¹»­ ÙÇ­ ³­ ϳݭ óñ·­ Ù³­ ݳ­ ϳݭ ѳݭ ¹»ë­ Ý»ñ ïå»­ ÉÁ:­ ­ ÆÝ­ ãáõ±­ ˳­ µáõ­ ëÇÏ:­ àñáí­ Ñ»­ ï»õ ³Ý­ ï»ë­ íáõÙ­¿­§³ÛÅ­ ÙǦ­»õ,­áñ­³Ù»­ ݳ­ ϳ­ ñ»õ­ áñÝ­¿,­§Ù»ñ­³ÛÅ­ ÙǦ­Ñ³ñ­ óÁ,­áñÇ­Ù³­ ëÇÝ­³Ï­ ݳñÏ­ íáõÙ­¿­Ù»ñ­Ý³­ Ëáñ¹­Ñ³­ Ù³­ ñÇ §ºíë­ÙÇ­ë˳ɭ ÙáõÝù¦­Ñá¹­ í³­ ÍáõÙ. §Â»­ Ù³­ ïÇÏ­ ÙÇ­ ³ë­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ ÃíáõÙ­ ¿­ ݳ˭ ݳ­ ϳ­ Ýá­ ñ»Ý­ Ó»õ­ ³­ Ï»ñå­ íáõÙ­ ¿ ³ñ­ ¹»Ý­ áñ­ å»ë­ ÙÇ­ ³ë­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ’­ Ëá­ ë»­ Éáõ ó³Ý­ Ïáõ­ Ã۳ݭ Ù»ç:­ Ðáõ­ ëáí­ »Ýù,­ áã­ ÙÇ­ ³ÛÝ »õ­áã­³ÛÝ­ ù³Ý­ë»­ ÷³­ ϳݭӳۭ ÝÁ­Éë»­ Éáõ­Ñ³­ Ù³ñ,­³ÛÉ­å³ñ­ ½»­ Éáõ`­áñÝ­¿­§³ÛÅÙ¦­Ù»ñ §³ÛÅ­ ÙÁ¦:­ ²ÛÝ­ å»ë­ áñ,­ §Ù»­ ñÁ¦­ ϳ٠§Ù»Ý­ ùÁ¦­ å³ñ½­ íáõÙ­ ¿­ ³Û¹­ §³ÛÅ­ ÙÇó¦, §³ÛÅ­ ÙáõÙ¦:­¸ñ³­Ñ³­ Ù³ñ­·áõ­ ó»­³ñ­ Å»­»õë ٻϭ ³Ù­ ë³­ ·Çñ­ ÷Ýï­ ñ»É:­ γ­ ñáÕ­ ¿­ ³ÛÝ ¹³é­ ݳɭ§ÏáÕÙ­ ݳ­ Ïǭϳ­ åǦ­Ó»õ,­áñÇ­Ù³­ ëÇÝ­Ëá­ ëáõÙ­¿­¸»É­ Ûá­ ½Á¦: ºí,­Ç­í»ñ­ çá,­ÇÝã­¿É­áñ­ïå»­ Éáõ­ÉÇ­ Ý»Ýù’ è.Øáõ­ ½ÇÉ,­Ã»­Ü³­ Ç­ ñ³­Ð³­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Û³Ý,­²ß­ áï­²í­ ¹³É­ Û³Ý,­­Ã»­àõ­ ÇÉ­ Û³Ù­­´É»Ûù,­²Ïáõ­ ï³­ ·³­ í³,­Ã»­²ß­ áï­Ê³­ ã³ïñ­ Û³Ý,­Ï³­ ñ»õ­ á­ ñÁ ³Û¹­§Ù»ñ­³ÛÅ­ ÙáõÙ¦­»õ­§Ù»ñ­³ÛÅ­ ÙÇó¦­ÇÝã áñ­ µ³Ý­ Ù³­ ϳ­ µ»­ ñ»ÉÝ­ ¿’­ Ë»­ ÷á­ ñÇó­ Ù³ñ­ ·³­ ñÇï­ Ïáñ­ ½»­ Éáõ­ å»ë,­ Ù³­ ݳ­ í³Ý¹­ áñ §Ù³ñ­ ·³­ ñÇ­ ïÁ­³ã­ ùÇë­÷ã³­ ÝáõÙ­¿¦: ²Ý¹­ ñ³­ ¹³é­ ݳ­ Éáí­ ³ÛÝ­ ѳñó­ ÙáõÝ­ ùÇÝ,­ û ÇÝ­ ãáõ­»Ý­³Ûë­Ï³Ù­³ÛÝ­Ñ»­ ÕÇ­ ݳϭ Ý»­ ñÁ­Ñ³Ý­ ϳñÍ­ §³¦­ ³Ù­ ë³·­ ñáõÙ,­ å³­ ï³ë­ ˳­ Ý»Ýù

9

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


²ñ­ ßÇÉ­ ¶áñ­ Ïáõ­ Ëáë­ ùáí.­ §Ø»­ ݳ­ ϳ­ ï³­ ñÁ ϳ­ ñáÕ­¿­Ñ³Ý­ ¹»ë­·³É­ÙÇ­ ³ÛÝ­ËÙ­ µ³­ å³­ ñÇÝ Ù³ë­ Ý³Ï­ ó»­ Éáõó­Ñ»­ ïá¦,­»õ­Ùï³­ µ»­ ñ»­ Éáí­ÙÇ ¹»åù. áÝ­Ü»ñ­ ëÇë­ Û³­ ÝÇ­18-³Ù­ Û³­½³ñ­ ÙÇ­ »ñµ­È»õ­ ÏÁ­ÏáÕ­ ù³Ýó­·ñ­ ù»­ ñÁ­ïÝï­ Õ»­ Éáõó­Ñ»­ ïá­Ñ³­ Û³óùÝ­ áõ­ Ëݹ­ ñ³Ý­ ùÁ­ ϳݷ­ Ý»ó­ ñ»ó­ ÜÇó­ ᯀ »ñÏ­ ѳ­ ïáñ­ Û³­ ÏÇ­ íñ³­ »õ,­ Ù»ñ­ ÅáõÙ­ ëï³­ ݳ­ Éáõó­Ñ»­ ïá,­Ý»Õëñ­ ï³Í­Ïá­ ñ³·­ ÉáõË­ëëÏ­ í»ó, Ñ»­ ï»õ­ ۳ɭ å³­ ï³ë­ ˳­ ÝÁ­ ëï³­ ó³í`§ÜÇó­ ß»Ý µá­ Éáñ­³ñ­ Å»ù­ Ý»­ ñÇ­í»­ ñ³ñ­ Å»õ­ á­ ñáõÙÝ­¿,­ÇëÏ ¹áõ­¹»é­áã­ÙÇ­³ñ­ Å»ù­ã·Ç­ ï»ë¦: ÆÝã­ å»ë­³Ù»Ý­ÙÇ­í³Ûñ`­§³Ù­ ë³­ ·Çñ­ï»ÕÝ ¿É¦­ ÇÝã­ å»ë­ §¹³­ ï³ñÏ­ ï³­ ñ³­ Íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ¦ ϳ٭§µ»­ ÙÁ¦­³ñ­ ïÇë­ ïǭѳ­ Ù³ñ,­¹ñ­ íáõÙ­¿ ùá­³é³ç­áñ­ å»ë­Íáõ­ Õ³Ï,­Ã³­ ϳñ¹,­·»ñ­ ͳݭ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ ϳ٭ ³ñ­ ·»­ ɳ­ å³ï:­ Æë­ Ï³­ Ï³Ý ÝÅáõÛ­ ·Ç­ ѳ­ Ù³ñ­ ³Ù»­ ݳ­ ³Ï­ ïáõ­ ³­ ÉÁ­ ³ñ­ ·»­ ɳ­ å³ïÝ­¿,­×ß­ Ù³­ ñÇï­³ñ­ ïÇë­ ïǭѳ­ Ù³ñ`­µ»­ ÙÁ,­áñÇ­íñ³­Ý³­ù³Û­ ÉáõÙ­¿­³ë»ë­áã­µ»­ ÙÇ­ íñ³­ Ûáí`­ í»­ ñ³ó­ Ý»­ Éáí­ »õ­ Ñ»­ é³ó­ Ý»­ Éáí ³ÛÝ:­ ºí­ ù³­ ÝÇ­ áñ­ ³Ûë­ ¹»å­ ùáõÙ­ Ù³ñ¹Ý ÇÝùÝ­ ¿­ Çñ»Ý­ ¹Å­ í³­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñ­ ëï»Õ­ ÍáõÙ, Ñáõ­ ë³Ýù,­áñ­Íáõ­ Õ³­ ÏÇó­¹áõñë­Ï·³Ýù,­ÇëÏ »Ã»­ ¹áõñë­ ã·³Ýù`­ ³Ù»­ ݳ­ ³Ï­ ïáõ­ ³­ ÉÁ­ ÏÙ­ ݳ ç³Ý­ ùÁ: ÈÇ­ Ý»ë­Ã»­Ï³Û­ ͳ­ ÏÁ,­Ã»­§Ï³Û­ ÍÇ­·á­ ÕÁ¦, ÙÇ­ »õ­ ÝáõÛÝ­ ¿,­ ÇÝã-áñ­ µ³Ý­ ¹³ñÓ­ ۳ɭ ËáõÛë ¿­ï³­ Éáõ:­

ØÇÝã»õ­Ù»Ýù­Ùïùáí­Ñ³ëáõ­ãÉÇÝ»Ýù »Õ³ÍÇÝ,­Ù»Ýù­»ñµ»ù­ã»Ýù­Ï³ñáճݳ Iå³ïϳݻɭ³ÛÝ­µ³ÝÇÝ,­ÇÝã­ÏÉÇÝÇ:­ سñïÇݭг۹»·»ñ

10

½áõñÏ ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³: – ²Ûá: ´³Ûó ÑÇÙ³ ¹³ ÏÉÇÝÇ Çñ Ù»é³Í »ñ»Ë³Ý, áõÙ å»ïù ¿ íï³ñ»É Ùáñ áñáí³ÛÝÇó: ºí ¹³ Ñ»Ýó ٳѳó³Í ï³ÉÁ ÏÉÇÝÇ, áí ÏÁݹáõÝÇ Çñ»Ý ݳ˳ë³ÑÙ³Ýí³Í »ñ»Ë³ÛÇÝ: – ºí ¹áõ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇñ ³Û¹ ÏÝáçÁ Ùǽ»É Çñ ï³ÉÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³±: – ²Ûá: ´³Ûó ¹³ ³ë»ë û ÇÝùÝ ¿ å³éÏ³Í ³Û¹ ·»ñ»½Ù³ÝáõÙ: ¸³ ³ë»ë Çñ ÏñÏݳÏÝ ¿: Üñ³ Ù³ñÙÇÝÁ ÏÝáç Ù³ñÙÇÝÝ ¿, Ýñ³ ½·»ëïÁ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ áñáí³ÛÝÁ Ù»é³Í ¿, ѳí»ï Ù»é³Í ¿: î»ë, û ÇÝã ѽáñ Ùá·áõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍ³Í»É ³Û¹ ÏÝáç ѳݹ»å: ²Ñ³ û ÇÝãáõ Ýñ³ áñáí³ÛÝÁ ÙdzÛÝ Ù»é³Í »ñ»Ë³Ý»ñ ¿ñ ÍÝáõÙ: лÝó ¹ñ³ ѳٳñ ¿É »ë í³Ë»ÝáõÙ ¿Ç ë˳Éí»Éáõó, ù³ÝÇ áñ Ùá·áõÃÛáõÝÝ ³Û¹ù³Ý áõÅ»Õ ¿ñ: – ¸áõ ϳñÍáõÙ »ë ¹³ ë»õ Ùá·áõÃÛá±õÝ ¿ñ: – â·Çï»Ù: âÝ³Û³Í ÏÇÝÁ åݹáõÙ ¿ñ, áñ ϳ˳ñ¹³Ýù ¿ »Õ»É: Þ³ï Ñݳñ³íáñ ¿, áñ Ùá·áõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÝ ÇÝùݳµ»ñ³µ³ñ »Ý ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç Ùï»É: ºí ³é³í»É »õë å»ïù ¿ ½·áõÛß ÉÇÝ»É, áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ ³ËáÛ³ÝÁ ϳñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ³Ýϳé³í³ñ»ÉÇ áõÅÁ: ²ÛëåÇëáí, ·»ñ»½Ù³ÝáõÙ å³éÏ³Í ¿ñ ÝáõÛÝ ÏÇÝÁ, µ³Ûó Ù»é³Í áñáí³ÛÝáí: ê³Ï³ÛÝ Ý»ñëÁ áã ÉÇáíÇÝ ¿ñ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ Ù³ñÙÝÇÝ: ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É Ñ³ñÏ ¿ñ µÝ³Ï»óÝ»É Ù³ñÙÇÝÝ Çñ åïáõÕáí` Ù»é³Í åïáõÕáí: – ºí ¹ñ³ ѳٳñ å»ïù ¿ñ ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³ Ùǽ»±É: ´³Ûó ãDZ ¹ÇÙ³¹ñÇ, ³ñ¹Ûáù, Ù»é³Í Ý»ñëÁ Ý»ñËáõÅÙ³ÝÁ: – ¸³ Ýñ³ áõÅ»ñÇó í»ñ ¿: Ø»é³Í åïáõÕÝ ³Ýë˳Éáñ»Ý Ï·ïÝÇ Çñ ÙáñÁ, ÇÝãå»ë §141 ¹ñí³·áõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ½·»ëïáí ÇÙ³ÝáõÙ ¿, û áõñ åÇïÇ µÝ³íáñíÇ: – ´³Ûó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇÝÁ ϳñáÕ ¿ ݳËûñáù ï³ÝÝ ÇÝã-áñ ëñí³ÏÇ Ù»ç ѳí³ù³Í Ù»½ ÉóÝ»É ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³: – ºë ËáñÑáõñ¹ ã¿Ç ï³ ³Û¹å»ë ³Ý»É: ²í»ÉÇÝ, ¹³ ß³ï íï³Ý·³íáñ ¿. ã¿ áñ ³ÛÝ ÁÝóóùáõÙ, »ñµ ݳ Ϸݳ ¹»åÇ ·»ñ»½Ù³ÝÁ, Ýñ³ áñáí³ÛÝáõ٠ϳñáÕ ¿ Ù»½Ç Ýáñ µ³ÅÇÝ ³é³ç³Ý³É, ûÏáõ½ ãÝãÇÝ: ÆëÏ Ù»Ýù ·áñÍ áõÝ»Ýù ë³ÕÙݳíáñÙ³Ý, ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ÍÇÉ»ñÇ Ñ»ï: ä³ñå»Éáí Çñ ëñí³ÏÁ` ݳ ¹»é»õë ãÇ ³½³ïíÇ Çñ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ áñáí³ÛÝáõÙ ³ñ¹»Ý ѳÛïÝí»É ¿ Ýáñ Ù»é³Í ë³ÕÙ: àã, ݳ ³Ýå³ï׳é å»ïù ¿ ÙÇ½Ç Ñ»Ýó ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³` í³Ý»Éáí Çñ Ý»ñëÇó ³Ù»ÝÁ ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ Ï³ÃÇÉÁ: – ²Û¹ ¹»åùáõÙ, ·áõó», ³í»ÉÇ É³í ¿ ³Û¹ ³Ý»É »ñ»ù ³Ý·³Ù` Ù»é³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ãíá±í: – ¸ñ³ ϳñÇùÁ ãϳ: ⿱ áñ Ù»é³Í ¿ Ýñ³ Ý»ñëÁ: øá ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí` ѳñÏ ÏÉÇÝ»ñ, áñ ݳ ³ÛÝï»Õ ³ÝÁݹѳï Ùǽ»ñ, ϳÝ˳·áñÍ»Éáí ³å³·³ ë³ÕÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ: ´³Ûó ³Ýϻݹ³ÝÝ Çñ ûñ»ÝùÝ»ñÝ áõÝÇ: ²ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã áñ ³Ýó»É ¿ ¹ñ³Ý, ³ñ¹»Ý Ù»Ï ¿: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É Ù»éÛ³ÉÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ï»ñå³ñ³ÝùÁ »õ Ùdzï»ë³Ï »Ý ¹³éÝáõÙ: ºí ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É Ýñ³Ýó µáÉáñÇÝ ÑÇßáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ûñÁ, ÇëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ϳñ·áõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳݷáõóÛ³ÉÇ ûñÁ, å³ñ½³å»ë ã»Ý áõ½áõ٠ѳßïí»É ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ»ï, áñ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÝ å³ïϳÝáõÙ ¿ ³ÛÉ` ³ÝͳÝáà ÙÇ ³ß˳ñÑÇ: ÎÝáçÇó í³ÝíáÕ Ñ³í»ñÅáñ»Ý Ù»éÛ³É åïáõÕÁ Ýñ³ ³ÝóÛ³É »õ ³å³·³ »ñ»Ë³Ý»ñÝ »Ý: ²ÛÝ Çñ ï»ÕÁ Ï·ïÝÇ Çñ ÏñÏݳÏÇ ³ñ¹»Ý óÕí³Í Ù»é³Í Ù³ñÙÝáõÙ: ²Û¹å»ë ³Û¹ ÏÇÝÁ ϳ½³ïíÇ Çñ ï³é³å³ÝùÇó: 145. – ÆÝãá±õ ûÓÁ, áñ ·³ÛóÏÕáõÙ ¿ñ ºí³ÛÇÝ, ºí³ÛÇ ¹»ÙùÝ áõÝ»ñ: гٻݳÛÝ ¹»åë, ³Û¹å»ë ¿ÇÝ å³ïÏ»ñáõÙ Ýñ³Ý ÑÇÝ í³ñå»ïÝ»ñÁ: – ºñ»õÇ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ûÓÝ ³Ûë ¹»åùáõ٠ϳå ãáõÝÇ: ⿱ áñ ݳ ·³ÛóÏÕáõÙ ¿ ºí³ÛÇÝ, »õ Ýñ³ ¹»ÙùÁ Ñ»Ýó ºí³ÛÇ ¹»ÙùÝ ¿: ´³Ûó ºí³ÛÇÝ å»ïù ã¿ ·³ÛóÏÕ»É` ݳ ÏÇÝ ¿, »õ ·³ÛóÏÕáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó Ýñ³ Ù»ç ¿: ºñµ ²ñ³ñÇãÁ ëï»ÕÍ»ó ºí³ÛÇÝ, ݳ ϳٻÝáõÙ ¿ñ, áñå»ë½Ç ²¹³ÙÁ ÙdzÛÝ³Ï ãÉÇÝÇ, áñ ݳ ÁÝÏ»ñ Ó»éù µ»ñÇ: ²Û¹ å³ï׳éáí ݳ Ýñ³ ѳٳñ ÁÝÏ»ñáõÑÇ ³ñ³ñ»ó: ÜϳïÇñ, ݳ ëï»ÕÍ»ó Ýñ³Ý ²¹³ÙÇ Ó³Ë ÏáÕÇó, ³ÛëÇÝùÝ` Ñ»Ýó ³Ù»Ý³ëϽµÇó Ýñ³ Ù»ç Ó³ËÇó áõ ÍáõéÇó ÇÝã-áñ µ³Ý ϳ: – ´³Ûó ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ñ ÏÇÝÁ ÁÝÏ»ñ ¹³éݳÉ: ⿱ áñ ÙÇßï ·³ÉÇë ¿ å³ÑÁ, »ñµ ݳ ³Ýå³ÛÙ³Ý ¹³í³×³ÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ: Üñ³ Ù»ç ÇÝã-áñ ÙÃÇÝ áõ ïÇñ³Ï³Ý µ³Ý ¿ ½³ñÃÝáõÙ, »õ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ˳ݷ³ñáõÙ »Ý Ýñ³Ý ÇëÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ ÉÇÝ»É: – ´³Ûó ÙDZû Ñ»Ýó ¹áõ ã»ë Ýå³ëïáõÙ ¹ñ³Ý: ²ñ¹Ûáù ³é³çÇÝÁ ¹á±õ ã»ë ë˳ÉíáõÙ:

10


00_______

ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ – ºñ»õÇ Ã» ³Û¹å»ë ¿: ´³Ûó »ë ¹ñ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ã»Ù ï³ÉÇë: ºñµ Ù»Í ñÇßÇÝ»ñÇÝ ³Ûó»ÉáõÙ »Ý »ñÏݳÛÇÝ ¹»õ³Ý»ñÁ, å³ï³Ñ³µ³ñ ϳ٠³ëïí³ÍÝ»ñÇ ¹ñ¹Ù³Ùµ, ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³Ýù ÁݹáõÝ³Ï ã»Ý ¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ Ýñ³Ýó ·»Õ»óÏáõÃÛ³ÝÁ: ²ÏÝóñóÛÇÝ ÏÇñùÁ ϳñáÕ ¿ Ñ³Ù³Ï»É Ýñ³Ýó, »õ »Ã» Ýñ³Ýù ÝáõÛÝÇëÏ ãÙáï»Ý³Ý ¿É Ñdzëù³Ýã ³åë³ñ³ÛÇÝ, µÝáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ Çñ»ÝÝ ³Ý»É: ºí ¹ñ³ÝáõÙ »ë Ù»Í ã³ñÇù ã»Ù ï»ëÝáõÙ: â¿ áñ ׷ݳÏÛ³óÁ Ù³ñïÝãáõÙ ¿ ·³ÛóÏÕáõÃÛ³Ý ¹»Ù, áñÝ Çñ Ù»ç ¿ ³åñáõÙ: ܳ í³ÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó Çñ ë»÷³Ï³Ý »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý åïáõÕÝ»ñÁ, áñáÝù ͳ·»É »Ý Çñ ͳÍáõÏ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ´³Ûó ³Ûëï»Õ ³Ù»Ý ÇÝã ù»½³ÝÇó ¹áõñë ¿, ³Û¹ ϳñ׳ï»õ íÇ׳ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý µ»ñ»É Çñ»Ýó µ³ñÇùÁ, ÇÝãå»ë ٻݳÏÛ³óÇ Ã³÷í³Í ë»ñÙÇó ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ÍÝí»ó ¸ñáݳÝ: – гí³Ý³µ³ñ, ¹áõ ×Çßï »ë: ÎÇÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÇëÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ ÉÇÝ»É: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇ Ï³Ù ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ ÇÝã-áñ µ³Ý å»ïù ¿ ÉÇÝÇ: ºí ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É ºí³Ý å»ïù ¿ áñáß³ÏÇ å³ÑÇÝ ¹³í³×³Ý»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ: úÓ-·³ÛóÏÕÇãÝ Çñ Ý»ñëáõÙ ¿, »õ ݳ ÇÝùÝ Çñ»Ýáí ·³ÕóÏÕáõÙ ¿ ²¹³ÙÇÝ: – ´³Ûó ÇÝãá±õ ¿ ³Û¹å»ë: ²Û¹ DZÝã ¿ Ýñ³ÝáõÙ, DZÝãÝ ¿ ·³ÛóÏÕáõÙ ²¹³ÙÇÝ: – Üñ³ Ù»ç ÇÝã-áñ µ³Ý ϳ, áñ û·ÝáõÙ ¿ Çñ»Ý: ÐÇßÇñ ÃéãáõÝÝ»ñÇ áñÓ»ñÇ í³é ÷»ïñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñáí Ýñ³Ýù ÷áñÓáõÙ »Ý ·ñ³í»É ³Ýµ³ñ»ï»ë ¿·»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ϳ٠Áݹѳϳé³ÏÁ, Ù»ñ ·ñ³íÇã ϳݳÝó ·ñ·éÇã ѳݹ»ñÓ³ÝùÝ»ñÁ, ϳ٠¿É ³ÛÝ ³ÝѳëϳݳÉÇÝ, ÇÝãÁ ÙÕáõÙ ¿ áñáß ë³ñ¹»ñÇ Çñ»Ýó ¿·»ñÇ ½áÑÁ ¹³éݳÉáõ: ºí ÙÇ Ùáé³óÇñ, áñ ϳݳÛù Ó³Ë »Ý, »õ Ýñ³Ýù ³í»ÉÇ Ùáï »Ý µÝáõÃÛ³ÝÁ, ù³Ý Ù»Ýù: – ´³Ûó Ù»Ýù ¿É »ñµ»ÙÝ Ùáï »Ýù Ó³ËáõÃÛ³ÝÁ, ѳïϳå»ë, »ñµ ¹áõñë »Ýù ·³ÉÇë Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó »õ ÁÝÏÝáõÙ »Ýù µÝáõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï: ²Û¹å»ë ³Ýï³éáõÙ ÙáÉáñí»ÉÇë, Ù»Ýù ųٳóáõÛóÇ Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ßñç³Ý³·ÇÍ »Ýù ·ÍáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ ³ç áïùÇ ù³ÛÉÁ Ó³ËÇó áõÅ»Õ ¿: лÝó ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ Ù»ñ ³çÁ Ó³ËÇó áõÅ»Õ ¿, µÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ½Çç»É ¿ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, »õ Ù»Ýù ³ÝÝϳï Ó³Ë »Ýù ·ÝáõÙ, ÙÇÝã»õ áñ ã»Ýù ѳÛïÝíáõÙ ³ÛÝï»Õ, áñï»ÕÇó ëÏë»É »Ýù Ù»ñ ÏáõÛñ áõÕÇÝ:

0. ºñÏáõ »éÛ³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ §üÇÉáõñ·Ç³¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ ÇÙ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏ»É ¿ ì. гÛñ³å»ïÛ³ÝÁ: 4. ÂéãáõÝÝ»ñÇ »õ ÃñÃáõñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»ë Ô.Ì.Øåïàðä §Åñòåñòâåííûé îòáîð è íàñëåäñòâåííîñòü.¦: Ì.., 1970, ¿ç 165: 5. ü³ñÉÇ Øááõ»ÃÇ Ù³ëÇÝ ï»ë Ô.Ìîóýò §Íå êðè÷è, âîëêè¦, Ø., 1968, ¿ç 56-57: 6. ´áõÅáõÙ ÷ÝïñáÕ ³ÝåïáõÕ ÏÝáç Ù³ëÇÝ, ï»ë êï. ÈÇëÇóÛ³Ý, §¼³Ý·»½áõñÇ Ñ³Û»ñÁ¦, ºñ., 1969, ¿ç 199-200, 272: 7. ØÇÏñáÝ»½Û³Ý ÏÝáç »õ Ã÷Ç É»·»Ý¹Ç Ù³ëÇÝ, ï»ë §Ñêàçêè è ëåãåíäû Îêåàíèè¦, Ø., 1970, Ñ. 133: î³ñ³µ³Ëï ²ñÇëïáٻݻëÇ Ù³ëÇÝ, ï»ë ²åáõÉ»Û Ø»ï³Ùáñýá½Ý»ñ: I, 13: §ºÃ» ÏÇÝÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ ˳ÙáõÃÇ Ï³Ù ÏáÕ³÷³ÛïÇ íñ³Ûáí…¦. – Â. Äàëü. Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, Ø., 1957, ¿ç 937: 8. §Ä³Ýï³Ù³ÑÇó áõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³½³ïí»Éáõ ѳٳñ ï³Ýï»ñÁ ·áõóÝáí ÏÝáçÁ ë³ÝÓ»Éáí Ñ»ñÏáõÙ ¿ µ³ÏÉÁ¦: – Â. Äàëü. Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, ¿ç 928: 51. ÂÇûé-Ù»ï³ùë³Ã»õÇ ëÇñ³Ñ³ñí³Í áñÓÇ Ù³ëÇÝ, ï»ë Í. Òèíáåðãåí Ïîâåäåíèå æèâîòíûõ, Ø., 1969, ¿ç 56: 55. ²Û¹ ³ë»ë û §Ó·Ó·íáÕ Ï»ïÁ, ³ë»ÕÇ ë³ÛñÁ…¦ Ludvig Wittgenstein, Philosphische Untersuchungen. § 620: 56. §Ø³ñ¹ÇÏ ·áñÍÇ ÏáÕÙݳÏÇó »Ý, Ù»Ýù ³Ý·áñÍáõÃ۳ݦ: Â. Äàëü. Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, Ø., 1957, ¿ç 256: 84. äáõñáõß³ÛÇï³ÛÇ Ù³ëÇÝ, ï»ë Koka Shastra, IX: ²ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÍÝݹ³µ»ñáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï ÏÇÝÁ å»ïù ¿ Ëáõë³÷Ç åáõñáõß³ÛûÇó, ï»ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ. ë³ÕÙÇ Ï³ëϳÍÝ»ñÁ Ù»Ïݳµ³ÝíáõÙ »Ý Áëï ڳ߳¹Ë³ñ³ÛÇ: §²ëáõÙ »Ý, áñ Ýñ³ ѳٳñ, áí í³ëï³ÏÝ»ñÇ ¿ ѳë»É ݳËáñ¹ ÍÝáõݹݻñáõÙ…¦, – The Vasanta Vilasa, 1962, 14, skt ¥6¤: 86. äáõñáõß³ÛÇï³ÛÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ Çñ»Ý »ñÏáõ Ù³ëÇÝ ¿ µ³Å³Ý»É, ï»ë ´ñÇѳ¹³ñ³Ý۳ϳ áõå³ÝÇß³¹³,1. 4: ²ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë »Ý ѳñëݳóáõÇ ÙÇ ÑÛáõëùÇó »ñÏáõëÁ ÑÛáõëáõÙ, ï»ë §×åðäèíñêàÿ ñâàäüáà¦. Ïåðìü, 1969, ¿ç 162, 176: §²Ûñ »õ ÏÝáç ³ñ³Ýùáí Ã»É ã»ë ³ÝóϳóÝÇ…¦, – Â. Äàëü. Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, ¿ç 372: 145.²ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ µáÉáñÁ ÙÇ»õÝáõÛÝ ï»ëùÝ áõÝ»Ý, ï»ë Â. Å. Ïðîïï. §Êîðíè âîëøåáíîé ñêàçêè¦: 159. ²ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãáõ ûÓ-·³ÛóÏÕÇãÁ ºí³ÛÇ ¹»ÙùÝ áõÝÇ, ï»ë ݳ»õ E. Leach, Genesis as Myth and other Essays, L., 1969, 7-23;

Ùë³·ÇñÁ ·É˳íáñ ËÙµ³·ñÇ Ã³÷áõñ ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ. ݳËÝ³Ï³Ý Ùáõïù³í׳ñÁ /ÙÇ Ñ³Ù³ñÇ Ñ³Ù³ñ/ 300 ³ÙÝ ¹áɳñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¹ñ³Ù: ¶áñÍáõÙ ¿ ½»Õã»ñÇ ß³ï ×ÏáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·...

Z

F

H

K

M

X

G

11

11

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ A EREVAN ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ºðºì²Üàô ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

I

سÛÇëÇ 19-ÇÝ Ð²Ú-²ðî Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝáõÙ »õ ö³ñ³ç³ÝáíÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ µ³óí»óÇÝ ê³ñ·ëÇ (ê³ñ·Çë ¼³µáõÝÛ³ÝÇ) »ñÏáõ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³ ê³ñ·ëÇ ³é³çÇÝ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ѳÛñ»ÝÇùáõÙ »õ, ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ê³ñ·Çë ³ñí»ëï³·»ïÇ ³ÝáõÝÁ ٻͳٳë³Ùµ ³ÝѳÛï ¿ñ Ù»ñ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ, ³Û¹ µ³óÁ Éñ³óí»ó í³ñå»ïÇ ï³ëÁ ·»ñѳ·»óí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñáí »õ, í»ñç³å»ë, »ñÏáõ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³óٳٵ: ÐÇÝ· ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ ºñ»õ³ÝáõÙ, Ù»ÏÁ` ¶ÛáõÙñÇáõÙ, »õ ³Ù»ÝûñÛ³ ³ß˳ï³Ýù, ѳݹÇåáõÙÝ»ñ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ »õ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÙÇ ³ÝÓñ»õáï »ñ»Ïá ØÏñïÇã سûõáëÛ³ÝÇ ³ñí»ëï³ÝáóáõÙ, §³¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝ㠳ݹñ³¹³éݳÉÁ ³Û¹ ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ½ñáõÛóÇÝ, Áëï »ñ»õ-

...µ³óí»óÇÝ ê³ñ·ëÇ (ê³ñ·Çë ¼³µáõÝÛ³ÝÇ) »ñÏáõ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³ ê³ñ·ëÇ ³é³çÇÝ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ѳÛñ»ÝÇùáõÙ...

SARKIS ê²ð¶ÆêÀ

12

Ø

áõÛÃÇÝ ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ê³ñ·ëÇ ³ÝÓÇÝ: 1938Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ êï³ÙµáõÉáõÙ ÍÝíáõÙ ¿ ê³ñ·ÇëÁ` ÝáõÛÝ ÇÝùÁ ê³ñ·Çë ¼³µáõÝÛ³ÝÁ: î³ëÝí»ó ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏáõÙ å³ï³ÝÇ ê³ñ·ÇëÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ëÝáõÙ »õ Ññ³åáõñíáõÙ ¿ ØáõÝùÇ §ÖÇ㦠ÝϳñÇ í»ñ³ïåáõÃÛ³Ùµ, »í ³Û¹ ³Ý³ÏÝÏ³É Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó Ñ»ïá »ñÇï³ë³ñ¹Á áñáßáõÙ ¿ ·Ý³É ³ñí»ëï áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ: Æñ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ݳ ëï³ÝáõÙ ¿ êï³ÙµáõÉÇ ¶»Õ³ñí»ëïÇ ²Ï³¹»ÙdzÛÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ¹Ç½³ÛÝÇ µ³ÅÝáõÙ: ê³ñ·Çë ³ñí»ëï³·»ïÇ Ï»ñå³ñÁ Ó»õ³íáñíáõÙ ¿ ³Û¹ Ãí»ñÇÝ êï³ÙµáõÉÇ ³ñïÇëï³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, »õ ÙÇÝã ö³ñǽ ï»Õ³÷áËí»ÉÁ ݳ ³ñ¹»Ý ÂáõñùdzÛÇ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ ³ñí»ëï³·»ïÝ ¿ñ: 1968Ã. ö³ñǽáõ٠ݳ ëÏëáõÙ ¿ ÇÝëï³ÉÛ³ódzݻñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »õ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³é³ñϳݻñ Ù»ï³ÕÛ³ ³ÝÏÛáõݳÏÝ»ñÇó, ÓÛáõû ·³É³ñ³÷³Ã»ÃÝ»ñÇó, çñÇó, ¿É»Ïïñ³Ï³Ý 黽ÇëïáñÝ»ñÇó »õ áñëí³Í Ó³ÛÝ»ñÇó: 1969à ݳ Ññ³íÇñíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏó»Éáõ гñ³É¹ ¼»Ù³ÝÇ §ºñµ å³Ñí³ÍùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ó»õ¦ ݳ˳·ÍÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ݳ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ ²ðÎ –áõÙ, êáÝݳµ»Ý¹Ç óáõó³ëñ³ÑáõÙ, ´³ÉáõÙ, ¸Ûáõë»É¹áñýáõÙ, ê»Ýï-¾ïÇ»ÝáõÙ, ÈáݹáÝáõÙ, ¶³Ý¹áõÙ, ØÛáõÝË»ÝáõÙ, лÉëÇÝÏÇáõÙ, Îáå»Ýѳ·»ÝáõÙ, ´ñÛáõë»ÉáõÙ, øÛáÉÝáõÙ, »õ ³ÛÉáõñ: 1980-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, êïñ³ëµáõñ·Ç ¸»Ïáñ³ïÇí ²ñí»ëïÝ»ñÇ ¸åñáóáõ٠ݳ ջϳí³ñáõÙ ¿ Ï»ñå³ñí»ëïÇ µ³ÅÇÝÁ, ÇëÏ 80-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ Ý³ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ ¿ ö³ñÇ½Ç åɳëïÇÏ ³ñí»ëïÝ»ñÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÇÝëïÇïáõïáõÙ: 1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ý³ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ݳ˳·Í»ñ` ¶ñ»ÝáµÉÇ Ø³·³½»ÝáõÙ (1991), àôïñ»ËïÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý Â³Ý·³ñ³ÝáõÙ (1992), ìÇ»ÝݳÛÇ ÈÇËï»Ýß»ÛÝÛ³Ý å³É³ïáõÙ (1995), ´áÝÝáõÙ (1995), æ»Ýáí³ÛÇ Ø³ÙÏáÛáõÙ (1996), ê³Ý üñ³ÝóÇëÏáÛáõÙ (1997) »õ ܳÝïÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ (1997): 2000-ÇÝ §ê³ñ·Çë 21.01.2000 – 09.04.2000¦ ´áñ¹áÛÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ Ñ»ï»õ»ó ö³ñÇ½Ç ä³ÝûáÝÇ §ÞÝã³éáõÃÛáõÝÁ¦, æ»Ýáí³ÛÇ Ø³ÙÏáÛÇ §²ñí»ëï³ÝáóÁ 1938-Çó – ÖÇã XX¦ »õ êÇÉí³Ï³ÝÇ ³µµ³ÛáõÃÛ³Ý íÇïñ³ÅÝ»ñÁ 2001-ÇÝ: ¸ñ³Ý Ñ»ï»õ»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýѳï³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ ѳïϳå»ë êï³ÙµáõÉáõÙ, ö³ñǽáõÙ, ä»Ç ¹» Èáõ³ñ³ÛÇ üñ³ÏáõÙ, γñÏÁýáõÛáõÙ: 2002-ÇÝ ê³ñ·ÇëÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ §²ß˳ñÑÝ ³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ ¿, ÇëÏ ÇÙ ëÇñïÝ` ³Ûᦠ3 å³ïÏ»ñ³ÛÇÝ Ù³ëÇó µ³Õϳó³Í óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ÈÇáÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ, ²ÝŻɳ ¸»íÇëÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ: ¸ñ³Ý Ñ»ï»õáõÙ ¿ ¸³ñÙßï³¹Ç Ð»ëëÇß»ë ȳݹÙáõ½»áõÙÇ §²Ûó»ÉáõÃÛáõÝ, ½ñáõÛó, ëå³ëáõÙ¦-Á »õ §Ö³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ, ²ñ»õ, ØÃáõÃÛáõݦ-Á ê»ñ»Ç` ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ: 2003-ÇÝ ê³ñ·ÇëÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ö³ñÇ½Ç ³½·³ÛÇÝ ·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóáõÙ §ÆÏáݳݻñÁ Ù³ïáõéáõÙ¦ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ »õ ØáÝñ»³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ ` §2600 ï³ñÇ ³Ýó 10 ñáå» 44 í³ÛñÏ۳ݦ ݳ˳·ÇÍÁ:

12


00_______

ºñµ­ ¶É˳íáñ­ åáÕáï³ÛÇÝ­ ѳñ³ÏÇó­ ÏÇë³ù³Ý¹­ Ýñµ³Ýóùáí ³ÝóÝ»Éáí`­Ùï³Ýù­ØÏñïÇãÇ­³ñí»ëï³ÝáóÁ,­è.²ñ»õß³ïÛ³ÝÁ, ݳۻÉáí­³ÝËݳ٭å³ï»ñÇÝ­Ýϳï»ó,­-­§ÆÝã­70-³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñí»ëï³Ýáó­ ¿¦:­ î»Õ³íáñí»óÇÝù­ Ýϳñã³Ï³Ý­ ï³Ëï³ÏÇ ßáõñç,­áñÁ­Ù»ñ­ÏÉáñ­ë»Õ³ÝÝ­¿:­ØÇ­ùÇã­Ëáë»óÇÝù­áõ­³å³ ÙdzóñÇÝù­Ó³Ûݳ·ñÇãÁ: ÙÇë³ù­- ÆÝãå»±ë äáÉëÇó ³Ýó³ù ö³ñǽ: ë³ñ·Çë­-¼ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ñï³¹Çñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿Ç: ØÇ ³ÕçÇÏ` Ï»ë Ãáõñù, Ï»ë å³ñëÇÏ,

ÇÝÓ ÷³Ëóñ»ó: (ÍÇͳÕáõÙ ¿): ²ñ¹»Ý ³í³ñï»É ¿Ç Beux Art-Ç ÇÝï»ñÛ»ñÇ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ³é³Ýó ջϳí³ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ áõëáõÙݳëÇñ»É »Ù ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ »õ ÝϳñãáõÃÛáõÝ: ÙÇë³ù­- ¸³ë³í³Ý¹á±õÙ »ù: ë³ñ·Çë­- ºë ³Ñ³íáñ ¹³ë³ïáõ ¿Ç: ä³Ûù³ñ»óÇ ³ÙµáÕç å³ßïáÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»Ù, å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç: 80-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, »ñµ ³ñ¹»Ý 40 ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, ëÏë»óÇ ³ß˳ï»É êïñ³ëµáõñ·Ç ³ñí»ëïÇ ¹åñáóáõÙ` ѳٳï»Õ»Éáí ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ¹ÇëóÇåÉÇÝÝ»ñ: êï»ÕÍ»óÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹` ųٳݳÏÇ ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: àõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Á ÙÇßï å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Çñ³íÇ׳Ïáí: ÆëÏ ³Û¹ Ãí»ñÇÝ Çñ³íÇ׳ÏÁ ͳÝñ ¿ñ ²ñ³µ³Ï³Ý ÌáóÇ å³ï»ñ³½ÙÇ å³ï׳éáí: ì»ñóÝáõÙ ¿Ç ³ñ¹»Ý 2 ï³ñÇ áõë³Ý³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ, áñáÝù 12-13 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ï»ë»É ¿ÇÝ ºíñáå³ÛÇ ×·Ý³Å³ÙÁ, »õ Ýñ³Ýó áõëáõó³ÝáõÙ 4-5 ï³ñÇ: ä³ï»ñ³½ÙÇ å³ï׳éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ëáõÕ ¿ÇÝ: ¸³ë³í³Ý¹»óÇ 10 ï³ñÇ: ö³ëïáñ»Ý ëï»ÕÍí»ó ¹åñáó ¹åñáóÇ Ù»ç: سëݳ·»ïÝ»ñÇ ËáõÙµ ѳí³ù»óÇ, áñï»Õ ÇÝÓ Ñ»ï ¿ÇÝ ³ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëݳ·»ï, ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý, ë»ÙÇáÉá· »õ »õë ÙÇ ³ñí»ëï³·»ï: 88-89ÃÃ. å³ñáÝ äáÝïáõë àõÉï»ÝÇ Ñ»ï, áñÁ »Õ»É ¿ ö³ñǽ-ØáëÏí³, ö³ñǽ-´»éÉÇÝ, ö³ñǽ-ÜÛáõ Úáñù Ëáßáñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÁ, ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝù ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõï: ³ñ³­ -î»ë»É »Ýù ØáëÏí³-ö³ñǽ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ: ijٳݳÏÇÝ µ³í³Ï³Ý Ñ»ßï ¿ñ ØáëÏí³ ·Ý³ÉÁ: ë³ñ·Çë­ - ²Ûë ÇÝëïÇïáõïáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ÇÝ 20 »ñÇï³ë³ñ¹ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÇó, ó³íáù, ýñ³Ýë»ñ»Ý ÇٳݳÉáõ å³ÛÙ³Ýáí` ãÇݳóÇ, Ïáñ»³óÇ, ·»ñٳݳóÇ »õ ³ÛÉÝ: 6-³ÙëÛ³ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ñ Ñ»ï»õÛ³É Ï»ñå` 3 ³ÙÇë ³ß˳ï³Ýù, 3 ³ÙÇë ¹³¹³ñ áõ ¿ÉÇ 3 ³ÙÇë ³ß˳ï³Ýù: гݹÇåáõÙ ¿ÇÝù ß³µ³Ã³Ï³Ý 3 ³Ý·³Ù, ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ³é³íáïí³ Å³ÙÁ 9-Çó ÙÇÝã»õ »ñ»ÏáÛ³Ý 10-Á: øÝݳñÏáõÙÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ³ñï³Ï³ñ· ¹»Ùù»ñ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ` ÷ÇÉÇëá÷³ Ä³Ý üñ³Ýëáõ³ ÈÇáï³ñÁ, ׳ñï³ñ³å»ï è»Ý½á ädzÝáÝ (áñÁ Ññ³íÇñí³Í ¿ »Õ»É 2 ³Ý·³Ù): γÛÇÝ Ý³»õ µÅÇßÏÝ»ñ, ÏÇÝáé»ÅÇëáñÝ»ñ... ³ñ³­-øÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñDZ ѳٳñ: ë³ñ·Çë­-àã, ³Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ³ñ¹»Ý ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ¿ÇÝ: ÆÝãå»ë ³ë³óÇ, 80-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ×·Ý³Å³Ù ¿ñ, »õ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ùáÕ³ñÏ»É åñáµÉ»ÙÝ»ñÁ, »õ µáÉáñ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ç ß³Ñ ³ñí»ëïÇ ßáõϳÛÇ: ²ÛëåÇëáí, Ù»ñ ëï»ÕÍ³Í ÇÝëïÇïáõïÁ ³½³ï ùÝݳñÏÙ³Ý í³Ûñ ¹³ñÓ³í ³Û¹ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ²é³çÇÝ ï³ñí³ Ù»ñ ùÝݳñÏÙ³Ý Ã»Ù³Ý ¿ñ ³ñí»ëïÇ ï³ñ³ÍùÁ: 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÁ ßáß³÷»É ¿ÇÝ Ñá·»í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ·ÇïáõÃÛáõÝÁ »õ ß³ï ³ÛÉ µ³Ý»ñ` ÁݹɳÛÝ»Éáí ³ñí»ëïÇ ï³ñ³ÍùÁ: ³ñ³­-ÊáëùÁ ³ñí»ëïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ×ßï»Éáõ Ù³ëÇ±Ý ¿: ë³ñ·Çë­- öáñÓ»É »Ýù ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ˳Ëï»É, »õ áã áù ãѳñóñ»ó, ùÝݳñÏÙ³Ý ³é³ñϳ ã¹³ñÓ³í áõ ãí»ñÉáõÍí»ó ³Û¹ (ØáëÏí³-ö³ñǽ, ØáëÏí³- ´»éÉÇÝ, ØáëÏí³ - ÜÛáõ Úáñù) Ëáßáñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ, ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, DZÝã å³ñ³·³ÛáõÙ ´áµáõñÇ ïÝûñ»ÝÁ` äáÝïáõë àõÉï»ÝÁ, áñ Ù»Í Ù³ñ¹ ¿ñ »õ ó³íáí ¿ñ ï³ñ»É Ú³ÉóÛáõÙ ºíñáå³ÛÇ µ³Å³ÝáõÙÁ, ÙÇïù ÑÕ³ó³í ϳ½Ù³Ï»ñå»É ³ÛÝåÇëÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ë, áõñ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ͳ·áõÙáí Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ ѳÛïÝí»óÇÝ ÏáÕù-ÏáÕùÇ: ²ë»Ýù` سɻõÇãÝ áõ î³ïÉÇÝÁ ´ñ³ÝÏáõßÇ Ñ»ï ÝáõÛÝ ëñ³ÑáõÙ:

Z

F

H

K

M

X

G

13

13

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

³ñ³­- ²Û¹ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ ·áñÍÁÝóóÁ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³±í: ë³ñ·Çë­ -²ÛÝ ï»õ»ó í»ó áõ Ï»ë ï³ñÇ: ºñÏñáñ¹ ¿ï³åáõÙ ë»ÙÇݳñÝ»ñÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝÓ

íñ³ ¿ñ ¹ñí³Í, »õ Ã»Ù³Ý ¿ñ §Ð³Û³óùÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙÁ¦: ºë ·Ý³óÇ Ý³»õ È»ÝÇÝ·ñ³¹` óáõó³¹ñáõÃÛ³Ùµ... ë³ñ·Çë­- ºë áõݻ٠³Û¹ óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³Éá·Á: /ê³ñ·ÇëÁ ѳ׻ÉÇáñ»Ý ½³ñÙ³ÝáõÙ ¿: öáñÓáõÙ ¿ ÑÇᯐ óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ` §²ñí»ëïÇ ï³ñ³ÍùÁ¦: ²ñ³ÛÇÏÁ íëï³Ñ ¿, áñ í»ñݳ·ÇñÝ ¿ñ §²ñí»ëïÁ` áñå»ë í³ñù¦:/ ë³ñ·Çë­- ¸áõù ɳóÏ³Ý ã»ù: ºíñáå³ÛáõÙ ³Ù»Ý áù ɳóáõÙ ¿: ³ñ³­- ºñ»õÇ Ã³ßÏÇÝ³Ï ß³ï áõÝ»Ý: (ÍÇͳÕáõÙ »Ý): ¼»Ýù ¿É ß³ï áõÝ»Ý, áõñ»ÙÝ åÇïÇ ÏÇñ³é»Ý... ë³ñ·Çë­- ØÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ÝÏÇ ïÝûñ»ÝÇ »Ù ׳ݳãáõÙ, áñÝ ³ëáõÙ ¿, û Æñ³ùÇ íñ³ ·ñáÑ»-

ÉÁ ݳíÃÇ ·Ý»ñÝ Çç»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ` µ³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã»õ 20 ¹áɳñ: ²ÛÅÙ µ³ñ»ÉÝ ³ñÅ» 41 ¹áɳñ: ´³Ûó ³ñÅ»± Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³ÛëåÇëÇ ÃéÇãùÝ»ñáí ³Ý»É... ...ºë 6 ï³ñÇ ³ß˳ï»óÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áõ ³ÛÉ»õë »ñµ»ù ã»Ù í»ñ³¹³ñÓ»É ¹ñ³Ý: ´³Ûó ¹³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ ÇÙ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ ¹ñ³Ýáí Áݹѳïí»É ¿: ²ÛÝ å³ñ½³å»ë áõñÇß Ó»õ»ñ ¿ ÁݹáõÝ»É: ºñµ óáõó³¹ñíáõÙ »Ù üñ³ÝëdzÛáõ٠ϳ٠ýñ³Ýë³Ëáë áñ»õ¿ »ñÏñáõÙ, »ë óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ù ¹åñáó: â»Ù ëÇñáõÙ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ ³Ý»É ³Ý·É»ñ»Ý, ÇëÏ ·»ñٳݻñ»Ý, ó³íáù, ã»Ù ϳñáÕ: /øÛ³µ³µÁ µ»ñ»óÇÝ ²ñï³ßÇ ÙáïÇó: ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù Ï»ñ³Í ËÇÝϳÉÇÝ (¿ÉÇ ²ñï³ßÇ Ùáï) ê³ñ·ÇëÇ ¹áõñÁ ã¿ñ »Ï»É` ÑÛáõûñÁ ó÷íáõÙ ¿ÇÝ:/ ÙÏñïÇã­- ì³ñå»ïáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù ²ñï³ßÇ ËÇÝϳÉÇÝ áõï»Éáõ ѳٳñ: ÙÇë³ù­ -ºñ»Ï ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ëáë»óÇù

Ó»ñ ·áñÍ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ, üñ³ÝëdzÛáõÙ »õ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ñ³íáõÙ, áñáÝó ËݹÇñÝ ¿ »Õ»É ˳Ëï»É óݷ³ñ³ÝÝ»ñÇ ³Ý¹áññÝ áõ ϻݹ³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ýù: ²ñ¹Ûá±ù ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÝÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ ÁݹáõÝí»É »Ý, ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ óݷ³ñ³ÝÝ»ñÁ µáÉáñáíÇÝ ¿É ٳѳó³Í ã»Ý: ºÃ» óݷ³ñ³ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë, áñ ˳Ëï»Ý Çñ ³Ý¹áññÁ, áõñ»ÙÝ Ý³ Ù»é³Í ã¿: ë³ñ·Çë­ - ÖÇßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë §Ð³Û-²ñï¦-Ç ï³ñ³ÍùÝ »Ù Ùï»É: ºë ·ñ³íáõÙ »Ù óݷ³ñ³ÝÝ»ñÁ: ÙÇë³ù­-ÆëÏ ³ñ¹Ûáù ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³±: ë³ñ·Çë­- ºë óݷ³ñ³ÝÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ù ÇÙ ³ñí»ëï³ÝáóÁ: ³ñ³­- ´³Ûó 㿱 áñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç óݷ³ñ³ÝÝ Çñ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ, »ñµ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·ñ³í»É Çñ ï³ñ³ÍùÁ, Ù³ëݳÏó»Éáí ·³Õ³÷³ñÇÝ: ë³ñ·Çë­ - ³ݷ³ñ³ÝÁ å³ëÇí ¿, »ë` ³ÏïÇí, »ë ³ÏïÇí³óÝáõÙ »Ù: ³ݷ³ñ³ÝÁ åñáµÉ»Ù ãáõÝÇ, »ë Ýñ³ ѳٳñ åñáµÉ»ÙÝ»ñ »Ù µ»ñáõÙ: ³ݷ³ñ³ÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ëÇñ³Ñáųñ »Ý, µ³Ûó »Õ»É »Ý ݳ»õ ¹ÅϳÙáõÃÛ³Ý ³Ýï³Ý»ÉÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ: éáõµ»Ý­ - ê³ñ·ÇëÁ 3 ï³ñÇ ³é³ç Ù³ñ¹ÇÏ ¿ñ áõÕ³ñÏ»É, áñáÝù áõëáõÙݳëÇñ»É ¿ÇÝ ³ñí»ëïÇ óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, »õ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ϳݷ ¿ñ ³é»É §Ð³Û-²ñï¦-Ç íñ³: ³ñ³­ - ºñµ ѳÛïÝíáõÙ »ù áñ»õ¿ ï³ñ³ÍùáõÙ, ï³ñµ»ñ ûÕ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ËݹÇñ áõÝ»Ýá±õÙ »ù: ÙÇë³ù­- ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ó»ñ Ý»ñϳ۳óñ³Í ³ß˳ï³ÝùáõÙ ¹áõù Ýϳñ³·ñ»óÇù, áñ ¸³ñÙßï³¹ ·áñß ù³Õ³ùÇ Ùé³ÛÉáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷áñÓ»É »ù ÏÛ³ÝùÇ áõ Ï»Ýëáõñ³ËáõÃÛ³Ý Ýáï³Ý»ñ ÙïóÝ»É` ³ß˳ï³ÝùÇ Ù»ç »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáí, ÇëÏ ØáÝñ»³ÉÇ óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý »õ Ù³Ñí³Ý Ã»Ù³Ý åÇïÇ Ë³Ëï»ñ ϳݳ¹³Ï³Ý ³Ýíñ¹áííáõÃÛáõÝÁ: î»ÕáõÙ Ó»ñ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ ÏáÙå»Ýë³ïáñ ϳ٠Éñ³óÝáÕ ÏáÙåɻٻÝï³ñ µÝáõÛÃ: ÜÙ³Ý ËݹÇñ ¹Ýá±õÙ »ù ³ñí»ëïÇ Ù»ç: ë³ñ·Çë­- ¶áñÍÁ ѳçáÕí³Í ¿, »ñµ åñáµÉ»ÙÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë: ³ñ³­- àõñ»ÙÝ Ñ³ñóÁ µ³ó³Ñ³Ûïá±õÙÝ ¿: ë³ñ·Çë­- ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ ËݹÇñÝ»ñÝ ³é³ç »Ý ï³ñíáõÙ Ù»Í Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ... ³ñ³­- ʳճÕáõÃÛ³Ùµ... ë³ñ·Çë­- àã ³ÛÝù³Ý ˳ճÕáõÃÛ³Ùµ, áñù³Ý` ËáÑ»ÙáõÃÛ³Ùµ: Æñ ·áñÍÝ ¿ ³ÝáõÙ ÇÙ ï³ñÇùÁ` 69 ï³ñ»Ï³Ý »Ù: ö³ñ³ç³ÝáíÇ ÏÛ³ÝùáõÙ ß³ï ï³é³å³Ýù áõ ½ñϳÝù ϳñ, µ³Ûó ݳ ϳñáÕ³ó³í Çñ ýÇÉÙ»ñáõÙ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ÷á˳ñÏ»É ·»Õ»óÇÏÇ: ¸³ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ ¿ ´ñ»ßïÇ ¹»åùáõÙ: ܳ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý»É å³ï»ñ³½Ùáí, ѳñí³ÍÇÝ` ѳñí³Íáí:

14

14


00_______

ë»ÙÛáõ»É­ µ»ù»Ã ö³ñ³ç³ÝáíÁ ÷á˳ϻñåáõÙ ¿ ¹³ ·»Õ»óÇÏÇ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÇÙ ¹³ë³í³Ý¹Ù³ÝÁ...»ë Ýϳï»óÇ, áñ ¹áõù Ñ»ï³ùñùñíáõÙ »ù ¹ñ³Ýáí... ³ñ³­- ºë ³ñ¹»Ý 19 ï³ñÇ ¿ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ »Ù: ë³ñ·Çë­ - ¼·³óÇ ¹³: ºë ã»Ù ÁÝïñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù åÇïÇ ùÝݳñÏ»Ý ·áñÍ»ñÁ: úñÇݳÏ, óݷ³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë, áñ ê³ñ·ÇëÁ ÏÁݹáõÝÇ 33 »ñÇï³ë³ñ¹ ³ñí»ëï³·»ïÇ Ëáë»Éáõ »õ ùÝݳñÏ»Éáõ Çñ»Ýó ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ` 5 ûñí³ ÁÝóóùáõÙ 10-³Ï³Ý ųÙáí: ÀÝïñáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ : ÀݹáõÝíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ »ÏáÕÝ»ñÁ: ³ñ³­- ÆÝãå»±ë ¿ ¹³ ýÇùëíáõÙ ·áñÍÇ Ù»ç: ë³ñ·Çë­- ØdzÛÝ ·ÉËáõÙ, »õ ÁݹáñáõÙ å»ïù ¿ Ýñ³Ýù ·³Ý ×Çßï ųٳݳÏÇÝ` ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 9 ³Ýó Ï»ë: ºñÏáõ ñáå» áõß³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýù ã»Ý ÁݹáõÝíáõÙ: 5 ûñí³ ÁÝóóùáõÙ »ë ËáëáõÙ »Ù Ýñ³Ýó Ñ»ï »ñ»ë ³é »ñ»ë ÙÇ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, áõñ ϳ »ñÏáõ ³Ãáé, ÙÇ ë»Õ³Ý` ÃáõÕà »õ Ù³ïÇï ÇÙ ³éç»õ, ë»Õ³ÝÇ Ù»çï»ÕáõÙ` ÙÇ ËáÉáñÓ: ÙÇë³ù­- ²é³Ýó ùÛ³µ³µÇ±: ë³ñ·Çë­ - ÎÉÇÝÇ, ¹»é ÏÉÇÝÇ: â¿ áñ »ë ¿É ³ñ»õ»ÉóÇ »Ù: àã ÙÇ Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝ, áã ÙÇ Éáõë³Ýϳñ³Ñ³ÝáõÙ: ²Ù»Ý ÇÝã å»ïù ¿ å³ÑíÇ ÙïùáõÙ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: 11 ³Ýó Ï»ë Ã»Û »Ù å³ïñ³ëïáõÙ: ºë å³Ñ³ÝçáõÙ »Ù, áñ óݷ³ñ³ÝÝ áõݻݳ 4 ï»ë³Ï ûÛ` ÑݹϳϳÝ, ãÇݳϳÝ, ׳åáÝ³Ï³Ý »õ ѳñ³í³Ù»ñÇÏÛ³Ý: ijÙÁ 1-ÇÝ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ³ÕçÇÏ µ³ËáõÙ ¿ ¹áõéÁ, »õ Ù»½ áõï»ÉÇù µ»ñáõÙ: Þ³ñáõݳÏáõÙ »Ýù Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ áõï»Éáõ ÁÝóóùáõÙ, ÇÝãå»ë ÑÇÙ³: /²Û¹ ÁÝóóùáõÙ ³é³ëï³ÕÇ µ³Ëáó Éëí»ó Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù, »õ ØÏñïÇãÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù í»ñóñ»ó Éë³÷áÕÁ: ê³ñ·ÇëÝ ³ÝÏ»ÕÍáñ»Ý ½³ñÙ³ó³í ` ³ñ¹Ûáù ³Ûë Ñ»é³ËáëÁ ½Ý·³Éáõ ÷á˳ñ»Ý ÃËÏÃËϳóÝáõÙ ¿: ´áÉáñÁ ÍÇͳջóÇÝ: î»Õ³óÇÝ»ñÇÝ å³ñ½ ¿ñ, áñ ØÏñïÇãÇ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ÏÇëáõÙ ¿ ݳ»õ Ýñ³ ѳñ»õ³ÝÁ, »õ ØÏñïÇãÇ ³é³ëï³ÕÁ óϻÉÁ Éë³÷áÕÁ í»ñóÝ»Éáõ ³½¹³Ýß³Ý ¿:/ ë³ñ·Çë­- òÝóáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³ ¿: í³ñáõųݭ- -Ð³Û tech: ë³ñ·Çë­- ²ñ¹Ûáù ½áõ·³ñ³Ý ϳ ³Ûëï»Õ:

/²ë³óÇÝ Ï³, µ³Ûó ã½³ñٳݳù, »Ã» ѳÝϳñÍ Ñ³ãÇ:/ ë³ñ·Çë­ - (µ³ñ»Ñ³çáÕ í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá) ºñÏáõëÝ ³Ýó Ï»ëÇÝ ¹³¹³ñ »Ýù ³éÝáõÙ ÙÇÝã»õ

»ñ»ùÝ ³Ýó Ï»ë: ºë ѳݷëï³ÝáõÙ »Ù: лïá ·ÝáõÙ »Ýù óáõó³ëñ³Ñ, áñï»Õ »ñÇï³ë³ñ¹Á ÝëïáõÙ ¿ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ, »õ ѳݹÇë³ï»ëÇ Ñ»ï ëÏëáõÙ »Ù ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ 3-4 ųÙí³ ÁÝóóùáõÙ: ²Ñ³í³ëÇÏ ÇÙ ¹åñáóÁ: ÙÇë³ù­- ²ñ¹Ûá±ù Ó»ñ Ññ³íÇñ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ÙdzÛÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ »Ý: ë³ñ·Çë­- ²Ûá: ´³Ûó »ë ã»Ù áõ½áõ٠ѳïϳå»ë ï»Õ»Ï³Ý³É, û ÇÝã »Ý ³ÝáõÙ` ݳ˳å»ë ¹áëÛ» ã»Ù áõ½áõÙ: úñÇݳÏ` ³é³çÇÝ Ù³ëݳÏÇóÁ, áñ »Ï³í, 42-³ÙÛ³ ÏÇÝ ¿ñ` Ëáñ»á·ñ³ý: ²Ù»Ý Ù³ëݳÏóÇÝ »ë ï»ëÝáõÙ »Ù ÙdzÛÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù: ÙÇë³ù­- Ü»ñáÕáõÃÛáõÝ, »ë ãÁÝϳɻóÇ, û ÇÝã ÏáÝï»ùëïáõÙ ³ë³óÇù, áñ »íñáå³óÇÝ»ñÁ ɳóÏ³Ý »Ý: ë³ñ·Çë­ - Üñ³Ýù ³éÇà »Ý ÷Ýïñáõ٠ɳó»Éáõ: ²Û¹åÇëÇÝ »Ý ݳ»õ ׳åáݳóÇÝ»ñÁ: ÆëÏ³Ï³Ý ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÁ, ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÁ, ѻﳽáïáÕÝ»ñÁ ɳó ã»Ý ÉÇÝáõÙ, ã»Ý ÝíÝíáõÙ: ÆÝãå»ë г۳ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ðݹϳëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ É³ó ã»Ý ÉÇÝáõ٠ϳ٠ϳñáÕ³ÝáõÙ »Ý ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ óùóÝ»É Çñ»Ýó ³ñóáõÝùÝ»ñÁ: ºíñáå³ÛáõÙ ÑÇÙ³ ß³ï ùÇã »ñÇï³ë³ñ¹ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ϳÝ, áñáÝù ÷áñÓáõÙ »Ý ٳϻñ»ë³ÛÇÝ ãÉÇÝ»É: ²åñáõÙ »Ýù ³ñí»ëïÇ ßáõϳÛÇ Ñ³ÕóݳÏÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ÙÇë³ù­- ²ñ¹Ûáù ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ß³ï ã»Ý ÝíÝíáõÙ, ù³Ý ϳݳÛù: ë³ñ·Çë­- ²Û¹å»ë ¿: /ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ #2-áõÙ/

1. ÜáñÇó í»ñçÇÝ ï»Õ³ïáõáõÃÇõÝÁ, Ë׳ù³ñÁ Ù»é³Í, ³ÝÏÇõݳ¹³ñÓ, ³å³ ù³ÛÉ»ñ áñ ï³ÝáõÙ »Ý Éáõë³õáñ ù³Õ³ù: 2. ÂÙµÇ »õ Ë׳ù³ñÇ ÙÇç»õ ÑáëáÕ ³õ³½Ý ¿ ÇÙ ï»ÕÁ. ÇÝÓ íñ³Û ¿ Ù³ÕáõÙ ³ÝÓñ»õÝ ³Ù³é³ÛÇÝ, ï³ñÇÝ»ñÇë íñ³Û, áñáÝù ÷³ËãáõÙ »Ý ÇÝÓÝÇó, ѳɳÍáõÙ »Ý ÇÝÓ ÙÇÝã»õ ëÏǽµ »õ ÙÇÝã»õ í»ñç: ܳѳÝçáÕ ÙßáõßÇ Ù¿ç ¿ ˳ճÕáõÃÇõÝë. ³ÛÉ»õë ãåÇïÇ ù³Ûɻ٠³Ûë »ñϳñ, ï»Õ³÷áËáõáÕ ß¿Ùù»ñáí »õ ³åñ»Ù åÇïÇ µ³óáõáÕ »õ ÷³ÏáõáÕ ¹ñ³Ý ï³ñ³Íáõû³Ý Ù»ç: 3. ÆÝã ϳñáÕ »Ù ³Ý»É ³é³Ýó ³Ûë ³ß˳ñÑÇ, ³Ý¹¿Ù, ³Ýï³ñµ»ñ, áñï»Õ ÉÇÝ»ÉÁ ÙÇ å³Ñ ¿ ï»õáõÙ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ å³Ñ ÷ßñõáõÙ ¿ ÉÇÝ»Éáõ ³Ý·Çïáõû³Ý Ù»ç, ³é³Ýó ³Ûë ÛáñÓ³ÝùÇ áñ ɳ÷áõÙ ¿ Ù³ñÙÇÝ »õ ëïáõ»ñ: ÆÝã åÇïÇ ³Ý»Ù ³é³Ýó ³Ûë Ééáõû³Ý, áñï»Õ Ù»éÝáõÙ ¿ ÙñÙáõÝçÁ, Ñ»õùÁ, ë¿ñÝ áõ ÙáÉ»·ÝáõÃÇõÝÁ. ³é³Ýó ³Ûë »ñÏÝùÇ áñ ËáÛ³ÝáõÙ ¿ ¹¿åÇ ³ëïÕ³ÛÇÝ ÷áßÇÝ: ÆÝã å¿ïù ¿ ³Ý»Ù, ÇÝã ³ñ»óÇ »ñ¿Ï »õ ÙÇ ûñ ³é³çª ¹Çï»Éáí ÇÙ ÷»ÕÏÇ ÙÇçÇó ÷Ýïé»óÇ ÇÝÓ å¿ë ó÷³é³Ï³Ý µáÉáñ ³åñáÕÝ»ñÇó Ñ»é³ó³Í Ù¿ÏÇÝ áñ ɳñáõ³Í ï³ñ³Íáõû³Ý áõ ³ÝÓ³ÛÝ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù¿ç ³å³ëï³Ý³Íª ÷³Ïáõ»É ¿ñ ÇÙ Ù¿ç: 4. Îáõ½»Ý³ÛÇ ÇÙ ë¿ñÁ Ù»éÝ¿ñ »õ ³ÝÓñ»õ¿ñ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ íñ³Û, ÇÝÓ íñ³Û, ³ñ³Ñ»ïÝ»ñÇ áñï»Õ ù³ÛÉáõÙ »Ù, áÕµáõÙ ³é³çÇÝ »õ í»ñçÇÝ ë¿ñë: ϳñÇÏ­ å³ëÙ³×»³Ý -Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ

Z

F

H

K

M

X

G

15

15

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñ³Ï³½ÙÁ /ϳñÍáõÙ »Ýù ݳ»õ ________ ________ ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ/ ËáñÇÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ ¿ ________ ѳÛïÝáõÙ èáõ½³Ý îáÝáÛ³ÝÇÝ` È»õáÝ Ü»ñëÇë________ Û³ÝÇ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë ________10 ________ ç³Ý³ëÇñ³µ³ñ Ó³Ûݳ·ñ»Éáõ, å³Ñå³Ý»Éáõ, ________ ³å³ ëÇñ³Ñáųñ Ù»½ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ: ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ųϭ É³Ï³Ý ________20 ________ ³ÝïÇ·áÝ»Ý »ñÏáõ Ù³Ñí³Ý ÙÇç»õ ________ /ù³Õí³Íù 7-ñ¹ ë»ÙÇݳñÇó/ ________ ________ ________ º±ñµ­¿­ëÏë­ í»É­³Ûë­·³Ý­ ·³­ ïÁ£­²ÛÝ­å³­ ________ ________ ÑÇó,­»ñµ­Ý³­³Ý­ ó ³í­Ï۳ݭ ù Ç­áõ­Ù³Ñ­ í ³Ý ________ ϳͭ ·á­ ïáõ­ ß»­ ÙÁ,­ ³Û­ ëÇÝùݪ­ ³ÛÝ ________ ÙÇç»õ­ ÁÝ­ ________30 ÑÇó,­»ñµ­³ñ­ ï³­ ùÇÝ­Ó»õ­¿­ëï³­ ÝáõÙ­Çñ ________ å³­ ________ ÇÝã­ÉÇ­ Ý»­ ÉÁª­³ñ­ ¹»Ý­ÇëÏ­Çñ­ÏáÕ­ ÙÇó­Ñ³��­ ________ í³Í£­ ì³­ Õáõó­ ݳ­ ³ëáõÙ­ ¿ñ­ Ù»½,­ áñ ________ ï³ï­ ________ ÇÝ­ ùÁ­ Ù»é­ Û³É­ Ý»­ ñÇ­ ó­ ·³­ íá­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝáõÙ­ ¿, ________ ________ µ³Ûó­³Ûë­å³­ ÑÇÝ­³Û¹­ÙÇï­ ùÝ­ÁÝ­ ͳۭ í³Í­¿` ________ ³é³ñϳ۳óí³Í:­ Î۳ݭ ù Ç­ áõ­ ٳѭ í ³Ý­ ·á­ ________ ________40 ïáõ­ÙÇç»õ­÷³Ï­ í³Í­ÉÇ­ Ý»­ ÉÁ­ÏÉÇ­ ÝÇ­Ýñ³­å³­ ________ ÅÁ£­ ¸»é­ ãÙ»­ é³Í,­ ݳ­ Ù»­ Ïáõ­ ë³ó­ í³Í­ ¿ ________ ïÇ­ ________ ³å­ ñáÕ­ Ý»­ ñÇ­³ß­ ˳ñ­ ÑÇó£­ºí­³Ñ³­³Ûë­å³­ ________ ________ ÑÇó­ Ç­ í»ñ­ ëÏë­ íáõÙ­ ¿­ Ýñ³­ ·³Ý­ ·³­ ïÁ, ________ ïáõÝ­ çÁ­Ï۳ݭ ùÇó£­Ð»­ é³ó­ í³Í­¿­³å­ ñáÕ­ Ý»­ ________ ïñ­ ________ ñÇ­³ß­ ˳ñ­ ÑÇó,­­³Û­ ëÇÝùÝ­³ñ­ ¹»Ý­Ù»­ é³Í­¿, ________ ùÁ­áõÕÕ­ í³Í­¿`å³ïë­ å³­ ñ»­ Éáõ­Ýñ³Ý ________50 Ýñ³­í³ñ­ ________ »ñÏ­ ñ áñ¹­Ù³­ Ñ Çó`­³é­ Ñ ³­ í »ï­Ïá­ ñ ³Í­³é»­ ñ»­ ________ ________ ëáõ­ ÙÇó­Çñ­ó³Ý­ Ïáõ­ Ã۳ݭѻ­  ________ ïÇ­ ·á­ ݻݭÏïñïÝ­ ç³,­áñ­ÇÝ­ ùÁ­Ñ»­ é³­ ÝáõÙ­¿ ________ ²Ý­ ________ [atapsos]­³ÝßÇ­ ñÇÙ,­ãݳ­ ۳ͭáñ­ÏáÕå­ ________ Éáõ­¿­·»­ ñ»½­ Ù³­ ÝáõÙ`­³é³Ýó­ÁÝ­ Ï»ñ­ Ý»­ ñÇ ________ í»­ ________ íß­ ï³Ï­ óáõ­ Ã۳ݣ­ ²Û­ ëûñ­ Ýñ³­ µ³­ ų­ Ýáõ­ ÙÁ ________60 ________ ³åñ­ íáõÙ­ ¿­ áñ­ å»ë­ ³÷­ ëá­ ë³Ýù­ ϳ٭ ïñ­ ________ Ýǭѳ­ Ù³ñ,­ÇÝ­ ãÇó­½ñÏ­ í»É ________ ïáõÝçù­³ÛÝ­³Ù»­ ________ ¿£­ ܳ­ ÝáõÛ­ ÝÇëÏ­ íϳ۳Ïá­ ãáõÙ­ ¿­ ÷³ë­ ïÁ, ________ µ»ù­ ãÇ­ áõ­ Ý»­ ݳ­ Éáõ­ ³Ùáõë­ Ý³­ ϳݭ ³Ý­ ________ áñ­ »ñ­ ________ Ïá­ Õ ÇÝ,­ åë³­ Ï ³¹­ ñ áõ­ à ÛáõÝ,­ áñ­ »ñ­ µ »ù­ ãÇ ________ ________ áõ­ Ý»­ ݳ­ Éáõ­»ñ»­ ˳­ Ý»ñ£­ºí­áñù³Ý­Í³­ í³­ ÉáõÝ ________70 ùÁ£ ________ ¿­Ýñ³­Ëáë­ ________ àñá߭ٻϭ ݳ­ µ³Ý­ Ý»­ ñÇ­Ë»ÉùÇÝ­÷ã»É­¿­»Ï»É ________ ϳ­ ÍÇ­ï³Ï­³é­ ݻɭáÕ­ µ»ñ­ ·áõ­ Ã۳ݭ³Ûë ________ ¿­Ï³ë­ ________ ÏáÕ­ ÙÁ,­Ï»ñ­ å³­ ñÇ,­³Ûë­ å»ë­Ïáã­ í³Í,­³Ù­ ________ ________ µáÕ­ ç³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ³Ýáõ­ ÝÇó,­ áñ­ Ý»ñ­ ϳ­ Û³­ ________ ÝáõÙ­ ¿`­ ǵñ»õ­ ë³­ é Á­ »õ­ ³Ý¹ñ¹­ í »­ É Ç­ ²Ý­ ________ ________80 ïÇ­ · á­ Ý »£­ [Psuchon]­ ï»ñ­ Ù Ç­ Ý Á­ ë³é­ Ý áõ­ ________ ï³ñ­ µ»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ ¿­ Ýß³­ ݳ­ ÏáõÙ, ________ ÃÛáõÝ­ áõ­ ³Ý­ ________ Îñ»­ á Ý ­ ïÁ­ Çñ­ áñ­ ¹ áõ­ Ñ»ï­ »ñÏ­ Ë á­ ë áõ­ à Ûáõ­ ÝáõÙ ________ ________ ³Õç­ Ï³Ý­Ïá­ ãáõÙ­¿`­§ßá­ Û»­ Éáõ­ë³­ éÁ­³é³ñ­ ________ ϳ¦-­/ïáÕ­650/­Áëï­³ÛÝÙ,­áñ­»ñÇ­ ï ³­ ________ ________ ë³ñ­ ¹Á­ ÇÙ³­ ݳ,­ û­ ٻͭ µ³Ý­ ãÇ­ Ïáñó­ ________ ________90 ÝáõÙ£­ ________ ïÇ­ ·á­ ݻǭ Ï»ñ­ å³­ ñÁ­ ѳ­ ϳ¹ñ­ í³Í­ ¿­ Çñ ________ ²Ý­ ________ ·³Ý­ ·³­ ïÇÝ­ ³ÛÝ­ å»ë,­ áñ­ ѳ­ í³ë­ ïÇ­ áõ­ ÃÛ³Ý ________ ϳ­ ëÁ­ Ù»ç­ ï»Õ­ ѳݭ íÇ­ ÙÇ­ åáéÃÏ­ Ù³Ý ________ å³­ ________ ________ ________ ________ ________00

I

16

//ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó//ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó//ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó//ѳïí³Í//

É»õáÝ­ Ý»ñ­ë Çë­Û ³Ý /

³ÝïÇ·áÝ»

/ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó/

I

ºñÏáõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ÙÇÙÛ³Ýó ¹»Ù »ÉÝ»ÉÁ »õ Ù»ÏÇ Ó»éùÇó ÙÛáõëÇ ½áÑí»Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ÏïáñÁ, ³Ûë ûÕ³ÏÁ ³ÙµáÕç ³é³ëå»É³Ï³Ý ßÕóÛÇ, Ùß³Ï»É »õ Ù»Ïݳµ³Ý»É ¿ ³é³çÇÝ Ù»Í áÕµ»ñ·³ÏÁ` ¾ëùÇÉ»ëÁ, Çñ §ÚáÃÝ Áݹ¹»Ù »µ»Ç¦ áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ù»ç: ÆÝùÝ Çñ Ù»ç ³í³ñïí³Í áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùÝ` ¹ñ³Ù³ïǽÙÇ ³ÛÝ Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ëïÇ׳ÝÝ ¿, áñÁ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¿, »ñµ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³ñ ëå³Ý»Ý. ³í»ÉÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý DZÝã å»ïù ¿ ÉÇÝÇ: ÆÝùÝ Çñ Ù»ç ÷³Ïí³Í áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ¿: ÂíáõÙ ¿, û ³í³ñïí³Í ¿ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ: êáýáÏÉ»ëÁ ·ïÝáõÙ ¿ ³Ûë Çñ³íÇ׳ÏÇ Ù»ç ѻﳷ³ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ` ßÝáñÑÇí ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ »Õµ³ÛñÝ»ñÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Çñ³ñ ëå³Ý»óÇÝ, µ³Ûó Ùݳó»É »Ý »ñÏáõ ùáõÛñ, ¹áõëïñ»ñÁ` ²ÝïÇ·áÝ»Ý »õ ÆëٻݻÝ: ²Ûë ³Ñ³ ³Ýëå³ë»ÉÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ÍéÙéáõÃÛ³Ý µ»ÏáõÙÁ, ³Ýëå³ë»ÉÇ ¾ëùÇÉ»ëÇ Ñ³Ù³ñ, å³ïϳÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáíÇÝ êáýáÏÉ»ëÇÝ: ÆÝùÝ ¿ ï»ë»É, ÇÝùÝ ¿ Ùß³Ï»É áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý` ³Û¹ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: êáýáÏÉ»ëÇ Ñ³Ûïݳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ ¿ »õ Ýñ³ å³ï·³ÙÁ ³ÙµáÕç ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÝ»ñÇ ¹»Ù: ºÕµ³ÛñÝ»ñÇ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá ó-

...ÏÇÝ »õ ïÕ³Ù³ñ¹, ³ñ¹»Ý ÇëÏ ÏéÇí ¿: êÇñ»É ãÇ Ý߳ݳÏÇ ÙdzÛÝ ÷³Õ³ùß»É, ëÇñ»É ÏÝ߳ݳÏÇ Ý³»õ ѳÕûÉ: ´³Ûó ϳ ³ÛÝåÇëÇ áñ¹, áñÁ ¹³ ϳñáÕ ¿ ѳëóÝ»É áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý... ·³íáñÁ` Ó»½ ³ñ¹»Ý ͳÝáà Îñ»áÝïÁ, áñáßáõÙ ¿ ¾Ã»áùÉ»ëÇÝ Ã³Õ»É áñå»ë ³½·Ç, ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ñáë, ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³Ý, ÇëÏ äáÉÇÝÇÏáëÇÝ å»ïù ¿ å³ïÅ»É, ß³ï ¿É Ã» ¹Ç³Ï ¿: ÐáõÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñáí ³Û¹åÇëÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ïÇÅÁ, µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³Ý³ñ·³ÝùÁ, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳëóÝ»`É Ù³Ñ³ó³Í Ù³ñ¹áõÝ ³ÝÃ³Õ ÃáÕÝ»ÉÝ ¿: àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý å³ñï³¹Çñ ã¿, ·Çï»ù, áñ ѳïáõÏ ³ë»ë, áñ ÃéãáõÝÝ»ñÁ, í³ÛñÇ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ ÃáÕ ·³Ý ù»½ Ñáßáï»Ý, ¿¹ »Ýó¹ñíáõÙ ¿, áñ ³Û¹å»ë ÏÉÇÝÇ: ´³Ûó å³ïÇÅÁ ¿¹ ã¿` í³Ûñ»ÝÇÝ»ñÇ Ñáßáï»ÉÁ, ³ÛÉ` ³ÝÃ³Õ ÃáÕÝ»ÉÁ: àõñ»ÙÝ, áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³ÝÃ³Õ ÃáÕÝ»É Ýñ³Ý: ºí áñå»ë½Ç ûñ»ÝùÁ ã˳ËïíÇ, å³Ñ³Ï ϳݷݻóÝ»É ¹Ç³ÏÇ íñ³: ²Ûë ¿ ³Ñ³ ݳËÝ³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ, áñÁ ÙïóÝáõÙ ¿ Ù»½ êáýáÏÉ»ëÇ áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ÝïÇ·áÝ»Ý` ùáõÛñÁ äáÉÇÝÇÏáëÇ, ëÇñáõÙ »õ å³ßïáõÙ ¿ñ Çñ »ÕµáñÁ, »õ ÑÇÙ³ Ýñ³Ý ³Ý³ñ·áõÙ »Ý: ƱÝã åÇïÇ ³ÝÇ` ³Ý³ñ·³ÝùÇó ÷ñÏÇ »ÕµáñÁ: ÆÝãå»±ë: ¶ÝáõÙ ¿ ùñáç` ÆëÙ»Ý»Ç Ùáï: ºí ³é³çÇÝ µ³ËáõÙÁ ³Ûë »ñÏáõ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ, »ñÏáõ ïÇå»ñÇ: ²ÝïÇ·áÝ»Ý Ñ³Ù³ñÓ³Ïáñ»Ý áõ½áõÙ ¿ ϳï³ñ»É Çñ å³ñïùÁ »õ ³Ý³ñ·³ÝùÇó Ñ³Ý»É »ÕµáñÁ, ÆëٻݻÝ, áñ ÝáõÛÝå»ë ëÇñáõÙ ¿ »ÕµáñÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ¿ÉÇ å³ïñ³ëï ¿ û·Ý»Éáõ, µ³Ûó í³ËÏáï ¿ »õ Ñáõë³Ñ³ïí³Í, áõ Ëáõë³÷áõÙ ¿: лïá Ïáõ½Ç: η³ ųٳݳÏÁ, »ñµ ÆëÙ»Ý»Ý Ï³ëÇ` »ë ¿É ù»½ Ñ»ï »Ù »Õ»É: ²ÝïÇ·áÝ»Ý Ï³ëÇ` ã¿, ÑÇÙ³ ùá ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ã¿, ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ã³Ý»ë: ²Û¹å»ë Ó»ñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ÃáÕ Ùݳ` ²ÝïÇ·áÝ»Ý` ³Û¹ ѳٳñÓ³Ï ³ÕçÇÏÁ »õ ÆëٻݻÝ` Ýñ³ í³ËÏáï ùáõÛñÁ: ƱÝã åÇïÇ ³ÝÇ: Ø»Ý³Ï Ùݳó³Í ³ÕçÇÏ ¿: öáë ÷áñÇ, Ù»çÝ Çç»óÝDZ: â¿, ³Ý³ñ·³ÝùÇó ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ µ³í³Ï³Ý ¿ ÙÇ µáõé ÑáÕ ÉóÝ»ë ¹Ç³ÏÇ íñ³. ÙÇ µáõé ÑáÕÁ µ³í³Ï³Ý ¿, áñå»ë½Ç ³Ý³ñ·³ÝùÁ ѳÝíÇ: àõñ»ÙÝ, ·³ÉÇë ³ëáõÙ »Ý, û ³ÝѳÛï Ù³ñ¹ÇÏ Ã³ÕÙ³Ý Í»ë »Ý Ï³ï³ñ»É äáÉÇÝÇÏáëÇ ¹Ç³ÏÇ íñ³: §²ÝÙÇç³å»ë áõŻճóÝ»É å³Ñ³Ï³ËáõÙµÁ¦, - Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ Îñ»áÝïÁ, »õ Ñ»ïá Ýñ³ Ùáï »Ý µ»ñáõÙ µéÝí³Í ²ÝïÇ·áÝ»ÇÝ: àõñ»ÙÝ, Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ Çñ³íÇ׳ÏÝ ¿` Îñ»áÝï »õ ²ÝïÇ·áÝ»: ÀݹѳÝñ³å»ë, Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï »õ Ó»ñ ϳñ¹³ÉÇù áñáß ÝÛáõûñáõÙ »õë ³ÛëåÇëÇ ÙÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝ Ï³, áñ ³Ñ³ Îñ»áÝïÁ` µéݳϳÉ, Ññ»ß, í³Ûñ»ÝÇ, ¹³Å³Ý, ¹³ÑÇ×, ²ÝïÇ·áÝ»Ý` Ñ»ñáëáõÑÇ, å³Ûͳé, Ù³ùáõñ, ³ÛëÇÝùÝ` ²ÝïÇ·áÝ»Ý å³Ûù³ñáõÙ ¿ µéݳϳÉáõÃÛ³Ý ¹»Ù: Ø»Ýù åÇïÇ ³ÛÉ Ï»ñå ÁÝϳɻÝù: ²ÝóÛ³É ¹³ñÇ Ù»Í ·»ñٳݳóÇ Ùï³ÍáÕ üñǹñÇË ÜÇóß»Ý ³ëáõÙ ¿ñ. §ºÃ» áõ½áõÙ »ë å³Ûù³ñ»É ÃßݳÙáõ ¹»Ù, ÇÝã »ë ¹áõ Ýñ³Ý ë»åÇ Ù»ç ËñáõÙ, áñ óí³É ã·³ ùá ÃßݳÙÇÝ, Áݹѳϳé³ÏÁ, µ³ñÓñ³óñáõ Ýñ³Ý, ³ëïí³Í³óñáõ »õ ³Û¹ µ³ñ¹ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»Ù ëÏëÇ ùá ÏéÇíÁ¦: ÂßݳÙáõ ¹»Ù ³Û¹å»ë »Ý å³Ûù³ñáõÙ: ²ÛÝå»ë áñ, ÃáõÛÉ ïí»ù ÑÇÙ³ ¿É »ë Îñ»áÝïÇÝ ³Û¹ ϳå³ÝùÝ»ñÇó ³½³ï»Ù »õ ÷áñӻ٠ѳëϳݳÉ, û ÇÝã ¿ Îñ»áÝïÇ ÃßݳÙáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ »ë ³ÝóÛ³É ³Ý·³Ù ³ë»É »Ù Ó»½. áñ Çñ³íÇ׳ÏÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, áñù³Ý áõÅ»ñÁ ѳ-

16


00_______

//ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó//ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó//ѳïí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÇó//ѳïí³Í//

í³ë³ñ³Ïßéí³Í »Ý, Ñ»ïá åÇïÇ Ë³ËïíÇ, áñå»ë½Ç Çñ³íÇ׳ÏÁ ÷áËíÇ: ´³ËíáÕ áõÅ»ñÁ ѳí³ë³ñ »Ý: àã û ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ëïÇ ¹»Ù, ë»õÁ` ëåÇï³ÏÇ ¹»Ù, ³ÛÉ »ñÏáõ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ïù ¿ å³Ûù³ñ»Ý: ÐáõÝ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ ë³ ¿ ³ëáõÙ: Îñ»áÝïÁ ó·³íáñ ¿, Çñ ÁÝïñ³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÝ »Ý: ä»ïáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó ûñ»ÝùÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ãÇ Ï³ñáÕ: ²ÝóÛ³É ³Ý·³Ù ï»ë³Ýù, áñ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ ϳ: ¾ëùÇÉ»ëÁ. ²Ã»Ý³ë ä³É³ëÁ áã û Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ áõÅáí ¿ ÷ñÏáõÙ úñ»ëï»ëÇÝ, ³ÛÉ` ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ûñÇݳϳÝáõÃÛáõÝÁ, ûñ»ÝùÁ, áñå»ë å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙù ³ñ¹»Ý ·ïÝí³Í ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: êÏǽµÁ ¹ñí³Í ¿: ä»ï³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ ³ëáõÙ ¿` ëñ³Ý óջÉ, ëñ³Ý ÃáÕÝ»É ³ÝóÕ, áñáíÑ»ï»õ ÅáÕáíñ¹Ç ÃßݳÙÇÝ ¿: ƱÝã å»ïù ¿ ³ÝÇ ÇëÏ³Ï³Ý ³ñ¹³ñ Çß˳ݳíáñÁ, DZÝã åÇïÇ ³ÝÇ Îñ»áÝïÁ: ä³ïÅÇ, 㿱, ûñ»ÝùÁ ˳ËïáÕÇÝ å³ïÅÇ: ²ëáõÙ »Ý ûñ»ÝùÁ ûñ»Ýù ¿ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ` í»ñÇó í³ñ, ³é³Ýó µ³ó³éáõÃÛ³Ý: ´»ñáõÙ »Ý ²ÝïÇ·áÝ»ÇÝ: ²Ù»Ý ÇÝã ëå³ëáõÙ ¿ñ Îñ»áÝïÁ, ÇÝãáñ ³í³½³ÏÝ»ñ, ÇÝã-áñ ëñÇϳݻñ, ÇÝã-áñ äáÉÇÝÇÏáëÇ ûï³ñ Éñï»ëÝ»ñ »Ï»É, ³Ûë µ³ÝÝ ³ñ»É »Ý, áñå»ë½Ç ë³ë³Ý»Ý Ýñ³ å»ïáõÃÛáõÝÁ: â¿, ¹»ÙÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ó»ñ ï³ñÇùÇ ÙÇ Ññ³ßù ³ÕçÇÏ: ²ÛÝ ¿É áã û Ñ»Ýó ¿Ýå»ë ³ÕçÇÏ, ³ÛÉ Çñ ³å³·³ ѳñëݳóáõÝ, Çñ ÙÇ³Ï áñ¹áõ Ý߳ݳÍÁ: î»ë»ù, û ÇÝã ͳÝñ áÕµ»ñ·³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ Ù»ç ¿ ·ïÝíáõÙ Îñ»áÝïÁ: ÀݹѳÝñ³å»ë Ù»Ýù ËáëáõÙ »Ýù ²ÝïÇ·áÝ»Ç áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, µ³Ûó ï»ë»ù, û ÇÝã áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ¿ ³åñáõÙ Îñ»áÝïÁ: ºí ï»ë»ù ÇÝã ¿ ³ÝáõÙ Îñ»áÝïÁ: ºñ»ù ѳñó ¿ ï³ÉÇë ²ÝïÇ·áÝ»ÇÝ. ³é³çÇÝÁ` ¹áõ± »ë ϳï³ñ»É ³Ûë ѳÝó³ÝùÁ: î»ë»ù, ëáÕáëÏ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë. ³ë³` ã¿, ã¿, ³éÇà »Õ³í, ÑÇß»óÇ ·áճϳÝÝ»ñÇÝ` §ëáõËáÛ ³ïϳ½¦: ´³Ûó ²ÝïÇ·á-

Z

F

H

K

M

X

G

17

_______ _______ _______ Ù»ç,­áñÁ­³ë­ áõÙ­»Ý,­Ã»­ãåÇ­ ïÇ­í»­ ñ³·­ - _______ _______ ñ»É­Ñ»­ ÕÇ­ ݳ­ ÏÇÝ£ _______ Ñ»­ ûÃ,­ ÃÛáõñ­ ­ ٻϭ ݳ­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ ¿, _______ ¸³­ ³Ý­ ______ ù³­ ÝÇ­áñ­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭﻭ ë³ÝÏ­ Ûáõ­ ÝÇó­Ï۳ݭ ùÇÝ _ _______ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­¿­Ùá­ ï»­ ݳÉ,­³Ûݭϳ­ ñ»­ ÉÇ­¿­³å­ ñ»É 01_______ _______ áõ­ Ùï³­ ͻɭ Ñ»Ýó­ ³ÛÝ­ ë³Ñ­ Ù³­ ݳ·ÍÇó­ ÇëÏ, _______ ______ áõñ­ Çñ­ Ï۳ݭ ùÁ­ ³ñ­ ¹»Ý­ Ïáñë­ í»É­ ¿,­ ÇÝãÝ _ _______ ÇÝ­ ùÁ­ ³ñ­ ¹»Ý­ ÙÛáõë­ ÏáÕ­ ÙáõÙ­ ¿£­ ´³Ûó _______ ______ ³Û¹ï»­ ÕÇó­Ý³­Ï³­ ñáÕ­¿­ï»ë­ ݻɭÏ۳ݭ ùÁ­áõ _ _______ ³å­ ñ»É­ ³ÛÝ`­ áñ­ å»ë­ ÙÇ­ µ³Ý,­ áñ­ ³ñ­ ¹»Ý _______ _______ Ïá­ ñ³Í­¿£­ 02_______ ______ ²Ûë­ÝáõÛÝ­ï»­ ÕÇó­¿,­áñ­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭå³ï­ - _ _______ Ï»­ ñÝ­ Ç­ ѳÛï­ ¿­ ·³­ ÉÇë­ Ù»½­ ³ÛÝ­ å»ë,­ áñ _______ ______ ¹ñ­ ¹áõÙ­ ¿­ »ñ·­ ã³ËÙ­ µÇÝ­ ·Éáõ­ ËÁ­ Ïáñó­ ݻɣ _ _______ ØÇÝã­Ý³­Ù»½­¿­Ý»ñ­ ϳ­ Û³ó­ ÝáõÙ­Çñ»Ý,­óáõÛó _______ _______ ï³­ ÉÇë`­³ñ­ ¹³­ ñÁ­áñ­ å»ë­³Ý³ñ­ ¹³ñ­»õ­¹ñ­ - _______ ______ ¹áõÙ­»ñ·­ ã³ËÙ­ µÇÝ­³Ýó­ ݻɭµá­ Éáñ­ë³Ñ­ ٳݭ - 03_ _______ Ý»­ ñÁ,­Ý»­ ñ³é­ ۳ɭù³­ Õ³­ ùÇ­ûñ»Ýù­ Ý»­ ñÇ­ÝÏ³ï­ - _______ ______ ٳٵ­áõ­ Ý»­ ó³Í­Ñ³ñ­ ·³Ý­ ùÇ­ÏáñáõëïÁ:­àãÇÝã _ _______ ³í»­ ÉÇ­ Ñáõ­ ½Çã­ ã¿,­ ù³Ý­ ³Ûë­ [inepos _______ _______ eanpges]­ ÑÇ­ ³ë­ ù³Ýã­ ³Õç­ Ï³­ Ïá­ å»­ ñÇó _______ _______ ³ÏÝ­ ѳۭ ïá­ ñ»Ý­×³­ é³­ ·áÕ­ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­ _______ ´áõéÝ­Éáõ­ ë³ñ­ Ó³­ Ïáõ­ ÙÁ,­·»­ Õ»ó­ Ïáõ­ Ã۳ݭÑñ³­ - _______ 04_______ óáÉ­ ùÁ­Ñ³­ ÙÁÝÏ­ ÝáõÙ­¿­½³Ý­ ó³Ý­ ùÇ­å³­ Ñǭϳ٠_______ ²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭAte°-Ç­Çñ³­ ·áñÍ­ ٳݭѻï,­ÇÝ­ - _______ _______ ãÁ­»õ­Ñ³ï­ ϳݭ ß³­ ϳݭ¿,­»õ­áñÁ­»ë­·É­ ˳­ - _______ ______ íá­ ñ³­ å»ë­åÝ­ ¹»É­»Ù,­»õ­ÇÝ­ ãÁ­Ý»ñ­ ϳ­ Û³ó­ - _ _______ ñ»ó­ Ù»½­ ²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭ Ëݹ­ ñÇ­ ûñÇ­ ݳ­ Ï»­ ÉÇ _______ _______ ýáõÝÏ­ óÇ­ ³Ýª­ÃáõÛÉ­ï³­ Éáí­ë³Ñ­ Ù³­ ݻɭáñáß­ ³­ - _______ 05_______ ÏÇ­¿ý»Ïï­ Ý»­ ñÇ­¹»­ ñÁ£ _______ ²Ûë­áõÕ­ Õáõ­ ÃÛ³Ùµ­¿,­áñ­Ù»½­Ñ³­ Ù³ñ­ÏáÝÏ­ - _______ ______ ñ»ï­Ñ³­ ñ³­ µ»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­¿­Ñ³ë­ ï³ï­ íáõÙ­áñáß­ - _ _______ ³­ ÏÇ­¹³ß­ ïÇó­³Ý­ ¹Ç­ ÝÇ­Ñ»ï,­µ³Ûó­¹³­Ý³»õ _______ _______ ³ÛÝ­ ¿,­ ÇÝã­ ³ñ­ ·»­ ÉáõÙ­ ¿­ Ù»½­ ï»ë­ ݻɭ Çñ _______ ______ ×ß­ Ù³­ ñÇï­ µÝáõÛ­ ÃÁ,­ ³ÛÝ,­ ÇÝ­ ãÁ­ Ù»½­ ßɳó­ - _ _______ ÝáõÙ­¿­»õ­³Ý­ ѳ­ Õáñ¹­¹³ñÓ­ ÝáõÙ­Çñ­×ß­ Ù³­ - 06_______ _______ ñÇï­ýáõÝÏ­ óÇ­ ³­ ÛÇÝ£­ _______ ¶»­ Õ»ó­ Ïáõ­ Ã۳ݭ Ñáõ½­ ÙáõÝ­ ùÁ­ ³é³­ ç³ó­ ÝáõÙ­ ¿ _______ _______ ùÝ­ ÝáÕ­ ¹³­ ïá­ Õáõ­ Ã۳ݭ ˳ñ­ ˳­ ÷áõÙ,­ ϳ­ ë»ó­ - _______ ______ ÝáõÙ­ ¿­ í»ñ­ Éáõ­ Íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ »õ­ Ý»ñ·­ ñ³í­ í³Í _ _______ ï³ñ­ µ»ñ­Ó»õ»ñÁ­Ùïó­ ÝáõÙ­ß÷á­ ÃÇ­Ù»ç,­Ï³Ù, _______ _______ ³í»­ ÉÇ­×Çßï,­Ïáõ­ ñáõ­ Ã۳ݭѳëó­ ÝáõÙ£ 07_______ ¶»­ Õ»ó­ Ïáõ­ Ã۳ݭ¿ý»Ï­ ïÁ­Ïáõ­ ñáõ­ Ã۳ݭ¿ý»ÏïÝ­¿£ _______ _______ ØÇ­³ÛÉ­µ³Ý­¿­Ï³­ ï³ñ­ íáõÙ­ÙÛáõë­ÏáÕ­ ÙáõÙ, _______ ______ áñÁ­ ãÇ­ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ ï»ë­ Ý»É.­ ²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻݭ ÇÝ­ ùÁ _ _______ ëϽ­ µÇó­ »õ»Ã­ ѳۭ ï³­ ñ³­ ñáõÙ­ ¿ñ.­ §ºë­ Ù»­ - _______ ______ é³Í­»Ù­»õ­Ù³Ñ­»Ù­áõ­ ½áõ­ Ù¦£­ºñµ­²Ý­ ïÇ­ - _ _______ ·á­ ݻݭ å³ï­ Ï»­ ñáõÙ­ ¿­ Çñ»Ý`­ ǵñ»õ­ ù³­ ñ³­ - _______ 08_______ óáÕ­ÜÇ­ á­ µ»,­áñÇ­Ñ»ï­Ï³­ åáõÙ­¿­Çñ­ÇÝù­ - _______ ______ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­³ñ¹­ Ûá±ù­³ÛÝ­³Ý­ ϻݭ ¹³Ý­íÇ­ ׳­ ÏÁ _ _______ ã¿,­áñáõÙ­üñáÛ­ ¹Á­Ù»½­ëá­ íá­ ñ»ó­ ÝáõÙ­¿­×³­ - _______ ______ ݳ­ ã»É­Ù³Ñ­ í³Ý­µÝ³½­ ¹Ç­¹ñë»õáñ­ ٳݭӻõÁ£ _ _______ سѭ í³Ý­ µÝ³½­ ¹Ç­ å³ï­ Ï»­ ñû­ ñÇ­ ݳÏÝ­ ¿­ ³ÛÝ, _______ _______ ÇÝã­Ù»Ýù­·ï­ ÝáõÙ­»Ýù­³Ûë­ ï»Õ£­øá­ ÉÇÝ­ ý³»õëÁ _______ _______ ³ÛÝ­å³­ ÑÇÝ­¿­·á­ í»ñ­ ·áõÙ­Ýñ³Ý,­»ñµ­²Ý­ - 09_ ______ ïÇ­ ·á­ ݻݭ á·»­ Ïá­ ãáõÙ­ ¿­ ÜÇ­ á­ µ»­ ÇÝ.­ §àõ­ ñ»ÙÝ _______ ______ ¹áõ­ ÏÇ­ ë³­ ³ëï­ í³­ Íáõ­ ÑÇ­ »ë¦-³å³­ åáéí ÏáõÙ _ _______ ¿­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭ峭 ï³ë­ ˳­ ÝÁ,­»õ­Ý³­Ñ»­ éáõ­¿ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

17


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ÏÇ­ ë³­ ³ëï­ í³­ Íáõ­ ÑÇ­ ÉÇ­ Ý»­ Éáõó£­ §ê³­ ³Ý­ Ñ»­ û­ Ãáõ­ ÃÛáõÝ­ ¿,­ ¹áõ­ ͳխ ñáõÙ­ »ë­ ÇÝ­ Ó¦:­ ºí µ³­ éÁ,­áñÁ­Ý³­û·­ ï³­ ·áñ­ ÍáõÙ­¿,­Ñ»ï»õÛ³ÉÝ ¿ª­ ³Û­ ɳ˻ջÉ,­ áñÁ,­ ÇÝã­ å»ë­ »ë­ ³ñ­ ¹»Ý ѳۭ ïá­ ñ»Ý­ Ï³å­ í³Í­ ¿­ ¹áõñë Ý߻ɭ »Ù,­ ³ÏÝ­ ³Ýó­ Ý»­ Éáõ­ Ñ»ï.­ Ñáõ­ ݳ­ ñ»Ý­ Ëáë­ ùÁ­ ·áñ­ ͳͭ í³Í­¿­Çñ­µáõÝ­ÇÙ³ë­ ïáí,­áñÝ­áõÕ­ Õ³­ ÏÇ­ á­ ñ»Ý­ Ï³å­ í³Í­ ¿­ ѳ­ ï»­ Éáõ,­ ³Ýó­ Ý»­ Éáõ­ Ñ»ï. ³Û­ ɳۭ É»É`­³ë»É­¿,­Ã»­ÇÝùÝ­Çñ»­ ÝÇó­¹áõñë ·³É­ [c°est­ aller­ outre],­ ½³Ý­ ó»É Çñ³­ íáõÝ­ ùÁ,­ áñáí­ Ù³ñ¹­ ÉáõÛë­ ¿­ ë÷­ éáõ٠ϳ­ ï³­ ñ³­ ÍÇ­íñ³­Ù»­ ͳ­ ·áõÛÝ­·Ýáí£­§¸áõ­ã»ë Ñ³ë­ Ï³­ ÝáõÙ,­ û­ ÇÝã­ »ë­ ³ëáõÙ,­ ¹áõ­ ³Û­ ɳ˻ÕáõÙ­»ë­ÇÝ­ Ó¦:­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻݭ¹Ç­ Ù³·­ ñ³­ íáõÙ­ ¿­ »ñ·­ ã³ËÙ­ µÇÝ,­ ë³­ ϳÛÝ­ ³ñ¹­ ÛáõÝ­ ùáõÙ Ýñ³­ Ï»ó­ í³Í­ ùÁ­ Ñ»­ éáõ­ ¿­ Ýë»­ Ù³­ ó³Í­ ÉÇ­ Ý»­ Éáõó,­»õ­Ýñ³­·³Ý­ ·³­ ïÁ­[kommos],­Ýñ³ »ñ­ ϳñ­µá­ Õá­ ùÁ­Ñ»ï»õáõÙ­¿­³Ý­ ÙÇ­ ç³­ å»ë£­ ²å³­»ñ·­ ã³­ ËáõÙ­ µÁ­ëÏ­ ëáõÙ­¿­³é»ÕÍ­ í³­ ͳ­ ÛÇÝ­ ÑÕáõ­ ÙÁ­ ³é³ë­ å»­ ɳ­ ϳݭ å³ï­ Ùáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó »ñ»ù­³Ù»­ ݳ­ ï³ñ­ µ»ñ­¹ñ­ í³·­ Ý»­ ñÇ£­ Æѳñ­ Ï»,­ ß³ï­ µ³Ý­ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ ¿­ ù³­ ջɭ ³Û¹ ³é³ë­ å»É­ Ý»­ ñÇ­ ٻϭ ݳ­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó,­ »Ã» ¹³­Ñݳ­ ñ³­ íáñ­¹³é­ ݳñ£­¸ñ­ í³·­ Ý»­ ñÇ­ï³ñ­ µ»ñ­ µÝáõÛ­ ÃÁ­ »õ­ ³é»ñ»õáõÛí ³Ý­ ϳ­ åáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­Ù»ñ­Ó»é­ ùÇÝ­»Õ³Í­ÝÛáõ­ ÃÇ­Ñ»ï­Çѳñ­ Ï» ³ÛÝ­Ñá·­ ë»­ ñÇó­»Ý,­áñ­Çñ»Ýó­Ù»Ï­ ݳ­ µ³Ý­ Ý»­ ñÇÝ­»Ý­å³ñ­ ï³¹­ ñáõÙ­áÕ­ µ»ñ­ ·áõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ ï»ùë­ ï»­ ñÁ£­ºë­ËÝ­ ¹Ç­ ñÁ­Éáõ­ Í»­ Éáõ­Ñ³­ í³Ï­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ ãáõ­ Ý»Ù,­ µ³Ûó­ í»ñ­ ç»ñë­ ³Û¹­ ¹Å­ í³­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ­ ÇÙ­ ÁÝ­ Ï»ñ­ È»õÇ-êï­ ñ­ á­ ëÇ­ áõ­ ß³­ ¹­ ñáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­ Ý»ñ­ ϳ­ Û³ó­ Ý»­ Éáí­ ¿ñ,­ áñ­ ÇÝÓ Ñ³çáÕí»ó­Ýñ³Ý­²Ý­ ïÇ­ ·á­ Ý»­ áí­Ñ»­ ï³ùñù­ ñ»É£­ ²Û­ Ýáõ­ ³­ Ù»­ ݳۭ ÝÇí,­Ï³­ÙÇ­µ³Ý,­áñ­Ï³­ ñ»­ ÉÇ ¿­Ýϳ­ ï»É­»ñ·­ ã³ËÙ­ µÇ­á·»­ Ïá­ ã³Í­³Ûë­¹ñ­ í³·­ Ý»­ ñÇ­ï³­ ñ³­ ÷áõÙ,­»ñµ­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻݭѳ­ ë»É­ ¿­ ë³Ñ­ Ù³­ ÝÇÝ£­ ¸ñ³Ýù­ µá­ Éá­ ñÁ­ í»­ ñ³­ µ»­ ñáõÙ­ »Ý­ ٳѭ ϳ­ ݳ­ óáõ­ Ý»­ ñÇ­ ѳ­ ñ³­ µ»­ ñáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­³ëï­ í³Í­ Ý»­ ñÇÝ£­¸³­ ݳ­ ۳ݭµ³Ý­ ï³ñÏ­ í³Í­ ¿­ ³ëï­ Íá­ ëÇ­ ñá­ å³ï­ ׳­ éáí,­ ÈÇ­ Ïáõñ­ ·áõ­ ëÁ­å³ïÅ­ í³Í­¿­³ëï­ Íá­ÝÏ³ï­ Ù³Ùµ­í³Û­ ñ³­ ·áõ­ Ã۳ݭѳ­ Ù³ñ: ²Ûë­ ³éáõ­ Ùáí­ áõß­ ³·­ ñ³íÝ­ ³ÛÝ­ ¿,­ áñ­ ²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻݭ »Ý­ óñÏ­ íáõÙ­ ¿­ ÙÇ­ ¹Å­ µ³Ë­ ïáõ­ ÃÛ³Ý,­ áñÝ­ ѳ­ Ù³ñ­ Å»ù­ µá­ Éá­ ñÇ­ ï³­ ñ³­ µ³Ë­ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ­ ñÇÝ,­ áí­ ù»ñ­ µéÝ­ í³Í­ »Ý­ ³ëï­ í³Í­ Ý»­ ñÇ­ ¹³­ ųݭ Ùñ­ ó³­ Ë³­ ÕáõÙ£­ Ø»ñ­ ³ñ­ ï³­ ùÇݭѳ­ Û³ó­ ùÇ­Ý»ñ­ ùá­Ý³­»ñ»õáõÙ­¿­áñ­ å»ë­ [atpagodi]­ ½áÑ­ áÕ­ µ»ñ­ ·áõ­ ÃÛ³Ý ³Ý³­ Ùáñ­ ýÇÏ­ ·É³­ ÝÇ­ Ï»Ýï­ ñá­ ÝáõÙ£­ ܳ­ ³ÛÝ­ ï»Õ­¿­Çñ»­ ÝÇó­³Ý­ ϳË`­Çµñ»õ­½áÑ­»õ­áÕ­ ç³­ Ï»½£­ ²Ý­ ïÇ­ ·á­ Ý»Ý­Ñ³é­ ÝáõÙ­¿­áñ­ å»ë­[auto­ no­ mos],­áñ­ å»ë­Ù³ñ¹­¿³­ ÏÇ­å³ñ½­áõ­Ù³­ ­ ùáõñ­ ѳ­ ­ ñ³­ µ»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ ÙÇ­ µ³­ ÝÇ­ Ñ»ï,­ áñÇ ÏñáÕÝ­¿­Ññ³ß­ ùáíª­³ÛÝ­¿`­Ýß³­ ݳ­ Ïáխѳ­ ïáõÛ­ ÃÇ­ Ñ»ï,­ áñÁ­ Ýñ³Ý­ ûÅ­ ïáõÙ­ ¿­ Çñ­ ÇÝã ÉÇ­ Ý»­ Éáõ­³Ý­ ϳ­ ë»­ ÉÇ­Çß­ ˳­ Ýáõ­ ÃÛ³Ùµ`­Ç­¹»Ùë

18

Ý»Ý §µÉ³ïÝáÛ¦ ûñ»ÝùÝ»ñÇó ¹áõñë ¿: Þ³ï ϳñ»õáñ ѳñó ¿: ²ÛÉ»õë ï»Õ ãáõÝÇ, ³ëáõÙ ¿. ÇÝã ϳñáÕ »ë ³ë»É ù»½ ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ: ²ë³, áñ ÑÇÙ³ñ ³ÕçÇÏ »Ù, ³Ûá, ·Çï»Ç, áñ ³ñ·»Éí³Í ¿, µ³Ûó ¿É ã»Ù ³ÝÇ, ÙÇ µ³Ý ³ë³, ÷ñÏíÇ: ø»½ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ: ²ëáõÙ ¿, »ë ³ñ¹³ñ³Ý³Éáõ µ³Ý ãáõÝ»Ù, áñáíÑ»ï»õ ùá ûñ»ÝùÝ»ñÇó ½³ï áõñÇß ûñ»ÝùÝ»ñ ϳÝ, »õ »ë ¹ñ³Ýó »Ù »ÝóñÏíáõÙ: Îñ»áÝïÝ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ ¿, µ³Ûó ³ÛÝåÇëÇ å³ïÝ»ß ¿, áñ ÙÇ³Ï µ³ÝÁ, áñ ϳñáÕ ¿ ³Ý»É, ½Ý¹³Ý áõÕ³ñÏ»ÉÝ ¿: ÆÝã å»ïù ¿ ³ÝÇ ÇëϳϳÝ, ³ñ¹³ñ ³ñù³Ý, »Ã» ÉëáõÙ ¿, áñ ÅáÕáíáõñ¹Á ¹»Ù ¿: ²ñ¹»Ý »ñÏáõëáõÏ»ë ѳ½³ñ ï³ñÇ ¿ µáÉáñ Çß˳ݳíáñÝ»ñÝ ³Ûëå»ë, û ³ÛÝå»ë ÷áñÓáõÙ »Ý ³Ûë ѳñóÇÝ å³ï³ë˳ݻÉ: àã ÙÇ Çß˳ݳíáñ ãÇ ³ëáõÙ, áñ ÇÝùÁ ÅáÕáíñ¹Ç ¹»Ù ¿, ³Û¹åÇëÇ µ³Ý ãϳ: àõ½áõÙ »ë 1600 Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óÇñ, ³Ù»Ý ٻϹ ÙÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»ù, µáÉáñ¹ ³ëáõÙ »ù` ѳÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç: ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÑÇïÉ»ñÝ»ñÁ, Ý»ñáÝÝ»ñÁ, ëï³ÉÇÝÝ»ñÁ ѳÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç »Ý: ²ëáõÙ »ë, µ³ áÝó û, µ³ Ïáïáñ»É »ë, ¿ë »ë ³ñ»É… ²Ûá, Ïáïáñ»É »Ù` ѳÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç, Áݹ¹»Ù ÅáÕáíñ¹Ç: ²ÛëÇÝùÝ` ÅáÕáíáõñ¹Á å³ïñ³ëï ã¿, ³½³ïáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï ã¿, ã·Çï»Ù` ³ÝϳËáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï ã¿: ÄáÕáíáõñ¹Á, ³Ûá, »ë ѳÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç »Ù ³ÝáõÙ, µ³Ûó »ñµ å»ïù ¿, »ë ¹»Ù Ïϳݷݻ٠ÅáÕáíñ¹ÇÝ` ѳÝáõÝ ³Û¹ ÇëÏ ÅáÕáíñ¹Ç: ²Ûë ѳ½³ñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ ï»õáÕ ËݹÇñÁ, áñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¹ÝáõÙ ¿ êáýáÏÉ»ëÁ Îñ»áÝïÇ ³é³ç, »õ Îñ»áÝïÝ ³ëáõÙ ¿` ѳÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç` Áݹ¹»Ù ÅáÕáíñ¹Ç, ٳݳí³Ý¹, áñ ÇÝÓ Ñ»ï »Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÁ: ²ÛÝå»ë áñ »ë ÙÝáõÙ »Ù ÇÙ ¹Çñù»ñáõÙ: ´³Ûó áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ß³ñÅáõÙ, Ýáñ áõÅ: гÛïÝíáõÙ ¿ Ù»½ ³ñ¹»Ý ͳÝáà î»ñ»½Ç³ëÁ` å³ï·³Ù³ËáëÝ áõ ÇÙ³ëïáõÝÁ: Üñ³ ³ë³ÍÁ Îñ»áÝïÇÝ ë³ ¿. §¶Çï»±ë ÇÝã, ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ѳٳӳÛÝ ã»Ý áñáßٳݹ, ¹Å·áÑ »Ý¦: ƱÝã åÇïÇ ³ÝÇ Îñ»áÝïÁ: Îñ»áÝïÁ ϳñáÕ ¿ Çñ Ù»ç áõÅ ·ïÝ»É »õ å³ñï³íáñ ¿ ѳÛï³ñ³ñ»Éáõ áã ÙdzÛÝ Ñ³ÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç` Áݹ¹»Ù ÅáÕáíñ¹Ç, ³ÛÉ»õ ѳÝáõÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ` Áݹ¹»Ù ³ëïí³ÍÝ»ñÇ: гٳß˳ñѳÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõñ»ÙÝ É»÷É»óáõÝ ¿ áã ÙdzÛÝ Ñ³í³ïùáí »õ ³ëïí³Í³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ»õ ÁÙµáëï³óٳٵ: ÐÇß»Ýù Ù»ñ üñÇÏÇÝ: ¶³Ý·³ïíáõÙ ¿: ²Û¹å»ë, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ëÏë³Í ÙÇÝã»õ ä»ïñáë ¸áõñÛ³Ý` ïñïáõÝçù ¿, ¿É ã»Ù ³ëáõÙ áÕç ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: Æ ¹»å, ³ÙµáÕç ÙÇ áõëÙáõÝù ϳ, ¿ëå»ë Ïáãí³Í` ûá¹Çódz, áñÇ Ù»Í³·áõÛÝ ÷ÇÉÇëá÷³ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÁ ·»ñٳݳóÇ Ùï³ÍáÕ È³ÛµÝÇóÝ ¿ñ, ûá¹Çódz` ²ëïÍáõ ³ñ¹³ñ³óáõÙ, å»ïù ¿ ׳ݳå³ñÑÁ ·ïÝ»ù ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ, µ³ó³ïñ»Éáõ ѳٳñ, û ÇÝãå»±ë ¿, »Ã» ²ëïí³Í µ³ñÇ ¿, ³Ûëù³Ý ã³ñ ϳ, áñï»ÕDZó: ¶áõó» ³ÛÝ å³ï׳éáí ¿, áñ ³Û¹ ã³ñáõÃÛáõÝÇó µ³ñáõÃÛáõÝ åÇïÇ ÍÝÇ ²ëïí³Í: سñ¹Á ãÇ Ñ³ëϳÝáõÙ: àõñ»ÙÝ, ³Ûá, ²ëïÍá ϳï³ñ³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ³ÛÝ Ï³, ÇÝãÁ áñ Ù³ñ¹Á ã³ñ ϳñáÕ ¿ ѳٳñ»É: ¸ñ³ ѳٳñ å»ïù ¿ ûá¹Çódz` ²ëïÍá ³ñ¹³ñ³óáõÙ, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ²ëïÍá ³ñ¹³ñ³óáõÙÁ ¹»é»õë ãϳ, ²ëïÍá ¹»Ù µáÕáùáõÙ »Ý: ²ëïí³Í ÃáõÛÉ ¿ ïí»É, áñ ã³ñÁ ѳÕóݳÏÇ, áõñ»ÙÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É. §î»°ñ ÇÙ, ¹³ ëË³É ¿, »ë µáÕáùáõÙ »Ù, »ë ÁÙµáëï³ÝáõÙ »Ù¦: ä³ïÏ»ñ³óñ»ù, û ÇÝãù³Ý ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ ³Ûë ÁÙµáëï³óáõÙÁ, »ñµ ²ëïí³Í Ù»ÏÁ ã¿, ÇÝãå»ë µáÉáñ Ù»Í ÏñáÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ µ³½áõÙ »Ý, µ³½áõÙ: ºí áã ÙdzÛÝ, ³ë»Ýù, ï³ëÝ»ñÏáõ ³ëïí³Í áõÝ»óáÕ úÉÇÙåáëÁ, ³ÛÉ ³Û¹ ï³ëÝ»ñÏáõëÇ ÏáÕùÇÝ Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ³ëïí³ÍÝ»ñ` ï»Õ³ÛÇÝ, ³ñÑ»ëïÇ ³ëïí³ÍÝ»ñ: ¸áõù ï»ë»É »ù ³ñ¹»Ý, áñ ϳñáÕ ¿ ë˳ÉÝ»ñ ·áñÍ»É ÇÝùÁ ¼»õëÁ` äñáٻûõëÇ ¹»Ù: ²ÛÝå»ë áñ, ÇÝãáõ± ã¿, Îñ»áÝï, ϳñáÕ »ë ³ë»É: ¸áõ ÙÇ ùÇã ³é³ç ·ï³ñ å³ï³ë˳ÝÁ. ³Ûá, ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ »ë ³ÝáõÙ, ³Ûá, ÅáÕáíñ¹ÇÝ å»ïù ¿ å³ßïå³Ý»É, ³Ûá, å»ïù ¿ å³ïÅíÇ Ñ³ÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç` Áݹ¹»Ù ÅáÕáíñ¹Ç, ѳÝáõÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ` Áݹ¹»Ù ³ëïí³ÍÝ»ñÇ: ²Û¹ù³Ý áõÅ ·ïÝáõÙ ¿ Çñ Ù»ç Îñ»áÝïÁ: ´³Ûó ë³ ¹»é í»ñçÇÝ Ñ³ñí³ÍÁ ã¿: Æß˳ݳíáñÁ ϳñáÕ³ó³í ³å³óáõó»É, áñ ÇßË³Ý³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ ³Ýë³ë³Ý ¿: ÐÇÙ³ Ù»Ï áõñÇß µ³Ý` Ù»é³ÍÇ ¹»Ù Ù»é³Í »ë áõݻݳÉáõ: ºÃ» ÇÙ å³ï·³Ù³Ëáë³Ï³Ý ËñÃݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñ»Ù, ÏÝ߳ݳÏÇ, »Ã» Ù»éÝÇ ²ÝïÇ·áÝ»Ý, ÏÙ»éÝÇ Ý³»õ ùá ÙÇ³Ï ½³í³ÏÁ` лÙáÝÁ: ÐÇÙ³ ï»ë»ù ÇÝã ¿ ϳï³ñíáõÙ: Îñ»áÝïÁ, áñå»ë Çß˳ݳíáñ, µáÉáñ ѳñí³ÍÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ³¹ñ»ó: ÐÇÙ³ å»ïù ¿ Ýñ³Ý ï»ëÝ»ù ³ñ¹»Ý áã áñå»ë Çß˳ݳíáñ, ³ÛÉ áñå»ë ëáíáñ³Ï³Ý ÙÇ Ù³ñ¹ »õ ѳÛñ: ø³Ý¹í»ó Ýñ³ å»ï³Ï³Ý ³Ýë³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ. سñ¹, ØÇ³Ï áñ¹ÇÝ: Ü»ïíáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ ½Ý¹³Ý, ³½³ïÇ, ³½³ïÇ, Ç í»ñçá, ³½³ïÇ áñ¹áõÝ, µ³Ûó ²ÝïÇ·áÝ»Ý ³ñ¹»Ý ³ÝÓݳëå³Ý ¿ »Õ»É, »õ ¹Ç³ÏÇ Ùáï Ï³Ý·Ý³Í ¿ лÙáÝÁ: î»ëÝáõÙ ¿ лÙáÝÁ ³ÛÝ Ù³ñ¹áõÝ, áí, ³Ûá, ³Ûë å³ÑÇÝ Ýñ³ ³ãù»ñáõÙ ¹³Å³Ý µéݳå»ï ¿ »õ Ù³Ñí³Ý ѳëóñ»ó Çñ ëÇñ»óÛ³ÉÇÝ: ¸áõñë ¿ ù³ßáõÙ ëáõñÁ ѳñí³Í»Éáõ ѳٳñ ³Û¹ ×Çí³ÕÇÝ, µ³Ûó ³Û¹ ×Çí³ÕÁ Çñ ѳÛñÝ ¿: ºí ÙÇ³Ï µ³-

18


00_______

ÝÁ, áñ лÙáÝÁ ϳñáÕ ¿ ³Ý»É, ëáõñÝ Çñ ¹»Ù áõÕÕ»ÉÝ ¿: Ø»½ ÏÙݳ Ùï³Í»É, û ÇÝã ϳï³ñí»ó »õ áñ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ѳÕûó: ÆÝãáõ± Çëϳå»ë ²ÝïÇ·áÝ»Ý ³Ûë ù³ÛÉÁ ϳï³ñ»ó: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³Ûë ËݹñÇÝ ÷áñÓ»ó å³ï³ëË³Ý»É ³ÝóÛ³É ¹³ñÇ ëϽµáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Çñ ³é³çÇÝ Ù»Í ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ٻͳ·áõÛÝ ÷ÇÉÇëá÷³ л·»ÉÁ: ܳ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³í ѳñ³½³ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Þ³ï å³ñ½áõÝ³Ï Ó»õáí, »Ýó¹ñ»Ýù, í»ñóÝáõÙ »Ýù ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ï³ñµ»ñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÏÇÝ »õ ³ÙáõëÇÝ: ØdzëÇÝ, »ë ÇÝã ·Çï»Ù, ÑÇëáõÝ ï³ñÇ »Ý ³åñáõÙ, áëÏÇ Ñ³ñë³ÝÇù »Ý ³ÝáõÙ »õ ³ÛÉÝ »õ ³ÛÉÝ: ÎÇÝ »õ ³ÙáõëÇÝ, ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇ Ùáï Ù³ñ¹Ç±Ï, µ³Ûó Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: ²ñ¹»Ý ÇëÏ ÏÇÝ »õ ïÕ³Ù³ñ¹, ³ñ¹»Ý ÇëÏ ÏéÇí ¿: êÇñ»É ãÇ Ý߳ݳÏÇ ÙdzÛÝ ÷³Õ³ùß»É, ëÇñ»É ÏÝ߳ݳÏÇ Ý³»õ ѳÕûÉ: ²é³Ýó ¿¹ ÏéíÇ ë»ñ ãÇ ÉÇÝÇ: ´³Ûó ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ ³ÛÝåÇëÇ áñ¹, áñÁ ϳñáÕ ¿ ѳëóÝ»É áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý: öáùñÇÏ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý, ³ë»Ýù` ³ÙáõëݳÉáõÍáõÃÛ³Ý, »õ ϳÙ` Ù»Í: Ü߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: â³÷»ñÁ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: àñ¹Á ϳ: ʳËïáõÙÁ ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ùñáõÃÛ³Ý ëϽµÇó ¨»ï ¹ñí³Í ¿: γÙ, ³ë»Ýù, ÇÝã ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ Ùáï, ù³Ý »ñÏáõ ½³í³ÏÝ»ñÁ: ´³Ûó Ó»ñ ³Ù»ÝûñÛ³ ûñÇݳÏÁ ³ãùÝ»ñǹ ³é³ç ¿: ºë, áñ »õ ѳÛñ »Ù, »õ å³å »Ù »õ, ³Ûëå»ë ³ë³Í, ³ÙµáÕç óÇÏÉÁ ³Ýó»É »Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ß³ï ɳí ѳëϳÝáõÙ »Ù` Çñáù, ÇÙ áõ½³ÍÁ ɳíÝ ¿, 㿱: ´³Ûó ¿Ý, ÇÝã áñ »ë É³í »Ù Ï³ñÍáõÙ, ù»½ ѳٳñ ɳí ã¿: ƱÝã »ë áõ½áõÙ, ѳݷÇëï ÃáÕ ÇÝÓ: ²Ûá, É³í ¿, ³Ûá, µ³Ûó ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ã¿: àõñ»ÙÝ, ³Ûë ¿ ËݹÇñÁ: ¸áõù ¿É ·Çï»ù, ã¿` ѳÛñ áõ áñ¹Ç, áõñ»ÙÝ ³Ûë ãѳëϳݳÉÁ, ݳ»õ ³Ûë ë»ñáõݹݻñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç ³ñ¹»Ý å³ñáõݳÏáõÙ ¿ Ñݳñ³íáñ áÕµ»ñ·³Ï³Ý µ³ËáõÙ: ²ÛëÇÝùÝ` ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù³ùáõñ ã»Ý: ºí ϳÙ` »Õµ³Ûñ »õ »Õµ³Ûñ: ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ Ù»Ýù, »ñµ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù áñ»õ¿ Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñáç, ³ëáõÙ »Ýù` ³Ëå»ñë ¿: ²ëáõÙ »Ýù, µ³Ûó Ñá Ù»Ýù ·Çï»Ýù, áñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ù»Í³·áõÛÝ Ù³ëÁ ÁÝÏ»ñ ¿É ã»Ý: ²Ûá, É³í ¿, »ñµ ÁÝÏ»ñÁ »Õµ³Ûñ ¿, µ³Ûó ÇÝãù³Ý ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» »Õµ³ÛñÁ ÁÝÏ»ñ ÉÇÝ»ñ: γ٠»ñÏáõ ùáõÛñ»ñ: ÆÝã ϳñáÕ ¿ ¹ñ³ÝÇó ɳí ÉÇÝ»É: ÆëÏ »Ã» ¹áõù »ñÏáõëáí ëÇñ»ù ÙÇ ïÕ³ÛDZ: ä³ïÏ»ñ³óÝáõ±Ù »ù, ÇÝã ͳÝñ µ³Ý ¿, Ù»Í áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ¿: ²ÛëÇÝùÝ` ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Û¹ù³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Ï ¿É ï»ë³ñ ÷ã³óÙ³Ý áñ¹Á ϳ: àÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ ÍÝáõݹ ¿ ³éÝáõÙ, ÍÇÉÁ ϳ: γÝ, ÇѳñÏ», ɳí ùáõÛñ»ñ, µ³Ûó ³Û¹ áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý ÍÇÉÁ ϳ, ÙÝáõÙ ¿: л·»ÉÁ ·³ÉÇë ¿ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ·ÇÍÁ, áñÁ Ù³ùáõñ ¿ ÙÝáõÙ, ùáõÛñ-»Õµ³Ûñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝå»ë áñ §²ÝïÇ·áÝ»¦ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ »õ, û ÇÝãáõ ¿ ³Û¹ µ³ÝÝ ³ÝáõÙ ²ÝïÇ·áÝ»Ý, ϳñ»ÉÇ ¿ µ³ó³ïñ»É »õ ³ÛÝ µ³Ýáí, áñ ³Ù»Ý³ëáõñµ »õ ³Ù»Ý³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³óáõÙÁ ã³ñ³ï³íáñ»Éáõ ѳٳñ ùáõÛñÝ ³Ù»Ý ÇÝã ϳñáÕ ¿ ³Ý»É: âϳñÍ»ù, áñ л·»ÉÁ ³ÛÝù³Ý ÙdzÙÇï ¿, áñ ãѳëϳݳñ ݳ»õ, áñ ùáõÛñ-»Õµ³Ûñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñùݳå»ë ݳ»õ íï³Ý·³íáñ ¿, áñ Ù»ÏÁ ÏÇÝ ¿, ÙÛáõëÁ` ïÕ³Ù³ñ¹: ØÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¿É ã»Ù ³ëáõÙ ÏÛ³ÝùáõÙ, å³ï³Ñ»É ¿ ³Ñ³, áñ ï»ë»É »Ù ³Ñ³ ³Ûë ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³Ûó л·»ÉÝ áõ½áõÙ ¿ ³ë»É, áñ ³Ûë µáÉáñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñóÝ»É Çñ»Ýó ǹ»³É³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏáõÙ: ÆëÏ ÑÇÙ³ ¹³éݳÝù ²ÝïÇ·áÝ»ÇÝ: ... ²ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ÇÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ µ³ËíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³ÝÁ, ëÏǽµ ¿ ³éÝáõÙ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ: ²ÝïÇ·áÝ»Ç ¹»åùÁ Ñ»Ýó ¹³ ¿. ݳ ¹»Ù ¿ ϳݷÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ûñ»ÝùÇÝ: ºí ÑÇÙ³ ݳ áã û óݹ³ÍÇ Ù»ÏÝ ¿: ܳ ³é³çÇÝ ù³Õµ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ ¿: ÐÇÙ³, ÇÝãå»ë »Ý å³ÑáõÙ Çñ»Ýó ù³Õµ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, áíù»ñ ѻﳷ³ÛáõÙ Ù³ë³Ùµ ¹³éÝáõÙ »Ý Ñ»ñáëÝ»ñ. »ë ¹»Ù »Ù Ï³Ý·Ý»É å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ` »ë Ñ»ñáë »Ù: Ø»ñ ·Çïó³Í ³Û¹ ÁÙµáëï Ñá·ÇÝ, »ñµ Ýñ³Ý µéÝ»óÇÝ »õ ³ëáõÙ »Ý Ñáå, ÑÇÙ³ ù»½ ÏÏñ³Ï»Ù Ïëå³Ý»Ù: ²ëáõÙ ¿` Ïñ³ÏÇñ, ëå³ÝÇñ: ÐÇÙ³, Ù»ñ ²ÝïÇ·áÝ»Ý, Ù»ñ ³Û¹ 27-ñ¹ å³ïíÇ ÏáÙÇë³ñÁ ã¿ »õ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý»ñ ãÇ ³ëáõÙ: ²Ñ³, ï³ÝáõÙ »Ý ÑÇÙ³ Ýñ³Ý ½Ý¹³Ý: ÆÝã-áñ ß³ñÅáõÙÝ»ñ ãÇ ³ÝáõÙ, Ñ»ñáë³Ï³Ý ׳é»ñ ãÇ ³ñï³ë³ÝáõÙ, áñáÝó Ñ»ïá, ·Çï»ù, ³ëáõÙ »Ý` í»ñçÇÝ Ëáëù: ²ëáõÙ »Ý, û ÇÝãáõ »ñ»ëáõÝÛáà ÃíÇÝ ´áõ˳ñÇÝÁ áõñ»ÙÝ Ñ»ñáë³Ï³Ý ׳é ã³ñï³ë³Ý»ó, ÇëÏ ¸ÇÙÇïñáíÁ êáýdzÛáõÙ ³ñï³ë³Ý»ó: лñáë³Ï³Ý ׳é: Ø»ñ ²ÝïÇ·áÝ»Ý ³Û¹å»ë ãÇ ³ÝáõÙ: Àݹѳϳé³ÏÁ, Ýñ³Ý ³ëáõÙ »ë` ë³± ¿ Ñ»ñáëáõÑÇÝ: ²Ûá, ¹³ ¿: àõñ»ÙÝ Ó»ñ ï³ñÇùÇ ³ÕçÇÏ ¿: ÎÛ³ÝùÁ ÇÝã µ³Ý ¿` ¹»é ãÇ ï»ë»É: êÇñ»É ¿, µ³Ûó ¹»é ãÇ ÁÙµáßËÝ»É ¹ñ³ ù³ÕóñáõÃÛáõÝÁ: ܳ áõ½áõÙ ¿ ³åñ»É, ݳ áõ½áõÙ ¿ ëÇñ»É, »ñ»Ë³Ý»ñ áõݻݳÉ, É³ó ¿ ÉÇÝáõÙ: î³ÝáõÙ »Ý` ɳÉÇë ¿ ¿ë ³ÕçÇÏÁ: àÝó û, ¹áõ Ñ»ñáëáõÑDZ »ë, ÇÝã »ë ɳÉÇë: ºí, »ñµ Ùï³ÍáõÙ »ë, µ³ á±ñÝ ¿ ³Û¹ ùá ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, µ³ áõ±ñ ¿ ùá Ñ»ñáëáõÃÛáõÝÁ.

Z

F

H

K

M

X

G

19

Ýñ³Ý­¹Ç­ Ù³­ ϳ­ ÛáÕ­³Ù»Ý­ÇÝ­ ãÇ£ ²Ûë­Ï³­ å³Ï­ óáõ­ ÃÛ³Ùµ­ÇÝã­³ë»ë­Ï³­ ñ»­ ÉÇ­¿ Ïá­ ã»É,­ÇÝ­ ãÁ­áñ­»ñ·­ ã³­ ËáõÙ­ µÁ­³ÝáõÙ­¿ á·»­ 5-ñ¹­ ·áñ­ Íá­ Õáõ­ ÃÛáõ­ ÝáõÙ`­ ÷ñ­ ÏÇã­ ³ëï­ ÍáõÝ á·»­ Ïá­ ã»­ Éáí£­¸Ç­ á­ ÝÇ­ ëáëÝ­¿­³Ûë­³ëï­ í³­ ÍÁ£ ²Û­ ɳ­ å»ë­ ÇÝ­ ãá±õ­ ݳ­ åÇ­ ïÇ­ ѳÛïÝ­ í»ñ­ ³ÛÝ­ ï»Õ£­¸Ç­ á­ ÝÇë­ Û³Ý­áãÇÝã­ãϳ­·áñ­ Íá­ Õáõ­ ÃÛ³Ý Ù»ç,­áã­¿É­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭϻñ­ å³­ ñ³Ý­ ùÇ­Ù»ç£ Ü³,­ ³Û­ Ýáõ­ ѳݭ ¹»ñÓ,­ ÙÇÝã»õ­ ë³Ñ­ ٳݭ ¿ ѳëó­ ÝáõÙ­ ³ÛÝ­ Çñ³­ ϳ­ ݳ­ óáõ­ ÙÁ,­ ÇÝãÁ­ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ ¿­ Ïá­ ã»É­ ٳѭ í³Ý­ å³ñ½,­ Ù³­ ùáõñ ï»Ýã`­áñ­ å»ë­³Û¹­ åÇ­ ëÇÝ£ ܳ­ Ù³ñÙ­ ݳ­ íá­ ñáõÙ­ ¿­ ³Û¹­ µ³Õ­ ӳݭ ùÁ£ Øï³­ Í»°ù­ ³Û¹­ Ù³­ ëÇÝ,­ DZÝã­ ¿­ å³­ ï³­ ÑáõÙ Ýñ³­ ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ£­ ²ñ¹­ Ûáù­ ¹³­ áõ­ ñÇßÇ µ³Õ­ ӳݭ ùÁ­ã¿±­»õ­Ï³å­ í³Í­ã¿±­Ùáñ­ó³Ý­ Ïáõ­ Ã۳ݭ ѻ î»ùë­ ïÁ­ ³Ï­ ݳñ­ ÏáõÙ­ ¿,­ û Ùáñ­ ÇÕ­ ÓÁ­ ³Ù»Ý­ ÇÝ­ ãÇ­ ³Õµ­ ÛáõñÝ­ ¿£­ Øáñ ÷³­ ÷³­ ·Á­ ³Ù­ µáÕç­ Ï³­ éáõÛ­ óÇ­ ÑÇÙ­ ݳ­ ñ³ñ ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõÝÝ­ ¿,­ ³ÛÝ,­ ÇÝãÝ­ ³ß­ ˳ñÑ­ µ»­ ñ»ó­»­ ½³­ ÏÇ­åïáõ­ ÕÁª­Ç­¹»Ù뭾û­ áÏ­ É»­ ëÇ, äá­ ÉÇ­ ÝÇ­ ­ Ïá­ ëÇ,­ ²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭ »õ­ Æë­ Ù»­ Ý»­ Ç£ ê³­ ϳÛÝ­ ¹³­ ݳ»õ­ ѳݭ ó³­ íáñ­ ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõÝ ¿£­ ²Ûë­ åÇ­ ëáí,­ áÕ­ µ»ñ­ ·áõ­ Ã۳ݭ »õ­ Ñáõ­ Ù³­ Ýǽ­ ÙÇ­ ³ÏáõÝ­ ùáõÙ­ Ù»Ýù­ ٻϭ ³Ý­ ·³Ù­ »õë ·ï­ ÝáõÙ­ »Ýù­ ÙÇ­ ÷³­ Ïáõ­ ÕÇ,­ áñÁ­ ÝáõÛÝÝ­ ¿, ÇÝã­Ð³Ù­ É»­ ïÇ­ ÝÁ,­µ³Ûó­»õ­µ³­ í³­ ϳݭﳭ ñû­ ñÇ­ ݳϭϻñ­ åáí,­ÝáõÛ­ ÝÇëÏ­³í»­ ÉÇ­³ñ­ Ù³­ ï³­ ϳݭ¿£­ àã­ÙÇ­ÙÇç­ Ýáñ­ ¹³­ íá­ ñáõÙ­Ñݳ­ ñ³­ íáñ­ã¿­³Ûë­ ­ ï»Õ,­ µ³­ óÇ­ ³Ûë­ ó³Ý­ Ïáõ­ Ã۳ݭ ÙÇç­ Ýáñ­ ¹áõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó`­ Çñ­ ³ñ­ Ù³­ ï³­ å»ë­ ³í»­ ñÇã­ µÝáõÛ­ Ãáí£­ ÆÝ­ ó»ë­ ïáõ­ ³É­ ÙÇ­ áõ­ Ã۳ݭ åïáõ­ ÕÁ­ ïñáÑ­ í»É­ ¿ »ñ­ Ïáõ­ »Õ­ µ³Ûñ­ Ý»­ ñÇ,­ áñáÝ­ óÇó­ Ù»­ ÏÁ­ Ý»ñ­ ϳ­ Û³ó­ ÝáõÙ­¿­Çß­ ˳­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ÙÛáõ­ ëÁª­Ñ³Ý­ ó³Ý­ ùÁ£­²Ý­ ïÇ­ ·á­ Ý»­ Çó­µ³­ óÇ­ãϳ­Ù»­ ÏÁ,­áñ ÁÝ­ ¹áõ­ Ýǭѳݭ ó³Ý­ ùÁ­»õ­Ù»Õ­ ùÇ­³ñ­ Å»­ ùÁ£­ºñ­ Ïáõ­ ëÇ­ÙÇç»õ­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻݭݳ­ ËÁÝï­ ñáõÙ­¿­ÉÇ­ ݻɭѳݭ ó³­ íáñ­Ï»­ óáõ­ Ã۳ݭ峭 ѳ­ å³­ ÝÁ­áñ­ å»ë­³Û¹­ åÇ­ ëÇÝ£­²Ý­ Ï³ë­ Ï³Í,­Çñ³¹­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­Ïѳñí í»ñ,­»Ã»­ëá­ óÇ­ ³­ ɳ­ ϳݭٳñ­ ÙÇ­ ÝÁ­ ϳ­ Ù»­ ݳñ­ Ý»­ ñ»É,­ Ùá­ é³­ ݳɭ »õ­ ·á­ ó»É ³Ù»Ý­ ÇÝã­ ÙÇ­ ³Ý­ ٳݭ Ñáõ­ Õ³ñ­ ϳ­ íá­ ñáõ­ ÃÛ³Ý ³­ ñ³­ ñá­ Õáõ­ ÃÛ³Ùµ£ àñáí­ Ñ»ï»õ­Ñ³­ Ù³ÛÝ­ ùÁ­Ù»ñ­ ÅáõÙ­¿­¹³,­³Û¹­å³ï­ ­ ׳­ éáí­¿,­áñ­²Ý­ ïÇ­ ·á­ Ý»­ Çó­å³­ ѳÝç­ íáõÙ­¿­½á­ ѳ­ µ»­ ñ»É­Çñ­ë»­ ÷³­ ϳݭ ·á­ Ûáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁª­ å³Ñ­ å³­ Ý»­ Éáõ­ ѳ­ Ù³ñ ³ÛÝ­¿³­ ϳݭµ³­ ÝÁ,­áñ­ÁÝ­ ï³­ Ý»­ ϳݭAte°-Ý ¿£ ºí­ ³Ûë­ Ã»­ Ù³­ ÛÇ­ ϳ٭ ³é³Ýó­ ùÇ­ ßáõñçÝ­ ¿ ¹³é­ ÝáõÙ­³Ù­ µáÕç­áÕ­ µ»ñ­ ·áõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­ ²Ûë­ åÇ­ ëáí,­²Ý­ ïÇ­ ·á­ ݻǭAte°-Ý­ÙÇ­áãÝ­ ãÇó­ÍÝ­ í³Í­ó³Ý­ Ïáõ­ Ã۳ݭËÝ­ ¹Çñ­ã¿£­Üñ³ ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­áõ­ ñÇßÇ­ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõÝÝ­¿, µ³Ûó­³ÛÝ­ åÇ­ ëÇÝ­¿,­áñÁ­ÁÝï­ ñáõÙ­¿­ÝáõÛ­ ݳ­ ݳɭÁÝ­ ï³­ ÝÇ­ ùÇ­ÙÇ­ÏáÕ­ ÙÇ­Ñ»ï...­

19

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


e

9

+ A 1

e s s i n g s g u /

³

r

e

c o

r

d

s

4

6

20

0 1 : 5

I

å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Ûëå»ë ¿É ϳñ»ÉÇ ¿… ºí ݳ Ñ»ñáë ¿ áã û ³ÛÝ ×³éÝ ³ñï³ë³Ý»Éáõ ѳٳñ, áã û, áñ áõ½»ó»É ¿ å»ïáõÃÛ³Ý »õ ûñ»ÝùÇ ¹»Ù ϳݷݻÉ, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÉ Ï»ñå ³åñ»É ãÇ Ï³ñáÕ: ²Ûá, áõ½áõÙ ¿ ³åñ»É, ëÇñ»É, Ù³Ûñ³Ý³É, µ³Ûó ãÇ Ï³ñáÕ: Îáõ½»Ù ³åñ»É, Ïáõ½»Ù ÷ñÏí»É. ¿Ñ, ³ñ³, ³ë³ Ù»Õ³, Ù»Õ³ ³ë³, ϳÙ, ÇÝãå»ë Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, ³Ù³Ý: ÂáõñùÁ áñ íñ³¹ ѳñÓ³ÏíÇ, ³ë³ ³Ù³Ý, »õ Ïí»ñç³Ý³` ³Ù»Ý³Ù»Í ·³½³ÝÇó ³Ý·³Ù Ï÷ñÏí»ë: â»Ù ϳñáÕ ³ë»É, ã»Ù ϳñáÕ: ¾áõÃÛáõÝë Ý»ñùݳå»ë å³ïñ³ëï ã¿, µ³Ûó ë³ ³ñ¹»Ý å³Ûù³ñ ã¿, µ³ËáõÙ ã¿, ÏéÇí ã¿ å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ³ÛÉ ÇÙ »ëÇ, ÇÙ ëñïÇ ûñ»ÝùÇ Ñ»ï` Ç٠ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ: ²Û¹å»ë, ÇÝãå»ë µáÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ »ñµ¨¿` ÑÇÙ³ ϳ٠í³ÕÁ, Çñ»Ýó ëñïÇ ûñ»ÝùÁ Ïѳϳ¹ñ»Ý å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ: ä»ïáõÃÛ³Ý Ù»ù»Ý³Ý ͳÝñ ï³ÝÏÇ ÝÙ³Ý Ï·³ »õ Ï×½ÙÇ, Ï÷ßñÇ, Ï÷ßñÇ… ¾ë ¿É ²ÝïÇ·áÝ»Ç ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: øÇã ³é³ç å³ßïå³ÝáõÙ ¿Ç Îñ»áÝïÇÝ, Ïáõ½»ù ¿ÉÇ å³ßïå³Ý»Ù, ³ë»Ù, û áõñÇß »Éù ãáõÝÇ Îñ»áÝïÁ: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ»ù, áñ ³ñ³ÍÁ ²ÝïÇ·áÝ»Ç ÙÇ ãÝãÇÝ µ³Ý ¿` ÙÇ µáõé ÑáÕ: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ»ù, áñáíÑ»ï»õ ϳÝóÝ»Ý ³ÙÇëÝ»ñ, »õ »ñµ »ë Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ñ¹ Ïå³ïÙÇ Ó»½ Þ»ùëåÇñÇ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ ³ëÇ, û DZÝã »Õ³í, »Õµ³Ûñ úûÉÉáÛÇÝ Ç±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É: » ³ëáõÙ ¿ óßÏÇݳÏÁ, óßÏÇݳÏÁ: ³ßÏÇݳÏÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹ ¿ ëå³Ý»É, »Õµ³Ûñ: ²Û¹ óßÏÇݳÏÁ, Þ»ùëåÇñÇ ³Û¹ óßÏÇݳÏÁ, ³Ûë ²ÝïÇ·áÝ»Ç ÙÇ µáõé ÑáÕÝ ¿: öáùñ µ³Ý ¿, µ³Ûó ³ÙµáÕç Çñ ÏÛ³ÝùÁ ³Ûë ÷áùñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿: ¾ë ÷áùñÇó ¿, áñ Ù»Ýù ÑÇÙ³ áñáïÁݹáëï ׳é»ñ »Ýù ³ëáõÙ` ÷áùñÇó: ²Û¹ ÷áùñÁ µ»ñáõÙ ¿ Çñ Ñ»ï»õÇó ³Ù»ÝÁ, »õ ÙÇ µáõé ÑáÕ ó³ÝáÕÁ ³ß˳ñÑÁ Ïù³Ý¹Ç: Æñ³íáõÝù áõݻ٠¿¹å»ë Ùï³Í»Éáõ »ë,` È»õáÝë, »ë` Çß˳ݳíáñë, »ë` ÐÇïÉ»ñÁ, êï³ÉÇÝÁ, »ë` ³ɻ³ÃÁ, ²µ¹áõÉ Ð³ÙǹÁ: ƱÝã ¿, Ñ³Û »ë, ÇëÏ »ë áõ½áõÙ »Ù Ãáõñù å»ïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»É, ÇëÏ ¹áõ ÇÝÓ Ë³Ý·³ñáõÙ »ë, áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³Ùë ù»½ Ùáï ¿, ³é»õïáõñë ù»½ Ùáï ¿, Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝë ù»½ Ùáï ¿, óïñáÝë ù»½ Ùáï ¿, ¹åñáó³Ï³Ý ëÇëï»ÙÁ ù»½ Ùáï ³í»ÉÇ É³í ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í, ù³Ý ÇÝÓ Ùáï: ƱÝã ��ÇïÇ ³Ý»Ù »ë` åÇïÇ Ë»Õ¹»Ù, ç³ñ¹»Ù, Ïáïáñ»Ù` Ù»ÏáõÏ»ë ÙÇÉÇáÝ, »ñÏáõ ÙÇÉÇáÝ, î»ñ ¼áñáõÙ, û ³Ý³å³ïáõÙ, û »Ï»Õ»óáõÙ: Îáïáñ»Ù ѳÝáõÝ ÷ñÏáõÃÛ³Ý: ê³ ³ÛÝ ¿, ÇÝãÁ áñ Ù»ñ Ýáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ, ³Ûëù³Ý í³ï ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ÏáãíáõÙ ¿ ³ñ¹³ñ³óÙ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ: ²Û¹ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ ³Ù»Ý ÇÝã ϳñ»ÉÇ ¿, ³Ûá, ³ñ¹³ñ³óÝ»É: Ø»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É 66 ÙÇÉÇáÝ ½áÑ ïíÇÝù ëǵÇñÝ»ñáõÙ` ѳÝáõÝ ëáódzÉǽÙÇ: гϳé³Ï ¹»åùáõÙ ëáódzÉǽÙÁ ã¿ñ ѳÕÃÇ Çñ ѳíÇ Ë»Éùáí: ´³Ûó ³Û¹ ѳíÇ Ë»ÉùÁ ï³ÏÁ áõÅ áõÝÇ, ù»½ ˻չ»Éáõ Ù³·ÇÉÝ»ñ áõÝÇ: ÆÝ㠳ݻ٠áõñ»ÙÝ, ÇÝ㠳ݻÙ: ²Ûá, Çñ³í³óÇ »ë, ѳ, ³ñ¹³ñ »ë, ѳ ÏáïáñÇñ ѳۻñÇÝ, Ññ»³Ý»ñÇÝ, ëɳíáÝÝ»ñÇÝ, ýñ³ÝëdzóÇÝ»ñÇÝ, ÏáïáñÇñ, ÏáïáñÇñ, ³½·»ñ ÏáïáñÇñ, ëáódzÉÇëïÝ»ñ ÏáïáñÇñ, ϳ٠¹³ßݳÏÝ»ñ ÏáïáñÇñ: ¾ë µáÉáñÁ, ¿ë µáÉáñÁ ·³ÉÇë ¿ ÙÇ µáõé ÑáÕÇó, ÙÇ Ã³ßÏÇݳÏÇó, ÇÙ ÙÇ ×ÇãÇó, ÇÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÇó, »ë »Ù, ³Û¹ »Ù áõ½áõÙ, ÃáÕ ÇÝÓ Ñ³Ý·Çëï ³åñ»Ù, ѳݷÇëï ëÇñ»Ù: âÇ Ï³ñáÕ, ãÇ Ï³ñáÕ ÃáÕÝ»É, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ÏáñͳÝáõÙÝ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý: î»ë³±ù ÇÝãå»ë ÏáñͳÝí»ó Îñ»áÝïÁ: лÝó áñ Çñ»Ý Ù³ñ¹ ½·³ó` ÇÝùÝ ¿É ÏáñͳÝí»ó: ºí ÝáõÛÝ Ù»ù»Ý³Ý Ï·³ »õ ÝáõÛÝ áõÅáí »ñÏáõëÇÝ ¿É áïݳï³Ï Ïï³, Ïç³ñ¹Ç, ÏÏáïáñÇ: ÆÝã ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë, ³ÙµáÕç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ë³ ¿, ³ÙµáÕç ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ ¿` ²ÝïÇ·áÝ»Ç ×ÇãÝ ¿, ²ÝïÇ·áÝ»Ç ÏéÇíÝ ¿` ѳÝáõÝ Çñ ÷áùñÇÏ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý, Çñ ÙÇ µáõé ÑáÕÇ, Çñ ëÇñ³Í óßÏÇݳÏÇ...ºë ã·Çï»Ù ·³Éáõ± ¿, ³ñ¹Ûáù, ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³Ûë ëË³É í»ñ³×³Í Ù³ñ¹Á ѳÝϳñÍ Ñ³ëÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ÛÝ íÇ׳ÏÇ, »ñµ ßïÏí»Ý, ѳñÙ³ñ»óí»Ý, ѳٳÑÝãÛáõÝ ÉÇÝ»Ý ÇÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ »õ ³Û¹ Ñëϳ å»ïáõÃÛ³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: ØÇ Å³Ù³Ý³Ï, »õ ¹áõù ¿É ÙÇ Ïáñóñ»ù Ó»ñ ÑáõÛëÁ, áñáíÑ»ï»õ ³é³Ýó ¹ñ³ ³ÝÇÙ³ëï ¿ ³åñ»É: ºë áã ÙdzÛÝ µÇe d i p u s g i n áÉá·Ç³Ï³Ý ÑáõÛëë »Ù Ïáñóñ»É, ³ÛÉ»õ Ù»ï³ýǽÇÏ k / t ÑáõÛëë, áñáíÑ»ï»õ, »ñµ ¹³ ÉÇÝÇ ÇÝãåÇëÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇ ½Ù³ÛÉ»ÉÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ ÏÏáñóݻ٠»ë: ÎÏáñóÝ»Ýù å³Ûù³ñÁ, ÏÏáñóÝ»Ýù ²ÝïÇ·áÝ»ÇÝ, ÏÏáñóÝ»Ýù гÙÉ»ïÇÝ, ÏÏáñóÝ»Ýù úûÉÉáÛÇÝ, ÏÏáñóÝ»Ýù ÇÝÓ »õ ù»½` µáÉáñÇë ÏÏáñóÝ»Ýù` ѳÝáõÝ ã·Çï»Ù ÇÝã-áñ ÇÙ »õ å»ï³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý, »õ ÏÏáñóÝ»Ýù, ÇѳñÏ», Ù»ñ ³Ûë ½ñáõÛóÝ»ñÁ, Ù»ñ ³Ûë ÏáõÙ-Ïáõ٠ͳñ³íÁ ѳ·»óÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçÁ... h

________00 ________ ________ ________ ________ ÙÇɳݭÏáõݹ»ñ³ ________ Ï»óáõÃ۳ݭ³Ýï³Ý»ÉÇ ________ ________ ûûõáõÃÛáõÝÁ­ /ѳïí³Í/ ________ 5-ñ¹ Ù³ë/ûûõáõÃÛáõÝ »õ ͳÝñáõÃÛáõÝ/ ________ ________10 ________ ¾¹Ç­ åÁ­å³ï­ Ùáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­É³í­Ñ³Ûï­ ÝÇ­¿.­Ñá­ ________ íÇ­ íÁ,­ ·ïÝ­ »­ Éáí­ ¹áõñë­ Ý»ï­ í³Í­ ٳݭ ϳ­ ________ ________ ÝÁ,­ ï³­ ñ³í­ Ýñ³Ý­ Çñ­ ³ñ­ ù³­ äá­ ÉÇ­ µá­ ëÇ ________ ________ Ùáï,­ ¨­ ݳ­ ¹³ëïÇ­ ³­ ñ³­ Ï»ó­ Ýñ³Ý:­ ²ñ­ ¹»Ý ________ ÷³­ ­ Ñ³ë­ å³­ ï³­ ÝÇ,­ ¾¹Ç­ åÁ­ É»é­ Ý³­ ÛÇÝ­ ³­ ________ ã³­ ________ ñ³­ Ñ»­ ­ ïáõ٭ѳݭ ¹Ç­ å»ó­ÙÇ­ë³Û­ ɳ­ Ï³é­ ùÇ,­á­ ________20 ó­ ÝáõÙ­¿ñ­ÙÇ­³Ý­ ͳ­ Ýáíٻ­ ͳ­ ïáÑ­ ________ ñáí­ÁÝ­ ________ ­ ÙÇÏ:­ Üñ³Ýó­ ÙÇ稭 í»×­ µéÝÏ­ í»ó,­ ¨ ________ åÁ­ëå³­ Ý»ó­Ù»­ ͳ­ ïáÑ­ ÙÇ­ ÏÇÝ:­Ä³­ Ù³­ Ý³Ï ________ ¾¹Ç­ ________ ³Ýó­ ݳ­ ¹³ñ­ Ó ³í­ Æá­ Ï ³ë­ ï »­ ó­ · áõ­ Ñáõ ________ ëÇ­ ÝÁ­ ¨­ »­ µ»Ç­ ïÇ­ ñ³­ ϳ­ ÉÁ:­ ܳ­ ã¿ñ ________ ³Ùáõ­ ________ ¿É­Ï³­ ñáÕ­»Ý­ ó¹­ ñ»É,­áñ­Ù³ñ¹Ý,­áõ٭ݳ ________ ________30 ëå³­ ݻɭ ¿ñ­ ÙÇ­ ų­ Ù³­ ݳϭ ë³­ ñ»­ ñáõÙ,­ Çñ ________ ÝÁ,­áõÙ­Ñ»ï­Ý³­Ï»­ ________ ѳÛñÝ­¿­»Õ»É,­¨­ÏÇ­ ________ ݳϭ óáõÙ­ ¿`­ Çñ­ Ù³ÛñÝ­ ¿:­ Ö³­ ϳ­ ï³­ ·ÇñÁ ________ ñ³­ ó³í­ Çñ­ Ñå³­ ï³Ï­ Ý»­ ñÇ­ íñ³­ ¨­ ëÏ­ ________ ͳݭ ________ ë»ó­Ù³­ ѳ­ óáõ­³Ë­ ï»­ ñáí­Ëáß­ ï³Ý­ ·»É­Ýñ³Ýó: ________ åÁ­ Ñ³ë­ Ï³­ ó³í,­ áñ­ Ñ»Ýó ________ ÆëÏ­ »ñµ­ ¾¹Ç­ ________ ÇÝùÝ­ ¿­ Ýñ³Ýó­ ï³­ é ³­ å ³Ýù­ Ý »­ ñÇ­ ѳݭ ó³­ íá­ ________40 ñÁ,­Ý³­×³ñ­ Ù ³Ý­ ¹ áí­Ñ³­ Ý »ó­Çñ­³ã­ ù »ñÝ­áõ ________ ________ ÏáõÛñ­Ñ»­ é³­ ó³í­Â»­ µ»Çó: ________ ________ λÝï­ ñ᭠ݳ­ ϳݭ ºí­ ñá­ å³­ ÛÇ­ Ïá­ Ùáõ­ ÝÇë­ ï³­ Ï³Ý ________ é»­ Å ÇÙ­ Ý »­ ñ Á­ µ³­ ó ³­ é ³­ å »ë­ Ñ³Ý­ ó ³­ · áñÍ­ Ý »­ ñÇ ________ ________ Ó»é­ ùÇ­·áñ­ ÍÁ­Ñ³Ù³ñáÕÝ»ñÇó­ËáõÛë­¿­ï³­ ________ ÉÇë­ÑÇÙ­ Ý ³­ Ï ³Ý­×ß­ Ù ³ñ­ ï áõ­ à Ûáõ­ Ý Á.­Ñ³Ý­ ó ³­ í áñ ________ ________50 é»­ ÅÇÙ­ Ý»­ ñÁ­ ëï»Õ­ ͻɭ »Ý­ á㭠û­ ѳݭ ó³­ ________ ·áñÍ­ Ý »­ ñ Á,­ ³ÛÉ­ ¿Ý­ ï áõ­ ½ Ç­ ³ ëï­ Ý »­ ñ Á,­ ѳ­ Ù á½­ ________ ________ í³Í,­áñ­µ³­ ó»É­»Ý­ÙÇ­ ³Ï­×³­ ݳ­ å³ñÑÝ­³é ________ ݳ­ å³ñ­ ÑÁ­Ýñ³Ýù­³ÛÝ­ ________ ¹ñ³Ëï:­ºí­³Û¹­×³­ ________ ù³Ý­³ñÇ­ ³ µ ­ ³ñ­¿ÇÝ­å³ßï­ å ³­ Ý áõÙ,­áñ­Ù³Ñ­ ________ ________ í³Ý­ ¹³­ ï³­ å³ñ­ ï»óÇÝ­ ß³ï­ áõ­ ß³ï­ Ù³ñ¹­ ________ ϳÝó:­ ê³­ Ï ³ÛÝ­ ų­ Ù ³­ Ý ³­ Ï Ç­ ÁÝ­ à ³ó­ ù áõÙ ________60 ________ å³ñ½­ í»ó,­áñ­áñ¨¿­¹ñ³Ë­ ïÇ­Ù³­ ëÇÝ­Ëáëù ________ ·³Ù­ ãϳ,­ ¨­ ³Ûë­ å»ë­ ¿Ý­ ïáõ­ ½Ç­ ³ëï­ Ý»­ ñÁ ________ ³Ý­ ________ Ù³ñ­ ¹³ë­ å³Ý­ Ý»ñ­¹áõñ뭻ϳÝ: ________ ų٭µá­ Éá­ ñÁ­×ãá­ óáí­Ý»ï­ í»­ óÇÝ­Ïá­ Ùáõ­ ________ ²Û¹­ ________ ÝÇëï­ Ý »­ ñ Ç­íñ³. ________ ï³ë­ ˳­ ݳ­ ïáõÙ­»ù­»ñÏ­ ñÇ­¹Å­ µ³Ë­ ________ -¸áõù­å³­ ________70 ïáõ­ à ÛáõÝ­ Ý »­ ñ Ç­ (³ÛÝ­ ³Õ­ ù ³­ ï ³­ ó »É­ ¿­ ¨­ ¹³­ ________ ________ ï³ñÏ­ í»É),­ Ýñ³­ ÇÝù­ Ýáõ­ ñáõÛ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ Ïáñë­ ïÇ ________ ϻɭ ¿­ èáõ­ ë³ë­ ï³­ ÝÇ­ Çß­ ˳­ Ýáõ­ ÃÛ³Ý ________ (³ÛÝ­ ÁÝ­ ________ ï³Ï),­ ³Ý­ Ù»Õ­ Ý»­ ñÇ­ Ù³­ ѳ­ å³­ ïÇÅ­ Ý»­ ñÇ­ ѳ­ ________ ________ Ù³ñ: ________ ÆëÏ­ Ýñ³Ýù,­ Ù»­ Õ³¹ñ­ ۳ϭ Ý»­ ñÁ,­ å³­ ï³ë­ ˳­ ________ ÝáõÙ­¿ÇÝ. ________80 ________ -Ø»Ýù­ ã·Ç­ ï»Ýù:­ Ø»Ýù­ ˳µ­ í³Í­ ¿ÇÝù: ________ Ø»Ýù­ ѳ­ í ³­ ï áõÙ­ ¿ÇÝù:­ ´³Ûó­ Ñá­ ·áõ­ Ëáñ­ ________ ________ ùáõ٭ٻÝù­³Ý­ Ù»Õ­»Ýù: ________ ________ ²Ûë­ åÇ­ ëáí,­í»×Ý­Ç­í»ñçá­Ñ³Ý­ ·»ó­ÙÇ­ ³Ï ________ ѳñ­ ó ÇÝ`­ Ýñ³Ýù­ Çñáù­ áñ­ ã·Ç­ ï »­ Ç Ý,­ û ________ ________ ÁÝ­ ¹³­ Ù»­ ÝÁ­Ó¨»ñ­»Ý­Ã³­ ÷áõÙ,­Ã»­ã·Ç­ ï»­ ________90 ÇÝ: ________ ________ îá­ Ù³ßÁ­ Ëá­ ñ³­ ÙáõË­ ¿ñ­ ÉÇ­ ÝáõÙ­ ³Û¹­ í»­ ×ÇÝ ________ å»ë,­ Ç­ ¹»å,­ ¨­ áÕç­ ï³ë­ ÙÇ­ ÉÇ­ ᭠ݳ­ ________ (ÇÝã­ ________ ________ ________ ________ ________ ________00


00_______

ýñǹ­ñÇË­ÑÛáÉ­¹»é­ÉÇÝ­/ §³ÝïÇ·áÝ»¦-Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ

I

γÝáÝÁ` ²ÝïÇ·áÝ»Ç Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇ ûñ»ÝùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¾¹ÇåÇ ëϽµáõÝùÇÝ, ÇÝãå»ë __/__ __\__-ÇÝ: ²ÛÝå»ë, áñ ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ëϽµÇó í»ñç ¿ ѳÏíáõÙ, ù³Ý` í»ñçÇó ëÏǽµ: ê³ Ù»ÏÝ ¿ ³ÛÝ µ³½Ù³½³Ý ųé³Ý·áñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝóáõÙ å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ, ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ »õ å³ï׳鳵³ÝáõÙÁ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ѳٳӳÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý: ÆÝãå»ë ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ Ùßï³å»ë ÙdzÛÝ Ñá·áõ ÙÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ùÝݳñÏáõÙ, áñÇ å³ïÏ»ñáõÙÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ϳ½ÙáõÙ »õ, áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù»ñÏ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ³Ýí³ÝíáõÙ, ³Û¹å»ë ¿É åá»½Ç³Ý ùÝݳñÏáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ µ³½Ù³½³Ý ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó å³ïÏ»ñáõÙÁ ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ϳ½ÙáõÙ »õ, áñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ù³ë»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ³Ýí³Ýí»É éÇÃÙ` µ³ñÓñ ÇÙ³ëïáí, ϳ٠ѳßí³ñÏ»ÉÇ ûñ»Ýù: ºÃ» å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ ³Û¹ éÇÃÙÝ ³ÛÝå»ë ¿ ϳéáõóí³Í, áñ á·»õáñáõÃÛ³Ý ³ñ³·áõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý ÙÕíáõ٠ѳçáñ¹áÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³å³ ѳï³ÍÁ (a) ϳ٠ѳϳéÇÃÙÇÏ ÁݹѳïáõÙÁ å»ïù ¿ ³éç»õáõÙ ·ïÝíÇ, ³ÛÝå»ë áñ ϳñÍ»ë û ³é³çÇÝ Ù³ëÁ å³ßïå³Ýí»ÉÇë ÉÇÝÇ »ñÏñáñ¹Çó, ÇëÏ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÝ Ç ëϽµ³Ý» ³ñ³· »õ ͳÝñ³ÏßÇé ¿ »ñ»õáõÙ, ѳϳ½¹»óÇÏ Ñ³ï³ÍÇ å³ï׳éáí, ³í»ÉÇ »ï»õÇó (b) ¹»åÇ ëÏǽµ(c) ÏѳÏíÇ: c__a______b ºÃ» å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ éÇÃÙÝ ³ÛÝå»ë ¿, áñ ѳçáñ¹áÕÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ë»ÕÙí³Í »Ý ³é³çÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³å³ ѳï³ÍÁ (a) Ï·ïÝíÇ í»ñçáõÙ, áñáíÑ»ï»õ í»ñçÝ ¿, áñ ϳñÍ»ë û å»ïù ¿ å³ßïå³ÝíÇ ëϽµÇó, »õ ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï»õ³µ³ñ ³í»ÉÇ Ñ³Ïí³Í ÏÉÇÝÇ ¹»åÇ í»ñç (b), ù³ÝÇ áñ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ »ñϳñ³Ó·íáõÙ ¿ »õ ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ Ñ»ïá ¿ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÇë: c _____ a __ b -2-

ƱÝãå»ë »ë ѳٳñÓ³ÏíáõÙ ÝÙ³Ý ûñ»ÝùÁ ˳Ëï»É àõëïÇ, ÇÙ ¼»íëÁ ãÇ ½»ÏáõóáõÙ ÇÝÓ ¹³ ¸»é ³Ûëï»Õ ï³ÝÁ Ù³Ñí³Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ »õ ³ÛÉÝ. úñí³ ÁÝóóùÇ Ï³Ù ³ñí»ëïÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý í×é³Ï³Ý å³ÑÝ ³ÛÝ ¿, »ñµ ųٳݳÏÇ »õ µÝáõÃÛ³Ý Ñá·ÇÝ` »ñÏݳÛÇÝÁ, áñÁ µéÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó »õ ³é³ñϳÝ, áñÁ Ýñ³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿, ³Ù»Ý³¹³Å³Ý Ï»ñåáí ¹»Ù ³é ¹»Ù »Ý ϳݷÝáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ·³Õ³÷³ñ³ÛÇÝ ³é³ñÏ³Ý µ³í³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ù»Ï Ñ³ïí³Í, ÇëÏ á·ÇÝ ³ñÃݳÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³Ñ½áñ Ï»ñåáí ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ »ñÏñáñ¹ ѳïí³ÍÝ ¿ ëÏëíáõÙ: ²Û¹ å³ÑÇÝ Ù³ñ¹ å»ïù ¿ ³é³í»É ³Ùáõñ ÉÇÝÇ: лï»õ³å»ë, ÝÙ³Ý Çñ³íÇ׳ÏáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ݳ»õ Ù³ñ¹áõ ¿áõÃÛ³Ý Ù»ñÏáõÃÛáõÝÁ: àÕµ»ñ·³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³í³Ë׳ÝÁ, áñÇ ³é³ñÏ³Ý Çñ³Ï³ÝáõÙ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿ ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ëñïÇÝ, Ñ»ï»õáõÙ ¿ ųٳݳÏÇ ÙáÉ»·ÇÝ á·áõÝ ³Ù»Ý³³ÝϳÝáÝ Ï»ñåáí, áñÝ »õ Ñ»ï»õ³µ³ñ í³Ûñ»ÝÇ ¿ ¹³éÝáõÙ. áã û, áñ ËݳÙáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó` ÇÝãå»ë ûñí³ á·ÇÝ, ³ÛÉ, áñ Ëݳٳ½áõñÏ ¿` ÇÝãå»ë ѳí»ñÅ ·áÛ³ï»õáÕ ³ÝÝϳñ³·ñ»ÉÇ ³Ù³ÛáõÃÛ³Ý »õ ٳѳó³ÍÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÇ á·ÇÝ: Îñ»áÝï ê³Ï³ÛÝ µ³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³í³ë³ñ ã³ñ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ÁݹáõÝí»É: ²ÝïÇ·áÝ» àí ·ÇïÇ, ¹ñ³ ï³Ï ϳñáÕ ¿ ÙÇ ³ÛÉ ëáíáñáõÛà ÉÇÝ»É: ²Û¹ ëÇñ³ÉÇñÁ »õ ѳëϳóí³ÍÁ ¹Åµ³ËïáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹ »ñ³½Ïáï-ݳÇíÁ: êáýáÏÉ»ëÇ Çñ³Ï³Ý É»½áõÝ ¿: ØÇÝã¹»é ²ùÇÉ»ëÁ »õ ¾íñÇåǹ»ëÝ ³í»ÉÇ ï³Ýç³ÝùÁ »õ ó³ëáõÙÝ »Ý ³é³ñϳ۳óÝáõÙ, áñå»ë ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇÇ Ý»ñùá ÷á÷áËíáÕ, ë³Ï³í` Ù³ñ¹áõ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Îñ»áÝï ºÃ» ÇÙ ¿áõÃÛáõÝÝ »Ù å³ßïå³ÝáõÙ, ëïáõ±Ù »Ù: лÙáÝ àã, ³ñ¹Ûáù ã»ë ÏñáõÙ ²ëïÍá ²ÝáõÝÁ ëñµ³½³Ý, ÷á˳ñ»Ý. áïݳѳñáõÙ »ë ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ÷³éùÁ: ²Ûëï»Õ, ûñ»õë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ÷áË»É ëñµ³½³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ï»ÝïñáÝáõÙ

Z

F

H

K

M

X

G

21

Ýáó­ ã»Ë­ Åá­ Õá­ íáõñ­ ¹Á)­ ¨­ ·³­ ÉÇë­ ¿ñ­ ³ÛÝ Ùï­ ùÇÝ,­áñ,­³Ý­ ßáõßï,­Ï³­ ÛÇÝ­áã­³ÛÝ­ ù³Ý­¿É ³Ý­ ï»Õ­ ۳ϭ Ù³ñ­ ¹ÇÏ­ (Ñá­ ã¿­ DZݭ ϳ­ ñáÕ Ýñ³Ýù­ ãÇ­ Ù³­ ݳɭ ³ÛÝ­ ë³ñ­ ë³÷­ Ý»­ ñÇ­ Ù³­ ëÇÝ, áñáÝù­ï»­ ÕÇ­¿ÇÝ­áõ­ Ý»­ ÝáõÙ­¨­ß³­ ñáõ­ ݳϭ íáõÙ »Ý­ ϳ­ ï³ñ­ í»É­ Ñ»ï­ Ñ»­ Õ³­ ÷᭠˳­ ϳݭ èáõ­ ë³ë­ ÝáõÙ):­ê³­ ϳÛÝ­ÙÇ­ ³Ý­ ·³­ Ù³Ûݭѳ­ í³­ ݳ­ Ï³Ý ï³­ ¿­ ¨­ ³ÛÝ,­ áñ­ Ïá­ Ùáõ­ ÝÇëï­ Ý»­ ñÇ­ Ù»­ ͳ­ Ù³ë­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ÉÇ­ ³­ ϳ­ ï³ñ­³Ý­ ¹Ç­ ïáõ­ Ã۳ݭٻ筿ñ: ºí­ ݳ­ ÇÝùÝ­ Çñ»Ý­ ³ë³ó.`­ Áëï­ ¿áõ­ ÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ­ã¿,­·Ç­ ï»­ ÇÝ­Ýñ³Ýù­Ã»­ã·Ç­ ï»­ ÇÝ. ÑÇÙ­ ݳ­ ϳݭ ѳñóÝ­ ³ÛÉ­ Ï»ñå­ ¿­ ïñ­ íáõÙ` ϳ­ ñ»­ ÉÇ­¿­³ñ¹­ Ûáù­Ù³ñ­ ¹áõÝ­³Ý­ ٻխѳ­ Ù³­ ñ»É­ëáëÏ­³ÛÝ­µ³­ ÝÇ­ÑÇ­ ٳݭíñ³,­áñ­Ý³ ã·Ç­ ïÇ:­ ØDZû­ ·³­ ÑÇÝ­ µ³½­ ٳͭ ÑÇ­ Ù³­ ñÁ ³½³­ ï³·ñ­ í³Í­ ¿­ ³Ù»­ ݳÛÝ­ å³­ ï³ë­ ˳­ Ý³ï­ íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó­ëáëÏ­³ÛÝ­µ³­ Ýǭѳ­ Ù³ñ,­áñ­Ý³ ÑÇ­ Ù³ñ­¿: öáñ­ Ó»Ýù­»Ý­ ó¹­ ñ»É,­áñ­ÑÇ­ ëáõ­ ݳ­ ϳݭÃí»­ ñÇ­ëϽµ­ Ý»­ ñÇÝ­³Ý­ Ù»­ Õǭѳ­ Ù³ñ­Ù³Ñ­å³­ ѳݭ çáÕ­ã»Ë­¹³­ ï³­ ˳­ ½Çݭ˳­ µ»É­¿ÇÝ­éáõ­ ë³­ ϳݭ ·³Õï­ ÝÇ­ ͳ­ é³­ Ûáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ:­ ´³Ûó ³Û­ ëûñ,­»ñµ­Ù»Ýù­³ñ­ ¹»Ý­·Ç­ ï»Ýù,­Ã»­áñ­ ù³Ý­³Ý­ Ñ»­ ûí¿ÇÝ­Ù»­ Õ³¹­ ñ³Ýù­ Ý»­ ñÁ­¨­áñ­ ù³Ý­ ³Ý­ Ù»Õ`­ Ù³­ ѳ­ å³ï­ ÅÇ­ »Ý­ óñÏ­ í³Í­ Ý»­ ñÁ,­ Çñ³­ í³­ ëáõ­ ¿­ ³ñ¹­ Ûáù­ Ñ»Ýó­ ³Û¹­ ¹³­ ï³­ ˳­ ½Á­ å³Ñ­ å³­ Ý»­ Éáõ­ Çñ­ á·áõ­ ³Ý­ Ù»­ Õáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­¨­ÏáõñÍù­Í»­ Í»­ Éáõ,­µ³­ ó³­ Ï³Ý­ ã»­ Éáí. §ÆÙ­ ËÇÕ­ ×Á­ Ù³­ ùáõñ­ ¿,­ »ë­ ã·Ç­ ï»­ Ç:­ ºë ѳ­ í³­ ïáõÙ­¿Ç¦:­ØÇ­ ±Ã»­Ýñ³­§ºë­ã·Ç­ ï»­ Ç:­ºë­Ñ³­ í³­ ïáõÙ­¿Ç¦­µ³­ é»­ ñáõ٭óùÝ­ í³Í ã¿­³ÝáõÕ­ Õ»­ ÉÇ­ÙÇ­Ù»Õù: ºí­ ³Û¹­ ų­ Ù³­ ݳϭ îá­ Ù³­ ßÁ­ Ïñ­ ÏÇÝ­ ÑÇß­ »ó ¾¹Ç­ åÇ­å³ï­ Ùáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ.­¾¹Ç­ åÁ­ã·Ç­ ï»ñ,­áñ ÇÝ­ ùÁ­Ï»­ ݳϭ óáõÙ­¿­ë»­ ÷³­ ϳݭÙáñ­Ñ»ï,­¨ ³Û­ ¹áõ­ ѳݭ ¹»ñÓ,­×ß­ Ù³ñ­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ÇÙ³­ ݳ­ Éáí, Çñ»Ý­ ³ÝÙ»Õ­ ã½­ ·³ó:­ ܳ­ ãϳ­ ñá­ Õ³­ ó³í ï³­ ݻɭÇñ­³Ý­ ·Ç­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó­ÍÝ­ í³Í­¹Å­ µ³Ë­ ïáõ­ Ã۳ݭ »ñ¨áõÛ­ ÃÁ,­ ѳ­ Ý»ó­ Çñ­ ³ã­ ù»ñÝ­ áõ ÏáõÛñ­Ñ»­ é³­ ó³í­Â»­ µ»Çó:­ Èë»­ Éáí,­Ã»­ÇÝã­ å»ë­»Ý­Ïá­ Ùáõ­ ÝÇëï­ Ý»ñÝ­Ç Éáõñ­ ³Ù»Ý­ ùÇ­ å³ßï­ å³­ ÝáõÙ­ Çñ»Ýó­ Ý»ñ­ ùÇÝ Ù³ù­ ñáõí Ûáõ­ ÝÁ,­ îá­ Ù³ßÁ­ ËáñÑñ­ ¹³­ ÍáõÙ­ ¿ñ. Ó»ñ­ ³Ý­ ·Ç­ ïáõ­ Ã۳ݭ Ù»Õ­ ùÇ­ å³ï­ ׳­ éáí­ ³Ûë »ñ­ ÏÇ­ ñÁ,­Ñݳ­ ñ³­ íáñ­¿,­¹³­ ñ»­ ¹³ñ­Ïáñó­ ñ»É ¿­Çñ­³½³­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ÇëÏ­¹áõù­·á­ ãáõÙ­»ù, û­Ó»½­Ù»­ Õ³­ íáñ­ã»ù­½·áõÙ:­àõ­ ñ»ÙÝ­¹áõù ÇÝã­ å»ë­Ï³­ ñáÕ­»ù­Ý³­ ۻɭӻñ­Ó»­ é³ó­·áñ­ Í»­ ñÇÝ:­ ÆÝã­ å»±ë­ ¹³­ Ó»½­ ãÇ­ ë³ñ­ ë³­ ÷»ó­ ÝáõÙ:­²ñ¹­ Ûá±ù­¹áõù­áõ­ Ý»ù­³ã­ ù»ñ,­áñ­ å»ë­ ½Ç­ ï»ë­ Ý»ù:­ ºÃ»­ ¹áõù­ ï»­ ëáõ­ ݳϭ ÉÇ­ Ý»­ Çù, ѳñÏ­¿ñ,­áñ­Ïáõ­ ñ³ó­ Ý»­ Çù­Ó»½­¨­Ñ»­ é³­ ݳ­ ÛÇù­Â»­ µ»Çó: ØÇÉ³Ý Îáõݹ»ñ³. ÍÝí»É ¿ 1929 Ã. â»ËáëÉáí³ÏdzÛáõÙ: 1975 Ã.³åñáõÙ ¿ üñ³ÝëdzÛáõÙ: ²Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª §Î»óáõÃÛ³Ý ³Ýï³Ý»ÉÇ Ã»Ã»õáõÃÛáõÝÁ¦ »õ §²ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝÁ¦:

21

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ݳ ³í»ÉÇ ÇÙ³ëï³íáñí³Í ¿, áñå»ë Éáõñç »õ ÇÝùÝáõñáõÛÝ µ³é, áñÇ íñ³ ÑÇÙÝí»Éáí Ùݳó³ÍÝ ³é³ñϳ۳ÝáõÙ ¿ »õ ÷á˳ϻñåíáõÙ: »ñ»õë ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÁ, û ÇÝãå»ë ¿ ųٳݳÏÁ Ï»ÝïñáÝáõÙ ßñçíáõÙ, »ñ»õÇ Ã» ÷á÷áË»ÉÇ ã¿, ÇÝãå»ë ݳ»õ, Ïïñ³Ï³Ý ųٳݳÏÇ ÙÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ïïñ³Ï³Ý³å»ë ¿ ѳçáñ¹áõÙ, »õ ÇÝãå»ë ³ÛÝ ÑáõݳϳÝÇó Ñ»ëå»ñÇ³Ï³Ý ¿ ·ÝáõÙ` ѳϳé³Ï ëáõñµ ²Ýí³Ý, áñÇ Ý»ñùá ì»ñëïÇÝÝ ¿ ßáß³÷íáõ٠ϳ٠ϳï³ñíáõÙ: ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Îñ»áÝïÇ »ñ¹Ù³ÝÁ.

²ÛÉ»õë »ñϳñ ã»ë Ùïáñ»Éáõ ʳݹáÕ ³ñ»õÇ ï³Ï: ºñÏñÇ íñ³, Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç, ³ñ»õÁ ϳñáÕ ¿ »õ ýǽÇϳå»ë ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É, ³ÛÝå»ë ¿É` Ñá·»µ³Ýáñ»Ý ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹³éݳÉ:

ºë Éë»É »Ù ³Ý³å³ïÇÝ Ñ³í³ë³ñ³½áñ ¿ ¹³ñÓ»É »õ ³ÛÉÝ: »ñ»õë ²ÝïÇ·áÝ»Ç ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ѳïϳÝÇßÝ ¿. í»ñ³Ùµ³ñÓ Í³Õñ³ÝùÁ` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ í»ñÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¹ñë»õáñáõÙÁ ëáõñµ Ë»ÝÃáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Ûëï»Õ ³í»ÉÇ ß³ï Ñá·Ç ¿ ù³Ý É»½áõ, ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ Çñ µáÉáñ Ùݳó³Í ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ: ܳ»õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ýáí Ëáë»É, áñáíÑ»ï»õ ³Ù»ÝÇó ½³ï Ýϳñ³·ÇñÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ݳ»õ Ù³ñ¹áõ á·áõ »õ Ñ»ñáë³Ï³Ý í³ñå»ïáõÃÛ³Ý ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÇ íñ³: ¶³ÕïÝÇ ³ß˳ïáÕ Ñá·áõ ûųݹ³Ï ÙÇçáóÝ ³ÛÝ ¿, áñ ݳ µ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ÏáÕÙ ¿ ûùíáõÙ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÇó »õ, µ³í³Ï³Ý ¿ ݳ Çñáù ѳëÝÇ Çñ³Ï³Ý ²ëïÍáõÝ` ѳݹáõ·Ý, Ñ³×³Ë ÝáõÛÝÇëÏ ëñµ³åÇÕÍ Ëáëùáí ¿ ¹ÇÙ³íáñáõÙ Ýñ³Ý »õ ³Û¹åÇëáí ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ á·áõ ëáõñµ ϻݹ³ÝÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ܳ µ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ùßï³å»ë ѳٻٳïáõÙ ¿ Çñ»Ý ³ÛÝ ³é³ñϳݻñÇ Ñ»ï, áñáÝù ½áõñÏ »Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ Çñ»Ýó ׳ϳﳷñáí ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»õ »Ý ëï³ÝáõÙ: ²Û¹åÇëÇÝ ¿ ³Ù³ÛÇ ¹³ñÓ³Í »ñÏÇñÁ, áñÝ Çñ ݳËÝ³Ï³Ý ³é³ï åïÕ³µ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ã³÷³½³Ýó ѽáñ³óÝáõÙ ¿ ³ñ»õÇ ÉáõÛëÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ »õ ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É` ãáñ³ÝáõÙ: ܳ»õ ÷éÛáõ·Ç³óÇ ÜÇáµ»Ç ×³Ï³ï³·ÇñÁ. ÇÝãå»ë ³Ù»Ýáõñ ³ÝÙ»Õ µÝáõÃÛ³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ, áñÝ ³Ù»Ýáõñ Çñ í³ñå»ïáõÃÛ³Ùµ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ã³÷³½³Ýó ûñ·³Ý³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ, ÇÝãå»ë Ù³ñ¹Ý ¿ Ùáï»ÝáõÙ áã ûñ·³Ý³Ï³ÝÇÝ, Ñ»ñáë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »õ Ñá·»õáñ í»ñ³åñáõÙÝ»ñáõÙ: ºí ÜÇáµ»Ý ³Û¹ ¹»åùáõÙ Çñ³å»ë ݳËÏÇÝ Ñ³Ý׳ñÇ å³ïÏ»ñÝ ¿:

ܳ ѳßíáõÙ ¿ñ Ñáñ ųٳݳÏÁ, ijٳ½³ñÏ»ñÁ, áëϻջÝÝ»ñÁ, ÷á˳ñ»Ý ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ¼»õëÇ áëÏ»Ñáë ϳ۳óáõÙÁ: àñå»ë½Ç Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝ ³í»ÉÇ Ùáï ÉÇÝÇ: àñáß³ÏÇ Ï³Ù ³Ýáñáß ¼»õëÁ å»ïù ¿ ѳí³Ý³µ³ñ ³ë³Í ÉÇÝ»ñ: Èñçáñ»Ý ó³ÝϳÉÇ ¿. ijٳݳÏÇ Ñ³ÛñÁ ϳ٠»ñÏñÇ Ñ³ÛñÁ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ ¿áõÃÛáõÝÝ ¿ ѳíÇï»Ý³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³ÝÁ ѳϳé³Ï` ³Ûë ³ß˳ñÑÇó áõñÇßÁ í»ñ³¹³éݳÉáõ Ó·ïáõÙÁ áõÕÕ»É áõñÇßÇó` ³Ûë ³ß˳ñÑ Ó·ïÙ³ÝÁ: Ø»Ýù å»ïù ¿ ³é³ëå»ÉÝ ³Ù»Ýáõñ ³å³óáõó»ÉÇ å³ïÏ»ñ»Ýù: àëÏ»Ñáë ϳ۳óáõÙÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, ѳí³Ý³µ³ñ, ÉáõÛëÇ ßáÕ»ñÁ, áñáÝù ÝáõÛÝå»ë ¼»õëÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ, ³Û¹ ¹»åùáõÙ ÝßíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ ѳßí³ñÏ»ÉÇ ¿ ³Û¹ ßáÕ»ñÇ ÙÇçáóáí: ê³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ ÙÇßï ³Û¹åÇëÇÝ ¿, »ñµ ï³é³å³ÝùÇ Ù»ç ¿ ѳßí³ñÏáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ¹»åùáõÙ µ³ñÇùÁ ųٳݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ Ñ»ï»õáõÙ »õ ³Û¹åÇëáí ÇëÏ Ñ³ë³ñ³Ï ųٳݳÏÇ ÁÝóóùÝ ¿ ÁÙµéÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ý»ñϳÛÇ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ³å³·³: ºí ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ã³÷³½³Ýó ëïáõÛ· ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÷á÷áËíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÇó ³é³ç, ³Û¹ ׷ݳíáñÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ, ³Û¹ µ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý ¿, ѳçáñ¹áÕ »ñ·ã³ËáõÙµÁ Ù»Ïݳµ³ÝíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ áñå»ë Ù³ùáõñ ÁݹѳÝñ³óáõÙ »õ áñå»ë Çñ³Ï³Ý³·áõÛÝ »É³Ï»ï, áõñ å»ïù ¿ ³ÙµáÕçÁ ßáß³÷í³Í ÉÇÝÇ: Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Ñ³ïí³ÍÇ ã³÷³½³Ýó Ñá·»õáñÇÝ, ³Ûëï»Õ Áݹ·ñÏí³Í ¿ »ñÏáõ ѳϳ¹Çñ µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛáõÝÁ, áñáÝóÇó »ÉÝ»Éáí ·áñÍáõÙ »Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ·áñÍáÕ ³ÝÓÇÝù: Ü³Ë ³ÛÝ, ÇÝãÁ µÝáõó·ñáõÙ ¿ ²ÝïÇûáëÇÝ, »ñµ Ù»ÏÝ ²ëïÍá å³ïÏ»ñ³óٳٵ ÇÝãå»ë ²ëïÍá ¹»Ù ¿ ·áñÍáõÙ »õ í»ñëïÇÝÇ á·ÇÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ³é³Ýó ûñ»ÝùÇ: ܳ»õ µ³ñ»å³ßï í³-

22

22


00_______

ËÁ ׳ϳﳷñÇ Ñ³Ý¹»å ³Û¹åÇëáí ÇëÏ ²ëïÍá ٻͳñáõÙÁ áñå»ë ѳëï³ïí³ÍÇ: ¸³ »ñ·ã³ËÙµÇ »ñÏáõ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É Ñ³Ï³¹Çñ å³ïÏ»ñí³Í ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ á·ÇÝ ¿: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï ²ÝïÇ·áÝ»ÇÝ í»ñ³µ»ñíáÕ: ºñÏñáñ¹` Îñ»áÝïÇÝ: ºñÏáõëÝ ¿É, ù³ÝÇ áñ ѳϳ¹ñí³Í »Ý, áã ÇÝãå»ë ³½·³ÛÇÝÁ »õ áã ³½·³ÛÇÝÁ, ³Û¹åÇëáí ÇëÏ ÏñÃí³ÍÁ, ÇÝãå»ë ²Û³ùëÁ »õ àõÉÇëÁ, ݳ»õ áã ÇÝãå»ë ¾¹ÇåÁ ÑáõÛÝ ÅáÕáíñ¹Ç »õ ³ÝïÇÏ ûñÇ·ÇÝ³É µÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ÇÝãå»ë ³½³ï á·ÇÝ ³ÝÓÝí»ñ ÙdzÙïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ ¹»Ù ³é ¹»Ù Ïßéí³Í »õ ÙdzÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³éáõÙáí ï³ñµ»ñ, ³ÛÝå»ë áñ Ù»ÏÁ Ññ³ß³ÉÇ Ï»ñåáí ï³ÝáõÉ ¿ ï³ÉÇë, áñáíÑ»ï»õ ëÏëáõÙ ¿, ÙÛáõëÁ ß³ÑáõÙ ¿, áñáíÑ»ï»õ ѳçáñ¹áõÙ ¿: ²Û¹åÇëáí, ï³ñûñÇÝ³Ï »ñ·ã³ËáõÙµÁ, áñÇ Ù³ëÇÝ ³Ûëï»Õ Ëáëù ¿ ·ÝáõÙ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕçÇÝ í³ñå»ïáñ»Ý Ï»ñåáí, »õ Ýñ³ ë³éÝ ³ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛáõÝÁ` ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹å»ë ³é³ÝÓݳѳïáõÏ å³ïß³× ¿: -3ÆÝãå»ë §¾¹ÇåǦ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ Ýßí³Í, áÕµ»ñ·³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ýñ³ íñ³, áñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ²ëïí³ÍÁ ÉÇáíÇÝ Ù»Ï ¿ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï (ù³Ý½Ç ³é³ùÛ³ÉÇ ²ëïí³ÍÝ ³í»ÉÇ ³ÝÝáõÕÕ³ÏÇ ¿, ݳ í»ñÇÝ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ í»ñëïÇÝ á·áõ Ù»ç), áñ ³Ýë³ÑÙ³Ý á·»õáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÝ ³Û¹ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝáõÙ ¿, ëñµáõÃÛ³Ùµ µ³Å³Ýí»Éáí, ѳí³ùáõÙ ¿ Çñ»Ý, »õ ²ëïí³Í ³ÛÅÙ»³Ï³Ý ¿ Ù³Ñí³Ý Ï»ñå³ñ³Ýùáí: ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó §¾¹ÇåǦ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç, »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ »õ ¹ñ³Ý ѳϳ¹ñí³Í »ñ·ã³ËáõÙµÁ, Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ íï³Ý·³íáñ ϳéáõóí³ÍùÁ, áñÁ ÑáõÝ³Ï³Ý Ó»õÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ÷³ëï³óÇ ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñç ¿ áõÝ»ÝáõÙ, áñ ËáëùÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ÷³ëï³óÇ ¿ ¹³éÝáõÙ, »ñµ ½³íÃáõÙ ¿ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ. Ù»ñ ųٳݳÏÇ »õ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý Ï»ñåÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³í»ÉÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ¿, »ñµ ³ÛÝ Ñá·»õáñ Ù³ñÙÇÝ ¿ ½³íÃáõÙ: àÕµ»ñ·³Ï³Ý µ³éÁ Ñáõݳñ»Ý ٳѳóáõ ÷³ëï³óÇ ¿, ù³ÝÇ áñ Ù³ñÙÇÝÁ, áñÝ ³ÛÝ ½³íÃáõÙ ¿, Çñáù ëå³ÝáõÙ ¿: Ø»½ ѳٳñ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù Çñ³Ï³Ý ¼»õëÇÝ »Ýù »ÝóñÏíáõÙ, áñÁ áã ÙdzÛÝ ³Ûë ³ß˳ñÑÇ »õ ٳѳó³ÍÝ»ñÇ ³Ù³ÛÇ ³ß˳ñÑÇ ÙÇç»õ ¿ ·ïÝíáõÙ, ³ÛÉ»õ ѳí»ñÅ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇ ûï³ñ µÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÁ ¹»åÇ áõñÇß ³ß˳ñÑ í×é³Ï³Ýáñ»Ý ¹»åÇ »ñÏÇñ ¿ å³ñï³¹ñáõÙ, »õ ù³ÝÇ áñ ¹³ ϳñ»õáñ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ½·³ÉÇ ÷áËáõÙ ¿, ÇëÏ Ù»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ å»ïù ¿ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ÉÇÝÇ, ³ÛÝå»ë áñ Ýñ³ ÝÛáõûñÁ Ù»ñ ³ß˳ñѳ۳óùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ý ÁÝïñí³Í »õ Ýñ³ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý »Ý, ÑáõÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ ÷áËíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·É˳íáñ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³ÝÁ ѳٳӳÛÝ` ϳñáÕ³Ý³É Ñ³ëϳݳÉ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ³Û¹ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ ųٳݳÏÇ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý Ó»õ»ñÇ ·É˳íáñ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿` ϳñáÕ³Ý³É ÇÝã-áñ µ³Ý Ó»éù µ»ñ»É, ÑÙïáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ, ù³ÝÇ áñ ׳ϳﳷñÇó ½áõñÏ ÉÇÝ»ÉÁ Ù»ñ ûñáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ¿É ÑáõÛÝÁ ³é³í»É ÑÙáõï ¿ »õ ûÅïí³Í ¿ ³ïÉ»ïÇÏ ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ùµ »õ, ÇÝãå»ë ¿É áñ ï³ñûñÇÝ³Ï ã¿, å»ïù ¿ Ù»½ ÆÉÉdz¹³ÛÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ å³ñ·»õÇ, áñå»ë Çñ³Ï³Ý ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝ »õ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ: Ø»½ Ùáï ¹³ ³í»ÉÇ ß³ï ÑÙïáõÃÛ³ÝÝ ¿ »ÝóñÏíáõÙ: ²Û¹åÇëÇÝ »Ý ݳ»õ ÑáõÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý Ó»õ»ñÁ »õ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÝ` ³í»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÇÝ »ÝóñÏí³Í: гí³Ý³µ³ñ, ³Û¹å»ë ¿ ݳ»õ µ³é»ñÇ Ù³Ñ³óáõ ÷³ëï³óÇ, Çñ³Ï³Ý ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³í»ÉÇ ù³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ÑáõÝ³Ï³Ý »õ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ó»õÇÝ »ÝóñÏíáÕ ³ñí»ëïÇ Ó»õ ¿ ¹Çï³ñÏíáõÙ: гÛñ»Ý³Ï³ÝÁ ϳñáÕ ¿, ÇÝãÁ ûñ»õë ³å³óáõó»ÉÇ ¿, ³í»ÉÇ ëå³ÝáÕ ÷³ëï³óÇ, ù³Ý ٳѳóáõ ÷³ëï³óÇ Ëáëù ÉÇÝ»É. Çñ³Ï³ÝáõÙ áã ëå³ÝáõÃÛ³Ùµ ϳ٠ٳÑáí ³í³ñïíáÕ, ù³ÝÇ áñ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿` áÕµ»ñ·³Ï³ÝÁ å»ïù ¿ ѳëϳóí³Í ÉÇÝÇ, ³ÛÉ ³í»ÉÇ §¾¹ÇåÁ ÎáÉáÝáëáõÙ¦ á×áí, ³ÛÝå»ë, áñ á·»õáñí³Í ³ñï³ë³Ý³Í ËáëùÝ ³Ñ³íáñ ¿ »õ ëå³ÝáÕ` ³ïÉ»ïÇÏ »õ ×ÏáõÝ á·áí Ñáõݳñ»Ý áã ÁÙµéÝ»ÉÇ, áõñ µ³éÁ ½³íÃáõÙ ¿ Ù³ñÙÇÝÁ »õ ëå³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ: ²ÛëåÇëáí, ÑáõÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ»ëå»ñÇ³Ï³Ý áÕµ»ñ·³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ѽáñ ϳ٠ãÁݹѳïíáÕ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý »õ »ñ·ã³ËÙµ»ñÇ íñ³` »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ Ï³Ù µ³ó³ïñáÕ, áñáÝù ³Ýí»ñç í»×»ñÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù áõÅ »Ý ï³ÉÇë, áñå»ë ³ëïí³Í³å³Ûù³ñ Ù³ñÙÝÇ ï³é³åáÕ ûñ·³ÝÝ»ñ, áñáÝù ûñ»õë ã»Ý ϳñáÕ µ³ó³Ï³Û»É, áñáíÑ»ï»õ ݳ»õ ³Ýë³ÑÙ³Ý áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ï»ñå³ñáõÙ ²ëïí³Í ãÇ Ï³ñáÕ Çñ»Ý ÉÇáíÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Çñ»Ý Ù³ñÙÝÇÝ Ñ³Õáñ¹»É, ³ÛÉ å»ïù ¿ ѳëϳݳÉÇ ÁÙµéÝí³Í ϳ٠ϻݹ³ÝÇ åÇï³ÝÇ ÉÇÝÇ: ê³Ï³ÛÝ áÕZ

F

H

K

M

X

G

23

ýñǹñÇË ÑÛáɹ»éÉÇÝ friedrich hölderlin/ 17701843/ ·»ñٳݳóÇ Ù»Í³·áõÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É 20ñ¹ ¹³ñÇ É³í³·áõÛÝ åá»ïÝ»ñÇó ß³ï»ñÇ íñ³:

ØÇ Ï³ñÍ»ù, û »Ï³ ˳ճÕáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ »ñÏñÇ íñ³. ã»Ï³ ѳëï³ï»Éáõ ˳ճÕáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ ëáõñ: سïÃ. ·É.10, 34

ï»ë ¿ç 43

23

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

I

ÂáÕ­áã­áù­Çñ»Ý­ã³ñ¹³ñ³óÝÇ Ýñ³Ýáí,­áñ­Çñ»Ý­³ß˳ñÑÝ­¿ ÏáñͳݻÉ: سñ¹Ý­ÇÝùÝ­¿­Çñ»Ý­ÏáñͳÝáõÙ: ü.ÐÛáɹ»éÉÇÝ

µ»ñ·³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙÁ Ññ³ß³ÉÇáñ»Ý ·ïÝíáõÙ ¿ ÷³ëï³óÇ µ³éÇ Ù»ç, áñÇ Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÝ, ³í»ÉÇ ù³Ý ³ÏÝѳÛï ¿, ׳ϳﳷñÇ Ó»õáí ëϽµÇó ÙÇÝã»õ í»ñç ¿ ·ÝáõÙ: Æñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ó»õÇ, ·áñÍáÕ ³ÝÓ»ñÇ Ñ³Ï³¹Çñ ËÙµ³íáñÙ³Ý »õ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó»õÇ, áñÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ųٳݳÏÇ ë³ñë³÷»ÉÇ å³ñ³åáõÃÛ³Ý Ý»ñùá »õ, û ÇÝãå»ë ¿ å³ïÏ»ñíáõ٠ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ í³ÛñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »õ ѻﳷ³ÛáõÙ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏáõÙ áñå»ë ëïáõÛ·, ³ëïí³Í³ÛÇÝ ×³Ï³ï³·ñÇó ÍÝí³Í ϳñÍÇù ¿ ·áñÍáõÙ: §²ÝïÇ·áÝ»¦-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ñåÁ íñ¹áíí³ÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ áñ ¹³ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý »ñ»õáõÛà ¿, ϳËí³Í ¿ Ýñ³ÝÇó, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ, ÇÝãå»ë ³Ýí»ñç í»ñ³¹³ñÓÇó Ñáõ½í³Í »õ óÝóí³Í, Çñ»Ý ½·áõÙ ¿ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ó»õÇ Ù»ç, áñáõ٠ݳ óÝóí³Í ¿: ø³Ý½Ç ѳÛñ»Ý³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÁ` µáÉáñ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý Ó»õ»ñÇ »õ ï»ë³ÏÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ¿: ê³Ï³ÛÝ Ï³ï³ñÛ³É í»ñ³¹³ñÓÁ Ýñ³ÝóáõÙ, ÇÝãå»ë í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ ÁݹѳÝñ³å»ë, ³é³Ýó áñ»õ¿ ϳݷ³éÇ, Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñå»ë ׳ݳãáÕ³Ï³Ý ¿³ÏÝ»ñÇ` ³ñ·»Éí³Í ¿: ºí ѳÛñ»Ý³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓáõÙ, áõñ ³é³ñϳÛÇ áÕç Ï»ñå³ñÁ ÷á÷áËíáõÙ ¿ áõ µÝáõÃÛáõÝÁ »õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÙÇßï ÙÝáõÙ ¿, ¹»åÇ ³ÛÉ Ï»ñå³ñ ¿ ѳÏíáõÙ, ³ÝóÝ»Éáí ³Ù³ÛÇ í³Ûñáí ϳ٠Ýáñ Ï»ñå³ñÇ, ³Û¹åÇëÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý ëáëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïÝ ³ã³éáõ ¿ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É ÝÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñáÕ ¿ ݳ»õ 㻽áùÁ (áã ÙdzÛÝ Ý³, áñÁ ųٳݳÏÇ Ñá·»õáñ áõÅÇ ÏáÕÙÇó ѳÛñ»Ý³Ï³Ý Ó»õÇ ¹»Ù ¿ ÁÝïñí³Í) å³ñï³¹ñí³Í ÉÇÝ»É Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ, ³ÛÅÙ»³Ï³Ý ÉÇÝ»É, Çñ гÛñ»ÝÇùÇ, ÏñáݳϳÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³Ýë³ÑÙ³Ý Ó»õÇ Ù»ç: ÜÙ³Ý Éáõñç ÝßáõÙÝ»ñÁ ݳ»õ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÑáõݳϳÝÇ Ñ³ëϳóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ³ñí»ëïÇ µáÉáñ µáõÝ ·áñÍ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Æñ³Ï³Ý ·áñͻɳϻñåÁ íñ¹áíí³ÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (áñÝ, ÇѳñÏ», ÙdzÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ ÙÇ ï»ë³Ï ¿ »õ ݳ»õ áñáß³ÏÇ µÝ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ) ³ÛëåÇëáí ÇëÏ å³ñ½³µ³Ýí³Í ¿: ºÃ» ÝÙ³Ý ý»ÝáÙ»ÝÁ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¿, ³å³ ¹³ »ÉÝáõÙ ¿ ѳϳ½¹»óáõÃÛáõÝÇó, »õ áãϳéáõóí³Íù³ÛÇÝÁ ˳ݹ³í³éíáõÙ ¿ ã³÷³½³Ýó ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝÇó: ¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, µÝáõó·ñ³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÝÙ³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ ·áñÍáÕ ³ÝÓÇÝù ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñáÕ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñ ã»Ý, áñ å³ßïå³ÝíáõÙ »Ý µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë §¾¹Çå¦-áõÙ, ݳ»õ áã ¿É ÇÝãå»ë Ù»ÏÁ, áñÁ ÏÛ³ÝùÁ, áõÝ»óí³ÍùÁ ϳ٠å³ïÇíÝ ¿ å³ßïå³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë §²Û³ùë¦-áõÙ, ³ÛÉ áñå»ë ·áñÍáÕ ³ÝÓÇÝù, Ý»Õ ÇÙ³ëïáí, ¹»Ù ³é ¹»Ù ϳݷ³Í ³é³Ýóù³ÛÇÝ ·áñÍáÕ ³ÝÓÇÝù, áñ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ϳ½Ù³íáñáõÙ »Ý: ÜÙ³Ý ·áñÍáÕ ³ÝÓ³Ýó ËÙµ³íáñáõÙÁ, ÇÝãå»ë §²ÝïÇ·áÝ»¦-áõÙ ¿, ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٻٳï»É í³½áñ¹Ý»ñÇ Ù³ñï³Ë³ÕÇ Ñ»ï, áõñ áí ³é³çÇÝÝ ¿ ËáñÁ ßáõÝã ³éÝáõÙ »õ ¹ÇåãáõÙ ¿ ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ` å³ñïíáõÙ ¿, å³Ûù³ñÁ §¾¹Çå¦-áõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٻٳï»É µéÝóù³Ù³ñïÇ Ñ»ï, §²Û³ùë¦-áõÙ` ëáõë»ñ³Ù³ñïÇ: ¶Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»õ, áñÝ ³Ûëï»Õ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñáõÙ` ù³Õ³ù³Ï³Ý ¿, ³í»ÉÇ ×Çßï ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ Îñ»áÝïÇ »õ ²ÝïÇ·áÝ»Ç, ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝÇ »õ ѳϳϳéáõóí³Íù³ÛÇÝÇ ÙÇç»õ ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ³ã³÷ ¿ å³Ñí³Í: ²é³í»É Ñëï³Ï ¹³ »ñ»õáõÙ ¿ í»ñçáõÙ, »ñµ Îñ»áÝïÝ Çñ ͳé³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ñ»Ã» Ëáßï³Ý·íáõÙ ¿: êáýáÏÉ»ëÁ ×Çßï ¿: ¸³ Çñ ųٳݳÏÇ ×³Ï³ï³·ÇñÝ ¿ »õ Çñ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ó»õÁ: γñ»ÉÇ ¿, ѳí³Ý³µ³ñ, ǹ»³É³Ï³Ý³óÝ»É, ûñÇݳÏ. ÁÝïñ»É É³í³·áõÛÝ å³ÑÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ³ïáõÏ å³ïÏ»ñÙ³Ý Ó»õ»ñÁ, ³éÝí³½Ý »Ýóϳñ·Ç ѳٳӳÛÝ, ã»Ý ϳñáÕ ·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó, áí ³ß˳ñÑÁ ÷áùñ³óñ³Í ã³÷³·ñáõÙáí ¿ å³ïÏ»ñáõÙ, ÷á÷áËí»É: Ø»½ Ñ»Ýó ÝÙ³Ý Ó»õÝ ¿ åÇï³ÝÇ, áñáíÑ»ï»õ ³Ýë³ÑÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë »ñÏñÝ»ñÇ »õ ³ß˳ñÑÇ á·ÇÝ, ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ÙdzÛÝ ³ÝѳçáÕ ¹Çï³Ï»ïÇó ϳñáÕ ¿ ÁÙµéÝí»É: Ø»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ó»õ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ»ñÁ ϳÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ݳËÁÝïñ»ÉÇ »Ý, áã û áñ ÙdzÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, áñå»ë½Ç ëáíáñ»óÝ»Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ á·ÇÝ Ñ³ëϳݳÉ, ³ÛÉ áñå»ë½Ç ³ÛÝ å³Ñå³Ý»Ý »õ ½·³Ý, »ñµ ³ÛÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ÁÝϳÉí³Í »õ áõë³Ý³Í ¿:

ëáõ½»ï» ·áÝï³ñ¹Á »õ ˻ɳ·³ñ ÑÛáɹ»éÉÇÝÁ 55 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ

³

24

24


00_______

É»õáÝ­ Ý»ñ­ë Çë­Û ³Ý /

ULTIMA VERBA

ûñ³·Çñ ³.

Î, åñëè á òîëüêî çíàòü, êàêîå ýòî ñëîâî, Îäíî èç âñåõ íàä ìèðîì áóäåò æèòü!..

ÂÑòÓÏëåÍÈå Ìíå íå äàí ìèð ñòèõîâ. Ïîýçèåé ïîñòè÷ü ãëóáèíû ìèðîçäàíüÿ Ìíå íå äàíî. Îòêðûòû ìíå ïóòè äðóãîãî çíàíüÿ, Äðóãèìè ÷àðàìè îïóòàíî ìîå ñîçíàíüå, È æåñòâåííûé îãîíü äðóãèõ çàêëàíèé òðåâîæèò ëèê íèñïîñëàííûõ ìíå ñëîâ. È âñå æå ÿ òâîðþ. Ìèñòè÷åñêèå çâóêè ñëàãàòüñÿ â ìóçûêó áåãóò, Ïîñïåøíî ïðîáóäÿñü, â ïîýçèþ âëåêóò Ìîèõ âèäåíèé ðâàíûé ñòðîé. Ðåêó Çàâèäåâ ñëîâ, ñòðåìÿòñÿ â âîëõâîâàíèé êðóã. È ÿ, ñìóùåííûé, çâóêàì îòäàþñü. È æðå÷åñêèì âåñåëüåì ïüÿí Ìîé äóõ ñòèõàìè îáóÿí. ÌåòàÌÏÑÈõÎÇ ß æèë âñåãäà.-  òå òðåïåòíûå ìèãè, Êîãäà ðåøàëèñü ñóäüáû áûòèÿ, Êîãäà â ïóñòûíþ âûøåë Êàèí äèêèé, Âðàæäó è íåíàâèñòü ê àâåëþ çàòàÿ. ß æèë âñåãäà.- Íà ïîëå Âàòåðëîî, Øòûê ïðóññàêà ìåíÿ íàñâîçü ïðîíçèë. È ÿ, çàáûë áîæåñòâåííîå ñëîâî,  Ðîññèè ñóìðà÷íîé ïåðåâîðîò ñâåðøèë. ß ðàá çàêîëîòûé òðåçóáöàìè Íåðîíà, Áåðòðàí äå Áîðí, ãîíèìûé èì âèë..... Ìîèì ðå÷àì ïîñëóøíà âñÿ Âåðîíà, ß Ìîíòåñóìå â äàð æðåöàìè áûë çàêëàí.

ß æèë âñåãäà.- Ìíå íåíàâèñòíî âðåìÿ, È áóäó æèòü, ãðÿäóùåå êëÿíÿ, Ïîêà íå ÿâòñÿ íà ñìåíó ïëåìÿ, Ñ êîòîðûì êîí÷èòñÿ Âñåëåííàÿ è ß. *** Â÷åðà è ÷åðåç ãîä, è ñêâîçü ãîäà, è ñíîâà ß áóäó ïîâòîðÿòü åäèíñòâåííîå ñëîâî. Çàìîëêíåò íàâñåãäà, óéäåò â íè÷òî áûëîå, È ñëîâî ïðîçâåíèò çíàêîìîå, ëèêóÿ. Íå íàäî æèçíè ìíå, íè áðåííîé, íè ñ÷àñòëèâîé, Äðîæàëà á òîëüêî òåíü çàâèõðåííîé îëèâû, Áåæàëè áû ðó÷üè, âäàëè ñòîíàëî á ìîðå, È ñîëíöà ðóøèëèñü áû â êåñðåâîì ñïîðå. Óøëè áû äåòè, æåíùèíû è ñòàðöû, Ìóæ÷èíû ïåðåáèëèñü áû â âîéíå, Îñòàëèñü áû äûøàòü ðåïòèëèè è ñêàðòû, È òèãðû âçãðîìîçäèëèñü á íà êîíåé. Î, åñëè á òîëüêî çíàòü, êàêîå ýòî ñëîâî, Îäíî èç âñåõ íàä ìèðîì áóäåò æèòü, Â÷åðà è ÷åðåç ãîä, è ñêâîçü ãîäà, è ñíîâà, ß á ïîâòîðÿë åãî, ÷òîá ñíîâà ïîâòîðèòü. *** Íåïîñòèæèìîå - îò Áîãà, Äîñòóïíîå - îò Ñàòàíû. Âêóñ ÿáëîêà èçâåñòåí âñåì, Íî òàéíà âêóñà - ëèøü æðåöàì. Âñå çíàþò, ÷òî òàêîå àä, Íèêòî íå çíàåò, ÷òî â ðàþ.

ß Ïèôàãîð, Íàïîëåîí, Ñïèíîçà, ß ñàðàöèí, óæ áëèçîê Ðîíöåñâàëü. òðèñòàíà áåçóòåøíî æäåò Èçîëüäà, Ãîðèò â îãíå ìîé ãîðäûé òðàíñâààëü. ß íà Ãîëãîôó ïîäíèìàëñÿ Áîãîì, Ñõîäèë ñ íåå êàê ðèìëÿíèí Ïèëàò, Ãåòåðó óñëàæäàë âåðãèëèåâñêèì ñëîãîì, Áàãäàäñêèé âîð îäîáðèë ìîé áóëàò.

Z

F

H

K

M

X

G

_______ _______ _______ ϳñÇÏ­ å³ëÙ³×»³Ý _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ 1978 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ ϳñÇÏ å³ëÙ³×Û³Ý ÍÝí³Í1947 »ñáõë³Õ»ÙáõÙ. _______ µ³Ý³ëï»ÕÍ, óñ·Ù³ÝÇã, ¿ë»Çëï, ÏáÉ»ÏóÇáÝ»ñ, _______ ٻϻݳë, ÙÇÉÇáݳï»ñ...ÙáëÏí³ÛáõÙ ³ÝѳÛï _______ _______ Ïáñ³Í 1989 ÃíÇÝ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ÉÇÉÇà ½³ù³ñÛ³Ý _______ _______ ϳñÇÏ å³ëÙ³×»³Ý _______ 00_______

25

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ûñ³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ÃáÝ Ñ³ó ÏÁ ó÷áõÇ: гõõ³ÝÝ³Ï³Ý ëÇϳñÝ»ñ ÏÁ ÷ïïÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç: È»õáÝ Ü»ñëÇ뻳ÝÁ ѳóÇ ÏÁ ÝëïÇ ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý ³ëïáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ»ï, ÏÁ ѳñµ»óÝ» µáÉáñ ³ëïáõ³ÍÝ»ñÁ »õ ÏÁ ѳñµÇ Ù³ñ¹»ñ¿Ý: àã Ù»Ï µ³Ý ãÇ Ïñݳñ ͳÍÏ»É ¹¿Ùù¹, ø³Õ³ù, áã ³Ûë »ñϳñ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÁ, áã Ù³½-ÙûñáõùÝ»ñÁ ³ñáõ»ëï³·»ïÝ»ñáõ¹, áã ³É ï»ñ»õÝ»ñÁ áëÏÇ ³ßáõÝǹ: àã Ù¿Ï µ³Ý ãÇ Ïñݳñ ͳÍÏ»É ¹»Ùù¹, ø³Õ³ù: ²Õ áõ ѳóÏ»ñ Ù³ñ¹áó ϳñûï ÙݳóÇ. ³Ù¿Ýáõ¹ ËÙ³óÝ ³ÝáÛß, ÇÙÁ` ÇÙ ï»ÕÁ ó÷»ó»ù:

25


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

Ùáõï­ ùǭٻͭ/éá­ Ù³­ ݳ­ ϳÝ/­ï³­ ׳ñ­ Ý»­ ñÁ I²ñ»õ­ Ñ»­ Õ»Õ­ í³Í­ »Ý­ ·»­ ñ»½­ Ù³­ ÝÇ­ ³å­ ñáõ­ Ùáí­ »õ ã³ñ­ ã³­ ñ³­ ݳó­ áõñ­ µ³­ ÃÇ­ í×­ éá­ ñáß­ ë³ñ­ ëáõé­ -

ÙÇ­ë³ù­Ëáë­ïÇÏ­Û³Ý / ³ÝïÇ·áÝ»± ¸áõ¹áõÏÁ ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³í ³ß˳ñÑÇ ÏÇݻٳïá·ñ³ýáõÙ áã ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ

Ý»­ ñáí:­ Ö³ñ­ ï³­ ñ³­ å»­ ï³­ ϳݭ É»­ ½áõÝ­ ÉÇ­ á­ ­ íÇÝ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë áõ ïÝï»ë³å»ë áõÅ»Õ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ѳ­ ·»­ ó³Í­ ¿­ ·»­ ñ»½­ Ù³­ ݳ­ ÛÇÝ­ û­ ¹áí:­ ²ÛÉ­ ¿ Àݹѳϳé³ÏÁ` ³Û¹ ѳÝñáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»ó ¹áõ¹áõÏÇ ï³ñ³ÍÑáõ­ ݳ­ ϳݭ »Ï»­ Õ»­ óÇ­ Ý»­ ñÇ­ å³­ ñ³­ ·³Ý,­ áñÁ ٳٵ Ó³ÛÝ ëï³Ý³É ³ß˳ñÑáõÙ: à±ñ ѳÝñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ ËáëùÁ: ÉÇ­ á­ íÇÝ­ Ï»Ýï­ ñ᭠ݳ­ ó³Í­ ¿­ »í­ ˳­ ­ ñÇë­ ïÇ­ ³­ ÛÇ ¹Ç­ ëáõ­ Ã۳ݭíñ³:­²Ûë­ ï»Õ­³í³·­ÑÇÝ·­ ѳݭ §àõñí³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳÛïÝíáõÙ »Ý ÙÇÙdzÛÝ Ýñ³Ýó, áõ٠ѳٳñ áñ »Ï»É »Ý: àõñí³Ï³Ý »Ù »ë, ß³µÃ­ í³­ ËáñÑñ­ ¹³­ íáñ­ ÁÝí ñÇ­ ùÇ­ ³å­ ñáõÙÝ µ³Ûó »Ï»É »Ù ù»½ Ñ»ï Ëáë»Éáõ áã û ÇÝã-áñ ÓÇ»ñÇ, ó·³íáñÝ»ñÇ, ëïñáõÏÝ»ñÇ` ù»½ Ñ»ï¦,Çñ­³½­ ¹»­ óáõ­ ÃÛáõÝÝ­¿­ÃáÕ­ Ýáõ٭׳ñ­ ï³­ ñ³­ å»­ ÑÝãáõÙ ¿ È.Ü»ñëÇëÛ³ÝÇ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ÏáÝëå»ÏïáõÙ*: ïáõ­ Ã۳ݭ íñ³­ »õ­ ϳ½­ Ù³­ íá­ ñáõÙ­ ¿­ ²ëï­ Íá §¸áõ ·ÇïáõÝ »ë Ðáñ³óÇá, ÊáëÇñ Ýñ³ Ñ»ï, Ðáñ³óÇá,- ³ëáõÙ ¿ ëå³Ý ѳÛïÝÇ åÇ»ëáõÙ,- ѳñó ï³­ ׳ñ­ Ý»ñÝ­Çñ»Ýó­ã³­ ÷»­ ñáõÙ:­´áõÝ­¼³ï­ ÏÇ ïáõñ, Ðáñ³óÇá¦, - µ³Ûó áõñí³Ï³ÝÁ ãÇ å³ï³ë˳ÝÇ` Ýñ³ ѳٳñ ãÇ, áñ »Ï»É ¿: ºñ»õáõÙ ¿ áõë·Çß­ »­ ñÁ­ ѳ­ ñ³­ ï¨áõÙ­ ¿­ Çñ­ ѳÛï­ Ýáõ­ ÃÛ³Ý íÇ­ ׳­ ÏáõÙ­ éáõë­ ùñÇë­ ïáÝ­ Û³­ Ý»­ ñÇ­ Ùáï: Û³É ÉÇÝ»É - ãÉÇÝ»ÉÁ ϳå ãáõÝÇ` ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³ÝÁ, ·áõó», ϳñáÕ ¿ ÙdzÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝ ï³É, Üñ³Ýó­ ѳ­ ïáõÏ­ ׳ñ­ ï³­ ­ ñ³­ å»­ ï³­ ϳݭ Ó»õÁ ϳ٠ÉÇÝ»É íϳÛáõÃÛáõÝ` ϳٳ û ³Ï³Ù³: ¹áõñë­ ¿­ ÙÝáõÙ­ éá­ Ù³­ ݳ­ ϳݭ á×Ç­ ϳ½­ Ù³­ Ø»çï»Õ ·³ÕïÝÇù ϳ óÕí³Í` ·³ÕïÝÇ Ã³ÕáõÙ, óÕÙ³Ý áõñ³óáõÙ: ¶ÇïáõÝÁ ¹³ í»ñ³·íá­ ñáõÙ­ Ý»­ ñÇó:­ ´³Ûó­ ³Ûë­ Ñ³Ý­ ·³­ ٳݭ ùÁ ñáõÙ ¿ Ñ»Ýó ѳݷáõóÛ³ÉÇÝ` Éë»É ¿, áñ ѳ÷ßï³Ï³Í áõ ·³ÕïÝÇ Ã³Õ³Í ·³ÝÓ»ñÝ »Ý ٳѳó³å»ïù­¿­Ñ³ß­ íÇ­³é­ ݻɭáñå»ë­ÙÇ­µ³Ý,­áñÁ ÍÇÝ áõñí³Ï³Ý ¹³ñÓÝáõÙ: ¹»é­ ß³­ ñáõ­ ݳ­ ÏáõÙ­ ¿­ µ³ó­ Ùݳɭ ¼³ï­ ÏÇ ØÇÝ ã»õ гÙÉ»ïÇÝ Ñ³Ý·Çëï ÃáÕÝ»ÉÁ, ãݳ۳Í, ÇÝãù³Ý ¿É Í»Íí³Í, ÇÝùÁ Ù»½ ãÇ ÃáÕÝ»Éáõ, ÏñÏ·Çß­ »ñ­ í³­Ñ³Ûï­ Ýáõ­ Ã۳ݭѳ­ Ù³ñ­¹»é­Ý»ñßÝ­ ã³Ý­ ùÇ­ íÇ­ ׳­ ÏáõÙ­ »õ­ ãÇ­ ϳ­ ñáÕ­ ѳ­ Ù³ñ­ í»É Ý»Ýù ó³íÇ Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝÁ: ³í³ñ­ ïáõÝ:­¸ñ³Ý­ óÇó­³é³ÝÓ­ ݳ­ ÝáõÙ­¿­Ñ³Û­ §Ø»é»É³×³ßÇ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÁ å³Õ Ù³ïáõóí»ó³Ý ϳ­ ϳݭ׳ñ­ ï³­ ñ³­ å»­ ï³­ ϳݭ³ñ­ í»ë­ ïÁ­áñ­ å»ë Ù»­ ÏÁ,­áñݭѳݭ ·áõÙ­¿­¼³ï­ ÏÇ­³é³­ íáï­ í³` гñëݳë»Õ³ÝÇ Ññ³íÇñÛ³ÉÝ»ñÇÝ: È³í ¿ñ, Ðáñ³óÇá, ÇÝã­ å»ë­³Ûë­ ­ ï»Õ­ó³Û­ ïáÕ­Ý»ñßÝ­ ã³Ý­ ùÇ­³Õµ­ áñ ÇÙ ³Ù»Ý»Ý ³Ý·áõà ÃßݳÙáõÝ »ñÏÝùáõÙ ·ïÝ»Ç, Ûáõ­ ñÇ:­ ø³Ý­ ½Ç­ ϳñ­ ׳­ ûõ­ »Ï»­ Õ»­ óÇ­ Ý»­ ñÇ ù³Ý û ³Û¹ ûñÁ ï»ë³Í ÉÇݻǦ: ù³­ é³­ Ïáõ­ ë³­ ÑÇÙù­·Ù­ µ»Ã­ Ý»­ ñÇó­Ï»Ýï­ ñ᭠ݳ­ Ï³Ý ÑáõÅ­ Ïáõ­ÉáõÛ­ ëÁ­Ñáñ­ ¹áõÙ­¿­Ý»ñë:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ àõñí³Ï³ÝÝ»ñÁ ·³ÉÇë »Ý, »ñµ Ù³ÑÁ ÙÝáõÙ ¿ ˳í³ñáõÙ, ϳë»ñ ³Ûëûñ, ìÇûݵ»ñ·áõ٠ϳ٠³Û-

I

гÛÝó­ÂÇñß /§Ð³­ Û³ë­ ï³­ Ýǭ׳ñ­ ï³­ ñ³­ å»­ ïáõ­ ÃÛ³Ý í³Í, å³ï­ Ùáõ­ Ã۳ݭßáõñç¦/Ñ³ï­ ³ÙµáÕç³­ å»ë­ï»ë­§éáõµÇÏáݦ­#­1/6/2004­

*

ØÇÝ­ ã»õ­í»ñ­ ç»ñë­ÁÝ­ ¹áõÝ­ í³Í­¿ñ­Ï³ñ­ Í»É, áñ­Ñá¹­ í³­ Íá­ ï³­ ÝÇ­ Ý»­ ñÇ­(÷ëå­ íèñ­ òîíî­ ãèå)­ÁÝ­ ï³­ ÝÇ­ ùÇ­³Ûë­Ý»ñ­ ϳ­ Û³­ óáõ­ óÇã­ Ý»­ ñÁ­(ANTIGONYAS­FUNERALIS)­Çñ»Ýó »Õ­ µ³Û­ ñ³­ ÏÇó­ Ý»­ ñÇÝ­Ñá­ ÕÇ­ï³Ï­Ã³­ ÕáõÙ ¿ÇÝ­/ÏáÝ­ ë»ñ­ í³ó­ ٳݭ»Õ³­ ݳ­ Ïáí/­»ï³­ Ùáõë­ Ý³­ ϳݭßñ­ ç³­ ÝáõÙ­­Ýñ³Ýó,­û·­ ï³­ ·áñ­ Í»­ Éáí­áñ­ å»ë­ëÝáõݹ,­ëå³é­ í³Í ¿Ý»ñ­ ·Ç­ ³Ý­í»­ ñ³­ ϳݷ­ Ý»­ Éáõ­Ñ³­ Ù³ñ:­ê³­ ϳÛÝ­í»ñ­ çÇÝ­Ñ»­ ­ ï³­ ½á­ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñÝ­³Û¹ ³ë­ å³­ ñ»­ ½áõÙ­å³ñ­ ½»­ óÇÝ*,­³å­ ß»­ óáõ­ óÇã ÙÇ­÷³ëï`­³ÛÝ,­áñ­³Û¹­ÙÇ­ ç³ï­ Ý»­ ñÁ µá­ Éá­ ñá­ íÇÝ­¿É­áõ­ ï»­ Éáõ­ÙÇ­ ïáõ­ Ùáí­ã»Ý Ñáõ­ Õ³ñ­ ϳ­ íá­ ñáõÙ­Ç­ ñ»Ýó­Ù»é­ ۳ɭ Ý»­ ñÇÝ...²Û¹­¹»å­ ùáõÙ­ÇÝ­ ãá±õ:­Æ±Ýã­³ÛÉ åñ³Ï­ ïÇÏ­Ýå³­ ï³Ï­ Ý»­ ñǭѳ­ Ù³ñ:­ÆëÏ ·áõ­ ó»­³Ûë­ ï»Õ­Ù»Ýù­·áñÍ­áõ­ Ý»Ýù­éÇ­ ïáõ­ ³­ ɳ­ ÛÇÝ,­ÙÇë­ ïÇÏ`­¹»­ é»õë­Ù³ñ¹­ Ïáõ­ ÃÛ³ÝÝ­³Ý­ ѳÛï­ÙÇ­ý»­ Ýá­ Ù»­ ÝÇ­Ñ»ï,­»õ ·Çï­ Ý³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ­Ýñ³Ýó­§ßÝáñÑ­ í³Í¦­³Ý­ í³­ Ýáõ­ ÙÁ­³ÛÅÙ­·áõ­ ó»­Ó»ñ­ µ³­ ½³ï­ íÇ Ý³Ë­ ݳ­ ϳݭѻ·­ ݳ­ ϳݭ»ñ³Ý­ ·Çó:­ Ç­ ÝãÇ­Ù³ëÇÝ­íϳÛáõÙ­»Ý­Ýáñ»ñë ѳÛïݳµ»ñí³Í­³Û¹­ÙÇç³ïÝ»ñÇ­½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ã³ÕáõÙÝ»ñÇó­Ùݳó³Í­µ³½Ù³ÃÇí­ÏÙ³ËùÝ»ñ §ScIENTIFIc­INSEcTIONS¦­JOURNAL /#3/APRIL­2004/NEwEST YORK

26

Éáõñ áõë³ÝáÕ Ðáñ³óÇáÝ` »ñµ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ã»ñ³óáõ٠ϳ ËáñÑñ¹³Ý߳ݳÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ, ϳ٠»ñµ §Ø»Í àõñÇßÁ¦ ï»Õ»Ï³óí³Í ã¿: ². ¾·áÛ³ÝÁ ϳë»ñ` »ñµ Ù³ùë³ï³Ý ÏÝÇùÁ ãϳ` »ñµ Ù³ÑÁ ãÇ í³í»ñ³óí»É: ºÕ»É ¿ óÕáõÙ` á°ã ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛáõÝ, á°ã ó³í³ÏóáõÃÛáõÝ, »ñµ»ÙÝ ÝáõÛÝÇëÏ áã ¿É Ã³ÕáõÙ: سѳó³ÍÇÝ ã»Ý í»ñ³¹³ñÓñ»É Çñ Ù³ÑÁ: Î³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ÷³é³å³ÝÍ ¿ç»ñ, Áëï ¶»µ»ÉëÇ, áñáÝù »ñµ»ù ã»Ý ·ñí»Éáõ` ÙݳÉáõ »Ý óÕí³Í: lighght ê³ ²ñ³Ù ê³ñáÛ³ÝÇ ÙÇ µ³é³Ýáó µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÝ, Ç ¹»å, Ùñó³Ý³Ï ¿ ëï³ó»É ²ØÜ-áõÙ: ²Ý·É»ñ»Ý §ÉáõÛë¦ ÇÝãå»ë ݳ»õ §Ã»Ã»õ¦ Ý߳ݳÏáÕ ËáëùÇ µ³é³ÙÇçáõÙ »ñÏáõ µ³Õ³Ó³ÛÝ ·ñíáõÙ, µ³Ûó ã»Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ: ê³ñáÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ÏñÏÝáõÙ ¿ ³Û¹ ½áõÛ·Á »õ í»ñç: гÛïÝÇ ¿, áñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñáí ·áñͳéáÕ ÙÇïùÁ ½·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ³é³çÝáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ Éë»ÉÇùÇÝ, ÇëÏ ³Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÁÝÏ³É»É ÙdzÛÝ ³ãùáí ` Éë»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ: ÈáõÛë Ý߳ݳÏáÕ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ-µ³éÁ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ, Çñ³å»ë ÉáõÛëÇ ßÝáñÑÇí Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Çñ Ëɳóí³Í µ³Õ³¹ñÇãÁ` Çñ»Ý ͳÝñ³óÝáÕ »õ Çñ»Ýáõ٠óÕí³Í Ó³ÛÝÁ: ¸ñ³Ýáí` ³Û¹ Ó³Ûݳ½ñÏÙ³Ý óáõó³¹ñٳٵ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ï³éÁ, ëñ³ ýÇ·áõñÇ` ǵñ»õ Ý߳ݳÏáÕÇ ³é»ÕÍí³ÍÁ, µ³Ûó ݳ»õ Ñ»Ýó µ³éÇ »õ ݳ»õ É»½íÇ ÝáñÇó áõ ÝáñÇó í»ñ³¹³ñÓáÕ ëϽµáõÝù³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÁ: ºÃ» ³Û¹ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñ»Éáõ µ³ó³éٳٵ` ÝϳïíÇ Çµñ»õ µéÝáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å, ³ÛÝ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿` ѳí³ï³ñÇÙ ËÝϳñÏáõÙ ¿ É»½íÇ ï³ñ»ñùÇÝ: ÆÝãå»ë ³Ù»Ý ûñ»Ýù, ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÝ ¿É Ñ»ÝíáõÙ »Ý ·³ÕïÝÇ áõ ÇÝùÝ Çñ»Ý µéÝáõÃÛ³Ùµ å³ñï³¹ñáÕ Éñ³óÙ³Ý íñ³, »õ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ûñÇݳ½³ÝóáõÙÁ áõÕÕí³Í ¿ ³Û¹ ͳÝñ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ í»ñ ѳݻÉáõÝ: гٳÝÙ³Ý Ó»õáí ·»ñٳݳóÇ ³ñí»ëï³·»ï Ú.´áÛëÁ ųٳݳÏÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ ÷áùñ-ÇÝã µ³ñÓñ³óÝ»É ´»éÉÇÝÇ å³ïÁ: ²Û¹åÇëáí Ó³Ûݳ½ñÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ í»ñ³ÝáõÙ, µ³Ûó ¹³éÝáõÙ ¿ ËáëáõÝ: лÕÇݳÏÇ, ѳïϳå»ë *ïå³·ñí³Í ¿ §³¦ ³Ùë³·ñÇ #0 ѳٳñáõÙ

26


00_______

_______ _______ _______ _______ ³ÝïÇ·áÝÇëï³Ï³Ý­ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ _______ _______ _______ _______ Ù»½­Ç±Ýã _______ ¾ëûñ-í³ÕÁ­ Ù»ñ­ å³ï³ë˳ÝÁ­ åÇïÇ­ ï³Ýù 01_______ ______ â»Ùµ»ñÉ»ÝÇ­ ùñáç­ Ãáé³ÝÁ­ êïñ³ëµáõñ·áõÙ: _ _______ àõ­¿¹­å³ïÙáõÃÛáõÝÇó­Ù»½­Ñ³Ù³ñ­É³í­Ñáï _______ _______ ãÇ­·³ÉÇë...­ _______ _______ ³ëdzϳݭ»ïݳËáñßÇ­·á½³Ñáï­¿­·³ÉÇë... _______ ÆëÏ­Ù»Ýù­Ñ³~Û­ÏÝÇÏ,­Ñ³~Û­²ÝïÇ­ ·á­ Ý»:л­ - _______ ______ ÏáõµÁ­Ù»½­Ç±Ýã,­Ï³Ù­Ù»Ýù­²ÝïÇ­ ­ ·á­ Ý»­ ­ ÇÝ: 02_ _______ _______ _______ ·áÝ» _______ ______ §Ä³Ù³Ý³ÏÇݭϳïáõÝ­×áÝ­¿ñ,­ÞáõÝÝ­¿É­·É­ - _ _______ ËÇÝ­ ·¹³Ï­ ãáõÝ»ñ¦­ ijٳݳ­ ÏÇÝ,­ ³Û­ ëÇÝùÝ _______ ______ ³Ïïáõ³É­ ¿ñ,­ ųٳݳÏÇÝÁ,­ µ³Ûó­ ¹³­ ¹»é _ _______ ãÇ­Ý߳ݳÏáõÙ,­áñ­·¹³Ï­ãáõݻݳÉÁ­³Ï­ ïáõ­ - _______ 03_______ ³É­¿,­Ï³Ù­Å³Ù³Ý³ÏÇÝ­¿ñ­ÙdzÛÝ­³Ïïáõ³É: _______ ______ γ٭·áÝ»­²ÝïÇ·áݻݭų­ Ù³­ ݳ­ ÏÇÝ­¿ñ:­ºí _ _______ ÇÝã-ÇÝã­å³ï­ ×³é­ Ý»­ ñáí­³Ï­ ïáõ­ ³É­¿:­ÆÝã­áñ _______ _______ ï»ÕáõÙ,­ ÇÝã­ áñ­ ï»­ ÕÇ­ ѳ­ Ù³ñ,­ ϳ٭ ³Û¹ _______ ï»ÕÇ­ ½·³óá­ ÕáõÃ۳ݭ ѳ­ Ù³ñ:­ ÆëÏ­ ³é³Ýó _______ _______ ²ÝÇ·áݻǭ ·áÝ»­ ÙÇ­ µ³Ý­ ÙÝáõÙ­ ¿,­ û _______ _______ ëïÇåí³Í­»Ýù­÷Ýïñ»É­³ÛÝï»Õ,­áñï»Õ­Ù»Ýù 04_ ______ ãϳÝù­ í³Õáõó­ »õ­ ϳ٭ ÷ÝïñáõÙ­ »Ýù­ »õ _______ _______ ³Ïïáõ³É­ »Ýù,­ áñáíÑ»ï»õ­ ϳñáÕ­ »Ýù _______ ÷Ýïñ»É:­ àÝó­ ÏÁ­ ëï³ó­ íÇ:­ γ٭ ³ñ¹»Ý _______ _______ ëï³óí»É­ ¿­ áÝó­ ï»­ ë»É­ »Ýù:­ Þ³ï­ Ñ³×³Ë _______ ______ ï»ë­ Ý»Éáõ­ ѳñó­ ¿:­ лÝó­ áñ­ ï»ë³ñ`­ ³Ï­ - _ _______ ïáõ­ ³É­ ¿,­ ϳ٭ ß³ï­ ³Ï­ ïáõ³É­ ¿,­ áñ­ ·áÝ» 05_______ _______ ų­ ٳݳÏÇÝ­ï»ë³ñ­²Ý­ ­ ïÇ·áÝ»ÇÝ: _______ _______ _______ ³ÝïÇ _______ ______ ȳí,­²ÝïÇ·áÝ»ÇݭѳݷÇëï­ÃáÕÝ»Ýù,­³­ - _ _______ é³Ýó­³Û¹­¿É­³Ýµ³Ëï­³ÕçÇÏ­¿ñ:­¾ë­å³ï­ - _______ _______ ÙáõÃ۳ݭٻç­Îñ»áÝïÝ­¿­Ñ»ï³ùñùñáõÙ:­Ø»ñ 06_______ ­ ______ ÏáÕÙÇ­·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ,­Ýñ³­Ýٳݭ Ý»ñÇÝ­³­ - _ _______ ëáõÙ­ »Ý­ Ù»é»É­ Í»ÍáÕÝ»ñ,­ ³ÛëÇÝùÝ­ ѳݭ - _______ _______ ·áõ­ óÛ³ÉÝ»ñÇó­ù»Ý­Ñ³ÝáÕÝ»ñ: _______ ²ëáõÙ­ »Ýù­ Ù»½³ÝÇó­ ³é³ç­ ÝϳñãáõÃÛáõÝ, _______ _______ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ­ »õ­ ³ÛÉÝ­ ãÇ­ »Õ»É,­ Ýáñ-Ýáñ _______ ______ ³ë­ å³ñ»½­ÙïÝáÕÝ»ñÁ­ÝáõÛÝÁ­Ý³»õ­Ù»ñ­Ù³­ - 07_ _______ ëÇÝ­»Ý­³ëáõÙ: _______ _______ _______ _______ ³ÝïÇÏñ»áÝï _______ ²Ûë­ ÝÛáõÃÇ­ ïå³·ñáõÙÇó­ Ñ»ïá­ Ó»ñ­ ÏáÕÙÇ _______ ______ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ­Ù»é»É­Í»ÍáÕÝ»ñÇ­ÝÙ³ÝÝ­¿ÇÝ _ _______ Îñ»áÝï­ »Ý­ ³ë»Éáõ­ ³í»ÉÇ­ ϳñ×­ áõ­ ³í»ÉÇ _______ _______ ³ÝѳëϳݳÉÇ­ù³ÝÇ,­áñ­Ùáé³ó»É­»ë­·ñ»ë 08_ ______ û­ ѳïϳå»ë­ ÇÝãÝ­ ¿­ Ñ»ï³ùñùÇñ­ ³Û¹ _______ _______ å³ï­ ÙáõÃ۳ݭٻç­Ï³åí³Í­Ù»é»É­Í»ÍáÕÝ»ñÇ _______ ______ Ï»ñå³ñÇ­ Ñ»ï:­ ºë­ áñù³Ý­ ÑÇ­ ßáõÙ­ »Ù _ _______ í»Ý¹»ï³­ ѳëϳóáÕáõÃÛáõÝ­ ϳñ­ ÙÇÝã»õ _______ ______ í»ñ­ ç»ñë­³ÛÝå»ë,­áñ­Ó»ñ­ÏáÕÙÇ­·Ûáõ­ Õ³­ - _ _______ 09_______ óÇ­ Ý»ñÁ­·ÇÝ»ëÇ­·Çñù­ãÙï³Ý: _______ Ø»½³ÝÇó­ ³é³ç­ ãÇ­ »Õ»É...­ ÖÇßïÝ­ ³ë³Í _______ ______ 㭠ѳëϳó³­Ï³åÁ­áñÝ­¿­í»ñÁ­Ýßí³ÍÇ­Ñ»ï, _ _______ µ³Ûó­ áñ­ ³ëáõÙ­ »Ýù­ ­ ëïÇåí³Í­ »Ýù­ å³­ - _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

·.Ï.­-­³.Ñ.

ïíÛ³É Ñ»ÕÇݳÏÇ ÙÇçáóáí ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ áõ ÉáõÛë µ»ñáõÙ Ýñ³Ý, û»õ »ñÏáõëÝ ¿É ϳñÍ»ë Ù»çï»Õ ¿ÇÝ` ÉáõÛëÇ ëïí»ñáõÙ: àã ³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍ³Í³Ï³Ý §light¦ µ³éÝ ¿ñ ûñ»ÝùÇó ¹áõñë, áã ¿É Ñ»ÕÇݳÏÁ: §àõñí³Ï³Ý »Ù »ë, µ³Ûó »Ï»É »Ù ù»½ Ñ»ï Ëáë»Éáõ, áã û ÇÝã-áñ ÓÇ»ñÇ, ó·³íáñÝ»ñÇ, ëïñáõÏÝ»ñÇ` ù»½ Ñ»ï:¦ ÆÝãáõ± Ñ»Ýó ù»½ Ñ»ï: ²Û¹ áõñí³Ï³ÝÇÝ Ë³Õ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ÙÇ µ³Ý ³Ý»É` ³éÝí³½Ý ÏñÏݳÏÇ ï»Õ ï³É ѳí»ÉÛ³É µ»éÇÝ, ³é³í»É³·áõÛÝÁ ѳëï³ï»É ·áñÍáí, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ùµ: ØdzÙÇï ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ ëå³éÝáõÙ »Ý Ë»ÝÃÇÝ Ë³ñ³Ý»É áõ ï³Ýç»É` ggghhh.... سѳó³ÍÝ»ñÁ ù³ÛÉ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ, áã û ³ñ³ñáճϳñ·Ç å³ïñ³Ýù, áõ ÙáõÝç Ñáõß³ñÓ³Ý: ÊÉí³Í Ó³ÛÝ»ñÁ, ï»ëù»ñÝ áõ ÇÕÓ»ñÁ, Ó³ËáÕáõÙÝ»ñÁ ·É˳ó³í³Ýùáí ËáõÅáõÙ »Ý ³Ýï»ë, ÝÛáõÃáõÙ íóñÝ»ñ` µÇñï ³Ý³ÏÁÝϳÉ: §´³ó á·áõ ѽáñáõÃÛáõÝÁ, - Áëï §à·áõ ý»ÝáÙ»ÝáÉá·Ç³ÛǦ - ³ñÙ³ï³íáñí³Í ¿ ëïáñ»ñÏñÛ³ ³ß˳ñÑáõÙ: ÆÝùݳíëï³Ñ »õ Çñ»Ý íëï³Ñ»óÝáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ѳí³ëïÇáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ µáÉáñÇÝ Ù»Ïáõ٠ϳåáÕ Çñ »ñ¹Ù³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ µáÉáñÇ ³Ý·Çï³ÏÇó »õ ³ÝËáë ëáõµëï³ÝódzÛáõÙ` Ùáé³óáõÃÛ³Ý çñ»ñáõÙ: ²Û¹ å³ï׳éáí µ³ó á·áõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ѳϳ¹ñáõÃÛ³Ý, »õ ³ÛÝ ÷áñÓáí ÇÙ³ÝáõÙ ¿, áñ Çñ ³é³í»É³·áõÛÝ Çñ³íáõÝùÁ ³é³í»É³·áõÛÝ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Çñ ѳÕóݳÏÁ, Áݹѳϳé³ÏÁ, Çñ å³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ å³ï׳éáí, ٳѳó³ÍÁ, áõÙ Çñ³íáõÝùÁ áïݳѳñí³Í ¿, ·ÇïÇ ÇÝãå»ë ·ïÝ»É Çñ íñ»ÅÇ ½»ÝùÁ, Çñ»Ý ³Ý³ñ·³Í áõÅÇ ½áñáõÃÛ³ÝÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ѽáñáõÃÛ³Ý áõ ѳٳÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ Çñ³Ï³Ý ÙÇ ½»Ýù: ²Û¹ áõÅ»ñÁ áõñÇß Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, áñáÝó Ëáñ³ÝÝ»ñÁ åÕÍ»É »Ý ßÝ»ñÝ áõ ÃéãáõÝÝ»ñÁ ¹Ç³Ïáí, áñÁ ãÇ µ³ñÓñ³óí»É ³Ý·Çï³ÏÇó ѳÙÁݹѳÝñáõÃÛ³Ý, ï³ññ»ñ³ÛÇÝ ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý /»ñÏñÇ/ ·ÇñÏÁ Çñ»Ý ѳñÏÇ í»ñ³¹³ñÓáí, ³ÛÉ Ùݳó»É ¿ ÑáÕÇ »ñ»ëÇÝ, Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ, »õ áñå»ë ³ëïí³Í³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ áõÅ, ³ÛÅÙ ëï³ÝáõÙ ¿ áñáß ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í Çñ³Ï³Ý ѳÙÁݹѳÝñáõÃÛáõÝ: ²Û¹ áõñÇß, ÃßݳٳÝùáí É»óáõÝ áõÅ»ñÁ ³åëï³ÙµáõÙ »õ ÏáñͳÝáõÙ »Ý ѳÝñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Ý³ñ·»É »õ Ïáïñ»É ¿ Çñ áõÅÁ` ³ÏݳͳÝùÁ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å¦: ÊáëùÝ ³Ûëï»Õ, »Ã» ÑÇßáõÙ »ù, ѳٳÛÝùÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ §Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ûñ»ÝùǦ »õ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÇ Çñ³íáõÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ §³ëïí³Í³ÛÇÝ ûñ»ÝùǦ ÷áËå³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛ³Ý »õ ѳϳ¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿: ´³ñáÛ³Ï³Ý ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³Û¹ »ñÏáõ ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »õ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ïÕ³Ù³ñ¹áõ »õ ÏÝáç ÏáÕÙÇó: ÎÇÝÁ, Áëï Ýßí³Í ³ÕµÛáõñÇ, Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ í»ñçÇÝ ·áñÍáí` Ù³Ñáí ѳÙÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë Ùݳó³Í ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÇÝ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ÉáõÛëÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ: /ÊáëùÁ ³Û¹ ï»ùëïáõÙ, ÇѳñÏ», ùáãíáñÝ»ñÇÝ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ:/ ijé³Ý·áñ¹áõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ` ÏÝáçÇó ïÕ³Ù³ñ¹áõÝ ³Ýó³Í ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ó»Õ³ÛÇÝ ³ñÛáõݳÏóáõÃÛ³Ý ëïí»ñÁ ÏÝáç ÙÇçáóáí ³ëå³ñ»½ ¿ ·³ÉÇë: ÎÇÝÁ, »ñÏ÷»ÕÏí»Éáõ ëå³éݳÉÇùÇ ß»ÙÇÝ, Çñ ·É˳ßáñÝ ¿ Ý»ïáõÙ å³ï»ñ³½ÙáÕ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ áïù»ñÇ ï³Ï` Ýñ³Ýó ѳßï»óÝ»Éáõ. å³Ñ³ÝçáõÙ` ѳí³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñ Ýñ³Ýó ѳٳñ, ÇÝãå»ë ϻݹ³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù, ³ÛÝå»ë ¿É` Ñ»ïá: гݷáõóÛ³ÉÇ Ó³Ûݳ½ñÏáõÃÛáõÝÁ Çñ³í³½áõñÏÇ ÙÇçáóáí »Éù ¿ ·ïÝáõÙ, »õ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Çñ³í³½ñÏáõÃÛáõÝÝ ¿É, Ç ¹»Ùë ÏÝáç, áñÁ ¹áõñë ¿ §ËáëùÇ ÅáÕáíáÕ Ñáí³Ýáõó¦ »õ Áëï ³Û¹Ù ¿É` §Ï³Ý˳í ÙÇßï ³ñ¹»Ý ãϳñ¦, åݹ»Éáí ٳѳó³ÍÇÝ ïáõñù Ù³ïáõó»Éáõ ϳñ·Á` Ù»çï»Õ ¿ ·³ÉÇë: ²Ûëûñ, »ñµ ë»ñÝ¹Ç í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ùÇã ¿ ϳåíáõÙ ÏÝáç áõ ïÕ³Ù³ñ¹áõ, Ýñ³Ýó ϳ½Ù³Í ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï, »ñµ »ñÏáõ` Ýßí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ùݳó»É »Ý áñå»ë µ³ñù»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ µÝáõó·ñíáÕ á·áõ ³ÝóÛ³ÉáõÙ, Ñݳñ³íáñ ¿, áñ »ñµ»ÙÝÇ ³éÝ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ó á·áõ »õ ϳݳóÇ ï³ñ»ñùÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÅÙ ³Ïïáõ³ÉÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý áõ ¹ñ³Ý ¹ÇÙ³¹ñáÕ ÇÝ»ñódzÛÇ ù³Õ³ù³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï³ñ³µ³ßËáõÙÝ»ñÇó áõ µ³½Ù³Ó»õ í»ñ³¹ÇٳϳíáñáõÙÝ»ñÇó µ³óÇ, ³í»ÉÇ Ù³ùáõñ Ó»õáí ͳí³ÉíáõÙ ¿ ǵñ»õ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ÷áËå³ÛٳݳíáñáõÙ áõ ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ, ³ë»Ýù, ³é³çÇÝ ³ß˳ñÑÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ñ¹Ûá±ù ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý »õ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ Ùï³Í»É³Ï»ñå»ñÇ, ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ųé³Ý·áñ¹áõÃÛ³Ý ÏñáÕÁ ãÇ ¹³éÝáõÙ ³ÛÅÙ: ²ÛÝå»ë, áñ ë»é»ñÇ µÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳݳÝó ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ »õ ³Ý¹ñ³Ýó³Ï³ÝÇ` ǵñ»õ ·Éáµ³ÉÇ ï³ñ³÷áËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÙÇçÝáñ-

Z

F

H

K

M

X

G

27

27


________00 ________ ________ ________ ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ­Ïñ»Ýù­Ù»ñ­³ë³Íǭѳ­ ________ ________ Ù³ñ­·áÝ»­Ù³ë³Ùµ:­ÐÇßáõÙ­»Ù­Ýٳݭµ³Ý ________ ________ ãݳ۳ͭÝáñÇó­ã·Çï»Ù­Ã»­ÇÝã­ÝϳïÇ­áõ­ ________ ݻ뭳ÝÓ³Ùµ­¹áõ­ãÇ­»Õ»Éáõ­ï³Ï:­ºë­ÝÙ³Ý ________ ________10 Ó»õ³Ï»ñåáõÙ­û·ï³·áñÍáõÙ­»Ù­ÙdzÛÝ­Ýϳ­ ________ áõݻݳÉáí­ ÇÝëïÇïáõóÇáݳɭ ѳٳ­ Ï ³ñ­ ïÇ­ ________ ________ ­ ·»ñÇ­ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ­ »õ­ ѳÙÁÝ­ ¹Ñ³­ Ýáõñ ________ åñáó»ëÝ»ñÇó­ Ïïñí³ÍáõÃÛáõÝÁ:­ ²é³­ ç Ç­ ÝÁ ________ ________ ѳݷ»óñ»É­¿­Ýñ³Ý,­áñ­Ù»½³ÝáõÙ­Éáõñç­áõ­ ________ ݳëÇñáõÃ۳ݭ ãÇ­ »ÝóñÏí»É­ ï»­ ÕÇ­ áõ­ ________ ëáõÙ­ ________ Ý»­ ó³Í­³ñí»ëïÇ­ï³ñ»ñ³ÛÇÝ­¹ñ­ ë»õá­ ñáõÙ­ ­ Ý»ñÁ ________20 ________ »õ­ Áëï­ ³Û¹­ »Ý­ ¹³ë³Ï³ñ·­ í»É­ »õ­ ãÇ­ ßá­ ________ Á­ Ý­ óó­ Ý»­ ñÇ ________ ß³÷í»É­ áñå»ë­ áñáß³ÏÇ­ ·áñÍ­ ________ ·³Õ³÷³ñ³ÛÇÝ­å³ïÏ»ñ: ________ ________ ºí­»ñÏñáñ¹,­áñ­áñáß³ÏÇ­³ÝѳïÝ»ñÇ­³é­ ________ ϳÛáõÃÛáõÝÁ­ ¹Çëǹ»ÝïÝ»ñÇ­ û­ ÏÇë³­ û ñÇ­ ________ ________ ݳϳݳóí³Í­ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ­ ϳñ­ ·³­ íÇ­ ­ ________30 µ³É ________ ׳Ïáí­ ãÇ­ ³å³Ñáí»É­ áã­ ÙÇ­ Ï³å­ ·Éá­ ________ ³ñí»ëïáõÙ­ ï»ÕÇ­ áõÝ»óáÕ­ ·áñÍ­ ÁÝ­ ó­ óÇÝ: ________ íñ»­ åáõ­ ÃÛáõ­ ________ ²Ûëï»ÕÇó­ ¿­ ·³ÉÇë­ Å³Ù³Ý³Ï³­ ________ åñá­ ¹áõÏ­ ________ ÝÁ,­ÑÇÙÝí³Í­ÇÝã-áñ­¿Ï½áïÇÏ­é»­ ________ óÇ­ áÝ­ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ùµ­ ý»Ýá­ Ù»­ ÝÇ­ íñ³, ________ ù³Ý­¿É­µ³­ ________ áñÁ­áñù³Ý­Ý»ñϳ­¿­»Õ»É­³Û¹­ ________40 ó³­ Ï ³`­ ×Çßï­ Ù»ñ­ ųٳ­ Ý ³­ Ï ³­ Ï Çó­ ³ñ­ í »ë­ ï Ç ________ ________ óݭ ·³ñ³ÝÇ­ûñÇݳÏáí: ________ Üáñ-Ýáñ­ ³ëå³ñ»½­ ÙïÝáÕÝ»ñÇÝ­ ¿É­ Çñ»Ýù ________ ________ Ïáñá߻ݭ ѳßíÇ­ ³éÝ»Éáí­ Çñ»Ýó­ ³éç»õ ________ ________ ¹ñí³Í­å³ï³ë˳ݳïíáõÃ۳ݭã³÷Á: ________ ØÇ­ï»ë³ÝÏÛáõÝ­¿É­Ï³,­áñ­³Ù»Ý­»ÏáÕ­ë»­ ________ ________50 ñáõݹ­ ÑÇÙÝí»Éáí­ Ý³Ëáñ¹Ç­ ųé³Ý­ ·áõ­ ÃÛ³Ý ________ í»ëïÁ ________ íñ³­ åÇïÇ­ ϳñáճݳ­ ³ë»É,­ áñ­ ³ñ­ ________ Ù»­ é»É­ ¿:­ ¸³­ ³éáÕç­ íÇ׳ϭ ¿,­ ãÝ³Û³Í ________ í»ëïÇÝ­ ·áñÍÁ­ ãÇ­ ѳëÝáõÙ,­ ãÇ­ »Õ»É ________ ³ñ­ ________ µ³­ éÁ­áõÕÕíáõÙ­¿­Ñ»Ýó­ë»ñݹÇÝ: ________ ________ ________ ________60 å³ï»ñ³½Ù­áõñí³Ï³ÝÝ»ñÇ­¹»Ù ________ ØÇ­ å³ñ½³µ³ÝáõÙ`­ í»Ý¹»ï³Ý­ ³åñáÕÝ»ñÇ ________ ________ ËݹÇñÝ­¿­ÙdzÝ߳ݳÏ:­²ÛëÇÝùݭѳßÇí­»Ý ________ å³Ñ³ÝçáõÙ­³åñáÕÇó`­Ù»éÛ³Éǭѳٳñ: ________ ________ ÐÇÙ³­ µáõÝ­ ËݹñÇÝ`­ ¶»ñ»½Ù³Ý³å³ßïÝ»ñÇ ________ ________ Ù»ñ­Ñ³ÝñáõÃ۳ݭٻç­Ù»é»É­Í»ÍáÕÝ»ñÁ­Ç­ ________ ñ³­ ϳÝáõÙ­áã­Ã»­Ñ³Ï³¹ñíáõÙ­»Ý­³é³ç­ ­ ÇÝ­ ________70 ñáõ­ ݳ­ Ïáõ­ ________ Ý»ñÇÝ­³ÛÉ­Ýñ³Ýó­ûñ·³Ý³Ï³Ý­ß³­ ________ ÃÛáõÝÝ­»Ý,­ù³ÝÇ­áñ­Ýßí³Í­½áõÛ·­ËÙ­ µ »ñÝ ________ ________ ¿É­ ÝáõÛÝ­ ë»õ»éáõÝ­ ·³Õ³÷³ñáí­ »Ý ________ Ï»­ ï»­ ________ ïáãáñíáõÙ`­ËݹñÇݭѳϳé³Ï­Ù»Ïݳ­ ________ ñÇó­Ùáï»Ý³Éáí: ________ å»ë­ ¿­ çɳåÇݹ­ áõ­ ÉÏïÇ­ áñ¹ÇÝ»ñÁ ________ §²Û¹­ ________80 Ï»­ ñ³Ý­Ù³ñÙÇÝÁ­Çñ»Ýó­Ñ³Ûñ»ñÇ...¦­Ø»­ ________ ________ é»É­ Ý»ñÇÝ­ å³ßï»ÉÁ­ ϳ٭ Ýñ³ÝóÇó­ ³Ýí»ñç ________ ________ ѳßÇí­å³Ñ³Ýç»ÉÁ­³ÝÁݹѳﭻïÁÝóó­ù³ÛÉ ________ ¿`­é»·ñ»ë: ________ ________ ÈáõÍáõÙÁ­ å³ñ½­ ¿`­ ëáõëáõ÷áõë­ Ã³Õ»ù­ Ó»ñ ________ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇÝ­Çñ»ó­ä³ÝûáÝÝ»ñáõÙ­áõ­ù³Û­ ________ ________90 É»ù­³é³ç: ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

28

¹³íáñí»É ¿ ³Û¹ áÉáñïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²ñ¹Ûá±ù ÏÝáç ¹»ñÁ ãÇ ëï³ÝÓÝ»É ÑáõÙ³ÝÇï³ñ áÉáñïÁ, ãݳ۳Í, Áëï »ñ»õáõÛÃÇÝ, ¹ñ³Ýáí ³ÛÝ ãÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ: / ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ѳ½Çí û ϳñ»ÉÇ ¿ ÝáõÛÝÁ åݹ»É:/ ²ñí»ëïÁ Çñ Ññ³ÑñÇã áõ ûñÇݳ½³Ýó µÝáõÛÃáí ³ñ¹Ûáù Ù³Ûñ³µ³ñ ãDZ å³ßïå³ÝáõÙ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ³Ï³Ý ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×ÝßáõÙÇó, ѳÝáõÝ ÏÛ³ÝùÇ Í³í³ÉÙ³Ý: ä³ñ½ ¿, áñ ËáëùÁ áÉáñïÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ ë»éÇ Ù³ëÇÝ ã¿ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí: ²Ûë ³éáõÙáí Ñݳñ³íáñ ¿ ûñ»õë ѳñóÝ»É, ÝáõÛÝÁ ÏÉÇÝ»Ç±Ý ³ñ¹Ûáù ².¾·áÛ³ÝÇ §²ñ³ñ³ï¦ ýÇÉÙáõÙ áñáß µ³ñ¹áõÛÃÝ»ñÁ, áñ ³ñï³Ñ³Ûïí»É »Ý ǵñ»õ ųå³í»ÝÇ ïáõ÷»ñáõÙ ÃÙñ³¹»ÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ, »Ã» å³ï³Ýáõ »õ Ýñ³ ÁÝÏ»ñáõÑáõ ÷á˳ñ»Ý Ñ»ÕÇݳÏÁ Ñݳñ³íáñ ѳٳñ»ñ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ѳϳé³Ï ë»éÇ Ï»ñå³ñÝ»ñ. ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ·áõó», »Ã» ýÇÉÙÁ ãáõݻݳñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »õ° ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý, »õ° ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ٠ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý Ù³ÝÇý»ë-

ºÃ» ³ñí»ëïÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñ³·ñ»É áñ»õ¿ ³Ïïáõ³ÉáõÃÛáõÝ, ³å³ ÙdzÛÝ ÁÝϳɻÉÇáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ: ï³ódzÛÇ Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¶áõó» ¹ñ³ å³ï׳éÝ ³ÛÝ ¿, ÇÝã ÝϳïáõÙ ¿ ·»ñٳݳóÇ Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍÁ` §Ø»ñ ųٳݳÏÇ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý Ó»õ»ñÇ ·É˳íáñ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿` ϳñáÕ³Ý³É ÇÝã-áñ µ³Ý Ó»éù µ»ñ»É, ÑÙïáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ, ù³ÝÇ áñ ׳ϳﳷñÇó ½áõñÏ ÉÇÝ»ÉÁ Ù»ñ ûñáõÃÛáõÝÝ ¿¦: ´³Ûó ·áõó» ¹³ Ñ»Ýó ѳëáõÝ ³ñí»ëïÇ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ ¿, ϳ٠í»ñçÇÝÇ í»ñ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÁ: гÝñ³Ñ³Ûï §Ñáõß³ñӳݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝáõÙ ².äáõßÏÇÝÁ Çñ ùݳñÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ³½³ïáõÃÛáõÝ »ñ·áÕ, ³ÛÉ»õ ÁÝϳÍÇÝ Ý»óáõÏ, ³ÛÝ ÇÝã æ.¶.´³ÛñáÝÝ ³ñ¹»Ý ·ñÇãÁ ÷áË»É ¿ñ ½»ÝùÇ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ éáÙ³ÝïÇÏ ù³ÛÉÇ, æ ´áÛëÁ Çñ ³ñí»ëïáí µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳݷ»óñ»ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý` Ç ¹»Ùë γݳãÝ»ñÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý` ÷³ëïáñ»Ý á·»Ïáã»Éáí í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í §³ÛÉ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦: Æ ¹»å Ýϳï»Ýù ݳ»õ, áñ ·³Õ³÷³ñÁ ϳñáÕ ¿ Ãáñí»É ³ñí»ëïÇó, ϳ٠ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝ ·ïÝ»É ¹ñ³ Ñ»ï, ãÝ³Û³Í ¹³ ³ñí»ëïÇÝ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ, ³ÛÉ áã û ³ñí»ëïÇ ·áñÍÝ ¿ ϳéáõóíáõ٠ѳÛïÝÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ßáõñç: ºÃ» ³ñí»ëïÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñ³·ñ»É áñ»õ¿ ³Ïïáõ³ÉáõÃÛáõÝ, ³å³ ÙdzÛÝ ÁÝϳɻÉÇáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ: ´³Ûó ³Ûëûñ, ûñ»õë, ¹³ Ñ³×³Ë Ñ³Ý·áõÙ ¿ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ïí³ÍÁ Ûáõñ³óÝ»ÉáõÝ áõ ³Ûɳ÷áË»ÉáõÝ: гٳñíáõÙ ¿, áñ ï»Õ áõݻݳÉáõ »õ å³Ñ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÝÙ³Ý³Ï»É ³ÛÝ, ÇÝã ѳëï³ïí³Í ¿ ǵñ»õ ³ñÅ»ù³íáñ »õ ½áñ»Õ: ´³Ûó ÇÝãù³±Ý: γٳ û ³Ï³Ù³ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Éáí »õ ³Ûɳë»ñ»Éáí ³ÛÝ, ³ñí»ëï³·»ïÁ ï³ñíáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝÇ, ¿ý»ÏïÇ ËݹÇñÝ»ñáí` ÇÝùݳѻ·Ý³ÝùÇ Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ¸³¹³ñáõÙ ¿ ³ñí»ëï³·»ï ÉÇÝ»Éáõó` ã¹³éݳÉáí ³ñí»ëï³µ³Ý: ¶áõó»± ³Ïïáõ³É ³ñí»ëïÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ³ñí»ëï³·»ïÇ Ù³ÑÇ ÇÝùݳ·ñ³ÝóáõÙ ËáñÑñ¹³Ý߳ݳÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ, ѳå³ÕáõÙ §»ñÏáõ ٳѻñÇ ÙÇç»õ¦, ³ÛÉ áã û ß³ñÅ»ñ »ñÏáõ Çñ³ñ³Ù»ñÅ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ` ÝÛáõó½ñÏí³Í ËáñÑñ¹³Ý߳ݳÛÇÝ ¿É³ëïÇÏ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý »õ ¹ñ³ ѳϳٳëÇ, ³ÝÓ»õ §³Õï»Õ³ÛÇÝ ³í»ÉóáõÏǦ ѳñ³ï»õÙ³Ý ÙÇç»õ: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ` ³ñí»ëï³·»ïÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇó Ññ³Å³ñÙ³Ý, ÁÝϳɻÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ÙݳÉáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ` Ýßí³Í ³Ý³ñ·í³Í, ³Ý»ñ»õáõÛà ѳÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ å³ïϳݻÉáõ ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ: γñÍ»ë ³ñí»ëï³·»ï ÉÇÝ»ÉÁ ³ñ¹»Ý ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ Ù³ñ·ÇݳÉáõÃÛáõÝ: гϳé³Ï ¹»åùáõÙ »ñÏáõ ï»ñ»ñÇ Í³é³ÛÇ µ³ñ¹áõÛÃÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿: гëϳݳÉÇ ¿, áñ ËݹÇñÁ ³ñ³· ϳ٠¹³Ý¹³Õ ÁÝóóáÕÇ**, áõÅ»ÕÇ Ï³Ù ÃáõÛÉÇ ÏáÕÙÁ µéÝ»ÉÁ ã¿` ¹ñ³Ýù »ñÏáõëÝ ¿É Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý` ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ï»ñå: ´³ÝÝ ÁÝϳɻÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ÁݹɳÛÝ»ÉÝ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ µ»Ù µ³ñÓñ³Ý³ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ï»Ý¹³ÝÇ Ù³ëÁ, áñÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ǵñ»õ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: ¸³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Çñ»Ý, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ýñ³Ý, áí ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï·ïÝÇ Ñݳñ³íáñáõ** ³Û¹ ÃíáõÙ §Ù³ñ¹áõ¦ ϳ٠§Ñ³ÛǦ

28


00_______

гÙÉ»ï ,- å³ï³ë˳ݻó í³ñáñ¹Á, »ñµ ѳñóñÇ` ÇÝã ¿ Çñ ³ÝáõÝÁ : - γݷ ³°é ³Ûëï»Õ, ¸³ÝÇá ³ñù³Û³°½Ý, -³ë³óÇ: -ƱÝã... ÆÝãáõ± , - ½³ñÙ³ó³í ݳ,- гÙÉ»ïÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ãDZ: - ÆëÏ È³»ñïÁ±: ȳ»ñïÇ íñ³ µáÉáñáíÇÝ Ï³ëÏ³Í ãáõÝ»ñ: îÕ»Ý ïÕ³Û³°, - Ëáñ³Ù³ÝÏ Ååï³ó ݳ,- ûç³ËÇ° ïÕ³Û³: ÎÛ³ÝùÇ ·Ýáí Çñ³ Ù»é³ÍÝ»ñÇ íñ»ÅÝ ³é³í ïÕ»Ý: ³·³íáñÇ ÙÇçáóáí Çß˳ÝÇ Ñ³ËÇóÝ »Ï³í, ëñ³ Ó»éáí ¿É` ó·³íáñÇ: ¾Ýå»ë áñ Çñ³Ýó »ñÏÇñÝ ¿É Ùݳó áõñÇßÇÝ` ...ÑÇÝ, å³ñïí³Í ÃßݳÙÇ Üáñí»·Ý»ñÇ µ³ÅÇÝ ¹³ñÓ³í: ì³Õáõ±ó »ù í³ñáñ¹ ³ß˳ïáõÙ,- ѳñóñÇ: ÎÝ»ñ»ë Ù³Ýñ ãáõÝ»Ù,- ³ë³ó, - ÙÛáõë ³Ý·³Ù áñ Ýëï»ë , ٳﳰÕ, ²ÝïÇ·áÝÛ³Ý Ïå³ïÙ»Ù: ø»½ å»ë ëÇñáõÝ »ñ»Ë³ ¿ñ: àõÅ»Õ ÑñÇ° ¹áõéÁ: - âÇ° µ³óíáõÙ: - ºñ»õÇ Çñ ß³íÕÇó ¹áõñë ¿ ë³Ûóù»É: - §úÑ, ° µ³Ëï ÇÙ ¹Å˻٦: лéáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝáõ٠ͳÝáà áõÝ»±ë:,-ѳñóñ»ó áõ ³í»É³óñ»ó,- §ÇÝãáõ ÍÝí»ó³, áñ Ñ»Ýó »ë° áõÕÕ»Ù¦: Ø»ù»Ý³Ý ËÉ»ó гÙÉ»ïÇ ËáëùÁ: ÆÝãáõ± Ñ»Ýó, ÇÝãáõ± Ñ»Ýó ²ÝïÇ·áÝ»:

Z

F

H

K

M

X

G

29

ųÏ-ÉáõÇ ¹³íDZ¹ / ë³µÇÝÛ³Ý Ï³Ý³Ûù ˳ճÕáõÃÛáõÝ »Ý å³ñï³¹ñáõÙ ` Ý»ïí»Éáí Ù³ñïÝãáÕÝ»ñÇ ÙÇç»õ /ѳïí³Í/

ÃÛáõÝ Çñ Ï»Ýë³Ï»ñåÇ »õ å³ÃáëÇ ³ñï³óáÉÙ³Ý »õ ͳí³ÉÙ³Ý` ÙÇ µ³Ý, áñ ãáõÝÇ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ: ¸ñ³Ýáí ÇëÏ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³éϳ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ë³ñëËÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ýáñ` Ï»ñå³ñ³ÛÇÝ, ½·³Û³Ï³Ý Ñ»ÝùÇ íñ³: ì»ñÁ Ýßí³Í »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ù³ïÝáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù Éáõñç ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý »Ýó¹ñáõÙ: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ Ñݳñ³íáñ ųٳݳϳíñ»å ³ÝѻûÃáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí: ⿱ áñ ÇÙ³ëï³ÉÇó ³ß˳ñÑÁ, áõñ ë»é»ñÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý ÇÝãÇÝ »õ ѳÛïݳµ»ñíáõÙ ¿ñ, ³Ù»Ýáõñ»ù µÝáñáßíáõÙ ¿ ǵñ»õ ݳ˳Ùá¹»éÝ: ²ÛÝå»ë áñ, »Ã» í»ñçÇÝ å³ñïùÁ ï³Éáõ ѳñó ϳ, ³å³ å»ïù ¿ñ í³Õáõó ³Û¹ ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛáõÝÁ ³Ûë Ùï³Í»É³Ï»ñåÇÝ Ù³ïáõó»É: ´³óÇ ³Û¹, ³ñ¹Ûá±ù ÑáõÙ³ÝÇï³ñ áÉáñïÇ Ýßí³Í µÝáõó·ñáõÙÁ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³í»Éáñ¹ å³ïñ³ÝùÝ»ñÇó »õ ÑáËáñï³ÝùÇó ³½³ï»Éáõ ÷á˳ñ»Ý ãÇ ï³ÝÇ Ñ³ßïíáճϳÝáõÃÛ³Ý »õ ÇÝùÝ Çñ Ýϳïٳٵ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛ³Ý: îáï³Éǽ³óÝáÕ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³í»ÉÇ å³ïß³× ÏÉÇÝ»ñ áÉáñïÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×ßï»É: ´³Ûó ³Ûëûñí³, áõųÛÇÝ ï»ë³Ï»ïÇó, Ùdzµ»õ»éáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñáí µÝáõó·ñíáÕ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝáõÙ ³ñ¹Ûáù ãDZ ÝϳïíáõÙ, ϳ٠ãDZ ëå³ëíáõÙ Ýßí³Í Ï»ÝïñáݳÓÇ· ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ë˻ٳÛÇ »õ ë»é³Ï³Ý³óí³Í ïÇ»½»ñùÇ áõñí³Ï³ÝÁ` ·áõó» »õ ϳñ׳ï»õ í»ñ³¹³ñÓÇ ëå³éݳÉÇùáí: ²Û¹ µ»õ»é³óáõÙÁ, áñÝ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ³Ûɳ÷áËáõÙ ¿ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý, áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ïáÙ³óí³Í, »ë³Ñ»ïáõÛù ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý »õ ÇÝùݳïÇåáõÃÛ³Ý å³ïñ³Ýùáí: ´³óÇ ³Û¹, ÙDZû ÑáõÙ³ÝÇï³ñ áÉáñïÇ Ï³Ý³óÇ Ñ³Ù³ñáõÙÁ ³ñ¹Ç ³ß˳ñÑáõÙ, ѳٻݳÛÝ ¹»åë, í»ñÁ Ýϳñ³·ñí³Í ϳݳóÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, ³ÛÝ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý` ³ÛÉ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ á·»ÏáãÙ³Ý ËݹñáõÙ, ³í»ÉÇ ÉdzñÅ»ù Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ãÇ ÏáãáõÙ, »õ ݳ»õ ³éÝ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, áñù³Ý ¿É ¹³ å³ñ³¹áùë³É Ãí³:

29

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

·³·ÇϭٳɳÃÛ³Ý / ¾åÇ·áÝÝ»ñÇ­³ñß³í³ÝùÁ

Iµ»­³­Ï³Ý­å³­ï»­ñ³½Ù­Ý»ñ­ï»­ÕÇ­áõ­Ý»­ó³Ý:

²Ý­ ïÇ­ ·á­ Ý»­ Çó­³é³ç­áõ­Ñ»­ ï᪭½áõÛ·­Â»­ -

Ø»­ ÏÁ­³Ý­ í³Ý­ íáõÙ­¿ñ.­§Úá­ ÃÝ­Áݹ­ ¹»Ù­Â»­ µ»­ Ǧ,­ÙÛáõ­ ëÁª­§¾åÇ­ ·áÝ­ Ý»­ ñÇ­³ñ­ ß³­ í³Ýù¦: ²é³­ çÇ­ ÝÁ­·É­ ˳­ íá­ ñáÕ­Úáíѻ­ ñáë­ Ý»­ ñÁ­ù³­ ç³­ µ³ñ­ Ïé­ í»­ óÇÝ­ áõ­ Ù»­ é³Ý­ »­ µ»Ç­ å³­ ñÇëå­ Ý»­ ñÇ­ï³Ïª­³Û¹­ å»ë­¿É­ãϳ­ ñá­ Õ³­ ݳ­ Éáí ·ñ³­ í»É­³ÛÝ: ºñÏ­ ñáñ­ ¹Ç­ ÁÝ­ óó­ ùáõÙ­ Ýñ³Ýó­ áñ­ ¹Ç­ Ý»­ ñÁª ¾åÇ­ ·áÝ­ Ý»­ ñÁ,­ ѳ­ Ù³ñ­ Û³­ ³é³Ýó­ Ïé­ íÇ, ·ñ³­ í»­ óÇÝ­Éù­ í³Í­ù³­ Õ³­ ùÁ: ²ë­ í³Í­¿,­Ã»­³Ù»Ý­¹Çå­ í³Í­ÏñÏÝ­ íáõÙ­¿. Áݹ­ áñáõÙ,­ ³é³­ çÇÝ­ ³Ý­ ·³Ù­ áñ­ å»ë­ áÕ­ µ»ñ­ ·áõ­ ÃÛáõÝ,­ »ñÏ­ ñáñ¹­ ³Ý­ ·³Ùª­ ǵñ¨ ý³ñë: γ­ ñ»­ ÉDZ­¿­÷³ë­ ï»É,­Ã»­¾åÇ­ ·áÝ­ Ý»­ ñÇ­ËÝ­ ¹Ç­ ñÁ­¸³­ ï³ñÏ­ù³­ Õ³ù­ Ý»­ ñÇ­·ñ³­ íáõÙÝ­¿:

I³ñ³Ù­ë³ñáÛ³Ý/ ÉáõÛë lighght

³ñ³Ù ë³ñáÛ³Ý. ÍÝí. ¿ 25.09.1943 Ã. ÝÛáõ ÛáñùáõÙ: Ñ³×³Ë»É ¿ ãÇϳ·áÛÇ, ÏáÉáõٵdzÛÇ »õ ÝÛáõ ÛáñùÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÁ: Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ·ñ³Ï³Ý §Lines¦ ³Ùë³·ÇñÁ 1964Ã.: Ýñ³ ÙÇ µ³é³Ýáó §Lighght¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñ ѳñ³ï»õáÕ å»ï³Ï³Ý »õ ѳÝñ³ÛÇÝ ùÝݳñÏÙ³Ý ³é³ñϳ ¿ »Õ»É, 1968Ã. éáµ»ñï ¹áõÝϳÝÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí»É ¿ ³ñí»ëïÝ»ñ »õ åỽdz Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý å³ñ·»õ³ïñÙ³Ý: ³ÙÝ ³ñ»õÙáõïùÇ å.¿.Ý. Ï»ÝïñáÝÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÁ` »ñ»ù »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ûñ ë³ñáÛ³ÝÁ USC-Ç åñáý»ëÇáÝ³É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ¹³ë³Ëáë ¿, ³åñáõÙ ¿ ë³Ýï³-ÙáÝÇϳÛáõÙ Çñ ÏÝáç` ÝϳñãáõÑÇ ¹³ÛÉÇÝ ë³ñáÛ³ÝÇ Ñ»ï: ë³ñáÛ³ÝÇ ³ñÓ³Ï ·ñù»ñÇ ÃíáõÙ »Ý Genesis Angels: The saga of Lew Welch »õ Beat Generation, Last Rites, ÙÇ ·Çñù Çñ Ñáñ` íÇÉÛ³Ù ë³ñáÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ »õ ³ÛÉÝ...Ýñ³ ³é³çÇÝ ³ñÓ³Ï §The street¦ ·ñùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ýϳñ³Ñ³Ýí»É ¿ ÏÇÝáÝϳñ: í»ñç»ñë ·ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù åÇ»ëÝ»ñ:

ëáõë³Ýݳ­·ÛáõɳÙÇñÛ³Ý / ¹»·»ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñ (ÙïáñáõÙÝ»ñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÇÝ)

I

ijٳݳϳÏÇó Ù³ñ¹Á ½·áõÙ ¿, áñ ³ÛÉ»õë ³ÝÑݳñ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ݳËÏÇÝ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ: лïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ß³ï»ñÁ ï»ëÝáõÙ »Ý, áñå»ë íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ùá¹áõëÇ Ïáñáõëï, ³ÝÓÇ áõ Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ϳéáõó»Éáõ Ñëï³Ï ÏáÕÙÝáñáßÇãÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: ¸³ ѳٻٳï»ÉÇ ¿ ³ñí»ëïáõÙ ÇßËáÕ ß÷áÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áõñ ³ñ¹»Ý í³Õáõó Ññ³ï³å »Ý, ûñÇݳÏ, ³ÛëåÇëÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ, û §ÇÝãå»±ë »õ DZÝã ÙÇçáóÝ»ñáí ϳñ»ÉÇ ¿ ѳÛï³ñ³ñ»É ë»÷³Ï³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ÉÙ³Ý Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë µ³ó»É ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³åáÕ Ã»É»ñÁ »õ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É ѳÛïݳµ»ñ»Éáõ, »Ã» áã å³ïÏ»ñÇ, ³å³ ·áÝ» ù³ñï»½Ç Ï³Ù ¿É Ýñ³Ýó ÷á˳½¹»óáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ¦: 1 ²ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ². Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ »õ Ð. ¼áõÉáõÙÛ³ÝÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝÇ áñáß³ÏÇ Ù»Ãá¹, ϳ٠³í»ÉÇ ëïáõÛ·` ù³ñ﻽³·ñ³Ï³Ý ¹»·»ñáõÙÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ñݳñù: γñ»ÉÇ ¿ ÙáÉáñí»É ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏ³Í Ý߳ݳÛÇÝ Ïá¹»ñÇ µéݳå»ïáõÃÛáõÝáõÙ, Ç ¹»å µ³í³Ï³ÝÇÝ Ã³÷³ÝóÇÏ Çñ»Ýó ë»Ù³ÝïÇϳÛáí: ¼áõñ ã¿ µéݳå»ïáõÃÛáõÝ µ³éÇ ·áñͳÍáõÙÁ, áñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýó Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óÙ³Ý Ó»õÇ Ù»ç µ³ó³é³å»ë ³ñ·»ÉáÕ Ýß³ÝÝ»ñ »Ý, ÇëÏ Ýñ³Ýó ˳ճÛÇÝ ù³ñï»½Ç íñ³ ѳϳ¹ñí³Í »Ý ÝáõÛÝ, µ³Ûó §³½³ï¦ Ýß³ÝÝ»ñÁ¦ §»ÉùÁ¦ ÷Ýïñ»Éáõ ѳٳñ: гݹÇë³ï»ëÁ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ ¿ ÇÝï»ñ³ÏïÇí ˳ÕÇ Ù»ç, »ñµ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ ¹Çåí³Íáí, »ñµ ³Ù»Ý ù³ÛÉÁ ³ñíáõÙ ¿ ½³é»ñÇ Ý»ïáõÙáí: ²ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ·ïÝ»É §»ë-Ǧ »õ ëáóÇáÙß³ÏáõóÛÇÝ ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñÇ, §»ë-Ǧ »õ §áõñÇßÝ»ñǦ, §Ý»ñùÇÝ »ë - Ǧ »õ §³ñï³ùÇÝ »ë - Ǧ ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý-íÇñïáõ³É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ²ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ »ë-Ç /íǹ»áå³ïÏ»ñÇ ÙÇ³Ï »õ ·É˳íáñ å»ñëáݳÅÇ/ ³ñïÇÏáõɳóí³Í óáõÛóÁ ³í»ÉÇ ßáõï é»ýÉ»ùëÇí Ñݳñù ¿, ù³Ý »ë³Ï»ÝïñáÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, »õ ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»ñӻݳÉáõ ѳٳñ §Çñ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç¦ ÷áñÓÇÝ: ܳ˳·ÇÍÝ ÇÝùÝÇÝ é»ýÉ»ùëÇí ³Ïï ¿` §Ã»Ã»õ³óñ³Í¦ ˳ÕÇ ÷áñÓáí, áñÁ Ïáãí³Í ¿ ÉÇÝ»É ¹»·»ñáõÙ- ϳ۳óáõÙ-ó÷³éáõÙ ý»ÝáÙ»ÝÇ åñáÛ»ÏódzÝ: ¸ñ³Ýù »ñ»õáõóµ³Ý³Ï³Ý` ý»ÝáÙ»ÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¹»·»ñáõÙÝ»ñ »Ý: ü»ÝáÙ»Ý /ÑáõÝ³Ï³Ý finomai/ µ³é³óÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿` § »ë ÇÝÓ ¹ñë»õáñáõÙ »Ù¦: ¸»·»ñáõÙ-׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ, áñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÁ, Ñ»Ýó ³ÛÝ Ù»Ãá¹Ý ¿, áñ ¹áõñë-¹ñë»õáñáõ٠׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÷ÝïñáõÙ ¿ §ÙáõïùǦ ³ÛÝ ³ÝóùÁ, áñÁ ï³ÝáõÙ ¿ Ý»ñë, µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ý»ñùÇÝÇ Ó»õ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ:

³ëïÕÇÏ Ù»ÉùáÝÛ³Ý, ѳñáõÃÛáõÝ ½áõÉáõÙÛ³Ý /ѳٳï»Õ ݳ˳·ÇÍ/ “¹»·»ñáõÙÝ»ñÇ ù³ñ﻽, ÙáÉáñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñ”

ѳٳ¹ñáÕ` ëáõë³Ýݳ ·ÛáõɳÙÇñÛ³Ý

30

30


00_______

²½³ï ¹»·»ñáõÙÁ §Ý»ñùÇÝǦ »õ ųٳݳϳÏÇó ÏÛ³ÝùÇ ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý á·áõ ÷áËϳå³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ·ÍÇ íñ³ ¿, áñÁ ûɳ¹ñáõÙ ¿ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý åë»õ¹á¹ÇݳÙÇϳ, áõñ ËáñùÁ ٳϻñ»ëÇÝ ¿, ¹³ï³å³ñïí³Í ³Ýí»ñç ë³ÑùÇ: ¸»·»ñ»ÉÇë ÙáÉáñíáõÙ »Ý, ÏáñóÝáõÙ ïáõÝ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ, ¹³éÝáõÙ å³Ý¹áõËï, ¹»·»ñ»ÉÇë ÙáÉáñíáõÙ- ë˳ÉíáõÙ »Ý, ¹³éÝáõÙ »Ý §Ù³Ý »ÏáÕ¦/ÏÇÝ/: ². Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ Ý»ñϳ۳óñ³Í ëÇÙíáÉÇÏ ëáõµÛ»ÏïÇ Ï»ñåÁ §Ù³Ý »ÏáÕ¦ ÏÇÝÝ ¿` ѳ·Ýí³Í ѳٳñÛ³ ·é»ÑÇÏ, ³ÝÑᷠó÷³éáõÙ ¿, å³ïñ³ëï µ³ñá۳ϳÝáõÃÛ³Ùµ ãͳÝñ³µ»éÝí³Í ¿ñáïÇÏ Å³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý, å³ï³Ñ³Ï³Ý ѳݹÇåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: àõÕÇÝ Ï³Û³ÝáõÙ ¿, »ñµ ³ÛÝ ÙÇïí³Í ¿ Ýß³Ý-ëÇÙíáÉÇÝ: ²ñ³Ï³ÝÁ ϳñÍ»ë ³í»ÉÇ Ùáï ¿ êÇÙíáÉÇÏÇÝ, ÇëÏ Ï³Ý³óÇÝ` ºñ»õ³Ï³Û³Ï³ÝÇ ³ïÛ³ÝÇÝ: ²ñ³Ï³ÝÁ ù³ñï»½Ý ¿, Ýß��ÝÝ»ñÇ Ë³Õ³ñϳÛÇÝ Ñ³í³ù³ÍáõÝ: Ð. ¼áõÉáõÙÛ³ÝÁ ݳ˳·ÍÇ ù³ñ﻽³·ñáÕÝ ¿, ëÇÙíáÉÇÏ áõÝÇí»ñëáõÙÇ ë³Ñٳݳ¹ñáÕÁ: Üñ³Ý ¿ å³ïϳÝáõ٠˳ÕÇ å³ÛٳݳϳÝáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ç³ÝùÁ: Ø»ë³É³Ï³Ý ϳݳóÇ Ï»ñå³ñÁ ϳñÍ»ë ËáëáõÙ ¿, áñ ¿ñáëÇ å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ݳ»õ ³ñ¹Ç, Çñ»Ý µ³ó³Ñ³Ûï³Í ϳݳóÇ /Ù³ñÙÝÇ/ ëáõµÛ»ÏïÇ Çñ³íáõÝùÝ ¿: Èáõë³ÝϳñÝ»ñÁ ϳñÍ»ë ³ëáõÙ »Ý, áñ ëáõµÛ»ÏïÇ ¹»·»ñáõÙÝ»ñáõÙ µ³ó³-ѳÛï»É-Ù»ñϳóÝ»Éáõ å³ÑÁ ³ÛÝ ÙÇ³Ï Î»ñå³ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿, áñÇÝ Ý³ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ³Ùñ³·ñí»É, ³ÛëÇÝùÝ` ïñí»É ºñ»õ³Ï³Û³Ï³ÝÇ ³ý»ÏïÇÝ, ¹³ ѳÝϳñÍ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ å³ÑÝ ¿: Üß³Ý - Ï»ñå³ñÁ Ù»ñϳóÝáõÙ ¿ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ Ù»ñÏ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿: î»ÕÇÝ ¿ ÑÇᯐ è. ´³ñïÇ §êÇñ³ÛÇÝ ¹ÇëÏáõñëÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ¦ ·ñùÇó §ÃéãáÕ Ñáɳݹ³óáõݦ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ëÇñ³ÛÇÝ ¹»·»ñáõÙÝ»ñÁ ÇÝùݳÝå³ï³Ï ã»Ý, ³ÛÉ ×ßÙ³ñÇï ûµÛ»ÏïÇ áñáÝáõÙÝ»ñ, áõñ ò³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ λñå³ñÇ Ñ»ï, ³ÛëÇÝùÝ` ¹ñ³Ýù ëÇñ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ëÇñ³í»åÇ áñáÝáõÙÝ»ñ »Ý: ¸»·»ñáÕ ÏÇÝÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáÕ, Ù»ñϳóáÕ ÏÇÝÝ ¿, Ù»ñ ųٳݳϳÏÇóÁ. §...³í³Ý¹³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÃáõɳóáõÙÁ ³ñ¹Ç ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³×Á Çñ Ñ»ï µ»ñáõÙ ¿ ϳݳóÇ Ù³ñÙÝÇ ³×áÕ Ù»ñϳóÙ³ÝÁ: ÆÝãå»ë Ý߳ݳÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ³å»ë, ϳݳóÇ Ù³ñÙÇÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ, ¹³éÝáõÙ ÙÇ µ³Ý, áõñ ϳñ»ÉÇ ¿ ÙïÝ»É, áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ѻﳽáï»É, µ³ó»É, Ïïñï»É, »õ áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý³ñ·»É¦/ ü. êÏ»ñ¹»ñáõ¹, §²ÝѳݷëïáõÃÛáõݦ/: ²ñí»ëï³·»ïÁ Çñ Ù³ñÙÇÝ-ó³ÝϳëÇñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÇ íñ³, µñ»Ý¹Ç ϳ٠³é»õïñ³ÛÇÝ ýÇñÙ³ÛÇ ·áí³½¹Ç ï»ÕáõÙ: ²ÛÝ Ï³ñÍ»ë ³ëáõÙ ¿, áñ Ïáõ½»Ý³ñ ÉÇÝ»É ÝáõÛÝù³Ý ó³ÝϳÉÇ, áñù³Ý Í˳ËáïÇ áñ»õ¿ ï»ë³Ï, áñ Ïáõ½»Ý³ñ ³é»õïñ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÷á˳ñ»Ý ÉÇÝ»ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ: ¸³ ÷áñÓ ¿ í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ϳåÁ, ù³Ý½Ç ³é»õïñ³ÛÇÝ ·áí³½¹Á û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÏÝáç Ù³ñÙÇÝÁ áñå»ë ·áí³½¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý ËáÕáí³Ï` ÙÇçáó, ÇëÏ ³ñí»ëï³·»ïÁ Ó·ïáõÙ ¿ ÷áÕáó-׳ݳå³ñÑÝ»ñÇÝ ï»Õ³¹ñí³Í ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÁ û·ï³·áñÍ»É áñå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿Ùå³ïdzÛÇ ËáÕáí³Ï: ¸³ »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý ÷áñÓ ¿`÷áË»É Ï³Û³óáõÙ-׳ݳå³ñÑÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ, ¹Ý»É Ýáñ Ýß³ÝÝ»ñ` ëÇñ³Ë³ÕÇ Ýß³ÝÝ»ñ: ¶é»ÑÇÏ Ï»ñå³ñÁ ³í»ÉÇ ßáõï ËáëáõÙ ¿ ³Û¹ ÷áñÓÇ ï³å³ÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ²Û¹ ¹»·»ñáõÙÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µÝáõó·ñ»É, ѳٳӳÛÝ í»ñÁ Ýßí³ÍÇÝ, »õ áñå»ë ëáõµÛ»ÏïÇ Ï³Û³óáõÙ: Ø»Ýù Ñ³×³Ë µ³ó³ë³Ï³Ý ÇÙ³ëï »Ýù ¹ÝáõÙ §ÝÙ³Ýí»É¦ µ³éÇ Ù»ç »õ ³ñѳٳñÑ³Ï³Ý »ñ³Ý· ï³ÉÇë §Ë³Õ¦ µ³éÇÝ: ´³Ûó ÝÙ³Ýí»ÉÁ »õ ˳ÕÁ ϳ۳óÙ³Ý áõÕ»ÏÇóÝ»ñÝ »Ý: òáõó³¹ñ³ÝùÁ ÏñÏÝáõÙ ¿ ³ÛÝ áõÕÇÝ»ñÇ Ñ»ï³·Í»ñÁ, áñáÝù Ù³ñ¹Á µ³½Ù³ÏÇ ³ÝóÝáõÙ ¿, µ³Ûó ËݹÇñÁ ³ÛÝ ¿, áñ ÏñÏÝ»Éáí Ýñ³Ýó, ï»ëÝ»É, û ϳñá±Õ »Ý ³ñ¹Ûáù Ýñ³Ýù ¹³éÝ³É Ñ³ßí³ÝùÇ ëϽµÇ ѳٳñ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ»Ý³Ï»ï»ñ, áñáÝóÇó »ÉÝ»Éáí ϳñ»ÉÇ ¿ ÷áË»É Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: êÇÙíáÉÇÏÁ »õ ºñ»õ³Ï³Û³Ï³ÝÁ ÙïÝáõÙ »Ý ÷á˳ݳÏÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç. § ²ñí»ëïÁ ëïÇåáõÙ ¿, áñ áõÕÇÝ»ñÁ »õ ϳ۳óáõÙÝ»ñÁ ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ Ý»ñϳ ÉÇÝ»Ý, ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ßáß³÷»ÉÇ Ù»ÏÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ ÙÛáõëÇ Ù»ç, áñáí »õ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Çñ»Ý, ¹ÇÙ»Éáí ¸ÇáÝÇëÇáëÇÝ, áñå»ë ³ÝóÝáÕ í³Ûñ»ñÇ »õ Ùáé³óÙ³Ý Çñ»ñÇ ³ëïí³Í¦/Ä. ¸»ÉÛá½/:

1

Z

F

H

K

M

X

G

ѳïí³Í §¸ÇïÙ³Ý Ñ³ñóϦ ³ñï-ݳ˳·ÍÇó, ѳٳ¹ñáÕÝ»ñ ².ºñáýý»Û»í, î.ìáÉÏáí³

31

31

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

í³ñ­¹³Ý­³½³ï­Û³Ý / áõñÇßÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ

I

I

Üà­ð²­ð²ð­öàð­Ò²­è²­Î²Ü­²ð­ìºê­îƭκÜî­ðà­ÜÀ

ѳۭ ï³­ ñ³­ ñ»É­¿ñ­èà­ ´ºðî­äà­ Ôàê­ Ú²Ü­ºô­¼²­ ì²Î­ ܺð­ÐÆØ­ ܲ¸­ ð²­ ØÆ ºðÆ­ î²­ ê²ð¸­²ð­ 캭 î²­ ¶ºî­ ܺ­ ðÆ­Øð­ òàôÚ κð­ ä²ð­ ìºêî ·»­ ճݭ ϳñ­ ãáõ­ ÃÛáõÝ,­ù³Ý­ ¹³Ï,­ÇÝë­ ï³­ ÉÇ­ ³­ óÇ­ ³,­ å»ñ­ ýáñ­ Ù³Ýë,­Ë³­ éÁ­ï»Ë­ ÝÇ­ ϳ êîºÔ­ ̲­ ¶àð­ ̲­ βܭ¶ð²­ β­ Üàô­ ÂÚàôÜ ³ñ­ Ó³Ï,­åá­ »­ ½Ç­ ³ ºð²ÄÞ­ îàô­ ÂÚàôÜ ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ Íáõ­ ÃÛáõݭϳ٭ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ ͳ­ Ï³Ý ÇÙå­ ñá­ íÇ­ ½³­ óÇ­ ³ ìÆ­ ¸º­ à­²ðî Ûáõ­ ñ³­ ù³Ýã­ Ûáõñ­áÉáñ­ ïǭѳ­ Ù³ñ­Ý³­ ˳­ ï»ë­ í³Í­¿ñ Ùñ­ ó³­ Ý³Ïª­$­1,500­

I

Ùñ­ó³­Ý³­Ï³­ÏÇñ­Ý»ñ

¸Ç­ ³­ ݳ­Ð³­ Ïáµ­ ۳ݭ /íÇ­ ¹»­ á­³ñï/ îÇ·­ ñ³Ý­Ê³­ ã³ïñ­ ۳ݭ/íÇ­ ¹»­ á­³ñï/ γ­ ñ»Ý­Ô³ñëÉ­ ۳ݭ­­/·ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ/ γ­ ñ»Ý­úѳݭ ۳ݭ­­ /»ñ³Åß­ ïáõ­ ÃÛáõÝ/

32

Àëï üñ»¹»ñÇÏ æ»ÛÙëáÝÇ, Ù»ñûñÛ³ åáëïÙá¹»éÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ ÙÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ í³Ë׳ݳµ³Ý³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïáí.1 §å³ïÙáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ¦ (ü. üáõÏáÛ³Ù³), §Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ¦ (Ä. ´á¹ñdzñ), §Ù³ñ¹áõ Ù³ÑÁ¦ (Î. È. êïñáë »õ Ø. üáõÏá), §Ñ»ÕÇݳÏÇ Ù³ÑÁ¦ (è. ´³ñÃ), §·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ¦ (¸. ´»É »õ è. ²ñáÝ) »õ ³ÛÉÝ: ²í³ñïÝ»ñÇ »õ ٳѻñÇ ³Ûë ѳÕóñß³íÁ ϳñÍ»ë Éñ³óÝ»Éáõ »Ï³í ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ, áñÁ Ùá¹»éÝÇëï³Ï³Ý §Ëáßáñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñǦ í»ñçÇÝ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ ¿ñ: ²Ûë ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏÁ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÇÙ³ëïáí Çñ Ñ»ï µ»ñ»ó ÙÇ³Ï áõ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùÝ` ÑÇÙݳÑáë³ÝùÇ ·³Õ³÷³ñÇ ³ÝÏÙ³ÝÝ, áõ ÑáÕ Ñ³ñÃ»ó µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ³Ûë µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÁ »Õ³í ³ÛÝ, áñ ëÏëí»ó ϳñ»õáñí»É ÙÇÝã ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ·ÍÇó ¹áõñë Ùݳó³Í §áõñÇßǦ Ó³ÛÝ»ñÁ: ²Û¹ Ó³ÛÝ»ñÇó (§áõñÇßÇ ¹ÇëÏáõñëÝ»ñÇó¦) ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ûñ»õë ϳݳÝó Ó³ÛÝÝ ¿ñ: ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÏÝáçÁ ûï³ñ»Éáí Çñ»ÝÇó` ÇÝùݳµ»ñ³µ³ñ Ýñ³Ý ÁÝÓ»é»É ¿ Çñ ÇëÏ §áõñÇßÁ¦ ¹³éݳÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, §áõñÇߦ, áñÁ åáëïÙá¹»éÝÇëï³Ï³Ý åñ³ÏïÇϳÛáõÙ ¹Çï³ñÏí»É ¿ áñå»ë §ûï³ñ¦: ÐÇß»Ýù, áñ ÑÇÙݳÑáë³ÝùÇ Ï³Ù ·Í³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý §·»ñ³·áõÛÝ ùáõñÙ¦ ¶. л·»ÉÝ ³éѳë³ñ³Ï ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ, áñ ÏÝáçÁ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³Í ãѳٳñ»Ý:2 ƽáõñ ã¿, áñ ûï³ñÇ ³Ûë ÙáïÇíÁ (ÑÇß»Ýù ø³ÙÛáõÇ §úï³ñ³Ï³ÝÁ¦) Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ùá¹»éÝÇëï³Ï³Ý åñ³ÏïÇϳÛáõÙ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí ÎáÏáßϳÛÇ` §Ø³ñ¹³ëå³ÝÁ` ÏÝáç ÑáõÛëÝ ¿¦ åÇ»ëÁ (1907), سñÇÝ»ïÇÇ ÏݳïÛ³óáõÃÛáõÝÝ áõ ³ë»Ýù` ¸ÛáõµÛáõý»Ç §Î³Ý³Ûù¦ ûñ»õë Íñ³·ñ³ÛÇÝ ûñÇݳÏÝ»ñ »Ý: ÎÇÝÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ñ áñå»ë ûï³ñ »õ Ñ»Ýó ³Û¹ å³ï׳éáí ³Ûëûñ ÏÝáç Ó³ÛÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ϳñ»õáñ: ´³Ûó áñáß ¹»åù»ñáõÙ (Ù³ëݳíáñ³å»ë í³Õ ý»ÙÇÝÇëï³Ï³Ý ³ñí»ëïáõÙ) ³Ûë ³½¹»óÇÏáõÃÛáõÝÁ ѳëÝáõÙ ¿ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ˻ɳѻÕáõÃÛ³Ý, ³ÛÝù³Ý, áñ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝѳëϳݳÉÇ áõ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¹ÇïáÕÇÝ ÷á˳Ýó»É Çñ ϳñ»õáñ ³ë»ÉÇùÁ, ÷³ëï, áñÁ ÝϳïáõÙ ¿, ûñÇݳÏ` Ø»ñÇ ø»ÉÇÝ:3 ¸Ç³Ý³ гÏáµÛ³ÝÇ ³ñí»ëïÁ ½»ñÍ ¿ ³Ûë µ³ñ¹áõÃÛáõÝÇó: ܳ ³ÛÝ ë³Ï³í³ÃÇí Ñ³Û ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇó ¿, áõÙ ·áñÍ»ñáõÙ (ѳϳ¹ñí»Éáõ ÷á˳ñ»Ý) ³ÙµáÕç³ÝáõÙ »Ý §ûï³ñǦ »õ §áõñÇßǦ, Ùá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ÙdzÝ߳ݳÏáõÃÛ³Ý »õ åáëïÙá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ûûõáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñÁ: ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ ³½¹»óÇÏ »Ý »õ ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ã»Ã»õ, µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó »Ý »õ ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³×»ÉÇ, ï»ùëï³ÛÇÝ »Ý »õ ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï å³ïÏ»ñ³ÛÇÝ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñϳïí³ÍáõÃÛ³Ý Ïǽ³Ï»ïáõÙ ÁÝÏ³Í ÇÝùÝáõÃÛ³Ý` ÏáɳųÛÇÝ-ýñ³·Ù»Ýï³ñ (γñÇÝ» سó³ÏÛ³Ý), ëÇÙíáÉÇëï³Ï³Ý (²ñ»õÇÏ ²ñ»õß³ïÛ³Ý), ¿ëûïǽ³óí³Í (ܳñÇÝ» ²ñ³ÙÛ³Ý) Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: êñ³Ýáí, ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ܳ½³ñ»Ã γñáÛ³ÝÁ, Ù³ñÙݳíáñíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÛÝ ïÇåÁ, áñÁ ѳñϳ¹ñí³Í »Õ³í í»ñ³åñ»Éáõ` ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³ÝÇó (ËáñÑñ¹³ÛÇÝ) ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý (Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ) Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Éáõó ëï»ÕÍí³Í ѻճ÷áË³Ï³Ý å³ÛÃÛáõÝÁ, ¹³éݳÉáí ³Û¹ ÏáÉ»ÏïÇí ³ÝóÙ³Ý ÏñáÕÁ£4 ¸Ç³Ý³Ý »õë ³Ûë ³ÝóÙ³Ý ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ý ÏñáÕÝ ¿, µ³Ûó ¸Ç³Ý³ÛÇ ³ñí»ëïÁ ÙÇïáõÙ áõÝÇ ëÇÝû½»Éáõ ³Ûë ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éϳ »ñϳÏÇáõÃÛáõÝÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÏÇÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇÝ, ³å³ ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ ýáñÙ³É, ïíÛ³É ¹»åùáõÙ å³ïÏ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, Ùáï »Ý ´³ñµ³ñ³ øñÛáõ·»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ, µ³Ûó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý øñÛáõ·»ñÇ ·áñÍ»ñÇ Í³Ûñ³Ñ»Õ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãÝ ¿É Ñ»Ýó ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ϳÝ˳ÙÇï Ï»ñåáí ѳëóÝáõÙ ¿ ×ÝßáÕ ³ëïÇ׳ÝÇ:5 ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ, ½»ñÍ ÉÇÝ»Éáí ³Ûë ³ëïÇ׳ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý³óí³ÍáõÃÛáõÝÇó, ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ³í»ÉÇ ßáõï ûûõ »Ý, ù³Ý ×ÝßáÕ: ¸Ç³Ý³Ý µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí Ùáï ¿ Ø»ñÇ ø»ÉÇÇÝ (Ù³ëݳíáñ³å»ë, Ùáñ áõ »ñ»Ë³ÛÇ »õ Ù³ÝϳϳÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ ßáß³÷»ÉÇë), µ³Ûó ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó ýáñÙ³É ÇÙ³ëïáí, ³ÛÝ ¿` å³ïÏ»ñÇ ³é³çݳÛÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝÇÝã` ø»ÉÇÇ ¹»åùáõÙ ³é³çݳÛÇÝÁ ï»ùëïÇ ÏáÝó»åïáõ³É ѳñÃáõÃÛáõÝÝ ¿: ø»ÉÇÝ ¹ÇïáÕÇ ³ãùÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ ÷á˳ñ»Ý, ³í»ÉÇ ßáõï ¹ÇÙáõÙ ¿ ÙïùÇÝ: ¸Ç³Ý³Ý` ³ãùÇ ÙÇçáóáí ¿ ÷áñÓáõÙ ¹ÇÙ»É ÙïùÇÝ: ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ, Çñ»Ýó ËáñÁ ÇÙ³ëï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ñÓ, ½»ñÍ »Ý Ó³ÝÓñ³ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ íï³Ý·Çó, ù³Ý½Ç ¸Ç³Ý³Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ ѳٳï»Õ»É Çñ Ïï³íÝ»ñÇ (§Î³± Ù»ÏÁ, áí ¹»é...¦

...§·»ñ³·áõÛÝ ùáõñÙ¦ л·»ÉÝ ³éѳë³ñ³Ï ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ, áñ ÏÝáçÁ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³Í ãѳٳñ»Ý...

32


00_______

± ÆÝãÁ ݳ ÏáãáõÙ ¿ inverted millenarianism ï»°ë Jameson, Fredric Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke Univ Pr (Trd),1992: 2 î»°ë Âñåìèðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ: Ôèëîñîôèÿ, Ì. ÀÑÒ, Ìí.: Õàðâåñò, Ñîâðåìåííûé ëèòåðàòîð, 2001¿ç 1121 3 î»°ë Hopkins, David After Modern Art 1945-2000, Oxford Univ. Press, 2000, ¿ç 184: 4 î»°ë Adieu Parajanov – Contemporary Art of Armenia, Springerin, Vienna, 2003, ¿ç 60: 5 Øï³¹ñí³Í Ï»ñåáí ×ÝßáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»Éáõ í³é ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ »Ýù ѳٳñ»É 90-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ñí³Í øñÛáõ·»ñÇ ³Ñé»ÉÇ »õ ѳٳï³ñ³Í ÇÝëï³ÉdzódzݻñÁ: 6 î»°ë Eco, Umberto The Name of the Rose: including Postscript to the Name of the Rose, Harvest Books, 1994, ¿ç 531: 7 Æ ¹»å, ³Ûë ëϽµáõÝùÝ ¿ áñ¹»·ñ»É ݳ»õ ´. øñÛáõ·»ñÁ: 8 ²Ûë Ù³ëÇÝ ß³ï »Ý ·ñáõÙ ³ñ»õÙïÛ³Ý ³ñí»ëï³µ³ÝÝ»ñÁ, ï»°ë, ûñÇݳϪ Lucie-Smith, Edward Art Today, Phaidon Press Inc, New York, 2002, ¾ç 396 9 Àݹ áñáõÙ, ³ÛɳËáÑ ³í³Ý·³ñ¹ÇëïÇ í»ñÁ Ýßí³Í Ùá¹»ÉÁ »õë ïíÛ³É Çñ³íÇ׳ÏÇ ÍÝáõݹ ¿ñ, »ñµ ÊêÐØ-Á ѳɳÍáõÙ ¿ñ ³í³Ý·³ñ¹Á, µ³Ûó ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý áõÅÁ Ïáñóñ³Í, ù³Ý½Ç ³í³Ý·³ñ¹Ý ³Ûëûñ ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë ãÇ Ñ³É³ÍíáõÙ: ²Ûëûñ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ËݹÇñÁ áã û ѳϳ¹ñíáÕ ³ÛɳËáÑÇÝ, ³ÛÉ, ÇÝãå»ë Ýßí»ó, Ùáé³óí³Í áõñÇßÇÝ (ϳݳÝó, ¿ÃÝÇÏ »õ ³ÛÉ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ, ³ÛÝ ¿ª Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý §áõñÇßǦ (³Ý·Ç1

(1999), §²Ù»Ý ÇÝã ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ¦ (1999)) »õ ÇÝëï³ÉdzódzݻñÇ (§´³ó³Ï³ ÑÛáõÃÇ Ñ³ÙÁ¦ (1997), §Ð³çáñ¹Á ÝáõÛÝÝ ¿¦ (1998)) Ï»Ýëáõñ³Ë ýáñÙ³Ý` ³ñ¹»Ý íǹ»áÝ»ñáõÙ ³éϳ Ëݹñ³Ñ³ñáõÛó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²Ûë ÇÙ³ëïáí, ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ Ùáï »Ý àõÙµ»ñïá ¾ÏáÛÇ åáëïÙá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ·áñÍÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇÝ. ³åëï³ÙµáÕ, µ³í³Ï³Ý Ëݹñ³Ñ³ñáõÛó, µ³Ûó, ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ѳ׻ÉÇ:6 ê³ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ¸Ç³Ý³ÛÇ ³ñí»ëïáõÙ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ýáñÙ³Ý ³ËáÛ³ÝÝ»ñ ã»Ý, ÷³ëï, ÇÝãÁ ËÇëï ѳ½í³¹»å ¿ å³ï³Ñáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïáõÙ: ¸Ç³Ý³Ý ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï Ñ³Û ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇó ¿, áõÙ ³ñí»ëïÁ ãÇ »ñϳïí»É ϳ٠ß÷áÃí»É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ùá¹»éÝÇëï³Ï³Ý Ù»Ýï³ÉÇï»ïÇó »ÏáÕ ÙdzÝ߳ݳÏáõÃÛ³Ý »õ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ»ÕÑ»ÕáõÏáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ: ¸Ç³Ý³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ó»õ³íáñÙ³Ý ÷áõÉÁ ѳÙÁÝÏ»É ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ë³ñËÉÙ³Ý` å»ñ»ëïñáÛϳÛÇ »õ ³ÝÏÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï: ¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ë³ ëáódzɳå»ë ³½¹»óÇÏ å³ïÏ»ñÇ (åɳϳïÇ) ³ÝÏáõÙÝ ¿ñ, ³í»ÉÇ ×Çßï, åɳϳïÇó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ùݳó»É ¿ñ ½áõï ýáñÙ³É ÏáÕÙÁ (å³ïÏ»ñÇ ³½¹»óÇÏáõÃÛáõÝÁ), ³ÛÉ áã û ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: êñ³ÝÇó ¿É Ñ»Ýó û·ïíáõÙ ¿ ¸Ç³Ý³Ý` ³½¹»óÇÏ å³ïÏ»ñÇ ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí Çñ»Ý Ñáõ½áÕ ËݹÇñÝ»ñáí:7 ²Ûë Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ³ñ¹»Ý ϳñÇù ãϳñ ³ñí»ëïÁ ¹Çï³ñÏ»Éáõ, áñå»ë ½»Ýù` áõÕÕí³Í ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ÇÝãå»ë §ºññáñ¹ ѳñÏáõÙ¦ ¿ñ: ¸Ç³Ý³ÛÇ ³ñí»ëïÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ åñáµÉ»Ù³ïÇϳÛÇ íñ³, ÇÝãÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿, áã û ³ÛɳËáÑ – Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý (ѳٳϳñ·Ç ÙÇÝ߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å), ³ÛÉ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý – ϳéáõóáÕ³Ï³Ý (Ñ»ÕÑ»ÕáõÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å) Ùáï»óáõÙ: ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñáõÙ ³éϳ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ §³ÝÓݳϳÝ-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý¦ ã³÷áõÙÇÝ, ³ÛÉ áã û §É³í ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ – í³ï ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõݦ ѳϳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë í»ñçÇÝ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý ³ÝѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ í»ñçÇÝë å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Çñ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ù»ñÅáճϳÝáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý ãϳ:8 ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, ÙÇ»õÝáõÛÝ ³ñí»ëï³·»ïÁ ¹ÇÙ³¹ñáõÙ ¿ Ýñ³Ý, ÇÝãÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ »õ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝãÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÙ ¿: ²Ûë ѳϳë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ý»ñËáõÅáõÙ ¿ ³ñí»ëï, »ñµ ß³ï ϳñ× Å³Ù³Ý³Ïáõ٠ϳ٠ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ ÙÇ»õÝáõÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÁ (û° ÝáõÛÝ, û° ï³ñµ»ñ ³ñïÇëïÇÏ ÙÇçáóÝ»ñáõÙ) ëï»ÕÍáõÙ ¿ ëϽµáõÝùáñ»Ý ï³ñµ»ñ ·áñÍ»ñ. û° ¿ëûëïÇϳϳÝ, û° ѳϳ¿ëûïÇϳϳÝ, û° ³ÝÙÇç³Ï³Ý, û° ѳϳ³ÝÙÇç³Ï³Ý, û° å³ïÏ»ñ³ÛÇÝ, û° ѳϳå³ïÏ»ñ³ÛÇÝ, û° ÙáÝáõÙ»Ýï³É, »õ û° ѳϳÙáÝáõÙ»Ýï³É: Z

F

H

K

M

X

G

33

1

³ÝÅ»ÉÇϳ ù³áõýÙ³Ý §ÏáñÝ»ÉÇ³Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñå»ë Çñ ·³ÝÓ»ñǦ 1785Ã.

2

ϳñÇÝ» Ù³ó³ÏÛ³Ý,

3

Ù³ñdz ëǵ»É³ Ù»ñÇ³Ý §9-ñ¹ å³ïÏ»ñÁ ÙÇç³ïÝ»ñÇ ë»ñáõݹݻñÇ »õ ëáõñÇݳÙáÝ Ï»ñå³ñ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ¹Çë»ñï³ódzÛÇó 1719Ã.

4

³ñï»ÙÇëdz ç»ÝïÇÉ»ëÏÇ §Ñáõ¹ÇÃÝ áõ ³Õ³ËÇÝÁ ûÉáý»ñÝ»ëÇ ·ÉËÇ Ñ»ï¦ 1625Ã.

5

íÇïá ³ÏáÝãÇ §ù³ÛÉáí ·áñͦ 1970Ã.

6

ûëϳñ ÏáÏáßϳ §“¹»·»Ý»ñ³ï ³ñí»ëï³·»ïÇ” ¹ÇÙ³Ýϳñ¦ 1937Ã.

7

ݳñÇÝ» ³ñ³ÙÛ³Ý §caravaggisque¦

33

1 2

3 4

5

6

7

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ êàðòèíà íà _______ èè ðàö òàâ ðåñ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ï³Ïó³Ï³Ý ÙÕáõÙÝ»ñ, ý³Ýﳽdzݻñ »õ ³ÛÉÝ)) ϳñ»õá________ ñ»ÉÝ ¿: ²ÛëÇÝùÝ` ³éϳ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ñÓ»óáõÙÁ, ________ ________ ³ÛÉ áã û ß»ßïáõÙÁ, ÇÝãÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ³ÛɳËáÑ ³ñí»ë________ ï³ ·»ïÇ Ùá¹»ÉÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ï»°ë Hopkins, David After ________ ________ Modern Art 1945-2000, Oxford Univ. Press, 2000, ¿ç 219________10 223, 243-245: ________ 10 Àݹ áñáõÙ, ²ñï»ÙÇëdz æ»ÝïÇÉ»ëÏÇÝ æáõ¹Ç âÇϳ·áÛǪ ________ ________ §ÀÝÃñÇùǦ å³ïí³íáñ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇó ¿: ________ 11 î»°ë Kelly, Mary Post-Partum Document, Univ. of ________ ________ California Press, Vienna, 1998 ________ 12 ²Ûë ÇÙ³ëïáí µ³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ ¹»Ïáñ³ïÇí ÏÇñ³é³Ï³Ý ________ ³ñí»ëïÇ »õ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÇÉÛáõëïñ³ódzÛÇ ëϽµáõÝù________ ________20 Ý»ñÁ ϳñ»õáñ»Éáõ ÙáïÇíÁ, ÇÝãÁ Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñáí ·ÝáõÙ ________ ¿ ÙÇÝã»õ سñdz êǵÇɳ Ø»ñdzÝÇ` ÙÇç³ïÝ»ñÇ Ï»Ýë³________ ________ Ï»ñåÇ ÇÉÛáõëïñ³ódzݻñÝ, áõ µáõÝ ý»ÙÇÝÇëï³Ï³Ý ³ñ________ í»ëïáõÙ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ, ûñÇݳϪ ØÇñǻ٠޳÷ÇñáÛÇ, ________ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, §ý»Ù³ÅÝ»ñǦ Ù»ç: ¸Ç³Ý³ÛÇ ¹»åùáõÙ ________ ________ ³Ûë µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ûñ»õë Ýñ³________ Ýáí, áñ Ýñ³ ³ñí»ëïÁ, ÇÝãå»ë Ýß»óÇÝù, Ó»õ³íáñí³Í ¿ ________ ________30 ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÙáÝáõÙ»Ýï³É ³ñí»ëïÇ »Ýóï»ùëïáõÙ: ________ ƽáõñ ã¿, áñ ÙáÝáõÙ»Ýï³ÉáõÃÛáõÝÁ û° ã³÷»ñÇ, û° ³½________ ¹»óáõÃÛ³Ý ¸Ç³Ý³ÛÇ ·áñÍ»ñÇ ³Ù»Ý³Ñ³ïϳÝß³Ï³Ý ________ ________ ýáñÙ³É ï³ññ»ñÇó ¿: ________ 13 î»°ë Pollock, Griselda Vision and Difference: Feminity, ________ ________ Feminism and Histories of Art, London, New York, 1988, ________ ¿ç 16 ________ 14 î»°ë Hopkins, David After Modern Art 1945-2000, Oxford ________40 ________ Univ. Press, 2000, ¿ç 191 ________ 15 Øá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ÑÇÙݳÑáë³ÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ç¹»³________ ÉÇ áõ ¹ñ³ ϳåÇ Ù³ëÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ûɻáÉá·Ç³ÛÇ ________ ________ Ñ»ï, ÇÝãÁ Ù»Í Ñ³ßíáí ÙÇçÝáñ¹í³Í ¿ ¶. л·»Éáí »õ Ýñ³ ________ í³Õ ßñç³ÝÇ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ ï»°ë ________ ________ Stokstad, Marilyn Art History, second edition, Prentice ________ Hall, Inc., and Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New ________50 York, 2002, ¿ç 1128: êÃáùëû¹Á, ³ñí»ëïáõÙ ³Ûë å³ï________ ________ Ï»ñ³óÙ³Ý Ë³ñËÉÙ³Ý í³é Ý»ñϳ۳óáõóÇã ¿ ѳٳñáõÙ ________ ÂáÙ³ë سùÇí»ÉÇÇÝ, áñÝ ³ëáõÙ ¿. §Î³ñÍ»ë å³ïÙáõ________ ________ 8 ÃÛáõÝÁ ³ÛÉ»õë áñ»õ¿ ѳïáõÏ Ó»õ ãáõÝÇ, áã ¿É ³ÛÝ ÙÇ ÇÝã-áñ ________ ѳïáõÏ ï»Õ ¿ ·ÝáõÙ¦: ________ 9 ________ ________ 10 ________60 ________ 11 ________ µ³ñµ³ñ³ ùñÛáõ·»ñ 1994Ã. ________ ________ ³¹ñÇ³Ý ÷³Û÷»ñ 1981Ã. ________ 12 ________ ù³ñáÉÇ ßÝ»»Ù³Ý §Ý»ñùÇÝ åïáõÛï¦ 1975Ã. ________ ________ 13 Ù³ñÇ Ï³ë³ï §Ù³Ûñ³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃÛáõݦ 1891Ã. ________ ________70 ³ñ»õÇÏ ³ñ»õß³ïÛ³Ý, ________ 14 ________ ________ 15 ³¹»É³Ç¹ ɳµÇÉ-ÅÛáõ³ñ §ÇÝùݳ¹ÇÙ³Ýϳñ »ñÏáõ ³ß³________ ________ Ï»ñïáõÑáõ Ñ»ï¦ 1785Ã. ________ ________ 16 ϻû ÏáÉíÇó, §³åëï³ÙµáõÃÛáõݦ1903 ________ ________ Å³Ý ¹ÛáõµáõýÛ» §Ï³Ý³Ûù¦ ß³ñùÇó §Ù»ï³ýǽÇϳ¦ ________8017 1950Ã. ________ ________ ç»ÝÇ ÑáÉó»ñ §å³ßïå³Ý»ù ÇÝÓ ÇÙ áõ½³ÍÇó¦ 1988Ã. ________ ________ 18 ÙÇñdz٠߳÷Çñá §ëñïáí ½·³ó³Í¦ 1979Ã. ________ ________ ________ 19 ëÃÛáõ³ñà µñǽÉÇ §ÇëÏ ³Ûëûñí³ Ñ³Ù³ñ áãÇÝ㦠1972Ã. ________ ëÇÝ¹Ç ß»ñÙ³Ý §³Ýí»ñݳ·Çñ¦ ýÇÉÙÇ Ï³¹ñ Ñ.6 1977Ã. ________ ________90 20 Ù»ñÇ ù»ÉÇ §Ñ»ïÍÝÝ¹Û³Ý ÷³ëï³ÃáõÕæ ________ ________ 21 í³ÉÇ ¿ùëåáñï, ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

34

²ÛÝáõÑ»ï»õ ѳϳ¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ³ñïÇëïÇÏ ÙÇçáóÁ` ÙÛáõëÇÝ (ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ïï³íÁ` íǹ»áÇÝ), ϳ٠ٻÏÇó` ÷³ËãáõÙ ÙÛáõëÇ Ù»ç: Ð³Û Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïÁ ÙÇïáõÙ áõÝÇ Ù»ñà ѳÛïÝí»Éáõ ѻճ÷áË³Ï³Ý ³ÏïÇíǽÙÇ Ù»ç, Ù»ñÃ` ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ÏÕ½Û³ÏÝ»ñáõÙ: ¸Ç³Ý³Ý ³ÛÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇó ¿, áí ûûõáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç³óÝ»É ³Ûë »ñÏáõëÁ: àõ ë³ Ñݳñ³íáñ ¿ ÙdzÛÝ Ã»Ã»õáõÃÛ³Ùµ, µ³Ûó ûûõáõÃÛáõÝÁ áã û áñå»ë ëï»Õͳ·áñÍ»Éáõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß (Ù³ñ¹ å»ïù ¿ ûûõ ëï»Õͳ·áñÍÇ), ³ÛÉ Ý³ áõÕÕ³ÏÇ ³Û¹å»ë ¿ ëï»Õͳ·áñÍáõÙ: êñ³ ³Ù»Ý³í³é ³å³óáõÛóÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¸Ç³Ý³ÛÇ áÕç ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùáõÙ ã»ë ·ïÝÇ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ, áñÁ Ý»ñ¹³ßݳÏáñ»Ý ã½áõ·³ÏóíÇ Ùݳó³ÍÇ Ñ»ï, ÉÇÝÇ ¹³ Ïï³í, íǹ»á, û ÇÝëï³Édzódz: ²Ûë ÇÙ³ëïáí ¸Ç³Ý³ÛÇ ³ñí»ëïÁ ûÅïí³Í ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïÇÝ ³Û¹ù³Ý å³Ï³ëáÕ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: îíÛ³É óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ Ñ»Ýó ³Ûë ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ÷áñÓ ¿: ¸Ç³Ý³ÛÇ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ ûÅïí³Í ¿ Ó»õ³ÛÇÝ ëåáÝï³Ý ï³Ïïáí, ³Ûëï»ÕÇó ¿É` ¸Ç³Ý³ÛÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ íǹ»áÝ»ñáõÙ ³éϳ éÇÃÙÇÏ ÷á÷á˳ϳÝáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ Ó»õ³ÛÇÝ ¿É»Ù»ÝïÁ (å³ïÏ»ñÁ), ¸Ç³Ý³ÛÇ Ùáï ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³ë»ÉÇùáí (ï»ùëï): ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, ¸Ç³Ý³ÛÇ Ïï³íÝ»ñáõÙ »õ ѳïϳå»ë ÇÝëï³ÉdzódzݻñáõÙ ï»ùëïÁ ëï³ÝáõÙ ¿ å³ïÏ»ñÇ áõÅ·ÝáõÃÛáõÝ: ¸ñ³Ýù ¹³éÝáõÙ »Ý ³Ýµ³Å³Ý »õ Ý»ñ¹³ßݳÏ: лïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ¿ñ, áñ Ñݳñ³íáñ »Õ³í ë»÷³Ï³Ý Ó³Ûݹ ϳñ»õáñ»ÉÝ áõ ³é³ç³¹ñ»ÉÁ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ: ²Ûë »Ýóï»ùëïáõÙ ³ñí»ëï³·»ïÁ (»õ ÏÇÝ ³ñí»ëï³·»ïÁ` ѳïϳå»ë) Çñ»Ý í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ áñå»ë ËݹñÇ, »õ Çñ ³ñí»ëïÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³Û¹ ËݹÇñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ûµÛ»ÏïÇí ÙÇçáó, áñÁ ³ñí»ëï³·»ïÇ ë»é³ÛÇÝ å³ïϳݻÉÇáõÃÛ³Ý, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»Ýë³÷áñÓÇ, Ýñ³Ý ßñç³å³ïáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇ áõ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÝ ¿: ²Ûëï»Õ (Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ) ѳë³ñ³Ï³Ï³ÝÁ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ ¿ ³ñí»ëï³·»ïÇ Ù»ç, ³ÛÉ áã û ³ñí»ëï³·»ïÝ ¿ ï³ññ³ÉáõÍíáõ٠ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç (ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳Ï): ¸Ç³Ý³ÛÇ ³ñí»ëïÁ Ñ»Ýó ³Ûë ³ÙµáÕç³óÙ³Ý ûñÇÝ³Ï ¿, áñÁ ó³íáù å³Ï³ëáõÙ ¿ ݳ»õ ß³ï Ñ»°ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ Ùáï, áñáÝù ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ÛɳËáÑ ³í³Ý·³ñ¹ÇëïÇ ³ñïÇëïÇÏ Ùá¹»ÉÁ: ܳ ýáñÙ³ÛÇ ³éáõÙáí ѳí³ï³ñÇÙ ÙݳÉáí å³ïÏ»ñÇ ³½¹»óÇÏáõÃÛ³Ý Ùá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇÝ, ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, áñ¹»·ñáõÙ ¿ åáëïÙá¹»éÝÇëï³Ï³Ý §áõñÇßÇ ¹ÇëÏáõñëÁ¦ áñå»ë ³½¹»óÇÏ å³ïÏ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ: ²ñí»ëïÇ áÕç å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÏÇÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ ûýÇóÛ³É ³ñí»ëïÇ áõ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³Éï»ñݳïÇí ϳ٠§áõñÇßÇ ¹ÇëáõÏáõñë¦ ³å³Ñáí»ÉÁ: γݳÝó ³ñí»ëïÇ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ ³ÙµáÕç³óÝáÕ ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ »Ýù ѳٳñ»É ²¹ñdzݳ ö³Û÷»ñÇ §ÆÝùݳ¹ÇÙ³Ýϳñ, áñï»Õ ͳÛñ³Ñ»Õ³óí³Í »Ý ÇÙ Ý»·ñáǹ ¹ÇÙ³·Í»ñÁ¦ ³ß˳ï³ÝùÁ (1981): ÎÇÝ ³ñí»ëï³·»ïÁ ·Çï³Ïó³µ³ñ ß»ßïáõÙ ¿ Çñ §áõñÇߦ ͳ·áõÙÁ` ³ñí»ëïÁ ¹Çï³ñÏ»Éáí áñå»ë §áõñÇßǦ Ëݹñ³Ñ³ñáõÛó Ó³ÛÝÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ïÇñáõÛÃ: ²ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ë³ Ýáñ »ñ»õáõÛà ã¿, Áݹ áñáõÙ, ë³ ½áõï ��³Ý³óÇ Çñ³íÇ×³Ï ã¿, ³ÛÉ ³ÛÝ µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ϳ٠ËÙµ»ñÇ, áíù»ñ ÁݹáõÝí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ (ÑÇÙݳÑáë³ÝùÇ) ѳٳñ ¹³éÝáõÙ »Ý ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ (ÑÇß»Ýù ý³ßÇëï³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ ¿ùëåñ»ëÇáÝÇëïÝ»ñÇ Ñ³É³Í³ÝùÁ áñå»ë §¹»·»Ý»ñ³ï¦ ³ñí»ëï »õ ÎáÏáßϳÛÇ ÇÝùݳ¹ÇÙ³ÝϳñÁ, áñÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ í»ñݳ·ñ»É ¿ñ áñå»ë §“¸»·»Ý»ñ³ï ³ñí»ëï³·»ïÇ” ¹ÇÙ³Ýϳñ¦ (1937)):9 àõëïÇ Ï³Ý³Ýó ³ñí»ëïÁ, ÇÝãå»ë Ýßí»ó í»ñ»õáõÙ, §áõñÇßÇ Ó³ÛÝÁ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ³ñí»ëïÇ ³Ù»Ý³Ñ³ïϳÝß³Ï³Ý ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ÙdzÛÝ: γݳÝó ³ñí»ëïáõÙ §áõñÇßǦ ³Ûë ¹ÇëÏáõñëÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñáõÙ. ѳïáõÏ Ï³Ý³óÇ ½·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ ËݹÇñÝ»ñ (Ù³ÛñáõÃÛáõÝ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËݳÙù, »õ ³ÛÉÝ), ÏÝáç ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñ (ÇÝùݳ¹ÇÙ³ÝϳñÝ»ñ, ÏÝáç ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹»ñÁ, ϳݳóÇ Ù³ñÙÝÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ, »õ ³ÛÉÝ) »õ ³í³Ý¹³µ³ñ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ѳٳñíáÕ ³ñí»ëï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»õáñ»ÉÁ (¹»Ïáñ³ïÇí ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëï, ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÇÉÛáõëïñ³ódzݻñ, »õ ³ÛÉÝ): ²Ûë »ñ»ù ·ÇÍÁ ϳñÙÇñ ûÉÇ ÝÙ³Ý ³ÝóÝáõÙ »Ý ϳݳÝó ³ñí»ëïÇ ³ÙµáÕç å³ïÙáõÃÛ³Ý ÙÇçáí: гïáõÏ Ï³Ý³óÇ ·áñͳéáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñáõÙÁ ³éϳ ¿ñ ¹»é ´³ñáÏáÛÇ ³ñí»ëï³·»ï ²ñï»ÙÇëdz æ»ÝïÇÉ»ëÏÇÇ ·áñÍ»ñáõÙ, áí ѳïáõÏ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ñ ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñÇ: ²Ûë ËݹÇñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ý»ÙÇÝÇëï æáõ¹Ç âÇϳ·áÝ Çñ` Ý߳ݳíáñ ϳݳÝó ÁÝÃñÇùÁ ÇÝëï³ÉdzódzÛáõÙ (1979)10: γݳóÇ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ ³éϳ ¿,

34


00_______

ûñÇݳÏ` Ñáɳݹ³Ï³Ý ųÝñ³ÛÇÝ ¹åñáóÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã Ðáõ¹Çà ȻÛëûñÇ ÇÝùݳ¹ÇÙ³ÝϳñÝ»ñáõÙ »õ Çñ ½³ñ·³óáõÙÝ ¿ ³åñáõÙ êÇÝ¹Ç Þ»ñÙ³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ѳñó³¹ñáÕ ýáïá ϳ¹ñ»ñáõÙ (1977): سÛñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ µ³ñÓñ³óñ»É »Ý ¹»é ÏɳëÇóÇëï ²Ýç»ÉÇϳ ø³áõýÙ³ÝÁ »õ ÇÙåñ»ëÇáÝÇëï سñÇ Î³ë³ïÁ: ²Ûë ·ÇÍÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ·³ÉÇë ѳëÝáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ Ø»ñÇ ø»ÉÇÇ §Ð»ïÍÝÝ¹Û³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ¦11: ÆëÏ ÏÝáç ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹»ñÇ Ï³ñ»õáñáõÙÝ ³éϳ ¿ñ ¹»é Éáõë³íáñã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ³ñí»ëï³·»ï ²¹»É³Ç¹³ ȳµÇÉ-ÄÛáõ³ñÇ ·áñÍ»ñÇ ëáódzÉ-³ÏïÇíÇëï³Ï³Ý »Ýóï»ùëïáõÙ, ÎÛáû ÎáÉíÇóÇ ·ñ³ýÇϳÛáõÙ »õ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ ´³ñµ³ñ³ øñÛáõ·»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý åɳϳïÝ»ñÝ áõ æ»ÝÇ ÐáÉó»ñÇ ï»ùëï»ñÁ: ¸Ç³Ý³ гÏáµÛ³ÝÇ ³ñí»ëïáõ٠ϳݳÝó ³ñí»ëïÇ ³Ûë ÏáÕÙÝáñáßÇã ÙáïÇíÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ÑÇÙݳϳÝáõÙ íǹ»áÝ»ñáõÙ: ²Ûëï»Õ` áõÝÇí»ñë³É Ï»ñåáí ßáß³÷íáõÙ »Ý Ù³ÛñáõÃÛ³Ý »õ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ (§Ø»ñ ÷áñÓÁ Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇݦ (2000), §Øáõïù ³é³Ýó »ÉùǦ (2000), §Ê³Õ³ÉÇù¦ (2003)), ÏÝáç ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ (§ÆÝÓ Ù»Ý³Ï ÃáÕ»ù¦ (2001), §Æ±Ýã ¿ ϳï³ñíáõÙ¦ (2001)), ÏÝáç Ù³ñÙÝÇ ËݹÇñÁ (§ºÏ»ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÅåÇï ë³ñù»Ýù¦ (2001), §ºë ã»Ù ѳí³ïáõÙ Ó»ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇݦ (2002)), ÏÝáç ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳ÏÁ (§ºë ùá ëïñáõÏÝ »Ù, ¹áõ ÇÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ (2001)):12 ºÃ» û·ïí»Ýù ý»ÙÇÝÇëï ³ñí»ëï³µ³Ý ¶ñǽ»É¹³ öáÉáùÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÇó, áñ ³ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏÇÝÁ ãÇ ¹Çï³ñÏí»É áñå»ë ëáõµÛ»Ïï, ³ÛÉ ÙÇßï »Õ»É ¿ ûµÛ»Ïï ïÕ³Ù³ñ¹áõ ³ãùÇ Ñ³Ù³ñ,13 ³å³ ϳñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ¸Ç³Ý³ÛÇ íǹ»áÝ»ñÁ »õë ÏÝáçÁ ûÅïáõÙ »Ý ëáõµÛ»ÏïÇ, ³ÛëÇÝùÝ` Ëݹñ³Ñ³ñáõÛó ·áñÍáÕ ¿³ÏÇ Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñáí: ê³ ³ñí»ëïÇ` áñå»ë §áõñÇßÇ ¹ÇëÏáõñëǦ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇÝãÁ ѳïϳå»ë ÝϳïíáõÙ ¿ ÏÇÝ »õ ïÕ³Ù³ñ¹ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ å»ñýáñÙ³ÝëÝ»ñÁ ѳٻٳï»ÉÇë: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ¸»Ûíǹ Ðá÷ùÇÝëÁ, ³é³çÇÝÝ»ñÝ ³é³ÝÓݳÝáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ ë³¹Çëï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ (ì. ¾øêäàðî, ø. ÞÝ»»Ù³Ý), »ñÏñáñ¹Ý»ñÁ` Ù³½áËÇëï³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí (ì. ²ÏáÝãÇ, ê. ´ñǽÉÇ):14 ²ñí»ëïÁ ³é³çÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÛ³ÝùáõÙ áõÝ»ó³Í ³Ýϳñ»õáñ ¹»ñÁ ϳñ»õáñ»ÉÝ ¿, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ϳñ»õáñ ¹»ñÁ ³Ýϳñ»õáñ»ÉÁ: ºñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É ³ñí»ëïÁ ÇëÏ³Ï³Ý áõñÇßÁ ¹³éݳÉáõ ïÇñáõÛà ¿: ¸Ç³Ý³ÛÇ íǹ»áÝ»ñáõÙ §áõñÇßÁ¦ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³ÝÓݳíáñí³Í ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ³éϳ ¿ §áõñÇß Ñ»ñáëÁ¦. ³åëï³ÙµáÕ (§ºë ã»Ù ѳí³ïáõÙ Ó»ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇݦ), å³Ûù³ñáÕ (§ÆÝÓ Ù»Ý³Ï ÃáÕ»ù¦), ¹»åñ»ëÇí (§Æ±Ýã ¿ ϳï³ñíáõÙ¦), ٻ˳Ýǽ³óí³Í (§ºÏ»ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÅåÇï ë³ñù»Ýù¦) »õ ³ÛÉÝ: ´³Ûó ïíÛ³É óáõó³Ñ³Ý¹»ëáõÙ ¸Ç³Ý³Ý, ѳٳï»Õ»Éáí Çñ ³Ý³ÝÓÝ³Ï³Ý Ïï³íÝ»ñÝ áõ ÇÝëï³ÉdzódzݻñÁ, ³ÝÓݳíáñí³Í íǹ»áÝ»ñÇ Ñ»ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÝÓݳϳÝÇ »õ ³Ý³ÝÓݳϳÝÇ ÷á˳¹³ñÓ Ï³åÝ áõ ¹ñ³ÝÇó ÍÝíáÕ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (³Ûë ÇÙ³ëïáí å³ïÇÝ ÷³Ïóí³Í ï»ùëïÇ ³ë»ÉÇùÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿` §²é³ÝÓÇÝ ·áñÍ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ ¿ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÁ¦ (1997)): ²ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »ñµ ë»÷³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõݹ Çñ³ñ ѳϳëáÕ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ÷áõÉ»ñÇ å³ï»ñ³½Ù ã¿: ºñµ ÙÇ ÷áõÉÁ ãÇ ëï»ÕÍíáõÙ ÙÛáõëÇ Ñ³ßíÇÝ, ³ÛÉ` ÙÛáõëÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ¸Ç³Ý³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ áñå»ë å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ·Ýáí í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ï³ÝáÕ áõÕÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÁ, »ñµ ³Ýó³ÍÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³Ý³ñÅ»ù ¿, Ñ»Ýó ÙdzÛÝ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ݳËÏÇÝáõÙ: ê³ ³ÛÉ µ³Ý ã¿, ù³Ý ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í` å³ïÙáõÃÛ³Ý Ùá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ϳ٠·Í³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ15, ÇÝãÇ Ë³ñËÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáëí»ó ëϽµáõÙ, »õ ÇÝãÇ ûñÇÝ³Ï ¿ ¸Ç³Ý³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÝ áõ ïíÛ³É óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ Ù³ëݳíáñ³å»ë: ¸Ç³Ý³Ý ãÇ í³Ë»ÝáõÙ Çñ ³ÝóÛ³ÉÇó, ù³Ý½Ç, ÇÝãå»ë Ýßí»ó, ¹ñ³ ÑÇÙùÁ å³ñ½³å»ë ãáõÝÇ: ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å µ³óáõÃÛ³Ý 21 ûñÇÝ³Ï ¿ ¸Ç³Ý³ÛÇ ³Ûë óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ, µ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãÇ Ï³ñÇùÝ ³Ûëûñ ß³ï ¿ ½·³óíáõÙ:

14

8

9 15

16

10

17 11

18

12 13

19 20

Z

±

F

H

K

M

X

G

35

35

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ 2004 Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ, ö³ñǽÇó áã Ñ»éáõ, ¹»________ ________ åÇ ÑÛáõëÇë, ¾½³ÝíÇÉ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ ²ß________ áï ²ßáïÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñå________ ________ í»ó ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ________ ________20 ÷³é³ïáÝ, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ³½________ ________ ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 19 ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ: ø³Õ³ùÁ` ________ ________ Çñ Ù»ÕÙ ÙÃÝáÉáñïáí, ·»Õ»óÇÏ, ѳñÙ³ñ³í»ï ________ ________ ÷áÕáóÝ»ñáí áõ µ³½Ù³½· µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ ÙdzÝ________ ·³Ù³ÛÝ µ³ñ»Ýå³ëï ¿ñ ÝÙ³Ý óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý ________ ________ ѳٳñ: ²ÛÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»________30 ________ ñÇ` û ³ñí»ëïÇ ·áñÍ»ñÇ, û ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇ ________ áõ ³ñïÇëï³Ï³Ý ÏáÝï³ÏïÝ»ñÇ: ØÇ Ñ³ë³ñ³________ ________ ÏáõÃÛ³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, áõñ ³ñí»ëïÇ ·áñÍ»ñ ________ ________ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ù»Í ÷áñÓ áõ ëáíáñáõÛà ãϳ ¥µ³ñ»________ ________ µ³Ëï³µ³ñ¤ »õ, áñÝ ³í»ÉÇ ß³ï ѳÏí³Í ¿ ¹»________ åÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûïã³Ó»õ»ñÁ: гÛïÝ________40 ________ í»Éáí ³Û¹ù³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù ѳÝ________ ________ ¹ÇÙ³Ý ÙïùÇ, ï»ËÝÇϳÛÇ, û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõ________ ________ ûñÇ ³ëå³ñ»½áõÙ, ëïÇåí³Í »ë ÷áË»________ Éáõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç Ùï»ñٳݳë ________ ________ ³ñ¹»Ý ÷³ëïÇ áõÅ áõÝ»óáÕ ³ñïÇëï³________ ________50 Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ä³ñ½ ¿, áñ ÝÙ³Ý ________ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÇÝùÝÇÝ ¿ÉÇï³ñ ã¿: ²ÛÝ ________ ________ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³éç»õ ѳÛïÝí»Éáõ ëï»Õͳ________ ________ ·áñÍáÕÇ Ï³ÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿, ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ` ________ ________ Ñáõß»Éáõ ³ñí»ëïÇ Ù»ç ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, ³ÛÉ ________ Ùáï»óáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ ûñÇÝ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç, Ûáõ________ ________60 ñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ûó»ÉáõÇ Ñ³ßï»óÝ»Éáõ Ñ»Ýó Çñ Ù»ç ________ ________ »Õ³Í ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»________ ________ ñÇ Ñ»ï: êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñí»ëï³ÝáóÝ»________ ñÁ, ÏÛ³ÝùÇ Ïáãí³Í óáõó³¹ñíáÕ ³ñïÇëïÝ»ñÇ ________ ________ ç³Ýù»ñáí, µ³ó µáÉáñÇ ³éç»õ, ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ________ ________ ³ñïÇëï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ùá________70 ï»óáõÙ, »ñµ í»ñçÇÝë, ϳåí»Éáí ³éûñÛ³ÛÇÝ, ________ ________ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÇÝùݳñï³Ñ³Ûïí»Éáõ µ³ó³ñÓ³Ï ________ ________ ³½³ïáõÃÛáõÝ: ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

³ß­á ï ³ß­á ï

a.qxd 07/07/2004

Íñ³·ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ »õ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ÏáÙÇë³ñ ÙÇ­Ûáõ­áõ­ÏÇ­ßÇ­ÝáÝ /1969//׳åáÝdz-ýñ³Ýëdz/

ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝ »õ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ. Ñ»Ýó ëϽµÇó »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ. ׳ݳå³ñÑÇ ëÏǽµÁ ¹»åÇ Ýñ³ ë»÷³Ï³Ý í³Ë׳ÝÁ:

I

µ³ñ­µ³­é³­¹³­ÇÉ­/1968//ÉÇïí³-ýñ³Ýëdz/

γ ÙÇ å³Ñ, »ñµ ÝϳñÁ ÇÝÓ ³ÛÝù³Ý ¿É Ùï»ñÇÙ ã¿. »ë ³ÛÉ»õë áãÇÝã ãáõݻ٠³í»É³óÝ»Éáõ. »ë Ñ»é³ÝáõÙ »Ù Ýñ³ÝÇó: ê³ §ÙÝ³ë µ³ñáíǦ ÝÙ³Ý ¿: Éáõ­Ç­½³­³í»É­É³ñ/1970//µñ³½ÇÉdz-ýñ³Ýëdz/

ì³ñ¹... ³åëï³Ùµ ͳÕÇÏ, §×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ÏÇݦ: γñ»ÉÇ ¿ Ýñ³Ý »ñÏñå³·»É, µ³Ûó ãÑåí»É: ܳ ÑÙ³ÛáõÙ ¿, ݳ ͳÏáõÙ ¿, ݳ å³ïÅáõÙ ¿... â»Ýù áõ½áõÙ áõÝ»Ý³É í³ÛñÇ ÙÇ Í³ÕÇÏ... ÀݹáõÝáõÙ »Ýù Ýñ³ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ: ܳ »ÝóñÏíáõÙ ¿: ÙÇ­óá­áõ­Ïá­­Ùá­ñÇ­/1974//׳åáÝdz-ýñ³Ýëdz/

üáñÙ³ÛÇ ÷ÝïñïáõùÝ»ñÇó Ñ»ïá ù³é³ÏáõëÇ, ߻ճÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝÇ »õ Ñ»ïá ѳí³ë³ñ³ÏáÕÙ »é³ÝÏÛáõÝÇ, µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ ýáñÙ³Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿:

ezanville

36

éÇ­ã³ñ¹­É³­íÇ­»ÉÉ­/1965//ýñ³Ýëdz/

ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ùáÕ³½ñÏíáõÙ ¿` ¹³éݳÉáí ÙÇ ³ÛÉ Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý ٳϻñ»ëÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝ: ³ñ­ãÇ­·³­É»Ýó /1971//éáõë.-ѳ۳ëï³Ý/

àíù»±ñ »Ý ¹»Ùù»ñÁ... ÙÇ ÑÇåáûïÇÏ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÝ»ñ: Ãñ³ë­ëÇ­Ùá­Ý»­ï³ /1969/ »õ ùñÇë­ïáý­¹»É»ñë /1973// Çï³Édz-ýñ³Ýëdz/

ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ ¹ÇÙ³óÇó ÇÝÓ Ý³Û»É: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ Ó»½ Ý³Û»É ¹ÇÙ³óÇó: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ Ù»ñϳݳÉáõó: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ Ó»½ÝÇó: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ ³ë»Éáõó: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ ï»ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõó: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ ëÇñ»É ѳÝáõÝ ëÇñá: â»Ù í³Ë»ÝáõÙ ëå³Ý»É ëå³Ý»Éáõ ѳٳñ: â»Ù í³Ë»ÝáõÙ »ñϳñ ³åñ»Éáõó: â»Ù í³Ë»ÝáõÙ í³ÕÁ Ù»éÝ»É: ºë ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ ùÇã áõݻݳÉáõó: ·Éáñdz­é»½­/1970//ÏáÉáõٵdz-ýñ³Ýëdz/

ʳí³ñÇ Ù»ç, ùݳÍ, ¹áõ ½·áõÙ »ë ùá ßÝã³éáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ Ó³ÛÝ, áñ ·³ÉÇë ¿ Ñ»éíÇó: лïá ãϳ ¹³¹³ñ: î»Õ³íáñí³Í Ù»ñ ÙÇç»õ, Ù»ñ ëïáõ·áõÃÛ³Ý »õ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ,

36

7:07PM

ÙÇ³Ï ëïáõÛ·Á, ÉáõÛëÇ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ: ³ñٻݭéáã­/1958//ѳ۳ëï³Ý-ýñ³Ýëdz/

²Ù»Ý ÇÝã ëÏëíáõÙ ¿ ³Ûëï»Õ, ³Ûë ï»ÕáõÙ, áñáß³ÏÇ å³ÑÇÝ, »ñµ ÙÇïùë ßáß³÷»ÉÇ ¹³ñÓ³Í, ó÷³ÝóáõÙ ¿ Ïï³íÇ ë»ÕÙí³Í ï³ñ³ÍùÁ: ϳ­ñÇÝ­ëÛáõ­ù» /1971//ýñ³Ýëdz/

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç, å³ïÏ»ñÇ ³ÝÁݹѳïáõÃÛáõÝ, Ã»Ù³Ý ³é³ñϳÛÇ ³éç»õ ϳ٠·áõó» ѳϳé³ÏÁ: ÝÇ­Ïá­É³­µá­Ý»ë­ë³ /1969//ýñ³��ëdz/

Üϳñ»É ÇÝãå»ë ³ñÙ³ïÝ »ë ÑáÕÇó åáÏáõÙ: ³ñ­ß³Ï­Ý³­½³ñ­Û³Ý /1961//ѳ۳ëï³Ý-³ÙÝ/

Î³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ ÁݹáõÝí³Í Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙÇó, »õ ÝáõÛÝ Ù³ñ¹Ý ¿, áñ ¹ñ³Ýù ˳ËïáõÙ ¿: Î³Ý Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñª ϳÝ˳ï»ëí³Í »õ ³ÝϳÝ˳ï»ë»ÉǪ ù³áë, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ: ÉÇ­Ù³­Û»ñ /1962//³ÙÝ-ýñ³Ýëdz/

²ÛÝ, ÇÝã »ë ³ÝáõÙ »Ù, å³Ñå³Ý»Éáõ Ó»õ ¿,

ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ ¿, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹Çëï³ÝóÇ³Ý ¿ ųٳݳÏÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å: ¸³ ÇÙ ýáïá³ÉµáÙÝ ¿, áñ »ë ¹ÇïáõÙ »Ù Å³Ù³Ý³Ï ³é ųٳݳÏ, áñå»ë½Ç ãÏáñóݻ٠ËÕ×Ùï³Ýùë: Ù'ϳ­ñá /1962//ѳ۳ëï³Ý-ßí»¹Ç³/

ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Í³ñ³íÁ, ³í»ÉÇ ßáõï µ³ó³ñÓ³Ï ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý, áñÁ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ³Ï ½·³óáõÙÝ ¿: ³ß­áﭳ߭áï /1961 //ýñ³Ýëdz-ѳ۳ëï³Ý/

²ÛÝ, ÇÝã Ù»Ýù ³ñ³ñáõÙ »Ýù, ïÇ»½»ñùáõÙ ï³ññ³ÉáõÍíáõÙ ¿ª Ýñ³ÝáõÙ ÷áË»Éáí ѳÙÁ, ·áõÛÝÁ »õ Ó»õÁ: ë»õ­/1954 //ѳ۳ëï³Ý-³ÙÝ/

ºë ¹»é áÕç »Ù: ùÇùÇ­­/1956//ѳ۳ëï³Ý-³ÙÝ/

´áµáÝ Ñ³Ï³¹ñÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ ¿: ´áµáÝ å³ÛÃÛáõÝ ¿: ´áµáÝ Ó»éùÇó í³Ûñ ÁÝÏ³Í ÙÇ ·³í³Ã ¿: ·»­Õ³Ù­Ë³­ã»ñ­Û³Ý /1962//ѳ۳ëï³Ý-³ÙÝ/

ÜϳñãáõÃÛáõÝÁ ÇÙ å³ï»ñ³½ÙÝ ¿ ˳ճÕáõÃÛ³Ý Ù»ç, »õ ˳ճÕáõÃÛáõÝÁª å³ï»ñ³½ÙáõÙ:


00_______

±

ų­Ù³­Ý³­Ï³­ÏÇó­³ñ­í»ë­ïÇ Ùñ­ç³½­·³­ÛÇÝ ÷³­é³­ïáÝ­Ý»ñ­Ï³­Û³ó­í³Í §Å³­Ù³Ýó­»õ Ùß³­ÏáõÛæ ϳ½­Ù³­Ï»ñ­åáõ­Ã۳ݭÏáÕ­ÙÇó­/ ¿½³ÝíÇÉ

Z

F

H

K

M

X

G

37

37

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

I

/

ÙñóáõÛÃ -­1

§ãÑñ³ï³ñ³Ïí³Í ½ñáõÛóÝ»ñ¦ ·ñùÇó

»ñÏËáëáõÃ۳ݭٳëݳÏÇóÝ»ñÇ ³é³­ çÇ­ Ý­·áõß­ ³­ ÏáÕÁ­ãÇ­¹³é­ ݳ ë³·­ ñÇ­óٳѭ³Ýí­ ×³ñ­µ³­ ų­ ³Ù­ ¹Á,­µ³Ûó­Çñ³íáõÝù­Ïëï³Ý³ Ýáñ­ ³Ùë³·ñáõÙ­ïå³·ñ»Éáõ­ÝÛáõà /ٻϭ¿çÇ­»õ­ÐЭûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ë³Ñ­ Ù³ÝÝ»­ ñáõÙ/:

í³½­·»Ý­ßáõß­³Ý­Û³Ý­/­á±í­¿ §Ùï³õ­á­ñ³­Ï³Ý¦Á­ (h³ïí³Í³µ³ñ)

I

âϳۭ å³­ ïáõÇ­ ïÇï­ Õáë­ ÙÁ,­ áñ­ ѳۭ Ï»­ ³Ý­ ùÁ­ ³õ­ »­ ÉÇ­ ¹Çõ­ ñáõ­ û­ ³Ùµ­ Ý»­ ï¿ñ­ ³é³­ çÇÝ Ñ³Ý­ ¹Ç­ åá­ ÕÇÝ­áõ­ ë»­ ñáõÝ,­ù³Ý­Ã¿­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÇ­ ³Ûë­ óÝ­ óá­ ïÇÝ:­ гۭ »Ï»­ Õ»­ óÇ­ ÇÝ­ ù³­ ѳ­ ݳ­ Ý»ñÝ­³Ý­ ·³Ù­ù³é­ ëáõÝ­ ùÁ­³õ­ ³ñ­ ï»­ É¿­Û»­ ïáÛ­ÙÇ­ ³ÛÝ­Çñ³õ­ áõÝù­áõ­ ÝÇÝ­Çñ»Ýó­Ñݳ­ Ù»­ ÝÇ ÷Ç­ Éá­ ÝÁ­ Ïñ»­ Éáõ:­ ØÇÝã­ ¹»é­ ѳ­ ë³­ ñ³Ï­ ݳ­ ˳Ïñ­ ó­ ñ³Ý­ ÙÁ­ ³õ­ ³ñ­ ïáÕÝ­ ÇëϪ­ ùÇã­ ÙÁ ã’³Ù㭠ݳñ­ ³Ý­ ·³Ù,­ »Ã¿­ ½ÇÝ­ ùÁ­ Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳݭÛáñ­ çáñ­ ç»Ý: àñá±Ýù­»Ý­Çñ³­ å¿ë­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­·É­ ˳õ­ áñ,­½³­ ïá­ ñáß­ áÕ­Û³ï­ Ï³­ ÝÇß­ Ý»­ ñÁ:­àõ­ ëáõÙÝ áõ­½³ñ­ ·³­ óáõ­ ÙÁ,­ÑÙ­ ïáõ­ ÃÇõÝÝ­áõ­Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­ ÙÇõë­ ï³ñ­ ñ»­ ñÁ,­ ï³­ ճݹݭ áõ­ µÝ³­ Ï³Ý ÓÇñ­ ù»­ ñÁ,­ ·Ç­ ïáõ­ ÃÇõÝÝ­ áõ­ ÷áñ­ Ó³­ éáõ­ ÃÇõ­ ÝÁ, ÁÝ­ ûñ­ óáõÙ­ Ý»ñÝ­ áõ­ ³ëáÝó­ ÁÝ­ Ï»­ ñ³­ óáÕ Ù³ë­ Ý³­ Û³ï­ Ïáõ­ ÃÇõÝ­ Ý»­ ñÁ­ ÏÁ­ µ³õ­ »±Ý­ ÙÇ­ ÿ áñ»õ¿­³Ý­ ѳ­ ïÇ­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳݭµ³ñÓñ­ïÇï­ Õá­ ëÁ­ï³­ Éáõ­Ñ³­ Ù³ñ:­²Ý­ ï³­ ñ³­ ÏáÛë­áã:­Ø³ñ¹ Ïñ­ ݳÛ,­³é³Ý­ ÓÇÝ,­å³ï­ Ùáõ­ û­ ³Ý­í»­ ñ³­ µ»­ ñ»­ ³É­ Ñë­ Ï³Û­ ·ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÇõÝ­ ɳ­ ÷»É:­ î³­ ñÇ­ Ý»ñ ѳ­ ÏÇÉ­ å³ï­ Ù³­ ϳݭ ³ß­ ˳­ ïáõ­ ÃÇõÝ­ Ý»­ ñáõ­ íñ³Û áõ­³Û¹­ÁÝ­ ûñ­ óáõÙ­ Ý»­ ñ¿Ý­¹áõñë­·³É­å³ñ­ Ï»ßï­ ÁÝ­ ûñ­ óá­ ÕÇ­ å½­ ïÇÏ­ íϳ­ Û³­ ϳ­ Ýáí­ ÙÁ ÙÇ­ ³ÛÝ:­Æ±Ýã­áñ­×Çß¹­¿­å³ï­ Ùáõ­ û­ ³Ý­Ñ³­ Ù³ñª­ ×Çß¹­ ¿­ ݳ­ »õ­ Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ­ Ùï­ ùÇ­ µá­ Éáñ­ÙÇõë­Ï³­ Éáõ­ ³Í­ Ý»­ ñáõÝ­³éÝ­ ãáõ­ û­ ³Ùµ:­à°ã µÝ³­ ϳݭ ·Ç­ ïáõ­ ÃÇõÝ­ Ý»­ ñáõ­ Û³­ Ù³é­ ÁÝ­ ûñ­ óá­ ÕÁ,­á°ã­³É­÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Ûáõ­ û­ ³Ý­Û³­ ñ³­ ï»õ­ëÇ­ ñá­ ÕÁ,­ á°ã­ ³ñáõ­ »ëï­ Ý»­ ñáõ,­ ·ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý áõ­Ù³­ ï»­ ݳ·­ ñáõ­ û­ ³Ý­ëÇ­ ñ³­ ѳ­ ñÁ­»õ­á°ã­³É ½³ñ­ ·³­ ó³Í­ áõ­ Ùï­ ùáí­ Ñ»­ ï³ùñ­ ùÇñ­ µÅÇß­ ÏÁ, á°ã­µ³­ ݳ­ ëÇ­ ñ³­ ϳݭٳ­ ï»­ ³Ý­ Ý»­ ñáõ­íñ³Û­ï³­ ñÇ­ Ý»ñ­³ã­ ùÇ­ÉáÛë­ëå³­ éá­ ÕÁ,­á°ã­³É­µ³½­ Ù³­ ÃÇõ­»ñ­ ÏÇñ­ Ý»­ ñáõ­ù³­ Õ³­ ù³­ ϳݭáõ­ïÝ­ ï»­ ë³­ ϳݭ ³ß­ ˳ñ­ ѳ·­ ñáõ­ ÃÇõ­ ÝÁ­ ·áó­ ·Çï­ óá­ ÕÁ ³Ý­ å³Û­ ٳݭ Ï»ñ­ åáí­ Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý Ù³ë­ÏÁ­Ï³½­ Ù¿:>

38

Ø»Ýù Ó»½ Ñ»ï, ´áñË»ë, ѳ׳Ë, ûå»ï ÙÇßï ѳÏÇñ×, Ñå³ÝóÇÏ, ÃéáõóÇÏ Ëáë»É »Ýù ϳÃáÉÇóǽÙÇ »õ µáÕáù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, µ³Ûó ¹»é»õë áã ÙÇ ³Ý·³Ù ã»Ýù Ëáë»É ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇ ·É˳íáñ ·áñÍáÕ ³ÝÓÇ` øñÇëïáëÇ Ó»ñ ÁÝϳÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ£ ºë ³ë»É »Ù, ãÝ³Û³Í è»Ý³ÝÝ ÇÝÓ³ÝÇó ³é³ç ß³ï ³í»ÉÇ É³í, ù³Ý »ë, ³ë»É ¿, áñ »Ã» øñÇëïáë ²ëïÍá Ù³ñÙݳíáñáõÙÝ ¿É ã¿ (ÇÝãÝ ³Ù»Ý»õÇÝ ³Ýѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ÃíáõÙ), ³å³ ݳ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý³³ñï³ëáíáñ »ñ»õáõÛÃÝ ¿£ â»Ù ÑÇßáõÙ áñ»õ¿ Ù»ÏÝ ³ë»±É ¿ ³ñ¹Ûáù, áñ øñÇëïáë` ÙݳóÛ³É µáÉáñ µ³Ý»ñÇó ½³ï, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý á× ¿£ ¸áõù ϳñ¹áõÙ »ù ØÇÉÃáÝÇ §Paradise Lost¦, §Paradise Regained¦ (§ÎáñáõëÛ³É ¹ñ³ËïÁ¦, §ì»ñ³¹³ñÓí³Í ¹ñ³ËïÁ¦ »õ ѳëϳÝáõÙ »ù, áñ ÇÝãå»ë Ýϳï»É ¿ öááõ÷Á, гÛñ áõ àñ¹Ç ËáëáõÙ »Ý ëËáɳëïÝ»ñÇ å»ë, ë³Ï³ÛÝ øñÇëïáëÇ á×Á ³ñï³ëáíáñ á× ¿£ ²ñ¹»Ý ß³ï áõ ß³ï ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ·ñáÕÝ»ñÁ ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ·ïÝáõÙ, ¹», µ³í³Ï³Ý ¿ ÑÇß»É... Èáõ·áÝ»ëÇÝ, ¶áÝ·áñ³ÛÇÝ, ¹», áõÙ ³ë»ë, ϳñ»ÉÇ ¿ ÑÇ߻ɣ ´³Ûó áã áù ãÇ ·ï»É ³ÛÝã³÷ ³Ýëáíáñ å³ïÏ»ñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù Ù»½ ÝíÇñ»É ¿ øñÇëïáë, å³ïÏ»ñÝ»ñ, áñáÝù ½³ñÙ³óÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ,³Ñ³ ³ñ¹»Ý »ñÏáõ ѳ½³ñ³Ù۳ϣ ¸», ûñÇݳÏ, §ØÇ Ý»ï»ù Ó»ñ Ù³ñ·³ñÇïÝ»ñÁ Ëá½»ñÇ ³é³ç¦£ ÆÝãå»±ë ¿ ݳ ϳñáÕ³ó»É ³Û¹åÇëÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ ·ïݻɣ γñÍáõÙ »Ù, ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ ݳËáñ¹áõÙ »Ý ÇÝã¬áñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, µ³Ûó §Ëá½»ñÇ ³é³ç Ù³ñ·³ñÇï Ý»ï»ÉÁ...¦ ѳٳӳÛÝí»Ýù` ¹³ ÇÝã¬áñ ³ñï³ëáíáñ µ³Ý ¿£ ²Û¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÇÝã¬áñ Ï»ñå ¹³ë³Ï³ñ·»É, ³ÛÝ` ³Éá·ÇÏ ¿£ γÙ, áñå»ë½Ç ¹³ï³å³ñïÇ å»ñ׳ßùáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓݳóáÕ »õ ÏñáÝÝ»ñáí Ñáí³Ý³íáñí³Í ÑáõÕ³ñϳíáñÙ³Ý Í»ë»ñÁ, ݳ ³ëáõÙ ¿. §ÂáÕ Ù»é³ÍÝ»ñÁ Ã³Õ»Ý Çñ»Ýó Ù»é»ÉÝ»ñÇݦ£ ¸³ ë³ñë³÷»óÝáõÙ ¿ »õ ѳٳñÛ³ û ý³Ýï³ëïÇÏ ¿ ÑÝãáõÙ£ γ٠³Ñ³. §Ò»½³ÝÇó áí áñ ³ÝÙ»Õ ¿, ÃáÕ ³é³çÇÝÁ ݳ ù³ñ Ý»ïÇ Ýñ³ íñ³¦£ ¸³ ³ëí³Í ¿ ³éÙÇßï: гñÏ ¿ áõÕÕ»É ³Ý·ÉdzóÇ ÙÇëïÇÏ àõÇÉÛ³Ù ´É»ÛùÇ Ñ³Ý¹»å ÃáõÛÉ ïí³Í ë˳ÉÁ: ØÇßï ÁݹáõÝí³Í ¿ñ Ùï³Í»É, û Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ` ¿ÃÇϳÛÇ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñó ¿¬ ³Û¹åÇëÇ ÁÝϳÉÙ³ÝÁ, ³Ûëå»ë ³ë»Ýù, Ýå³ëï»É ¿ñ Ñ»Ýó øñÇëïáë, ù³ñá½»Éáí. §ºñ³ÝÇ Ñá·áí ³Õù³ïÝ»ñÇÝ, ½Ç Ýñ³ÝóÝ ¿ ºñÏÝùÇ ²ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ¦, ³ÛëÇÝùÝ` ³Ù»Ý µ³Ý ϳËí³Í ¿ Ù³ñ¹áõ í³ñùÇó£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ »Ï³í ßí»¹ ÙÇëïÇÏ êí»¹»Ýµáñ·Á, áñÝ ³ë³ó, áñ ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ϳËí³Í ÉÇÝÇ Ý³»õ Ù³ñ¹áõ ÇÝï»É»Ïïáõ³É ½³ñ·³óáõÙÇó: ܳ ÑdzݳÉÇ ³é³Ï ·ñ»ó ÙÇ Ù³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ, áñÁ Ýå³ï³Ï³¹ñí»É ¿ñ »ñÏÝùáõÙ »ñ³ÝáõÃÛáõÝ ·ïݻɣ ܳ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ѳñëïáõÃÛáõÝÇó, ³åñáõÙ ¿ ³Ý³å³ïáõÙ` Çñ ³Ý³å³ïáõÙ, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ½·³Û³Ï³Ý, ÇÝï»É»Ïïáõ³É »õ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ѳ×áõÛùÝ»ñÇó, ³åñáõÙ ¿ ³é³ùÇÝÇ ÏÛ³Ýùáí, ÉÉϳÝùÝ»ñÇ ¿ »ÝóñÏáõÙ Çñ»Ý, »õ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, »ñÏÇÝù ¿ ÁÝÏÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ áã ÙÇ ÑÇÙù ãϳ ½ñÏ»Éáõ Ýñ³Ý ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ »ñ³ÝáõÃÛáõÝÇó£ ´³Ûó »ñµ ݳ »ñÏÝùáõÙ ¿ ѳÛïÝíáõÙ, ³å³ ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ »ñÏݳÛÇÝ ³ß˳ñÑÁ »ñÏñ³ÛÇÝÇó ß³ï ³í»ÉÇ µ³ñ¹ ¿: êí»¹»Ýµáñ·Ç ϳñÍÇùáí, »ñÏݳÛÇÝ ¹ñ³ËïÁ ß³ï ³í»ÉÇ µ³½Ù³½³Ý ¿, ·áõݳ·»Õ »õ, ÇѳñÏ», ÇÝï»É»Ïïáõ³Éáñ»Ý ³é³í»É ѳñáõëï, ù³Ý Ù»ñ

38


00_______

³ß˳ñÑÁ. ³Û¹ ëáõñµ Ë»Õ×Á ëïÇåí³Í ¿ Éë»Éáõ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ½ñáõÛóÝ»ñÁ, áñáÝù ¾Ù³Ýáõ»É êí»¹»Ýµáñ·Ç §ì³ëÝ »ñÏÝùÇ »õ ¹ÅáËùǦ ·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ËáñÑñ¹³ÍáõÙ »Ý ûáÉá·Ç³ÛÇ Ù³ëÇÝ£ ܳ µ³ó³ñӳϳå»ë áãÇÝã ãÇ Ñ³ëϳÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ãÇ ½³ñ·³óñ»É Çñ ÙÇïùÁ »õ ϳٻÝáõÙ ¿ ÇÝã¬áñ Ï»ñå Éù»É ¹ñ³ËïÁ£ ºñµ í»ñÇÝ áõÅ»ñÁ, ³Û¹å»ë ³ë»Ýù, ÝϳïáõÙ »Ý ³Û¹, Ýñ³Ýù Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ý. §Ø»Ýù DZÝã ϳñáÕ »Ýù Ýñ³ Ñ»ï ³Ý»É¦£ ºñÏÇÝùÁ Ýñ³ ѳٳñ ÏáñáõëÛ³É ¿, ½Ç ݳ áõÝ³Ï ã¿ Ù³ëݳÏó»Éáõ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ½ñáõÛóÝ»ñÇÝ, ѳñÏ ¿ Ýñ³Ý ¹ÅáËù áõÕ³ñÏ»É `¹»õ»ñÇ Ùáï, ã¿ áñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ÏÝѳÛï ¿, áñ ݳ Ù»Õ³íáñ Ù³ñ¹ ¿£ ºí »ñµ Ýñ³Ýù ѳݷáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ³ÝÙËÇóñ³Ï³Ý ÙïùÇ, ³å³ ÃáõÛɳïñáõÙ »Ý Ýñ³Ý ³ÛÝï»Õ, ³ÛÝ ³ß˳ñÑáõÙ ëï»ÕÍ»É Çñ ³Ý³å³ïÇ å³ïÏ»ñÁ£ ºí ³ÛÅÙ ³Û¹ Ù³ñ¹Á Ï»ÝáõÙ ¿ Çñ å³ïñ³Ýù³ÛÇÝ ³Ý³å³ïáõÙ, Édzϳï³ñ Ù»ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç£ Ü³ Ëáßï³Ý·áõÙ ¿ Çñ»Ý »õ ³ÕáÃáõÙ, µ³Ûó ³ÕáÃáõÙ »õ ÉÉÏáõÙ ¿ Çñ»Ý ³é³Ýó áñ»õ¿ ÑáõÛëÇ ³é ѳí»ñÅ³Ï³Ý »ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç ·ÇïÇ, áñ ³ñ¹»Ý »ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ Ó»éù µ»ñ»É »ñÏݳÛÇÝ ¹ñ³ËïÁ£ â³÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿£ ê³ñë³÷»ÉÇ ×³Ï³ï³·Çñ ¿£ ´³Ûó ß³ñáõݳϻÝù` êí»¹»Ýµáñ·Çó Ñ»ïá »Ï³í ´É»ÛùÝ áõ ³ë³ó, áñ Ù³ñ¹áõ ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã ÙdzÛÝ ¿ÃÇϳϳÝ, ÇÝãå»ë áõëáõó³ÝáõÙ ¿ñ êí»¹»Ýµáñ·Á£ ´É»ÛùÁ ï³é³óÇáñ»Ý Ñ»ï»õÛ³ÉÝ ³ë³ó. §ºÃ» ÑÇÙ³ñÁ »ñÇóë ëáõñµ ¿É ÉÇÝÇ, ݳ ¹ñ³Ëï ãÇ ÙïÝǦ£ ÆëÏ Ù»Ï ³ÛÉ ï»Õ, ³ñ¹»Ý §¸ÅáËùÇ »õ ¸ñ³ËïÇ ³ÙáõëÝáõÃÛáõݦ¬Çó, ´É»ÛùÝ ³ëáõÙ ¿. §Ðñ³Å³ñí»ù ëñµáõÃÛáõÝÇó »õ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»ù¦£ (»ñÏáõëÝ ¿É ÍÇͳÕáõÙ »Ý)£ ´É»ÛùÇ Ï³ñÍÇùáí, øñÇëïáëÇ áõëÙáõÝùÇó ³Ýµ³Å³Ý »Ý ݳ»õ ¿ëûïÇϳÛÇ Ñ³ñó»ñÁ. øñÇëïáëÇ Ëñ³ïÝ»ñÁ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ·ñ³Ï³Ý Ëñ³ïÝ»ñ »Ý, Ýñ³ ³é³ÏÝ»ñÁ ·ñ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑݳñ ¿ ÁݹûñÇݳϻɣ ØÇ ù³ÝÇ ûñ ³é³ç »ë ÙïáñáõÙ ¿Ç ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,¬ ÑÇÙ³ »ë Ïå³ïÙ»Ù Ó»½ ÇÙ Ùï³ÑÕ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, »õ ¸áõù, »ë Ñáõëáí »Ù, Ïϳñáճݳù ³ÛÝ Çñ³·áñÍ»É, µ³Ûó »ë ã»Ù ϳñáÕ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, ¹³ »ë ·Çï»Ù,¬ ÙïáñáõÙ ¿Ç ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ëï»ÕÍ»É ÙÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï·»ñ³½³ÝóÇ áõ½³Í¹ ·ñáÕÇ å³ïí³ËݹñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ·ñáÕÝ»ñÁ, áñå»ë ϳÝáÝ, ã³÷³½³Ýó å³ïí³ËݹÇñ »Ý »õ ÷³é³ë»ñ,¬ Çñ ѳݹáõ·Ý Ùï³ÑÕ³óٳٵ ³é³í»É Ý߳ݳϳÉÇó ÙÇ µ³Ý, ù³Ý ¶áÝ·áñ³ÛÇ ¹Çï³íáñÛ³É ËñÃÇÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳ٠³ÛÝ` ß³ï µ³Ý»ñáõÙ ã³ñ¹³ñ³óí³Í ɳµÇñÇÝÃáëÁ, áñÝ ¿ æáÛëÇ §üÇÝÝ»·³ÝÇ Ñ᷻ѳóÁ¦. »ë ËáëáõÙ »Ù ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÷áñÓ»É ·ñ»É ÑÇÝ·»ñáñ¹ ²í»ï³ñ³Ý: ²Û¹ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ²í»ï³ñ³ÝáõÙ Ïù³ñá½í»ÇÝ ¿ÃÇϳÛÇ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝù ãÏ³Ý ÙݳóÛ³É ³í»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³¹Åí³ñÝ ³Ûëï»Õ ³Û¹ ã¿. ³Ù»Ý³¹Åí³ñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ýáñ ³é³ÏÝ»ñ ÑáñÇÝ»ë` ÉÇáíÇÝ øñÇëïáëÇ á×áí, ³é³ÏÝ»ñ, áñáÝù µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý µáÉáñ ãáñë ³í»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: Þ³ñáõÝ³Ï»É ¹ñ³Ýù: Ðݳñ³íáñ ¿, µ³Ûó áã û ÁݹûñÇݳϻÉ, ·áõó» ³ñ¹»Ý ѳÛïÝÇ ³é³ÏÝ»ñÇó áÙ³Ýù ÁÝïñ»É, ÝáõÛÝÇëÏ Ã»Ã»õ³ÏÇ ÷áË»É ¹ñ³Ýù: ºÃ» áñ»õ¿ ·ñáÕ Ï³ñáճݳñ ëï»ÕÍ»É Ýáñ ²í»ï³ñ³Ý, ³å³ ݳ ³é³í»É ³ñï³ëáíáñ ÙÇ µ³Ý ϳݻñ, ù³Ý ³ñ»ó ÜÇóß»Ý, ·ñ»Éáí §²Ûëå»ë Ëáë»ó ¼ñ³¹³ßïÁ¦: ܳ Ïϳñáճݳñ ³ñí»ëïÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ ³ñ³ñ»É, »Ã» ϳñáճݳñ ѳݹáõ·Ý ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É, áã å³Ï³ë ³Ýëáíáñ, ù³Ý Ýñ³Ýù, áñáÝù ëï»ÕÍ»ó øñÇëïáë` ¶³ÉÇÉ»³ÛáõÙ ù³ñá½»ÉÇë: ²Û¹åÇëÇ ·Çñù Ùï³ÑճݳÉÇë ·ñáÕÁ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»ñ Çñ ÏÛ³ÝùÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³ÝóϳóÝ»É ÙïáñáõÙÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÝíÇñ³µ»ñ»ñ Çñ»Ý ·ÇñùÁ ·ñ»ÉáõÝ: ̳í³Éáí ³Û¹ ·ÇñùÁ, »ñ»õÇ Ã», ã·»ñ³½³ÝóÇ »ñ»ëáõÝ ¿çÁ »õ ¹³éݳ ³ß˳ñÑáõÙ ³Ù»Ý³³ñï³ëáíáñ ·ñù»ñÇó Ù»ÏÁ: гçáÕáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ ²í»ï³ñ³ÝÁ Ïïå³·ñ»Ý ÙÛáõë ãáñëÇ Ñ»ï, ³ÛÝ Ï¹³éݳ Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÇ Ï³ÝáÝÇÏ ï»ùëïÇ ÙÇ Ù³ëÁ: â³÷³½³Ýó å³ïí³ËݹÇñ Ùï³ÑÕ³óáõÙ ¿, µ³Ûó ¹áõù, ü»ñ³ñÇ, ÇÝãå»ë ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿, ϳñáÕ »ù ÉÇÝ»É ³ÛÝ ·ñáÕÁ, áñÁ ϳñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Û¹. »ë` áã, »ë ³ñ¹»Ý Í»ñ »Ù »õ ÇÝÓ ã³÷³½³Ýó Ñá·Ý³Í »Ù ½·áõÙ, áñå»ë½Ç ѳٳÝÙ³Ý µ³Ý Çñ³·áñÍ»Ù: ²Û¹åÇëÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáõÙÁ ·ñáÕÇÝ ÑdzݳÉÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ, ³é³í»É ÑdzݳÉÇ, ù³Ý ϳñáÕ ¿ ÁÝÓ»é»É áñ»õ¿ ³ÛÉ ·Çñù, »ñµ Ýáñ ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÑݳñíáõÙ, ã¿ áñ Ó»ñ ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³é³ÏÝ»ñ ÉÇÝ»Ý, ù³ñá½Ý»ñ, áñáÝù ³ñųÝÇ ÏÉÇÝ»Ý ¹ñí»Éáõ Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÇ ÷³é³å³ÝÍ »õ ³ñ¹»Ý ³ÝÙ³Ñ ³é³ÏÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ: Ò»ñ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ, Ó»ñ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ÎÇ»ñÏ»·áñÇ ÙïùÇÝ. ݳ åݹáõÙ ¿ñ, áñ ùñÇëïáÝÛ³ ÉÇÝ»ÉÁ ѳٳ½áñ ¿ øñÇëïáëÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÁ ÉÇÝ»ÉáõÝ:

Z

F

H

K

M

X

G

39

_______ _______ _______ <Øï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÁ­ Ýϳ­ ñ³·­ ñÇ­ áõ­ ³Ý­ ѳ­ ï³­ ϳ­ - _______ ______ Ýáõ­ û­ ³Ý­ï¿ñ­¿,­»ñµ­ÁÝ­ ¹áõ­ ݳϭ¿­Ï³­ ñ»õ­ - _ _______ ñáõ­ ÃÇõÝ­ãï³­ Éáõ­ßáõñ­ ç¿Ý­µ³ñÓ­ ñ³­ óáÕ­³Ù¿Ý _______ á­ ______ ѳۭ Ñáõ­ ãÇ:­ÀÝï­ ñ»­ É¿­­Û»­ ïáÛ­Çñ­×³Ù­ µ³Ý,­áñ _ _______ ÇñÁ­ã¿`­³ÛÉ­³Ûݭѳõ­ ³­ ù³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý,­áñáõÝ 01_______ _______ Íá­ ó¿Ý­ÇÝù­µ³ñÓ­ ñ³­ ó³Í­¿­»õ­áñáõÝ­Ñ»ï­ÏÁ _______ ______ ÝáÛ­ ݳ­ ݳÛ,-­ »ñµ­ ÁÝ­ ¹áõ­ ݳϭ ¿­ ³é³­ ç³­ ݳ­ Éáõ _ _______ ³Ý­ ï»­ ÕÇ­ ï³­ ÉÇ­ í×­ é³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ùµ­ ÙÁ,­ ³Û¹ _______ ______ ÝáÛݭѳõ­ ³­ ù³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­Ñ»ï,­¹Ç­ Ù»­ Éáõ­Ñ³­ - _ _______ Ù³ñ­ ¹¿­ åÇ­ Ï»­ ³Ýù­ µ³ñÓ­ ñ³­ ·áÛÝ­ áõ­ ³õ­ »­ ÉÇ _______ _______ µ³­ ñûñ­Ó»õ­ »­ ñáõ: 02_______ ______ ø³­ Õ³­ ù³­ óÇ­ ³­ ϳݭù³­ çáõ­ ÃÇõÝ,­ÇÝù­ ݳíë­ ï³­ Ñáõ­ - _ _______ ÃÇõÝ,­ Ñ³ë­ ï³­ ï³­ ϳ­ Ùáõ­ ÃÇõÝ,­ ³Ý­ ß³­ ѳËݹ­ - _______ ______ ñáõ­ ÃÇõÝ,­ ³ñ­ ѳ­ Ù³ñ­ ѳÝù­ ¹¿­ åÇ­ ¹Çõ­ ñÇÝ­ áõ _ _______ ³Å³Ý­Ñ³­ ×áÛù­ Ý»­ ñÁ­áõ­·ñ»­ û­ÙÇßï­Ó»ñ­ µ³­ - _______ _______ ½³­ ïáõÙ`­ ¹ñ³­ ÙÇÝ­ ³Ñ³ñ­ Ïáõ­ Çß­ ˳­ Ýáõ­ û­ - _______ ______ Ý¿Ý,-­³Ñ³­Ýϳ­ ñ³·­ ñǭϳñ·­ÙÁ­·Í»ñ,­áñ 03_ _______ Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÇÝ­Ï’ÁÝ­ ͳ­ ۻݭµ³­ ó³­ éÇϭϳñ­ - _______ ______ ϳé­ÙÁ:­Ü³­ ˳­ Ó»é­ Ýáõ­ û­ ³Ý­á·Ç,­Ó»é­ Ý»­ - _ _______ ñ¿­ óáõ­ ÃÇõÝ,­ Ûë­ ï³­ ϳ­ ï»­ ëáõ­ ÃÇõÝ,­ ½á­ Ñá­ Õáõ­ û­ - _______ _______ ³Ý­ á·Ç`­ áñ­ »ñ­ µ»ÙÝ­ ÏÁ­ Ñ³ë­ ÝÇ­ ÙÇÝ­ ã»õ _______ ______ ÇÝù­ Ýáõ­ ñ³ó­ ٳݭ áõ­ Ññ³­ ųñ­ ٳݭ Ï»­ ³Ýù­ ëá­ - _ _______ íá­ ñ³­ ϳݭáõ­ ñ³­ Ëáõ­ ÃÇõÝ­ Ý»­ ñ¿Ý,­Û³Ý¹·­ Ýáõ­ ÃÇõÝ _______ 04_______ áõ­Ý³­ »õ­×Ïáõ­ Ýáõ­ ÃÇõÝ­³Ù¿Ý­³Ý­ ·³Ù,­áñ­Ï»­ - _______ ³Ý­ ùÁ­ ÏÁ­ å³ñ­ ï³¹­ ñ»­ ų­ Ù³­ ݳ­ ϳõ­ áñ­ ݳ­ - _______ _______ ѳÝç­ Ý»ñ,­Ï³Ùù­Û³­ é³ç­ËÇ­ ½³­ Ë»­ Éáõ­áõ­Ý³­ »õ _______ ______ å³ï­ ñ³ë­ ï³­ ϳ­ Ùáõ­ ÃÇõÝ`­ ݳ­ ѳݭ ç»­ Éáõ,­ »ñµ _ _______ Ñá·­ ¿­ ÷ñ­ Ïáõ­ ÃÇõÝÝ­ áõ­ Ñ»­ ï»õ­ ³­ µ³ñ­ ù³­ çáõ­ - _______ _______ ÃÇõ­ ÝÁ,-­ ³Ñ³­ µ³­ ñá­ Û³­ ϳݭ Û³ï­ Ï³­ ÝÇß­ Ý»ñ, _______ _______ áñ­å³­ ïÇõ­Ïñ­ ݳݭµ»­ ñ»É­Ùï³­ íá­ ñ³­ ϳ­ ÝÇ­ÙÁ: 05_ ______ ºÃ¿­µ³½­ Ùáõ­ ÃÇõ­ Ý»­ ñÁ­ÙÇßï­Çñ³­ íáõÝù­áõ­ Ý»­ - _______ ______ ݳ­ ÛÇÝ,­áã­ ù³Ý­¹Çõ­ ñÇÝ­åÇ­ ïÇ­ÁÉ­ ɳñ­Ùï³­ íá­ - _ _______ ñ³­ ϳ­ ÝÇÝ­ ¹»­ ñÁ:­ ºÃ¿­ µ³½­ Ùáõ­ ÃÇõ­ ÝÝ»­ ñÁ _______ _______ ÙÇßï­ ½·³­ ÛÇÝ­ Û³­ é³­ çÇ­ ϳۭ ù³­ Õ³­ ù³Ïñ­ ó­ Ï³Ý _______ ______ ³ñ­ Å¿ù­ Ý»­ ñÁ,-­ áõñ­ åÇ­ ïÇ­ ÁÉ­ ɳñ­ Ù»­ Íáõ­ ÃÇõ­ ÝÁ _ _______ ëï»Õ­ ͳ­ ·áñÍ­·ñ³­ ·¿­ ïÇÝ:­²Ù­ µáË­ Ý»­ ñáõ­×³­ - 06_______ ______ ϳ­ ï¿Ý­ ÙÇßï­ ù³­ ɳͭ »Ý­ ³ñÇ­ áõ­ ËÇ­ ½³Ë _ _______ Ù³ñ­ ¹ÇÏ,­Ù»Í­µ³­ Ý³ë­ ï»ÕÍ­ Ý»ñ­áõ­Åá­ Õáíñ­ - _______ _______ ¹Ç­Ù»Í­½³õ­ ³Ï­ Ý»ñ,­ÝáõÛ­ ݳ­ ݳ­ Éáí­³Û¹­ÝáÛÝ _______ ______ ³Ù­ µá­ ËÇÝ­ Ñ»ï,­ ³Û­ É»õ­ Éáõ­ ë³­ íá­ ñ»­ Éáí _ _______ ½³ÛÝ:àõ­ÇÝã­ å¿ë­áñ­½»­ ï»­ ñÁ­ÏÁ­Ï³½­ Ùáõ­ ÇÝ _______ ______ ûɭ³é­Ã»É,­³éáõ­³é­áéáõ­»õ­íï³Ï­³é 07_ _______ íï³Ï`­ ³ÛÝ­ å¿ë­ ³É­ ³Û¹­ µ³½­ Ùáõ­ ÃÇõÝ­ Ý»­ ñÁ: _______ _______ àõñ­ Ï¿,­»ñ­ µ»ÙÝ,­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÇÝ­ë³Ñ­ Ùá­ Ï»­ - _______ ______ óáõ­ óÇã­ÙÇ­ ³Û­ Ýáõ­ ÃÇõ­ ÝÁ`­Çñ­Ý»ñ­ ùÇÝ­ïÇ­ »­ ½»ñ­ - _ _______ ùÇÝ­ ¹Ç­ Ù³ó:­ àõñ­ Ï¿­ ݳ­ »õ­ ³ÝÑ­ ñ³­ Ż߭ ïáõ­ û­ - _______ ______ ³Ý­ ÙÁ­ áõ­ Ýϳ­ ñ³·­ ñÇ­ ·Í»ñ`­ áñáÝó­ ã³­ - _ _______ ÷³­ ÝÇßÁ­ÙÇßï­ÏÁ­Ù»Ï­ ÝÇ­ïáõ­ »­ ³É­Ñ³­ í³­ ù³­ - _______ 08_______ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­ ù³­ Õ³­ ù³Ïñ­ Ãáõ­ û­ ³Ý­ ·»­ ñ³­ ½³Ýó _______ _______ ß³­ Ñ»­ ñ¿Ý: _______ àõ­ í»ñ­ ç³­ å¿ë­ ³Ûë­ ÑÇÝ·­ Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ­ Û³ï­ - _______ ______ ϳ­ ÝÇß­ »­ ñ¿Ý­ í»ñ,­ ³Ûë­ ÑÇÝ·­ Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ _ _______ Û³ï­ Ï³­ ÝÇß­ Ý»­ ñáõÝ­ÏÇó,-­Ï³Û­í»­ ó»­ ñáñ¹­ÙÁ, _______ _______ áñ­ÏÁ­½³­ ïá­ ñá­ ß¿­áñ»õ¿­³½­ ·Ç­ÙÁ­Ùï³õ­ á­ - _______ _______ ñ³­ ϳݭ Ý»­ ñÁ`­áõ­ ñÇß­³½­ ·Ç­ÙÁ­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳݭ - 09_ ______ Ý»­ ñ¿Ý:­²ïÇ­ ϳ­­å³ï­ ϳ­ Ý»­ ÉÇ­ áõ­ ÃÇõÝÝ­¿­ïáõ­ - _______ ______ »­ ³É­³½­ ·Ç­ÙÁ:­àñ­ ù³Ý­µ³½­ Ù³­ ÃÇõ­»Ý­³ÛÝ _ _______ Ù³ñ­ ¹Ç­ ÏÁ,­áñáÝó­Ñ³­ Ù³ñ­³½­ ·áõ­ ÃÇõ­ ÝÁ­³ñ­ - _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

39


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ϳͭ ÙÁÝ­ ¿­ Û³­ ׳Ë:­ Îñ­ ݳ­ ÛÇÝ­ ë³Ñ­ Ù³­ ÝÇÝ ³Ûë­Ï³Ù­³ÛÝ­ÏáÕ­ ÙÁ­ÍݳͭÁÉ­ ɳɭáõ­áãÇÝã åÇ­ ïÇ­÷á­ Ëáõ­ ¿ñ­Çñ»Ýó­¿áõ­ û­ Ý¿Ý:­ö᭠˳­ ñ¿­ ÝÁ­ Ù³ñ­ ¹ÇÏ­ ϳݭ áõ­ Ù³­ ݳõ­ ³Ý¹­ Ùï³õ­ á­ ñ³­ Ý»ñ,­ áñ­ ïáõ­ »­ ³É­ å³ï­ Ù³­ ϳݭ ßñ­ ç³Ý­ Ý»­ ϳݭ ñáõ,­ ÏÁ­ Û³­ çá­ ÕÇÝ­ ͳ­ ÍáõÏ­ Ãáõ­ áÕ­ Ññ³ß­ ùáí ÙÁ,­ ³ÝÓ­ ݳ­ íá­ ñ»É­ Çñ»Ýó­ ³½­ ·Á,­ ³é³Ýó ѳ­ ïáõ­ ³­ ͳ­ ϳݭ ³ï»­ Éáõí »­ ³Ý,­ µÝ³­ ϳݭ ·»­ Õ»ó­ Ïáõ­ û­ ³Ùµ­ ÙÁ­ µÇõ­ ñ»­ Õ³ó­ Ý»­ Éáí­ Çñ»Ýó ¹¿Ù­ ùÇÝ­íñ³Û­ÇÝã­áñ­³½­ ·Á­áõ­ ÝÇ`­ÇÝù­ Ý»Ï Ï»ñ­ åáí­Ñ³­ ñ³­ ½³ï,­³ñ³ñ­ ãû­ ñ¿Ý­Ýß³­ ݳ­ ϳ­ ÉÇó,­ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ Íû­ ñ¿Ý­ï³ñ­ µ»ñ­áõ­ÙÇ­ ³­ ų­ Ù³­ ݳϭٳ­ ÛáõÝ­Ï»ñ­ åáí­Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ: ²Û¹­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳݭ Ý»­ ñÁ`­Ï»ñ­ åáí­ÙÁ,­å³ï­ Ùáõ­ û­ ³Ý­ áõ­ ų­ Ù³­ ݳ­ ÏÇÝ­ Ù¿ç­ Û³­ ñ³ß­ ³ñÅ, ³ÛÉ­Çñ­ÁÝ­ óó­ ùÇÝ­Ù¿ç­Ù¿Ï­áõ­»½³­ ÏÇ­³½­ ·Ç­ÙÁ­Ý»ñ­ ùÇÝ­»Õ»­ Éáõ­ û­ ³Ý­³ñ­ ï³­ ùÇݭ׳­ é³­ ·³Û­ ÃáõÙ­ Ý»ñÝ­»Ý:­²Ûë­»ñ»õ­ áõÛ­ ÃÁ­Ï³­ ñ»­ ÉÇ ¿­ÙÇ­ ³ÛÝ`­»ñµ­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÁ­áã­ÙÇ­ ³ÛÝ­Çñ ³Ý­ ó»­ ³­ Éáí,­ Çñ­ Ñá­ ·»­ ϳݭ áõ­ ½·³­ ó³­ Ï³Ý ³ß­ ˳ñ­ Ñáí,­³Û­ É»õ­Çñ­Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ­µ³ñÓ­ ñ³­ ·áÛÝ­¿áõ­ û­ ³Ùµ,­³Û­ ëÇÝùÝ­Çñ­ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ ͳ­ ϳݭÝáõ­ ³­ ×áõÙ­ Ý»­ ñáí,­³é³Ýó­³ñáõ­ »ë­ ï³­ ϳݭ×Ç­ ·Ç,­ÏÁ­Û³­ çá­ ÕÇ`­½ÇÝ­ ùÁ­ÍÝáÕ­³½­ ·ÇÝ­ ·»­ ñ³­ ½³Ýó­ ß³­ Ñ»­ ñáõÝ­ áõ­ ѳ­ ñ³­ ½³ï ¿áõ­ û­ ³Ý­³é³Ýó­ ùÇÝ­Ù¿ç­ÙݳÉ,­³é³Ýó­½³ÛÝ Ñ³­ ϳ¹­ ñ»­ Éáõ­ Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ­ ѳõ­ ³­ ù³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý:­²Ûë­Û³Õ­ ó­ ݳ­ ÏÁ­Ï’»Ý­ ó¹­ ñ¿­Í³Û­ ñ³­ ·áÛݭѳ­ Ù»ë­ ïáõ­ û­ ³Ý­ÙÁ­Ñ»ï`­áñáí­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÁ­ Çñ­ Û»­ ïÇÝ­ Ù³­ ½³ñ­ Ù³ï­ Ý»­ ñáí­ ÏÁ ËñÇ­Çñ­Åá­ Õáíñ­ ¹Çݭó­ ùáõݭѳñë­ ïáõ­ û­ ³Ýó »Ý­ ó­ Ñá­ ÕÇÝ­ Ù¿ç,­ ù³Õóñ­ áõ­ ³Ý­ ÏáñÝ­ ã»­ ÉÇ Ñ³õ­ ³­ ï³ñ­ Ùáõ­ ÃÇõÝ­ ÙÁ`­ ¹¿­ åÇ­ ³ÝáÝù,­ áñ Çë­ Ï³­ ϳݭϻ­ ³Ý­ ùÁ­ÏÁ­Ï»ñ­ ï»Ý­Åá­ Õáíñ­ ¹ÇÝ, ³ÝáÝù`­áñ­³Ýáñ­Ãé­ ãáõÝ­ Ý»­ ñáõÝ­É»­ ½áõÝ­·Ç­ ï»Ý,­³ÝáÝù`­áñ­»ñÏ­ ñÇÝ­Ñá­ ÕÇݭѳ­ ÙÁ­ÏÁ ½·³Ý,­³ÝáÝù,­áñ­·Ç­ ï»Ý­Ã¿­áñ­Ñá­ íÁ­áñ ÏáÕ­ Ù¿Ý­Ï’»É­ É¿,-­·Çõ­ Õ³­ óÇ­ Ý»ñÝ­áõ­µ³­ Ýáõ­ áñ­ Ý»­ ñÁ: ²½­ ·Ç­ ÙÁ­ å³­ ï³­ ϳ­ Ý»­ ÉÇ­ áõ­ ÃÇõ­ ÝÁ­ ³Ýáõ­ ÝÇ­ áõ ÙÏñ­ ïáõ­ û­ ³Ý­ËÝ­ ¹Çñ­ã¿­ÙÇßï:àñ­ ù³Ý­Û³­ ×³Ë ÏÁ­ ³Ý­ ¹Ç­ å»Ýù­ Ù³ñ­ ¹áó,­ Ù³­ ݳõ­ ³Ý¹­ ·³­ Õáõí Ý»­ ñáõ­Ù¿ç,­áñ­Ç­ëå³é­å³ñ­ åáõ­ ³Í­»Ý áã­ ÙÇ­ ³ÛÝ­ ³½­ ·³­ ÛÇÝ,­ ³Û­ É»õ­ Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ ³Ù¿Ý­µá­ í³Ý­ ¹³­ Ïáõ­ û­ Ý¿:­àñ­ ù³Ý­Û³­ ׳˭ÏÁ ѳݭ ¹Ç­ å»Ýù­ Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳݭ Ïá­ ãáõ­ ³Í­ å³­ ñáÝ­ Ý»­ ñáõ,­ áñ­ Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳݭ ãÁÉ­ ɳ­ É¿­ ½³ï` Ù³ñ¹­³É­ã»Ý­áõ­Ñ³Û­³É­ã»Ý: àõ­ Ñáë­ ¿­ áñ,­ ³Ûë­ ¹á۽ݭ ³ß­ ˳­ ï³Ý­ ùÇÝ í»ñ­ ç³õ­ á­ ñáõ­ û­ ³Ý,­ Ï³ë­ Ï³Í­ ÙÁ­ ÏÁ­ ëåñ­ ¹Ç Ñá·­ õáÛë­ Ëá­ ñÁ:²Ûë­ í»ó­ å³Û­ ٳݭ Ý»­ ñ¿Ý­ Û»­ ïáÛ áõ­ ³Ûë­ µá­ Éá­ ñ¿Ý­ í»ñ,-­ ݳ­ ˳­ å³Û­ ٳݭ ÙÁ ãϳۭ³ñ¹­ Ûûù:­Æ­Û³­ é³­ ç³­ ·áõ­ Ý¿­áõ­Áëï­¿áõ­ û­ ³Ý`­³Ý­ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ áõ­ ÃÇõÝ­ÙÁ­ã¿­ÙÇ­ ÿ­·é»­ ÑÇÏ­»ë³­ ëÇ­ ñáõ­ û­ ³Ý­áõ­³Õ­ ï»­ ÕÇ­³ÝÓ­ ݳ­ ëÇ­ áõ­ û­ ³Ý­ íñ³Û­ Û»­ ݳͭ Û»­ ï³­ ¹Ç­ Ùáõ­ û­ ³Ùµ­ ïá­ ·á­ ñáõÝ­³Ý­ ѳ­ ïÇ­ÙÁ­Ñ³­ Ù³ñ`­ÓÁ·­ ïÇÉ­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ ÝÇ­ µ³ñÓñ­ ïÇï­ Õá­ ëÇÝ:­ Êá­ ñáõÝÏ

40

гÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ݳ»õ ³ÛÝ µ³é»ñÇÝ, áñ ÂáíÙ³ë ¶»Ùµ³óáõ ·ñùÇ í»ñݳ·ÇñÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ` §ì³ëÝ Ñ³Ù³Ñ»ï»õÙ³Ý øñÇëïáëǦ, ÇëÏ ³Ù»Ý³É³íÝ ³ÛÝ ÏÉÇÝÇ, »Ã» ÑÇÙ³, ³Ûë å³ÑÇÝ, »ñµ »ë ËáëáõÙ »Ù, ÇÝã-áñ Ù»ÏÝ ³ñ¹»Ý ëÏë»É ¿ Çñ³·áñÍ»É ÇÙ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ: ¸» ÇÝã, ãëÏë»Ýù µ³ó³é»É ³Û¹åÇëÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: â³÷³½³Ýó ¹Åí³ñ ¿ ÇÝã-áñ Ýáñ µ³Ý ÑáñÇÝ»ÉÁ, ³ÛÝ ÇÝã ÇÙ ÙïùÇÝ ¿ »Ï»É, Ùï³ÑÕ³ó»É ¿ ݳ»õ ³ÛÉ Ù»ÏÁ, ³ÛÉù, áíù»ñ ÉëáõÙ »Ý ÇÝÓ: ÆÝã»õÇó», Ýáñ, ÑÇÝ·»ñáñ¹ ²í»ï³ñ³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ñdzëù³Ýã ³ß˳ï³Ýù ¿, ³ÛÝ ãå»ïù ¿ ½³Ý³½³ÝíÇ ÙÛáõë ãáñëÇó, ûñ»õë, »ñµ»ÙÝ Ñ³ÙÁÝÏÝÇ Ýñ³Ýó, »ñµ»ÙÝ å»ïù ¿ ï³ñµ»ñíÇ` ³Ù»Ý ÇÝã åÇïÇ ³ñíÇ ï»ùëïÇ ³é³í»É ÁݹáõÝ»ÉÇ, ³Ýëå³ë»ÉÇ »õ ÇÝùݳïÇå ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ: ºí ³Ñ³, ï³ñûñÇÝ³Ï ¿` ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó, »Ã» ³í»ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ù»ç áñ»õ¿ ÇÙ³ëï »Ý å³ñ÷³ÏáõÙ, ³å³ øñÇëïáëÇ Ù³ÑÁ å»ïù ¿ ѳëÏ³Ý³É áñå»ë Ñáųñ³Ï³Ù` »Ã» ³ÛÝ Ï³ÙáíÇÝ ãÇ »Õ»É` DZÝã ¿ ³Û¹Å³Ù Ý߳ݳÏáõÙ Ýñ³ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É êáÏñ³ï»ëÇ Ù³Ñí³Ý Ù³ëÇÝ: ÖÇßï ¿, µ³Ûó êáÏñ³ï»ëÁ, »ë ϳñÍáõÙ »Ù, ã¿ñ ³ëáõÙ, áñ ÇÝùÁ ٳѳÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ øñÇëïáëÝ ³ë»É ¿: ºí »Ã» ݳ ٳѳó»É ¿, ³å³ ٳѳó»É ¿ ϳÙáíÇÝ: ºë ÑÇß»óÇ 11ñ¹ ¹³ñÇ ÙÇ ³Ý·Éáë³ùëáÝÛ³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ. ³ÛÝ ÏáãíáõÙ ¿ §Ê³ãÇ »ñ³½Á¦, »õ ³Û¹ »ñ³½áõÙ øñÇëïáëÁ óáõó³¹ñí³Í ¿ áã áñå»ë ï³é³åáÕ øñÇëïáë` ¾É ¶ñ»ÏáÛÇ Ïï³íÝ»ñÇó, ³ÛÉ áñå»ë å³ï³ÝÇ ·»ñٳݳóÇ Ñ»ñáë` Ñáųñ³Ï³Ù ³é ˳ãÁ ·Ý³óáÕ: ܳ »ÉÝáõÙ ¿ ˳ãÇ í»ñݳٳëÁ, ù³ÝÇ áñ ϳٻÝáõÙ ¿ ÷ñÏ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³ Ù³ëÇÝ ³ëíáõÙ ¿. §ä³ï³ÝÇ Ñ»ñáëÁ, áñ ³Ù»Ý³½áñ ²ëïí³Í ¿ñ¦: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ³Ûëï»Õ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ÙÇïùÁ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñå»ë µ»ñÏñ³ÉÇ Ñáųñ³Ï³Ù ³ñ³ñùÇ, áã û øñÇëïáëÇ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÁ, áã ï³é³åáÕ øñÇëïáë, ÇÝãå»ë ¾É ¶ñ»ÏáÛÇ Ïï³íÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ å³ï³ÝÇ Ñ»ñáë, áí Ñáųñ³Ï³Ù µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ˳ãÇ í»ñݳٳëÁ »õ ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ ·³Ù»É Çñ»Ý ˳ãÇÝ: ²Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝáõÙ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ §Ê³ãÇ »ñ³½Á¦, »ë ϳñ¹³óÇ, áñ ØÇçݳ¹³ñáõÙ Ýñ³ ѳٳñ Ýϳñ³½³ñ¹áõÙÝ»ñ »Ý ³ñí»É, ¹ñ³ÝóáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ϳݷáõÝ Ë³ãÁ »õ øñÇëïáëÁ, áñ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ë³Ý¹áõÕùáí Ýñ³ í»ñݳٳëÁ, µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿, ÇÝãå»ë ³ëí»ó, Ñáųñ³Ï³Ù: ²ÛëÇÝùÝ, ãϳñ ¶áÕ·áó ÁݹáõÝí³Í ÇÙ³ëïáí, ãϳñ ˳ñ³½³ÝáõÙ: ÎÝ߳ݳÏÇ, ÇÝã-áñ ÁݹѳÝáõñ µ³Ý ϳ ˳ãÇ íñ³ øñÇëïáëÇ Ù³ÑÝ ÁݹáõÝ»Éáõ »õ êáÏñ³ï»ëÇ Ëݹ³ÏáÃáí ·³íÝ ÁݹáõÝ»Éáõ Ù»ç: ²Ýßáõßï, ³Ûá: سÑÝ ÁݹáõÝ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºí µ³óÇ ³Û¹, ¹ñ³Ýù Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý³Ý߳ݳíáñ ٳѻñÝ »Ý, ³Û¹å»ë 㿱: γñÍáõÙ »Ù, áñ ³Ûá: ´³Ûó ³ÛÅÙ... ²Ûá, ½ñáõÛó í³ñáÕ êáÏñ³ï»ëÇ Ù³ÑÁ »õ øñÇëïáëÇ Ù³ÑÁ, áí ÷áùñ ÇÝã ½³ñÙ³ó³Í ¿ ÃíáõÙ, áñ Çñ»Ý ³Û¹åÇëÇ µ³Ëï ¿ íÇ׳Ïí»É, ã¿ áñ ݳ µ³ó³Ï³Ýã»ó. §²ëïí³Í ÇÙ, ²ëïí³Í ÇÙ, ÇÝãá±õ ÇÝÓ Éù»óÇñ¦: ´³Ûó Ñ»ïá µ³ñÇ ³í³½³ÏÇÝ ³ë³ó. §ÖßÙ³ñÇï »Ù ³ëáõÙ ù»½, Ñ»Ýó ³ÛÅÙ ÇÝÓ Ñ»ï ¹ñ³ËïáõÙ ÏÉÇÝ»ë¦, »õ ³í³½³ÏÁ øñÇëïáëÇÝ ²ëïí³Í ׳ݳã»ó: ºë ³Û¹ Ù³ëÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ »Ù ·ñ»É: Æ ¹»å, øñÇëïáëÇ »õ ³í³½³ÏÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ˳ãí»É ¿ Ýñ³ Ñ»ï »õ øñÇïáëÇÝ ²ëïí³Í ¿ ׳ݳã»É, ³ñ¹»Ý ³ÛÝù³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ·ñí»É: ÆÝãå»ë ݳ»õ ´³ñ³µ³ÛÇ »õ øñÇëïáëÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûá: ´³Ûó ÑÇÙ³, ´áñË»ë, »ë áõ½áõÙ »Ù Ëáë»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ Ó»½ ѳٳñ ³ñù»ïÇå ¿, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ïÇå³ñ` ³ñ¹³ñõ³ÏÛ³óÇ ³ñù»ïÇåÁ: ºë ç³ÝáõÙ »Ù ³ñ¹³ñ³ÏÛ³ó ÏÛ³Ýù í³ñ»É, µ³Ûó, ÇѳñÏ», êåÇÝá½³ÛÇ ÝÙ³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ã»Ù å³Ñ³ÝçáõÙ »õ áñ»õ¿ å³ïÅÇó ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ: гëϳݳÉÇ ¿, µ³Ûó ³ñ¹³ñ³ÏÛ³óÇ ³ñù»ïÇåÁ, ³ÝϳëϳÍ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ³ñù»ïÇå ¿: ²Ûá, »ë ³í»ï³ñ³ÝÝ»ñáí »Ù ¹³ëïdzñ³Ïí»É: âáñë ³í»ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, »ñ»õÇ, ³ß˳ñÑÇ »ñ»ëÇÝ ³Ù»Ý³³ñï³ëáíáñ ·ñù»ñÝ »Ý, ³Û¹å»ë 㿱: ºí ²í»ï³ñ³ÝÝ Áëï ÐáíѳÝÝ»ëÇ ³ÛÉ ¿, ù³Ý ݳËáñ¹Ý»ñÁ, ³ÛÝ Ñá·»å»ë ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ýñ³ÝóÇó, »ë ×Çßï ã»±Ù, ѳïϳå»ë ³ÛÝ-

40


00_______

ï»Õ, »ñµ ËáëíáõÙ ¿ ²ëïÍá ´³ÝÇ Ù³ëÇÝ: øñÇëïáëÇ ¿ÃÇÏ³Ý »õ êáÏñ³ï»ëÇ ¿ÃÇϳÝ... ²é³çÇÝ ¹»åùáõÙ ËáëùÁ ÏñáÝ³Ï³Ý ¿ÃÇϳÛÇ Ù³ëÇÝ ¿, ÇëÏ »ñÏñáñ¹áõÙ` ѻóÝáë³Ï³Ý: ´³Ûó, ÇÝã»õÇó», »õ° Ù»ÏÁ, »õ° ÙÛáõëÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý³·É˳íáñáõÙ` ³ñ¹³ñ³ÏÛ³ó Ù³ñ¹áõ ǹ»³ÉáõÙ: ²Ûá, µ³Ûó áã ³ß˳ñÑÇ ÏáÝó»åódzݻñÁ: ºí ¹³ µÝ³Ï³Ý ¿, ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ûÏáõ½ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ øñÇëïáë Ññ»³ ¿ñ: ºí, »ñ»õÇ, µ³í³Ï³Ý ³ÝáõëáõÙ, ÇëÏ êáÏñ³ï»ëÇÝ ßñç³å³ïáõÙ ¿ÇÝ É³ñí³Í ÇÝï»É»Ïïáõ³É Ñá·»õáñ ÏÛ³Ýùáí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ: ²Û¹ ÇÙ³ëïáí Ýñ³ ¹³ñ³ßñç³ÝÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, Ðáõݳëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳí³ë³ñÁ ãáõÝÇ: êáÏñ³ï»ëÁ ϳñáÕ ¿ñ ½ñáõÛóÝ»ñ í³ñ»É äÛáõó·áñ³ëÇ, ¼»ÝáÝ ¾É»³óáõ, äɳïáÝÇ Ñ»ï, áñÝ, ÇÝãå»ë åݹáõÙ ¿ñ ´»ñݳñ¹ ÞááõÝ, ÇÝùÝ ¿É Ñ»Ýó ÑáñÇÝ»É ¿ Ýñ³Ý: ÆëÏ øñÇëïáë ½ñáõÛóÝ»ñ ¿ í³ñ»É ÙdzÛÝ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï: ÜÇóß»Ý åݹáõÙ ¿ñ, áñ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÏñáÝÁ ëïñáõÏÝ»ñÇ ÏñáÝ ¿, »õ ¶ÇµáÝÝ ¿É ÝáõÛÝÝ ¿ñ ³ëáõÙ, ûå»ï »õ µ³é»ñÁ ½·áõÛß ÁÝïñ»Éáí, µ³Ûó »ñ»õÇ Ã» ³é³í»É ×ß·ñÇï. §Ð³ñÏ ¿ ½³ñٳݳÉ, áñ ²ëïí³Í, áñ ϳñáÕ ¿ñ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ µ³Ý³É ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇÝ, ï³ÉÇë ¿ñ ³ÛÝ ¶³ÉÇÉ»³ÛÇ ³ÝáõëáõÙ ÓÏÝáñëÝ»ñÇݦ: â¿ áñ ¹³ ÝáõÛÝÝ ¿, ×Çßï 㿱: ÜáõÛÝ ÙÇïùÝ ¿, µ³Ûó ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³í»ÉÇ Ñ³×»ÉÇ »õ Ëáõë³÷áճϳÝ: §²Ù»Ý³ÛÝ ÍÝáõݹ Ñá·áõó ¿¦: ²Ûá, ×Çßï ¿: §²Ù»Ý³ÛÝ ÍÝáõݹ Ñá·áõó ¿¦: îíÛ³É ¹»åùáõÙ, ³ÛÝ ßÝãáõÙ ¿ñ ¶³ÉÇÉ»³ÛÇ ÓÏÝáñëÝ»ñÇ Ù»ç: ºñµ»ÙÝ, µ³Ûó áã Ó»½ Ñ»ï ½ñáõó»ÉÇë, ÝáõÛÝÇëÏ ã»ë ¿É ÙïáñáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ëáë»ë øñÇëïáëÇó, áñå»ë å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÓÇó: ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ Ýñ³ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ϳëϳÍÇó í»ñ ¿, »ë ѳÏí³Í ã»Ù »Ýó¹ñ»Éáõ, áñ ãáñë ¹ñ³Ù³ïáõñ·Ý»ñÁ, ³Ûëå»ë ³ë»Ýù, ³Ûë ãáñë ³í»ï³ñ³ÝÇãÝ»ñÁ, áñ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÙݳóÛ³É ¹ñ³Ù³ïáõñ·Ý»ñÇÝ »õ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇÝ, ÑáñÇÝ»É »Ý øñÇëïáëÇÝ: ÆëÏ, ³Ñ³, ´»ñݳñ¹ ÞááõÝ ³ëáõÙ ¿ñ, áñ ³ÝϳëϳÍ, ÑáõÛÝ áÕµ»ñ·³ÏÝ»ñÁ ÑáñÇÝ»É »Ý ÑáõÝ³Ï³Ý ³é³ëå»ÉÝ»ñÁ, »õ Ýñ³ÝóÇó Ñ»ïá ³í»ï³ñ³ÝÇãÝ»ñÁ ÑáñÇÝ»É »Ý øñÇëïáëÇÝ, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó ³é³ç äɳïáÝÁ ÑáñÇÝ»É ¿ êáÏñ³ï»ëÇÝ, Ñ»ïá ´áëáõ»ÉÁ ÑáñÇÝ»É ¿ æáÝëáÝÇÝ, ÇëÏ ÇÝùÁ` ´»ñݳñ¹ ÞááõÝ, »õ Ƶë»ÝÁ ³í»ï³ñ³ÝÇãÝ»ñÇó ųé³Ý·»É »Ý ¹ñ³Ù³Ý»ñ Ñݳñ»Éáõ »õ å»ñëáݳÅÝ»ñ ÑáñÇÝ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó 㿱 áñ ¹³ ´»ñݳñ¹ ÞááõÇ Ï³ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: àÕç ³ß˳ñÑÁ óïñáÝ ¿: àÕç ³ß˳ñÑÁ óïñáÝ ¿, ÇëÏ ¹ñ³Ù³ïáõñ·Ý»ñÁ` ¹³ ... ²ñ³ñÇãÝ»ñ »Ý: ²ñ³ñÇãÝ»ñ »Ý ϳ٠ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ëÛáõŻݻñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ: ØÛáõë ³ÝÓÁ, áñÁ Ó»½ ѳٳñ ÝáõÛÝù³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ¿, áñù³Ý øñÇëïáë, äɳïáÝÝ ¿: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, áñ Ù»Ýù ³í»ÉÇ ß³ï ÑáñÇÝáõÙ »Ýù äɳïáÝÇÝ, ù³Ý Çñ³å»ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »Ýù: ²Û¹ Ýñ³ÝÇó ¿, áñ äɳïáÝÁ ͳéÇ å»ë ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ·áñÍáÕ ³ÝÓ³Ýó, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ êáÏñ³ï»ëÝ ¿, ÇëÏ ÇÝùÁ` äɳïáÝÁ, áñáß³ÏÇ ÇÙ³ëïáí, ëïí»ñáõÙ ¿, çÝçíáõÙ ¿ Çñ ëï»ÕͳÍÝ»ñáí: ²Ñ³, ûñÇݳÏ, Ù»Ýù ¸ÇÏÏ»Ýë ÁÝûñó»ÉÇë Ù»ñ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç áõñí³·ÍáõÙ »Ýù Ñ»ÕÇݳÏDZÝ, û± Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ: γñÍ»Ù, àõݳÙáõÝáÝ ¿ñ ³ëáõÙ, áñ ê»ñí³Ýï»ëÁ å³Ï³ë áÕç ¿, ù³Ý ²ÉáÝëá ÎÇ˳ÝáÝ, ³ÛëÇÝùÝ` ¸áÝ ÎÇËáïÁ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ³ñ³ñÇãÁ çÝçíáõÙ ¿, Ù³ùñíáõÙ ¿ Çñ ëï»ÕͳÍáí: ¶áõó» Ù»ñ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ß˳ñÑÇó ³í»ÉÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿, ù³Ý ²ëïÍá ëï»ÕÍ³Í »õ ÌÝݹáó ·ñùÇ ³é³çÇÝ ·ÉËáõÙ Ýϳñ³·ñ³ÍÁ, û± »ë ë˳ÉíáõÙ »Ù: ¸áõù ×Çßï »ù, µ³Ûó ϳñ»ÉÇ ¿ ݳ»õ »Ýó¹ñ»É, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ÛÝ Ï³Ù ³ÛÝ ÏñáÝÁ ϳ٠³é³ëå»É³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ Ñá·»õáñ ϳ٠Ùá·³Ï³Ý ÏÉÇÙ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï, áñÇ Ù»ç Ýñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý: úñÇݳÏ, ÑáõÛÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ÁÝÏ³É»É äɳïáÝÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÝ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ Ýñ³Ýó ѳٳñ åá»½Ç³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, áñáõÙ Çñ»Ýù ³åñáõÙ ¿ÇÝ: ÆëÏ Ó»½ ÃíáõÙ ¿, áñ ÑÇÙ³ ³±ÛÉ Ï»ñå ¿: γñÍáõÙ »Ù, áñ ÝáõÛÝÝ ¿: ´³Ûó ³Û¹ »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ ÇÝÓ ãÇ å³ïϳÝáõÙ, ³ÛÉ ¾Ïïáñ Øáõñ»Ý»ÇÝ. ݳ ³ë³ó, áñ øñÇëïáëÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ ï»ë³Ý Ýñ³Ý ѳñáõÃÛáõÝ ³éÝ»Éáõó Ñ»ïá »õ ׳ݳã»óÇÝ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ Çñ»Ýó ³ãù»ñÁ µ³ó ¿ÇÝ ³Û¹åÇëÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝϳÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ³Ù»Ý ÇÝã ϳËí³Í ¿ áñáß³ÏÇ ÏÉÇÙ³ÛÇó` áñáß³ÏÇ å³ïÙ³-

Z

F

H

K

M

X

G

41

³éÁÝ­ ãáõ­ ÃÇõÝ­ÙÁ­ãϳۭÙÇ­ ÿ­Ùï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­ áõ­ Û»­ Õ³­ ÷á­ Ëáõ­ û­ ³Ý­ ÙÇ­ ç»õ:­ àõ­ ³Ù­ ¹Ç­ ñÁ­ ï³ñ­ µ»ñ­ Ó»õ­ ³­ Ï»ñ­ åáõÙ­ ÙÁ µáÕç­ ËÝ­ åÇ­ ïÇ­ãë­ ï³­ ݳñ­ÙÇ­ ÿ,­»Ã¿­³Ûë­ÉáÛ­ ëÇÝ­ï³Ï ùÝ­ Ý¿­ ÇÝù­½³ÛÝ: г­ í³­ ù»Ýù­ ë³­ ϳÛÝ­ Ù»ñ­ Ùï­ ù»­ ñÁ`­ ۳ݭ ·»­ Éáõ ѳ­ Ù³ñ­Ñ»­ ï»õ­ ۳ɭë³Ñ­ Ù³­ Ýáõ­ ÙÇÝ,­Ñ³å­ ×»å­áõ ³Ý­ ϳ­ ï³ñ­³Ý­ ßáõßï,­ÇÝã­ å¿ë­µá­ Éáñ­­ ï³­ ñ³½­ Ý»­ ñÁ,­ ù³­ ÝÇ­ áñ­ Ï»­ ³Ý­ ùÁ­ ÏÁ­ ËÝ­ ¹³Û­ Ù»ñ µá­ Éáñ­ë³Ñ­ Ù³­ ÝáõÙ­ Ý»­ ñáõÝ­íñ³Û: Øï³õ­ á­ ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­ ë³Ñ­ ٳݭ Ý»­ ñáõÝ­ Ïñ­ Ý³Û Ùû­ ï»­ ݳɭ³ÛÝ­­³Ý­ ѳ­ ïÁ­ÙÇ­ ³ÛÝ­áñ,²)­úÅ­ ïáõ­ ³Í­¿­µ³ñÓñ­ÇÙ³­ ó³­ Ï³Ý­Û³ï­ Ïáõ­ ÃÇõÝ­ Ý»­ ñáí,­áñ­ëï»Õ­ ͳ­ ·áñÍ­ÇÙ³­ ó³­ Ï³­ Ýáõ­ û­ ³Ý­ÝßáÛÉ­ÙÁ­áõ­ ÝÇ­Çñ­×³Ï­ ïÇÝ­»ï»õ: ´)­ àñ­ ³ÝÁݹ­ Ñ³ï­ áõ­ ³ÝÁݹ­ ÙÇ­ ç³­ µ³ñ, Ùݳ­ ÛáõÝ­×Ç­ ·áí­ÙÁ,­ÏÁ­·áñ­ ͳ­ Í¿­Çñ­ÇÙ³­ ó³­ Ï³­ Ýáõ­ ÃÇõÝÝ­áõ­ï³­ ճݭ ¹Á­Û³Ý­ ·»­ Éáõ,­Ñ³­ Ù³ñ­ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­ áõ­ ù³­ Õ³­ ù³­ ÏÁñ­ ó­ Ï³Ý µ³ñÓñ­³ë­ ïÇ­ ׳­ ÝÇ­ÙÁ,­Çõ­ ñ³ó­ Ý»­ Éáí­ÇÝã­áñ ëï»Õ­ Íáõ­ ³Í­¿­Çñ­ Ù¿Ý­³é³ç: ¶)­ àñ­ ³Ý­ ß³­ ѳËÝ­ ¹Çñ­ Ïñ­ ùáí­ ÙÁ`­ Çñ ÇÙ³­ ó³­ Ï³­ Ýáõ­ ÃÇõÝÝ­ áõ­ ï³­ ճݭ ¹Á,­ Çñ­ Ùï­ ùÇ å³ß­ ³ñÝ­ áõ­ Çñ­ ³Ý­ ÓÁ`­ Ç­ ëå³ë­ ÏÁ­ ¹Ý¿ Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ­ Ï»­ ³Ý­ ùÁ­ ß³­ ѳ·ñ·­ éáÕ­ áñ»õ­ ¿ ·áñ­ Íáõ­ Ý¿­ áõ­ û­ ³Ý­ÙÁ: ¹)­àñ­Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ­Ùݳ­ ÛáõÝ­ß³­ Ñ»­ ñáõݭѳ­ Ù³­ å³­ ï³ë­ ˳­ ÝáÕ­ Ï»­ ³Ý­ ùÇ­ Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ­ áõÕ­ Õáõ­ ÃÇõÝ­ÙÁ­áõ­ ÝÇ,­áñ­ÏÁ­Û³­ é³­ ç³­ ݳ­áñáß ·Í¿­ÙÁ`­Ñ³õ­ ³­ ï³­ ñÇÙ­Ùݳ­ Éáí­áã­ÙÇ­ ³ÛÝ­Çñ ¿áõ­ û­ ³Ý,­ ³Û­ É»õ­ å³ï­ ß³­ ×»ó­ Ý»­ Éáí­ ½³ÛÝ­ ³ÛÝ ·³­ Õ³­ ÷³­ ñ³­ ϳݭ ÁÝ­ ï³­ ÝÇ­ ùÇÝ­ ·³­ Ñ»­ ñáõÝ, áñáõÝ­¹ñû­ ßÇÝ­ï³Ï­ÏÁ­Ïéáõ­ Ç: »)­ àñ­ Ýϳ­ ñ³­ ·Çñ­ áõ­ ÝÇ,­ ÁÝ­ ¹áõ­ ݳϭ ¿­ Çñ ³ÝÓ­ ݳ­ ϳݭ å½­ ïÇÏ­ ß³­ Ñ»­ ñÁ­ íï³Ý­ ·Ç­ ï³Ï ¹Ý»É`­å³ßï­ å³­ Ý»­ Éáõ­Ñ³­ Ù³ñ­Çñ­·³­ Õ³­ ÷³ñ­ Ý»­ ñÁ,­áñ­ÏñáÕÝ­¿­áñáß­³Ý­ ѳ­ ï³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­ÙÁ: ½)­àñ­Çñ­¿áõ­ û­ ³Ý­¿Ý­Ýáõñµ­Ã»­ É»­ ñáí­ÏÁ å³­ ï­ Ï³­ ÝÇ­ ³½­ ·³­ ÛÇÝ­ ѳõ­ ³­ ù³­ ϳ­ Ýáõ­ û­ ³Ý­ ÙÁ áõ­ Ï’³ñ­ ï³­ Û³Û­ ï¿­ ½³ÛÝ,­ ³Ýáñ­ Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ ÉÇ­ Ý»­ Éáõ­ û­ ³Ùµ: ²Ñ³­³ÛÝ­¹³­ ë³­ Ëû­ ëáõ­ ÃÇõ­ ÝÁ,­áñ­åÇ­ ïÇ­áõ­ ½¿Ç­ ϳñ­ ¹³É,­ »Ã¿­ ¹³­ ë³­ Ëûë­ ÁÉ­ ɳ­ ÛÇ` áñ»õ¿­Ñ³Û­»ñÏ­ ñáñ­ ¹³­ ϳݭí³ñ­ ų­ ñ³­ ÝÇ­³ß­ ³­ Ï»ñï­ Ý»­ ñáõÝ:­ í³½·»Ý ßáõß³ÝÛ³Ý / 1902-1942/ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ³ñӳϳ·Çñ, µ³Ý³ëï»ÕÍ »õ óñ·Ù³ÝÇã:

41

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

·³·Çϭ뻵³ëï۳ݭ/­127­­B.C.*

I

ìÇ­ »Ý­ ݳ­ ϳݭ¹³­ ë³­ ϳݭ»ñ»­ ÏáÝ­í»­ ñ³­ Ï»ñå­ íáõÙ­ ¿ñ­ ³Ý­ ó­ ÷³Ýó­ ·Çß­ »ñ­ í³:­ γ­ Ù³­ ñ³­ Ï³å­ ¹³Ñ­ ÉÇ­ ×áõÙ­ ÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Û³­ ϳݭ ³Ý­ ¹áññ ¿ñ:­ ØÇ­ ³ÛÝ­ Ùáõ­ ë³­ Ý»­ ñÇ­ Ù»ÕÙ­ è³ÍáõÙÝ­ ¿ñ ѳ٭ ñá­ ñ»Ý­Ù³­ ñáõÙ:­ Ú᭠ѳݭ ìáÉý­ ·³Ý­ ·Á­ ϳݷ­ ݳͭ ¿ñ­ µÛáõ­ ñá­ ÛÇ Ùáï,­ å³ï­ ñ³ëï­ Ñ»ñ­ ó­ ϳݭ ¹³­ ñ³­ ϳ½­ ÙÇÏ ·ÉáõË­ ·áñ­ Íá­ óÁ­ëï»Õ­ Í»­ Éáõ:­²ñ­ ¹»Ý­·ñ­ í»É­¿ÇÝ ³é³­ çÇÝ­ ïá­ Õ»­ ñÁ,­ áñáÝù­ óÝ­ ó»­ óÇÝ­ ³ß­ ˳ñ­ ÑÁ...­Ð³Ý­ ϳñÍ­å³­ ïáõ­ ѳ­ ÝÇó­³Ý­ ¹Çݭϳ­ ݳ­ óÇ­³Õ»Ï­ ïáõñ­×Çã­Éë­ í»ó:­¸³­ ë³­ ϳ­ ÝÁ­Ý³­ Û»ó å³­ ïáõ­ ѳ­ ÝÇó­ ¹áõñë`­ ³ÛÝ­ ï»Õ­ ³í³­ ñ³­ Ý»­ ñÇ ËáõÙ­ µÁ­ù³ßù­ ßáõÙ­¿ñ­ÙÇ­³Õç­ Ï³: Ø»ÍÝ­ µ³­ Ý³ë­ ï»Õ­ ÍÁ­ ϳñ­ ϳ­ Ù»ó...­ ä»ïù­ ¿ñ ÙÇ­µ³Ý­Ó»é­ ݳñ­ Ï»É...­ê³­ ϳÛÝ­ÇÝ­ ùÁ­²íëï­ ñá-­ ÑáõÝ­ ·³­ ñ³­ ϳݭ ϳÛë­ ñáõ­ Ã۳ݭ ÑÛáõñÝ­ ¿ñ, ¶»ñ­ Ù³­ ÝÇ­ ³­ ÛáõÙ`­ Ùß³­ ÏáõÛ­ ÃÇ­ ݳ­ ˳­ ñ³ñ... ø³­ Õ³­ ù³­ ϳݭ Çñ³­ íÇ­ ׳­ ÏÁ­ üñ³Ý­ ëÇ­ ³­ ÛáõÙ­ ͳۭ ñ³ë­ ïÇ­ ׳ݭ ɳñ­ í³Í­ ­ ¿ñ`­ ³Û¹­ Ïáñ­ ëÇ­ ϳ­ óÇ ·»­ Ý»­ ñ³­ ÉÁ...­úñ»ñë­åÇ­ ïÇ­ÍÝ­ í»ñ­Çñ­³Ý¹­ ñ³­ ÝÇÏ­½³­ í³­ ÏÁ...­ öáõ­ Ãáí­»É³í,­·á­ ó»ó­å³­ ïáõ­ ѳ­ ÝÁ...­îá­ Õ»­ ñÁ­·ñ­ íáõÙ­¿ÇÝ­Çñ³ñ­»ï¨Çó:­ ²é³­ íáï­ Û³Ý,­»ñµ­¶áñÍÝ­³í³ñï­ í³Í­¿ñª­Ø»Í ·»ñ­ Ù³­ ݳ­ óÇÝ­ áõ­ Å³ë­ å³é­ µ³­ ó»ó­ å³­ ïáõ­ ѳ­ ÝÁ. ë³­ ɳ­ ѳ­ ï³­ ÏÇÝ­ÏÝáç­³ñ­ Ýáﭹǭ ³Ï­¿ñ­ÁÝ­ ϳÍ: Æ­ ÙÇ­ µ»­ ñ»­ Éáí­ Ó»­ é³·­ ñ»­ ñÇ­ ïñ­ ó³­ ÏÁª­ µ³ñÓ­ ñ³­ ó³í­Ùǭѳñ­ ϳ­ µ³­ ÅÇÝ­í»ñª­Çñ­íÇ­ »Ý­ ݳ­ óÇ µ³­ ñ»­ ϳ٭ÈÛáõ¹­ íÇ·­ì³­ Ýǭϳ­ ó³­ ñ³­ ÝÁ:­­Ú᭠ѳݭìáÉý­ ·³Ý­ ·Á­¹Ç­ Ù»ó­Èáõ¹­ íÇ·­ì³­ ÝÇÝ... ´³­ ñ»­ ϳÙë,­¸áõù­Éë»­ óDZù­·Çß­ »ñ­ í³­ëáë­ Ï³­ ÉÇ ³Õ­ Ùáõ­ ÏÁ...ú,­ áã,­ س­ »ëï­ ñá,­ áÕç­ ·Çß­ »ñ »ñ³Åß­ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ ¿Ç­ ·ñáõÙ...­ Æ­ ѳ­ í»­ ÉáõÙÝ »ë...­ »ë­ ϳñ­ Í»ë­ Ïáñó­ ñ»É­ »Ù­ Éëá­ Õáõ­ ÃÛáõÝë... ²Û¹å»ë­ ëï»ÕÍ­ í»ó­ г۹»Éµ»ñ·Ç­ ѳ­ Ù³Éë³ñ³ÝÇ­ûñÑÝ»ñ·Á:­ *­127­Before­camus

Ï³Ý å³ÑÇÝ: ¸áõù ËáëáõÙ »ù ÏÉÇÙ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ ÇÝã-áñ µ³ÝÇ Ñ³í³ï³±É, ÇÝã-áñ µ³Ý ÁÝϳɻ±É: ²Ûá, Ñá·»õáñ ÏÉÇÙ³ÛÇ Ù³ëÇÝ: ÆÙ Ù»ç ³ÛÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇÙ³ ³åñáõÙ »Ý, ã½·³Éáí ³ÛÝ, ßáõñçÁ áãÇÝã ãï»ëÝ»Éáí, ³ë»ë... ³ë»ë Ýñ³Ýó ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ µÃ³ó»É »Ý, »ë ×Çßï ã»±Ù: ´³Ûó ÇÙ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ¿: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, Ñá·»õáñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ µÃ³ó»É ¿: سñ¹ÇÏ ã»Ý ½·áõÙ Çñ»Ýó ßñç³å³ïáÕ ³ß˳ñÑÁ, Ýñ³Ýù ÉëáõÙ »õ ÏñÏÝáõÙ »Ý Ëáëù»ñÁ, µ³Ûó ÝáõÛÝÇëÏ ã»Ý ç³ÝáõÙ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³ÛÝ, û ÇÝã »Ý ³Û¹ µ³é»ñÁ Ý߳ݳÏáõÙ »õ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ ã»Ý ³ÝáõÙ: سñ¹ÇÏ ÑÇÙ³ ³åñáõÙ »Ý, ÇѳñÏ», ÁÝϳɻÉáí ßñç³å³ïáÕ ³ß˳ñÑÁ, µ³Ûó ÁÝϳɻÉáí ³ÛÝ Ù³Ï»ñ»ëáñ»Ý, ³ë»ë áã áù áã ÙÇ µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ãÇ ËáñÑñ¹³ÍáõÙ, ϳñÍ»ë µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ íï³ñí³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ßñç³å³ïáÕ ÙÇç³í³ÛñÇó, áõñ Ýñ³Ýù Ïáñëí³Í »Ý: ¸³ ×Çßï ¿, »õ ѳïϳå»ë, ³ß˳ñÑÇ Ñá·»õáñ ÁÝϳÉÙ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ, ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ³ÛÅÙ ½³ñ·³ó³Í ¿ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, »õ áã ³í»ÉÇÝ: ºí ¹³` É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ: È³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ùï³Í»ÉÁ Ù³ñ¹áõ ѳٳñ ³ñ¹»Ý ͳÝñ ·áñÍ ¿ ¹³ñÓ»É: γÃáÉÇÏÝ»ñÇ Ï³Ù µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñÇ, ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³Ù ³Ã»ÇëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ÇÝÓ, ´áñË»ë, ÃíáõÙ ¿, áñ øñÇëïáëÁ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ »õ ÁݹÙÇßï ÏÙݳ áõë³Ý»ÉÇ »õ ϳñ»õáñ »ñ»õáõÛÃ: ²Ûá, »õ áã áù Ýñ³Ý ãÇ ÷á˳ñÇÝÇ: ÜÇóß»Ý Ùï³¹Çñ ¿ñ ÷á˳ñÇÝ»É øñÇëïáëÇÝ ¼ñ³¹³ßïáí »õ Ù³ïÝí»ó ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý, áñÁ ѳٵ³í µ»ñ»ó Ýñ³Ý, µ³Ûó ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿` ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý: ¸³ Ùï³¹Çñ ¿ÇÝ ³Ý»É »õ µáÉáñ Ü»é»ñÁ: ²Ûá, »õ Ýñ³Ýù µáÉáñÁ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»óÇÝ: ´³Ûó üñǹñÇË ÜÇóᯀ ¼ñ³¹³ßïÁ ³Ù»Ý³å³ïí³ËݹÇñÝ ¿ñ: ²ÝϳëϳÍ, Ñ»Ýó Ùï³ÑÕ³óáõÙÝ ÇëÏ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ñ ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý, áã áù ãѳí³ï³ó ¼ñ³¹³ßïÇÝ, Ýñ³ Ååï³óáÕ ³éÛáõÍÇÝ, ³ñÍíÇÝ, ù³ñ³ÝÓ³íÇÝ` ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ϳï³Ï ¿ñ, áã, ϳï³Ï ã¿ñ, ³ÛÉ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ³Ý׳ñï³ñ ·ñ³Ï³Ý ˳Õ, ³Û¹å»ë 㿱: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` »Ã» áñ»õ¿ Ù»ÏÝ ³ëÇ §²ëïí³Í Ù»é»É ¿¦, ³å³ ¹³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ ÇÝùÁ ϳñáÕ³ó»É ¿ Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝ»É: àã, ã¿ áñ ³ñ¹»Ý µ³ó³Ï³Ýã»É ¿ÇÝ. §ä³ÝÁ Ù»é»É ¿¦: ´³Ûó ä³ÝÇÝ ¿É áã áù ãϳñáÕ³ó³í ÷á˳ñÇÝ»É:

p.­s.­Çñ³Ï³Ý­¹»åù

I

ÙñóáõÛÃ -2

IÕá­ï³­ÛÇ­ Çñ­ ·ñ³­ë»Ý­Û³­ÏáõÙ­ ³Ù­ë³·­ñÇ­ (Ñ»­ñÇ)­³ÝÓ­ ݳ­ ϳ½­ ÙÁ­(Ñ»­ ï³­ ï³­ ·³­ ÛáõÙ­³ Ùë³·­ ݳ­ ϳ½­ ÙÁ)­ ³Ýó­ ¿ñ­ ϳó­ ÝáõÙ ·³­ ÛáõÙ­ ³ ÝÓ­ àõñ­ µ³Ã­ûñÁ­14.05.04-ÇÝ­¶É­ ˳­ íáñ­åá­ -

Ñ»ñ­ ó­ ϳݭ ѳ­ Ù³­ ñÇÝ,­ ³Û¹­ ÃíáõÙ­ ¨­ ³Ûë Ñá¹­ í³­ ÍÇÝ­ÝíÇñ­ í³Í­ÅáÕáí:­ì»­ ñ¨Çó­Éë­ í»ó ÝÓ­ ݳ­ ϳ½­ ÙÁ­ ݳ­ Û»ó­ ¹áõñë. ÃËÃË­ Ïáó:­ ѳñ¨³ÝÇ­ Ù»­ ï³Õ­ Û³­ ¹é³Ý­ ÏáÕ­ å»­ ùÁ­ ³Ý­ ÑáõÛë Éé­ í»É­¿ñ,­¨­ÁÝ­ ï³­ ÝÇ­ ùÁ­Ùݳ­ ó»É­¿ñ­¹ñ­ ëáõÙ: ÝÓ­ ݳ­ ϳ½­ ÙÁ­ ûųݭ ¹³Ï ²é³Ýó­ í³­ ñ³­ Ý»­ Éáõ­ ÝÛáõ­ û­ ñÇó­ å³ï­ ñ³ë­ ï»ó­ ϳÙñ­ ç³Ï­ ¹»­ åÇ­ Éáõ­ ë³­ Ùáõï,­ ç³ñ­ ¹»ó­ ³å³­ ÏÇÝ,­ Ñݳ­ ñ³­ íáñ ¹³ñÓ­ Ý»­ Éáí­ Ùï­ Ý»É­ ïáõÝ­ áõ­ µ³­ ó»É­ ¹áõ­ éÁ: ·Ç­ ñÁ­ï³ñ­ µ»ñ­ íáõÙ­¿ êñ³­ Ýáí­¿,­áñ­­ Ùë³­ Û᭠ѳݭ³Ù³­ ¹»Û­ Ý»­ ñÇó,­ÉÛáõ¹­ íÇ·­í³­ Ý»­ ñÇó­¨, ÙÇ­·áõ­ ó»,­íáÉý­ ·³Ý·­³Ù³­ ¹»­ áõë­ Ý»­ ñÇó.­Ù»ñ ¹é³Ý­³é稭áã­ÙÇ­³Ý­ ͳ­ Ýáíáã­Ù»­ ÏÇÝ­ãÇ /ËÙ­ µ³·­ ñáõ­ ÃÛáõÝ/ ϳ­ ñáÕ­µé­ ݳ­ µ³­ ñ»É:­

ÏáÕù»õ­Ý»ñ­ ϳ­ Û³ó­ í³Í­ÝϳñÇ Ñ»ÕÇݳÏÇ­³é³­ çÇ­ Ý­·áõß­ ³­ ÏáÕÁ Ϲ³é­ ݳ­³Ù­ ë³·­ ñÇ­óÙ³Ñ ³Ýí­ ×³ñ­µ³­ ų­ Ýáñ­ ¹:

³

³

³

42

ê»ñÁ ë»é ãÇ ×³Ý³ãáõÙ: /¶Úàº/

42


½·áõß­³­ó»ù­ÏñáÝÝ­¿

I

§¼·áõß³ó»ù ÏñáÝÝ ¿¦ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ØáëÏí³ÛÇ ²Ý¹ñ»Û ê³Ë³ñáíÇ ³Ýí³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ µ³óí»ó 2003Ã. ÑáõÝí³ñÇ 14-ÇÝ »õ ï»õ»ó Áݹ³Ù»ÝÁ 3 ûñ: ÐáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ 6 ÏñáÝ³Ï³Ý ý³Ý³ïÇÏáëÝ»ñ Ý»ñËáõÅ»óÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ï³ñ³Íù »õ µ³ñµ³ñáë³µ³ñ ç³ñ¹»óÇÝ áõ Ý»ñÏ»ñ ß³Õ ïí»óÇÝ ÝϳñÇãÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³: Þ³ï ã³Ýó³Í Ýñ³Ýó Ó³ÛݳÏó»óÇÝ áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óáõ å³ßïáÝ۳ݻñÁ »õ ³ÛÝåÇëÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ì³É»ÝïÇÝ è³ëåáõïÇÝÁ, ÜÇÏÇï³ ØÇ˳ÉÏáíÁ, ÆÉÛ³ ¶É³½áõÝáíÁ, áñáÝù ѳÛï³ñ³ñ»óÇÝ, û óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ èáõë³Ï³Ý ïÇñ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ å³ï׳é»É ¿ ³í»ÉÇ ß³ï íݳë, ù³Ý ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³Ïó³å»ïáõÃÛáõÝÝ Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý 70 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: Üñ³Ýó ·áñÍÁ ß³ñáõݳϻóÇÝ Ý³»õ ä»ï. ¸áõÙ³ÛÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÁ, áñáÝù óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ãï»ë³Í ³Ý·³Ù ùí»³ñÏ»óÇÝ Ýñ³ ¹»Ù: ²Ûëûñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ¹»Ù §í³Ï˳ݳÉdzݦ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ áõ ³í»ÉÇ Ëáñ³ÝáõÙ: ²Ý¹ñ»Û ê³Ë³ñáíÇ ³Ýí³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý ÚáõñÇ ê³Ùá¹áõéáíÇ ¹»Ù Ù»Õ³¹ñ³Ýù ¿ Ý»ñϳ۳óí³Í ÏñáÝÇ Ýϳïٳٵ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ »õ ÃßݳٳÝù ë»ñٳݻÉáõ Ù»ç: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ µ³Ý³í»×Á óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ßáõñç: êïáñ»õ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù 2 ѳϳ¹³ñÓ Ï³ñÍÇù:

§¼·áõß³ó»ù ÏñáÝÝ ¿¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ, áñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ÙÇ ËáõÙµ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó `·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ÚáõñÇ ê³Ùá¹áõéáíÇ »õ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ïáõñ³ïáñÝ»ñ Ü.¼áÉÛ³ÝÇ »õ Ð.¼áõÉáõÙÛ³ÝÇ, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, ÙdzÝß³Ý³Ï ÏñáõÙ ¿ñ ³ñѳٳñÑ³Ï³Ý »õ åñáí³Ï³óÇáÝ Ù³ñ¹³ïÛ³ó µÝáõÛà »õ áõÕÕí³Í ¿ñ èáõë³ëï³ÝÇ ùñÇëïáÝÛ³ ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýí³ëï³óÙ³ÝÁ: Øáõý ïÇ ü³ ñǹ ê³É Ù³Ý - èáõ ë³ë ï³ ÝÇ Ùáõ ëáõÉ Ù³Ý Ý» ñ Ç Ï»Ýï ñá ݳ Ï³Ý Ñá ·»õ áñ í³ñ ãáõ ÃÛ³Ý Ý³ ˳ ·³ ÑÇ ï» Õ³ ϳÉ

àã áù ³ÛëåÇëÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Çñ³íáõÝùÁ å³ßïå³ÝáÕÝ»ñÇó »õ Ýñ³Ýó Áݹ¹ÇÙ³ËáëÝ»ñÇó ÇÝùÝ Çñ»Ý ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï ѳñó ãÇ ïí»É, û ÝÙ³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ ÇÝãå»ë Ïí»ñ³µ»ñí»ñ, ݳ áõÙ ³ÝáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ óݷ³ñ³ÝÁ: ²Û¹ å³ï׳éáí »ë ³ÝÑñ³Å»ßï ·ï³ ³Ûë óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ §Ëáëù ï³É¦ ²Ý¹ñ»Û ê³Ë³ñáíÇÝ.§ºë í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ù ÏñáÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³ÝÁ ÇÝãå»ë ÁݹѳÝáõñ ËÕ×Ç ³½³ïáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÇ: ºÃ» »ë ³åñ»Ç Ïñáݳå»ï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, »ë »ñ»õÇ Ñ³Ý¹»ë Ï·³ÛÇ ³Ã»Ç½ÙÇ »õ Ñ»ï³åݹíáÕ ³Ûɳ¹³í³ÝÝ»ñÇ áõ Ñ»ñ»ïÇÏáëÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ¦: ºÉ» ݳ ´áÝ Ý»ñ – 06.03.2004 ï»ë ¿ç 23

Z

F

H

K

M

X

G

43

³ 43

³

43 43


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ûÉ»·­ÏáõÉÇÏ­/­ÏÍ»±É,­Ã»±­ÉÇ­½»±É

³ñ³­­Ñáíë»÷Û³Ý / ³ÝÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÁ ÉÇÝ»Éáõ Ù»ç ¿

I

I

²é³­ ç³¹ñ­ íáխѳñ­ óÁ­ãÇ­í»­ ñ³­ µ»­ ñáõÙ­ÇÙ §ßݳ­ ÛÇݦ­ ·áñÍáõ­ Ý»­ áõ­ ÃÛ³­ ÝÁ£­ ²ñ­ ¹Ç­ ³ñ­ ï³­ ·»­ ïÇ­ ѳ­ Ù³ñ­ ³ÛÝ­ ÏñáõÙ­ ¿­ ¿Ï­ ½Çë­ í»ë­ ï»Ý­ óÇ­ ³É­µÝáõÛ­ Ãþ­²ñ¨Ùáõï­ ùÇ­³ñ­ í»ë­ ï³­ ·»­ ïÇ­ ѳ­ Ù³ñ­ ѳñóÝ­ ³Ï­ ïáõ­ ³É­ ¿«­ ù³Ý­ ½Ç Ýñ³Ý­ óÇó­Ûáõ­ ñ³­ ù³Ýã­ Ûáõ­ ñÁ­Ý»ñ­ ù³ß­ í³Í­¿­ÇÝ­ ë­ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ³­ Ý»­ ñÇ­ Ñ»ï­ Ñ³­ ñ³­ µ»­ ñ³Ï­ óáõ­ ÃÛ³Ý Ñ³­ Ù³­ ­ ϳñ­ ·Ç­Ù»ç«­Ñ³­ ë³­ ñ³­ ϳ­ ϳݭÙÇ­å³Û­ Ù³­ ݳ·­ ñÇ­áõ«­áñ­ å»ë­Ï³­ ÝáÝ«­ß³ï­Í³Ýñ­¿ ï³­ ÝáõÙ­Çñ­³Ý³½³ï­ÉÇ­ Ý»­ ÉÁ£­Ì³Ýñ«­ù³Ý­ ½Ç ãÇ­å³ï­ Ï»­ ñ³ó­ ÝáõÙ«­áñ­ÇÝë­ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ³­ Ý»­ ñÇ­áõ å³Û­ Ù³­ ݳ·­ ñ³­ ÛÇÝ­ ѳ­ ñ³­ µ»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ­ ×Ý­ ßáõ­ ÙÁ­½·³­ ÉÇ­÷áùñ­ËÝ­ ¹Çñ­¿«­ù³Ý­¹ñ³Ýó µ³­ ó³­ Ï³­ Ûáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­èáõ­ ë³ë­ ï³­ ÝÇ­¨­²ñ¨»É­ ۳ݭ ºí­ ñá­ å³­ ÛÇ­ ³ñ­ í»ë­ ï³­ ·»­ ïÇ­ ѳ­ Ù³ñ §ÏÍ»±É,­Ã»±­ÉÇ­ ½»±É¦­Ñ³ñ­ ó³¹­ ñáõ­ ÙÁ­Ñ³­ í³­ ë³ñ­ ¿­ ѳ٭ É»ï­ Û³Ý­ §ÉÇ­ Ý»±É,­ û±­ ãÉÇ­ ݻɦáõÝ£­âáõ­ Ý»­ ݳ­ Éáí­Ù»­ ñÁ«­Ù»Ýù­ã»Ýù­Ï³­ ñáÕ Ý»ñ·­ ñ³í­ í»É­ Ýñ³Ýó­ ѳ­ Ù³­ ϳñ­ ·»­ ñáõÙ­ áõ å³Û­ Ù³­ ݳ·­ ñ»­ ñáõÙ«­áõë­ ïÇ­¨­¹»­ ·»­ ñáõÙ­»Ýù ³ß­ ˳ñ­ Ñáí­Ù»Ï«­³Ý­ ï»ñ­ßÝ»­ ñÇ­Ýٳݫ­ÏñÏ­ ݳ­ ÏÇ­ïݳÝÏ£­Ø»ñ­ï³­ ÝÁ­Ù»Ýù­ÙÇßï­»Õ»É »Ýù­ûï³ñ«­³Ûë­ ï»Õ­ÇÝã­¿É­³ñ»É­»Ýù«­Ñ³­ Ù³ñ­ ��»É­¿­áõ­Ñ³­ Ù³ñ­ íáõÙ­¿­¿ß­ áõ­ ÃÛáõÝ«­áñÇ Ñ³­ Ù³ñ­ ѳñÏ­ ¿­ å³ï­ Żɣ­ ²é³ç­ ¹ñ³­ ÝáõÙ ÇÝã­ -áñ­Ñ»­ ñá­ ë³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõݭϳñ£­Ø»Ýù­Ù»½ áñµ­ ã¿­ ÇÝù­ ½·áõÙ«­ ù³Ý­ ½Ç­ Ùï³­ ÍáõÙ­ ¿ÇÝùª ïáõÝ­ áõ­ Ý»Ýù£­ ÂáÕ­ áñ­ Ñ»­ éáõ«­ §»ñ­ ϳ­ û í³­ ñ³­ ·áõÛ­ ñÇó¦­ ³ÛÝ­ ÏáÕÙ«­ µ³Ûó­ ÙÇ­ ÷³­ é³­ ѻխïáõÝ­²ñ¨Ùáõï­ ùáõÙ£­Ø»Ï­¿É­í³­ ñ³­ ·áõÛñÝ­ ÁÝ­ Ï³í­ áõ­ å³ñ½­ í»ó«­ áñ­ ¹³­ ëÏÇ ¿É­Ù»ñ­ïáõ­ ÝÁ­ãÇ,­áõ­Ù»ñ­·ñ­ ϳ­ µ³ó­Ï»ó­ í³Í­ ùÁ­ß³ï­Ï³ë­ ϳ­ Í»­ ÉÇ­Ãí³ó£­Æ±Ý㭳ݻɣ­ ÎÍ»­ ÉÁª­ ǵñ­ ׳­ ݳ­ ãÇñ­ Ù»½«­ Ñáõ­ ë³­ Ñ³ï­ áõ íï³Ý­ ·³­ íáñ­ù³ÛÉ­¿£­Î³­ ñáÕ­»Ý­»õ­§ùÝ»ó­ ݻɦ£­ ÈÇ­ ½»­ ÉÁ­ ¹Ûáõ­ ñÇÝ­ ¿«­ µ³Ûó­ ½½­ í»­ ÉÇ£ ºí­ÝáõÛÝ­ ù³Ý­³Ý­ Ñ»­ é³Ý­ ϳ­ ñ³­ ÛÇÝ©­ùã»­ ñÁ­÷á­ Õá­ óÇó­áã­ïáÑ­ Ù³­ ϳݭßáõÝ­Ïí»ñó­ ݻݣ­Æ±Ý㠳ݻɣ­ØÇ­µ³Ý­å³ñ½­¿©­§Ïͻɦ­áõ­§ÉÇ­ ½»É¦­ÇÝã­ å»ë­Ý³Ë­ ÏÇ­ ÝáõÙ`­³Ûɨë­ãǭϳ­ ñ»­ ÉÇ£­ ²é³­ í»É­ ó³­ íáï­ ÏÍ»­ Éáõ­ ѳ­ Ù³ñ­ Ñ»­ éáõ­ùá­ ãáÕ­¹Ç­ ëÇ­ ¹»Ý­ ïÁ­ßáõ­ ïáí­Ïáñó­ ÝáõÙ­¿ ÏÍ»­ Éáõ­ áõ­ ݳ­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­ ʳݭ ·³­ ñáõÙ­ ¿­ Ýáñ ïÇ­ ñá­ çÁ­ ÉÇ­ ½»­ Éáõ­ ³ÝÑ­ ñ³­ Ż߭ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­ ÆëÏ Ý³«­ áí­ ÙÝáõÙ­ ¿ñ­ §ï³­ ÝÁ¦,­ ã¿ñ­ ϳ­ ñáÕ ³½³ï­ í»É­ ³ÛÝ­ Ùï­ ùÇó«­ Ã»­ ²ñ¨Ùáõï­ ùÁ­ ï»­ Õ³­ ϳݭÇß­ ˳­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ­Ñ»ï­Çñ­å³Û­ ù³­ ñáõÙ­ÙÇ­ ³Ï­¹³­ ï³­ íáñÝ­¿«­áõ­Ñ»­ é³­ íáñ­É³í ïÇ­ ñá­ çÁ­ÉÇ­ ½»­ Éáõ­µáõéÝ­ó³Ý­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ß»­ ÕáõÙ ¿ñ­Ùá­ ïÇÏ­í³­ ïÇÝ­ÏÍ»­ Éáõó£­¸³­¿­ëË»­ ٳݣ ºë­ áã­ Ù»­ ÏÇÝ­ ã»Ù­ Ù»­ Õ³¹­ ñáõÙ©­ ÇÝùë­ »Ù ÏÍá­ ï»É­áõ­ÉÇ­ ½á­ ï»É«­Ïͻɭáõ­ÉÇ­ ½»É£­Æ±Ýã­ å»ë­ ·á­ Û³ï¨Ç­ Ýϳ­ ñÇ­ ãÁ«­ »ñµ­ ãϳ-³ñ­ ¹»Ý ãϳ­Ï³Ù­¹»é­ãϳ-ѳ­ ë³­ ñ³­ ϳ­ ϳݭå³Û­ Ù³­ ݳ­ ·Çñ«­ ³ñ­ í»ë­ ï³­ ·»ï­ Ý»­ ñÇ­ ÁÝ­ Ï»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ« ·áñ­ ÍáÕ­ ÇÝë­ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ³­ Ý»ñ£­ γ­ ëáëÏ­ ß³ï

44

ÈÇÝ»Éáõ ѳϳé³ÏÁ ëï³óíáõÙ ¿ ãÉÇÝ»ÉÁ, ϳ٠ã³åñ»ÉÁ: ÆëÏ ã³åñ»Éáõ ѳϳé³ÏÁ` ³åñ»ÉÁ: ²åñ»ÉÁ ϳñÍ»ë û ÇÙ³ëïÁ ÏñáõÙ ¿ Çñ Ù»ç »õ ³åñ»Éáõ ÇÙ³ëïÁ ³åñ»ÉÝ ¿: àÝó å³ï³ÑÇ, û± ÇÝã-áñ ³ÛÉ Ï»ñå. áÝó å³ï³ÑÇÝ ÙÇßï ãÇ ëï³óíáõÙ, ϳ٠ëï³óíáõÙ ¿ áÝó å³ï³ÑÇ, µ³Ûó ѳñóÁ, ÇÝãå»ë ³åñ»Éáõ, ãÇ í»ñ³ÝáõÙ, ³ÛÉ ëñíáõÙ ¿ ÁݹÑáõå ÙÇÝã»õ ³åñ»Éáõ ÇÙ³ëïÁ, ϳ٠ÇÙ³ëï³½ñÏáõÙÁ: Üϳï»ÉÁ »õ ýÇùë»ÉÁ áÝó ³åñ»ÉÝ ¿ ¹³éÝáõÙ: ÈÇÝ»ÉÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ³ÝÁݹѳïáõÃÛ³Ý` áñáß³ÏÇ ëÏǽµ »õ ݳ˳ï»ëíáÕ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ³í³ñï áõÝ»óáÕ ÇÝã-áñ µ³ÝÇ: êϽµÇ »õ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ ÙÇ µ³Ý, áñÁ ß³ï Ñ³×³Ë µÝáñáßáõÙ »Ýù ÇÝãå»ë ÇÙ³ëï: ÆÙ³ëïÇ ßáß³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ϳ٠¹ñ³ ϳñÇùÁ ½·³Éáõ ѳٳñ ÁÝïñáõÙ »Ýù ³Ù»Ý³Ï³ñ× ×³Ý³å³ñÑÁ` áõݻݳÉÁ: ø³ÝÇ áñ ÇÙ³ëïÁ áõݻݳÉÁ ³ÝÁݹѳïáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ »õ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ½ñáÛ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ, ÷áñÓáõÙ »Ýù áõݻݳÉÁ ï»ëÝ»É Ñ»Ýó áõݻݳÉáõ Ù»ç, áñáß³ÏÇ ÝÛáõóϳݳóí³Í å³ñ³Ù»ïñ»ñáí »õ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí: Ø»Í Ï³ëϳÍáí »Ýù ݳÛáõÙ ³ÛÝåÇëÇ »ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ, áñáÝó áõÕÕ³ÏÇ áõݻݳÉÁ ß³ï ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿, ÇëÏ ¹ñ³Ýó Ñ»ïù»ñÝ áõݻݳÉÁ ß³ï ׳ݳã»ÉÇ: лïùÁ ϳ٠ÝÛáõóϳݳóáõÙÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ í»ñ³åñáõÙÇó ³ÝÑ»ï, ³Ýѻûà Ãí³óáÕ Çñ³íÇ׳ÏÇ ûï³ñ³óÙ³ÝÁ` ÇÝãå»ë ³Ýû·áõï, ³ÝÇÙ³ëï ųٳݳÏÇ Ïáñáõëï: ÎáñóÝáõÙ »Ýù ÉÇÝ»Éáõ å³ÛٳݳϳݳóáõÙÁ` Ññ³Å³ñí»Éáí µ³Ý»ñÇó, áñáÝó ѳٳñ »Ã»ñ³ÛÇÝ ³ÝÑ»é³Ýϳñ ç³Ýù»ñ »Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ: Þ³ï Ñ³×³Ë ç³Ýù»ñÇ ³å³ñ¹ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ³ÝÇÙ³ëï ¿ ÃíáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ÙÝáõÙ »ë ÇÝù¹ ù»½ Ñ»ï` å³ïñ³ÝùÇ ËáñÁ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ, å³ïñ³Ýù, áñÁ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ ϳ٠ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ÇÙ³ëïÁ »õ Ýñ³ ÉÇÝ»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛٳݳϳÝáõÃÛáõÝÁ: ä³ÛٳݳϳÝáõÃÛ³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ϳ٠ѳݷáõÙ ¿ ·³Õ³÷³ñÇ Ï³Ù áõݳÛÝáõÃÛ³Ý: ¶³Õ³÷³ñÁ »õ áõݳÛÝáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë Çñ»Ýó áõݻݳÉ, »ñµ å³ïñ³ëï »ë ÉÇÝáõÙ Ýñ³Ýó ÏáñóÝ»É »õ ãí³Ë»Ý³É ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ ÇÝã ã¿, ù³Ý ÉÇÝ»Éáõ ÇÙ³ëï³íáñí³Í ³ÝÁݹѳïáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÁݹѳïáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ݳ˳å³ÛÙ³Ý ãáõݻݳÉáõ ³ÛÝ, ÇÝã ѳÙá½í³Í »ë, áñ Ñ»Ýó ÇÙ³ëïÝ ¿ »õ Ýå³ï³ÏÁ: Üå³ï³ÏÁ ßáß³÷»ÉÇ, áñå»ë ³ÙµáÕç³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »õ Ý»ñëáõÙ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûÕ³Ï, áñÁ ϳñÇù áõÝÇ Ùdzíáñí»Éáõ »õ ãÓáõÉí»Éáõ, ÷áñÓ»Éáí ×ßï»É Çñ ÇÝã ÉÇÝ»ÉÁ, û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ: òáõó³ÝÇß, áñÁ »õ ѳëï³ï»Éáõ, »õ µÝ³çÝç»Éáõ ÙÇïáõÙ áõÝÇ, µ»ñ»Éáí ³ÝÁݹѳï ÝáñÙ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, Ç Ýß³Ý ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ ³ÛÝ áõÝ»Ý³É ·ñ»Ã» ³ÝÑݳñÇÝ ¿, »Ã» ãËáë»Ýù áõݻݳÉáõ å³ïñ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë ó³ÝÏáõÃÛ³Ý: ò³ÝÏáõÃÛ³Ý` ÉÇÝ»Éáõ ³ÛÝã³÷, áñã³÷ ϳ åñáó»ëÇ »õ ãëå³éí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: ö³ÏáõÕÇ ÷Ýïñ»Éáõ ϳ٠Ýñ³ÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ ˳ÕÁ ëå³éí³ÍáõÃÛ³Ý »õ ³Ýå»ïùáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í í³ñù ¿, áñÝ ÁÝóóùáõÙ ×ßïáõÙ ¿ ùá ³Ýѳï³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç »õ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ÷áËѳñ³µ»ñí»Éáõ ϳ۳óí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Á` áñáß³ÏÇ ë³Ý¹Õ³ÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ê³Ý¹Õ³Ï, áñÇ Ù»ç ¹áõ ϳñáÕ »ë ÉáõÙ³ áõÝ»Ý³É »õ ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÝ` µáÉáñ ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³é³Ï: ÈÇÝ»Éáõ ³ÝÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ß»ßï»Éáõ ѳٳñ` ³ÝÁݹѳï ÉÇÝ»ÉÇáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ: ²½³ïáõÃÛáõÝÁ ã»ë ϳñáÕ áõݻݳÉ, ³ÛÝï»Õ ϳñáÕ »ë ѳÛïÝí»É »õ ÙݳÉ, ϳ٠ãÙ³ëݳÏó»É ÁÝóóùÇÝ: àÝó ϳñáÕ »ë, ϳ٠ÏÁÝïñ»ë: ÝíÇñíáõÙ ¿ ·É˳íáñ ËÙµ³·Çñ¥Ý»ñÇݤ

44


00_______

³É»ùë³Ý¹ñ Ù»ÉùáÝÛ³Ý / »Ã» ³Ûë ³Ù»ÝÇÝ Ý³Û»Ýù Ý»ñëÇó §Ï¹½íǦ ø³Õ³ù³Ï³Ý ϳÛáõÝáõÃÛáõÝ - ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ §Çß˳ÝáõÃ۳ݦ »õ §Áݹ¹ÇÙáõÃ۳ݦ ѳݹ»å. Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÇÝùݳµ³í³ñ³ñíáõÍáõÃÛáõÝ, ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ áõ Ñ»·Ý³Ýù ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ÏÉáݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç åñ³ÏïÇϳ: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳñÙ³ñ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí... Ø»ñ Ý»ñϳÛÇë ϳÛáõÝáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ åñáµÉ»ÙÝ»ñÇ Ù»ç óÕí³Í ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ ëáíáñ ¿ ³åñ»Éáõ Çñ ¹³ñ³íáñ åñ³ÏïÇϳÛÇ ßÝáñÑÇí` ³é³Ýó å»ï³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý` ÁÝï³ÝÇùáí, ͳÝáÃáí, µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ßñç³å³ïáí... ØÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ - å³ïñ³Ýù` ëï»ÕÍí³Í ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñå»ë½Ç Ù»Ýù ÷³ñ³ï»Ýù »õ ·áõñ·áõñ»Ýù Ù»ñ Ãí³óÛ³É Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (÷³÷áõÏ µ³ñÓ ·ÉËÇ ï³Ï): ÆٳݳÉáí Ù»ñ ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³ß˳ï»É ã·ñ·é»É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ »õ ѳçáÕíáõÙ ¿, ٳݳí³Ý¹, áñ Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ¿É Ó·ïáõÙ »Ýù ßáõï³÷áõÛà ÇÝùݳ·áÑ³Ý³É »õ µ³í³ñ³ñí»É »Õ³Íáí... îÝï»ë³Ï³Ý ¹ÇݳÙÇϳ - ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ, ³ñ¹ÛáõÝ³Ï³Ý ×Çßï í»ñ³½ÇÝáõÙ Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõϳÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ñųÝÇ ï»Õ ·ñ³í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí. µ³½Ù³ÙÇÉÇáݳÝáó ë÷ÛáõéùÇ ßÝáñÑÇí` ·ÉáõË å³Ñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »õ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ ³ñï³ùÇÝ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇó »õ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ïáñáõëï... Æñ³í³Ï³Ý »õ ûñ»Ýë¹Çñ ¹³ßïÇ Ï³½Ù³íáñáõÙ - Çñ³í³Ï³Ý »õ ûñ»Ýë¹Çñ µ³ó³ñÓ³Ï µ³Ý³Ó»õ»ñÇ »õ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ï, Ë××í³ÍáõÃÛáõÝ »õ ÇÝùݳѳϳëáõÙ, ¹³ßï, áñÁ ãÇ

³½³­ ïáõ­ ÃÛáõÝ«­ ë³­ Ï³í­ Åá­ Õáíñ­ ¹³­ í³­ ñáõ­ ÃÛáõÝ áõ­ áã­ ÙÇ­ Ñ»­ é³Ý­ ϳñ£­ ²Û¹­ ³Ù»­ ÝÁ ùáõÙ­ ¿«­ µ³Ûó­ Ù»ñ­ ïáõ­ ÝÁ­ ³ÛÝ­ ï»Õ ²ñ¨Ùáõï­ ã¿£ ƱÝ㭳ݻɣ­Îͻɪ­³ÝÇ­ Ù³ëï­¿­áõ­íï³Ý­ ·³­ íáñ£­ÈÇ­ ½»Éª­³ÝÇ­ Ù³ëï­¿­áõ­ÝáÕ­ ϳ­ ÉÇ£­ä³­ ñ³å­Ùݳɫ­»ë«­ûñÇ­ ݳϫ­ã»Ù­Ï³­ ñáÕ£­²ñ­ í»ëïÝ­ÇÝӭѳ­ Ù³ñ­ÏÇ­ ñ³Ï­ Ýûñ­ Û³­½µ³Õ­ ÙáõÝù ã¿«­ »ñµ­ §ÆÝ­ ï»ñ­ åáɦ­ óáõ­ ó³­ Ñ³Ý­ ¹»­ ëÇ­ ßñ­ ç³­ ݳϭ Ý»­ ñáõÙ­ »ë­ áñáß­ »­ óÇ­ §Ïͻɦ«­ ¹³ Ñ»ßï­ÁÝï­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ã¿ñ£­ºë­µ³½­ ÙÇóë­³ëáõÙ ¿Ç­ ÇÝùë­ ÇÝÓ«­ áñ­ ×Çßï­ »Ù«­ ¨­ µ³½­ ÙÇóë ¿É­½Õ­ ç³­ ó»É­»Ù£­²Û­ ëûñ­ÇÝӭѳ­ Ù³ñ«­ÇÝã­ å»ë­ ¨­ èáõ­ ë³ë­ ï³­ ÝÇ«­ ãϳ­ ³é³­ í»É ϳñ¨áñ­ áõ­ ³Ý­ Éáõ­ Í»­ ÉÇ­ ѳñ­ ó³¹­ ñáõÙ,­ ù³Ý §Ïͻɦ­ ϳ٭ §ÉÇ­ ½»­ ÉÁ¦£­ ¸³­ áÕç­ Ùݳ­ Éáõ ѳñó­ ¿`ýÇ­ ½Ç­ ϳ­ ϳݫ­ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ«­ ³ß­ ˳ñ­ ѳ­ ù³­ Õ³­ ù³­ ϳݫ­ áõ­ »ë­ ÑáõÛë­ áõ­ ݻ٫ ·ï­ ݻɭ峭 ï³ë­ ˳­ ÝÁ£­ 1998é«­ÑáõÝ­ í³ñ ûÉ»· ÏáõÉÇÏ

ÍÝ­ í»É­¿­1961é­ÏǨáõÙ£­Ýϳ­ ñÇ㣭³ß­ ˳­ ïáõÙ ¿­ÇÝë­ ï³É­ Û³­ óÇ­ ³­ ÛÇ«­Éáõ­ ë³Ý­ ϳñ­ ãáõ­ Ã۳ݭáõ­é³­ ¹Ç­ ϳɭå»ñ­ ýáñ­ ٳݭ ëÇ­áÉáñ­ ïáõÙ£­§Ùáë­ Ïáí­ Û³Ý ³Ï­ óÇ­ á­ Ýǽ­ ÙǦ­ÑÇÙ­ ݳ­ ¹ÇñÝ­¿£­µ³½­ ÙÇóë­Ñ³Ý­ ¹»ë­¿­»Ï»É­áñ­ å»ë­Ñ³­ Ù³¹­ ñáÕ£­µÝ³Ï­ íáõÙ­¿ ÙáëÏ­ í³­ ÛáõÙ£

Ù³ñÏá å»ÉË³Ý / óÝϳ·ÇÝ oÉ»·« ÏÇñÇÉ« ¹³Ý,

IÎÇ­ñÇ­ÉÁ­ áõ­ ݳ­Û»­Éáí­ ¸³­ÝÇ­ ·Í³Ý­Ï³­ñÁ«

γñ­ ¹³­ Éáí«­ û­ ÇÝã­ »Ý­ ·ñ»É­ úÉ»·Ý­ áõ

...ÑÇÙ³ Ù»Ýù ³ñÅ»Ýù Çñ³ñª û í»ñ³¹³ë, û ëïáñ³¹³ë, ݳ˳·³Ñ, û ù³Õ³ù³óÇ, ·»Ý»ñ³É, û ß³ñù³ÛÇÝ: Z

F

H

K

M

X

G

¹Å­ í³ñ­ ¿­ áõß­ ­ ³¹­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ ã¹³ñÓ­ ݻɭ ³ÛÝ Áݹ­ ѳ­ ­ Ýáõ­ ñÇÝ«­áñ­Ñ³­ ïáõÏ­¿­»ñ»ù­³Û¹­³ñ­ ï³­ ѳۭ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇÝ©­ ³ÛÅÙ­ Ùï³­ ÍáÕ­ ³Ý­ ѳ­ ï³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ³ñ­ ï³­ ùÇݪ­ ëá­ óÇ­ ³­ ɳ­ ϳݫ­ ¨ Ý»ñ­ ùÇݪ­ Ñá­ ·»­ µ³­ ݳ­ ϳݭ å³ï­ ×³é­ Ý»­ ñáí Ïáñó­ ñ»É­¿­³ñ­ ¹Ç­³ß­ ˳ñ­ ÑáõÙ­áõ­Ýñ³­ãÝ­ ãÇÝ­Ù³­ ëáõÙ«­áñ­Ïáã­ íáõÙ­¿­§Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­ ·»­ Õ³ñ­ í»ë­ ïÇ­ ³ß­ ˳ñѦ­ ÏáÕÙ­ Ýá­ ñáß­ í»­ Éáõ­áõ­ ݳ­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­ÆÝÓ­áõ­ÇÙ­ÁÝ­ Ï»ñ­ Ý»­ ñÇÝ­ êÉá­ í»­ ÝÇ­ ³­ ÛáõÙ­ ã³­ ÷³­ ½³Ýó­ Ñáõ­ ½áõÙ­ ¿ñ ³Ûë­ËÝ­ ¹Ç­ ñÁª­ÏáÕÙ­ Ýá­ ñáß­ ٳݭËÝ­ ¹Ç­ ñÁ£­»í ³Ûë­ å»ë«­Ç±Ý㭳ݻɣ ÆÝÓ­ Ñ³ë­ Ï³Ý³ÉÇ­ ¿­ úÉ»­ ·Ç­ (ÇÝã­ å»ë­ ¨ ²É»ù­ ë³Ý¹ñ­ ´ñ»­ Ý»­ ñÇ)­ ¹Çñ­ ùá­ ñáß­ áõ­ ÙÁ«­ áñÝ ³ñ­ ï³­ ѳÛï­ í³Í­ ¿­ Ýñ³­ ݳ­ Ù³­ ÏáõÙ«­ ݳ»õ­ áã ÙÇßï­Ñë­ ï³Ï­Çñ³­ ·áñÍ­ í³Í­Ýñ³­³Ï­ óÇ­ ³­ Ý»­ ñáõÙ£­ ²é³­ í»É­ ¹Å­ í³ñ­ ¿­ ѳ­ Ù³­ Ó³Û­ ݻɭ ³ÛÝ Ñ»·­ ݳ­ ϳݭ ¹Çñ­ ùá­ ñáß­ Ù³ÝÁ«­ áñ­ áñ­ ¹»·­ ñ»É »Ý­ÎÇ­ ñÇÉÝ­áõ­¸³­ ÝÁ£­ÆÝӭѳ­ Ù³ñ­¹³­áã ÏáÝëï­ ñáõÏ­ ïÇí­ å³­ ëÇ­ íáõ­ ÃÛáõÝ­ ¿£­ ÆëÏ­ »ë Ñé­ ã³­ ÏáõÙ­ »Ù­ Ññ³­ ų­ ñáõÙ­ å³­ ëÇ­ íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó Çñ­ µá­ Éáñ­ ¹ñë¨áñáõÙ­ Ý»­ ñáí£­ ØÇ­ ·áõ­ ó»­ »ë Çñ³­ í³­ óÇ­ ã»Ù­ áõ­ ÇÝã-áñ­ µ³Ý­ ë˳ɭ »Ù Ñ³ë­ Ï³­ ÝáõÙ«­ µ³Ûó­ »ë­ å³ï­ ñ³ëï­ »Ù­ ³é³­ -

45

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

±

ç³ñ­ Ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñ­ Éë»É£­ س­ ݳ­ í³Ý¹­ ·Ç­ ï»Ù« áñ­ èáõ­ ÙÇ­ ÝÇ­ ³­ ÛáõÙ­ ¸³­ ÝÇ­ ·áñÍ­ áõÝ»­ áõ­ ÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ­¿­µ³­ í³­ ϳݭÏáÝëï­ ñáõÏ­ ïÇí­µÝáõÛÃ:­­ ²ÛÝ,­ ÇÝãÝ­ ³Û­ ëûñ­ Ñáõ­ ½áõÙ­ ¿­ Ù»½­ ²ñ¨»É­ ïÇ­ áõ­ ݻ٭ ³Ù­ µáÕç­ Ñ³­ ë³­ ñ³­ ùáõÙ«­ »ë­ Ýϳ­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ¨­ áã­ ÙÇ­ ³ÛÝ­ ³ñ­ í»ë­ ïÁ«­ ¹³ Ï۳ݭ ùÇ­ áõ­ ÇÝë­ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ³­ Ý»­ ñÇ­ Ýáñ­ Ýáñ­ Ù»­ ñÇ ÏáÝëï­ ñáõÏ­ ïÇí­ ³ñ³­ ñáõÙÝ­ áõ­ í»­ ñ³­ Ç­ Ù³ë­ ï³­ íá­ ñáõÙÝ­ ¿£­ ²Ý­ í³­ Ý»Ýù­ ¹ñ³Ýù­ ų­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­Ï³Ù­Ýá­ ñ³­ ·áõÛÝ£­Àݹ­á­ ñáõÙ,­³Ù»­ ݳ­ ï³­ ñ³Í­ í³Í­ ë˳­ ÉÁ«­ áñ­ ·áñÍ­ íáõÙ­ ¿­ Ù»ñ ÏáÕ­ ÙÇó­³Û¹­×³­ ݳ­ å³ñ­ ÑÇÝ«­³ñ¨Ùï­ Û³Ý­Ùá­ ¹»É­ Ý»­ ñÇ­ áõ­ ÕÕ³­ ÏÇ­ å³ï­ ×»­ ÝáõÙÝ­ ¿£­ ²Ëñ ²ñ¨»É­ ùáõÙ­¹ñ³Ýù­¹³é­ ÝáõÙ­»Ý­³Ý­ ÏÇ­ ñ³­ ñÏ»­ ÉÇ­ ¨­ ·áñ­ ÍáõÙ­ »Ý­ ³ÛÉ­ Ï»ñå«­ ù³Ýª­ ²­ ñ¨Ùáõï­ ùáõÙ©©©­²ñ¨»É­ ۳ݭºí­ ñá­ å³­ Ûǭѳ­ ë³­ ñ³­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ«­ Ýñ³­ ÇÝã­ å»ë­ ïÝ­ ï»­ ë³­ Ï³Ý µÝ³­ ·³­ í³­ éÁ«­ ³ÛÝ­ å»ë­ ¿É­ Ùß³­ ÏáõÛ­ ÃÁ,­ áõ­ ÝÇ ³Ûɭϳ­ éáõó­ í³Íù£­²ñ­ í»ëïÝ­³Ûë­ ï»Õ­ÙÇßï­¿É Ï³­ ï³­ ñ»É­ ¿­ ³ÛÉ­ ýáõÝÏ­ óÇ­ ³©­ ³Ûë­ ï»Õ­ ÇÝù­ ÝÇÝ Ñ³ë­ Ï³­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ«­Ã»­ÇÝã­µ³Ý­¿­³ñ­ í»ë­ ïÁ ¨­Ã»­ÇÝã­¿­·ïÝ­ íáõÙ­³Û¹­ý»­ Ýá­ Ù»­ ÝÇ­ë³Ñ­ ٳݭ Ý»­ ñÇó­¹áõñë,­ÙÇßï­¿É­»Õ»É­¿­³ÛÉ£ Ö³­ ݳ­ ãáõÙ­³é³Ýó­Ñ³ë­ ϳó­ í³­ Íáõ­ Ã۳ݫ­³Ñ³ ³ÛÝ,­ÇÝ­ ãǭѻﭿ­µ³Ë­ íáõ٭ٻñ­³ñ­ í»ë­ ïÁ« »ñµ­óáõ­ ó³¹ñ­ íáõÙ­¿­²ñ¨Ùáõï­ ùáõÙ£­²Ý­ ßáõßï« ß³ï­ µ³Ý­ Ýñ³­ ÝáõÙ­ ¹³é­ ÝáõÙ­ ¿­ ѳ­ ë³­ Ý»­ ÉÇ ÇÙ³­ ó³­ Ï³Ý­ ¨­ Ù»­ Ãá­ ¹³­ µ³­ ݳ­ ϳݭ ³å³­ ñ³­ ïÇÝ«­áñÁ­Ù߳ϻɭ¿­Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­³ñ­ í»ë­ ïÁ­í»ñ­ çÇÝ­30-40­ï³­ ñÇ­ Ý»­ ñÇ­ÁÝ­ óó­ ùáõÙ£ ê³­ ϳÛÝ«­Ù»ñ­³ñ­ í»ë­ ïÇ­Ýá­ ñ³­ ñ³ñ³­ ϳݭ³ñ­ ų­ ÝÇù­ Ý»­ ñÁ­ »ñ­ µ»ù­ ²ñ¨Ùáõï­ ùáõÙ­ ã»Ý­ ׳­ ݳ㭠íáõÙ­ ¨­ ã»Ý­ ÁÝ­ ¹áõÝ­ íáõÙ£­ Üñ³­ Ýáõ٠ѳÛï­ Ý³­ µ»ñ­ íáõÙ­ ¿­ Ýí³­ ½³­ ·áõÛÝ­ Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ ѳۭ ï³­ ñ³ñ­áõ­³Ý­ ï»ë­ íáõÙ­»Ý­³é³ÝÓ­ ݳ­ Ñ³ï­ Ïáõ­ Ã۳ݭ Ù³ù­ ëÇ­ ٳɭ ·áñ­ ÍáÝ­ Ý»­ ñÁ£­ ê³­ ϳÛÝ Ù»Ýù,­ ßÝáñ­ ÑÇí­ Ù»ñ­ Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ­ ÷áñ­ ÓÇ, ѳñÏ­ ¿«­ áñ­ ÉÇ­ Ý»Ýù­ ã³­ ÷³­ ½³Ýó­ ½·³­ ÛáõÝ ³Û¹­³é³ÝÓ­ ݳ­ Ñ³ï­ Ïáõ­ ÃÛáõÝÝ»ñǭѳݭ ¹»å­Ù»ñ ³ñ­ í»ë­ ïáõÙ«­ ã¿­ áñ­ Ù»½­ Ñ»ßï­ ¿­ Ñ³ë­ Ý»É ÷á­ ËÁÙµéÝ­ ٳݭÝáõÛ­ ÝÇëÏ­³ÛÝ­¹»å­ ùáõÙ«­»ñµ Ù»ñ­ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­ Ùá­ ¹»É­ Ý»­ ñÁ­ ÃíáõÙ­ »Ý ³í»­ ÉÇ­ Ùáï­ ³ñ¨Ùï­ Û³Ý­ Ý»­ ñÇÝ«­ ù³Ý­ Çñ»Ýù Çñ»Ýó£­Æñ³­ ϳ­ Ýáõ٭ٻÝù­ßÝ­ ãáõÙ­áõ­³å­ ñáõÙ »Ýù­ ³Û¹­ ³é³ÝÓ­ ݳ­ Ñ³ï­ Ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñáí«­ ÇÝã­ åÇ­ ëÇ­Ó¨»ñ­¿É­áñ­Ýñ³Ýù­ÁÝ­ ¹áõ­ ݻݪ­ÉÇ­ ÝÇ ³·­ ñ»­ ëÇ­ ³­ ÛÇ«­ û­ Ñ»·­ ݳ­ ϳݭ ï³­ ñ³Ý­ ç³ï­ í³­ Íáõ­ ÃÛ³Ý,­Ï³Ù­¿É­×³ñ­ ï³­ ñ³­ ÙÇï­ÏáÝ­ ó»å­ ïáõ­ ³É­ï»­ ë³­ µ³Ý­ ٳݣ ´á­ Éáñ­³Û¹­»ñ»ù­µÝá­ ñáß­¹ñáõÛí Ý»­ ñÁ­Ñ³ë­ ϳó­ í³­ Íáõ­ ÃÛáõÝ­»Ý­å³­ ѳݭ çáõÙª­³Ý¹­ ñ³­ ¹³ñ­ ÓÇݭݳ­ Ëáñ­ ¹áխݳ˭ ݳ­ Ï³Ý­Ñ³ë­ Ï³ó­ í³­ Íáõ­ ÃÛáõÝ£­ºí­³Û¹­Ñ³ë­ ϳó­ í³­ Íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁª­ëá­ óÇ­ ³­ ɳ­ ϳݭáõ­Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ«­Ñ»Ýó­ÇÝ­ ùÁ­»ñÏ­ Ëá­ ëáõ­ Ã۳ݭݳ­ ˳¹ñ­ Û³ÉÝ­¿£ ÆÙ­ ÷áñ­ ÓÁ­ Ñáõß­ áõÙ­ ¿«­ áñ­ ϳ­ éáõó­ í³Í­ ùáí ѳ­ ٳݭ ٳݭ Çñ³­ íÇ­ ׳ϫ­ û¨­ Áëï­ ¿áõ­ ÃÛ³Ý ÉñÇí­³ÛÉ«­Ñ³­ ïáõÏ­¿­Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳϭ Çó­²ý­ ñÇ­ -

46

³ñï³óáÉáõÙ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ»ñÁ: Èdzϳï³ñ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝ ûå»ñ³ïÇí áÉáñïáõÙ »õ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïí»ñÇó áõ Çñ³íÇ׳ÏÇó: гë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ »õ í³Ë ѳñáõóáÕ ÙÇ ³ïÛ³Ý, áñÁ áã ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý ãáõÝÇ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ëñïáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝѳïÇ ÏáÕÙÇó ÁÝϳÉíáõÙ ¿ áñå»ë å³ñï³¹Çñ ÙÇ ï³é³å³Ýù »õ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ÝáñÙ³É »ñ»õáõÛÃ, áñÁ ϳå ãáõÝÇ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Ñá·áõ ûñ»ÝùÇ Ñ»ï... àõųÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ù³ñïáõݳÏáõÃÛáõÝ, ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝ, ϳ¹ñ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ íë»ÙáõÃÛáõÝ »õ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ - ѳٳï³ñ³Í ³ÏÝ»ñ»õ í³Ë, ϳëÏ³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, Ë»Õ×»ñÇ »õ ½á鵳ݻñÇ ÙÇç³í³Ûñ, Ý»ñùÇÝ ÙÃÝáÉáñïÇ ³Ý³éáÕçáõÃÛáõÝ, µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñ, µ³Ýë³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ñï³ùÇÝ ÷³ÛÉ »õ Ý»ñùÇÝ ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝ: êïí»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñáí³ÝÇ »õ å³ßïå³Ý: γ¹ñ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ó³Íñ³·áõÛÝ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý »õ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ٳϳñ¹³Ï... Øß³ÏáõÛÃÇ, Ñá·»õáñ, ÏñÃ³Ï³Ý »õ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, ³½·³ÛÇÝ »õ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ëÇÝû½áõÙ »õ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ – ÙÇ ÏáÕÙÇó µ³ó³ñÓ³Ï ·é»ÑÇÏ ³½·³ÛݳÙáÉáõÃÛáõÝ »õ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ïÇ»½»ñ³ÙáÉáõÃÛáõÝ, Ó»õ³ÙáÉáõÃÛáõÝ: γ¹ñ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ó³Íñ³·áõÛÝ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, ûï³ñ³ÙáÉáõÃÛáõÝ, ³ÝÓݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝ, ËÙµ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝ: ä»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: ²Õ³Ý¹³ÙáÉáõÃÛáõÝ, áñÁ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÇ ÏáÕÙÇó µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ áñå»ë å³ï׳鳵³Ýí³Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ` ËáõÛë ï³É ù³Õ³ù³ódzϳÝ, å»ï³Ï³Ý, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ëå³ñ»½Ý»ñÇ ÑdzݳÉÇ ¹³ßï å³ñ³½ÇïǽÙÇ Ñ³Ù³ñ... ÆÝãÁ Ù»ñ ëñïáí ã¿. ÇÝãÝ ¿ Ù»ñ ëñïáí: ä³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ ³ÛÝ, áñ Ù»ñ §ù³Õ³ù³Ï³Ý¦ Ù³ñÙÇÝÁ ãÇ ëïáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ݳ ëï³ó»É ¿ ³ÝѳïÇó, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ ·áÛ³ï»õáõÙÁ ÑáñǽáÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùÝ` ·áÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ϳ٠ÇÝùÝ Çñ»Ý ѳÛñ»ÝÇùÇó ·áճݳÉáí »õ ûï³ñ å»ïáõÃÛ³ÝÁ ï³Éáí, ϳ٠ûï³ñÇ áõÝ»óí³ÍùÝ áõ ùñïÇÝùÁ ·áճݳÉáí, ϳ٠§½á鵳۳ϳݦ ï³ñµ»ñ³Ïáí Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇó ·áճݳÉáí, ù³Ý½Ç Ù»Ýù ÑÇÙ³ áõÝ»Ýù §·³ÛÉ»ñ »õ áã˳ñÝ»ñ¦ ÙÇç³ÝÓݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á... êñ³Ýáí ³Ûë §³ÝѳïÁ¦ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Çñ»Ý áõÕճѳ۳ó Ó»õ³óÝáÕ ³ïÛ³ÝÇÝ ³ë»É ³Ûë ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ »õ ×Çßï ¿ ³ÛÝù³Ýáí, ÇÝãù³Ýáí ³Ý·áõÛÝÁ ëåÇï³Ï ¿... ...................... ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï Ýϳñ³·ñ»É ¿ Ù»ÍÝ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñáõÙ, µ³Ûó, ³í³~Õ, Çñ³íÇ׳ÏÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿ ÝáñÇó »õ ÝáñÇó: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» ѳٻٳï»Ýù ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñÁ »õ Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÏÝϳï»Ýù, áñ ³ÛÝ ³ß˳ñÑÁ ¹»é ã¿ñ å³ñå»É Çñ»Ý, Ýáñ ¿ñ ϳéáõóáõÙ Çñ áõÕճѳ۳óÁ, ¹»é»õë ãϳñ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý íѳï-

Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³µ³ÛÇÝ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ

I

1.ÎáÝó»åódz`îáåá·ñ³ýdzϳݭûµÛ»Ïï

ÎáÝó»åódzÛÇ­ÑÇÙùáõÙ ÁÝϳͭ¿­³ÝïñáåáëáýdzÛÇ ËݹÇñÁ,­³ÛëÇÝùÝ`­Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙÇó­Ù³ñ¹áõ­×³Ý³ãáõÙÁ, ϳ٭ٳñ¹Ï³ÛÇÝ­¿áõÃÛ³Ý ÇÝùݳ׳ݳãáõÙÁ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ­³ÝÓǭٻ筻õ ÁݹѳÝñ³å»ë­Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ­»õ­Ï³Ý³óÇ ëϽµÇ­ÝÛáõóϳݳóáõÙÁ: ²ñï³ùÇÝ­³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ó»õÁ`­ïÕ³ÛÇ-ïÕ³Ù³ñ¹áõ­»õ ³Õçϳ-ÏÝáç­Éáõë³ÝϳñÝ­¿ ù³ñ﻽ǭýáÝÇ­íñ³: Üñ³Ýù­Ù³ÝáõÏ­»Ý­»Õ»É, Ýñ³ÝóÇó­³é³ç­»õ­Ñ»ïá ³Ûë­ù³ñ﻽Á­³ñï³Ñ³Ûï»É­¿ å³ÛٳݳϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ­»ñÏñ³·Ý¹Ç` Ù³ñ¹Ï³Ýó­ÙáÉáñ³ÏÇ ÏáÝó»åódzÛÇ­å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ïá¹»ñÁ: ²Ûݭ鳽ٳϳݭù³ñ﻽­¿, áñï»Õ­³Ù»Ý­ÇÝã å³Ûٳݳϳݭ¿­»õ­³ÛÝù³Ý í»ñ³ó³Ï³Ý:­²ÛݭͳÍÏí³Í ¿­ë»ñáõݹݻñÇ` à¹Çë»õëÝ»ñÇ­»õ ä»Ý»Éáå³Ý»ñÇ, îñÇëï³ÝÝ»ñÇ­»õ ƽáɹ³Ý»ñÇ­ùñïÇÝùáí­»õ ³ñÛáõÝáí: ²ÕçÇÏÁ­»õ­ïճݭٻͳó»É »Ý,­¹³ñӻɭã³÷³Ñ³ë­ÏÇÝ »õ­ïÕ³Ù³ñ¹: Ðñ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³µ³ÛÇÝ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ­(ÐÞì) é³½Ù³ñí»ëïáõÙ ³Ù»Ý³å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÝ­»Ý:­²Ù»Ý ÇÝã­³ÛÝù³Ý­Ñ³Ý¹³ñï­áõ ˳ճխ¿:­´³Ûó­³ÛÝï»Õ` Ñ»ïÇÝ­åɳÝáõÙ­³ñ¹»Ý­Ï³ ÐÞì-Ç­íï³Ý·Á,­³ÛÝï»Õ ³ñ¹»Ý­Ý³Ë³å³ïñ³ëïíáõÙ­¿ ³Õçϳ­»õ­ïÕ³ÛÇ Ñ³ÝÝǵ³ÉǽÙÁ:­

46 ±


00_______

±

í³ÍáõÃÛáõÝÁ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ³éáõÙáí: ²ß˳ñÑÁ ¹»é ٳѳóáõ ÑÇí³Ý¹ ã¿ñ »õ, Ñ»ï»õ³å»ë, íï³Ý·³íáñ ã¿ñ Çñ Ñá·»í³ñùÇ å³ÑÇÝ, áñÇÝ Ñ³ïáõÏ »Ý ÇÝùݳ÷ñÏáõÃÛ³Ý ³Ýë³ÑÙ³Ý ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝÝ áõ ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ ³ß˳ñÑÁ ³ÙµáÕç ¿ñ, ûå»ï µÇñï ¿ñ »õ ³ÝáÕáù, »õ ¹³ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ñ Ù»ñ` ѳۻñÇë ãÙ³ëݳÏó»ÉÝ ³ÛÝ ³ñÛáõÝáï Ëñ³Ë׳ÝùÇÝ: Ø»Ýù ï»Õ³÷áË»óÇÝù Ù»ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇù »õ ³Û¹å»ë ·áÛ³ï»õ»óÇÝù. ¹³ ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿ñ: ê³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³: Ø»Ýù ÏϳñáճݳÝù Ùß³ÏáõÛà ëï»ÕÍ»É, »Ã» ï»Õ³÷áË»Ýù Ù»ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇù: àõ±Ù »Ýù Ù»Ýù ѳϳ¹ñíáõÙ` å³ñëÇÏDZÝ, µÛáõ½³Ý¹³óá±õÝ, ÃáõñùDZÝ, û± ËáñÑñ¹³ÛÇÝ å»ïáõÃÛ³ÝÁ, áõÙDZó »Ýù Ù»Ýù ÍåïíáõÙ, á±õÙ Ù»Ýù ã»Ýù ͳé³ÛáõÙ, á±õÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ »Ýù Ù»Ýù ù³Ý¹áõÙ: ²Ûë §ËáñÇÙ³ëï¦, §ÇÙ³ëïáõݦ µ³ñ¹áõÛÃÁ ÙÇßï Ù»ñ ³ÝÓÇ å³ßïå³ÝÝ ¿ñ, Ù»ñ ·áÛ³ï»õÙ³Ý µ³Ý³Ó»õÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ, ÉÇÝ»Éáí Ù»ñ áõÅ»Õ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, ÃáõɳóÝáõÙ ¿ Ù»ñ ÇëÏ Ñ³Ù³Ñ³í³ùÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ` ѳÙÁݹѳÝáõñ Ù³ñïáõݳÏáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ: سñïáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ½»Ýù ϳ٠½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³·áõëï ѳ·³Í µ³½Ù³ù³Ý³Ï ³ÙµáË ã¿. ¹³, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ë»ñÝ ¿ ÙÇÙÛ³Ýó Ýϳïٳٵ, áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ½áѳµ»ñí»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù, ÇëÏ ÙÇçáóÁ` å»ïáõÃÛáõÝÁ... ÆÝãáõ± »Ýù Ù»Ýù í³Ë»ÝáõÙ Éáõñç í»ñ³µ»ñí»É ѳÙÁݹѳÝáõñÇÝ, ѳٳѳí³ùÇÝ. ÇÝãáõ± »Ýù Ù»Ýù ùÙÍÇͳÕáí í»ñ³µ»ñíáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ ÏáÉ»ÏïÇí Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý: ºñ»õÇ Ù»Ýù` ѳۻñë, ã»Ýù ÁÝϳÉáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ, µ³ñ»ñ³ñáõÃÛáõÝÁ §å»ïáõÃÛáõݦ ³ëí³ÍÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: Ø»½ ѳٳñ ɳí å»ïáõÃÛáõÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ... ÆëÏ »Ã» Ù»½` í³é §³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇë¦ ¿ Ñ»Ýó Ç í»ñáõëï ïñí³Í ëï»ÕÍ»É Ýáñ å»ïáõÃÛáõÝ, Ýáñ ѳí³ù³Ï³Ý Ùdzíáñ, áñÁ ÏÉÇÝÇ ÝáõÛÝã³÷ Ý»ñ¹³ßݳÏ, ëÇñí³Í »õ µ³ñá۳ϳÝ, áñã³÷ Ð³Û ÀÝï³ÝÇùÁ... »± Ù»ñ ûñ³Ñ³í³ï ѳٻëïáõÃÛáõÝÁ Ù»½³ÝÇó ãÇ ÁݹáõÝÇ ³Û¹ ÙÇïùÁ (»ñ»õÇ, »Ã» ûï³ñÁ ³ëÇ, Ïѳí³ï³Ýù): ê³Ï³ÛÝ, ÑÇÙ³ Ù»Ýù ³ñÅ»Ýù Çñ³ñ` û í»ñ³¹³ë, û ëïáñ³¹³ë, û ݳ˳·³Ñ, û ù³Õ³ù³óÇ, û ·»Ý»ñ³É, û ß³ñù³ÛÇÝ: Æñ³ñ ˳µáõÙ »Ýù »õ Ùï³ÍáõÙ, û ¹ÇÙ³óÇÝÁ Ïѳí³ï³ ... (ØÇ Ï³ï³ñÛ³É ÙÏÝ»ñÇ ÅáÕáí): ²Ûë ³Ù»ÝÁ ã¿ñ ³é³ç³óÝÇ ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ, »Ã» ÉÇÝ»ñ Ù»ñ ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÁ: γñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¹Åí³ñ ϳ٠ͳÝñ Çñ³íÇ׳Ï, µ³Ûó Ù»½ Ùáï ³ÛÝ ÑÇÙ³ å³ñ½³å»ë í³ï ¿: ì³ï ¿, áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ³Ù»ÝÁ Ñ᷻ѳñ³½³ï ã¿ Ù»½, Ù»ñ ¿-ÇÝ, Ù»ñ §»ë¦-ÇÝ: Ø»Ýù ã»Ýù ϳٻÝáõÙ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ��³ßïå³Ý»É ë»÷³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí, áñáíÑ»ï»õ, »Ã» Ù»Ýù ½áÑí»Ýù, Ý»ñϳ å»ïáõÃÛáõÝÁ ãÇ å³ßïå³ÝÇ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇù-å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù Ýñ³Ý ã»Ýù ëï»ÕÍ»É Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ å»ë, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ å»ïáõÃÛáõÝ ¿, ³ÛÉ áã

Z

±

F

H

K

M

X

G

47

ϳ­ ÛÇ­ Ùß³­ ÏáõÛí Ý»­ ñÇÝ­ ¨­ ³ÛÝ­ åÇ­ ëÇ­ Ù»­ Ïáõ­ ë³ó­ í³Í­ é»­ ·Ç­ áÝÇ«­ ÇÝã­ åÇ­ ëÇÝ­ Ö³­ åá­ ÝÇ­ ³Ý ï»Õ­¿É­ÝáõÛÝ­ å»ë­Ñ³ë­ ϳó­ í³­ Íáõ­ ÃÛáõÝÝ ¿£­²ÛÝ­ áõ­ Çñ³­ ½»­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ å»ïù­ ¿­ ݳ­ Ëáñ­ ¹»Ý »ñÏ­ Ëá­ ëáõ­ ÃÛáõÝ­ëÏ­ ë»­ ÉáõÝ£ ²Ûë­ åÇ­ ëáí«­ »ë­ ÏáÕÙ­ ݳ­ ÏÇó­ »Ù­ ÇÝ­ ï»ñ­ ݳ­ óÇ­ ᭠ݳɭ³ñ­ í»ë­ ïÇ«­áñÁ,­ë³­ ϳÛÝ,­ÑÇÙÝ­ í³Í ¿­ ·Ç­ ï³Ïó­ í³Í­ Ù»­ Ãá¹­ Ý»­ ñÇ­ áõ­ ¹ñáõÛí Ý»­ ñÇ íñ³«­ áñáÝù­ Ýå³ë­ ïáõÙ­ »Ý­ ÏáÕÙ­ Ýá­ ñáß­ Ù³Ý áõ­÷᭠˳­ ݳϭ ٳݪ­ëϽ­ µáõ٭ٻñ­ï³­ ñ³Í­ ùáõÙ« ³å³`­Ý³¨­Ýñ³­ ÝÇó­¹áõñ룭ػ½­³ÝÑ­ ñ³­ Å»ßï­¿­³é³­ çÇÝ­Ñ»ñ­ ÃÇÝ­·³É­³ÛÝ­·Ç­ ï³Ï­ óáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ«­ û­ áí­ »Ýù­ Ù»Ýù­ áõ­ ÇÝ­ ãÇÝ­ »Ý ͳ­ é³­ Ûáõ٭ٻñ­·áñ­ Í»­ ñÁ«­áõ­»ñÏ­ ñáñ¹­Ñ»ñ­ ÃÇÝ­·Ç­ ï³Ï­ ó»É«­áñ­ó³Ý­ ϳ­ ó³Í­ù³­ Õ³­ ù³­ Ï³Ý áõ­ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­ ³ñ³­ ñáõÙ­ áñ­ å»ë­ ÑÇÙù å»ïù­ ¿­ áõ­ Ý»­ ݳ­ íë­ ï³­ Ñ»­ ÉÇ­ ϳ­ åÇ­ ï³É«­ ÉÇ­ ÝÇ ¹³­÷áÕ«­Ã»­ï»Ë­ Ýá­ Éá­ ·Ç­ ³«­Ñ³­ ë³­ ñ³­ ϳ­ Ï³Ý áõ­ ÇÝë­ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ᭠ݳɭ Ùá­ ¹»É­ Ý»ñ«­ áë­ ÏÇ­ ϳ٠µÝ³­ ϳݭ·³­ ½Ç­Ñ³Ý­ ù»ñ£­ºí­Ñ³ñÏ­ã¿­Ùá­ é³­ ݳɫ­áñ­Ï³­ åÇ­ ï³­ ÉÇ­µé­ ݳ­ ·³Ý­ Óáõ­ ÙÁ­·é»­ ÑÇÏ­¿­áõ­Ï»Õ­ ïáØÇßï£ ²ñ­ í»ë­ ï³­ ·»ïÁ«­ ѳ­ çáñ¹­ ѳñ­ Ûáõ­ ñ³Ù­ Û³­ ÏÇ Ñ³Ý­ ù³­ ÷áñÝ­¿£­ÆëÏ­ÇÝ­ ãáõ­á㣠ٳñÏá­å»É˳Ý

ÍÝ­ í»É­¿­1969­Ã©­ëÉá­ í»­ ÝÇ­ ³­ ÛáõÙ£­92-Çó­³ß­ ˳­ ïáõÙ­¿­Ùǭݳ­ ˳·­ ÍÇ­íñ³«­áñÇ­ßñ­ ç³­ ݳϭ Ý»­ ñáõÙ­Çñ³­ ·áñ­ ÍáõÙ­¿­Ñ»­ ï³­ ½á­ ï³­ ϳݫ­¹³­ ë³­ Ëá­ ë³­ ϳݭáõ­¿ùë­ åá­ ½Ç­ óÇ­ áÝ­³ß­ ˳­ ï³Ýù­ Ý»ñ£ µ³½­ Ù³­ ÃÇí­óáõ­ ó³­ Ñ³Ý­ ¹»ë­ Ý»­ ñÇ­Ù³ë­ Ý³­ ÏÇó­¿« áñáÝó­ÃíáõÙ­Documenta­X­Ï³­ ë»­ ÉáõÙ (1997)«­Û᭠ѳݭ Ý»ë­ µáõñ­ ·Ç­µÇ­ »­ ݳ­ É»­(1997)« Ù³­ ÝÇ­ ý»ë­ ï³­2­(1998)£­µÝ³Ï­ íáõÙ­¿­ÉÛáõµÉ­ Û³­ ݳ­ ÛáõÙ£

íɳ¹ÇÙÇñ­ÙÇñáÝ»ÝÏá ³ñ»õ»É­ùÇ­Ýϳ­ñÇã­Ý»­ñÇÝ ûÉ»·­Ïáõ­ÉÇÏ«­ÏÇ­ñÇÉ­åñ³ß­Ïáí«­¹³Ý­å»ñ­Ñáíë­ÏÇ«­Ù³ñ­Ïá å»É­Ñ³Ý

I»ù­³ÛÝ­Ù³­ëÇÝ«­áñ­³Ûɨë­ÏáõÛë­ã»ù:­²Ûá«

³ݭ ϳ­ ·ÇÝ­Ýϳ­ ñÇã­ Ý»ñ­§²ñ¨»É­ ùǦ:­ÐÇß­ -

³Û¹­ÝáõÛÝ­²ñ¨Ùáõï­ ùÁ­Ë³­ ó­ ñ»ó­Ó»ñ­Ïáõ­ ëáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ«­ÙÇ­³Ý­ ·³Ù­Çñ­åÇñÏ­ï³­ ñ³¹­ ñ³­ Ù³­ ÛÇÝ­ ³é­ ݳݭ ¹³­ Ùáí­ å³ï­ é»­ Éáí­ §»ñ­ ϳ­ û í³­ ñ³­ ·áõÛ­ ñǦ­Ã³­ é³­ ٳͭٳñ­ ÙÇ­ ÝÁ£­²Ûá«­áã å³ß­ ï᭠ݳ­ ϳݭ ³ñ­ í»ë­ ïÇ­ å³­ é³­ í³Í­ ûñÇ­ áñ­ ¹Çݭݳ­Ñ³ëó­ ñ»ó­ûñ­ ·³½­ ÙÇ«­åï­ ï»­ Éáí­Ýñ³Ý Çñ­ ѳݭ ñ³­ Ï³é­ ù»­ ñáí­ áõ­ í׳­ ñ»­ Éáí­ ³Ý­ ·³Ù ùá­ ñáó­ Ý»­ ñÇ­ ѳ­ Ù³ñ£­ ê³­ ϳÛÝ«­ ٻͭ ë»ñ ³Û¹­ å»ë­ ¿É­ ãë­ ï³ó­ í»ó,­ ¨­ ¸áÝ­ Äáõ­ ³­ ÝÁ ³Ùáõë­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ã·­ Ý³ó£­ ¸ñ³­ ÝÇó­ Ñ»­ ï᭠ݳ ï³ñ­ í»ó­³ÛÉ­ëÇ­ ñ³­ ÛÇÝ­Ññ³­ åáõÛñ­ Ý»­ ñáí«­ÇëÏ Ë»Õ×­å³­ é³­ íÇÝ­³ÝÑ­ ñ³­ åáõÛñ­Ï»ñ­ åáí­óáõÛó ïí»­ óÇÝ­Çñ­ï»­ ÕÁ­Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ­Ñ»ñ­ ÃáõÙ£­àõ å³ïíÇ­ ñ»­ óÇÝ­³½Ý­ íá­ ñ»Ý­Ñ»ñí峭 ѻɣ

47

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

Üñ³­ ÑÇ­ ³ë­ ó­ ÷áõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­ ã³÷­ ãϳñ: ²ñ¨Ùáõï­ ùáõ٭û­ Ïáõ½¨­³ñ­ ¹Ç­³ñ­ í»ëï­Ï³« µ³Ûó­¹ñ³Ù­Ýñ³­Ñ³­ Ù³ñ­ãϳ£­²í»­ ÉÇ­×Çßï« ³ÛÝ­³ÛÝ­ ù³Ý­ùÇã­¿­áõ­³ÛÝ­ ù³Ý­ËáñÝ­¿­å»ïù ÝÇ­ ùÁ­Ëñ»É«­áñ­ÙÇÝ㨭ѳ߭ í³­ å³­ Ñáõ­ ÃÛ³Ý Å³­ ¹é­ Ý»­ ñÁ­³ï³Ù­ Ý»­ ñÁ­Ù³ß­ »­ Éáí­ëáÕáëÏáõÙ­»Ý ß³ï­ ùã»­ ñÁ£­ ØÇ­ ³­ ų­ Ù³­ ݳϭ å³ñ½­ í»ó«­ áñ áã­ÙÇ­²ñ¨Ùáõïù­¿É­ãϳ«­Ñ³­ Ù»­ ݳÛÝ­ ­¹»åë ³ÛÝ­ÙdzÓáõÛÉ­ÇÙ³ë­ ïáí«­áñ­å³ï­ Ï»­ ñ³ó­ ÝáõÙ ¿ÇÝ­²ñ¨»É­ ùÇ­µÝ³­ ÏÇã­ Ý»­ ñÁ£ ²ñ¨Ùáõï­ ùÁ­ ÇÙå­ ñ»­ ëÇ­ á­ ÝÇëï­ Ý»­ ñÇ­ ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ ͳ­ ϳݭ×Ç­ ·»­ ñÇ­³ñ­ ·³­ ëÇùÝ­¿­¨­ë³ñù­ í³Í­¿­Ñ³­ ïáõÏ­³ÛÝ­µ³­ Ýǭѳ­ Ù³ñ«­áñ­Ý³­ Û»ë­ Ýñ³Ý­ áñáß­ ³­ ÏÇ­ Ñ»­ é³­ íá­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó£ Ð»é­ íÇó­ å³ï­ Ï»­ ñÁ­ å³ñ½­ ¿­ áõ­ ãù­ ݳի­ ¨ ÙÇ­ ³ÛÝ­Ùá­ ï³­ ϳ­½Ý­ Ýáõ­ ÙÇó­³Ù»Ý­ÇÝã­÷Éáõ½­ íáõÙ­ ¿«­ í»­ ñ³Í­ í»­ Éáí­ Ë³Û­ ï³µ­ Õ»ï­ ß÷áÃÇ, ³ÝѳÕáñ¹Ý»ñÇ­ÁÝϳÉÙ³ÝÝ­³Ý­ Ù³ï­ ã»­ ÉÇ: ²ñ¨Ùáõï­ ùÁ­Ù»ñ­³Ù»Ý­ÇÝãÝ­¿«­³ÛÝ­³ñ¨­¿ Çñ­ ûù­ ׳­ é³­ ·³Ûí Ý»­ ñáí­ ï³­ å³­ ÉáÕ­ ¨­ Ùá­ ñáõ­ ë³­ íáñ­ ëɳ­ í᭠ݳ­ ë»ñ­ Ý»­ ñÇÝ«­ ¨­ ë³÷ñ­ í³Í ³ñ¨Ùáõïù­ óÇ­ Ý»­ ñÇÝ£­²½³­ ïáõ­ Ã۳ݭï³ëÁ­ï³­ ñÇÝ å³ñ½­ í»ó­µ³­ í³­ ϳݭ㿫­áñ­Ñ³ë­ ϳó­ íÇ«­áñ Ýñ³­Ñ³­ Ù³ñ­áãÇÝã­ã»Ý­í׳­ ñáõÙ«­áã­ÙÇ­ï»Õ« áã­³Ûë­ÏáÕ­ ÙáõÙ«­á㪭³ÛÝ£ ì׳­ ñáõÙ­ »Ý­ ÙÇ­ ³ÛÝ­ ³½³­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó­ Ññ³­ ųñ­ í»­ Éáõ­¹Ç­ ٳ󫭳߭ ˳­ ï³Ý­ ùÇ­³Ýó­ Ý»­ Éáõó£­Ø»­ ͳ­ Ù³ë­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ѳ­ ×áõÛù­ ¿­ ëï³­ ÝáõÙ­ ¹ñ³­ ÝÇó« í³ñ­ Ó³ïñ­ ٳݭ·áõ­ Ù³­ ñÇÝ­áõ­ ÕÇխѳ­ Ù»­ Ù³­ ï³­ ϳݣ ²ÛÝ«­áñ­²ñ¨»É­ ùÁ­å»ïù­ã¿­²ñ¨Ùáõï­ ùÇÝ«­ËÝ­ ¹Çñ­ ã¿£­ ÊÝ­ ¹Çñ­ ¿­ ëáëÏ­ ¹ñ³­ Ýáí­ í³­ ñ³Ï­ í³Í­·Ç­ ï³Ï­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­²Û¹­ åÇ­ ëÇÝ­¿­Ù»­ ͳ­ ѳ­ ë³Ï­¹³é­ ݳɭãó³Ý­ ϳ­ óáÕ­·»­ ñ³­ ѳ뭻ñ»­ ˳­ ÛÇ ·Ç­ ï³Ï­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ£­Ü³­ãǭϳ­ ñáÕ­³é³Ýó­Ù³Û­ ñÇ­ ÏÇ£­´³Ûó­²ñ¨Ùáõï­ ùÁ­Ù³Û­ ñÇÏ­ã¿£ ²ñ¨»É³­ »í­ ñá­ å³­ ϳݭËÙ­ µ»ñ­ ·³­ ÛÇÝ­áÕ­ µÁ­³é ³ÛÝ«­áñ­ãϳ­÷áÕ«­ãϳݭÇÝë­ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ³­ Ý»ñ« ï³­ ñ³Í­ íáõÙ­¿­àõ­ ñ³­ ÉÇ­ë³­ ñ»­ ñÇó­ÙÇÝ㨭¸á­ Éá­ ÙÇï­ Û³Ý­²É­ å»­ ñÁ£­àõ­áã­áù­Ýñ³Ýó­áãÇÝã ãÇ­ ﳫ­ ÙÇÝ㨭 Ýñ³Ýù­ Çñ»Ýù­ ãí»ñó­ ݻݣ Àݹ­ ­ á­ ñáõÙª­ ë»­ ÷³­ ϳݭ ï³­ ÝÁ£­ ÆëÏ­ í»ñó­ Ý»­ Éáõ­µ³Ý­Ï³£­§ì»ñó­ Ý»­ Éáõ¦­³Ûݭ׳ñ­ åÇÏ Ñݳ­ ñ³­ íá­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ«­ áñáÝù­ ³ñ­ ¹»Ý­ ù³­ ÝÇ ï³­ ñÇ­·á­ Ûáõ­ ÃÛáõÝ­áõ­ ݻݭ²ñ¨»É­ ۳ݭºí­ ñá­ å³­ ÛáõÙ«­¨­áñáÝó­Ù³­ ëÇÝ­ãÇ­¿É­»ñ³­ ½»É­Ýñ³ áõ­ Ý»õáñ­¹ñ³óáõÑÇÝ:­Î³ñ×­³ë³Í,­í»ñóñáõ áñ­ ¹ñ³­ óáõ­ ÑÇÝ£­ γñ×­ ³ë³Í«­ í»ñó­ ñáõ Ïé³ÝÝ­áõ­ÏéÇ£­ºí,­Ç­ï³ñ­ µ»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­áã Ñ»­ é³­ íáñ­ ³Ýó­ ۳ɭ ų­ Ù³­ ݳϭ Ý»­ ñÇ«­ ³ñ¹­ ÛáõÝ­ ùáõÙ­ Ïë­ ï³­ Ý³ë­ á㭠û­ ***­ (³Ûë­ ï»Õ­ û·­ ï³­ ·áñÍ­ í³Í­¿­éáõ­ ë³­ ϳݭýáÉÏÉá­ ñÇ­­ óñ·­ Ù³­ Ý»­ ÉÇ­ »ñ»ùï³é³ÝÇ­ µ³é)«­ ³ÛÉ­ ³Ý­ ѳ­ Ù»­ Ù³ï­ß³ï£ ²ÛÝ,­áñ­Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­³ñ­ í»ë­ ïÇ­Ùáë­ Ïáí­ Û³Ý­ Ýϳ­ ñÇã­ Ý»­ ñÇ­ áã­ í³ï­ óñ­ áõ­ ³Ù»­ ݳ­ ÍáõÛÉ­ Ï»­ ëÁ­ åáÏ­ í»ó-·­ Ý³ó­ ·áñ­ Íáõ­ Ý»­ áõ­ ÃÛ³Ý Ñ³­ ñ³­ ÏÇó­ áÉáñï­ Ý»ñ«­ íϳ­ ÛáõÙ­ ¿­ Ñ»Ýó Çñ»Ýó­ ³ÝÓ­ ݳ­ ϳݭ ѳ­ çá­ Õáõ­ Ã۳ݭ Ù³­ ëÇÝ«

48

û Ñ³Û å»ïáõÃÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ... ¸ñ³ ³ËïáñáßÇãÝ ¿ Ù»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ñï³¹Çñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ, áñÝ ³í»ÉÇ ßáõï å³ñï³¹ñí³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ¿: ÆëÏ Ù»½ ѳٳñ å³ñï³¹ñí³ÍÝ ûï³ñ ¿... ºÃ» ϳٳíáñ ã¿, ³ÛÝ Ù»ñÁ ã¿: Ø»Ýù ϳٳíáñ ÇÝùݳѳí³ùíáõÙ »Ýù ÙdzÛÝ ýǽÇÏ³Ï³Ý íï³Ý·Ç ¹»åùáõÙ, ÇëÏ ÑÇÙ³ Ù»Ýù ã»Ýù ½·áõÙ, ã»Ýù ï»ëÝáõÙ, áñ íï³Ý·Á ϳ »õ ³í»ÉÇÝ` ³ÛÝ Ý»ñËáõÅ»É ¿ Ù»ñ Ù»ç, »õ Ù»Ýù ûñ ûñÇ å³ñïíáõÙ »Ýù ¹ñ³ÝÇó: ìï³Ý·í³Í ¿ áã û Ñ³Û ³ÝѳïÇ ýǽÇáÉá·Ç³Ý, ³ÛÉ ³½·Ç µ³ñá۳ϳÝ, Ñá·»õáñ »õ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ëáõµëï³Ýï ѳݹÇë³Ý³ÉÝ ÁݹѳÝñ³å»ë: ä³ñ½ áõñí³·ÍíáõÙ ¿ ¾Ý¹»ÙÇÏ å³ñ³½Çï ÉÇÝ»Éáõ Ùá¹»ÉÁ: ÊáëùÝ Çñ»ñÇ Ù³ëÇÝ ã¿` áã ¼í³ñÃÝáóÇ, áã سï»Ý³¹³ñ³ÝÇ: àã: ìï³Ý·í³Í ¿ ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏ-³ÝÓ-³ÝѳïÇ ³åñ»É³Ï»ñåÁ: ²Û¹ ³Ù»ÝÇ ³Ñ³½³Ý·Á å»ïù ¿ ï³ÛÇÝù Ù»Ýù` Ýáñ å»ï³Ï³Ý ѳٳÛÝùÁ` Ù»ñ Ýáñ ïÇåÇ ÙÇç³ÝÓݳÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: öáñÓ»Ýù ѳëÏ³Ý³É Ù»ñ ѳٳÛݳϳÝÇ µ³ó³ë³Ï³ÝÁ »õ Ýñ³ ÏáÝýÉÇÏïÝ ³ÝѳïÇ ¹ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï: ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ù»Ýù Áݹ¹ÇÙ³ó»É »Ýù µ³½Ù³ÃÇí û ÏáÝó»åïáõ³É, û ÏñáݳϳÝ, û ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, û Ùß³ÏáõóÛÇÝ ·Éáµ³É ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñß³íÝ»ñÇÝ áõ ѳɳͳÝùÝ»ñÇÝ: ¸ÇÙ³Ï³Û»É »Ýù ³Ýѳï³å»ë` Ññ³Å³ñí»Éáí ë»÷³Ï³Ý ѳٳѳí³ù-ѳٳϳñ·Çó, ѳëϳݳÉáí, áñ Ýñ³Ý ϳñáÕ ¿ ï³å³É»É ³í»ÉÇ Ñ½áñ ѳٳϳñ·Á, ù³ÝÇ áñ ѳٳϳñ·Á ÙÇßï ÏáÝÏñ»ï ¿ »õ ѳëó»³·ñí³Í (³ÛëÇÝùÝ` å»ïáõÃÛáõÝÁ): (ºÃ» Ù»Ýù Ù»½ ѳÝÓÝ»ÇÝù Ýñ³Ý, Çñ ï³å³ÉÙ³Ý Ñ»ï Ïï³å³Éí»ÇÝù »õ Ù»Ýù:) àã, Ù»Ýù ³å³å»ï³Ï³Ý ³½· ã»Ýù, Ù»Ýù áõÝ»Ýù å»ï³Ï³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñå, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ §å»ï³Ï³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ¦ »Õ»É ¿ ѳϳå»ï³Ï³Ý »õ ³Û¹ù³Ýáí µ³í³ñ³ñí»É, ³ÛÝÇÝã Ù»Ýù ·áÛ³ï»õ»É »Ýù ÁÝï³ÝÇùÇ ßÝáñÑÇí` ¹³ñÓÝ»Éáí í»ñçÇÝÁ ÙÇÏñáå»ïáõÃÛáõÝ` Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ûï³ñ å»ïáõÃÛ³Ý: ¶áÛ³ï»õÙ³Ý ÇÙ³ëïáí ë³ »½³ÏÇ ÙÇçáó ¿: Ü»ñϳ å³ñ³·³ÛáõÙ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ³Ýáõ٠ѳÕóѳñ»É Ñ»Ýó ³Û¹ µ³ñ¹áõÛÃÁ: (γñ»ÉÇ ¿ ³ë»É` å»ïáõÃÛ³Ý ÃßݳÙÇÝ ÁÝï³ÝÇùÝ ¿:) Ø»Ýù ã»Ýù ѳëϳÝáõÙ, û ÇÝãå»ë ϳñáÕ ¿ ·áõÙ³ñí»É ѳٳѳí³ù-å»ïáõÃÛáõÝ, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝÇ Ñ³Û ³ÝÓÇ Ý»ñùݳß˳ñÑÇ µ³ñá۳ϳÝáõÃÛ³ÝÁ, ãÉÇÝÇ ·»ñ³ÏßéáÕ, ÉÇÝÇ ³ñ¹³ñ áõ ×Çßï »õ Çñ íñ³ í»ñóÝÇ ³ÝÓÇ ³Ýѳï³Ï³Ý, Ï»Ýë³Ï³Ý åñáµÉ»ÙÝ»ñÇ Ñá·ëÁ. ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÝ Ç±Ýã ³ÝÇ... »õ ³Û¹åÇëáí ÁÝï³ÝÇùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ Çñ³íÇ׳ÏÁ, áñÝ ³éϳ ¿, ³Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý ¿ ÏñÏݳÏÇ. ݳË` áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù ã»Ýù áõ½áõÙ íëï³Ñ»É ÙÇÙÛ³Ýó Ù»ñ ³ÝÓݳϳÝÁ »õ ëï»ÕÍ»É ÁݹѳÝáõñÁ, áñÁ Ïå³ßïå³ÝÇ Ù»½` µáÉáñÇë, »ñÏñáñ¹` áñ Ù»Ýù áã ÙdzÛÝ Ï³ëϳÍáõÙ »Ýù ÙÇÙÛ³Ýó, ³ÛÉ»õ ѳÙá½í³Í ã»Ýù, áñ ·áõÙ³ñí»Éáí, ëï»ÕÍ»Éáí ÁݹѳÝáõñ ÙÇ ³ïÛ³Ý` ÇëÏáõÛÝ ã»Ýù ëÏëÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý áõÅÁ ÏÇñ³é»É áõñÇßÝ»ñÇ ¹»Ù, íñ»ÅËݹÇñ ÉÇÝ»É µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý ÃáõÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, »õ ³Û¹åÇëáí ÝáñÇó Ïíï³Ý·»Ýù Ù»ñ ÷áùñ å»ïáõÃÛáõÝÁ »õ Ýñ³ ³Ù»Ý³·É˳íáñ ÏáõéùÁ` ºë-Á, Ù»ÍÝ ºë-Á, ÁÝï³ÝÇù ºë-Á... ²Ûë ³Ù»ÝÝ ³Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ³Ûë ëïÇ, ³Ûë Ù»ñ ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý ×Çßï, ³ñ¹³ñ Ù³ñ¹³ëïÍá å³Ñå³ÝÙ³Ý å³ïñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý ï³ »õë Ù»Ï Ñ³Û` Ñ³Û ½ÇÝíáñÁ: ÆÝãDZ ѳٳñ å»ïù ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·Ç ÙÇ Ù³ñ¹, áñÝ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí å³ñï³íáñ ¿ å³ßïå³Ý»É (ûå»ï ݳ ÝáõÛÝå»ë ºë ¿) Ù»ñ ³Ûë §å»ïáõÃ۳ݦ ÝÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ó»õ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. áõñ ÙݳóÇÝ Ù»ñ »ë³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ³Ýѳï³ëÇñáõÃÛáõÝÁ »õ ÏÛ³ÝùÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÁ: »± ݳ, ³Û¹ å³ßïå³Ý Ïáãí³ÍÁ, Ñ³Û ã¿: ÆëÏ ù³ÝÇ áñ ݳ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Û ¿ »õ áõÝÇ ÝáõÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÁ »õ ͳé³ÛáõÙ ¿ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ Çñ»Ý, Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ, ÇÝã Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ãï»ëÝ»É` í³Ë, Ëáõë³÷áõÙ µ³Ý³ÏÇó, ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ѳñϳ¹ñ³Ýù »õ ³ÛÉÝ: ¾É ÇÝãá±õ »Ýù ½³ñÙ³ÝáõÙ: Ø»Ýù Ù»½ ÝáñÇó ˳µáõÙ »Ýù` áõÕÕ³ÏÇ ÑÇÙ³ å»ïáõÃÛáõÝ Ó»õ³Ý³Éáí... ìï³Ý·³íáñ »õ ³Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ...

48


00_______

ųϭ¹»­ñÇ­¹³ / ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³ñ¹Ûá±ù å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñ ³é³í»É áõÅ»ÕÇ ÷³ëï³ñÏÁ

I

Æß˳ÝáõÃÛ³Ý ã³ñ³ß³ÑáõÙÁ – Ñ»Ýó ëáõí»ñ»ÝáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇã Ù³ëÝ ¿£ ƱÝã ¿ ë³ Ý߳ݳÏáõÙ rogue States-Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É` å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇ£ ²ÛëåÇëáí« ÇÝãù³Ý ¿É áñ ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ñϳóݻݫ Ù»Õ³¹ñ»Ý Çñ³íáõÝùÇ Ë³ËïÙ³Ý Ù»ç« Çñ³íáõÝùÇó Ëáõë³÷»Éáõ« ï³ñ³µÝáõÛà ³Ûɳë»ñáõÙÝ»ñÇ áõ ËáïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ³Ûë ϳ٠³ÛÝ rogue State-Ý»ñÇÝ« ÙdzÛÝ ²ØÜ-Á ϳñáÕ ¿ Çñ»Ý Ñéã³Ï»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ »ñ³ß˳íáñ« Ññ³Ññ»É (ݳ˳ӻéÝ»É) áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ٫ ѳϳé³ÏÁ« å³Ñå³Ý»É ˳ճÕáõÃÛáõÝ« ù³Ý½Ç Ýñ³ÝÝ ¿ áõÅÁ£ лÝó ²ØÜ-Á »õ Çñ ¹³ßݳÏÇóÝ»ñÝ »Ý ³Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳݹ»ë ·³ÉÇë ëáõí»ñ»ÝÇ Ï³ñ·³íÇ׳Ïáí« áñå»ë ³Ù»Ý³ÇëÏ³Ï³Ý rogue States-Á£ ²Û¹ ûٳÛÇ ßáõñç ѳí³ùí³Í »Ý (µ³í³Ï³Ý û·ï³í»ï áõ Éáõë³íáñã³Ï³Ý) ÝÛáõûñ, áñáÝù Áݹ·ñÏí³Í »Ý« ûñÇݳϫ Ü©ÊáÙëÏáõ »õ ì©´ÉÛáõÙÇ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ׳éáõÙ« ÇÝãå»ë ݳ»õ §rogue States¦ ÏáãíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ£ â»Ù áõ½áõÙ ³Ý³ñ¹³ñ í³ñí»É ³Û¹ Ëǽ³Ë (ѳٳñÓ³Ï) ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï« ³í»ÉÇ ßáõï ó³íáõÙ »Ù Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙïùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« ٳݳí³Ý¹` ϳåí³Í ëáõí»ñ»ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëϳóáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ« ϳéáõóí³ÍùÇÝ »õ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ ²Û¹ §ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó¦ µËáõÙ ¿« áñ rogue States-Ç Ñ»ï ³åñÇáñÇ å³ï»ñ³½-

...·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý áõñÇß å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇó µ³óÇ£ ÙáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýù »Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ ³Û¹åÇëÇù` Çñ»Ýó ³é³í»É É»·ÇïÇÙ ëáõí»ñ»ÝáõÃÛ³Ùµ ã³ñ³ß³Ñ»Éáí Çñ»Ýó ÇëÏ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ£ àñï»Õ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ëáõí»ñ»ÝáõÃÛáõÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ã³ñ³ß³ÑáõÙ áõ rogue States£ â³ñ³ß³ÑáõÙÁ áõñÇßÇ (ûï³ñÇ) ϳÛùáí û·ïí»Éáõ ûñ»ÝùÝ ¿« ÇëÏ ÇÝãåÇëÇÝ áñ ûñ»ÝùÝ ¿« ³ÛÝåÇëÇÝ ¿É ëáõí»ñ»ÝáõÃÛ³Ý §ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝݦ ¿« áñÁ ÙdzÛÝ Édzϳï³ñ (µ³ó³ñÓ³Ï) ϳñáÕ ¿ Çß˻ɣ ²í»ÉÇ ×Çßï« ù³ÝÇ ëáõí»ñ»ÝáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ »ñµ»ù ãÇ Ñ³ëÝáõÙ ³ÛÉ Ï»ñå, ù³Ý áñ»õ¿ å³ñë³í»ÉÇ« ³Ýíëï³Ñ»ÉÇ áõ ³ÝÑ»ï»õáÕ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí« ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ó·ï»É ϳï³ñÛ³É ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáëÏ ë³Ñٳݳ÷³Ï ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ£ ²ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÕí»É ϳÛëñ³Ï³Ý Ñ»·»ÙáÝdzÛÇó (·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÇó) µ³óÇ ³ÛÉ µ³ÝÇ£ àõñ»ÙÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý áõñÇß å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇó µ³óÇ£ Ðݳñ³íáñáõÃÛ³Ùµ »õ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ùµ ä»ïáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ½»Õͳñ³ñ ¿£ ºí ³ß˳ñÑáõ٠ݳËÏÇÝÇ å»ë ³í»ÉÇ ß³ï å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñ ϳÝ, ù³Ý Ù»Ýù ϳñÍáõÙ »Ýù£ ²í»ÉÇ ß³ï å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñ. ÇÝãå»±ë ¹³ ѳëϳݳɣ Àëï »ñ»õáõÛÃÇÝ« ³Ûë Ù»Í åïáõÛïÇ í»ñçáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ÷áñÓ»É å³ï³ëË³Ý»É §³Ûë¦ í»ñݳ·ñáõÙ ÑÝã³Í ѳñóÇÝ© §²é³í»É áõÅ»ÕÇ ÷³ëï³ñÏÁ` ϳ±Ý ³ñ¹Ûáù å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñ¦£ ²Ûá« Çñ³Ï³ÝáõÙ Ýñ³Ýù ϳݫ µ³Ûó ³Ýѳٻٳï ß³ï »õ ³é³í»É ù³Ý ϳñÍáõÙ »Ý (»Ýó¹ñáõÙ) áõ ËáëáõÙ£ лÝó ³Ûëï»Õ ¿É ³é³çÇÝ ßñç³¹³ñÓÝ ¿£ ´³Ûó ³Ñ³ »õ í»ñçÇÝ ßñç³¹³ñÓÁ« ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ£ Þñç³¹³ñÓÇ« óÇÏÉÇ (ßñç³ÝÇ) í»ñçÇÝ ßñç³åïáõÛïÁ ϳ٠revolving door (åïïíáÕ ¹é³Ý)£ ÆÝãáõ±Ù ¿ ¹³ ϳ۳ÝáõÙ£ êϽµáõÙ ÙÇ·áõó» ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÷áñӻɫ ë³Ï³ÛÝ »ë ã»Ù ïñíÇ áñù³Ý áñ Ñ»ßï« ³ÛÝù³Ý ¿É ûñÇÝ³Ï³Ý ·³ÛóÏÕáõÃÛ³ÝÁ, »Ýó¹ñ»Éáõ, û« ³ÛÝï»Õ áõñ µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷á˳ϻñåíáõÙ »Ý ½»Õͳñ³ñ-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« áõñ ˳ñ¹³Ë³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó å»ï³Ï³Ý ëáõí»ñ»ÝáõÃÛ³Ý í³ñáõÃÛáõÝÝ ¿« áõñ ˳ñ¹³ËÝ»ñÇó µ³óÇ áã áù ãϳ« ³ÛÝï»Õ ³ÛÉ»õë ½»Õͳñ³ñÝ»ñ ãϳݣ γ°Ý ß³ï ½»Õͳñ³ñÝ»ñ£ ²ÛÝï»Õ© áõñ ÙÇßï ß³ï »Ý ½»Õͳñ³ñÝ»ñÁ« ù³Ý ËáëáõÙ »Ý áõ ëïÇåáõÙ (ѳÙá½áõÙ) ѳí³ï³É« ãÏ³Ý ¿É ½»Õͳñ³Ý»ñ£ ê³Ï³ÛÝ µ³óÇ §½»Õͳñ³ñ¦ µ³éÇ ÇÙ³ëïÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÇó ÇÝã-áñ ÇÙ³ëïáí ¹áõñë ÙÕ»Éáõ Ý»ñùÇÝ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó£ àñù³Ý Ýñ³Ýù ß³ï »Ý« ³ÛÝù³Ý ¹³éÝáõÙ »Ý ùÇ㣠àõ Ñ»Ýó áñ §ß³ï ½»Õͳñ³ñÝ»ñ¦« ß³ï §½»Õͳñ³ñ-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ëÏëáõÙ »Ý Ýß³Ý³Ï»É Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï µ³Ý»ñ« ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ Ý߳ݳÏáõÃÛ³ÝÁ ßáõï³÷áõÛà í»ñç ï³Éáõ Ù»ç ³ÛÉ ë»õ»éáõÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝù áõñí³·Í»Éáõ Çñ ¹³ñ³ßñç³ÝÁ »õ ë³Ñٳݳ÷³Ï»Éáõ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ áõ Çñ áñáß ¹³ßݳÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ£ ÆÙ í³ñϳÍÝ ³Ûë ¿© ÙÇ ÏáÕÙÇó ³Ûë ¹³ñ³ßñç³ÝÁ ëÏëí»ó, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ë³éÁ å³ï»ñ³½ÙÇó« áñÇ ÁÝóóùáõÙ »ñÏáõ ·»ñ½ÇÝí³Í ·»ñå»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ` ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñ »õ ³Ý÷á÷áË ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ñݳñ³íáñ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ³ß˳ñÑáõ٠ϳñ·áõϳÝáÝ Ñ³ëï³ï»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ï»éáñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó« »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ Ù»Ýù ß³ñáõݳϻÝù ³ñï³Ñ³Ûïí»É ³Ûëáõñ áõ ³ÛÉáõñ ÝÙ³Ý É»½í³Ï³Ý ¹³ñÓí³ÍZ

F

H

K

M

X

G

49

49

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ѳ­ ï³­ ϳݭ Ó»é­ Ý³ñ­ ÏáõÙ­ Ý»­ ñÇ­ µáõ­ ÙÇ­ ¨ ________ ³Ý­ ________ ÁÝï­ ñ áõ­ à ۳ݭɳۭ Ý ³­ Í ³­ í ³­ É áõ­ à ۳ݭٳ­ ë ÇÝ£­à±í ________ ·³­ ñáõÙ­ Ùݳ­ ó³Í­ í»­ ï»­ ñ³Ý­ Ý»­ ñÇÝ­ áõ ________ ¿­ ˳ݭ ________ Ýáñ»ÉáõÏÝ»ñÇÝ,­Ýáñ³ÏáãÝ»ñÇÝ­Çñ»Ýó­ùñï­ ________ ________10 ݳ­ ç³Ý­ ³ß­ ˳­ ï³Ý­ ùáí­ Ï»ñ­ ï»É­ å³­ ϳ­ ëáÕ ________ ïÇ­ ïáõ­ óÇ­ ³­ Ý»­ ñÁ£­ºí­÷³­ ˳ͭ§³é­ Ý»ï­ Ý»­ ________ ÇÝë­ ________ ñÇݦ­ ³å³­ óáõ­ ó»É«­ áñ­ ݳ­ íÁ­ µÝ³í­ ¿É­ ãÇ ________ ï³Ï­ íáõÙ£ ________ Ëáñ­ ________ àÙ³Ýó­µ³­ ó³­ éÇÏ­áã­Ïá­ Ù»ñ­ óÇ­ áÝ­ÇÝë­ ïÇ­ ïáõ­ ________ ________ óÇ­ ³­ ÛÇ­áõ­§Ù³­ ùáõñ¦­µÇ½­ Ý»­ ëǭѳ­ Ù»­ Ù³­ ïáõ­ ________ é»Ïï­ Ïí í³«­ ë³­ ϳÛÝ­ ï³ñ­ µ»ñ ________20 ÙÁ­ áã­ Ïá­ ________ Ýå³­ ï ³Ï­ Ý »­ ñ Ç­ ¹»å­ ù áõÙ­ »ë­ ѳ­ Ù ³¹­ ñ áõÙ­ »Ù ________ í³Í­ áõ­ Å»­ ñÇ­ ã³­ ÷Á£­ ­ ­ êï³­ ÏÁ ________ ëáëÏ­ ͳËë­ ________ ñáõÙ­ ¿­ ÙÇ­ ³ÛÝ­ áõ­ Żխ Ý»­ ñÇÝ­ ¨­ Ïå­ ãáõÙ ________ ëÇ­ ________ Ýñ³Ý󫭳ݭ ï»­ ë»­ Éáí­¹»Ù­ ù»­ ñÁ£ ________ ñ³­ µ»­ ñáõÙ­¿­²ñ¨Ùáõï­ ùáõÙ­²ñ¨»É­ ùÇ ________ ÆÝã­í»­ ________ ³ñ­ í »ë­ ï Ç­ ã³­ ñ ³­ µ ³ë­ ï ÇÏ­ §Ñ³ë­ Ï ³­ Ý ³­ É áõݦ« ________30 ________ ³Û¹­Ù³­ ëÇÝ­³Ý­ Ñ³Ý·ë­ ï³­ ݳ­ ÉÁ­í³­ Õ³­ ų٭¿£ ________ ÝÇ­ù³­ ÝÇ­¹»é­²ñ¨»É­ ۳ݭºí­ ñá­ ________ ²ÛÝ­ãÇ­ÉÇ­ ________ å³Ý­ ãÇ­ ëïÇ­ åÇ­ Çñ»Ý­ ѳñ­ ·»É«­ ¹³é­ ݳ­ Éáí ________ ó³­ ÏÇó£­ ø³­ ÝÇ­ ¹»é­ ºí­ ñá­ å³­ ÛÇ ________ Éáõñç­ Ùñ­ ________ ²ñ¨»É­ ù áõÙ­ ãÇ­ ѳ­ ç áÕ­ í Ç­ ëï»Õ­ Í »É­ Çñ­ ÙÇ­ ________ ________ ç³½­ ·³­ ÛÇÝ­³ñ­ í»ë­ ïÇ­ë»­ ÷³­ ϳݭï³ñ­ µ»­ ñ³ÏÝ« ________40 áõÕÕ­ í ³Í­ ¹»­ å Ç­ Çñ­ ßáõ­ Ï ³Ý­ ¨­ ѳݭ ¹ Ç­ ë³­ ________ ________ ï»­ ëÁ£­ ø³­ ÝÇ­ ¹»é­ å³ñ½­ ãÇ­ ¹³é­ ݳ«­ áñ ________ ùÇÝ­ÏÍá­ ï»É­Ï³Ù­ÉÇ­ ½á­ ï»­ ÉÁ­ë³­ ϳí ________ ²ñ¨Ùáõï­ ________ Ñ»­ é³Ý­ ϳ­ ñ³­ ÛÇÝ­ ½µ³Õ­ ÙáõÝù­ ¿«­ ù³Ý­ ë»­ ÷³­ ________ ________ ϳݭﳭ ÝÁ­³ñ­ í³Í­ó³Ý­ ϳ­ ó³Í­³Ï­ ïÇí­·áñ­ ________ Íá­ Õ áõ­ à ÛáõÝ£­öá­ Ë ÁÙµéÝ­ Ù ³Ý­³ÛÝ­Ù³­ Ï ³ñ­ ¹ ³­ ________ ________50 ÏÇ­ ¹»å­ ùáõÙ«­ áñ­ ³é­ ϳ­ ¿­ ²ñ¨»É­ ۳ݭ ºí­ ________ å³­ ÛÇ­·»­ Õ³ñ­ í»ë­ ï³­ ϳݭﳭ ñ³Í­ ùáõÙ«­Ï³­ ________ ñá­ ________ ñ»­ É Ç­¿­³ë»É«­áñ­·áñ­ Í ÁÝ­ à ³­ ó Á­ëÏë­ í ³Í­¿£ ________ ________ ºí­³Û¹­Å³­ Ù³­ ݳϭ³Û¹­ÝáõÛÝ­ýñ³Ý­ ëÇ­ ³­ óÇ­ ________ Ý»­ ñ Á­áõ­·»ñ­ Ù ³­ Ý ³­ ó Ç­ Ý »­ ñ Á,­Ñ»ñíϳݷ­ Ý »­ ________ ________ Éáí,­Çñ»Ýù­ÏëÏ­ ë»Ý­Ñ³­ ã»É«­Ùɳ­ í»É­áõ­ÉÇ­ ________ ñ³­ ÝÇ­ µÝ³­ ÏÇã­ Ý»­ ñÇ­ Ùá­ ¹³­ ÛÇÏ­ Ïáß­ ________60 ½»É­ êǽ­ ________ ÇÏ­ Ý »­ ñ Á£­ Æñ»Ýó­ ë»­ ÷ ³­ Ï ³Ý­ ó³Ý­ Ï áõ­ à ۳ٵ« ________ ________ ѳ߭ íÇ­ ³é­ Ý»­ Éáí­ Ýñ³Ýó­ Ñë­ Ï³­ Û³­ ϳݭ Ñ»­ ________ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ«­ µ³Ûó­ èáõ­ ë³­ ϳݭ ü»­ ¹»­ ñ³­ ________ ï³ùñù­ ________ óÇ­ ³ Û ­ Ç­ ë³Ñ­ Ù ³­ Ý ³¹­ ñ áõ­ à ۳ݭ ËÇëï­ ßñ­ ç ³­ Ý ³Ï­ ________ ñáõÙ£ ________ Ý»­ ________ ²Û­¹³­ÏÉÇ­ ÝÇ­ë»ñ£ ________70 ________ Х/Ж N22,­1998à ________ ________ íɳ¹ÇÙÇñ­ÙÇñáÝ»ÝÏá ÍÝ­ í»É­¿­1959é­ÙáëÏ­ í³­ ÛáõÙ£­Ýϳ­ ñÇ㣠________ ________ 1978-ÇÝ­§Ùáõ­ ˳­ Ùáñ¦­ËÙ­ µÇ­ÑÇÙ­ ݳ­ ¹Çñ­ Ý»­ ñÇó ________ Ù»­ ÏÁ£­µÝ³Ï­ íáõÙ­¿­÷³­ ñÇ­ ½áõÙ­¨­ÙáëÏ­ í³­ ________ ÛáõÙ£ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

50

ùáí« ³Ûë ¹³ñ³ßñç³ÝÇ í»ñçÁ óï»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ѳÛï³ñ³ñí»ó »õ Ù»¹Ç³Ã³ï»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ѳëï³ïí»ó ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ (³ÝÑñ³Å»ßï ³Ùë³ÃÇí ËݳÛáÕ³µ³ñ íϳ۳Ïáã»Éáõ ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ« áñÇÝ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ áã ÙÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ£ ¸³ ѽáñ³·áõÛÝ Ù»¹Ç³Ã³ï»ñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóáí ϳ½Ù³íáñí³Í` ϳéáõóí³Íùáí ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿ñ »ñÏáõëï»ù ϳÝ˳Ùï³Íí³Í« µáÉáñ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ½áÑ»ñÇó ³Ý¹ÇÝ« áñáÝó ³éç»õ ϳñ»ÉÇ ¿ ÙdzÛÝ ³ÝÑáõÝ Ï³ñ»Ïó³Ýùáí ËáݳñÑí»É)£ ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é»õïñ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³Ïݳéáõ ÷Éáõ½í»ó áÕç ϳéáõóí³ÍùÁ (ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý« ÇÙ³ëï³µ³Ý³Ï³Ý« Ñé»ïáñ³Ï³Ý« Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý)« ÇÝãÁ û·ï³Ï³ñ áõ ϳñ»õáñ ¹³ñÓñ»ó ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ µ³í³Ï³Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝ Ý»ñßÝãáÕ å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇ ¹Çٳϳ½»ñÍáõÙÁ£ êêÐØ-Ç ù³Ý¹í»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá (§ù³Ý¹í»Éáõ¦, ù³Ý½Ç ³Ûëï»Õ ·áñÍ áõÝ»Ýù ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñÇó Ù»ÏÇ« ÷Éí³Í ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ)« øÉÇÝïáÝÁ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·³Éáí« ëÏë³Í 1993Ã-Çó ëÏǽµ ¹ñ»ó å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇ

...ï»éáñǽÙÁ ³ÝѳñÏÇ ¿« ù³Ý½Ç ³ÛÝ ½áõ·áñ¹í»É ¿ ³Ù»ÝÇó ³é³ç §³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñǦ Ñ»ï« áñáÝó ѳٳñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï »Õ»É ¿ ÇÙ³ëï, Ýå³ï³Ï áõ é³½ÙÇ ¹³ßï... ѳݹ»å Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÇ áõ ë³��ÏódzݻñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ« زÎ-Ç Ñ³ëó»ÇÝ Ý»ï»Éáí« Ã» Çñ »ñÏÇñÁ Ï·áñͳ¹ñÇ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ« áñáÝù Çñ ϳñÍÇùáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý Áݹ³Ù»ÝÁ Ù»Ï µ³ó³éÇÏ Ñá¹í³ÍÇ (Ñá¹í³Í 51) »õ áñ« ٻ絻ñáõÙ »Ù© - ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ï·áñÍ»Ý §Ñݳñ³íáñÇÝë µ³½Ù³ï»ë³Ï ÙÇçáóÝ»ñáí« »õ »Ã» ѳñÏ ÉÇÝÇ` Ù»Ïáí¦£ ²Û¹ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ û·ï³·áñÍí»ó µ³½ÙÇóë« ûñÇݳÏ` س¹É»Ý úɵñ³ÛÃÇ ÏáÕÙÇó« »ñµ ݳ ¹»ëå³Ý ¿ñ زÎ-áõÙ, ϳ٠¿É àõÇÉÛ³Ù øá»ÝÇ` å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÷áËݳ˳ñ³ñÇ£ ܳ ³ëáõÙ ¿ñ« áñ å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ܳѳݷݻñÁ å³ïñ³ëï »Ý é³½Ù³Ï³Ý µ³ËÙ³Ý ·Ý³É ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí (³ÛëÇÝùÝ« ³é³Ýó زÎ-Ç Ï³Ù ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý)« ó³Ýϳó³Í ¹»åùáõÙ« »ñµ íï³Ý·í³Í »Ý Çñ»Ýó Ï»Ýë³Ï³Ý ߳ѻñÁ£ ºí µ³ó³é³å»ë Ï»Ýë³Ï³Ý ߳ѻñáí ¿ñ ݳ áõ½áõÙ ³ñ¹³ñ³óݻɫ ٻ絻ñáõÙ »Ù« §³Ý³ñ·»É ÙáõïùÁ ѳݷáõó³ÛÇÝ ßáõϳݻñ« ¿Ý»ñ·»ïÇÏ »õ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ« ÇÝãå»ë ݳ»õ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ« ÇÝã Ïáñ³Ï³íáñíÇ áñå»ë Ï»Ýë³Ï³Ý ߳ѫ ݳ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ §³½·³ÛÇÝ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ùµ¦ (þðèñäèêöèÿ)£ ´³í³ñ³ñ ÏÉÇÝ»ñ »õ ³ÛÝ« áñ ܳѳݷݻñÇ Ý»ñëáõÙ »õ áã Ù»ÏÇ Ñ»ï ãËáñÑñ¹³Ïó»Éáí (ѳßíÇ ã³éÝ»Éáí) ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ (Ï)ÑÇÙݳíáñ»ÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝ µ³Ýáí« áñ Çñ»Ýó Ï»Ýë³Ï³Ý ߳ѻñÁ Ññ³Ù³ÛáõÙ »Ý (¹ñ¹áõÙ »Ý) Çñ»Ýó ·ñáѻɫ ³å³Ï³ÛáõݳóÝ»É Ï³Ù ï³å³É»É ó³Ýϳó³Í å»ïáõÃÛáõÝ« áõÙ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ³Û¹ ߳ѻñÇÝ£ àñå»ë½Ç ³ñ¹³ñ³óí»Ý ³Û¹ ëáõí»ñ»Ý« ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ³Û¹ ³ÝÑëÏ»ÉÇ (Édzϳï³ñ) ëáõí»ñ»ÝáõÃÛáõÝÁ« ³Û¹ µéÝáõÃÛáõÝÁ (×ÝßáõÙÁ) ØdzóÛ³É ²½·»ñÇ »Ýó¹ñ»ÉÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ³Ý¹»å« áñå»ë½Ç ³ñ¹³ñ³óí»Ý ³é³í»É áõÅ»ÕÇ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ« ѳñÏ ¿ñ ë³Ñٳݻɫ áñ ³·ñ»ëáñ ׳ݳãí³Í å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ½»Õͳñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ûï Ý»ñϳ۳óÝ»ñ£ ä»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÁ« ³ëáõÙ ¿ñ èáµ»ñï ê© ÈÇïí³ÏÁ« ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿« áñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ºí ³ÝÙÇç³å»ë ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý å³ÑÇó ܳѳݷݻñÁ Ù»ù»Ý³Û³µ³ñ ѳÛïÝíáõÙ »Ý å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÇ ¹ÇñùáõÙ (¹»ñáõÙ)£ ä»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñÁ« ØdzóÛ³É Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ å³ßïáݳå»ë Édz½áñí³Í ¿ÇÝ ·áñÍ»É ÝÙ³Ý Ï»ñå« ³ÛëÇÝùÝ` Ó»éù ³éÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳñíáÕ µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ« áñå»ë½Ç ³Ù»Ýáõñ»ù å³ßïå³Ýí»Ý §ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»éáñǽÙÇó¦£ ê³Ï³ÛÝ« í»ñç³å»ë DZÝã ï»ÕÇ áõÝ»ó³í« ³í»ÉÇ ßáõï« Ç±Ýã Ññ³Ù³Ûí»ó ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ« Ó»õ³Ï»ñåí»ó« í³í»ñ³óí»ó ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ£ ƱÝã å³ñ½í»ó ³Û¹ ûñÁ« ³Û¹ ûñÁ© áñ ³Û¹ù³Ý ¿É ³Ýëå³ë»ÉÇ ã¿ñ« ù³Ý ϳñÍáõÙ »Ý« µ³óÇ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇó« ÇÝã ³Û¹ ³éÇÃáí ϳñáÕ ¿ÇÝ ùÇã û ß³ï ûñÇݳϳÝáñ»Ý ³ë»É« »õ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ »ë ã»Ù ÷áËÇ Ç٠ϳñÍÇùÁ£ ¸³ ͳÝñ³ù³ß »õ ã³÷³½³Ýó ³ÏÝѳÛï (³ÝíÇ×»ÉÇ) ÷³ëï ¿© ë³éÁ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá µ³ó³ñÓ³Ï ëå³éݳÉÇùÁ ³ÛÉ»õë å»ïáõÃÛ³Ý Ó»õ ãÇ ÏñáõÙ£ ºÃ» ë³éÁ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ëå³éݳÉÇùÁ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ñ »ñÏáõ å»ï³Ï³Ý ·»ñå»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳí³ë³ñ³Ïßéí³Í ï»éáñÇ ÙÇçáóáí« ³å³ ³ÛÅÙ ÙÇçáõϳÛÇÝ åá-

50


00_______

ï»ÝódzÉÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ ܳѳݷݻñÇó áõ ¹³ßݳÏÇó »ñÏñÝ»ñÇó ¹áõñë ãÇ í»ñ³ÑëÏíáõÙ áã ÙÇ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ ²Ý·³Ù, »Ã» ÷áñÓ ¿É ³ñí»ñ ϳÝ˳ñ·»É»É Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ« µ³½áõÙ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ ϳݫ áñáÝù å³ñ½áñáß ÏÙ³ïݳÝß»ÇÝ« áñ, »Ã» ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ óÝóáõÙ ¿ñ (ѳñí³Í) ѳëóí³Í ²ØÜ-ÇÝ áõ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÇÝ« ³ÛÝ ëáëÏ ³Û¹ ѳñí³ÍÇ Ù»ç 㿠ϳ٠íÇñ³íáñ³ÝùÇ« áñ Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ñ»Ýó ϳï³ñí³ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿« áñ Çëϳå»ë ϳï³ñí»É ¿ áõ ëå³éÝáõÙ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¿É ÏñÏÝí»É« ³ÛÉ« ³í»ÉÇ ßáõï« µ³ó³ñÓ³Ï í³ï ݳ˳½·³óÙ³Ý Ñ»ï³·³ »õ í³ïóñ ëå³éݳÉÇùÇ£ ìݳëí³ÍùÁ ÙÝáõÙ ¿ ó³í³ïáãáñ áõ ³ÝµáõÅ»ÉÇ« ù³Ý½Ç µËáõÙ ¿ ³å³·³ÛÇó£ ìÇñïáõ³É íݳëí³Íù£ ¾ý»ÏïÇí áõ ³Ýëå³ë»ÉÇ íݳëí³Íù ѳëóÝ»ÉÁ« »ñµ íÇñ³íáñ»É »Ý« ë³Ï³ÛÝ í»ñùÁ ¹»é ãϳ - ßáÏ ¿ (óÝó³Ï³Ãí³Í)£ ìݳëí³ÍùÇ ëå³ëáõÙÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³å³·³ÛÇó£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³å³·³Ý »ñÏáõ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇ Ï³Ù ÝٳݳïÇå ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ï³ñÍ»óÛ³É ÏáñͳÝáõÙÁ (ï³å³ÉáõÙÁ) ã¿« áã ¿É ÝáõÛÝÇëÏ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù §ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý¦ ѳñÓ³ÏáõÙ (·ñáÑ)« û»õ ¹³ ¿É »ñµ»ù ã³ñÅ» µ³ó³é»É£ ì³ï³·áõÛÝÁ` ³å³·³ÛáõÙ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ å»ï³å³ñ³ïÁ ù³Ý¹»É ëå³éݳóáÕ ÙÇçáõϳÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ ¿« ³ÛëÇÝùÝ` ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ³å³ñ³ïÁ (áñÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý ³ÏÝѳÛï ¿« áñù³Ý »õ ÷ËñáõÝ ¿ ׷ݳųÙÇ ûñáù), ϳñÍ»óÛ³É »ñ³ß˳íáñÇ å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÁ« ÝáñÙ³É áõ ëáõí»ñ»Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ï³ñ·áõϳÝáÝÇ ÙÇ³Ï áõ í»ñçÇÝ å³Ñ³å³ÝÁ£ ²Û¹ íÇñïáõ³É ÙÇçáõϳÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ ãÇ µ³ó³éáõÙ áõñÇßÝ»ñÁ` ùÇÙdzϳݫ µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý` ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³·ñ»ëdzÛáí ½áõ·³Ïóí³Í£ ²Û¹ ϳñ·Ç ѳñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ í³Õáõó ³ñ¹»Ý Ýëï»É ¿ÇÝ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç rogue States »½ñÇ (ѳëϳóáõÃÛ³Ý) ³é³ç³óÙ³Ý å³ÑÇó£ ´³Ûó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù ÝáõÛݳóí³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó ͳ·áõÙݳµ³ÝáõÃÛ³Ùµ« ѳëï³ïí³Í ¿ñ Ýñ³Ýó å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÁ ÇÝùݳ˳óñÙ³Ý Ñ³ÏáõÙ ãáõÝ»óáÕ Ï³Ù »Ýó¹ñÛ³É ãѳÏíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í« ϳÛáõÝ« ï»Õ³ÛݳóíáÕ ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ« »õ« áõñ»ÙÝ« ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ áãÝã³óÙ³Ý ½»ÝùÇ Ñ³Ý¹»å ½·³ÛáõÝ (ÁÝϳÉáõݳϫ ¹ÛáõñÁÝϳÉ)£ 1998Ã-ÇÝ House Speaker, New Gingrich µ³í³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áã ѳÛï³ñ³ñ»ó« áñ êêÐØ-Á ѳí³ï ¿ñ Ý»ñßÝãáõÙ« ù³ÝÇ ¹»é Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝï»Õ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ñ µÛáõñáÏñ³ïáñ»Ý áõ ÏáÉ»ÏïÇí« »õ« áõñ»ÙÝ« ݳ ã¿ñ ϳñáÕ ÉÇÝ»É (ѳݹÇë³Ý³É) åáï»ÝóÇ³É ÇÝùݳëå³Ý£ ²í»É³óíáõÙ ¿ñ ݳ»õ« áñ ó³íáù (Ç ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ) ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÝáõÛÝÁ ³ë»É Ý»ñϳ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ³ß˳ñÑáõÙ »ñÏáõ-»ñ»ù ³ÛÉ é»ÅÇÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ гñÏ ¿ ·áõó» ×ßï»É« áñ ÁݹѳÝñ³å»ë ³ñ¹»Ý Ëáëù ãϳ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ é»ÅÇÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ϳåí³Í ÏáÝÏñ»ï ³½·Ç ϳ٠ï³ñ³ÍùÇ Ñ»ï£ Þ³ï ѳå×»å« »ë ÇÝùë »Ù ¹³ ï»ë»É ÜÛáõ ÚáñùáõÙ« ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-Çó Ù»Ï ³ÙÇë ¿É ã³Ýó³Í ÏáÝ·ñ»ëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ñ»éáõëï³óáõÛóáí ³ëáõÙ ¿ÇÝ« áñ ݳ˳½·áõß³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý Ó»éù ³éÝí³Í« áñå»ë½Ç ÇÝã-áñ (ѳñÓ³ÏáõÙ) ³ëå³ï³ÏáõÙ êåÇï³Ï î³Ý íñ³ ÙÇ ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³ÝáõÙ ãÏáñͳÝÇ å»ï³å³ñ³ïÝ áõ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ« ÇÝã Çñ»ÝÇó Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ£ ܳ˳·³ÑÁ« ÷áËݳ˳·³ÑÝ áõ µáÉáñ ÏáÝ·ñ»ë³Ï³ÝÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ·ïÝí»Ý ÙdzëÇÝ ÝáõÛÝ í³ÛñáõÙ« ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« ÇÝãå»ë ¹³ »ñµ»ÙÝ å³ï³ÑáõÙ ¿ñ« ûñÇݳϫ ØÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý ûñÁ£ ²Û¹ µ³ó³ñÓ³Ï ëå³éݳÉÇùÁ ¹»é ½ëåíáõÙ ¿ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ˳ջñÇ ï»ëáõÃÛáõÝÇó ë³éÁ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï« µ³Ûó áã ÑÇÙ³« »ñµ ëå³éݳÉÇùÁ ãÇ »ÉÝáõÙ ³ÛÉ»õë ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý (ÏáÕÙÇó)« áã ¿É åáï»ÝóÇ³É å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñ ѳٳñíáÕ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ ¸³ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ µáÉáñ Ñé»ïáñ³Ï³Ý ×Ç·»ñÁ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý áõ ³Ýû·áõïáõÃÛ³Ý (³Ýå»ïùáõÃÛ³Ý) (¿É ã³ë³Í é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ)` ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ §å³ï»ñ³½Ù¦ µ³éÝ áõ ³ÛÝ Ã»½Á« Áëï áñÇ (áñáí) §ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»éáñǽÙÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½ÙÁ¦ å»ïù ¿ ѳñí³ÍÇ áñáß³ÏÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« áñáÝù ͳé³Û»É »Ý áñå»ë ýÇݳÝë³Ï³Ý Ñ»Ýù« ïÝï»ë³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï»éáñǽÙÇ å³ïí³ñ« ϳñáÕ ¿ÇÝ ýÇݳÝë³íáñ»É áõ óùóÝ»É ï»éáñÇëïÝ»ñÇÝ« ³ÛëÇÝùÝ` ÇÝãå»ë ³ÛÝï»Õ »Ý ³ëáõÙ – sponsor and harbour£ å³ï»ñ³½Ù »õ ï»éáñǽ٠´áÉáñ ³Û¹ ×Ç·»ñÁ ÝáõÛݳóÝ»Éáõ å»ïáõÃÛáõÝ §ï»éáñÇëïÇݦ ϳ٠§½»Õͳñ³ñÇݦ` §µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñ »Ý« Ïáãí³Í óùóÝ»Éáõ ³í»ÉÇ ù³Ý µ³ó³ñÓ³Ï ï³·Ý³åÁ« áõÕÕ³ÏÇ Ëáõ׳åÝ áõ ë³ñë³÷Á ³Ýϳé³í³ñ»ÉÇ ëå³éݳÉÇùÇ Ñ³Ý¹»å£ ²Û¹ ÝáõÛݳϳݳóÙ³Ý åñáÛ»ÏódzÛÇ ßÝáñÑÇí (û·ÝáõÃÛ³Ùµ) å»ïù ¿ñ óùóݻɫ µ³Ûó Ç ëϽµ³Ý» Çñ»Ýó ÇëÏ Ñ³ëϳóݻɫ áñ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ áãÝã³óÙ³Ý ½»ÝùÁ »Ýó¹ñ»ÉÇáñ»Ý ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý áã ÙÇ å»ïáõÃÛ³Ý(Á) ãå³ïϳÝáÕ (ãϳé³í³ñíáÕ) í³Ûñ»ñáõÙ£ ÜáõÛÝÇëÏ å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÇÝ£ ÜáõÛݳïÇå ç³Ýù»ñ« ÝáõÛݳïÇå Ó»é³ÍáõÃÛáõÝ (æåñòèêóëÿöèÿ) »õ ÝáõÛÝ ³Û¹ §µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»-

Z

F

H

K

M

X

G

51

 ÄÛÐÊÅ ÅÑÒÜ ×ÒÎ-ÒÎ ÇÀÇÎÐÍÎÅ! (àêàäåìèê ßêîâ Çåëüäîâè÷)

51

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

Íå áóäè, äà íå áóäèì áóäåøü! (Áóäóð - Áåí Ëàäåí)

ñÁ¦« ÝáõÛÝ ³Û¹ ѳٳéáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ϳٳÏáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) ͳËëí³Í ¿ÇÝ (ÙëËí³Í ¿ÇÝ) ½áõñ ï»ÕÁ ³Û¹ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛݳϳݳóÙ³Ý Ñáõë³Ñ³ï ÷áñÓ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »õ ³ÛÝåÇëÇ Ñá·»í³ñù³ÛÇÝ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý« ûñÇݳϫ §å³ï»ñ³½Ù¦ (ÑÇÝ µ³ñÇ »íñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ á·áí) ϳ٠§ï»éáñǽ٦£ Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ·áñÍ ãáõÝ»Ýù áã ¹³ë³Ï³Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï« ù³Ý½Ç áã áù áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ ³ÛÝ ãÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »õ ãÇ Ý»ñù³ßíáõÙ ³ÛÝï»Õ` áã ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ »õ áã ¿É ³Ý·³Ù §å³ñïǽ³Ý³Ï³ÝǦ (»ÉÝ»Éáí ÞÙǹïÇ ³Ûë Ñ»ï³ùñùÇñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó)« ù³Ý½Ç ËáëùÝ ³ñ¹»Ý ãÇ ·ÝáõÙ ûÏáõå³ÝïÝ»ñÇÝ ¹ÇٳϳۻÉáõ« ѻճ÷áË³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ï³Ù ³ÝϳËáõÃÛ³Ý å³Ûù³ñÇ« ·³ÕáõÃÇ ïÇñ³å»ïáõÙÇó ³½³ï³·ñÙ³Ý, ϳ٠Ýáñ å³ï»ñ³½Ù ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ£ ²Ûë å³ï׳éÝ»ñáí ï»éáñǽ٠ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ Ïѳٳñ»Ýù ³ÝѳñÏÇ« ù³Ý½Ç ³ÛÝ ½áõ·áñ¹í»É ¿, ³Ù»ÝÇó ³é³ç, §Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñǦ« §³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñǦ ϳ٠§å³ñïǽ³Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñǦ Ñ»ï« áñáÝó ѳٳñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï »Õ»É ¿ ÇÙ³ëï« Ýå³ï³Ï áõ é³½ÙÇ ¹³ßï£ ²ÛÉ»õë ãÇ Ùݳó»É áã ÙÇ ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝ« µ³óÇ ½»Õͳñ³ñÝ»ñÇó« áõ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ¿É, ãÏ³Ý å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÝ»ñ£ ²Û¹ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ Çñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »½ñÇÝ ¿ ѳë»É áõ Ùáï»ó»É Çñ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ³é³í»É, ù³Ý ë³ñë³÷»óÝáÕ í»ñçÇÝ£ ²Û¹ í³Ë׳ÝÁ ÙÇßï ¿É Ùáï ¿ñ« Ñ»Ýó ëϽµÇó£ ´áÉáñ ³Û¹ ÇÝã-áñ ÇÙ³ëïáí ÏáÝó»åïáõ³É ѳïϳÝÇßÝ»ñÇÝ« áñáÝù »ë Ñ»Ýó Ýáñ å»Õ»óÇ« ѳñÏ ¿ ³í»É³óÝ»É »õë Ù»Ï ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ÝßÙ³ñíáÕ ³Ëï³ÝÇߣ Üñ³Ýù« áíù»ñ øÉÇÝÃáÝÇ ûñáù ³Ù»ÝÇó ß³ï ¿ÇÝ ³ñ³·³óÝáõÙ áõ ûųóÝáõÙ ³Û¹ Ñé»ïáñ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ »õ ã³ñ³ß³ÑáõÙ rogue States ¹Çí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ« 2000é ÑáõÝÇëÇ 20-ÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³í ѳÛï³ñ³ñ»óÇÝ« û í×é»É »Ý Ññ³Å³ñí»É« ѳٻݳÛÝ ¹»åë« ³Û¹ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÇó£ Ø© úɵñ³ÛÃÝ Ñ³ÛïÝ»ó (Çñ³½»Ï»ó)« áñ ä»ï¹»å³ñï³Ù»ÝïÁ ³Û¹ ï»ñÙÇÝáõÙ ¿É ãÇ Ýϳïáõ٠ѳñÏ »Õ³Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ« »õ ³ÛëáõÑ»ï ÙïóíáõÙ ¿ (Ý»ñÙáõÍíáõÙ) 㻽áù« ³í»ÉÇ ½áõëå ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ` States of concern£ ÆÝãå»±ë å³Ñå³Ý»Éáí ÉñçáõÃÛáõÝÁ` óñ·Ù³Ý»É ³Ûë States of concern-Á£ ²ë»Ýù ³Ûëå»ë© §Øï³Ñá·áõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ« Ù»½ ³Ñ³·ÇÝ ·É˳ó³í³Ýù å³ï׳éáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ« µ³Ûó »õ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñáÝó ѳٳñ Ù»Ýù Çëϳå»ë (³é³Ýó ϳï³ÏÇ) ³Ýѳݷëï³ÝáõÙ »Ýù« áñáÝóáí Ù»Ýù ѳñÏ ¿, áñ ½µ³Õí»Ýù` Ýñ³Ýó ¹»åùÁ å³ïß³× áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ѳٳñ¦£ ¸»åù` µÅßÏ³Ï³Ý »õ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí£ Æñ³Ï³ÝáõÙ« ÇÝãå»ë Ýϳïí»É ¿ñ« ݳËáñ¹ ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ññ³Å³ñí»ÉÁ íϳÛáõÙ ¿ ѳٳϳñ·Ç Çñ³Ï³Ý áõ ÑñÃÇé³ÛÇÝ áõ ѳϳÑñÃÇé³ÛÇÝ µÛáõç»Ç ׷ݳųÙÇ Ù³ëÇÝ£ àñÇó Ñ»ïá« »Ã» ´áõßÁ ³Ûë áõ ³ÛÝï»Õ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óñ»É ¿ ݳËáñ¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ« ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿, ³ÛÝ ³ñ¹»Ý ÁݹÙÇßï Ñݳó³Í ¿£ гٻݳÛÝ ¹»åë« ³ÛëåÇëÇÝ ¿ ÇÙ ÑÇåáû½Á (í³ñϳÍÁ)« áñÇ ÙÇçáóáí »ë ÷áñÓáõÙ ¿Ç ÑÇÙݳíáñ»É í»ñçÇÝ ÷³ëï³ñÏÁ£ ²ÝÑÇÙÝ ÑÇÙù£ λÕͳñ³ñ µ³éÁ ͳ·»É ¿ ËáñùÇó« ³ÛÝ áõÝ»ó»É ¿ Çñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ« »õ« ÇÝãå»ë áñ §rogue¦ µ³éÁ, å³ñ½í»ó` áã ѳí»ñÅ£ »»õ ÇÝùÝÇÝ ³Û¹ µ³é»ñÁ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï »ñϳñ ϳåñ»Ý §å»ïáõÃÛáõÝ-½»Õͳñ³ñÇó¦ áõ rogue States-Çó« áñáÝó Ýñ³Ýù, Ç í»ñçá, ݳËáñ¹»É »Ý£ 2003ë ÑáõÝí³ñ ïå³·ñí³Í ¿ Áëï` LE MONDE DIPLOMATIQUE /Ëîãîñ 2003, N.1/ ëë

52

Ä³Ï ¸»ñǹ³ /Jacques Derrida/ ¥ÍÝí. 1930 Ã.¤ – ýñ³ÝëdzóÇ ÷ÇÉÇëá÷³, åáëïáïñáõÏïáõñ³ÉǽÙÇ ³Ù»Ý³í³é Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿:

52


00_______

ѳݹÇåáõÙ­ÅÇñ³Ûñ­ß³ÉÛ³ÝÇ­Ñ»ï

Iγ­ñ»­áñ­Á­Ù»Ýù­»Ýù­áõ­²íëï­ñÇ­³Ý:

ÊÙ­ µ³·­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ Ññ³­ íÇ­ ñ»ó­ ù³­ Õ³­ ù³­ ϳ­ ݳ­ ·»ï-ÏáÝý­ ÉÇÏ­ ïá­ Éá· ÄÇ­ ñ³Ûñ­Þ³É­ Û³­ ÝÇÝ­Ëá­ ë»­ Éáõ­ï»­ éá­ ñǽ­ ÙÇó,­åñá­ å³­ ·³Ý­ ¹³Û­ Çó, IÏñá­Ý³Ù­ß³­Ïáõ­Ã³­­ÛÇÝ­ ³­­é³Ýӭݳ­Ñ³ï­Ïáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇó­ »õ­ ·ÉË.ËÙ­Iµ³­·Çñ­Ý»­ñÇÝ­³Ý­Ñ³Ûï­³ÛÉ­µ³­Ý»­ñÇó:

I

·³·ÇÏ -¸áõù »Õ»É »ù ²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ, ³Û¹-

å»ë 㿱: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ -1980 Ã. »ñÏáõ ³Ý·³Ù ²ý-

Õ³Ýëï³ÝÇ Ù»çÁ »Õ³, ä³ÏÇëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó, ÷áõßïáõÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ: 2 ³Ý·³Ù ÝáõÛÝ ï³ñÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ »Õ³ ³í»ÉÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ »õ 3-ñ¹ ³Ý·³Ù áïùáí, ÙÇÝã»õ س볹: èáõëÝ»ñÁ ÑáÝ ¿ÇÝ: ·³·ÇÏ - γñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ Ù»Ýù ÝáõÛÝ å³ï»ñ³½ÙÇÝ »Ýù Ù³ëݳÏó»É ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇó: ƱÝã ϳñ·³íÇ׳Ïáí ¿Çù ²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ` áñå»ë Éñ³·ñá±Õ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - àñå»ë ·ñ³·»ï ÙÁ: ¿Éɳ - àñå»ë ·ñ³·»ï Ù³ñ¹` ÇÝï»É»Ïïáõ³É: ÅÇñ³Ûñ- Ðá¹í³ÍÝ»ñ ·ñ»óÇ »õ ÙÇ ·Çñù, áñ ÉáõÛë ï»ë³í ýñ³Ýë»ñ»Ý »õ ³Ý·É»ñ»Ý §Reporte sur la resistance AvganienÝe¦: ²¹³Ýù µ³í³Ï³Ý ï»Õ»ñ ï»ë³Ýù: ì»ñçÇÝÁ ùáõñ¹»ñáõÝ Ñ»ï ¿Ç 3 ³Ý·³Ù, Ñ»ïá Æñ³ù, 4ñ¹ ³Ý·³ÙÝ ³É ´³Õ¹³¹ ³Ûë ï³ñÇ ÑáõÝí³ñÇÝ: ·³·ÇÏ - Ø»Ýù Éë»É »Ýù, áñ ¹áõù ݳ»õ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ »ù »Õ»É: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - Ô³ñ³µ³ÕáõÙ, ³Ûá, 2-ñ¹ ·ÇÍÝ ¿Ç 15 ûñ: ·³·ÇÏ- ²ÛëÇÝùÝ` Ù³ëݳÏó»É »ù å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ÅÇñ³Ûñ – 1993-ÇÝ:

ݳ½³ÝíáõÙ: ÅÇñ³Ûñ - ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝÁ: ²Ûëûñí³ ï»éáñǽÙÁ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ, áñ áõÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áõݳíáñáõÙ: Þ³ï ¹»åù»ñáõÙ ï»éáñÇëï³Ï³Ý ËÙµ»ñÁ Ý»Õ »Ý, ûñÇÝ³Ï µ³ëÏ»ñÁ, »õ ãáõÝ»Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÑÇÙù: ÙÇë³ù - ²ñ¹Ûá±ù ¹³ µ³í³ñ³ñ ¿, áñ §³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ¦ ³ëí³ÍÁ ѳÝíÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½íÇó: ÅÇñ³Ûñ - à°ã: ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ï»éáñÇëï³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ ϳñáÕ ¿ É»·ÇïÇÙ ÉÇÝ»É: ÙÇë³ù­- ÜáõÛÝÇëÏ ³Ûëû±ñ: ÅÇñ³Ûñ­- ²Ûá, å³Õ»ëïÇÝóÇÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¹³ É»·ÇïÇÙ ¿: ÐÇÙ³ñáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ¿, áñ å³Õ»ëïÇÝóÇù åÇïÇ ï»éáñ ÏÇñ³é³Í ÉÇÝ»ÇÝ ÙdzÛÝ ·ñ³íí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ` ²ñ»õÙïÛ³Ý ³÷ÇÝ: ¸áõù ѳëϳÝáõ±Ù »ù: âå»ïù ¿ ¹³ ³Ý»ÇÝ Æëñ³Û»ÉáõÙ: ºÃ» ³ÝáõÙ »ù ²ñ»õÙïÛ³Ý ³÷ÇÝ, ¹áõù É»·ÇïÇÙ »ù, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ³ÝáõÙ »ù ÙÇ í³ÛñáõÙ, áõñ Ýáñ³µÝ³ÏÝ»ñÁ »Ï»É, í»ñóñ»É »Ý Ó»ñ ë»÷³Ï³Ý ÑáÕÁ: ´³Ûó, »ñµ ¹áõù ÙïÝáõÙ »ù Æëñ³Û»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, áñ ׳ݳãí»É »Ý PLO-Ç /ä³Õ»ëïÇÝÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ/ ÏáÕÙÇó, ¹áõù ¹ñ¹áõÙ »ù Æëñ³Û»ÉÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ë³Õ³Õ³ï»Ýã Ù³ëÇÝ ³ç ͳÛñ³Ñ»ÕáõÃÛ³Ý: ºí

´áÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñÍáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Çñ»Ýù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý í³Ûñ»ÝáõÃÛáõÝ ³Ý»É: /Ï»ñ³Ïáõñ Ù³ïáõóí»ó/ ¿Éɳ-

ÄÇñ³ÛñÁ ÑdzݳÉÇ Ëáѳñ³ñ ¿, ·Çñù áõÝÇ ·ñ³Í: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ÆÙ Ù³ëÝ ¿` ·»áåáÉÇïÇÏ, å³ï»ñ³½Ù, guerila (å³ñïǽ³Ý³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ), ï»éáñǽÙ, å³ïÙáõÃÛáõÝ »õ ³ï»Ý ³ï»Ý literature: ¿Éɳ­ - гëϳݳÉÇ ¿, Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ÙÇë³ù - ijٳݳϳÏÇó, »ë ÝϳïÇ áõݻ٠³Ûëûñí³ ÁݹáõÝí³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý É»½íáõÙ ×DZßï ¿, áñ ³ÛÉ»õë ï»éáñǽÙÝ áõ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ã»Ý ½³Z

F

H

K

M

X

G

¹áõù óáõÛó Ïï³ù, áñ ã»ù ׳ݳãáõÙ Æëñ³Û»ÉÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ: гٳ½Á ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë ÑÇÙ³ñ ¿: (³å³ ³í»É³óñ»ó ѳۻñ»Ý). Îñó³± Ñ³ëÏóÝ»É: ÆÙÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÁ ËáѳÝáóÇ Ñ³Û»ñ»Ý ¿, »Ã» ÏËáëÇÝù Ï»ñ³Ïáõñ»Ý` ÏÁÉɳ, µ³Ûó ÇÝï»É»Ïïáõ»É ãáõÝÇÙ: ·³·ÇÏ - Þ³ï É³í »ù ËáëáõÙ: ¿Éɳ­ - ÆÝï»É»Ïïáõ³É ѳۻñ»Ý µ³é³å³ß³ñ ãáõÝÇ: ÄÇñ³Ûñ, ¿Ýù³Ý ¿Ç ùá Ù³ëÇÝ å³ïÙ»É, áñ Ñ»Ýó ù»½ ï»ë³Ý, áõ½»óÇÝ Ñ³ñó»ñ ï³É: ÅÇñ³Ûñ - ÆÝãáõ ã¿: É»õáÝ - γñ»ÉÇ ¿ ÙÇ Ñ³ñó ï³É: ²ÛÝ ³íïáµáõëÁ, áñ ïñ³ù³óÝáõÙ »Ý ä³Õ»ëïÇÝÇ ï³-

53

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Å»ñ³ñ ß³ÉÛ³Ý _______ ²í³ñï»É ¿ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý É»½áõÝ»ñÇ »õ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ _______ ÇÝëïÇïáõïÁ: ø³Õ³ù³·»ï, ÏáÝýÉÇÏï³µ³Ý, é³½Ù³Ï³Ý _______ 04_______ ëïñ³ï»·Ç³ÛÇ Ù³ëݳ·»ï, å³ïÙ³µ³Ý: _______ _______ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ _______ /ø³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý »ñÏ»ñ/ è³½Ù³Ï³Ý ëïñ³ï»·Ç³/ø³- _______ Õ³ù³Ï³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý ù³ñ﻽ݻñ/ä³ïÙ³Ï³Ý »ñ- _______ Ï»ñ/î»ë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ/´³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ÝÃá- _______ Éá·Ç³Ý»ñ/¶ñù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ/³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý »ñ- _______ _______ Ï»ñ _______ 05_______ _______ Ûáõñ·»Ý­Ñ³µ»ñÙ³ë/ _______ _______ Ùá¹»éÝ­-­³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ _______ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ _______ _______ _______ 1980 Ã. üñ³ÝÏýáõñïáõÙ ·»ñٳݳóÇ ÷ÇÉÇ- _______ ______ ëá÷³ Ú. гµ»ñÙ³ëÇÝ ¥ÍÝí. 1929 Ã.¤ ßÝáñÑ- 06_ _______ í»ó ²¹áñÝáÛÇ Ùñó³Ý³Ï, áñÇ ³éÃÇí Ýñ³ µ³- _______ ______ ݳËáëáõÃÛáõÝÁ óñ·Ù³Ý³µ³ñ ɳÛÝ ï³ñ³- _ _______ ÍáõÙ ·ï³í: êáõÛÝ ùÝݳËáëáõÃÛáõÝÇó Ý»ñϳ- _______ _______ Û³óÝáõÙ »Ýù ѳïí³ÍÝ»ñ: _______ àí­ Ùá­ ¹»é­ ÝÇ­ ëϽµ­ ݳ­ íá­ ñáõ­ ÙÁ,­ ÇÝã­ å»ë _______ _______ ²¹áñ­ ÝáÝ,­ ѳ­ Ù³­ ñáõÙ­ ¿­ 1850-³­ ϳݭ Ãí³­ - _______ ϳݭ Ý»­ ñÁ,­Ý³­µá¹­ É»ñ­ ۳ݭ¨­³ñ­ ¹Ç­³í³Ý­ ·³ñ­ - 07_______ _______ ¹Ç­³ñ­ í»ë­ ïÇ­ï»­ ë³­ Ï»ñ­ åáí­¿­¹³­ ïáõÙ:­àõ­ ½áõÙ _______ ______ »Ù­ ѳ­ ÏÇñ×­ ³Ý¹­ ñ³­ ¹³é­ ݳɭ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­ Ùá­ - _ _______ ¹»é­ Ýǭݳ­ ˳­ å³ï­ Ùáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ,­áñÁ­ß³­ ñ³¹ñ­ í³Í­¿ _______ ______ ݳ¨­ èá­ µ»ñï­ Ú³­ áõ­ ëÇ­ ÙÇ­ áõ­ ëáõÙ­ ݳ­ ëÇ­ ñáõ­ ÃÛ³Ý _ _______ Ù»ç:­ Øá­ ¹»éÝ­ ¥É³ï.­ modern¤­ µ³­ éÁ­ ³é³­ - _______ ______ çÇÝ­³Ý­ ·³Ù­·áñ­ ͳͭ í»É­¿­5-ñ¹­¹³­ ñÇ­í»ñ­ - 08_ _______ ç»­ ñÇÝ:­­Ðéá­ Ù»­ ³­ óÇù­ï³­ ϳ­ íÇÝ­Ýáñ­¿ÇÝ­å³ß­ - _______ _______ ï᭠ݳ­ å»ë­×³­ ݳã»É­ùñÇë­ ïá­ Ý»­ áõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­¨­Ñ»­ - _______ ó­ Ýá­ ë³­ ϳݭ³Ýó­ Û³­ ÉÁ­ùñÇë­ ïá­ Ý»­ ³­ ϳݭݻñ­ ϳ­ ÛÇó _______ _______ ë³Ñ­ Ù³­ ݳ­ ½³­ ï»­ Éáõ­Ñ³­ Ù³ñ­·áñ­ ͳ­ Í»­ óÇÝ­Ùá­ ¹»éÝ _______ ______ Ñ³ë­ Ï³­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ:­ ÂáÕ­ áñ­ ³ÛÝ­ ï³­ ñ³µ­ ÝáõÛà _ _______ ٻϭ ݳ­ Ï»ñ­ å»ñ­¿­áõ­ Ý»­ ó»É­¥Ùá¹»éÝ­Ýß³­ ݳ­ ÏáõÙ _______ _______ ¿ª­ §å³ï­ ϳ­ ݻɭ ù᭠ų­ Ù³­ ݳ­ ÏÇݦ¤,­ ¨­ Ïñ»É 09_ ______ µá­ í³Ý­ ¹³­ ϳ­ ÛÇÝ­ ÷á­ ÷á­ Ëáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñ,­ µ³Ûó­ ų­ - _______ ______ Ù³­ ݳ­ ÏÇÝ,­Áëï­¿áõ­ ÃÛ³Ý,­¹³­ ñÇ­Ùï³­ Íá­ Õáõ­ ÃÛ³Ý _ _______ ³ñ­ ï³­ å³ï­ Ï»ñÝ­¿­»Õ»É,­ÇÝ­ ãÁ­¨­Ñ»­ ó­ Ýá­ ë³ù­ - _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

I

53


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ñÇë­ ïá­ Ý»­ ³­ ϳݪ­ÑÝÇó­Ýá­ ñÇÝ­³Ýó­ ٳݭ¹³­ ñ³ßñ­ ç³­ ÝáõÙ,­ ѳ­ Ù»­ Ù³­ ïáõ­ Ã۳ݭ ¹ñ­ í»­ Éáí­ ³Ý­ ïÇÏ ³Ýó­ Û³­ ÉÇ­Ñ»ï,­í»­ ñ³­ Ç­ Ù³ë­ ï³­ íá­ ñáõÙ­³é³í: ê³­ Ñ³ï­ Ï³Ý­ ß³­ ϳݭ ¹³ñ­ Ó³í­ áã­ ÙÇ­ ³ÛÝ­ ì»­ ñ³ÍÝÝ­ ¹Ç­ ßñ­ ç³­ ÝáõÙ,­ áñÁ­ Ù»½­ ѳ­ Ù³ñ­ Ýáñ ų­ Ù³­ ݳϭ Ý»­ ñÇ­ëÏǽµ­¿:­Øá­ ¹»é­ ÝÇëï­Ýá­ ñ³­ ñ³ñ­ Ý»ñ­¿ÇÝ­Î³é­ Éáë­Ø»­ Íǭų­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó­ Ý»­ ñÁ,­ 12-ñ¹­ ¹³­ ñ³­ ϳݭ Ý»­ ñÁ,­ Èáõ­ ë³­ íáñ­ ã³­ ϳݭ Ý»­ ñÁ.­ÙÇ­Ëáë­ ùáí,­³ÛÝ­å³ï­ Ù³ßñ­ ç³Ý­ Ý»­ ñÁ,­ »ñµ­ ºí­ ñá­ å³­ ÛáõÙ­ ³Ý­ ïÇÏ­ ¹³­ ñ³ßñ­ ç³­ ÝÇ ÝÏ³ï­ Ù³Ùµ­ í»­ ñ³­ ¹Çñ­ ùá­ ñáß­ ٳݭ ËÝ­ ¹Çñ­ ¿ »Õ»É,­Áëï­áñÇ­Ó¨³íáñ­ í»É­¿­Ýáñ­Ùï³­ Íá­ Õáõ­ ÃÛáõÝ:­ Antigus-Á­ ¥§²Ý­ ïÇÏ­ ³ß­ ˳ñѦ Ñ³ë­ Ï³­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­Áݹ­ Ñáõå­ýñ³Ý­ ëÇ­ ³­ ϳݭÏɳ­ ëÇ­ óǽ­ ÙÁª­17-ñ¹­¹.­»ñÏ­ ñáñ¹­Ï»ë,­Ùá­ ¹»é­ ÝÇë­ ïÝ»­ ñÇ­ ¨­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ­ ѳÛï­ ÝÇ µ³­ ݳ­ í»­ ×»­ ñÁ­Ïɳ­ ëÇ­ óÇë­ ï³­ ϳݭá×»­ ñÇ­ßáõñç¤, ÁÝ­ ¹áõÝ­ íáõÙ­ ¿ñ­ áñ­ å»ë­ Ýáñ­ Ù³­ ïÇí­ -­ ã³­ ÷³­ ÝÇß­ ³­ ÛÇÝ,­ ¨­ Ï»ñ­ å³ñ­ Ý»ñ­ ëï»Õ­ Í»­ Éáõ­ Ù»ç Ëáñ­ Ñáõñ¹­ ¿ñ­ ïñ­ íáõÙ­ ݳ­ Ëû­ ñÇ­ ݳϭ í»ñó­ Ý»É ³Ý­ ïÇÏ­ Ý»­ ñÇÝ:­ ²Ý­ ïÇÏ­ ³ß­ ˳ñ­ ÑÇ,­ ÇÝã­ å»ë­ ¨ Ýñ³­ ¹³­ ë³­ ϳݭ ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ Íáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ­ ³Ûë §µ³­ ݳ¹­ ñ³Ý­ ùÁ¦,­ áñÁ­ ѳ­ ׳˭ ¿­ ß÷᭠ûó­ ñ»É ¨­³Ù»Ý­³Ý­ ·³Ù­³å³­ ÏáÕÙ­ Ýá­ ñáß­ »É­¿­³ñ­ ¹Ç­ ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ,­ Çñ­ Ý»ñ­ ·áñ­ ÍáõÃÛ­ áõ­ ÝÁ­ ëÏ­ ë»ó Ïáñó­ ݻɭ ÙÇ­ ³ÛÝ­ Èáõ­ ë³­ íáñ­ ã³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ­ ų­ Ù³­ ݳÏ:­Ò¨³íáñ­ í»­ óÇÝ­å»ñ­ ý»Ï­ ïÇí­¥Ï³­ ï³ñ­ Û³É ³í³ñï­ í³­ Íáõ­ Ã۳ݭ Ó·­ ïáõÙ¤­ ·³­ Õ³­ ÷³ñ­ Ý»ñ, ³Ý­ í»ñç­ ³é³­ çÁÝ­ ó­ óÇ­ ·Ç­ ï³­ ϳݭ å³ï­ Ï»­ ñ³­ óáõÙ­ Ý»ñ,­ëá­ óÇ­ ³­ ɳ­ ϳݭ¨­µ³­ ñá­ Û³­ ϳݭáÉáñï­ Ý»­ ñáõÙ­ µ³­ ñ»­ Ýá­ ñá­ ·áõÙ­ Ý»­ ñÇ­ ÙÇ­ ïáõÙ:­ Øá­ ¹»é­ ÝÁ­ §Çñ­ ³Ýó­ Û³ÉÝ­ ¿­ ÷Ýï­ ñ»É¦­ ݳ¨­ ØÇç­ Ý³­ ¹³­ ñáõÙª­Ñ³­ ϳ¹ñ­ í»­ Éáí­¹³­ ë³­ ϳݭé᭠ٳݭ ïǽ­ ÙÇÝ:­ 19-ñ¹­ ¹³­ ñÇ­ ÁÝ­ óó­ ùáõÙ­ é᭠ٳݭ ïǽ­ ÙÁ Çñ­ Ýá­ ñ³­ ñ³­ ñ³­ ϳݭ Ùï³­ Í»­ ɳ­ Ï»ñ­ åÇ­ ³ñ­ Ù³­ ï³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ Ïáñó­ ÝáõÙ­ ¿­ ¨­ Ó»éù­ ¿­ µ»­ ñáõÙ ³í³Ý­ ¹áõÛí Ý»­ ñÇÝ,­å³ï­ Ùáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­Ñ³­ ϳ¹ñ­ í»­ Éáõ í»­ ñ³­ ó³­ Ï³­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ:­²Û¹­Å³­ Ù³­ ݳ­ ÏÇó­Ç­í»ñ Ùá­ ¹»éÝ­¿­Ñ³­ Ù³ñ­ íáõÙ­áñ¨¿­Å³­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ Ñ³ï­ í³­ ÍÇ­ §ûµ­ ۻϭ ïÇí­ á·áõ¦­ ³ñ­ ï³­ ѳÛï­ ã³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ ÇÝ­ ãÁ­ Çñ­ Ù»ç­ ¿­ Ý»­ ñ³­ éáõÙ­ ÇÝù­ ÝÁÝ­ óó­³ñ­ ¹Ç­ ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ:­­²Û¹­ åÇ­ ëÇ­ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ Íáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ­³é³ÝÓ­ ݳ­ ÝáõÙ­»Ý­Çµñ¨­Ýá­ ñáõÛÃ,­ µ³Ûó­ ³ñ­ Å»½ñÏ­ íáõÙ,­ Ñݳ­ ÝáõÙ­ »Ý, »Ã»­³ÛÉ­á×»ñ­»Ý­¹ñë¨áñ­ íáõÙ:­ºÃ»­Ùá­ ¹³ Ïáã­ í³­ ÍÁ­Ï³­ ñáÕ­¿­å³ñ­ ½³­ å»ë­³Ýó­ ۳ɭ¹³é­ ݳÉ,­Å³­ Ù³­ ݳ­ Ï³í­ ñ»å,­³å³­Ùá­ ¹»é­ ÝÁ­Ý»ñ­ ó­ ùáõÛó­ ³Õ»ñë­ íáõÙ­ ¿,­ ѳ­ ñ³­ µ»­ ñ³Ïó­ íáõÙ ¹³­ ë³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ:­ Æ­ ëϽ­ µ³­ Ý»­ ¹³­ ë³­ ϳݭ ¿ ѳ­ Ù³ñ­ í»É­ ³ÛÝ­ ³Ù­ µáÕ­ çÁ,­ áñÁ­ ų­ Ù³­ ݳ­ ÏÇ »Ý­ ó­ ϳ­ Ûáõ­ Ã۳ݭã¿: ¶»­ Õ³­ ·Ç­ ï³­ ϳݭÙá­ ¹»é­ ÝÁ­ëÏë­ í»É­¨­Çñ­Ûáõ­ ñ³­ Ñ³ï­ Ïáõ­ ÃÛáõÝÝ­¿­Ó»éù­µ»­ ñ»É­´á¹­ É»­ ñÇó­Ñ»­ ïá,­ Áݹ­ áñáõÙ,­ µá¹­ É»ñ­ ۳ݭ ï»­ ëáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ, áñÁ­ Ýá­ ñ³­ ñ³­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ­ ³ÏáõÝù­ ¹³ñ­ Ó³í, ½»ñÍ­ã¿­¾¹­ ·³ñ­äá­ ÛÇ­³½­ ¹»­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó:­¶»­ Õ³­ ·Ç­ ï³­ ϳݭ³Û¹­Ýáñ­Ùï³­ Í»­ ɳ­ Ï»ñ­ åÁ­»Õ»É­¨ Çñ­ ½³ñ­ ·³­ óáõÙÝ­ ¿­ áõ­ Ý»­ ó»É­ ³Ù»­ ݳ­ ï³ñ­ µ»ñ ³í³Ý­ ·³ñ¹­ ß³ñ­ ÅáõÙ­ Ý»­ ñÇ­ Ù»ç,­ µ³Ûó­ Ýñ³ í»­ ñ»É­ ùÇÝ­Ýå³ë­ ï»É­»Ý­Ñ³ï­ ϳ­ å»ë­¹³­ ¹³­ Çëï­ -

54

ñ³ÍùáõÙ »õ, ³ë»Ýù û, ³ÛÝ ³íïáµáõëÁ, áñ ïñ³ù³óÝáõÙ »Ý ä³Õ»ëïÇÝÇ ï»ñÇïáñdzÛÇó ¹áõñë, ÇÝãáí »Ý ï³ñµ»ñíáõÙ : ÙÏñïÇã­- àñ±Ý ¿ ³í»ÉÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý, ϳë»ñ ø»ÛçÁ: É»áõÝ­ - ²ñ¹Ûáù ï»éáñǽÙÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ϳåí³±Í ¿ ï³ñ³ÍùÇ Ñ»ï, û± ϳåí³Í ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ»ï, áñ »ñµ é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ¹»Ù »Ý ÏéíáõÙ, ϳñ»ÉÇ ¿ Ïáã»É ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ, ÇëÏ »ñµ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¹»Ù` ï»éáñǽÙ: ÅÇñ³Ûñ - ä³Õ»ëïÇÝÇ ¹»åùáõÙ ï³ñ³ÍùÇó ¿ Ï³Ëí³Í: ²ÛÝï»Õ µÝ³Ï»óí³ÍÝ»ñÁ û»õ ½ÇÝíáñÝ»ñ ã»Ý, ½»Ýù »Ý ÏñáõÙ: ºÃ» »ë ³Û¹åÇëÇ Ýáñ³µÝ³ÏÇ »Ù ëå³ÝáõÙ, »ë û»õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÝÓ »Ù ëå³ÝáõÙ, µ³Ûó ÇÙ ï³ñ³ÍùáõÙ` ä³Õ»ëïÇÝáõÙ: Üñ³Ýù í»ñóÝáõÙ »Ý ³ÛÝ, ÇÝãÝ ÇÙÝ ¿: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ÇÙ ï»éáñÇëï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ É»·ÇïÇÙ ¿, áñáíÑ»ï»õ »ë áõñÇß Ç±Ýã ϳñáÕ »Ù ³Ý»É: úñÇݳÏ` ³ñ¹Ûáù Ñݳñ³íá±ñ ¿ ѳ۹áõϳÛÇÝ å³ñïǽ³Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½Ù ÙÕ»É Æëñ³Û»ÉÇ ¹»Ù: àã: àñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýù ³Ýѳٻٳï áõÅ»Õ »Ý: γñá±Õ »Ù ØdzóÛ³É ²½·»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ·Ý³É »õ ³ë»É, áñ »ë ѳٳӳÛÝ ã»Ù Æëñ³Û»ÉÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²ñ¹Ûáù ¹³ áñ»õ¿ µ³Ý Ï÷áËDZ: à°ã: ØÇ³Ï ½»ÝùÁ, áñ Ùݳó»É ¿ ÇÝÓ` Ýñ³Ý, áí ÃáõÛÉ ¿` ï»éáñÇëï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ ¿: ²í»ÉÇ É³í ¿ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýáñ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å` ݳËÁÝïñ»ÉÇ ¿`ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇѳñÏ», ù³Ý` ϳݳÝó »õ »ñ»Ë³Ý»ñÇ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ï»éáñÁ û·ï³·áñÍí»É ¿ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ѳٳñíáõÙ »Ý ³Ûëûñ É»·ÇïÇÙ: úñÇݳÏ` ػݳѻ٠´»·ÇÝÝ Çñ ËÙµáí ï»éáñÇ ¹ÇÙ»ó µñÇï³Ý³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ¹»Ù 1946-47-ÇÝ, áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ýñ³Ýù ëå³Ý»óÇÝ Ý³»õ áñáß ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó: ´³Ûó ³ÝÑݳñ ¿ñ µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÛÉ Ï»ñå í³ñí»É. Ýñ³Ýù ã³÷³½³Ýó áõÅ»Õ ¿ÇÝ: ²ÛëåÇëáí, »ë ³Ù»Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ã¿ áñ ³ÝÓ³Ùµ ï»éáñǽÙÇ ¹»Ù »Ù: ¸³ ϳËí³Í ¿ ÏáÝÏñ»ï ¹»åùÇó: ÙÇë³ù - ¸³ Ó»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÍDZùÝ ¿, û± ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ó»õ³Ï»ñåáõÙ: ÅÇñ³Ûñ­ - ä³ßïáÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: ´áÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñÍáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Çñ»Ýù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý í³Ûñ»ÝáõÃÛáõÝ ³Ý»É: OK? ØdzÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ í³Ûñ»ÝáõÃÛáõÝ ³Ý»É, »Ã» ³Û¹å»ë ¿, ÇÝãå»ë ϳñáÕ ¿ ÇÝã-áñ µ³Ý ÷áËí»É: ÙÇë³ù - ¶áõó» Ñ»Ýó ¹³ ¿É áõ½áõÙ »Ý, áñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÉÇÝÇ:

54

ÅÇñ³Ûñ - ¸³ Ýñ³Ýó ·áñÍÝ ¿: ²ØÜ-Á ¹»Ù ¿

³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ï»éáñǽÙÇ, µ³Ûó Ñ»Ýó ²ØÜÁ ëï»ÕÍí»É ¿ µñÇï³Ý³Ï³Ý ó·Ç ¹»Ù ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ùµ: ³ñ³­- ¶ÇÝDZ »ù áõ½áõÙ, û± ûÕÇ: ÅÇñ³Ûñ /ѳۻñ»Ý/- ¶ÇÝÇ, ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý µ³Ý: ¿Éɳ­- Þ³ï ëÇñáõÝ ¿ ·áõÛÝÁ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - üñ³ÝëdzϳÝ, ÇÝãå»ë ÏÁë»Ý... í³ñÅáõÃÛáõÝ: ¿Éɳ­- ²Ûá, ëáíáñáõÃÛáõÝ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ¸áõù íá¹Ï³ ÏËÙ»ù, ϳ٠³ñ³Õ: ÙÏñïÇã­- ìá¹Ï³, Ñ»ïá ·ÇÝÇ, Ñ»ïá ... ¿Éɳ­- ØÏñïÇãÁ ãѳëÏó³í: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²ñ³Õ, é³ùÇ, ¿Éɳ - ¾Ý, áñ ³ÝÇëáÝÇ: ·³·ÇÏ - г۳ëï³ÝáõÙ íá¹Ï³ »Ý ËÙáõÙ, г۳ëï³ÝáõÙ íá¹Ï³ »Ý ËÙáõÙ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - Èǵ³Ý³Ý, êáõñdz »õ Âáõñùdz: ¿Éɳ - ´áõÉÕ³ñdz: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²Ûá, ùÇã ³ë³Ýù ϹݻÝ, í»ñçÁ çáõñÁ, »ïùÁ ×»÷-×»ñÙ³Ï ÏÁÉɳ: ·³·ÇÏ­ - ¸³ ³ÝÇëáÝÇ íá¹Ï³ ¿, г۳ëï³ÝáõÙ ãϳ: ÙÏñïÇã­ - èáõë³Ï³Ý µ³ÝÇ... ï³ñ³ÍùÇ Ù»ç »Ýù, Ù»Ýù íá¹Ï³ ÏËÙ»Ýù... ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²Ûá, íá¹Ï³: É»õáÝ­ - àñÁ å³ïñ³ëïí³Í ¿ óáñ»ÝÇó ϳ٠˳ÕáÕÇó, µ³Ûó ÃÃÇ ³ñ³ÕÁ éáõë³Ï³Ý ãÇ: ÙÏñïÇã­- ÂÃÇÝÁ ã¿, ³ëáõÙ »Ù ³ñ³ÕÇ µ³Ýáí, ¿ÉÇ: ¿Éɳ - ¸áõ Ãáõà ËÙ»É »ë, ѳ ... Ô³ñ³µ³ÕáõÙ »ë ËÙ»É: ÙÇë³ù - §Î³ñ³Ù³½áí »Õµ³ÛñÝ»ñáõÙ¦ ³ÕçÇÏÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ »ñ³½áõÙ å³ïÇÝ Ë³ãí³Í »ñ»Ë³ÛÇÝ Ý³Û»ÉÇë ³Ý³Ý³ëÇ ÏáÙåáï ¿ñ ËÙáõÙ... ³ñ³ - ÆëÏ ÆéɳݹdzÛÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ï»éá±ñÝ ¿É ¿ ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç ÙïÝáõÙ: ¿Éɳ/ýñ./ - Æéɳݹ³Ï³Ý ï»éáñǽÙÇ Ù³ëÇÝ Ç±Ýã »ë Ùï³ÍáõÙ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²ÝáÝù ߳ѻó³Ý: ¿Éɳ - Æéɳݹ³óÇÝ»ñÁ ߳ѻó³Ý: ÅÇñ³Ûñ - ²Ûëûñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ·áÑ ã»Ý, µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñ »Ý: 35 ï³ñÇ ³é³ç ϳÃáÉÇÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¹Å·áÑ: OK? γÃáÉÇÏÝ»ñÝ Çñ³í³½áõñÏ ¿ÇÝ: ¿Éɳ - ²í»ÉÇ ³Õù³ï ¿ÇÝ: ²ñѳٳñÑí³Í ¿ÇÝ: ÅÇñ³Ûñ - Îéí»ó³Ý »õ 30 ï³ñÇ í»ñçÁ ÑÇÙ³ Ýñ³Ýó íÇ׳ÏÁ ÷áËí»É ¿: ÙÇë³ù - ÂáÝÇ ´É»Û»ñÁ ¹³ ÏáãáõÙ ¿ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõ±Ù, û± ï»éáñǽÙ:


00_______

ÅÇñ³Ûñ­/ѳۻñ»Ý/- ºñµ ³¹áÝó Ñ»ïÁ Ïéí»ó³í,

ÏáíëÏDZ:)

³é³ç ï»éáñÇëï ÏÁë»ñ, ÑÇÙ³, áñ Ýëï»ó³í Ëáë»Éáõ ѳٳñ, movement de liberation ÏÁë»: ¥ÍÇͳÕáõÙ »Ý¤: ¿Éɳ - ¾¹ ×Çßï ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²¹³Ý· ¿, ³¹³Ý· ¿: ³ñ³ - ´áÉáñÁ ï»éáñ »Ý ³ÝáõÙ, Ý³Û³Í áí ÇÝã ³ ¹ñ³ ³ÝáõÝÁ ¹ÝáõÙ, ѳ±:

ÙÏñïÇã - â¿, õóæå, ʳñÙë:

¥í»ñóÝáõÙ »Ý µ³Å³ÏÝ»ñÁ¤

·³·ÇÏ - ¾ÉÇ éáõë ³: ÅÇñ³Ûñ/ûñûÉáí ³Ùë³·ÇñÁ, ѳۻñ»Ý/ - ¶ñ³ýÇ-

ÏÁ ³Õíáñ ¿: à±í Áñ³Í ¿: ¿Éɳ - ØÏáÝ ¿: ØÏñïÇãÝ áõ ²ñ³ÛÁ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - Ø»çÁ ã»Ù ·Çï»ñ: (ËÙáõÙ »Ý ¾ÉɳÛÇ Ï»Ý³óÁ:) ÙÇë³ù - лïá, áñ Å³Ù³Ý³Ï ÉÇÝÇ, ·Çï»ù

ÅÇñ³Ûñ/éáõë»ñ»Ý/ - Çà âàøå çäîðîâüå!: ¥ÍÇͳ-

ÇÝã Ïáõ½»Ç ѳñóÝ»É, »Ã» ѳñÙ³ñ ÉÇÝÇ:

ÕáõÙ »Ý¤:

¿Éɳ - ÄÇñ³ÛñDZÝ, û± ÇÝÓ:

¿Éɳ - ¶³·ÇÏ, ¹áõ Éë»óDZñ, ϳñ»õáñ ѳñó

ÙÇë³ù - ²ñ»õÙïÛ³Ý ÂÇÙáñÇ ³½³ï³·ñ³-

ïí»óÇ, ³ëáõÙ »Ù ÑÇÙ³ DZÝã »ë Ùï³ÍáõÙ, DZÝã »Ýù ³Ý»Éáõ` ³½³ï³·ñ³Ï³±Ý, û± ï»éáñ: ¥ÍÇͳÕáõÙ ¿¤: ÙÏñïÇã - ºí DZÝã ³ë³ó: ¿Éɳ - ÌÇͳջó: ³ñ³ - Ø»½ Ùáï Ëݹ³Éáõ ³: ·³·ÇÏ - î»éáñǽÙÁ ÷áùñ ¹»ï³É ¿ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ù»ç: ³ñ³ - ¾¹ Ñɳ ÇÝã ³, »ë áñ ù»½ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ë³, ÍÇͳÕÇó Ù»é»É ¿Ç: ¿Éɳ - êñ³Ýù ѳÛÏ³Ï³Ý å³ÝÇñÝ»ñ »Ý ï»ë³Ï-ï»ë³Ï, ÷áñÓÇñ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²ëÇϳ±: ¿Éɳ - ÜáõÛÝå»ë ѳÛÏ³Ï³Ý ¿: ÙÏñïÇã - ´³Ûó å³ÝÇñ ã¿: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ØáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÝ ³ëÇϳ ã»Ý áõï»ñ: ¿Éɳ - ²Ûá, áñáíÑ»ï»õ Ëá½ ¿: ¿Éɳ­- ØÏá, ÇëÏ ¾¹ DZÝã ¿: ÙÏñïÇã - ì³ñ¹³ÝÇ §Ó»é³Ùµ¦ å³ïñ³ëï³Í... ¿Éɳ - ²ë Ù»ñ ·³ñݳݳÛÇÝ Ï³Ý³ãÇÝ»ñÝ »Ý, »õ ϳñÍ»Ù, áñ ɳí åÇïÇ ÁÉɳÝ: í³ñ¹³Ý - سݹ³Ï »õ ¹¹ÙÇÏ: ÙÏñïÇã - ´³Ûó ϳÛý ³ ·É˳íáñ ËÙµ³·Çñ ÉÇÝ»ÉÁ: ¿Éɳ - àõñ»ÙÝ ï»ë, µáÉáñë, µáÉáñë ³Ûë é»íÛáõÝ »Ýù ³ÝáõÙ: ´³Ûó ã·Çï»Ù ÇÝãáõ »ë Ù»Ý³Ï ÙÇ Ñ³ï ÏÇÝ »Ù: Ð³Û ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ÇÝã í³ïÝ »Ý, ï»ëÝáõ±Ù »ë: 1, 2, 3, 4, 5, 6, »õ 7-ñ¹Á` »ë: ³ñ³ - Ø»Ýù ïÕ³Ù³ñ¹ ã»Ýù, Ù»Ýù ËÙµ³·Çñ »Ýù: ·³·ÇÏ - Ø»Ýù ϳݳÝó ÙÇçÇó ÁÝïñáõÙ »Ýù É³í³·áõÛÝÇÝ: ¿Éɳ - ȳí, ÙÇ µ³Ý ³ñ»ù` Ï»ÕͳíáñáõÃÛáõÝ: ÙÏñïÇã - ºë Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ûñÁ ¾ÉɳÛÇÝ ³ëÇ` ïîäðóæêó âîçüìè` ãµ»ñ»ó: ¿Éɳ - §³¦ ãáõÝ»±ë Ùáï¹: ÙÏñïÇã - 50 ѳï áõÝ»Ù: ¶³· ç³Ý, ÙÇ Ñ³ï ïáõñ: ¿Éɳ - ¾ë §0¦-Ý ³, ѳ±: ÙÏñïÇã - ²é³çÇÝÁ Ññ»ë ÏÉÇÝÇ:

Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý »õ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¿ï³åÝ»ñÝ ÇÝãå»±ë ÁÝóó³Ý: ÅÇñ³Ûñ - ²Ûá, ¹³ Ýñ³ÝóÇó 25 ï³ñí³ ÏéÇí å³Ñ³Ýç»ó: ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ 600.000 ¿ñ »õ Ùݳó ÙdzÛÝ 100.000: Þ³ï ͳÝñ ¿ñ: ²ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, ù³ÝÇ ¹»é êáõѳñÝáÝ` ²ØÜ-Ç É³í ¹³ßݳÏÇóÁ, ÆݹáÝ»½Ç³ÛÇ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ·ÉáõË ¿ñ, ãϳñ áã ÙÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝ, áã ÙÇ ¹³ï³å³ñïáõÙ: ØdzÛÝ ³íëïñ³ÉdzóÇÝ»ñÝ áõ åáñïáõ·³É³óÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¹³ï³å³ñïáõÙ ÆݹáÝ»½Ç³ÛÇÝ Ø²Î-áõÙ` áã ²ØÜ-Á: 1975-Çó ëÏë³Í Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ´Å»½ÇÝëÏÇÝ ·áñÍÇù ¹³ñÓñ»ó ²ØÜ-Ç ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ Ù»Õ³¹ñ»Éáõ ѳٳñ: úñÇݳÏ` 25 ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³ÛÇ Ýϳïٳٵ áñ»õ¿ Ù»Õ³¹ñ³Ýù »Õ»±É ¿: ºñµ»ù: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó á±ñÝ ¿ å³ßïå³ÝíáõÙ ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³ÛáõÙ: àã Ù»ÏÁ: ´³Ûó áã ÙÇ Ëáëù ã³ëí»ó: ØdzÛÝ ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-Çó Ñ»ïá ëÏëí»ó ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýù ѳëϳó³Ý ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³ÛÇ »ñÏÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ: ºñµ êáõѳñÝáÝ ÁÝϳí, ÆݹáÝ»½Ç³Ý ¹³¹³ñ»ó ÉÇÝ»É ²ØÜ-Ç ³Û¹ù³Ý É³í ¹³ßݳÏÇóÁ, »õ ³ñ¹»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÇÝã-áñ Ýáñ µ³Ý Ëáë»É, ùÝݳñÏ»É: ÆÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, ³Ûëûñ ²ØÜ-Á ûɳ¹ñáõÙ ¿ ÇÝãÝ ¿ ³ñ¹³ñ ϳ٠ë˳É, »õ Ýñ³Ýù ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ, áñ ϳñáÕ »Ý ë˳ÉÝ»ñ ·áñÍ»É, ÇÝãÁ ϳñáÕ »Ý ¹³ï³å³ñï»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ïÛ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûëûñ Ýñ³Ýù ߳ѳñÏáõÙ »Ý ¹»ÙáÏñ³ïdzÝ, ÇÝãå»ë ³é³ç` Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ϳë»ÇÝ, û ³Ûë ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùáõÙ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ã¿` å»ïù ¿ ÷áËíÇ: êÇñÇ³Ý ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ã¿: OK! ºë ѳٳӳÛÝ »Ù: àã ¿É Ðáñ¹³Ý³ÝÝ ¿ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý: ºñÏáõëÇó á±ñÁ åÇïÇ »ÝóñÏíÇ ¿Ùµ³ñ·áÛÇ: êÇñdzÝ, ³Ýßáõßï: àñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýó ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ɳí ã»Ý ²ØÜ-Ç Ñ»ï »õ áã ¿É` Æëñ³Û»ÉÇ: ê³ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿: ·³·ÇÏ - ø³ÝÇ áñ Ù»ñ ³Ùë³·ÇñÁ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ¿, »ë Ñ»ï»õÛ³É Ñ³ñóÝ áõÝ»Ù: àõñ»ÙÝ, ϳ ÑÇÙ³ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ·Éáµ³Éǽ٠»õ ÏñáÝ³Ï³Ý ýáõݹ³Ù»Ýï³ÉǽÙ: γñ»ÉDZ ¿ Ùï³Í»É, áñ

(ÄÇñ³ÛñÁ ûñÃáõÙ ¿ ³Ùë³·ÇñÁ, ѳñóÝáõÙ` س۳Z

F

H

K

M

X

G

55

55

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ñÁ­ ¥§ì³É­ ï»ñ¦­ ëñ­ ׳­ ñ³Ý¤­ ¨­ ëÛáõñ­ é»­ ³­ Ý»­ ÉÇëï­ Ý»­ ñÁ:­Ò¨³íáñ­ í»É­¿­ÙÇ­Ùí Ýá­ Éáñï,­áñÁ ùÇã­Ã»­ß³ï­Ý»­ ñ³­ é»É­¿­áÕç­²ñ¨Ùáõï­ ùÁ,­¨ Ëñ³­ Ëáõ­ ë»­ ÉÇ­ÙÇï­ í³­ Íáõ­ ÃÛáõÝ­¿­¹³,­ÇÝ­ ãÁ­Çñ Ù»ç­å³Ñ­ å³­ ÝáõÙ­¿­ùÝ­ ݳ­ ¹³­ ï³­ ϳݭѳϭ í³­ Íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ Ùá­ ¹»é­ ÝÇ­ ÝÏ³ï­ Ù³Ùµ:­ ²ñ­ í»ë­ ïÇ­ ¨ ÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Ûáõ­ Ã۳ݭ§Ï»ÕÍ­í»­ ñ³é­ ٳݦ­Íñ³·­ ñ³­ ÛÇÝ­Ó³­ Ëá­ Õáõ­ ÙÁ,­ÇÝã­ å»ë­¨­Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ Ùá­ ¹»é­ ÝÇ­ ѳ­ ϳ­ ëáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ­ ѳݭ ·»ó­ ñÇÝ Ýٳݭßñ­ ç³­ ѳ­ Û³ó­Çñá­ Õáõ­ Ã۳ݭ¨­Ý³­ ˳¹ñ­ Û³É ¿ÇÝ­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ ѳ­ Û»­ ó³Ó¨»ñÇ­ ³Ù­ ñ³åݹ­ ٳݭѳ­ Ù³ñ: ÂáõÛÉ­ ïí»ù­ ѳ­ ÏÇñ×­ µÝáõ­ ó·­ ñ»É­ Çñ³­ íÇ­ ׳­ ÏÁ,­Áëï­áñÇ­Ñݳ­ ñ³­ íáñ­¿­³é³ÝÓ­ ݳ­ ϳñ­ ·»É »ñÇ­ ï³­ ë³ñ¹­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ­ ѳ­ ϳ­ Ùá­ ¹»é­ Ýǽ­ ÙÁ,­ ÑÇÝ­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ­ ݳ­ ˳­ Ùá­ ¹»é­ Ýǽ­ ÙÁ­ ¨­ Ýá­ ñ³­ ·áõÛÝ­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭåáëï­ Ùá­ ¹»é­ Ýǽ­ ÙÁ: ºñÇ­ ï³­ ë³ñ¹­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»ñ:­ ­ ÆÝã­ å»ë Ýß»­ óÇÝù,­ ³Ûë­ Ñ³­ ϳ­ Ùá­ ¹»é­ ݳ­ ϳݭ Ý»­ ñÁ­ Ûáõ­ ñ³ó­ ñ»É­ »Ý­ ·»­ Õ³­ ·Ç­ ï³­ ϳݭ Ýá­ ñ³­ ñ³­ ñáõ­ ÃÛ³Ý ³é³Ýó­ ù³­ ÛÇÝ­ ³ñ­ Å»ù­ Ý»­ ñÁ­ ÑÇÙ­ ݳ­ ϳ­ ÝáõÙ­ §ï³­ ñ³­ ÙÇï­ í³Í­ ëáõµ­ ۻϭ ïÇݦ­ ¿É°­ ³í»­ ÉÇ­ µ³­ ó³­ å³ñ­ ½»­ Éáõ­ ÷áñ­ ÓÁª­ ³½³­ ï³·ñ­ í³Í­ ë³Ñ­ Ù³­ ݳ­ ÷³­ ÏáõÙ­ Ý»­ ñÇó,­ µá­ Éáñ­ ³Ý­ å³Û­ Ù³­ ݳ­ ϳݭ Ññ³­ Ù³­ Û³­ ϳݭ Ý»­ ñÇó,­ áñáÝù­ ³éÝã­ íáõÙ­ »Ý­ Ù³ñ¹­ ϳ­ ÛÇÝ­ ·áñ­ Íáõ­ Ý»­ áõ­ Ã۳ݭ ¨­ Ýñ³­ û·­ ï³­ ϳ­ ñáõ­ Ã۳ݭ Ëݹ­ ñÇÝ:­ ²Û­ ëáõ­ ѳݭ ¹»ñÓ,­ »ñÇ­ ï³­ ë³ñ¹ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»­ ñÁ­ Ñ»­ é³­ ó³Í­ »Ý­ ³ñ­ ¹Ç­ ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó,­ù³­ ÝÇ­áñ­Ùá­ ¹»éÝ­Ï»ó­ í³Í­ ùáí ³Ý­ ѳßï­ Ñ³­ Ù³­ Ùá­ ¹»é­ ݳ­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ »Ý Ó¨³íá­ ñáõÙ:­ Üñ³Ýù­ »ñ¨³Ï³­ Ûáõ­ Ã۳ݭ Ý»­ ñáõ­ ÅÁ,­ ÇÝù­ ݳ­ Ç­ ñ³­ ϳ­ ݳó­ ٳݭ ÷áñ­ ÓÁ,­ Ñáõ­ ½³­ Ï³Ý áÉáñ­ ïÁ­ ï»­ Õ³­ ÷á­ ËáõÙ­ »Ý­ Ñݳ­ ·áõÛÝ­ -³ñ­ ˳­ ÛÇÏ Å³­ Ù³­ ݳϭ Ý»ñ­¨­Ù³­ ÝÇ­ ù»­ ³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ­å»ë­Ñ³­ ϳ¹­ ñáõÙ­ »Ý­ ëϽ­ µáõÝù­ Ý»ñ,­ áñáÝù­ ·áõ­ ó»­ ¨ Ù³ï­ ã»­ ÉÇ­»Ý­ÇÝëï­ ñáõ­ ٻݭ ï³É­¥Áëï­Çñ³­ íÇ­ ׳ϭ Ý»­ ñÇ­·áñ­ ÍáÕ¤­Ùï³­ Íá­ Õáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­¨­µ³­ ݳ¹ñ­ í³Í­»Ý­³Û¹­Ùï³­ Íá­ Õáõ­ Ã۳ݭÏáÕ­ ÙÇóª­ÉÇ­ ÝÇ­¹³ ϳÙù­ ³é­ Çß­ ˳­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ §ÉÇ­ Ý»­ ÉÇ­ áõ­ Ã۳ݦ ÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Ûáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ û­ µ³­ Ý³ë­ ï»Õ­ ͳ­ Ï³Ý ³Ý­ ïÇÏ­³ÏáõÝù­ Ý»­ ñÇ­¹Ç­ á­ ÝÇë­ Û³Ý­ëϽ­ µáõÝ­ ùÁ: üñ³Ý­ ëÇ­ ³­ ÛáõÙ­ ëáõÛÝ­ ÙÇï­ í³­ Íáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ Ñë­ ï³Ï Áݹ·Í­ í³Í­¿­Ä.­´³­ ï³­ ÛÇ,­Ø.­üáõ­ Ïá­ ÛÇ­¨­Ä. ¸»­ ñÇ­ ¹³­ ÛÇ­³ß­ ˳­ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñáõÙ:­­Üñ³Ýù­µá­ ÉáñÝ­¿É,­Çѳñ­ Ï»,­á·»Ïó­ í³Í­»Ý­1970-³­ ϳݭÃÃ.­§Ñ³é­ ݳͦ­ÜÇó­ ß»­ ÇÝ: ÐÇÝ­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»ñ:­ ܳ­ ˳­ Ùá­ ¹»é­ ÝÇëï­ Ý»­ ñÁ­ã»Ý­Ñ³Ý­ ¹áõñ­ ÅáõÙ­Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­Ùá­ ¹»é­ ÝÇ­ §³ñ­ ¹Ç­ ³­ ϳݭ í³­ ñ³­ ÏÁ¦:­ î³­ ñ³­ Ïáõ­ ë³Ý­ ùáí »Ý­Ñ»ï¨áõÙ­ëáõµë­ ï³Ý­ óÇ­ ᭠ݳɭµ³­ ݳ­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛ³Ý ³Ý­ Ïáõ­ ÙÇÝ,­ ·Ç­ ïáõ­ ÃÛ³Ý,­ µ³­ ñá­ Û³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ¨ ³ñ­ í»ë­ ïǭѳ­ ϳ­ ëáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇÝ:­â»Ý­íë­ ï³­ ÑáõÙ ³Û­ ëûñ­ í³­ ѳ­ Û»­ ó³­ Ï»ñ­ å»­ ñÇÝ­ ¨­ ¹ñ³Ýó, ûñ¨ë,­ ¹³­ ïá­ Õ³­ ϳݭ é³­ óÇ­ ᭠ݳ­ Éáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ: Üñ³Ýù­ ³é³­ ç³¹­ ñáõÙ­ »Ý­ í»­ ñ³­ ¹³ñÓ­ ÙÇÝã­ Ùá­ ¹»é­ ÝÇë­ ï³­ ϳݭ ¹Çñ­ ùá­ ñáß­ áõÙ­ Ý»­ ñÇÝ,­ áñ­ åÇ­ ëÇù ų­ Ù³­ ݳ­ ÏÇÝ­ ¹³­ í³­ ÝáõÙ­ ¿ñ­ سùë­ ì»­ µ»­ ñÁ, ǵñ¨­ í»­ ñ³­ ¹³ñÓ­ Çñ³­ ϳݭ é³­ óÇ­ ᭠ݳ­ Éáõ­ ÃÛ³Ý:

56

ë³ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ å³ï»ñ³½Ù ¿, ϳ٠ϳñ»ÉDZ ¿ ¹³ ѳٳñ»É Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ å³ï»ñ³½Ù, ѳïϳå»ë, »ñµ ´áõßÁ ¹³ ÏáãáõÙ ¿ ˳ã³Ïñ³ó ³ñß³í³Ýù: ÅÇñ³Ûñ - ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ËáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ, »ñµ ÇÙå»ñdzÉÇëï³Ï³Ý ºíñáå³Ý ÇßËáõÙ ¿ñ áÕç ³ß˳ñÑáõÙ: ²é³çÇÝ ë»ñáõݹÁ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ѳëϳݳÉ, û ÇÝãå»ë ëåÇï³Ï Ù³ñ¹Á ϳñáÕ³ó³í ·»ñÇßË»É: ²ÛëåÇëáí, ѳٳñ»Éáí, áñ Çñ»Ýù ϳ٠Çñ»Ýó ϳé³í³ñáÕÝ»ñÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñ »Ý ÃáõÛÉ ïí»É »õ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ ³é³ùÇÝÇ, Ýñ³Ýù ßñçí»óÇÝ ¹»åÇ ÏñáÝÁ ²ëdzÛáõÙ, ¹»åÇ ÏáÝýáõódzϳÝáõÃÛáõÝ, ¹»åÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝáõÃÛáõÝ: ´³Ûó ßñçí»-

ÆݹáÝ»½Ç³ÛáõÙ, ýñ³ÝëdzóÇù` ÐݹϳãÇÝáõÙ 45-ÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ¹³ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙ ¿ñ ³Û¹ ųٳݳÏ: ÐÇÙ³ ÷³ëï ¿, áñ µáÉáñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ... ÙÇë³ù - ÎÝ»ñ»ù ÁÝѳï»Éáõ ѳٳñ: ²ñ¹Ûáù ϳ±Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ, û± ϳ ÙdzÛÝ Ù»Ï ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ` Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ µ³½Ù³ÃÇí Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ: ÅÇñ³Ûñ - Î³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸áõù ãÇݳóÇ »ù: ºí ÇÝ±ã »Ý ³ÝáõÙ ãÇݳóÇÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ³ß˳ïáõÙ »Ý, Ýñ³Ýù ³×áõÙ »Ý, Ýñ³Ýù ³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝ ÙÇ³Ï µ³ÝÁ, áñ ϳñ»õáñ ¿ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á: úñÇݳÏ, í»ñóÝ»Ýù ¶áñµ³ãáíÇÝ: ܳ

...ϳñá±Õ »ù ³ë»É, áñ ÁݹáõÝ»Éáí Ùá¹»éÝǽ³ódzÝ, Ö³åáÝÇ³Ý ¹³ñÓ³í ùÇã Ö³åáÝdz: Éáí »ï` ¹»åÇ ÏñáÝÁ, ¹áõù ã»ù ϳñáÕ Ñ³ÕÃ»É ³Û¹ ³½·»ñÇÝ: ØÇ³Ï áã ëåÇï³ÏÝ»ñÁ, áñ ×Çßï å³ï³ëË³Ý Ïï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ËÙ³ÝÁ` ׳åáݳóÇù »Ý: 1868ÇÝ Ýñ³Ýù áñáß»óÇÝ, áñ åÇïÇ Ùá¹»éݳóí»Ý: ºí ³Û¹ ³ñ»óÇÝ ß³ï ³ñ³·: 1905-ÇÝ, Áݹ³Ù»ÝÁ 35 ï³ñÇ ³Ýó, Ýñ³Ýù ϳñáÕ³ó³Ý ѳÕÃ»É éáõëÝ»ñÇÝ ÍáíáõÙ` òáõëÇÙ³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ, »õ ó³Ù³ùáõÙ` سÝçáõñdzÛáõÙ: ²ëdzÛáõÙ µáÉáñÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝ` ÇÝãå»±ë ¹³ Ñݳñ³íáñ »Õ³í, ÇÝãå»±ë ׳åáݳóÇÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ¹³ ³Ý»É: êåÇï³Ï Ù³ñ¹Á ϳï³ñÛ³É ã¿: ´³Ûó áã áù ãϳñáÕ³ó³í ÏñÏÝûñÇÝ³Ï»É Ýñ³Ý: ØÛáõë ë»ñÝ¹Ç ù³Õ³ù³µÝ³ÏÝ»ñÁ, áñ ËáëáõÙ ¿ÇÝ ëåÇï³ÏÝ»ñÇ É»½íáí, Ùï³Í»óÇÝ, áñ ëåÇï³ÏÝ»ñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ýó ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿: Üñ³Ýù áõÝ»Ý å³éɳٻÝï, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: гçáñ¹ ë»ñáõݹÁ ϳï³ñ»ó ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ: úñÇݳÏ` âÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ` »ñÇïÃáõñù»ñÇÝÁ: ºñÇïÃáõñù»ñÁ Ýáñ³ñ³ñ ¿ÇÝ, /ѳۻñ»Ý/ Ýáñ ·ÉáõË ¿ÇÝ, µ³Ûó ¹³ ¿É ã³ß˳ï»ó: ºí ÙdzÛÝ »ññáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý ¿ñ, áñ ѳëϳó³í, áñ ëåÇï³ÏÝ»ñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝ áõݻݳÉÝ ¿: ´³í³Ï³Ý ã¿ ëÇñ»É ÍÝݹ³í³ÛñÁ »õ Ùï³Í»É, áñ ٳɳÃdzóÇÝ ³í»ÉÇ É³íÝ ¿, ù³Ý ³ÏÝ»óÇÝ...ì»ñç³å»ë ¹áõù íÇ»ïݳÙóÇ »ù, »õ áã ÑÛáõëÇëÇó ϳ٠ѳñ³íÇó, ÇÝã áñ ÇÙ ·ÛáõÕÇó áõ ÇÙ ÏɳÝÇó: ²ÛëåÇëáí, ¹³ ÏáãíáõÙ ¿ñ ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ: êåÇï³ÏÝ»ñÁ, Ç ¹»å, 41-42ÃÃ. å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»óÇÝ. ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ` üÇÉÇåÇÝÝ»ñáõÙ, µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÁ` سɳ½Ç³ÛáõÙ »õ êÇÝ·³åáõñáõÙ, Ñáɳݹ³óÇÝ»ñÁ`

56

³ë³ó »ñÏáõ Ëáëù` ïåðåñòðîéêà, ãëàñíîñòü: êÏë»ó »ñÏñáñ¹Çó: Ïåðåñòðîéêà-Ý Ùáé³ó³í: ƱÝã ¿ å³ï³ÑáõÙ, »ñµ ¹áõù ãëàñíîñòü »ù ëÏëáõÙ ÙÇ ï»Õ, áõñ 70 ï³ñÇ µ»ñ³ÝÝ»ñÁ ÏáÕå³Í »Ý »Õ»É: ¸áõù ëÏëáõÙ »ù Ëáë»É »õ ³ë»É, áñ ã»ù ѳí³ÝáõÙ Ó»ñ ÏÛ³ÝùÁ: ºí á±í ¿ ³í»ÉÇ ¹Å·áÑáõÙ` ¾ëïáÝdzÝ, ȳïídzÝ, г۳ëï³ÝÁ, ìñ³ëï³ÝÁ: ÖDZßï ¿: OK. êÏëíáõÙ ¿ ˳éݳß÷áÃ: êÏëíáõÙ »Ý ³Ýí»ñ³ÑëÏ»ÉÇ åñáó»ëÝ»ñ: ºí ÷Éáõ½áõÙ: ºí ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá, ºÉóÇÝÇ ûñáù, 10 ï³ñÇ collapse: âÇݳóÇÝ»ñÝ ³ë³óÇÝ` áã ÙÇ ãëàñíîñòü!: ºÃ» ãëàñíîñòü »ù áõ½áõÙ, ÏÏñ³Ï»Ýù: ºë ã»Ù ³ëáõÙ, áñ ¹³ É³í ¿, µ³Ûó ǵñ»õ ù³Õ³ù³·»ï ·ÇïÝ³Ï³Ý ÇÙ ·áñÍÁ »Õ³ÍÁ Ýϳñ³·ñ»ÉÝ áõ ѳëϳݳÉÝ ¿: ²å³ ¹áõù ϳï³ñ»ù ÁÝïñáõÃÛáõÝ` DZÝãÝ »ù ѳٳñáõÙ ³ñ¹³ñ ϳ٠ë˳É, µ³ñáÛ³å»ë ÁݹáõÝ»ÉÇ Ï³Ù` áã: ÆÙ ËݹÇñÁ ÷³ëï»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ØÜ-Á ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ íÇ׳ÏÁ âÇݳëï³ÝáõÙ, µ³Ûó ³Ù»ñÇϳóÇ ·áñͳñ³ñÝ»ñÁ áõ±ñ »Ý ·ÝáõÙ` ä»ÏDZÝ, û± ØáëÏí³: ÐÇÙ³ í»ñóÝ»Ýù Ù»Ï ³ÛÉ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ` Ðݹϳëï³Ý: Ðݹϳëï³ÝÁ ²ñ»õÙáõïùÇÝ ¹»Ù ã¿: ÆÝãáõ±: ÆÝãáõ± Ýñ³Ýù Ù»½ ¹»Ù ã»Ý: ºñµ µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÁ ѳÛïÝí»óÇÝ Ðݹϳëï³ÝáõÙ, ³ÛÝ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ñ »ñϳñ ųٳݳÏ` áõà ¹³ñ: êϽµÇó ÑÛáõëÇëÁ, ³å³ ·áñÍݳϳÝáñ»Ý áÕç ï³ñ³ÍùÁ: ºí µñÇï³Ý³óÇù Ý»ñÙáõÍ»óÇÝ ß³ï µ³Ý»ñ. ߳ѳ·áñÍáõÙ, ¹»ÙáÏñ³ïdz, í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝ, »ñϳÃáõÕÇ... ÇÝã ³ë»ë: ¶³ÕáõóóáõÙÁ ÙdzÝß³Ý³Ï ã¿` áã ɳí, áã í³ï: ºñµ Ýñ³Ýù Ñ»é³ó³Ý, ųé³Ý·áõÃÛáõÝ ÃáÕ»óÇÝ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Çß˳ݳ-


00_______

ϳñ·Á` Ù»Ï Ù³ñ¹, Ù»Ï Ó³ÛÝ: ޳ѻóÇÝ ÑÇݹáõÝ»ñÁ: àõà ¹³ñÇ ÁÝóóùáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇݹáõÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý »ñÏñÇ ï»ñÁ: ºí ³ÛÝ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ, áñ ãÁݹáõÝ»óÇÝ ¹³, ß³ñÅí»óÇÝ ¹»åÇ ä³ÏÇëï³Ý »õ ´³Ý·É³¹»ß: ²ÛÅÙ Ðݹϳëï³ÝÁ, áõñ 50 ï³ñÇ ³é³ç Ù³ñ¹ÇÏ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ÝáõÛÝÇëÏ µñÇÝÓ áõï»É, ÑÇÙ³ ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ »Ý: ¾É»ÏïñáÝÇϳÛáõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹Çñù»ñáõÙ »Ý, Ýñ³Ýó ׳ñï³ñ³·»ïÝ»ñÁ ²ØÜ-áõÙ »õ ²Ý·ÉdzÛáõÙ »Ý... Üñ³Ýù ³ß˳ïáõÙ »Ý: ÐÇÙ³ ¹³éݳÝù ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ì»ñçÇÝ 40 ï³ñáõ٠DZÝã »Ý ³ñ»É ³ñ³µÝ»ñÁ: øÇã µ³Ý: ØÇ Ù³ëÁ ݳíÃÇó ß³ÑáõÛà ¿ ù³ÙáõÙ, »õ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áõñ ãϳ ݳíÃ, Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãϳ: ²½·³ÛݳϳÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ýñ³Ýó ³ÝϳËáõÃÛáõÝ µ»ñ»ó, ãµ»ñ»ó ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×: Üñ³Ýù, áíù»ñ ÁÝïñ»óÇÝ ëáódzÉǽÙÁ, Ó³ËáÕí»óÇÝ, ÇëÏ ÇëɳÙÇëïÝ»ñÇ ÙÇ ÷áùñ ËáõÙµ åݹáõÙ ¿, áñ áõÝÇ ³ÛÉ Ýå³ï³Ï: Æñ»Ýù ó³íáõÙ »Ý, áñ Çëɳ٠³ß˳ñÑÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ³ÝóÛ³ÉáõÙ ¿, »õ Ïáõ½»Ý, áñ ³ÛÝ »ï ·³: Üñ³Ýù ã»Ý ëÇñáõÙ ²ñ»õÙáõïùÁ, áñáíÑ»ï»õ ϳñÍáõÙ »Ý, áñ ²ñ»õÙáõïùÁ ×ÝßáõÙ ¿ Çñ»Ýó: Üñ³Ýù ã»Ý ëÇñáõÙ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Éǹ»ñÝ»ñÇÝ, ѳٳñ»Éáí Ýñ³Ýó ÏáéáõÙå³óí³Í: ÖÇßï ¿: Üñ³Ýù »ñ³½áõÙ »Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»É àõÙ³Ý` ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ »õ í»ñ³¹³ñÓ ÇëɳÙÇ ³Ý³Õ³ñï ³ÏáõÝùÝ»ñ` ß³ñdzÃ: Üñ³Ýù ѳٳñáõÙ »Ý, áñ ³Éǵ³ÝÇ ·É˳íáñ³Í ²ýÕ³Ýëï³ÝÁ ϳï³ñÛ³É ¿ñ, áõ½áõÙ »Ý ³å³Ï³ÛáõݳóÝ»É µáÉáñ ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·»ñÁ »õ Ýë»Ù³óÝ»É ²ñ»õÙáõïùÁ: ²ñ¹Ûáù ¹³ å»ïù ¿ Ïáã»É ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Ëáõ±Ù, û± ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ: ö³ëï ¿, áñ ´áõßÁ Çñ µ³é³å³ß³ñáí ¹³ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ ǵñ»õ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ËáõÙ, ݳ ËáëáõÙ ¿ ˳ã³Ïñ³ó ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÁÝϳÉáõÙÝ»ñáí ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ Çñáù ˳ã³Ïñ³ó ³ñß³í³Ýù: Üñ³Ýù ³Û¹å»ë »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ²ØÜ-Ç ó³Ýϳó³Í §µ³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõݦ: úñÇݳÏ. »ñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÁ ѳٳñáõÙ ¿ÇÝ µ³ñÇ áõÅ»ñÇ Ë³ã³Ïñ³ó ³ñß³í³Ýù: Üñ³Ýù ³Ù»Ý ÇÝã ï»ëÝáõÙ »Ý ë»õ-ëåÇï³Ï: Üٳݳå»ë Çëñ³Û»É³-å³Õ»ëïÇÝÛ³Ý ·áñÍáõÙ ²ØÜ-Á ¹³ï³íáñ ã¿, 99,9%áí Æëñ³Û»ÉÇ ÏáÕÙÇó ¿: ÙÇë³ù - ºÃ» ×Çßï ¿, áñ ·áÛ³ï»õ»Éáõ, ÙñóáõÝ³Ï ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ ϳ ÙÇ ×³Ý³å³ñÑ` ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ»õÙïÛ³Ý Ùá¹»ÉÁ, ÇÝãáõ± ¿ ËáëùÁ ·ÝáõÙ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÉ áã ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÅÇñ³Ûñ - ¶³ÕáõóïÇñ³Ï³Ý ųٳݳϳßñ-

Z

F

H

K

M

X

G

ç³ÝáõÙ, 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ, ëåÇï³ÏÝ»ñÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, áñ Çñ»Ýù ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ »Ý ï³ñ³ÍáõÙ: /ѳۻñ»Ý/ ´³Ûó Çñ³í ã¿ñ: Üñ³Ýù µ»ñáõÙ ¿ÇÝ modernite: ÙÇë³ù­- ÆÝãå»±ë »ù ¹áõù ï³ñµ»ñáõÙ Ùá¹»éÝáõÃÛáõÝÁ »õ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ` áã Ùß³ÏáõÛÃÁ: ÅÇñ³Ûñ - ²ñ¹Ûá±ù ²ñ»õÙáõïùÁ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ ã¿ñ ÇݹáõëïñdzÉǽ³ódzÛÇó ³é³ç: ÙÇë³ù­- Øá¹»éÝáõÃÛáõÝÁ ϳåáõÙ »Ý ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï, ³ÛÉ áã` ÇݹáõëïñdzÉǽ³ódzÛÇ: ÅÇñ³Ûñ - ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ù»Ýù ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇó ß³ï ³í»ÉÇ É³í íÇ׳ÏáõÙ åÇïÇ ÉÇÝ»ÇÝù: ÙÇë³ù - ìÇ׳ϳ·ñáñ»Ý ùñÇëïáÝÛ³ ѳٳñí»É ¹»é ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ Ùá¹»éÝ ÉÇÝ»É: øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑ ·³ÉÁ Ý߳ݳíáñ»É ¿ ³ß˳ñÑÇ Ýáñ ÁÝóóùÁ ݳ»õ áã ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ Ñ³Ù³ñ: øñÇëïáëÇ Ë³ã»ÉáõÃÛ³Ý å³ï׳éÁ áõÝÇí»ñë³ÉÇ ·³Õ³÷³ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÝ ¿` Ý»Õ, ¿ÃÝÇÏ, ó»Õ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³Ëïٳٵ: ÅÇñ³Ûñ - γñÍáõÙ »Ù ¹³ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ »õ µ³ñ¹: ²é³çÇÝÁ, ϳñá±Õ »ù ³ë»É, áñ ÁݹáõÝ»Éáí Ùá¹»éÝǽ³ódzÝ, Ö³åáÝÇ³Ý ¹³ñÓ³í ùÇã ׳åáݳϳÝ: Ö³åáݳóÇù ýÇÉÙ»ñ »Ý ÝϳñáõÙ, áñ ß³ï ׳åáÝ³Ï³Ý »Ý, ³ñï³¹ñáõÙ »Ý ß³ï ·»Õ»óÇÏ Çñ»ñ, ÏñáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñݳӻõ ³Ý¹ñ³í³ñïÇùÝ»ñÁ »õ ¹»é»õë å³ÑáõÙ »Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: Üñ³Ýó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ¿ »õ ³ñ»õÙïÛ³ÝÇó ï³ñµ»ñ: àã áù ãÇ ÏáñóÝáõÙ Çñ Ñá·ÇÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ¹³éݳÉáí: ¿Éɳ - ÖÇßï ¿ ³ëáõÙ: ÙÏñïÇã - ƱÝã »ù ѳëϳÝáõÙ modernite ³ë»Éáí: ÅÇñ³Ûñ­ - ²ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ï»ËÝáÉá·Ç³å»ë ½³ñ·³ó³Í ¿, ·áõÙ³ñ³Í ³½³ï ѻﳽáïáõÃÛáõÝ, ³½³ï Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ »õ ùÝݳ¹³ï»Éáõ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝ: ºÃ» ã»ù ϳñáÕ ùÝݳ¹³ï»É ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ Ó»ñ ³ë³ÍÁ Ôáõñ³ÝáõÙ ãϳ, ¹áõù ͳÝñ íÇ׳ÏáõÙ »ù, »õ ÷³ëï ¿, áñ ³Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ϳåí³Í ¿ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÙÇ ßÕóÛáí, áñáÝù ß³ï ËóÝÇã ã»Ý: ÎñáÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³: Æ í»ñçá, ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ý³Ûí»É ¿` Ç ¹»Ùë µáÕáù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ÙÇë³ù - ´³Ûó ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÝ ¿É »Ý áõÝ»ó»É Çñ»Ýó í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ` µáÕáù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ÙÇ µ³Ý: ÅÇñ³Ûñ - ²Ûá, Ýñ³Ýù í»ñ³Ý³ÛáõÙ áõÝ»ó»É »Ý Øáõó½³ÉÇÙÇ ÏáÕÙÇó, µ³Ûó áã 11-ñ¹ ¹³ñÇó Ñ»ïá:

57

³­ ÏÇ­Ó»éù­ µ»­ ñáõÙ­ Ý»ñ­áõ­ ܳ˭¨­³é³ç­áñáß­ ݻݭ Ý»­ á­ ³­ ñÇë­ ïá­ ï»­ ɳ­ ϳݭ Ý»­ ñÁ:­ ²Û­ ëûñ,­ ßÝáñ­ ÑÇí­ ¿Ïá­ Éá­ ·Ç­ ³­ ϳݭ ÑÇÙ­ ݳËݹ­ ñÇ­ ³é­ ϳ­ Ûáõ­ ÃÛ³Ý,­ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ ¿­ ³ñÇë­ ïá­ ï»­ ɳ­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ³Ûë ï³ñ­ µ»­ ñ³­ ÏÇ­ Ëݹ­ ñ³¹­ ñáõÙ­ Ý»­ ñáí­ ³ÏÝ­ ϳ­ É»É Ñ³­ ٳ߭ ˳ñ­ ѳ­ ÛÇÝ­ µ³­ ñá­ Û³­ ϳñ­ ·Ç­ í»­ ñ³­ Û³­ ÝáõÙ: ²Ûë­ áõÕ­ Õáõ­ ÃÛ³Ùµ,­ áñÇ­ ³ÏáõÝ­ ùáõÙ­ Ȼ᭠Þï­ ñ³­ áõëÝ­ ¿,­ ϳݭ Ñ»­ ï³ùñù­ ñ³­ ϳݭ ³ß­ ˳­ ïáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»ñ­¥Ð³Ýë­Ú᭠ݳë,­èá­ µ»ñï­Þå»­ ٳݤ: Üáñ­ å³Ñ­ å³­ Ýá­ Õ³­ ϳݭ Ý»­ ñÁ­ µ³­ ñ»Ù­ ïá­ ñ»Ý­ »Ý í»­ ñ³­ µ»ñ­ íáõÙ­ Ùá­ ¹»é­ ÝÇ­ Ó»éù­ µ»­ ñáõÙ­ Ý»­ ñÇÝ: àÕ­ çáõ­ ÝáõÙ­ »Ý­ ·Ç­ ïáõ­ Ã۳ݭ ½³ñ­ ·³­ óáõ­ ÙÁ,­ »Ã» ³ÛÝ­Çñ­ïÇ­ ñáõÛ­ ÃÇó­¹áõñë­ÙÇ­ ³ÛÝ­Ýå³ë­ ïáõÙ­¿ ³é³­ çÁÝ­ ó­ óÇÝ,­ ïÝ­ ï»­ ë³­ ϳݭ µ³ñ­ ·³­ í³×­ Ù³­ ÝÁ ¨­ ¹³­ ϳ­ é³­ í³­ ñ»­ Éáõ­ é³­ óÇ­ ᭠ݳɭ ϳ­ ï³­ ñ»­ ɳ­ ·áñÍ­ í³­ Íáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ:­ ÆÝã­ í»­ ñ³­ µ»­ ñáõÙ­ ¿­ ³ÛÉ áÉáñï­ Ý»­ ñÇ,­Ýñ³Ýù­Ëáñ­ Ñáõñ¹­»Ý­ï³­ ÉÇë­Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­Ùá­ ¹»é­ ÝÇ­§å³Û­ ÃÛáõ­ Ý³í­ ï³Ý­ ·áõ­ Ã۳ݦ ¹»Ù­Ï³Ý­ ˳ñ­ ·»­ ÉáÕ­ù³­ Õ³­ ù³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­áõ­ Ý»­ ݳÉ:­ г­ Ù³­ Ó³ÛÝ­ Ýñ³Ýó­ û­ ½Çë­ Ý»­ ñÇó­ Ù»­ ÏÇ, ·Ç­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ »Ã»­ Áëï­ ¿áõ­ Ã۳ݭ ٻϭ ݳ­ µ³­ Ý»Ýù,­ Ù»½­ Ï۳ݭ ùáõÙ­ ÏáÕÙ­ Ýá­ ñáß­ »­ Éáõ­ ѳ­ Ù³ñ ³ÛÉ¨ë­ ¹»ñ­ ãáõ­ Ý»ñ:­ Àëï­ Ù»Ï­ ³ÛÉ­ û­ ½Ç­ ëǪ ù³­ Õ³­ ù³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ áñ­ ù³Ý­ Ñݳ­ ñ³­ íáñ­ ¿, å»ïù­ ¿­ ³½³­ ï»É­ µ³­ ñá­ Û³­ ϳ­ Ýá­ ñ»Ý­ ³ñ­ ¹³­ ñ³ó­ Ý»­ Éáõ­ å³­ ѳÝç­ Ý»­ ñÇó:­ ØÇ­ »ñ­ ñáñ¹­ ¹ñáõÛÃ Ñ³ë­ ï³­ ïáõÙ­¿­³ñ­ í»ë­ ïÇ­Ù³­ ùáõñ,­Ý»­ ñáõ­ ݳϭ -Ç­ Ù³­ Ý»Ýï­µÝáõÛ­ ÃÁ:­²Û¹­¹ñáõÛ­ ÃÇ­ïñ³­ Ù³­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛ³Ùµ­ ³ñ­ í»ë­ ïáõÙ­ ³é­ ϳ­ áõ­ ïá­ åÇ­ ³­ ϳݭ µá­ í³Ý­ ¹³­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ¹³é­ ÝáõÙ­ ¿­ íÇ­ ׳­ ѳ­ ñáõÛó, ³ÝÁÝ­ ¹áõ­ Ý»­ ÉÇ:­ ÐÇÙù­ ÁÝ­ ¹áõ­ Ý»­ Éáí­ ³ñ­ í»ë­ ïÇÝ ³é³ÝÓ­ Ý ³­ Ñ ³­ ï áõÏ ÇÉ­ Û áõ­ ½ Ç­ á­ Ý ³­ Ï ³­ Ý áõ­ à Ûáõ­ Ý Á, Ýñ³Ýù­ ë³Ñ­ Ù³­ ݳ­ ÷³­ ÏáõÙ­ »Ý­ ·»­ Õ³­ ·Ç­ ï³­ Ï³Ý ÷áñ­ ÓÁ­¨­ËÇëï­ëáõµ­ ۻϭ ïÇ­ í³­ ϳ­ ݳó­ ÝáõÙ:­²Ûë »Ý­íϳ­ ÛáõÙ­ìÇï­ ·»ÛÝß­ ï»Û­ ÝÇ­í³Õ­³ß­ ˳­ ïáõÃÛ­ õáÝ­ Ý»­ ñÁ,­Î³ñÉ­ÞÙÇ­ ïÇ­ÙÇ­ çÇÝ­ßñ­ ç³­ ÝÁ,­ÇÝã­ å»ë­ ¨­ ¶áïý­ ñǹ­ ´»­ ÝÇ­ ³í»­ ÉÇ­ áõß­ áõ­ ëáõÙ­ ݳ­ ëÇ­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÁ:­ ¶Ç­ ïáõ­ ÃÛ³Ý,­ µ³­ ñá­ Û³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ¨­ ³ñ­ í»ë­ ïÇ­ ³Ûë­ åÇ­ ëÇ­ í»ñç­ Ý³­ Ï³Ý å³ñ­ ÷³­ ÏáõÙ­ Ý»­ ñÁ­Ï»Ý­ ë³ß­ ˳ñ­ ÑÇó­¹»­ åÇ­Ù³ë­ Ý³­ ·»ï­ Ý»­ ñÇÝ­í»­ ñ³­ å³Ñ­ í³Í­§ÇÝù­ ݳ­ í³ñ¦­ïÇ­ ñáõÛí Ý»ñ,­ Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇÝ­ Ùá­ ¹»é­ ÝÇó­ ÙÇ­ ³ÛÝ Ùݳ­ óáñ¹­ Ý»ñ­ÏÃáÕ­ Ý»Ý: ö᭠˳­ ñ»­ ÝÁ,­»Ý­ ó¹­ ñáõÙ­»Ý­³ÛÝ­ åÇ­ ëÇ­³í³Ý­ ¹áõÛí Ý»­ ñÇ­Ý»ñ·­ ñ³­ íáõÙ,­áñ­µÝ³í­¿É­å³ñ½ 㿪­ ÇÝã­ å»ë­ »Ý­ ·á­ ۳層Éáõ­ ų­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ ÏÇó ³ß­ ˳ñ­ ÑáõÙ,­»Ã»­Ùß­ ï³­ å»ë­ã·ïÝ­ í»Ý­Ùß³­ Ïáõ­ ó­ ÛÇݭݳ­ ˳­ ñ³­ ñáõ­ Ã۳ݭÑá­ ·³­ Íáõ­ Ã۳ݭï³Ï: ²Û­ ëûñ,­ ÇÝã­ å»ë­ ³Ûë­ ï»­ ë³­ ϳݭ ¹³­ ë³­ ϳñ­ ·áõÙ­ Ý»­ ñÁ,­ ³ÛÝ­ å»ë­ ¿É­ ÙÛáõë­ Ý»­ ñÁ,­ û¨ å³ñ­ ½áõ­ ݳÏ,­ ë³­ ϳÛÝ­ ãå»ïù­ ¿­ ϳñ­ ͻɪ­ ÙÇ­ ³Ý­ ·³­ Ù³ÛÝ­³Ýû­ ·áõﭻݭÑá·¨áñ­¨­ù³­ Õ³­ ù³­ ϳݭµ³­ ݳ­ í»­ ׳­ ÛÇÝ­í»ñÉáõ­ Íáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñáõÙ: óñ·Ù.­Ø³­ ݳ­ ë¿­ Ç

57

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

Ù.­ëí»ñ¹Éáí­/ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ­»õ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ­(ëÏǽ­ µÁ­Ý³­ Ëáñ¹`­#0-áõÙ)

Iå»­ñÁ:­Æñ­³é³ç­¹Ý»­Éáí­³Ûë­Ñ³ñ­óÁ,­´.

ñ»ÙÝ­ÇÝã­ å»ë­»Ý­ßÇÝ­ í³Í­ä»­ É»õ­ Ç­ ÝÇ­í»­ àõ­

ä³­ ñ³­ Ù³­ Ýá­ íÁ­íϳ­ Û³­ Ïá­ ãáõÙ­¿­ì.ÞÏ­ Éáíë­ Ïáõ §Ð³Ù­ µáõñ·­ ۳ݭѳ߭ Ç­ íÁ¦­»õ­Ñ³Ý­ ·áõÙ­¿­³Ûë Ó»õ­ ³­ Ï»ñå­ Ù³­ ÝÁ.­µáõ¹­ ¹³­ Û³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭÝÏ³ï­ Ù³Ùµ­ ä»­ É»õ­ Ç­ ÝÇ­ í»­ ñ³­ µ»ñ­ ÙáõÝ­ ùÁ­ ѳ­ í³­ ë³­ ñ³­ ½áñ­¿­³Ýï­ ñá­ åá­ ëá­ ýÇ­ ³­ Ûǭѳݭ ¹»å­²Ý¹­ ñ»Û­ ´»­ ÉÇÇ­ í»­ ñ³­ µ»ñ­ ÙáõÝ­ ùÇÝ­ (ä³­ ñ³­ Ùá­ Ýáí):­Àëï­ÞÏ­ Éáíë­ Ïáõ­§Îá­ ïÇÏ­È»­ ï³­ »õ­ áõÙ¦ ³Ýï­ ñá­ åá­ ëá­ ýÇ­ ³Ý­ û·­ ï³­ ·áñÍ­ í³Í­ ¿­ áñ­ å»ë å³ï­ ׳­ é³­ µ³­ ÝáõÙ.­ §á׳­ Ó»õÇ­ ëï»ÕÍ­ Ù³Ý å³ïñ­ í³Ï¦,­ §Ó»õÁ­ ÷á­ Ë»­ Éáõ­ ³éÇæ (ì.ÞÏ­ Éáíë­ ÏÇ­ §Ð³Ù­ µáõñ·­ ۳ݭ ѳ߭ Çí¦): àõ­ ñ»ÙÝ­ ä»­ É»õ­ Ç­ ÝÇ­ µáõ¹­ ¹³­ Û³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõÝÝ­ ¿É §å³ï­ ׳­ é³­ µ³­ ÝáõÙ­ ¿¦:­ ØÇ­ ³ÛÝ­ ûª­ ÇÝ­ ãDZ­ ÝÁ:­ à㭠û­ å³ñ­ ½³­ å»ë­ Ñݳñ­ ùÇ­ ÝÁ,­ ³ÛÉ ×³ß­ ³­ ÏÇó­»õ­í³ñ­ å»­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÇó­³Ý­ ¹ÇÝ­·ïÝ­ íáÕ­á׳­ Ó»õ­ »­ ñÇÝ.­÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Ûáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­Ïáã­ í³Í­ ¿­ å³ï­ ׳­ é³­ µ³­ Ý»­ Éáõ­ í³ï­ á×Á,­ ³ñ­ ¹³­ ñ³ó­ Ý»­ Éáõ­á׳­ ϳݭë˳ɭ Ý»­ ñÁ:­¸Ñ³ñ­ Ù³Ý »õ­ßáõÝ­ Û³­ óݭ仭 É»õ­ Ç­ ÝÇÝ­å»ïù­»Ý,­áñ­ å»ë­ ½Ç­ ³Ý­ ѳ­ ë³­ Ý»­ ÉÇ­ ¹³é­ ݳ­ ùÝ­ ݳ­ ¹³­ ï³­ Ï³Ý ëɳù­ Ý»­ ñÇ­ ѳ­ Ù³ñ,­ áñá­ Ý»­ ÉÇ­ ÑÇÝ­ ·»­ ñáñ¹ ã³­ ÷áõ­ ÙÁ­ Ýñ³­ ѳ­ Ù³ñ­ ³ÛÝ­ ï»Õ­ ¿,­ áñ­ ï»Õ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­¿­·ñ»É­³é³Ýó­áõßù­¹³ñÓ­ Ý»­ Éáõ­ù»­ ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ »õ­ á׳­ µ³­ Ýáõ­ Ã۳ݭ ϳ­ ÝáÝ­ Ý»­ ñÇÝ:­ §²ñ³ñ­ ãǦ­ Ëáë­ ùÁ­ å³ïë­ å³ñ­ íáõÙ­ ¿ Ãß­ ݳ­ Ù³­ ϳݭ ëá­ Õáë­ ÏáõÙ­ Ý»­ ñÇó­ å³ßï­ å³­ ݳ­ ϳݭÑÇÙ­ ݳ­ íá­ ñáõÙ­ Ý»­ ñǭɳí­Ï³ñ­ ·³­ íáñ­ í³Í ѳ­ Ù³­ ϳñ­ ·áí:­¸ñ³Ý­ óÇó­ÑÇÙ­ ݳ­ ϳ­ ÝÁª­÷Ç­ ÉÇ­ ëá­ ÷³­ Û³­ ϳݭå³ï­ ׳­ é³­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛáõÝÝ­¿,­áñÝ ³å³­ Ñá­ íáõÙ­ ¿­ å³ßï­ å³­ Ýáõ­ Ã۳ݭ Ñáõ­ ë³­ ÉÇ­ áõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ §¹³­ ï³ñ­ Ïáõ­ ÃÛáõݦ­ ϳ­ ˳ñ­ ¹³­ Ï³Ý Ëáë­ ùáí:­ ¶³­ Õ³­ ÷³ñÝ­ ³ÛÝ­ ¿,­ áñ­ ï»ùë­ ïÁ ѳݭ ·»ó­ ÝÇ­ §ïÇ­ »­ ½»­ ñ³­ ϳݭ ½ñá­ ÛǦ­ Áݹ­ ѳ­ Ýáõñ­ ѳۭ ï³­ ñ³­ ñÇÝ­ (¶»­ ÝÇë),­ »õ­ ³Û¹­ ų٠³ñ­ ¹»Ý­³Ù»Ý­ÇÝã­ÃáõÛ­ É³ï­ ñ»­ ÉÇ­¿: ÆÝ­ ùÁ`­·ñá­ ÕÁ,­·Ý³­ ѳ­ ïáõÙ­¿­³Û¹­ÑÇÙ­ ݳ­ íáñ­ ٳݭݻñ­ Ùáõ­ Íáõ­ ÙÁ­áñ­ å»ë­·Éá­ µ³É­Ñ³Ûï­ Ý³­ ·áñ­ Íáõ­ ÃÛáõ­ Ý,­ »õ­ ³ñ­ ¹»Ý­ ϳ­ ñ»õ­ áñ­ ã¿, Ñ»·­ ݳݭ ùáí,­Ã»±­³é³Ýó­¹ñ³.­§â³­ å³­ »õ­ Á¦ª­ §³é³­ çÇÝ­ í»åÝ­ ¿­ ѳ­ ٳ߭ ˳ñ­ ѳ­ ÛÇÝ ·ñ³­ ϳ­ Ýáõ­ Ã۳ݭٻç,­-­Ñ³Û­ ï³­ ñ³­ ñáõÙ­¿­Ý³, -­áñÇ­·áñ­ Íá­ Õáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­Ï³­ ï³ñ­ íáõÙ­¿­µ³­ ó³ñ­ ӳϭ ¹³­ ï³ñ­ Ïáõ­ Ã۳ݭ Ù»ç¦:­ ܳ­ ˳­ ϳ­ ñ³­ å»­ ïÇ­Ñå³ñ­ ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­§â³­ å³­ »õ­ Ǧ­ï»ùë­ ïáõÙ­½·³ó­ íáõÙ­¿­÷᭠˳­ µ»­ ñ³­ ϳݭٳ­ ϳñ­ ¹³­ Ïáí.­ÑÇÙ­ ݳ­ íá­ ñáõ­ ÙÁ­§¹³­ ï³ñ­ Ïáõ­ ÃÛ³Ùµ¦ ÝÙ³­ Ý»ó­ íáõÙ­ ¿­ Ùá­ ·³­ ϳݭ ³é³ñ­ ϳ­ Ý»­ ñÇ ·áñ­ Íá­ Õáõ­ ÃÛ³­ ÝÁª­ ÇÝù­ ݳ­ Ñá­ ëÇ,­ áñáí­ Ï³­ ñ»­ ÉÇ ¿­ §Ïñ³­ ϻɭ ³Ûë­ Ï»ÕÍ­ ³ß­ ˳ñ­ ÑÇ­ ѳ­ Û»­ ɳ­ å³ï­ ·Ý­ ¹Ç­ íñ³¦,­ ϳ٭ Ñ»Ýó­ ϳ­ í»­ ·Ý­ ¹³ó­ ñÇ,­ áñÁ­ ÇÝã­ -áñ­ µ³­ ÝÁ­ ÷᭠˳­ Ï»ñ­ åáõÙ ¿­áãÝ­ ãÇ: ØÇ­ ų­ Ù³­ ݳϭ ·ñ­ ãáõ­ Ã۳ݭ ѳ­ Ù»ëï­ ÙÇ­ çá­ óÁ §áצ­ Ñ³ë­ Ï³­ óáõ­ ÃÛ³­ ÝÁ­ ³ÝáõÝ­ ¿­ ïí»É,­ »õ Ýáñ,­ ï³­ ñû­ ñÇ­ ݳϭ ½»Ý­ ùÁ,­ å»ïù­ ¿­ ³Û¹

58

ÙÇë³ù­- γñͻ٠ݳ»õ Ñ»ïá: ·³·ÇÏ - γñ»ÉDZ ¿ ³ë»É, áñ ÏñáÝÝ»ñÇ Ù»ç Ï³Ý é»·ñ»ëÇí »õ åñá·ñ»ëÇí ÏñáÝÝ»ñ: ÅÇñ³Ûñ - γ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý: ²½³ï³ÙÇï ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ ÁݹáõÝáõÙ »Ý ¹³: ÙÏñïÇã - ÆëÏ ¹³ ³ñ¹³ñ³óÝáõ±Ù ¿ ˳ã³Ïñ³ó ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ: ÅÇñ³Ûñ - Ôáõñ³ÝÇ ³ÝóÛ³É ¹³ñÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ß³ï å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý »Ý: ²Û¹ íÇ׳ÏÁ ÷áË»Éáõ ѳٳñ ß³ï µ³Ý»ñ »Ý íï³Ý·íáõÙ: ·³·ÇÏ - ºñµ ͳé³ÛáõÙ ¿Ç ²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ, Ùï³ÍáõÙ ¿Ç, áñ ³Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Á ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñ ¿ ÙÕáõÙ, µ³Ûó ´áõ¹¹³ÛÇ ³ñÓ³ÝÇ å³ÛûóáõÙÇó Ñ»ïá, ³ñÓ³Ý, áñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ù»Í ëÇÙíáÉ ¿ñ, ´³ÙdzÝÇ ´áõ¹¹³Ý, »ë ѳëϳó³, áñ ¹³ ¿Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ã¿, áñ Ù»Ýù ѳëϳÝáõÙ »Ýù: ÅÇñ³Ûñ - ¸áõù ×Çßï »ù, Ýñ³Ýù å³Ûù³ñáõÙ »Ý §É³í ÑÇÝ ûñ»ñǦ »õ áã ³½³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÙÇë³ù- γñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ âÇݳëï³ÝÁ ûõ³ÏáËáõÙ ¿ modevnite, »Ã» ³ÛÝï»Õ ãϳ ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝ, áñÁ Ñ»Ýó Ó»ñ ³ë³Í ѳÛï³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ÅÇñ³Ûñ - âÇݳëï³ÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µÝáñáᯐ áñå»ë Éáõë³íáñÛ³É ¹»ëåáïǽÙ: ÙÏñïÇã- ´éݳå»ïáõÃÛáõÝ... ɳí ÇÙ³ëïáí: ÅÇñ³Ûñ - àñáß Ï»ïÇó Ýñ³Ýù ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³É: ÊáëáõÙ ¿Ç Ù³ñ¹áõ áõÕ»ÕÝ áõëáõÙݳëÇñáÕ ÙÇ ³Ù»ñÇϳóÇ ·ÇïݳϳÝÇ Ñ»ï, áñÝ ³ß˳ï»É ¿ Ö³åáÝdzÛáõÙ: ºë ѳñóñÇ. ÇÝãáõ± ׳åáݳóÇÝ»ñÁ ÙÇßï ÏñÏÝûñÇݳÏáõÙ »Ý »õ ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ: ܳ ³ë³ó, áñ ѳëϳó»É ¿ ¹³, »ñµ »Õ»É ¿ Ö³åáÝdzÛáõÙ: ºñµ»ù 2-ñ¹ ï»ÕáõÙ ·ïÝíáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ ùÝݳ¹³ï»É ³é³çÇÝÇÝ: ÙÇë³ù- ´³Ûó ¹³ ϳñÍ»ë ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝù ¿ ÑÇß»óÝáõÙ: ÅÇñ³Ûñ - 2-ñ¹ ï»ÕáõÙ ·ïÝíáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ ùÝݳ¹³ï»É ³é³çÇÝ ï»ÕáõÙ ·ïÝíáÕÇÝ: ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ³ëáõÙ »Ý` »ë ϳñáÕ »Ù ùÝݳ¹³ï»É Ç٠ջϳí³ñÇÝ: ¸³ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ¿: ²ñ»õÙáõïùÇ Ù³ñ·³ñÇïÁ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý ÙÇïùÝ ¿: ê³ ¿ ²ñ»õÙáõïùÁ: ø³ÝÇ ¹»é ¹áõù ¹³ ãáõÝ»ù, ¹áõù ÷áùñ-ÇÝã Ñ»ï »ù ÙÝáõÙ: àñáß Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ã»Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, û ÇÝã ³ë»É ¿ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý ÙÇïù: ·³·ÇÏ - ºë áõ½áõÙ »Ù ÙÇ ÷áùñ Ùáï»Ý³É Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ: ÅÇñ³Ûñ - Øáï»ó³Ýù: ¥ÍÇͳÕáõÙ ¿¤: ³ñ³ - ØÇ° ³Ýѳݷëï³óÇñ, ï³ÝÝ »ù, ¶³·á:

¿Éɳ- àõñ»ÙÝ Çñ»Ýù ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ÙݳÉ

»ñÏñáñ¹Á: ÅÇñ³Ûñ - ØdzéųٳݳÏ: ¿Éɳ - ´³Ûó ÙÇßï ¿ ³Û¹å»ë »Õ»É, ǵñ»õ ù³-

Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ âÇݳëï³ÝÝ ¿ »Õ»É ³é³çÇÝÁ, áã Ö³åáÝdzÝ: ÅÇñ³Ûñ - ²ñ¹³ñ»õ, Ù»Í ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ âÇݳëï³ÝÝ ¿: ÙÇë³ù- ƱÝã ÇÙ³ëï áõÝÇ åñá·ñ»ë µ³éÝ ³Ûëûñ, »Ã» ³éѳë³ñ³Ï áõÝÇ: ÅÇñ³Ûñ - ºÃ» ËáëùÁ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý åñá·ñ»ëÇ Ù³ëÇÝ ¿, ÇѳñÏ», ³Ûá: سñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·áõ ï»ë³Ï»ïÇó` so so: ºñµ å³ï»ñ³½ÙÇ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³, ï»ë³, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ÝáõÛÝ /ѳۻñ»Ý/ í³Ûñ»ÝÇÝ »Ý: ´³Ûó ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 ¹³ñ Ç í»ñ ¹»ÙáÏñ³ïdzÛÇ ·³Õ³÷³ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ... É»õáÝ- ØÇë³ùÝ ³ëáõÙ ¿ ÇÝãáõ áã »ñÏáõëáõÏ»ë ¹³ñÇó ³í»ÉÇ: ÅÇñ³Ûñ - ü³Ýï³ëïÇÏ ¿, áñ Ï³Ý Çñ³í³Ï³ñ·»ñ /óÏáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÁ/, áõñ ³é³íáïÛ³Ý 4ÇÝ áã áù ãÇ Ã³ÏáõÙ ¹áõéÁ »õ ³ëáõÙ Æí³Ý Æí³ÝáíÇã... É»õáÝ­- ñ âåùàìè: ÅÇñ³Ûñ - ºí ë³ ·ñ»Ã» áÕç ³ß˳ñÑáõÙ, µ³Ûó ¹»é Ï³Ý é»ÅÇÙÝ»ñ, áõñ Ñ»Ýó ³Ûëûñ ¹³ ¹»é ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ: ³ñ³ - г, Áï»Ýó ãDZ... ·Çß»ñÁ ѳí³ù»É »Ý ïÝ»ñÇó: ¿Éɳ- â·Çï»Ù, µ³Ûó »ë ¿É »Ù í³Ë»ÝáõÙ ¹ñ³ÝÇó:

58 ±


00_______

ÅÇñ³Ûñ - ²ñ»õÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ

áã áù ³Û¹å»ë ãÇ Ï³ñáÕ í³ñí»É ÇÝÓ Ñ»ï, »ë áõݻ٠Çñ³íáõÝùÝ»ñ` ³½³ï ËáëùÇ »õ ³ÛÉÝÇ: ¸³ ѳٳñáõÙ »Ù Ù»Í ³é³çÁÝóó: ÆÝãå»±ë Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, áñ ³Û¹ù³Ý ëáíáñ ¿ñ ¹ÇÏï³ïáõñ³ÛÇ, µéݳïÇñáõÃÛ³Ý, »Ï³í ¹»ÙáÏñ³ïdzÛÇ, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³åß»óáõóÇã ¿: ÙÇë³ù- Àëï Çë, ¹³ áã ³ÛÝù³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËݹÇñ ¿, áñù³Ý ųٳݳÏÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý, áã û ÷áñÓÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý »õ Ù³ñ¹áõ µÝáõÛÃÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýù ¿, ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ï Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý: سñ¹ÇÏ ·áõó» ùÇã »Ý ÷áËí»É »õ ó³Ýϳó³Í å³ÑÇÝ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï, ϳñáÕ »Ý óáõó³µ»ñ»É Çñ»Ýó í³Ûñ»ÝáõÃÛáõÝÁ: àõÕÕ³ÏÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Û¹å»ë ·áñÍáõÙ: ÅÇñ³Ûñ - ºë ѳí³ïáõÙ »Ù ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áã` Ù³ñ¹Ï³Ýó: ºÃ» ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ûñÇÝ³Ï³Ý »Ý, »Ã» ϳÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý, ûñ»ÝùÁ ·áñÍáõÙ ¿... ÙÇë³ù- γñÍáõÙ »ù ³ÝÏ³Ë ï»ÕÇó áõ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ÝáõÛÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÏÉÇÝ»±Ý: ²ë»Ýù, ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñóÝ»Ý áõ ï»Õ³÷áË»Ý áõñÇß ï»Õ, ³ñ¹Ûáù ¹ñ³Ýù ϳß˳ﻱÝ: ÅÇñ³Ûñ - ´Ý³í áã: ¸³ »ñϳñ ·áñÍÁÝóó ¿: ´³Ûó ¹áõù ϳñáÕ »ù ÷áË»É Ó»ñ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: úñÇݳÏ, гñ³í³ÛÇÝ Îáñ»³ÛáõÙ áõÅ»Õ ¹ÇÏï³ïáõñ³ ¿ñ, áõ٠ϳëϳÍáõÙ ¿ÇÝ, ³ë»Ýù, ÏáÙáõÝÇëï ÉÇÝ»Éáõ Ù»ç, í»ñ³óÝáõÙ

¿ÇÝ: ´³Ûó 25 ï³ñÇ ùñïݳç³Ý ³ß˳ï³ÝùÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýó ٳϳñ¹³ÏÁ ß³ï µ³ñÓñ³ó³í: ºë 1987-ÇÝ ³ÛÝï»Õ ¿Ç, »ñµ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ óáõÛó»ñ ¿ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¹»ÙáÏñ³ïdzÛÇ å³Ñ³Ýçáí: Üñ³Ýù Í»Íí»óÇÝ... ¿Éɳ - Ì»Íí»óÇÝ, µ³Ûó ³ë»óÇÝ: ÅÇñ³Ûñ - ºñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó ÙÇçÇÝ Ë³íÁ ÷áÕáó »É³í, ³ë»Éáí. »Ã» ³ÛÅÙ µ³ñ·³í³×áõ٠ϳ, Ù»Ýù ݳ»õ Ëáë»É »Ýù áõ½áõÙ: ²Ûëûñ, ϳñáÕ »Ù ³ë»É, áñ гñ³í³ÛÇÝ Îáñ»³Ý ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý »ñÏÇñ ¿: ºë ã»Ù ѳí³ïáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºë ã»Ù ѳí³ïáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¹»ýÇóÇïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: г۳ëï³ÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ »ë ã»Ù ϳñÍáõÙ, áñ ¹³ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñݳñ³íáñ ¿: ²Ûë »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ »ë Ïáõ½»Ý³ÛÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ, áñ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»ñ: ²Ûëûñ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ÙÇ³Ï ³ñ¹³ñ³óáõÙÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ý ¿, ÝáõÛÝÇëÏ ¹ÇÏï³ïáõñ³ÛÇ ¹»åùáõÙ: ¸³ ÏÝ»ñíÇ: ÙÇë³ù- àõ±Ù ÏáÕÙÇó ÏÝ»ñíÇ: ÅÇñ³Ûñ - øá ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó: ÙÇë³ù- ÆëÏ »Ã» »ñÏÇñÁ ïáõÛÅÇ ¿ »ÝóñÏíáõÙ ÙdzÛÝ í³ñã³Ï³ñ·Ç ³íïáñÇï³ñ ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éá±í: ÅÇñ³Ûñ - î»ë»ù, ûñÇݳÏ, äÇÝáã»ïÁ, »Ã» ݳ µ»ñáõÙ ¿ µ³ñ·³í³×áõÙ, ϳñáÕ »Ýù Ý»ñ»É Ýñ³Ý: ÙÏñïÇã - ØÇ ³åáõß Ñ³ñó ï³Ù, ѳ±: ²ë»Ýù, û ³Û¹ ÝáõÛÝ ²Ù»ñÇÏ³Ý ÏáñóÝÇ Çñ ѽáñáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ¹»Ý Æñ³ùÁ Çñ»Ý ãÑ»ï³ùñùñÇ, ³ÛëÇÝùÝ` ïÝï»ë³å»ë Ãáõɳݳ, ÝáõÛÝ ³Û¹ ´áõßÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ ϳß˳ﻱÝ, û± ݳ ß³ï Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ϲ³éݳ µéݳϳÉ, ÝϳïÇ áõݻ٠ݳ»õ Ýñ³ ݳ˳·³Ñ ÁÝïñí»Éáõ ï³ñûñÇÝ³Ï Ï»ñåÁ, áñÝ Ñ»Ýó ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ã»ñÇ ÉÇÝ»Éáõ ³å³óáõÛóÝ ¿: ÅÇñ³Ûñ - ÖÇßï ¿, ´áõßÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ Ñ³ñà »õ ³ñ¹³ñ³óÇ ã¿ÇÝ: ´³Ûó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹áõù Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ù ùÝݳ¹³ï»Éáõ, ϳ ³½³ï Ù³ÙáõÉ: úñÇݳÏ, í»ñç»ñë Ññ³å³ñ³Ïí³Í Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ ß³ï ½³ñÑáõñ»ÉÇ ¿ÇÝ, µ³Ûó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹ñ³Ýù Ù»çï»Õ »É³Ý: Î³Ý Çñ³í³Ï³ñ·»ñ, áõñ ÝÙ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ÉÇáíÇÝ ³ÝÑݳñ ÏÉÇÝ»ñ: ÙÏñïÇã - Ø»½ Ùáï ¿É ¿ ³Û¹å»ë: ÆÝã áõ½áõÙ »ë ³ë³, áãÇÝã ãÇ ÷áËíáõÙ: ÅÇñ³Ûñ/ѳۻñ»Ý/ - ²¹³Ýù ¿: ·³·ÇÏ - ì»ñ³¹³éݳÝù Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý... /ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ï»ë §³¦ #2/ ³ýÕ³Ýëï³Ý / µáõ¹¹³ÛÇ ³ñÓ³ÝÁ µ³ÙdzÝáõÙ /å³ÛÃÛáõÝÇó ³é³ç »õ Ñ»ïá

Z

±

F

H

K

M

X

G

59

Ñ³ë­ Ï³­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ ³Ï­ Ý»­ ñ»õ­ ³­ µ³ñ,­ Ù»­ ÏÁݹ­ ËÇ:­²ÛÝ­ å»ë­áñ­ä»­ É»õ­ Ç­ ÝÇ­í»­ å»­ ÙÇßï­÷á­ ñáõ٭ɳí­Ï³Ù­í³ï­á×Ç­Ý߳ݭ Ý»ñ­áñá­ Ý»­ ÉÁ,­ »Ã»­ û·ï­ í»Ýù­ §Generation­ §P¦-Ç Ó»õ­ ³­ Ï»ñ­ åáõ­ ÙÇó,­ ÏÝ­ ß³­ ݳ­ ÏÇ­ §áñ᭠ݻɭ ë»õ ϳ­ ïáõ,­áñÁ­»ñ­ µ»ù­ãÇ­»Õ»É­Ùáõíë»Ý­ Û³­ ÏáõÙ,­ »õ­ áñÁ­ »ñ­ µ»ù­ ãÇ­ ÉÇ­ Ý»­ Éáõ¦:­ γ­ í» ·Ý­ ¹³­ óÇ­ ñÁ­ É³í­ å³ßï­ å³­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ ¿­ í³ï ³ñ­ Ó³­ Ïǭѳ­ Ù³ñ: Üñ³­ Ýß³­ ݳ­ éáõ­ Ã۳ݭ ï³Ï­ µ³­ é»­ ñÁ­ í»­ ñ³Í­ íáõÙ­ »Ý­ µ³­ é»­ ñÇ­ ëï­ í»ñ­ Ý»­ ñÇ,­ µ³­ é»­ ñÇ áõñ­ í³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ:­ ´³­ éÁ­ ½³ñ­ Ù³­ ݳ­ ÉÇ­ á­ ñ»Ý Ù³ï­ ã»­ ÉÇ­ ¿­ ¹³é­ ÝáõÙ.­ ³ÛÝ­ ϳ­ ñ»­ ÉÇ­ ¿­ ½»­ ï»­ ջɭ ó³Ý­ ϳ­ ó³Í­ ï»­ ÕáõÙ,­ ÙÇ­ ³­ íá­ ñ»É­ ³ÛÉ µ³­ éÇ,­ Ïáñó­ ݻɭ »õ­ Ùá­ é³­ ݳÉ:­ ´³­ éÇ­ í»­ ñ³ó­ ٳݭ ÷áñ­ ÓÁª­ áñ­ å»ë­ ³Û¹­ åÇ­ ëÇÝ­ óáõ­ ó³¹ñ­ í³Í­¿­§Generation­§P¦-Ç­Ï»Ýï­ ñ᭠ݳ­ ϳݭٳ­ ëáõÙª­â¿­¶»õ­ ³­ ñ³­ ÛÇ­½»­ Ïáõó­ Ù³Ý Ù»ç:­ ä³ñ­ ½áõ­ ݳϭ ÙÇ­ Ñݳñù­ ¿­ ˳­ Õ³ñÏ­ íáõÙ­ »ñ»ù­ »Õ³­ ݳ­ Ïáí.­ ݳ˭ §wow¦­ Ïá­ Ù»ñ­ óÇ­ áÝ­ÙÇ­ ç³ñ­ Ïáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ï»ñ­ ÙÇÝ­¿­¹³ñÓ­ íáõÙ,­³Û­ Ýáõ­ Ñ»­ ï»õ­¹³­÷᭠˳­ µ»­ ñ³­ µ³ñ­Áݹ­ ɳÛÝ­ íáõÙ­¿­»õ,­í»ñ­ ç³­ å»ë,­ÁÝï­ ñá­ íÇ­Ïɳ­ ÝáõÙ­ ³Ûë­ Ï³Ù­ ³ÛÝ­ µ³­ éÁ:­ ºí­ ³Ñ³­ ³ñ­ ¹»Ý­ ѳÛï­ ÝÇ­ ³ë³ó­ í³Í­ ùÁ`­ §Ù³ñ­ ¹Áª­ Ù³ñ­ ¹áõÝ­ ·³ÛÉ­ ¿¦,­ ÑÝ­ ãáõÙ­ ¿­ áñ­ å»ë­ §í³­ áõ, í³­ áõ,­í³­ á­ õ¦,­Ñá­ ¹³­ µ³ßË­Ëáë­ ùÇ­ÑÝã­ ÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ­ ÷᭠˳­ ñ»Ýª­ ѳ­ ãáó,­ Ýß³­ ݳ­ Ïáõ­ ÃÛ³Ý ÷᭠˳­ ñ»Ýª­³Ýóù: ´³­ ó³ñ­ ӳϭ ÝáõÛ­ ݳ­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ,­ ³Û¹­ §í³­ áõ,­í³­ áõ,­í³­ áõ¦­½³­ í»ß­ ï³­ ϳݭµ³­ éÁ,­áñÁ ·ñ­ í³Í­ ¿­ §Generation­ §P¦-Ç­ í»ñ­ çÇÝ ¿çáõÙ,­ ÁÝ­ ϳɭ íáõÙ­ ¿­ áñ­ å»ë­ áÕç­ í»­ åÇ ³Ù­ ÷á­ ÷áõÙ:­ ²Ûë­ µÝ³­ ½³Ý­ ó³­ Ï³Ý­ íï³Ý­ ·Ç ¹»Ù­Ñ³Ý­ ¹Ç­ ٳݭ³ñ­ Å»±­³ñ¹­ Ûáù­Ëá­ ë»É­ÝáõÛ­ ݳ­ µ³­ Ýáõ­ Ã۳ݭ Ù³ë­ Ý³­ ÏÇ­ ¹»å­ ù»­ ñÇ­ Ù³­ ëÇÝ (§µ³­ ó»­ Éáí­ ¹áõ­ éÁª­ »ë­ Ýë­ ï»­ óÇ­ Ýë­ ïá­ óÇÝ, Ýñ³­ ÏáÕ­ ùÇݦ,­ §ë»õ­ »­ éáõÝ­ ݳ­ Û»­ óÇ­ ³é³ë­ ï³­ ÕÇÝ,­ ·É­ ËÇë­ ¹Ý»­ Éáí­ Í³­ ɳͭ Ó»é­ ù»ñë¦, §³ÏÝ­ ѳۭ ïá­ ñ»Ý­Ýϳ­ ï»­ ÉÇ­Ñáë­ ùÁ¦,­ï»ëª­àõÉ­ Û³­ Ýáí).­àÕ筳߭ ˳ñ­ ÑÁ­ÝáõÛ­ ݳ­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­¿ µ³­ éÇë­ µáõÝ­ ÇÙ³ë­ ïáí­ (§ÏÇ­ ÝáÝ­ ϳñ­ ¹³­ ï³ñÏ­ï³­ ÝÁ­Ñ»­ éáõë­ ï³­ ï»­ ëáõ­ ÃÛ³Ùµ­óáõ­ ó³¹ñ­ í³Í­ ÙÇ­ ³ÛÉ­ ÏÇ­ ÝáÝ­ ϳ­ ñÇ­ Ýϳ­ ñ³­ ѳݭ Ù³Ý Ù³­ ëÇݦ),­ »õ­ Ýß³­ ݳ­ ÏáõÙ­ ¿­ ÝáõÛ­ ݳ­ µ³­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ µ³­ éÇë­ Ý»Õ­ ÇÙ³ë­ ïáí­ ãϳ:­ ºí­ áã ÙÇ­µÍ³ËÝ­ ¹Çñ­ùÝ­ ݳ­ ¹³ï­ãǭϳ­ ñáÕ­Ïß­ ï³Ù­ µ»É: ¸³­¹»é­áãÇÝã,­áñ­§â³­ å³­ »õ­ Ǧ­Ñ»­ ÕÇ­ ݳ­ ÏÇÝ­ãǭѳ­ çáÕ­ íáõÙ­³Ý­ ϳ߭ ϳݹ­·ñ»É­·ñ³­ ϳݭɻ½­ íáí:­ÆÝã­³ñ³Í,­¹Ç­ óáõù,­ä»­ É»õ­ Ç­ ÝÇݭѳ­ çáÕ­ íáõÙ­¿­ï³­ ë³­ ϳݭÃí³­ ϳݭ Ý»­ ñÇ Ùï³­ íá­ ñ³­ ϳ­ ÝÇ­Ëáë­ ùÁ­á׳­ íá­ ñ»É­ëáëÏ­·ñ­ ù³­ ÛÇÝ­ëåÇ­ ï³Ï·­ í³ñ­ ¹Ç­ ³­ ϳ­ ÝÇ­Ù³­ ϳñ­ ¹³­ Ïáí (§ÇëÏ­ ÇÝã­ å³ï­ ׳­ éáí¦,­ §¹áõù­ ϳñ­ ÍáõÙ »ù¦,­§³Ù»­ Ý»õ­ Çݦ):­ØÇ­ »õ­ ÝáõÛÝ­¿,­ã¿±­áñ §³ñ­ ï³­ µ»ñ­ í³Í­ÙÇï­ ùÁ­ëáõï­¿¦­(»õ­ã³ñ­ ï³­ µ»ñ­ í³­ ÍÁª­ ÝáõÛÝ­ å»ë),­ ÙÇ­ »õ­ ÝáõÛÝ­ ¿­ §Ëáë­ ù»ñÝ­³Ý­ Ëáõ­ ë³­ ÷»­ ÉÇ­ á­ ñ»Ý­¹»Ù­Ï³é­ ݻݭÇñ»Ýù Çñ»Ýó¦:­àõë­ ïÇ,­Ï³­ í»­·Ý­ ¹³ó­ ñáí­³ß­ ï³­ -

59

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ­ ³ÝÏáÝó»åï ________ ...áõ­ ________ óáõó³­��³Ý­¹»ë ________ ________ ________ 2004­Ãí³­ ϳ­ ÝÇ­÷»ïñ­ í³­ ñÇ ________ ________10 12-ÇÝ­Æñ³­ Ý Ç­Ù³Û­ ñ ³­ ù ³­ Õ ³ù ________ »ѭ ñ³­ ÝáõÙ,­ÜÇ­ ³­ í³­ ñ³Ý ________ ________ ³ñ­ í »ëï­ Ý »­ ñ Ç­ëï»Õ­ Í ³­ ·áñ­ ͳ­ ________ ________ ϳݭϻÝï­ ñá­ ÝáõÙ­µ³ó­ í»ó ________ Éáõ­ ë³Ý­ ϳ­ ñÇã­ Ý»ñ­Þ³­ ù¿­²ÙÇ­ ________ ________ ñ»­ ³Ý­ä»ï­ ñá­ ë»­ ³­ ÝÇ­»õ­ìé³Ù ________ Ïáµ­ Û³­ ÝÇ­óáõ­ ó³­ Ñ³Ý­ ¹»­ ëÁ: ________20 г­ ________ Þ³­ ù ¿Ý­½ñáõ­ ó áõÙ­¿­ë³­ Ï ³­ í³­ ________ ________ Ëáë­ìé³­ ÙÇ­Ñ»ï: ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

I

60

ß³­ù ¿. ƱÝãáõ »õ ÇÝãå»ë óáõó³Ñ³Ý¹»ë¹ µ³óí»ó Æñ³-

íé³Ù.òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ í³ÛñÁ, ³ÙµáÕç ѳٳÉÇñÁ ³ñ-

ÝáõÙ: íé³Ù. ºñ»ù ï³ñÇ ³é³ç ÷áñÓ »Õ³í Æñ³Ý ·Ý³Éáí, µ³Ûó ãѳçáÕí»ó. ³Ûë ³Ý·³Ù áñáß»óÇ ÇÝã ·Ýáí ¿É ÉÇÝÇ ·Ý³É, ѳïϳå»ë, áñ ϳñ Éáõñç Ññ³í»ñÁ , ïáÙëÁ »õ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ß³­ù ¿. àñ»õ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõݻDZñ Æñ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É »õ ³ñ¹Ûáù ѳÙÁÝϳ±í å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ¹ ï»ë³Íǹ Ñ»ï: íé³Ù.ÆÝã áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ç, µ³Ûó ï»ë³Íë ³í»ÉÇ ß³ï ¿ñ` ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñë: îå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñë ³í»ÉÇ ß³ï ¹ñ³Ï³Ý »Ý, ù³Ý »ë ëå³ëáõÙ ¿Ç: ß³­ù ¿. ÆÝãå»±ë ¿ñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ, óáõó³¹ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ, í³ÛñÁ, ѳݹÇë³ï»ëÁ, ÇÝãå»±ë »ë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³Û¹ µáÉáñÁ:

ï³Ï³ñ· ¿ñ, ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¹³ÑÉÇ×Ý»ñ ¿ÇÝ, Çñ»Ýó ϳ½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛ³ÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ݳ˳ÝÓ»É: äñáý»ëÇáÝ³É Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³ÛÝù³Ý µ³ñÓñ ¿, áñ ¹áõñë ¿ Ù»ñ »ñ»õ³ÝÛ³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇó: ß³­ù ¿. Æñ³ÝóÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõ±Ù »Ý Ù»ñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ ³Ûó»ÉáÕÝ»ñÇó, í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ç±Ýã ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ óáõó³µ»ñáõÙ: íé³Ù.ºñ»õ³ÝÛ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÇÝ ÃáÕÝ»Ýù ÙÇ ÏáÕÙ. Æñ³ÝóÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÝ ÇÝÓ ³åß»óñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ: Üñ³Ýù ùñùñ»óÇÝ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, µÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ»Ýó ѳٳñ ³ÛÝù³Ý ³Ýëå³ë»ÉÇ ¿ñ, áñ ³ÛÝù³Ý µ³Ý ϳñáÕ ¿ Ïáõï³Ïí»É »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ ù³é³ÏáõëÇ ÏÇÉáÙ»ïñÇ Ù»ç:

60


shakeh

00_______

±

·Ý»óÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ µÝáõÃÛáõÝ: ÆѳñÏ», å³ñëÇÏ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ѳñóÝáõÙ ¿ÇÝ, û ë»õëåÇï³ÏÝ»ñÇ, û ѳÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ß³­ù ¿. Þ³ï ÄÉ³ï »ë ËáëùÇ Ù»ç: àõñÇßÁ ùá ÷á˳ñ»Ý ѳ½³ñ áõ ÙÇ Çñ³Ï³Ý áõ ³ÝÇñ³Ï³Ý µ³Ý»ñ Ïå³ïÙ»ñ: гÛáó ²ÏáõÙµáõÙ ¿É óáõó³Ñ³Ý¹»ë áõÝ»ó³ù: ¸³ DZÝãå»ë ÁÝóó³í: íé³Ù.гۻñÁ ß³ï å³ëÇí ¿ÇÝ, ûå»ï Ù»½ ³Ýí׳ñ ïñ³Ù³¹ñí»ó ¹³ÑÉÇ×Á Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù, µ³Ûó ѳۻñÇó ùã»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ: ß³­ù ¿. гçáÕáõÃÛáõÝ ù»½ å³ñëÏ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ³ÏÝϳÉÇùáí` óï»ëáõÃÛáõÝ:

Z

F

H

K

M

X

G

61

³

³

61

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

±

ñ³ÏÁ å»ïù ¿ å³ñ½³å»ë ßñç»É ³é³ÝóùÇ ßáõñçÁ, áã, ãå»ïù ¿ ͳÕñ³å³ï×»Ý»É ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ (¹³ µ³ñ¹ µ³Ý ¿), ³ÛÉ í³ñϳµ»Ï»É ³ÛÝ: ÆÝãå»ë: ì»ñ³Ùµ³ñÓ µ³é»ñÁ å³ñï³ë»Éáí` ³Ûɳݹ³Ï»É (§í³í³ßáõï áÕç³ËáÑáõÃÛáõݦ, §ïñÇå»ñ³ÛÇÝ µáõÝÇÝÛ³Ý Ù³ñ³·Ý»ñ¦, §Ñá·»õáñ ³Õµ³ï³ñ¦, §Ñá·áõ åáéÝϳå³ÑÝ»ñ¦: êïáñÇÝ Ëáëù»ñ Ùß³Ï»É µáõéÉ»ëÏáí (§ÇÝùÝÇÝ ÍÇÍÇÏÁ¦, §í»ñóñ»ù ¿ùëï³½Á (ÃÙñ³ËáïÁ) »õ ÉáõÍ»Ýù ³ÛÝ ³µëáÉÛáõïáõÙ (ûÕáõÙ)¦): ìë»ÙÁ ëïáñÇÝ Ë³éÝ»ÉÁª Áݹáõå ÙÇÝã»õ ³Ý׳ݳã»ÉÇáõÃÛáõÝ, ÙdzÏó»É ãÙdzÏóíáÕÁ, ËáëùÁ ѳëóÝ»É ³µëáõñ¹Ç, ÙÇÝã»õ µ³µ»ÉáÝÛ³Ý Ë³éݳß÷áÃáõÃÛ³Ý: ä»É»õÇÝÇÝ ÇÝãáõ ¿ ³Û¹ù³Ý Ññ³åáõñáõ٠ųñ·áÝÁ, ÉÇÝÇ ¹³ ·áÕ³Ï³Ý ý»ÝÛ³Ý, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ëɻݷÁ, û ·áí³½¹³ÛÇÝ Ýáñ É»½áõÝ: ²ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ÇÝùÁ` ·ñáÕÁ. §îÕ»ñùÇ ËáëùÇ Ù»ç ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ áõŠϳ¦, »õ §Ýñ³Ýó ÅËáñÇ ³Ù»Ý ÙÇ ßñç³¹³ñÓáõÙ é»³É ÷³ÛÉÏïáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÝ áõ Ù³ÑÁ¦: àã §ÏÛ³ÝùÝ áõ Ù³ÑÁ¦ ³ëí³Í ¿ ·»Õ»óÇÏ ËáëùÇ Ñ³Ù³ñ: ä³ñ½³å»ë ·ñ³Ï³Ý ËáëùÁ ä»É»õÇÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ûáõñ³óÝ»É, ÇëÏ Å³ñ·áÝÁ ݳ ÉÇáíÇÝ Ç íÇ׳ÏÇ ¿ Çñ»Ý »ÝóñÏ»Éáõ:

Çß Ë³ Ýáõ ÃÛ³Ý µé ݳ· ñ³ íáõ ÙÁ Ø»Ýù ѳÙá½í»óÇÝù, û ä»É»õÇÝÇ Ñ³Ù³ñ áñù³Ý ϳñ»õáñ ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ùÝݳ¹³ïÝ»ñÇó »õ Ýñ³Ýó ѳٳËáÑÝ»ñÇó: ´³Ûó, ÇѳñÏ», µÛáõñå³ïÇÏ ³é³í»É ϳñ»õáñ ¿ ѳÕóݳÏÁ. ä»É»õÇÝÝ Çñ µÝáõÛÃáí Ýí³×áÕ ¿: ä»É»õÇÝÇ í»ñçÇÝ í»åÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³Ëáë³Ï³ÝáõÙ È. èáõµÇÝßï»ÛÝÁ Ýϳï»É ¿, áñ µáÉáñ Ùݳó³Í µ³Ý»ñÇó ½³ï, §í³áõ¦ Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÁ §Generation “P”¦ ß³åÇÏÇ íñ³ §³Ù»Ý³Ï³ñ×áõÏïñáõÏ Ï»ñåáí å³ïíÇñáõÙ ¿ Ù»½ ÑdzóÙáõÝùÇ ¹ñë»õáñáõÙÁ¦: ´³Ûó ³ñ¹Ûá±ù ¹³ §Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí¦ (èáõµÇÝßï»ÛÝ) å³Ûٳݳíáñí³Í Ñݳñù ¿: ²í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ½ÝÝ»Éáí ß³åÇÏÁ, ѳïϳå»ë Ýß»Ýù »½ñ³÷³ÏÇã ٳϳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ñ»·Ý³Ï³Ý §worning¦-áí¦): ä»É»õÇÝÝ ³Ûëï»Õ »õë ѳí³ï³ñÇÙ ¿ ÙÝáõÙ Çñ ëáíáñáõÛÃÇݪ ϳï³Ï»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÝ Çëϳå»ë Ñáõ½áõÙ ¿ Ýñ³Ý. §´áÉáñ Ùïù»ñÁ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ëáõÛÝ ·ÇñùÝ ÁÝûñó»ÉÇë, Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ûµÛ»Ïï »Ý: Üñ³Ýó ãÉÇó»Ý½³íáñí³Í ùÝÝáõÙÝ ³ñ·»Éí³Í ¿¦: ²Û¹ ˳ÕáõÙ (ͳÕñ³ÝٳݳϳÝ, åñáíáϳóÇáÝ, ÇÝãåÇëÇÝ Ï³Ù»Ý³ù) ѳï-

³

62

íÇÏ­ïáñ­å»­É»õ­ÇÝ / ÇÏëïɳÝ-å»ïáõßÏÇ (ëÏǽµÁ ݳËáñ¹` #0-áõÙ)

I

§Ð³ñáõëïÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³ñï³ëíáõÙ »Ý¦ ýÇÉÙÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ë»ñdzÛáõ٠γñÉáë γëï³Ý»¹³ ³Ýí³Ùµ Ñ»ñáëÇ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ í»ñç»ñë ÝáñÇó ·ñ³í»ó éáõë³Ï³Ý Ñá·»õáñ ¿ÉÇï³ÛÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ Ýñ³ ³½·³Ýí³Ý³ÏÇóÁ ϳÙ, ÇÝãå»ë áÙ³Ýù »Ýó¹ñáõÙ »Ý, ݳ˳ïÇåÁ, ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ ³Ù»ñÇϳóÇ Ù³ñ¹³µ³Ý γñÉáë γëï³Ý»¹³Ý: ²Û¹ Ù³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ ß³ï µ³Ý ¿ ·ñí³Í, µ³Ûó áã ÙÇ å³ñ½áõÃÛáõÝ áã Ù»ÏÇ Ñ³Ù³ñ ³é ³Ûëûñ ãϳ: àÙ³Ýù ѳٳñáõÙ »Ý, áñ γëï³Ý»¹³Ý ³ß˳ñÑ µ»ñ»ó ïáÉï»ÏÝ»ñÇ í³ÕÝç³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ: ØÛáõëÝ»ñÁ »Ýó¹ñáõÙ »Ý, áñ ݳ å³ñ½³å»ë ÑÙáõï µ³Ý³ù³Õ ¿, áí ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ñµ³ñÇáõÙ ¿ ѳí³ù»É ÈÛáõ¹íÇ· ìÇï·»Ýßï»ÛÝÇó »õ §Psychedelic Review¦ ³Ùë³·ñÇó, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ˳éÝ»É ¿ ¹ñ³Ýù ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇÝ: ´³Ûó ³Ù»Ý ¹»åùáõ٠γëï³Ý»¹³ÛÇ ·ñù»ñÁ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ³é³çݳϳñ· ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý, ÇÝãÝ ÁݹáõÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³ ³Ù»Ý³ÙáÉ»·ÇÝ ùÝݳ¹³ïÝ»ñÁ: Üñ³ ·ñ³Í áõà ·ñù»ñÇó »ñ»ùÝ ³ñ¹»Ý Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý éáõë»ñ»Ý »õ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³ëóñ»É »Ý ÁÝÏÝ»É ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ñï³ñ³ÝÝ»ñÁ: ØݳóÛ³ÉÁ ³é³çÇÝ

...Ø»ùëÇϳÛÇ Ùá·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ ѳÉÛáõóÇÝá·»Ý Ï³Ïïáõë å»ÛáïÝ ¿, ì»ÝÇãϳ ºñáý»»õÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ §Ïáõµ³Ýëϳ۳¦ ûÕÇÝ ¿...

³Ý·³Ù Ññ³å³ñ³Ïí»óÇÝ 1973 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá, áñÁ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ·ñ³Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ èáõµÇÏáÝÝ ¿, áñÁ ½³ïáõÙ ¿ ûñÇݳóí³Í §Íáí³Ñ»ÝáõÃÛáõÝÁ¦ áã ûñÇݳϳÝÇó: ²ÛÝå»ë, áñ ¹»é»õë ãÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ ïå³·ñ»É, »õ γëï³Ý»¹³ÛÇ í»ñçÇÝ ·áñÍÁ, áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ éáõë»ñ»Ý ϳñ¹³É` §Ö³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝ ÆÏëïɳݦ-Ý ¿: ²Û¹ ·ÇñùÁ, µ³óÇ ÙÇëïÇÏ³Ï³Ý ¿ù½Çëï»ÝódzÉǽÙÇ Ù»ùëÇÏ³Ï³Ý ×ÛáõÕÇó, µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ϻݳó` áñå»ë ׳Ù÷áñ¹áõÃÛ³Ý ½³ñٳݳÑñ³ß ·»Õ»óÇÏ ³Ûɳµ³ÝáõÃÛáõÝ: ¸³ γëï³Ý»¹³ÛÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÇ` ÑݹϳóÇ Ùá· ¹áÝ Ê»Ý³ñáÛÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ å³ïÙ»É ¿ Ñ»Ýó ÇÝùÁ: ØÇ ³Ý·³Ù ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ñ Çñ ïáõÝ` ÆÏëïɳÝ, »õ ѳݹÇå»ó ÙÇ ³Ý³ÝáõÝ á·áõ: à·ÇÝ Ù³ñïÝã»ó Ýñ³ ¹»Ù, »õ ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ Ñ³Õûó Ýñ³Ý: ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ݳѳÝç»ÉÁ, á·ÇÝ Ýñ³Ý ï»Õ³÷áË»ó ÙÇ ³ÝѳÛï É»éݳÛÇÝ ï»Õ³Ýù »õ ÙdzÛÝ³Ï Éù»ó ׳ݳå³ñÑÇÝ: ¸áÝ Ê»Ý³ñáÝ »É³í »õ µéÝ»ó Çñ ׳Ù÷³Ý Ñ»ï ¹»åÇ ÆÏëïɳÝ: Üñ³ ѳݹÇÙ³Ý »É³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝóÇó ݳ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÝ ÇٳݳÉ, µ³Ûó µáÉáñÁ ϳ٠˳µáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ù ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ·ó»É Ýñ³Ý íÇÑÁ: лï½Ñ»ï» ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ ëÏë»ó ·ÉËÇ ÁÝÏÝ»É, áñ µáÉáñ Ýñ³Ýù, áõÙ ÇÝùÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿. Çñ³Ï³ÝáõÙ é»³É ã»Ý: ¸ñ³Ýù áõñáõÝ»ñ »Ý, µ³Ûó ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝóÇó Ù»ÏÝ ¿É ÇÝùÝ ¿ñ ÙÇÝã»õ á·áõÝ Ñ³Ý¹Çå»ÉÁ: гëϳݳÉáí ³Û¹` ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ ß³ñáõݳϻó Çñ ׳Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ ³Û¹å»ë ¿É ãѳë³í ÆÏëïɳÝ: ܳ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ·ÝáõÙ ¿, ûå»ï ·ÇïÇ, áñ »ñµ»ù ãÇ í»ñ³¹³éݳ: ºí γëï³Ý»¹³Ý ѳëϳó³í, áñ ÆÏëïɳÝÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ ¿ ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ, å³ñ½³å»ë í³Ûñ ã¿, áõñ ݳ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³åñ»É ¿, ³ÛÉ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ, ÇÝãÇÝ ï»ÝãáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ý Çñ ëñïáõÙ, ³é ÇÝãÁ, áñ ݳ Ϸݳ Çñ áÕç ÏÛ³ÝùáõÙ »õ ÇÝãÇÝ, áñ ݳ »ñµ»ù ãÇ Ñ³ëÝÇ: ÆëÏ ¹áÝ Ê»Ý³ñáÛÇ ×³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë ³Ûɳµ³ÝáõÃÛáõÝ ¿, å³ïÙáõÃÛáõÝ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ ¹»åÇ ³ÛÝ í³ÛñÁ, áõñ Ù³ñ¹Á ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñç³ÝÇÏ ¿ »Õ»É: ÆѳñÏ», å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, áñÁ í»ñ³å³ïÙ»É ¿ γëï³Ý»¹³Ý, Ýáñ ã¿: Ø»Ï ³ÛÉ É³ïÇݳ³Ù»ñÇϳóÇ` ÊáñË» ÈáõÇë ´áñË»ëÁ, ÁݹѳÝñ³å»ë åݹáõÙ ¿ñ, áñ Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ãϳÝ, »õ áñ ³ß˳ñÑáõÙ ¹ñ³Ýù ãáñëÝ »Ý: ²é³çÇÝÁ` å³ïÙáõÃÛáõÝ ³Ùñ³óí³Í ù³Õ³ùÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ·ñáÑáõÙ »õ å³ßïå³ÝáõÙ »Ý Ñ»ñáëÝ»ñÁ: ºñÏñáñ¹Á` í»ñ³¹³ñÓÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿, ûñÇݳÏ, àõÉÇëÇ Ù³ëÇÝ, áñ ÉáÕáõÙ ¿ ¹»åÇ Æóù³ÛÇ ³÷»ñÁ, ϳ٠ٻñ ¹»åùáõÙ. ¹áÝ Ê»Ý³ñáÛÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñ áõÕ»õáñíáõÙ ¿ ïáõÝ` ÆÏëïɳÝ: ºññáñ¹ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ` »ñÏñáñ¹Ç ï³ñ³ï»ë³ÏÝ ¿, áñáÝÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿: ºí ãáññáñ¹ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ` ²ëïÍá ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Ûë ãáñë ³ñù»ïÇå»ñÁ ׳Ù÷áñ¹áõÙ »Ý ½³Ý³½³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñáí »õ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ Áݹ³ñÓ³ÏíáõÙ »Ý, ³Ûëå»ë ³ë³Í, ï³ñµ»ñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñáí: ÀÝÏÝ»Éáí Ù»ùëÇÏ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³, å³ïÙáõÃÛáõÝÝ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ ÷��˳ϻñåíáõÙ ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹»åÇ ÆÏë-

³

62


00_______

±

ïÉ³Ý ×³Ù÷áñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ éáõë³Ï³Ý Ù³ëë³Û³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ³å³óáõó»ó §Ð³ñáõëïÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³ñï³ëíáõÙ »Ý¦ Ù»ùëÇÏ³Ï³Ý Ù»Éá¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ, ß³ï Ùáï ¿ ɳïÇݳ³Ù»ñÇÏÛ³ÝÇÝ` Ù»Ýù áã ÙdzÛÝ »ññáñ¹ ÐéáÙÝ »Ýù, ³ÛÉ Ý³»õ »ñÏñáñ¹ Úáõϳï³ÝÁ: ºí ³Û¹ å³ï׳éáí ½³ñٳݳÉÇ ã¿, áñ ѳí»ñÅ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ Ù»ùëÇϳóÇ Ùá·Ç å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ: ì»Ý»¹ÇÏï ºñáý»»õÇ §ØáëÏí³-ä»ïáõßÏǦ åá»ÙÁ ³í³ñïí»ó §Ö³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝ ÆÏëïÉ³Ý¦Ç Ñ³ÛïÝí»Éáõó Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç, ³ÛÝå»ë áñ ³Ù»Ý ÙÇ ÷á˳éáõÙ µ³ó³éíáõÙ ¿: ²Ûë ÑdzݳÉÇ »õ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÛáõÅ»Ý ß³ï å³ñ½ ¿: ì»ÝÇãϳ ºñáý»»õÁ, ¹áõñë ·³Éáí ÙáõïùÇó, áõñ Ýñ³Ý ݳËáñ¹ »ñ»Ïá Ý»ï»É ¿ñ ³Ý³ÝáõÝ áõÅÁ, ëÏëáõÙ ¿ Çñ áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ ÆÏëïɳÝ` ä»ïáõßÏÇ Ï³Û³ñ³Ý: Þáõïáí ݳ ѳÛïÝíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñÇãϳÛáõÙ, áõñ Ýñ³Ý ßñç³å³ïáõÙ ¿ áõÕ»ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ áÕç å³ñë: êϽµáõÙ Ýñ³Ýù Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Çñ³Ï³Ý »Ý ÃíáõÙ, ÇÝãå»ë »õ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝó Çñ ׳ݳå³ñÑÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ,-ѳٻݳÛÝ ¹»åë Ýñ³Ýù ëÇñáí ËÙáõÙ »Ý ì»ÝÇãϳÛÇ Ñ»ï »õ ÑdzóÙáõÝùáí Ñ»ï»õáõÙ »Ý Ýñ³ Ñá·áõ µ³ñÓñ ÃéÇãùÇÝ: ´³Ûó Ñ»ïá, Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳï³ñíáÕ ÇÝã-áñ ˽áõÙÇó Ñ»ïá, Ýñ³Ýù ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý, »õ ì»ÝÇãÏ³Ý ÙdzÛÝ³Ï ¿ ѳÛïÝíáõÙ ¹³ï³ñÏ »õ ÙáõÃ í³·áÝáõÙ: Üñ³ ßáõñçÁ ÙÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ êýÇÝùëÇ å»ë ѳí»ñÅ³Ï³Ý ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ¹³Ý³ÏÁ Ó»éùÇÝ åáÝï³óÇ ³ñù³ ØÇÑñ¹³ïÇ å»ë ³Ý¹³¹ñáõÙ Ñá·ÇÝ»ñÁ: ÆëÏ ¿É»ÏïñÇãÏ³Ý ³ñ¹»Ý ³ÛÉ ÏáÕÙ ¿ ·ÝáõÙ, ³Ýѳë³Ý»ÉÇ ä»ïáõßÏÇÇó Ñ»éáõ: ´³Ûó ÙdzÛÝ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ÁÝûñóáÕÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ãí³É, áñ ËáëùÝ Çñáù áñ ·ÝáõÙ ¿ ¿É»Ïïñá·Ý³óùáí ׳Ù÷áñ¹»Éáõ Ù³ëÇÝ: ØdzÛÝ Ù»Ï Ù»çµ»ñáõÙ ³Ý»Ù. §ºë ù³ÛÉáõÙ ¿Ç Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñáí »õ ³ñáï³í³Ûñ»ñáí, Ù³ëáõñÇ Ù³ó³éáõïÝ»ñÇ »õ ÏáíÇ Ñáï»ñÇ ÙÇçáí, ¹³ßïáõÙ ÇÝÓ ËáݳñÑíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ó»ñÝ áõ ÅåïáõÙ ¿ÇÝ ï»ñ»÷áõÏÝ»ñÁ... ²ñ»õÁ Ù³Ûñ Ùï³í, ÇëÏ »ë ¹»é ù³ÛÉáõÙ ¿Ç §ºñÏݳÛÇÝ Ã³·áõÑÇ, ¹»é áñù³Ý Ñ»éáõ ¿ ÙÇÝã ä»ïáõßÏÇ,- ³ë³óÇ »ë ÇÝùë ÇÝÓ.- ·ÝáõÙ »Ù, ·ÝáõÙ, ÇëÏ ä»ïáõßÏÇÝ ãϳ áõ ãϳ: ²ñ¹»Ý ³Ù»Ýáõñ ˳í³ñ ¿... ´³Ûó áõ±ñ ¿ ä»ïáõßÏÇݦ,- ѳñóñ»óÇ »ë, Ùáï»Ý³Éáí ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Éáõë³íáñí³Í ͳÍϳå³ïß·³ÙµÇÝ... ´áÉáñÁ, áíù»ñ, áñ ͳÍϳå³ïß·³ÙµáõÙ ¿ÇÝ, ùñùç³óÇÝ »õ áãÇÝã ã³ë³óÇÝ: î³ñûñÇÝ³Ï ¿: ¸³ ¹»é ùÇã ¿, ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ Ù»çùÇë Ñ»ï»õáõÙ ËñËÝçáõÙ ¿ñ: ºë ßáõñçë ݳۻóÇ` §ØáëÏí³-ä»ïáõßÏǦ ·Ý³óùÇ áõÕ»õáñÝ»ñÁ Ýëï³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó ï»Õ»ñáõÙ »õ Ï»Õïáï ÅåïáõÙ ¿ÇÝ: ²Ñ³ û ÇÝã: àõñ»ÙÝ, »ë ¹»é ·ÝáõÙ »Ù¦: гí»ñÅ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ éáõë³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ù»ùëÇϳϳÝÇó ÑÇÙݳϳÝáõÙ µÝ³Ï»óí³Í Ï»ï»ñáí, áñáÝó ÏáÕùáí ׳ϳﳷÇñÁ ï³ÝáõÙ ¿ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ, »õ ³ÛÝ Ñá·»áõÕÇÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýù ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë ³éûñ»³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó: Ø»ùëÇϳóÇ Ùá·»ñÇ »õ Ýñ³Ýó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ ѳÉÛáõóÇÝá·»Ý Ï³Ïïáõë å»ÛáïÝ ¿, åëÇÉáóǵ ëáõÝÏ»ñÁ »õ µ³ñ¹ ÙÇùëïáõñ³Ý»ñÁ, áñáÝù ÃÙñ³Ëáï»ñÇó »Ý å³ïñ³ëïáõÙ: ì»ÝÇãϳ ºñáý»»õÇ »õ Ýñ³ áõëÙáõÝùÇ µÛáõñ ѳ½³ñ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ §Ïáõµ³Ýëϳ۳¦ ûÕÇÝ ¿, Ãáõݹ í³ñ¹³·áõÛÝÁ »õ µ³ñ¹ ÏáÏï»ÛÉÝ»ñÁ, áñáÝù å³ïñ³ëïáõÙ »Ý »ÕáõÝ·Ý»ñÇ É³ùÇó »õ áïù»ñÇ ùñïÇÝùÇ ¹»Ù å³ïñ³ëïí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó: Æ ¹»å, ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÑáõÏÝ»ñÇ åñ³ÏïÇϳÛÇÝ, ³Û¹ ˳éÝáõñ¹Ý»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ͳé³ÛáõÙ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»ë³ÝÏÛ³ÝÁ: Ø»ùëÇϳóÇ Ùá·»ñÁ ·áñÍ áõÝ»Ý ½³Ý³½³Ý á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇëÏ ì»ÝÇãϳ ºñáý»»õÇÝ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ÇÝã-áñ ϳëϳͻÉÇ ³ëïí³Í, ÉÇáíÇÝ Ï³åáõÛï ÷³ÛɳÏÝ»ñáõÙ, ÍÇͳÕÏáï Ññ»ßï³ÏÝ»ñ »õ ³Ù³ãÏáï »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ ë³ï³Ý³Ý: ºñ»õÇ Ã», ³Ûëï»Õ µ³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ËáëùÁ ·ÝáõÙ ¿ áã ³ÛÝù³Ý ½³Ý³½³Ý Ñá·»õáñ ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñù³Ý ï³ñµ»ñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáõÙ »õ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñáõÙ ·»ñµÝ³Ï³ÝÇ ÁÝϳÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ´³ËáõÙÁ á·áõ Ñ»ï ÷áË»ó ¹áÝ Ê»Ý³ñáÛÇ Ù»ç »Õ³Í ³ß˳ñÑÇ ·³Õ³÷³ñÁ, »õ ݳ Ùßï³å»ë Ïïñí»ó ÙݳóÛ³É Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó: ÜáõÛÝÁ »õ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ϳï³ñí»ó ì»ÝÇãϳÛÇ Ñ»ï, áí í»ñç³óÝáõÙ ¿ Çñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ³Ûë Ëáëù»ñáí. §ºí ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ÝÇó »ë Ë»ÉùÇ ã¿Ç ·³ÉÇë »õ »ñµ»ù ã»Ù ·³¦: ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ, áñ ÝÙ³Ý »Ý áã ÙdzÛÝ áõÕ»õáñáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ áõ ¹ñ³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ, ³ÛÉ»õ` Ýå³ï³ÏÁ: ä»ïáõßÏÇÝ, áõñ ï»ÝãáõÙ ¿ ì»ÝÇãϳÝ, »õ ÆÏëïɳÝÁ, áõñ ·ÝáõÙ ¿ ¹áÝ Ê»Ý³ñáÝ, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É` ù³Õ³ù-ëñï³ÏÇóÝ»ñ »Ý: Üñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ÙdzÛÝ ³ÛÝ, áñ ³Ûëï»Õ ¿ áõÕ»õáñíáõÙ Ñ»ñáëÁ: ä»ïáõßÏÇÇ Ù³ëÇÝ Çñ åá»ÙÇ ¿ç»ñáõÙ µ³½ÙÇóë ÏñÏÝáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³ÉÁ, §²Ûëï»Õ ÃéãÝÇ »ñ·Á ãÇ ÉéáõÙ ½ûñ áõ ·Çß»ñ, ³ÛÝï»Õ áã ³Ùé³ÝÁ, áã ÓÙé³ÝÁ ѳë-

Z

F

H

K

M

X

G

63

³

ϳÝß³Ï³Ý ¿ ¹»ñ³µ³ßËáõÙÁª ·ñáÕÁ Çñ»Ý í»ñ³·ñáõÙ ¿ §Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕǦ, Ó»éݳÍáõÇ ¹»ñÁ, ÇëÏ ÁÝûñóáÕÇÝ ÃáÕÝáõÙ ¿ ëáëÏ §Wow¦ µ³ó³Ï³ÝãáõÃÛáõÝÁ: γñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Û¹ ˳ÕÁ ·ñáÕÇÝ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë: ä»É»õÇÝÇ Ñ³Ù³ñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÁ ùÇã ¿, å»ïù ¿ ³í»ÉÇÝ: ܳ, Çñáù áñ Ïáõ½»Ý³ñ áõÕÕáñ¹»É Ùïù»ñÁ: ¶ñáÕÁ ÷áñÓáõÙ ¿ Çñ å»ñëáݳÅǪ â³å³»õÇ ÝÙ³Ý §áñë³É ûï³ñ ëå³ëÙ³Ý ³ñï³ÑáëáõÙÝ»ñÁ »õ ÇÝã-áñ Ï»ñå ¹ñ³ÝóÇó ³ÙµáËÇ Ñ³Ù³ñ ѳëϳݳÉÇ Ý³Ëß³½³ñ¹ ÑÛáõë»É¦: ºí ¹³ Ýñ³Ý ß³ï ³Ý·³Ù ѳçáÕíáõÙ ¿: ²ñ¹Ûáù ϳ± Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ÙÇ ·ñáÕ, áõÙ Ù³ëÇÝ ³Û¹ã³÷ ÑdzóÙáõÝùáí »Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ, »õ áõÙ Ù³ëÇÝ É»·»Ý¹Ý»ñ »õ ³Ý»Ï¹áïÝ»ñ »Ý ÑݳñáõÙ: ä»É»õÇÝÁ »ñÏáõ Ùá·³Ï³Ý ¹»Õ³ïáÙë áõÝÇ. »ñÏáõëÝ ¿É, Ç ¹»å, ɳí ѳÛïÝÇ »Ý: ²é³çÇÝ ¹»Õ³ïáÙëÇ Ù³ëÇÝ óáõóáõ٠ϳ àõ.¾ÏáÛÇ ÜáñïáÝÛ³Ý ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.§...·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý å³ßï³ÙáõÝùÇÝ, Ýñ³ §³ÛÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ¦ ϳ٠§Ë³ñËÉí³ÍáõÃÛáõÝݦ ¿. ³Û¹åÇëÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÁÝÏ³É»É Ù³ë-Ù³ë, ÇÝã-áñ ÏïáñÝ»ñ Ïáñ½»Éáí, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ٻ絻ñáõÙ, ³ñù»ïÇå¦: ºñÏñáñ¹ ¹»Õ³ïáÙëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽµÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ·ñ³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕÇÝ (ǽáõñ ã¿, áñ §â³å³»õÝ áõ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ¦»ñÏÇ ·É˳íáñ å»ñëáݳÅÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÁ ½»ï»Õ»É ¿ ³Û¹ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ), ¹³ ÑÇå»ñë»Ù³Ýïǽ³ódzÛÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ µ³½ÙÇóë Ýϳñ³·ñ»É »Ý Ñáõß³·»ïÝ»ñÝ áõ ѻﳽáïáÕÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿ ä»É»õÇÝÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ·ñáÕÇ µáÉáñ ѳݻÉáõÏÝ»ñÝ áõ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý §ïáõ÷»ñáí ϳñϳݹ³ÏÝ»ñǦ: ²Ûá, ä»É»õÇÝÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ ¹³éÝ³É å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ ·ñáÕª ѳßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý, ׳ñåÏáõÃÛ³Ý »õ ×ß·ñïáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí:

ëïÇ áï»ñÁ ϳñ× »Ý... µ³Ûó ÇÝã ÏñÍù»¯ñ áõÝÇ! /ØÚàôÊвàô¼ºÜ - Ø.ØàÜðà/

³

63

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

±

ѳÝë­Ñ³­ù» / germania ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ï³Õ³í³ñ, µÇ»Ý³É»(í»Ý»ïÇÏ)ÇÝëï³ÉÛ³ódz

I

гÝë гù»Ý (ÍÝí.1936Ã.), Çñ ·áñÍáí ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÝáñÇó ùÝݳ¹³ïáñ»Ý Ù³ïݳóáõÛó ¿ ³ÝáõÙ ³ñí»ëïÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ëϳͻÉÇ ÙdzÑÛáõëáõÙÁ: Æñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáí ݳ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ùáճͻñÍáÕ Ñ»·Ý³Ýùáí Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Éáõë³µ³ÝáõÙ ¿ ³ñí»ëïÇ ßáõϳÛÇ Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÁ ¨ ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ å³Ûù³ñáõÙ ¿ ï³ñ³Íí³Í ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇ ¹»Ù, û Çñ³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ å»ïù ¿ ë³Ñٳݳ÷³ÏíÇ ßÇÝÍáõÇ ¨ ¹»Ïáñ³ïÇíÇ áÉáñïáí ¨ ³í»ÉÇ É³í ùáÕ³ñÏÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íϳ۳ÏáãáõÙÝ»ñÁ: гù»Ç ѳٳñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ ãÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ³Ïïáõ³É Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÙÝ»ñáí. §Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇݦ, ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ` ù³Õ³ù³Ï³Ý ¿: гù»Ý ó³ÝϳÝáõÙ ¿ í»ñç ï³É §³é³ëå»É³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óÙ³ÝÝ ³ñí»ëïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ µ³í³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ. ²Û¹ ³Ù»ÝÇó µ³óÇ, ³ÏݳñÏáõÙ ¿, áñ ³ñí»ëï³·»ïÇ Ï³ñÇ»ñ³Ý ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ óݷ³ñ³ÝÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ¨ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ¨ë Ñ³×³Ë Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ·ïÝíáõÙ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: гϳé³Ï ¹»åùáõ٠óݷ³ñ³ÝÇ ¿Ù³ÝëÇå³óí³Í ջϳí³ñÝ»ñÁ ã¿ÇÝ áõݻݳ ³Û¹ ѳٳϳñ·áõÙ áã ÙÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ.§ø³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ýï»ëáõÙÁ ¨ ѳïϳå»ë í»ñ³ÑëÏáÕ ËáñÑñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³ÝÁ »ñ³ß˳íáñáõÙ ¿ñ ջϳí³ñÇ ³ÝѳçáÕáõÃÛáõÝÁ¦: ì»Ý»ïÇÏÇ 45-ñ¹ ´Ç»Ý³É»áõÙ ï»Õ³¹ñ³Í гù»Ç ÇÝëï³ÉÛ³óÇ³Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÙÇ å³ïÙ³Ï³Ý »ï³¹³ñÓ ·Çï³ÏóáõÙ. ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ï³Õ³í³ñÇ Ý³Ë³ëñ³Ñáõ٠гù»Ý óáõó³¹ñáõÙ ¿ ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÇ Éáõë³ÝϳñÁ 1934Ã.-ÇÝ Çñ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´Ç»Ý³É»: ì»ñ¨áõÙ ÷³ÛÉáõÙ ¿ Ñëϳ۳ϳÝ, áëÏ»½ûÍ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ù³ñÏÁ` é³ÛËÇ ³ñÍíÇ ÷á˳ñ»Ý: Ü»ñëáõÙ, ³Ûó»ÉáõÇ ³éç¨ »ñ¨áõÙ ¿ ¹ÇÙ³óÇ ëñ³ÑÇ Ïáïñí³Í ë³É³Ñ³ï³ÏÁ: ¸ñ³ÙÁ ¨ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ׳ݳå³ñÑÁ ¹»åÇ (Ùß³ÏáõóÛÇÝ) ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ¹³ßïÁ` Germania-Ý: ØÇ·áõó», ù³Ý¹í³Í ë³É³Ñ³ï³ÏÝ ³Ûɳµ³ÝáõÃÛáõ±Ý ¿` å»ïù ¿ í»ñçݳϳݳå»ë ½ñÏ»É ý³ßǽÙÁ ÑÇÙùÇó: §ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ³ñí»ëï Ïñ»ÉÁ ãÇ Ï³ñáÕ ¨ ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ: ºë ã»Ù »ÝóñÏíáõÙ áñ¨¿ ·áñÍáÕ ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ÙÇ ÷á˳ݳÏáõÙáí Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñ, ù³Ý Ù»Ýù¦:

³

64

øñÇëïáý ìÇï³ÉÇ, 1998Ã.

³

64 ±


00_______

±

ÙÇÏÁ ãÇ Ã³é³ÙáõÙ¦: ÆëÏ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç ѳÕáñ¹Ç, û ÇÝã ¿ñ ÆÏëïɳÝÁ ¹áÝ Ê»Ý³ñáÛÇ Ñ³Ù³ñ, γëï³Ý»¹³Ý ٻ絻ñáõÙ ¿ Êáõ³Ý è³ÙáÝ ÊÇٻݻëÇ §ì»ñçÝ³Ï³Ý áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÁ¦: ÖÇßï 㿱, áñ ÝÙ³Ý ¿: ... ºí »ë ϷݳÙ: ´³Ûó ÃéãáõÝÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý »ñ·»Éáõ, »õ ÏÙݳ ³Û·ÇÝ ÇÙ` Çñ ϳݳã ͳéáí, »õ Çñ çñÑáñáí: ¸áÝ Ê»Ý³ñáÝ ßñçáõÙ ¿ ÆÏëïɳÝÇ ßáõñç, »ñµ»ÙÝ Ñ³Ù³ñÛ³ ѳëÝ»Éáí Ýñ³Ý Çñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñáõÙ, ѳñ³ÝÙ³Ý ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, »ñµ ì»ÝÇãϳ ºñáý»»õÁ §Ïáõµ³Ý³Ï³ÝǦ í»ó»ñáñ¹ ÏáõÙÇó Ñ»ïá ÙáëÏáíÛ³Ý ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÙáõÅÇ ùáõɳݻñáõÙ ÝßÙ³ñáõÙ ¿ ä»ïáõßÏÇÇ é³Ûëáµ»ëÇ áõñí³·Í»ñÁ: ´³Ûó ¹»åÇ ÆÏëïÉ³Ý áõ ä»ïáõßÏÇ áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ϳ, µ³óÇ µ³½Ù³ÃÇí ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñÇó, ÙÇ ß³ï Ù»Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ å³ñ÷³Ïí³Í ¿ Ñ»Ýó áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: γëï³Ý»¹³ÛÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÛ³ÝùÁ, µáÉáñ ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, ÙÝáõÙ ¿ Ññ³ßù »õ ·³ÕïÝÇù: ÆëÏ ì»ÝÇãϳ ºñáý»»õÝ ³ÛÝ Ï³ñÍáõÙ ¿ Ñá·áõ ³ÏÝóñóÛÇÝ ßɳóáõÙ: ²Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ñ áñáßÇã ѳٳñ»É, »Ã» ãÉÇÝ»ñ ÙÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ γëï³Ý»¹³ÛÇ Ù»Ï ³ÛÉ áõëáõóãÇ` ¹áÝ Êáõ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí, µáÉáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, áñï»Õ ¿É Ýñ³Ýù ÷éí³Í ÉÇÝ»Ý` óó ³ßݳݳÛÇÝ Ù»ñÓÙáëÏáíÛ³Ý í³Ûñ»ñáõÙ, û êáÝáñ³ ³Ý³å³ïÇ ßñç³Ï³ É»éÝ»ñáõÙ, ÙÇ ÁݹѳÝáõñ µ³Ý áõÝ»Ý` ¹ñ³Ýù µáÉáñÁ ï³ÝáõÙ »Ý áã ÙÇ ï»Õ:

í. å»É»õÇÝ / âèêòîð ïåëåâèí/ÍÝí. ÙáëÏí³ÛáõÙ: ³í³ñï»É ¿ ÙáëÏí³ÛÇ ¿Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ ÇÝëïÇïáõïÁ ¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏÇ áñ³Ï³íáñٳٵ: ëáíáñ»É ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ: ³ß˳ï³Ïó»É ¿ §·ÇïáõÃÛáõÝ »õ Ïñáݦ ³Ùë³·ñÇÝ:

í»Ý»¹ÇÏï »ñáý»»õ / âåíåäèêò åðîôååâ/ . 1938Ã. ÏáɳÛÇ Ã»ñ³ÏÕ½áõÙ: ëáíáñ»É ¿ ÙáëÏí³ÛÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ »õ íɳ¹ÇÙÇñÇ Ù³ÝÏ. ÇÝëïÇïáõïÇ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ: ·ñ»É ëÏë»É ¿ 50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó:

Z

F

H

K

M

X

G

65

³

³

65

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ µ Û á õ ñ á Ï ñ ³ ï Ç Í á ó ³ ï » ï ñ Ç ó ________ ________ ________ ³ÝѳëϳݳÉÇ ë»ñ ________ ________ [ܳñ»Ï³óáõ ÙáïÇíÝ»ñáí)1 ________ ________10 ________ ºë ëÇñáõ’Ù »Ù ù»½: ºë ëÇñáõ±Ù »Ù ù»½: ________ ________ ________ ÆÝãå»±ë µ³ó³ïñ»É ÇÙ ë»ñÝ ³é áãÇÝã: ________ 2 3 ________ Ò·ï»É-Ùáé³Ý³É , ï»ëÝ»É-ïËñí»É , ________ ________ Ò»éù ï³É-ãÏåã»É. ÏáñóÝ»É ³Ù»Ý ÇÝã: ________ ________20 êÇñ»É-Ùï³Í»É, ÷áñÓ»É í³ñ³Ý»É áõ ϳݷ³é ________ ________ ã³éÝ»É: ________ ________ ________ âí³Ë»Ý³É, µ³Ûó ï³ñ³Ïáõë»É: ________ ________ ²åñ»É ³Ýíñ¹áí` ëå³ëáõÙÇó ³Ûñí»É: ________ ________ âÉÇÝ»Éáí ëïí»ñ` ³ÝËáÝç ѻ層É: ________30 ________ êåÇï³Ï ϳñáïáí` ϳÃݳ·áõÛÝ ³ÙåÇ ________ ________ ________ ì³ñ¹³·áõÛÝ ßáõñÃáí ¹»Ùù¹ å³ïÏ»ñ»É: ________ ________ àõ ³Ýí»ñç Ååï³É áõ É³É ¹»åÇ Ý»ñë: ________ ________ ʳéÝ»É ³Ù»Ý ÇÝã ѳñí³Íáí íñÓÝÇ, ________ ________40 ´³Ûó ÉÇÝ»É Ñ³Ý·Çëï, å³Õ áõ å³ñ½³ÙÇï: ________ ________ ÜáñÇó Ùáï³ñÏ»É4 ÏÛ³Ýù¹ ³ÝûñÇ, ________ ________ ÇÙ Ù»ç ½·³óáõÙÁ å³ÑÇ ________ êñµ³·ñ»É ________ ________ àõ ³ë»É Ù»Í íëï³ÑáõÃÛ³Ùµ, ________ ________ гñó³Ï³Ý³ïÇå áõ ѳëï³ï ß»ßïáí. ________50 ________ ºë ëÇñáõ±Ù »Ù ù»½: ºë ëÇñáõ’Ù »Ù ù»½: ________ ________ ________ ________ 1 سûٳïÇϳÛáõÙ §)¦ Ýß³ÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ________ ________ ³Ýí»ñçáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ÁÝûñóáÕÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ ________ ËݳۻÉáõ Ýå³ï³Ïáí µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ (ãݳ۳Í, ________ ________60 áñ ·ñí»É ¿ ¶. ܳñ»Ï³óáõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ________ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ) ·ñ³éí»É ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ ________ ________ ë»ÕÙí³Í ________ ________ ________ ________ 2 §Ò·ï»É-Ùáé³Ý³É¦ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ÏÝ߳ݳÏÇ ________ Ó·ï»É, ï»Ýã³É, ó³ÝϳݳÉ, ÝáõÛÝÇëÏ ëÇñ»É, ________ ________70 µ³Ûó å³ï³Ñ³µ³ñ` ï³ñí³Í ³éûñÛ³Ûáí, ________ Ùáé³Ý³É: ÆÝãÝ ÇÝùÝÇÝ §Ñ³ëϳݳÉÇ ¿¦ ________ ________ ¹³ñÓÝáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÇ ëÇñá ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ________ ________ ________ ________ 3 îËñí»É-ïËñ»É, µ³Ûó ³í»ÉÇ Éáõé ÉÇÝ»É, ÁÙµéÝ»É ________ ë»÷³Ï³Ý ïËñáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÁ, ٻݳíáñ áõ µ³ñÇ ________ ________80 ïËñáõÃÛáõÝ ________ ________ ________ 4 Øáï³ñÏ»É-³ë»Ýù Ùáï³ñÏáõÙ »Ý ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÁ, ________ ________ ÙáïÇÏÇó ¹Çï³ñÏ»É, å³ïÏ»ñ»É ÇÝã-áñ ÙÇ ________ Ùá¹»É, ³Ûëï»Õ ÏÝ߳ݳÏÇ Ï³éáõó»É ëÇñ³Í ________ ________ ³Õçϳ ÏÛ³ÝùÇ Ùá¹»ÉÁ, ¹Çï³ñÏ»É-ѳëÏ³Ý³É áÕç ________ ÏÛ³ÝùÁ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

fox­linger­/

³

66

ëáÝdz­ë³Ý³Ý­/ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 15-03-2004

å³ïáõѳÝÝ»ñáõë í³ñ³·áÛñÝ»ñÁ ÷³Ï»óÇ ³ãù»ñáõ¹ íñ³Û µ³°ó ÙáõÃÁ ÙÇÝã»õ í»ñç. ù³Õ³ùÁ ÏÁ ùÝ³Ý³Û ³ÝÏáÕÝÇë Ù¿ç Ëé³óÝ»Éáí Ûá·Ý³ÍáõÃÇõÝÁ Ù³ñÙÝÇë, ù³Õ³ùÁ áñ ¿ í³Ûñ ÙÁ »½»ñùÇ å³ïÙáõû³Ý áõñ ³Ù³éݳÛÇÝ ï³ùÁ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ Ñáí³ÝáóÝ»ñáõ ßáõù»ñáõÝ ï³Ï å³ÑáõÁï»Éáí áõ ÓÙ»éÁ Ùáéó³Ý ÓÇõÝÇÝ ×»ñÙ³Ï¿Ý ½³ñÙ³ó³Í, å³éÏ³Í ¿ ûõ»ñáõë Ù¿ç ïÕ³Û³Ï³Ý ëñÇϳÛáõÃÇõÝ ÙÁ ˳ճÉáí, ˳ճÉáí, ˳ճÉáí ßáõÝãÇë ѳÙÁ ÷áË»Éáí ÷áÕáóÇ µáÉáñ ÏÇÝ»ñáõÝ Ù¿çù»ñáõÝ íñ³Û ·ûïÇ Ï³å»Éáí ϳñÙÇñ, ϳݳã, ݳñÝç³·áÛÝ µ³°ó ÙáõÃÁ ÙÇÝã»õ í»ñç çÝç»Éáõ µáÉáñ ÉáÛë»ñÁ Ûá·Ý³Í óճٳë»ñáõ ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÝ áõñ ûÃûÝ»ñÁ »ï»õ» »ï»õÇ ÏÁ ß³ñáõÇÝ Ï³ïáõÝ»ñáõÝ ë»é³µ³ÝáõÃÝ¿Ý ·é·ñáõ³Í, Ñdzó³Í ³Ýß³ñųó³Í ÇÝãå¿ë Ù³ñÙÇÝÁ ù³Õ³ùÇÝ áñ ѳ½³ñáõÙ¿Ï »ñ³½ áñ¹»·ñ»ó, µ³Ûó å³Ñ»ó ÝáÛÝ ³ÝáõÝÁ ÇÝãå¿ë ³ÝáõÝë, áñ ÷áË»óÇ, ÷áË»óÇ, ÷áË»óÇ ÏñÏÝáõ»Éáí ÝáÛÝ ×³Ùµ³Ý»ñáõÝ ÙáËñ³·áÛÝ Ñ»ßï³ÝùÁ ³õÉ»Éáí µ³°ó ÙáõÃÁ ÙÇÝã»õ í»ñç Éë»Éáõ ½³ñÏÁ ù³Õ³ùÇÝ áñ ѳ·áõëïÝ»ñáõë Ù³ß³Í ËÇÕ×Á ÏÁ Ñ»·¿ áõ ÏÁ Ó³ÝÓñ³Ý³Û µ³Ûó ä¿ÛñáõÃÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ˳ݷ³ñ»É åïïÇÉ Ù³ñÙÝÇë Ù¿ç ë»Ý»³ÏÇë ó÷Ã÷³ÍáõÃ»Ý¿Ý Ñdzó³Í, áõñ Ï³Û çÝçáõÙÁ »ñ³½Çë ϳËáõ³Í ϳݳã Éáõë³Ù÷á÷Çë Ùï»ñÙáõÃ»Ý¿Ý áñ ïáõ³õ ÇÝÍÇ ÙÇ³Ï »õ ³Ýϳñ»ÉÇ åáéÝÇÏ Ý³Ûáõ³ÍùÁ ·Çß»ñáõ³Û »õ »ëª ÍÝÍÕ³Û µáñµáù³Í í³Ýï³Ï»óÇ Ù³ñÙÇÝë µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ µ³°ó ÙáõÃÁ ÙÇÝã»õ í»ñç ë»õÁ áõñ ÏÁ Ëñ»Ù Ó»éù»ñë, ûñ»õë ¹³éÝ³Û ³ÝÏáÕÇÝ áñ ¹áõÝ ãáõÝÇë. ÁÉÉ³Û ßáõñç¹ Ýáñá·áõ³Í å³ïÏ»ñÁ ù³Õ³ùÇë å³ñå¿ ÇÝã áñ áõñÇß ÙÁ µÝ³Ï»ó³õ ë³Ý¹áõËÝ»ñ¿Ý í³ñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý, µ³°ó ÙáõÃÁ ÙÇÝã»õ í»ñç µ³°ó

³

66

³Ýí»ñݳ·Çñ

ÏûßÇÏÝ»ñë ѳ·³Û Ùï³Û ³ÝÏáÕÇÝ áï³»ñáõë ï³Ï ó³õ ½·³óÇ »õ ·Çß»ñÁ ãí»ñç³ó³õ Ù³½»ñáõë Ù¿ç. Ï»ñóÛÇ Ùáé³óáõÙ¿Ý ³Ý¹ÇÝ ³Ýѳõ³Ý³Ï³Ý Û³ÛïÝáõû³Ùµ »õ ù³Ûù³ÛáõÙáíÁ Ù³ñÙÝÇë, áñ ¿ñ ï³ñµ»ñ ϻݹ³ÝáõÃÇõÝ ÙÇ³Ï ÛûñÇÝáõÙÁ ßÝã³éáõû³Ýëª ÁÝÏÕÙ³Í áõñ ¹áõÝ û í»ñçÇÝ Ï³ñûïë áÉáñáõÕ É»½áõÇë í»ñçÇÝ ³÷Á ÏáÕ»ñáõë ï³ùÇÝ í»ñçÇÝ µ³éÁ ÏáÏáñ¹Çë í»ñçÇÝ ×ÇßÁ Ù³ïÝ»ñáõë »õ ³é³çÇÝ í³ËÁ Ù»ñÏáõû³Ý. ÏûßÇÏÝ»ñë ѳ·³Û Ùï³Û ³ÝÏáÕÇÝ ÏáñëÝóÝ»Éáõ ÇÝã áñ áõÝÇÙ ÇÝã áñ Ï³Û ³ãù»ñáõë Ù¿ç »õ ³Ý¹ÇÝ ÇÝã áñ ïáõÇÝ Ù³ñÙÇÝÇëª Éë»Éáõ ÇÝù½ÇÝù ÇñÙ¿ ³ë¹ÇÝ ÇÝùݳËáñ áõñ ¹áõÝ ¹³Ý¹³Õ Ñ»ÕáõÙë ÇÝùÝ³Ù¿ç ¹³Ý¹³Õ Ïáñáõëïë ù»½Ù¿ ¹áõñë, Áë¿ ÇÝÍÇ ÏÇÝÝ »Ù í»ñçÇÝ »õ »ë ÏÁ ѳݷáÛó»Ù ÏûßÇÏÝ»ñë Ó»éù»ñáõë Ù³½»ñë ϳñ× ÏÁ Ïïñ»Ù »õ ³ÝÏáÕÇÝë ÏÁ ß³Õϳå»Ù ÍáõÝÏ»ñáõ¹ ÏûßÇÏÝ»ñë ѳ·³Û Ùï³Û ³ÝÏáÕÇÝ


00_______

±

í³ñ¹³Ý­ý»ñ»ß»ÃÛ³Ý / §å³ñ³Ï³Ýáݦ ß³ñùÇó

å³ñ³å³ñ³

³éÛáõÍÝ áõ ÃÇûéÝÇÏÁ

Ñ»õÁÝ Í³ ÛáõÙ

ØÇ ³Ý·³Ù« »ñµ ³éÛáõÍÁ ݻճóñ»ó ÃÇûéÝÇÏÇÝ« ѳëϳó³í« áñ ³Ù»Ýùë ¿É Ù»Ï ûñí³ ÏÛ³Ýù áõÝ»Ýù£

ºñµ ßáõÝã¹ ãÇ Ñ»ñÇùáõÙ« ïáõñ áõñÇßÇ Ñ»õùÇÝ©©©

ϳճٳËÇ ²Ñ³° ÙÇ Í³é« áñÇ ³ÝáõÝÁ ѳÝϳñÍ ÑÇß»óÇ« µ³Ûó Çñ»Ý ã»Ù ÑÇßáõÙ£ γճٳËÇ©©©²Ñ³° ÙÇ ³ÝáõÝ« áñ ³Ûë ÷áßáïí³Í áõ ëÙù³Í ͳéÝ ¿ ·áõó»« áñÇ ÏáÕùáí µ³½ÙÇóë ³Ýó»É »Ù »õ áñÇ ï³Ï« ûñ»õë« »ñµ»ÙÝ ËáÝç³ó³Í å³éÏ»É »Ù« µ³Ûó ³ÝáõÝÁ ã»Ù ÑÇßáõÙ£

ãϳ۳ó³Í ѳݹÇåáõÙ ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Í»ñ³ó»É áõ ÁÝÏ»É ¿ñ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÁ£ Øáé³óáõÃÛáõÝÁ åÇݹ ·ñÏ»É Ýñ³Ý áõ ³ëáõÙ ¿ñ` ÆÝÓ ã»±ë ÑÇßáõÙ£ -àã« - ³ë³ó ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ` ¹³Ý¹³Õ ù³ñß ·³Éáí Ùáé³óáõÃÛ³Ý ÑáõÝáí£ µ³ó Ý³Ù³Ï »õë ÙÇ ã·ñí³Í å³ïÙí³Íù ÁÝûñó»Éáõó Ñ»ïá

·Çï»ÙÝ áõ ã·Çï»ÙÁ àÙÝ ³Ûñ »ñÏáõ ½³í³Ï ¿ áõÝ»ÝáõÙ` ¶Çï»ÙÝ áõ â·Çï»ÙÁ« áñáÝó Ù³ÛñÁ ٳѳÝáõÙ ¿£ гÛñÁ Ëáñà ٳÛñ ¿ µ»ñáõÙ ïáõÝ (Ñ»ï»õ»Éáí Ñ»ùdzÃÝ»ñÇ ïËáõñ ÇñáÕáõÃÛ³ÝÁ)£ ¶Çï»ÙÁ« áñ ³Ù»Ý ÇÝã ·Çï»ñ« Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ ÑáñÁ »õ ï³ÝÇó íï³ñíáõÙ£ â·Çï»ÙÁ« áñ áãÇÝã ã·Çï»ñ« ³í»ÉÇ Ï³ñ× áõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ ÑáñÁ »õ íï³ñíáõÙ£ ºñϳñ ¹»·»ñ»Éáõó Ñ»ïá ¶Çï»ÙÝ áõ â·Çï»ÙÁ ѳÛïÝíáõÙ »Ý ÙÇ Ã³íáõïáõÙ »õ ³Ýí»ñç Çñ³ñ »Ý ÷ÝïñáõÙ« ÙÇÝã»õ áñ ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ »õ ¶Çï»ÙÁ ·áéáõÙ ¿` â·Çï»Ù« ÇëÏ â·Çï»ÙÁ` ¶Çï»Ù£

ºñϳñ Å³Ù³Ý³Ï áãÇÝã ã¿Ç ·ñ»É »õ ÙÇ Íñ³ñ ³é³« ·ï³ Ñ»é³íáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇóë Ù»ÏÇ Ñ³ëó»Ý« »õ ÙÇ »ñÏïáÕ ·ñ»óÇ© §àõÕ³ñÏáõÙ »Ù ù»½ ³Ûë í»ñçÇÝ å³ïÙí³Íùë« ³ë»Éáõ ß³ï µ³Ý áõݻ٩©©¦£ سÝñ³ÏñÏÇï ͳɻóÇ« ½·áõßáñ»Ý Íñ³ñÇ Ù»ç« »É³« ù³ÛÉ»óÇ ¹»åÇ ³ÝÏÛáõÝÇ ÷áëï³ñÏÕÁ« Íñ³ñÁ ·áÕ³óí³Í ·³ÝÓÇ å»ë µéÝ³Í ·ó»óÇ áõ í»ñ³¹³ñÓ³£ ì»ó ³ÙÇë ³Ýó Íñ³ñÁ »ï ëï³ó³ (·áõó» ѳëó»Ý ¿ñ ë˳ɫ ϳ٠ѻé³íáñ ÁÝÏ»ñë ¿ñ ³í»ÉÇ Ñ»éíáõÙ), ½·áõßáñ»Ý ûñóï»óÇ` »ñÏïáÕÁ ã·ï³« µ³Ûó ·ï³ ã·ñí³Í å³ïÙí³Íùë »õ ëÏë»óÇ ÁÝûñó»É£

ϳñ»Ïó³Ýù ºñÏáõ ËáõÉ áõ ѳÙñ ÷áÕáóáõÙ Ó»é³Ùµ ³ßËáõÛÅ ½ñáõó»ÉÇë ѳݹÇå»óÇÝ ÙÇ ÏáõÛñÇ »õ« Ëáݳñѳµ³ñ Éé»óÇÝ£

²Ù»Ý ÙÇ Ïáñóñ³Í µ³Ý ÑÇßáõÙ »ë áñå»ë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ£

ÙËÇóñ³Ýù

³é³çÇÝ »õ ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ Ù³ñ¹Á ºÃ» »ñµ»õ¿ ÙdzÛÝ³Ï ¹»·»ñ»ÉÇë« ë³ñÝ Ç í»ñ Ù³·Éó»ÉÇë« Ãáõ÷ áõ ͳé»ñÇ« ͳÕÇÏÝ»ñÇ áõ óáÕÇ µáõÛñ»ñÇó ³ñµßÇé »õ ó÷³éáõÙÝ»ñÇó ËáÝç³ó³Í« »ñµ å³éÏáõÙ »ë ëǽ³Ëáï»ñÇ Ù»ç áõ ݳÛáõÙ »ñÏÝùÇÝ« ù»½ ãÇ Ãí³ó»É« áñ ¹áõ »ñÏñÇ »ñ»ëÇÝ ³é³çÇÝ Ù³ñ¹Ý »ë« ³å³ ¹áõ ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ Ù³ñ¹Ý »ë£ Í»ñáõÃÛáõÝ

å³ñëÁ ûûõ ÙÅÕáõÏÝ»ñÇ ä³ñëÁ ûûõ ÙÅÕáõÏÝ»ñÇ ÃéãáõÙ ¿ í»ñ© γÙáõñçÁ û¹³ÛÇÝ` »ñ³½³ÝùÇë ѳٳñ£ ÎÇ·³ùáõ

¸»é Éáõñà ϻë·Çß»ñ ¿ñ« »ñµ ï»ëÇÉùÝ»ñÇó ³ñÃݳó³Í Ù³ÝáõÏÁ í»ñ Ãé³í ³ÝÏáÕÝáõó »õ í³½»ó ¹áõñë£ Ü³ í³Ëíáñ³Í µ³ó»ó ³÷Á« áñÇ Ù»ç å³éÏ³Í Éáõë³ïïÇÏÁ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ë³ïÏ»É ¿ñ« »õ ëÏë»ó ³ÏݳåÇß Ý³Û»É ³ñ¹»Ý ³Ý÷³ÛÉ áõ ½½í»ÉÇ ÙÇç³ïÇÝ£ ²Û¹ ûñÁ ݳ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ɳó »Õ³í ÉáõÛëÇ Ù³Ñí³Ý ѳٳñ£

ºñµ ³ñ¹»Ý ³ÝóÛ³É ³ßݳÝÇó Ùݳó³Í ï»ñ»õÇ Ñ³Ý·áõÛÝ Éùí³Í »ë ·³ñݳÝÁ »õ ³åñáõÙ »ë ÙdzÛÝ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ« óùáõÝ ÙÇ ÑáõÛë áõÝ»ë« áñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ¿É ù»½³Ýáí ¿ ³åñáõÙ£

Z

F

H

K

M

X

G

_______ _______ _______ ß³ñÇó ÙÇë³ù­/ _______ _______ D*$(4($D, 2 DE$D,E I B D# 8,8 _______ _______ _______ ³éÛáõÍÝ áõ ÃÇûéÝÇÏÁ _______ ØÇ ³Ý·³Ù« »ñµ ÃÇûéÝÇÏÁ ݻճóñ»ó ³éÛáõ-01_______ _______ ÍÇÝ« ѳëϳó³í« áñ ¹³ñÇó »ñϳñ ¿ ï»õáõÙ _______ _______ ûñÁ£ _______ _______ ϳñ»Ïó³Ýù _______ ºñµ Ññ»ßï³ÏÁ ÷áÕáóÝ ³ÝóÝ»ÉÇë ѳݹÇå»ó _______ ë³ï³Ý³ÛÇÝ, å³ñ½³å»ë ãóùóñ»ó Çñ ûõ»ñÁ: _______ _______ 02_______ µ³ó Ý³Ù³Ï »õë ÙÇ ã·ñí³Í å³ïÙí³Íù _______ ÁÝûñó»Éáõó Ñ»ïá _______ _______ µ³Ý åÇïÇ ·ñ»Ù _______ ·ñÇãë ãϳ: _______ ·ñÇãë ãϳñ, ·ñÇãë ·ï³ _______ _______ ·ñÇãë ·ï³ _______ áõ ¿É µ³Ý ãϳ: _______ 03_______ µ³Ûó í»×¹ ³Ýí»ñç _______ ÇÝÓÝáí - ³é³Ýó ÇÝÓ _______ åÇïÇ ãËÏãËϳ, _______ _______ åÇïÇ ßËÏßËϳ: _______ _______ ϳճٳËÇ - ˻ų÷Ç×Ç _______ _______ ÀÝÏáõ½»ÝÇ ãÉÇÝÇ - ÇÝã Ïáõ½Ç` ÉÇÝÇ: _______ ÀÝÏáõ½»Ýáõ ï³Ï ùÝ»ÉÁ ɳí ãÇ: 04_______ _______ ³é³çÇÝ »õ ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ Ù³ñ¹Á _______ _______ ºÃ» ³é³çÇÝÝ áõ í»ñçÇÝÁ ã»ë` Ù³ñ¹ »ë, _______ ϳÙ` ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ù³ñ¹ ã»ë: _______ _______ ·Çï»ÙÝ áõ ã·Çï»ÙÁ _______ γñ-ãϳñ ÙÇ ÷ã³Ï ϳñ: ºñµ ³ñ¹»Ý ãϳñ, _______ ______ å³ñ½í»ó, áñ ¹ñ³ÝÇó ¹»ÝÁ ÇÝã ³ë»ë ϳñ 05_ _______ áõ ãϳñ: _______ _______ _______ ÙËÇóñ³Ýù _______ ³Ù»Ý ë»õ µ³Ý úûÉÉá ã¿ _______ سɻõÇã-ö³÷³½Û³Ý _______ ²Ù»Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ Ùáé³ÝáõÙ »ë áñå»ë _______ _______ ÙËÇóñ³Ýù£ _______ 06_______ å³ñëÁ ûûõ ÙÅÕáõÏÝ»ñÇ _______ _______ úºÈÈàܺðÀ ÈàôÚê ºÜ îºêÜàôØ` êºì²ÜàôØ _______ _______ Í»ñáõÃÛáõÝ _______ ºñµ ³ñ¹»Ý ³ÝóÛ³É ³ßݳÝÇó Ùݳó³Í ï»ñ»õÇ _______ _______ ѳݷáõÛÝ Éùí³Í »ë ·³ñݳÝÁ »õ ùÝáõÙ »ë _______ ÙdzÛÝ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ« óùáõÝ ÙÇ ÑáõÛë áõÝ»ë« _______ 07_______ áñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ¿É ÙdzÛÝ ù»½ Ñ»ï ãÇ _______ _______ ùÝáõÙ£ _______ _______ ãϳ۳ó³Í ѳݹÇåáõÙ-2 _______ Øáé³Ý³É` ³ë»É ¿ û Ùáé³Ý³É Ùáé³Ý³ÉÁ: _______ _______ ÄÇÉ ¸»ÉÛá½ _______ _______ 08_______ _______ _______ Íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðîïóñòèòü ñòàêàí÷èê_______ äðóãîé, äàáû íå ïîòåðÿòü òðåçâîãî âçãëÿäà íà _______ æèçíü! _______ /Ïåòðîâ-Âîäêèí/ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

67

³

³

67


john cage

john cage

________00 ________ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ________ ________ 1çáÝ ù»Ûç. ________ ________ IæáÝ ø»ÛçÁ (1912 -1992) ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¿ñ, áñ ________ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í »ñ³ÅßïáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ áñáß ï³ñ________ ________ ñ»ñ ÃáÕÝíáõÙ »Ý å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: ܳ û·________ ï³·áñÍáõÙ ¿ñ ·áñÍÇùÝ»ñÁ áã ëï³Ý¹³ñï »Õ³Ý³Ïáí ________10 »õ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ñ: ________ ________ ø»ÛçÁ ÍÝí»É ¿ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ, Ýñ³ ѳÛñÁ áã åÇï³ÝÇ ________ ë³ñù»ñÇ ·Ûáõï³ñ³ñ ¿ñ, áñÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ áñ¹áõÝ. ________ ”ºÃ» ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ ³ëáõÙ ¿ “Ñݳñ³íáñ ã¿”, ¹³ óáõjó ¿ ________ ________ ï³ÉÇë ù»½ û ÇÝãáí å»ïù ¿ ½µ³Õí»É”: öáùñáõó ________ ³Ù»Ý»õÇÝ å³ñ½ ã¿ñ, áñ ø»ÛçÁ ÁÝïñ»Éáõ ¿ ________ ÏáÙåá½ÇïáñÇ áõÕÇÝ. Ýñ³ å³åÁ ѳٳñáõÙ ¿ñ ________ ________20 çáõóÏÁ ë³ï³Ý³ÛÇ ·áñÍÇù: ä³ï³ÝÇ ø»ÛçÁ áñáᯐ ¿ñ ________ ¹³éÝ³É ù³Ñ³Ý³, ÇëÏ ùÇã áõß` ·ñáÕ: ________ ܳ ëÏë»ó ÏáÙåá½Çódz ëáíáñ»É èÇã³ñ¹ ´áõÑÉÇ·Ç, ________ í»ñç³å»ë, ________ лÝñÇ Îááõ»ÉÇ, ²¹áÉý ì»ÛëÇ »õ ________ ѳÝñ³×³Ý³ã ²ñÝáɹ Þáݵ»ñ·Ç Ùáï, áõÙ ³ëïí³Í³________ ________ óÝáõÙ ¿ñ: Þáݵ»ñ·Á ³é³ç³ñÏ»É ¿ñ áõëáõó³Ý»É ø»ÛçÇÝ ________ å³ÛÙ³Ýáí, áñ í»ñçÇÝë ÏÝíÇñÇ Çñ ÏÛ³ÝùÁ »ñ³________ ÅßïáõÃÛ³ÝÁ: ø»ÛçÁ ѳٳӳÛÝí»ó, µ³Ûó »ñÏáõ ï³ñÇ ________30 ________ Ñ»ïá ¹³¹³ñ»ó ¹³ë»ñÇÝ Ñ³×³Ë»É, »ñµ å³ñ½»ó, áñ ________ ãáõÝÇ Ñ³ñÙáÝdzÛÇ ½·³óáõÙ: ܳ ëÏë»ó ÷áñÓ»ñÁ ________ ѳñí³Í³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ »õ áã ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï áõ ________ ÷á˳ñÇÝ»ó ѳñÙáÝÇ³Ý áñå»ë ________ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ________ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ÑÇÙù` éÇÃÙáí: 30-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ, ________ »ñµ Ýí³·³ÏóáõÙ ¿ñ å³ñáÕÝ»ñÇÝ, ݳ ëÏë»ó ________ ________ ÷áñÓ³ñÏ»É Ù»ï³ÕÛ³ ÃÇûÕÇ ÏïáñÝ»ñ, áñáÝù ________40 ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ñ ¹³ßݳÙáõñÇ É³ñ»ñÇ íñ³: ²Ûë ÷áñÓÁ ________ ï³ñ³í Ýñ³Ý ¹»åÇ §Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í ¹³ßݳ________ ________ Ùáõñ¦, áñï»Õ Ñ»ÕÛáõëÝ»ñÁ, ٳݻÏÝ»ñÁ, é»ïÇÝ» ɳ________ ûñÁ »õ ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÝ»ñ ¹ñíáõÙ »Ý ɳñ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ, ________ ________ ÷áË»Éáí ·áñÍÇùÇ µÝáõÛÃÁ: ________ ø»ÛçÁ ÁݹáõÝ»ó ¶Çñ³ ê³ñ³µÑ³ÛÇ ÙÇïùÁ, áñ ________ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ áõÕ»ÕÁ ëó÷»óÝ»É »õ ________ ________50 ѳݷëï³óÝ»ÉÝ ¿, ³ÛëåÇëáí ÁÝϳÉáõÝ³Ï ¹³ñÓÝ»Éáí ________ ³ÛÝ »ñÏݳÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ________ ø»ÛçÁ ëÏë»ó û·ï³·áñÍ»É “I Ching” ·ÇñùÁ, ÙïóÝ»Éáí ________ ________ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ññÁ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ·ñ»Éáõ ________ åñáó»ëáõÙ : “Music of Changes” ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ________ Ù»ç ݳ û·ï³·áñÍ»ó ³Û¹ ëϽµáõÝùÁ, å³ï³Ñ³Ï³________ ________ Ýáñ»Ý áñáß»Éáí, û ÇÝã Ýáï³Ý»ñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É ________ »õ »ñµ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ÑÝã»Ý: “Imaginary Landscape ________60 ________ No.4” ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ·ñí³Í ¿ñ ï³ëÝ»ñÏáõ ________ é³¹ÇáÁݹáõÝÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ù»Ý é³¹Çá áõÝ»ñ »ñÏáõ ________ Ýí³·áÕ, Ù»ÏÁ ÷á÷áËáõÙ ¿ñ ѳ׳˳ϳÝáõÃÛáõÝÁ, ________ ________ ÙÛáõëÁ ÷á÷áËáõÙ ¿ñ Ó³ÛÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ: سÝñ³________ Ù³ëÝ Ññ³Ñ³Ý·áõÙ ø»ÛçÁ ·ñ»É ¿ñ, û ÇÝãå»ë ________ ϳï³ñáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ϳñ·³íáñ»Ý Çñ»Ýó é³¹Ç________ ________ áÁݹáõÝÇãÝ»ñÁ »õ ÇÝãå»ë ÷á÷áË»Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝ________70 óóùáõÙ: ´³Ûó áã áù ã¿ñ ϳñáÕ ³ë»É, û Çñ³Ï³ÝáõÙ ________ ÇÝã Ó³ÛÝ»ñ Ï·³Ý ÁݹáõÝÇãÝ»ñÇó. ¹³ ϳËí³Í ¿ñ ________ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÇó »õ ________ é³¹ÇáѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÇ ________ »Ã»ñ³Å³ÙÇó: ________ 40-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ø»ÛçÁ ³Ûó»É»ó гñí³ñ¹Ç ________ ________ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Ï³³ñÓ³·³Ýù³ÛÇÝ ËáõóÁ, áñÇ ________ ϳéáõóí³ÍùÁ ÃáõÛÉ ¿ñ ï³ÉÇë ÏɳݻÉáõ Ó³ÛÝ»ñÁ: ܳ ________ ________80 ëå³ëáõÙ ¿ñ ³Ûëï»Õ Éë»É ÉéáõÃÛáõÝ, µ³Ûó ÷á˳ñ»ÝÁ ________ Éë»ó »ñÏáõ Ó³ÛÝ, Ù»ÏÁ` µ³ñÓñ, ÙÛáõëÁ` ó³Íñ: ________ êå³ë³ñÏáÕ ÇÝŻݻñÁ µ³ó³ïñ»ó, áñ µ³ñÓñ Ó³ÛÝÁ ________ ________ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ß˳ï³ÝùÝ ¿, ÇëÏ ó³ÍñÁ`` ________ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ: “ØÇÝã»õ Ù³Ñ »ë ________ ßñç³å³ïí³Í »Ù ÉÇÝ»Éáõ Ó³ÛÝ»ñáí: ºí Ýñ³Ýù ________ ________ Ïß³ñáõݳÏí»Ý ÇÙ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá: ºñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ________ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³Ýѳݷëï³Ý³É”: ________90 ÈéáõÃÛ³Ý ³ÝÑݳñÇÝáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ ѳݷ»óñ»ó ________ ________ ø»ÛçÇ ³Ù»Ý³Ý߳ݳϳÉÇ ·áñÍÇ` 4’33”-Ç ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: ________ ºñ»ù Ù³ë³Ýáó 4’33”-Á ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ý»ñϳ۳óí»ó ________ ¸»Ûíǹ ÂÛáõ¹áñÇ ÏáÕÙÇó` 1952 Ã. ìáõ¹ëïáÏáõÙ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

³

68

çáÝ­ù»Ûç /

I

³ÝáñáßáõÃÛáõÝ 1

æáÝ ø»ÛçÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÏáÙåá½Çïáñ, Ó»Ý-µáõ¹¹Çëï »õ ëÝϳµ³Ý ¿ñ: ܳ ݳ»õ ·ñáÕ ¿ñ: ø»ÛçÁ ϳñáÕ ¿ñ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹³É Çñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù å³ñáÕ Ø»ñë ø³ÝÇÝ·»ÙÇÝ Ýí³·³Ïó»ÉÇë: ºÃ» ó³Ýϳݳù, ¹áõù ÝáõÛÝå»ë ϳñáÕ »ù ϳñ¹³É ³Ûë ·áñÍ»ñÁ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ, ï»Õ³íáñí»Éáí Ù»Ï ñáå»Ç Ù»ç: ä³ïÙí³ÍùÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ø»ÛçÇ “ÈéáõÃÛáõÝ” »õ “Ø»Ï ï³ñÇ »ñÏáõß³µÃÇ ûñí³ÝÇó Ñ»ïá” ·ñù»ñÇó: î»Õ³¹ñí³Í »Ý Áëï ÏáÙåá½ÇïáñÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇ` ÇÝãå»ë áñ å³ï³ÑÇ:

41 ²ñí»ëïÇ Ù³ñ¹ÇÏ ß³ï »Ý ËáëáõÙ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºí ³Ûëå»ë, ÑÇß»Éáí §³½³ï ÇÝãå»ë Ãéãáõݦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, Øáñ2 ïáÝ ü»É¹Ù³ÝÁ ÙÇ ûñ ·Ý³ó ½µáë³Û·Ç »õ ³Ýóϳóñ»ó áñáß Å³Ù³Ý³Ï` Ñ»ï»õ»Éáí Ù»ñ ûõ³íáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ: ì»ñ³¹³éݳÉáí, ݳ ³ë³ó. “¶Çï»±ù ÇÝã, Ýñ³Ýù ³½³ï ã»Ý: Üñ³Ýù ÏéíáõÙ »Ý ëÝáõÝ¹Ç ÷ßñ³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³ñ:” 1351­/­35 سÛñ áõ áñ¹Ç ³Ûó»É»óÇÝ êÇ»ÃÉÇ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ: ´³½Ù³ÃÇí ëñ³ÑÝ»ñ ÝíÇñí³Í 3 ¿ÇÝ ØáñÇë ¶ñ»ÛíëÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ: ºñµ Ýñ³Ýù Ùï³Ý ÙÇ ëñ³Ñ, áñï»Õ µáÉáñ ÝϳñÝ»ñÁ ë»õ ¿ÇÝ, Ù³ÛñÁ, Ó»éùáí ÷³Ï»Éáí áñ¹áõ ³ãù»ñÁ, ³ë³ó.”²ñÇ ³Ûëï»Õ, ÷áùñÇÏ, Ù³ÛñÇÏÁ ãÇ áõ½áõÙ áñ ¹áõ ³ÛëåÇëÇ µ³Ý»ñ ï»ëÝ»ë:” 808­/­0 ØÇ ³Ý·³Ù γÉÇýáñÝdzÛáõÙ, γñÙ»É ù³Õ³ùáõÙ »ë ³Ù³Ý Éí³óáÕÇ ³ß˳ï³Ýù ¿Ç ·ï»É “γåáõÛï ÃéãáõÝ” û۳ñ³ÝáõÙ: ºë ³ß˳ïáõÙ ¿Ç ËáѳÝáóáõÙ ûñ³Ï³Ý ï³ëÝ»ñÏáõ ųÙ: ºë Éí³ÝáõÙ ¿Ç µáÉáñ ³÷ë»Ý»ñÁ, ϳÃë³Ý»ñÝ áõ óí³Ý»ñÁ, ù»ñáõÙ ¿Ç ѳï³ÏÁ, Éí³ÝáõÙ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÇ, ûñÇÝ³Ï ëå³Ý³ËÇ ³ñÏÕ»ñÁ »õ, »Ã» ï»ñÁ ·³ÉÇë »õ ÇÝÓ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ѳݷëï³Ý³ÉÇë, ݳ ÇÝÓ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ñ »ïݳٳë`÷³Ûï Ïáïñ»Éáõ: ²Û¹ ÏÇÝÝ ÇÝÓ í׳ñáõÙ ¿ñ ûñ³Ï³Ý Ù»Ï ¹áɳñ: ØÇ ûñ »ë ÇÙ³ó³, áñ ѳÛïÝÇ ¹³ßݳϳѳñ ѳٻñ·Ý»ñáí ³Ûó»É»Éáõ ¿ Ù»ñ ù³Õ³ù, áõëïÇ áñáß»óÇ Ñݳñ³íáñÇÝë ßáõï ³í³ñï»É ·áñÍë, áñ ß³ï ãáõ߳ݳ٠ѳٻñ·Çó: ¸³ ÇÝÓ Ñ³çáÕí»ó: ²ÛÝå»ë ¿ñ ëï³óí»É, áñ ÇÙ ÏáÕùÇÝ Ýëï³Í ¿ñ

³

68

ÇÙ ·áñͳïáõÝ` “γåáõÛï ÃéãáõÝ” û۳ñ³ÝÇ ïÇñáõÑÇÝ: “´³ñÇ »ñ»Ïá”,- ³ë³óÇ »ë: ܳ ѳé»ó ѳ۳óùÁ ³ÛÉ ÏáÕÙ, Ñ»ïá ÇÝã-áñ µ³Ý ßßÝç³ó ¹ëï»ñÁ: Üñ³Ýù »ñÏáõëáí í»ñ ϳó³Ý »õ Éù»óÇÝ ¹³ÑÉÇ×Á: 117 гí³ÛÝ»ñáõÙ ³ÝóϳóíáÕ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ “Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ” ѳëϳóáõÃÛ³ÝÁ: ºñ»ù ûñí³ 4 ÁÝóóùáõÙ ¸³Ûë»óáõ î»Ûï³ñá êáõÓáõÏÇÝ áã ÙÇ µ³é ã³ë³ó: ì»ñç³å»ë ѳٳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ßñçí»ó Ýñ³Ý »õ ѳñóñ»ó. “ä³ñáÝ êáõÓáõÏÇ, ϳñáÕ »ù ³ë»É. ³Ûë ë»Õ³ÝÁ, áñÇ ßáõñçÁ Ù»Ýù Ýëï³Í »Ýù, Çñ³Ï³±Ý ¿”: êáõÓáõÏÇÝ µ³ñÓñ³óñ»ó ·ÉáõËÁ »õ ³ë³ó. “²Ûá”: ܳ˳·³ÑÁ ѳñóñ»ó, û ÇÝã ÇÙ³ëïáí ¿ êáõÓáõÏÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ë»Õ³ÝÁ Çñ³Ï³Ý: “´áÉáñ ÇÙ³ëïÝ»ñáí”,- ³ë³ó êáõÓáõÏÇÝ: 43 5 ØÇ ³Ý·³Ù ´ÇÉ ¹» ÎáõÝÇÝ·Á ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ ¿ñ ϳñ¹áõÙ üÇɳ¹»ÉýdzÛáõÙ: ²í³ñïÇó Ñ»ïá Ýñ³Ý ѳñóñ»óÇÝ, û ³ÝóÛ³ÉÇ ÝϳñÇãÝ»ñÇó áñÝ ¿ ³Ù»Ý³ß³ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕ»É Çñ íñ³: “²ÝóÛ³ÉÁ ãÇ ³½¹áõÙ ÇÝÓ íñ³: ºë »Ù ³½¹áõÙ Ýñ³ íñ³”,- ³ë³ó ݳ: 1121­/­12 ÈáõÇ ÈáÝ·Á, ¾ëûñ ¸³ÙÁ, è³Éý ü»ñ»ñ³Ý »õ »ë ·Ý³ó»É ¿ÇÝù лÛí»ñëïñááõ ·»ñ»½Ù³ÝáóÁ` Tricholoma personatum ѳí³ù»Éáõ: Ø»½ Ýϳï»ó ·É˳ñÏáí ï³ñ»ó ÙÇ ÏÇÝ, Ï³Ý·Ý³Í ·»ñ»½Ù³ÝáóÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ³éç»õ, ÙÇÝã¹»é ïÕ³Ù³ñ¹Á, áñÇ Ñ»ï ݳ »Ï»É ¿ñ, ½µ³Õí³Í ¿ñ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ËݳÙùáí: ÎÇÝÁ Ó³ÛÝ ïí»ó, ѳñóÝ»Éáí, û ÇÝã »Ýù ³ÝáõÙ ³Ûëï»Õ: Ø»Ýù ³ë³óÇÝù , áñ ëáõÝÏ »Ýù áñáÝáõÙ: Üñ³ Ó³ÛÝÁ ÷áùñ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ³ó³í, »ñµ ݳ ѳñóñ»ó, û ³ñ¹Ûáù ÈáõÇ ÈáÝ·Ç “ýáÉÏëí³·»ÝÁ”, áñÁ


00_______

±

Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, å³ïϳÝáõÙ ¿ Ù»½³ÝÇó Ù»ÏDZÝ: гçáñ¹ µ³ÝÁ, áñ ݳ ѳñóñ»ó ë³éÁ Ó³ÛÝáí, ³ÛÝ ¿ñ, û ³ñ¹Ûáù Ù»Ýù ëÇñáõ±Ù »Ýù ѳݷáõóÛ³ÉÝ»ñÇó áñ»õ¿ Ù»ÏÇÝ: Èë»Éáí, áñ áã Ù»Ïë ¿É ãÇ ëÇñáõÙ, ݳ Ëáë»ó ËÇëï »õ µ³ñÓñ Ó³ÛÝáí. “ÆÝÓ ¹áõñ ãÇ ·³ÉÇë ³Ûë ³Ù»ÝÁ, »õ »ë ã»Ù ϳñÍáõÙ, áñ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹áõñ ·³É: ºÃ» ³Ûëï»Õ ëáõÝÏ ¿ ³×áõÙ, Ãá°Õ ³×Ç”: ØÇÝã¹»é Ýñ³ áõÕ»ÏÇó ïÕ³Ù³ñ¹Á áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¿ñ ¹³ñÓÝáõÙ Ëáë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: ܳ áõÕÕ³ÏÇ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ ³Ý»É ³ÛÝ, ÇÝã ³ÝáõÙ ¿ñ: ÆëÏ Ù»Ýù ëïÇåáÕ³µ³ñ ù³ÛÉ»Éáí ¹»åÇ ÷áùñÇÏ Ù»ù»Ý³Ý, ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝù Ù»ñ ëÇñ³Í ëÝÏ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕùÇó` ³é³Ýó ³ÛÝ Ñ³í³ù»Éáõ ûûõ ÇëÏ ÷áñÓ Ï³ï³ñ»Éáõ : ºñµ Ù»Ýù Ù»ù»Ý³Ûáí ¹áõñë ¿ÇÝù ·³ÉÇë ·»ñ»½Ù³Ý³ïÝÇó, ÏÇÝÁ µÕ³íáõÙ ¿ñ.” Îáñ»°ù ³Ûëï»ÕÇó”: ܳ ×ãáõÙ ¿ñ. “Îáñ»°ù ³Ûëï»ÕÇó »õ ã÷áñÓ»°ù í»ñ³¹³éݳɔ: 1421­/­42 ºñµ ì³É»ñÇ ´»ÃÇëÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ѳÛïÝí»ó ¿Ïñ³ÝÝ»ñÇÝ, ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ ѳñó³½ñáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñóñ»ó, û DZÝã ½·³óáõÙ ¿ ѳçáÕ³Ï ÉÇÝ»ÉÁ: “¸áõù DZÝã ÝϳïÇ áõÝ»ù: ºë ÙÇßï »Ù Ñ³çáÕ³Ï »Õ»É”,- ³ë³ó ݳ: 141­/­4 ²Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù»Ýù ß³ï ³Ý·³Ù »Ýù Ýí³·»É “ÒÙ»é³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ”: ºë ³ñ¹»Ý ѳßÇíÁ Ïáñóñ»É »Ù: ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ýí³·áõÙ ¿ÇÝù, Ó³ÛÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÉéáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï »ñϳñ ¿ÇÝ ÃíáõÙ, ÇëÏ Ó³ÛÝ»ñÁ Çëϳå»ë ÃíáõÙ ¿ÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýç³ïí³Í, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ íñ³ ã³½¹áÕ: ê³Ï³ÛÝ êïáÏÑáÉÙáõÙ, »ñµ Ù»Ýù Ýí³·áõÙ ¿ÇÝù ¹³ úå»ñ³ÛáõÙ í³Õ ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ áñå»ë Ø»ñë 6 ø³ÝÇÝ·»ÙÇ »õ γñáÉÇÝ ´ñ³áõÝÇ å³ñ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ÇÝï»ñÉÛáõ��dz, »ë Ýϳï»óÇ, áñ ݳ ¹³ñÓ»É ¿ Ù»Éá¹ÇÏ: î³ñÇÝ»ñ ³é³ç øñÇëïÇ³Ý ìáÉýÁ ·áõ߳ϻó ³Û¹ »ñ»õáõÛÃÁ: ܳ ³ë³ó – Ù»Ýù ½ñáõó»Éáí ù³ÛÉáõÙ ¿ÇÝù î³ëÝÛáûñáñ¹ ÷áÕáóáí í³ñ - ݳ ³ë³ó.” ²ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, û Ù»Ýù ÇÝã »Ýù ³ÝáõÙ, í»ñçáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ Ù»Éá¹ÇÏ”: ÆÝãù³Ýáí »ë ï»ÕÛ³Ï »Ù ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ë³ å³ï³Ñ»ó 컵»ñÝÇ Ñ»ï: γñÉѳÛÝó ÞïáÏѳáõ½»ÝÁ ÙÇ ³Ý·³Ù ³ë³ó ÇÝÓ – Ù»Ýù Îáå»Ýѳ·»ÝáõÙ ¿ÇÝù - “ÎáÙåá½ÇïáñÇó »ë å³Ñ³ÝçáõÙ »Ù »ñÏáõ µ³Ý` Ñݳñ³ÙïáõÃÛáõÝ »õ ½³ñÙ³óÝ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝ”: 363­/­6

Z

F

H

K

M

X

G

ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳñíáõÙ ¿ Ù»Õù: ºí è³Ù³ÏñÇßݳÛÇ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÇÝ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ, û ÇÝã ϳëÇ Ý³ ³ÛÝ ÷³ëïÇ Ù³ëÇÝ, áñ ãáñë ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý ÇÝùݳëå³Ý ¿ »Õ»É: è³Ù³ÏñÇßÝ³Ý ³ë³ó, áñ »ñ»Ë³Ý Ù»Õù ãÇ ·áñÍ»É, ³ÛÉ áõÕÕ³ÏÇ áõÕÕ»É ¿ ë˳ÉÁ. ݳ ÍÝí»É ¿ñ ë˳Éٳٵ: 272­/­7 ø³áëÇ ãáñë ÙßáõßÝ»ñÁ` ÐÛáõëÇëÁ, ²ñ»õ»ÉùÁ, ²ñ»õÙáõïùÝ áõ гñ³íÁ, ³Ûó»É»óÇÝ Çñ»Ý`ø³áëÇÝ: ܳ ß³ï ɳí ÁݹáõÝ»ó Ýñ³Ýó, »õ »ñµ »Ï³í Ññ³Å»ßïÇ å³ÑÁ, Ýñ³Ýù Çñ³ñ Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»óÇÝ, û ÇÝãå»ë å³ï³ëË³Ý»É ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³ÝÁ: ø³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù Ýϳ»óÇÝ, áñ Ù³ñÙÝÇ íñ³ ø³áëÁ ãáõÝ»ñ áã ÙÇ ³Ýóù ( ³ãù»ñ, ùÇÃ, µ»ñ³Ý, ³Ï³ÝçÝ»ñ »õ ³ÛÉÝ), áñáß»óÇÝ ³Ù»Ý ûñ ÙÇ ³Ýóù ïñ³Ù³¹ñ»É Ýñ³Ý: Úáûñáñ¹ ûñí³ í»ñçÇÝ, ÇÝãå»ë å³ïÙáõÙ ¿ Ù»½ Îí³Ý·-ÓÇÝ, ø³áëÁ ٳѳó³í: 127 Ðáñë Ù³ÑÇó áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ½ñáõóáõÙ ¿Ç Ùáñë Ñ»ï: ºë ³é³ç³ñÏ»óÇ Ýñ³Ý ׳Ù÷áñ¹»É ³ñ»õÙáõïù »õ ³Ûó»É»É ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ”¸áõ ɳí Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÝóϳóÝ»ë”,- ³ë³óÇ »ë: “ÈëÇñ, æáÝ, ¹áõ ß³ï É³í ·Çï»ë, áñ »ë »ñµ»ù ¿É ѳ×áõÛù ã»Ù ëï³ó»É ɳí Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóϳóÝ»Éáõó”,- ³é³Ýó ѳå³Õ»Éáõ å³ï³ë˳ݻó ݳ: 44 ØÇ ûñ, »ñµ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÁ µ³ó ¿ÇÝ, øñÇëïÇ7 ³Ý ìáÉýÁ ¹³ßݳÙáõñÇ íñ³ ϳï³ñáõÙ ¿ñ Çñ åÇ»ëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ºñûõ»ÏáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝ»ñÁ, ݳí»ñÇ ßã³ÏÝ»ñÁ Éë»ÉÇ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ¹³¹³ñÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÉ»õ, ÉÇÝ»Éáí ß³ï µ³ñÓñ, ³í»ÉÇ É³í ¿ÇÝ ÉëíáõÙ, ù³Ý ¹³ßݳÙáõñÇ Ó³ÛÝ»ñÁ: ²í³ñïÇó Ñ»ïá ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ Ëݹñ»ó øñÇëïÇ³Ý ìáÉýÇÝ ÝáñÇó ϳï³ñ»É åÇ»ëÁ, ³Ûë ³Ý·³Ù ÷³Ï Éáõë³ÙáõïÝ»ñáí: øñÇëïÇ³Ý ìáÉýÝ ³ë³ó, áñ ¹»Ù ãÇ, µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ ãÇ ï»ëÝáõÙ ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ßñç³Ï³ÛùÇ Ó³ÛÝ»ñÁ áã ÙÇ ¹»åùáõÙ ã¿ñ ϳñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝ»ñÇ Ë³Ý·³ñáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù: 1681­/­68 ØÇ ïÕ³Ù³ñ¹ ¹»åñ»ëÇí íÇ׳ÏáõÙ Ùï³í л۽»É ¸ñ»ÛëÇ Ùáï, áñÁ ϳ½Ù³ñ³ñáõÑÇ ¿ñ: îÕ³Ù³ñ¹Ý ³ë³ó.”ºë áõ½áõÙ »Ù ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝ ·áñͻɔ: “ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ ¹³ É³í ·³Õ³÷³ñ ¿: ÆÝãáõ± ã»ë

69

³

ϳ۳ó³Í ųٳݳϳÏÇó ¹³ßݳÙáõñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»ñ·Ç ųٳݳÏ: ¸³ßݳϳѳñÁ µ³ñÓñ³óñ»ó ϳ÷³ñÇãÁ: àñáß Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ïá, ãÝí³·»Éáí áã ÙÇ Ýáï³, ݳ ÷³Ï»ó ¹³ßݳÙáõñÇ Ï³÷³ñÇãÁ: ØÇ ÷áùñ Ñ»ïá ݳ ÏñÏÇÝ µ³ó»ó ·áñÍÇùÁ, ãÝí³·»Éáí áãÇÝã, ³ñ»ó ¹³ »õ ë Ù»Ï ³Ý·³Ù, ÷³Ï»ó ϳ÷³ñÇãÁ »õ í»ñ ϳó³í: äÇ»ëÇ ï»õ áÕáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñáÕÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ñ í³ñÏ۳ݳã³÷áí, ųٳݳÏÇÝ Ã»ñûÉáí å³ñïÇïáõñ³ÛÇ ¿ç»ñÁ: äÇ»ëÁ ϳï³ñí»ó ³é³Ýó áã ÙÇ Ó³ÛÝ, ÙÇÝã¹»é ßñç³Ï³ÛùÇ ãݳ˳ï»ëí³Í »õ ³ÝϳÝ˳ï»ë»ÉÇ Ó³ÛÝ»ñÁ ϳ½Ù»óÇÝ åÇ»ëÇ »ñ³ÅïáõÃÛáõÝÁ: ²é ³Ûëûñ åÇ»ëÁ ÙÝáõÙ ¿ ѳϳë³Ï³Ý, ݳ ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ϳï³ñáõÙ Áݹ³Ýñ³å»ë »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: ø»ÛçÇ ³ÛÉ ·áñÍÁ` Organ2 / ASLSP ëÏë»ó Çñ ÏÛ³ÝùÁ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ð³Éµ»ñßï³¹ï µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ: Àëï ø»ÛçÇ óáõóÙáõÝùÝ»ñÇ` åÇ»ëÁ å»ïù ¿ Ýí³·»É “Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ ¹³Ý¹³Õ” (³Ûëï»ÕÇó ¿ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÁ As SLow aS Possible ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ñ³å³íáõÙÝ ¿ ): êï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñí»Éáõ ¿ ѳïáõÏ å³ïñ³ëï³Í »ñ·»ÑáÝÇ íñ³, ï»Õ³¹ñí³Í êáõñµ ´áõñ˳ñ¹Ç »Ï»Õ»óáõÙ, ϳï³ñÙ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»õ áÕáõÃÛáõÝÁ 639 ï³ñÇ ¿, ³ÛÝ ëÏë»É ¿ ϳï³ñí»É 2001Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ` Ï»ë·Çß»ñÇÝ: 2ÙáñïáÝ ý»É¹Ù³Ý Ì Ýí»É ¿ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ,1926 Ã.: سÝÏáõó ëáíáñ»É ¿ ¹³ßݳÙáõñ, 1944 Ã-Çó ÏáÙåá½ÇódzÛÇ ¹³ë»ñ ¿ ëï³ó»É êï»ý³Ý ìáÉå»Çó, ë³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ýñ³Ýù ³Ýó ¿ÇÝ Ï³óÝáõÙ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ í»×»ñÇ Ù»ç: 1949-ÇÝ Ï³Û³ó³í ¹»åù, áñ ÷áË»ó »ñ³ÅßïÇ ÏÛ³ÝùÁ. ü»É¹Ù³ÝÁ ѳݹÇå»ó æáÝ ø»ÛçÇÝ: ø»ÛçÁ ѳÙá½»ó ý»É¹Ù³ÝÇÝ Ñ³í³ï³É ë»÷³Ï³Ý µÝ³½¹ÇÝ, áñÁ ѳݷ»óñ»ó ÉÇáíÇÝ ÇÝïáõÇïÇí ëï»Õ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: Üñ³ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÝϳñÇãÝ»ñ سñÏ èáïÏáÝ, ýÇÉÇå ¶³ëïáÝÁ, üñ³Ýó ÎɳÛÝÁ, æ»ÏëáÝ öáɳÏÁ »õ èáµ»ñï è³áõ߻ݵ»ñ·Á: Üñ³Ýó Ñ»ï ͳÝáÃáõÃÛáõÝÁ ü»É¹Ù³ÝÇÝ Ñáõß»ó ëÏë»É ë»÷³Ï³Ý Ó³ÛÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÇ áñáÝáõÙÁ, áñÝ ³í»ÉÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý »õ ³í»ÉÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý ¿ñ, ù³Ý »Õ³ÍÁ: ²Ûëï»ÕÇó ëÏëí»óÇÝ Ýñ³ ÷áñÓ»ñÁ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý Ýáï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: “Projection 2” »õ ÝÙ³Ý ·áñÍ»ñáõ٠ϳï³ñáÕÝ»ñÁ ÁÝïñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ýáï³Ý»ñÁ ïñí³Í é»·ÇëïñÇó, ÇÝãå»ë ݳ»õ ÁÝïñáõÙ ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ: ê Ïë³Í 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇó Ýñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ³ÛÝù³Ý »ñϳñ»É, áñ »ñÏñáñ¹ ɳñ³ÛÇÝ ù³éÛ³ÏÁ ï»õ áõÙ ¿ñ ÑÇÝ· áõ Ï»ë ųÙ: ܳ µ³ó³ïñáõÙ ¿ñ.”ÆÙ ³ÙµáÕç ë»ñáõݹÁ ýÇùëí³Í ¿ñ 20-25 ñá廳Ýáó åÇ»ëÝ»ñÇ íñ³: ¸³ Ù»ñ ųٳóáõÛóÝ ¿ñ: ºñµ ¹áõ ѳÕóѳñáõÙ »ë 20-25 ñá廳Ýáó Ù»Ï Ù³ëÇó åÇ»ëÁ, ï³ñµ»ñ ËݹÇñÝ»ñ »Ý ѳÛïÝíáõÙ: ØÇÝã»õ Ù»Ï Å³ÙÁ ¹áõ Ùï³ÍáõÙ »ë Ó»õ Ç Ù³ëÇÝ, µ³Ûó Ù»Ï áõ Ï»ë ųÙÇó ¹³ ·³ÙÙ³Ý ¿: Ò»õ Á Ñ»ßï ¿. ݳ áõÕÕ³ÏÇ ÇÝã-áñ µ³Ý»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ Ù³ë»ñÇ: ´³Ûó ·³ÙÙ³Ý ³ÛÉ ÝÛáõà ¿: ¸áõ å»ïù ¿ ϳñáճݳë í»ñ³ÑëÏ»É åÇ»ëÁ, ¹³ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ï»ÝïñáݳóÙ³Ý ·»ñ³·áõÛÝ ³ëïÇ׳Ý: ²é³çÝ»ñáõÙ ÇÙ åÇ»ëÝ»ñÁ ÝÙ³Ý ¿ÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ÑÇÙ³ Ýñ³Ýù ÝÙ³Ý ¿Ý ÇÝã-áñ ½³ñ·³óáÕ ¿³ÏÝ»ñÇ”: Ü ñ³ í»ñçÇÝ ·áñÍ»ñÇó Ù»ÏÁ `“Palais de Mari”, ³Ýëå³ë»ÉÇ Ï³ñ× ¿ »õ ï»õáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ùë³Ý ñáå»: ä³ïíÇñ³ïáõÝ, ´áõÝÇï³ Ø³ñÏáõëÁ, ÇٳݳÉáí Ýñ³ ųٳݳÏÇ ½·³óáõÙÁ, å³ïíÇñ»ó ï³ëÁ ñá廳Ýáó ·áñÍ, Ñáõë³Éáí, áñ ³ÛÝ, »ñ»õÇ Ã», »ñÏáõ ³Ý·³ÙÇó ³í»É ãÇ ·»ñ³½³ÝóÇ å³ïí»ñÁ: 1 9 8 7 Ã. ÑáõÝÇëÇÝ ØáñïáÝ ü»É¹Ù³ÝÁ ³Ùáõëݳó³í »õ ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ù³Ñ³ó³í Çñ ï³ÝÁ, 61 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏáõÙ:

³

69

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

3ÙáñÇë ·ñ»Ûíë Ì Ýí»É ¿ úñ»·áÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç üáÏë-ì»ÉÇ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ: öáùñáõó ÑÇí³Ý¹áï »ñ»Ë³ ¿ñ, áñÝ ³ÙµáÕç ųٳݳÏÝ ³Ýó ¿ñ ϳóÝáõÙ ÙïáíÇ Ï³éáõó»Éáí ý³Ýï³ëïÇÏ ³Û·ÇÝ»ñ: ºñÏñáñ¹ ÏáõñëÇó ݳ Éù»ó ѳٳÉë³ñ³ÝÁ, áñå»ë½Ç ¹³éݳ ݳí³ëïÇ, ÙÇ ³ß˳ï³Ýù, áñ »ñ»ù ³Ý·³Ù µ»ñ»ó Ýñ³Ý Ö³åáÝdzÛÇ »õ âÇݳëï³ÝÇ ³÷»ñÁ: лïá ݳ í»ñ³¹³ñÓ³í ïáõÝ »õ ³í³ñï»ó ÏñÃáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ, áñ ݳ ѳݹÇå»ó æáÝ ø»ÛçÇÝ, áñÁ êÇ»ÃÉáõÇ øáñÝÇß ùáÉ»çáõÙ Ýí³·³ÏóáõÙ ¿ñ å³ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ: ¶ñ»Ûíë áõ ø»ÛçÁ ¹³ñÓ³Ý Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñ: Ü ³ “ÐÛáõëÇë-³ñ»õ ÙïÛ³Ý ÙÇëïÇÏ³Ï³Ý ÝϳñÇãÝ»ñ” ËÙµÇ ³Ý¹³Ù ¿ñ, áñáÝó ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ñ ³ñ»õ »ÉÛ³Ý Ñ³í³ïùÝ»ñÇ »õ µÝ³ß˳ñÑÇ ¹»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ: ¶ñ»ÛíëÁ ÏñáõÙ ¿ñ ÑÇݹáõǽÙÇ, ¹³áëǽÙÇ »õ ³Ù»Ý³ß³ïÁ Ó»Ý-µáõ¹¹Ç½ÙÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ëÛáõñ黳ÉǽÙÇ, ³ñ ÝáõíáÛÇ »õ Çñ ÁÝÏ»ñ سñÏ ÂáµÇÇ ³µëïñ³Ïï “ëåÇï³Ï ·ñ»ñÇ” ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ñ ӻ鳷ñÇ ÝÙ³Ý ëåÇï³Ï Ý»ñÏÇ ·Í»ñ: Ð³×³Ë ÃíáõÙ ¿, û ¶ñ»ÛíëÇ Ïï³íÝ»ñÁ ß³ï ÑÇÝ »Ý. ÇÝãå»ë Ýϳï»ó Ù»ÏÁ, áñáßÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý ÃÕÃÇ íñ³ ³Ýóϳóñ³Í µñ³ÍáÝ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ: ܳ ³åñáõÙ ¿ñ ä³ç»ï ê³áõݹ ßñç³ÝáõÙ, ¹Åí³ñ ѳë³Ý»ÉÇ Å³ÛéÇ Ï³ï³ñÇÝ ·ïÝíáÕ ï³ÝÁ: ¸³ ÙÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿ñ, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ñ »õ ÓÏÝáñëÇ ïݳÏÇ, »õ ׳åáÝ³Ï³Ý Ã»Û³ñ³ÝÇ: ¶ñ»ÛíëÝ Çñ Ó»éù»ñáí ¿ñ ϳéáõó»É ³ÛÝ: î³ÝÁ ãϳñ ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÙÇ³Ï Ù³ïã»ÉÇ çáõñÁ ³ÝÓñ»õ ³çáõñÝ ¿ñ, ÙÇ³Ï ÁÝÏ»ñÁ` ¾¹Çï ³ÝáõÝáí ßáõÝÁ: 1 9 4 2 Ã. Ýñ³Ý ϳɳݳíáñ»óÇÝ 11 ³ÙÇë ųٳݳÏáí, ù³ÝÇ áñ, ÉÇÝ»Éáí å³óÇýÇëï, ¶ñ»ÛíëÁ Ññ³Å³ñí»ó Ù³ëݳÏó»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇÝ: 1947Ã. ݳ Éù»ó Çñ ïáõÝÁ, »ñµ é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ áõÅ»ñÁ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ µ³½³ ϳéáõó»óÇÝ: Üñ³Ýó ÇÝùݳÃÇéÝ»ñÁ ÃéãáõÙ ¿ÇÝ áõÕÇÕ ï³Ý íñ³Ûáí: ܳ ï»Õ³÷áËí»ó êÇ»ÃÉ, µ³Ûó Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý Ñ³Ù³ï³ñ³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÁ ÙÕ»óÇÝ Ýñ³Ý ¹áõñë, ¸áõµÉÇÝ, ³å³ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Î³éáÉÇݳ: ÈáÉ»ï³ ù³Õ³ùáõ٠ݳ ·Ý»ó 13 Ñ»Ïï³ñ Ïáõë³Ï³Ý ³Ýï³é, ϳéáõó»ó ׳åáÝ³Ï³Ý á×Ç ïÝ»ñ »õ ÑÇÙÝ»ó ³Û·ÇÝ»ñ, ÉÇ×, áñÁ Ýñ³ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý »ñ³½³ÝùÝ ¿ñ: Ä Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï ÷áËí»ó Ýñ³ ³ñí»ëïÁ, ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÇÝ ÷á˳ñÇÝ»óÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ³ëáõÙ ¿ñ.” ²Ûëï»Õ ãϳ áã ÙÇ ³ÛÉ å³ïíÇñ³Ý »õ ÇÙ³ëï, ³Ûëï»Õ Ï³Ý ÙdzÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ »õ ÉáõÛë”: Ø Ç ³éÇÃáí ݳ ³ë³ó, áñ »ñϳñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ ëï»ÕÍ³Í µ³½Ù³ÃÇí ÝϳñÝ»ñÇó ÙÇ·áõó» ÑÇÝ·Á ϳ٠í»óÁ ɳíÝ »Ý: “¸ñ³Ýù Çñ»Ýù »Ý Çñ»Ýó Ýϳñ»É”,-³ë³ó ݳ,-“Øݳó³Í µáÉáñÁ Ýϳñ»É ¿ ØáñÇë ¶ñ»ÛíëÁ”: 4¹³Ûë»óáõ ï»Ûï³ñá ëáõ½áõÏÇ (1870-1966) § ²Ù»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, ÇÝã ϳ½ÙáõÙ ¿ µáõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ: ¸³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û ´áõ¹¹³Ý ·ÇïÇ ³Ù»Ý ³Ýѳï³Ï³Ý µ³Ý, ³ÛÉ, áñ ݳ ѳëϳó»É ¿ ·áÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳñ³ñ ëϽµáõÝùÁ »õ, áñ ݳ Ý»ñó÷³Ýó»É ¿ ¹»åÇ Ëáñù»ñÁ, Çñ ë»÷³Ï³Ý Ï»óáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ Ù»ç”-·ñ»É ¿ êáõ½áõÏÇÝ: ܳ ³é³çÇÝÝ ¿ñ, áñ Ö³åáÝdzÛÇó µ»ñ»ó »õ ²ñ»õ ÙáõïùÇÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó ӻݵáõ¹¹Ç½ÙÁ: Æñ »ñϳñ ÏÛ³ÝùÁ ݳ ³Ýóϳóñ»ó ³åñ»Éáí, ׳ݳå³ñÑáñ¹»Éáí »õ ¹³ë³í³Ý¹»Éáí ²ØÜ-áõÙ »õ ºíñáå³ÛáõÙ: êáõ½áõÏÇÇ í»ñçÇÝ µ³é»ñÝ ¿ÇÝ. “ØÇ ³Ýѳݷëï³ó»ù: ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ: ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ”:

³

70

³ÝáõÙ ³Û¹”,- ³ë³ó ݳ: 44 ÎáÝïñ³åáõÝÏïÇ ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï Èáë ²Ýç»É»ëÇ Î³ÉÇýáñÝdzÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÛáÝ8 µ»ñ·Á µáÉáñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ï³Ýã»ó ·ñ³ï³Ëï³ÏÇ Ùáï: Ø»Ýù å»ïù ¿ ÉáõÍ»ÇÝù Ýñ³ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í áñáß³ÏÇ ËݹÇñ »õ ·áñÍÁ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ßñçí»ÇÝù ¹»åÇ Éë³ñ³ÝÁ, áñå»ë½Ç ݳ ϳñáճݳñ ëïáõ·»É, û áñù³Ý��í ¿ ×Çßï ÉáõÍáõÙÁ: ºë ϳï³ñ»óÇ ÇÝãå»ë Ññ³Ñ³Ý·í»É ¿ñ: ܳ ³ë³ó. “È³í ¿: ²ÛÅÙ ·ïÇñ ³ÛÉ ÉáõÍáõÙ”: ºë ϳï³ñ»óÇ: ܳ ³ë³ó.”²ÛÉ”: ÎñÏÇÝ »ë ·ï³ áõñÇß ÉáõÍáõÙ: ܳ ÝáñÇó ³ë³ó.”²ÛÉ”: ºí ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ: ì»ñç³å»ë »ë ³ë³óÇ.”¾É áã ÙÇ áõñÇß ÉáõÍáõÙ ãϳ”: ܳ ³ë³ó.”à±ñÝ ¿ ëϽµáõÝùÁ, áñ ÁÝÏ³Í ¿ µáÉáñ ³Ûë ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ”: 72 ºñµ øë»ÝÇ³Ý »õ »ë »Ï³Ýù âÇϳ·áÛÇó ÜÛáõ Úáñù, ѳÛïÝí»óÇÝù ³íïáµáõëÇ Ï³Û³ÝáõÙ` ·ñå³ÝáõÙ áõݻݳÉáí Ùáï³íáñ³å»ë 25 ë»ÝÃ: Ø»Ýù ³ÏÝϳÉáõÙ ¿ÇÝù áñáß Å³Ù³Ý³Ï Çç»õ³Ý»É ä»·Ç ¶áõ·»ÝѳÛÙÇ »õ سùë ¾éÝëïÇ ï³ÝÁ: سùë ¾éÝëïÁ ѳݹÇå»É ¿ñ Ù»½ âÇϳ·áÛáõÙ »õ ³ë»É.”ºñµ ³Ûó»É»ù ÜÛáõ Úáñù, »Ï»ù Ùݳó»ù Ù»½ Ùáï: Ø»Ýù Ù»Í ïáõÝ áõÝ»Ýù Æëï èÇí»ñÇ íñ³”: ²íïáµáõëÇ Ï³Û³ÝáõÙ »ë Ùï³ Ñ»é³Ëáë³ËóÇÏ, ·ó»óÇ 25 ë»ÝóÝáóÁ »õ ѳí³ù»óÇ Ñ³Ù³ñÁ: Èë³÷áÕÁ í»ñóñ»ó سùë ¾éÝëïÁ: ܳ ã׳ݳã»ó ÇÙ Ó³ÛÝÁ: Æ í»ñçá ݳ ³ë³ó. ”¸áõ ͳñ³±í ¿ë”: “²Ûá”, -å³ï³ë˳ݻóÇ »ë: §¸» áõñ»ÙÝ, ëå³ëáõÙ »Ù ù»½ í³ÕÁ ÏáÏï»ÛÉÇ”,- ³ë³ó ݳ: ºë í»ñ³¹³ñÓ³ øë»ÝdzÛÇ Ùáï »õ å³ïÙ»óÇ, û ÇÝã å³ï³Ñ»ó: “¼³Ý·Çñ Ýñ³Ý ÝáñÇó: Ø»Ýù ϳñáÕ »Ýù ³Ù»Ý ÇÝã ß³Ñ»É »õ ãáõÝ»Ýù áãÇÝã ÏáñóÝ»Éáõ”,-³ë³ó ݳ: ºë ½³Ý·³Ñ³ñ»óÇ: ܳ ³ë³ó.”²Ë. ³Û¹ ¹áõ° »ë: Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ù³ÝÇ ß³µ³Ã ¿ ëå³ëáõÙ »Ýù Ó»½: Ò»ñ ë»ÝÛ³ÏÁ å³ïñ³ëï ¿: л°Ýó ÑÇÙ³ »Ï»ù”: 1 ØÇ »ñ»Ïá, »ñµ »ë ¹»é ³åñáõÙ ¿Ç ¶ñ³Ý¹ êÃñÇÃÇ »õ ØáÝñáÛÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ, ÇÝÓ ³Ûó»É»ó 9 Æë³Ùáõ Üá·áõãÇÝ : ê»ÝÛ³ÏáõÙ áãÇÝã ãϳñ (áã ϳÑáõÛù, áã Ïï³íÝ»ñ): гï³ÏÁ å³ïÇó å³ï ͳÍÏí³Í ¿ñ ÏáÏáë» ËëÇñáí: Èáõë³ÙáõïÝ»ñÁ ãáõÝ»ÇÝ áã ÙÇ ï»ë³ÏÇ í³ñ³·áõÛñ: Æë³Ùáõ Üá·áõãÇÝ ³ë³ó.”²Ûë ë»ÝÛ³ÏáõÙ ß³ï ·»Õ»óÇÏ Ï¹ÇïíÇ Ù³ßí³Í ÏáßÇÏÁ”: 185 Ø»Ýù Ýëï³Í ¿ÇÝù êɳ۹ سáõÝÃÇÝ É»é³Ý ·³·³ÃÇÝ, ѳ۳óùÝ»ñë áõÕÕ³Í ¹»åÇ Îáñ-

³

70

Ý»É »õ ìÇûݵ»ñ·, Ù»ñ Ñ»ï»õáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ßáÏ³Ý çñ³Ùµ³ñÁ: ¶³Û ÜÇñÇÝ·Ý ³ë³ó, áñ ݳ ·Çï»ñ »ñÏáõ ÏÝáç, áñáÝó ˳ÛÃ»É ¿ÇÝ Agkistrodon contortrix ûÓ»ñÁ: “Üñ³Ýù Ùݳó»É ¿ÇÝ ×Çßï ÝáõÛÝÁ, ÇÝã ÙÇÝã»õ ˳ÛÃáóÁ,- ³ë³ó ݳ,- µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ, áñ ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ ã³ñ ¿ÇÝ ¹³ñӻɔ: 575­/­7 ØÇ ³Ý·³Ù »ë ³Ûó»É»óÇ Ùáñ³ùáõÛñ سñçÇÝ: ܳ ½µ³Õí³Í ¿ñ Çñ Éí³óùáí: ܳ ßñçí»ó ¹»åÇ ÇÝÓ »õ ³ë³ó. ”¶Çï»±ë, »ë ëÇñáõÙ »Ù ³Ûë Ù»ù»Ý³Ý ß³ï ³í»ÉÇ ß³ï, ù³Ý ùá ù»éÇ ì³Éï»ñÇÝ”: 1251­/­25 ¸³ñÙßï³¹ïáõÙ, »ñµ »ë ½µ³Õí³Í ã¿Ç »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ, ·ÝáõÙ ¿Ç ³Ýï³é ëáõÝÏ ÷ÝïñáõÙ: ØÇ ûñ, »ñµ »ë ѳٻñ·³ëñ³ÑÇó áã Ñ»éáõ Ïá×ÕÇ ßñç³Ï³ÛùÇó Hypholomas ¿Ç ѳí³ùáõÙ, ÇÝÓ Ùáï»ó³í “Ferienkurse fur Neue Musik”-Çó ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñáõÑÇ »õ ³ë³ó.”ì»ñç Ç í»ñçá, µÝáõÃÛáõÝÁ ³ñí»ëïÇó É³í ¿”: 178 ØÛ»ë í³Ý ¹»é èáÑ»Ç áõë³ÝáÕáõÑÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ »Ï³í Ýñ³ Ùáï »õ ³ë³ó. ”ºë ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù Ò»½ ³ß³Ï»ñï»Éáõ, ù³Ý½Ç ¹áõù ÇÝÓ ÇÝùݳñï³Ñ³ÛïÙ³Ý áã ÙÇ ï»Õ ã»ù ÃáÕÝáõÙ”: ì³Ý ¹»é èáÑ»Ý Ñ³ñóñ»ó, ³ñ¹Ûáù ݳ áõÝDZ Çñ Ùáï ·ñÇã: ܳ áõÝ»ñ: ì³Ý ¹»é èáÑ»Ý ³ë³ó. ”¶ñ»ù Ó»ñ ³ÝáõÝÁ”: ܳ ·ñ»ó: ì³Ý ¹»é èáÑ»Ý ³ë³ó. ”²Ûë ¿, áñ »ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ù ÇÝùݳñï³Ñ³ÛïáõÙ”: 41 ²½·áõÃÛ³Ùµ ÑݹÏáõÑÇ ÙÇ ÏÇÝ ÇÝÓ Ññ³íÇñ»ó ÁÝÃñÇùÇ »õ Ýß»ó, áñ ¹ñ. êáõÓáõÏÇÝ ÝáõÛÝå»ë ÏÉÇÝÇ ³ÛÝï»Õ: Æñáù ݳ ³ÛÝï»Õ ¿ñ: ܳËù³Ý ÁÝÃñÇùÁ »ë Ýß»óÇ ¶»ñïñáõ¹³ êóÛÝÇ ³ÝáõÝÁ: êáõÓáõÏÇÝ »ñµ»õ¿ ã¿ñ Éë»É Ýñ³ ³ÝáõÝÁ: ºë Ýϳñ³·ñ»óÇ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÁ, áñÁ ݳ ·ï³í ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ: à·»õáñí³Í, »ë Ýß»óÇ æ»ÛÙë æáÛëÇÝ, áñÇ ³ÝáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë Ýáñ ¿ñ Çñ ѳٳñ: ÀÝÃñÇùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ãϳñáÕ³ó³í áõï»É ³é³ç³ñÏí³Í ù»ññÇÝ, µ³Ûó ѳ×áõÛùáí ׳߳ϻó ÑáõÙ Ùñ·»ñÝ áõ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÁ: ÀÝÃñÇùÇó Ñ»ïá ½ñáõÛó µ³óí»ó Ù»ï³ýǽÇÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç, ϳÛÇÝ µ³½áõ٠ѳñó»ñ, ù³Ý½Ç ï³ÝïÇñáõÑÇÝ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý Ûá·³ÛÇ Ñ»ï»õáñ¹ ¿ñ, ÇëÏ Ýñ³ ÑÛáõñ»ñÁ ùÇã û ß³ï ѳí³ë³ñ³ã³÷ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý Ï³Ù ×³åáÝ³Ï³Ý ÙïùÇ »ñÏñå³·áõÝ»ñ ¿ÇÝ: ijÙÁ ÛáÃÇÝ, »ñµ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ù³ÛÉáõÙ ¿ÇÝù ÙdzÛÝ³Ï ÷áÕáóáí, ³Ù»ñÇÏáõÑÇ ÙÇ ÏÇÝ Ñ³ñóñ»ó. ”²Ûë DZÝã ¿ ëï³ó-


00_______

±

íáõÙ, ¹áÏïáñ êáõÓáõÏÇ: ²ÙµáÕç »ñ»ÏáÝ Ù»Ýù ³Ýóϳóñ»óÇÝù Ò»½ ѳñó»ñ ï³Éáí, µ³Ûó áãÇÝã ãå³ñ½í»ó”: ¸ñ. êáõÓáõÏÇÝ Ååï³ó »õ ³ë³ó. ”²Ñ³ û ÇÝãáõ »Ù »ë ëÇñáõÙ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ. ³Ûëï»Õ áã Ù»ÏÁ ãÇ Ñ³ÕÃáõÙ”: 162 ÆÝÓ Ëݹñ»É ¿ÇÝ Ï³ï³ñ»É ÇÙ “Sonatas and Interludes”-Á ÙÇ ï³ñ»ó ÏÝáç ï³ÝÁ, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Î³ñáÉÇݳÛÇ ´»ñÝëíÇÉ ù³Õ³ùáõÙ. ³Û¹ ÏÇÝÁ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ÙÇ³Ï éáÛ³ÉÇ ï»ñÝ ¿ñ: ºë µ³ó³ïñ»óÇ, áñ ¹³ßݳÙáõñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ Ïï»õÇ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ųÙ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ »õë ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ÇÝÓ Ñ³ñϳíáñ ÏÉÇÝÇ í³ñÅí»Éáõ ÙÇÝã»õ ϳï³ñáõÙÁ ëÏë»ÉÁ: Ø»Ýù å³Ûٳݳíáñí»óÇÝù ëÏë»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÁ ³ÝÙÇç³å»ë ݳ˳׳ßÇó Ñ»ïá: Ø»Ï Å³Ù ³Ýó »ë áñáß»óÇ Ñ³Ý·ëï³Ý³É: ºë í³é»óÇ ëÇ·³ñ»ïë »õ ¹áõñë »Ï³ å³ïß·³Ùµ, áñï»Õ ·ï³ ï³Ý ïÇñáõÑáõÝ` µ³½Ù³Í ×á׳ÃáéÇÝ: êÏë»óÇÝù ½ñáõó»É: ܳ ѳñóñ»ó, û áñï»ÕÇó »Ù »ë: ºë å³ïÙ»óÇ, áñ ÍÝí»É »Ù Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ, µ³Ûó Ù³ÝÏáõÃÛáõÝë ³Ýó »Ù ϳóñ»É »õ ³ÛÝï»Õ, »õ ØÇãÇ·³ÝáõÙ, áñ »ñÏáõ ï³ñÇ ëáíáñ»Éáí γÉÇýáñÝdzÛÇ ÎÉ»ñÙáÝïÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, »ë ï³ëÝáõà ³ÙÇë ³Ýó »Ù ϳóñ»É ºíñáå³ÛáõÙ »õ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²ýñÇϳÛáõÙ, áñ, í»ñ³¹³éݳÉáí γÉÇýáñÝdz, »ë ëϽµáõÙ ï»Õ³÷áËí»óÇ ê³Ýï³ ØáÝÇϳÛÇó γñÙ»É, ³å³ ÜÛáõ Úáñù, Ñ»ïá í»ñ³¹³ñÓ³ Èáë ²Ýç»É»ë, Ñ»ïá ï»Õ³÷áËí»óÇ Ñ³çáñ¹³µ³ñ êÇ»ÃÉ, ê³Ý üñ³ÝóÇëÏá »õ âÇϳ·á, áñ ³Ûë å³ÑÇÝ ³åñáõÙ »Ù ÜÛáõ ÚáñùáõÙ, Æëï èÇí»ñÇ íñ³ ·ïÝíáÕ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ: ²å³ »ë ѳñóñ»óÇ.”ÆëÏ áñï»ÕDZó »ù ¸áõù”: “²ÛÝï»ÕÇó”,- ³ë³ó ݳ, Ù³ïݳÝß»Éáí ÷áÕáóÇ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ ·ïÝíáÕ µ»Ý½³Ï³Û³ÝÁ: ܳ ëÏë»ó å³ïÙ»É, áñ ųٳݳÏÇÝ áñ¹ÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÷áñÓ»ó Çñ»Ý ѳÙá½»É ÷áË»É µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÅ٠ݳ ³åñáõÙ ¿ñ ÙdzÛݳÏ, ãѳßí³Í ͳé³Ý»ñÁ, »õ ï»Õ³÷áËí»É ³åñ»Éáõ Çñ »õ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï: ܳ ³ë³ó, áñ Ññ³Å³ñí»ó, áñáíÑ»ï»õ ã¿ñ ϳñáÕ Çñ»Ý ½·³É ÇÝãå»ë ï³ÝÁ ³Û¹ ï³ñûñÇÝ³Ï ï»ÕáõÙ: ºñµ »ë ѳñóñ»óÇ, û áñï»Õ ¿ñ ³åñáõÙ Ýñ³ áñ¹ÇÝ, ݳ ³ë³ó.” ØÇ ù³ÝÇ ß»Ýù Ý»ñù»õ”: 98 Ö³åáÝdzÛáõÙ ÙÇ å³ï³Ýáõ ѳçáÕí»ó å³Ûٳݳíáñí»É »ñ»ù ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ù»ÏÝ»É Ñ»é³íáñ ÏÕ½Ç` ÙÇ áõëáõóãÇ Ùáï Ò»Ý áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ºñ»ù ï³ñÇ ³Ýó, ½·³Éáí, áñ ãÇ Ñ³ë»É Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ, ݳ

Z

F

H

K

M

X

G

»Ï³í àõëáõóãÇ Ùáï »õ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ Ù»ÏÝáõÙ ¿: àõëáõóÇãÝ ³ë³ó.”¸áõ ³Ûëï»Õ ³Ýó »ë ϳóñ»É »ñ»ù ï³ñÇ: ÆÝãáõ± ãÙÝ³É »õë »ñ»ù ³ÙÇë”: àõë³ÝáÕÁ ѳٳӳÛÝí»ó, µ³Ûó »ñ»ù ³ÙÇë Ñ»ïá ½·³ó, áñ ³Û¹å»ë ¿É ãϳ »õ áã ÙÇ ³é³ç˳ճóáõÙ: ºñµ ݳ ÏñÏÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó àõëáõóãÇÝ, áñ Ù»ÏÝáõÙ ¿, àõëáõóÇãÝ ³ë³ó.”î»ë. ¹áõ ³Ýó »ë ϳóñ»É ³Ûëï»Õ »ñ»ù ï³ñÇ »õ »ñ»ù ³ÙÇë: Øݳ »õë »ñ»ù ß³µ³Ã”: àõë³ÝáÕÁ Ùݳó, µ³Ûó ³å³ñ¹ÛáõÝ: ºñµ ݳ å³ïÙ»ó àõëáõóãÇÝ, áñ µ³ó³ñӳϳå»ë áãÇÝã ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³í, àõëáõóÇãÝ ³ë³ó.”¸áõ ³Ýó »ë ϳóñ»É ³Ûëï»Õ »ñ»ù ï³ñÇ, »ñ»ù ³ÙÇë »õ »ñ»ù ß³µ³Ã: Øݳ »õë »ñ»ù ûñ »õ, »Ã» ³Û¹ ųÙÏ»ïÇ í»ñçáõÙ ãѳëÝ»ë å³Ûͳé³ï»ëáõÃÛ³Ý, ÇÝùݳëå³Ý »ÕÇñ”: ºñÏñáñ¹ ûñí³ ³í³ñïÇÝ áõë³ÝáÕÁ ѳë³í å³Ûͳé³ï»ëáõÃÛ³Ý: 54 ØÇ ûñ ´É»ù سáõÝÃÇÝ ùáÉ»çáõÙ ¸»Ûíǹ ÂÛáõ10 ¹áñÁ ݳ˳׳ßáõÙ ¿ñ: ØÇ áõë³ÝáÕ Ùáï»ó³í ë»Õ³ÝÇÝ »õ ëÏë»ó ѳñó»ñ ï³É Ýñ³Ý: ¸»Ûíǹ ÂÛáõ¹áñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ áõï»É Çñ ݳ˳׳ßÁ: àõë³ÝáÕÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ ѳñó»ñ ï³É: ì»ñç³å»ë ¸»Ûíǹ ÂÛáõ¹áñÁ ݳۻó Ýñ³Ý »õ ³ë³ó.”ºÃ» ã·Çï»ë, ÇÝãáõ± »ë ѳñóÝáõÙ”: 30 ØáñÇë ¶ñ»ÛíëÁ ÙÇ ÑÇÝ “ýáñ¹” áõÝ»ñ êÇ»ÃÉáõÙ: ܳ Ñ³Ý»É ¿ñ µáÉáñ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÁ »õ ï»Õ³¹ñ»É ë»Õ³Ý »õ ³ÃáéÝ»ñ, ³ÛÝå»ë áñ Ù»ù»Ý³Ý ÝÙ³Ýí»É ¿ñ ÷áùñÇÏ Ï³Ñ³íáñí³Í ë»ÝÛ³ÏÇ` ·ñù»ñáí, ͳÕÇÏÝ»ñáí ÉÇ Í³ÕϳٳÝáí »õ ³ÛÉÝ: ØÇ ûñ ݳ í³ñ»ó Ù»ù»Ý³Ý ¹»åÇ Ëáñïϳñ³Ý, ϳݷݻóñ»ó ³ÛÝ, µ³ó»ó ÷áÕáóÇ ÏáÕÙÇ ¹áõéÁ »õ Ù³ÛÃÇ É³ÛÝùáí ÷é»ó ϳñÙÇñ áõÕ»·áñ·Á: ²å³ ݳ ù³ÛÉ»ó ·áñ·Ç íñ³Ûáí, Ùï³í Ëáñïϳñ³Ý »õ ѳٵáõñ·»ñ å³ïíÇñ»ó: ²Û¹ ÁÝóóùáõ٠ѳí³ùí»ó ³ÙµáË, áñÁ ëå³ëáõÙ ¿ñ, û ÇÝã ï³ñûñÇÝ³Ï µ³Ý ¿ ϳï³ñ»Éáõ: ØÇÝã¹»é ÇÝã ³ñ»ó ¶ñ»ÛíëÁ` ݳ Ï»ñ³í ѳٵáõñ·»ñÁ, í׳ñ»ó, Ýëï»ó Ù»ù»Ý³, ѳí³ù»ó ·áñ·Á »õ ùß»ó Ñ»é³ó³í: 74 ¸åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ë ½µ³ÕíáõÙ ¿Ç, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, Ñé»ïáñáõÃÛ³Ùµ: ºñµ ѳÛï³ñ³ñí»ó гñ³í³ÛÇÝ Î³ÉÇýáñÝdzÛÇ Ñé»ïáñ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÁ, Çñ³íÇ׳ÏÁ ɳñí³Í ¿ñ: Èáë ²Ýç»É»ëÇ ¹åñáóÁ »ñÏáõ ï³ñÇ ³ÝÁݹٻç ѳÕÃ»É ¿ñ ÙñóáõÛÃáõÙ: ºÃ» Ù»Ýù ѳÕûÇÝù »ññáñ¹ ³Ý·³Ù, ·³í³ÃÁ ÁݹÙÇßï Ïå³ïϳݻñ ¹åñáóÇÝ: ºë ÁÝïñí»É ¿Ç Ý»ñϳ۳ó-

71

³

5íÇɻ٠¹» ÏáõÝÇÝ· ì ìÇɻ٠¹» ÎáõÝÇÝ·Á (1904-1997) ÍÝí»É ¿ èáï»ñ¹³ÙáõÙ, ëáíáñ»É ¿ èáï»ñ¹³ÙÇ ·»Õ³ÝϳñãáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙdzÛáõÙ: 1926Ã. ³Ýûñ»Ý Ó»õ áí Éù»É ¿ ÐáÉ³Ý¹Ç³Ý »õ ݳíáí ï»Õ³÷áËí»É ²ØÜ` ݳíÇ íñ³ ³ß˳ï»Éáí ß³ñÅÇã³ÛÇÝ ËóÇÏáõÙ: ÜÛáõ æ»ñëÇáõÙ ³ß˳ï»É ¿ Ý»ñϳñ³ñ:1927Ã. ¹» ÎáõÝÇÝ·Á ï»Õ³÷áËí»É ¿ ÜÛáõ Úáñù, áñï»Õ ÁÝÏ»ñ³ó»É ¿ ¶ñ»Ñ»ÙÇ, êÙÇÃÇ, ¶áñÏáõ, äáÉáÏÇ, ÎɳÛÝÇ »õ èáïÏáÇ Ñ»ï: 30-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇó ÙÇÝã»õ 50-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏǽµÁ Çñ µÇáÙáñýÇÏ ³µëïñ³ÏódzݻñÇ (áñáÝù ÝÙ³Ý ¿ÇÝ ýÇ·áõñÝ»ñÇ »õ ɳݹ߳ýïÝ»ñÇ) »õ “γݳÛù” ß³ñùÇ ßÝáñÑÇí ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ³µëïñ³Ïï ¿ùëåñ»ëÇáÝǽÙÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó: 6Ù»ñë ù³ÝÇÝ·»Ù

§ Ø»ñë ø³ÝÇÝ·»ÙÁ ëï»ÕÍ»É ¿ å³ñÇ »õ å³ñ³ñí»ëïÇ ë»÷³Ï³Ý ¹åñáó, áñÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ»õë ÑÇÙÝí³Í ã¿ ·Í³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇ íñ³, ÉÇÝ»Ý ¹ñ³Ýù å³ïÙáÕ³Ï³Ý Ï³Ù Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, »õ áã ¿É ³éÝãíáõÙ ¿ ß³ñÅÙ³ÝÁ ¹»åÇ ·³·³Ãݳϻï ϳ٠·³·³ÃݳϻïÇó: ÆÝãå»ë ³µëïñ³Ïï ³ñí»ëïáõÙ, ݳ »Ýó¹ñáõÙ ¿, áñ ï³ññÁ (ß³ñÅáõÙÁ, Ó³ÛÝÁ, ÉáõÛëÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ) ÇÝùÝ Çñ»Ýáí »õ Çñ»ÝÇó ¹áõñë ³ñï³Ñ³ÛïÇã ¿: ²ÛÝ, ÇÝã ݳ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, Ù»Í Ù³ë³Ùµ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ áõÝÏݹñáí”,- ·ñ»É ¿ æáÝ ø»ÛçÁ Ø»ñë ø³ÝÇÝ·»ÙÇ Ù³ëÇÝ: ܳ ÍÝí»É ¿ 1919Ã. ì³ßÇÝ·ïáÝ Ý³Ñ³Ý·Ç ê»Ýïñ³Édz ù³Õ³ùáõÙ, å³ñ»É ëáíáñ»É ¿ êÇ»ÃÉáõÙ: 1935 –1945ÃÃ. ٻݳå³ñáÕ ¿ »Õ»É سñó ¶ñ»Ñ»ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ: ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ ëÏë»É ¿ ³ÝÏ³Ë Ëáñ»á·ñ³ýÇ ³ß˳ï³ÝùÁ` 1944Ã. ÜÛáõ ÚáñùáõÙ æáÝ ø»ÛçÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí Çñ ³é³çÇÝ Ù»Ý³Ñ³Ù»ñ·Á: 1953Ã. ÑÇÙÝ»É ¿ Ø»ñë ø³ÝÇÝ·»ÙÇ å³ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ (MCDC) »õ ³Û¹ ųٳݳÏÇó Ç í»ñ Ý»ñϳ۳óñ»É ³í»ÉÇ ù³Ý 150 ³ß˳ï³Ýù: гٳ·áñͳÏó»É ¿ é»ÅÇëáñÝ»ñ â³ñɽ ²ïɳëÇ »õ ¾ÉÇáï γåɳÝÇ Ñ»ï` 1974 – 90ÃÃ. ëï»ÕÍ»Éáí ÇÝÁ ï»ë³ýÇÉÙ: ÜÛáõ ÚáñùÇ ù³Õ³ù³å»ï è. æáõÉdzÝÇÝ Ñéã³Ï»ó 1994Ã. ³åñÇÉÇ 16-Á “Ø»ñë ø³ÝÇÝ·»ÙÇ ûñ”:

7ùñÇëïÇ³Ý íáÉý

ø ñÇëïÇ³Ý ìáÉýÁ (ÍÝí.1934, üñ³Ýëdz, ³åñ. ²ØÜáõÙ 1941-Çó) ÇÝùÝáõë ÏáÙåá½Çïáñ ¿. ûå»ï Ýñ³ ß÷áõÙÝ»ñÁ 50-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇÝ æáÝ ø»ÛçÇ, ¸»Ûíǹ ÂÛáõ¹áñÇ »õ ØáñïáÝ ü»É¹Ù³ÝÇ Ñ»ï ïí»óÇÝ Ýñ³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, áñÁ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ³Ýѳٳ¹ñ»ÉÇ ¿ ó³Ýϳó³Í ³í³Ý¹³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ìáÉýÁ Ý»ñÙáõÍ»É ¿ Ýáï³·ñáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ýáñ Ó»õ

³

71

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ »ñ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ù³ñá½»É ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ________ ÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝ »õ ÏáÙåá½ÇïáñÇ, »õ ϳï³ñáÕÇ, ________ »õ ÉëáÕÇ Ñ³Ù³ñ: ܳ Ýᯐ ¿.” ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»________ ________ Éáõ ·áñÍÁ í»ñ³Í»É ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý »õ í»ñ³________ ÷áËÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ (ϳï³ñáÕÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ÏáÙ________10 åá½ÇïáñÇ, ݳ` áõÝÏݹñÇ, ݳ` ÏáÙåá½ÇïáñÇ, ݳ`ϳ________ ________ ï³ñáÕÇ »õ ³ÛÉÝ), »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÁ ________ ѳٳï»Õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ ¿: ºñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ________ Ù³Ý ÙÇçáóáí ˳éÝ»É ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ½·³________ ________ óáõÙÁ: ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, áñï»Õ Ù»Ýù ³åñáõÙ »Ýù: ²Û¹åÇ________ ëáí (˳éÝ»Éáí) ϳñ»ÉÇ ÷áË»É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ”: ________ 8 ³ñÝáɹ ßáݵ»ñ· ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ Ì Ýí»É ¿ 1874Ã.: ÆÝùÝáõë »ñ³ÅÇßï, áñÁ Ýí³·áõÙ ¿ñ ________ çáõ Ã³Ï »õ ¹³ßݳÙáõñ: ÎáÙåá½Çïáñ, áñÁ ëï»ÕÍ»ó 12________ ________ ïáݳÛÇÝ ï»ËÝÇϳ »õ ѻճ÷áË»ó ųٳݳϳÏÇó ________ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ: 1908Ã. Þáݵ»ñ·Á Ññ³Å³ñí»ó ïáݳÛ________ ________ ÝáõÃÛáõÝÇó: ܳ ëï»ÕÍ»ó Harmonienlehre, ϳ٠ѳñÙá________40 ÝdzÛÇ ï»ëáõÃÛáõÝ, áñÝ áõëáõÙݳëÇñáõÙ ¿ »ñ³Åßïáõ________ ________ ÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ: Ø»Í ûñÏ»ëïñ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ________ ݳ ëï³ÝáõÙ ¿ñ ųٳݳϳÏÇó ÑÝãáÕáõÃÛáõÝ, û·ï³________ ·áñÍ»Éáí ýñ³·Ù»Ýï³óÇ³Ý »õ Klangfarbenmelodie ________ (Ó³ÛÝ, ·áõÛÝ, Ù» Õ» ¹Ç): ´»é ÉÇ Ýáõ٠ݳ ³ß˳ï»É ¿ áñå»ë ________ ________ ϳµ³ñ»Ç »ñ³ÅÇßï, ìǻݳÛáõÙ ¹³ë³í³Ý¹»É ¿ ´»ñ·ÇÝ ________ »õ 컵»ñÝÇÝ: 1933Ã. Þáݵ»ñ·Á ÃáÕ»ó ºíñáå³Ý, áõñ ________ ________50 ³ñ¹»Ý ëÏëáõÙ ¿ñ ݳóÇëï³Ï³Ý ï»éáñÁ, »õ áõÕÕí»ó ________ ¹»åÇ ²ØÜ: ________ âÝ³Û³Í Ýñ³ ³ÝáõÝÁ ³Ýµ³Å³Ýáñ»Ý ϳåíáõÙ ¿ ë»ñÇ________ ________ ³ÉǽÙÇ »õ ºñÏñáñ¹ íÇ»ÝÝ³Ï³Ý ¹åñáóÇ Ñ»ï, ³Ù»________ ñÇÏÛ³Ý ßñç³ÝÇ ß³ï ·áñÍ»ñ ³é³ÝÓݳÝáõÙ »Ý í»ñ³________ ¹³ñÓáí ¹»åÇ ïáݳÛÝáõÃÛáõÝ, ë»ñÇ³É Ï³éáõóí³ÍùÝ»________ ________ ñÇ Ù»ç û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ïñdz¹ÇÏ ï³ññ»ñ »õ ïáÝ³É ________ »ñ³Ý·Ý»ñ: “ºñ³ÅßáõÃÛ³Ý ÑÇÝ á×ÇÝ í»ñ³¹³éݳÉáõ ________60 ________ å³Ñ³ÝçÁ ß³ï Ù»Í ¿ñ ÇÙ Ù»ç: ºí Å³Ù³Ý³Ï ³é ųٳ________ Ý³Ï »ë å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ»Ç ³Û¹ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ”-·ñ»É ¿ ________ ݳ: “²Ûë ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³½Ù³åɳݳÛÇÝ ________ ________ ³½³ï ÁÝóóáÕ ³ß˳ï³Ýù »Ý 18-ñ¹ ¹³ñÇ ÝÛáõÃÇ ________ Ñ»ï”,- ·ñ»É ¿ æá½»ý ÐáñáíÇóÁ: Þáݵ»ñ·Á ãÑ»é³ó³í ________ ë»ñdzÉǽÙÇó »õ Çñ ѻճ÷áË³Ï³Ý ï»ë³Ï³Ý ·³Õ³________ ________ ÷³ñÝ»ñÇó, ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍ»ñáõ٠ݳ áõÕÕ³________70 ÏÇ í»ñ³÷áË»ó ïñdz¹Ý»ñÇ Ñ³ñÙáÝÇÏ ýáõÝÏódzݻñÁ ________ »õ ϳñ»õ áñáõÃÛáõÝÁ: ________ ________ ²ØÜ-áõ٠ݳ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ ¿ñ ÏñáÝ³Ï³Ý »ñ·ã³ËÙµ³________ ÛÇÝ ÏáÙåá½Çódz Èáë-²Ýç»É»ëÇ Î³ÉÇýáñÝdzÛÇ Ñ³Ù³É________ ________ ë³ñ³ÝáõÙ: سѳó»É ¿ 1951Ã. ________ ________ 9Çë³Ùáõ Ýá·áõãÇ ________ Æ ë³Ùáõ Üá·áõãÇÝ (1904 –1988) ÍÝí»É ¿ γÉÇýáñÝdz________80 ________ ÛáõÙ: Üñ³ ѳÛñÁ ׳åáݳóÇ ¿ñ, Ù³ÛñÁ` ³Ù»ñÇÏáõÑÇ: àõ________ ëáõÙÁ ëï³ó»É ¿ Ö³åáÝdzÛáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ, ³ß˳ï»É ¿ ________ ________ ö³ñǽáõÙ áñå»ë ´ñ³ÝÏáõ½ÇÇ ³ëÇëï»Ýï, ³å³ ׳________ ݳå³ñÑáñ¹»É âÇݳëï³Ý, Ö³åáÝdz »õ Ø»ùëÇϳ: ________ 30-³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ëÇó ÜÛáõ Úáñùáõ٠ѳٳ·áñͳÏó»É ¿ ________ ________ ÷ÇÉÇëá÷³ ´³ÏÙÇÝëï»ñ üáõÉ»ñÇ »õ ųٳݳϳÏÇó ________ å³ñÇ ÑÇÙݳ¹Çñ` سñó ¶ñ»Ñ»ÙÇ Ñ»ï: ÈÇÝ»Éáí ÑÇÙ________90 ݳϳÝáõÙ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ, Üá·áõãÇÝ ½µ³Õí»É ¿ ÙÇ ________ ________ ß³ñù ï³ñ³Í³ÛÇÝ ³ñí»ëïÝ»ñáí, Ý»ñ³éÛ³É ³Û·ÇÝ»ñÇ ________ »õ ˳ճÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ññ³å³________ ________ ñ³ÏÝ»ñÇ, µ»Ù³Ñ³ñóÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, áñÙݳÝϳñ________ ________ ________ ________ ________00

³

72

Ý»Éáõ ¹åñáóÁ, »ë ѳÕóѳñ»É ¿Ç ë»ÏóÇáÝ³É ÙñóáõÛÃÝ»ñÁ »õ ѳë»É »½ñ³÷³ÏÇã, áñÝ ³Ýó ¿ñ ϳóíáõÙ ÐáÉÇíáõ¹ ´ááõÉáõÙ Ùáï »ñ»ëáõÝÑÇÝ· Ñá·Ç³Ýáó Éë³ñ³ÝÇ ³éç»õ: ê³Ï³ÛÝ Ù»Ï oñ ³é³ç ÇÙ Ù³ñ½ÇãÁ ѳÛïÝ»ó, áñ Ç٠׳éÁ Çñ ·ñ³íáñ ï»ëùáí ß³ï ó³Íñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¿ ³ñųݳó»É ÅÛáõñÇÇ ÏáÕÙÇó »õ, áñ »½ñ³÷³ÏÇãáõ٠ѳÕûÉáõ ѳٳñ ÅÛáõñÇÇ ³Ù»Ý ÙÇ ³Ý¹³Ù å»ïù ¿ ÇÝÓ ÁÝͳÛÇ ³é³çÇÝ ï»ÕÁ: ºë áñáß»óÇ, áñ Çñ³íÇ׳ÏÁ ³ÝÑáõÛë ¿ »õ, áñ ÙÇ³Ï µ³ÝÁ, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É, ³ÛÝ ¿, áñ Ùáé³Ý³Ù ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ »õ áõÕÕ³ÏÇ ³ë»Ù ³ÛÝ, ÇÝã å»ïù ¿ ³ë»Ù: гí³Ý³µ³ñ, ³Û¹å»ë ¿É ëï³óí»ó: ¶³í³ÃÁ ÙÇÝã ³ÛÅÙ å³ïϳÝáõÙ ¿ ¹åñáóÇÝ: 129 11 üñ³Ýó ÎɳÛÝÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ µ³ó»É å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ ë»õ áõ ëåÇï³Ï ÝϳñÝ»ñÇ Çñ ³é³çÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ: ¶Çï³Ïó»Éáí, áñ Ù³ÛñÁ »ñµ»ù ãÇ ï»ë»É Çñ Ïï³íÝ»ñÁ »õ, áñ ݳ ³Ýßáõßï Ïó³Ýϳݳ ³Û¹ ³Ý»É, üñ³Ýó ÎɳÛÝÁ å³Ûٳݳíáñí»ó, áñ ݳ ·³ µ³óÙ³ÝÁ: ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóϳóÝ»Éáõó Ñ»ïá, ݳ ³ë³ó.” üñ³Ýó, »ë å»ïù ¿ ·áõ߳ϻÇ, áñ ¹áõ Ï·ïÝ»ë Ñ»ßï ׳ݳå³ñÑÁ”: 128 ºñµ ÜÛáõ ÚáñùÇ ýÇÉѳñÙáÝÇÏÁ ϳï³ñáõÙ ¿ñ ÇÙ Atlas Eclipticalis »õ Winter Music (Electronic Version) ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõÝÏݹÇñÝ»ñÁ ß³ï û ùÇã ¹»Ý ¿ÇÝ Ý»ï»É ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: Þ³ï»ñÁ Éù»óÇÝ ¹³ÑÉÇ×Á: ØÛáõëÝ»ñÁ ÙݳóÇÝ` ϳï³ñáõÙÁ ëáõÉáóÝ»ñáí áõÕ»Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÎÇñ³ÏÇ Ï»ëûñÇÝ ïñíáÕ Ñ³Ù»ñ·Ç Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ïÇÏÇÝ, áñÁ Ýëï³Í ¿ñ Ùáñë ÏáÕùÇÝ, ³é³í»É ë³ÝÓ³ñÓ³Ï ¿ñ å³ÑáõÙ Çñ»Ý: ܳ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ ¿ñ ãáñë ÏáÕÙÁ µáÉáñÇÝ: ºñµ ѳٻñ·Á í»ñç³ó³í, Ù³Ûñë ßñçí»ó Ýñ³ ÏáÕÙÝ áõ ³ë³ó. ”ºë ÏáÙåá½ÇïáñÇ Ù³ÛñÝ »Ù”: îÇÏÇÝÁ ³ë³ó.”²ëïí³’Í ÇÙ: Ò»ñ áñ¹áõ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ãùݳ’Õ ¿: гÕáñ¹»ù Ýñ³Ý, ËݹñáõÙ »Ù, û ÇÝãù³Ý ß³ï »Ù »ë ëÇñáõÙ ³ÛÝ”: 77 ØÇ ³Ý·³Ù ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ Ñáɳݹ³óÇ ÙÇ »ñ³ÅÇßï ³ë³ó ÇÝÓ. ”Ò»½ ѳٳñ ²Ù»ñÇϳ-

³

72

ÛáõÙ å»ïù ¿, áñ ß³ï ¹Åí³ñ ÉÇÝÇ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ·ñ»ÉÁ: ¸áõù ³ÛÝù³Ý Ñ»éáõ »ù ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó”: 132 ºë íÇ×áõÙ ¿Ç Ùáñë Ñ»ï: ºë ¹ÇÙ»óÇ Ñáñë. ܳ µ³ñµ³é»ó. ”æáÝ, ïÕ³ë, ùá Ù³ÛñÁ ÙÇßï ×Çßï ¿, ÝáõÛÝÇëÏ` »ñµ ëË³É ¿”: 164 ´»ïÇ ²Û½»ÏëÁ ·ÝáõÙÝ»ñ ¿ñ ϳï³ñáõÙ “úÉïÙ³Ýë” Ñ³Ýñ³Ë³ÝáõÃáõÙ: ܳ ͳËë»ó µáÉáñ ÷áÕ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ï³ëó»Ýï³ÝáóÇ, áñÁ å³Ñ»É ¿ñ µéáõÝóùáõÙ, áñå»ë½Ç å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ ³íïáµáõë Ýëï»Éáõó »õ ã÷áñ÷ñÇ ¹ñ³Ù³å³Ý³ÏÁ, ù³Ý½Ç Ó»éù»ñÁ ½µ³Õí³Í ¿ÇÝ ÷³Ã»ÃÝ»ñáí »õ ݳ ¹»é ÏñáõÙ ¿ñ ·ÝáõÙÝ»ñáí ÉÇ ïáåñ³Ï: ØÇÝã ³íïáµáõëÇ Ùáï»Ý³ÉÁ` ݳ áñáß»ó ѳÙá½í»É ï³ëÁ ó»Ýï³ÝáóÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºñµ ݳ µ³ó»ó µéáõÝóùÁ, ³ÛÝï»Õ áãÇÝã ãϳñ: ܳ ÙïáíÇ Ñ»ï ·Ý³ó »Ï³Í ׳ݳå³ñÑáí` ÷áñÓ»Éáí Ùï³µ»ñ»É, áñï»Õ ¿ Ïáñóñ»É Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ: Øï³µ»ñ»Éáí, ݳ ·Ý³ó áõÕÇÕ Ó»éÝáóÝ»ñÇ µ³ÅÇÝ, ѳÙá½í³Í ÉÇÝ»Éáí, áñ Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ݳ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ: ºñµ ݳ ϳݷݻó, áñå»ë½Ç µ³ñÓñ³óÝÇ ³ÛÝ, ÙÇ ³ÛÉ Ñ³×³Ëáñ¹ ³ë³ó.” Îó³ÝϳݳÛÇ »ë ¿É ÇÙ³Ý³É áõñ ·Ý³É áñ ·»ïÝÇó ÷áÕ Ñ³í³ù»ë”: гݷëï³ó³Í, ´»ïÇ ²Û½»ÏëÁ Ýëï»ó ³íïáµáõë, áõÕ»õáñí»Éáí ïáõÝ, ìÇÉÇç ù³Õ³ù: ø³Ý¹»Éáí ÷³Ã»ÃÝ»ñÁ, ݳ ·ï³í Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ïáåñ³ÏÇ Ñ³ï³ÏÇÝ: 182 ²É»ùë »õ ¶ñ»ïË»Ý Îáñ³óáÝ»ñÁ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñÇ Ù»ç ¿ÇÝ, û ³ñ¹Ûáù Ýñ³Ýù å»±ïù ¿ Ù³ëݳÏó»Ý ÙÇ ÙáïÇÏ ÁÝÏ»ñáç Ñ᷻ѳݷëïÇÝ: ì»ñçÇÝ ñáå»ÇÝ Ýñ³Ýù áñáß»óÇÝ, áñ å»ïù ¿ ·Ý³É: ²ñ³·-³ñ³· ѳ·Ýí»óÇÝ, ¹áõñë í³½»óÇÝ ïÝÇó »õ ï»Õ ѳë³Ý áõß³ó³Í. ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ëÏëí»É ¿ñ: Üñ³Ýù Ýëï»óÇÝ »Ï»Õ»óáõ Ñ»é³íáñ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ: ºñµ Ý»ñϳݻñÁ Ññ³íÇñí»óÇÝ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ ѳݷáõóÛ³ÉÇÝ, Ýñ³Ýù ÏñÏÇÝ ëÏë»óÇÝ ï³ñ³Ïáõë»É, µ³Ûó í»ñçáõÙ áñáß»óÇÝ Ùáï»Ý³É: Øáï»Ý³Éáí ¹³·³ÕÇÝ, Ýñ³Ýù ѳÛïݳµ»ñ»óÇÝ, áñ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ áõñÇßÇ Ñ᷻ѳݷëïÇÝ:

³ÕµÛáõñÝ»ñÁ` http://www.lcdf.org/indeterminacy http://www.dadamo.com/indeter.htm


00_______

±

a.qxd 07/07/2004

7:07PM

³ßáï­µ³­Û³Ý­¹áõñ­/­ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝ

I

´ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»ó 1946 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 22-ÇÝ ÇÝÓ, ïÕ³ÛÇ Ï»ñå³ñ³Ýùáí, ³ß˳ñÑ µ»ñ»É: ÌÝáÕÝ»ñë áñáß»óÇÝ µÝáõÃÛáõÝÇó 8 ûñ ß³Ñ»É »õ íϳ۳ϳÝÇ Ù»ç Ýß»óÇݪ ÍÝí»ó 1947 Ã. ÑáõÝí³ñÇ Ù»ÏÇÝ: ºí 1953 Ã. ·Ý³óÇ ¹åñáó, »õ 7 ï³ñÇ ëáíáñ»óÇ: ì³ï ³ß³Ï»ñï ¿Ç, ¹åñáó ã¿Ç ëÇñáõÙ ·Ý³É: 7 ï³ñÇ ï³Ýçí»óÇ: 1960 Ã. áñáß»óÇ ÁݹáõÝí»É Ýϳñã³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³Ý, »õ ëï³óí»ó: 1965 Ã. ³í³ñï»óÇ áõëáõÙݳñ³ÝÁ »õ ÁݹáõÝí»óÇ ºñ»õ³ÝÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï »õ ëáíáñ»óÇ 5 ï³ñÇ: 1971 ÃíÇó Ù³ëݳÏóáõÙ »Ù óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ, Ó»õ³íáñ»É »Ù 56 ·Çñù, ³ß˳ï³Ïó»É »Ù Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñÇÝ, Ó»õ³íáñ»É »Ù ¹ñ³Ù³ïÇÏ Ý»ñϳ۳óáõÙ »õ 1 µ³É»ï: ÐÇÙ³ 49 ï³ñ»Ï³Ý »Ù »õ ß³ï »Ý ëÇñáõÙ ÓáõÏ áñë³É: ²Ûëù³ÝÁ:

³ßáï­µ³­Û³Ý­¹áõñ

Îñ»¹á. Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ ÝϳñáõÙ »Ù ï³ëIÝ»ñ1986 Ïáõ ÃÇíÁ. ËáñÑñ¹³íáñ ÁÝÃñÇùÝ ¿. 12 ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÁ: 12-Á ½³ñ·³óáÕ íÇ×³Ï ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, »õ ¹»é »ñϳñ åÇïÇ Ýϳñ»Ù: îå³·ñ»Éáõ »Ù ³ÉµáÙÝ»ñª ÇÙ ï»ùëï»ñáí, ÇëÏ ³ÛÅÙ Ýϳñ³½³ñ¹áõÙ »Ù §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇæ ¿åáëÁ:

I I

1995 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÙÇ ËáõÙµ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ëï»ÕÍ»óÇÝ §²Ïïáõ³É ³ñí»ëï¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å»ïù ¿ Ññ³ï³ñ³Ï»ñ §³ñ¹...¦ ³Ùë³·ÇñÁ: ²ßáï ´³Û³Ý¹áõñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ¿ñ:

î³ñ³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³·áñͳñÏáõÙÁ ãóå³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí: ܳ˳·ÇÍÁ, áñÁ ݳ˳ï»ë»É ¿ÇÝù »ë áõ ²ßáï ´³Û³Ý¹áõñÁ, »õ áñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ áõ ѳٳ¹ñáÕÝ ¿Ç, åÇïÇ ï»ÕÇ áõݻݳñ Üö²Î-áõÙ: ²ÛÝ ËݹÇñ áõÝ»ñ í»ñçÝ³Ï³Ý Ó»õ³Ï»ñåÙ³Ý µ»ñ»É ²ßáïÇ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ Ó·í³Í ¿ùëå»ñÇÙ»ÝïÇ ÙÇ ß³ñùÁ Ù»Ï ï³ñ³ÍùáõÙ, Ù»Ï Ý³Ë³·ÍáõÙ ³Ù÷á÷í³Í: ²ÛÝ Ï³åí³Í ¿ñ ³é³ñϳݻñÇ »õ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ãÇà Ïïáñáí å³ï»Éáõ Ñ»ï: ܳ˳·ÍáõÙ åÇïÇ û·ï³·áñÍí»ñ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ͳÕϳíáñ ãÇà Ïïáñ »õ íÇñïáõ³É ¿ý»ÏïÝ»ñ: ܳ˳·ÇÍÁ ݳËÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇ Ù»ç ¿ñ »õ ²ßáïÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí ãÇñ³·áñÍí»ó: Z

±

F

H

K

M

X

G

²ñ³ Ðáíë»÷Û³Ý

73

³

³

73

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ãáõÃÛáõÝ, ϳÑáõÛùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ÝÛáõûñÇó, áñáÝó ß³ñ________ ________ ùáõÙ ¿ÇÝ Ï³íÁ, ÷³ÛïÁ, Ù³ñÙ³ñÁ, ù³ñÁ »õ ÃáõÕÃÁ: ________ ä³ïÏ»ñ³íáñáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ëÏǽµ ¿ ³éÝáõÙ ëÛáõñ黳________ ________ ÉǽÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÇó (Ä³Ý ²ñå, Æí ________ î³Ý·Ç), Üá·áõãÇÝ ³í»É³óñ»ó Ó»ÝÇ ³Ý³ã³éáõÃÛ³ÝÁ ________10 µÝáñáß »½³ÏÇáõÃÛ³Ý »õ ѳÝϳñͳÏÇÇ ½·³óáõÙÁ: Æñ ________ ________ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõ٠ݳ ϳéáõó»ó µ³½Ù³ÃÇí ù³Ý¹³Ï________ Ý»ñÇ ³Û·ÇÝ»ñ, áñáÝù ݳ˳ï»ëí³Í »Ý Ù»¹Çï³ódz________ ÛÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ù»Ý³Ý߳ݳϳÉÇÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ÐÛáõë________ ________ ïáÝáõÙ, ÐáÝáÉáõÉáõÛáõÙ »õ ºñáõë³Õ»ÙáõÙ: ________ ________ 10 ¹»Ûíǹ ÃÛáõ¹áñ ________ ________20 (1926, üÇɳ¹»Éýdz -1996, ÂáÙÏÇÝë øááõí) ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ê Ïë»É ¿ áñå»ë »ñ·»Ñáݳѳñ, ѻﳷ³Ûáõ٠׳ݳã________ í»É ¿ áñå»ë Ù»ñ ųٳݳÏÝ»ñÇ ³é³ç³ï³ñ ³í³Ý________ ________40 ·³ñ¹Çëï ¹³ßݳϳѳñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Üñ³Ý »Ý å³ï________ ϳÝáõ٠ųٳݳϳÏÇó ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñ ¾ñÉÇ ´ñ³áõ________ ________ ÝÇ, êÇÉí³Ýá ´áõ½áïÇÇ, ØáñïáÝ ü»É¹Ù³ÝÇ, γñÉ________ ѳÛÝó êïáÏѳáõ½»ÝÇ, øñÇëïÇ³Ý ìáÉýÇ, êï»ý³Ý ________ ________ ìáÉå»ÛÇ »õ ȳ ØáÝï Ú³Ý·Ç ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ________ ѳÝñ³Ñ³Ûï ¹³ñÓ³Í ³é³çÇÝ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÁ: ________ гïáõÏ Ùß³Ïí³Í ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ë³ñù»ñÇ ÙÇçáóáí ________ ________50 ÂÛáõ¹áñÁ ïñ³ÝëýáñÙ³óÝáõÙ ¿ñ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: ܳ ________ ³ÛÝ ãáñë ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñ Ññ³íÇñí³Í ________ ¿ÇÝ Ó»õ ³íáñ»Éáõ “ä»åëÇ-ÎáɳÛÇ” ï³Õ³í³ñÁ ¾Îêäà________ ________ 70–Ç Å³Ù³Ý³Ï. Íñ³·ÇñÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ “Experiments of ________ Art and Technology, Inc.”: Æñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»________ ñáõ٠ݳ ß³ï ¿ñ û·ï³·áñÍáõ٠ѳٳÏóí³Í íǽáõ³É ________ ________ ÙÇçáóÝ»ñ. Éáõë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, ɳ½»ñ³ÛÇÝ Ñ»é³ñ________ Ó³ÏáõÙ, å³ñ, óïñáÝ, Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ, ýÇÉÙ»________60 ________ ñÇ ÏÇÝáóáõó³¹ñáõÙ: ________  Ûáõ¹áñÁ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ñ Ø»ñë ø³ÝÇÝ·»ÙÇ å³________ ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (MCDC) Ñ»ï Ýñ³ ëï»ÕÍÙ³Ý ________ ________ ûñÇó` 1953Ã-Çó.: 1992-ÇÝ æáÝ ø»ÛçÇ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá ________ ݳ ÷á˳ñÇÝ»ó ø»ÛçÇÝ MCDC -Ç »ñ³Åßï³Ï³Ý ïÝû________ ñ»ÝÇ å³ßïáÝáõÙ: ________ ________ 12ýñ³Ýó ÏɳÛÝ ________70 ________ Ì Ýí»É ¿ 1910Ã. ä»ÝëÇÉí³ÝdzÛÇ àõÇÉÏë-´³ñÇ ù³Õ³________ ùáõÙ, ٳѳó»É 1962-ÇÝ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ: êáíáñ»É ¿ Ýϳñ________ ________ ãáõÃÛáõÝ ´áëïáÝáõÙ »õ ÈáݹáÝáõÙ: 30-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ________ çÇÝ 40-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇÝ Ýϳñ»É ¿ Çñ ÍÝݹ³í³Ûñ ³Í________ ________ ˳·áñÍ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ »õ µÝáõÃÛ³Ý å³ï________ Ï»ñÝ»ñ: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ áõÝ»ñ ¹ñ. »á¹áñ ¾¹ÉÇË________ Ïñïë»ñÇ »õ Æ. ¸»Ûíǹ úñÇ ÝÙ³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõ Ñáí³________80 ________ ݳíáñÝ»ñ, áñáÝù ·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ·áñÍ»ñÁ »õ å³ïíÇ________ ñáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ¹ÇÙ³ÝϳñÝ»ñ: 1943Ã. ÎɳÛÝÁ ѳݹÇ________ å»ó ìÇɻ٠¹» ÎáõÝÇÝ·ÇÝ, ÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³Ýó` ________ ________ æ»ÏëáÝ äáÉáÏÇÝ: ÎɳÛÝÁ ëÏë»ó ݳ»õ Ñ»ï³ùñùñí»É ________ ׳åáÝ³Ï³Ý ³ñí»ëïáí: Üñ³ ³µëïñ³Ïï á×Á, áñÁ ________ Ó»õ ³íáñí»ó 40-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ, µÝáñáßíáõÙ ¿ ________ ________ ³ñ³· ãáñ³óáÕ ë»õ »õ ëåÇï³Ï ³ñÍݳݻñÏÇ Ñëï³Ï ________90 ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ Ñ³ñí³ÍÝ»ñáí: Üñ³ ³é³çÇÝ óáõó³________ ѳݹ»ëÁ µ³óí»ó 1950Ã. ¾·³Ý å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ ________ ________ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ: Þáõïáí ݳ ׳ݳãí»ó ³µëïñ³Ïï ________ ¿ùëåñ»ëÇáÝǽÙÇ ß³ñÅÙ³Ý ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó: ________ ________ ________ ________ ________ ________00

³

74

³

74 ÏáÙÇÏëÁ Ýϳñí³Í ¿ §ëå³Ý»É µÇÉÇݦ ÏÇÝáÝϳñÁ ãï»ë³Í


00_______

± ÏñÏݳÏÇ Ñ³ñó³½ñáõÛó ³.Ñ. DZÝã ׳ݳå³ñÑáí §Ñ³ÛïÝí»óÇñ¦ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ: Ù.Ù. ÖÇßïÝ ³ë³Í, Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ÇëÏ ãáõÝ»Ç, áõñ Ùݳó ׳ݳå³ñÑÝ ÇٳݳÛÇ /ÑÇßáõÙ »Ù, »ñµ гÏáµ Øáíë»ëÝ ÇÝÓ Ññ³íÇñ»ó, »ñϳñµ³ñ³Ï µ³ó³ïñáõÙ ¿ñ ï»ÕÁ/: ²åᯐ ¿Ç, »ñµ Éë»óÇ ³é³ç³ñÏÁ - ³ñí»ëïÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï...í³ñãáõÃÛáõÝ í³Ë»Ý³Éáõ µ³éÁ ϳåí³Í ¿ñ ÙÇÉÇódzÛÇ, ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý, ÙÇ Ëáëùáí, áñ»õ¿ é»åñ»ëÇí ûñ·³ÝÇ Ñ»ï: Ø»Ï ¿É, ³Ñ³` ³ñí»ëïÇ í³ñãáõÃÛáõÝ: ¾Ý ¿É` å»ï: àõ ϳñáÕ »ë ϳñ·³íáñ»É, ѳٳϳñ·»É, ϳñ× ³ë³Í í³ñã»É, áõ ÇÝã ³ë»ë ³Ý»É ³Û¹ Ë»Õ× ³ñí»ëïÇ ·ÉËÇÝ: ÆëÏ Ç±ÝãÁ ϳñ·³íáñ»ë, »ñµ ÝϳñÇãÁ ÝϳñáõÙ ¿ ϳ٠ãÇ ÝϳñáõÙ, ÏáÙåá½ÇïáñÁ ·ñáõ٠ϳÙ...: ȳí, ·áõó» å»ïù ¿ óïñáÝÇÝ ÷áÕ ï³É ¿ë ϳ٠¿Ý ·áñÍÁ ¹Ý»Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó »~ë ÇÝã ϳå áõÝ»Ç: ¸ñ³ ѳٳñ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿É ³ÝÑñ³Å»ßï ãÇ, µ³í³Ï³Ý ¿ ÙÇ ·³ÝÓ³å³Ñ ϳ٠¿É, ³ë»Ýù ÙÇ ãÇÝáíÝÇÏ ëáíÙÇÝáõÙ: ²Ûëï»Õ ³ñÅÇ ÑÇß»É Ð³Ïáµ Øáíë»ëÇ ³é³çÇÝ Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ³ëí³Í ³ÛÝ ÙÇïùÁ, û Çñ ¹»ñÁ ݳ ï»ëÝáõÙ ¿ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ù»ç: гÏáµÇ ³é³ç³ñÏÇó ³Ñ³·ÇÝ áõñ³Ë³ó³ áõ ùÃÇë ï³Ï ÍÇͳÕáõÙ ¿Ç ³Û¹ ÷³ëïÇ íñ³ ÙÇ ³ÙµáÕç ß³µ³Ã...³Ëñ, »ë á~õñ, ãÇÝáíÝÇÏÝ á~õñ ÇÙ çÇÝë-µáóë³ÛÇÝ íÇ׳Ïáí: /²é³ç ³ÝóÝ»Éáí, ³ë»Ù, áñ ³Û¹ §íÇ׳ÏÁ¦ å³Ñå³Ýí»ó ÙÇÝã»õ í»ñç. Áݹ³Ù»ÝÁ ÙÇ »ñÏá ³Ý·³Ù »Ù ãáñë ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏáëïÛáõÙ-÷áÕϳå ѳ·»É ÇÝã-áñ µ³ó³éÇÏ ¹»åù»ñáõÙ: ²Ûëï»Õ É³í §ß³Ýóñ·»É¦ ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÷áËݳ˳ñ³ñ ØÇù³Û»É êï³ÙµáÉóÛ³ÝÁ, áñÁ ÙÇßï ÝáñÙ³É, Ù³ñ¹³í³ñÇ ï»ëù áõÝ»ñ áõ, »ñµ ÇÝÓ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ÇÝã-áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ý³Ë³ï»É ÇÙ áã §å³ï߳צ ï»ëùÇ Ñ³Ù³ñ, óáõÛó ¿Ç ï³ÉÇë ØÇù³Û»É êï³ÙµáÉóÛ³ÝÇÝ, áõ Ýñ³Ýù å³å³ÝÓíáõÙ ¿ÇÝ:/

³.Ñ. DZÝã å³ï׳éÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ѳٳӳÛÝí»óÇñ: Ù.Ù. ²ÛëÇÝùÝ, »ñµ ÍÇͳÕë ³Ýó³±í: ØÇ ù³ÝÇ å³ï׳éÝ»ñáí: Ü»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ: ܳË, áñ ãáñë ÏáÕÙÇó ¿Ýù³Ý ¿ÇÝ Ñ³Ùá½áõÙ, áñ ëÏë»óÇ ÁÝÏ³É»É Ç í»ñçá, áñ ³é³ç³ñÏÁ Éáõñç ¿ñ, áõ ëÏë»óÇ Éáõñç Ùï³Í»É: ¶³ÛóÏÕÇã ¿ñ, áñ ϳñáÕ »ë ¿ë` ï³ñÇÝ»ñáí í½Ç¹ ÷³Ã³Ã³Í §å³ßïáݳϳݦ ³ñí»ëïÁ ¹»Ý Ý»ï»É, ³é³ç ù³ß»Éáí §ÝáñÁ¦ ÏñáÕÝ»ñÇÝ, ·áñÍ ³Ý»É` é»³É ·áñÍ, áã û ¿ë ϳ٠¿Ý ³ÝÏÛáõÝáõÙ, ëñ׳ñ³ÝáõÙ µáÕáù»É, ïñïÝç³É: Ðݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ÁÝÓ»éíáõ٠ɳÛÝ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ÙµáÕç ¹³ßïÇ Ù³ëßï³µáõÙ ·áñÍ»Éáõ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹ ·áñÍáõÝ»áõÃ۳ݹ, »ñµ ·áñÍ áõÝ»ë ùá Ïï³íÇ, ÃÕÃÇ, Ý»ñÏ»ñǹ Ñ»ï ÙdzÛÝ: ²Û¹ áÉáñïÁ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ÙÇ Ù»Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ïï³í...ϳñá±Õ »ë ï³ÏÇó ¹áõñë ³ñÇ: Ø»Ï áõñÇß ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ϳñ»õáñ å³ï׳é: ²ÝóÝ»É ÷áñÓáõÃÛ³Ý ÙÇçáí áõ...³ë»Ýù, ÙÝ³É §ÝáõÛÝÁ¦. áõñÇß ¿, »ñµ ÙïùáõÙ¹ ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý ·Çï»ë, µ³Ûó ·áõó» ÙdzÛÝ Ï³ñÍá±õÙ »ë: лïá ã³ñÅÇ Ù»çùáí ßñçí»É ¹»åÇ ×³Ï³ï³·ñÇ µ»ñ³Í ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñÁ` ¹ñ³Ýù Ñ»Ýó ¿Ýå»ë ã»Ý... ºí í»ñçÇÝÁ` ·áõó» ³Ù»Ý³¿³Ï³ÝÁ: ¸»é óñÙ ¿ñ 88-Á: â»Ù áõ½áõÙ ³ë»É, û ÑÇÙ³ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ¿ ³Ýó»É áõ Ñdzëó÷áõÃÛáõÝÁ µÝ³Ï³Ý ¿: ä³ñ½³å»ë ϳñáÕ³ó³Ý §í³ñå»ïáñ»Ý¦ ÷ã³óÝ»É ¿Ý ɳíÝ áõ Éáõë³íáñÁ, áñ ϳñ ÙÃÝáÉáñïáõÙ: ¸³ñ³ßñç³Ý ¿ñ ÷áËí»É, ÙÇ Ñëϳ ϳÛëñáõÃÛáõÝ ù³Ý¹í»É: à·»õáñáõÃÛáõÝ Ï³ñ: §èáÙ³Ýïǽ٦ ϳñ í»ñç³å»ë... àõ ¹áõ ù»½ ½·áõÙ ¿Çñ ÙÇ ï»ë³Ï å³ñï³íáñí³Í, ÙÇ Ù»Í µ³ÝÇ ÷áùñÇÏ, µ³Ûó áã Ýí³ëï Ù³ëÝÇÏ, áñÁ ϳñáÕ ¿ ß³ï ϳñ»õáñ ¹»ñ áõݻݳÉ: àõ û ¿Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÙ³Ý ÙáïÇíÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹íáÕ ·áÝ» ÙÇ ù³ÝÇ ÝÙ³Ý ë»ÝïÇÙ»Ýï³É ³åáõßÝ»ñ ϳÛÇÝ, ³å³ ÑÇÙ³, ѳÙá½í³Í »Ù, áã ÙÇ, áõ å³ßïáÝÇ ·Ý³Éáõ, Ó·ï»Éáõ Ù»Ï ÙáïÇí ¿ Ùݳó»É ÙdzÛÝ...

³.Ñ. á±Ýó ¿Çñ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ùá ϳñ·³íÇ׳ÏÁ »õ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ: Ù.Ù. ²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í, ³Õáï: ´áõéÝ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ï³ñ ½ÇÉ ·áñÍ»ñ ³Ý»Éáõ, ÇÝã-áñ µ³Ý»ñ ßïÏ»Éáõ: γñ·³íÇ׳ÏÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ, ÇѳñÏ», ã³÷³½³Ýóí³Í ¿ñ: ÂíáõÙ ¿ñ, û, »Ã» ù»½ »Ý íëï³Ñ»É ³Ûë áÉáñïÁ` ¹áõ »ë áõ í»ñç: ´³Ûó ϳÛÇÝ í»ñ³¹³ë ûÕ³ÏÝ»ñ /ϳé³í³ñáõÃÛáõÝ, ³½·³ÛÇÝ ÅáÕáí, åñ»½Ç¹»Ýï³Ï³Ý ³å³ñ³ï/, áñáÝó å³ñï³¹ñ³Í

Z

F

H

K

M

X

G

75

³

_______ _______ _______ ݳËáñ¹ ѳٳñÇ ³é³Ýó_______ _______ ù³ÛÇÝ §ÇÝï»É»Ïïáõ³ÉÝ»ñ »õ _______ _______ Çß˳ÝáõÃÛáõÝݦ ûٳÛÇ _______ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ùï³Íí³Í ¿ñ _______ 01_______ ûٳÛÇÝ ³éÝãíáÕ ÙÇ _______ ѳñó³ß³ñ` áõÕÕí³Í ݳ_______ _______ Ëáñ¹ »õ Ý»ñϳ Çß˳Ýáõ_______ _______ ÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÝ: _______ êïáñ»õ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù _______ _______ ØÏñïÇã سûõáëÛ³ÝÇ »õ _______ гÏáµ Øáíë»ëÇ å³ï³ë02_______ _______ ˳ÝÝ»ñÁ ²ñ³ Ðáíë»÷Û³ÝÇ _______ _______ ïñí³Í áã ³ÛÝù³Ý åñáíá_______ ϳóÇáÝ Ñ³ñó»ñÇÝ: _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ ¼³Ý·»óÇÝ. ÇÝÓ Ñ»é³ËáëÇÝ ·ó»óÇ... _______ ÁÝÏ»ñë ¿ñ: ÈëÇ, ÙÇ µ³Ý åÇïÇ _______ _______ ³ë»Ù... ÁÁ... ѳ·áõóÛ³ÉÇ í»ñçÇÝ _______ ϳÙùÝ ³... ·Çï»Ù, áñ ¿¹ù³Ý ¿É ѳ׻- _______ ______ ÉÇ µ³Ý ãÇ... Ï»ë ųٳÝáó ·áñÍ ³... 06_ _______ ¸áõéÁ µ³ó»óÇ, ¹³·³ÕÁ Ó»éù»ñÇ íñ³ _______ _______ ë³Ñ»Éáíª Ý»ñë Ùï³í, ë»ÝÛ³ÏáõÙ áõÕÇÕ _______ _______ »ñ»ù åïáõÛï ϳï³ñ»Éáí... ѳÕóåïáõÛï _______ _______ ϳï³ñ»Éáí...ÝáõÛÝ Ã»Ã¨áõÃÛ³Ùµ ¹áõñë _______ _______ ·Ý³ó: ê¨-ɳù³å³ï ϳï³ý³ÉÏ ÙïóÝ»ÉÇë, _______ ______ ï»ë³, áñ µ»éݳËóÇ ÝÇϻɳå³ï ѳï³ÏÇÝ 07_ _______ ______ µ³½Ù³ÃÇí åëåÕ³Ý ³Ýí³ÏÝ»ñ ϳÝ... _ _______ ï³ÝïÇñáõÑáõë ¹³·³ÕÝ, ³ë»ë, ³Ýí³ï³Ë- _______ _______ _______ ï³ÏÇ íñ³ ¿ñ ë³ÑáõÙ: _______ /ëÏǽµÁ ѳçáñ¹ ѳٳñáõÙ/ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

I

·³·ÇÏ­ ³ñ»ß۳ݭ /

ëÇñ³í»å - é»ïñá

I

³

75


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó////ѳñó³½ñáõÛó//

e-mail­/ »ñ»õ³Ý-ѳ۹»Éµ»ñ· ß³ï Ñ³×³Ë ³ÝѻûÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ñ ¹ÇÙ³¹ñ»É, å³Ûù³ñ»É, áõ, ï³ÝáõÉ ï³Éáõ ¹»åùáõÙ` ϳï³ñ»É: γñ ݳ»õ Ý»ñëáõÙ »Õ³Í, ³ñ¹»Ý ï³ñÇÝ»ñáí Ó»õ³íáñí³Í å³ïÏ»ñ³óáõÙ ÝáõÛÝ ³Û¹ ϳñ·³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ: γñ·³íÇ׳Ϲ µ³í³Ï³Ý µ³ñÓñ ¿ñ. ¹áõ Ýëï³Í »ë µáõñ·Ç íñ³, áõ µáÉáñÁ ù»½ ³ë»É - ú~... ÆëÏ Ýå³ï³ÏÁ` ³Ý»É ÇÝã ù»½ÝÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ /ëáëÏ/, ³ÛÝ ¿` ×Çßï ϳ½Ù³Í ÃÕûñÁ ×Çßï ųٳݳÏÇÝ ×Çßï ï»Õ ѳëóÝ»ÉÁ...

IReply-To: mmkrtich@yandex.ru >

>>

>>From:

"mm"

<mmkrtich@yandex.ru>

> >> >>To: g_babajan@hotmail.com > >> >>Subject: nu kak > >> >>Date: Tue, 30 Mar 2004 12:43:49 +0400 > >> >>posmotrel jurnal? kakie budut polojitel'nie otzivi...

Iwor bawakanin law tpaworutyun e

Barew dezi Mko, amsagri hashwow petke asem

> >toxnum,chnayac wor arajin hayackic mi kich xarnashpot e twum.Miguce yes > >hayerenic mi kich het em soworel bayc > >rubrikaner@ dzwar en mek@ myusic tarberwum.Shrift@ mi kich miapaxax e, yew wernagrer@ law kliner aweli xoshor shriftow grwer yew tarber.Akamayic hishum > >es garun amsagir@, himnakanum @ndgrkwac temanerow, wortex hin canotner > >inchpisin Dyushamp@,Boys@,Borxes@ yew urishner. Indz twum e mi kich taifen poxel e petk. > >Iharke mi hamarow dzwar e ezrakacutyunner aner,amen depkum ays hamaric >srank en im tpaworutyunner@.Kazm@ shat gexecik e, apres,chnayac nercn el grafikakan > >arzekner uni, bayc inchpes asaci mi kich miapaxax e.Indz twum e depi > >parzutyan e petk gnal, namanawand wor hasarak mahkanacu hamar ays amen@ otar > >yew bard ashxar e. > > Kneres kritikayi hamar,yes ko lawn em uzum.Idep yete im karik@ > >kunenak, orinat hodwacner germanakan amsagreric, apa karox em >matakararel.Inch > >weraberwum e grkerin apa kareli e porcel angam grki xanutnerum yew >haykakan > >hamaynknerum wacharel.Kareli e kniga pochtoy kazmakerpel. > >Inch kases barekam. > >Mi xndrank yews Set@ Grishi hascen er uzum,yete dzwar che apa uxarkir >xndrum em. > >P.S.Yes hachax imternetic shat hetakrkir hodwacner em tpum yete kkamenas karox em poxancel. > >Arayz@m@s ko Gago.

³.Ñ. DZÝã ï»ë³ÏÇ Ù»ç ¿Çñ ï»ëÝáõÙ ùá ß÷áõÙÁ ÇßË³Ý³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ Ñ»ï: Ù.Ù. ØÇ ï»ë³Ï ÍÇͳջÉÇ ¿ÇÝ ³Û¹ ß÷áõÙÝ»ñÁ: Ü³Ë ³ë»Ù, áñ »ë §ÇßË³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ¦ ѳÛïÝí»óÇ ûåá½ÇódzÛÇ áã û ß³ñù»ñÇó ³ë»Ù, ³ÛÉ ¹Çñù»ñÇó /ÇÝãÁ ÑÇÙ³ ÝáõÛÝÇëÏ è»Û ´ñ»¹µ»ñÇÝ ¹Åí³ñ û å³ïÏ»ñ³óÝ»ñ/: ´áÉáñ Çß˳ݳíáñÝ»ñÁ ß³ñÅÙ³Ý §ïÕ»ñùݦ ¿ÇÝ, µ³Ûó ³ñ¹»Ý ùÃÝ»ñÁ óó³Í, ÙÇ ï»ë³Ï ïáõÝïáõÝÇÏ ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ, ½³ñÙ³ó³Í Çñ»Ýù ÇëÏ Çñ»Ýó íñ³: γñÍ»ë ¿¹ å³ßïáÝÝ»ñÁ ÙÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ë³Õáí ¿ÇÝ å³Ûٳݳíáñí³Í ÇÝã-áñ ûï³ñ, ¹ñëÇ ³ãùÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ, Ñá, µáÉáñë ÝáõÛÝ ïÕ»ñùÝ ¿ÇÝù, ÝáõÛÝ ·áñÍáí ½µ³Õí³Í, ûÏáõ½ »õ ï³ñµ»ñ ¹Çñù»ñáõÙ, ï»Õ»ñáõÙ: Æ í»ñçá, ˽áõÙÝ ¿É »Õ³í Ñ»Ýó ³Û¹ å³ï׳éáí, áñ §ïÕ»ñùÁ¦ ëÏë»óÇÝ §Éáõñç¦ í»ñ³µ»ñí»É ³Û¹ ¹»ñ»ñÇÝ: Æ ¹»å, å³ßïáÝÇ ·Ý³Éáõ å³ï׳éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ³ÛÝ ¿ñ...»ë ã¿Ç å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, áñ ϳñáÕ ¿Ç Ýñ³Ýó §å³ñáݦ-áí ¹ÇÙ»É /»õ ã»Ù ¿É ¹ÇÙ»É/, ³ÝÏ³Ë å³ßïáÝÇ ³ëïÇ׳ÝÇó:

³.Ñ. DZÝã ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ ¿Çñ Ó»éݳñÏ»É ãï³ññ³ÉáõÍí»Éáõ Ýñ³Ýó Ù.Ù. Ñ»ï: àã ÙÇ: àõÕÕ³ÏÇ Ï³ÛÇ ¿Ýå»ë, ÇÝãå»ë ϳÛÇ, ³é³Ýó ¿¹ ¹»ñÁ, ³í»ÉÇ ßáõï` ¹ÇñùÁ /ÇëÏ ·É˳íáñ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ¹ÇñùÁ ѳí³ë³ñ³½áñ ¿ñ ÷áËݳ˳ñ³ñÇ ¹ÇñùÇ/ ã³÷³½³Ýó §Éáõñç¦ ÁݹáõÝ»Éáõ: êáíáñ³µ³ñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ ï³ñ³Íí»É, Çñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ åݹ³óÝ»É, ϳñÍñ³óÝ»É: ÆëÏ »ë ³ñ»óÇ ×Çßï ѳϳé³ÏÁ: ´³Å³Ý»óÇ /ϳ٠·áÝ» ѳٳӳÛÝí»óÇ/ í³ñãáõÃÛáõÝÁ »ñ»ù ѳí³ë³ñ³½áñ í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëï³ÝÓÝ»Éáí Ù»ÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ѳÙá½í³Í ÉÇÝ»Éáí, áñ ÇÙ áÉáñïáõÙ ß³ï ³í»ÉÇ É³í Ïϳñáճݳ٠ÇÝã-áñ µ³Ý ³Ý»É: γÙáíÇÝ ½Çç»óÇ Ý³»õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »õ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïáÝÁ, áñ í³ñáõÙ ¿Ç ½áõ·³Ñ»é: ØÇ Ëáëùáí, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇóë Ù»ÏÇ ³ë»Éáí` ϳñ·ÇÝ §³åáßÉÇï¦ ³ñ»óÇ ³Û¹ å³ßïáÝÁ:

³.Ñ. ³ÛÝï»Õ ³ß˳ï»Éáõ ųٳݳϳѳïí³Íáõ٠ݳ˳ï»ëí³Í ݳ˳·Í»Ù.Ù. ñÇó á±ñ ïáÏáëÁ Çñ³Ï³Ý³ó³í, áñÁ` áã: Þ³ï ùÇã ïáÏáëÁ: È³í µ³Ý»ñ ϳÛÇÝ Ùï³Íí³Í, ÉÇùÁ` ݳ˳ï»ëí³Í, áñ ó³íáù, ãÇñ³Ï³Ý³ó³Ý: Æñ³Ï³Ý³óí³ÍÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ïáõ½»Ç Ýᯐ ÙÇ ß³ñù ϳñ»õáñ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ û Ý»ñëáõÙ, û ¹ñëáõÙ /ûñÇݳÏ` ÜϳñãÇ ï³Ý ³µëïñ³ÏóÇáÝǽÙÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ, ´áËáõÙÁ, ØáëÏí³Ý Çñ»Ýó ϳï³Éá·Ý»ñáí ѳݹ»ñÓ/: гçáÕí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»ÉÇ ¿ Ýß»É Ý³»õ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ: ´³Ûó Ïáõ½»Ç ûµÛ»ÏïÇí »õ ëáõµÛ»ÏïÇí å³ï׳éÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ ³í»É³óÝ»É »õë Ù»ÏÁ. ÏáÝÏñ»ï Ýϳñã³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏáõÙ, áñÝ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ å³Ñå³Ý»É ¿ñ áñáß³ÏÇ Ù³ùñáõÃÛáõÝ »õ á·»õáñí³ÍáõÃÛáõÝ, ëÏë»óÇÝ Ñ³Ý¹»ë ·³É ïËáõñ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ: Èáõñç Íñ³·ñ»ñ ϳÛÇÝ Ï³åí³Í ²½·³ÛÇÝ ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇ Ñ»ï: ²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ Ï³ñ ´áËáõÙÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý ä»ï»ñ ÞåÇÉÙ³ÝÇÝ ·É˳íáñ»É ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ »õ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É Ýáñ ëϽµáõÝùáí, ûñÇݳÏ` áã û ÝϳñÝ»ñÁ ËóÏ»É ëñ³ÑÝ»ñáõÙ Áëï ³½·³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ ¹³ë³Ï³ñ·»É ³ñí»ëïÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ìñ³·Çñ ϳñ ݳËÏÇÝ Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ëï»ÕÍ»É Çëϳå»ë ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ Ï»ÝïñáÝ, áõñ Ïϳ½Ù³Ï»ñåí»ÇÝ µÇ»Ý³ÉÝ»ñ »õ ³ÛÉÝ, »õ áñÇ Ñ³Ù³¹ñáÕÁ ѳٳӳÛÝí»É ¿ñ ÉÇÝ»É /ãÝãÇÝ ·áõÙ³ñáí/ ÙÇ Ñ³ÛïÝÇ, ÑÇÙ³ ³ÝáõÝÁ ã»Ù ÑÇßáõÙ, Ïáõé³ïáñ: Ìñ³·Çñ ϳñ, »õ ÑÇÙùÝ ¿É ¹ñí»ó, ëï»ÕÍ»É òáõó³Ñ³Ý-

I

barev gagik marmin

>urax em ardzaganqid hamar verjapes. apsos, vor kulik-muliki gratsner@ ches karox bacel. es eli kporcem uxarkel dranq u naev hay ev rus fonter@, kam el kgtnem internmietajin hascen/kartsem 1998 N22 xudojestwenniy jurnali/. indz hetaqrqir e qo reakcian/ajntex xosvum e vostok-zapad poxharaberutyan >masin/,vorpes erku koxmerum el ahagin aprats u krvats mardu. >kritikai hamar shnorhakal em, asem, wor henc ajd npatakov el tpecin 0 hamar@, vor hashvi arnven arajarkutyunnern u qnnadatutyun@, u 1-n hamaric >sksenq jarit anel. apush baner mi durs tur tipa - kneres, qo lavn em >uzum/um lav@!/...da parz a, i tarberutyun wimanc, voronq xorhurd tvecin >aylevs amsagir chanel /inchic es haskaca, vor ajn kayacel e/. ete tuyl tas, mi qich kardaranam qo nshats punkterov. >nax asem, vor hamar@ shat arag exav, hapchep - xndir kar jamketi,

³

76

³

76


00_______

± //ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó////ѳñó³½ñáõÛó// ¹»ë³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝ, áñÁ ½µ³Õí»ñ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåٳٵ, µ³ó³é»Éáõ ѳٳñ ïÇñáÕ ¹ÇÉ»ï³ÝïǽÙÝ áõ ³Ýٳϳñ¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ßïÏ»Éáõ, ϳ۳óÝ»Éáõ ·³É»ñ»³Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:

³.Ñ. Ù.Ù.

á±Ýó Éù»óÇñ ³Û¹ ѳٳϳñ·Á: лßïáõÃÛ³Ùµ: ê»÷³Ï³Ý ϳÙùáí: ºë ·Çï»Ç, áñ ËÇëï ųٳݳϳíáñ »Ù ³ÛÝï»Õ áõ ·Çï»Ç, áñ ³Ý·³Ù, »Ã» áõ½»Ç ¿É »ñϳñ ÙÝ³É /ÇëÏ »ë ã¿Ç áõ½áõÙ/, í³Õ û áõß ëÇëï»ÙÁ ûï³ñ»Éáõ ¿ñ ÇÝÓ: Ü»ñùÇÝ å³ï׳éÝ»ñÇÝ ã³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí Ýß»Ù, áñ í»ñçÇÝ, ͳÝñ³ÏßÇé ·áñÍáÝÁ »Õ³í Ù»ñ §Ñ³Û»óǦ å³ñ»ï³ÛÇÝ Å³ÙÁ, Ýñ³ ·áÛáõÃÛ³Ý ÷³ëïÝ ÇÝùÝÇÝ: ºë ãáõ½»óÇ áõ ã¿Ç ϳñáÕ Ù³ë ϳ½Ù»É ÙÇ é»³ÏóÇáÝ, ×ÝßáÕ ë³ñùÇ, áñÇ §adidas¦ ѳ·³Í ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ ³íïáÙ³ïÝ»ñáí ¹áõñë ¿ñ »Ï»É ÅáÕáíñ¹Ç íñ³...¿É ÇÝã Ùß³ÏáõÛÃ, ³ñí»ëï: ÆëÏ ³í»ÉÇ Éáõñç å³ï׳éÝ»ñÇó ³ÛÝ ¿ñ, áñ ѳëϳó³, áñ ³Ïó»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³ß³ñÅáõÙ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É, áõ ÇÙ ïðèîðèòåò-Ý»ñÁ ³ÛÉ»õë ã»Ý ³ß˳ïáõÙ áõ ã»Ý ³ß˳ïÇ:

³.Ñ. Ù.Ù.

ÝٳݳïÇå Çñ³íÇ׳ÏÇ ÏñÏÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Ý»ÉÇùÝ»ñ ϳ±Ý ³ÛÅÙ, û± áã: ²Ý»ÉÇù ÙÇßï ϳ Ù»½ Ùáï, ÇëÏ ÑÇÙ³ ³é³í»É»õë: ê³Ï³ÛÝ ãÇ ÏñÏÝíÇ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ׳Ï: Ü³Ë ãÇ ÏñÏÝíÇ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ׳Ï, áñ ÇÝÓ ÝÙ³Ý µ³Ý ³é³ç³ñÏíÇ: ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï ãÇ ÏñÏÝíÇ, áñáíÑ»ï»õ »ë ÝÙ³Ý Çñ³íÇ׳ÏáõÙ »ñµ»ù ã»Ù ѳٳӳÛÝíÇ ÝÙ³Ý µ³ÝÇ: лïá ·Çï»ë, µ³ÝÁ ÙÇ ³Ý·³Ù »Ý ³ÝáõÙ: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ §ÝÙ³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇݦ /ɳÛÝ ÇÙ³ëïáí/, ³å³ ³ÛÝ, ³í³Õ, Ùáï ³å³·³ÛáõÙ »õ ·áõó» û ÁݹѳÝñ³å»ë, ãÏñÏÝíÇ:

>vor karoxanainq mtnel petakan ojandakutyan tsragri mej. Patkeracru mi 4-5 amis diiiiinj xoseluc u joxov aneluc heto, mek el miangamic mi 10-orum amsagir >anel! ev arecinq. du karox es iharke shat ch’havanel/kam aqloranal/ mer ajd >qajl@, bayc hamadzaynvir, vor ajn paymannerum, erb voxch tsaxser@ mer vra en, ed subssidian /tarva ktrvatsqov- chnchin/ karevor e mez hamar. hashvi >ar, vor formatn el voch standart e /u der mi qich kmetsana/ u tsaxser@ >krknaki en. lriv @ndunum em hin tayfai masin asatsd, 1-hamaric norer@ >khaytnven, azniv xosq! bolor@ kpnum en marginali shriftin u es srti kskitsov ajn piti poxem /ahagin achq em qoracrel dra vra/. isk ed qo asats miapaxaxutyun@ mtatsvats er. gites skzbunqoren mtatsum einq woch mi >sarqizm(uradian) chlini, amen inch toxnel konstrukciai teladranqin, >“dezign” chanel...chnayats dizayni bacakayutyun@ nuynpes dizayn e. >xarnashpotn el, vor asum es, /tvatsyal/ nuyn banic e bxum - ete marginalum chisht tex@ drvats nyut@ mi qich erkar e tox gna/gnum e/ mi qani ejen >koxm...u gites inch, exbayr, sa sovorakan jurnal chi, vor brnes esh-esh tertes, dinj, komfortov u hasnes verj. mi qich janq tapi /manavand du qo >ajd komfortabelni zapadum/, ashxatir, prptir... >shto-to menya zaneslo, kneres. Gag, isk ed inch hodvacner es asum, apa min uxarki tesnem. ete qez esqan drakan pahes, qez knshanakenq mer germanu >/axves/ txtakic, isk heto, vor metsanas u eli lav pahes, kdarnas firma >xmbagir! kstati, inch kartsiqi es hamari himnakan temai masin, da ajdtex >aktual e, kam gone qo hamar...kam inch germanu artistner kan ajd temayov hetaqrqrvox... >lav esqan@, chgitem el, te vonc em grum...nor imaca, vor gisher@ cuyc >anoxnerin lav jardel en... >poka. shut patasxanir pojaluysta > >> >>mkrtich matevosian > >> >>with best regards

Izamanaki pakasutyunn e

Miankamayn hamadzayn em,uxaki worpes misht

dzerker@s kapum.Bayc yes kporcem worosh hodwacner tarkmanel.Wori hamar indz anshust law bararan petk kga. Karox es ayd hythaytel im hashwin iharke. Inchpes e Artamon@? inchkan hachax ek tesnwum? Kneres wor hishacnum em Grishi hasceyi hashwow, yete uxarkeir shat shnorhakal klinei. Uremn yes khaytaytem te inch hetakrkir hodwacner kan aystex. Ayd law e wor du porcum es amsagir@ pashpanel im harcakumneric, yes chgitei wor sa 0 hamarn e. Arayz@m@s. >Reply-To: mmkrtich@yandex.ru >To: g_babajan@hotmail.com >Subject: RE: nu kak.Kaknel es... >Date: Tue, 13 Apr 2004 15:05:33 +0400 (MSD)

³.Ñ.­³ñ³ Ñáíë»÷Û³Ý Ù.Ù.­ÙÏñïÇã ٳûáõëÛ³Ý Ñ.Ù.­Ñ³Ïáµ Ùáíë»ë

Z

F

H

K

M

X

G

Cultura - non penis! In manus non recipe!

³

/lat./

77

³

77

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


Ý ³Çñ Ç

________00 h ö l d e r l i n . g e d i c h t e f r i e d r i c h ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ü ð Æ ¸ ð Æ Ê ________ ________20 Ð Ú à ȸ º è È Æ Ü ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ´²Ü²êîºÔÌàôÂÚàôÜܺð ________30 Ñ ñ ³ ï ³ ñ ³ Ï ã á õ Ã Û á õ Ý Ý ³ Ç ñ Ç ________ ________ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ÐÛáɹ»éÉÇÝÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ________ ________ ¿áõÃÛáõÝÁ - µ³Ûó áã ÇÝã-áñ ųٳݳÏÇó ¹áõñë ________ í³í»ñ ·³Õ³÷³ñÇ ÇÙ³ëïáí: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ________ ________ ³Û¹ ¿áõÃÛáõÝÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ÙÇ Å³Ù³Ý³________80 ÏÇ: ´³Ûó áã ³ÛÝå»ë, áñ ³ÛÝ Çñ»Ý ÉáÏ ½áõ·³Ïßé»ÉÇ ________ ________ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ³Û¹ ųٳݳÏÇÝ Çµñ»õ ³ñ¹»Ý ·áÛáõ________ ________ ÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÇ: ²ÛÉ ÝáñáíÇ Ñ³ëï³ï»Éáí µ³Ý³ë________ ï»ÕÍáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ` ݳ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ýáñ ÙÇ ________ ________ Å³Ù³Ý³Ï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ¸³ ³ÝÑ»ï³ó³Í ³ëï________ í³ÍÝ»ñÇ »õ ·³ÉÇù ²ëïÍá ųٳݳÏÝ ¿: ________ ________90 ________ سñïÇÝ Ð³Û¹»·»ñ ________ ________ §ÐÛáɹ»éÉÇÝÁ »õ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ________ ¿áõÃÛáõÝÁ¦ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

a.qxd 07/07/2004

³.Ñ. Ñ.Ù.

ƱÝã ׳ݳå³ñÑáí §Ñ³ÛïÝí»óÇù¦ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ: Üëï³Í ¿Ç ï³Ýë: ¼³Ý·³Ñ³ñ»ó ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ »õ ѳÛïÝ»ó, áñ ݳ˳·³ÑÁ Ëݹñ»É ¿ ѳݹÇå»É: ÜáõÛÝ ûñÁ »ñ»ÏáÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ÇÝÓ ³é³ç³ñÏ»ó ëï³ÝÓÝ»É Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïáÝÁ: ºë Ùï³Í»Éáõ ѳٳñ »ñÏáõ ûñ Å³Ù³Ý³Ï Ëݹñ»óÇ: ÊáñÑñ¹³Ïó»óÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï »õ ѳٳӳÛÝí»óÇ, áñáíÑ»ï»õ...

³.Ñ. Ñ.Ù.

ƱÝã å³ï׳éÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ѳٳӳÛÝí»óÇù: ØÇ Ùáé³ó»ù` ¹³ 1990-91 ÃÃ. ¿ÇÝ` Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã»»õ ͳÝñ, µ³Ûó ³Ù»Ý³Ù»Í ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÑÁ: ųٳݳÏÝ»ñÁ ³ÝÓ ¹Ý»Éáõ ųٳݳÏÝ»ñ ¿ÇÝ` ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ å³ÑÇÝ å³ßïáݳí³ñ»ÉÁ å³Ï³ë ϳñ»õáñ ã¿ñ, ù³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»ÉÁ, ϳ٠ÝáõÛÝÝ ¿ñ: ¶áõó» »õ ³í»ÉÇÝ ¿ñ: §ä³ßïáݦ µ³éÁ ³é³çÇÝ (³÷ëáë, áñ ݳ»õ ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ³Ý·³Ù ëï³ó»É ¿ñ Çñ µáõÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ` ëå³ë³íáñáõÃÛáõÝ: ¶áõÙ³ñ³Í` ³ß˳ï»Éáõ ¿Ç Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, áñáÝóÇó ß³ï»ñÇÝ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ¿É ѳñ·áõÙ »Ù:

³.Ñ. Ñ.Ù.

à±Ýó ¿Çù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ó»ñ ϳñ·³íÇ׳ÏÁ »õ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ: γñ·³íÇ׳Ïë` ß³ï ³½³ï. »ë Ù»ñÅáõÙ ¿Ç ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ` ºñí³Ý¹ ºñϳÝÛ³ÝÇÝ ÷áËݳ˳ñ³ñ Ý߳ݳϻÉáõ ³é³ç³ñÏÁ, Ù»ñÅáõÙ ¿Ç ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇÝ, áñÁ ÇÝÓ Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ï³Ý ïÝûñ»Ý ¿ñ ³é³ç³ñÏáõÙ: ê³, ³Ýßáõßï, Ç å³ïÇí Çñ»Ýó: ²Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ áã ÙÇ Ë³µÏ³Ýù ãϳñ. ¹ñí³Í ¿ñ ÙÇ å³ñ½³·áõÛÝ ËݹÇñ` »Õ³ÍÁ å³Ñ»É, »Ã» áã ųٳݳϳíáñ³å»ë ÏáÝë»ñí³óÝ»É: 1994 Ã.-Çó` ݳ»õ ºíñáå³ Ñ³Ý»É: ²é³çÇÝÁ ϳï³ñí»ó ·ñ»Ã» ³ÝûñÇ: ºñÏñáñ¹Á Ù³ë ³é Ù³ë Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ñ:

³.Ñ. Ñ.Ù.

ƱÝã ï»ë³ÏÇ Ù»ç ¿Çù ï»ëÝáõÙ Ó»ñ ß÷áõÙÁ ÇßË³Ý³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ Ñ»ï: гñóÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ »Ù ǵñ»õ å³ï³ë˳Ý` ÇÝã ï»ë³Ïáí ³ë»ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿Ç: Æ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ɳñí³Í »Ý »Õ»É ÙdzÛÝ í³ñã³å»ï Êáëñáí гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ Ñ»ï. Ùݳó³Í ¹»åù»ñáõÙ ãÇ »Õ»É ÙÇ ¹»åù, áñ ÇÝÓ ãÁݹ³é³ç»Ý ϳ٠ãѳëϳݳÝ: ¸³ßݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³Ù»Ý³É³ñí³Í å³Ñ»ñÇÝ, áñáÝù ݳ»õ §³Ù»Ý³³Ý÷áÕ¦ ųٳݳÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ, »ë ݳ˳·³ÑÇÝ »õ í³ñã³å»ïÇÝ ÙÇ ³ÏÝóñÃáõ٠ѳÙá½áõÙ ¿Ç, áñ ³Û¹ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ å³ïϳÝáÕ, Ç ¹»å áã å»ï³Ï³Ý óïñáÝÇÝ Ñ³ñϳíáñ ¿ ýÇݳÝë³íáñ»É §ÈÇñ ³ñù³¦ µ»Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ (ݳ˳ѳßÇíÁ ãáñë ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù ¿ñ, ѳïϳóí»ó Ï»ëÁ, »õ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ ëï»ÕÍí»ó áõ µ»Ù³¹ñí»ó):

³.Ñ. Ñ.Ù.

ƱÝã ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ ¿Çù Ó»éݳñÏ»É ãï³ññ³ÉáõÍí»Éáõ Ýñ³ Ñ»ï: гñóÁ Ñé»ïáñ³Ï³Ý ¿. å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ ¿ »õ å³ñï³íáñ ¿ »ÝóñÏí»É Ýñ³Ý: гϳé³Ï ¹»åùáõ٠ݳ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ¿ ï³ÉÇë: ºÃ» ¹áõ ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »ë »õ Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ ùá ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÁݹáõÝ»É »ë ï³ÉÇë` ÙݳóÛ³ÉÁ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ »õ ѳÙá½»Éáõ ѳñó ¿: ºë ã»Ù ѳñ·áõÙ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ ÙݳÉáí ÏáÕùÇó §³ÛɳËáѦ ˳ճóáÕÝ»ñÇÝ. ¹ñ³Ýó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ëáõÙ ¿ §Ù»çï»ÕáõÙ áõïáÕ, ÏáÕù»ñÁ åïïíáÕ¦:

³.Ñ.

²ÛÝï»Õ ³ß˳ï»Éáõ ųٳݳϳѳïí³Íáõ٠ݳ˳ï»ëí³Í ݳ˳·Í»ñÇó á±ñ ïáÏáëÁ Çñ³Ï³Ý³ó³í, áñÁ` áã: ²Ûë ѳñóÇÝ Ï³ñÍ»ë û å³ï³ë˳ݻóÇ: ²í»É³óݻ٠ÙdzÛÝ, áñ ýÇݳÝë³å»ë ϳñÍ»ë û ³í»ÉÇ É³í ųٳݳÏÝ»ñ ¿ÇÝ ëÏëíáõÙ, ÇëÏ »ë ³ñ¹»Ý å³ßïáݳÝÏ ¿Ç: Æ ¹»å, ݳ»õ Ñá·Ý»É »õ Ó³ÝÓñ³ó»É ¿Ç: à±Ýó Éù»óÇñ ³Û¹ ѳٳϳñ·Á: ÜáõÛÝù³Ý å³ñ½, ÇÝãå»ë áñ ³ÛÝï»Õ Ùï»É ¿Ç:

Iå»ï³Ï³Ý å³ïí»ñáí ÉáõÛë ¿

§Ý³ÇñǦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ

ÁÝÍ³Û»É §üñǹñÇË ÐÛáɹ»éÉÇÝ. µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ѳëï³÷áñ ѳïáñÁ: ¶ñùáõÙ ½»ï»Õí³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ßáõñç 200 ·áñÍ, Áݹ³ñÓ³Ï ³é³ç³µ³Ý, г۹»··»ñÇ, ´É³ÝßáÛÇ, ¶³¹³Ù»ñÇ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, ݳٳϳÝÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ͳí³ÉáõÝ »õ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¶ÇñùÁ ϳ½Ù»É »õ ·»ñٳݻñ»ÝÇó óñ·Ù³Ý»É ¿ гÏáµ Øáíë»ëÁ, áñÁ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¿ñ, ÇëÏ ³ÛÅ٠ѳçáÕ³Ï µÇ½Ý»ëÙ»Ý, »õ áñÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ ϳñáÕ ¿Çù ÙÇÝã»õ ¿ë ÁÙµáßËÝ»É...

I

³

78

7:07PM

//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó//ѳñó³½ñáõÛó////ѳñó³½ñáõÛó//

Ñ.Ù.

³.Ñ. Ñ.Ù. ³.Ñ. Ñ.Ù.

ÜٳݳïÇå Çñ³íÇ׳ÏÇ ÏñÏÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Ý»ÉÇùÝ»ñ ϳ±Ý ³ÛÅÙ, û± áã: γñÍáõÙ »Ù` áã: ÆÝãå»ë гÛÝ»Ý Ï³ë»ñ` áõñÇß »Ý å³ñ﻽ݻñÁ, »õ áõñÇß »Ý ³ÛÝï»Õ ·»Õ·»Õ³óáÕ ëá˳ÏÝ»ñÁ: êï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ׳ÏáõÙ »ë ß³ï ³ÝѳçáÕ §Ï³¹ñ¦ ÏÉÇÝ»Ù: ÐÇÙ³ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïáÝáõÙ ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñ ûÏݳÍáõÝ ÏÉÇÝ»ñ, ûñÇݳÏ, îÇ·ñ³Ý … ³é³ç ÙÇ ÁÝÏ»ù, á’ã سÝëáõñÛ³ÝÁ,- γñ³å»ïÛ³ÝÁ: γ٠¶³·ÇÏ Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ, »Ã», ÇѳñÏ», ѳٳӳÛÝí»Ý: ØÇ Ã»ÏݳÍáõ ¿É áõÝ»Ù` ¶³Éáõëï ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ïճ݅

³

78


00_______

±

a.qxd 07/07/2004

7:07PM

//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ//ùÝݳñÏáõÙ

óÃáõÉ­³é³ÏÛ³Ý

²µëïñ³ÏóÇ³Ý ÙïùÇ ³½³ï³·ñáõÙÝ ¿ »õ ųÛÃùáõÙÁ ¹»åÇ ³ÝѳÛï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ... ²ñßÇÉ ¶áñÏÇ /Ý³Ù³Ï ì³ñ¹áõßÇÝ.17.02.1947Ã./

I

²Ï³Ý³Ã ³ñí»ëïÇ ëñ³ÑÁ §Reminisence¦ »Ýóóáõó³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ϳñÍ»ë û, ³í³ñïáõÙ ¿ §³µëïñ³ÏóÇáÝǽÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹ÇݳÙÇÏ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 80-90 ³Ï³ÝÝ»ñÇݦ óáõó³Ñ³Ý¹»ë³ß³ñÁ /Ãíáí í»ó»ñáñ¹Á/, áñáí ÷áñÓ ³ñí»ó Ñݳñ³íáñÇÝë Ý»ñϳ۳óÝ»É »õ ýÇùë»É ³µëïñ³ÏóÇáÝǽÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý åñáó»ëÁ »õ ¹»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ, áñÁ ëÏëí»ó 60-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ /ì.³¹»õáëÛ³Ý, ê.ʳÃɳٳçÛ³Ý, ²ñÏá ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, ¾.ʳñ³½Û³Ý .../ »õ Çñ µ³ñÓñ³Ï»ïÇÝ Ñ³ë³í 80- ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ /øÇùÇ, ê¿í, ².гçÛ³Ý, Ð.Ðáíë»÷Û³Ý,³ßáï ³ßáï,².´³Û³Ý¹áõñ,.../ ¶³É»ñ»³Ý Ýå³ï³Ï ãÇ ¹ñ»É »õ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿É ãáõÝÇ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ, »õ ãѳí³ÏÝ»Éáí ¹»ñÇÝ ³é³çÇÝÁ,³é³í»É »õë Édzϳï³ñ ³Ûë ¹³ßïÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕÇ /ù³Ý½Ç ß³ï»ñÁ Çñ³í³óÇáñ»Ý ϳñáÕ »Ý ÷³ëï³ñÏ»É ¹»åù»ñ Çñ»Ýó Ï»óí³ÍùÇ -70- ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ³å³ »í å³Ñí³ÍùÇÝ-80- ³Ï³ÝÝ»ñ/, ·áñÍ áõݻݳÉáí áã û §ÇÝã¦-Ç, ³ÛÉ §ÇÝãå»ë¦-Ç Ñ»ï` Ç ½áñáõ Ý»ñϳ۳óñ»ó ³µëïñ³ÏóÇáÝǽÙÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý É»½áõÝ, ¿áõÃÛáõÝÁ, µ³½Ù³µÝáõÛà ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ. ¹³ »õ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý ³µëïñ³ÏóÇ³Ý ¿ñ /½·³óÙáõÝùÁ, Å»ëïÁ »õ ÇÝùݳµËáõÃÛáõÝÁ µ³ó³éáÕ, ÏáÙåá½ÇóÇáÝ »õ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ó·ïáõÙÁ ϳñ»õáñáÕ/ »õ ¿ùëåñ»ëÇí ³µëïñ³ÏóÇ³Ý ¿ñ /½·³óÙáõÝùÇ áõÕÕ³ÏÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÁ, Ó»õ, áñ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ ½·³óÙáõÝùÇÝ/ ·»ñ³ÏßéáÕ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ 80-³Ï³ÝÝ»ñÇ, ųٳݳÏ` ѳٳÏí³Í ѳٳï³ñ³Í ﳷݳåáí... ²ñ¹»Ý ¹³ë³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ëáó黳ÉǽÙÇ ³ÝËéáí áõ Ï»Ýë³ËÇݹ ³ñí»ëïÇ ÏáÕùÇÝ, ë³ áõñÇß ïÇåÇ ³ñí»ëï ¿ñ, Ëéáí³ÑáõÛ½ áõ ﳷݳå³ÉÇ, »õ ³Û¹ Ù»ï³ýǽÇÏ³Ï³Ý ï³·Ý³åÁ ³ÛÉ»õë í³Õáõó Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ·Éáµ³É Çñ³íÇ׳ÏÝ ¿ñ... ³Ñ³ ÇÝãÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿ñ áõÃëáõݳϳÝÝ»ñÇ ³µëïñ³ÏódzÝ, áñÁ ³Ý³é³ñϳ۳ϳÝÁ, ϳ٠í»ñ³ó³ñÏáõÙÁ ã¿ñ. ²ÛÝ Çñ³Ï³ÝÝ ¿ñ` Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç.... Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ѳٳÛݳå³ïÏ»ñáõÙ ³é³ÝÓÇÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ, áñáß Ë³éݳß÷áà »Ý ³é³ç³óÝáõÙ ÁݹѳÝáõñ Ýå³ï³ÏÇ Ù»ç, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇ á·áõÙ ÙÇßï ¿É ³éϳ ¿ »Õ»É Ù»ñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ åñáµÉ»ÙÇ,ﳷݳåÇ ·Çï³ÏóáõÙÁ, ÙÇßï óáõó³µ»ñí»É ¿ ѳëï³ïáõÝ ½·áÝáõÃÛáõÝ Ï»ÕÍ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, »õ ¹³ ¿ å³ï׳éÁ, áñ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ ÷³Ï ϳëï³ÛÇ ¿ñ ÝÙ³Ý: ²Ûëûñ, »ñµ µ³í³ñ³ñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ï³ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ 80-³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ýó³Í ׳ݳå³ñÑÁ/Ç ï»ë áõݻݳÉáí 70-³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ/, óáõÛó ïí»ó/Ýϳï»Ýù/, áñ ³Ûë Ýáñ, Ï»Ýë³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ³ÝÙÇç³å»ë í»ñ³÷áË»É Ñݳó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇó ¹»é»õë ϳéã³Í ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: Ø»ñ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÁ ·Ý³Éáí ³Ûë åɳëïÇÏ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ïñí³Í ¿ÇÝ ¹»é ¹³ñ³ëϽµÇó, ÁÝÏÕÙí»óÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³Ùáñý ËÙáñÙ³Ý Ù»ç »õ ÙdzÛÝ ¹³Ý¹³Õ, ·áõó» »õ ³ÝÝϳï»ÉÇáñ»Ý /Ù»ñ µáÉáñÇë ³ÏïÇí ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ, ÝϳïÇ áõݻ٠³ñí»ëïÇ ËݹÇñÝ»ñáí ½µ³ÕíáÕÝ»ñÇë/ ϳñáճݳÝù ѳÕáñ¹»É ³Ûë ϳñ·Á »õ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ ³Ûëûñ ïÇñáÕ ßñç³Ï³ ù³áëÇÝ: h»ÝñÇÏ­Ç·Ç­ÃÛ³Ý Ø»Ýù г۳ëï³ÝáõÙ ãáõÝ»Ýù ɳí ï»ëáõÃÛáõÝ Ï³Ù ï»ë³µ³ÝáõÃÛáõÝ: ²ë»Ýù, ûÏáõ½ ´áõÉÕ³ñdzÛáõ٠ϳ٠ìñ³ëï³ÝáõÙ, ãϳñÍ»ù áñ Ù»½³ÝÇó É³í ³ñí»ëï áõÝ»Ý, ³í»ÉÇ É³í ³ñí»ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ë³ ¿ å³ï׳éÁ, áñ áã áù Éáõñç ³Ûë Ëݹñáí ãÇ ½µ³Õí»É: ²µëïñ³Ïï ѳëϳóáÕáõÃÛáõÝÁ Ù»½ Ùáï ³í»ÉÇ ß³ï µáÕáù ¿ »Õ»É »õ áã û áñå»ë ëϽµáõÝù: ºÃ» Ù»Ýù ³åñ»ÇÝù üñ³ÝëdzÛÇ å»ë »ñÏñáõÙ, Ù»½ ѳٳñ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ÏÉÇÝ»ñ ¥³ñí»ëï³µ³ÝÝ»ñÇÝ ÝϳïÇ áõݻ٤, áñï»Õ µ³½Ù³ÃÇí áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý »õ ëÇëï»Ù, áñÁ ×ßïí³Í ¿: Ø»½ ѳٳñ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ÏÉÇÝ»ñ: Ø»Ýù ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ¿É ³åñáõÙ »Ýù ëáó黳ÉÇëï³Ï³Ý »ñÏñáõÙ: ØÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù å³Ûù³ñáõÙ ¿ÇÝù áñ å»ï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ óáõó³¹ñí»Ý Ù»Ï »ñÏáõ γɻÝóÇ, øáã³ñÇ, ´³Åµ»áõÏÇ »õ ³ÛÉáó ·áñÍ»ñ: ¾É ã»Ù ³ëáõÙ Ù»ñ ë»ñÝ¹Ç ÝϳñÇãÝ»ñÇ ·áñÍ»ñ` ØÇݳë, ²ßáï ²ßáï: лïá ϳñÍ»ë »Ï³í ³ÝϳËáõÃÛáõÝ, ÃíáõÙ ¿ñ, áñ ³Û¹ ·ÇÍÁ åÇïÇ ß³ñáõݳÏíÇ: î»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳϳé³ÏÁ, Ýáñ Ùáõñ³¹Û³ÝÝ»ñ »Ï³Ý, Ýáñ ˳ã³ïñÛ³ÝÝ»ñ, ÇÙ ÁÝÏ»ñ Þ³Ñ»Ý Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ ¹ñ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ ³í»ÉÇ É³Ûݳóñ»ó: àõ ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáí ѳñûóí³Í ¿ñ, ¿ÉÇ ÷³Ïí»ó. ë³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ, »ë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ³ÛÝ å»ïù ¿ ãÉÇÝÇ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ: ÆÝÓ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë, ÇÝÓ ¹áõñ ãÇ ·³ÉÇë. ¹³ ¹³ßï ¿, áñ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³Ûëûñ »Õ³Í ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ó»ñ ³Ûë ³ÏódzݻñÇÝ, áñ ¹áõù ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »ù, »ë ß³ï »Ù ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ÆÝãá±õ: ºñ»õ³ÝáõÙ µ³óí»óÇÝ ï³ñµ»ñ ·³É»ñ»³Ý»ñ: ¸áõù Ñ»ï»õáճϳÝáñ»Ý ³ß˳ïáõÙ »ù , Z

F

H

K

M

X

G

79

³

_______ _______ _______ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³ñí»ëïÇ ëñ³ÑÁ _______ _______ _______ _______ §³Ï³Ý³Ã¦ ·³É»ñ»³Ûáõ٠³ÃáõÉ ²é³Ï- _______ Û³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í _______ 01_______ §³µëï³ñÏóÇáÝǽÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹Çݳ- _______ ______ ÙÇÏ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 80-90-³Ï³ÝÝ»ñÇݦ_ _______ óáõó³Ñ³Ý¹»ë³ß³ñÁ ËݹÇñ áõÝ»ñ óáõÛó _______ ______ ï³Éáõ Ù»ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ í»ñçÇÝ ï³ë- _ _______ ݳÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ _______ ______ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ ÁݹѳÝáõñ »õ Ù³ëݳíáñ _ _______ 02_______ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáí: _______ òáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ ï»õ»ó í»ó ³ÙÇë »õ _______ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ Çñ Ù»ç ÑÇÝ· ¿ï³å: ²Ûë _______ _______ ѳٳñáõ٠ѳïí³Í³µ³ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ _______ _______ »Ýù ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁ: _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ ºÃ» ÇÝã-áñ µ³Ý »ñÏáõ ñáå»Çó Ó³ÝÓ- _______ ______ ñáõÛà ¿ ³é³ç³óÝáõÙ, ÷áñÓ»ù ãáñë ñá- _ _______ å»: ºÃ» ¿ÉÇ Ó³ÝÓñ³ÉÇ ¿, ÷áñÓ»ù áõà _______ ______ ñáå»: лïá ï³ëÝí»ó: лïá »ñ»ëáõÝ»ñ- 09_ _______ Ïáõ: ì»ñçÁ í»ñçáí ¹áõù ÏѳÛïݳµ»ñ»ù, _______ _______ áñ ¹³ ÇëÏÇ ¿É Ó³ÝÓñ³ÉÇ ã¿: _______ _______ /æáÝ ø»Ûç/ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

³Ï³Ý³Ã

I

I

³

79


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

³ÛëÇÝùÝ` ÇÝã áõÝ»ù óáõÛó »ù ï³ÉÇë: ØÇ ß³ï í³ï µ³Ý ϳ Ù»ñ Ù»ç µáÉáñ ³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ. ¹³ Ù»ñ ÝÇÑÇÉǽÙÝ ¿: ²ÛëÇÝùÝ` ·³ÉÇë ¿ ÙÇ ë»ñáõݹ, çÝçáõÙ ¿ »Õ³ÍÁ, Ù»Ýù »Ýù áñ ϳÝù: Æñ³Ï³ÝáõÙ ¿¹å»ë ãÇ, Ù»ñ ë»ñáõݹÁ ¿¹å»ë ã¿ñ ݳÛáõÙ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ µáÉáñ ·áñÍ»ñÁ ã»Ù ϳñáÕ ·Ý³Ñ³ï»É ³ñ¹»Ý áñå»ë ³ñÅ»ù: Þ³ï µ³ñÓñ »Ù ·Ý³Ñ³ïáõÙ ì³Ñ³Ý èáõÙ»ÉÛ³ÝÇÝ, ²ßáï ²ßáïÇÝ: лï»õáÕ³Ï³Ý ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ »Ý: Þ³ï ßáõï »Ï³í íǹ»³ñï, Ñ»ïá ß³ï ßáõï »Ï³í ´Ç»Ý³É», áñï»Õ, ³ë»Ýù, ÙÇ ïÇÏÇÝ, ï³ÝïÇÏÇÝ, áñÁ ÏÛ³ÝùáõÙ ãÇ Ýϳñ»É, áñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë Ï»ñå³ñí»ëïÇ Ñ»ï ϳå ãÇ áõÝ»ó»É, ´Ç»Ý³É»áõ٠ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë: ²ÛëÇÝùÝ` ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝãÁ ÏáãíáõÙ ¿ Ï»ñå³ñí»ëï: ÐÇÙ³ ÇÝãÇ ¿ ¹³ ³ñíáõÙ, áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ³ñíáõÙ, áõÙ ¿ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿` ·ÇïÇ: ÆÝãå»ë ëáó黳ÉǽÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÛÇÝ ß³ï ë³éÁ, Ï»ÕÍ »õ ϳñ»õáñÁ` ÇëÏ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ, ³ÛÅÙ ¿É ÝáõÛÝÝ ¿ ϳï³ñíáõÙ: åáÕáë­Ñ³Û­Ã³­Û³Ý àñ ³ÝÏ»ÕÍ ³ë»Ù, ³Ûë óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù »Ù ݳۻÉ: ºÏ»ù ÙÇ å³Ñ ѳëϳݳÝù: 20-ñ¹ ¹³ñÇ 20-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÙÇ Ù»Í µ³Ý Áݹѳïí»ó: ºñµ ݳÛáõÙ »ë ¶³Ûý»×Û³ÝÇ Ýáñ ïå³·ñí³Í ·ñùÇ ³é³çÇÝ ¿ç»ñÁ, Ùï³ÍáõÙ »ë` ²ëïí³Í, ³Ûë Ù³ñ¹Á á±õñ ÏѳëÝ»ñ: 20 ÃíÇÝ ÇÝã ¿ñ ѳÝ׳ñ»Õ ê³ñÛ³ÝÁ, áñÁ ÇÝ»ñódzÛáí ѳë³í ÙÇÝã»õ 26-27 ÃÃ. »õ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÇÝã »Õ³í: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë, áñ ³Û¹ ÁÝóóùÁ ÁݹÙÇçí»ó: ºí ѳÝϳñÍ ·³ÉÇë ¿ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹` 18-20 ï³ñ»Ï³Ý лÝñÇÏ ¾Éǵ»ÏÛ³ÝÁ: ºí »ñµ Ñ»ïá, ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó, ï»ë³ è³áõ߻ݵ»ñ·Ç Ù»Í óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ, ãѳëϳó³, û áí áõÙÇó ¿ ·³ÉÇë, áí áñï»ÕÇó ¿ ·³ÉÇë: ºë áõ½áõÙ »Ù, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ÇٳݳÝ, áñ í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ г۳ëï³ÝáõÙ ëÏë»É ¿ ÑÇëáõݳϳÝÝ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ: ²ñ¹»Ý 60-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇÝ Ù»Ýù åÇïÇ ã½É³Ý³Ýù ³ë»É, áñ ß³ï»ñÇ Ùáï ϳñ ³Ûë Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ: гٳϳñ·Á í»ñ³ó³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ëáßáñ Ù³ñ¹ ³ß˳ñÑ µ»ñ»ó γݹÇÝëÏÇ ³ÝáõÝáí, ãÝ³Û³Í í»ñ³ó³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ÝÇó ß³ï ³é³ç ¿ »Õ»É: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë` Ù³ñ¹Ý áõ½»ó, áñ ³ÛÝ, ÇÝã Ù»Ýù ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝù ³ãù»ñáí, ÑÇÙ³ åÇïÇ Ý³Û»Ýù Ñá·áõ ³ãù»ñáí: ºí »ë áõñ³Ë »Ù, áñ Ñ³Û Ï»ñå³ñí»ëïÇ Ù»ç »Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù í»ñ³ó³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÝ áõ ÑáïÁ, Ýñ³ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý Ñ»ÝùÁ, Ýñ³ Íñ³·ñ³ÛÇÝ íÇ׳ÏÁ, µ³Ûó »õ ¿ëï»Õ ï»ëÝáõÙ »Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù áÝó áñ ýÇ·áõñ³Ý ã»Ý ½·áõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É í»ñ³ó³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ½·áõÙ, ³Ûë »ñÏáõëÝ ¿É ϳÝ: ´³Ûó ³Ûë óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ϳñ»õáñáõÙ »Ù ѳٳϳñ·»Éáõ »õ ³é³ç ݳۻÉáõ ϳñ»õáñáõÃÛ³Ùµ: àõ½áõÙ »Ù, áñ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ÇٳݳÝ, áñ Çñ»ÝóÇó ³é³ç ûÕ³ÏÝ»ñ »Ý »Õ»É: ²Û¹ ûÕ³ÏÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ Ïáïñïí»É »Ý, µ³Ûó ³Û¹ ûճϳÛÇÝ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿, »õ áãÇÝã Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë û¹Çó ãÇ »Õ»É: ºÃ» ³Ûëûñ áñ»õ¿ Ù»ÏÁ ³ëÇ, áñ øÇÃÇÝ Ï³, »õ »ë øÇÃÇÇ ÝÙ³Ý ã»Ù ϳñáÕ ³Ý»É, ³Û¹ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÏÙïÝÇ Ýñ³ Ù»ç: ²Ûëûñí³ ½ñáõÛóÁ ÇÙ³ëï Ïáõݻݳ, »Ã» ¹áõù ϳñáճݳù ãٻͳÙï³Ý³É »õ ¹ÇÙ»É ³ÛÝ áõÅ»ñÇÝ, áñáÝù û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝ»Ý ³Ûë ·áñÍÇÝ:

³

ݳ­½³­ñ»Ã­Ï³­ñá­Û³Ý ÆѳñÏ», ³ÛÝ ³ñí»ëïÁ, áñ ¹áõ »ë Ý»ñϳ۳óñ»É »õ ³ÛÝ é»·É³Ù»ÝïÁ, áñ ³Ûë å³ÑÇÝ »ë Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ, ¹ñ³Ýù ѳϳëáõÙ »Ý Çñ³ñ: ì»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ ϳå ãáõÝÇ µÝ³Ï³Ý Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ ϳå áõÝÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ºí ÙÛáõë ¹Çï³ñÏáõÙÁ, áñ áõ½áõÙ »Ù ³Ý»É í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ùá ³é³ç³ñÏÇÝ` Ëáë»É í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ: ºí ³ÛÝ ³é³ç³ñÏÇÝ, áñ ³Ûë ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ³ÝáõÙ »ë: ²Û¹ ³é³ç³ñÏÁ Çñ Ù»ç ѳϳëáõÃÛáõÝ áõÝÇ. ¹³ ѳñÃáõÃÛáõÝ ãÇ í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ëáë»Éáõ, ³Û¹ ѳñÃáõÃÛáõÝÁ ãÇ ëï»ÕÍíáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ùá ³é³ç³ñÏÇ Ù»ç ѳϳë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï³: ºñÏñ³ã³÷³Ï³Ý åñá·ñ»ëdzÛáí ³×»óÝ»É ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ` »ñÏáõ Ó»õáí ϳñ»ÉÇ ¿ ÁÝϳɻÉ: ºí ³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ù ѳٳñ»É ï³÷³Ï Å»ëï: ºë ¹³ ã»Ù ѳٳñáõÙ ï³÷³Ï Å»ëï: øÝݳ¹³ï³Ï³Ý ï»ë³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí »ë ѳٳñáõÙ »Ù Ë»É³Ñ»Õ Å»ëï` ³ñí»ëïÇ ·áí³½¹Ç ÇÙ³ëïáí, »õ ë³ ×Çßï ¿: سëݳíáñ µÇ½Ý»ëÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ·áí³½¹Ç Ë»É³Ñ»Õ Å»ëïÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝ, »õ »Ã» ë³ ãÉÇÝÇ, Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ù³ëݳíáñ Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛáõÝÁ ³ñí»ëïÇ áÉáñïáõÙ ³é³ç ï³Ý»É: ºë ·ïÝáõÙ »Ù, áñ ³Ûëûñí³ Ý³Ë³·ÍÇ ùÝݳñÏáõÙÁ, áñ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Ûë ß³ñùÇ, ÇÝùÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ »Ýó¹ñáõÙ ¿ É»·ÇïÇÙ³ódz, Ùß³ÏáõóÛÇÝ: ¸áõ ÷áñÓáõÙ »ë µ³ñÓñ³óÝ»É ÑÇÙݳñÏáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ É»·ÇïÇÙáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ, áñÁ µ³ó³éÇÏ µ³Ý ¿: ´³Ûó »ë Ùï³Ñá· »Ù, áñ ¹áõ ãÏáñó-

80

³

80


00_______

±

Ý»ë Ù³ëݳíáñ ß³ÑÇ ·³Õ³÷³ñÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÛáõë ³é³ç³ñÏÇÝ` Ëáë»É í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ, ³å³ »ë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ ã»Ýù ϳñáÕ Ëáë»É »õ ¿ëï»Õ í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»Éáõ ï»Õ ã¿: ºí ³Û¹ É»½áõÝ ¿É ѳٳå³ï³ëË³Ý ãÇ: Ðݳñ³íáñ ¿ á×³Ï³Ý ·³É»ñ»³ áõÝ»Ý³É µÇ½Ý»ëÇ ï»ë³Ï»ïÇó, ¹Çñù³íáñÙ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó, ³é»õïñ³ÛÇÝ ÏáÙáõÝÇϳódzÛÇ ï»ë³Ï»ïÇó: ´³Ûó Ñݳñ³íáñ ã¿ ¿ëï»Õ ï»ëáõÃÛáõÝ ½³ñ·³óÝ»É: Ø»ñ ѳí³ùÁ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ѳí³ù ¿, »õ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿É ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ ¿: »å»ï ¿ëï»Õ åñáý»ëÇáݳÉÝ»ñ »Ý: ¶³É»ñ»³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿ ÙdzÛÝ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³é»õïñ³Ï³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ: ³ÃáõÉÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ëáë»É í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ׳ϳﳷñÇ Ù³ëÇÝ ÉéáõÙ ¿: ׳ϳﳷÇñÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³é³ÝÓݳóÝ»É å³ïÙáõÃÛáõÝÇó, ٳݳí³Ý¹, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç, Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Ù»Ýï³ÉÇï»ïÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëÇÝùÝ` í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ ÇÝãÇÝ ³ñųݳó³í, ÇÝãÇ Ù»ç ¿, áñÝ ¿ Ýñ³ ëáódzɳϳÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ¿ëûïÇÏ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý ³Ûëûñ, ³Ûë å³ÑÇÝ: »å»ï ³ë»Ù, áñ ³ÛÝ, ÇÝã ³ñíáõÙ ¿ ³Ûëï»Õ, µ³ó³éÇÏ µ³Ý ¿: ´³Ûó »Ã» Ù»Ýù Éáõñç »Ýù, åÇïÇ Ëáë»Ýù Éáõñç ϳ٠åÇïÇ ãËáë»Ýù: ºë Ùï³Ñá·í³Í »Ù, áñ ³ÃáõÉÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ïáõñùÁ Ùß³ÏáõóÛÇÝ, áñ ÇÝùÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ³Ûë ϳï³ñÇ, ã˳ݷ³ñÇ ³ÛÝ ·áñÍÇÝ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ, áñ Ù³ëݳíáñ ·³É»ñ»³Ý ÁݹѳÝñ³å»ë ëï»ÕÍíáõÙ ¿: ٳݭí»É­µ³Õ­¹³­ë³ñ­Û³Ý гÛÏ³Ï³Ý ³ñí»ëï³µ³Ý³Ï³Ý ¹åñáóÁ ٻͳ·áõÛÝ Ï³Ãí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ù³ÝÇ áñ å³ßïå³Ýí³Í ã¿ ûñ»Ýùáí: ²Ù»Ý³Ù»Í åñáµÉ»ÙÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ý»ñϳÛáõÙë ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ ûñ»Ýù ¿ áõ½áõÙ ëï»ÕÍ»É, áñÁ Ùáï³Ï³ 10-20 ï³ñáí íÇÅ»óÝ»Éáõ ¿ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ, ¹³ë³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ, ³Ù»Ý ÇÝãÁ: ²Ù»Ý³Ù»Í Ñ³Û ³µëïñ³ÏóÇáÝÇëïÁ` سñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÁ, ³Ûëûñ ãÇ ÑÇßíáõÙ: ܳ ³ñ»ó ÙÇÝã»õ 10-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ Çñ³å»ë í»ñ³ó³Ï³Ý ³ñ³ñùÁ, Ñ»ïá å³ñ½»ó, áñ ³Ù»Ý³¿Å³Ý ÝϳñÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ãݳ۳Í, áñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ ÝϳñÇãÝ ¿ ³ß˳ñÑáõÙ, »õ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ³ÝáõÙ ýÇùë»É سñïÇñáëÇÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝå»ë, áñ Ù»Ýù ϳñáճݳÝù ³Ûëûñ Çëϳå»ë ·Ý³Ñ³ï»É, û ²ßáï-²ßáïÇÝ, û ¶³Ûý»×Û³ÝÇÝ, û Ùݳó³ÍÇÝ: â»Ýù ϳñáÕ³ÝáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ·³É»ñ»³ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, å³ÛÃáõÙ ¿: àñáíÑ»ï»õ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ¹³éÝáõÙ, å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ãÇ í»ñ³ÍíáõÙ »õ ãÇ ¹³éÝáõÙ Çëϳå»ë å»ï³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áñÍÁ:

Z

F

H

K

M

X

G

81

³

³

81

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í

³.­Ñ. / ÇÝãÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Í

I÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

·³­·ÇÏ­³ñ»ßÛ³Ý / å³ÛÃÛáõÝ

ò³ÝÏÁ ³éϳ ¿ ÇÝãå»ë ³Ù»Ý ï»Õ.

ÁÝï³ÝÇù ³ñí»ëï áõÝÇï³½ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ ³½³ïáõÃÛáõÝ ¹»ÙáÏñ³ïdz ݳ˳·³Ñ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ûñ»Ýù Ñ»é³Ëáë³Ï³å µÛáõñáÏñ³ïdz ³Ù³é³Ýáó Ù»ù»Ý³ ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝ ·³½³Ý³Ýáó ½áñù å»ïáõÃÛáõÝ ·»ñµ ¹ñáß µ³ÝÏ Ã³ïñáÝ

Ù³ñ½»ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ß˳ï³í³ñÓ ·áñͳ½ñÏáõÃÛáõÝ Ë³ÝáõÃÝ»ñ ûå»ñ³ ׳ݳå³ñÝ»ñ ·³½áÝÝ»ñ ïáÝ»ñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ ÏñáÝ µáÙÅ»ñ ·áÕ»ñ ϳɳݳíáñÝ»ñ ѳñáõëïÝ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñá·»µ³ÝÝ»ñ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ ³éÇÃÝ»ñ »õ ³ÛÉÝ

Ø»Ýù Ñdzó³Í ¿ÇÝù Ù»½Ýáí »õ ѳٳñáõÙ »Ýù, áñ §Ù»ñÝ áõñÇß ¿¦, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÉ ¿ »õ ãáõÝÇ ÝÙ³ÝÁ` Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ÇÝãÇÝã ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí: ÆÝãå»ë ѳÛï³ñ³ñ»ó Ù»ñ å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇó Ù»ÏÁ` §Ù»ñ ¹»ÙáÏñ³ïÇ³Ý áõñÇß ¿, »õ ³ñ»õÙáõïùÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÏ³Ý³É Ýñ³ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦: γñáÕ ¿ å³ï³Ñ»É, µ³Ûó »Ã» ¹»ÙáÏñ³ïÇ³Ý Ï³: ¾ÃÝÇÏ ÇÝùݳïÇåáõÃÛ³Ý ß³Ñ³ñÏáõÙÁ ÇÝãå»ë Ýϳñ³·Çñ »õ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝ, ÃíáõÙ ¿ ÙÇßï ÷ñÏáõÙ ¿ Ù»ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, µ³Ûó ¹³ ÙdzÛÝ ÃíáõÙ ¿ óùÝíáÕ ç³ÛɳÙÇ ûñÇݳÏáí: ²ñ»õÙáõïùÁ Ù»½ ѳٳñ ¹³ñÓ»É ¿ »õ ϳåÏ»Éáõ, »õ ³ñѳٳñÑ»Éáõ ûµÛ»Ïï: Ü³Û³Í »ñµ »õ áÝó: ºÃ» å»ïù ¿ »ñ»õ³É` ɳíÝ ¿, »Ã» å»ïù ¿ óùÝí»É` ¹³éÝáõÙ ¿ ÃßݳÙÇ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ Ù»Ýù ³Û¹å»ë ¿É ã»Ýù ѳëϳÝáõÙ »õ ã»Ýù Ëáëïáí³ÝáõÙ, û Ù»Ýù áí »Ýù, áõñ ϳñáÕ »Ýù ·Ý³É: îÇåÇÏ åáëïëáí»ï³Ï³Ý ÷ã³óí³Í ï³ñ³Íù: Þ³ï ÝÙ³Ý Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ã»Ï³Í ³Ûɳݹ³ÏáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý ÉÏëïí³Í Ù³ñ¹áõ: àõÝ»Ýù ³ËáñųÏ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ ßï³åáõÙ »Ýù »õ ãáõÝ»Ýù ѳٳñÓ³ÏáõÃÛáõÝ` ·áÝ» ÇÝã-áñ ã³÷áí Ù»½ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ÏáÕùÇó: Ðdzó³Í »Ýù Ù»ñ Ï»ÕÍ áõÝÇí»ñë³ÉáõÃÛ³Ùµ: â»Ýù ï»ëÝáõÙ, áñ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹³ ÷ÝÃÇáõÃÛáõÝ ¿` ³Ýáñ³ÏáõÃÛáõÝ, ³Ýå³-

³

82

I

ä³ÛÃÛáõÝÇ Ã³÷Çó ÉÇÙáõ½ÇÝÝ û¹ Ãé³í` ßñËϳó ³ëý³ÉïÇÝ: ¾ë »ñ³½Ç íñ³ ³ñÃݳó³í` ÏáÕùÇÝ ³Ù»Ý ûñí³ å»ë ³ÝͳÝáÃ, í³ï Ý»ñÏ³Í ß»Ï Ù³½»ñáí ³ÕçÇÏ ·ï³í. ѳÙѳñ½Ý»ñÝ ¿ÇÝ µ»ñáõÙ ·Çß»ñí³ ¹»Ù, ³ñ¹»Ý Ãáõݹ ËÙ³Í ¿ñ ÉÇÝáõÙ: ¶Çï»ÇÝ` ϳݳÝó ѳñóáõÙ µÍ³ËݹÇñ ã¿. ³ÕçÇ, Ñɳ ÷³ë³÷áõ뻹 ѳí³ùÇ: лñóå³ÑÁ, ¹³Ë ³ùÉáñÇ å»ë íǽÁ Ó·»Éáí, ÍÕñï³ó` ½·³°ëï: î³ÝÁ »Õ³ÍÝ»ñÝ Çñ»Ýó ëñï³å³ï³é ¹áõñë ·ó»óÇÝ, ß³ñí»óÇÝ ÙÇç³ÝóùÇ »ñϳÛÝùáí, ÙdzÛÝ ÏÇÝÝ ¿ñ µ³ó³Ï³: ÆñÇÏáõÝÁ ѳϳ׳é»É ¿ñ, »ñ»ù ûñáí ϳñó»ñ ¿ñ Ýëï³óñ»É: îáõÝÁ ½áñ³ÝáóÇ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: Þ³µ³ÃÁ Ù»Ï, ϳñó»ñÇ å³ïÇ ï³Ï` Ïá×ÕÇÝ Ýëï³Í, ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ. ù»½ ѳëÝáõÙ ³’, ³’Û, ù»½` ãÇ Ñ³ëÝáõÙ. Ó»’ݹ… í³Ý¹³ÏÁ Ï·ó»Ù: ²éÛáõÍÝ Çñ ëÇñ»ÉÇÝ ¿ñ, Ï»ñ³ÏñáõÙ ¿ñ ³ÝÓ³Ùµ` ·³é³Ý óñÙ Ùëáí: î³ëÝÛ³ÏÇ ã³÷ ë»õ, ɳù³å³ï ¹³·³Õ ÑÇß»óÝáÕ §Ð³Ù»ñÝ»ñÁ¦ ÉóáÝí³Í ¿ÇÝ ÃÇÏݳ½áñáí áõ ùÛ³Ù³ÝãÇëïÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýí³·³ËÙµáí: ´áÉáñ ïñ³Ù³ã³÷Ç Ññ³½»ÝÇ áõ ëåÇñï³ÛÇÝÇ ï»ë³Ï³Ýáõó µ»éݳËó»ñÁ å³ÛÃáõÙ ¿ÇÝ: ØÇ ßÇß å³Ï³ë ¿ñ. ųٳå³ÑÇÝ` ϳñó»ñ ÙÇ ß³µ³Ãáí, ÙÛáõëÝ»ñÇÝ` ù³Õ³ù, ·É˳íáñ ßï³µ. Ù»Ýù ãÉÇÝ»Ýù` ¿¹ Ïéï³ÍÝ»ñÁ ºñÏÇñÁ ûñÁ ó»ñ»Ïáí Ïͳ˻Ý: Þ³ñ³ëÛáõÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ɳñÙ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÷߳ɳñáí »½ñ³·Íí³Í ϳÉí³Íùáí: ¶áõÛÝáí ³Ý·³Ù ½³ïí³Í ¿ñ ßñç³Ï³ÛùÇó: æñ³Ùµ³ñÁ ÑëÏáÕ ½áñ³ËáõÙµÁ çáõñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ï³Éí³Íù áõÕÕ»Éáõ Ññ³Ù³Ý áõÝ»ñ: ֳݳå³ñѳÛÇÝ áëïÇϳÝÝ»ñÁ ÙÕáݳã³÷ Ñ»éíÇó ϳÝ˳½·³Éáí ß³ñ³ëÛáõÝÁ` åñÏíáõÙ ¿ÇÝ, å³ïÇí ï³ÉÇë` ³ãù»ñÁ ³ÑÇó ·áó»Éáí: ºÕ»É ¿ñ` áÙÝ ë»ñųÝïÇ å³ïÇí ï³Éáõ Ó»õÁ ¹áõñÁ ã¿ñ »Ï»É. ѳÙѳñ½Ç ³åï³ÏÇó ¹Åµ³ËïÇ ýáõñ³ÅÏ³Ý Ãé»É, ˳Ëï»É ¿ñ áã Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ. å³·áÝÝ»ñ¹ ÏåáÏ»Ù, ³’-ݳ’-ëáõ’Ý: гٳñÛ³ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ` ³ëý³ÉïÇÝ ÇÝã-áñ µ³Ý Ãåñï³ó, ×½Ùí»ó ½áñ³å»ï³Ï³Ý §Ð³Ù»ñǦ ³Ýí³¹áÕÇ ï³Ï: γïáõ ¿ñ: Øó·Ý»ó` DZÝã ·áõÛÝÇ ¿ñ… ë»õ: ³ñë ûñ ³, Ñ»ï »Ýù ¹³éÝáõÙ. ß³ñ³ëÛáõÝÁ ϳï³ÕÇ ÏéÇÝãáí ßñç³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»ó: Ä³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ùïù³÷áËí»ó, ß³ñ³ëÛáõÝÁ ß»Õí»Éáí Ù³ÛñáõÕáõó` ß³ñÅí»ó ¹»åÇ µÉñ³·³·³ÃÇÝ ïÝÏí³Í ý³Éáë³ÝÙ³Ý ·Ùµ»Ãáí ³é³ÝÓݳïáõÝÁ: ¸³ñå³ëÇ ÏáÕù»ñÇÝ Ã³é³Í ÏáÃáÕÝ»ñÁ ß³ù³ñ³ùÉáñ ¿ÇÝ ÑÇß»óÝáõÙ: î³Ýï»ñÁ »ñÏÇñÁ ù³Õóñ³óÝáÕÝ ¿ñ` ß³ù³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ, áõ ù³ÝÇ áñ µ³Ý³ÏÁ ß³ù³ñÇ ·É˳íáñ ëå³éáÕÝ»ñÇó ¿ñ` ѳçáÕ³óñ»É ¿ñ ³½·³Ïó³Ï³Ý ϳå»ñ ѳëï³ï»É ³ÝÓ³Ùµ ¼áñ³å»ïÇ Ñ»ï: ì³~Û, ÇÙ ÷³ß³ ³Ëå»ñ, í³~Û, ÇÙ ß³ù³ñ ³Ëå»ñ: سñï³ßÝ»ñÇ áÕç ßݳÝáó ¿ñ å³ÑáõÙ: ÞݳÝáóÇó ½³ï` µ³ÕÝÇùÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ³é³ç³ñÏ»ó ¿Ýï»Õ Ýëï»É, ѳ٠¿É ³ÕçÏ»ñùÁ ëÇ³Ù³Ï³Ý Ù³ë³Å Ï³Ý»Ý ÏñÍù»ñáí: ÐÛáõñÁ, û` ³Ý³ëïí³Í ßá· ³, É³í ³ µ³Õã»Ý Ýëï»Ý: ²é³çÝáñ¹»ó åáõñ³Ï` ß³ïñí³ÝÇ ³É³µ³ëïñ» ÏÝáç ÏñÍù»ñÇó íÇëÏÇ ¿ñ ÍáñáõÙ: ̳éÇ ï³Ï áëÏ»½ûÍ µ³½Ï³ÃáéÝ»ñÇÝ Ééí³Í, ³Ù»Ý Ù»ÏÝ Çñ ÙïùÇÝ, ËÙáõÙ ¿ÇÝ, Ù»ÏÁ` ë³éáõÛóáí, ÙÛáõëÝ` ³Ý˳éÝ: Ð»ï¹ ßáõÝ Ï³±, ÉÇÙáõ½ÇÝë ¹ÝáõÙ »Ù. ã¿, ÃáÕ É³ÏáïÝ»ñÁ Ïéí»Ý. ѳ۳óù ·ó»ó ÃÇÏݳå³ÑÝ»ñÇ ÏáÕÙÁ: ¼áñ³å»ïÇ ÁÝïñ³ÍÝ ³ñç³ÝÙ³Ý ·ÛáõÕ³óÇ ïÕ³ ¿ñ, Þ³ù³ñÇÝÁ` ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·áñÇɳ: îÕ»ñùÁ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ` ³ñÛáõÝ ãËݳۻÉáí, í»ñçÁ` ·ÛáõÕ³óÇÝ Ïñ»ó: î³Ýï»ñÁ ϳñÙñ»É ¿ñ µ³½áõÏÇ å»ë, µ³Ûó ¹» ÃÕÃÇ å³ñïùÁ å³ïíÇ å³ñïù ¿, ѳ٠¿É` µ³Ý³ÏÇ ß³ù³ñÁ: ÐÛáõñÇÝ ÅåÇïáí, ß³ù³ñ-Ëáëùáí ï³ñ³í ׳Ù÷áõ ¹ñ»ó, ÉÇÙáõ½ÇÝÝ ¿É` Ñ»ïÁ: Ðñ³Å»ßïÇÝ` Ññ³Ñ³Ý·»ó µ»éݳËóÇÏÁ ÙÇ ù³ÝÇ å³ñÏ ß³ù³ñ³í³½ ¹Ý»É, áñ ³Ëå»ñáõÃÛáõÝÁ ß³ù³ñáí ÉÇÝÇ… Þ³ù³ñÇ Ñ»ï ·³ÉÁ ¹³éÝ ¿ñ. ¿¹ ÉÇÙáõ½ÇÝÇ ÝÙ³ÝÁ ù³Õ³ùáõÙ ãϳ: ܳ˳ñ³ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿É ùÝ»É ã¿ñ ѳçáÕíáõÙ. ·ÉáõËÁ µ³ñÓÇÝ ¿ñ ¹ñ»É ãáñëÇ ÏáÕÙ»ñÁ, ß³ï ã³Ýó³Í` ³ñÃݳó»É ëÇñáõÑáõ ëÇñ³Ù³ñ·Ç ×ÇãÇó. ¿ë µ³ÛÕáõß Ñ³Ûí³ÝÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ-ϻݹ³ÝÇ ï³å³Ï»É ³ å»ïù, ý»ñÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇù Ï»ñ ³ áõïáõÙ áõ á’ã ÙÇ Óáõ: г, ³ñÃݳó»É ¿ñ, ÑÇß»É Ï³½ÇÝáÛáõÙ ï³ñí³ÍÁ, ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ»É ¿ñ:

³

82


00_______

± ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í ÝÛáõÃ/ ÝÛáõÃ//Ù»ñÅí³Í

¾¹ ÏÇë³ùÝÇ Ù»ç, ¿¹ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ÏÇë³ùÝÇ Ù»ç »ñ³½ ¿ñ Ùï³µ»ñ»±É, û± Ãáõݹ ËÙ³Í Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñí³ÍÁ »ñ³½Ç ï»Õ ¿ñ ¹ñ»É: àõñ»ÙÝ Ýëï³Í ¿ÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÇÝã-áñ ï»Õ, ×áË ë»Õ³ÝÇ ßáõñç áõïáõÙ-ËÙáõÙ ¿ÇÝ, Ýñ³Ýó ëÇñ»ÉÇ åÇïµáõÉÝ»ñÁ` ÝáõÛÝå»ë ³ÃáéÝ»ñÇÝ Ã³é³Í, ɳ÷áõÙ ¿ÇÝ: ÆÝùÁ ϳ±ñ, ãϳ±ñ` ã·Çï»ñ: г, áõñ»ÙÝ, ¿¹ áõïáõß-ËÙáõßÇ Ãáõݹ å³ÑÇÝ áñáᯐ »Ý ÙÇ ½áõÛ· ³ÕçÇÏ å³ïíÇñ»É, Ññ³Ù³Û»É »Ý ѳÝí»É… áõ ßÝ»ñÇÝ, ѳ, ѳ ßÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏ»É »Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ùáï, ³ÕçÇÏÝ»ñÇ íñ³… ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý Ï»ñáõËáõÙÝ áõ óٳ߳Ý: êÇñáõÑáõ ³å³ñï³Ù»ÝïÁ Ùdzݷ³ÙÇó í»óÁ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¿ñ ï»Õ³Ï³Ûí³Í: ²Ù»Ý ï³ñÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÁ µÝ³Ï³ñ³Ý ¿ñ ÝíÇñáõÙ: êñ³ Ù³Ûñ³Ï³Ý ï³ïÁ, ¿Ý ùÛ³ýóé å³éí³µá½Á, ÑáÕÁ ˳µ³ñ ãï³, ¿¹ï»Õ ¿ñ ³åñ»É ųٳݳÏÇÝ, µ³óÇ ¿¹, µáÉáñ¹ ¿É ·Çï»ù` ÇÝã ·É˳ó³í³Ýù ¿ Ýí»ñ ÁÝïñ»ÉÁ:

...µ³ÕÝÇùÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ³é³ç³ñÏ»ó ¿Ýï»Õ Ýëï»É, ѳ٠¿É ³ÕçÏ»ñùÁ ëÇ³Ù³Ï³Ý Ù³ë³Å Ï³Ý»Ý ÏñÍù»ñáí:

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ½Ç·½³·³Ó»õ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³íáñí»É ¿ÇÝ ÉáÕ³í³½³ÝÁ, ß»Û÷ÇÝ·Ç ¹³ÑÉÇ×Ý áõ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ` É»óáõÝ Ýáñ³Ó»õáõÃÛ³Ý ³Ùë³·ñ»ñáí, ï³Ï¹ÇñÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñáí. »ë ÇÝï»ÉÇ·»Ýï ÁÝï³ÝÇùÇó »Ù ¹áõñë »Ï»É: à±õñ ¿ÇÝù ѳë»É: г: àõñ»ÙÝ, ¿ëûñ ¿É ùÝ»É ã¿ñ ϳñáÕ³ó»É áõ ÑÇÙÇ ï³é³åáõÙ ¿ñ µÃ³óÝáÕ ·É˳ó³íÇó: Èá·³ñ³Ý Ùï³í` Ó»éù»ñÁ Éí³Éáõ, ³ãùÝ ÁÝϳí ïñ³åÇÝ. áëÏáõó ¿ñ. ãï»ë, áõÝÇï³½Ý áõ ç³Ïáõ½ÇÝ ùÇã ¿ñ, ÑÇÙÇ ¿É` ¿ë: ´çç³ÛÇÝÁ ¹ñ»É ³Ýѳë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý é»ÅÇÙÇ íñ³` ˳ÕáõÙ ¿ñ, ¿Ïñ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝíáÕ ßÇÏ-ݳݳñÝ»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ïÏÉáñ³óÝ»Éáí: êñ³Ýù` DZÝã, ³’Û, ¿Ý ëïñÇåïǽÛáñ߳݅ ÏÇÝ ã¿ñ, ¿~, Ùáõñ³½ ¿ñ, µ³ ã¿, ëñ³Ýù: г۳óù ·ó»ó ëÇñáõÑáõ ÝÝç³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÁ. ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï µ³Å³Ï ßáõé ï³Ý, ÙÇ ·ñµ³óÇó ÙÛáõëÇ Ùáï í³½»Ý. ý»ÉãÇÝ»ñ: γñá±Õ ³ ¿¹ å³ï׳éáí ³ í»ñç»ñë íñ³-íñ³ ÏñíáõÙ: …¾Ý µáó ßÇϳѻñÁ ¿Ýå»ë ¿ñ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ, »ñÏáõ Ù³ïáí µéݳÍ` ûõ³ÍáõÙ. ³ë»ë »ñÏñÇ Ó·áÕáõÃÛáõÝÁ` Çñ»Ý Ñ»ã: ä³ñÝ ³í³ñï»ÉÇë, ѳÕóåïáõÛï ï³Éáí, ÇÝã ݳ½³Ýùáí ¿ñ Ùáï»ó»É: γݳãÝ»ñÇ ïñó³ÏÁ ·É³Ý³Ó»õ ÷³Ã³Ã»É` Ùáï»óñ»É ¿ñ ³ÝÑݳñÇÝ »ñϳñ áïù»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý ï»ÕÇÝ, áõ ݳ, ³Ýí»ñç Ååï³óáÕ ³ãù»ñÁ ãóñûÉáí ÝáõÛÝÇëÏ, ÙÇ ³ÏÝóñÃáõÙ ÏÉ³Ý»É ¿ñ ïñó³ÏÁ, ÇÝùÁ ã¿ñ ¹ÇÙ³ó»É… Æñ³ñ³Ñ³çáñ¹ ßÇûñÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ñ ·³ÕçáõÃÛáõÝÁ. µÇ~ë, µÇ~ë, µé³íá’: Èáõë³¹»ÙÇÝ å³Ñ³å³ÝÝ»ñÇÝ Ï³ß³é»Éáí` ѳçáÕ³óñ»É ¿ñ Ùáï»Ý³É ½³ñ¹³ë»ÝÛ³ÏÇ ¹é³ÝÁ, Ñ»ñóå³Ñ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ùµ Ù»ñÅáõÙ ëï³ó»É: ºï ¿ñ ¹³ñÓ»É ëñ³Ñ, ß³Ý å»ë ɳϻÉ, ³å³ ß»Ï óÝáñùÇó ˻ɳ·³ñ ·ñÏ»É, ÷³ñí»É å³ñ³ÓáÕÇÝ… Éǽ»É ¿ñ ÝÇÏ»ÉÁ: ´³ ã¿` ëñ³Ýù, ˻ûó ¹é³Ý ÏáÕÙÁ, §ïñáõµ³¦ ÍéáÕ »Ý: ºñ»Ï ¿É ÏÇÝÝ ¿ñ µéݳóñ»É ëÇñáõÑáõ Ñ»ï, Ù»ù»Ý³ÛÇ ³å³ÏÇÝ»ñÁ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ÷ßñ»É. ϳ٠ÍÇïÁ 24 ųÙáõÙ ÷³ë³÷áõë»Ý, ϳم áñ µ»ñ³Ýë µ³ó»óÇ… ³Û, û »ñÏáõë¹ ¿É 24 ųÙáõÙ… Þ³Ý ÏÛ³Ýù: гëϳó³í` ùÝ»É ³ÛÉ»õë ãÇ Ï³ñáճݳ: ¶Ý³ó Ù»Í ã³ñã³ñ³Ýùáí ëáõñ× ¹ñ»ó ` ¹ÇÙ»Éáí ¹é³ÝÁ. ëñ³Ý µáõɹύñáí ¿É ï»Õ³ßáñÇó ã»ë åáÏÇ: êïáõ·»ó µçç³ÛÇÝÁ. ÁÝóóùáõÙ »ñ»ëáõÝÇ ã³÷ ½³Ý· ¿ñ »Õ»É: гٳñÝ»ñÁ ÷áËáõÙ ¿ñ ³ÙÇëÁ Ù»Ï` ³ÝÏ³å ½³Ý·»ñÇó Ëáõë³÷»Éáí. ß³µ³Ã ¿É ã¿ñ ³ÝóÝáõÙ, ³Ù»Ý ³ñųÝ-³Ý³ñų݅ ¶É˳ó³íÁ ÙáñÃáõÙ ¿ñ: ¶áñÍÇ ·Ý³ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿: ¼³Ý·»ó ÑÇÙݳñÏ, ½áõÛ· ù³ñïáõÕ³ñáõÑÇÝ»ñó Ù»ÏÁ í»ñóñ»ó` å³ñáÝ Ü³Ë³ñ³ñ ç³~Ý… ã¿, ëñ³Ýó Ñ»ï ·ÉáõË ¹Ý»ÉÝ ³ÝÑݳñ ³… ѳݷëï³ë»ÝÛ³ÏÇ µ³½ÙáóÇ ßáñÁ ÇÝãDZ ¿ñ ×ÙñÃí³Í, ³ÕçÇ’… ¹áõù Ó»ñ §ë»ñdzÉǦ ˳ݹÁ… ³ë³` ¹» ÙÇ ¹é³Ý ß³Ý Ýٳ݅ ú·Ý³Ï³ÝÇÝ áõ½»ó. ·ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ñ Ñ»é³Ëáëáí… …Ó»éùÇ Ù»ç ËáõÉ ¹ËÏáóáí å³Ûûó µçç³ÛÇÝÇ ¿Ïñ³ÝÁ. ùá ÑÇÙݳ¹ñáÕÁ, É³í ¿ñ` ³ÏÝáóÝ ³ãùÇë

Z

F

H

K

M

X

G

83

³

ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ` ëñ³ÝÇó ë»ñáÕ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáí: Æ ëϽµ³Ý» ϳñÍáõÙ »Ýù, ³Ù»ÝÁ ëÏëí»É ¿ Ù»½ÝÇó »õ Ý»ñϳÛáõÙë ï»ñ »Ýù ã³ß˳ïáÕ ÷³ÛïÛ³ ѻͳÝÇíÇ: γéã³Í »Ýù ÇÝã-áñ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó, áñå»ë ïáÑٳͳéÇ Ýß³Ý, »ñµ ³Ù»Ý ÇÝã ÷áËíáõÙ ¿, ¹ñ³Ýù »õë: ºñ»õÇ ã·Çï»Ýù, áñ ÑÇÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ÝáñÁ ëï»ÕÍ»É: àñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ ¹³ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ÏáÝë»ñí³ïǽÙ: ²ÛÝ å³ïáõѳÝÁ, áñáí Ù»Ï-Ù»Ï Ý³ÛáõÙ »Ýù ³ß˳ñÑÇÝ` Ï»Õïáïí»É ¿ »õ ÷áùñ³ó»É: àãÇÝã ãÇ »ñ»õáõÙ, ϳ٠»ñ»õáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã åÉåÉáõÙ ¿: ºñµ ¶áñµ³ãáíÁ ÙÇ ³éÇÃáí ѳñóñ»É ¿ñ »ã»ñÇÝ, û áÝó »ù ³ÝáõÙ, áñ Ó»ñ ·³½áÝÝ»ñÁ ³Û¹å»ë áõñÇß »Ý »õ ϳݳã, Ýñ³Ý å³ï³ëË³Ý»É ¿ÇÝ ß³ï å³ñ½, »ñÏáõѳñÛáõñ ï³ñÇ ³Ù»Ý ûñ çñáõÙ »Ýù »õ Ëáõ½áõÙ: ÆëÏ Ù»ñ ·³½áÝÝ»ñÁ, Áëï í»ñç»ñë ý³ÛÙ³ÍÇ, ïñáñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉǪ ѳïϳå»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Ø»ñ Ùáï³Ï³ ³ñ»õ»ÉùÝ ¿É ÷á˳ñÇÝí»É ¿ ë÷ÛáõéùÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáí, áñáÝù ß³ï ѳ׳Ë, Çñ»Ýó ·³ÕáõóÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇó »ÉÝ»Éáí, áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»ÇÝ ³ß˳ñÑÇ Ñ»ï: ÜáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï, áñï»Õ Ýñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý: ØÇ³Ï ³ñ¹³ñ³óáõÙÁ Ïáïáñ³ÍÇ Ñ³ñóÇÝ Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»ÉÝ ¿, »õ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó ³Ûë ÏáÕÙÇÝ áñáß³ÏÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ï Ñ³×³Ë ÑÇß»óÝáÕ ÇÝï»ñí»Ýódz: ²Ûë ѳñóáõÙ ¿É ѳçáÕ³Ï ã»Ýù, ù³ÝÇ áñ ùÇã-ùÇã ¹³éÝáõÙ »Ýù ·³ÕáõÃÇ ·³ÕáõÃÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ¹ñëÇ »õ Ý»ñëÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ ¿ »õ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ: ÆëÏ ³ÛÝ ûÕ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÛÝï»Õ ¿É ë÷ÛáõéùÇ Ñ»ï ·áñÍ ãáõÝ»Ý, г۳ëï³ÝÇ ÙdzÛÝ ï»ÕÁ ·Çï»Ý: ¾ÉÇ ÙÝáõÙ »Ýù ÇÝùÝ»ñë Ù»ñ Ñ»ï, ãϳ۳óáÕ »ñÏñáõÙ, Ù»ñ ³Ýѻûà ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñáí »õ ï³ññ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ: λÕÍ ý»ÝáÙ»ÝÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ÇÝï»·ñí»Éáõ »õ Çñ³Ï³ÝáõÙ áõݻݳÉáõ ѳٻٳï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ: Êáëùë ¹³ñ³Ï³íáñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ã¿ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ãÝ³Û³Í Ù³ë³Ùµ ³Û¹åÇëÇ ËݹÇñ ¿É ϳ áñå»ë µ³Õ³¹ñÇã: гñóÁ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ¹³ßï áõݻݳÉáõ Ù³ëÇÝ ¿, áñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãáõÝÇ

³

83

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

Ù»ñ »ñÏñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ã³÷Á, ³ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ÇñùÁ: ¶³Õ³÷³ñÝ»ñ ϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÁݹѳï ùÇã ¿ µ³í³ñ³ñí»É »Õ³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: ²ñí³ÍÁ å»ïù ¿ ¹áõñë Ý»ïíÇ Ù»Í ¹³ßï, áñå»ë½Ç ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÇ »õ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳéáõóíÇ Ñ»ï³·³ ÁÝóóùÁ: îíÛ³É å³ñ³·³ÛáõÙ ÝϳïÇ ãáõݻ٠³ñ»õÙáõïùÁ áñå»ë ³µëáÉÛáõï ÇÝëï³Ýódz, ³ÛÉ Áݹ³Ù»ÝÁ ï»Õ, áñÇ Ù»ç ÇÝùÁ ³ñ»õÙáõïùÁ ëïáõ·í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ËݹÇñ áõÝÇ ³ÝÁݹѳï åñáó»ëÇ Ï³Û³óÙ³Ý: ²ÏïÇí Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñó ϳ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳٳ½áñ: ²Ûë ÇëÏ Ýå³ï³Ïáí ³ñ»õÙáõïùÁ ß³ï Ñ³×³Ë åáëïÙá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ¹ÇÙáõÙ ¿ ãû·ï³·áñÍí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ ÇÝÛ»ÏóÇáÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: ÆëÏ Ù»Ýù áõÕÕ³ÏÇ Ï³ñÇù áõÝ»Ýù, û·ïí»Éáí ³éÇÃÇó, ÷áñÓ³ñÏ»É Ù»ñ Ó»éùµ»ñ³ÍÁ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: гٻٳï³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ѳëï³��áÕ »õ ½³ñ·³óáÕ, ųٳݳÏÇ Ù»ç ³Ýíñ»å ÉÇÝ»Éáõ ³Ûë ·áñͻɳϻñåÁ åÇïÇ áñ Ýå³ëïÇ Ù»ñ ãÉ׳óÙ³ÝÁ:

ÝϳïÇ ³éÝ»Éáí Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ Í³·áõÙÁ, Ùï³Í»É³Ï»ñåÝ áõ ·áñͻɳá×Á, È»½íÇ ï»ëãáõÃÛ³ÝÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïóÝ»É ³é³í»É ×ß·ñÇïª ·³í³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »õ ·³í³é³Ï³Ý ·áñÍÇã »½ñ»ñÁ! / ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ /

³

84

¿ñ, ëñïÝ»ÕáõÃÛáõÝÇó Çñ»Ý ïÝÇó ¹áõñë ·ó»ó: ØÇÝã»õ ¹áõñë ·³ÉÁ ¹é³Ý Ñ»ï»õÇó` ·Ý³óDZñ Ï-Û-ÛÛ³Ýù, ³å³ ëÇñ³Ù³ñ·Ç ×ÇãÁ` µ³ÛÕáõßÝ»ñ: Þ³ù³ñÝáó ùßÇ: ¾~ ÏÛ³Ýù, ÏÛ³Ýù, ųٳݳÏÇÝ ÇÝùÝ ¿ñ Þ³ù³ñÇÝ ßñç³å³ï Ùïóñ»É. áõÙ µ³ñ»õ»Ù` ¹áõ ¿É ϵ³ñ»õ»ë… ÇÝã-ÇÝã, µ³Ûó ßñç³å³ïÇó ¹áõñë ÁÝÏÝ»ÉÁ Ù³Ñí³ÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ñ: ÀÝϳñ` Ó»éÇó¹ ßáõÝÝ ¿É ѳó ãÇ ³éÝÇ… ¹» ³ñÇ å³·áݳíáñ-÷áÕ³íáñ Ù³ë˳ñ³ ˳ճóñ³… Ù»Ýù ¿É Ù³ñ¹ »Ýù … Ù»½ ¿É ³ Ù»ñ µ»ñ»É… ´»ñ³ÝáõÙ ïïÇå áõ ¹³éݳѳ٠¿ñ: êáõñ×Á ¹³éÝ ¿ñ ëï³óí»É: Øáé³ó»É ¿ñ ß³ù³ñÁ: Þ³ù³ñÇ Ñ»ï ·³ÉÁ ¹³éÝ ¿ñ. ¿¹ ÉÇÙáõ½ÇÝÇ ÝÙ³ÝÁ ù³Õ³ùáõÙ ãϳ: ȳí Ùǽ»Éáõó Ñ»ïá, ëÇ·³ñÁ ѳݷóñ»ó ·»ïÝÇÝ ÉÕá½í³Í ·áñÇɳÛÇ íñ³. ·ó»É ßݳÝáó: î³ñ³µ³ËïÁ áÕç ß³µ³Ã ßÝ»ñÇ Ñ»ï åÇïÇ ³ÝóϳóÝ»ñ` ßÕÃ³Ý íǽÁ, ß³Ý É³÷Á ɳ÷»Éáí: ¾ë ÓñdzϻñÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ³. ݳËáñ¹ ûñí³ å³ï³Ñ³ÍÁ ÑÇß»ó: Þù³ÙáõïùÇó ¹áõñë »Ï³í ³Ýïñ³Ù³¹Çñ, Ñáí³ÝáóÝ»ñÁ µ³óí»óÇÝ ·É˳í»ñ»õáõÙ. ÃÇÏݳå³ÑÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ²ÝÓñ»õ ¿ñ Ù³ÕÙÕáõÙ: è³¹ÇÏáõÉÇïÁ Ý»ÕáõÙ ¿ñ: øÃÇ Ù³½ ûñ ³. ù³ÛÉ»ó å³ïÏÇó »Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÁ: ìñ³Ý ³Ñ³·ÇÝ ÷áÕ ¿ñ Ýëï»É: î»ñï»ñÁ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ï»óí³Íùáí ¿ñ: ¶ÉËáí µ³ñ»õ»ó, Ñáճó÷»ñÁ ùëï³óÝ»Éáí` Ùï³í ÙáÙ í³é»ó. ·áñÍ»ñÇë ѳçáÕáõÃÛáõÝ: ²ÝÓñ»õÁ ¹³¹³ñ»É ¿ñ, µ³Ûó »ñÏÝùÇ ù³Ù³ÏÁ Ï³Ë ¿ñ: γé³í³ñáõÃÛáõÝáõ٠ѳßÇí áõÝ»ñ: ÈÇÙáõ½ÇÝ Ýëï»ÉÇë` µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýѳë³Ý»ÉÇ »Ù: Þù³ËÙµÇ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ ÝáõÛÝ Ñ³Ù³ñÇ ï³Ï ¿ÇÝ: Þ»ýÁ ÝÇëïÝ Çñ ˳ûñ ÙÇ Ï»ë ųÙáí áõß³óñ»ó: γµÇÝ»ïÇó »É³í` Ñáճó÷»ñÁ ãëï³óÝ»Éáí: Ø»Ï ¿, ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ ɳí³ÝáõÙ, ÃÃí³ÛÝáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿ñ. ùÃÇ Ù³½ ûñ ³: àñáß»ó ÙÇ Ïïáñ ѳó áõï»É: Ö³ßáõÙ ¿ñ ٻݳÏ` ׳Ù÷»½ñÇ µ³óûÃÛ³ ëñ׳ñ³ÝáõÙ: ÂÇÏݳå³ÑÝ»ñÁ ß³ñí³Í ¿ÇÝ ·É˳í»ñ»õáõÙ: äñÇëïÇÅ: ´áÉáñÝ ¿É µáõÕ³ ïÕ»ñù: ø³ã³É ·³Ý·»ñÝ ¿ÇÝ ¹»ë áõ ¹»Ý ï³ñáõµ»ñáõÙ: ÎáÕùÝ»ñÇó óóí³Í ÝÇϻɳå³ï ÏáûñÁ »½ñ³÷³ÏáõÙ ¿ÇÝ åñÇëïÇÅÁ… …ÏïñáõÏ ·Ù÷áó Éëí»ó, Ùï³Í»ó` í»ñçÝ ³, ÙÇ ûñ åÇïÇ å³ï³Ñ»ñ… ëÇñïÁ ˳íÇÍ ¿ñ áõ½áõÙ… гçáñ¹ å³ÑÇÝ Ñ³ëϳó³í ϳï³ñí³ÍÁ: ÎáÕùáí ³ÝóÝáÕ µ»éݳï³ñÇ ¹áÕÝ ¿ñ å³ÛûÉ: Þñçí»ó, ÃÇϳå³ÑÝ»ñÁ ó÷í³Í ¿ÇÝ` óûñáí ù³ã³ÉÝ»ñÁ µéݳÍ: ºï¹³ñÓÇ ×³Ù÷ÇÝ ß³ñ³ëÛáõÝÁ ·É˳íáñáõÙ ¿ñ Ïñ³Í ÉÇÙáõ½ÇÝÁ: ¼áñ³å»ïÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ ùáù ¿ñ, µ»éݳËóáõÙ ßß»ñÁ ѳ׻ÉÇ ½ñÝ·áõÙ ¿ÇÝ, »ñµ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÝ ¿ñ` ³Ýó³ÍÝ ¿ñ ÑÇßáõÙ, Çñ Ëáëù»ñáí` Ù³ñï³Ï³Ý áõÕÇÝ: ØÇÝã»õ å³ï»ñ³½ÙÁ ·ÛáõÕÇ ïñ³ÏïáñÇëïÝ ¿ñ` ÑÇÙÇ ÙÛáõëÝ»ñÇ å»ë ãÇ Ã³ùóÝáõÙ, Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ ãÇ ÑáñÇÝáõÙ, áã ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý ¹ÇåÉáÙ ³ ³é»É, áã ¿É` ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÇó ÇßË³Ý³Ï³Ý ïÇïÕáë: âáõ½áÕÝ»ñÁ ÷ë÷ëáõÙ ¿ÇÝ, û ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹áõéÁ ãÁÝÏÝ»Éáõ å³ï׳éáí ¿ñ Çñ»Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ³ñÝ» åÕÇÝÓÁ ·ó»É. û å³ï»ñ³½ÙÁ ¿¹å»ë Ë³Õ áõ å³ñ ¿ñ` ÏÝϳ ÷»ßÇ ï³ÏÇó ¹áõñë ·³ÛÇù, ÏáÕùë ÉÇÝ»Çù, ÉñµÇ ïÕ»ñù: ÎéíÇ ³Ù»Ý³Ï»Õïáï ųٳݳÏ, »ñµ ß³ï»ñÝ ³Ýϳ½Ù³Ï»ñå ݳѳÝçáõÙ ¿ÇÝ, ÃÇÏáõÝùÁ ÃßݳÙáõÝ óáõÛó ã¿ñ ïí»É` ¿¹å»ë ¿É ·Ý¹³å»ï ¿ñ ¹³é»É: âϳÙÝ»ñÁ ÙéÃÙéÃáõÙ ¿ÇÝ, û ËÇÕ×-³ëïí³Í ãáõÝÇ, û ½ÇÝíáñÇÝ ³Ý³ëáõÝÇ å»ë ¿ñ å³ÑáõÙ, ³Ý³ëáõÝÇó ¿É í³ï` ëáí³Í, ͳñ³í, û ¹³ë³ÉÇùÝ»ñÇÝ ï³ëÝÛ³ÏÝ»ñáí ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÙ ¿ñ, û ¹»ÙÁ ËáëáÕÝ»ñÇÝ Ù»çùÇó ¿ñ Ë÷»É ï³ÉÇë, û µ³ñÓáõÝùÝ»ñÝ ³éÝáõÙ ¿ñ ³é³Ýó Ññ»ïå³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, ³Ýï»ÕÇ ½áÑ»ñ ï³Éáí. ·³ÛÇù` ³é³Ýó ½áÑÇ í»ñóÝ»Çù, åáéÝÇÏÝ»ñ: ¼áñ³å»ï³Ï³Ý áõë³¹ÇñÝ»ñÁ ëï³ó»É ¿ñ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá: ºñÏñáõ٠˳éݳÏãáõÃÛáõÝ ¿ñ, ·³½³½³Í ÅáÕáíáõñ¹Á ÷áÕáóÝ ¿ñ ÁÝÏ»É: ØÇ å³Ñ ¿É å³É³ïÁ åÇïÇ ·ñ³í»ñ: γÃݳϻñ ݳ˳ñ³ñÝ»ñÁ ͳÏÁ ×Õ»É ¿ÇÝ: γ¹ñ³ÛÇÝ ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÁ ·ÉáõËÝ»ñÁ Ã÷»ñÇ ï³ÏÇó ã¿ÇÝ Ñ³ÝáõÙ: ØdzÛÝ ÇÝùÝ ¿ñ ·»ñ³·áõÛÝ-·É˳íáñÇ ÏáÕùÇÝ Ùݳó»É, ÙdzÛÝ Çñ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ññ³Ù³Ý ϳï³ñ»É` Ïñ³Ï»É ÅáÕáíñ¹Ç íñ³. µ³ ¿¹ù³Ý ï³ñÇ Ù³Ñí³Ý Ñ»ï ÙáõÏ áõ ϳïáõ ¿Ç ˳ճó»É, áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ó»½ ï³ÛDZ, óé³ÝÝ»ñ…

³

84


00_______

±

…å³ÛÃÛáõÝÇ Ã³÷Çó ÉÇÙáõ½ÇÝÝ û¹ Ãé³í` ßñËϳó ³ëý³ÉïÇÝ: гϳï³ÝϳÛÇÝ ³Ï³Ý ¿ñ, Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ù³Ñ³÷áñÓÁ: ºÉ³í, ѳÛÑáÛ³Ýù ï»Õ³ó »ñ»õ»ÉÇ áõ ³Ý»ñ»õáõÛà ÃßݳÙÇÝ»ñÇ ·ÉËÇÝ: ì»ñÇó ß³ù³ñÇ ÷áßÇÝ ÙÕ»ÕÇ å»ë ó÷íáõÙ ¿ñ` Éåëï³Ý ß»ñïáí å³ï»Éáí Ýñ³Ý »õ ³íïáÙ³ïÝ»ñáí Ýñ³Ý ßñç³å³ï³Í ÃÇÏݳ½áñÇÝ. ³Û ù»½ ѳçáÕáõÃÛáõÝ, ³Û ù»½ ù³Õóñ ÏÛ³Ýù, Ó»ñ ݳÝÁ… îáõÝ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ å»ë Çñ»Ý ·ó»ó µ³ÕÝÇù` ÏåãáõÝ ù³ÕóñáõÃÛáõÝÇó ³½³ïí»Éáõ: Þá·»ËóáõÙ Ùáñ»Ù»ñÏ Ýëï³Í ¿ñ. ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ »Ý: àñáß»ó ׳ßÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇÝ Çñ³ñ ·ÉËÇ Ñ³í³ù»É: Ø»Ï-Ù»Ï åÇïÇ Ã³÷ ï³ë, áñ ï»ÕÁ µ»ñ»Ý. û ã¿ Ù»Ï ¿É ï»ë³ñ ѳñ³Ù½³¹»ùÁ, Ù»Ï ¿É ï»ë³ñ… ùñ¹Ç ßÝ»ñ »Ý: ê»Õ³ÝÇ í»ñÇ ·ÉáõËÁ` ³ÝÍåïáõÝ Ýëï³Í ¿ñ: Øݳó³ÍÝ»ñÁ ñáå»Ý Ù»Ï, ³ë»ë Ññ³Ù³Ýáí, óóíáõÙ ¿ÇÝ` óÙñáõñ ËÙáõÙ. Ù»ñ ¼áñ³å»ïÇ ³ÝѳÕà µ³½ÏÇ, ³éÛáõÍ ëñïÇ Ï»Ý³óÁ, áõ ³Ù»Ý ϻݳóÇó Ñ»ïá ùÛ³Ù³ÝãÇëïÝ»ñÇ ¹³ëï³Ý ½ÉáõÙ ¿ñ.

æ³Ý, ¼áñ³å»ï ç³Ý, ç³Ý, ²½·Çë å³ñͳÝù, ç³Ý, ç³Ý: ÆÝùÝ Çñ Ù»ç ÷³Ïí³Í` ·ÉáõËÝ ¿ñ ù³ßáõÙ ³ñ³ÕÁ… γñÙÇñ ÙßáõßÁ Ë÷»ó áõÕ»ÕÁ, áñáï³ó ѳáõµÇóÝ»ñÇ Ù³ñïÏáóÇ å»ë` ù³ÍáõùáõÍ»ñ, ÙïùÝ»ñǹ Ù»ç Ù³Ñë »ù áõ½áõÙ, 㿱, Ù³Ñë »ù áõ½áõ±Ù…ßÝÇó ÍÝí³ÍÝ»~ñ: àëïÝ»ó` ëÏë»ó ³ç áõ Ó³Ë ùáÃ³Ï»É ë»Õ³Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ. ù³çÁ ݳ ³, áí ϳßÇÝ Ï÷ñÏÇ: ¼½í³Í »É³í. ùßÇ’ ÉÇ×…ÉÇñµ, Ùáõ˳ݳà ÅáÕáíáõñ¹ »Ý… гó³ï³Ý ë»ÝÛ³ÏáõÙ »ñ»ùÝ ¿ÇÝ` ãѳßí³Í Ù³ïáõóáÕÁ: Îá׳ÏÁ ë»ÕÙ»ÉÇë` ѳÛïÝíáõÙ-³ÝÑ»ï³ÝáõÙ ¿ñ: ̳é»ñÇ Ù»ç` ÃÇÏݳå³ÑÝ»ñÇ ³Ýáñáß Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ: гó ã¿ÇÝ ÏïñáõÙ, ³ÝÁݹѳï ËÙÇãù, ë³éáõÛó, çáõñ ¿ÇÝ å³ïíÇñáõÙ: ܳÛáõÙ ¿ÇÝ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ ÃñÃé³óáÕ Ãí³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇÝ` ³Ýç³ïáõÙ: ø³Õ³ù³Ù»ñÓ Ñ³ó³ïáõÝÁ Þ³ù³ñÝ ³é»É ¿ñ` ³í»ÉÇ ³ãùÇó Ñ»éáõ ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇ, ù³Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ñ³Ù³ñ: ÜÛ³ñ¹»ñÁ ã¹ÇÙ³ó³Ý. ½³Ý·»Ù ѳñëÝ»ñ å³ïíÇñ»Ù: æÕ³Ûݳó³Ý. Ù»ñ ë»õ ëÇñïÁ, ùá… âáññáñ¹Á` ãϳñ áõ ãϳñ: Þá· ¿ñ` ãÝ³Û³Í û¹³÷áËÇãÝ»ñÇ ¹½½áóÇÝ: Êáë»Éáõ ѳí»ë ãϳñ: âáññáñ¹Á ѳ áõß³ÝáõÙ ¿ñ: êå³ëáõÙÁ ûÕÁ Ñ³Ý³Í ÝéÝ³Ï ¿ñ: ²Ù»Ý Ù»ÏÝ Çñ ųٳóáõÛóÇÝ ¿ñ ݳÛáõÙ: ²Ù³é ¿ñ, µ³Ûó áïùÁ ë½áõÙ ¿ñ: öáñÓ»ó ½³Ý·»É` ³Ýѳë³Ý»ÉÇ ¿ñ: îÕ»ñùÁ ݳۻóÇÝ. ÑÁ±, ãå³ï³ë˳ݻó. ë³éáõÛóáí íÇëÏÇ å³ïíÇñ»ó. ¿ë ½ÇµÇÉÁ á±Ýó »Ýù ËÙáõÙ, áÝó áñ ϳïíÇ Ù»½ ÉÇÝÇ: Þá·Á ÙáñÃáõÙ ¿ñ: ܳ˳ñ³ñÁ ·Ý³ó Ó»éù»ñÁ Éí³Éáõ: ì»ñç³å»ë âáññáñ¹Á ½³Ý·»ó` ½·³ëï³ó³Ý. à±Ýó û, Ó»õ ãϳ…á±Ýó û… ãå³ï³ë˳ݻó: ä³å³ÝÓí»óÇÝ: ìÇñ³íáñ áïùÁ ë½³ó, û¹Á ã¿ñ Ñ»ñÇùáõÙ: øñïÇÝùÇ Ù»ç ¿ÇÝ: ²ë»ë Ññ³Ñ³Ý·áí ³Ýç³ï»óÇÝ Ñ»é³ËáëÝ»ñÁ: ´³ á±Ýó ÏÉÇÝÇ… µ³ í»±ñçÁ… ì»ñçÁ ï³åÝ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³í, û¹ ãϳñ, û¹³÷áËÇãÝ»ñÝ ³Ýû·Ý³Ï³Ý ¹½½áõÙ ¿ÇÝ: γճÉáí ·Ý³ó` å³ïáõѳÝÁ µ³ó»ó: ØÇ Ï»ñå ßáõÝã ù³ß»óÇÝ. ·Ý³óÇÝù ÉÇ×` ˻չáó ³: ÈÇ×Á ѳó³ïÝÇó »ñÏáõ ù³ÛÉÇ íñ³ ¿ñ` ëáëÇÝ»ñÇ åáõñ³Ïáí ßñç³å³ïí³Í: ²Ýó÷³Ýó ÉéáõÃÛáõÝÝ ÁÝ·ÍíáõÙ ¿ñ ßÝ»ñÇ Ñ»é³íáñ ѳãáóáí: ºñÏÝùáí Ùáõà ϻñå³ñ³Ýù ³Ýó³í, »ñ»õÇ ÃéãáõÝ ¿ñ: Ð³Ý»ó ½»ÝùÁ` ³ÝϳÝáÝ Ïñ³Ï µ³ó»ó. Ïå³í, ãÏå³í` ãÇÙ³ó³í, ½»ÝùÝ ³í³½ÇÝ ßåñï»ó: îñó³ÏÁ Ó»éùÇÝ` Ùáï»ó³í, »ñÏáõëÝ ³ñ¹»Ý ݳí³ÏáõÙ ¿ÇÝ: ܳí³ÏÇ Ù»ç ë»Õ³Ý ¿ñ ·óí³Í: ÊÙ»ÉÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ: ì»ñóñ»ó å³ÛÃáõóÇÏÇ ïñó³ÏÁ: ¾¹ DZÝã »ë ³ÝáõÙ. ÓáõÏ åÇïÇ µéÝ»Ù` ëáõë… »ñÏáõë¹ ¿É Ó»ÝÝ»ñ¹ Ïïñ»ù… å³å³ÝÓí»ù ³ëÇ… È×Ç Áݹ»ñùÇó å³ÛÃÛáõÝÇ ³ÉÇùÁ Ù³Ûñ³ÙáõïÇ ³ñÝáï å³ïÏ»ñÇÝ Ý»ï»ó áëÏ»·áõÛÝ Í³Í³ÝÝ»ñÇ óáÉù»ñáí å³ñáõñí³Í ݳí³ÏÁ, áñÝ û¹áõÙ Ù³ëݳïí»Éáí ï³å³Éí»ó ٳϻñ»ëÇÝ…

³ÝѳÛï­Ñ³Û­åá»ï­/ ³ñųݳå³ïÇí ³å³·³ /1996-2004/

I Z

F

H

K

M

X

G

85

³

ºë ßáÛíáõÙ »Ù »ñµ ·ÉËÇë Çñ ٳѳÏÝ ¿ ç³ñ¹áõÙ áñ¹Çë áñ ͳé³ÛáõÙ ¿ Ø»ñ гÛñ»ÝÇùÇÝ:

³

85

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ Ñ»ÝñÇË­ë³å·Çñ / íǽáõ³É åỽdz ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ³.Ñ.­/­ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ________ ________ ________ ÜϳñÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ ÉÇÝÇ Ýϳñ, ________90 ³ÛÝ ¿É ÇÝã-áñ Ý»ñÏí³Í ٳϻñ»õáõÛÃÇ ________ ________ ï»ë ùáí, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ »õ ϳ áñå»ë ________ ________ å³ïñ³ëïÇ ³é³ñϳ ³ñï³¹ñí³Í, ÇÝãå»ë ________ ________ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³åñ³Ýù »õ ³ñí»ëïÇ ·áñÍ: ________ ________ ________ ________00

I

ARA HOVSEPYAN

ųݭµá¹ñÇÛ³ñ / Å»ëï»ñÁ »õ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ (ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ë»ÙÇáõñ·Ç³Ý)

I

ÜϳñÁ áã ÙdzÛÝ ÇÝã-áñ Ý»ñÏí³Í ٳϻñ»õáõÛà ¿« ³ÛÉ»õ` ëïáñ³·ñí³Í ³é³ñϳ£ ²ñ³ñãÇ Ñ³í»É³½³ñ¹Ý ³ÛÝ ûÅïáõÙ ¿ ÙÇ ï»ë³Ï ³é³ÝÓݳѳïáõÏ »½³ÏÇáõÃÛ³Ùµ£ ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ³Û¹ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ£ ÜϳñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ Ýϳñ»Éáõ ³ÏïÁ£ ê³Ï³ÛÝ Ý³ Ù³ïݳÝßáõÙ ¿ Ñ»Ýó ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÇÝ ³é³ñϳÛÇ Ý»ñëÇó« »õ Ñ»Ýó Ýϳñ»Éáõ ³ÏïÝ ³ÝáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ Ýß³ÝÇ Ù»ç£ ²ÝÝÏ³ï« µ³Ûó í×é³Ï³Ýáñ»Ý ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ÙïóÝáõÙ ¿ ³ÛÉ ³ß˳ñÑ` ³é³ñϳÛÇ ³ß˳ñÑÁ£ Îï³íÁ »½³ÏÇ ¿ ¹³éÝáõÙ áã áñå»ë ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ« ³ÛÉ áñå»ë ³é³ñϳ` ëáëÏ ³Û¹åÇëÇ ·ñÇýÇ ÙÇçáóáí£ ²ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ Ùṻɫ áñÇÝ ï»ë³Ý»ÉÇ Ýß³ÝÁ ³ñï³ëáíáñ ï³ñµ»ñÇã Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ£ Àݹ áñáõÙ, ¹³ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ã¿« - ÝϳñÇ µáõÝ ÇÙ³ëïÇ Ù³ëÇÝ ³Ûëï»Õ ÁݹѳÝñ³å»ë Ëáëù ãÇ ·ÝáõÙ« - ³ÛÉ Ýß³ÝÇ »ñÏÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ ѳëï³ïíáÕ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ« áñÁ ãÇ óáõó³¹ñáõÙ Ñ»Ýó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ« ³ÛÉ ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ ׳ݳã»É ³ÛÝ »õ ·Ý³Ñ³ï»É Ýß³ÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݫ »õ áñÁ, ³é³ÝÓݳóÝ»Éáí Ýñ³Ý áñå»ë Ùá¹»É, Ý»ñù³ßáõÙ ¿ ³ÛÝ« ³Û¹áõѳݹ»ñÓ« áñáß³ÏÇ ß³ñùÇ Ù»ç« áñÁ ïíÛ³É ÝϳñãÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùÝ ¿£ ²ÛëåÇëáí« ·»Õ³Ýϳñã³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³é³ñϳ© ³ÛÅÙ ³ÛÝ ³ñ¹»Ý áã û å³ñ½³å»ë ÁÝûñóíáõÙ ¿« ³ÛÉ ÁÝϳÉíáõÙ ¿ Çñ ï³ñµ»ñ³ÏÇã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí` ÙÇ»õÝáõÛÝ §·»Õ³·Çï³Ï³Ý¦ ³åñáõÙáí« áñÁ Ñ³×³Ë Ë³éÝáõÙ ¿ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý ÁÝûñóáõÙÁ` Ýß³ÝÝ»ñÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ£ Ø»½ ϳñáÕ ¿ Ñ»ï³ùñùÇñ Ãí³É ÙÇ ÷³ëï` ÙÇÝã»õ XIX-ñ¹ ¹³ñÁ µÝûñÇÝ³Ï ëï»Õͳ·áñÍáõ-

ARA HOVSEPYAN

LAYING

LAYING

MIXED TECHNIQUE

I

³

86

MIXED TECHNIQUE

ARA HOVSEPYAN

LAYING MIXED TECHNIQUE

ÃÛ³Ý å³ï×»ÝÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ñÅ»ù áõÝ»ñ« å³ï×»ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ Çñ»ÝÇó ÉÇáíÇÝ ûñÇÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇϳ ¿ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ£ Ø»ñ ûñ»ñáõÙ å³ï×»ÝÁ ûñ»ÝùÇó ¹áõñë ¿« ³ÛÝ §ÇëÏ³Ï³Ý ã¿¦« ×ßÙ³ñÇï ²ñí»ëïÇÝ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ£ ÜáõÛÝå»ë ÷áËí»É ¿ »õ Ï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ñ³ëϳóáõÙÁ« ϳñ»ÉÇ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ³ë»É« áñ ³ÛÝ Ñ³ÛïÝí»É ¿ ³ÛÅÙ»³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ Ü³ËÏÇÝáõÙ ÝϳñÇãÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ³ß˳ïáõÙ ¿ÇÝ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ« »Ýóí³ñå»ïÝ»ñÇ Ñ»ï© Ýñ³ÝóÇó áñ»õ¿ Ù»ÏÁ Ù³ëݳ·Çï³ÝáõÙ ¿ñ ͳé»ñÇ íñ³« ÙÛáõëÁ` ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ£ Üϳñ»Éáõ ³ÏïÁ »õ« Ñ»ï»õ³µ³ñ« ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Çñ»Ýó Ù»ç ã¿ÇÝ ÏñáõÙ ³Û¹ ÇëÏáõÃÛ³Ý ³é³ëå»É³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ© µ³ñáÛ³Ï³Ý ÇÙå»ñ³ïÇíÁ« áñÇÝ Ñ³í³ï ¿ ÁÝͳÛáõ٠ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ« ¹³éݳÉáí« ³Û¹åÇëáí« ³ÛÅÙ»³Ï³Ý© µ³ÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ³é å³ïñ³ÝùÁ »õ« ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ« Ñ»Ýó ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³é³ñϳÛÇ ÇÙ³ëïÁ ÷áËí»É »Ý Ñ»Ýó ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ »õ Ýϳñ»Éáõ ³ÏïÁ£ â³ñÅ» åݹ»É« û ǵñ ÝٳݳÏáõÙÁ« å³ï×»ÝÁ« ÁݹûñÇݳÏáõÃÛáõÝÁ ³Ûëûñ ûñ»ÝùÇó ¹áõñë »Ý ³ÛÝ å³ï׳éáí« áñ Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý áñ³Ï³½ñÏ»É ¿ §Ó»éùǦ ýáïáå³ï×»ÝÁ£ ²Û¹ ϳñ·Ç µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ ˳ñëËí³Í ¿ å³ïñ³ÝùÇ íñ³£ ⿱ áñ ÷áËí»É ¿ ÇÝã-áñ ³ÛÉ µ³Ý` Ñ»Ýó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ý߳ݳϻÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ£ ²ß˳ñÑáõÙ« áñÁ ÙÇ ÇÝã-áñ ϳñ·Ç ³ñï³óáɳÝùÝ ¿ (²ëïÍá« ´ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù å³ñ½³å»ë ¸ÇëÏáõñëÇ Ï³ñ·Ç)« áñáõÙ Çñ»ñÁ ÇÙ³ëïáí ûÅïí³Í »õ ó÷³ÝóÇÏ »Ý ¹ñ³Ýù Ýϳñ³·ñáÕ É»½íÇ Ñ³Ù³ñ« Çñ»Ýù ÇëÏ å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ý« ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý §ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ¦ Ýå³ï³Ï³¹ñ³Í áõÝÇ ëáëÏ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ£ Æñ»ñÇ ï»ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ù»ñϳóáõÙ ãÇ å³Ñ³ÝçáõÙ« (ÇÝãå»ë ¹³ óáõó³ÝáõÙ ¿ ØÇᯐ üáõÏáÝ« §´³é»ñÁ »õ Çñ»ñÁ¦)« ÉÇÝ»Éáí ÙÇ áñáß Ï³ñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ« áñÁ Ýϳï»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ¹ñ³ÝóáõÙ« »õ áñÁ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ãÇ ïñíáõÙ£ êï»Õͳ·áñ-

³

86


00_______

± ÍáõÃÛáõÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ïíÛ³É ï»ùëïÇ Ùßï³Ï³Ý ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÁ ÉÇݻɫ ³ÛÝå»ë áñ µáÉáñ å³ï×»ÝÝ»ñÁ« áñáÝù ¹ñ³Ýáí ÏÝ»ñßÝãí»Ý« ÉÇáíÇÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í »Ý« áñå»ë ÏñÏݳÏÇ ³ñï³óáɳÝù ϳñ·Ç« áñÇ µÝûñÇݳÏÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý¹ñ³Ýó³Ï³Ý£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í« ÇëÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñó ÁݹѳÝñ³å»ë ãÇ ¹ñíáõÙ« ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É ÏñÏݳÏÝ»ñÝ ³ñí»ëïÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý ëå³éÝáõÙ£ î³ñµ»ñ å³ï×»ÝÝ»ñÁ ß³ñù ã»Ý ϳ½ÙáõÙ µ³éÇë ųٳݳϳÏÇó ÇÙ³ëïáí` ß³ñù« áñÇ Ùá¹»ÉÁ ÉÇÝÇ §µÝûñÇݳϦ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ© »õ å³ï×»ÝÁ« »õ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ« áÕç Çñ»Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ« ѳí³ë³ñíáõÙ »Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇ»õÝáõÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ« áñÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ÝóÇó Ëáõë³Ý³íáõÙ ¿£ ²Ù»ÝÝ ³ëí³Í ¿ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí« áñ ³ÝÑݳñ ¿ ˳µ»É ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ×ßÙ³ñÇï ³ÏáõÝùÇÝ£ λÕÍÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ£ ÖÇßï ³Û¹å»ë ¿É ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ áã ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ« áñå»ë½Ç ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ÷á˳ϻñåÇ ÇÝã-áñ Ù³ùáõñ ³é³ñϳÛÇ« áñÁ ÍÝí»É ¿ Ýϳñ»Éáõ å³Ã»ïÇÏ ³ÏïáõÙ£ ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ÝϳñÇãÁ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹ÝáõÙ (Ñ³×³Ë ÙáÝá·ñ³ÙÇ ï»ëùáí« Ý³ »ñµ»ù ¹ñ³Ýáí ãÇ íϳÛáõÙ Çñ Ù³ëÇÝ` ݳ ÙÇßï ëáëÏ ÝíÇñ³ïáõ ¿)£ ²ñÅ»ùÝ»ñÇ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ ßÕó ¿ ·áÛ³ó»É ³Ûëûñ© ù³ÝÇ áñ ³Ý¹ñ³Ýó³Ï³ÝÁ í»ñ³óí»É ¿« ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ §µÝûñÇݳϦ£ Üñ³ ÇÙ³ëïÁ ï»Õ³ß³ñÅí»É ¿ ï»ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó ¹»åÇ ÑáñÇÝÙ³Ý ³ÏïÁ£ ²ñÅ»ùÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇí ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÇÝùݳµ³í ³ëïÇ׳ݳϳñ·Çó ¹»åÇ ÝϳñãÇ »õ Ýñ³ Å»ëïÇ »½³ÏÇáõÃÛáõÝÁ£ ²ÛëåÇëáí« ³Û¹ Ýáñ ³ÏïÁ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ųٳݳÏÇ Ù»ç` ¹³ ѳÛïݳ·áñÍáõÃÛ³Ý (ÑáñÇÝÙ³Ý) ³Ýßñç»ÉÇ å³ÑÝ ¿« áñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ï»õ»É ëáëÏ ³ÛÉ ³Ý¹³éݳÉÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý å³Ñ»ñ£ ²Û¹å»ë ëÏëíáõÙ ¿ ³ÛÅÙ»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ijٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ ³ÛÉ»õë §ï³ñ³Í³Ï³Ý¦

ARA HOVSEPYAN

LAYING MIXED TECHNIQUE

ARA HOVSEPYAN

ARA HOVSEPYAN

LAYING

LAYING

MIXED TECHNIQUE

áõÝÇí»ñëáõÙÇ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ÝϳñÇ ½³Ý³½³Ý ѳïí³ÍÝ»ñÇ ß³ñ³ÑÛáõëí³ÍùÁ ã¿« áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý߳ݳϳÉÇ »Ý ï»õ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ ѻﳹ³ñÓ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ« ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ å³Ñ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ£ ²ÛÅÙ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ñ³í»ÉíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó íñ³« áã ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ« áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ë³ÑٳݳÏóáõÃÛ³Ùµ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Ý Ùá¹»ÉÝ Çñ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ (³ß˳ñÑÁ »õ Çñ ϳñ·Á)« ¹ñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ëáëÏ Ñ»ï»õ»É ÙÇÙÛ³Ýó« áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛ³Ùµ »õ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ųٳݳÏÇ Ù»ç ÑÕ»Ý Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ÛÉ Ùá¹»ÉÇ« ³ÛëÇÝùÝ` ³é ëï»Õͳ·áñÍáÕ ëáõµÛ»ÏïÁ« áñÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý ãѳÙÁÝÏÝáÕ »õ Çñ Ùßï³Ï³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ£ ²ÛÅÙ Ù»Ýù ·áÛáõÙ »Ýù ųٳݳÏÇ Ù»ç« ³ÛÉ áã û ï³ñ³ÍáõÃ۳ݫ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç« ³ÛÉ áã û ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý ß³ñùÇ« ³ÛÉ áã ð» ϳñ·Ç Ù»ç£ ²Ûë í»ñçÇÝ Ï»ïÁ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÝ ¿£ ø³ÝÇ áñ ûñÇݳϳݳóáõÙÁ ï»Õ³ß³ñÅíáõÙ ¿ Ñ»Ýó Ýϳñ»Éáõ ³ÏïÇ íñ³« ³ÛÝ ³ÛëáõÑ»ï ϳñáÕ ¿ ÙdzÛÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ³å³óáõó»É` ³Ûëå»ë ݳ ÇÝã-áñ ß³ñù ¿ ³é³ç³¹ñáõÙ£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó« ù³ÝÇ áñ áñå»ë ³Û¹ ß³ñùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝ ³ñ¹»Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ³ß˳ñÑÁ ãÇ Í³é³ÛáõÙ« ³ÛÉ Ùßï³å»ë µ³ó³Ï³ ëáõµÛ»ÏïÁ, ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹³éÝáõÙ íÏ³Û»É ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÇÝ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù³ïݳÝß»Éáí ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÇ ûµÛ»Ïï« Ñ»Ýó ¹³ ¿ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ýáõÝÏódzݫ Ñ»Ýó ³Û¹ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó ¿ Ý³ Ïáñ½áõÙ Çñ ³ÛÅÙÛ³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÁ£ гϳé³Ï ¹»åùáõÙ ÇÝãå»ë µ³ó³ïñ»É ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïáõÙ ³Û¹ ÇëÏáõÃÛ³Ý ³ÝáÕáù« ³é³ëå»É³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ` »ñµ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýϳñ ¹³éÝáõÙ ¿ »½³ÏÇ å³ÑÇ ×³é³·áõÙ« Ñ³×³Ë Çñ ÇëÏáõÃÛ³Ý íϳÛáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáí ×ß·ñÇï ï³ñ»Ãíáí »õ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ« ÇÝãå»ë ݳ»õ ³ÛÝ ÷³ëïÁ« áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ųٳݳϳÏÇó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý ÇÝã-áñ ³é³ñϳݻñÇ ÑáÉáíÙ³Ý ï»ëùáí« ã¿ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýϳñ ³Ýáñáß ß³ñùÇ ï³ñZ

F

H

K

M

X

G

²ÛÝ Çݹ»ùë³íáñí³Í ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ó»õáí, óáõó³¹ñáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï ëï»Õͳ·áñÍáÕÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ß³ñùÁ ϳ٠³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñÁ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ù»ÃṪ ϳåí³Í ³Ýѳï³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇ Ñ»ï: ØÇÝã»õ í»ñ³ÍÝáõݹ å³ïÏ»ñÁ ϳ٠ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý í³ñùÇ Ñ»ïùÁ ¹ñíáõÙ ¿ñ ³ÛÉ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³ª ·³Õ³÷³ñ³Í³é³ÛáճϳÝ, ³ÛëÇÝùݪ ýáõÝÏóÇáÝ³É »õ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, å³ï×»ÝÇ Ñ³ñó ÉÇÝ»É ã¿ñ ϳñáÕ, ÇÝãå»ë, ³ë»Ýù, Ù»ñ ûñ»ñáõÙ §Ø»ñ뻹»ë¦ Ù³ÏÝÇßÇ ³íïáÙ»ù»Ý³ ³ñï³¹ñáÕ ·áñͳñ³ÝÇ ³Ù»Ý ÝÙáõß Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ûñÇ·ÇÝ³É »õ ãÇ Ï»ÕÍíáõÙ, Ù³ùëÇÙáõ٠ϳñáÕ ¿ å³ï»Ýï³íáñí»É: ì»ñ³ÍÝáõݹÇó Ñ»ïá, »ñµ ³é³ç »Ï³í ³ñí»ëïÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý »õ Ñ»ÕÇݳÏÇ ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, å³ï×»ÝÇ ÷á˳ñ»Ý ѳÛïÝí»óÇÝ ¹åñáóÝ»ñ, áñáÝù ³ñí»ëïÇ É»½íáí ϳ٠³ß˳ï³ÝùÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³ñ·áí ³í-

87

³

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

MIXED TECHNIQUE ïáÙ³ï³óí³Í ¿ÇÝ` Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ óáõó³¹ñ»Éáí í³ñå»ïÇ ¹åñáóÁ, ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëûñí³ ³ñí»ëïÁ ϳñÇù ãáõÝÇ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ³ß˳ñÑÇ »õ Ýñ³ ϳñ·Ç Ùá¹»ÉÁª áñå»ë ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñËݹÇñ: 20ñ¹ ¹³ñÇ ³ñí»ëïÁ Çñáù ·ïÝíáõÙ ¿ ųٳݳÏÇ Ù»ç »õ ϳ۳óÝáõÙ ¿ª ϳ۳ݳÉáí ÇÝãå»ë ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý µ³½Ù³Ï»ñåÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, í»ñëï»ÕÍáÕ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ: ºí, ÇѳñÏ», ëáõµÛ»ÏïÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÁݹѳï ϳ۳óíáÕ ³ñí»ëïÇ ³ÏïÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇ »õ ³ñí»ëïáõÙ ëáõµÛ»ÏïÇíÇ Ñ»ïùÁ: Þ³ñùÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í ϳ٠³é³ç³ó³Í ѳٳϳñ·Ç ϳ۳óáõÙÝ ¿ª »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ ÁݹѳÝáõñÇó, áñÇ Ù»ç ³Ù»Ý ëáõµÛ»Ïï ëï»Õͳ·áñÍáÕ ×ßïáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ: êïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ïéíÛ³É ¹»åùáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ Çݹ»ùëª áõÕÕí³Í ¹»åÇ ¹áõñë »õ ýáõÝÏóÇáݳÉ: ²ñí»ëïÇ ·áñÍÁ áõÝÇ ÝÙ³Ý Ñ³ïϳÝÇß, »ñµ í»ñ³Ýáõ٠ϳÙ

³

87


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

í»ñ­ ç³­ ÝáõÙ­ ¿­ Çñ­ ëïá­ ñ³·­ ñáõ­ Ã۳ݭ Ù»ç: êïá­ ñ³·­ ñáõ­ ÃÛ³Ùµ­ ë³Ñ­ Ù³­ ݳ­ ÷³Ï­ íáÕ­ ëï»Õ­ ·áñ­ ͳ­ ϳݭ ³Ï­ ïÁ­ Ýáñ­ ѳ­ Ù³­ ϳñ­ ·áõ٠ͳ­ ·áñÍ­ áõ­ ÝÇ­ ³ñ­ ¹»Ý­ ÇëÏ­ í»ñç­ Ý³­ ϳ­ ݳ­ å»ë å³Û­ Ù³­ ݳ­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛáõÝ­ ϳ­ Û³ó­ ÝáÕ­ Ù³­ Ï»­ ñ»­ ëÇ Ñ»ïª­ ÑÇÙ­ ùáõÙ­ áõ­ Ý»­ ݳ­ Éáí­ ëáõµ­ ۻϭ ïÇ­ ³é³­ ç³ñ­ ÏÇ­ ÏáÝ­ ó»å­ ïáõ­ ³É­ Ó»õ­ ³­ Ï»ñ­ åáõ­ ÙÁ:­ ²Ûë ÇÙ³ë­ ïáí­³Ûݭϳ­ ñáÕ­¿­Ïá­ åÇï­Ó»õ­ áí­¹³é­ ݳɭßáõ­ ϳ­ Û³­ ϳݭ³é³ñ­ ϳ`­ïÇ­ ñ³­ ų­ íáñ­ íáÕ »õ­ Ñ³ë­ ï³ï­ íáÕ­ ëïá­ ñ³·­ ñáõ­ Ã۳ݭ ÙÇ­ çá­ óáí: ²ë»Ýù,­ ÇÝã­ å»ë­ سñ­ ë»É­ ¸Ûáõß­ ³­ ÝÇ­ åÇ­ ëáõ­ ³ñ­ Ý»­ ñÁ,­ áñáÝó­ ï³ñ­ µ»ñ­ ų­ Ù³­ ݳϭ Ý»­ ñáõÙ ÏñÏ­ Ýáõ­ Ã۳ݭ »õ­ ß³­ ï³ó­ ٳݭ ׳­ ݳ­ å³ñ­ Ñáí óáõ­ ó³¹ñ­ íáõÙ­»Ý­³ß­ ˳ñ­ ÑÇ­ÙÇ­ß³ñù­Ã³Ý­ ·³­ ñ³Ý­ Ý»­ ñáõÙ:­²Ûë­¹»å­ ùáõÙ­»õ°­ÏñÏ­ Ýû­ ñÇ­ ݳ­ ÏÁ,­ »õ°­ ëïá­ ñ³·­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ϳ­ ñáÕ­ »Ý ѳ­ Ù³ñ­ í»É­ ϻխ ÍÇù,­ µ³Ûó­ áã­ Ï»ÕÍ­ í³Í ëï»Õ­ ͳ­ ·áñ­ ͳ­ ϳݭ ÏáÝ­ ó»å­ óÇ­ ³:­ ²Ï­ ïáõ­ ³É ³ñ­ í»ë­ ïÁ,­ Ç­ ï³ñ­ µ»­ ñáõ­ ÃÛáõÝ­ áñáß­ ³­ ÏÇ å³ñ­ ½»ó­ í³Í­Ñ³ë­ ϳ­ óáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇ,­ÇÝã­ å»ë, ûñÇ­ ݳÏ,­ §ùÝ­ ݳ­ ¹³­ ï³­ ϳݭ é»­ ³­ Éǽ­ ÙÁ¦­ »õ Ýáñ­ ¹³­ ÇÝã­ -áñ­ §ÀÍÃÀÆÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒܦ­ ÙÇç­ íáñ­ í³Í­Ó»õ­ áí­¿­Ñ³­ ñ³­ µ»ñ­ íáõÙ­Çñ³­ ϳ­ Ýáõ­ ÃÛ³Ý­Ñ»ïª­Ù³ë­ Ý³Ï­ ó»­ Éáí­»õ­Ïñ»­ Éáí­÷á­ ÷á­ Ëáõ­ ÃÛáõÝ­ ¹³ß­ ïÇÝ­ µÝá­ ñáß­ ѳ­ ϳɭ ׳ó­ Ù³Ý ï³ñ­ ñ»­ ñÁ:­ ²ÛÝ­ ÙÇç­ Ýáñ­ ¹³­ íáñ­ í³Í­ ¿­ ÇÝùÝ Çñ»­ Ýáí:­²Û­ ëÇÝùݪ­³ñ­ í»ë­ ïáõ٭ϳݭËÝ­ ¹Çñ­ Ý»ñ,­áñáÝù­í»­ ñ³­ µ»­ ñáõÙ­»Ý­Ñ»Ýó­³ñ­ í»ë­ ïÇÝ,­Ýñ³­Ï³­ éáõó­ í³Í­ ù³­ ÛÇÝ­÷á­ ÷á­ Ëáõ­ ÃÛáõÝ­ Ý»­ ñÇÝ:­ÆÝù­ ݳ­ µ³­ ó³ñÏ­ ٳݭµ³­ ½áõÙ­Ù³ë­ Ý³­ íáñ­³ß­ ˳ñ­ ѳ­ Û³óù­ Ý»­ ñÇ­ÙÇ­ ³­ ÓáõÉ­ ٳݭ׳­ ݳ­ å³ñ­ Ñáí­ ù³ÛÉ­ ¿­ ϳ­ ï³ñ­ íáõÙ­ »õ­ ³Û¹­ ù³Û­ ÉÇ ³Ù»Ý­ÙÇ­Ýß­ Ù³ñ­ íáÕ,­³Û¹­å³­ ÑÇÝ ãÓ»õ­ ³­ Ï»ñå­ íáÕ­ ¿ï³å ¹³é­ ÝáõÙ­ ¿ ³Ï­ -

AR

88

...ÙÇÝ­ã»õ­XIX-ñ¹­¹³­ñÁ­µÝû­ñǭݳϭëï»Õ­Í³­·áñ­Íáõ­Ã۳ݭå³ï­×»­ÝÁ­ÇÝù­Ýáõ­ñáõÛÝ­³ñ­Å»ù­áõ­Ý»ñ«­Ýñ³Ýó å³ï­ñ³ë­ïáõ­ÙÁ­ûñǭݳ­Ï³Ý­åñ³Ï­ïǭϳ­¿ñ...

ÆëÏ Çñ³Ï³ÝáõÙ« ß³ñùÇ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÇ ³ÝÇëÏáõÃÛáõÝÁ ³Õ»ï³µ»ñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ»Ýó ³ÛÝ å³ï׳éáí« áñ ß³ñùÁ ¹³ñÓ»É ¿ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý áñ³ÏÁ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ñÙÇÝ Çñ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý ¿ ß³ñùÇ« áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ« ·áñÍ»Éáõ ѳٳñ« µáÉáñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÝ ³é ÙÇ Ùá¹»É ÅáÕáí»Éáõ ѳٳñ (³ÛëÇÝùÝ` Ñ»Ýó ëáõµÛ»ÏïÇÝ)£ ºÃ» ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ áãÝã³ÝáõÙ ¿« ³å³ ˽íáõÙ ¿ áÕç ϳñ·Á£ Ø»Ï Ï»ÕÍí³Í êáõɳÅÁ« ·áõó»»õ« ³ñÅ» ÙÛáõë êáõɳÅÁ (Áëï ¿áõÃÛ³Ý êáõɳÅÁ å³ï×»ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý« ÇëÏ üáïñÇ»Ý »Ýó¹ñáõÙ ¿« áñ ݳ áã ÙÇßï ·Çﻫ û ïíÛ³É Ïï³íÁ ѳïϳå»ë Çñ»Ý ¿ å³ïϳÝáõÙ)« µ³Ûó ݳ ϳëϳÍÇ ï³Ï ¿ ¹ÝáõÙ µáÉáñ êáõɳÅÝ»ñÇÝ£ γëϳͻÉÇ ¿ ¹³éÝáõ٠׳ݳãÙ³Ý Ïá¹Á »õ« Ñ»ï»õ³µ³ñ« ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ºÃ» Ïáõ½»ù« ³å³ ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý ãϳ ²ëïí³Í© áñÁ ϳñáճݳ ½³ï»É Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ áõñÇßÝ»ñÇó£ ²ÛëáõÑ»ï ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ë³ñëËíáõÙ ²ëïÍá íñ³ (³ß˳ñÑÇ ûµÛ»ÏïÇí ϳñ·áõÙ)« ³ÛÉ Ñ»Ýó ß³ñùáõÙ£ лÝó ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ýß³ÝÇ ÇëÏáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ£ ²Ûëï»ÕÇó ¿ ë»ñáõÙ

AR

YAN P E VS O H A

ïáõ­ ³É­ Ù»­ ÏÇ­ ϳ٠µá­ Éá­ ñÇ­ ѳ­ Ù³ñ:­ ²Ï­ ïáõ­ ³É­ Ñ³ë­ Ï³­ óáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­ ѳ­ Ù³­ ϳñ­ ·»­ ñǭϳ٭ѳ­ Ù³­ ϳñ­ ·Ç­÷á÷áË­ ٳݭ³Ë­ ï³­ ÝÇß ¿,­áñÇ­ÁÝ­ óó­ ùáõÙ­ëïá­ ñ³·­ ñáõ­ ÃÛáõ­ ÝÁ­Ïáñó­ ñ»É­ ¿­ Çñ`­ ³å­ ñ³Ý­ ù³­ ÝÇß­ ϳñ­ ¹³ó­ í»­ Éáõ Ñ³ï­ Ï³­ ÝÇß­ Á:­

³

µ»ñÇã ï»ñÙÇÝÝ ¿« áñÝ ÁÝϳÉíáõÙ ¿ áã Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí ³é ³ß˳ñÑ« ³ÛÉ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ« Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ÝϳñãÇ ³ÛÉ ÝϳñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí« ³ÛÝå»ë áñ ݳ Ñ»Ýó Çñ ÇÙ³ëïáí »ÝóñÏí³Í ¿ ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ »õ ÏñÏÝáõÃÛ³ÝÁ£ ƱÝã å³ñ³¹áùë³É ûñ»Ýù ¿ ÑáÉáíáõÙ ÇëÏáõÃÛáõÝÝ Çñ ë»÷³Ï³Ý ß³ñÅٳٵ ³é ß³ñùÇ Ñ³ñϳ¹ñ³ÝùÁ£ àñå»ë½Ç å³ï³ë˳ݻÝù ³Û¹ ѳñóÇÝ« ѳñÏ ¿ ½µ³Õí»É áñáß ÷³ëï³óÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí« ûñÇݳϫ ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí« áñáÝù ϳåáõÙ »Ý ÝϳñãÇÝ Çñ §·áñͻɳӻõÇݦ« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ éÇÃÙÇÝ£ ´³Ûó ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ã³÷³½³Ýó å³ñ½áõÝ³Ï ÏÉÇÝ»ñ£

G N I Y LA

N A Y P VSE O H A

G N I Y LA

IQUE N H C D TE E X I M

³ÛÝ ÙÇý³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõE ÃÛáõÝÁ« áñáí ûÅïí³Í ¿ ëïáñ³·NIQU H C ñáõ ÃÛáõ ÝÁ« áñ å»ë í»ñ³ÑëÏíáÕ íϳ۳ÏáãáõÙ£ TE D E X ²ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ Ù»ñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏ³Ï³Ý MI §É»·»Ý¹Á¦£ ü³µáõɳÛÇ« ²ëïÍá »õ ³ß˳ñÑÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³ÛÝ« ÇÝãÁ íϳÛáõÙ ¿ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ` ÝϳñãÇ Å»ëïÁ« áñÁ ÝÛáõóϳݳÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ£ ÜáõÛÝå»ë« ³ë»Ýù« ÇÝãå»ë ÝϳñÇ ³ÛÉ Ýß³ÝÝ»ñáõÙ£ ⿱ áñ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ϳï³ñ»É ÁÝûñóíáÕ ÇÙ³ëïÇ Çñ ýáõÝÏóÇ³Ý ÙdzÛÝ ³ÛÝ å³ï׳éáí« áñ« ÉÇÝ»Éáí Ý߳ݫ áñÁ µÝáõó·ñíáõÙ ¿ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ å»ñ׳Ëáë »½³ÏÇáõÃÛ³Ùµ« ³ÛÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ùáï ¿ Ýß³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ïó³Ï³Ý ϳñ·ÇÝ« áñÁ Ñ»Ýó ÝϳñÇ Ï³ñ·Ý ¿© áñáß Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÛÝ ·Í³·ñáñ»Ý ˳éÝíáõÙ ¿ Ïï³íÇ Ñ³Ù³ï»ùëïÇÝ« ¹³éÝáõÙ ¿ éÇÃÙÇÏ ï³ññ« ³Û¹ å³ï׳éáí ϳñ»ÉÇ ¿ Ýϳï»É« áñ ÝϳñÁ »õ ³í³ñïíáõÙ ¿« »õ áãÝã³ÝáõÙ ¿ Çñ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç« ÉÇÝ»Éáí ëáëÏ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ` ×Çßï ¿« ¹³ ³ñ¹»Ý í»ñçݳϻïÝ ¿« ù³Ý½Ç áñå»ë Ýß³Ý Ùݳó³Í Ýß³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ« ³Û¹áõѳݹ»ñÓ« ÙÇßï å³Ñå³ÝáõÙ ¿ É»·»Ý¹Ç Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£ ºí »Ã» ÝϳñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýß³ÝÁ ·áñÍáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ Ñ»ïùÝ ¿« ³å³ ÉáÏ ÙdzÛÝ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿ µ³ó³Ñ³Ûïáñ»Ý Ù³ïݳÝßáõÙ Ýñ³Ý« ³é³ç³ñÏ»Éáí Ù»½ ÇÙ³ëïÇ ³ÛÝ Ù³ëÝÇÏÁ« ³ÛÝ ï»Õ»Ï³ÝùÁ« »õ« Ñ»ï»õ³µ³ñ« ³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³·ÇÝÁ« áñáÝù ųٳݳϳÏÇó ÝϳñãáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñ¹»Ý ã»Ý ϳñáÕ í»ñ³å³Ñí»É«

³

88


00_______

±

e-mail­/ »ñ»õ³Ý-ýñ³ÝÏýáõñï áñå»ë ³ß˳ñÑÇ ãÁÝûñóíáÕ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ£ êïáñ³·ñáõÃÛ³Ý íñ³ Ý»ñ·áñÍáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏáÝë»ÝëáõëÁ »õ« µÝ³Ï³Ý³µ³ñ« ¹ñ³ ï³Ï óùÝí³Í ³é³ç³ñÏÇ »õ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ Ù»Ýù ѳëϳÝáõÙ »Ýù« áñ ³Û¹ ÙÇýÁ å³ñ½áõÝ³Ï ³é»õïñ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýù ã¿£ êå³éÙ³Ý áÕç ѳٳϳñ·Á ϳñáÕ ¿ ·áñÍ»É ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç` Ýß³ÝÇ »õ ³Ýí³Ý ÙdzíáñÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ« - Ýß³ÝÇ« áñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÝϳñÇ ³ÛÉ Ýß³ÝÝ»ñÇó« µ³Ûó »õ Ùdzï³ññ ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï« »õ ³Ýí³Ý« ûå»ï »õ ï³ñµ»ñíáÕ ÝϳñãáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³ÝáõÝÝ»ñÇó« µ³Ûó Ù³ëݳÏÇó ÙÇ»õÝáõÛÝ Ë³ÕÇÝ« - ³ÛëÇÝùÝ` ³Û¹ ³Ý÷á÷áË Ýß³ÝáõÙ »ñÏÇÙ³ëïáñ»Ý Ùdzíáñí³Í ëáõµÛ»ÏïÇí ß³ñù»ñÇ (ÇëÏáõÃÛáõÝÁ) »õ ûµÛ»ÏïÇí ß³ñù»ñÇ (Ïá¹Á« ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏáÝë»ÝëáõëÁ« ³é»õïñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù) û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ ²Ñ³ û ÇÝãáõ Ýí³½³·áõÛÝ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï í³í»ñ³Ï³Ý »õ Ûáõñ³óí³Í« Ï³Ù³Û³Ï³Ý »õ ûñÇݳϳñ·í³Í Ýß³ÝÇÝ ÁÝϳÉíáõÙ ¿ áñå»ë áïÝÓ·áõÃÛáõÝ Ñ»Ýó Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ, ³Ñ³ û ÇÝãáõ Ï»ÕÍÁ »õ å³ï×»ÝÝ ³Ûëûñ ¹³ñÓ»É »Ý ݳ˳ï³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ´³Ûó ϳñ»ÉÇ ¿ ݳ»õ Ýϳï»É« áñ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ å³ï×»ÝÇ »õ Ï»ÕÍÇ ÙÇç»õ ½³Ý³½³ÝáõÃÛáõÝ ãϳ (Ï»ÕÍÁ í»ñ³-

ARA

AR

YAN P E VS O H A

G N I Y LA

ÃÛ³ÝÁ« Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí Çñ»Ý áñå»ë ÇëϳϳÝÁ« ÙÇÝã¹»é å³ï×»ÝÁ ˳ÕáõÙ ¿ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï »õ ÁݹáõÝáõÙ ¿ Çñ»Ý áñå»ë å³ï×»Ý)£ ºÃ» »Ýó¹ñ»Ýù« áñ ÝϳñÁ áñå»ë ³ñÅ»ù ÑÇÙÝí³Í ¿ ÇÝã-áñ Å»ëïÇ íñ³« å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ ³Ù»Ý ÙÇ å³ï×»Ý Ï»ÕÍ ¿« ù³ÝÇ áñ ³ÛÅÙ ³ÛÝ Ï»ÕÍáõÙ ¿ áã û µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ« ³ÛÉ ·»Õ³Ýϳñã³Ï³Ý Ñݳñ³ÝùÇ ³Ý¹³éݳÉÇ Å»ëïÁ£ ØdzÛÝ ÝϳñÇãÁ ϳñáÕ ¿ ³Ûëûñ å³ï×»Ý»É ÇÝùÝ Çñ»Ý£ àñáß³ÏÇ ÇÙ³ëïáí« Ý³ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ ³Û¹åÇëÇ å³ï׻ݳѳÝÙ³Ý »õ ׳ݳãÙ³Ý` »Ã» ÙdzÛÝ Ý³ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ÉÇÝÇ` ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý µÝáõÛÃÇó »ÉÝ»Éáí£ ì»ñçݳϻïáõ٠ݳ ï³é³óÇáñ»Ý Ïí»ñ³ñï³¹ñÇ ÇÝùÝ Çñ»Ý© §Factum I¦ »õ §Factum II¦-áõÙ è³áõ߻ݵ»ñ·Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù ÏñÏÝ»ó ÙÇ»õÝáõÛÝ Ïï³íÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ íñÓݳѳñí³ÍÇ ×ß·ñïáõÃÛ³Ùµ` å³ï³Ñ³Ï³Ý Ñáë³·Í»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ« áñÝ Çñ³Ï³Ýáõ٠ɳí áõëáõÙݳëÇñí³Í Å»ëï ¿ñ« áñÁ è³áõ߻ݵ»ñ·Á ϳñáÕ ¿ñ ÏñÏÝ»É Çñ ÇëÏ Ï³Ùùáí (Otto Hahn, Les Temps modernes, mars 1964)£ ²Ûëï»Õ ³ë»ë û óùÝí³Í ¿ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ« áñÝ ³ñ¹»Ý áã û ³ß˳ñÑÇ ï³é³óÇáõÃÛáõÝÝ ¿« ³ÛÉ ³ñ³ñãÇ ß³ñÅÙáõÝù³ÛÇÝ ï³é³óÇáõÃÛáõÝÁ` Ï»ï»ñáí« ·Í»ñáí« Ñ»ï³Ñáëù»ñáí£ Ødzųٳݳϫ ³ÛÝ« ÇÝãÁ áñ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ñ« ï³ñ³Í³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ÏñÏݳå³ïÏáõÙÁ« ¹³éÝáõÙ ¿ ÏñÏÝáõÃÛáõÝ« Å»ëïÇ ³ÝÃÇí ÏñÏݳå³ïÏáõ٠ųٳݳÏÇ Ù»ç£ Æ ¹»å« è³áõ߻ݵ»ñ·Ç å»ñýáñÙ³ÝëÁ ³Û¹ Å»ëïÇ ÝáõÛݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿ ëáëÏ ÇÝã-áñ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿íáÉÛáõódzÛÇ å³ñ³¹áùë³É í»ñçݳϻïÁ£ Üñ³ ¹»åùáõÙ ³ÏÝ»ñ»õ ¿ áñáß³ÏÇ (黳ÉÇëï³Ï³Ý) ÏáÏ»ïáõÃÛáõÝÁ »õ (˻ɳóÝáñ³Ï³Ý) Ùáɳ·³ñáõÃÛáõÝÁ« áñÇ ÑÇÙùáõÙ« Çñ ë»÷³Ï³Ý Ïï³íÝ»ñÁ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ×ß·ñïáõÃÛ³Ùµ í»ñ³ñï³¹ñ»ÉÝ ¿` ã¿ áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ« áñå»ë½Ç ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ ϳ۳ݳ« ³Û¹åÇëÇ ï³é³óÇáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý»õÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ã¿£ ²Ûëå»ë û ³ÛÝå»ë« è³áõ߻ݵ»ñ·Á ÑdzݳÉÇáñ»Ý ·Çï³ÏóáõÙ ¿« áñ Çñ »ñÏáõ ǹ»ÝïÇÏ ÝϳñÝ»ñÁ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý« ù³Ý½Ç ¹ñ³Ýù íϳÛáõÙ »Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ å³Ñ»ñ »õ« Ñ»ï»õ³µ³ñ« å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ£ ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É ³Û¹åÇëÇ ÏñÏݳå³ïÏáõÙÁ áã ÙÇ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ å³ï×»ÝÇ Ñ»ï£ ¸ñ³ÝáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í ¿ Ù»ù»Ý³Ûáñ»Ý Çñ»Ý ÏñÏÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ³ÕóݳÏÁ£ ²Ñ³ û ÇÝãáõ ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ³Û¹ Ñá·ëÁ ÷á˳Ýó»É ÇÝã-áñ ³ÛÉ Ù»ÏÇ£ F

H

K

M

X

G

89

00:22:20

To:<mmelf2000@yahoo.com> Subject: Armenian fonts Ïðèâåò, Ìêðòû÷! Êàê Òû ïîæèâàåøü? (Ýòî ÿ èñïûòûâàþ íîâóþ ôîðìó îáðàùåíèÿ :)))),

YAN P E S HOV

IQUE N H C µ»ñD TE E X I M áõÙ ¿ ëïáñ³·ñáõ-

Z

Date: Wed, 19 May 2004 IFrom: +0200 "Kharyk Viktor"

³

G N I Y LA IQUE N H TEC D êñòàE X MI òè, òàê

ïðèíÿòî ó íåìöåâ). Ïî èíòåðåñóþùåìó òåáÿ âîïðîñó ìîãó ñîîáùèòü ñëåäóþùåå: ÿ, êîíå÷íî, íå äèññèäåíò è äàæå íå àâàíãàðäèñò, à òîëüêî èçðåäêà ñî÷óâñòâóþùèé. Ïîýòîìó ìîãó ïîäåëèòüñÿ ñîáñòâåííîé òåîðèåé, êîòîðàÿ áûëà ïîëíîñòüþ ïðèìåíèìà ê Ñîâêó. Æèâûå õóäîæíèêè äëÿ ãîñóäàðñòâà âðåäíû! È ÷åì êðóïíåå õóäîæíèê, òåì áîëüøå ñ íèì ïðîáëåì ó ãîñóäàðñòâà. Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, êðóïíîãî è ïëîäîâèòîãî õóäîæíèêà, æèâóùåãî, ïîâòîðÿþ, â Ñîâêå, êîòîðûé, ê ïðèìåðó, íè÷åãî îñîáî íå ëèæåò è äàæå íèêîãî îñîáî íå êóñàåò, à ïðîñòî çàíÿò ñâîèì íåïîñðåäñòâåííûì äåëîì ñîçäàåò øåäåâðû. È òàê êàæäûé äåíü. È òóò ïåðåä ãîñóäàðñòâîì âîçíèêàåò òðèëëåìà: 1.Ëèáî ñêóïàòü ó íåãî âñå ýòè øåäåâðû ñîìíèòåëüíîé èäåîëîãè÷åñêîé öåííîñòè çà áåøåííûå áàáêè (ìû ïðåäïîëîæèëè õóäîæíèêà äîñòàòî÷íî èçâåñòíîãî) - à ãäå äåíåã ñòîëüêî âçÿòü? Äà è æèòü îí íà÷íåò "ðàâíåå äðóãèõ". 2.Ïîçâîëèòü åìó âñå ýòî íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå çà ãðàíèöó ïðîäàâàòü, ïóñòü äàæå ëåãàëüíî, ïóñòü äàæå ñ 90%-íûì íàëîãîì - æàáà äàâèò. Íàâåðíî æ ýòî äîñòîÿíèå íàöèîíàëüíîå çà ÷òî-òî æ âðàãè äåíüãè ïëàòÿò.

³

89

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

3.Íå äåëàòü íè òîãî, íè äðóãîãî - ïóñòü æèâåò ñåáå â êîììóíàëêå, æðåò îâñÿíêó è áîèòñÿ ó÷àñòêîâîãî - êàê âñå. Òàê ïðåñòèæ ãîñóäàðñòâåííûé ïîñòðàäàåò! Êëåâåòàòü íà÷íóò, ÷òî âîò, ìîë, äóøàò ãåíèÿ! Ðàáîòàåò ëè ýòà ñõåìà çäåñü íà Çàïàäå, ïîêà ñêàçàòü íå ìîãó. Òåîðåòè÷åñêè, âûñòàâèòü ìîæíî âñå. Ïðàêòè÷åñêè, âñå ïðåäïî÷èòàþò õóäîæíèêîâ ìåðòâûõ. Ïðîæèòü èñêóññòâîì óäàåòñÿ î÷åíü íåìíîãèì - íåò èäåîëîãèè (íåâàæíî, öåðêîâü ýòî èëè êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ), íåò è êðóïíîãî äåíåæíîãî çàêàç÷èêà. À äàëüøå íà÷èíàåòñÿ áîðüáà ïèàðîâ. Âîò îäèí òóò áûâøèé ñîîòå÷åñòâåííèê íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèâëåêàë ê ñåáå âíèìàíèå òåì, ÷òî äåìîíñòðèðîâàë ñîáñòâåííóþ çàäíèöó â ïåðâîçäàííîì, òàê ñêàçàòü, âèäå. Íó íàñ-òî, èçó÷àâøèõ àíàòîìèþ è ðèñîâàâøèõ îáíàæåíêó, ýòèì íèêàê íå óäèâèøü, à ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî÷åìó-òî èíòåðåñîâàëèñü. Íî ýòî òàê, êàðòèíêà. Èñêóññòâî çäåñü ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå äåìîêðàòè÷íûì, òî åñòü, óäåëîì âñåõ æåëàþùèõ, à êðèòåðèåâ âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Íàøåë ïîêóïàòåëÿ - ôëàã òåáå â ðóêè, íå íàøåë - ñ÷èòàé ñåáÿ ëþáèòåëåì èëè íåïðèçíàííûì ãåíèåì - íå âîçáðàíÿåòñÿ. Òàê ÷òî íè êóñàòü, íè ëèçàòü îñîáåííî íåêîãî, âñåì ïî ôèãó ÑÂÎÁÎÄÀ! È åùå îäíà êàðòèíêà: õîðîøèé

ARA HOVSEPYAN

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ïáñ»Ý ѳëϳݳɫ áñ Å»ëïÇ ³Û¹ ýáñÙ³É ï³é³óÇáõÃÛáõÝÁ ï³ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ïï³íÇ ÙÇ Ýß³ÝÇó ¹»åÇ ³ÛÉ Ýß³ÝÁ ϳ٠ÙÇ Ïï³íÇó ¹»åÇ ³ÛÉ Ù»ÏÁ ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ ¹Çý»ñ»ÝódzódzÛÇ (ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý) ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ë³Ñٳݳ÷³Ïٳݫ áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ýϳï»É Ù»ñ ûñ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç£ ÜáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ ¹ñ³ÝóáõÙ ½³ïíáõÙ »Ý ³Ýѳï³Ï³Ý ûٳݻñÝ áõ ï»ËÝÇϳݻñÁ£ ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É è³áõ߻ݵ»ñ·Ç §¹áõµÉ»ñÁ¦ (»õ ³ÛÉ §ë»ñdzϳݦ ÝϳñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ù³ÛÉ»ñÁ) áõÝ³Ï »Ý« ³í»ÉÇ ßáõï« ÙáÉáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ó»Éáõ« ã¿ áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý ï³é³óÇáõÃÛ³Ùµ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ùßáõÙ »Ý ³ÛÝ ë»ñdzϳÝáõÃÛáõÝÁ« áñÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ£ ´³Ûó ÑÇÙ³ Ù»Ýù ¹»Ù »Ýù ³éÝáõÙ Ñ»ï»õÛ³É Ñ³ñóÇÝ` ÇÝãåÇëDZ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ Å³-

ųٳݳϳÏÇó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý ³éûñÛ³ ³é³ñϳݻñ. Ýñ³Ýù áã ÙÇ ËݹÇñ ã»Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ßñç³å³ïÇ Ñ³Ù³ñ£ ٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ Ù»ñ ³ß˳ñÑÇ ³Ïïáõ³É íÇ׳ÏÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (³é³ñϳݻñÇ ³éûñÛ³ 黳ÉáõÃ۳ݫ ëáóÇ³É³Ï³Ý é»³ÉáõÃÛ³Ý »õ ¹ñ³Ýó ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)£ ÆÝãåÇëÇ±Ý Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ýñ³ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£ лÝó Çñ»Ýó ÝϳñÇãÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Å»ëïÇ Ù³ùáõñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý (ÇëÏáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ) »õ ³ÛÉ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý (áñÁ Ñ»Ýó 黳ÉáõÃÛáõÝÁ ѳëϳݳÉáõ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ ¿ ÏñáõÙ) ÙÇç»õ£ лÝó ÝáõÛÝ »ñÏÁÝïñ³ÝùÁ Ý߳ݳϳÉÇ ¿« Ç ¹»å« ݳ»õ ³ñí»ëï³µ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ »Ý ϳñáÕ³Ýáõ٠ѳßï»óÝ»É ³ñ³ãÇ Å»ëï»ñÇ ÙáÉ»·ÇÝ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ »õ ûµÛ»ÏïÇí Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ£ лÝó Ýáñ ³ëí³ÍÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ³ß˳ñÑÝ Ñ³ëϳݳÉáõ Ùßï³Ï³Ý ×Ç·»ñÁ (áñÝ ³éϳ ¿ñ í»ñç»ñë åáå-³ñïáõÙ »õ Ýáñ ýÇ·áõñ³ïÇí ³ñí»ëïáõÙ) ÙdzÙÇï »Ý ÃíáõÙ« Ýñ³Ýó« »ñ»õÇ Ã»« ³ÝѳÛï ¿ ³ÛÝ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý é»ÅÇÙÁ« áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ß˳ñÑáõÙ ÙÇÙdzÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É Ýϳñ»Éáõ Å»ëïÁ` ÝϳñãÇ ·Çï³Ïó³Ï³Ý ÇÝï»ÝódzݻñÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ÏáÕÙáõÙ »õ ѳϳé³Ï ¹ñ³Ýó£ Üñ³Ýù ³ë»ë û ã·Çï»Ý« áñ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïáõÙ Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ »õ« Ñ»ï»õ³µ³ñ« ÇÝã-áñ Ï»ñå ÁÝï»É³óíáõÙ ¿ áã û ³ß˳ñÑÝ Çñ ¿áõÃÛ³Ùµ »õ ï³ñ³Í³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ« ÇëÏ áñáß³ÏÇ ï»Ùåáñ³ÉáõÃÛáõÝÁ (ųٳݳϳÛÇÝ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ)« áñÁ ëáõµÛ»ÏïÇí ï»Ùåáñ³ÉáõÃÛáõÝÝ ¿« (³ÛÉ áã û Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÝѳïÇÝÁ)« áí Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ ϳñ·áõÙ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ£ ²ÛÉ Ï»ñå

ARA HOVSEPYAN

LAYING

LAYING

MIXED TECHNIQUE êèåâñêèé æèâîïèñåö Ìàòâåé Âàéñáåðã, êîãäà íåìíîãî ïîïóñòèëî (ýòî óêðàèíñêîå ñëîâî çíà÷èò ïðèìåðíî òî æå, ÷òî è ðóññêîå "ïîëåã÷àëî", íî ëåã÷àåò - ñåáå, à ïîïóñêàåò - ÎÍÎ), ñúåçäèë â Àìåðèêó, ãäå ìîã, ñîáñòâåííî, è îñòàòüñÿ. È äîñòàòî÷íî áûñòðî îòòóäà âåðíóëñÿ ñî ñëîâàìè: "Ðàáîòàòü òàì íåâîçìîæíî - ñëèøêîì ñûòî è

³

90

MIXED TECHNIQUE

ARA HOVSEPYAN

LAYING MIXED TECHNIQUE

³ë³Í« Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇ ÙÇ Å»ëïÇó ÙÛáõëÇÝ ³ÝóÙ³Ý Áݹѳï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ« Áݹ áñáõÙ ¹ñ³Ýó ëáóÇáÏáõÉïáõñ³Ï³Ý Ïá¹³íáñí³Í Ýß³ÝÁ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿£ ijٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÝ §³Ïïáõ³É ¿¦ ³ÛÝ ×ß·ñÇï ÇÙ³ëïáí« áñ ³ÛÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ §³ÏïáõÙ¦« ÙÇ ³ÏïÇó` ÙÛáõëÁ« ³ÛÝ áã û ³ß˳ñÑÇ« ³ÛÉ ëáëÏ ÇÝùÝ Çñ »õ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿£ (²ÛëåÇëáí« »Ã» §³ñ³ñٳݦ ٳϳñ¹³ÏÇó ³ÝóÝ»Ýù Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ« ³å³ Ïå³ñ½íÇ« áñ ³é³ñϳݻñÇ Ñ³í³ù³Íáõ ϳ½Ù»ÉÁ ãáõÝÇ áã ÙÇ ³ÛÉ ï»Ùåáñ³ÉáõÃÛáõÝ` µ³óÇ Ýñ³ÝÇó« áñÁ Ýñ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿© ѳí³ù³Íáõ ϳ½Ù»ÉÁ ½»ï»ÕíáõÙ ¿ §é»³É¦ ųٳݳÏÇó ¹áõñë)£ гñÙ³ñí»Éáí ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ýáñÙ³É ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ« ³ÛÝ µ³½Ù³óÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý »õ ˳ÕáõÙ ¿ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ³ÛɳóáõÙÝ»ñÇ íñ³ (ÇëÏ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý

³

90


00_______

±

ÁÝûñóáõÙÁ å»ïù ¿ ϳ½Ùí³Í ÉÇÝÇ Áݹѳϳé³ÏÁ« ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³Û¹ ³ÛɳóáõÙÝ»ñÇ »õ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³Íϳ·ñ»ñÁ µ³Ý³Éáõó)£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ýáõÝÏódz« áñÁ Ù»Ýù Ïáõ½»Ý³ÛÇÝù í»ñ³·ñ»É ³ñí»ëïÇÝ (ûñÇݳϫ §ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý 黳ÉǽÙÁ¦ »õ ÇÝã-áñ §àíãàæèðîâàííîñòü¦-Ç ýáõÝÏódzÝ)« å»ïù ¿ ã³÷³ÏóíÇ ³Û¹ Ëáñù³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íùáí« ³ÛëÇÝùÝ` ³Û¹ ÇÙ³ëïÇ í»ñçݳϻïáí£ Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ³ñí»ëï³·»ïÁ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ ³ÝÑÇÙÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃ۳ݫ (áñÁ« Ç ¹»å« ³ñí»ëïÇ áÉáñïáõÙ ÙÇßï ÙÝáõÙ ¿ ÇßËáÕ) ³ÛëÇÝùÝ` ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý å³ïñ³ÝùÇÝ« áñÁ ëïÇåáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÷áñÓ³ñÏ»É ë»÷³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ áñå»ë µ³ó³ñӳϳå»ë »½³ÏÇ Ñ³Û³óù ³é ³ß˳ñÑ« áñÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ Çñ å³ïÏ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (ã¿ áñ ³Ù»Ý ÙÇ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ Éñ³óíáõÙ ¿ µ³ñá۳ϳÝáí)£ ²Ûë ³Ù»ÝÁ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ ³Ïïáõ³É ã¿` å³ñ½³å»ë Ýñ³ ³Ïïáõ³ÉáõÃÛáõÝÁ áã ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¿« áã ¿É ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý© »Ã» ³ÛÝ ÝáõÛÝÇëÏ ÉÇáíÇÝ Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝãÁ áñ ϳÝù« ³å³ Ñ»Ýó Çñ »ñÏÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ£ öáñÓ»Ýù í»ñ³Ï³Ý·Ý»É »ñÏÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ£ ì»ñ³ó³ñÏí³Í ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç« áõñ »õ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« »õ ïݳÛÇÝ ³é³ñϳݻñÁ ·áñÍݳϳÝáñ»Ý áãÇÝã ³ñ¹»Ý ã»Ý áõ½áõÙ« µ³óÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Å»ëïÇó (³Û¹ Å»ëïÇ ³µëïñ³ÏóÇ³Ý Ý߳ݳϳÉÇ ¿ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç é»·ÇáÝÇ »õ í³ñùÇ Ï»ñå»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ³é³çݳÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý Çñ µáÉáñ Ó»õ»ñáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ Å»ëïÇ å³ÑÇ ÷ñÏáõÙÁ« ³ÙµáÕç³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ£ ²ñí»ëïÁ ç³ÝáõÙ ¿ Ýϳñ»Éáõ Çñ Ù³ùáõñ ³ÏïáõÙ »õ Çñ ³é»ñ»õáõÛà ³½³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ùñ³óÝ»É Ù»ñ ³ÛÝ Ù³ëÝÇÏÁ« áñÁ Ëáóí³Í ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ßñç³å³ïáí£

ARA HOVSEPYAN

LAYING MIXED TECHNIQUE

ARA HOVSEPYAN

ARA HOVSEPYAN

LAYING

LAYING

MIXED TECHNIQUE

²Û¹ å³ï׳éáí ¿É ³ñí»ëïÁ Ý»ñ·ñíáõÙ ¿ ³é ë»÷³Ï³Ý Å»ëïÁ ÅËïáÕ³µ³ñ« áñå»ë å³Ï³ëáõÃÛ³Ý Ý߳ݣ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ·ñ³ÝóáõÙÁ« áñÇ íñ³ ٳϳµáõÍíáõÙ ¿ ï³ñ³Íí³Í ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ (³ñí»ëïÁ` §ÇÝùݳµ»ñ³Ï³Ý ¿¦« ÍÝáõݹ ¿« §Ï»Ý¹³ÝÇ µáÕáù ¿ Ù»ù»Ý³Û³óí³Í ³ß˳ñÑÇ ¹»Ù¦)« ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý ã¿© áñå»ë Ù³ñï³Ññ³í»ñ« ³ÛÝ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ý¹Çٳݫ ë³Ï³ÛÝ Çñ ë»÷³Ï³Ý ÃáõÉáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ϳñáï³Ëï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñÝ ¿ ÏñáõÙ« ÷áËѳïáõóÙ³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý ¿ ϳï³ñáõÙ£ ÆëÏ ³Ù»Ý³·É˳íáñÝ ³ÛÝ ¿« áñ Çñ ë»÷³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ Çñ ³Ïïáõ٠ݳ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ ³ÛÝ ë»ñdzϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç« áñÇ ¹»Ù ¿É ѳϳ׳éáõÙ ¿` ·ñ³Ýóí»Éáí ³ñï³ùÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ£ âÝ³Û³Í ³Û¹ ·ñ³ÝóÙ³ÝÁ« í»Ñ³·áõÛÝ ÇÝùݳµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ« áñÁ ѳÛï³ñ³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ (Ç ¹»å« áÕç ÉñçáõÃÛ³Ùµ« ã¿ áñ ݳ ѳí³ïáõÙ ¿ ¹ñ³Ý)« ·áñÍáÕ ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ã»ÝóñÏí»É ϳéáõóí³ÍùÇ Ñ»Ýó ÙÇ»õÝáõÛÝ ýáñÙ³É ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ« ÇÝãÇÝ áñ »ÝóñÏíáõÙ ¿ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ß˳ñÑÁ£ лÝó ³Û¹ ¿ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ© ݳ íϳÛáõÙ ¿ Ù»ñ ųٳݳÏÇ Ù³ëÇÝ áã û áõÕÕ³ÏÇ ³ÏݳñÏáí »õ ÝáõÛÝÇëÏ áã ѳٳϳñ·í³Í ³ß˳ñÑÁ ÅËïáÕ Ù³ùáõñ Å»ëïáí` Ñ»Ýó Çñ»Ýó ¹³ï³ñÏ Å»ëïÇ ßñç³Ý³éíáÕ »õ ѳٳïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ϳÝáݳíáñáõÃÛ³Ùµ« µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ÝßáÕ« Ù³ùáõñ Å»ëïáí« Ý³ íϳÛáõÙ ¿ Ù»ñ áÕç ³ß˳ñÑÇ Ï³ÝáݳíáñáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ ë»ñÇ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ »õ ³Û¹ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ Ý߳ݳϻÉÇáõÃÛ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý£ ²ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó« ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, û á㫠˳ÕáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ñ»ï« Ã» óùóÝáõÙ ¿« ÙdzÛÝ ¹ñ³Ýó ßÝáñÑÇí ¿ ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ÙÇ³Ï Ñݳñ³íáñ ³í»ëïÁ£ ²ÛëÇÝùÝ` áã û åá½ÇïÇí ϳ٠ѳϳë³Ï³Ý-ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý ³ñí»ëï (³Û¹åÇëÇÝ »Ý ÙÇ»õÝáõÛÝ å³ïñ³ÝùÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÁ)« ³ÛÉ Ñ³Ù³ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý »õ Ñ»ßï ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ·Ý³óáÕ ³ñí»ëï« »ñZ

F

H

K

M

X

G

_______ _______ _______ ëåíèâî!". ×òî-òî â ýòîì åñòü. _______ Åñëè "õóäîæíèê â Ðîññèè _______ _______ áîëüøå ÷åì õóäîæíèê" è _______ ðàáîòàåò íå "áëàãîäàðÿ", à "âî- _______ ïðåêè", òî çäåñü íà Çàïàäå êîì- _______ ______ ìåð÷åñêè-äåëîâàÿ ðàñ÷åòëèâîñòü 01_ _______ - íîðìà æèçíè. È ïðàâ òîò, _______ êîìó çàïëàòèëè. À êàê áîëüøèí- _______ _______ ñòâî äîëæíî îòíîñèòüñÿ ê àâàí- _ ______ ãàðäó, ïîêà õóäîæíèê íå ïîìåð, _______ è ëåò 50 åùå íå ïðîøëî, ìîæåøü _______ _______ ñåáå ïðåäñòàâèòü. _______ Óãõ! ß âñå ñêàçàë! 02_______ _______ _______ Òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ! _______ Âèêòîð _______ _______ -_______ Best regards, Kharyk Äþññåëüäîðô _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ ìÇÏïáñ ʳñÇÏÇ Ùß³Ï³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý _______ _______ ï³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇó _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ ·³­·ÇÏ­µ³­µ³­Û³Ý/Ç-Ù»ÛÉ _______ _______ ______ ²ÝÇÍíÇ ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ »ë Ýëï»óÇ ³Ûë _ _______ ÏáÙåÛáõï»ñÇ ³é³ç: ²Ñ³ ÙÇ »ñÏáõ _______ _______ Ëáëù ÎáõÉÇÏÇ ¨ Ýñ³ Ñá¹í³ÍÇ ßáõñç: _______ ²Ûë Ñá¹í³ÍÁ ϳñ¹³Éáõó Ñ»ïá ¨ ï»ëÝ»- _______ 07_______ Éáí, û ÇÝã ͳÝñ ¨ ³ÝÑáõë³ÉÇ íÇ׳- _______ ______ ÏáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ ¿ùë ëáódzÉÇëï³Ï³Ý _ _______ ÝϳñÇãÝ»ñÁ, ³Ï³Ù³ÛÇó ѳñó ³é³ç³ó³í, _______ ______ ÇëÏ ÇÝãå»±ë ¿ÇÝ ·áñÍáõ٠ݳËáñ¹ ë»ñÝ- _ _______ ¹Ç ÝϳñÇãÝ»ñÁ, ÙDZû ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ _______ _______ ÇÝëïÇïáõódzݻñ ¨ ýáݹ»ñ, áñ ³é³ï³- _______ ______ Ó»éÝ ýÇݳÝë³íáñ»É »Ý ÝϳñÇãÝ»ñÇÝ: ØÇ 08_ _______ ù³ÝÇ Ñ³çáÕ³ÏÝ»ñÇ, ãѳßí³Í ٻͳٳë- _______ _______ ÝáõÃÛáõÝÁ ëï»Õͳ·áñÍ»É »Ý ͳÛñ³Ñ»Õ _ ______ ͳÝñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ÇÝã- _______ _______ å»±ë: ÆѳñÏ», ϳÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ýϳ- _______ ______ ñÇãÝ»ñ, ëáódzÉǽÙÇ ëá˳ÏÝ»ñÁ, áñ _ _______ µ³ñ·³í³×áõÙ ¿ÇÝ, µ³Ûó ÙDZû ë³ ûñÇ- 09_______ ______ Ý³Ï ¿ ѻ層Éáõ ѳٳñ: ÊáëùÁ ×ßÙ³ñÇï _ _______ ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ- _______ _______ ÃÛáõÝÇó ¹áõñë ¿ ·ïÝíáõÙ ¨ Ñá·¨áñ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______

91

³

MIXED TECHNIQUE

I

³

91


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

µÝáõÛà áõÝÇ: àñÁ ëáíáñ³µ³ñ ß³ï ͳÝñ ¨ ï³Ýç³ÉÇ ¿ Çñ»Ý ѳëï³ïáõÙ: ÆëÏ Ç±ÝãÝ ¿ ¹ñ¹áõÙ ÝϳñãÇÝ ÝÙ³Ý ï»ë³ÏÇ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ÷Ýïñ»É, ÙDZû ݳ ãÇ ó³ÝϳÝáõÙ ÝáñÙ³É ÏÛ³Ýù í³Û»É»É ³é³Ýó µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ä³ñáÝ ÎáõÉÇÏÇÝ å»ïù ¿ ÑÇß»óÝ»Ù, áñ ·³Õ³÷³ñÝ ¿ ÝϳñãÇÝ ß³ñÅ»É ¨ áã û` ßáõϳÝ: ºÃ» ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ßáõϳ ¨ ѳçáÕ³Ï ÝϳñÇãÝ»ñ` ë³ ½áõï ÝϳñÇãÝ»ñÇ ¨ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÝ ¿: ÎáõµÇ½ÙÁ, ëÛáõñ黳ÉǽÙÁ ¨ áõñÇß Ç½Ù»ñ ã»Ý å³ïíÇñí»É ÇÝëïÇïáõódzݻñÇ ÏáÕÙÇó, áñ ÝϳñÇãÝ»ñÁ ѳÛïݳ·áñÍ»Ý, ³ÛÉ Å³Ù³Ý³ÏÇ, ·³Õ³÷³ñÇ ¨ ·ñ»Ã» Ñ»ñáë³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ»ï¨³Ýù »Ý: ÜáõÛÝå»ë å»ïù ¿ ÑÇß»óÝ»Ù, áñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ¹»åù»ñ, »ñµ ÝϳñÇãÝ»ñÁ ¨ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ ѳÝáõÝ Çñ»Ýó ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ññ³Å³ñí»óÇÝ ³å³Ñáí ÏÛ³ÝùÇó ¨ í»ñç³óñÇÝ Çñ»Ýó ûñ»ñÁ ËáñÁ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç(è»Ùµñ³Ýï, Øáó³ñï): ÆѳñÏ», ųٳݳÏÝ»ñÁ ÷áËí»É »Ý, ϳñáÕ ¿ Çñ³í³óÇáñ»Ý Ýϳï»É å³ñáÝ ÎáõÉÇÏÁ: ºñµ»ù ÝϳñÇãÁ ãÇ áõÝ»ó»É ³ÛëåÇëÇ É³ÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ³Ûëûñ: ºí »ñµ»ù ãÇ »Õ»É ³Ûë ³ëïÇ׳ÝÇ ßáõϳÛÇó ϳËí³Í, ÇÝãå»ë ÑÇÙ³: ²é³ç Ýñ³Ý å»ïù ¿ñ ÙÇ Ïïáñ Ïï³í ¨ íñÓÇÝ` Çñ»Ý ³½³ï ½·³Éáõ ѳٳñ, ³Ûëûñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ã³ÝϳñÅ»ù ϳï³Éá·Ý»ñ, Ù»Í Éáõë³íáñ ëñ³ÑÝ»ñ, óÝϳñÅ»ù ÝÛáõûñ ·Ç·³Ýï³Ï³Ý ÇÝëï³ÉdzódzݻñÇ Ñ³Ù³ñ: ì³Ý ¶á·Ç Ãßí³é³Ï³Ý Ï»ñå³ñÁ ¿É ãÇ Ý»ñßÝãáõ٠ųٳݳϳÏÇó ÝϳñãÇÝ, ݳ ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ ѳçáÕ³Ï ìáñÑáÉÇÝ, áñÁ Ñá·¨áñ ³ñí»ëïÁ ¿ëûïÇϳÛÇ í»ñ³Í»ó: гϳëáõÃÛáõÝÁ ÝϳñãÇ ¨ ßáõϳÛÇ ÙÇç¨ ³Ûë Ï»ñåáí í»ñ³ó³í: лñÇù ï³é³å»óÇÝù ѳÝáõÝ ·³Õ³÷³ñÇ: λóó» ѳÝñ³Ù³ïã»ÉÇ Pop-Art-Á: Boys-Á ß³ñáõݳϻó - §Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ϳñáÕ ¿ ³ñí»ëï³·»ï ÉÇݻɦ: ØÏá, ³Ûëûñ »ñ»ÏáÛ³Ý Ùݳó³ÍÁ ÏáõÕ³ñÏ»Ù, ¿É Å³Ù³Ý³Ï ãáõݻ٠·áñÍÇ å»ïù ¿ ·Ý³Ù: ²ÛëåÇëáí ß³ñáõݳÏáõÙ »Ù.

ARA HOVSEPYAN

ÏÇÙ³ëï ³ñí»ëï£ ÜϳñÇãÝ»ñÇ (»õ §ëå³éáÕÝ»ñǦ) ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ÷áñÓáõÙ ¿ ËáõÛë ï³É ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó£ ºí ÝáõÛÝÇëÏ ³Û¹ ϳÝáݳíáñí³Í å³Ñ³ÝçÇ ÁݹáõÝáõÙÁ ϳñáÕ ¿ Ñݳñ³ÙÇï Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ ÉÇݻɫ ÙÇïí³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ« áñ Ëáõë³÷»Ý ¹ñ³ÝÇó£ ²Û¹åÇëÇ å³Ñ ϳñ»ÉÇ ¿ Ýϳï»É ¾Ý¹Ç àõáñÑáÉÇ« è³áõ߻ݵ»ñ·Ç »õ ³ÛÉáó ï³é³óÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý Ù³Ý»ñǽÙáõÙ« »ñµ Ýñ³Ýù Ñéã³ÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó ë»ñdzϳÝáõÃÛ³Ý ÝϳñÇãÝ»ñ« ³ÛëåÇëáí ѳݷ»óÝ»Éáí ³Û¹ ýáõݹ³Ù»Ýï³É ëïñáõÏïáõñ³Ý Ùá¹³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ£ äáå-³ñïÇ ³ñųÝÇùÁ« ù³ÝÇ ¹»é ݳ ã¿ñ ï³ññ³ÉáõÍí»É Ù³ùáõñ ëå³éÙ³Ý Ù»ç« Ï³ñáÕ ¿ ѳٳñí»É ³ÛÝ« áñ ݳ ɳí óáõó³¹ñ»ó ³Û¹ ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ųٳݳϳÏÇó ·»Õ³ÝϳñãáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç« ÇÝãå»ë ݳ»õ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³é³ñϳÛÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ·»Õ³ÝϳñãáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ²Ûëå»ë« àõáñÑáÉÇ ï»ùëïáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ϳñ¹³É©§Îï³íÁ` µ³ó³ñӳϳå»ë ³éûñÛ³ ³é³ñϳ ¿« ³ÛÝåÇëÇÝ« ÇÝãåÇëÇÝ ³Ûë ³ÃáéÝ ¿ ϳ٠³Ûë ³ýÇßÁ¦£ ̳÷³Ñ³ñ»Ýù ³Û¹ã³÷ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ÏáÝó»åódzÛÇÝ« µ³Ûó »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ëáëïáí³Ý»Ýù« áñ ³ÛÝ Ï³Ù ÙdzÙÇï ¿« ϳ٠³ÝÏ»ÕÍ ã¿£ ºÃ» ³ñí»ëïÁ ϳٻÝáõÙ ¿ ³éûñÛ³ Ý߳ݳϻɫ ³å³ ³ÛÝ Ñ»Ýó ¹³ ãÇ ³ÝáõÙ« ã¿ áñ ¹³ ³Ý»ÉÁ` ³é³ñÏ³Ý »õ ÇÙ³ëïÁ ˳éÝ»ÉÝ ¿£ ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É ³ñí»ëïÁ å³ñï³íáñ ¿ ÇÝã-áñ µ³Ý Ý߳ݳϻɫ ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ÇÝùÝ Çñ»Ý ëå³Ý»É ³éûñÛ³ÛáõÙ£ ²Û¹ ³éûñÛ³Ûáí ³ñí»ëïÁ ÏɳݻÉáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éϳ ¿ »õ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý åñ³·Ù³ïǽÙÁ (³Û¹ û·ï³Ï³ñÇ ï»éáñÁ« ÇÝï»·ñ³ódzÛÇ ß³Ýï³ÅÁ)« »õ ½áѳµ»ñÙ³Ý ÙÇëïÇϳÛÇ ÇÝã-áñ ³ñÓ³·³Ýù£ àõáñÑáÉÝ Ñ³í»ÉáõÙ ¿© §Æñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ Ï³ñÇù ãÇ ½·áõÙ« å»ïù ¿ å³ñ½³å»ë ½³ï»É ³ÛÝ ßñç³å³ïÇó »õ ï»Õ³÷áË»É Ïï³íÇ íñ³¦£ ê³Ï³ÛÝ Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ ¿ áÕç ËݹÇñÁ« µ³ÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ ³Ñ³ ³Û¹ ³ÃáéÇ ³éûñÛ³Ý (ϳ٠»ñßÇÏÇ ³Ûë ÏïáñÇ« ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³Ýí³Í³ÍÏáóÇ Ï³Ù Éáõë³ÝϳñÇ ³Ûë ÏÇÝá³ëïÕÇ) µ³Õϳó³Í ¿ Ñ»Ýó Çñ ÏáÝï»ùëïÇó« »õ« Ù³ëݳíáñ³å»ë« µáÉáñ ѳٳÝÙ³Ý Ï³Ù ÙÇ ùÇã ï³ñµ»ñ ³ÃáéÝ»ñÇ ë»ñÇ³Ï³Ý ÏáÝï»ùëïÇó£ ²éûñ»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý Ù»ç£ Ø»Ïáõë³óÝ»Éáí ³ÃáéÁ Ïï³íÇ íñ³« »ë ½ñÏáõÙ »Ù ³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ³éûñ»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ½ñÏ»Éáí Ïï³íÁ ³éûñ»³Ï³Ý ³é³ñϳÛÇ µÝáõó·ñÇó (ÙÇÝã¹»é ³ÛÝ å»ïù ¿ áñ« ï»ë³µ³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« µ³ó³ñӳϳå»ë ÝÙ³ÝíÇ ³ÃáéÇ)£ ²Ñ³ ³Û¹ ÷³ÏáõÕáõ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ© ³ñí»ëïÁ ãÇ Ï³ñáÕ áã ÉáõÍí»É ³éûñÛ³ÛáõÙ (Ïï³í-³Ãáé)« áã ¿É áñë³É ³éûñ»³Ï³ÝÁ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ (³ÃáéÁ« áñÁ Ù»Ïáõë³óí³Í ¿ Ïï³íÇ íñ³` é»³É ³Ãáé ¿)£ Ü»ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ »õ ³Ý¹ñ³Ýó³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ³å»ë ³ÝÑݳñ »Ý` ¹ñ³Ýù ÙÇ»õÝáõÛÝ »ñ³½³ÝùÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ »Ý£ Æñ³Ï³Ýáõ٠ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ ¹ÇëÏáõñëÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ¿ å³ïϳÝáõÙ© ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý߳ݳíáñ»É ×Çßï ³ÛÝå»ë« ÇÝãå»ë ¹³ ³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³éûñÛ³ÛáõÙ« ³ÛëÇÝùÝ` Çñ»Ýó óùÝí³Í ϳñ·³íáñÙ³Ý Ù»ç« Ñ»Ýó ³é³ñϳÝÝ»ñÁ£ ØdzÛÝ ³Û¹ ë»ñÇ³Ï³Ý »õ ï³ñµ»ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ « áÕç Çñ»Ý Ý»ñѳïáõÏ ï»Ùåáñ³ÉáõÃÛ³Ùµ« Ùá¹³Ûáí ³½¹³ñ³ñí³Í »õ í³ñùÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ §³Ïïáõ³Éáñ»Ý¦ ÷³ëï»É ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ« Ùßï³å»ë ÇÝùÝ Çñ»Ý ³å³óáõóáÕ ÏñÏÝáÕ Å»ëïáõÙ« áñÁ ջϳí³ñíáõÙ ¿ ³ÝÝß³Ý Ñ³Ù³Ïó³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³Õáí« áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ýñ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝÇó ÇÝã-áñ ï³ñµ»ñ µ³Ý ÉÇݻɣ §ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ù»ù»Ý³ ÉÇݻɦ« - ³ë³ó ¾Ý¹Ç àõáñÑáÉÁ£ ÆѳñÏ»« ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ å³ñ³¹áùë³É ¿« µ³Ûó ³ñí»ëïÇ Ñ³Ù³ñ ãϳ ³é³í»É í³ï µ³Ý« ù³Ý ³ÛÝ Ï»óí³ÍùÁ« áñáõÙ ³ÛÝ Çñ»Ý Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý ¿ Ñéã³ÏáõÙ« ÇëÏ ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ãϳ ³í»ÉÇ Ù»Í ÏáÏ»ïáõÃÛáõÝ« ù³Ý ³ÛÝ« áñáõ٠ݳ Çñ»Ý ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ ë»ñÇ³Ï³Ý ³íïáÙ³ïǽÙÇ£ ²Û¹áõѳݹ»ñÓ« ³Û¹ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ áñáß³ÏÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇ »õ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ í»ñçݳϻï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ ¿« ³ÛëÇÝùÝ« ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ß-

ARA HOVSEPYAN

LAYING

³

92 MIXED TECHNIQUE

LAYING

³

92

MIXED TECHNIQUE

ARA HOVSEPYAN

LAYING MIXED TECHNIQUE ±


00_______

±

˳ñÑáí ·³ÛóÏÕí³Í ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÇ« áñÁ ÅËïáõÙ ¿ ³ÛÝ« ³Ûë ³ß˳ñÑÇ åá½ÇïÇíáõÃÛ³Ùµ ·³ÛóÏÕí³Í« áñÁ ݳ« å³ñ³¹áùë³É Ï»ñåáí« Ï³ñáÕ ¿ Áݹáõݻɫ ëáëÏ ÏñÏÝ»Éáí ÇÝùÝ Çñ»Ý Çñ ë»ñÇ³Ï³Ý µ»ÏÙ³Ý Ù»ç£ ²ß˳ñÑÝ Çñ ûµÛ»ÏïÇí ѳٳϳñ·í³ÍáõÃÛ³Ùµ »õ ³ñí»ëïÝ Çñ ëáõµÛ»ÏïÇí ѳٳϳñ·í³ÍáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÷á˳ݳÏíáõÙ »Ý£ лÝó ³Ûëï»Õ ¿ Ýñ³Ýó ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ£ (Æ ¹»å« ³Û¹ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ áã ÙdzÛÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³ñí»ëïÁ áñå»ë ë»ñdz« ³ÛÉ»õ ³ß˳ñÑÁ` áñå»ë §Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý¦ ³ß˳ñÑ£ ²ß˳ñÑÝ Çñáù áñ ¹³éÝáõÙ ¿ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý ÙdzÛÝ ëÏë³Í ³ÛÝ å³ÑÇó« »ñµ ³ÛÝ ³ÛÉ»õë ãÇ Ï³ñáÕ ÑÇß³ï³Ïí»É ³ÛÉ Ï»ñå« ù³Ý Ù»ù»Ý³µ³ñ)£ ºí ³Ûëï»Õ áÕç å³ñ½áõÃÛ³Ùµ ¹ñë»õáñíáõÙ ¿ ³ñí»ëïÇ ï»ÕÁ© ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ³ß˳ñÑÁ ëáëÏ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù»ñÓ³íáñáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ÑÇÙùÇ íñ³« áñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýß³·ñáõÙ ¿ Çñ ÇÝï»·ñ³ódzÛÇ §³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦£ ØdzÛÝ ³Û¹åÇëÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ ѳٳϳñ·í³Í ³ß˳ñÑÇ »õ Çñ ë»÷³Ï³Ý ÁÝóóùÇ Ù»ç ë»ñÇ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ³ñí»ëïÇ ÙÇç»õ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áñë³Éáõ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ Çñ³Ï³Ý ѳϳëáõÃÛáõÝÁ` ³Ù»Ýáõñ ë·³óíáÕ« áñÁ áÕµáõÙ »Ý Ñ»Ýó Çñ»Ýù ÝϳñÇãÝ»ñÁ« áñå»ë ÇÝã-áñ ÙÇ ×³Ï³ï³·Çñ« áñÁ ϳٻÝáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ÅËïáճϳÝáõÃÛáõÝ« ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝ« Ùßï³Ï³Ý ÇÝÝáí³ódz »õ ½³ñ·³óáõÙ« Çñ³Ï³Ýáõ٠ѳٳñÛ³ ÙÇßï »õ Ùdzݷ³ÙÇó Ý»ñ³éí³Í ³ß˳ñÑ« ÁݹáõÝí³Í« û·ï³·áñÍí³Í »õ ÇÝï»·ñ³óí³Í Ýñ³ÝáõÙ£ ä»ïù ¿ ÇÝù¹ ù»½ ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ ï³ë ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ« áñ ³ñí»ëïÝ ³ñ¹»Ý áãÇÝã ãÇ íÇ׳ñÏáõÙ` »Ã» ³ÛÝ ÁݹѳÝñ³å»ë »ñµ»õÇó» ϳñáÕ³ó»É ¿ ¹ñ³Ýáí ½µ³Õí»É£ ²åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ë»Ý۳ϳÛÇÝ« ݽáíùÁ` §ëå³éíáÕ¦£ ²Û¹ å³ï׳éáí ³Ù»Ý³É³íÁ ϳñáï³ËïÇ Ù³ëÇÝ Ùáé³Ý³ÉÝ ¿« ³Ý»ÍùÝ»ñÁ ã³÷³íáñ»ÉÁ« áñå»ë½Ç í»ñç³å»ë »Ýó¹ñ»ë« áñ` Çñ ë»÷³Ï³Ý ÇëÏáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÇ Ù»ç` ³ñí»ëïÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ« ϳñ·³íáñí»Éáí ýáñÙ³É ë³Ñٳݳ÷³ÏÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݫ ϳ½Ù³íáñí»Éáí ѳçáñ¹³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ÕáõÙ« ÇÝùÝ Çñ»Ýáí ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Çñ»Ý áñå»ë ³ÝÙÇç³µ³ñ ·Éáµ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç Ý»ñ³éí³Í« áñÁ Ýñ³ Ñ»ï í³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë« ÇÝãå»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÛÉ ÇñÇ Ï³Ù ³é³ñϳݻñÇ ËÙµÇ Ñ»ï£ ²Û¹ ÇÙ³ëïáí ųٳݳϳÏÇó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ÇѳñÏ»« ¹³ñÓ»É »Ý ³éûñÛ³ ³é³ñϳݻñ« ÝáõÛÝÇëÏ áõݻݳÉáí Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÏáÝÝáï³ódzݻñÇ µ»éÁ« Ýñ³Ýù áã ÙÇ ËݹÇñ ã»Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ßñç³å³ïÇ Ñ³Ù³ñ£ Øá¹»éÝÇëï³Ï³Ý ÝϳñÁ« åáå-³ñïÇ« ï³ßǽÙÇ ³µëïñ³ÏóÇáÝǽÙÇ á×áí ÝϳñÁ áãÝãÇ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ© ݳ ÙïÝáõÙ ¿ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ñϳݻñÇ ß³ñáõóÛÇÝ µ³ßËÙ³Ý Ë³ÕÇ Ù»ç (ųٳݳϳÏÇó ÇÝï»ñÇ»ñáõÙ) »õ« Ù»Ïݳϻï áõݻݳÉáí Ýϳñ³·ñí³Í ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áõÛùÁ« ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ ÙÇ Ýß³ÝÇó »õ å³ÑÇó ¹»åÇ ÙÛáõëÁ ÁÝÏ³Í ³ñ³ÝùáõÙ£ î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ »ñÏáõ ßÕóݻñÇ Ñ³ïáõÙ« ³ÛÝ« ÇÝãÁ Ý߳ݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÏáÕÙÝ ¿« áñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÇÝï»·ñ³ódzÛÇ »õ ëå³éÙ³Ý §×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý¦ å³ÑÝ ¿£ î»Õ³íáñí»Éáí Ï»ë׳Ù÷ÇÝ` ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý (·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý) ï»éáñǽÙÇ »õ ÷³ëï³óÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³ódzÛÇ ÙÇç»õ« ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÁ« µ³Ëí»Éáí ųٳݳϳÏÇó ³ß˳ñÑÇÝ« ¹³éÝáõÙ ¿ áã ³ÛÉ µ³Ý« ù³Ý ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ³ñí»ëï£ ²ÛÝ Ë³ÕáõÙ ¿ ³ß˳ñÑÇ Ñ»ï »õ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ³Û¹ ˳ÕÇÝ£ ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÁݹûñÇÝ³Ï»É Ë³ÕÁ« Ýϳñ³½³ñ¹»É« Ï»Õͻɫ ˳µ»É Ýñ³Ý« µ³Ûó »ñµ»ù ãÇ Ë³ËïÇ Ýñ³ ϳñ·Á« áñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ñí»ëïÇ ë»÷³Ï³Ý ϳñ·Ý ¿£ Ø»Ýù ³ÛÉ»õ�� ã»Ýù ѳݹÇåáõÙ µáõñÅáõ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ« áñÝ Çñ ѳí»Éáõñ¹³ÛÝáõÃÛ³Ùµ óáõó³¹ñáõÙ ¿ñ ¿³ÏÝ»ñ »õ ³é³ñϳݻñ« áñáÝù ѳßïí»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó å³ïÏ»ñÇ Ñ»ï (³Ù»Ý ÙÇ ýÇ·áõñ³ïÇí ³ñí»ëï ÏñáõÙ ¿ Çñ Ù»ç ³Û¹ ѳßï»óÙ³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ)£ ijٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïáõÙ« áñÝ ³ÝѳݹáõñÅáÕ³Ï³Ý ¿ ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ý¹»å« ç³ÝáõÙ ¿ Çñ å³ïÏ»ñÇ Ñ»ï ѳßïí»É ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ© Ñ»Ýó ¹ñ³ ³í»ÉóáõÏÁ, Ý»ñ³éÝí³Í ·³ÕïÝÇ ë»ñdzϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç« »õ Çñ Ù³ñï³Ññ³í»ñáõÙ, »õ Çñ ݳѳÝçáõÙ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ ѳٳÝÙ³Ýáñ»Ý Ýϳñ³½³ñ¹»Éáõ µáÉáñ ÙݳóÛ³É ³é³ñϳݻñÇ ë»ñdzϳÝáõÃÛáõÝÁ »õ ³é³í»É áõ ³é³í»É ÇÝï»·ñ³óíáÕ ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³ÍáõÃÛáõÝÁ£

Ä³Ý ´á¹ñÇÛ³ñ /Jean Baudrillard/¥ÍÝí. 1929 Ã.¤ – ýñ³ÝëdzóÇ ëáóÇáÉá· »õ ÷ÇÉÇëá÷³, ÙÇ ß³ñù ·ñù»ñÇ »õ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏ: Z

F

H

K

M

X

G

93

³

_______ _______ _______ ´áÛëÁ ³í»É³óñ»ó - §Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ϳ- _______ ______ ñáÕ ¿ ÝϳñÇã ÉÇݻɦ: ê³, ÇѳñÏ», _ _______ ëË³É Ñ³ëϳóí»ó: л勉ÝùÁ` áãÝãÇó _______ ______ ·³Õ³÷³ñ ãáõÝ»óáÕ, µ³Ûó ëï»Õͳ·áñÍáÕ _ _______ ³ÙµáË: ÆÝãá±õ Ýϳñ ·Ý»É, »Ã» ϳñáÕ 01_______ _______ »Ù ÇÝùë Ýϳñ»É, 㿱 áñ áõëáõÙ å»ïù ã¿: _______ _______ Þ³ï »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ å»ïù ã¿, áñå»ë½Ç _ ______ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, û ÇÝãù³Ý ¿ ßáõÏ³Ý Éóí³Í _______ _______ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³ñ»õÙïÛ³Ý §ÝϳñÇãÝ»ñáí¦: _______ ØÇ ûñ ³Ûó»É»óÇ Ø³ÝÑ»ÛÙáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÇ _______ _______ ѳÛïÝÇ ·³É»ñ»³, áñï»Õ ó³ÝϳÝáõÙ ¿Ç 02_______ ______ ÝϳñÝ»ñë óáõó³¹ñ»É: ¶³É»ñÇëïÁ ѳ۳ó- _ _______ ùÁ Ý»ï»Éáí ãáñë ÏáÕÙÁ ¹³ñëí³Í Ýϳñ- _______ ______ Ý»ñÇÝ` µ³ó³Ï³Ýã»ó.-§ºë ã·Çï»Ù, û _ _______ _______ ³Ûë ³ÙµáÕç ù³ùÁ /µ³é³óÇáñ»Ý/ ÇÝã _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ³Ý»É¦: ÆëÏ Ç±Ýã ³ÝÇ Ë»Õ× ëáódzÉÇë- _______ _______ ï³Ï³Ý ÝϳñÇãÁ, áñ ³éѳë³ñ³Ï áã Ù»- _______ ÏÇÝ å»ïù ã¿: ºÃ» ϳñÍáõÙ ¿, û ÉÇ- 05_______ _______ ½»Éáí ÙÇ µ³ÝÇ ÏѳëÝÇ, ³å³ ÉǽáÕÝ»- _______ _______ ñÇ µ³Ý³ÏÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ µ³í³Ï³ÝÇó ³í»- _ ______ ÉÇ ¿, ³Û¹ù³Ý Éǽ»Éáõ ¿É ٳϻñ»ë ãϳ: _______ _______ гٳñÓ³Ïáñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ³Ûëûñ _______ ßáõÏ³Ý »õ ÇÝëïÇïáõódzݻñÝ »Ý Ý»ñßÝãáõÙ _______ _______ »õ áã û ·³Õ³÷³ñÁ: ê³ ¿ ßáõÏ³Ý ÷Ýï- 06_______ ______ ñáÕ ÉáÛ³É ÝϳñãáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÁ:²ñí»ë- _ _______ ïÇó ½ñÏí³Í ³ñí»ëï, ÇÝãå»ë ³Ûëï»Õ _______ _______ ³ëáõÙ »Ý: ØÇ ûñ ÙÇ µ³Ý ëË³É áõÕáí ¿ _______ ______ ·Ý³ó»É, å³ñáÝ ÎáõÉÇÏ, ÃáÕ ³Û¹ ë˳ÉÁ _ _______ áõÕÕ»ÉÁ Ó»ñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ÉÇÝÇ: ºÕ»ù ÙÇ _______ ______ ùÇã Ñ»ñáë: ºí ³Û¹ Ñá·»õáñ ³Ý³å³ïÁ 07_ _______ _______ èáõë³ëï³ÝáõÙ á±õ٠ѳٳñ ¿: _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ ·³·ÇÏ µ³µ³Û³Ý /gagik babayan/¥ÍÝí. 1962 Ã.¤ – Ñ³Û _______ ÝϳñÇã, ³åñ»É ¿ »ñ»õ³ÝáõÙ, ³åñáõÙ »õ_______ _______ ëï»Õͳ·áñÍáõÙ ¿ ·»ñÙ³ÝdzÛáõÙ _______ _______ _______ 00_______

07.06.04 г۹»Éµ»ñ·

³

93


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ÜϳñÇã, ù³Ý¹³Ï³·áñÍ: ÌÝí»É ¿ ________ ________ ºñ»õ³ÝáõÙ 1954Ã.-ÇÝ: î³ëÝ»ñÏáõ ï³________10 ________ ñ»Ï³ÝáõÙ ·³ÕÃáõÙ ¿ ´»ÛñáõÃ, ÇëÏ ________ ùë³Ý ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, ÐéáÙÇ ¶»Õ³ñí»ëïÇ ________ ________ ²Ï³¹»ÙdzÛáõÙ ëáíáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ________ ________ Ù»ÏÝáõÙ ¿ Æï³Édz, áõñ áõëáõÙݳëÇñáõÙ ________ ¿ áñÙݳÝϳñãáõÃÛáõÝ: ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ ________ ________ ѳ׳ËáõÙ ¿ ê³Ý æ³ÏáÙáÛÇ ³ñí»ëïÇ ________20 ¹åñáóÁ: ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ “enigma”/acciaio inox/1,36x1,50x4,00/2001 ________ palermo/palazzo di giustizia ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

±

I

³

94

Ñ»ÝñÇÏ­å»ïñáëÛ³Ý

I ³

...ä»ïñáë»³Ý ÏÁ ËáñßÇ Ë×áÕáõÙ¿Ý áõ Ýϳñã³Ï³Ý ï³ññ»ñáõ ³é³ïáõûݿÝ, ÇÝãå¿ë ÏÁ Ëáõë³÷Ç ÷³ÛÉáõÝ, ³Ïݳѳ×áÛ, §³ÏݳÛÇݦ ³ñáõ»ëï¿Ý - ³õ»ÉÇ ÙûïÇÏÝ ¿ Ù»ñûñ»³Û ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ, ×»åáõÕÇÝ»ñáõ ù³ñï¿ëÇÝ, Ù»ÃñûÝ»ñáõ »õ Áݹ۳ï³Ï»³Û ·Ý³óùÝ»ñáõ ѳݷáÛóÝ»ñáõÝ: ...ä»ïñá뻳ÝÇ É³µÇõñÇÝÃáëÁ Ï’³ñӳݳ·ñáõÇ »õ ³Ûëï»Õ »õ ³ã` ݳËݳ¹³ñ»³Ý ÙÇÃáëÇÝ Ï³Ù ì»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç É³µÇõñÇÝû³Ý å³ñ�ݻñáõ µ³õÇÕÝ»ñáõÝ Ù¿ç: /·ñÇ·áñ åÉﻳÝ/§Û³é³ç¦

94


±

//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//¿ëë»//

í³ñ¹³Ý­ý»ñ»ß»ÃÛ³Ý / ³ñÙï³ÝÇ ³í³Ý³ÏÝ»ñÁ ¿ëë»

I

§²Ý·ÉdzϳÝ. üñ³Ýë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»ïë ³ñï»ñÁ, ³Û·ÇÝ»ñÁ ï³ñÇ: ´³É½³ÏÁ, üÉáµ»ñÁ Çñ»Ýó µÝ³í ã·³ó³Í, ÇÙ ï³Ý»É»ë »ïùÁ ³É ³Ý·³Ù ÙÁÝ ³É »ñµ»ù ã»ñóÉÇù ï»Õ»ñÁ, ÇÙ ³Û·ÇÝ»ñáõë Ù»ç åïïóáõóÇ: ºí ³ãù»ñë É»óáõóÇ µáÉáñ ï»ë³ÍÝ»ñáíë, ½áñ ·ñ»óÇ Ï³Ù åÇïÇ ·ñ»Ù¦, -³ëáõÙ ¿ гÏáµ ØÝÓáõñÇÝ, áí ³Ñ³ å³ïÏ»ñ³ÝáõÙ ¿ Ù»½ Çñ ç³Ñ»ÉáõÃÛ³Ý ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáõÙ` ·ÛáõÕ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ` ØáÉɳ ¾áÙ»ñÇó ·Ýí³Í ³í³Ý³ÏÇ íñ³. ³Ù»Ý ÇÝãÇó í³Ë»óáÕ ÙÇ ¿ß` ï³ßïÇÏÝ»ñÇó, (²ñÙï³ÝáõÙ ÏñdzݻñÇÝ ï³ßïÇÏ ¿ÇÝ ³ëáõÙ): γùíáõÏÇ ù³ñÇó, Ó³ÛÝ»ñÇó, ëïí»ñÝ»ñÇó, ٳݳí³Ý¹` ³ÕµÛáõñÇ Ù»ç Çñ å³ïÏ»ñÇó. ųٻñáí ³Ñ³ »ïáõ»ï ¿ ³ÝáõÙ çñÇ Ùáï, ÇëÏ Ñ»ÍÛ³ÉÁ ãÇ ÝϳïáõÙ, ÏɳÝí³Í ϳñ¹áõÙ ¿` §Ã» Ï»ñóñ, û Ïϳñ¹³ñ¦: ÆëÏ Ñ»ïá Çñ ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ»ùdzÃÝ»ñÇ, å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ »õ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ Ù»ç Ð.ØÝÓáõñÇÝ ãÙáé³ó³í ݳ»õ ØáÉɳ ¾áÙ»ñÇ ¾ßÇÝ, áñÇó ¿É ϳٻÝáõÙ »Ýù ëÏë»É ²ñÙï³ÝÇ ³í³-

ØÇ ÏáÕÙÇó ëáõñµ ϻݹ³ÝÇ` å³ßï³ÙáõÝùÇ ³é³ñϳ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý, ³Ý·ÇïáõÃÛ³Ý...»õ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹»ÙáÏñ³ïdzÛÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß:

H

K

M

X

G

95

³

é

³ ¿

» ñ ³

í

í

F

Ý ó

³í³Ý³ÏÝ»ñÇ ßù»ñà /donkey fire/ 1. Ù³Ýñ³Ýϳñã³Ï³Ý /ÑÇÝ-ѳÛϳϳÝ/ 2. Ù. ë³ñÛ³Ý³Ï³Ý 3. Ñ. ÏáçáÛ³Ý³Ï³Ý 4. ³. Ñáíë»÷۳ݳϳÝ

³

95

É á õ ë ³ ñ Ç Ý Ï

Z

³

³

ݳÏÝ»ñÇ Ë³éݳ·Ý³ó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: §ÆÙ »ñÏñÇë Ù»ç ë³ÛÉ ãϳñ: Ø»ñÇÝÁ ¿ß ¿ñ, ë³ÛÉÇ ï»Õ Ù»Ýù ¿ß Ï·áñͳͻÇÝù: ²ïáñ ³É å³ï׳éÁ ³ÛÝ ¿ñ, áñ Ù»ñ ³Ù»Ý ÏáÕÙ É»é áõ Óáñ ¿ñ, ¹³ßï ãáõÝ»ÇÝù, ·ÛáõÕÇÝ Ã» ³ñï»ñáõÝ ×³Ùµ³Ý»ñ»Ý ë³ÛÉ ã¿ñ Ïñݳñ ÇçÝ»É ³Û¹ ï»Õ»ñ»Ý. ¿ßÁ ÙdzÛÝ ÏѳñÙ³ñ»ñ Ù»ñ ׳ٵ³Ý»ñáõÝ, Ù»Ï ÙÁÝ ³É çáñÇݦ: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù` â³ñ»ÝóÇ ³ë³Í §»ñϳñ³Ï³Ýç ù»éÇݦ »õ §·ñ³ëï ³åÇݦ ³é³çÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ ¿ñ, áñ ï³ñí³ µáÉáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ áõ ûñ»ñÇÝ ÑÉáõ ѳٳéáõÃÛ³Ùµ ÏñáõÙ ¿ñ ³ñÙï³ÝóÇÝ»ñÇ ³éïÝÇÝ, ÁÝóóÇÏ Ñá·ë»ñÝ áõ ã³ñù³ß ³ß˳ï³ÝùÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» äÉáõï³ñùáëÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí »ñµ»õ¿ ·ñíÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ½áõ·³ÏßÇéù, ³í³Ý³ÏÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÁ ûñ»õë ëÏëíÇ ³Ûë ïáÕ»ñÇó. §¾ßÁ á`ã »½Ç ÏÝÙ³ÝÇ, áã Ïáíáõ, áã çáñÇÇ, áã ÓÇÇ: º½Á ï»Õ ÙÁ ϳݷ ã³éÝ»ñ: ºÃ» ÃáÕáõë` û Ïáõï», û Ï»ñó, ³Ý¹³¹³ñ ϳé³ç³Ý³, ÙÇßï ¹»åÇ É»é, ¹»åÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ: ÎáíÝ ³É áõï»Éáí Ïù³É»: æáñÇÝ Ë³éݳÍÇÝ ¿, ¹»· ¿, ã³ñ ¿, ³Ýíëï³Ñ»ÉÇ ¿, Çñ ïÇñáçÝ ³Ý·³Ù ϳñӳϻ áõ ÏÏáñáëíÇ, ã»ë Ïñݳñ áñáᯐ áõñ »õ á±ñ¹Ç: ÒÇÝ ß³ï³Ï»ñ ã¿, ùÇã ϳñ³ÍÇ: ÒÇ·, »ñϳÛÝ, ³ñͳÃÛ³ ÑÝãÛáõÝÝ»ñáí ÏËñËÝç³ Ñ»é³íáñ ÑáñǽáÝÝ»ñáõÝ, ëå³ë»Éáí, áñ å³ï³ë˳ÝíÇÝ: ÆëÏ ¿ßÁ ë³Ï³í³å»ï ¿ áõ ͳÝñ³µ³ñá, ãÇ Ñ»é³Ý³ñ, ÙÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ Ï³ñ³ÍÇ Çñ »Õ³Í ï»ÕÇÝ íñ³: ºñµ Ïßï³Ý³, Çñ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³Ï³ÝçÝ»ñÁ Ïϳ˻, ³ãù»ñÁ Ï·áó»: âÇ ùݳݳñ, ÏËáϳ Çñ ·»ñáõÃÛ³Ý, Çñ ׳ϳﳷñÇ íñ³¦(§Ø³ÕÇϳÝó ¿ßÁ¦): ¾ßÝ, ÇѳñÏ», ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇó ¿, ²ñÙï³ÝÇ ³Ù»Ý³å³ÛÍ³é §Ñ»ñáëÝ»ñÇó¦ Ù»ÏÁ: ºí ³Ñ³ ݳ»õ ÷áÕáóÝ»ñÝ áõ µ³Ï»ñÁ, áñáÝóáí ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñÙï³ÝÇ ³í³Ý³ÏÝ»ñÁ` سÕÇϳÝó ÷áÕáóÁ, êáõñµ ÂáñáëÁ, ÂáõÙ³ë»Ýó µ³ÏÁ, Îáã»Ýó, Îáñç³Û»Ýó ÷áÕáóÝ»ñÁ, áñáí ³Ñ³ Ýáñ»Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ гÏáµ ØÝÓáõñÇÝ` ØáÉɳ ¾áÙ»ñÇ Ï³Ù ÙÇ ³ÛÉ ³í³Ý³ÏÇ íñ³ µ³½Ù³Í. §²ëÇ³Ý ¿ñ, ²ñ»õ»ÉùÁ, »õ »ë ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹, ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñáõë ÙÇÝã»õ Ù³½»ñáõë ͳÛñ»ñÁ éáÙ³ÝïÇÏ, ³í³Ý³ÏÇë íñ³ Ýëï³Í, ã·Çï»Ç ÇÝã ³Ý»Ç óÝÍáõûݻë¦: ºí ³Ñ³, å³ïÙí³ÍùÇó-å³ïÙí³Íù ÑÛáõëíáÕ ³í³Ý³ÏÇ Ï»ñå³ñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý` Çñ í³ñùáí, ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ѳٳéáõÃÛ³Ùµ, Ñ»½áõÃÛ³Ùµ »õ §ëïáÇÏÛ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ¦: ²í³Ý³ÏÁ íëï³Ñ»ÉÇ û·Ý³Ï³Ý ¿, áñ ÙÇßï ·Çï» §Çñ »ñóÉÇù ÏáÕÙÁ¦ »õ ϳñáÕ ¿ Çñ áõÅ³Ñ³ï »õ ùݳï ïÇñáçÁ ïáõÝ Ñ³ëóÝ»É (§²ñÙï³Ý¦, §øáõÝ·Éáõ˦): гÏáµ ØÝÓáõñÇÝ Çñ ѳٻñÏñ³óÇÝ»ñÇ ½·³ó³Í ëÇñáí áõ ³ÏݳͳÝùáí ¿ å³ïÏ»ñ»É ³í³Ý³ÏÇÝ, áñ ˳ݹ³Õ³ï³Ýù ¿ å³ñ·»õáõÙ. §¾ß»ñÁ ß³ï ϳËáñÅÇÝ ÷áõß»Ý áõ ÏáÃÇÝù»Ý` ³ÛëÇÝùÝ` ѳñ¹ÇÝ Ï³ñÍñ, ãÙ³ÝñíáÕ Ù³ë»Ý: öáõßÁ ß³ï ÏëÇñ»Ý, ٳݳí³Ý¹ µ³ñÓñ óáÕáõÝáí ϳñÙÇñϳåáõÛï-Ù³ÝÇ߳ϳ·áõÛÝ Ï³é»ñÁ: Ø»Ýù Ù³ïÝ»ñÇë ³Ý·³Ù Ïí³ËݳÝù ¹åóݻɻ, Ï˳ÛÃíÇÝ, ³ÝáÝù Ë»ÝÃÇ å»ë ³Ýѳ·áñ»Ý Ïáõï»Ý, Ç~Ýã ùÝùßáõÃÛáõÝáí, ÇÝã Ó»õáí áõ ³ñí»ëïáí` ÏÑdzݳù: ²ë»ÕÇ ã³÷ »ñϳñ áõ ëáõñ ÷áõß»ñ»Ý Ù»ÏÁ ãÇ ÙïÝ»ñ Çñ»Ýó ÉÇÝïÁ, É»½áõÝ, ùÇÙùÁ ϳ٠ßñ-


ûÉ»ÛÝÇÏáíÇ ×³Ý×Á ß³ï ÙáïÇÏÇó

________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

ÝÇÏáÉ³Û ûÉ»ÛÝÇÏáí ׳Ý×Á ³ßáï ˳ã³ïñÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ ØÇ ×³Ý× ëÇñ»óÇ »ë Ë»ÝÃÇ ÝÙ³Ý, ÆÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, í³Õáõó ¿ñ, ó³íáù, ºñµ ç³Ñ»É ¿Ç, ³ÝÑá· áõ ³Ýµ³Ý, ºñµ ç³Ñ»É ¿Ç, ³Ýµ³Ý áõ ³ÝÑá·: ÈÇÝáõÙ ¿ñ` ٻݳÏ, Ù³Ýñ³¹Çï³Ïáí, ÂéãݳÏÇë ¿Ç ë»õ»éÛ³É ½ÝÝáõÙ, ²Û¹ ³ãÇÏÝ»ñÁ, ³Û¹ ׳ϳïÁ Ïáñ... лïá, ÇÝùë ÇÝÓ` Éáõé í»ñ³Ý³ÛáõÙ: ²Û¹å»ë ݳÛáõÙ »Ù áõ ï»ëÝáõ٠ѳÝϳñÍ, àñ »ñÏáõ Ï»ëÝ »Ýù Ù»Ýù ÝáõÛÝ ËÝÓáñÇ, àñ ëÇñ³ïáãáñ ¿, ÇÝÓ ¿ ÝíÇñí³Í Ø»ï³ùë³Ã»õÇÏ ÇÙ Ùï»ñÙáõÑÇÝ: ºñµ ûõ³ÍáõÙ ¿ñ, ßáõñçë åïïíáõÙ, ¼³ñÏíáõÙ ³å³ÏáõÝ, áõ Ñ»ïë ËáëáõÙ, гٵáõñáõÙ ¿Ç áõ ·ÇñÏë ³éÝáõÙ ºí ųٳݳÏë ¿ñ ³ÝÝϳï ÑáëáõÙ: ´³Ûó »ñ³½Ç å»ë ï³ñÇÝ»ñÝ ³Ýó³Ý, ØdzÛÝ ³Ëï³µ»ñ å³ñëÝ ¿ ÇÝÓ ÑÇßáõÙ, àñ µ»ñáõÙ ¿ ÇÝÓ ÉáÏ ÙáñÙáù áõ ó³í àí Ë»Õ× ÑÇí³Ý¹Çë ¹³éÝáñ»Ý Ù³ßáõÙ: ºí í³Õáõó ³ñ¹»Ý ³ÛÉ»õë ³ÛÝ ã»Ù, ºí ׳Ý×ë ãϳ, áñ ëñ÷Ç í»ñù ¿, ºí ϳñáï³Ó³ÛÝ áñù³Ý ¿É ϳÝã»Ù, ¾É ã»Ù Éë»Éáõ ï½½áóÝ áõ »ñ·Á: ºí ³Ýó³Í ÑáõßÝ ¿ Ñá·Çë ϻջùáõÙ, ÆÝÓ ÉǽáÕ ûÓÝ ¿ ëñïÇë ÙdzÏÁ. ¸³ï³ñÏ, ³Ý³Ùáù, ³ÝѳÛï ¿, Ñ»éáõ... ú~, ׳Ý×, ÃéãÝ³Ï ÇÙ, ³Õ³íÝÛ³Ïë, û~:

³

96

ÃáõÝùÁ, »ñµ»ù ï»Õ ÙÁ ã³ñÛáõÝ»ñ: ÎáÃÇÝù ³É ÝáõÛÝù³Ý ÏëÇñ»Ý: γٻñáõÝ Ï³ÛÍù³ñ»ñÁ ѳ½³ñÝ»ñáí íñ³Û»Ý ³Ýó³Í áõ ãÏñó³Í ÷ßñ³Í` ѳñ¹»ñáõÝ ³ï ѳݷáõÛóÝ»ñÁ ³Ïé³Ý��ñáí ³Ý³ÝÏ ß³Õ»óÝ»Éáí áõ ³Õ³Éáí Ïáõï»Ý, áñ ϳåßÇë: Þ³ï Ùáï»Ý³ë áõ Çñ»Ýó ͳٻÉáõÝ Ñ»ï»õ»ÉÇë, ù»½ Ï÷³ËóÝ»Ý Çñ»Ýó ùÇûñÁ óé³Í ÷áßÇÝ»ñÁ ù»½Ç ÷éÃϳóÝ»ñáí¦ (§ÎéáõÝÏ áõ±ëïÇ Ïáõ·³ë¦, §Ø³ÕÇϳÝó ¿ßÁ¦): ¾ßÁ, áñ Ý»ñáÕ³Ùï³µ³ñ ݳÛáõÙ ¿ Çñ ïÇñáç áã Ù³ñ¹³í³Û»É ³ñ³ñùÝ»ñÇÝ (§æñѻջզ), ·Çï» ËáñÑ»É, ÙïÙï³É (§´³ñÇ ÉáõÛë, سñ·³ñ ³Õ³¦), áñ §ãÉë»É ÏÓ»õ³óÝ», ϵ³Ý³ Çñ ³ãù»ñÁ, áñå»ë û ѳÝó³íáñ ³ÝÙ»Õ ¿ ÁëíÇɦ (§Ø³ÕÇϳÝó ¿ßÁ¦) »õ, í»ñç³å»ë, áñ ͳÝñ³µ³ñá ¿, ë³Ï³í³å»ï »õ ѳí³ï³ñÇÙ, ½áѳµ»ñíáÕ »õ ѳñ³½³ï (§øáõÝ·Éáõ˦)` ëïáÇÏÛ³Ý Ï»óí³Íùáí: ¾ßÝ ¿ñ, áñ ù³Õ³ùÇó-ù³Õ³ù, ·ÛáõÕÇó-·ÛáõÕ ÏñáõÙ ¿ñ ·ÛáõÕ³óáõ µ»éÝ»ñÁ, É»éÝ»ñÇó µ»ñáõÙ ¿ñ ËáïÁ, ³ñï»ñÇó`ËáõñÓ»ñÁ, ³ßݳÝÁ ·ÝáõÙ §Ï³ñÙÇñ ϳå³Ý¦, É»éÝ»ñÁ` ÷³Ûï µ»ñ»Éáõ, ³Ùé³ÝÁ` ϳí³Ù³ÝÝ»ñáí, ³ñïíáñÇÝ Ã³Ý, óݳåáõñ, ϳ٠áëå áõ ÉáõµÇ³ ï³ÝáõÙ, §²Õã½³½³Û»Ý`¦ Ù»Õñ, §êÇٳۻݦ ÏáõÅ»ñáí ³Õçáõñ µ»ñáõÙ, ÓÙé³ÝÁ`§Ø³Ù³ë³ÉÇó¦ çáõñ ÏñáõÙ »õ ³ÛÉÝ: §²Ù»Ý ûñí³ å»ë ³éïáõÝ Ï³ÝáõË ÞÇñÇÝÁ ¹áõéÁ µ³ó³í áõ ¹áõñë »É³í, É»éÁ »ñóÉáõ, í³é»É³÷³Ûï µ»ñ»Éáõ ѳٳñ: ¸áõñëÁ, ÷áÕáóÇ å³ïÇÝ Ï³åí³Í ¿ñ ¿ßÁ, áñ ·ÉáõËÁ Ï³Ë³Í ÏÙñ³÷»ñ: ÆÝùÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ѳݹÇå³Í ³Ù»Ý ³é³ñϳÛÇ Ñ»ï Ëáë»Éáõ ëáíáñáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáí, Ùáï»ó³í ÇßáõÝ áõ Áë³í µ³ñÓñ Ó³ÛÝáí áõ ·áñáíáí. -ÐÁ: â»ñóÝù® ºñóÝù, »ñóÝù: ²Ï³ÝçÝ»ñǹ ÙÇ ³Û¹å»ë ϳ˻ñ, ³ãù»ñ¹ µ³ó, áñ »ñóÝù…ÑÇÙ³ åÇïÇ µ³ÝÇÝù, áñ ÓÙ»éÝ ³É áõï»Ýù…å³åë…áñ ã»ñóÝù, ãµ»ñ»Ýù, í³ÕÁ ÓÙ»é áñ ·³, åáõ` áñ ÁÝ» ù³ÙÇÝ, á±í Ù»½Ç ÷³Ûï Ïáõï³:²ë ·áñÍÁ »ë áõ ¹áõÝ åÇïÇ ÁÝ»Ýù¦ (§´³ñÇ ÉáõÛë, سñ·³ñ ³Õ³¦): ÞÇñÇÝÇÝ »õ Çñ ¿ßÇÝ Ù»Ýù ѳݹÇåáõÙ »Ýù §êáõñµ ¶»õáñ·¦, ÇëÏ ¿ßÇ Ï³ñáïÇó ³é³ç³ó³Í Ùï³Ñá·áõÃÛ³ÝÝ áõ ÷ÝïñïáõùÇÝ` §Ø³ÕÇϳÝó ¿ßÁ¦ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ: º·Çåï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³ÝϳñÝ»ñáõÙ ³í³Ý³ÏÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ø.³. ¹»é»õë 4-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ØÇ ÏáÕÙÇó`ëáõñµ ϻݹ³ÝÇ, ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, å³ßï³ÙáõÝùÇ ³é³ñϳ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý, ³Ý·ÇïáõÃÛ³Ý, ѳٳéáõÃÛ³Ý, ÑáÕ³ÏÇåáõÃÛ³Ý, ³ï»ÉáõÃÛ³Ý, µéÝáõÃÛ³Ý, ³ÝÇÝùݳëÇñáõÃÛ³Ý, í³í³ßáïáõÃÛ³Ý »õ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹»ÙáÏñ³ïdzÛÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß: سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ñ»ñ Ç í»ñ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É áã ÙdzÛÝ ³Ûɳ½³Ý ³í³Ý³ÏÝ»ñáí, ³ÛÉ»õ` ³í³Ý³Ï³å³ßïáõÃÛ³Ùµ: ´áõ¹¹Ç½ÙÇ Ù»ç` ׷ݳϻóáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ñ, ÑÇÝ Ññ»³Ý»ñÇ Ùáï` ˳ճÕáõÃÛ³Ý »õ ÷ñÏáõÃÛ³Ý: ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ` ³ñ»·³ÏݳÛÇÝ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ´³µ»ÉáÝáõÙ ³í³Ý³ÏÇ Ï»ñå³ñ³Ýùáí ¿ñ å³ïÏ»ñíáõÙ ÜÇÝǵ ã³ëïí³ÍÁ: ÐÇÝ »µñ³Û³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃáõÙ ³í³Ý³ÏÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ áñå»ë ó·³íáñÝ»ñÇ, Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇ, ¹³ï³íáñÝ»ñÇ ëñµ³½³Ý ϻݹ³ÝÇ, íϳ` ´³Õ³³ÙÇ ¿ßÁ (ï»`ë` ÐÇÝ Îï³Ï³ñ³Ý, ·ÉáõË Æ´): ²í³Ý³ÏÇ Ï³ßíÇó å³ïñ³ëïí³Í ·áïÇáí å³ïÅáõÙ ¿ÇÝ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÝ»ñÇÝ: Æ í»ñçá, øñÇëïáë Ùï³í ºñáõë³Õ»Ù` ³í³Ý³ÏÇ íñ³ µ³½Ù³Í (ï»`ë` Ì»ñáõÝÇ Ù³Ýñ³ÝϳñÁ, áñï»Õ ³í³Ý³ÏÇ ·É˳í»ñ»õáõÙ ·ñí³Í ¿` ¿ß): ÐÝáõÙ ³í³Ý³ÏÁ ëñµ³½³Ý ϻݹ³ÝÇ ¿ñ ݳ»õ ³ÛÉ ³í³Ý¹áõÛÃáõÙ, ûñÇݳÏ`÷ÛáõÝÇÏ»óÇÝ»ñÇ »õ ÷éÛáõ·Ç³óÇÝ»ñÇ Ùáï: سÑÙ»¹³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃáõÙ ³í³Ý³ÏÁ »ñÏÝùÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: âÇÝ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃáõÙ ³í³Ý³ÏÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³ñß³íáñ¹ ¿: ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃáõÙ` ÑÇß»Ýù ³ßíÇÝÝ»ñÇ ï³ñ³Í ѳÕóݳÏÁ ³í³Ý³ÏÇ Ï³Ù ³í³Ý³Ï³ó ßÝáñÑÇí, êáõñÛ³ÛÇ »õ êáÙ³ÛÇ Ñ³ñë³ÝÇùÇÝ: гÛïÝÇ »Ý ³í³Ý³ÏÇ Í³·Ù³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ»ùdzÃÝ»ñÁ (ûñÇݳÏ` ³ÉÃ³Û³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÇ Ùáï): ²í³Ý³ÏÁ ݳ»õ ³é³ÏÝ»ñÇ ·É˳íáñ Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ (º½áíåáëÇ, ´Ç¹å³ÛÇ, àÕáÙådzÝáëÇ, ØËÇóñ ¶áßÇ, ì³ñ¹³Ý ²Û·»Ïóáõ, ÇÝãå»ë ݳ»õ` µÛáõñ ³½·³ó ³Ý·Çñ µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý »õ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç): Ðݳñ³íáñ ã¿ Ùï³µ»ñ»É ³Ù»Ý³ÛÝ §³åáÉá·Ý»ñÁ¦, §ý³µÉÇáÝ»ñÁ¦, §µ»ëïdzñÇáõÙÝ»ñÁ¦, áñáÝó ·É˳íáñ Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ³í³Ý³ÏÁ: ¸³éݳÝù ³í³Ý³Ï³ó »ñϳÏÇ µÝáõÛÃÇÝ: гí³Ý³µ³ñ ÑÇßáõÙ »ù ²åáÉáÝÇ »õ ä³ÝÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ٻݳٳñïÁ, áñÇó Ñ»ïá ѳÕóݳÏÁ ÷éÛáõ·Ç³óÇ ³ñù³ Øǹ³ëÁ ßÝáñÑ»ó ä³ÝÇÝ, ³å³` ²åáÉáÝÝ, Ç å³ïÇÅ Øǹ³ëÇ, å³ñ·»õ»ó Ýñ³Ý §ù»éáõ¦ ³Ï³ÝçÝ»ñÁ (ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß` ÇÝã-ÇÝã ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáõÙ, ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß` µ³½áõÙ ³ÛÉ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáõÙ): ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù` ÙÇ ÏáÕÙÇó+ + + + + + ѳïϳÝÇßÝ»ñ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó`- - - - - - - : ¸áëïá»õëÏáõ ¶áÉÛ³¹ÏÇÝÇÝ Ùï³µ»ñ»Éáí` §´»ëïdzñÇáõÙÁ¦ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳÉñ»É ³í³Ý³ÏÇ

³

96


00_______

± Ù³ñïÇñáë­ë³ñ۳ݭ/ ËáñÑáõñ¹ »ñÏíáõÃÛ³Ý ùÝݳËáõÛ½ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ ÏÏáãíÇ` ³í³Ý³Ï, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÁ` ¿ß: äÇïÇ ÑdzóÙáõÝùáí ѳí»É»Ù, áñ ³Ûë ³éáõÙáí` ²ñÙï³ÝÇ ³í³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç §¿ß¦ ãϳñ, ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ µÛáõñå³ïÇÏ ³í»ÉÇ ¿ßáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ, ù³Ý áñ»õ¿ ³Ûɳ½·Ç ¿ß (ÑÇßÇñ â³ñ»ÝóÇ §·ñ³ëï ³åÇݦ): ²Ñ³ Ýáñ»Ý ØÝÓáõñÇÝ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ` üÉáµ»ñÇ ûñ³·ñ»ñÝ ÁÝûñó»ÉÇë, »õ ØáÉɳ ¾áÙ»ñÇ ¿ßÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý ѳϳé³Ï áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¿ñ ·ÝáõÙ, ù³Ý½Ç ÝáõÛÝÇëÏ í³Ë»ó»É ¿ñ ѳñëÝáõÏÝ»ñÇ å»ë Ï»ó³Í µ³ÙµáõëÇÏÝ»ñÇ ·áõÛÝÇó: Æ í»ñçá` ѳë³í: ²ñï»ñÇ Ù»ç Ï³Ý·Ý³Í É³ÛÝ ³ãáõÏÝ»ñáí ïÕ³ù »õ ØÝÓáõñÇÝ, áñ ³Ñ³ ¿ßÇó Çç³í »õ ëÏë»ó µ³Ý³É Çñ §Ý»ñùÇÝ ¹³ßï³ÝϳñÝ»ñÁ. §ú¯, ¹³É³ñ³·»Õ ÇÙ Ù³ÝÏáõÃÛáõݦ: §²Ù»Ý ï³ñÇ ³åñÇÉÇ 15-ÇÝ ¹åñáóÁ ÷³Ï»óÇ: ²Ù»ÝáõÝ å»ë ÙÁ »Õ³: ¶ÛáõÕ³óÇ ÙÁ, ÑáÕ³·áñÍ ÙÁ: îÕ³ÛáõÃÛ³Ýë ·ÛáõÕ³óÇ ÙÁ ã¿±Ç ³ñ¹»Ý: ²Ýáñ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ »Õ³, Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËí»ó³: ìñ³ÝÇ Ñ³ëï Ïï³í»Ý ß³Éí³ñ áõ ë³Éó ѳ·³: Ö»ñٳϳíáñ»ó³, ÏáßÇÏÝ»ñë, ·ÉËÇë ý»ëÁ ѳݻóÇ, ïñ»ËÝ»ñ ѳ·³: Ö»ñÙ³Ï Ã³ÕÇù ÙÁ ·ÉáõËë ¹ñÇ, »ñϳÛÝ ×»ñÙ³Ï ·áõÉå³Ý»ñ ù³ß»óÇ ÙÇÝã»õ ÍáõÝÏ»ñë, ëñáõÝùÝ»ñë: ¶³ñݳݳó³ÝÁ ÁñÇ, óáñ»ÝÁ, ·³ñÇÝ, íÇÏÁ ó³Ý»óÇ, å³å»ñáõë ÑÇÝ· ѳ½³ñ ï³ñí³Ý »ñÏñ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ÁñÇ, »½Ý»ñÁ ³éç»õë, »ë ³ÝáÝó »ï»õÁ, Ù³×Á ³ç Ó»éùë`³ñáñÁ ϳé³í³ñ»óÇ,ٳϳÝÁ Ó³Ë Ó»éùë` »½ÝáóÁ áõÕÕáõÃÛáõÝ ïíÇ: ²ñáñáí ³ñï»ñÁ ³Ïáë»óÇ, ï³÷³Ýáí ÑáÕ»ñÁ ѳñûóÇ, ·áñß ³ñï»ñ ëñ׳·áõÛÝ »Õ³Ý¦: ºí ³Ñ³ å³ïÏ»ñ³ÝáõÙ ¿ ÇÝÓ Êáõ³Ý è³ÙáÝ ÊÇٻݻë`µ³ÙµáõëÇÏÇ å»ë ÝñµÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, Çñ ѳÛñ»Ý³ÏÇó ê³Ýãá ä³Ýë³ÛÇ ÝÙ³Ý (ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ ³í³Ý³ÏÇ Ñ»ï ¿ ϳåí³Í)` Çñ äɳï»ñá ÇßáõÏÇ íñ³ Ýëï³Í, ¹»·»ñ»ó Æëå³ÝdzÛÇ ³ñͳó÷áßÇ, ÑáõñÑñ³Ý »õ ³ÝáÕáù ׳ݳå³ñÑÝ»ñáí, ÇëÏ äɳï»ñáÛÇ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá ·ñ»ó Çñ §äɳï»ñáÝ »õ »ë¦ ϳåï³µÇÉ íÇå³ÏÁ: ²Ñ³ å³ïÏ»ñ³ÝáõÙ ¿ ÇÝÓ Ý³»õ ³í³Ý³ÏÇ íñ³ ÁÝóóáÕ Ù»ùëÇϳóÇ Êáõ³Ý èáõÉýáÝ` §ä»¹ñá ä³ñ³Ùᦠ(§ø³ñ »õ ³Ý³å³ï¦) ѳÝ׳ñ»Õ í»åÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ` øáٳɳÛÇ ûÓ³åïáõÛï ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇÝ, áõñ åñÏíáõÙ ¿ Ù³Ñí³Ý ë³ñ³µ³Ý¹³Ý »õ Êáõ³Ý èáõÉýáÛÇ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ, áñ »ë ³ÛÅÙ ÉëáõÙ »Ù. äÇïÇ ÉÇÝ»ñ ³Ý»ñ»õáõÛà ³Õ³íÝáõ ¿çùÇ å»ë, Ó»éù¹ åÇïÇ ÇçÝ»ñ ×»ñÙ³Ï ÃÕÃÇ íñ³, åÇïÇ ÉÇÝ»ñ ÃéÇãù, ûõ³µ³ËáõÙ, û¹, åÇïÇ ³ë»ÇÝ` û¹áõÙ ë³í³éÝáõÙ ¿, åÇïÇ Ïñ³Ï»ÇÝ, ËÅé»ÇÝ, Ùñ³÷»ÇÝ, ÇÝã áõ½áõÙ ¿ ³Ý»ÇÝ, µ³Ûó ¹»` ÉÇÝ»ñ. Ñ»ïá ÙÇÝã»õ »±ñµ` »ñ»ëÝÇí³Ûñ ÷éí³Í, ׳ճï, ÝÇѳñ áõ ÏÍÏí³Í` óËïÇ íñ³, ³ñ¹»Ý ÙÇ 50 ï³ñ»Ï³Ý, Ñáõë³µ»Ï áõ Íí³ñ³Í` ÃÙñ³Í áïùÁ ï³ñáõµ»ñáõÙ »õ ßïÏíáõÙ ¿ … Î³Ý µ³Ý»ñ, áñ ³Û¹å»ë Ñ»ßï áõ ѳÝϳñÍ³Ñ³ë ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý: ø³ñÁ, áñ å³ï³Ñ³µ³ñ Ó»éùÇó¹ ë³Ñ»ó áõ ÁÝÏ³í ·»ïÇ ÙñÙáõÝçÇ Ù»ç, µ³éÁ, áñ ßñßáõÙ ¿ñ ³ÕÙáõÏÇ Ù»ç, ë»ñÙÁ, áñ ãÍÉ»ó, ÃéãáõÝÇ ëïí»ñÁ, áñ ÁÝϳí çñÑáñÇ Ù»ç: 53 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ Êáõ³Ý èáõÉýáÝ`§ä»¹ñá ä³ñ³ÙáÛǦ ÷³é³íáñ Ñ»ÕÇݳÏÁ, Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý ³å³ñ³ïÁ Ó»éùÝ ³é³í »õ ³í³Ý³ÏÝ Ñ»Í³Í ÁÝϳí Ø»ùëÇϳÛÇ Ëáñù»ñÁ` ë³åÇÝïáõëÝ»ñÇ, ùáõéÏÇÏÝ»ñÇ, ó³Ûï³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, çñí»ÅÝ»ñÇ Ù»ç: ÈëáõÙ áõ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ³ë»É, ³ëáõÙ »õ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ·ñ»É, ï»ëÝáõÙ »õ ã¿ñ ϳñáÕ³Ýáõ٠ݳۻÉ: ²ëáõÙ ¿ñ ó³Ûï³ÕµÛáõñ áõ ï³ï³ÙëáõÙ ¿ñ, ³ëáõÙ ¿ñ çñí»Å áõ ÏáñãáõÙ »õ ˻չíáõÙ ¿ñ µ³é»ñÇ ï³ñ³÷Ç ï³Ï: ¾Ñ, ÉÇÝ»ñ ³Ý»ñ»õáõÛà ³Õ³íÝáõ ¿çùÇ` ÉáõëÝÇ, ³ñ»õÇ, ù³ñÇ, ͳéáõͳÕÏÇ å»ë, áõ ÝϳñáõÙ ¿ñ` ÉáõëÇÝ, ³ñ»õ³Ùáõï, ³ñ»õ³Í³·, ù³ñ, ¹³ßï, µ³é»ñ ã¿ñ ·ïÝáõÙ` çáñ»ùáõé³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ, ³éí³Ñáë çñ»ñÇ Ù»ç ·»ÕçáõÏ Ï³Ý³Ýó ѳëïÉÇÏ áõ åÇݹ áïù»ñ, ·É³ù³ñ»ñ áõ ù³ñß»åÝ»ñ: î»ëÝáõÙ »ë` µ³é»ñ ã»ë ·ïÝáõÙ, µ³é»ñÁ ßñçíáõÙ »õ ßñßáõÙ »Ý ³ÕÙáõÏÇ Ù»ç`û·ÝáõÃÛáõÝ »Ý ѳÛóáõÙ: ¶ñáÕÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñ »Ý: ܳ˳ÍÇÝ í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »õ ·Çë³íáñ ³ëïÕÁ, áñå»ë ùá ã³ëí³Í Ëáëù»ñÇ ³ñÓ³·³ÝùÁ, áñ ˳ÙñáõÙ ¿ Ëáõë³÷áõÏ çñ»ñÇ ËáñùáõÙ: ¦¦§¦¦¦¦¦§§¦¦§¦§¦§¦§¦§¦§¦

»ñÇï³ë³ñ¹ ÝϳñÇãÝ»ñÇÝ

I

·Ý³ó»ù ·³½³Ý³Ýáó ¿ß Ýϳñ»ù...¿ßÁ ɳí ϻݹ³ÝÇ ¿: à·»õáñí»ù, »Ï»ù ³ñí»ëï³Ýáó ³íïáåáñïñ»ï Ý·³ñ»ù!

/²ñÙ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÇó/

²é³çÇÝ Ñ³ñóÁ, áñ »ë ÇÝùë ÇÝÓ ï³ÉÇë »ñµ ÇÝã-áñ µ³Ý ·»Õ»óÇÏ ãÇ I»Ù, ÃíáõÙ ³ÛÝ ¿, û ÇÝãáõ »Ù »ë ϳñÍáõÙ, áñ ¹³ ·»Õ»óÇÏ ã¿: ºí ß³ï ßáõïáí ¹áõ ѳÛïݳµ»ñáõÙ »ë, áñ áã ÙÇ å³ï׳é ãϳ ³Û¹å»ë Ùï³Í»Éáõ:

Z

F

H

K

M

X

G

97

³

³

/æáÝ ø»Ûç/

97

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ¿Å»Ý­­ÇáÝ»ëÏá ________ §éÝ·»ÕçÛáõñǦ ³é³ç³µ³ÝÁ ________ ________ ________ 1936 Ãí³Ï³ÝÇÝ ýñ³ÝëdzóÇ ·ñáÕ ¸»ÝÇ ________ ¹Á èáõÅÙáÝÁ ѳÛïÝí»ó ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ, ________10 ________ ÜÛáõñݵ»ñ·áõÙ, ݳóÇëïÝ»ñÇ óáõÛóÇ å³________ ________ ÑÇÝ: ܳ å³ïÙáõÙ ¿ñ Ù»½, áñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ________ ËÇï ³ÙµáËÇ Ù»ç, áñÁ ëå³ëáõÙ ¿ñ ÐÇï________ ________ É»ñÇ Ñ³ÛïÝí»ÉáõÝ: лÝó áñ üÛáõñ»ñÝ áõ Çñ ________ ßù³ËáõÙµÁ ѳÛïÝí»óÇÝ ÷áÕáóÇ ³Ù»Ý³Í³Û________ ________ ñÇÝ, ³ÙµáËÁ ëÏë»ó ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ óáõ________20 ________ ó³µ»ñ»É, ãÝ³Û³Í áñ Ýñ³Ýù ѳ½Çí ÝßÙ³________ ñ»ÉÇ ¿ÇÝ: ________ ________ ¸»ÝÇ ¹Á èáõÅÙáÝÁ ï»ë»É ¿ñ ³Û¹ ³ÙµáËÁ, ________ áñÇÝ Ñ»ï½Ñ»ï» ÇÝã-áñ ÑÇëï»ñdz ¿ñ ѳ________ ________ Ù³ÏáõÙ, Ñ»éí³Ýó Ù³ñ¹ÇÏ ³ÙµáËáõÙ Ë»________ ɳ·³ñÇ å»ë ×ãáõÙ ¿ÇÝ ³Ûë ë³ñë³÷»ÉÇ ________ ________30 Ù³ñ¹áõ ³ÝáõÝÁ: ________ 1 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 162 ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 163 ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ 1-161. §éÝ·»ÕçÛáõñ¦ ³É»ùë³ÝÛ³Ý ³ñ³ / 1990-³Ï³ÝÝ»ñ ________ 162. §éÝ·»ÕçÛáõñ¦ ¹Ûáõñ»ñ ³Éµñ»Ëï / 1515 ________ 163. §we¦ å»ïñáëÛ³Ý ³ñÙ»Ý / 1988 ________ ________ ________ ________ ________ ________00

Ùë³·ñÇ ½³ÑÉ»Ý ·Ý³ó ÷ï³Í ϻݹ³ÝÇÝ»ñ ïå»Éáí...ѳÛï³ñ³ñáõÙ »Ýù óñÙ éÝ·»ÕçÛáõñÇ /21-ñ¹ ¹³ñÇ / ÙñóáõÛÃ-÷³é³ïáÝ: å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Í³ÝáóݳÉáõ ѳٳñ ¹ÇÙ»É ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ

I

³

98

³

98

§éÝ·»ÕçÛáõñ¦ ÏáÙÇï»


00_______

±

1-161

99

³

ÐÇïÉ»ñÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ, »õ Ýñ³ Ùáï»Ý³Éáí ³Ñ³·Ý³ÝáõÙ ¿ñ ³Û¹ ÑÇëï»ñdzÛÇ ³ÉÇùÁ, áñÁ ÏɳÝáõÙ ¿ñ Ýáñ³Ýáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó: ²Û¹ Ë»õáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ ½³é³Ýó³ÝùÁ ëϽµáõÙ ½³ñÙ³óñÇÝ å³ïÙáÕÇÝ: ´³Ûó »ñµ ÐÇïÉ»ñÁ ѳٳñÛ³ ÏáÕùÇÝ Ñ³ÛïÝí»ó, ÇëÏ ¸»ÝÇ ¹Á èáõÅÙáÝÇÝ ßñç³å³ï³ÍÝ»ñÁ ³ñ¹»Ý ѳÙÁݹ³Ýáõñ ÑÇëï»ñdzÛÇ Ù»ç ÁÝϳÝ, ݳ ÇÝùÝ ½·³ó, áñ ³Û¹ ˻ɳѻÕáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙ³-ÑÇÙ³ ÏÏɳÝÇ »õ Çñ»Ý, ݳ ½·³ó, áñ ³Û¹ í³ñ³ÏÇã ½³é³Ýó³ÝùÁ åñÏ»É ¿ Çñ»Ý: ܳ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ¿ñ ³Û¹ ϳ˳ñ¹³ÝùÇÝ ÏáõÉ ·Ý³Éáõ, µ³Ûó Ñ»Ýó ³Û¹ å³ÑÇÝ ÙÇ µ³Ý ËáÛ³ó³í Çñ ¿áõÃÛ³Ý ËáñùÇó »õ ëÏë»ó ¹ÇÙ³¹ñ»É ³Û¹ ÏáÉ»ÏïÇí ÙññÇÏÇÝ: ¸»ÝÇ ¹Á èáõÅÙáÝÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ, áñ Çñ»Ý Éùí³Í ½·³ó, ½³ñٳݳÉÇáñ»Ý ÙdzÛÝ³Ï ³Û¹ ³ÙµáËÇ Ù»ç, ݳ å³ïñ³ëï ¿ñ ïñí»Éáõ Ýñ³Ý »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Áݹ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿ñ: лïá Ýñ³ Ù³½»ñÁ µÇ½-µÇ½ ϳݷݻóÇÝ ï³é³óÇáñ»Ý, ÇÝãå»ë ݳ ³ë³ó, »õ ݳ ѳëϳó³í, û ÇÝã ÏÝ߳ݳÏÇ êð´²¼²Ü ê²ðê²ö: ²Û¹ å³ÑÇÝ ÁÝ¹í½»ó áÕç Çñ ¿áõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã §ÇÝùÝ ¿ñ¦. »õ áã ÙÇ ÷³ëï³ñÏ ¹»Ù, µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»ñ: ¶áõó» »õ, ¹³ ³é³çÇÝ ËóÝÝ ¿ñ §èÝ·»ÕçÛáõñǦ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. ÇѳñÏ», ³ÛÝ å³ÑÇÝ, »ñµ ù»½ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó å³ß³ñáõÙ »Ý ÇÝã-áñ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÷³ëï³ñÏÝ»ñ, §ÇÝï»É»Ïïáõ³É¦ Éá½áõÝ·Ý»ñ, ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ åñáå³·³Ý¹³, ³ÝÑݳñ ¿ Ùdzݷ³ÙÇó µ³ó³ïñ»É ³Û¹ ãÁݹáõÝÙ³Ý Í³·áõÙÁ, áñÇ Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ ¿ñ ¸»ÝÇ ¹Á èáõÅÙáÝÁ: η³ ųٳݳÏÁ »õ ¹ÇëÏáõñëÇí ÙïùÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ¹³ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ áõß, ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç ³é³í»É ÑÇÙݳíáñáõÙ ï³ ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ³Û¹ á·áõ å³ï³ë˳ÝÇÝ: ´»ñ³ÝÅ»Ý, »ñµ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿, ³ÛÝù³Ý ¿É ɳí ãÇ Ñ³ëϳÝáõÙ, û ÇÝãáõ ¿ ݳ Áݹ¹ÇÙ³ÝáõÙ ³Û¹ éÝ·»ÕçÛáõñ³óÙ³ÝÁ, µ³Ûó Ñ»Ýó ³Û¹ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿É ³ÛÝ µ³ÝÇ ³å³óáõÛóÝ ¿, áñ ¹³ ËáñÝ ¿ áõ ×ßÙ³ñÇï: ¶áõó» »õ, ´»ñ³ÝÅ»Ý, ÇÝãå»ë ¸»ÝÇ ¹Á èáõÅÙáÝÁ, ³É»ñ·Ç³ áõÝÇ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ÙµáËÇó, óáõÛó»ñÇó »õ ³Û¹ ϳñ·Ç µ³Ý»ñÇó: §èÝ·»ÕçÛáõñÁ¦, ÇѳñÏ», ѳϳý³ßÇëï³Ï³Ý åÇ»ë ¿, µ³Ûó ¹³ ݳ»õ åÇ»ë ¿, áõÕÕí³Í µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ÏáÉ»ÏïÇí ÑÇëï»ñdzݻñÇ ¹»Ù »õ ³ÛÝ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñÇ ¹»Ù, áñ ½³Ý³½³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí »õ ËáÑ»ÙáõÃÛ³Ùµ »Ý ÍåïíáõÙ, ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ã¹³éݳÉáí å³Ï³ë íï³Ý·³íáñ ѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, »ñµ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ` ëáëÏ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ÉÇµÇ ¿, »Ã» ѳëϳÝáõÙ »ë, áñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ëÏëáõÙ ¿ ÏáñóÝ»É µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñ åñáå³·³Ý¹Çëï³Ï³Ý Ï»ÕÍÇùÁ Ùßï³éϳ ¿, áñ ³ÛÝ å³ïñ³ëï ¿ ÏáÍÏ»Éáõ ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÷³ëï»ñÇ »õ ³ÛÝ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ, áñáÝù ÷áñÓáõÙ ¿ Ýñ³Ýó

³

99

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ³í»ÉÇ ________ ï³É ________ áõß³¹Çñ ݳۻë ϳï³ñí³ÍÇÝ, ³å³ ÙdzÛÝ ________ ________ Ëáñ³Ã³÷³Ýó ѳ۳óùÁ µ³í ÏÉÇÝÇ, áñå»ë________ ½Ç ÃáõÛÉ ãï³ë ù»½ »ÝóñÏ»Éáõ §Çé³óÇá________ ________10 ݳɦ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñå»ë½Ç ËáõÛë ï³ë ________ ³Ù»Ý³ÛÝ Ë»ÝÃáõÃÛáõÝÇó: ________ ________ ´áÉáñ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»________ ñÁ ÇÝãå»ë ³çÇó, ³ÛÝå»ë ¿É Ó³ËÇó, Ïß________ ________ ï³ÙµáõÙ ¿ÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ________ áñ ݳ ¹³í³×³Ý»É ¿ ÇÝï»É»Ïïáõ³ÉÝ»ñÇÝ, Çñ ________ ________ ·É˳íáñ Ñ»ñáëÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ÙÇ ï»ë³Ï ________20 å³ñ ½³ ÙÇï Ù»ÏÁ: ´³Ûó »ë áñáß»óÇ, áñ »ë ________ ________ ÇÙ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ãáõݻ٠³ÛÝåÇëÇ ________ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ѳٳϳñ·, ________ ѳÙá½Çã ________ áñáÝù »ë ÏϳñáճݳÛÇ Ñ³Ï³¹ñ»É ³ÛÉ` ѳ________ ________ Ùá½Çã »õ ³ÛÅÙ ï³ñ³Íí³Í ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ________ ѳٳϳñ·»ñÇÝ: ºë áõ½áõÙ ¿Ç ÙdzÛÝ óáõÛó ________ ________30 ï³É ³Û¹ ³Ñ³íáñ ѳٳϳñ·»ñÇ áÕç ³ÝÇ________ Ù³ëïáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ, ÇÝãÇÝ ¹ñ³Ýù ѳݷ»ó________ ________ ÝáõÙ »Ý, û ÇÝãå»ë »Ý ¹ñ³Ýù í³ñ³ÏáõÙ ________ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÙáÉáñ»óÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó, ÇëÏ ________ ________ Ñ»ïá ùßáõÙ »Ý ëïñÏáõÃÛ³Ý: ________ å³ñ½ ¿, áñ ´áï³ñÇ, ijÝÇ, ________ ÆѳñÏ», ________ ¸Ûáõ¹³ñÇ é»åÉÇÏÝ»ñÁ` å³ñ½³å»ë ½³Ý³½³Ý ________40 ________ Éá½áõÝ·Ý»ñ »Ý, ï³ñ³µÝáõÛà ·³Õ³÷³ñ³Ëá________ ë³Ï³Ý ¹á·Ù³Ý»ñÁ å³Õ³Í ÏÉÇ߻ݻñ »Ý, ________ ________ áñáÝù óùóÝáõÙ »Ý, ÇÝãå»ë ¹ÇÙ³ÏÝ»ñ,ûµ________ Û»ÏïÇíÇëï³Ï³Ý ë³éÝáõÃÛáõÝÁ Çé³óÇáÝ³É ________ ________ ³½¹³ÏÝ»ñÁ »õ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ: §èÝ·»ÕçÛáõñÁ¦` ________ ݳ»õ §¹»ÙÇëïÇýÇϳódzÛǦ ÷áñÓ ¿: ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ¾. ÆáÝ»ëÏá ¥190-1994 ÃÃ.¤ – §²µëáõñ¹Ç óïñáÝǦ ÑÇÙ________ ________70 ݳ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÙÇ ß³ñù åÇ»ëÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏ, áñáÝóÇó ________ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇÝ ¿ §èÝ·»ÕçÛáõñÁ¦: ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ How do you do do missis Brawn ________ /À. HItler/ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

³

100

Ù³ùë­åÇÏ³é¹ / ÷³Ëáõëï ³ëïÍáõó ÷³ËáõëïÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

I

سñ¹ µáÉáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ÷³Ë»É ¿ ²ëïÍáõó« ë³Ï³ÛÝ ¹³ ï³ñµ»ñáõÙ ¿ ÷³ËáõëïÝ ³Ûëûñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ݳËáñ¹Çó© ѳí³ïÝ ³é³ç ÁݹѳÝáõñ ¿ñ« ³ÛÝ ³éϳ ¿ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝѳïÇ Ñ³Ù³ñ« ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ѳí³ïÇ ûµÛ»ÏïÇí ³ß˳ñÑ« ÙÇÝã¹»é ÷³ËáõëïÁ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç« ³ÛÝ Ï»Ýë³·áñÍíáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ³ÛÝ å³ï׳éáí« »ñµ ³ÝѳïÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³Ýç³ïáõÙ ¿ñ Çñ»Ý ѳí³ïÇ ³ß˳ñÑÇó« ݳ å»ïù ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ëï»ÕÍ»ñ Çñ ÷³ËáõëïÁ« »Ã» ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ ÷³Ëã»É£ ²Ûëûñ ѳϳé³ÏÝ ¿© ѳí³ïÁ« áñå»ë ûµÛ»ÏïÇí ³ñï³ùÇÝ ³ß˳ñÑ, ³í»ñí³Í ¿« ³ÝѳïÁ å»ïù ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏÝóñà ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÝáñÇó ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí í³ëï³ÏÇ Ñ³í³ïÁ« ³Ýç³ï»Éáí Çñ»Ý ÷³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑÇó£ ø³Ý½Ç ÷³ËáõëïÝ ¿ ³Ûëûñ ³éϳ áñå»ë ûµÛ»ÏïÇí ³ß˳ñÑ` ³ÛÉ»õë áã ѳí³ïÁ »õ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝ« áñáõ٠ϳñáÕ ¿ Ù³ñ¹ ѳÛïÝí»É« Ç ëϽµ³Ý»« ³é³Ýó Ù³ñ¹áõ ¹ñ³Ý ݳ˳å»ë å³ïñ³ëïí»Éáõ« ÷³ËáõëïÇ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿« áñÁ µÝ³Ï³Ý ¿© ³Ù»Ý µ³Ý ³Ûë ³ß˳ñÑáõÙ ³éϳ ¿ ÙdzÛÝ ÷³ËáõëïÇ Ó»õáí£ Â»ñ»õë Ñݳñ³íáñ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ËáõëïÇ Çñ³íÇ×³Ï ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ѳí³ïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñ³Í»É« ë³Ï³ÛÝ ¹Åí³ñ ¿£ ºí »Ã» ¹³ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÝѳïÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿` åáÏ»É Çñ»Ý ÷³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑÇó ¹»åÇ Ñ³í³ïÇ ³ß˳ñÑÁ« ³å³ ¹³ ѳçáÕíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Çñ»Ý« ³ÝѳïÇÝ© ÷³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÝÏ³Ë Çñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó ; ö³ËáõëïÇó ¹áõñë ÃíáõÙ ¿, û Ù³ñ¹ ãϳ« Ù³ñ¹ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ ½³Ý·í³ÍÇ Ù»ç« »ñµ ݳ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç µ³ÅÇÝ áõÝÇ£ سñ¹ ³åñáõÙ ¿ »õ ù³ÝÇ áñ ³åñáõÙ ¿« ݳ ÷³ËãáõÙ ¿£ ²åñ»ÉÝ áõ ÷³Ëã»ÉÁ Ù»Ï »Ý£ ²ÝѳïÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ áñå»ë ÷³ËãáÕ »õ ÙdzÛÝ ³ñï³óáÉÙ³Ý ÙÇçáóáí µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿« áñ ݳ»õ áã-÷³ËãáÕÇ ÝÙ³Ý ÙÇ µ³Ý ¿É ϳñáÕ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳɣ ö³ËáõëïÝ ³ÛÝù³Ý ¿ Ýñ³Ý å³ïϳÝáõÙ« áñ ÃíáõÙ ¿, û ¹³ ¿ ÝáñÙ³ÉÁ »õ áã û` ³ñï³éáóÁ£ ºÃ» ÷³ËáõëïÁ ÙÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÇÝùÝ Çñ ѳٳñ« ³ÝÏ³Ë Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó« ³å³ Ù³ñ¹ ³ÛÉ»õë ãÇ Ñ³ñóÝáõÙ« û ÇÝãáõ ¿ ݳ ÷³ËãáõÙ« Ù³ñ¹ Ùáé³ÝáõÙ ¿« áñ ²ëïÍáõó ¿ ÷³ËãáõÙ£ àÕç Ùï³ÍÙáõÝùÁ« áñÁ ѳí³ïÇ ³ß˳ñÑáõÙ Ù³ñ¹áõ Ý»ñëáõÙ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É« áÕç Ý»ñùÇÝ ³Ýó áõ ¹³ñÓÁ« ³ñ¹Ûáù å»ïù ¿ ÷³Ë㻱ɫ û± áã« ï»Õ³÷áËí»É ¿ ³ñï³ùÇÝ ³Ýó áõ ¹³ñÓÇ` ÷³ËáõëïÇ ³ñï³ùÇÝ ¹ÇݳÙÇϳÛÇ Ù»ç£ ö³ËáõëïÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ ¹³ñӻɫ ϳñÍ»ë û ³ÛÝ »ñµ»õÇó» Ù³ñ¹áõ Ý»ñùÇÝÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý Ù»ç ãÇ »Õ»É« ³ÛÝ ÙÇ ³é³ñϳ۳ϳݳóí³Í ϳéáõÛó ¿ ¹³ñÓ»É »õ ³ÛÅÙ Çñ ë»÷³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÝ áõÝÇ£ ²ÛÝ ³ÛÝù³Ý ³ÝÏ³Ë ¿« áñ ÷³ËãáõÙ »Ý« ݳ»õ »ñµ Ù³ñ¹ Ùáé³ÝáõÙ ¿ ÷³Ëã»É£ ²ÛÉ»õë áã ÙÇ Ñ³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãϳ« áñå»ë½Ç Ù³ñ¹ ²ëïÍáõó ÷³ËãÇ« ³ÛÉ»õë áã ÙÇ ¹³¹³ñ ãϳ ÷³ËáõëïÇ ÙÇ íÇ׳ÏÇó Ñ»ïá« áã ÙÇ ÷á˳ñÇÝáõÙ ÷³Ëã»Éáõ »õ ã÷³Ëã»Éáõ ÙÇç»õ« ÷³ËáõëïÁ Ùßï³å»ë Ý»ñϳ ¿ »õ ³ÛÝù³Ý µÝ³Ï³Ý« ÇÝãå»ë û¹Á« ³ÛÝù³Ý µÝ³Ï³Ý« áñ ϳñÍ»ë û »ñµ»õÇó» áã ÙÇ áõñÇß µ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É« µ³óÇ Ýñ³ÝÇó© ³Ù»Ý³ëϽµáõÙ ÷³Ëáõëï« Ç ëϽµ³Ý» ÷³ËáõëïÝ ¿ñ£ سñ¹ ÍÝíáõÙ ¿ ѳí³ïÇ ³ß˳ñÑáõÙ« ݳ ϳ۳ÝáõÙ ¿ ѳí³ïáõÙ« ÍÝáõݹÁ` ϳ۳óÙ³Ý ëÏǽµÝ ¿£ ö³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑáõÙ ³ÛÝ Ï³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ ¿« ³ÛÝ ³Ù»ÝÝ, ÇÝãÁ ϳ۳óáõÙÝ ¿, ѳϳé³ÏÝ ¿ ÃíáõÙ` ÍÝáõݹÇó »ï ¿ ·ïÝíáõÙ - ³ÛÅÙ ÍÝáõݹáí ëÏëíáõÙ ¿ ÙÇ Ýáñ µ³Ý« ÷³Ëáõëï© ÍÝáõݹÁ ÃéÇãù ¿ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç£ àõñ íï³Ý· ϳ« áñ ÷³ËáõëïÇ Ï³éáõÛóÁ ϳñáÕ ¿ ³éÝãí»É Ñá·áõ Ñ»ï« áñÇó áñ ݳ Çñ»Ý åáϻɫ ³Ýç³ï»É ¿« ÇëÏáõÛÝ ëÏëíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ« ³í»ÉÇ ³ñ³· ÷³Ëáõëï£ ¸³ ³Û¹ ϳéáõÛóÇ ¹Çí³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿© Áëï ¿áõÃ۳ݫ ݳ ·Çï³ÏóáõÙ ¿« áñ ϳñáÕ ¿ ß³ñÅí»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ áõÅÇ ÙÇçáóáí« áñÁ Ù³ñ¹áõ Ý»ñùÇÝÇÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ »õ áñÝ ³ñï³ùÇÝ áõÅÇ ¿ í»ñ³÷áËí»É áõ ³ÛÝù³Ý ¿ í»ñ³÷áËí»É« áñ Ù³ñ¹ ³ÛÉ»õë Ýñ³ Ý»ñùÇÝ Í³·áõÙÁ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ« ݳ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ ¹³ Áëï ¿áõÃÛ³Ý, »õ ÇÝãù³Ý ß³ï ¿ ݳ ¹³ ·Çï³ÏóáõÙ« ³Û¹ù³Ý ³í»ÉÇ Ñëï³Ï ¿ ½·áõÙ Çñ ͳ·áõÙÁ »õ ³Û¹ù³Ý Ù»Í ¿ ¹³éÝáõÙ ÝáñÇó »ï« ¹»åÇ Ý»ñùÇÝÁ íï³ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ »õ Ñá·áõ ³éç»õ ϳݷ»Éáõ í³ËÁ « »õ ÇÝãù³Ý í³ËÁ ٻͳÝáõÙ ¿« ³Û¹ù³Ý ³í»ÉÇ ¿ ³ÛÝ Ñ³÷ßï³ÏáõÙ ³Ù»Ý µ³Ý »õ ٻͳÝáõ٠ͳí³Éáí£ ²ÛÅÙ« ѳٳӳÛÝ Çñ Ý»ñùÇÝ ûñ»ÝùÇ« Ù³ñ¹ ³ÛÉ»õë å³ï³ë˳ݳïáõ ã¿« áñ ÷³ËãáõÙ ¿© ³ÛÉ»õë Ý»ñùÇÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ« ³ÛÉ ÙdzÛÝ ³Ý³ë»ÉÇ ÷³ËáõëïÇ ½³Ý·í³ÍÁ ¹ñëáõÙ£ ²Û¹ ϳéáõÛóÝ ³ÛÅÙ ³×áõÙ ¿ áã ³ÛÝ å³ï׳éáí« áñ Ù³ñ¹ ³í»ÉÇ áõÅ·ÇÝ ¿ ÷³ËãáõÙ« ³ÛÝ ³×áõÙ ¿« áñáíÑ»ï»õ Ù»Í ¿« áñáíÑ»ï»õ ͳí³ÉáõÝÁ ³Ù»Ý µ³Ý ¹»åÇ Çñ»Ý ¿ Ó·áõÙ£ ²ÛÉ»õë Ù³ñ¹Á ãÇ áñáßáõÙ« û ÇÝãå»ë ÷³Ëã»É« ³ÛÉ` ÷³ËáõëïÇ Ï³éáõÛóÁ£ ²ÛÅÙ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿« û ÇÝã ¿ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³Û¹

³

100


00_______

±

ϳéáõÛóÁ` ÷³Ëáõëï« Ã» ÙÇ ÇÝã-áñ ³ÛÉ µ³Ý« ¹»é ÙdzÛÝ Ýñ³ ½³Ý·í³ÍÝ ¿ ·áñÍáõÙ« µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ýáí« áñù³Ýáí áñ ͳé³ÛáõÙ ¿ ½³Ý·í³ÍÇ ³×ÇÝ© áñ³ÏÁ ÷á˳ñÇÝí»É ¿ ù³Ý³Ïáí« ù³Ý³ÏÇ Ù»ç í»ñ³ó»É£ γéáõÛóÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÙdzÛÝ áñå»ë ͳí³É« ½³Ý·í³Í« ù³Ý³Ï »õ ·áÛ³ï»õáõÙ ¿ ù³Ý³ÏÇ ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñϳ« áñÝ Çñ ½³Ý·í³ÍÇ(ã³÷Ç) Ù»ç ã³÷³½³Ýóí³Í ¿, ³ÛÉ»õë ãÇ Ï³ñáÕ Ó»õ³íáñí»É ѳٳӳÛÝ Çñ ¿áõÃÛ³Ý, ³ÛÉ ÙdzÛÝ` ѳٳӳÛÝ Çñ ù³Ý³ÏÇ£ ä³ï»ñ³½ÙÝ« ûñÇݳϫ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í áã û Çñ ¿áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« áñ ÃßݳÙÇÝ å»ïù ¿ å³ñïí³Í ÉÇÝ»ñ« ³ÛÉ ÉáÏ Çñ ͳí³ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ© ³ÛÝ ³Ý³ë»ÉÇ Ù»Í ¿ñ »õ ³Ýí»ñç ³í»ÉÇ ¿ñ ³×áõÙ« áñáíÑ»ï»õ Ù»Í ¿ñ« Ù³ñ¹ÇÏ ½áÑíáõÙ ¿ÇÝ« ³¯Ë« ÙdzÛÝ ¹ñ³Ýáí ³ÛÝ Ï³ñáÕ³ó³í ͳí³Éí»É« Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ Ýñ³ ׳ݳå³ñÑÇÝ« Ýñ³Ýù ÙÇ ÏáÕÙ Ñ»é³óí»óÇÝ ¹»åÇ Ù³ÑÁ« »õ å³ï»ñ³½ÙÁ ß³ñáõÝ³Ï ³é³ç ÁÝóó³í« ³ÝóÝ»Éáí ³ÛÝ ï»Õ»ñáí« áñï»Õ Ýñ³Ýù »Õ»É ¿ÇÝ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñϳ Áݹ·ñÏíáõÙ ¿ ÷³ËáõëïÇ ÏáÕÙÇó ù³Ý³Ï³å»ë »õ ³Û¹åÇëáí ÇëÏ ³Ù»Ý ÇÝã ϳñáÕ ¿ Çñ ÏáÕÙÇó å³ñáõñí³Í ÉÇݻɣ ÆÝãå»ë ÙÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿³Ï« áñÝ ÁÝϳÉáõÙ »õ Ûáõñ³óÝáõÙ ¿« ÁÝϳÉáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ ³×áõÙ ¿© ³Ù»Ý µ³Ý í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ÷³ËáõëïÇ£ ºí ³ÛÝù³Ý ³Ý³ë»ÉÇ ¿ ³Û¹ ϳéáõÛóÁ« áñ ³ÛÝ, ÇÝãÁ áñ ݳ Çñ»Ý ¿ ÏóáõÙ« ÝáõÛÝÇëÏ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù ãÇ áõÝ»ÝáõÙ« áñå»ë½Ç Ûáõñ³óíÇ« ¹ÇݳÙÇÏ³Ý ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿« áñ ³Ù»Ý µ³Ý« ³ÛÝå»ë ÇÝãå»ë áñ ϳ« åïïáõÙ, ï³ÝáõÙ ¿ Çñ Ñ»ï« Ù³ñ¹ ³Ý·³Ù ãÇ ¿É ÝϳïáõÙ« áñ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç ¿ åïïíáõÙ£ ¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ ûñÇݳϫ ¹³Ý¹³ÕÏáï« ÇÝãå»ë ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, »õ ͳÝñ` ÇÝãå»ë ÑáÕÁ« áñÁ áã ÙÇ ·áõÃ³Ý ãÇ µ³ñÓñ³óÝÇ« Ý»ñù³ßíáõÙ »Ý ÷³ËáõëïÇ Ù»ç »õ Çñ»Ýù ¿É ³Û¹ ã»Ý ÝϳïáõÙ£ Üñ³Ýù ³ÛÉ»õë ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñ ã»Ý ÑÇÙ³« ³ÛÉ ÙdzÛÝ ÇÝã-áñ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ« ɳÛÝ« ù³ñ³ÝÙ³Ý ÙÇ µ³Ý« áñ ¹³Ý¹³Õ »õ ͳÝñ ¹»åÇ ÷³ËáõëïÝ ¿ ·ÉáñíáõÙ£ ¶»ÕçϳϳÝÁ Ïñ׳ïí³Í ¿ ÙÇÝã»õ ³ñï³ùÇÝÁ »õ ù³Ý³ÏÁ£ ¸³ ÙÇ µ³Ý ¿« áñÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç ³ÛÝ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ« »ñµ Ýñ³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ ¹³Ý¹³Õ³ß³ñÅáõÃÛ³Ý »õ ͳÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³é³ç ß³ñÅí»É£ ²Ûëå»ë ¿ ջϳí³ñáõÙ »õ û·ï³·áñÍáõÙ ÷³ËáõëïÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó, »õ ³ÛÉ»õë áã û Ù³ñ¹ ÷³ËáõëïÁ« ÷³ËáõëïÁ ·»ñÇßË³Ý ¿« ÇëÏ Ù³ñ¹Á ÙdzÛÝ Ýñ³ ͳé³ÛáÕÁ« (ë³Ï³ÛÝ Ù³ñ¹ ³ÛÝ ¿« áí ³Ù»Ý³Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍÝ ¿ ÷³ËáõëïÇ Ñ³Ù³ñ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ¹ ³ÛÝ ¿« áí ³Ù»Ý³í»ñÇÝ µ³ñÓáõÝùÇó ¿ ÁÝÏ»É »õ ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ³Ù»Ý³Ù»Í ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ¿ ß³ñÅíáõÙ)« Ù³ñ¹ ï»Õ³íáñí³Í ¿ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç« Ý³ áõñ³Ë ¿« áñ Çñ Ù³ëÇÝ Ñá·³ó»É »Ý ÷³ËáõëïÇ ÙÇçáóáí£ ²ÛÉ Ï»ñå ݳ ãÇ Ï³ñáÕ µÝ³í ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳɫ ù³Ý áñ ݳ ÙÇ áñ»õÇó» ï»Õ ½µ³Õ»óÝÇ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç£ Ü³ ãÇ Ï³ñáÕ ³Ý·³Ù ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÷³Ëã»É« ݳ ¹ñ³ ѳٳñ áõÅ ãáõÝÇ« ³ÛÝ Ý³ ëï³ÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÷³ËáõëïÇ Ù»Í Ï³éáõÛóÇó£ гí³Ý³µ³ñ« ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»ÏÁ ÷áñÓ»É ¿, í³ËÇó »ÉÝ»Éáí, ÏáÕùÇ Ï³Ý·Ý»É« áñå»ë½Ç ÷³ËáõëïÁ Ýñ³Ý ãï³ÝÇ Çñ Ñ»ï - ³ÛÝï»ÕÇó ÷³ËáõëïÁ ÃíáõÙ ¿ ³Ý³ë»ÉÇ Ù»Í« Ù³ñ¹ ·É˳åïáõÛï ¿ áõÝ»ÝáõÙ« ݳ ÁÝÏÝáõÙ ¿« ÁÝÏÝáõÙ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç« ë³Ï³ÛÝ ÷³ËáõëïÇ ³Ý³ë»ÉÇ ß³ñÅáõÙÁ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ·É˳åïáõÛïÇ ß³ñÅáõÙÁ« áñÁ ϳñÍ»ë û ÙdzÛÝ Ýñ³ (÷³ËáõëïÇ) ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙÝ ¿ »Õ»É« áñÁ ϳñÍ»ë û ÙdzÛÝ ÷³ËáõëïÇÝ ¿ ëå³ë»É£ ØÇ·áõó» ݳ»õ Ù»ÏÝ »ï»õáõÙ ¿« ÷³ËáõëïÇ í»ñçáõÙ© ݳ ÝÙ³Ý ¿ Ýñ³Ý« áí ó³ÝϳÝáõÙ ¿ óùÝí»É ÷³ËáõëïÇó« ë³Ï³ÛÝ Ý³ ÙdzÛÝ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ùݳó»É« áñáíÑ»ï»õ ݳ Ùï³ÍáõÙ ¿« û áñï»Õ ³é³í»É ѳñÙ³ñ ϳñáÕ ¿ ÙÇ³Ý³É ÷³ËáõëïÇÝ« ϳ٠¿É ݳ Ññ³Ù³Ûí³Í ¿ ³Û¹ í»ñçÇÝ« ݳ í»ñçݳå³ÑÝ ¿£ гí³Ý³µ³ñ« ÙÇ ù³ÝÇ Í»ñ»ñ ¿É Ï³Ý ³ÛÝï»Õ« áñáÝù ¹³Ý¹³Õ ß³ñÅíáõÙ »Ý ÷³ËáõëïÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ© Ýñ³Ýù ÇÝãå»ë ÙÇ Ý³Ëáñ¹ ÷³ËáõëïÇó »ïÙݳó³ÍÝ»ñÁ ÉÇݻݫ áñáÝù ÇÝãå»ë »ñ³½áõÙ, ÷áñÓáõÙ »Ý ³Û¹ ݳËáñ¹ ÷³ËáõëïÇ ß³ñÅáõÙÁ ßáß³÷»É£

سñ¹ ³åñáõÙ ¿ »õ ù³ÝÇ áñ ³åñáõÙ ¿« ݳ ÷³ËãáõÙ ¿£ ²åñ»ÉÝ áõ ÷³Ëã»ÉÁ Ù»Ï »Ý£

سñ¹ ÷³ËãáõÙ ¿« ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝÇó í»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙÇ µ³Ý« áñÁ Ýñ³ÝÇó ³í»ÉÇ ß³ï ¿ ÷³ËãáõÙ« »õ áñÇ ÏáÕùÇÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷³ËáõëïÁ ËÕ×áõÏ ¿ ÃíáõÙ£ ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É Ù³ñ¹ µáÉáñáíÇÝ ãÇ Ñá·áõÙ Ýñ³ Ù³ëÇÝ£ ܳ»õ ¹ñ³Ý ѳë³í ³Û¹ Ù»Í Ï³éáõÛóÁ© ³ÛÉ»õë Ù³ñ¹ å»ïù ¿ ϳñÍÇ« áñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷³ËáõëïÁ µÝ³í áã ÙÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ£

Z

F

H

K

M

X

G

101

³

سùë äÇÏ³é¹ Max Picard /1888 - 19???/ ÍÝí. Þá÷ýѳÛÙáõÙ (¶»ñÙ³Ýdz): ÂáÕÝ»Éáí µÅßÏÇ ëϽµÝ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ` áõë³Ý»É ¿ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ »õ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ï»Õ³÷áËí»É ¿ Èáõ·³Ýá (Æï³Édz), áñå»ë½Ç Ù»ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳۻóáÕ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù í³ñÇ: ²ÛÝï»Õ »Ý ëï»ÕÍí»É Ýñ³ Ùß³ÏáõóùÝݳ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ, áñáÝóáõ٠ݳ ѳÙá½Çã Ï»ñåáí Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ųٳݳϳÏÇó ³ß˳ñÑÇ µ³ñÇùÝ áõ ã³ñÇùÁ: гٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùáõÙ ÉáõÛë »Ý ï»ë»É »ñÇï³ë³ñ¹ µÅßÏÇ ³é³çÇÝ ·áñÍ»ñÁ. ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ: êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ñ»ï³·³ ׳ݳå³ñÑÁ ï³ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñ¹áõ »õ Ýñ³ Ï»óáõÃÛ³Ý Ùß³Ïáõó-÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ »õ í»ñÉáõÍáõÙÁ, ²ëïÍáõó Ñ»é³ó³Í ³ß˳ñÑÇ ù³áëÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ: äÇϳé¹Ç §ì»ñçÇÝ Ù³ñ¹Á¦ (1921) åá»ÙÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý §Ø³ñ¹áõ ¹»ÙùÁ¦, §ö³Ëáõëï ²ëïÍáõó¦, §üǽÇá·ÝáÙÇϳÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ¦ »õ §²Ýë³ë³Ý ³ÙáõëÝáõÃÛáõݦ ·áñÍ»ñÁ: Ø»ñ ųٳݳÏÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Í³Ûñ³Ñ»Õ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ áõÕÕáñ¹áÕ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý ݳ»õ §ÐÇïÉ»ñÁ Ù»ñ Ù»ç¦ (1945) »õ §ÈéáõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑÁ¦ (1948) ·ñù»ñÁ: 1952Ã-ÇÝ Ø³ùë äÇϳé¹Á å³ñ·»õ³ïñí»É ¿ ÚáѳÝ-ä»ï»ñ-лµ»É Ùñó³Ý³Ïáí: Üñ³ ·ñù»ñÁ óñ·Ù³Ýí»É »Ý ³Ý·É»ñ»Ý, ýñ³ëÝ»ñ»Ý, Çï³É»ñ»Ý, ßí»¹»ñ»Ý, Ñáɳݹ»ñ»Ý, ¹³Ý»ñ»Ý, ýɳٳݹ»ñ»Ý, ã»Ë»ñ»Ý, ׳åáÝ»ñ»Ý:

سùë äÇϳñ¹Ç ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Der letzte Mensch ì»ñçÇÝ Ù³ñ¹Á Das Menschengesicht سñ¹áõ ¹»ÙùÁ Die Flucht vor Gott ö³Ëáõëï ²ëïÍáõó Die Grenzne der Physiognomik üǽÇá·ÝáÙÇϳÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Die Unerschütterliche Ehe ²Ýë³ë³Ý ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Hiter in uns selbst ÐÇïÉ»ñÁ Ù»ñ Ù»ç Die Welt des Schweigens ÈéáõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑÁ Der Mensch und das Wort سñ¹Á »õ ËáëùÁ

³

Zerstörte und unzerstörbare Welt ÎáñͳÝí³Í »õ ãÏáñͳÝíáÕ ³ß˳ñÑ

101

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

I

ØÇ Ëáñ ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ ¿ å³ï»É Ù»ñ ųٳݳÏÁ: ²ÛÝ áõñí³·ÍíáõÙ ¿ Ù»ñ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùáõÙ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³éûñÛ³ ßï³åáճϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÝ ³ÛÉ»õë Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳݷÇëï ãÇ ÃáÕÝáõÙ: سùë äÇϳé¹Ý áõÕ»ÏóáõÙ ¿ Ù»½ ¹»åÇ ³Û¹ ½³ñÑáõñ»ÉÇ »ñ»õáõÛÃÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ. ¹³ ÷³ËáõëïÝ ¿ ²ëïÍáõó, áñÁ ÙÇ ³Ý³ë»ÉÇ ÷³Ëã»Éáõ áõÅáí Ëáñ³ÙáõË ¿ ÉÇÝáõÙ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñÝ ³ÛÝå»ë, áñ ³é³ñϳݻñÁ Ù»ñ ßáõñç »õ Ù³ñ¹ÇÏ Ù»½ Ñ»ï ³ÛÉ»õë µÝ³í ѳë³Ý»ÉÇ ã»Ý ÉÇÝáõÙ, ³ÛÉ ßï³åáõÙ »Ý ³é³ç, ÃáÕÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ϳñÇùÇ Ù»ç: Þ³ñáõÝ³Ï Ýáñ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñáí, áñáÝù ³í»ÉÇ ß³ï µ³Ý ϳñáÕ »Ý ³ë»É, ù³Ý ËÇëï ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ, سùë äÇϳé¹Á Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ Ù»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ¹»ÙùÁ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, û ÇÝãå»ë ¿ ÷³ËáõëïÝ ²ëïÍáõó Çñ ¹ÇÙ³·Í»ñÁ Ýñ³Ýáõ٠óջÉ: ÜÙ³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÁ û·ÝáõÙ ¿ Ù»½ áã ÙdzÛÝ Ñ³ëϳݳÉáõ Ù»ñ ³ß˳ñÑÁ »õ Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý ϳóáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ»õ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ù»½ ݳ»õ ·ïÝ»É »ÉùÁ ÷³ËáõëïÇó ¹»åÇ ëñïÇ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ¿É Ð»ñÙ³Ý Ð»ëë»Ý ·ñ»É ¿ سùë äÇϳé¹Ç ³Ûë ·ñùÇ Ù³ëÇÝ. §Ð³í³Ý³µ³ñ ë³ Ýñ³ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏÝ ¿, ³Ù»Ý³ÉáõñçÝ ¿ ѳí³Ý³µ³ñ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý³ë÷á÷áÕÁ¦: §herder¦,üñ³Ûµáõñ·

I·ñùÇ ÉáõÛë ï»ëÝ»Éáõó Ñ»ïá ·³ÛóÏÕáõ§Ø³ùë äÇϳé¹Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýáñ

ÃÛáõÝÁ Ù»Í ¿ ³ë»É, áñ ¹³ Çñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ·³·³ÃݳϻïÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ, ÝáñÇó áõ ÝáñÇó Ñ»ÕÇݳÏÁ ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿ Ýáñ ϳñ»õáñ ÏáÝó»åódzݻñáí, áñáÝù ³é³Ýó µ³ó³éáõÃÛ³Ý Ù³ïݳÝßáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ·áÛáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ Ù»Ï ³Ûëï»ÕÇó, Ù»Ï

³

102

ö³ËáõëïÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ß³ï ¿« ù³Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ÷³Ëã»É£ سñ¹ÇÏ ã»Ý ϳñáÕ û·ï³·áñÍ»É ÷³ËáõëïÇ ³ÛÝ áÕç ù³Ý³ÏÁ« áñÝ ³éϳ ¿ ³Û¹ ϳéáõÛóÇ Ù»ç© »ñµ»ù ã¹³¹³ñáÕ ÷³Ëáõëï£ Ø³ñ¹ å³éÏáõÙ ¿ ùÝ»Éáõ« ë³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝÇëÏ »ñ³½áõÙ »õ ùÝáõÙ ÷³ËáõëïÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ »õ, »ñµ ³ÛÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³é³íáïí³Ý« áã û ·Çß»ñÝ ¿ ÉÇÝáõÙ ÁÝÏ³Í Ýñ³ »ï»õáõÙ« ³ÛÉ ÃáõÝ»ÉÁ« áñÇ ÙÇçáí ݳ Ãéã»É-³Ýó»É ¿£ ²ÙµáÕç ³ß˳ñÑÝ ¿ ·ñ³íí³Í Ýñ³Ýáí£ ºñµ»ÙÝ ÃíáõÙ ¿, û ݳ ³ÝÑ»ï³ó»É ¿« ë³Ï³ÛÝ Ý³ ÙdzÛÝ ÙÇ ³ÏÝóñà ÁÝÏÕÙíáõÙ ¿ ·»ïÝÇ Ù»ç` ݳ»õ ·»ïÇÝÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ Çñ»Ý« ݳ ëïáñ·»ïÝÛ³ ëáÕáõÙ ¿ ³é³ç« »õ ѳÝϳñÍ ¹áõñë ¿ åñÍÝáõÙ« ÇÝãå»ë ÷³ËáõëïÇ ÙÇ Ýáñ ³ÕµÛáõñ£ àÕç ³ß˳ñÑÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ Ýñ³Ý£ àÕç ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ϳñÍ»ë û ݳ˳å»ë ѳí³ÏÝáõÙ ¿£ è³¹ÇáÛÇ Ó³ÛÝÁ ϳñÍ»ë û ݳ˳å»ë áõÕ³ñÏí³Í ÉÇÝÇ« áñå»ë½Ç ³½¹³ñ³ñÇ áÕç ï³ñ³ÍáõÃÛ³ÝÁ« áñå»ë ÷³ËáõëïÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ© ãáñë µáÉáñÇó í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Ó³ÛÝ»ñÁ »ï »õ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ« áñ ³Ù»Ýáõñ å³ïñ³ëï ¿ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ÷³ËáõëïÇ Ñ³Ù³ñ£ àÕç ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ²ëïÍá »õ Ù³ñ¹áõ ÙÇç»õ Éóí³Í ¿ ÷³Ëáõëïáí£ ²ÛÉ»õë áã û ¹³ï³ñÏ àãÇÝãÝ ¿ ²ëïÍá »õ Ù³ñ¹áõ ÙÇç»õ« ³ÛÉ ÉÇùÁ àãÇÝãÁ` ÷³ËáõëïÇ Ï³éáõÛóÁ£ ¸»é»õë ³Ù»Ý ÇÝã ã¿« áñ ù³ßí³Í-ï³ñí³Í ¿ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç£ ºí Ñ»Ýó ¹³ ¿É Ýñ³ ³Ù»Ý³Ù»Í ѳÕóݳÏÝ ¿© ݳ ÇÝãå»ë ÙÇ ïÇñ³Ï³É« áñÝ ³Ù»Ý µ³Ý ã¿ ëïÇåáõ٠ͳé³Û»É Çñ»Ý« ÇٳݳÉáí áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏÝóñà ϳñáÕ ¿ ³Ù»ÝÝ Çñ»Ý ͳé³Û»óݻɣ ¸³ ÙÇ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¿ ÷³ËáõëïÇ Ù»ç« áñ Çñ ³Ù»Ý µ³ÝÁ« ó³Ýϳó³Í å³ÑÇÝ« ϳñáÕ ¿ Ýñ³Ý ͳé³Û»É£ ÆÝãå»ë Ù»Í Ñ³ÕóݳÏáÕÝ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ µ³Ý ³í»Éáñ¹ ÃáÕÝáõÙ« áñáÝù ݳ ãÇ ½³íÃáõÙ« áñå»ë½Ç Ùßï³å»ë »õë Ù»Ï ³Ý·³Ù ϳñáճݳ ëÏë»É ½³íûɫ ϳ٠¿É ÇÝãå»ë ˳ÕÇó ³é³ç ϳñáճݳ Ýñ³Ýó íñ³ ÷áñÓ³ñϻɫ ³ÛëåÇëáí ÇëÏ »õë ÙÇ ù³ÝÇ µ³Ý ·ïÝíáõÙ ¿ ÷³ËáõëïÇó ¹áõñë« í³Ë»ó³Í ³Ï³Ýç ¹Ý»Éáí« Ã» ³ñ¹Ûáù ѳçáñ¹ ³ÏÝóñà ëáõÉáóÁ ÏÑñ³Ù³ÛÇ Ýñ³Ýó Ý»ñë` ÷³ËáõëïÇ Ù»ç£ Ø»Ýù ³ë³óÇÝù« áñ áñ³ÏÁ ÷³ËáõëïÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ í»ñ³Íí»É ¿ ù³Ý³ÏÇ« ÷³ËáõëïÁ ÉáÏ ÙÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ï³éáõÛó ¿ »õ ³Û�� ÇëÏ å³ï׳éáí ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿« û ÇÝã ¿ ·ïÝíáõÙ Ýñ³ Ý»ñëáõÙ` Ù³±ñ¹, û± ÇÝã-áñ áõñÇß µ³Ý£ ²ÛëåÇëáí ÇëÏ« ë³ñë³÷»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿« áñ Ù³ñ¹ ³ÛÉ»õë ³Ý·³Ù ³ÝÑñ³Å»ßï ã¿ ÷³ËáõëïÇ Ñ³Ù³ñ« ¹³ ³ÛÉ»õë Ýñ³ ÷³ËáõëïÁ ã¿« ³ÛÉ áñ»õ¿ ³ÛÉ µ³Ý Ýñ³ ÷á˳ñ»Ý ϳñáÕ ¿ ÷³Ëã»É« ϳ٠¿É ݳ ³ÝÓ³Ùµ ϳñáÕ ¿ áñ»õ¿ µ³Ý áõÕ³ñÏ»É, áñÝ Çñ ÷á˳ñ»Ý Ï÷³ËãÇ£ ܳ Ñ»é³óí³Í ¿« ¹áõñë ¿ ßåñïí³Í Çñ ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý ÷³ËáõëïÇó£ سñ¹Á ÷³ËáõëïÇ Ù»ç ²ëïÍáõó« Ù³ñ¹Á« áñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏÝóñà å»ïù ¿ Ùßï³å»ë ÝáñáíÇ ëÏëÇ ÷³Ëã»É« áñáíÑ»ï»õ ݳ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏÝóñà ÝáñÇó ¹áõñë ¿ ѳÝíáõÙ ²ëïÍá ÏáÕÙÇó© Ù³ñ¹Á« ÷³ËáõëïÇ Ù»ç Çñ ë»÷³Ï³Ý ÷³ËáõëïÇó« áõ±ñ ¿ ݳ« Ù³ñ¹Á£ ÎÇÝáÝ« ¹³ ¿ ϳï³ñÛ³É ÷³ËáõëïÁ£ àñå»ë ÷³ËáõëïÇ ûñÇÝ³Ï ÏÇÝáóïñáÝÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ³Ù»Ýáõñ« áñå»ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ ëáíáñ»Ý« û ÇÝãå»ë Ýñ³Ýù ³é³í»É³·áõÛÝë ÷³Ëã»Ý£ üÇ·áõñÝ»ñÁ Ïï³íÇ íñ³ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ÙdzÛÝ ÷³ËáõëïÇ Ñ³Ù³ñ« Ýñ³Ýù ³ÝÙ³ñÙÇÝ »Ý£ ÆÝãå»ë ݳ« áí ÃáÕÝáõÙ ¿ Çñ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ å»ïù ¿ ßï³åÇ« ³ÛÝå»ë ¿É ýÇ·áõñÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É »Ý Çñ»Ýó Ù³ñÙݳÛÇÝÝ ÇÝã-áñ ÙÇ ï»Õ, Ñ»ï»õáõÙ« ³ÝÓ³Ùµ ßï³åáõÙ »Ý ¹ñ³ÝÇó ³é³ç ¹»åÇ Ïï³íÁ` ÙdzÛÝ Ù³ñÙÝÇ áõñí³·ÇÍÁ« »ñµ»ÙÝ Ýñ³Ýù ÙÇ ³ÏÝóñà ϳݷ »Ý ³éÝáõÙ »õ í³Ë»ó³Í »ï ݳÛáõÙ« ϳñÍ»ë Ù»ÏÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï»õáõÙ ¿« - ³Ë« ¹³ ÙdzÛÝ Ë³Õ ¿« Ýñ³Ýù Áݹ·ÍáõÙ »Ý ÙdzÛÝ í³ËÁ« áã áù ãÇ Ï³ñáÕ Ýñ³Ýó` ¿³Ï³½áõñÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëݻɫ »õ ÇÝãå»ë ͳÕñ»ÉÇë ÉÇÝ»Ý Ýñ³Ý« áí Ýñ³Ýó »ï»õáõÙ ¿« ¹³éÝáõÙ »Ý ѳÝϳñÍ ¹³Ý¹³ÕÏáï« ³Ûá« Ýñ³Ýù óñ·Ù³ÝáõÙ-¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñÅáõÙ« áñÁ å»ïù ¿ ß³ï ³ñ³· ÉÇÝ»ñ« Ýñ³Ýù óáõó³¹ñáõÙ »Ý ¹³Ý¹³ÕÏáïáõÃÛáõÝÁ ÷³ËáõëïÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ« ³Û¹ù³Ý íëï³Ñ ÉÇÝ»Éáí« áñ áãÇÝã Ýñ³Ýó` ¿³Ï³½áõñÏÝ»ñÇÝ ãÇ Ñ³ëÝÇ£ ²Ûëï»Õ« ÏÇÝáÛáõÙ ¿« áñ ÃíáõÙ ¿, û ³ÛÉ»õë Ù³ñ¹ÇÏ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõݻݫ áñ ϳñÍ»ë û Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ í³Õáõó ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý »õ« áñ Çñ»ÝóÇó Ñ»ïá ÙdzÛÝ ³Ûë ëïí»ñÝ»ñÝ »Ý Ãáջɫ áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÷á˳ñ»Ý ÷³Ëã»Ý« Ýñ³Ýù Áݹ·ÍáõÙ »Ý ÉáÏ ÷³ËáõëïÁ »õ ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù Ïï³íÇ(¿Ïñ³ÝÇ) ³éç»õ »Ý Ýëï³Í« áñå»ë½Ç Ñ»ï»õ»Ý Ïï³íÇ íñ³ÛÇ ëïí»ñÝ»ñÇÝ« »ñ»õáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ÇÝãå»ë å³ïñ³ëïí³Í ٳϻïÝ»ñ` å³ïñ³ÝùÁ ÉdzñÅ»ù ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ« ÙÇÝã¹»é Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ ³ñ¹»Ý í³Õáõó ÷³Ë»É »Ý£ ÷³ËáõëïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ гí³ïÇ ³ß˳ñÑáõÙ Ù³ñ¹ ϳñÇù ãáõÝÇ Ñ³ßíÇ Ýëï»É ß³ï µ³Ý»ñÇ Ñ»ï« áñáÝù ϳñáÕ »Ý ÉÇ-

³

102


00_______

±

ݻɫ ³ÛÉ ÙdzÛÝ Ù»Ï µ³ÝÇ Ñ»ï« áñÝ ³éϳ ¿` ²ëïÍá Ñ»ï£ Â»ñ»õë Ù³ñ¹ ÷áËíáõÙ ¿ ݳ»õ ѳí³ïÇ ³ß˳ñÑáõÙ« ë³Ï³ÛÝ Ý³ ¿« áñ ³Ù»Ýáõñ, áñï»Õ, áñ ݳ ѳÛïÝíáõÙ ¿« ²ëïí³Í Ý»ñϳ ¿« »õ ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ³Ù»ÝÝ ³ÛÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ« û Ù³ñ¹ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ²ëïÍáõÝ ÷áñÓ»É` ³ñ¹Ûáù ²ëïí³Í Çñá±ù ³Ù»Ýáõñ ¿« Ù³ñ¹ ß³ñÅíáõÙ ¿ ѳٻëï »õ ùÇã« Ù³ñ¹ ³Ù³ãáõÙ ¿« áñ ²Ù»Ý³·á ²ëïÍá ÷áñÓÇãÝ ¿£ ö³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑáõÙ« ë³Ï³ÛÝ« áñï»Õ Ù³ñ¹ ã·Çﻫ û ÇÝãå»ë ¿ ÉÇÝ»Éáõ« û ÇÝãÇ ÏѳݹÇåÇ ÷³ËáõëïÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ« áã Ù³ñ¹Á »õ áã ¿É Çñ»ñÁ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ ã»Ý ݳ˳ï»ëí³Í« áñï»Õ áñ ·ïÝíáõÙ »Ý« Ýñ³Ýù ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ« Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å»ïù ¿ ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ« ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É Ýñ³Ýù ³í³ñïí³Í ã»Ý« ³ÛÉ ÙdzÛÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í »Ý Ýñ³ ѳٳñ« ÇÝã áñ ϳñáÕ »Ý »ñµ»õÇó» å³ïÏ»ñ»É« Ýñ³Ýù ï»Õ³¹ñí³Í »Ý Ý»Ûïñ³É Ï»ÝïñáÝáõÙ« áñï»ÕÇó ¿É ϳñáÕ »Ý Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ ³ñ³· ϳ½Ù »õ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ« áñÇÝ ÷³ËáõëïÁ ϹÇåãÇ£ ²ÛÉ»õë ÇñÁ ·áñÍáõÙ ¿« áã û ³ÛÝ å³ï׳éáí« áñ ³ÛÝ Çñ ï»ÕáõÙ ¿« ³ÛÉ áñ ݳ ³Ù»Ýáõñ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É »õ Ýñ³ÝÇó ³Ù»Ý ÇÝã ϳñáÕ ¿ ¹³éݳɫ »õ ÇÝãù³Ý ß³ï µ³Ý Ýñ³ÝÇó ϳñáÕ ¿ ¹³éݳɫ ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ Ýñ³ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£ ÆñÁ áã û Ù»Ï ½³ñ·³óÙ³Ý ³í³ñï ¿« ÇÝãå»ë ѳí³ïÇ ³ß˳ñÑáõÙ« Ýå³ï³ÏÇ Å³Ù³ÝáõÙ« Ýå³ï³ÏÇ Ï³Ý·³éÁ »õ ѳëï³ïáõÙÁ© ÷³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑáõÙ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, ù³Ý ëÏǽµ« ë³Ï³ÛÝ á㠳ݷ³Ù ë»÷³Ï³Ý ¿áõÃÛ³Ý ëÏǽµ« ³ÛÉ µ³½Ù³ÃíÇ ëÏǽµ« ó³ïÏáõÙ ¹»åÇ µ³½Ù³ÃÇíÁ »õ ÙdzÛÝ ¹ñ³ ѳٳñ ݳ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ« áã û áñ ³ÛÝ ÉÇÝÇ« »õ áã ¿É ÝáõÛÝÇëÏ« áñ ÏÉÇÝÇ« ³ÛÉ, áñ Ýñ³ÝÇó ³Ù»Ý ÇÝã ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É »õ ³é³ñϳÛÇ áõñí³·ÇÍÁ áã û Ýß³Ý ¿` áñï»Õ ¿ ³é³ñϳݫ ³ÛÉ Ý³, ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó í³Ûñ ó³ïÏ»Éáí« ÝßáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ·ÇÍÁ« áñï»Õ »Õ»É ¿ ³Û¹ Ýß³ÝÁ£ ²é³ñÏ³Ý µÝ³í ãÇ »ñ»õáõÙ ÇÝãå»ë Çñ³Ï³Ý ³é³ñϳ« ³ÛÉ ÉáÏ ÇÝãå»ë Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³åáó« Ïñ׳ïáõÙ« Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙ« áñáÝù ÷³ÃÃáÃí³Í »Ý ³é³ñϳÛÇ Ó»õáí« ëå³ë»Éáí ÙdzÛÝ Ýñ³Ý« áñ ¹áõñë Ý»ïí»Ý ¹ñ³ÝÇó(Ó»õÇó)£ سñ¹Ý ³ÝÓ³Ùµ ³ÛÝï»Õ ã¿« áñï»Õ ݳ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿© ³ÛÝï»Õ ÙdzÛÝ ï»ÕÝ ¿« áñï»ÕÇó ݳ ÷³ËãáõÙ ¿£ ¶áÛáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ ³éÇà ¿ Çñ»Ý ³Ù»Ýáõñ»ù ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ í³ñÅ»óݻɣ ØÇ Ññ³ßù ¿ ÃíáõÙ« áñ Ù³ñ¹ ¹»é áõñí³·Í»ñáí ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ¿ »õ« áñ ݳ Çñ ë»÷³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ãÇ å³ÛÃáõÙ£ ê³ ¿ ÷³ËáõëïÇ ³ß˳ñÑÁ© áã û ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑ« ³ÛÉ` Ñݳñ³íáñáõÃ۳ݣ àãÇÝã ϳñÇù ãáõÝÇ ³ÛÝå»ë ÉÇݻɫ ÇÝãå»ë áñ ϳ« ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹å»ë ÉÇݻɫ ë³Ï³ÛÝ ¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ã¿£ ²Ù»Ý µ³Ý ³ÝϳÛáõÝ ¿« »õ áñï»Õ Ù³ñ¹ ÇÝã-áñ ϳÛáõÝ µ³Ý ¿ ï»ëÝáõÙ:

Z

F

H

K

M

X

G

103

³

³ÛÝï»ÕÇó ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ׳ݳã»É ×ßÙ³ñÇï ³ñÅ»ù³Ï³ñ·Á¦: §Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ¦, øÛáÉÝ

I

§äÇϳé¹Ç É»½áõÝ ³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Í áõÅ áõÝÇ »õ ³é³ï ¿ å³ïÏ»ñÝ»ñáí, ÇÝãÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ųٳݳϳÏÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹ É»½áõÝ ·³ÉÇë ¿ ݳ»õ Ä³Ý äáÉÇ, ÞïÇýï»ñÇ ³ß˳ñÑÇó »õ ѳٳËÙµáõÙ ¿ Ýñ³Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ` ë³ÕÙáëÝ»ñÇ ûñÑÝ»ñ·»ñÇ Ã³÷Ç »õ ËáñÁ ßÝã³éáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Û³óùÁ, áñáí äÇϳé¹Ý ÁÙµéÝáõÙ ¿ ³ß˳ñÑÁ, ã³ñ³ó³Í ã¿ »õ ·ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Ã³ùÝí³Í ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ ÉÇ ¿ ëÇñáí »õ ïùݳç³Ý ó³íáí: ¸³ Ù³ñ·³ñ»Ç ѳ۳óù ¿, áñÁ ËáëáõÙ ¿ í»ñëïÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ Ëáëùáõ٠ûõ³ÍáõÙ ¿ Ñá·ÇÝ` Ñ»éíÇó »ÏáÕ, ÇÝãå»ë ëϽµÝ³ù³ñÇó: ºí áñ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Û¹ Ñá·ÇÝ ËáëÇ Çñ Ñ»ï` ÷áËíáõÙ ¿ »õ ·ïÝáõÙ ÇÝùÝ Çñ»Ý: ø³Ý½Ç ÙÇ Ù»Ý³íáñ Ó³ÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ϻݹ³ÝÇ ²ëïÍá ³Ý³ÝóáÕÇÏ ÷³é³Ñ»ÕáõÃÛ³Ý, Ýñ³ ³ß˳ñÑÇ »õ Ýñ³ ³ñ³ñãáõÃÛ³Ý` Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇݦ: Süddeutscher é³¹Çáϳ۳Ý, Þïáõï·³ñï

³

103

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 01_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 02_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 03_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 04_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 05_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 06_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 07_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 08_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 09_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 00_______


________00 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________20 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________30 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________40 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________50 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________60 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________70 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________80 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________90 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________00

±

éáõ­µ»Ý­³ñ»õß­³ï­Û³Ý / §Adieu Parajanov¦ h³Û é»ÅÇëáñ ³ñï³í³½¹ ÷»É»ßÛ³ÝÇ ýÇÉÙ»ñÁ ÝáñÇó í»ñ³·ïÝíáõÙ »Ý

I

²ñï³í³½¹ ö»É»ßÛ³ÝÇ ýÇÉÙ»ñÁ, áñáÝù ѳí³ë³ñ³ã³÷ Ùáï »Ý ÇÝãå»ë ¹áÏáõÙ»Ýï³É ýÇÉÙÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É` µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝÇÝ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù óáõó³¹ñí»É »Ý ³ñ»õÙïÛ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ 1988Ã-ÇÝ: ì»ñçÇÝë, äáÉ ìÇñÇÉÇáÝ ¿ñ, áñÝ Çñ ÷³ñÇ½Û³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëáõÙ §Ce qui arrive¦, ö»É»ßÛ³ÝÇ §Ø»ñ ¹³ñÁ¦ ýÇÉÙÇ Ýϳñ³Ñ³ÝÙ³Ý ³Ûɳµ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳÕÃ³Ï³Ý ¹Çñù ѳïϳóñ»ó: ìÇ»ÝݳÛÇ Kunsthalle-ÛáõÙ 2004Ã-Ç ÓÙ