Page 1


Spremembevvdružbi družbi in in okolju porajajo Spremembe porajajo nove nove potrebe,kikiterjajo terjajo rešitve rešitve za njihovo potrebe, zadovoljevanje. Nove Nove potrebe potrebe ustvarjajo zadovoljevanje. ustvarjajo priložnosti,ki ki jih jih nevladne nevladne organizacije organizacije ss priložnosti, prepoznajo in in izkoristijo izkoristijo za potencialomprepoznajo za lasten lasten potencialom razvoj.ZZnovimi novimi storitvami storitvami in in produkti razvoj. produkti za za zadovoljevanje nenaslovljenih potreb, nevladne zadovoljevanje nenaslovljenih potreb, nevladne organizacijepomembno pomembno prispevajo prispevajo kk lastnemu organizacije lastnemu in širšemu lokalnemu razvoju. in širšemu lokalnemu razvoju.


Problemi so priložnost, da nekaj problemov, kaj bi nas motiviralo za ustvarjanje sprememb?


organizacijskega in strokovnega razvoja organizacije

# # Sposobnost odzivanja na aktualne potrebe in spremembe v okolju in razvoj inovativnih reĹĄitev #Spremljanje zadovoljstva uporabnikov #Izvajanje raziskav in analiz # #Sodelovanje zaposlenih/prostovoljcev pri analizi potreb v okolju in razvoju inovativnih storitev #Sodelovanje z ostalimi delezĚŒniki v okolju #Ustvarjanje kredibilnosti organizacije Vizija, poslanstvo in vrednote organizacije # #Vrednotenje vizije, poslanstva in vrednot in prilagajanje spremembam v okolju


#Politika zaposlovanja #

# #TrzĚŒne raziskave # Pravni vidiki delovanja organizacije #Ureditev dokumentacije #Izdelava obveznih pravnih aktov #


#

javnih politik na lokalni ravni #Oblikovanje socialne mreže podpornikov #Poznavanje zagovorniških taktik # predpisov oz. amandmajev #Izdelava zagovorniške strategije #Izvajanje strateških akcij #


Program organizacijskega, strokovnega in zagovornisĚŒkega razvoja nevladnih organizacij izvaja Zavod PIP v okviru projekta podprtega s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za javno upravo.

1. pravno svetovanje pri ustanavljanju organizacij, delovanja v javnem interesu idr.), statusnih sprememb in drugih pravnih vidikov upravljanja in delovanja NVO;


2. projektno svetovanje pri pripravi vlog za javne razpise, 3. storitev/produktov, 4. zagovornisĚŒtvo 5. izobrazĚŒevanje in usposabljanje kadrov v NVO, 6. informiranje in promocija.


## spodbujanje aktivnejšega vključevanja posameznikov, še posebej ranljivih ciljnih skupin (mladi do 26 let in starejši nad 50 let) v iskanje in uresničevanje zaposlitvenih priložnosti ## spodbujanje medsektorskega povezovanja turizma s kreativnimi industrijami in nastajanje novih inovativnih ponudb ## povezovanje podeželja z urbanim območjem ## spodbujanje socialne vključenosti vseh prebivalcev v regiji ter izboljšanje dostopnosti do vseživljenjskega učenja ## povečanje konkurenčnosti turizma ter ohranitve naravne in kulturne dediščine ## povečanje samooskrbe ## začasa ali trajna raba degradiranih površin ## vzpostavitev izobraževalnih permakulturnih vrtov, ki delujejo po zakonitostih narave in jih je možno postaviti tudi na degradirana območja ## večanje ponudbe različnih tipov vrtov (tudi v smer zelenih tehnologij – pridelava na strehah, na balkonih, deževni vrtovi in podobno) ## aktivacija potenciala znanja starostnikov ## spodbujanje kulturno umetniške dejavnosti, športne in rekreacije ter ljubiteljskih dejavnosti, ki omogočajo revitalizacijo socialnega omrežja znotraj mestnih sosesk


## vzpostavitev čebelnjakov z izobraževalnim in medgeneracijskim povezovalnim programom ## obvladovanje urbane revščine z organizacijsko podporo za vzpostavitev dnevnih (medgeneracijskih) centrov za vključevanje odrasle populacije v sistem storitev, dela, samooskrbe... 
 ## izvajanje programov za vključitev otrok ter mladine v interesne dejavnosti ## socialno-kulturni programi z vključevanjem okoljskih problematik in trajnostne mobilnosti ter medgeneracijski centri v četrtnih in krajevnih skupnostih ## vključevanje kulturnih organizacij v programe medgeneracijskih centrov v mestnih četrtih in mestnih soseskah ## organizacija učnih procesov in socialnih stikov v mestnih četrteh ## pospeševanje socialne vključenosti s povezovanjem mladih in starejših 
 ## zmanjšanje osamljenosti ostarelih ter izboljšanje kakovosti življenja z vključevanjem v projekte oživljanje 
mestnih sosesk ## razvoj mobilnim kulturnih projektov, ki povezujejo mestne predele s selitvijo kulturnega programa in 
povezovanjem akterjev


Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naloŞbe 2.11.4. Krepitev

zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorniĹĄtvo in izvajanje javnih storitev.


Razvoj NVO s potencialom  

Predstavitev programa organizacijskega in strokovnega razvoja NVO s potencialom v Podravju

Razvoj NVO s potencialom  

Predstavitev programa organizacijskega in strokovnega razvoja NVO s potencialom v Podravju

Advertisement