Page 185

tupne prichádzat’ naši priatelia, kolegovia a známi, boli pripravené teplé pulty s jedlom a samozrejme kolácˇe a nápoje. DJ zacˇal pozvol’na hrat’ (len z vinylov!) Depeche Mode a zábava sa rozbehla sama od seba. Tancovalo sa na záhrade a potom kvôli chladnému vetru aj vnútri. Niekto sedel a rozprával sa s priatel’mi, d’alší tancovali, deti hrali Monopoly a stále prichádzali noví hostia... Bola to proste pohoda, žiadny viazaný program, žiadne nútenie sa do niecˇoho. Moja mamka to vyjadrila výstižne slovami: „To ani nebolo ako svadba, ale ako taký „mejdan”... Našt’astie, naši rodicˇia sú vel’mi liberálni a ústretoví a užívali si ho spolu s nami☺Krásnym prekvapením bola piesenˇ, ktorú špeciálne pre nás zložila naša kamarátka a zahrala nám ju o polnoci na gitare pri krájaní svadobnej torty. Samozrejme, oslava pokracˇovala až do rána!” Aké to vlastne je, ked’ si dvaja profesionálni fotografi vyberajú svojho svadobného fotografa? Michaela: „Musím uznat’, že naša fotografka Katka (Katarína Hudacˇinová, pozn. redakcie) to mala t’ažké, ked’že jej bolo jasné, že sa na nˇu budeme dívat’ prísnym fotografickým okom☺Je to však naša dlhorocˇná kamarátka, ktorá má skvelé oko na reportáž, tak sme sa rozhodli ju prehovorit’ a, našt’astie, súhlasila. Katka už v súcˇasnosti svadby nefotí, lebo sa viac venuje výtvarným projektom, ale pre nás urobila výnimku. Priznám sa, že pre mnˇa reportážne fotky zo

svadby sú dôležité skôr z emocˇného než z umelecko-technického hl’adiska. Naša svadba mi pomohla viac pochopit’, že podobne to zrejme cítia aj moji klienti. Nie je pre nich taká dôležitá kompozícia, vyváženie bielej a pod., ale fotografiami si chcú pripomenút’ tú atmosféru, pocity a všetky tie krásne zážitky spojené so svadobným dnˇom. Samozrejme, technická kvalita je niecˇo, na cˇom stále trvám, ale snažím sa viac zamerat’ na emóciu a výraz a fotografovat’ viac srdcom, ako ocˇami.” Zmenilo sa niecˇo svadbou? Užívate si manželstvo? Michaela: „Náš vzt’ah s Vladom sa vel’mi nezmenil, žili sme spolu už nejaký cˇas pred svadbou a manželstvo bolo len akýmsi prirodzeným vyústením a potvrdením nášho vzt’ahu a odhodlania ostat’ spolu. Kdesi vnútri však pribudlo niecˇo hrejivé a nežné – puto, ktoré hovorí, že sme už rodina. Pre mnˇa manželstvo nie je len papier. Ja to vnímam tak, že z nás urobilo rodinu, hoci sme zatial’ len dvaja (+ dve macˇky☺)”. A Michaela na moju otázku, cˇo by uviedla na záver, dodáva: „Možno zdôrazním jediné: Zo svadby sa treba hlavne tešit’! Všetko ostatné, cˇo tomu bráni, musí íst’ bokom.” Dˇakujeme za rozhovor!

Profile for nevesta.sk

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Profile for nevesta