__MAIN_TEXT__

Page 1

GOTICKÁ KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY V KESTŘANECH ASYMETRICKÉ UMÍSTĚNÍ VSTUPNÍHO PORTÁLU DO KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY

SHP I FA ČVUT vypracoval: Vojtěch Ružbatský vedoucí práce: Michael Rykl

20.5.2015


SHP KESTŘANY - FA ČVUT

1


LOKALITA: KESTŘANY (PLZEŇSKÝ KRAJ), HORNÍ TVRZ TÉMA PRŮZKUMU: ASYMETRICKÉ UMÍSTĚNÍ VSTUPNÍHO PORTÁLU DO KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY PŘEDMĚT: Stavebně-historický průzkum I VYPRACOVAL: Vojtěch Ružbatský SPOLUPRACOVALI: Helena Vaňková, Barbora Schmidová, Vojtěch Černý VEDOUCÍ PRÁCE: Micha el Rykl SEMESTR: letní 2014/2015 DATUM SBĚRU INFORMACÍ V TERÉNU: 18. a 19. 3. 2015

OBSAH: I. STRUČNĚ O KAPLI II. REKONSTRUKCE VÝSTAVBOVÉHO PRŮBĚHU ČELNÍ FASÁDY KAPLE III. KATALOG JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ČELNÍ FASÁDY

2

A) VSTUPNÍ PORTÁL B) OKULUS C) SCHODIŠŤOVÁ ŠÍJE

SHP KESTŘANY - FA ČVUT


TÉMA PRŮZKUMU: ASYMETRICKÉ UMÍSTĚNÍ VSTUPNÍHO PORTÁLU DO KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY

Pohled od půrkrabství do nádvoří. Vlevo stará věž, uprostřed kaple a její vedlejší místnost a úplně vpravo palácové křídlo. SHP KESTŘANY - FA ČVUT

3


I. STRUČNĚ O KAPLI Kaple zasvěcená Máří Magdaleně byla vystavena za Jindřicha ze Šemberka, který se svého času stal majitelem všech tří Kestřanských tvrzí. Kaple byla postavena mezi starší severní věž a současně vznikající nový jižní palác. Východní stěnu kaple - presbytář tvoří zdivo hradeb ze starších stavebních etap, do kterých je závěr kaple vsekán. Půdrysně jde o jednolodní longitudiální kaply s pětibokým závěrem presbytáře. Šířka kaple je přibližně 2,4 m, délka asi 6,7 m. Kaple je zaklenuta sklípkovou klenbou. Vstup do kaple vede ze západu z prostoru nádvoří vstupním portálem, který je umístěn asymetricky vůči ose kaple. Nad vstupním portálem se výše ve prostředku zdi nachází okulus se zkosenými ostěními dovnitř i ven, čímž zajišťuje dobré hluboké prosvětlení kaple. Nad presbytářem je umístěno vysoké okno s lomeným obloukem, který propisuje funkci kaple ven na fasádu (okno je nyní z pozdějších úprav částečně zaslepeno). Ostění jednotlivých otvorů jsou pečlivě vyzděny z cihelných tvarovek, a u vstupu ze zkosených cihel. Sklípková klenba má 5 polí a je vyklenuta z tvarovaných cihel. Na jižní stěně je použita slepá arkáda o dvou polích, v severní nika. Materiálově jsou zdi z lomového kamene s rezidui bobrovek a cihel. Na podlaze jsou cihelné dlaždice. UŽÍVÁNÍ KAPLE Mimo svého prvotního sakrálního účelu sloužil prostor kaple nějakou dobu i jako sakristie mladší kapli druhotně umístěné ve vedlejší větší místnosti. Kaple v pozdější době fungovala jako užitková prostora. Mimo jiné jako černá kuchyně (proražený otvor pro komín v klenbě), někdy v té době byl zazděn vstupní portál a pod ním byla proražena vstupní šíje do sklepního prostoru pod ní (na šíji byla v dveřní nice umístěna pec). Kaple byla později přepažena příčkou a východnější část byla využívána jako skladová prostora s vloženým mezipatrem. Jižní stěna kaple se slepou arkádou obsahuje ve svých slepých polích později v různých časech proražené a zazdívané otvory, z nichž východnější je dnes opět zazděné. Dnes je interiér kaple vyčištěn od vestavěných konstrukcí a vstupní šíje do sklepa zaslepena ve prospěch vstupního portálu.

Pohled do presbytáře, okno je v prostředku zaslepeno v rámci pozdějších stavebních úprav.

STARÁ VĚŽ

DRUHOTNÁ KAPLE

KLENBA KAPLE - řez v úrovni okulu

4

Pohled z presbytáře ke vstupu do kaple a dále do nádvoří. SHP KESTŘANY - FA ČVUT


II. REKONSTRUKCE VÝSTAVBOVÉHO PRŮBĚHU ČELNÍ FASÁDY KAPLE Vstup do kaple je umístěn zdánlivě bezdůvodně asymetricky vůči její ose, která je udávána šířkou, klenbou, polohou okulu a presbytáře. Nebyly zjištěny žádné další stavební konstrukce, které by při výstavbě bránily vstupnímu portálu ve správném umístění na osu a rozhodně jde u všech těchto konstrukcí kaple o jednu výstavbovou etapu. Otázka tedy zní: „Co u takto významného a pečlivě geometricky zkonstruovaného prostoru (je zaklenut krásnou sklípkovou klenbou) vedlo k této nepřesnosti?“ Podle mého závěru k tomu došlo rozhodnutím až během výstavby rozšířit uzoučkou kapli, a to již po tom co byly vstupní dveře částečně vybudovány. Z konstrukcí kaple se dá vyčíst směr výstavby, který vhodné podmínky pro tuto výslednou situaci navozuje. Při výstavbě byl nejprve odstraněn starší objekt, který zde pravděpodobně byl a navazoval z jihu na severní věž. Byly vyhloubeny sklepy pod zamýšlenou nadzemní stavbu a to rovnou i s propojkou ke sklepu západně před věží (nová nadzemní zeď kaple počítá s průchodem do něj, je vylehčena nikou) (1). Stěny sklepů byly vyzděny z lomového kamene s rezidui bobrovek (patrně ze starší stavby) a s pečlivě vyvázanými nárožími a klenebnýmy pasy. Poté byly zaklenuty valenou klenbou z cihel a klenba byla zakryta násypem a momentálně tak ponechána (dlažba by se mohla v té chvíli ještě během výstavby poškodit).

Nadzemní část se začala stavět od severozápadního nároží (2) . To bylo v podélném směru přesně slícováno s podzemní podélnou zdí (3), stejně tak, jako byla v minulosti založena severní zeď na svém sklepním zdivu. Začít stavět od nároží je logické, vymezí se tím obrys budoucí stavby a zde i nevyhnutelné, jelikož nároží bylo následně spojeno se severní věží krátkou zdí s nikou, jejíž vylechčovací oblouk se o nároží opírá (1). Výstavba pokračovala na jih, přičemž byly vstupní dveře vyvázány na ose stojících vnitřních líců podzemních podélných stěn (4), přičemž severní již byla zastavěná (věž a krátká zeď s nikou) a jižní vystupovala vrškem na ůroveň klenby (viz archeologická sonda na straně 7). Nádvorní stěna běžela dále na jih, kde se přes vedlejší místnost opřela dalším klenebným pasem o vnitřní nároží paláce (5). Jižní podélná stěna kaple měla být, nebo byla pravděpodobně vyvázána v prvopočátku tak, aby lícovala se severním lícem sklepní zdi pod sebou stejně tak, jako severní stěna s jižním lícem sklepní zdi pod sebou a hrála tak s osou vstupních dveří, ale záhy se ji rozhodnuli posunout o dvacet cm jižněji, jak jen to umožňovaly konstrukční podmínky a rozšířili tak velice úzkou kapli o 10%. Což při její výsledné šířce 2,4 m není vůbec zanedbatelný rozdíl (6). Jisté je ale už to, že vstupní portál a nádvorní zeď musely v té chvíli být vyzděny do takové výše, aby se stavebníkovi portál nevyplatilo posunout jižněji na novou osu kaple.

SKLEP PŘED VĚŽÍ

STARÁ VĚŽ

NÁDVORNÍ NÁROŽÍ KAPLE

2 1

nika nad průchodem do vedlejšího sklepení

3 LÍCOVÁNÍ ZDIVA VSTUP

zazděná šíje

4

6

PRESBYTÁŘ

USKOČENÍ ZDIVA

SKLEPY POD KAPLÍ - tenkými čarami je vyznačeno patro nad nimi SHP KESTŘANY - FA ČVUT

5


5

2

6

3

4

SKLEP POD KAPLÍ

ŘEZ A POHLED NA NÁDVORNÍ FASÁDU KAPLE a vedlejší místnosti, která se původně snad otevírala do nádvoří velkým zaklenutým otvorem.

6

SHP KESTŘANY - FA ČVUT


Snad je k tomu dovedlo to, když u částečně do výšky rozestavěné kaple někdo, kdo to měl na starosti uviděl její úzké proporce. Zda to byl přímo Jindřich ze Štemberka, či správce se můžeme jenom domnívat. Následující konstrukce, jako je okulus a sklípková klenba už byly umístěny správně na novou osu kaple vzniklou po rozšíření – posunutí vnitřní dělící stěny. Zůstává otázkou do jaké výšky mohlo být připraveno provázání stěn pro jižní podélnou stěnu kaple do zdi nádvorní, tedy pro jeji původní zamýšlenou polohu. Zda šlo o pár desítek cm, nebo skoro nic (skladba zdících prvků zdi to v tomto místě nevyvrací, ale ani vyloženě nepotvrzuje). Na východním konci to nebude čitelné vůbec, protože zde je stěna založena do původní hradební zdi a mohla být tedy vysekána kamkoliv. K vysekání presbytáře došlo už s vědomím posunutí jižní stěny. Dělící stěna se z výše uvedených důvodů chová spíše jako příčka umístěná, či přemístěná po tom, co byla nádvorní zeď značně rozestavěná.

STARÁ VĚŽ NÁDVORNÍ NÁROŽÍ KAPLE

VSTUP

hle

po

ím

n ds

PRESBYTÁŘ

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ STĚNA

PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÁ ŠÍŘE KAPLE

VÝSLEDNÁ ŠÍŘE KAPLE

PŘÍZEMÍ KAPLE

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

ZEĎ OSTĚNÍ u vstupního portálu - pečlivě symetricky na obou stranách vyvázáno z cihel, vlevo rozšířeno o uskočení dělící stěny. SHP KESTŘANY - FA ČVUT

(viz VYVÁZÁNÍ OSTĚNÍ VSTUPNÍ NIKY na straně 11)

7


ZEĎ OSTĚNÍ u vstupního portálu - pečlivě symetricky na obou stranách vyvázáno z cihel, vlevo rozšířeno o uskočení dělící stěny.

8

PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÁ ŠÍŘE KAPLE

(záchranný archeologický výzkum KESTŘANY-HORNÍ TVRZ, číslo výzkumu: P163/2006, číslo sondy: 3, kreslil/měřil: Karel Kašák a Jiří Volkony, datum: 08/2006, výškový systém - ČJNS/Bpv.)

VÝSLEDNÁ ŠÍŘE KAPLE

ARCHEOLOGICKÁ SONDA V PODLAZE KAPLE - provedena asi 1 metr před presbytářem čelem ke vstupu do kaple. vpravo je vydět vertikálně zalícované zdivo věže, vlevo uskočení zdiva.

(viz VYVÁZÁNÍ OSTĚNÍ VSTUPNÍ NIKY na straně 11) SHP KESTŘANY - FA ČVUT


SHP KESTŘANY - FA ČVUT

9


III. KATALOG JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ČELNÍ FASÁDY

10

A) VSTUPNÍ PORTÁL B) OKULUS C) SCHODIŠŤOVÁ ŠÍJE

SHP KESTŘANY - FA ČVUT


A) VSTUPNÍ PORTÁL Vstupní portál je umístěn v západní stěně kaple ven do nádvoří. Jde o otvor s cihelným portálem a lomeným gotickým obloukem. Ostění dveří je tvořeno keramickými cihlami se zkosenými hranami ve vnějším líci. Nejde o předpřipravené tvarovky, hrany jsou seseknuté. Z vnitřní strany kaple je portál umístěn ve víceméně pravoůhlé nice. Cihelné zdivo portálu bylo omítnuté a opatřené malbou. Spodní práh a ostění se nezachovalo, neboť zde byla proražena schodišťová šíje ze sklepních prostorů a samotný vstupní otvor byl po tu dobu zazděn. Na klenební kápi ve dveřní nice pak byla v určité době umístěna pícka (v jižním ostění je jizva po patě její klenby) a klenba niky je velice zakouřená.

Jizva po patě klenby pícky.

75

150

10 6

225

300

450

Cihla ostění portálu - keramická cihla se zkoseným rohem, omítnuté.

135

Zakouření klenby niky píckou. (archivní foto)

1 000 1 270

1 300

1 120

135

1 120

670

440

Sonda v omítce klenby vstupní niky.

GSEducationalVersion

VYVÁZÁNÍ OSTĚNÍ VSTUPNÍ NIKY - provázáním lícových běhounů.

SHP KESTŘANY - FA ČVUT

11


VSTUPNÍ PORTÁL v pohledu z nádvoří, spodní část zničená proražením schodišťové šíje a novodobě druhotně umístěná žulová ostění.

VSTUPNÍ PORTÁL v pohledu z interiéru kaple, spodní část zničená proražením schodišťové šíje

12

SHP KESTŘANY - FA ČVUT


B) OKULUS Kruhové okno je umístěno vysoko v západní nádvorní zdi kaple až pod klenbou, aby co nejdále prosvětlilo vnitřní prostor. Tomu napomáhá i tvar jeho ostění. Rám se zasklením byl umístěn vprostřed zdi a od něj se dovnitř i ven ostění trychtířovitě rozevíralo svým zkosením. Otvor je v horních 2/3 zaklenut cihlovou klenbou, která je ještě v horní 1/3 zesílená dalším cihelným pasem, který je dobře patrný z exteriéru. CIHELNÉ TVAROVKY - jde o specifické tvarovky, které se nenacházejí na žádném jiném místě v Horní Kestřanské tvrzi. Byl z nich vyzděn kruhový rám a poté byla v jeho spodní polovině vybroušena drážka pro zapadnutí zasklení (vybroušena až po sesazení tvarovek, protože drážka plynule navazuje). V polovině okna jsou symetricky vydlabány otvory pro poutce pevného zasklení, jejichž hloubka je přibližně 3,5cm.

Vnější parapet okna vyložen cihelnými dlaždicemi.

ZASKLENÍ - V zásypu kaple byly nalezeny střepy kruhových terčů o poloměru 9,5cm, z kterých byl pravděpodobně zasklen okulus. Rám nejspíše tvořila kovová obruč zpevněná vodorovným poutcem, který byl uchycen ve zdivu. Rám byl z exteriéru nasunut do spodní vybroušené drážky v cihlovém ostění a doklapl se do vertikální polohy, poté byl z exteriéru zajištěn vodorovným poutcem.

230 25 66

230 25 66

Tvarovka s vybroušenou drážkou

30

40

30

10 40

Cihelné tvarovky tvořící rám okna s vybroušenou drážkou.

30

40

40

40

Tvarovka bez drážky

Otvor pro vodorovný poutec pevného zasklení okna.

Volná rekonstrukce proporcí pevného zasklení okulu. Pohled z exeriéru.

GSEducationalVersion

Vlevo nalezený střep, vpravo současná replika. SHP KESTŘANY - FA ČVUT

GSEducationalVersion

13


Okulus v pohledu z nádvoří.

Okulus v pohledu z presbytáře.

14

SHP KESTŘANY - FA ČVUT


C) SCHODIŠŤOVÁ ŠÍJE

Částečně zasypaná šíje. (archivní foto)

V určité fázy používání prostoru kaple (nejpozději jako černé kuchyně) došlo k proražení sklepního zdiva pod vstupním portálem a vznikla zde schodišťová šíje. Vstup byl poté zazděn. Dnes už je situace vrácena do původního stavu, ve sklepě se nachází zřetelné dozdění otvoru šíje. Schodiště bylo pravděpodobně poměrně prudké a v nadzemní části muselo být kryto dřevěným přístřeškem proti dešťové vodě, po kterém se nic nedochovalo. Část schodiště ve sklepě od otvoru ve stěne k podlaze odhaduji na jednoduchou dřevěnou konstrukci s ještě prudším klesáním než schody šíje. To z důvodu že zde není mnoho místa a kolem schodů musela být možnost projít do další části sklepení pod věží. Ve stěnách zůstalo několik neprůkazných kapes.

Částečně zasypaná šíje. (archivní foto) PŘÍSTŘEŠEK

Dozdění čela klenby sklepu. (archivní foto) H

OT

IS

K

SC

Otisk po stoupajícím zaklenutí schodišťové šíje. SHP KESTŘANY - FA ČVUT

O

ŠŤ

I OD

JE

ŠÍ

SCHODIŠTĚ

ŘEZ s přibližným průběhem schodišťové šíje.

15


DOKLENUTÍ ŠPIČKY KLENBY

DOZDĚNÍ OTVORU ŠÍJE

SKLEPNÍ STĚNA pod nádvorní stěnou kaple

16

SHP KESTŘANY - FA ČVUT


Profile for Vojtech Ruzbatsky

Gotická kaple Máří Magdaleny v Kestřanech  

Gotická kaple Máří Magdaleny v Kestřanech  

Advertisement