Page 1

07-07-2009

13:59

Pagina 1

SCHOOLGIDS

JDA Cover 0406

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5, 8084 EX 't Harde Tel: 0525 - 651557 jeannedarc@skofv.nl www.kbsjeannedarc.nl

Onze school ressorteert onder de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV). Voor meer informatie over ons schoolbestuur kunt u kijken op de site van de stichting: www.skofv.nl


JDA Cover 0406

07-07-2009

14:02

Pagina 2


JDA Brochure 1606

09-07-2009

Inhoud

12:30

Pagina 3

Welkom

5

Daltononderwijs

6 10

De organisatie van het onderwijs Het pedagogische klimaat en de identiteit

Communicatie, overleg en inspraak

15

Communicatie Rapportage Concreet De oudervereniging Inspraak

Leerlingbegeleiding

18

Zorgstructuur Aannamebeleid Stappenplan aanmelding Leerling Gebonden Financiering (LGF) Met betrekking tot het kind De leerkracht De ouders De zorgcoach van Jeanne d’Arc Video Interactie Begeleiding Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Huisbezoek Wat doet de GGD nog meer t.b.v. school en leerlingen? Advies voortgezet onderwijs

31

Kwaliteit van ons onderwijs Uitstroom en nazorg Evauatie onderwijs

33

Veiligheid De veiligheid Melding van ziekte Toezicht Algemene veiligheidsaspecten Pestprotocol Klachtenregeling Contactgegevens Ongewenste omgangsvormen

Verzekering

36

Sponsoring

Verlof, verwijderen en overblijven

38

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOF) Aanvraag buitengewoon verlof Verwijdering Overblijven en buitenschoolse opvang

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 3


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:34

Pagina 4

4 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:40

Pagina 5

Welkom eze schoolgids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten we zien waar we voor staan, op welke manier we werken en ons onderwijs organiseren.

D

Mocht u ondanks de gegeven informatie nog behoefte hebben aan een verdere kennismaking, dan bent u uiteraard van harte welkom bij ons op school. U kunt te allen tijde een afspraak maken met de directie.

Jeanne d'Arc was een belangrijk persoon uit de 15e eeuw. Tijdens de Honderdjarige Oorlog werd Jeanne een nationale heldin. Op 20 februari 1429 vertrok ze te paard in mannenkleren naar Chinon. Ze wilde de Engelsen uit Frankrijk verjagen, maar werd erg tegengewerkt. Vrouwen hadden destijds niet zo veel te zeggen. Ze voelde het als haar roeping om het land te ontdoen van de onderdrukking. Vrijheid betekende alles voor haar. Door haar successen werd ze als heilige vereerd. Uiteindelijk werd Jeanne d'Arc door toedoen van de Engelsen gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Jeanne d'Arc staat voor een krachtige vrouw, die haar roeping en talenten weet te gebruiken. Ze gelooft in zichzelf en creëert mogelijkheden. Geloof in jezelf en ontdek wat je goed kan. Maak gebruik van je talenten.

We wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind(eren) een fijne en een leerzame tijd bij ons op school mag/ mogen hebben.

Vriendelijk groetend, Namens het team,

Erwin Dekker Directeur KBS Jeanne d'Arc September 2009

De schoolgids geeft u een duidelijk overzicht van onze school. Wellicht helpt deze schoolgids bij het maken van een verantwoorde keus voor de school van uw kind(eren). De schoolgids wordt ééns per vier jaar aan alle ouders uitgedeeld. Nieuwe ouders krijgen hem bij inschrijving. Het veranderlijke deel, ook wel jaargids genoemd, wordt aan het begin van ieder schooljaar meegegeven. Deze documenten zijn terug te vinden op de website van de school.

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 5


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:43

Pagina 6

Daltononderwijs

D

e Jeanne d'Arc is aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging. Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Het Daltononderwijs komt voort uit het gedachtegoed van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Pakweg 100 jaar geleden ontwikkelde ze deze specifieke kijk op het onderwijs in het Amerikaanse plaatsje Dalton. In haar visie op het opvoeden spelen drie waarden een belangrijke rol; 1. vrijheid in gebondenheid 2. samenwerking 3. zelfstandigheid Dalton onderwijs op de Jeanne d'Arc: De kinderen op de Jeanne d'Arc worden zoveel mogelijk vrij gelaten in; -

Het bepalen van de volgorde waarin het werk wordt gemaakt. Het bepalen van wanneer het werk wordt gemaakt Het bepalen of er alleen of samen gewerkt wordt.

Dagkleuren Om de leerlingen te helpen de week te structureren en een weekplanning te maken geven we in de gehele school iedere dag van de week aan met een vaste kleur. De kleuren worden gebruikt om aan te geven op welke dag een taak is afgemaakt. De kinderen kleuren dan het vakje op de dag- of weektaak in met de dagkleur. Vooral in de bovenbouw, als er met meerdagen en weektaken gewerkt wordt, geeft dit de leerkracht inzicht in de leerstijl van het kind. de leerkracht coacht op het maken van een planning en het spreiden van het werk. Ook het werktempo en het resultaat van het werk kan aanleiding zijn tot extra begeleiding door de leerkracht. In de groepen 1 en 2 helpen we de kinderen op deze manier kleuren en dagen te onthouden Dagritme In de kleutergroep worden er andere dagritme kaarten gebruikt dan in de groepen 3 t/m 8. Middels afbeeldingen worden de activiteiten voor de kinderen inzichtelijk gemaakt. Dit wordt ‘s morgens met de kinderen besproken. In de groepen 3 t/m 8 wordt het ritme aangeven met tekst. De kinderen kunnen zien welke activiteiten er die morgen of middag plaatsvinden en in welke volgorde dat gebeurt. Vooral in de hogere groepen kunnen kinderen zo rekening houden met hun eigen planning als er instructies gepland staan op een bepaald tijdstip. Vanaf groep 7 werken de kinderen met een agenda onder andere om huiswerk te leren plannen. Zelfstandig werken In alle groepen worden er op bepaalde momenten zelfstandig gewerkt. De kinderen kunnen dan zonder instructie met hun eigen taken aan de slag. Tijdens deze momenten wordt de instructietafel gebruikt voor

6 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:45

Pagina 7

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 7


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:48

Pagina 8

8 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:51

Pagina 9

individuele instructie of instructie in kleine groepjes. We gebruiken het verkeerslicht (stoplicht) om de fasen van het zelfstandig werken aan te geven. - Rood: stil werken - Oranje: fluisteren - Groen: overleggen (met hulp van juf)

Bij ons krijgt een kind de kans om zichzelf te ontwikkelen en zin te geven aan het onderwijs.

Deze fasen worden opgebouwd door de verschillende groepen. Op bepaalde momenten van de dag wordt er op verschillende plaatsen binnen de school stil gewerkt. Kinderen maken zelf de keus of ze hier gebruik van willen maken. In sommige gevallen maken wij de keus voor het kind. Dag- en weektaken In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met een keuzebord. Op dit keuzebord zijn een aantal verplichte werkjes te kiezen en een aantal spel of hoekactiviteiten. De kinderen kunnen hun naamkaartje onder de gekozen activiteit hangen. De hoeveelheid verplichte activiteiten worden opgebouwd gedurende de schoolloopbaan. In de hogere groepen vertaalt dit zich in het werken met weektaken. Taken waarbij instuctie nodig is, staan voor de kinderen ingepland. Het overige werk plannen de kinderen zelf in. De weektaak kan per kind verschillen. Het kan zo zijn dat bepaalde kinderen instructie niet nodig hebben of vervangende taken hebben. Zelfcorrectie In de kleutergroepen krijgen de kinderen al te maken met zelfcorrectie. Dit is veelal in de vorm van spellen. In de groepen 3 t/m 8 leren de kinderen nakijken. De kinderen krijgen meteen feedback op hun werk en zien zelf in welke fouten ze hebben gemaakt. Dit is een behoorlijk verantwoordelijke klus. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze dit heel nauwkeurig en kritisch doen.

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 9


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:55

Pagina 10

De organisatie van het onderwijs

D

e school werkt in combinatiegroepen. Het echte klassikale onderwijs heeft zijn tijd gehad. Wij streven naar onderwijs op maat. We willen zo goed mogelijk toe komen aan alle individuele verschillen. Voor kinderen met achterstand, maar ook voor (heel) begaafde kinderen willen we het onderwijs zo goed mogelijk vorm geven.

De groepsleerkracht is erg belangrijk in ons onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt mede bepaald door de leerkracht. We zijn veel in gesprek over ons onderwijs en bekwamen ons waar nodig. Door middel van Persoonlijke Ontwikkeling Plannen blijven we ons ontwikkelen. We hebben op school een leerkrachtcoach, die leerkrachten begeleidt en coacht. Dit vinden we erg belangrijk. Als lerende school zijn we continu in beweging en in ontwikkeling. Als mens ben je nooit uitgeleerd. Eigenlijk zit er weinig verschil tussen het leren van kinderen en het leren van werknemers. Vanuit de Dalton gedachte proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren om zelfstandig en effectief aan het werk te zijn. De school is onderverdeeld in bouwen. Voor zowel onderbouw als bovenbouw hebben we een bouwcoördinator, die de bouwen aanstuurt. Dit met name op organisatorisch niveau. De school is onderverdeeld in bouwen. Uiteraard vinden bouwoverstijgende overlegmomenten plaats, bijvoorbeeld om een doorgaande lijn te bespreken. De directie is verantwoordelijk voor het aansluiten van de bouwen.

De katholieke grondslag impliceert verder dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

Wat houdt dat concreet in als je naar de schoolpraktijk kijkt? -

-

-

Het pedagogische klimaat en de identiteit Onze school is een open katholieke Daltonschool. Kinderen moeten weten wat voor invloed het christendom heeft op onze westerse wereld. Het leven van Jezus is voor ons een belangrijke inspiratiebron en een voorbeeld voor ons denken en handelen. Naast de verhalen van Jezus zijn de andere verhalen uit de Bijbel en eigentijdse verhalen wegwijzers en richtinggevend in deze tijd.

10 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

-

-

Er wordt gebeden op school, we staan regelmatig met de kinderen via eigentijdse gebedjes even stil bij onszelf, de medemens en de wereld om ons heen. De sfeer op school is heel belangrijk, de sfeer wordt gekenmerkt door optimisme, vrolijkheid, sociaal gevoel, respect voor elkaar, eerlijkheid, elkaar vergeven, altijd een nieuwe kans krijgen, eerbied voor al wat leeft, interesse in de medemens die anders denkt en leeft, ontmoeting met mensen van alle gezindten. Er zijn ieder schooljaar een aantal projecten en vieringen met kinderen. De vieringen vinden op school plaats of in de kerk. We vinden het belangrijk om samen te vieren. Dat houdt ook in samen met vaders, moeders, opa's oma's etc. We maken dan ook bewust de keus om buiten de schooltijden vieringen te organiseren. Dit wordt ruim van tevoren aangekondigd of is terug te vinden in onze jaarkalender. Er wordt met regelmaat iets gedaan voor het goede doel. Er wordt kinderen kennis bijgebracht over de belangrijkste zaken van het katholicisme en andere belangrijke wereldgodsdiensten. Er wordt ieder schooljaar met de nieuwste projecten van de methode “Trefwoord” gewerkt, een methode van deze tijd.


JDA Brochure 1606

09-07-2009

12:57

Pagina 11

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 11


JDA Brochure 1606

-

09-07-2009

13:00

Pagina 12

De katholieke

De katholieke en niet-katholieke ouders die voor onze school gekozen hebben voelen zich thuis bij onze Daltonschool Jeanne d'Arc.

grondslag impliceert

Katholiek onderwijs komt op vier gebieden in het bijzonder tot uiting. Die gebieden weerspiegelen in de context van de leer- en leefgemeenschap die een school is, de fundamentele handelingen van de geloofsgemeenschap. Gemeenschapsvorming komt intentioneel tot uiting in de missie van onze school van het schoolbestuur in onderwijskundige en pedagogische plannen. Ze liggen ten grondslag aan concrete programmering; de inrichting van de tijd en ruimte en de omgang met elkaar.

verder dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”.

-

Vieren biedt in het verband van een school aan de betrokkenen de mogelijkheid de band met God te beleven en tot uitdrukking te brengen. Momenten van gebed en bezinning, bijvoorbeeld bij gelegenheid van de grote christelijke feesten of bij gebeurtenissen die op een school belangrijk zijn, kunnen bezieling geven en de band versterken met God en met elkaar. -

De kerst en paasviering vieren we samen. Dit kan bijvoorbeeld het ene jaar op school en het andere jaar in de kerk zijn. De periodes ter voorbereiding op Kerst (advent) en Pasen (vastenperiode) hebben een belangrijke plaats binnen ons onderwijs. - Aan het begin van het jaar houden we een openingsviering, waarbij we stil staan dat wij dit jaar samen zijn gestart. - Verjaardagen van kinderen en leerkrachten worden 'gevierd' in de groep.

Aan het eind van het jaar vieren wij gezamenlijk de afsluiting van het schooljaar Aan het begin van een nieuw kalenderjaar vieren we het nieuwe jaar.

We houden minimaal 1x per jaar een viering in de kerk. We streven ernaar om deze viering door de kinderen in samenspraak met de pastor inhoud te geven. We vinden dat de kerk een belangrijke plaats heeft binnen onze samenleving. Dienen brengt de identiteit van de school daadwerkelijk tot expressie, zowel binnen de school als in contacten buiten de school. Het geeft leerlingen de gelegenheid oog te krijgen voor de noden en de zorgen van mensen in hun omgeving of elders in onze wereld. Het kan hen ertoe aanzetten een houding van dienstbaarheid ten opzichte van de kansarmen een plaats te geven in hun leven. Het brengt hen in contact met mensen die zij wellicht anders niet zouden ontmoeten. Contacten met instanties in de zorgsector kunnen de impact van activiteiten op dit terrein te dienen vergroten.

12 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

Leren wordt vaak door middel van het vak levensbeschouwing aangeboden. Daarnaast bieden materiaalkeuze, behandeling en opdrachten in andere vakken mogelijkheden tot ongeforceerde aansluiting bij geloof en levensbeschouwing. Wij maken gebruik van de methode “Trefwoord”. Naast het gebruik van deze methode kunnen bepaalde gesprekken “ontstaan”. De christelijke katholieke identiteit is een houding en geen kwestie van een half uurtje per dag. We zien de bijbel als inspiratiebron. We schenken wel aandacht aan de verhalen uit de bijbel, maar de kinderen hoeven de concrete verhalen niet uit hun hoofd te kennen. Het gaat ons om de zingeving en de discussie. Het geloof is een persoonlijk iets wat je niet kunt opdringen. We gunnen ieder kind een eigen ontdekkingsreis naar de religie. We verwachten dat ouders hier achter staan en deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert.


JDA Brochure 1606

09-07-2009

13:01

Pagina 13

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 13


JDA Brochure 1606

09-07-2009

13:03

Pagina 14

14 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:09

Pagina 15

Communicatie, overleg en inspraak

A

ls ouder kunt u op verschillende manieren actief betrokken zijn bij de school. U kunt zich bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor de Oudervereniging (OV) of de Medezeggenschapsraad (MR). Tevens zijn ouders bij ons op school een serieuze partner die we graag willen betrekken bij alle activiteiten waarbij ouderhulp zeer gewenst is. Als u op school wilt helpen, zijn er vele werkzaamheden waarbij uw hulp welkom is. Voor informatie kunt u terecht bij de OV/MR en/of de directie.

Wij zien de opvoeding als een gezamenlijke taak van ouders en school. Het onderwijs is gebaat bij daadwerkelijke ouderbetrokkenheid bij de school. Op verschillende gebieden zijn ouders actief in onze school. We streven naar een open, enthousiaste relatie met de ouders waarin de communicatie van essentieel belang is. Veel ouders zijn actief bij ons op school. Zo helpen ouders bij het uitvoeren of voorbereiden van activiteiten op school.

In de derde week van het schooljaar is er een informatie gepland. Tijdens deze avond informeren wij over klasgebonden, maar ook over schoolgebonden aspecten die in het betreffende schooljaar aan bod komen. Er zal regelmatig een gastspreker uitgenodigd worden. Bij het verlaten van de school krijgt ieder kind een onderwijskundig rapport mee, welke opgestuurd zal worden naar de nieuwe school van het kind.

Rapportage Communicatie Informatievoorziening De Jeanne d'Arc voorziet alle betrokkenen iedere twee weken van nieuws aangaande de school via het schakeltje. Deze nieuwsbrief wordt standaard digitaal verzonden. Uiteraard is er op verzoek een papieren versie te verkrijgen op school. Belangstellenden worden zoveel mogelijk geïnformeerd via de website. Onze website zal regelmatig een update ondervinden, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen. Tevens zullen er foto's van activiteiten te vinden zijn op onze website. Mocht u om persoonlijke redenen het niet wenselijk vinden dat er foto's van uw kind op de website worden geplaatst, willen we u vragen dit kenbaar te maken bij de directie.

“Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven”.

De Jeanne d'Arc wil de communicatie bevorderen tussen de ouders en de school. Tevens willen we graag een duidelijk overzicht geven aan de ouders betreffende de leervordering van hun kinderen. Per jaar voeren we minimaal drie gesprekken aangaande de resultaten van uw kind. Van elk kind wordt een leerling-dossier aangelegd, dat in de loop van de schooltijd groeit. Iedere leerkracht houdt de vorderingen en prestaties van de leerlingen bij, middels diverse observatielijsten, methodetoetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Ook het gedrag en het welzijn van uw kind wordt oplettend in de gaten gehouden en bijgehouden in het leerling-dossier. Leerkrachten gaan zorgvuldig met dit dossier om. Meerdere malen per schooljaar worden de leerlingen in het team of met de zorgcoach \ intern begeleider besproken. Als we veranderingen signaleren bij uw kind of we maken ons ergens ongerust over, dan hoort u dat onmiddellijk van ons. Twee maal per jaar krijgen de kinderen een uitgebreid rapport mee naar huis, gevolgd door 10minuten gesprekken.

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 15


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:10

Pagina 16

Naar mate de leerling vordert in het leerproces kan de rol van de leraar steeds meer die van begeleider worden.

Concreet

De oudervereniging

Inspraak

-

Volgens de statuten van de Oudervereniging zijn alle ouders automatisch lid. Aan dit lidmaatschap is een contributie verbonden, de ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Het feitelijke bedrag kunt u lezen in onze jaargids. Van de ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen betaald. U moet hier denken aan o.a. het schoolreisje, het eten of drinken bij festiviteiten en diverse excursies. De oudervereniging vergadert regelmatig met leden van het onderwijsteam om allerlei schoolactiviteiten te bespreken en te organiseren. De OV zal jaarlijks een algemene ledenvergadering organiseren

De medezeggenschapsraad (MR)

-

-

-

3 maal per jaar staan er formele gesprekken gepland. In september \ oktober vinden de eerste gesprekken plaats. Deze gesprekken zijn op verzoek van u of van ons. In januari \ februari gesprekken n.a.v het rapport. In juni \ juli gesprekken n.a.v. het tweede rapport. Deze gesprekken zijn op verzoek van u of van ons. Groep 8 heeft rond eind januari/ begin februari de verwijzingsgesprekken voor het vervolgonderwijs

Hieraan zijn ook weer andere oudergeprekken gekoppeld. Het kan zijn dat er met u specifieke afspraken zijn gemaakt m.b.t. het volgen van uw kind(eren). Naast de rapportengesprekken bent u altijd welkom voor een gesprek over uw kind. Dit heeft dan waarschijnlijk voornamelijk betrekking op de lopende zaken en het zal geen uitvoerig rapportgesprek gaan worden. Wilt u van tevoren een afspraak maken? Dan kunnen we het gesprek voorbereiden. De school organiseert jaarlijks een open dag of organiseert moment(en) waarop u de school in de praktijk kunt zien werken.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing bij ondersteuning van ouders bij lessen: -

de regels worden gesteld door de verantwoordelijke leerkracht ouders zijn nooit eindverantwoordelijk ouders mogen tijdens de ondersteuning niet afwijken van het didactieschppedagogisch programma van school.

16 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

De MR is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van het onderwijsteam en ouders zitting hebben voor een periode van twee jaar. Middels deze raad kan invloed uitgeoefend worden op het beleid dat de school wil maken. Deze invloed bestaat uit advies- en instemmingsrecht. De MR van de Jeanne d'Arc bestaat op dit moment uit 4 leden, twee ouders en twee leerkrachten. Het reglement, dat als leidraad voor de MR dient, is overgenomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende de Jeanne d'Arc.


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:12

Pagina 17

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 17


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:15

Pagina 18

Leerlingbegeleiding Zorgstructuur

Aannamebeleid

Ieder kind heeft ondersteuning nodig. De ene leerling meer dan de andere. Wij hebben onze school zo ingericht dat we al onze kinderen passende hulp en zorg kunnen bieden. Het is van essentieel belang om de leerling duidelijk in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we hulp inzetten waar nodig en passende ondersteuning bieden. Het begint allemaal bij de aanname en aanmelding bij ons op school.

De Jeanne d'Arc heeft een Katholieke identiteit en we verwachten dat kinderen en ouders de grondslag van de school respecteren. In principe is ieder kind welkom bij ons op school, ongeacht het feit dat ouders een andere levensbeschouwing aanhangen. Aan levensbeschouwelijke activiteiten doen dus alle kinderen mee! Voor elke ouder moet er de mogelijkheid geboden worden om zijn/haar kind op een katholieke school te plaatsen. Het belijden van het eigen en ander geloof is in sommige gevallen gedeeltelijk mogelijk.

18 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanname niet vanzelfsprekend is. Hierbij denken we aan organisatorische zaken., (zoals bijvoorbeeld een groepsgrootte of formatiebeperkingen), maar het kan ook te maken hebben met de leerling zelf. Daarbij wordt dan gekeken of wij in staat zijn om goed onderwijs te bieden aan een leerling die extra zorg nodig heeft. Kinderen die hun schoolloopbaan op vierjarige leeftijd bij ons beginnen , worden over het algemeen een half jaar van tevoren ingeschreven. Voor het aanmelden van leerlingen kunt u dagelijks op onze school terecht.


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:16

Pagina 19

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 19


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:18

Pagina 20

20 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

09-07-2009

17:22

Pagina 21

Het beste is om van tevoren een afspraak te maken. We leiden nieuwe leerlingen en ouders graag rond en nemen voldoende tijd voor een verhelderend kennismakingsgesprek. We doen bij bij voorkeur overdag als de school actief is en het leerklimaat zichtbaar en voelbaar is. Dit geeft het beste beeld van onze school. Nieuwe leerlingen die 4 jaar worden, krijgen alle tijd om te wennen. We adviseren ouders om ca. 4 weken voordat het kind op school begint, contact op te nemen met de leerkracht van groep 1-2. Zij geeft meer specifieke informatie over de kleutergroepen en maakt afspraken over wanneer uw kind voor het eerst kan komen.

Het echte klassikale onderwijs heeft zijn tijd gehad. Wij streven naar onderwijs op maat.

bij de school van afkomst en peuterspeelzaal. Leerlingen in een lopend zorgtraject worden in principe niet aangenomen. Dit kan de ontwikkelingslijn van het kind onderbreken.

Het inschrijven gebeurt via het invullen en ondertekenen van ons inschrijfformulier.

Stap 4 - administratie en directie

Stappenplan aanmelding

Ouders vullen het inschrijfformulier of de gegevens worden op afspraak, ingevoerd in de computer van school.

Stap 1 - ouders en directie

Stap 5 - intern begeleider en begeleiding

Ouders zijn geïnteresseerd en informeren over de Jeanne d'Arc

Kinderen worden in kaart gebracht. Dit door middel van overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of onderwijskundig rapport van de voorgaande school. Daarnaast worden de kinderen bij ons jaarlijks getoetst d.m.v. de toetsen van Cito LVS.

De informatie verstrekken wij via: -

ons informatiepakket onze website: www.kbsjeannedarc.nl onze schoolgids

Stap 2 - ouders / leerlingen en directie Oriëntatiegesprek en presentatie van onze school

Stap 3 - intern begeleider, directie, ouders en school van afkomst Leerlingen van een andere school worden pas aangenomen nadat de ouders eerst overleg met de verantwoordelijke op de school van afkomst hebben gevoerd. Wij informeren altijd

Leerling Gebonden Financiering (LGF) Per 01-08-2003 is de Wet op de Leerlinggebonden Financiering, ook wel het “rugzakbeleid” genoemd, in werking getreden. Het gaat in deze om de regeling voor ouders die hun kind met beperkingen in het reguliere onderwijs willen plaatsen. Men wil de keuzevrijheid van ouders hiermee vergroten. Dit houdt echter niet in dat er

sprake is van plaatsingsplicht voor een reguliere school. Kern van de afweging om een kind al dan niet toe te laten op de Jeanne d'Arc is de vraag of wij het kind passend onderwijs kunnen bieden.

Fase van indicatiestelling

1. ouders/ verzorgers van kinderen met een beperking, die van mening zijn dat hun kind speciale voorzieningen nodig heeft, melden in samenspraak met de school hun kind aan bij een Commissie Van Indicatiestelling (CVI), ondergebracht bij een Regionaal Expertise Centrum (REC) in de regio waar de ouders/ verzorgers woonachtig zijn. 2. met een positieve indicatiestelling van de CVI kunnen ouders/ verzorgers hun kind aanmelden bij een: • School voor speciaal basisonderwijs waarvoor het kind is geïndiceerd • School voor regulier basisonderwijs, zoals bijvoorbeeld de Jeanne d'Arc

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 21


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:16

Pagina 22

3. De ouders/ verzorgers dienen schriftelijk verzoek tot aanmelding bij onze school. Wij bespreken samen met ouders de aard van de belemmering(en) van hun kind. In dit overleg wordt getracht inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de school om de leerling te helpen in zijn/ haar ontwikkeling. Besloten kan worden om externe deskundigen in te schakelen om de hulpvraag en de mogelijke consequenties hiervan duidelijk te krijgen.

4. Als de specifieke hulpvraag duidelijk is, toetst de school de vraag aan het schoolspecifieke aannamebeleid, zoals eerder beschreven. Na deze toetsing wordt de leerling wel of niet toelaatbaar gevonden. Dit besluit wordt mondeling aan de ouders/ verzorgers medegedeeld en vervolgens schriftelijk met redenen omkleed bevestigd door de school. Als het kind niet toelaatbaar wordt geacht, zal het bevoegd gezag in haar schriftelijke

22 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

bevestiging van dit besluit de ouders/ verzorgers wijzen op de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 5. Als een kind toelaatbaar wordt geacht, verzorgt de directie de melding bij het CFI, zodat de financiĂŤle middelen aan de school kunnen worden toegekend. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld in de eerste maanden van zijn/ haar verblijf op de Jeanne d'Arc.


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:08

Pagina 23

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 23


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:18

Pagina 24

Het is belangrijk dat factoren die de

De ouders

gezondheid en ontwikkeling van uw

De ouders moeten bereid zijn tot het voeren van een open gesprek en het voeren van regelmatig overleg. De ouder moeten na het intake gesprek en het opstellen van een handelingsplan een reëel verwachtingspatroon hebben van de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind en de begeleidingsmogelijkheden van de Jeanne d'Arc en eventueel een ambulant begeleid(st)er.

kind bedreigen zo vroeg mogelijk worden onderkend.

Dit handelingsplan kan worden opgesteld met de deskundigen van het REC, de ouders/ verzorgers en de Jeanne d'Arc. In het handelingsplan wordt aangegeven van welke zorg en welke onderwijsdoelstellingen op welke wijze worden nagestreefd. 6. het handelingsplan wordt regelmatig, minimaal een keer paar jaar geëvalueerd. In deze evaluatie gaan ouders/ verzorgers, de Jeanne d'Arc en de ambulant begeleidster na hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt. Na ten hoogste 2 jaar wordt door het CvI nagegaan of er nog steeds sprake is van een handicap. Aangezien de meeste handicaps blijvend van aard zijn, zal dit vaak het geval zijn.

Met betrekking tot het kind -

elk kind moet op de Jeanne d'Arc zijn/ haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen - het moet daarbij gelukkig kunnen zijn, zonder dat daarbij de ontwikkelingskansen van andere kinderen worden belemmerd. - Het kind moet aanspreekbaar zijn. Het moet verbaal en non-verbaal kunnen communiceren met kinderen en volwassenen bij ons op school.

-

Het kind moet kunnen staan en/of zitten gedurende enige tijd. Als hiervoor specifieke belemmeringen zijn, wordt per situatie bekeken in welke mate deze belemmeringen een fysieke participatie in de weg staan.

Er moet interactie teweeg gebracht kunnen worden tussen kind-leerkracht-materiaal die erop gericht is het kind iets te leren. Het kind moet zich, afhankelijk van de leeftijd, enigermate zelfstandig kunnen aankleden. Het kind moet het gebruik van het toilet kennen en na verloop van tijd zindelijk zijn.

De leerkracht De begeleiding van het kind mag niet leiden tot een te zware belasting van de leerkracht die het kind begeleidt. Dit betreft de directe begeleiding van het kind en de groep in de klassensituatie en tijdens de noodzakelijke buitenschoolse activiteiten. De leerkracht moet de hulp aan het kind zodanig kunnen inrichten dat hij/zij te allen tijde in het kader van zijn/haar verantwoordelijkheid het overzicht op de groep moet kunnen behouden.

24 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

Het is vanzelfsprekend dat voorgenoemde punten van toepassing zijn op alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de Jeanne d’ Arc.

De zorgcoach \ Intern Begeleider van de Jeanne d'Arc Volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen Extra zorg voor de leerlingen Voor een aantal kinderen is er extra zorg nodig. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, lezen etc., maar ook op sociaalemotioneel gebied. Waar achterstanden in de groep begeleidt kunnen worden, doen we dat, maar het kan nodig zijn om bepaalde kinderen in hun eigen tempo te laten werken. Zorgkinderen worden vaker getoetst en vaker besproken, dit wordt vastgelegd in een hadelingsplan. Waar kinderen een voorsprong hebben, bieden we meer uitdaging/verrijking aan. Dit is beschreven in ons “beleidsplan (hoog)begaafde kinderen”.


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:21

Pagina 25

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 25


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:22

Pagina 26

26 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:25

Pagina 27

In de school is er een Intern Begeleider \ Remedial teacher\ Zorgcoach, die de hele zorgverbreding door de school volgt.

-

Werkzaamheden zijn onder andere: - de leerkrachten ondersteunen bij vragen op het gebied van leerlingen - hulp geven bij het opstellen van een handelingsplan - de leerling van groep 1 t/m 8 volgen en indien nodig bij gesprekken met ouders en leerkrachten aanwezig zijn - het samenstellen van de toetskalender en zorgen dat deze op tijd uitgevoerd wordt

-

alle toetsgegevens met de leerkracht bekijken en bespreken of er zorgkinderen of (hoog) begaafde kinderen zijn, middels 4 consultaties per jaar. didactische toetsen/ onderzoeken afnemen bij kinderen. observaties in de klas middels V.I.B. besprekingen met directie contacten onderhouden met buitenschoolse instanties zoals de S.B.D.IJ, SamenWerkingsVerband Noord-WestVeluwe, schoolarts, GGD, Zorgteam 12Elburg en eventueel overige instanties.

-

zorg dragen voor de orthotheek, zodat alle materialen aanwezig zijn voor hulp aan leerlingen, maar ook alle informatie met betrekking tot de zorg. - Zorg dragen voor het leerlingvolgsysteem. - initiĂŤren, begeleiden en bewaken van de afspraken binnen de zorgstructuur en nieuwe ontwikkelingen daarbij binnen de school - Remedial teaching: begeleiding van het kind, samen met de leerkracht in de groep en geven van instructie op orthodidactische wijze buiten de groep.

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 27


JDA Brochure 1606

10-07-2009

17:30

Pagina 28

Extra begeleidingsmogelijkheden Merkt de school dat er problemen zijn, dan wordt na overleg met de ouders een schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld. Die heeft deskundigen in dienst op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen. Komt het kind in aanmerking voor extra zorg en/of ondersteuning, dan gebeurt dit steeds in overleg met en na goedkeuring van de ouders. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om een leerling op onze school de juiste begeleiding en/of ondersteuning te bieden, dan melden ouders (in overleg met school) hun kind aan bij de Permanente Commissie Leerlingen (PCL) van het samenwerkingsverband. Dit zou ook kunnen bij het REC, zoals eerder geschrven bij de LGF. In die commissie wordt beslist of de problemen van dien aard zijn dat het kind beter op zijn plaats is op een basisschool voor speciaal onderwijs. De gehele procedure en de samenstelling van de PCL vindt u in het zorgplan van het samenwerkingsverband, dat op school altijd ter inzage ligt. Belangrijk bij de extra zorg voor uw kind is, dat u volledig op de hoogte moet zijn van alles wat er gebeurt. Onderwijskundige rapporten zijn toegankelijk voor de ouders. De school beschikt over diverse extra materialen en kan ook specifieke materialen lenen bij de schoolbegeleidingsdienst om aan te sluiten bij de zorg voor leerlingen.

Jeugdgezondheidszorg/ logopedie (JGZ). Dit zijn de schoolarts, de schoolverpleegkundige en de schoollogopedist. Samen met u en de school willen zij er voor zorgen dat de groei en ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt. Kinderen groeien en ontwikkelen snel. Het is belangrijk dat factoren die de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bedreigen zo vroeg mogelijk worden onderkend. Daarom wordt uw kind meerdere keren uitgenodigd voor een onderzoek. Tijdens deze onderzoeken wordt aandacht gegeven aan o.a.: lichamelijke groei en gezondheid, sociaal emotionele ontwikkeling en de spraak-/ taalontwikkeling.

Vaste onderzoeksmomenten: -

Groep 2: screening door de schoollogopedist Groep 2: onderzoek door jeugdarts en assistente Groep 7: onderzoek door de jeugdverpleegkundige

Extra onderzoek Er is altijd een mogelijkheid om een extra onderzoek en/of gesprek bij de afdeling JGZ aan te vragen. Dit kunt u als ouder doen, maar het kan, uiteraard met uw toestemming, ook door de leerkracht gedaan worden. Wanneer uw kind alleen komt voor een tussentijdse controle wordt u na afloop altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen.

Huisbezoek

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) De school werkt nauw samen met de GGD Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, komt u in aanraking met medewerkers van de GGD afdeling

De jeugdverpleegkundige kan een bezoek aan huis brengen om met u bepaalde onderwerpen nader te bespreken. Bijvoorbeeld: gedragsproblemen, problemen met de opvoeding of bedplassen.

28 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

Wat doet de GGD nog meer t.b.v. school en leerlingen? -

-

-

De schoolarts werkt nauw samen met school, schoolbegeleidingsdienst en schoolmaatschappelijk werk in de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De jeugdverpleegkundige neemt in sommige plaatsen deel aan de bovenschoolse preventieteams of zorgadvies teams voor kinderen met ingewikkelde problematiek. Vanuit de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD is er voor de school een ruime keuze aan ondersteunend lesmateriaal over allerlei gezondheidsonderwerpen beschikbaar.

Advies voortgezet onderwijs De kinderen van groep 8 krijgen op school informatie over het voortgezet onderwijs en bezoeken de open dagen van scholen in de omgeving. Informatiemateriaal van het Ministerie van OCW en scholen uit de wijde omgeving wordt aan de ouders en kinderen doorgegeven, evenals data van open dagen en informatieavonden. De kinderen van groep 8 maken de Cito-eindtoets. Zodra de toetsuitslagen bekend zijn, maken de leerkracht en de directeur een afspraak met de ouders. Na dit gesprek volgt een advies van de school.


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:02

Pagina 29

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 29


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:04

Pagina 30

30 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:08

Pagina 31

Kwaliteit van ons onderwijs Evaluatie onderwijs Als team evalueren we regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs. We bespreken de groepsresultaten en de schoolresultaten en vergelijken die met onze verwachtingen. Ook kijken we naar maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Naar aanleiding van onderwijsevaluatie en onze toekomstvisie wordt ook het nascholingsplan opgesteld, zodat we aansluiten bij de wensen van leerkrachten m.b.t. kennis- en vaardigheidsuitbreiding. Zo zijn we altijd wel met de vervanging van een methode bezig om aan nieuwe ontwikkelingen tegemoet te komen. We letten ook op de resultaten van landelijk genormeerde toetsen binnen onze school in verhouding tot onze verwachtingen. De vakliteratuur wordt zo goed mogelijk bijgehouden

voldoende tot goed” gekregen van leerlingen, ouders en personeel. Het benadrukt nogmaals de goede kwaliteit van ons onderwijs en het schoolklimaat, dat we gezamenlijk maken en zoals dit ervaren wordt door leerlingen, ouders en personeel. We streven erna het onderwijs regelmatig te evalueren en hierbij kinderen, ouders en collega's te betrekken. In de jaargids kunt u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren vinden.

Uitstroom en nazorg Alle middelbare scholen sturen een aantal jaren lang de rapportcijfers van onze oud-leerlingen terug naar onze school. Dit is erg interessant. Voor ons is het mogelijk om naderhand te zeggen: de keus was goed of minder goed. Dit laatste komt gelukkig zelden voor. Daarnaast worden van groepen scholen met dezelfde soort schoolbevolking de Cito-toetsresultaten met elkaar vergeleken en dan liggen onze resultaten boven het landelijk gemiddelde. Vergeleken met de resultaten van alle basisscholen liggen we gemiddeld qua score ook boven het landelijk gemiddelde. De schoolinspectie vindt de resultaten van onze school ruim voldoende. Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u de resultaten van het recente onderzoek nalezen. Bij het Kwaliteit en Tevredenheidsonderzoek van heeft onze school de waardering “ruim-

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 31


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:09

Pagina 32

32 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:11

Pagina 33

Veiligheid De veiligheid De veiligheid in en rond de school is natuurlijk erg belangrijk en daarom hebben we de nodige regels en afspraken.

Melding van ziekte Ziektemelding dient 's morgens tussen 8:15 en 8:30 te gebeuren. Bij afwezigheid van de kinderen zonder opgaaf van reden neemt de school aan het begin van de dag contact op met de betreffende ouders.

Toezicht In het gebouw en op het plein is altijd toezicht. Doen kinderen iets, wat ons gevaarlijk lijkt, dan grijpen we in.

Algemene veiligheidsaspecten De school heeft een ontruimingsplan, brandblussers en een uitgebreide EHBOtrommel. Al deze zaken worden op tijd gecontroleerd. In samenwerking met de Arbodienst wordt het gebouw regelmatig bekeken op veiligheidsaspecten. Speeltoestellen en gymnastiekmateriaal worden ieder jaar onderzocht op veiligheid. Enkele leerkrachten beschikken over een BHV-diploma.

Pestprotocol Pesten is iets verschrikkelijks en mocht het ergens de kop opsteken, dan moet het zo goed, snel en grondig mogelijk aangepakt worden. Voorkomen is beter dan genezen en

daarom steekt de school veel energie in het pedagogisch handelen. Zoals er op onze school gedacht wordt over omgangsregels, manier van werken en samenwerken, kan pesten bijna geen voedingsbodem vinden. Mocht dit voorkomen, dan wordt er volgens een pestprotocol gewerkt, dat ondertekend is door de medezeggenschapsraad en op school voor u ter inzage ligt.

Klachtenregeling Wat we als schoolteam belangrijk vinden is dat, als u vindt dat er iets mis is, dat zaken verkeerd geregeld worden, dat we ons niet aan afspraken houden, u deze punten met ons bespreekt. Het is goed om zaken zo snel mogelijk op te lossen. We leren de kinderen om iets uit te praten, iets op te lossen en ergens een streep onder te zetten en als volwassenen moeten wij hierin het voorbeeld zijn. Kom naar ons toe, want de juiste plek voor uw klachten is niet op het schoolplein of “in de wandelgangen� te vinden. Leerlingen en ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over wat er in de groep of in de klas gebeurt, gaan daarmee naar hun eigen leerkracht. Indien ze daar onvoldoende gehoor vinden en er geen goede oplossing komt, dan kunnen ze terecht bij de contactpersoon(zie jaargids). Voor op- en aanmerkingen over meer algemene schoolzaken kan men ook bij de directeur terecht. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe heeft een klachtenregeling ingesteld en is aangesloten bij de klachtencommissie van de bond KBO (Katholieke Besturen Organisatie). Middels de klachtenregeling kunt u als betrokkene bezwaar aantekenen

tegen gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur, de directie of personeelsleden. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van de leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten. U kunt deze klachten bespreken met de groepsleerkracht of directie van de school. Ook kunt u de klachten kenbaar maken bij de contactpersonen van de school. Hij of zij zal u verder helpen. De contactpersonen zijn opgeleid om uw klachten op een juiste wijze te behandelen en u waar nodig door te verwijzen. Naast deze klachtenregeling heeft het bestuur voor alle aangesloten scholen een ondersteuningscontract afgesloten met het bureau VKM. Zij ondersteunen de school en/of klagende partij bij klachten omtrent ongewenst gedrag. De contactpersoon van de school zal u desgewenst in contact brengen met de vertrouwenspersoon van het bureau VKM. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bureau VKM. Als een klacht niet direct op en door de school opgelost kan worden dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van onze Stichting. De onafhankelijke vertrouwenspersoon zal onderzoeken of een oplossing voorhanden is of zal de klagende partij helpen om de klacht te formaliseren en deze in te dienen bij de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en kunt u vinden op: www.skofv.nl.

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 33


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:19

Pagina 34

Contactgegevens Voor de juiste contactgegevens verwijzen we u naar de jaargids van onze school. Hierin kunt u onder andere de gegevens vinden van: -

contactpersoon op schoolniveau. onafhankelijk vertrouwenspersoon. vertrouwenspersoon VKM. klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. - vertrouwensinspecteur voor het onderwijs.

-

-

Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten -

Ongewenste omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteed neemt het bestuur een abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/ docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc.

Welke stappen neemt de school -

Op school is een contactpersoon ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst

gedrag/omgangsvormen De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met bureau VKM

-

-

-

-

De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de politie Ondersteuning bieden indien de ouders/leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen Het beste is dat leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is.

-

-

-

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, telefoonnummer Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt vertrouwenszaken, telefoonnummer

Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op www.ppsi.nl.

Ouders zijn waardevolle ondersteuners, die een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor

34 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

onze school.


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:16

Pagina 35

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 35


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:28

Pagina 36

Verzekering

A

lle kinderen zijn verzekerd middels een Wettelijke Aansprakelijkheid. verzekering. De dekking van deze verzekering geldt uitsluitend voor het gaan naar, verblijf op en het komen van school, alsmede tijdens de activiteiten welke in schoolverband (bijvoorbeeld; schoolreisjes, schoolkamp, excursies etc.) onder toezicht van school worden georganiseerd.

Doet een kind een ander kind iets aan (schade/ letsel) dan is deze verzekering niet van toepassing. In zo'n geval moeten de ouders de W.A. verzekering van de veroorzaker aanspreken. De W.A. verzekering voor school geldt niet voor zelf meegenomen spullen als mobiele telefoons, mp3-speler, playstation portable e.d. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid. Dit is bijvoorbeeld tijdens de lessen bewegingsonderwijs een bal tegen de bril. De schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet vergoed door school. Tevens is de school niet aansprakelijk (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf aansprakelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in eerste plaats zelf (of de ouders) aansprakelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

36 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc

Sponsoring Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze school doet op bescheiden schaal aan sponsoring. Met dat geld kunnen allerlei extraatjes worden gedaan. Wij gaan op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring om en daarom moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen: - sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school; - sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen; - sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt; - speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal.


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:33

Pagina 37

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 37


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:37

Pagina 38

Verlof, verwijdering en overblijven Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV) Onder de Stichting ressorteren 27 scholen. De scholen liggen verspreid in de regio Almere, Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, Nunspeet, 't Harde, Harderwijk, Putten en Apeldoorn. Iedere school heeft een eigen onderwijskundige identiteit maar allen vanuit een katholieke levensbeschouwing. De scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en kwaliteit; gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. Vooral, met oog voor kinderen.

Aanvraag buitengewoon verlof Elk kind valt, vanaf de dag dat het vijf jaar wordt, onder de leerplichtwet 1969. Dit betekent dat uw kind naar school moet en dat u uw kind van vijf jaar niet meer zomaar thuis mag houden. Natuurlijk kan het voorkomen dat u, om speciale reden, vrij wilt vragen voor uw kind. Hierbij onderscheidt de leerplichtwet twee soorten “extra verlof”.

Vakantieverlof Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kunt u alleen krijgen als u wegens de specifieke aard van uw beroep niet in staat bent om één keer per jaar met uw kinderen tijdens de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Bovendien is dit vakantieverlof nog aan een aantal regels gebonden. Het vakantieverlof mag: - nooit opgenomen worden in de eerste twee weken na de zomervakantie - maar één keer per schooljaar opgenomen worden - maximaal tien schooldagen bedragen

38 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:38

Pagina 39

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 39


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:40

Pagina 40

40 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:42

Pagina 41

Als u vakantieverlof aan wilt vragen kunt u hiervoor op school een formulier krijgen. Het is noodzakelijk dat u een werkgeversverklaring bijvoegt, waarin beschreven wordt waarom verlof in de reguliere vakanties niet mogelijk is.

Verwijdering

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

- als ouders en/of kinderen zich bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de schoolregels. - de leerkracht bij herhaling hebben tegengewerkt.

In alle andere gevallen waarin u vrij wilt vragen voor uw kind vult u het formulier “aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden” in. Ook dit formulier is op school op te halen. Bij gewichtige omstandigheden moet u denken aan bruiloften, begrafenissen, jubilea, sociale of medische omstandigheden, etc. Ook in het geval dat u verlof wenst wegens uw godsdienstige overtuiging en/of godsdienstige feesten, moet u dit aanvragen met het formulier “aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden”.

De directeur kan aan de bestuurscommissie voorstellen om een kind te verwijderen in de volgende gevallen. Hierbij wordt in alle gevallen de inspectie ingeschakeld.

Op de website van de stichting kunt u meer informatie vinden over schorsen en verwijderen. www.skofv.nl

Overblijven en buitenschoolse opvang

Waarvoor kunt u geen verlof krijgen

Voorschoolse en naschoolse opvang

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden die onder de leerplichtwet niet tot gewichtige omstandigheden worden gerekend en waarvoor u dus géén verlof kunt krijgen: - familiebezoek in het buitenland - vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden - een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie te gaan - eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

In navolging van de nieuwe wet op de Buitenschoolse opvang (per 1 augustus 2007) heeft onze school een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Elburg (SKE). In ons schoolgebouw hebben we de ruimte en de middelen om de kinderen op een wenselijke manier op te vangen. Ouders gaan zelf een contract aan met SKE, om hun kinderen te laten opvangen. Voor informatie van de SKE, zie de jaargids.

Procedure De ingevulde formulieren levert u van tevoren in bij de directeur. Deze neemt een beslissing over de aanvraag. Houdt u zich niet aan de regels, dan moet de directeur de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen.

kinderen, zijn er overblijfregels opgesteld. Schroom niet en informeer eens bij de desbetreffende overblijfouder naar het wel en wee van uw kind tijdens het overblijven. Het overblijfrooster met oppasouders en hun telefoonnummers wordt ieder schooljaar in de eerste week bekend gemaakt en staat op de website.

Tussenschoolse opvang Het overblijven op school is een voorziening van ouders, voor ouders en door ouders. Per dag zijn er drie ouders die het overblijven begeleiden. De kinderen eten op een vaste plek en gaan daarna spelen, waarbij ze het schoolterrein niet mogen verlaten. We willen van het overblijven een gezellig uurtje maken, waarbij de kinderen zich lekker kunnen ontspannen. Om alles in goede banen te leiden en duidelijkheid te geven aan alle

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne d’Arc | 41


JDA Brochure 1606

13-07-2009

09:45

Pagina 42


JDA Cover 0406

07-07-2009

14:02

Pagina 2


07-07-2009

13:59

Pagina 1

SCHOOLGIDS

JDA Cover 0406

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5, 8084 EX 't Harde Tel: 0525 - 651557 jeannedarc@skofv.nl www.kbsjeannedarc.nl

Onze school ressorteert onder de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV). Voor meer informatie over ons schoolbestuur kunt u kijken op de site van de stichting: www.skofv.nl

Schoolgids Jeanne d'Arc  

Compleet vernieuwde schoolgids van KBS Jeanne d'Arc ui Het Harde.

Schoolgids Jeanne d'Arc  

Compleet vernieuwde schoolgids van KBS Jeanne d'Arc ui Het Harde.

Advertisement