Page 1

18. 04. 2012.

Sluzbeni list

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju �lanka 17. stavka 2. Zakona o za�titi prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94) i �lanka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr�anoj 26. o�ujka 1998. godine, donijela

UREDBU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE VELEBIT" �lanak 1. Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Javna ustanova "Park prirode Velebit". Sjedi�te javne ustanove "Park prirode Velebit" je u Gospi�u, Lipovska 31. �lanak 2. Osniva� Javne ustanove "Park prirode Velebit" (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Republika Hrvatska. �lanak 3. Djelatnost Ustanove je za�tita, o�uvanje i promicanje Parka prirode Velebit i posebno za�ti�enih dijelova prirode na tom podru�ju - Strogog prirodnog rezervata Hajdu�ki i Ro�anski kukovi, Posebnog rezervata �umske vegetacije "�tirova�a", Posebnog botani�kog rezervata "Visibaba", Posebnog botani�kog rezervata "Zavi�an - Balinovac - Zavi�anska (Velika) Kosa", Velebitskog botani�kog vrta, Geomorfolo�kog spomenika prirode "Cerova�ke pe�ine" i Za�ti�enog krajolika "Zavratnica" kod Jablanca. Ustanova mo�e obavljati i druge djelatnosti utvr�ene statutom koje slu�e obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga �lanka. �lanak 4. Tijela Ustanove su Upravno vije�e i ravnatelj. �lanak 5. Ustanovom upravlja Upravno vije�e. Upravno vije�e donosi: - godi�nji program za�tite, odr�avanja, o�uvanja i kori�tenje Parka prirode Velebit, - odluku o raspolaganju kapitalom Ustanove, - statut Ustanove, - plan razvoja Ustanove i godi�nji financijski plan, - akt o unutarnjem ustrojstvu i na�inu rada Ustanove, narodne‑novine.nn.hr/default.aspx

1/4


18. 04. 2012.

Sluzbeni list

- akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, - akt o raspodjeli pla�a zaposlenih, - akt o imenovanju i razrje�enju slu�benika, odre�enih statutom Ustanove. Akti iz stavka 2. alineja 1., 2. i 3. donose se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Upravno vije�e obavlja i druge poslove odre�ene statutom Ustanove i zakonom. �lanak 6. Upravno vije�e ima devet �lanova. U Upravno vije�e imenuju se: - dva predstavnika Dr�avne uprave za za�titu prirode i okoli�a, - jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede i �umarstva, - jedan predstavnik Ministarstva turizma, - jedan predstavnik Li�ko-senjske �upanije, - jedan predstavnik Zadarske �upanije, - jedan predstavnik Javnog poduze�a Hrvatske �ume, - jedan predstavnik privatnih i ostalih vlasnika zemlji�ta unutar Parka prirode Velebit, - jedan predstavnik iz reda stru�nih djelatnika Ustanove. �lanove Upravnog vije�a imenuje i razrje�uje ravnatelj Dr�avne uprave za za�titu prirode i okoli�a. Upravno vije�e bira i razrje�uje predsjednik Upravnog vije�a. Mandat predsjednika i �lanova Upravnog vije�a je �etiri godine. �lanak 7. Postupak predlaganja i imenovanja �lanova Upravnog vije�a, te na�in rada i odlu�ivanja ure�uje se statutom Ustanove i poslovnikom o radu Upravnog vije�a. �lanak 8. Voditelj Ustanove je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrje�ava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Dr�avne uprave za za�titu prirode i okoli�a, a na temelju provedenog natje�aja �to ga raspisuje i provodi Ustanova. Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za ra�un Ustanove i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dr�avnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvr�ava odluke Upravnog vije�a, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove te obavlja i druge poslove utvr�ene ovom Uredbom i narodne‑novine.nn.hr/default.aspx

2/4


18. 04. 2012.

Sluzbeni list

statutom Ustanove. �lanak 9. Ravnatelj mo�e dati punomo� drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se ure�uju obvezni odnosi. �lanak 10. Ravnatelj ne mo�e bez suglasnosti Upravnog vije�a sklapati poslove o stjecanju, otu�enju ili optere�enju nekretnina. Ravnatelj ne mo�e bez suglasnosti ravnatelja Dr�avne uprave za za�titu prirode i okoli�a ste�i, otu�iti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedina�nog ugovora prelazi iznos od 150.000,00 kuna. �lanak 11. Stru�ni rad Ustanove vodi stru�ni voditelj. Stru�nog voditelja Ustanove imenuje ravnatelj. Za stru�nog voditelja mo�e biti imenovana osoba koja ima visoku stru�nu spremu prirodoslovnog smjera. Prava, du�nosti i odgovornosti stru�nog voditelja utvr�uju se statutom Ustanove. �lanak 12. Sredstva za osnivanje i po�etak rada Ustanove osigurava osniva� u iznosu od 400.000,00 kuna. �lanak 13. Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se iz sredstava prora�una Republike Hrvatske. Ustanova mo�e stjecati sredstva obavljanjem svoje djelatnosti, naplatom naknada za obavljanje dopu�tene djelatnosti drugih pravnih i fizi�kih osoba na podru�ju Parka prirode Velebit, te potporama, sponzorstvom i darovanjima. �lanak 14. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isklju�ivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove. Vlada Republike Hrvatske mo�e odlu�iti da se dio dobiti Ustanove upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove koje je osniva� Republika Hrvatska, a koja obavlja djelatnost za�tite, odr�avanja i promicanja za�ti�enog dijela prirode. �lanak 15. Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska solidarno i neograni�eno odgovara za obveze Ustanove. �lanak 16. narodne‑novine.nn.hr/default.aspx

3/4


18. 04. 2012.

Sluzbeni list

Statut Ustanove donosi Upravno vije�e uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Statutom se pobli�e ure�uje ustrojstvo, ovlasti, na�in rada i odlu�ivanje pojedinih tijela Ustanove, me�usobna prava i obveze osniva�a i Ustanove, na�in raspolaganja dobiti, te druga pitanja od zna�aja za obavljanje poslova Ustanove. �lanak 17. Statut Ustanove donijet �e Upravno vije�e u roku 30 dana od dana njenog upisa u sudski registar. �lanak 18. Rad Ustanove je javan. O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj. Upravno vije�e Ustanove du�no je najmanje jedanput godi�nje podnijeti izvje��e o radu Vladi Republike Hrvatske i Dr�avnoj upravi za za�titu prirode i okoli�a. �lanak 19. Ustanova po�inje s radom danom upisa u sudski registar ustanova. �lanak 20. Vlada Republike Hrvatske imenovat �e privremenog ravnatelja Ustanove, koji �e obaviti pripreme za po�etak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanove, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. �lanak 21. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". Klasa: 351-01/98-01/01 Urbroj: 5030104-98-1 Zagreb, 26. o�ujka 1998. Predsjednik mr. Zlatko Mate�a, v. r.

narodne‑novine.nn.hr/default.aspx

4/4

Uredba_o_osnivanju_JUPPV_NN44_98  

1/4narodne‑novine.nn.hr/default.aspx Na temelju �lanka 17. stavka 2. Zakona o za�titi prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94) i �lanka...

Uredba_o_osnivanju_JUPPV_NN44_98  

1/4narodne‑novine.nn.hr/default.aspx Na temelju �lanka 17. stavka 2. Zakona o za�titi prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94) i �lanka...

Advertisement