Page 1

Klasa: 400-01/12-01/10 Ur.broj: 2125/17-01-12-01 Gospić, 25. listopada 2012.

Na temelju čl. 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07, 125/08 i 90/11) te čl. 1. i čl. 11. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti („Narodne novine“ br. 13/08, 77/08 i 4/09) i čl. 16. Statuta Javne ustanove “Park prirode Velebit“, Upravno vijeće donosi

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI Javne Ustanove “Park prirode Velebit“ za 2013. godinu.

I Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za poslovnu 2013. godinu, sukladno planiranim sredstvima Javne ustanove “Park prirode Velebit“ za redovnu djelatnost u 2013. godini čini:

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Vrsta postupka javne nabave bagatelni bagatelni

Ugovor

RD 01/13 RD 02/13

Procijenjena vrijednost nabave 25.000,00 20.000,00

ugovor ugovor

Planirani početak postupka 01.01.2013. 01.01.2013.

Planirano trajanje ugovora 1 godina 1 godina

1. 2.

Uredski materijal Materijal i sirovine

3.

Električna energija

RD 03/13

20.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

4.

Plin

RD 04/13

20.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

5.

Motorni benzin

RD 05/13

45.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

6.

Dizelsko gorivo

RD 06/13

55.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i inv. održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

RD 07/13

50.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 08/13

20.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 09/13

70.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 10/13

45.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 11/13

25.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 12/13

20.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 13/13

25.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

RD 14/13

25.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

15. 16.

Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge

RD 15/13 RD 16/13

15.000,00 20.000,00

bagatelni bagatelni

ugovor ugovor

01.01.2013. 01.01.2013.

1 godina 1 godina

17.

Premije osiguranja

RD 17/13

25.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

18.

Reprezentacija

RD 18/13

10.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

Ostali nespomenuti RD 18/13 rashodi 20. Usluge banaka RD 18/13 Sveukupno redovna djelatnost:

10.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

5.000,00 550.000,00

bagatelni

14.

19.

ugovor 01.01.2013. 1 godina Od čega: 350.000,00 kn sredstva MZOIP i 200.000,00 kn vlastita sredstva


II Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za poslovnu 2013. godinu, sukladno planiranim sredstvima Javne ustanove „Park prirode Velebit“ za programsku djelatnost u 2013. godini čini:

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

1.

Istraživanje tetrijeba i lještarke Istraživanje divokoze u PPV Istraživanje šumskih ekosustava Istraživanje travnjaka u PPV Istraživanje i sanacija staništa Speleološka istraživanja u PPV Praćenje stanja ulova ribe i parametara vode Inventarizacija kulturne baštine Formiranje poučne staze kult. sadržaja Tisak digitalizirane knjige Lj. Rossija Formiranje novih i održavanje starih poučnih staza

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Vrsta postupka javne nabave bagatelni

Ugovor

PD 01/13

Procijenjena vrijednost nabave 10.000,00

ugovor

Planirani početak postupka 01.01.2013.

Planirano trajanje ugovora 1 godina

PD 02/13

20.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 03/13

30.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 04/13

69.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 05/13

31.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 06/13

30.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 07/13

15.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 08/13

30.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 09/13

10.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 10/13

50.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

PD 11/13

20.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina


12.

Označavanje novih PD 12/13 turističkih lokaliteta 13. Sadržaji za osobe s PD 13/13 posebn. potrebama 14. Obilježavanje dana PD 14/13 PP „Velebit“ 15. Prezentacija kroz PD 15/13 turističke sajmove 16. Promidžba kroz PD 16/13 oglašavanje 17. Promidžbeni PD 17/13 materijali - tisak 18. Plan razvoja PD 18/13 sportskog turizma 19. Razvoj strategije za PD 19/13 sudjelov. javnosti 20. Protupožarna PD 20/13 zaštita 21. Aktivnosti očuvanja PD 21/13 i održavanja 22. Invest. ulaganja u PD 22/13 Cerovačke špilje Sveukupno programska djelatnost:

4.500,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

50.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

2.500,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

5.500,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

9.500,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

60.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

35.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

18.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

165.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

160.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

75.000,00

bagatelni

ugovor

01.01.2013.

1 godina

900.000,00

Od čega: 800.000 kn sredstva MZOIP, 50.000 kn vlastita sredstva i 50.000 kn donacije

III Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za poslovnu 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine. Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. Milan Oršanić

Plan nabave 2013  

Plan nabave 2013

Advertisement