Page 1

Financijski plan za 2013. godinu

JAVNA USTANOVA "Park prirode Velebit" Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić tel: 053/560-450, fax: 053/560-451 OIB: 65211368646, MB: 01439863

Klasa: 400-01/12-01/08 Ur.broj: 2125/17-01-12-01

Gospić, 25. listopada 2012.


PARK PRIRODE "VELEBIT": FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI RAZDJEL 000 PRIHODI Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju P0001 64132 Kamate na depozite po viđenju 6421 Naknade za koncesije P0002 64219 Prihodi od naknada za koncesijska odobrenja 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe P0003 66142 Prihodi od prodaje robe 6615 Prihodi od pruženih usluga P0004 66151 Prihodi od pruženih usluga 6632 Kapitalne donacije P0005 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja P0006 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine P0007 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovne BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI RAZDJEL 001 RASHODI Program A01 0100 TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0001 3111 Plaće za zaposlene R0002 3113 Plaće za prekovremeni rad R0003 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0005 3133 Doprinosi za zapošljavanje Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0006 3111 Plaće za redovan rad R0007 3113 Plaće za prekovremeni rad R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0010 3133 Doprinosi za zapošljavanje Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0011 3211 Službena putovanja R0012 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0014 3223 Energija R0015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0016 3225 Sitni inventar i auto gume R0017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0018 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0020 3234 Komunalne usluge R0021 3235 Zakupnine i najamnine R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge R0023 3238 Računalne usluge R0024 3239 Ostale usluge R0025 3292 Premije osiguranja R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLANIRANO 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 2.000,00 2.000,00 198.000,00 198.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 2.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 800.000,00 800.000,00 PLANIRANO 3.000.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 1.380.000,00 1.240.000,00 1.058.143,00 9.565,00 10.000,00 144.141,00 18.151,00 140.000,00 112.400,00 4.600,00 5.200,00 15.800,00 2.000,00 715.000,00 460.000,00 30.000,00 75.000,00 25.000,00 115.000,00 30.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00


Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0027 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život R0028 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0029 3222 Materijal i sirovine R0030 3223 Energija R0031 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0032 3225 Sitni inventar i auto gume R0033 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća R0034 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0035 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0036 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0037 3238 Računalne usluge R0038 3235 Zakupnine i najamnine R0039 3237 Intelektualne i osobne usluge R0040 3238 Računalne usluge R0041 3239 Ostale usluge R0042 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava R0043 3292 Premije osiguranja R0044 3293 Reprezentacija R0045 3294 Članarine R0046 3295 Pristojbe i naknade R0047 3299 Ostali nespomenuti rashodi Aktivnost A01 0100 A100003 FINANCIJSKI RASHODI Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0048 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Program A01 0101 PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽ., OČUV., PROMIC. I KORIŠT. PP "VELEBIT" Aktivnost A01 0101 A100004 ZAŠTITNI PROGRAMI - PRIRODNE VRIJEDNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0049 3236 Zdravstvene usluge R0050 3237 Intelektualne i osobne usluge Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0051 3236 Zdravstvene usluge Aktivnost A01 0101 A100005 ZAŠTITNI PROGRAMI - KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0052 3239 Ostale usluge R0053 4113 Nacionalni parkovi i parkovi prirode Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0054 3239 Ostale usluge Aktivnost A01 0101 A100006 ZAŠTITNI PROGRAMI - TURIZAM, REKREACIJA I PROMIDŽBA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0055 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0056 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0057 3239 Ostale usluge Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0058 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0059 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Aktivnost A01 0101 A100007 ZAŠTITNI PROGRAMI-SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0060 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0061 3239 Ostale usluge R0062 3293 Reprezentacija Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0063 3293 Reprezentacija Aktivnost A01 0101 A100007 INVESTICIJSKI PROGRAMI - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0064 4223 Oprema za održavanje i zaštitu R0065 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0066 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

255.000,00 10.000,00 2.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 15.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 900.000,00 205.000,00 200.000,00 10.000,00 190.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 93.000,00 83.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 177.000,00 125.000,00 23.000,00 22.000,00 80.000,00 52.000,00 2.000,00 50.000,00 18.000,00 17.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 165.000,00 145.000,00 25.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00


Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - OČUVANJE I ODRŽAVANJE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0067 3224 Ostali građevinski objekti R0068 3225 Sitni inventar i auto gume R0069 4113 Nacionalni parkovi i parkovi prirode Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0070 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - CEROVAČKE ŠPILJE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0071 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0072 Poslovni objekti 4212 Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) R0073 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

prof.dr. Milan Oršanić

160.000,00 150.000,00 40.000,00 35.000,00 75.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 70.000,00 30.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00


FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA REDOVNU DJELATNOST u 2013. godini

NAZIV:

J. U. "Park prirode Velebit"

SJEDIŠTE:

Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDJEL:

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI Državni proračun Županijski ili gradski proračun Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja Ukupno

1.700.000

Plan 2014. 1.710.000

Plan 2015. 1.720.000

0 400.000

0 400.000

0 400.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 2.100.000

0 2.110.000

0 2.120.000

Plan 2013.

5


Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa

31 3111 3112 3113 3114 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3214 3221 3222 3223 3224 3225 3227 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3241 3291 3292 3293 3294 3295 3299 34 3431

Plaće 1.380.000 Plaće za redovan rad 1.170.543 Plaće u naravi 0 Plaće za prekovremeni rad 14.165 Plaće za posebne uvjete rada 0 Ostali rashodi za zaposlene 15.200 Doprinosi za zdravstv. osig. 159.941 Doprinosi za zapošljavanje 20.151 Materijalni rashodi 715.000 30.000 Službena putovanja 85.000 Naknade za prijevoz, rad na t. 2.000 Stručno usavršavanje zap. 0 Ostale naknade troškova zaposlenima 25.000 Uredski materijal i ostali mat. 20.000 Materijal i sirovine 145.000 Energija 50.000 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 20.000 Sitni inventar i auto gume 5.000 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća 70.000 Usluge telefona, pošte i pr. 45.000 Usluge tekućeg i inv. odr. 25.000 Usluge promidžbe i inform. 20.000 Komunalne usluge 25.000 Zakupnine i najamnine 0 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000 Intelektualne i osobne usl. 15.000 Računalne usluge 20.000 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 40.000 Naknade za rad predstavničkih tijela 25.000 Premije osiguranja 10.000 Reprezentacija 1.000 Članarine 2.000 Pristojbe i naknade 10.000 Ostali nespomenuti rashodi Financijski rashodi 5.000 Bankarske usluge i platni pr. 5.000 UKUPNO AKTIVNOST 2.100.000

0

0

0 0

Državni proračun 1.240.000 1.058.143 0 9.565 0 10.000 144.141 18.151 460.000 30.000 75.000 0 0 25.000 0 115.000 30.000 10.000 0 60.000 30.000 10.000 10.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 5.000 0 0 1.700.000

140.000 112.400 0 4.600 0 5.200 15.800 2.000 255.000 0 10.000 2.000 0 0 20.000 30.000 20.000 10.000 5.000 10.000 15.000 15.000 10.000 5.000 0 15.000 5.000 10.000 0 40.000 15.000 10.000 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000 400.000

Donacije

Plan 2013.

Pomoći

Naziv računa

Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdataka

Županijski ili gradski proračun

Vlastiti prihodi

u kunama Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja

PLAN: RASHODI I IZDACI

Prihodi od imovine (koncesije)

Namjenski primici od zaduživanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan 2014.

1.390.000 1.179.739 0 14.161 0 14.700 161.100 20.300 715.000 30.000 85.000 2.000 0 25.000 20.000 140.000 50.000 20.000 10.000 70.000 45.000 25.000 20.000 25.000 0 25.000 15.000 20.000 0 40.000 25.000 10.000 1.000 2.000 10.000 5.000 5.000 2.110.000

Plan 2015.

1.400.000 1.188.935 0 14.215 0 14.000 162.500 20.350 715.000 30.000 85.000 2.000 0 25.000 20.000 140.000 50.000 20.000 10.000 70.000 45.000 25.000 20.000 25.000 0 25.000 15.000 20.000 0 40.000 25.000 10.000 1.000 2.000 10.000 5.000 5.000 2.120.000

*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun Izradio:

Kristijan Arbanas, dipl.oec

Datum: 25. listopada 2012. godine

M.P.

Odgovorna osoba: Ivan Tomljenović, dipl.ing. 6


FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST u 2013. godini

NAZIV:

J. U. "Park prirode Velebit"

SJEDIŠTE:

Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDJEL:

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2013. Državni proračun Županijski ili gradski proračun Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja UKUPNO Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

800.000

Plan 2014. 750.000

Plan 2015. 750.000

0 50.000 0 0 50.000

0 50.000 0 0 100.000

0 50.000 0 0 100.000

0

0

0

0 900.000

0 900.000

0 900.000

Brojčana oznaka i naziv programa

31 3111 3113 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3221 3223 3224 3225 3227 3231

Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za zdravstv. osig. Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Službena putovanja Naknade za prijevoz, rad na t. Stručno usavršavanje zap. Uredski materijal i ostali mat. Energija Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. Sitni inventar i auto gume Službena,radna u zašt.odjeća i ob. Usluge telefona, pošte i pr.

Prihodi od nefinancijske Namjenski imovine i primici od nadoknade štete s zaduživanja osnova osiguranja

Donacije

Plan 2013.

Pomoći

Naziv računa

Državni proračun

Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdataka

Županijski ili gradski proračun

Vlastiti prihodi

u kunama Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja

PLAN: RASHODI I IZDACI

Plan 2014.

Plan 2015.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

575.000

0

525.000

50.000

0

0

0

0

0

520.000

520.000

30.000

30.000

30.000 40.000

30.000 40.000

20.000 23.000

23.000

57.000 35.000

40.000 35.000

20.000

17.000


3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3292 3293 3294 3299 34 3431 42 4113 4212 4214 4221 4222 4223 4225 4226 4227 4231 43 4312 45 4511 4521

Usluge tekućeg i inv. odr. Usluge promidžbe i inform. Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene usluge Intelektualne i osobne usl. Računalne usluge Ostale usluge Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi Financijski rashodi Bankarske usluge i platni pr. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nacion. parkovi i parkovi prirode Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Rashodi za nabavu plemenitih metala i ost. pohr. vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganjana na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi UKUPNO

30.000 22.000

30.000 22.000

15.000 190.000

10.000 190.000

177.000 6.000

35.000 40.000

35.000 40.000

5.000

15.000 210.000

15.000 210.000

170.000

7.000

120.000

120.000

5.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275.000 85.000 40.000 30.000

0

275.000 85.000 40.000 30.000

0

0

0

0 0

0

0

345.000 70.000 80.000 30.000

345.000 70.000 80.000 30.000

45.000

45.000

120.000

120.000

0

0

0

0

35.000

35.000

30.000

30.000

5.000

5.000

900.000

900.000

120.000

120.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 50.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

50.000

900.000

0

800.000

50.000

0

0

50.000

0

0

*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun Izradio:

Kristijan Arbanas, dip. oec.

Datum:

25. listopada

M.P.

Odgovorna osoba: Ivan Tomljenović, dipl. ing.

Financijski plan 2013  

Financijski plan 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you