Page 1

Javna ustanova "Park prirode Velebit", Gospić Tablica 1. Prihodi prema izvorima i namjeni u 2011. godini, prema godišnjem financijskom izvještaju Prihodi i primici Prihodi iz Državnog proračuna (ukupno)

Ostvareno

Postotak

2.249.979

82,77%

- tekuća sredstva iz Proračuna

375.000

13,79%

- kapitalna sredstva iz Proračuna

494.000

18,17%

1.267.893

46,65%

- naknade i potpore

42.481

1,56%

- prijevoz

70.605

2,60%

225.698

8,30%

36.279

1,33%

- plaće za zaposlene

Vlastiti prihodi (ukupno) - prihodi od prodaje proizvoda i robe - prihodi od prodaje suvenira - prihodi od pruženih usluga - prihodi od prodaje ulaznica, dozvola, turist. Voñenja, dopuštenja i dr. Prihodi od imovine (ukupno) - od financijske imovine (prihodi od kamata) - od nefinancijske imovine (koncesijska odobrenja) - od prodaje nefinancijske imovine Ostali prihodi (ukupno)

36.279

1,33%

189.419

6,97%

189.419

6,97%

198.047

7,29%

604

0,02%

197.443

7,27%

0

0,00%

44.712

1,64%

- prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete

12.212

0,45%

- pomoći iz drugih proračuna

15.000

0,55%

- potpore (HTZ)

15.000

0,55%

- donacije

2.500

0,09%

Zajmovi

0

0,00%

Ukupno

2.718.436

100,00%

Tablica 1. Struktura vlastitih prihoda i prihoda od imovine u 2011. godini Prodaja suvenira u Gospiću Prodaja suvenira u Gračacu Ulaznice u Zavratnicu

18.159,75 18.119,03 107.077,24

Ribolovne dozvole

32.439,02

Turistička voñenja

17.382,10

Dopuštenja i suglasnosti

32.520,32

VLASTITI PRIHODI - ukupno

225.697,46

Koncesijske naknade za rafting na rijeci Zrmanji

117.073,15

Koncesijske naknade za Cerovačke špilje

57.979,67

Koncesijske naknade za turističko voñenje

16.292,67

Koncesijske naknade za sportske aktivnosti PRIHODI OD IMOVINE - ukupno

6.097,56 197.443,05

423.140,51


Tablica 3. Konto 6 6331 6413 6421 6526 6614 6615 6631 6711 6712

3 31 3111 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3221 3222 3223 3224 3225 3227 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3291 3292 3293 3294 3295 3299 34 3422 3431 3433 4 4113 4221 4223 4227

REALIZACIJA PRORAČUNA od 01.01. do 31.12. 2011. Naziv računa

God.plan 2011.

UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRIHODI POSLOVANJA Tekuće pomoći iz proračuna Kamate na oročena sredstva i depozite Naknade za koncesije Ostali nespomenuti prihodi Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od pruženih usluga Tekuće donacije Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine RASHODI I IZDACI S VIŠKOM PRIHODA I PRIMITAKA UKUPNO RASHODI/IZDACI RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Službena putovanja Naknada za prijevoz Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona,pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povjerenstava Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljene zajmove od banaka Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ostala prirodna materijalna imovina - parkovi prirode Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Ureñaji, strojevi i oprema za ostale namjene Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

2.724.500 2.724.500 30.000 500 203.000 12.000 30.000 190.000 2.500 1.762.500 494.000 2.724.500 2.724.500 2.661.500 1.639.500 1.336.500 74.000 206.500 22.500 1.017.000 30.000 90.000 1.000 25.000 10.000 115.000 47.000 30.000 52.500 60.000 30.000 26.500 10.000 25.000 5.000 365.000 12.000 23.000 19.000 20.000 15.000 1.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 63.000 35.000 0 19.000 9.000 0

Ravnatelj:

Ostvareno 2.718.436 2.718.436 30.000 604 197.443 12.212 36.279 189.419 2.500 1.755.979 494.000 2.718.436 2.675.115 2.634.630 1.636.240 1.334.196 72.562 206.801 22.681 992.939 17.683 94.541 750 35.035 17.502 143.465 51.554 26.968 46.597 41.961 37.457 13.982 12.419 19.697 4.904 289.015 18.978 56.690 19.347 22.141 18.498 1.440 125 2.190 5.451 1 5.420 30 40.485 12.195 12.672 15.618 0 43.321

Indeks 99,8 99,8 100,0 120,8 97,3 101,8 120,9 99,7 100,0 99,6 100,0 99,8 98,2 99,0 99,8 99,8 98,1 100,1 100,8 97,6 58,9 105,0 75,0 140,0 175,0 124,8 109,7 89,9 88,8 69,9 124,9 52,8 124,2 78,8 98,1 79,2 158,2 246,5 101,8 110,7 123,3 144,0 43,8 109,0 108,4 64,3 34,8 82,2 0,0 -

Predsjednik Upravnog vijeća: M.P.

Ivan Tomljenović, dipl.ing. vr

Prof. dr.sc. Milan Oršanić vr

08_Godisnji_financijski_izvjestaj_2011  

423.140,51 Prihodi od imovine (ukupno) Javna ustanova "Park prirode Velebit", Gospić Prihodi iz Državnog proračuna (ukupno) Tablica 1. Struk...

08_Godisnji_financijski_izvjestaj_2011  

423.140,51 Prihodi od imovine (ukupno) Javna ustanova "Park prirode Velebit", Gospić Prihodi iz Državnog proračuna (ukupno) Tablica 1. Struk...