Page 1

Izvješće za

2011.godinu

PARK PRIRODE VELEBIT

Klasa: 400-01/12-01/01 Ur.broj: 2125/17-01-12-01

Gospić, veljača 2012.g.


SADRŽAJ UVOD 1. STANJE U PARKU PRIRODE „VELEBIT“ 1.1. ISTRAŽENOST I BAZE PODATAKA 1.2. PLANSKI DOKUMENTI I DOKUMENTI UPRAVLJANJA 1.2.1. Prostorni plan 1.2.2. Plan upravljanja 1.2.3. Statut JU 1.2.4. Pravilnik o unutarnjem redu 1.3. USTROJ JU 1.4. SUSTAV POSJEĆIVANJA 1.5. MATERIJALNI RESURSI 1.6. MEðUNARODNA SURADNJA 1.7. OCJENA STANJA ZAŠTIĆENOG I UTJECAJNOG PODRUČJA TE CILJEVI UPRAVLJANJA U PLANSKOJ GODINI 1.8. OSNOVNI PROBLEMI POSLOVANJA 2. PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE VELEBIT ZA 2010. GODINU 2.1. ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I OČUVANJE 2.1.1. Planski dokumenti i dokumenti upravljanja 2.1.1.1. Očuvanje biološke raznolikosti 2.1.1.1.1. Akcijski plan: Tetrijeb gluhan 2.1.1.1.2. Akcijski plan: Izrada plana za očuvanje divokoze (Rupicapra rupicapra) na Velebitu 2.1.1.1.3. Akcijski plan: Praćenje stanja šumskih ekosustava 2.1.1.1.4. Akcijski plan: Travnjačke površine- zaštita, održavanje i upravljanje 2.1.1.1.5. Akcijski plan: Plan nadzora, pristupa i korištenja speleoloških i biospeleoloških objekata s razrañenim prioritetima 2.1.1.2. Razvoj sustava posjećivanja i ponude Parka 2.1.1.2.1. Akcijski plan: Cjelovito ureñenje špiljskog kompleksa Cerovačke špilje 2.1.1.2.2. Akcijski plan: Rekonstrukcija Premužićeve staze i prilagodba potrebama posjećivanja Parka prirode Velebit 2.1.1.2.3. Akcijski plan: Ureñivanje posjetiteljskog i informacijskog centra Parka prirode Velebit u Baškim Oštarijama 2.1.1.2.4. Akcijski plan: Plan sustavnog informiranja i interpretacije 2.1.1.2.5. Akcijski plan: Razvoj mreže ureñenih planinarskih domova na Velebitu 2.1.1.2.6. Akcijski plan: Plan razvoja sportskog turizma 2.1.1.3. Aktivno sudjelovanje javnosti u djelatnostima Ustanove 2.1.1.3.1. Akcijski plan: Razvoj strategije za sudjelovanje javnosti u djelatnostima Javne Ustanove 2.1.1.4 Zaštita i očuvanje kulturne baštine 2.1.1.4.1. Akcijski plan: Inventarizacija kulturne baštine 2.1.2. Znanstvena i stručna istraživanja, studije i monitoring 2.1.3. Baza podataka i GIS 2.1.4. Očuvanje 2.1.4.1. Mreža škola na području Parka prirode Velebit 2.1.4.2. Mjere za obavljanje rekreativnog ribolova na vodama „Parka prirode Velebit“

1


2.1.5. Održavanje 2.1.5.1. Označavanje planinarskih putova na području Baških Oštarija 2.1.5.2 Nabava sredstava i opreme za održavanje i ureñenje okoliša oko upravne zgrade 2.1.5.3. Osposobljavanje radionice za izradu i popravke proizvoda od drveta 2.1.5.4. Održavanje postojećih staza i putova – redovne aktivnosti 2.1.5.5. Održavanje nekretnina i komunalne infrastrukture 2.1.5.6. Održavanje pokretne imovine (uključujući opremu) 2.1.6. Nadzor 2.1.6.1. Sustav nadzora 2.1.6.2. Protupožarna zaštita 2.1.7. Edukacija djelatnika JU 2.1.7.1. Edukacija djelatnika stručne službe 2.1.7.2. Edukacija djelatnika službe nadzora 2.1.8. Kadrovske potrebe JU 2.2. PROMICANJE I KORIŠTENJE 2.2.1. Sustav posjećivanja 2.2.2. Cjenik ulaznica i naknada za posjetitelje 2.2.3. Promicanje parka 2.2.3.1. Nastupi na specijaliziranim sajmovima, izložbama i prezentacijama 2.2.3.2.Sudjelovanje u organizaciji već tradicionalnih sportskih dogañanja 2.2.3.3. Promidžba kroz medije (dnevni tisak, turistički časopisi, radio i televizijske emisije) 2.2.4. Obilježavanje datuma vezanih za zaštitu prirode i okoliša te samo Zaštićeno područje 2.2.4.1. Obilježavanje 30. godišnjice proglašenja Velebita parkom prirode 2.2.4.2. Meñunarodni dan pješačenja 2.2.4.3. Meñunarodni dan biološke raznolikosti i Meñunarodna godina šuma 2.2.5. Edukacija lokalnog stanovništva, korisnika parka, NVO-a i šire javnosti 2.2.6. Promotivni materijali i suveniri 2.2.6.1. Promotivni materijali 2.2.6.2. Suveniri 2.2.7. Turizam 2.2.8. Kulturna baština 3. KAPITALNA ULAGANJA 3.1. ZAŠTITNI PROGRAMI 3.2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 3.3. INVESTICIJSKI PROGRAMI

2


Uvod Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05) i članka 16. Statuta Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Upravno vijeće na 1. sjednici održanoj 06. ožujka 2012. godine, razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu javne ustanove „Park prirode Velebit“ i Financijsko izvješće za 2011. godinu.

3


1. STANJE U PARKU PRIRODE „VELEBIT“ 1.1. ISTRAŽENOST I BAZE PODATAKA Javna ustanova „Park prirode Velebit“ (dalje u tekstu – Ustanova) do sada je, u suradnji s znanstvenim institucijama i pojedincima, provela slijedeće projekte znanstvenih istraživanja: Tablica 1. Projekti inventarizacije NASLOV PROJEKTA Bilanca voda za prostor Parka prirode „Velebit“

Inventarizacija geoloških osobitosti Parka prirode „Velebit“ Ptice gnjezdarice i endemične biljne vrste stijena i litica srednjeg Velebita, Park prirode „Velebit“ Ihtiološka istraživanja vodenih sustava unutar Parka prirode „Velebit“ Speleološka istraživanja srednjeg Velebita

Živi svijet Cerovačkih špilja

Pregled stanja arheološke istraženosti Cerovačkih špilja i preporuke Topografsko snimanje Donje Cerovačke špilje i izrada digitalne topografske karte Rasprostranjenost i zaštita podvrsta Vipera ursinii macrops i V. ursinii rakosiensis u Hrvatskoj Topografsko snimanje Gornje Cerovačke špilje i izrada digitalne topografske karte Prikupljanje i zaštita prapovijesne keramike iz Donje Cerovačke špilje Istraživanje i inventarizacija speleoloških objekata u Parku prirode „Velebit“

IZRAðIVAČ

VRIJEME (GODINA) SKLAPANJA UGOVORA

STANJE IZRAðENOSTI / VODITELJ PROJEKTA

Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološkonaftni fakultet

2003.

izrañeno / dr.sc. Darko Mayer

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovnomatematički fakultet

2003.

izrañeno / dr.sc. Jasenka Sremac

2003.

izrañeno / dr.sc. Gordan Lukač

- tekstualni - CD - kartografski prikazi

2004. – četverogodišnji projekt

izrañeno / dr.sc. Milorad Mrakovčić

- tekstualno - CD

2004.

izrañeno / prof. Bočić Neven

- tekstualno - CD

2006.

izrañeno

- tekstualno - CD

Mr.sc. Tatjana Kolak

2006.

izrañeno

- tekstualno - CD

Prof. Neven Bočić

2006.

izrañeno

- grafički - CD

BIUS * i Hyla **

2007.

izrañeno

- tekstualno - CD

Prof. Neven Bočić

2008.

izrañeno

- grafički - CD

Muzej Lika

2009.

izrañeno

- tekstualno - kartografski

SK „Željezničar“Zagreb SOHPK Sveti Mihovil – Šibenik PD „Paklenica“, SO „ Liburnija“ –Zadar SD „Karlovac“ Karlovac

2009.

izrañeno

Dr.sc.Gordan Lukač (financirano u sklopu projekta WWF-a i Zelene akcije – Zeleni pojas Velebita Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovnomatematički fakultet Zoologijski zavod Park prirode „Velebit“ i Speleološko društvo „Karlovac“ Branko Jalžić Jana Bedek Roman Ozimec

4

OBLIK DOBIVENIH PODATAKA - tekstualni - CD - kartografski prikazi - tekstualni - CD - kartografski prikazi

- tekstualno - CD - topografski nacrti


NASLOV PROJEKTA Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti Parka prirode „Velebit“ s naglaskom na travnjačke površine – I faza Senjsko bilo – od Vratnika do Oltara Idejno rješenje sanacija staništa rijetkih ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u Parku prirode „Velebit“ površine – I faza Senjsko bilo – od Vratnika do Oltara Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) i lještarke (Tetrastes bonasia) u Parku prirode Velebit- I i II faza Kulturna baština srednjeg Velebita (za područje: Ravni, Došen i Crni Dabar, Došen Plana, Bačić Duliba, Radlovac, Mliništa, Skorpovac, Vrbanska duliba)

VRIJEME (GODINA) SKLAPANJA UGOVORA

IZRAðIVAČ

STANJE IZRAðENOSTI / VODITELJ PROJEKTA

OBLIK DOBIVENIH PODATAKA

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2010.

izrañeno

- tekstualno - CD - kartografski Prikazi

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2010.

izrañeno

- tekstualno - CD - kartografski Prikazi

2011.

izrañeno

- tekstualno - CD - kartografski Prikazi

2010.

izrañeno

- tekstualno - CD - kartografski Prikazi

Hrvatski šumarski institut

2011.

izrañeno

- tekstualno

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2011.

u izradi

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2011.

u izradi

SK „Željezničar“Zagreb SOHPK Sveti Mihovil – Šibenik PD „Paklenica“, SO „ Liburnija“ – Zadar SD „Karlovac“ Karlovac

2011.

u izradi

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Kristijan Tomljanović

2011.

izrañeno

tekstualno - CD

dr. sc. Marijeta Rajković Iveta i Matija Dronjić

2011.

izrañeno

tekstualno - CD

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet,

Krešimir Krapinec Dalibor Šušnjić, dipl. arheolog Martina Ivanuš, mr.pov.umj. Rene Lisac, dipl.ing.arh

Uspostava praćenja stanja šumskih ekosustava u PP Velebit-I, II i III faza projekta Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti Parka prirode „Velebit“ s naglaskom na travnjačke površine – II faza OltariAlan Idejno rješenje sanacija staništa rijetkih ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u Parku prirode „Velebit“ površine – II faza Oltari Alan

Istraživanje i inventarizacija speleoloških objekata u Parku prirode „Velebit“

Istraživanje divokoze (Rupicapra rupicapra) u Parku prirode Velebit - I faza Etnografska baština Srednjeg Velebita

* BIUS – Udruga studenata biologije ** Hyla – Hrvatsko herpetološko društvo

5


1.2. PLANSKI DOKUMENTI I DOKUMENTI UPRAVLJANJA 1.2.1. Prostorni plan Tijekom 2011. godine nije bilo aktivnosti vezano za izradu prostornog plana zaštićenog prostora Parka prirode „Velebit“. Dio studija izrada kojih je ugovorena u sklopu pripremnih radova za prostorni plan, nije završen (studija turističke valorizacije prostora, studija infrastrukture – prometnica). Ustanova ulaže velike napore kako bi ovaj projekt bio prepoznat kao prioritet od strane nadležnog Ministarstvo. Ohrabruje informacija da prostorni planovi svih zaštićenih područja Republike Hrvatske trebaju biti završeni do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Do sada su izrañene slijedeće sektorske studije: Tablica 2. Sektorske studije za prostorni plan AUTOR Dr.sc. Aleksandra Faber, mr.sc. Nada Dujić-Kowalsky Dr.sc. Vladimir Lay Dr.sc. Vladimir Lay Doc.dr.sc. Marijan Grubešić Mr.sc. Krešimir Krapinec Joso Vukelić Milan Oršanić Miroslav Rukavina Dalibor Tomljanović Ivan Matasin Prof.dr.sc.Andrija Bognar Prof.dr.sc. Eduard Prelogović i sur. „Ekoplan“ Rijeka Dr.sc. Eduard Kušen Tomislav Bilić, dipl.ing. Dr.sc. Dane Pejnović

RAD Preliminarna studija zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti prostora Parka prirode Velebit Sociološka studija o pojavi divljih kamenoloma, njihovoj sanaciji i procesu sprečavanja nastajanja novih Sociološka studija o zbrinjavanju otpada i procesu izgradnje konsenzusa stanovništva glede odabira lokacije sanitarnih deponija Divljač i lovno gospodarenje na području Parka prirode Velebit

Šume i šumarstvo u Parku prirode Velebit

Geomorfologija-geomorfološke-speleološke značajke Parka prirode Velebit Grañevinska područja u Parku prirode Velebit Turistička valorizacija parka prirode Velebit Prometni sustav Parka prirode Velebit Demografska obilježja i naselja Parka prirode Velebit Granice Parka prirode Velebit Autocesta izvedena

6

ZAPIS U POSJEDU PPV-A Papirnato, Dwg Papirnato Papirnato Papirnato Cdr Papirnato, dbf,sbn,sbx,shp,shx

Papirnato Papirnato Dwg Dwg


1.2.2. Plan upravljanja U sklopu projekta Svjetske banke „Očuvanje krških ekoloških sustava“ (dalje u tekstu – KEC projekt) predviñena je izrada plana upravljanja za Park prirode „Velebit“. Upravno vijeće je na 16. sjednici održanoj 30. srpnja 2007.g. donijelo odluku o donošenju Plana upravljanja, time je Parku prirode „Velebit“ pružena velika čast da postane meñu prvim zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj koje ima Plan upravljanja. Dokument je predstavljen na završnoj radionici predstavnika Ministarstva kulture, Svjetske banke, konzultanata tvrtke „Agriconsulting S.p.A“ kao izrañivača planova upravljanja i zaštićenih područja uključenih u KEC projekt, koja se održala u Gospiću u prosincu 2007. godine kojom prilikom smo čuli komentare i primjedbe na sadržaj i koncepciju dokumenata. Plan upravljanja uključuje i izradu akcijskih planova. Uz koordinaciju konzultanata tvrtke „Agriconsulting S.p.A“ kao izrañivača planova upravljanja, djelatnici Parka prirode „Velebit“ su izradili dva akcijska plana po vlastitom izboru. Još dva akcijska plana smo izradili samostalno, a sve ostale akcijske planove izradili smo u 2008. godini sa prikazom osnovnog cilja plana, predviñenog trajanja i mogućih financijskih potreba za provoñenje istog. Za potrebe oblikovanja dokumenta u prethodno opisanu verziju održan je tijekom 2007. godine niz sastanaka djelatnika Ustanove, konzultanata tvrtke „Agriconsulting S.p.A“ i djelatnika Jedinice za provedbu KEC projekta Ministarstva kulture. Početkom prosinca 2007. godine održana je završna radionica KEC projekta na kojoj je predstavljen Plan upravljanja. 1.2.3. Statut JU Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“, na sjednici održanoj 27.veljače 2006. godine, donijelo je Statut izmijenjen i usklañen s odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05). Ministarstva kulture izdalo je suglasnost na predloženi tekst Statuta (Klasa: 612-07/05-41/0024, Ur.broj: 532-1001/2-06-07 od 20 ožujka 2006. godine). Statut je stupio na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči. U mjesecu srpnju Ustanova je morala pokrenuti još jednu izmjenu važećeg Statuta. Naime, utvrñeno je da opis temeljnih djelatnosti koje Ustanova obavlja nije napisan na način kako je to navedeno u nacionalnom registru djelatnosti. Ministarstvo kulture izdalo je suglasnost Klasa: 612-07/05-41/0024, Ur.broj: 532-1001/2-06-11 od 24. listopada 2006.g. na Statut Ustanove koji je sada važeći. Obaveza Ustanove koja slijedi jest usuglašavanje ostalih akata s važećim Statutom i Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05).

7


1.2.4. Pravilnik o unutarnjem redu Pravilnik o unutarnjem redu Parka prirode „Velebit“ objavljen je u Narodnim novinama br. 12/02. Jedna od obaveza Ustanove jest usklañivanje Pravilnika s odredbama važećeg Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05). 1.3. USTROJ JU ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JAVNE USTANOVE „PARK PRIRODE VELEBIT“ Ured ravnatelja -ravnatelj (1)

Služba nadzora -glavni nadzornik (1) Ured Gospić -nadzornici (2)

Služba stručnih poslova zaštite, očuvanja i promicanja - stručni voditelj (1) -viši stručni savjetnik biolog (1) -stručni suradnik za GIS (1)

Služba za marketing i komercijalne poslove - voditelj službe (1) - prodavač suven. (1)

Služba općih i zajedničkih poslova - tajnik ustanove (1) - čistacica (1) Računovodstvo (obavlja tajnik ustanove)

Ured Obrovac -nadzornik (2)

Ured Krasno -nadzornik (1)

Služba protupožarne zaštite, tehničkih poslova i održavanja - voditelj službe (1) - čuvar (2)

Tablica 3. Postojeća radna mjesta u Ustanovi ODJEL

NAZIV RADNOG MJESTA

BROJ DJELATNIKA

VRSTA ZVANJA

S/N*

NAČIN FINANCIRANJA

Ured ravnatelja

Ravnatelj ustanove

1

I

S

proračun

Služba ZOP-a

Stručni voditelj

1

I

S

proračun

Služba ZOP-a

Viši stručni savjetnik biolog

1

I

S

proračun

Služba ZOP-a

Stručni suradnik za GIS

1

I

S

vlas. prihodi

Služba MKP-a

Vod. Službe za marketing i komercijalne poslove

1

I

S

proračun

Služba OZP-a

Tajnik

1

I

S

proračun

Služba nadzora

Glavni nadzornik

1

I

S

proračun

Služba nadzora

Nadzornik II. vrste

1

II

S

proračun

Služba nadzora

Nadzornik III. vrste

4

III

S

proračun

Služba ppz, teh. posl. i održ

Voditelj službe protupožarne zaštite i tehničkih poslova

1

I

S

proračun

Služba PPZ-TPO

Čuvar

2

IV

N

vlas. prihodi

Služba MKP-a

Blagajnik – prodavač suvenira

1

III

N

vlas. Prihodi

Služba OZP-a

Čistačica

1

IV

N

vlas. prihodi

UKUPNO ZAPOSLENIH:

17

* S – službenik

N – namještenik

8

12+5


1.4. SUSTAV POSJEĆIVANJA Ustanova nema izrañenu studiju procjene kapaciteta posjećivanja za zaštićeno područje planine Velebit. Sustav označavanja izgrañujemo kroz protekle godine rada na terenu. Oznake u Parku prirode „Velebit“ su prepoznatljivog dizajna (materijal primjeren prostoru i prilagoñen specifičnim vremenskim uvjetima – drvo, kamen, ujednačen izgled, uvijek prisutan službeni znak Parka na oznakama i sl.) i postale su od javnosti dobro prihvaćen izraz vizualnog identiteta Ustanove. S obzirom na klimatske osobine Parka, izražen je sezonski karakter posjećivanja iako je pojedine lokalitete moguće posjetiti tokom cijele godine (uz prethodne najave). Zbog specifičnosti i veličine prostora, Park prirode „Velebit“ nema definirane lokacije ulaza ili izlaza. Naplatu ulaznica vršimo samo na lokacijama na kojima postoje definirani sadržaji koji se nude posjetiteljima (uvala Zavratnica, voñenja na poučnim stazama i sl.). Uvala Zavratnica kao jedna od najljepših i najzanimljivijih uvala na našoj obali, još od 1964. godine ima svojstvo zaštićenog objekta prirode (značajni krajobraz). Izgrañena početkom 20. st. u suhozidu, kamena šetnica povezuje Jablanac i uvalu Zavratnica u dužini od 1,5 km. Većina posjeta uvali dolazi sa morske strane (čamcima, jahtama). U dijelu uvale, na stazi prema selu Zavratnica, nalazi se poučna staza. Uz stazu se takoñer nalazi sanitarni čvor sa dva zidana WC-a (tzv. „suhi WC“ na principu korištenja zemlje s bakterijama). U sezoni, točnije od travnja do listopada, u Zavratnici imamo zaposlenog jednog radnika koji vodi brigu o naplati ulaznica, davanju osnovnih informacija, čistoći uvale i eventualnim popravcima staze. Poučna staza «Terezijana» (Baške Oštarije) – obuhvaća 3 km dug dio povijesne ceste Terezijane (zaštićene kao kulturno dobro od prosinca 2007.g.) koja je izgrañena u 18. st. radi povezivanja Gospića i Karlobaga. Uzduž staze postavljeno je sedam interpretacijskih panoa. Staza je namijenjena isključivo pješacima, a njeni najčešći posjetitelji su grupe djece i odraslih. Najveći dio turističkih voñenja koje obavljaju djelatnici Ustanove, odvija se na ovoj stazi. Stoga je važno dogovoriti sa Hrvatskim šumama da nakon svojih radova ostave stazu očišćenom. Na području srednjeg Velebita (Brušani-Baške Oštarije) nalazi se geološka poučna staza. Poučna staza Starigrad-Senjski – Donja Klada Podvelebitska naselja Starigrad Senjski i Lukovo spaja staza koja prolazi obalom mora kroz niz zanimljivih uvalica. Dio staze od Starigrada do Donje Klade ureñen je kao poučna staza. Uzduž staze postavljene su četiri interpretacijske table i klupe za odmor. Staza je namijenjena isključivo pješacima.

9


Poučna staza Kudin most Od sela Golubić do Kudinog mosta na rijeci Krupi vodi poučna staza. Kudin most je preventivno zaštićeni spomenik kulture. Staza je označena sa četiri interpretacijske table i klupama za odmor. Od ostale ponude u Parku treba spomenuti rekreativni ribolov na rijekama i jezerima na području Parka, sedam označenih biciklističkih staza ukupne dužine 116 km, te ureñenu alpinističku zonu „Dabarski kukovi“. Osim turističkog i stručnog voñenja koje se provodi u organizaciji naše Ustanove, na području Parka djeluje i nekoliko turističkih agencija specijaliziranih za turistička voñenja i rekreativne aktivnosti (poput raftinga i kanuinga na rijeci Zrmanji, paintballa, team buildinga, adrenalin park i sl.). Sa navedenim agencijama sklapaju se koncesijska odobrenja (na period do 3 godine) za provoñenje usluga turističkog voñenja. Za lokalitet Cerovačke špilje takoñer je sklopljen ugovor o koncesijskom odobrenju za period od 3 godine, tako da trenutno turistička voñenja u špiljama obavlja koncesionar. Info-punkt na pristupnom ulazu kod špilja je opskrbljen promidžbenim i edukativnim materijalima, te suvenirima Parka. Ovdje je zaposlena blagajnica koji vodi brigu o prodaji suvenira. Dio upravne zgrade Ustanove ureñen je za prezentaciju. Vanjski dio upravne zgrade obogaćen je panoima sa ukupno dvanaest (12) interpretacijskih tabli. U sklopu upravne zgrade nalazi se prezentacijska dvorana gdje se nudi mogućnost organiziranih predavanja, te projekcija za najavljene grupe. U sklopu prezentacijskog dijela zgrade nalazi se nekoliko staklenih vitrina koje se nadopunjuju sa raznim izlošcima (ovisno o zastupljenoj temi). Kao dopuna edukacijskim sadržajima, ovdje se nalazi i reljef Velebita. Uz prezentacijsku dvoranu ureñena je mala suvenirnica koja posluje cijele godine i gdje posjetitelji kao i korisnici prezentacijske dvorane imaju mogućnost kupiti naše suvenire, te opskrbiti se promidžbenim materijalima. Ustanova ima info-punkt u hotelu „Velebno“ na Baškim Oštarijama koji se redovito opskrbljuje promidžbenim i edukativnim materijalima. Takoñer ima info-punktove u hotelima na području južnog Velebita (Starigrad-Paklenica, Obrovac i Gračac). U gradu Gospiću info-punktovi su u Kulturno-informativnom centru i u Internet centru u Gospiću. Takoñer redovito održavamo info punkt u Predstavništvu Plitvičkih jezera u Zagrebu. Ustanova trenutno nema ureñen centar za posjetitelje. Njegovo ureñenje je predviñeno kroz posebni akcijski plan unutar Plana upravljanja.

10


Tab.4 Prikaz broja posjetitelja i broja prodanih ulaznica u razdoblju od 2007.-2011. BR.PRODANIH ULAZNICA

BROJ POSJETITELJA

Cerovačke špilje Zavratnica Zrmanja (rafting i vožnja kanuom) Turistička voñenja Agencijska voñenja Škola u prirodi Evidencija posjetitelja na nekoliko frekventnih vrhova na srednjem Velebitu

8397 10214

9455 10214 4715*

186 954 77

186 954* 77 1035**

Cerovačke špilje Zavratnica Zrmanja (rafting i vožnja kanuom) Turistička voñenja Agencijska voñenja Rekreativni ribolov Evidencija posjetitelja u planinarskim objektima i na nekoliko frekventnih vrhova na srednjem Velebitu** Cerovačke špilje Zavratnica Zrmanja (rafting i vožnja kanuom) Turistička voñenja Agencijska voñenja Rekreativni ribolov Evidencija posjetitelja u planinarskim objektima i na nekoliko frekventnih vrhova na srednjem Velebitu** Cerovačke špilje

8.319 11.006

9.237 11.006 6.291*

187

227 1.610* 171 2.289** (- domovi: 1.516; - vrhovi: 773)

GOD.

LOKALITET

2007.

2008.

2009.

Zavratnica

2010.

Zrmanja (rafting i vožnja kanuom) Turistička voñenja

11.002

286 948 164

426 948* 164 1.900** (domovi)

5.287*

1.083

1.423*

Rekreativni ribolov

141

141

-

4.140**

11.480

11.480

27.743

5.707* 6.033* 611

611

Agencijska voñenja

1.899

1.899*

Rekreativni ribolov

122

122

-

3.968**

Evidencija posjetitelja u planinarskim objektima**

27451

9716

Agencijska voñenja

Zrmanja (rafting i vožnja kanuom) Turistička voñenja

30831

6.652* 9716

384

Zavratnica

26 636

6.525* 11.002 6.486*

384

Evidencija posjetitelja u planinarskim objektima** Cerovačke špilje

2011.

171

UKUPAN BR. POSJETITELJA

29.820

* Ovi podaci su dobiveni od agencija s kojima smo sklopili ugovore o koncesijskom odobrenju za poslove turističkog voñenja na području Parka. Prema Ugovoru agencije su obavezne slati Ustanovi redovite evidencije broja posjetitelja.

11


** Kako bismo barem donekle dobili bolji uvid u posjetitelje koji su izvan naših evidencija ulaznica (poput planinarskih posjeta), počeli smo pratiti stanje posjeta planinarskim smještajnim objektima. Od 2010.g. posjete planinarskim domovima bilježimo na način da osim posjeta registriranih kroz ostvarena noćenja, uzimamo u obzir i jednodnevna planinarenja, i sl. Ovo je subjektivna procjena osoba koje vode planinarske objekte.

Statistika posjeta Parku prirode Velebit radi se na temelju broja prodanih ulaznica na pojedinim lokalitetima, te na temelju agencijskih prijava. To nije stvarno stanje na terenu, budući je broj ljudi koji posjete Velebit, a Ustanova o tome nema točne informacije, puno veći. Nove agencije koje se pojavljuju na području Parka sa programima voñenja a da se prije toga nisu javile Parku za dopuštenje, informiramo o uvjetima za sklapanje ugovora o koncesijskom odobrenju, te isti sklapamo u narednom periodu. Usporeñujući broj posjetitelja u zadnje 2 godine vidljiv je porast ukupnog broja posjeta za 7,5% u odnosu na 2010. godinu. Najveći porast bilježe turistička voñenja koje obavlja Ustanova (59,1%), zatim agencijska voñenja (33,4%). Posjeti uvali Zavratnici povećani su za 18,1%, dok su rafting i vožnja kanuom na Zrmanji u porastu za 14,1%. Pad posjeta zabilježen je u Cerovačkim špiljama (-16,5%), kao i kod rekreativnog ribolova (-15,6%).

12


1.5. MATERIJALNI RESURSI Ustanova posluje na tri lokacije 1) GOSPIĆ – gdje se nalazi sjedište Ustanove. Tijekom 2007. godine izgrañena je nova upravna zgrada za Park prirode „Velebit“ u Gospiću. U veljači 2008. godine Javna ustanova preselila je u prostorije nove upravne zgrade u Kaniži Gospićkoj 4B. 2) KRASNO – ured Parka prirode „Velebit“ je smješten u upravnoj zgradi Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit“. Mjesečni najam iznosi 500,00 kn (za godinu 6.000,00 kn). 3) OBROVAC – ured Ustanove smješten je u iznajmljenom prostoru. Mjesečni najam iznosi 1.400,00 kn (za godinu 16.800,00 kn) uz obvezu plaćanja režijskih troškova (za godinu cca 6.500,00 kn). Ovo je problem za koji Ustanova u dogledno vrijeme mora iznaći trajno rješenje. Tablica 5. Popis vozila na motorni pogon u vlasništvu JU“Park prirode Velebit“ RED BR

MARKA VOZILA

TIP VOZILA

MODEL

RAD OBUJMA MOTORA U CM

1. 2. 3. 4. 5.

Peugeot Nissan Nissan Hyundai Suzuki

308 Pick - up Pick - up Terracan Jimny

1.6 2.5 DDTI 2.5 DDTI 2.9 CRDI 1.3i

1.590 2.488 2.488 2.902 1.328

SNAGA MOTORA (KW) 88 98 98 120 63

GODINA PROIZVODNJE 2008 2003 2004 2005 2006

Tablica 6. Evidencija opreme Parka prirode „Velebit“ RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

UREðAJ JVC AV-P750E – prezenter SONY DCR HC90 – handycam JBL Control 25 av – zvučnici SAMSON SERVO 300 –pojačalo SOUNDCRAFT SPIRIT RW 5651 EU (e8) - tonpult DBX AFS224 – Dual Channel Advanced Feedback Suppression Processor MAT-RACK 18 HE TASCAM CD 160 – cd player AKG PR40 AKG PT40 AVC MIC CABLE XLRm -> XLRf AVC MIC CABLE XLRm -> XLRf AKG D880M – žični mikrofon AKG WMS-400 HT/D – bežični mikrofonski sistem (mikrofon i stanica) AKG PT40 AKG SR40 reciever za PT40 AKG C444L – naglavni mikrofon SONY VPL-PX35 fiksni projektor SONY VPL-ES2 pokretni projektor Stalak za projektor KODAK EKTAPRO 5020 slide projektor KODAK Slide Projection FF Lens STUMPFL SD 302 CD – za spajanje 2 slide projektora na računalo STUMPFL PQ240 motorno platno STUMPFL PQ200 manualno platno PIONEER DVR 520H – dvd pržilica

13

KOL.

STANJE

1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 (10m) 2 (1m) 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2

Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno


RED. BR. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

UREðAJ SONY Wega KE-P42M1- Plazma TV Info Kiosk K&M samostojeći –s stalci za mikrofon K&M stolni –s stalci za mikrofon RAČUNALA Računalo DELL OPTIPLEX GX280 – 512RAM Računalo DELL OPTIPLEX GX280 – 512RAM Računalo DELL OPTIPLEX GX280 – 256RAM Računalo DELL OPTIPLEX GX280 – 256RAM Računalo inv. br. 082 Računalo inv. br. 083 Računalo inv. br. 026 Računalo (Krasno) Računalo iMac 24“ Intel Core 2,4 GHZ Računalo intel CPU Pentium Notebook HP 550 PRINTERI EPSON A3 HP DeskJet 990cxi Professional Series HP DeskJet 1220c Professiona Series HP DeskJet 350cri Series EPSON EPL 5700L EPSON LQ 300+ EPSON 460 HP DeskJet 860 HP LaserJet 1018 HP Laser Jet P2 055D OSTALO D-Link Switch DES-1008D D-Link Router Di604 SIEMENS ADSL Modem C-010-I US ROBOTICS Modem v.90 56k US ROBOTICS Modem v.90 56k MICROTEK ScanMaker 9800XL skener PANASONIC ISDN 2SO – isdn centrala GPS-Garmin Sumit Etrax GPS-Trimble MGIS JUNO + ESRI ARCPAD OLYMPUS C-5050 (Digitalni fotoaparat) OLYMPUS C-3020 (Digitalni fotoaparat) Dalekozori - Norconia SONY DSC – H 9 (Digitalni fotoaparat) Sustav govorne UKV mreže Kajak Feelfree Triyak s pripadajućom opremom Digitalne kamere za nadzor V2 U-23-001 Mjerni ureñaj za temperaturu i vlagu V2 U-23-003 Mjerni ureñaj za temperaturu i vlagu Modul visokotlačni OERTZEN HDL 200 Prikolica laka do 750 kg s pomoćnim kotačem na kipanje

KOL.

STANJE

1 1 2 2

Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno

6 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno

1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno

1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 10 2 1 1

Uprava Uprava Uprava PU Krasno PU Obrovac Uprava Uprava Ispravno Ispravno Ispravan Ispravan Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno Ispravno

A/V oprema - audiovizualna oprema Audiovizualna oprema i značajan dio informatičke opreme Ustanove, donacija su dobivena kroz provoñenje KEC projekta.

14


1.6. MEðUNARODNA SURADNJA Stručna služba je sudjelovala na radionici u Bihaću – Poslovno upravljanje u zaštićenim područjima koju je organiziralo Federalno Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Na radionici smo održali predavanje o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Velebit“. Sudjelovali smo i na WWF-ovoj radionici pod imenom “Doprinos ekosustava NP Sjeverni Velebit i PP Velebit ekonomskom razvoju i pravednoj raspodjeli” koja je prethodila izradi istoimene studije. Na radionici su sudjelovali predstavnici WWF-a za jugoistočnu Europu i djelatnici zaštićenih područja iz susjednih zemalja. Rewilding Europe Program dobio je početna sredstva za incijalnu fazu projekta, koja uključuje i izradu poslovnog plana za prvi paket provedbe projekata prvih pet pilot područja, od ukupno dvadeset prijavljenih i ocijenjenih iz cijele Europe. Glavni organizatori inicijative su WWF Nizozemska, ARK Nature i Wild Wonders of Europe. Završena je priprema projekta a početak provedbe projekata u samim pilot područjima očekuje se u početkom 2012.godine. Sudionici sastanka bit će mjesečno izvješćivani o tijeku priprema i daljnjim koracima u pripremanju provedbe programa. Sudjelovali smo na meñunarodnoj radionici o edukaciji o upravljanju tetrijebom gluhanom u Republici Sloveniji u lovištima i zaštićenim područjima Republike Slovenije. Radionicu su organizirali Šumarski institut Republike Slovenije, Odjel za šumarsku ekologiju iz Ljubljane (dr. Marin Čas, dr. Tine Grebenc i dr. Primož Simonič) i Šumarski fakultet iz Zagreba, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje (dr. sc. Krešimir Krapinec). Radionica je održana u Ljubljani i u Črnom na Koroški, a bila je namijenjena djelatnicima koji rade na projektima istraživanja i monitoringa tetrijeba gluhana. Cilj radionice je bila razmjena mišljenja i obuka onih djelatnika u sličnim zaštićenim područjima koji obavljaju aktivnosti na praćenju i zaštiti tetrijeba. 1.7. OCJENA STANJA ZAŠTIĆENOG I UTJECAJNOG PODRUČJA TE CILJEVI UPRAVLJANJA U PLANSKOJ GODINI Park prirode Velebit najveći je i najkompleksniji zaštićeni objekt prirode u Hrvatskoj. Obuhvaća reljefno i vegetacijski najznačajniju planinu Hrvatske, pa i Mediterana, koja je zbog svojih prirodnih vrijednosti i značenja za očuvanje biološke raznolikosti planete 1978. godine uvrštena u mrežu meñunarodnih rezervata biosfere UNESCO-a (MAB). Gotovo cijela planina, površine preko 200 000 ha, proglašena je 1981. godine parkom prirode. Park prirode Velebit prvenstveno ima zadaću očuvati i unaprijediti jedinstvene krške biološke raznolikosti omogućujući neometane prirodne procese te osiguravati zaštitu područja s neznatnim ljudskim utjecajem. Osnovna namjena mu je znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna. Da bi sve ove zahtjeve mogao kvalitetno obaviti, potrebni su planski dokumenti u kojima su zacrtani osnovni ciljevi i smjernice upravljanja zaštićenim područjem. Dosadašnje upravljanje Parkom prirode Velebit temeljilo se na Zakonu o zaštiti prirode i Godišnjim planovima rada Javne ustanove. Zakon o zaštiti prirode iz 2005.

15


godine uvodi novi planski dokument na temelju kojega se provodi dugoročno upravljanje Parkom prirode – Plan upravljanja. U sklopu Projekta očuvanja krških ekoloških sustava (KEC), Park prirode Velebit odabran je za izradu Plana upravljanja. Upravno vijeće je na 16. sjednici održanoj 30. srpnja 2007. godine donijelo odluku o donošenju Plana upravljanja. Time je Parku prirode Velebit pružena velika čast da postane meñu prvim zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj koje ima Plan upravljanja. Temeljem Zakona o zaštiti prirode plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godina, s tim da se nakon 5 godina provodi revizija. Meñutim, kako bi se osigurala provodljivost, važno je donijeti kratkoročne i dugoročne akcijske planove koji će se odnositi na specifične prioritete u upravljanju Parkom. Ovi se planovi moraju predvidjeti u planu upravljanja i biti usklañeni s vizijom, ciljevima i upravljačkom politikom, ali sami moraju biti detaljniji i fleksibilniji nego sam plan upravljanja i osim četiri razrañena akcijska u Planu upravljanja Javna ustanova je tijekom 2008. godine razradila i ostalih devet akcijskih planova. Vizija Parka prirode Velebit povezuje sve interesne skupine i dionike u osiguranju kvalitetnije budućnosti, kako Parka prirode tako i lokalne zajednice, i svih dionika. Sve upravljačke aktivnosti moraju zato biti u potpunom suglasju s ovom vizijom jer ona odražava svrhu Parka prirode i ciljeve upravljanja. Javna ustanova Parka prirode, u suradnji sa svim dionicima, odredila je sljedeću viziju: Velebit je svjetski značajan rezervat prirodnih vrijednosti u kojem se štiti i unaprjeñuje prirodno i kulturno nasljeñe te usmjerava gospodarenje prirodnim dobrima prema zanimanjima i potrebama lokalnog stanovništva. Pozitivni pomaci u prihvaćanju osobitosti i značaja zaštićenog područja Parka prirode „Velebit“ u nekoliko posljednjih godina vidljivi su kod ostalih dionika na Velebitu, šumara, lovaca, ribolovaca, lokalnog stanovništva i žitelja utjecajnog područja. Vjerujemo da je dijelom to zasluga i kontinuiranog rada djelatnika Ustanove na terenu i u najrazličitijim oblicima kontakata i suradnje s korisnicima prostora. Nepostojanje prostornog plana Parka prirode „Velebit“ uvelike nam otežava upravljanje ovim najvećim zaštićenim područjem u republici Hrvatskoj. Ciljevi upravljanja u planskoj godini: - pokrenuti izradu prostornog plana - izraditi reviziju Plana upravljanja i akcijskih planova - kadrovski ojačati Ustanovu - pojačavati intenzitet suradnje Ustanove i korisnika prostora (lokalno stanovništvo, gospodarstvenici, jedinice lokalne uprave i samouprave, obrazovne institucije, turističke zajednice i sl.) - kontinuirano raditi na podizanju razine obrazovanja i svijesti o potrebi trajne edukacije zaposlenika Ustanove - nastojati što uspješnije pratiti i primjenjivati nacionalne i meñunarodne zakonitosti upravljanja zaštićenim prostorima u našem radu - ostvariti aktivnosti planirane u Programu za 2012. godinu.

16


1.8. OSNOVNI PROBLEMI POSLOVANJA Moguće je izdvojiti nekoliko problema koji daju važno obilježje načinu rada Ustanove -

-

-

Prostorni plan – koji nije izrañen i nema konkretnih naznaka za početak njegove izrade. Ustanova sve češće dolazi u situacije izricanja mišljenja o mogućim zahvatima koji značajno mijenjaju i utječu na zatečeno stanje krajobraza i bioraznolikosti Parka. Bez postojanja plana razvoja područja, jako je teško kod korisnika prostora ne biti prepoznat kao protivnik i kočničar razvoja kraja. Nedostatna zaposlenost – koja se odnosi na izuzetno sporu dinamiku povećavanja broja zaposlenih u Ustanovi. Veličina prostora, raznolikost i sveobuhvatnost poslova to zahtijevaju i uz sve razumijevanje i skromnosti u našim zahtjevima. Miniranost terena – kao problem koji moramo prihvatiti u kontekstu dugoročnih projekata

17


2. PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE „VELEBIT“ ZA 2011. GODINU – STANJE IZRAðENOSTI 2.1. ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I OČUVANJE 2.1.1. Planski dokumenti i dokumenti upravljanja Ustanova je tijekom 2006. godine ishodila suglasnost na Statut (detaljnije opisano u točki 1.2.3.) Za zaštićeno područje Parka prirode „Velebit“ nije izrañen prostorni plan (detaljnije opisano u točki 1.2.1) Upravno vijeće je na 16. sjednici održanoj 30. srpnja 2007.g. donijelo odluku o donošenju Plana upravljanja. Uz koordinaciju konzultanata tvrtke „Agriconsulting S.p.A“ kao izrañivača planova upravljanja, djelatnici Parka prirode „Velebit“ su izradili dva akcijska plana po vlastitom izboru. Još dva akcijska plana smo izradili samostalno, a za sve ostale akcijske planova obuhvaćene planom upravljanja izradili smo jednoobrazan prikaz osnovnog cilja plana, predviñenog trajanja i mogućih financijskih potreba za provoñenje istog. Meñutim, kako bi se osigurala provodljivost, važno je donijeti kratkoročne i dugoročne akcijske planove koji će se odnositi na posebne prioritete u upravljanju Parkom prirode. Akcijski planovi integralni su dio Plana upravljanja i predstavljanju konkretne upravljačke dokumente koji proizlaze iz utvrñenih strateških ciljeva i mjera upravljanja Parkom prirode te detaljno utvrñuju aktivnosti, vremenske okvire, kao i ljudske i financijske resurse za njihovu provedbu. Prilikom utvrñivanja temeljnih ciljeva upravljanja Parkom prirode Velebit identificirano je 13 prioritetnih akcijskih planova koje će Javna ustanova Park prirode Velebit provesti u razdoblju od 2008. do 2017. godine. Popis akcijskih planova ne pokriva sve probleme koji će se pojaviti u Parku prirode tijekom idućih godina, no on će se u slučaju potrebe proširiti. Akcijski planovi će se provoditi putem redovitih godišnjih Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Velebit. Osim četiri razrañena akcijska plana u Planu upravljanja Javna ustanova je tijekom 2008. detaljno razradila preostalih 9 akcijskih planova. Razradom Akcijskih planova došlo je do odstupanja od troškova predviñenih u Planu upravljanja iz razloga što u trenutku izrade i postupku usvajanja plana upravljanja, nisu se detaljno razrañivali svi akcijski planovi, što je osnovni razlog krive procijene u konačnom iznosu za realizaciju aktivnosti predviñenih Akcijskim planom. U pojedinim akcijskim planovima nije došlo do povećanja ukupnih troškova, ali je godišnji raspored troškova promijenjen.

18


Godine 2011. radilo se na provedbi slijedećih akcijskih planova: 2.1.1.1 Očuvanje biološke raznolikosti 2.1.1.1.1. Akcijski plan: Tetrijeb gluhan Kao i za 2010., za 2011. godinu potpisan je Ugovor o suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje koji su tijekom travnja i svibnja obavljali terenska istraživanja pjevališta tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) na području Parka prirode „Velebit“ o čemu su još dužni dostaviti izvješće. Voditelj je Krešimir Krapinec. Tijekom 2011. godine djelatnici Ustanove su tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja izlazili na moguća staništa i pjevališta na području Parka koja su od prije bila poznata kao takva. Površina analiziranog prostora mogućeg staništa tetrijeba je oko 260 km² što je izuzetno velika površina, a ako se k tome uzme u obzir nepristupačnost terena i mali broj zaposlenih, praćenje i slušanje ove ptice je moguće provesti na nekoliko lokaliteta. Praćenje populacije se odvija u dvije faze; priprema i prikupljanje dokaza o prisutnosti vrste te praćenje i evidentiranje. U prvoj fazi tijekom zimskih mjeseci (ožujak) provodi se prikupljanje podataka o viñenju jedinki kao i nañenim tragovima bilo izmeta ili tragovima kretanja i hranjenja. Uglavnom je to terenski obilazak lokaliteta koja su od prije poznata kao staništa odnosno pjevališta tetrijeba. Gotovo sva obitavališta tetrijeba su u vršnoj zoni Parka pa je terenski obilazak uvjetovan topljenjem snijega i mogućnošću prilaza ovim lokalitetima. Druga faza, praćenje i evidentiranje, počinje sredinom travnja kada se intenzivnije obilaze staništa i predjeli evidentirani kao pjevališta. U prvoj polovici mjeseca travnja na području Velebita pjevališta nisu još aktivna, pa se terenski obilazak bazira na pronalaženju izmeta i tragovima kao dokazima o prisutnosti vrste. Krajem travnja i početkom svibnja pjevališta postaju aktivna, kada se izlazi na slušanje u ranim jutarnjim satima. Prilikom evidentiranja aktivnog pjevališta popunjavaju se obrasci (obrazac za monitoring pjevališta Velikog tetrijeba) s podacima o lokaciji, aktivnosti pjevališta, podacima za vrijeme slušanja pjevanja i uvjetima na pjevalištu. Svi prikupljeni podaci su kompatibilni i koriste se za izradu digitalne baze podataka Parka te su primjenjivi i dostupni za korištenje u različitim digitalnim oblicima. Postavljene su i kamere tipa Cudde back Digital na aktivnim pjevalištima te su i na taj način prikupljene informacije za pojedina staništa.

19


2.1.1.1.2. Akcijski plan: Izrada plana za očuvanje divokoze (Rupicapra rupicapra) na Velebitu Potpisan je Ugovor o suradnji sa sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Oni su tijekom godine prikupljali podatke o divokozi na Velebitu, kako o stanju u prošlosti tako o stanju danas. Organizirali smo radionicu za lovoovlaštenike i Parkove na području Velebita Putem Godišnjih planova i izvješća gospodarenja lovištima od lovoovlaštenika su prikupljeni podaci gospodarenja divokozom. Služba nadzora tijekom redovnog nadzora terena prati stanje i podatke unosi u opažačke listiće. 2.1.1.1.3. Akcijski plan: Praćenje stanja šumskih ekosustava Poseban naglasak je bio na praćenju šumarskih djelatnosti s naročitim osvrtom na provedbu šumskog reda. Hrvatske šume su na naš zahtjev dostavile planove gospodarenja za 2011. godinu te izvješća za 2010. godinu. Obavljan je redoviti nadzor šumarskih djelatnosti kroz kontrolu uvjeta zaštite prirode i obilazak postavljenih nul linija budućih protupožarnih prometnica te davanje mišljena na iste. Ostvarena je dobra suradnja s nadležnim ministarstvom i prilikom donošenja uvjeta zaštite prirode za Osnove gospodarenja šumsko-gospodarskim jedinicama i izgradnju šumskih prometnica. Na osnovu Pravilnika o ureñivanju šuma osigurana je dostava Osnova gospodarenja za šumsko - gospodarske jedinice nakon donošenja. Do sada je prikupljeno 20 Osnova gospodarenja. Sudjelovali smo i na javnim raspravama. S Hrvatskim šumarskim institutom se tijekom ljeta radilo na provedbi multidisciplinarnih istraživanja i uspostavi monitoringa u šumskim ekološkim sustavima – treća faza ugovora na tri šumske pokusne plohe. Pokusna ploha br. 1 „Manitaš“ nalazi se u blizini istoimenog vrha (1369 m n. v.) u odsjeku 22 a, gospodarske jedinice „Padeška Kosa-Bijele Grede“, na području šumarije Perušić (UŠP Gospić). Nadmorska visina postavljene plohe je 1277 m, a tip šumske zajednice je pretplaninska bukova šuma. Ovom sastojinom se trenutno gospodari preborno, grupimičnom sječom, odnosno stablimičnim prebiranjem na grebenima i kamenitijim dijelovima. Pokusna ploha br. 2 „Visočica“ nalazi se u odsjeku 32 a, gospodarske jedinice „Visočica-Razbojna Draga“, na području šumarije Gospić (UŠP Gospić). Nadmorska visina postavljene plohe je 852 m, a tip šumske zajednice je dinarsko bukovo-jelova šuma. Pokusna ploha se nalazi u neposrednoj blizini “Budinog vrha“ (1128 m n. v.) i „Crnog vrha“ (1259 m n. v.) te vrha „Visočica (1617 m n. v.). U neposrednoj blizini pokusne plohe je i područje visokog rizika od mina zbog čega se preporučuje osobiti oprez. Ovom sastojinom se trenutno gospodari preborno. Pokusna ploha br. 3 „Bogunica“ nalazi se u odsjeku 34 a, predio „Crna dolina“, gospodarske jedinice „Bogunica-Kosurina“, takoñer na području šumarije Gospić (UŠP Gospić). Nadmorska visina postavljene plohe je 710 m, a tip šumske zajednice je brdska bukova šuma. Ovom sastojinom se trenutno gospodari regularno.

20


Nakon postavljanja meteoroloških stanica njihov rad je redovito nadziran (provjera senzora, kišomjera, eventualne štete od divljih životinja, provjera razine baterija, štete od snijega, leda, i sl.). Takoñer je vršeno preuzimanje podataka (najmanje svaka dva mjeseca) kako bi se spriječio gubitak spremljenih podataka uslijed eventualnih šteta na meteorološkoj stanici. Napravljena je analiza strukture sastojine i pedološka istraživanja. 2.1.1.1.4. Akcijski plan: Travnjačke površine - zaštita, očuvanje i upravljanje U skladu s važećim planom rada Ustanove za 2011. godinu, aktivnosti u provoñenju akcijskog plana zaštite, očuvanja i upravljanja travnjačkim površinama na području Parka prirode „Velebit“ (dalje u tekstu – Park), odvijale su se na dvije razine: RAD ZNANSTVENE INSTITUCIJE Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveo je istraživanja na sjevernom dijelu zaštićenog područja Parka, geografski lociranog izmeñu naselja Oltari i planinarskog doma Alan. Od strane Ustanove sugerirani su lokaliteti koji su za nas na istraživanom području od većeg značaja (razvojni planovi, dostupnost, edukacijko-turističa valorizacija i sl.) te je na iste tijekom predmetnih istraživanja usmjerena veća pažnja. Rezultati istraživanja obuhvaćeni su u dvije studije: a) Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode „Velebit“ s naglaskom na travnjačke površine, II faza Oltari - Alan Voditelj: prof.dr.sc. Jozo Franjić b) Izrada idejnog rješenja sanacije staništa rijetkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u Parku prirode „Velebit“, II faza Oltari - Alan Voditelj: doc.dr.sc. Željko Škvorc Rezultati ovih istraživanja obuhvatili su, nakon obavljenih fitocenoloških snimki, analize flornog sastava biljnih zajednica, analize ekoloških značajki, procijene stupnjeva sukcesije te prijedloge mjera za njezino spriječavanje. REDOVAN RAD USTANOVE U dijelu radova koji su obavljeni kroz redovne radne aktivnosti unutar Ustanove, viša stručna savjetnica – biolog nastavila je s višegodišnjim istraživanjima unutar definiranog područja srednjeg Velebita („Vaskularna flora Baških Oštarija i Dabarskih kukova“). Tijekom 2011. godine izvršena su 22 terenska izlaska na istraživanom području, ali s naglaskom na područje Baških Oštarija. Cilj je bila detaljnija analiza biljnih vrsta na ciljanim lokalitetima za koje su prilikom popisa vrsta utvrñene nejasnoće ili nedoumice. Glavnina rada tijekom 2011. godine bila je usmjerena na sreñivanje, u prethodnim godinama terenskog rada, prikupljenih podataka. Učinjeno je slijedeće: - Izrada etiketa za herbarij, ljepljenje biljaka na herbarijske papirnate arke i etiketiranje Ukupno je pospremljeno oko 660 vrsta. Posao još nije završen. Potrebno je u cjelini ispisati etikete (provjeren i točan, običnom olovkom napisan tekst s podacima o vrsti, nalazištu i sl., prepisati tintom na etiketu) - Izrañen je abecedni popis svih zabilježenih vrsta na istraživanom području (ne samo herbariziranih), i pridruženi su za svaku pojedinu vrstu podaci o

21


životnom obliku, flornom elementu kojemu pripada, stupnju ugroženosti, te invazivnosti - Najviše vremena je posvećeno popisu biljnih vrsta po pojedinačnim lokalitetima unutar istraživanog područja. Popis je vršen od travnja do kraja 2011. godine i još je uvijek u tijeku. Očekivan je završetak spomenutog popisa do lipnja 2012. godine. Za sreñivanje gore spomenutih podataka bilo je potrebno opskrbiti se odgovarajućom stručnom literaturom, što je u kontinuitetu vršeno tijekom cijele godine. Tijekom spomenutih terenskih istraživanja došlo se do novih spoznaja o rasprostranjenosti i nalazištima nekih biljnih vrsta. Dio rezultata objavljen je kao znanstveni članak u Acta Botanica Croatica (Kremer,D., Randić,M., Kosalec,I., Brkljačić,A., Lukač, G., Kušić,I., Ballian, D., Bogunić, F., Karlović, K., 2011: New lokalities of the subendemic species Baerberis croatica, Teucrium arduini and Micromeria croatica in the Dinaric Alps, Acta Botanica Croatica 70(2), 289-300.). 2.1.1.1.5. Akcijski plan: Plan nadzora i korištenja speleoloških i biospeleoloških objekata s razrañenim prioritetima Na osnovu razgovora sa speleološkim udrugama i njihovih planova za 2011. godinu osigurana su sredstva za sufinaciranje pet speleoloških kampova u iznosu od 4.000 kuna. Sufinancirane speleološke udruge SK „Željezničar“, SD“Karlovac“, PD „Paklenica“ SO „Liburnija“, SOHPK „Sv. Mihovil“, Hrvatsko biospeleološko društvo su dostavile ugovorom predviñena izvješća istraživanja u roku zadanim ugovorom. Tijekom 2011. obavljeno je više sastanaka na temu akcijskog plana te su odrañene aktivnost predviñene planom. Izrañen je dokument „ Korištenje speleoloških objekata u svrhu posjećivanja (sportskog i znanstvenog)“, te uvrñen način i dogovoren model provedbe budućih speleoloških i biospeleoloških istraživanja na području parka. 2.1.1.2. Razvoj sustava posjećivanja i ponude Parka 2.1.1.2.1. Akcijski plan: Cjelovito ureñenje špiljskog kompleksa Cerovačke špilje Nabavljene su mjerne stanice koje su postavljene u Donjoj i Gornjoj špilji u sklopu projekta „Geomorfološka i geoekološka istraživanja u kršu Hrvatske„ koji provodi PMF, te je vršeno preuzimanje podataka sa mjernih stanica.

2.1.1.2.2. Akcijski plan: Rekonstrukcija Premužićeve staze i prilagodba potrebama posjećivanja Parka prirode Velebit Ustanova je u 2011. godini projekt kandidirala za fondove EU preko NIP-a i Ministarstva kulture, te će isti u cijelosti provoditi kroz naredne tri godine. 2.1.1.2.3. Akcijski plan: Ureñivanje posjetiteljskog i informacijskog centra u Baškim Oštarijama Ustanova je tijekom 2009. godine obavila razgovore sa sadašnjim vlasnikom stare škole u Baškim Oštarijama, Općinom Karlobag, što je zastalo u fazi potpisivanja ugovora o tridesetogodišnjem najmu. Sredstva za provedbu ovog akcijskog plana su predviñena i osigurana u 2009. godini u iznosu od 145.800,00 kn. Zbog trajanja

22


postupka dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske namijenjena sredstva će biti utrošena po ishoñenju suglasnosti Vlade. Sredstva će biti utrošena za izradu idejnog i glavnog projekta te koncepta unutarnjeg ureñenja budućeg posjetiteljskog i informacijskog centra Parka prirode „Velebit“ u Baškim Oštarijama. 2.1.1.2.4. Akcijski plan: Plan sustavnog informiranja i interpretacije Detaljnije provoñenje ovog akcijskog plana je opisano u točki 2.2. 2.1.1.2.5. Akcijski plan: Razvoj mreže ureñenih planinarskih domova na Velebitu U Planu upravljanja pokretanje ovog akcijskog plana planirano je u 2010. godini. Plan je 2008. godine detaljno razrañen i usvojen. Detaljnom razradom Akcijskog plana došlo je do vremenskog odstupanja. Aktivnosti predviñene ovim planom počinju 2013. godine. 2.1.1.2.6. Akcijski plan: Plan razvoja sportskog turizma U Planu upravljanja pokretanje ovog akcijskog plana planirano je u 2008. godini. Plan je 2008. godine detaljno razrañen i usvojen. Detaljnom razradom Akcijskog plana došlo je do vremenskog odstupanja. Aktivnosti predviñene ovim planom počinju 2013. godine. 2.1.1.3. Aktivno sudjelovanje javnosti u djelatnostima ustanove 2.1.1.3.1. Akcijski plan: Razvoj strategije za sudjelovanje javnosti u djelatnostima ustanove Ustanova je sudjelovala na predstavljanu i osnivanju LAG-a (Lokalne akcijske grupe) gradova i općina Zadarske županije. LAG Bura uključuje sljedeće gradove i općine s područja Parka Prirode Velebit: Karlobag, Starigrad, Jasenice i Obrovac. Ustanova je uključena u radnu skupinu za izradu Lokalne strategije razvoja LAG-a Bura. Strategija razvoja i proces osnivanja LAG-a su završeni tijekom ljeta 2011. Detaljnije provoñenje ovog akcijskog plana je opisano u točki 2.2. 2.1.1.4 Zaštita i očuvanje kulturne baštine 2.1.1.4.1. Akcijski plan: Inventarizacija kulturne baštine Detaljnije provoñenje ovog akcijskog plana je opisano u točki 2.2.

23


2.1.2. Znanstvena i stručna istraživanja, studije i monitoring Tijekom 2011. godine, u suradnji sa znanstvenim institucijama i stručnim udrugama, Ustanova je provela slijedeća istraživanja: Tab.7. Popis istraživanja NAZIV ISTRAŽIVANJA Uspostava monitoringa šumskih ekoloških sustava u PP Velebit III faza Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti Parka prirode „Velebit“ s naglaskom na travnjačke površine – II faza od Oltara do Alana Idejno rješenje sanacija staništa rijetkih ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u Parku prirode „Velebit“ površine – II faza os Oltara do Alana Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) i lještarke (Tetrastes bonasia) u Parku prirode Velebit- II faza

IZVOðAČ

PREDVIðENO TRAJANJE PROJEKTA

Hrvatski šumarski institut

2011.

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2011.

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2011.

STANJE IZRAðENOSTI

OBLIK DOBIVENIH PODATAKA

u izradi

- tekstualno - CD - kartografski prikazi

u izradi

- tekstualno - CD - kartografski prikazi

u izradi

- tekstualno - CD - kartografski prikazi - tekstualno - CD - kartografski prikazi

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2011

u izradi

Etnografska baština srednjeg Velebit

dr. sc. Marijeta Rajković Iveta i Matija Dronjić

2011.

izrañeno

Inventarizacija i monitoring divokoze u Parku prirode Velebit- I faza

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

2011

izrañeno

- tekstualno - CD

-tekstualno - CD

Tijekom 2011. godine na području Parka prirode „Velebit“ različite znanstvene institucije i fizičke osobe provodili su istraživanja za koja su ishodili rješenja od Uprave za zaštitu prirode. Tab.8. Popis istraživanja IZVOðAČ Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovnomatematički fakultet Geografski odsjek Dario Kremer Farmacetskobiokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

NAZIV PROJEKTA

ISTRAŽIVANO PODRUČJE

„Istraživanja regionalnih promjena okoliša na krškim lokalitetima s posebnim naglaskom na recentne procese“

Vukušić snježnica, Ledena jama u Lomskoj dulibi

Sakupljanje sjemenskog materijala zaštičenih biljnih vrsta

PP Velebit, Učka, Gorski kotar, Plitvička jezera, Biokovo i Snježnica

24

GODINA ISTRAŽIVANJA

REZULTATI DOSTAVLJENI USTANOVI

2008. Trogodišnji projekt

-

2011-2012


Hrvatsko biospeleološko društvo Speleološki klub „Željezničar“ Hrvatsko herpetološko društvo- HYLA Botanički vrt PMF-a Zagreb

Istraživanje šišmiša u podzemnim i nadzemnim objektima u RH Znanstvena i stručna istraživanja speleoloških objekata na području RH Istraživanje vrste Iberolacerta horvathivelebitski (Horvatov) gušter Sakupljanje biljnog materijala i sjemenki na prirodnim staništima

Hrvatsko biospeleološko društvo Jasna Lajtner, PMF Zgareb & DZZP

Testiranje gubitka pigmentacije u podzemnih životinja Istraživanje vrste Anisus vorticulus

Nacionalni park „Paklenica“

Sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka Sakupljanje ihtiološkog materijala na rijekama Like Istraživanje ihtiofaune, vodozemaca i gmazova na području RH

Prirodoslovni muzej Rijeka Hrvatsko društvo za biološka istraživanjaHDBI Hrvatski speleološki savez HPS, Komisija za speleologiju DINARIDI, Društvo za istraživanje i snimanje krških fenomena Hrvatsko biospeleološko društvo

RH 2011. RH 2011-2012 Učka, Ćićarija, Risnjak, Platak, Velebit, , Plitvička jezera, Kapela i Klek Prirodna staništa Republike Hrvatske, uključujući i sva zaštićena područja RepublikaHrvatska uključujući i sva zaštićena područja Rijeke jadranskog sliva (Zrmanja, Krka, Jadro, Žrnovnica, Cetina), te PP Lonjsko polje i PP Kopački rit Velebit

2011.

2010. – 2011. 2012.

2010. – 2011.

2011.

2011-2012 2011 RH 2011- 2012

Znanstvena i stručna istraživanja speleoloških objekata na području RH Znanstvena i stručna istraživanja speleoloških objekata na području RH Znanstvena i stručna istraživanja speleoloških objekata na području RH

RH

Znanstvena i stručna istraživanja speleo. Objekata s ciljem inventarizacije speleo. objekata i podzemne faune

RH

2011 RH 2011 RH 2011

2011-2012

2.1.3. Baza podataka i GIS U suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Gospiću izrañena je studija evidencije, analize i valorizacije vršnog dijela Srednjeg Velebita. Na terenu su identificirani kulturno-povjesne vrijednosti Crnog Dabra, Ravnog Dabra, Došen Dabar, Došen Dulibe, Došen Ruje, Došen Plane, Bačić Dulibe, Radlovca, Skorpovca, Vrbanske Dulibe i Mliništa. Podaci su unešeni i obrañeni u PAMS bazi podataka. Lokalna GIS baza podataka za sustav nadzora je razvijana do lipnja kada je započet razvoj NIPS-a od strane Ministarstva te izvoñačima iz Grupo Tragsa (Madrid). Elementi iz lokalne baze iskorišteni su za razvoj NIPS-a. Kako ne bi radili paralelan

25


sustav odustali smo od razvoja lokalne (interne) baze podataka za sustav nadzora te smo se uključili u razvoj NIPS-a. 2.1.4. Očuvanje 2.1.4.1 Mreža škola na području Parka prirode Velebit Mreža škola predstavlja novi oblik aktivnog sudjelovanja mladih u zaštiti prirode i okoliša s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovnih i edukativnih programa u školama i Parku prirode Velebit, a koji su u skladu s ciljevima upravljanja zaštićenog područja propisanim Zakonom o zaštiti prirode. Ciljevi uspostave mreže škola su: - edukacija o prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka prirode Velebit te zaštite prirode i okoliša; - druženje u prirodi i razmjena iskustva umreženih škola; - sudjelovanje u zaštitarskim aktivnostima u Parku prirode Velebit; - razvoj programa edukacije u Parku prirode Velebit i programa u umreženim školama Za početak smo u projekt uključili dvije škole, a želja nam je da se nakon prezentacije projekta samoinicijativno uključe i ostale zainteresirane škole te se tako povežu u zajedničkom istraživanju svih aspekata krških fenomena Parka prirode Velebit. Kako se u granicama Parka prirode Velebit nalaze rijeke Zrmanja, Krupa, Krnjeza, Opsenica, Dobarnica, Ričica, jezera Sveti Rok, Štikada i Muškovci, te brojni drugi izvori i potoci, a da i ne spominjemo bogatu mrežu podzenmih tokova prvu godinu provoñenja projekta “Mreže škola” posvetili smo ekologiji kopnenih voda. Cilj je: - edukacija djece o vrijednosti vode u biološkom, ekološkom, gospodarskom i estetskom pogledu, kao i o opasnostima koje joj prijete u smislu onečišćenja, - predočiti složenost i osjetljivost krških vodenih ekosustava, te upozoriti da je njihova zaštita složeniji posao nego je to slučaj sa npr. nizinskim rijekama sjeverne Hrvatske - istaknuti da svi mogu pridonijeti očuvanju čistoće vode, što je ujedno zadaća i dužnost svakoga od nas Za provedbu prve godine projekta Javna ustanova Park prirode “Velebit” je dobila donaciju Zaklade Adris u iznosu od 18.000,00 kn. Provoñenje projekta je započelo u jesen 2010. godine i trajao je do kraja lipnja 2011. U 2011. godini nastavljeno je sa započetim aktivnostima. Sa učenicima iz Lovinca smo se sastajali svaki drugi tjedan I radili analizu vode na rijeci Ričici, dok su učenici iz Obrovca analizu radili sa svojim nastavnicima iz biologije I kemije. U suradnji s Hrvatskim društvom za biološka istraživanja izrañen je protokol za slatkovodne beskralježnjake, odrañena radionica i terenski obilazak na rijeci s učenicima sa svrhom edukacije o sakupljanju, identifikaciji i brojanju makrobeskralježnjaka i kralježnjaka koji žive u vodi

26


2.1.4.3. Rekreativni ribolov na vodama „Parka prirode Velebit“ U 2009. godini završen je projekt kojeg je provodio Zoologijski zavod Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz stručno voñenje prof.dr. Milorada Mrakovčić koji je u konačnici dao pregled ukupnog stanja ihtiofaune u vodenim sustavima Parka prirode „Velebit“, smjernice i dinamiku monitoringa. Na temelju rezultata projekta Javna ustanova „Park prirode Velebit“ je u 2011. godini izradila Mjere za obavljanje rekreativnog ribolova na svim vodama Parka prirode „Velebit“ za 2012. godinu. 2.1.5. Održavanje 2.1.5.1. Označavanje planinarskih putova na području Baških Oštarija Kako nije bilo dovoljno financijskih sredstava za ispunjavanje plana označavanja planinarskih putova na području Baških Oštarija, koji smo trebali provesti sa Hrvatskim planinarskim savezom taj plan nismo uspjeli ostvariti. 2.1.5.2. Nabava sredstava i opreme za održavanje i ureñenje okoliša oko upravne zgrade Zbog manjka financijskih sredstava ručna freza za čišćenje snijega nije nabavljena. 2.1.5.3. Osposobljavanje radionice za izradu i popravke proizvoda od drveta Za osposobljavanje radionice za izradu i popravke proizvoda od drveta na kraju sezone doznačena financijska sredstva služba je uspjela oformiti manju radionicu koja bi trebala u 2012. godini pokazati zavidne rezultate. Radionica je u kratkom periodu izradila 4 velike informativne table i nekoliko smjerokaza koji bi trebali biti podloga za izradu drugih jednoobraznih informativnih oznaka. 2.1.5.4.Održavanje postojećih staza i putova – redovne aktivnosti - Poučna staza „Terezijana“ – od Baških Oštarija do sela Konjsko Na cjelokupnoj dionici staze izvršeno je prosijecanje i uklanjanje niskog raslinja i grana ostalih iz zimskog perioda. Izmijenjene su sve oštećene informativne table takoñer je zamijenjena i velika hrastova tabla koja je uništena prilikom čišćenja snijega. Izvršeno je i lakiranje koševa, klupa i tabli na cijeloj dužini staze. - Vidikovac Golubić Lakirana je informativna tabla i klupa, te se redovito u suradnji sa službom nadzora uklanjalo smeće iz koševa. - Izvor Ljubica Nakon što su dva puta otuñene informativne aluminijske table koje su bile postavljene na drvenoj konstrukciji, radili smo izradu novih, te je služba radila na čišćenju i ureñivanju samog okoliša oko izvora.

27


- Uvala Zavratnica Prije početka svake sezone tehnička služba u suradnji sa službom nadzora u uvali izvršava radove sanacije dijelova staze koji su oštećeni tijekom zimskog razdoblja. Izvršen je popravak oštećenih tabli i postavljanje i ureñenje koševa za smeće. . 2.1.5.5. Održavanje nekretnina i komunalne infrastrukture Ustanova se skrbi o održavanju nove upravne zgrade u Gospiću (popravci, servisiranja, osiguranje, održavanje okoliša, komunalne naknade i sl.). 2.1.5.6. Održavanje pokretne imovine (uključujući opremu) Ustanova posjeduje pet automobila (4 terenskih i jedno osobno vozilo) koje je potrebno održavati (servisi, registracije, osiguranja, popravci, izmjena guma i dr.). 2.1.6. Nadzor 2.1.6.1. Sustav nadzora Nadzor terena obavlja šest nadzornika (3 u Gospiću, 2 u Obrovcu i 1 u Krasnu). Definirana podjela terena po sektorima i utvrñeni prioriteti obilaska, osnova su za izradu plana obilaska terena. Služba koristi tri terenska vozila i posjeduje zadovoljavajuću terensku opremu. Uz prioritete u obilasku terena, kontinuirani nadzor te praćenje svih aktivnosti u parku, niz je aktivnosti u kojima nadzornici sudjeluju kroz cijelu godinu:

-

Sudjelovanje pri donošenju mišljenja za predvoñenje zahvata u postupku izdavanja Uvjeta zaštite prirode u suradnji sa Stručnom službom Praćenje staništa zaštićenih biljnih vrsta u suradnji sa Stručnom službom Sudjelovanje u projektu za odreñivanje brojnosti velikih zvijeri prema tragovima u snijegu Sudjelovanje u projektu hvatanja i obilježavanja sivog vuka (Canis lupus L.) u suradnji sa Veterinarskim fakultetom iz Zagreba Sudjelovanje u praćenju provedbe „ Plana gospodarenja smeñim medvjedom“ Prebrojavanje i praćenje divljih ptica na području parka u svrhu zaštite širenja virusa ptičje gripe i redovno godišnje prebrojavanje Sudjelovanje na projektu“Inventarizacija medvjeñih brloga na sklonišnim područjima Dinarske Hrvatske“. Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana „Tetrijeb gluhan“ Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana “Izrada plana za očuvanje divokoze (Rupicapra rupicapra) na Velebitu“ Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana „Praćenje stanja šumskih ekosustava“ Sudjelovanje na provedbi i voñenje akcijskog plana „Plan nadzora pristupa i korištenja speleoloških i biospeleoloških objekata sa razrañenim prioritetima“ Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana „Cjelovito ureñenje špiljskog kompleksa Cerovačke špilje“

28


-

Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana „Rekonstrukcija Premužićeve staze i prilagodba potrebama posjećivanja Parka prirode Velebit“ Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana „Plan sustavnog informiranja i interpretacije“ Sudjelovanje na provedbi akcijskog plana „Razvoj strategije za sudjelovanje javnosti u djelatnostima ustanove“ Kontrola rekreacijskog ribolova Motrenje, čuvanje i ophodnja zbog zaštite od požara u suradnji sa Službom protupožarne zaštite, tehničkih poslova i održavanja Suradnja sa Hrvatskim centrom za razminiravanje te kontinuirana suradnja po pitanju minsko – eksplozivne situacije na području parka. Sudjelovanje u radu stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije, gradova, općina na području parka Poduzimanje preventivnih mjera i uključivanje u spašavanje posjetitelja na području parka Održavanje infrastrukture parka u suradnji sa Službom protupožarne zaštite, tehničkih poslova i održavanja

Statistički podaci za 2011.godinu Broj nadzornika u 2011. Zapisnik Rješenje Optužni prijedlog Novčane kazne Službena bilješka Kaznena prijava Nadzori (prilikom kojih je sastavljen ili zapisnik ili službena zabilješka ili terensko izvješće) Ostalo (izvješća, mišljenja, prijave, odgovori i sl.) Napomena ( ostale važne aktivnosti, npr. edukacija, monitoring, seminari, radionice, i sl.)

6 24 3 72 1 96 (567 terenskih dnevnika) 20 110

Služba je u protekloj godini odradila uobičajen broj nadzora, takoñer je i prisutnost na terenu bila kao i prijašnjih godina. Velika površina parka te oko 370 km2 terena po jednom nadzorniku svakako je otežavajući faktor ali isto tako služba je adekvatno pokrila sve segmente nadzora kako redovne tako i izvanredne bilo prijave o povredama Pravilnika i Zakona ili neke druge novonastale situacije ( požari, spašavanja i drugo). U odnosu na proteklu 2010. godinu., se povećao broj postupanja po pitanju nelegalnog odlaganja svih vrsta otpada, a posebice komunalnog otpada. Takoñer je zabilježeno smanjenje trenda bespravne gradnje u vršnoj zoni parka u odnosu na 2010. godinu. Općenito stanje zaštićenog područja je bez većih promjena, osim ako se uzme u obzir izrazito sušna godina koja se manifestirala kroz smanjenje količine vode u svim vodotocima na području parka što se vjerojatno negativno odrazilo na floru i faunu parka. Služba nadzora kroz redovni rad i u tijeku nadzora kontinuirano tijekom godine je postavljala 14 digitalnih Caude back digitalnih kamera za praćenje životinjskih vrsta ( Tetrijeb gluhan, Divokoza, Vidra, Vuk, Ris i dr. ) na 37 lokaliteta i obrañivala podatke dobivene sa kamera.

29


2.1.6.2. Protupožarna zaštita Ustanova je u protekloj godini donijela Plan motrenja, čuvanja i ophodnje radi zaštite od požara na području Parka prirode „Velebit“, koji je odobren od strane Vatrogasnog zapovjednika Ličko - Senjske županije. Prema Planu zaštite od požara, koji je izrañen na osnovu gore navedene Procjene ugroženosti, Ustanova ima radno mjesto voditelja protupožarne zaštite i tehničkih poslova te je jedan djelatnik zaposlen kao voditelj službe i odgovoran je za provedbu protupožarne zaštite i istoimenoga plana Prema planu zaštite od požara na području Parka prirode „Velebit“ mjere su se provodile od 1. lipnja do 15. rujna 2011. godine. Kako je prostor Parka pokriven cjelodnevnim motriteljskim mjestima od strane Hrvatskih šuma, Ustanova je pristupila provedbi protupožarne zaštite u obliku svakodnevnih obilazaka u sklopu redovnog nadzora, te je služba nadzora svakodnevno vodila evidenciju i pratila opasnosti od požara putem propisanih obrazaca. S Hrvatskim šumama obnovljen je sporazum o zajedničkoj provedbi mjera zaštite od požara, na način da će Hrvatske šume obavještavati Upravu Parka o uočenim požarima s njihovih osmatračnica, a kako nadzornici Parka svakodnevno vrše ophodnju na cijelom prostoru, Uprava Parka će obavijestiti UŠP Gospić te nadležnu šumariju u slučaju nastanka požara. Ustanova je sukladno Planu vršila edukaciju o zaštiti od požara putem informativnih plakata koji su postavljeni po cijelom području Parka. Ustanova vrši redovno servisiranje vatrogasnih aparata. 2.1.7. Edukacija djelatnika JU 2.1.7.1. Edukacija djelatnika stručne službe Stručna služba je sudjelovala na sljedećim radionicama: - Sudjelovanje na sastancima Nacionalnog povjerenstva za MaB Sudjelovanje u izradi Akcijskog plana rada Nacionalnog odbora za MaB u razdoblju od pet godina sukladno Madridskom Akcijskom planu - Sudjelovanje na predavanjima u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva – ogranak Gospić i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Služba za marketing i komercijalne poslove sudjelovala je na radionici -

Osnove interpretacije i edukacije

2.1.7.1.1. Studijska putovanja i stručne radionice Stručna služba sudjelovala su na skupu stručnih službi održanom u svibnju u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“. 2.1.7.1.2. Znanstvena edukacija Ravnatelj Ustanove pohaña poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

30


2.1.7.2. Edukacija djelatnika službe nadzora Edukacija i dodatno usavršavanje djelatnika službe nadzora u 2011. godini provedeno je putem stručnih i specijaliziranih tečaja, seminara i radionica: - seminar Glavnih nadzornika i nadzornika na Brijunima – edukacija i informiranje po pitanju provedbe pravnih propisa u nadzoru zaštićenih područja - usavršavanje u domeni gorskog spašavanja i digitalne kartografije kroz više tečajeva u organizaciji HGSS-a. - edukacija kroz radionice o inventarizaciji medvjeñih brloga, monitoringu divokoze i monitoringu tetrijeba gluhana. 2.1.8 Kadrovske potrebe Raznovrsnost djelatnosti Ustanove, te potreba praćenja i unapreñivanja edukativnih i posjetiteljskih programa – nepotpuni su, budući Ustanova radi bez stručnih djelatnika poput geologa, geografa, arheologa, agronoma i sl. 2.2. PROMICANJE I KORIŠTENJE 2.2.1. Sustav posjećivanja Turistička infrastruktura Parka detaljno je opisana u točki 1.4. Služba marketinga sustavno radi na pronalaženju i osmišljavanju novih vidova ponude u Parku. Vezano uz ovu aktivnost redovito se rade terenski obilasci koji su ujedno prilika za prikupljanje foto-dokumentacije za foto-arhivu Parka. 2.2.2. Cjenik ulaznica i naknada za posjetitelje Cjenik ulaznica i naknada u 2011.godini je bio slijedeći: Uvala Zavratnica 1. Organizirane* izletničke grupe: 10 kn/osoba 2. Individualni posjeti: • dnevna: 15 kn • tri ulaska: 30 kn • sedam ulazaka: 50 kn 3. Domicilno stanovništvo iz Zavratnice, Jablanca i Stinice (uz predočenje osobne iskaznice): ulaz slobodan 4. Djeca do 7 godina uz pratnju odrasle osobe: ulaz slobodan •

agencijski dolazak, škole, taxi-brod

Turistička voñenja 1. izleti do 3 sata: i. odrasli (za grupu od 15-55 osoba): 600,00 kn ii. učenici, studenti, umirovljenici, planinari (za grupu od 1555 osoba): 500,00 kn

31


2. izleti do 6 sati: iii. odrasli (za grupu od 15-55 osoba): 1200,00 kn iv. učenici, studenti, umirovljenici, planinari (za grupu od 1555 osoba): 1000,00 kn •

voñenje je potrebno najaviti 7 dana unaprijed

Rekreacijski ribolov: Tab. 9. Cjenik ribolovnih dozvola

DOZVOLA / ULAZNICA dnevna godišnja lokalne ŠRU i invalidi – godišnja dozvola* •

CIJENA / KN 150,00 kn 700,00 kn 350,00 kn*

odnosi se na članove lokalnih športsko-ribolovnih udruga („Lika“ – Gospićć, „Pijor“ - Lovinac, „Pastrva“ – Gračac, „Mlinica“ - Kaštel Žegarski i „Krka“Knin) i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske zu obavezu sudjelovanja najmanje na dvije akcije čišćenja i održavanja ribolovnih voda tijekom jedne ribolovne sezone.

Video/power-point prezentacija: 150 kn po grupi Naknada za agencijska voñenja (šire područje Parka): 15 kn po posjetitelju Naknada za agencijska voñenja (bez sklopljenog Ugovora o koncesijskom odobrenju): 30 kn po posjetitelju 2.2.3. Promicanje parka Promicanje vrijednosti Parka prirode „Velebit“ u 2011.g. provodilo se kroz nastavak aktivnosti započetih u proteklim godinama, ali i u poticanju novih. 2.2.3.1. Poslovanje s turističkim agencijama Prije početka svake sezone, u zimskom periodu, redovito obavještavamo turističke agencije o novostima u našoj turističkoj ponudi za nastupajuću sezonu. Tijekom godine organiziramo i provodimo turistička voñenja na širem području Parka. Tijekom 2011.g. u suradnji sa pojedinim turističkim agencijama radili smo na stvaranju novih turističkih tura na području Parka vezano uz program HTZ-a „Upoznaj Hrvatsku“. Takoñer su ostvareni kontakti sa švicarskom turističkom agencijom Baumeler koja bi od proljeća 2012.g. trebala dovoditi goste na područje srednjeg Velebita. Kroz suradnju s Hrvatskom turističkom zajednicom, u predsezoni nas redovito posjećuju predstavnici stranih tour-operatora i turističkih agencija kojima predstavljamo ponudu Parka. U protekloj godini sklopljeni su ugovori o koncesijskim odobrenjima sa 2 nove agencije za obavljanje usluga turističkog voñenja na vremenski period od jedne godine.

32


Agencije su obavezne prije svakog organiziranog posjeta prijavljivati broj turista koje dovode na područje Parka. Agencije koje organiziraju rafting na Zrmanji obavezne su slati tjedne evidencije, dok se za Cerovačke špilje šalje mjesečna evidencija posjeta. U proljeće je održan tečaj za vodiče turističkih agencija koje obavljaju usluge voñenja na području Parka. 2.2.3.2. Sudjelovanje na sajmovima i dogañanjima Svojim promidžbenim materijalima bili smo zastupljeni na mnogim domaćim i inozemnim turističkim sajmovima (u Bruxellesu, Dublinu, Londonu, Barceloni, Pragu, Milanu, Munchenu, Barceloni, Lyonu, Amsterdamu, Budimpešti, Berlinu, Parizu, Varšavi, CROTOUR ´11, HISTRIA 2011., VIROEXPO 2011., Učkarski sajam i sl.) zahvaljujući dobroj suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Hrvatskom gospodarskom komorom. Ponudu suvenira i promidžbenih publikacija predstavili smo na slijedećim domaćim sajmovima: • Izložba „Jesen u Lici“ – sva tri velebitska zaštićena područja predstavljena su na zajedničkom štandu pod nazivom „Velebit – park nacionalnih parkova“ u sklopu trinaeste po redu izložbe tradicijskih ličkih proizvoda. • „Jesen u Gračacu“ - predstavljanje Parka na sajmu tradicionalne i gospodarske manifestacije. Takoñer smo prisustvovali na slijedećim sportskim dogañajima: • Utrka „Visočica 2011.“ – peta godina održavanja brdske utrke na vrh Visočicu u organizaciji Atletskog kluba „Velebit 2001.“ • Biciklijada „Uspon na Zavižan“. • Rafting regata „Zrmanja 2011.“ • Pustolovna utrka „Velebitski trekking“ . 2.2.3.3. Radionice, seminari Sudjelovali smo na slijedećim radionicama: • • • • •

Meñunarodni stručni skup „Održivo upravljanje destinacijom“ - World Tourism Organization - u sklopu sajma CROTOUR ´11 (organizatori: Ministarstvo turizma, HGK, UHPA). Predstavljanje edukativnih programa NP Sjeverni Velebit („Mala zelena radionica“ i „Zvijezde nad Zavižanom“). Prezentacija i otvorenje Centra za tradicijske obrte u Otočcu. Radni sastanak u općini Jasenice povodom prijavljivanja na projekt „Pripremne akcije za očuvanje i obnovu kulturne baštine na područjima sukoba na zapadnom Balkanu“. Tečaj „Osnove interpretacije i edukacije“–prvi modul trening programa NIP-a.

33


2.2.3.4. Promidžba putem medija Nastavili smo s dosadašnjom suradnjom s medijima: lokalnim radio postajama (Gospić, Otočac, Senj, Zadar), dopisnicima Večernjeg, Novog i Zadarskog lista, Hrvatskom radiotelevizijom i zadarskom VOX TV. Svoju ponudu smo predstavili u slijedećim emisijama: radio emisija „Magistrala“ (zajednička emisija uživo Radio Zadra, Splita i Pule); prilog u emisiji „Alpe Dunav Jadran“; prilog na slovenskom „Kanalu A“. Nastavili smo sa objavljivanjem članaka u „Ličkom planinaru“. Kroz suradnju s Hrvatskom turističkom zajednicom redovito nas posjećuju novinari stranih turističkih časopisa. Tako je ove godine organiziran posjet grupe slovenskih novinara, kao i novinari nizozemskog Outdoor časopisa „ Op Pad“ namijenjenog obiteljima s djecom. Park prirode „Velebit“ je uz naše sudjelovanje uvršten u slijedeće promotivne materijale: knjiga „Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije“, katalog „Zbirke Velebit“ (Gradski muzej Senj), te razne web stranice koje promoviraju turističke ljepote Hrvatske („Pearls of Croatia“ i sl.). Zbog smanjenja sredstava raspoloživih za promidžbu Parka, ove godine se nismo oglašavali u pojedinim medijima i turističkim tiskovinama kao prethodnih godina. 2.2.3.5. Promidžba putem Interneta Na Internet stranicama Parka mogu se naći sve relevantne informacije kao i novosti u radu Ustanove. U 2011.g. stare stranice su zamijenjene novima. 2.2.4.1. Obilježavanje 30. godišnjice proglašenja Velebita parkom prirode 2.2.4.2. Meñunarodni dan pješačenja 2.2.4.3. Meñunarodni dan biološke raznolikosti i Meñunarodna godina šuma 2.2.4. Obilježavanje datuma vezanih za zaštitu prirode i okoliša te samo zaštićeno područje 2.2.4.1. Obilježavanje 30. godišnjice proglašenja Velebita parkom prirode Povodom obilježavanja 30-te obljetnice Parka otiskali smo ponovljeno izdanje knjige putopisa i eseja „Velebitskim stazama“, gospićkog autora Ante Rukavine koji se svojim člancima i knjigama o Velebitu uvrstio meñu naše najbolje i najčitanije planinarske pisce. Knjigu smo predstavili u Kulturno-informativnom centru u Gospiću. 2.2.4.2. Meñunarodni dan pješačenja Meñunarodni dan pješačenja obilježen je prigodnim predavanjem u Upravi Parka za učenike OŠ „Jure Turić“ iz Gospića.

34


2.2.4.3. Meñunarodni dan biološke raznolikosti i Meñunarodna godina šuma Povodom obilježavanja navedenih datuma održano je predavanje u knjižnici u Gračacu za učenike osnovne i srednje škole. Tema je bila šume na Velebitu i šuma kao riznica biološke raznolikosti. 2.2.5. Edukacija lokalnog stanovništva, korisnika parka, NVO-a i šire javnosti Kroz obilježavanje pojedinih značajnih datuma u zaštiti prirode u Hrvatskoj i svijetu, Ustanova organiziranjem raznih aktivnosti poput predavanja u školama, radionicama, seminarima, tiskanju edukativnih materijala i sl. radi na edukaciji šire javnosti. Turistička voñenja koja provodi Ustanova na širem području Parka se odvijaju kroz korištenje interpretacije kao edukativne metode. Prezentacijski dio upravne zgrade je tematski ureñen za edukaciju posjetitelja. 2.2.6. Promotivni materijali i suveniri 2.2.6.1. Promotivni materijali i publikacije Promidžbeni materijali otiskani su sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Promidžbenim letcima redovito opskrbljujemo sve lokalne ali i ostale turističke zajednice, turističke agencije, info punktove pojedinih zaštićenih područja, hotelske i ostale smještajno-ugostiteljske objekte (kampove, hostele, restorane, planinarske domove), turističke info centre. Publikacije Parka (knjiga „Velebitskim stazama“, turistička karta Velebita, vodič i promidžbeni film o Cerovačkim špiljama) redovito distribuiramo po različitim prodajnim mjestima (knjižare, Kulturno-informativni centar u Gospiću, Memorijalni centar «Nikola Tesla», hoteli, planinarski domovi, suvenirnice susjednih zaštićenih područja i sl.). 2.2.6.2. Suveniri Nastavilo se sa nabavom raznog asortimana suvenira za suvenirnice u Gospiću i Gračacu (Cerovačke špilje). Nastojimo nabavljati suvenire koji su napravljeni od prirodnih materijala i koji imaju ekološku vrijednost, te koji su edukativnog karaktera. 2.2.7. Turizam Ustanova ne posjeduje smještajne niti ugostiteljske objekte. 2.2.8. Suradnja s korisnicima parka Nastavili smo suradnju sa nacionalnim parkovima „Sjeverni Velebit“ i „Paklenica“ kroz zajedničku promidžbu cijelog Velebita (zajedničke prezentacije, info-punktovi, sportska natjecanja, sajmovi i sl.).

35


Nastavili smo stručnu suradnju na pojedinim projektima sa institucijama poput: Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Otočac (rad Zajednice kulturnog turizma Ličko-senjske županije, sajmovi, edukacije), zaštićenim područjima Hrvatske i inozemstva, turističkim zajednicama, Filozofskim fakultetom (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Odsjek za povijest) i dr. S Muzejom Like Gospić i Konzervatorskim odjelima u Gospiću i Zadru redovito surañujemo vezano uz zaštitu i očuvanje kulturne baštine na području Parka. 2.2.9. Kulturna baština Ustanova kroz svoj rad posvećuje pažnju očuvanju i vrednovanju kulturne baštine svog područja u čemu surañuje sa nadležnim institucijama i pojedincima. Kroz provoñenje akcijskog plana Inventarizacije kulturne baštine nastavljena su istraživanja o osobitostima života čovjeka na srednjem Velebitu. U 2011.g. izrañena je studija „Etnografska baština Srednjeg Velebita“ (autori studije: dr.sc. Marijeta Rajković Iveta, dipl.etnolog i povjesničar; Matija Dronjić, dipl. etnolog i arheolog). U 2011.g. smo nastavili sa skupljanjem stručne literature za popunjavanje knjižnog fonda Ustanove sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. .

36


3. PROGRAMI ZAŠTITE PRIRODE - FINANCIJSKI PREGLED Javna ustanova „Park prirode Velebit“ je u 2011. godini sklopila četiri Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva i to kako slijedi: 1. Ugovor br. 27-174-11, Klasa: 612-07/11-13/0001, Ur. broj: 532-08-11-5, za programe zaštite prirode na iznos od 275.000 Kn, od čega za znanstvena i stručna istraživanja 265.000 Kn te za promicanje i korištenje 10.000 Kn, 2. Ugovor br. 27-173-11, Klasa: 612-07/11-13/0001, Ur. broj: 532-08-11-04, za investicijske programe na iznos od 60.000 Kn, od čega za djelatnost održavanja i očuvanja 40.000 Kn te za protupožarnu zaštitu 20.000 Kn. 3. Ugovor br. 27-189-11, Klasa: 612-07/11-13/0001, Ur. broj: 532-08-11-11, za podmirenje troškova zastupanja Odvjetničkog ureda Ivice Begonje u pravnoj stvari vezano uz rješenje spora oko predaje Cerovačkih špilja u posjed Ustanove od 90.000 Kn, 4. Ugovor br. 27-194-11, Klasa: 612-07/11-13/0001, Ur. broj: 532-08-11-13, za provoñenje programa zaštite prirode u iznosu od 69.000 Kn, od čega za ureñenje vidikovca u uvali Zavratnici 20.000 Kn, za promidžbeno-edukativne materijale 15.000 Kn te za nabavu protupožarne opreme 34.000 Kn. Za provoñenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Velebit za 2011. godinu, Ministarstvo kulture je osiguralo ukupno 494.000 Kn. Dio sredstava Ministarstva za provoñenje Godišnjeg programa je doznačen na žiro-račun Parka prirode „Velebit“ 15. travnja 2011. u iznosu 48.000 Kn, dio 20. travnja 2011. godine u iznosu 110.000 Kn, dio 13. svibnja 2011. godine u iznosu 110.000 Kn, dio 31. listopada 2011. godine u iznosu 12.000 Kn, dio 17. studenog 2011. godine u iznosu 55.000 Kn, dio 7. prosinca 2011. godine u iznosu 90.000 Kn te dio 29. prosinca 2011. godine u iznosu 69.000 Kn.. Sva sredstva su doznačena u 2011. godini. Ustanova je sukladno svojim mogućnostima osigurala manji dio sredstava za provoñenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Velebit za 2011. godinu, u iznosu od 6.360,76 Kn. Temeljem otvorenog javnog poziva za potpore za turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske turističke zajednice, Ustanova je za kandidirani projekt ureñenja vidikovca u Zavratnici dobila potporu u iznosu od 15.000 Kn. Potpora je doznačena 30. prosinca 2011. godine, radovi su izvršeni, a potpora u cijelosti utrošena o čemu smo takoñer izvijestili HTZ. Za provoñenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Velebit za 2011. godinu ukupno je osigurano 515.360,76 Kn.

37


3.1. ZAŠTITNI PROGRAMI 3.1.1. Znanstvena i stručna istraživanja

-

-

-

-

-

-

Znanstvena i stručna istraživanja; monitoring; odobreni iznos 265.000,00 Kn. Odobreni iznos utrošen je u cijelosti po programima i aktivnostima kako slijedi: Ugovor o financijskoj potpori istraživanju i inventarizaciji speleoloških objekata u Parku prirode “Velebit” s HPK „Sveti Mihovil“ iz Šibenika na iznos od 4.000 Kn, Ugovor o financijskoj potpori istraživanju i inventarizaciji speleoloških objekata u Parku prirode “Velebit” s PD „Paklenica“ iz Zadra na iznos od 4.000 Kn, Ugovor o financijskoj potpori istraživanju i inventarizaciji speleoloških objekata u Parku prirode “Velebit” sa SD „Karlovac“ iz Karlovca na iznos od 4.000 Kn, Ugovor o financijskoj potpori istraživanju i inventarizaciji speleoloških objekata u Parku prirode “Velebit” sa SK „Željezničar“ iz Zagreba na iznos od 4.000 Kn, Ugovor o financijskoj potpori istraživanju i inventarizaciji speleoloških objekata u Parku prirode “Velebit” s Hrvatskim biospeleološkim društvom iz Zagreba na iznos od 4.000 Kn, što ukupno za speleološka istraživanja iznosi 20.000 Kn. Ugovor o izradi III. faze projekta „Uspostavljanje monitoringa stanja šumskih ekosustava u Parku prirode Velebit“ s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, na iznos od 70.000 Kn (s obračunatim PDV-om), Ugovor o izradi elaborata „Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na travnjačke površine - 2. faza SJEVERNI VELEBIT - od Oltara do Alana“ sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, na iznos od 79.950 Kn (s obračunatim PDV-om), Ugovor o izradi elaborata „Izrada idejnog rješenja za sanaciju staništa rijetkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u PP Velebit - 2. faza SJEVERNI VELEBIT - od Oltara do Alana“ sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, na iznos od 19.680 Kn (s PDV-om), Ugovor o istraživanjima tetrijeba gluhana i lještarke u PP „Velebit“ - II. faza, sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, na iznos od 19.680 Kn (s PDV-om), Ugovor o istraživanjima divokoze u Parku prirode „Velebit“ - I. faza, sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, na iznos od 19.680 Kn (s PDV-om), Izrada elaborata „Ljetni stanovi na srednjem Velebitu – etnološki pregled“ na temelju dva sklopljena ugovora o autorskom djelu sa stručnim osobama iz područja etnologije, arheologije i kulturne antropologije (M. Rajković Iveta i M.Dronjić), na bruto iznos od 23.181,59 Kn. Pripremne aktivnosti i pomoćni radovi na izradi i provoñenju AP divokoza na Velebitu, studentski servis, 5.879,70 Kn Pripremne aktivnosti i pomoćni radovi na izradi i provoñenju AP tetrijeb gluhan, studentski servis, 5.076,00 Kn Ostali materijalni rashodi, sitni potrošni materijal, iznos 1.872,71 Kn.

Tab. 10. Troškovi realizacije programa znanstvenih i stručnih istraživanja prema izvorima financiranja program/ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

265.000,00 kn

Državni proračun / Ministarstvo kulture 100% 265.000,00 kn

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

0%

0%

38

0,00 kn

0,00 kn


3.1.2. Promicanje i korištenje Ministarstvo kulture je u 2011. godini za program Promicanja i korištenja osiguralo iznos od 10.000 Kn te dodatno za promidžbeno–edukativne materijale 15.000 Kn, što ukupno za promicanje i korištenje iznosi 25.000 Kn. Sredstva su utrošena na reprint eseja i putopisa „Velebitskim stazama“ dr. Ante Rukavine, u povodu obilježavanja 30 godina od proglašenja Velebita parkom prirode, u ukupnom iznosu od 12.275,40 Kn, te na reprint letaka, brošura i drugih promidžbenih materijala u ukupnom iznosu od 14.802,32 Kn. Ustanova je u spomenute programe uložila 2.207,72 Kn iz vlastitih prihoda, što je ukupno 27.077,72 Kn. Tab. 11. Troškovi realizacije programa promicanja i korištenja prema izvorima financiranja program/ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

27.077,72 kn

Državni proračun / Ministarstvo kulture 92,33% 25.000,00 kn

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

7,67%

0,00%

2.077,72 kn

0,00 kn

3.2. INVESTICIJSKI PROGRAMI Ministarstvo kulture je u 2011. godini za investicijske programe odobrilo iznos 94.000 Kn, od čega za očuvanje i održavanje 40.000 Kn i za protupožarnu zaštitu 20.000 Kn te dodatno 34.000 Kn, što ukupno za protupožarnu zaštitu iznosi 54.000 Kn. 3.2.1. Očuvanje i održavanje Ministarstvo kulture je u 2011. godini za programe iz djelokruga očuvanja i održavanja osiguralo 40.000 Kn. Utrošeno je ukupno 40.783,38 Kn. Sredstva su utrošena u cijelosti na održavanje, popravke, označavanje te zamjenu dotrajale infrastrukture i signalizacije za posjetitelje, dodatno opremanje poučnih i biciklističkih staza, dodatna ulaganja na postrojenjima, opremi i zgradi i drugo, zatim na nabavu alata i opreme za održavanje i zaštitu. Tab. 12. Troškovi realizacije programa iz djelokruga očuvanja i održavanja prema izvorima financiranja program/ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

40.783,38 kn

Državni proračun / Ministarstvo kulture 98,08% 40.000,00 kn

39

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

1,92%

0,00%

783,38 kn

0,00 kn


3.2.2. Protupožarna zaštita Ministarstvo kulture je u 2011. godini za program protupožarne zaštite odobrilo iznos od 20.000 Kn te dodatno od 34.000 Kn, što ukupno iznosi 54.000 Kn. Potrošeno je ukupno 57.499,24 Kn, dijelom iz vlastitih prihoda, za nabavu opreme za PPZ, odjeće i obuće za protupožarnu zaštitu te na servisiranje i dodatna ulaganja na opremi za PPZ. Tab. 13. Troškovi realizacije programa protupožarne zaštite prema izvorima financiranja program/ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

57.499,24 kn

Državni proračun / Ministarstvo kulture 93,91% 54.000,00 kn

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

6,09%

0,00%

3.499,24 kn

0,00 kn

3.3. OSTALI PROGRAMI 3.3.1. Troškovi zastupanja Odvjetničkog ureda za Cerovačke špilje Javna ustanova Park prirode „Velebit“ je zaprimila račun Odvjetničkog ureda Ivice Begonje za troškove zastupanja u pravnoj stvari u vezi spora oko predaje Cerovačkih špilja u posjed Ustanove. Općinski sud u Gospiću, Stalna služba u Gračacu je presudila u korist Ustanove, a navedeni Odvjetnički ured je fakturirao račun za troškove zastupanja u iznosu od 76.444,50 Kn. Ministarstvo kulture je doznačilo 90.000 Kn, što je ujedno i zaključno za ovu proračunsku godinu, a preostali iznos od 13.555,50 je rezerviran za ročište u 2012.godini. Tab. 14. Troškovi zastupanja Odvjetničkog ureda u sporu oko Cerovačkih špilja prema izvorima financiranja program/ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

90.000,00 kn

Državni proračun / Ministarstvo kulture 100,00% 90.000,00 kn

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

0,00%

0,00%

0,00 kn

0,00 kn

3.3.2. Ureñenje vidikovca u uvali Zavratnici Za projekt ureñenja vidikovca u uvali Zavratnici Ministarstvo kulture je odobrilo iznos od 20.000 Kn, a temeljem otvorenog javnog poziva za potpore za turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske turističke zajednice, Ustanova je kandidirala isti projekt te dobila potporu u iznosu od 15.000 Kn, s čim ukupna sredstva za ovaj program iznose 35.000 Kn. Sredstva HTZ-a su refundirana Ustanovi 30. prosinca 2011. godine na temelju poslanog izvješća o izvedenim radovima, priloženoj fotodokumentaciji i dokazu o plaćenim računima izvoñaču. Izvršen je samo dio radova zbog kratkog roka za dostavljanje izvješća HTZu i to u vrijednosti iznosa potpore, dok će u drugoj fazi izvoñenja radova na ureñenju platoa vidikovca u Zavratnici biti izvršeni radovi u vrijednosti od 20.000 Kn, što se financira sredstvima Ministarstva kulture.

40


Tab. 15. Troškovi realizacije programa ureñenja vidikovca u uvali Zavratnici prema izvorima financiranja program/ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

35.000,00 kn

Državni proračun / Ministarstvo kulture 57,14% 20.000,00 kn

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

0,00%

42,86%

0,00 kn

15.000,00 kn

PROGRAMI ZAŠTITE PRIRODE – FINANCIJSKI PREGLED ZA SVE PROGRAME I PROJEKTE REALIZIRANE U 2011. GODINI Rekapitulacija svih programa i projekata u 2011. godini prema izvorima financiranja program / ukupno

izvori financiranja programa (iznos i % od ukupnog iznosa troška)

3.1.1. Znanstvena i stručna istraživanja

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

265.000,00 kn

100,%

0,00%

0,00%

3.1.2. Promicanje i korištenje

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

27.077,72 kn

92,33%

7,67%

0,00%

3.2.1..Očuvanje i održavanje

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

40.783,38 kn

98,08%

1,92%

0,00%

3.2.2. Protupožarna zaštita

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

57.499,24 kn

93,91%

6,09%

0,00%

3.3.1. Troškovi zastup. Odvj.ureda, Cer. špilje

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

90.000,00 kn

100%

0,00%

0,00%

3.3.2. Ureñenje vidikovca u Zavratnici

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

35.000,00 kn

57,14%

0%

42,86%

UKUPNO

Državni proračun / Ministarstvo kulture

vlastita sredstva

donacije (drugi izvori)

515.360,76 kn

95,86%

1,23%

2,91%

265.000,00 kn

25.000,00 kn

40.000,00 kn

54.000,00 kn

90.000,00 kn

20.000,00 kn

494.000,00 kn

0,00 kn

2.077,72 kn

783,38 kn

3.499,24 kn

0,00 kn

0,00 kn

6.360,76 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

15.000,00 kn

15.000,00 kn

Iznosi iskazani u izvorima financiranja, kao i pripadajući %, odnose se na ukupna sredstva po završetku svih programa.

Izvješće o radu Javne ustanove „Park prirode Velebit“, zajedno s Financijskim izvještajem za 2011. godinu usvojeno je na 01. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 6. ožujka 2012. godine u Gospiću.

Ravnatelj

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Tomljenović,dipl.ing.

prof. dr. sc. Milan Oršanić

41

06_Izvjesce_2011  
06_Izvjesce_2011  

I z v j e š ć e z a 2 0 1 1 . g o d i n u Klasa: 400-01/12-01/01 Ur.broj: 2125/17-01-12-01 Gospić, veljača 2012.g. UVOD SADRŽAJ 1 3. KAPITAL...

Advertisement