Page 1

Ш

Е

Ш

в

ы

г

ъ

м

-

ш

ъ

^ В и т е б с к о й г у б е р м іи . К з Э а к іе В п т е 8с к а г о Т у в г р н с к а г о С ю а т и с ш и ч с с к а г о К о л іи ш е т а и Т у В е р к с к о й З Й и п о -)Іи т о г р а ф іи . П о д ъ р е д а к ц іе й ч л е н а -с е к р е т а р я Г у б е р н с к а г о С т а т и с т и ч е с к а г о

В И Т Е Б С К Ъ . Г у б е р н с к а я Т и п о -І и т о г р а ф ія . 1906.

К о м и тета А . П . Р лп у яо ва.


К А ' /

ГУ СТО ТЫ

Р

Т А

Н А С Е П Е Н ІЯ

СЪ % ГРА М О ТН Ы Х Ъ

В И Т Е Б С К О Й

Г У Б Е Р Н ІИ

п о д а н н ы м ъ П е р в о й В с е о б ід е й П е р е п и с и І іР и /іи т іи іН и

■ зг

{^ ' '

1897 г.

./

о Л р і.

^

С о с т . в ъ Ц е и т р .С т а т .К о л ш т е т іь М .В .Д .

............... ...

• -

,4

.

Ц

А

Ч .»

*

г

1

-Іт ц и н ъ ^

|Г .

М

і

асш таб ъ

В ъ А н г л ій с к ч л іъ д ю й лігъ 30в е р с л ь ъ . )

Н аселен н ость н а і □ вер сту У гь з д ы : К І /

\

.................2 5 ,с « л ........ ...

/

^

Іе б е ж ъ

\

^

О г п г й с ^Х ^ о П 'р Ъ іо‘п м н

С е и & ^н и Ж

\

.Г о р о д о к л к л й \

, :Д р и с «> |Г | | \ \

"

.................... 36, о в ,

Д р и с л е м м ііл й ^:.............. 37,79. 1 Р г ь ж г а ф ііѴ . .............. 38,09.’

«

__. іШ ІіЗ у ІК А І

V

\

Г

2 8 ,я г . >

Л о л о и /и й ....... .........-......- ..... .?.?,88.| У

)/ ' \\

2 7 /в С .

. ..................

.............. -

М &е е л ь с к ш , ............................... 32,о э..

\

ч —•ч

:і у

г й

^

2 0 ,н

Н к с о а и ч и .с і .

Л В а .,ы н ^и

\ Г

Д а и л с к ііо .... 6/,40.

:

ГііА о .і Ѵ *'00

л» М

\ В и п ъ е Я с к іл і 62,о і

*'

гр ам о тн ы х ъ въ н асел е

К Ш хяи • /«•>

н ін

п о

> т ь з д а м ъ . ||

[о л о ц к ъ

С п ц & л и іи

У и іт ъ

Я о, п і і е п е л и /1

П Ш ІЛ о

.?

Я о ге й к о іи і

** ?. / К г ь и іг н к о т \ оУ ш и чм ки С м о .9яги ур <>

©Г о р о д о к ъ

іг и

И

л л а ін л

іВ И Т Е Б С К Ъ

А / 0 I’ ѵ\ л ѵ’

С ур а :н &&?

: ©> >е л и н г

о Я н м ііи гіІ. \у

А 'о л іл іи к и .о /

ЛІ о

( о О с ш іА в с ц ъ ________ '

Л ІЕ

и

Гк

А

В ііт п А І>(к .Іі/<Г Т и л а -Л іш о г р .


— \\х С ш и м ость

н ь р г к іііііч м о и

о т ь 2 д о 2' >к .. г ш с п и ч и л г о 1 ф . л ы са л у ч ш аго 10 к . з а ф у н т ъ .

сорта

о тъ

го д ъ ,

м у ж ч и н ам ъ

отъ

п ри

16 д о

60 р у б .

го то в о м ъ

бере-

вь

г о р о д г , 5и

Ш татъ го р о д ск о й г о р о д о в ы ѵ ь 12. Г ородскон

очен ь

ж ен ской

и

черн ора-

л о с ь н а э г .о н о м и ч е с к о м ъ

отъ

н ад зи р ател ь

1

д е с .,

н суд .

9 д е с .:

кром Ь

то го .

Д о х о д і, г о р о д а н ъ Г ородъ

Л ю ц и н ъ

сл ѣ д н ее

р а с \о д ъ

93 к о п ..

Л уж ачъ

у ѣ зд н ы м ъ

при

о зер ах ъ

нъ

1ІШ о г о д ѵ

го р о д о м ъ

Б олъ ш ой

и М о с к о и с к о -В и н д и іш -Г ы б и н с к о й

п р о в е д е н ін

и

въ

О к р е с т н о с іи

ж ел . д о р о гѣ .

ж сл Ь л н о й д о р о ги

п олои ком ъ в е л я ). въ

го р о д Ь

ьъ

Д о

.І ю ц и н ѣ

вЬ роятн ости , ж е

XV в . Н е в е л ь

ски м ъ . и зъ

Н ачодясь

одн ѣ хъ

п ослѣ

(н ы н Ь

рукъ

Г р о зн ы м ъ го р о д ъ

в зятъ

б ь іл ъ

п зо р в ан ъ .

д о го в о р у

сущ ествовалъ Н евель

д р у г ія . ІІъ

ч а с т ію

Н сп сли

бы лъ

м агд еб у р гск о е

дан ы

въ

С м олен скѣ

п е ч а т і. и г е р б ъ

уби ты м ъ

Н евельское

!'

н ы хъ

5 д есяти н ъ , и

і(

л ѣ зо м ъ

староство

въ

по

м и рн ом у

З атЬ м ъ

дочери ,

ж ен ѣ

|

1654 г о д у Н е в е л ь

скам и ,

1678 г .

но въ

велъ п осѣ ти лъ вати , съ

р. О болью ,

это й , одн ако,

в о зв р ащ ен ъ

ц арь П етр ъ

л а н іе н а в о з м о ж н о с т ь

съ

м еч о м ъ

н адъ

оно

ІІо л ь ш Ь .

п ри чем ъ

вп адаю щ ей

не суж ден о бы ло

I,

он ъ

сдѣ лан о

п ри соеди н ен ъ

къ

и

У *8*р ж д е н ъ »ъ 1778 г . и д ац оя

на

П лан ъ

1839 г .— Н е в е л ь с к і й

в о зв ы ш ен н о сти ,

вд аю щ ей ся

зам о к ъ

въ

н ахо-

о зер о ,

при

р . Е м е н к и ; м ѣ с т н о с т ь э т а и т е п е р ь н а з ы в а е т с я „З а м К 0*с ь “; с л ѣ д ы зам ѣ тн ы

вал а и р ва, о тд ѣ л явш аго

зам о к ъ

и *п о н ы н ѣ . Ч а с т ь г о р о д а , л е ж а щ а я

отъ

го р о д а,

на п равом ъ

бе_

р е г у р , Е м е н к и , р а з д ѣ л я е т с я н а 29 к в а р т а л о в ъ , а ч а с т ь , л е . я и г щ д я н а л ѣ в о м ъ б е р е г у т о й ж е р ѣ к и , -н а 8 к в а р т а л о в ъ .

ули ц ъ м ощ е-

(>.

п лощ ад ей

около

5 д есяти н ъ . 1222:

п о л ь зу ется

в ы в о зя тся

въ

кры то

ж е-

ком ан д а

п равославн ы хъ

и зъ

рѣ ки

и в о л ь н о -п о ж а р н о е

2,

общ е-

16.

еж его д н о

у чеб н ы хъ

водою

б о ч ках ъ .

м а ш и н ъ 8. б о ч е к ъ

I. ч а с о в е н ь 4 , к л а д б и щ ъ

В рач ей

1,

н а

до

4000 г о л о в ъ

м у ж ско й

р азн аго

м о н асты р ь

1, к о -

3.

з а в е д е н ій

9, и з ъ

н и хъ

до

і

н и хъ

м у ж ск и х ъ

6,

40.

п р іе м н ы й

въ

го р о д ѣ

3,

ветери н аръ

б а б о к ъ 6, ф е л ь д ш е р о в ъ 6, н о м е р о в ъ

1 р у б . 50 к о п .; х а р ч е в е н ь Ф аб ри къ

,

въ

24 к р о в а т и :

п окой

1

I, а к у ш е р о к ъ

и

1. а п т е к а р с к и х ъ м а г а з и н о в ъ

Г ости н и ц ъ

1772 г »

Н евеля

21 0 д е е я т .

м о щ ен ы х ъ

110 к е р о с и н о в ы м и ф о н а р я м и .

Д ер к вей

валъ н ы хъ

гу б .

го р о д ъ

уб и вается

м ѣ стъ ; ап текъ

* <5Ъ 1802 г .

В и тебской

8 верстъ :

и

(п р и т . р . .І о ч а т щ .

около

2Л 2, д е р е в н н н ы х ъ

п олсарн ая

Б ольн и ц а

!|

въ

К ѵ гх а р е н о

п р и о з .Н е в е л ь -

1163.

Б и б л і о т е к а 2, а б о н е н т о в ъ

вни-

ІІо л о ц к о й

кам ен н ы хъ

Н а бойнѣ скота.

стел ъ

вой-

Я р в в и н ц іи П с к о в с к о й г у б .; в ъ 1777 г . Н е в е л ь в о ш е л ъ в ъ с о с т а в ъ П о л о ц к о й г у б .; в ъ 1796 г . в ъ с о с т а в ъ В ѣ л о р у с с к о й » состои тъ

а р т е з іа н с к а г о

н е м ощ ен ы ; тр о туаровъ .

около

291. д е р е в о м ъ

Н и зш и х ъ

Р о с с іи : в ъ

го р о д о м ъ

его ,

у л у ч ш е н ія

у ч а щ и х ъ 14, у ч а щ и х с я 596: ж е н . 3. у ч а щ и х ъ 6, у ч а щ и х с я 289.

м ы сли

І іъ

п лощ ади

10: п р о т я ж р н іе

п ереулки

о з е р а . -Н е ч и с т о т ы

рода

| і

п ри тока Л о-

въ р. Зап . Д ви н у;

у ѣ зд н ы м ъ

|

при-

обрати лъ

видѵ

у с л о в ія

В аракси н о;

р. Е м ен ки

его

2 сад а, около

И м ѣ ется

13ъ 1705 г . Н е -

бы ло осущ естви тся. бы лъ

п о-

Н ей б у р гск аго

І іъ

п о-

об щ ествен н ы м ъ

р асп о л о ж ен ъ

б ер егам ъ

б у л ы ж н и ко м ъ ,

ство: п о ж ар н ы х ъ

владѣ -

в з я т ъ ])у с с к и м и

с о е д и н е н ія р . Е м е н к и ,

Н евел ь, к а к ъ м ѣ с т е ч к о , ^73 г.

бы лъ

и

п рибы ли

п ф ал ьц гр яф а

Р е й с с к а г о . ІЗ ъ

!| 'і

го р о д ѵ

1 верстъ ;

О свѣ щ ается

он ъ

п о том ствен н ое

та-

въ

о т с ѵ т с т в іи

ц ѣ лью

устрой ству

го р о д ъ .

В о д о п р о во д а н ѣ тъ , го р о д ъ

III п о ж а -

Я п ъ -К а з и м и р ъ

С ъ

го р о д ск и м ъ къ

п р и го р о д ам и :

28. п е р е у л к о в ъ

Д о м о въ

ч а с т ію

н іе г е т м а и у л и т о в с к о м у Р а з д и в и л л у , о т д а в ш е м у е г о в ъ д ан о е своей

^к о л о

Н евель

ч ем ъ

1649 г . к о р о л ь

У ли ц ъ

п ереходи лъ овладѣ ли ,

(с ъ

по о б о и м ъ

!

Р о с с іи .

Д а в и д ъ , с т о я щ ій

и

кон -

1580 г .

1904 г о д у

В ел и ч и н а зас ел е н н о н

И евель-

С и ги зм у н д ъ при

ско м ъ і:

ран ѣ е. В ъ

п р о в о , ,,п р и м ѣ н н я с ь к ъ

п о р я д к у “.

1 о л іа ф о м ь . Б ъ

ж аловалъ

1623 г о д у

ь

!'

1582 г .

в о зв р ащ ен ъ

ловалъ

Н евелю

В ъ

е в е л

крЬ -

д е р е в я н н ы іі з а м о к ъ

со ж ж ен ъ .

Л и твЬ . В ъ

въ

Н

только

и м ъ

въ

то

и п ри

Е в-

какъ

евр еевъ .

п очвѣ

вод ы , сан и тй рн ы я

п ри ступ лен о

М у р і.в а н к о й ), у ѣ з д н ы й

^

ч асто

1562 г о д у

в ы с е л е н іе

п и тьевой

так ъ

п ри бы ль,

н е уд овлетвори тельн ы .

П о

и М н хаи лѵ

б и т в ы , р у с с к іе ;

г .о л и к а м и , п р и ч е м ъ

[|

Н е-

ц а р с т в о в а н іе .

уж е

н а гр ан и ц ѣ ,

отъ

об щ ем ъ ,

зе м л е д ѣ слабо.

Ь .

!

уп ом и н ается

бы ла п остроен а

вн овь досталси н ятом у

его

И ван у

ож есточеш ш й

бы лъ

въ

п рн н ад леж алъ въ

15 в е р .

Н евель

зам ѣ ч ается

гл ав н ы м ъ

р азв и ты

то р го в л ею , н о

о тр ази -

н а с е л е н ія .

с у щ е с т в о ь а н іе

н езн ач и тел ьн у ю

го р о д а

си льн о

го р о д а.

Р ем есл а

и

то р го в л я

су-

о п о гр ан и ч н о м ъ

село. въ

И в ан а Г р о зн аго

свое

ж е

сбы та

го р о д ск о го

го р о д а н а б о л о ти сто й

у п р а в л е н іе м ъ колодц а.

у ;і;с ііЪ .Х І І в .: и м е н -

лЬ то п и сях ъ

в ъ

го р о д о н ъ . о сн о в ан н ы х ъ

п ость. сам ы й ц ѣ

І ім е н и Ь

духоп н ой

І !ъ

чи слѣ

всей

Н с к с л я ѵ п ом и н аю тся

1187 г . г о и о р и т с я

врем я

в о д о с н а б ж е н ія

М ал о й

Н е в е л но. п одъ

весьм а

что

н а с е л с н іе

зан и м ается

доб рокач ествен н ой въ

н агш ач ен ъ

д аетъ

р а с п о л о ж е н ія

Н Ю 4 г . П і.130 р у б .

1802 г о д у . р а с п о л о ж е н ь

н а с е л е н іе

П ослѣ

п ун кты

л и ш ь р а іо н ъ

волостей ,

о го р о д н и ч еств о м ъ .

-ію ц и н ъ

въ д ан н ое вр ем я

п о л о ж е н іи

п од д ерж и ваетъ

и

н овы е

о б сл у ж и ваетъ

о б р азо м ъ .

какъ

С .-І І е т е р б у р г о -

ж ел . д о р о гам и .

что

ш ести

х р и с т іа н с к о е

р ей ское

і і и д ы ) 211 д е с .

и

его

К орен н ос л іе м ъ

Ш .119 р у б . 24 к о г і .. д о л г у 6.0:13. въ

н езн ач и тел ьн ая

окруж аю щ и хъ

ковая

.іо м л и : 57Л

о с о о а і о р о д а у ю д ій

товаровъ . такъ

такъ

м еж д у

о ткры ли сь

и

ж ен ш и н ам ъ

п о л и ц е й с к іи

Р и г о -О р л о в с к о й

ж ел . д о р о ги

п р іо б р ѣ т е н ія

человѣ къ.

и о л и ц іи :

и

то р го в л я.

н а х о д я іц ій с я

18 р у б .

столѣ ;

50 к . д о 1 р у б ..

п р о в е д е н ія

к ..

бой кая

р ай о н ъ .

І іа р ш а в с к о й

м яса

50 к . в ь д е н ь .

Н ищ ихъ и

.ч у д ш а г о

20 к .. 1 к у б и ч . с а ж . д р о в ъ о тъ

о б служ и валъ

IV., і:..

;і и

с о

1 ф . к к ііо с и н у 4 1

п .іа т а и р и с л у г Ь : м у ж с к о й

36 д о 4о р у б . и ъ

бочим ъ: 25 д о

за ф у и тъ .

Н >'к ..

о г ь *1,'< д о 20 р .. с м Ь ш а н н ы х ъ

Н асм н ая

щ ествовала д о во льн о

I ф . р -г а и а г о \л 1 ,6 а

I д о (> к .. 1 і|‘.

12 к .

1 ф . с а .ч а р у

1 ф . с т е а р и н о г іы .ѵ ь с в і і ч с й зо в ы х ъ

м р о д а ;і;1<: п іъ

и

зав о д о в ъ

10,

въ

5

пови-

6. н и хъ

43,

ц ѣ н ою

о т ъ 50 к .

и п о сто ял ы х ъ

д о м о въ

раб очи хъ

н и х ъ

с ѵ м м а п р о и з в о д с т в а 70.000 р у б .

н а

8.

въ

въ

го д ъ ;

18.

І З О ч е л о в .,

р ем есл ен н и ко въ

486 ч е л о в ѣ к ъ . Н аи болѣ е р асп р остран ен н ы е чарн ое и

ш о р н о е; то р го в л ею

с ем ей ств ъ , го н ч ар н ы м ъ и

ш орн и ковъ

П

п ром ы слы :

зан и м аю тся д о ч е л о в .,

к и р п и ч н ь ім ъ

п о с о б ія

сов. Н и к о л ая

челов.

б ѣ дн ы м ъ ;

п оп еч и тел ьство

б о гад ѣ л ьн я

и м ен и

и д ва

д ѣ й ств. ст

Н и ко лаеви ч а Е вреи н ова.

О б щ ество н іе ч а й н ы х ъ

8

50 ч е л о в ѣ к ъ .

Б л аго тво р и тел ьн ая д ѣ ятел ьн о сть: об щ ества

то р го в л я , го н 400 е в р е й с к и х ъ

тр ѳ зв о сти и

д р у гу ю

еж его д н о

С б ер егател ьн ая к асса 1 п ри сб ер егател ьн ая

к асса

р асх о д у етъ н а

сод ерж а-

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь 200 0 р у б .

1.

у ѣ зд . к а зн ач е й с тв ѣ ;

ссѵ до-


— І іъ

го р о д ѣ

8 аген то въ

П о стоян н ы хъ

р а зн ы х ъ

м учны хъ

с т р а х о в ы х ъ о б ш е с т в іі.

и п я т н м и а іѵ іъ ; т о р г у ю т ъ :

сѣ н ом ъ и п роч. Н о т а р іа л ь н а я к о н т о р а Т и п о г р а ф ій

2,

м ъ. сре-

х у д ш аго

іл . л іі.с я н ь : П ;!М І. 3 0 к о и

1.

рабочи хъ

въ

н и х ъ 5:

л и т о г р а ф ія

С .-П е т е р б у р г о -В и т е б с к а н

1, р а -

Ш б л и зъ

го

вы хъ

I ф . рж ап ою

х л ііб а

Н і коп. ]іу П .. ж о і е к о и

м у л іч и н я м і. 70 к о п .

3 р.

ж сн ш и -

Г 0 || 0Д І. д о 40 ч е л о н іж ъ .

къ

г и р о д с к о й

п о л и и іи :

ч и н о н ь

ію .ія п іи

5.

го р о д о -

18.

Д о х <ід >

въ 5 ком н атъ ^

с .ч х а р у

чсрн орабочи м ъ : т > Д '.Ч І Ь .

.

татъ

п род аж Ь :

к о п ., 1 ф . м ч с а л у ч ш а г о с о р т а 1‘.’

п л ата п р и сл у гЬ : м у ж с к о и

Н и іц и х ъ

ж ел. дор.

С ред н яя сто к м о сть квар ти р ъ : б о л ьш и х ъ , 300 р у б ., с р в д н и х ъ . в ъ 4 к о м н .,

рочничной

й к .: 1 ф .

Н аем н ан

ско то м ъ , п осудой , хлН б о м ъ ,

б о ч ій 1; ф о т о г р а ф ія 1, р а б о ч ій 1. И з в о з ч и к о в ъ 23, т а к с а д л я н и х ъ и м ѣ е т с я ; р о д а п роход и тъ

С тои м ость вь 3 к о п .. I ф . с о л и

с к л а д о в ъ 3.

Я р м а р о к ъ 4, т о р ж к о и ъ Э : б а з а р ы п о в о с к р с с е н ь д ам ъ

\ \ \ |

2 1,470 р .

г о р о д а

к .,

77

в ъ

1904 г о д у

л о л г о н ъ

н е

2 1 .4 9 1

р .

7 9 к ..

р а с х о д ъ

и м ѣ с т с я .

150 р ., м а л ы х г . в ъ 2 к о м н ..

60 р у й .

Г1 о л о ц н ъ . П о л о ц к ъ П ри

в п я д е н іи

(.П о л о т е с к ь .

р. П олоты

въ

Р а ііе ^ а .

.ч іш а в с к и ч ъ с а г а х ъ , з а д о л г о

до

о

о б о гато м ъ

П олоикЬ

(Р и И і^ І ф ), к а к ъ

н іи . и м ѣ к ш е м ъ

св о его

т о р о іі з а в и с и м о с т и ком ъ

кн ятЬ

кою

П алтссЬ

и о вго р о д ск агп

(Р ііііс х ),

н ѣ й ш ій л Ь т о п и с е ц ъ

и си льн ом ъ

н ах о д и в ш аго ся

Н о вго р о д а;

к н н .ін

которы й

нѣко-

о

іт х о д и л с я

К в и л л а н а (К ѵ іІ Ы т і*).

влядѣ -

въ

уп ом и н ается

полоцподъ ру-

Н аш ъ древ-

п о д ъ 862 г . г о в о р и т ъ : „ (Р ю р и к ъ ) р а з д а я

м у ж еи > свои м ъ

гр ад ы . о во м у

ницы

к р и в и ч и “. Н ъ 980 г . в ъ

П олотьски

скан -

Р ю р и к а , н а х о д я т с я и з в Ь с т ія

го су д ар я,

отъ

дом и

1’<>1п с ін ііі,

Зап . Д ви ну. Н ъ древн и хъ

П о л о т с к ъ ... П е р ь в іи П олоц кЬ

н аселъ п ояви лся

ІЬ а с л ц н а

І іл а д и м ір о и и ч а

сп о д ств о в ап ш аго

н адъ

с к и м ъ ; іір я ч и с л а в ъ кн нж и ли

ж и лъ

л о вга. Т о вти ви л ъ д ром ъ і:а г о

І ір я ч и с л а в а .

П олои ки м ъ

бы лъ въ

гн я зя . П о слЬ ся Э р д ен ъ

родствѣ

з а к л ю ч с н іи

таки м ъ

со св.

к н я зем ъ

ж ен атъ

М ин-

в. к н . А л ек еан -

на дочери

кн. полоц-

Б р яч и сл ааа, сестр ѣ су п р у ги б л аго вЬ р н аго

у б іе н ія Т о в т и в и л а в ъ

или

го -

Н и теб -

вел . к н н зя л и то в ск аго

Н евски м ъ: он ъ бы лъ и ви теб ск аго

и

въ В и теб скѣ . З а т ѣ м ъ в ь П о л о ц к ѣ

у ;к е к н я з ь я л и т о в с к іе ; п е р в ы м ъ

Т овти ви лъ , п лем яи н и къ

й ы л ь

о

счи таю тъ

кн яж ествам и

Г ер д ен ь. отъ и м ъ

въ

П о л о ц кѣ к н я зем ъ я в и л -

к о то р аго

со х р ан и л ась гр ам о та

1264 г . д о г о в о р а с ъ л и в о н с к и м ъ г р о с -

с а м о с т о я т е л ь н ы й к н я з ь Р п г в о л о д ъ , к о т о р ы й « п р и ш е л ъ и з ъ -з а

м ей стер о м ъ . З атѣ м ъ , к ак ъ ви д н о и зъ д р у го й со х р ан и вш сй ся

м о р я “:

гр ам о ты . ко то р у ю

у н его б ы л а д о ч ь Р о гн Ь д а.

щ ій р у н и

Р о гн ѣ д ы , п о л у ч и л ъ

скож ъ къ

го р о д у :

в зп та

д и м ір ъ , у д я л и в ъ о т ъ тЬ л а сго у д іл ъ

уби ть,

въ

Т аки м ъ

к іе в с к и м и .

въ

и е то л ько

„С л о в ѣ

И зя сл ав и ч ам и

кон ец ъ , въ ви чъ

к н яж еск аго

1137 г .

чклъ

ж ен ам и

з а н т ію .

Н ед о л го

вь

1044 г .

В сеславъ .

п реем н и кахъ

ем у въ

1160 н о

В сеслава

М сти славъ к н я зьм и

ш д и

и м ъ

отп рави лъ

въ

В и-

м

въ

у твер д и ться

яолоц ки м ъ

О

в о р о д «*

ѳ гь

с > б ь іс т р в

.р и ж с к а г о •ш іс к о д а .

V въ

Н о с п о л ь з о в а в ш и с ь п р іо б ].Ь т е н іе м ъ

к н я зь В и тен ь п о д ч и н и л ъ к н . л и т о в с к ій

Н и то втъ

сп о л ьство

то

го р о д о въ .

уставн ую

В ъ

вм Ь стЬ

въ

с о г л а с іи

со гл асн о ,

м ѣ с тѣ . гд Ь

П олоцкѣ . В ъ

одн и м ъ

1456 г . въ

въ

1441

и зъ

г-

гл ав -

к о р . К а з и м ір ъ

дворян е

и чтобы

п о стари н Ь ,

его

н ей к о р о л ь п р и к азы -

б о я р е , м ѣ щ а н е , г о р о д с к іе ж или

обрати вь

Я гай л о в и ч а

врем я

гр ам о ту ;

и

все п о-

г о р о д с к ія д ѣ л а р ѣ ш а -

и

с х о д и л и с ь -б ы

п р еж д е и зд а в н а сх о д и л и сь. В ъ

р о л ь К а з и м ір ъ с о с в о е й въ

въ

въ

окон чательн о

су п р у го й п р о ж и л ъ

І4Ѳ 5 г . п р и б ы л а в ъ

всѣ

на

1470 г . к о -

ц ѣ лую

н ед ѣ лю

ІІо л о и к ъ д о ч ь в е л . к н .

С ъ н а ч а л а XVI в . в е л и к і е

В сеславъ

лади ть и съ столкн о-

к я я зь я д о л го кон дѣ

об ласть. П о

Х П

в.

І 'р о з н ы й къ

въ

бы лъ

о с а ж д е н ъ , а 15 ф е в р а -

В .о е в о д », в о л о ц к і й Д о в о й н а

во д у р ѣ ч н у » вм етатк, и утоп и ли

всѣ

и зъ

1563 г . И в а и ъ

в о й с к о м ъ к я н а р я д о м ъ '1 п о д с т у п и л ъ

и е п и с к о г г ь А р с в н ім в ъ М о с к в у ; „а к о т о р ы е б ы л и в ъ г о р о д ѣ ж л л и я ю д и ж м д о в е , и к н я з .ь в е л и к ій в е л ѣ л ъ и х ъ и .с ъ с е м ъ я м л

1216 г .);

м о гу щ ество м ъ

больш и м ъ

бы лн: о то слан ы

ваѣ ри лъ

П о сл ѣ д н м м ъ к н я зем ъ п о л о ц к и м ъ

к н я з ь я м о с к о в с к іе

овлад ѣ ть П о л о ц ко м ъ . В ъ

П о л о ц к у . 31 я н в а р я г о р о д ъ

см ерти

но п ослѣ

съ

л я сдадся.

п ри н ялъ

оси оваэщ и м ся

к м я зей ,

стж р ал и сь в сяч еск и

сво-

в ъ х р м с т іа н с т в о л м в о в ъ , б ы в во эр аставш и м ъ

ли товски хъ

П олои ку

том ъ

бы лъ

К а з и м ір а

это го

И олоикъ

И в а н а III Е л е н а , н е в ѣ с т а в е л . к н . л и т о в с к а г о

П о л о ц к ѣ ;* в ъ

п олоц ки хъ

П олоц къ

вал ъ . чтп бы ли

гр ам о ты

себ Ѣ

и ел.

г. с у р о в о

1309

м о ск о в ск аго

п ервы хъ

н ѣ м ц ам ъ,

нѣйш ихъ далъ

за д е-

А лексан дра.

с т а л ъ .Б о р и с ъ . Д в у м ъ с ь щ о а ь я м ъ

о б р а ід а т ь

п ап а К л и м ен тъ

Н п о с л Ь д с т в іи

ви д н о , что

уступ и ли

на П олои къ

п р и зв атъ

Н о л и т о в с к іе

въ

к и я з ь .с н а ч а л а д о з в о л м л ъ

уотьѣ Д вм и ы ,

г.

1307

вл асти

и з ъ |К о н с т а н т и -

п олои ккхі съ ли тови ам и таю ке у п ом и н ается

ш и хъ в ъ эави см то стм д о л го

въ

П олоцкѣ :

Б о р и с а п о л о ц к и м ъ к н я з е м ъ я в л я е т с я В л а д й м ір ъ и ри

полои-

на ладьяхъ

1180 г . в г П о л о ц к ѣ к н я ж ю і ъ

Б орм съ д ал ъ въ удѣ лъ Д ви н скую

эю тъ

по-

1129 г .,і М с т и с л а в ъ н а з н а -

к іе в с к іс к н я з ь я

о п о л к у И г о р е в ѣ *.

•е щ е н е м о г л м к и я зем ъ

на

к о н ц а X II в . в ъ д ѣ л а І І о л а ц н д г о к н я ж е с т в а н а -

к н я зей

в ?> „ С л о в ѣ

Н а-

В л а д и м ір о -

сы н а И зя сл ав а. а к н я зей

в м ѣ ш м в а т ь с я к и я з ь я д и т о в с к іе .

в е н ія іъ

борьба

н ап алъ

В аси л ько ви ч ъ ; л ю б и м ы к к н я зья и н , о н ъ у м ѣ я ъ в ѣ ч в м .ъ < С ъ

расп ро-

п родолж алась.

П З ?, г . п о л о ч а н е н а ж ѣ ч ѣ р ѣ ш к л и и з г н а т ь и х ъ С ъ

р ы ц арей .

п р а н а . л и т о в с к ій

а р х іе п и с к о п о м ъ , всрховн ос п раво

И зъ

В а с и л ь к а Р о г в о л о д о в и ч а , ' в ® »в р а т и »ш а г о с я и оп оля.

в е р .ѵ о в н о й

с а м о с т о я т е л ь н о с т і. П о л о ц к а ,

П олоц къ

и д ѣ тьм и

укорялъ

П олоцкЬ

р ы ц ар и л и в о н ск аго

н оеводство.

во тч и н у . н о зн ач и тел ьн о

сао о го

Е м ѵ

Н олоц кь

ун и ч то ж и л ъ

Я рослави чам и

бы ли

п одчинилъ

о р д с н а . в р а ж д о в а в ш іе с ъ

въ

о д и н ъ и з ь е г о п р іе м н и к о в ъ .

упом и-

в . к н . к іе в с к ій

туда к н я зе м ъ

киѴ ь съ

ум еръ

п олои ки хъ

или

И г о р е в ѣ “. іін . Н с е с л а н ь у м із л ъ

с о в с ѣ м и п о д ш іа с г н ы м и

л о ц к ія з е м л и ; в з я в ъ

и м ъ

р о д а. П р и с ы н Ь его

к н я з ь -ч а р о д ѣ й

П ри и

п р и н я в і к р е щ е н іе ,

кн . л и то в ск о м у . за ч то

дьлъ

к ъ 1265 г ., к н я з е м ъ

а р х іе п и с к о п а р и ж с к а г о : н о н п о с л ѣ д с т в іи

о б р а зо м ъ , И зя сл ав ъ я в л я ется р о -

свою

стран и лъ вя п ред ѣ лы . м еж ду

которая хо-

отн осятъ

И аяславъ . Т овти ви лъ

н е ж н о с в о з и а г р а ж д е н іе

о полку

со х р ан и тъ

у б и ты .

бы лъ

нъ

н ея И зя сл ав а.

І ір я ч и с л а н ъ

н асл ѣ л о в ал ъ зн ам ен и ты й н аем ы й

вой-

ііп о с л Ь д с т л іи Б л а -

н ачалась п родолж и тельн ая борьба

съ

съ

и сго д в а сы н а б ы л и

с е б я Р о г н ѣ д у -Г о р и с л а в у .

д о н *ч *л ь н и к о м > п о л о и к а г о к н я зв й

С в .. и с к а в -

и п одступ и лъ

зам у ж сетв о .

и сы н а отъ

П олои къ.

П рячн славЬ

о тк азъ

Р о гво л о д ъ

а Р о гн ѣ д а си л о ю

І іл а д и м ір ъ

ти тудъ

кш ш я П о л о ц к аго .

к н . П е т ]іу Ш

уй ском у,

г о р е д с к і я у к р ѣ п л е н ія .

1579 г ., п о с л ѣ ко р о л см ъ

и х ъ “. З а іц и т у

Н о сп устя

и е и м о в ѣ р н ы х ъ у с и л ій ,

17 д ѣ т ъ , П олои къ

даръ

и сд рави ть 30 а в г у с Л б ь р г ь в а я т з»

С т е ф а и о м ъ В & т о р іе м ъ .|Д о б ы ч а , н а й д в н н а я в ъ Ш

часть ея

м л о го

Г роаи ы й

Ц олоц ка

п о вел ѣ въ | ем у

л о и к ѣ , о б м а и у л а о ж м д а н ія о с а ж д а в ш и х ъ ; ную

И ван ъ

сам ую

с о с т а в л я л а С м С л іо т «к а , с о д о р ж я в іи а я

лѣ топ и сей

и т в о р в н іі

с «. ^ о т и о в ъ

-

д р а г о ц *»-

_г р »ч *о к и з с ъ

себ ѣ


-

-

Ь Х Ѵ І

ь х

ѵ

д

-

к К я к о го участка:

Ііа м м іж п в а іііс Щ .Л С С Т Н II Г Д Іі

Ч іи іо

іі я а з и а я іг і:г л ь -

і « , .

іг а іп д й г а і в г>-

« і й =

5 : Й і [ “

с ііг і.ч , ііо щ в іт п ь .

л (і('.тн о (' іір а -

| і

С і {Ц і *; 1 я

в л ч іѵ .

, *■

Г а з с т у я н іо б ъ ііі']:и ‘т а х і, отъ :

. ё ся 2 ■ о са

а;

1р I о ,4 і 2 1I -5. зЕ і

П ы д д »н о к а я , . * Г і.іи э ъ д . В е - ! 1і ш д <і ж ' к о і ‘, И н ік іііа к с к о с , ж ен ки . ‘ Б )іе іц а к с к < іс . К у ^іч ш іс к п г , Ф н ія н д к у ік с к о р , Г ц г я й ;і;с к п с , Б р о д а Г іж г к о і’, [’а і’и с к о і1. Р у н д аж окая, в ъ II к . Г у н д ам и . Звером уЙ Ж -

1

1

I Г

і

і

Ь

К

О

И

Г

П

Д {

И

І

И

Е

Н

Н

О

В

Р

Е

Д

- Б

Л

А

Х

Ъ

В

0

Л

О

0

Т

И .

! і | '

Ъ

іі

П р а і і о и а п н ы і .ъ

к ак о го

Г н м с к о -к а т о лп чсскн лъ и остелоаъ п кяп лп цъ.

ііс р к ііг й

и засо в ен ь.

17 г. Л ю ц п н ъ .

12

12 . 12 ■

3

1 и е р .: д , Г д о б о д а .

У чплищ ъ: м . Н . П р, н

-| С т а р о о б р я д - [ Е в р е Я а ,.. I ч е с і щ і ъ с іш -' с и н і г с п , | т о н ъ :т м о л е - м о іи т в е щ | лен ь. ш коп.

30

1

■ іт . Г о з е п о в - | с к а я , М о с к .-1 ^ і ш .- Р . :к . д .

іш р .: е . В о ]і'іу л о Е и .

]

1 " о.

ц е р к о в н о -іір п іо д с к и іъ ,

,

і § !

п ч р іе ю іы ѵ ь ^

' ! і

п и коеи ъ.

2

довъ.

'

і

Н -Ь т ъ . І п р и н о і. п ііа в .

і)і:[іі;т :ім .

і)і»Л О і’-Т Я ,

н

в ы І і-Д в и р Т і.

д. Б р н ги .

н . а . п р .: д . Б р в г в ; ц .-п р .: с . Н о в а я -С ю б о д а .

М о і* і:.-іін н ,і..Г іііі'і, .і;і -і. д {!■ . Л к ч і н і п . ш . 12

М и С !:.-1'П і [д .-і* « ‘'’. х . і-. і т Р о з іг и и в с ііа »! ( ь ь (і а і щ і і . І Ь с и н с к п іг ііііл .І !П . іі.

И ѣ тѵ

Н ііГ ь .

1

;

к н р і і п ч ,: П ]Ш и л . ; Ф е ін ц іа н о в о ; і ііш іс > к у ]іе н і!ы іі.

б д .д . З е і ь т н н о ; в о д я н ,: и р л в к . Э в с р с м у і і к а , | Ф е ш д іа я о в о , Ф р а н о п о л ь и ф о і. ! К убы лово.

Н ѣ тъ .

і Н т ч ..

1

[ и я п е с т к о в .: ш і- Н о |

в і .т р л н .: н н . І І о к у і ы ш -

і

м . н . п р .: У в е р с ы у и ж с к о е — б ін з ъ д . З е л ь т п п о и Ф р а * и о п о л ь с к о е — б л . и н . [1‘р а .-

М о е к .- В і ш .і .- Г ч і ',. ;и . д .

с о д н н .: п р ч д . Ш р к а .т п , д . і 'о р - к и р и а '] .; Д И і а ш к о в о (п е р а б о т а е т г ) н б у н м и д . С а іь н н к и ; п м . і* в е т м ѵ іі;і:а . і !і1:т р я ч .: н у , А н т п с л а н о н д . С а л ь ннкн.

с. Г ун дан ы . ■

Н ѣ тъ .

Ц С ]).: Д . Б р Н Г І І — д в ѣ : ч а е .; д , Г е Г г к п . [

е ііо л ы ііііі,

! (іт ъ ш и о о ш ч г '! н р а и л іч іііі. ш п с с е і і і і а я д «р "Г !і | ц р п х о д и т ъ в ь н р і ‘Д І ..т "Л і.

лавокъ.

і

ік о с т .: щ ш ж н . [Э версм уй ж а; ік а п л .: ц р и іш . I И стадьен о.

|

=

ы . н . п р .: п р и В О Л . п р а в .: ц .-щ і.: Д - С ю б о д а .

м . іі. і і [і.: е . Р у н д а к ы П сртулово.

п заво -

М -І .с т е ч е і; і.. і і і а к а я

н ы х ъ )і в і .т р я н ы і і .. I й і= :я м I ів з

Н ѣ тъ .

Н й тѵ

І к о е т .: с . Г у н - м о л е л ,: д . Д с | д а и ііі. | влтли ки и , I Б іи ж н е в о , 1

!

і Г о зеп о в ск о е [ п л ч ю в . отд .

II ѣ п ..

I

Н ѣ тъ .

12 г . . І ю д ш п .. і

1

Я н о в о л г іС к о е .

I К О С Т ,: д . С л о -І б о д я іі п о г . I П ы лда; І к а н л .: ц р п и м Р о т а й ;і;а .

К а к щ і ;і:е л -Г .з и а к н р о х п д п т ь іп . і ц н м і .л а м . во лостл. І іа к іи с іа ш іік ;і;. д . з д ѣ с ь н а х и д д т с н н

і въ Ф абри къ

М ельн ц ц ъ: п ар о вы х ъ , водя-

ѵ ч р е а ;д е п ш

— I

17 !

;і2

1

Ь

Я яо в зл ьо к аг, б і. д . Б р и г и . I

г

2

о к ая, въ с. I Э и срем уй ж скп е, З аб о л п т1іш ?1іс к у й ж ц . с к о е , І г у р і я і т в с к о о , Ф е л я б л з ід ъ д . : ц іа н о в с к о в , И с іа л .с п е и тп н о. с ііо і 1 іі Ф )іа н о ц о л ы :к о с .

Л

В I і

2 [‘у іід ш іг к п і’ к Б іі С ііѵ Гм ;і:к о с .

О

П о ч то в аго

н м ен м о. Г

К

Ц е р іііі.;іг и д р у і і і ^ ъ б о г о е л у ж с Г іи ы іъ з д а н і й .

2 I

- ■ = 1 О я 1 ь « ?" о ■

С

Н е в е л ь с н ій у ѣ з д ъ . В ір е з о з с к а я , ’ 5 0*. д е р . Е е - Б е р е з о в с к о б , Д ы м о в с к о е , реаовп . , И іін о Б С к о в , К о м ш а к с к о ; Р у д н я и с к о е н і іл а а о в с к о е .

1 і 1 I

I

2 1 15 1 И

1(1

15 ! а ! г . Н е в е л ь . | ц е р .: іг о г , О п а с ъ , И в а н о в о , ! ' К ояш о. 1

■( і

н . н . п р .: н о г . Н в а н о ю н К о л ш о ; д .-п р .: п о г . С п а е ъ . Н ван ово. К ом ш о.

і

Г ул ьтяввз о к а я , п р а д . [ Б ѣ л ь с іш е , ]-е Г у іь т я с и П а ш к и н б л . ; с к о о , 2-в Г у и т я о в с к о е . и о г . Г у іь т я и . ’

1

Іі

1

I 1

1 1 1'8

.4

Д о .іы с е к о с , Г о іу б о и о -Т о м і я к о в с к о е 1, Б а І о в с к о р .

Д о ш ш еко бс к іа , П р Е д .

1 ; 35

Д о и ш т н к о в с к о і:. ІГ ік .т н е п скос п С ж п н ско е.

К Ѣ іо ів о с т о іо .

3«б а к Е № а н , о . Ш и и в ц »| П орм и .

I

1 1

I

2 ; -11) I 1-1

I

-

2

Й і. * Щ »р .

Ш * р Й ів іц о й , О ш у и о в о Е о е , -Ц в в ^в м в Е о в і З л н з а н .. '№ )» , К (* ѵ - •

ао

ц е р -: в . о т із ч а с -: цово

^ I .'І о а ы е с к о е ! ц е р ,: п о г . Д о л і .і с с ы ; н о ч т . о т д . I ч а с . в а х л а д б п щ .: Д о л ы с | с к о а г ь , д . П іь е н к г н Л о п а ; т іш с к и .п , п р п с т . Д о л ы е с ы , в о л , п р а в ..

1 2 . 25

3

К увад врь, В м м даов, Г рвго р о вад ^ п

1 2 .

:іп I п о ч т, отд , | П агвб п н о .

й

12

4

1

:

« I ‘ ;

]

1

1 ' 1й

2 1 ІК

; 1(3

Л

ц е р .: п о г . С а г р о ііо в о , п и : П я т н и ц а -П о р ѣ ч ь с п п с г . К л іо в н н к и ; ч а с .: н а о с т р о в ѣ < П е т р ъ і іш т п у с т . С е іь к о в о .

г . Н е в о іь .

I

Д о іы е с к о е п о ч т о в , о тд .

« » * . п р п д . ; К о р а в г а о ?о *о е , К у б «м іг в - і а о ш е в ы н о . ( о к о е , С ш «ж »й д о е к Ш к н - :

; ц е р .; ц р н в л . К н е н е ц -ь , и м І іа в е р е ж і,р . д . Ш у л ь г н -Г а й - \ д у к о в о , И л а е е к а я —п р н ф . Зарѣ чье: ч а с .: п р іг Ш н с е к о й ц . I

:

1 І сел. Л и н сц ъ . I

п и к . К о и ш а н е к а л -Г у д н я .

І I

I

ѵ . н . п р .: п о г Б ѣ л о .ів о с т о -: в о —д о ѣ п д . ІЗ е р е т с й к н ; ; ц .-п р .: н р н н о г . Л у т п о ,

1 : -I д . О с а с іі к ъ . І в о д я н .: д . О у г а ч н х а . д . К о с іч м е в и .

I ,: п о с . К о і ш *1

Н ѣ тъ ,

1 д. Б ѣ ю х в о -

2

I .і н : н р ц О с ц к ш :!..

д с п я ііш

3 !

1

ц с р .: п о г , К о р о т е я н д . К арулн н о;

И . II. п р .: п о г . К о р о т е я .

1 Д і?р : н о г . К у о о к ъ ,

2 I н . н .п р ,: н о г . К у о о к ъ - д в ѣ .'

Ц О р .: ц о г . М о ш с н н н о ; ч а с .: п о г . М о ш с н н н о .

н . Н . н р .: д . М а л а в к о в о н д . В а в у .іш ш ; И .-п р ,: ц о г . .Ѵ І о т е н п п о .

2 в о д іш .: н м . ( 'і р я і ш і ц п

вь

І І І о і'.ч -

д.

І Н л і.

15-и

г . - ] [ - і '< ;:,- і ! : і и

н о .т з і . д .

Н ѣ тъ

( ‘ііГ ..-и т , г,. іі. .л ., П іі.ііііі---' I : і . . : II!-. і ц Г ...І . .

1 и о д ш і,: п н . І І с с іп ш .

П ‘и .. п м . П а л в й н н о .-

Н І .т ъ .

!

,с е і , І І н т и в ц а - і в ѣ т р .: н и . Ш л н С іш ю н и е .т . І Ц у ы п п ); І І о р ѣ ч ь е и с е л .' в ѣ т р .г с е л . Г о р к п - д в ѣ . К ііо в н и в в .

4

1 ■ д . Г ш іл о в к а .

7 і

1 с е л , .іо ііы .

д і-г г л р : д . -і а р у д а п н ц ы

н

л . 1’а с н і і .К О ІІО .

1

В о д я н .: д . С ( і [і О 'і і ш і

1

в і .т р .: и и . і і а д а ч а .

к н [и ііі<:-: п ;,н д , С д п -'і....

18

г. Н св е д ь .

в.

И (,]іу ;к п .

и . п . и р .: п р п и и . К и с н е ц ъ ; ц .-п р .: п р и і і ѵ . Г .н е к е ц ъ — і л ;е н с к а я , н н . З а в е р е ;і;ь е , і д . Ш у іь г н п і[,. З а р ѣ ч і.е - 1

н а р о д и .: с . П я т н н ц а -І І о р ѣ ч ь е -д в ѣ ; ] ц е р .-п р .: п о г . С а н р о н о в о | в п о г . К іІ о В Н П К И : !

ѵ ч . о ц у х з ш .и

1 ‘ в о д н н .: б л , д . М . 'Г о н а н к п н о . и з і :і 'е і к ',в .: д . Ь у к а ! ].е в і> 2 - е ; I I е п ц с л і'і м -н а і 'і л і и ы Г і : д . Г ѵ .и .т я н .

іі. Д о л ы с с і .1 н е . Д е н г а к ііы н -Б о р -іі 2-н ч .

Н ѣ тъ .

Б іі. іііГ ч . ’ - П о ,;* 'Д .- < ‘ Ѣ .(.і. - л . з .

»

I

! Ю

’ „ і н . II, ц ]і.: п п г . Д о іы с с ііі. ;

^

I С п асъ п с. I | Л абокъ. і

. н . П р .: п о г . 1’у л ь т я н : і ц .-п р .: п о г . [■ у іь т я п . I

сел . С аи р и н и іа .

і

;

8 !

и о г . Г у іу г л п и в ъ Ѵ , ясго —клад бп щ еи ская: Д- М о ш о в о . д. К у в и ек б л н з ъ д . (!)р ѣ ю лно.

2Г ,

і

I

й у й е д й * , '-

к о а о »м .

I ! 12 | 2 0

I |

!

К і-р у о т к ц и

!

20

12

г . Н е и е іь .

П о и б ш іа іо е , К іа Е н н ц к о е Д орояом ввкое. С авр сао вс м а , О г а а ю іи а к о о .

В Ъ п о г. Н у ( о п , б і .д а р . С *о к о р о п п ю в о к с е і. Л "о ы ѵ

ііі

ц е р .: п о г . Б ѣ ю х в о е т о в о , ■ І у т н о іі н р л п іг . С т р я п л н ц а : ч а с .: п р п д . Д у б р о в к а п О рдово.

Е н е н е іг е а я , 1 б і. в и . Е к (і- Ь и о к в ц к а е , З а в ^ р с я х к о с н н ѳц ь. І іо з н о е в с к п с ,

К о ш «м н -

■ і;>

Л н н ец кое ію ч т . о т д .

Д о іы о о к а я ,

сь д. Ф еи сво.

І іі

.->

! д . І І р у д о к ъ , I п о д л н .: д . Н р у д о к ъ , д . В ь г с т а в к а

1 н а ію в .: іір іі н м . Т н х ..і|,.ч 'К !:а

> Г .. і і і і ;. Г . ^ 1 1»■ ■ ■ ш .іг

.і, :


Р а з е т с л т е р ъ п с р с т а .ѵ ь отъ :

К ак о го у ч астка:

И а ю іе п л ііп и іі''

° ■ Й* I° !

!

в о а о с т л н г д і .:

сі

Ч и с л о н ]іа .з л а н іе с л іл -

^ ! о і а О - 1 о е о ! о л ш

и а ю д н т о і ]іс - : с е іііх ъ

ііб іц е с т Б і..

л о е т н и е іп іа "

к

в л іч іі і *. ^

П лосвовская, й д п аъ и н . П іО С К О П . Р ы к гтгЕ С К І Й , І ф Л (1о г .

Г ы ш ино.

П соЕ окая, | в ъ с . І іг о я о , , п р п д . [І о ш с -'

і ^

^

Іг— ^" — о 1і

с к а л ь к о

і о*

у ч ^ ж д о н ін

гі !

П ])а в п с д а в н ы п > Ш ']ік в г н і

іг к а к о г о

1

ІШ Р Ш О .

і « ’ ія 5 і

5

И

іе

ч а .с о в с н і!.

Н і;т ъ . д с р .: с . П щ т о в а н с к ъ .

г . ІІе в с л ь ,

Н)

ц

І І 'Ь -

І Л нн сц ж ое | п о ч то в . отд

: ц е р ,: п о г . Г ы и ш л н о , п о г . ] | П е с ч а п к а и п о г. ІІз к о - і і Б о г о р о я и ц ііо е . )

Л ѣ чеби Ш і

А

і п и р іе м н ы х ъ

і

і

к о в и о ■-и р і ] ю д с і: и п і . П О К О С С І..

: 3

4 М . п . п р ,: И 0Г , Р ы к ш и ы о ; ц ,-п р .: п о г . І Г а о ч а н к а . ію г . Я з н о -Б о г о р о д и ц к о ѳ н д . П етраш н ,

1

Р

Е

Д

Т І

Л

А

X

Ъ

В

0

Л

0

С

Т

И :

ч= ^ а Э ! К а э е іш ш і. п і Й §1 а й 1 В Н ІІН Ы Х Ъ » 4 ! л а п о с і.. 2 ^ СП = 1

Н ѣ тъ .

Н ѣ тъ .

1

М е л ь н ііц ъ : п а р о в ы х ъ , в о д я -

Ф аб р п к ъ п зав о -

н ы х г п в ѣ т р я н ы іс ъ .

д о в -ь .

Н ѣ гъ .

Н ѣ п .

д с р .: н о г . К о д о л о в о , І іо г , Т р о н ц а -Г л а б а й , д . К о з я о н и . I . (.’т о ])е в н с и о , п <;г . С а іір о н о н о и іі о г . Б г ф і;с о г .г [іб ъ ; ч а е .: п р и ію г . К о д о ю и о , н о г , С е р у т і.ц д . Г о н 'Ш р о в п п д . З а Г іп ,іо іі!іі‘.

П а л и О и і іо : с т . О е и ь к іів и

12 в .

. і [ !

м о л е л .: и р и д .’ с . С с р ;и і П я іі] и о в п .

; І і а к а я :і:с л ѣ з п а я д о р о г а н р о іч д н т ъ в ъ щ ю д ѣ л а х ъ в о л о о т н . К а к ія с т а н ц ш і :к . д . а д ѣ с ь н а х о д л т с н я 1 в ъ с к о і ь к и к ъ в е р с .т а х ъ ■ о т ъ в о л о с т п о г о д р а н л е н і.ч . і М ѣ с т е ч с к 1!.. | К а к ая п го сссй и ая д о р о та 1 и р о ю д л т ъ в ъ а р е д ѣ л а \ъ волостн .

Н Іл ъ .

1 ■ 1 Б о л о г а с і-С ѣ д л у ц , л :. д ., с і . [ | Н о ш я о й &и а к ъ ь ъ Ъ ь- м т г | ' и о л . іір &в * |

|

I с.

д е р .: іи іг . (.'н а с т ы р і,. д . У с а ■ д п щ е ,и о г . С о к о л и ш к и ,с е л і> - : ; ц о П е с о к ъ , н о г .П у п о в и ч іг —

(,’о

К ; 2 ]'у о а и ік ч і;с і:о і:, і о , Б а р ь к о а с і:о о . п Б н дусовекое. ■ 4

Ч врн ец о в- | 3 О И И , Е л н з ъ | Ч г іш е ц о в о ім е . К о к а ш е в с е л . В к г а о ім - \ с г с ів ѵ і І ір у т ц ц к о с .

а

1 ■

!>

7 1 20 : 1', ІІМ И М !..

П ѣ тѵ .

д

и . н . п р .: д . С т а й к и — д а ѣ

1

1! 1 2 2

20

. 1-1

и і> "!'у р л ч и и с и г і іі

| І ..- 1І р .: с . Т г р и ч п и о — т р і .

I

3

3

I

Г и ц п р г іі и . І о в іч іь ; ч а с : о л г і .п . д . Д ѵ д ііт ііі.

ц е р .: п ііг . Т р е х а л і/в и , с . П е с о к ъ , іім . В о р о о ь г в о ц і н . З а р ѣ ч ік ': ч а с .; н о г . Т р е \а л і'в о , с . П е с о к ъ п и н , П лы иково.

и и .іі'4.'. <% М ‘і-

а : :

і

зу

1 о ■

!) ст. Д о д м ссы .

I

Ч у и р о в с к а я :, ! л р п п к . ;Ч у п - Ч у а р о в м іо е , З а н в а н и к о о , рово. М о ш яп сх о о , П гн ан о л ьск о е іі К л е т ч а н с к о е .

■1 , 1 ■ 1 і 2 I 1

■ п с р ,: с е і , Ч ц р н е ц о в с и б л . і і и н . К о н о іііс е о — о д и н о к о ; !

Ш ад ахд во н а я , С і. я ѵ

3

25 ; 1« ; П > 1 ЙЯ . ■ 1 г . Н е в е л і..

*

і

1

3 :

) М &

ай

' 35

Ц І а л а і о в с к о е /Г и м а н о в с к о с , К о р тя л езй к о е, Я в к в н ск ч в а К о зы р ев ск о е.

ц в р .: п о т . Р т а с .: н о г . Р а к н О л і.іііа ііь к о п іі іл ік .п

і п о ч то в . отд . Л і ін с і п ,,

2

И р .: с . Ч е р н е ц о в э Э -К ц .-п р .: е . Ч е р н о ц о в о .

И .

1

іш р .: п о г . Л з ію , б л н з ъ и м . К о з м р в . о »г . Н е в е д р о и б л . п п т. Н ев ед р и ; ч а с .: д . І іг іл а ч й в о , д . Д е н и с о і л п б .і. д . С т о л л о в о .

і М и с к .-У п н д .-Р ы б н а . д .,| й л и л ;. с т . Н о в о -С о к о іь іш к г і вг, 8 в. о тъ в о л . п р .

1 д. С таЕ ки .

2

I с . Т п ц іір и .

1 в о .т я н .: ф о л . Ж і_-л 1,Я 'іи ц а .

Н ѣ т ч і.

2

2

п а р і,В .: и м . Т и і м р и ; в о д л н .: ф . Л и б о к і .

к и р д н ч ,: д . С п ін я н в а в и іт о н у р .: п к . Т о поры . Н ѣ тъ .

1

3 Л .;

I ц .-п р .: ііо г . Г а к и т и н о .

к а г іл .: і ш . Г о ;с т и л і »б о и и ы . , О ы сн о в о .

і :к а п л ,: б л . >ін , і ,:1а іп к о в о . | , ;

1

І Б о л о г о е -І І о іо ц .-С Ѣ д л , ѵ , Д ., с т . Н е к ію ч ь в ъ 8^в . и т э , иол. драв. і

і

2 а к н т ш і ',; іш ю . ф о і. н ]і« . П а і.

3

д, С тан к и .

Н ѣ гъ .

л

5

1 п у г. Ір е т я е во.

2 п а р о в .: и и г . Т р е і а л е в о ; в о х к н .: д , К р а с н о б а п * » .

7

I сел. Ч орн ецово.

1 п н д я іі.: д о р . П в а ііа е в о .

■і

1 п о г. Р ак н ти н о

Яі е о д я і г ,: д е р . И в о ч а , иы . Р у д п я , сел . Х о тн и ка, д. Д о и яж ан о и им . П ап п клв.

Н Ш р ‘1110,

Н ѣ п ..* ■ ч а с .: н а и л а д б . б л п з ъ с і>л . 1 , Ч е р н е ц ‘т „ и п |і и і .С е л и и а 2 - р

Ч ер в ѳ - і

адво.

1

с. С о к о л н и к н

і

-

1

! і | к . и . п р .: п о т . Г р е х а л е в о .

і

і

1

и . н . п р .: с . Т о п о р ы ; ц ,-н р .: с . Т о п о р ы н Л о в е ц ъ .

I ц е р .: с .

, 22 , г . Л м іе л ь .

\

м у ж . II ж е н ,;

л д . Ж у .і е в о - - к р і і п .

I

,

3 п а р о п .: н о г . С т с р е в н е н о ; В О д Я н ,: д . Р у д н я и д . Н о в в с е п ъ .

1 б л а в ъ д . Б о іь ш о е -Т а д а н к и но.

3 м . н , н р .: п о г . Н е в е д р о ; д .-и р .: п о г . Н е в е д р о н п о т . Я вяо,

7

1 д . П І а іа ю в о .

3

6

Н ѣ тъ .

14

*

Б о л о г п с -Ц о ю ц .-С ѣ д л . ж . д .

Н ѣ тъ .

*

Л

Ш о с с е С п б .-К І о в .

я

М о с к .-В н и д .-Р ы б н н . ж . д ., о т . И з о ч а , в ъ 4 н е р . ііт -ь п о і. п р а в .

10 3 ■1 д . Ш я л & х о в о , в о д я н .-. и м , Л а ш к о в о , с е л . Я с п п о , а о ж е в .: д . Ш а л а ю в о ; б л н з ъ и ш . Ц и в н іе в о ; о в ч я н ..д . Ш алахово д. П еч вн ево п и д. Е растовка; с. П ер ев о в ъ . в ѣ т р .; д . Ш а л а ю в о . к п р п и ч .: с е і . З а д ѳ х ш н 6*. д . О л ы о в а д ъ ; д е г т я р ,: й д в а ъ д . З а у св ѣ ч ье—тр и и д ер . Г у е н я о —д в а-

Н іт ь *

П о л о ц н Ій у 4а д ъ . Д лвн оан дроЕ - { 4 [ о к а я , в г с . ; Л ів к .с й н д р и в и ы .о ѳ , К о н о т а и - і : т н д о в е іііо в , М а р і н и о к о е ж і Н еп адовЕ чскос. I

25

1

1

| ц е р .: П ч Г , ( -т а й к іі. и о г . Т у -

1

Н ѣ тг.

і Іі 2(5 ; 2 2 іс . С о к о іь п п к и в о д я н ,: п о г , С о к о л ы іа к н , Т а л с ц ъ , к о ж е в е н .: д , С о к о іі,;и п *. В л а с ь е в о с . Ж у р о в о , д , М и ш н е в о , с . Л у ж Я И К В ; к н п и н . К у зь м в н о . к и р п н ч .: д . П о и п ш ш .

; 1I , р к ч ііііи

1 в о д я н .: и р и п и . Ч е р і ш й - І и о р і і ,

!

4 и . н . п р .: с . О о к о л і.и и к п -, ц .-н р .: п о т . С п а с т ы р і., Д о л го с п П у п о н н ч и .

і о і л і . і і .:

! с е л і.ц о П е с о к ъ — -2; п о г . П у п о ш і ч і і н іш г . Т а л е ц ѵ I 32

з

|н о г . Т р о й ц і , ;п о г . С т е р е в н е [в о н е . С с р у т ы і

М о е к .-В и м д .-Р а б . я ;. д , с т . М а е в о и , 3 в . о т ъ в о л . и р .[

і

■ д вѣ , л о т. Д о л то е и п от. Т а- ; і . т с д і ; ч а с . : ц о г . ( о к о л і .н і і к п .

2 .1

1 с е і. І Іс о в о .

б !

3

7 О Г. К о д о л о п о ; Т р о й ц а , п о г, п о т . ІЗ о р п е о С тсреви ево ц Б о р н с о п ііС ъ .

1 І П -.т ѵ

,С Т . Г о р І -Ц К Ъ . ; П ско п ск о й гу С .

Ч . н . н р .: И ц . п р .: п о г . К адолово, г л )>б ъ , п о г . и у к .— п п г .

45

( I

2 4 п о г . Г ііік ш и - в о д я п .: и н . В о Г ш ж п п о . Г о р о д и щ о , но п д. М еп д . Н о в а я -Р а іг д а ; ж н кка. в ѣ т р .: н р и д . Т е и і у і я н о .

м . н . и р .: с . П с и в о — д в » (й ііг в . и м у ж .) и п р н я ѵ . О стр о в г.

35

1

13

■і

ц о р .: с е і . П с о іі о .

г. Н с в с .

С е р у т с к о Е 1, . 1у к о Г іо р с к о с Е о р п с о г л ѣ ІІс к и е , Ж у р а в а о в е к о с , Т р о іііік о о , 1\а д о л б а п е -к о с , П с т р о п а к л о в скоо л К о ю ш п н ск о е.

Т р э іа ю в - | ;і о к а я , в ъ п о г , Т р с х я .іе в с к о с , Д т б к н с к о і; и Т р е м &г с в о . ; Г луби чн и ское.

Ш ы олрва.

п

Н ѣ т і..

22

22

1 , 1 , 1

1 I и о л е з .: і с р . ; І Б о л м и Ш -П р у ж п н е іп ,.

і

в іі н

э ев сй

і н ,.’П р : с , І і о в о ю в а н с к ъ .

і т л е л .: д . !’ѣ ' П ІП Ц І'.

]

: 35

ІІС О В С К И Г .

Т о й о рвк ая, п р ц н о г - Т <ѵ 1 Т ч к о ]и .к о е . ііо р ы . ! Д у б іш и н с к о і Ж арп вскос

ъ

В

’ 2

іі [’а н н і>л іг ;і:о с , К у ш ід и о р с к о е , С т а р о с е .т ь с і:и с . .11 и - ; х а л Е и с и с к о й , Б ь ік о в с к о е > л Р о в е н с к о &.

С таѳ ц к ая, 11 я ъ с . Т у р и - , С т а е д к и в іг Т у р и ч н н с к о г 1. Ч ІП ІО .

0

І ч п л п іц ъ : М . Н . П р . в

Р п .ч с к о -к а т о - С т а р о о й [ія л - ’ Ііа р а Е г .ц ^,, м чсекп хъ я е с к т і п . с к я -І с ш ій т о п і;' к о с /с л о в і, іі т п і;'і н м о л р - ' м о л іт э м в ;' і и ап лн ц ъ. .іе ш .. ш коаѵ

I '}■ >

С ск ольн та- : Ііі к а н , в т . с . <.'о - ■ Н р м о ііін с к о і1, Б о р о б ь с л с к о е хи лы ткн , К о ш .іт о іс іг о е , Б о р о в с п к о е і ІІа х о к о в с к о с , П л с ш о в с к й с [І е г р а к о в с к о с , І і у и о н и ч е к о і К г о р м ш с к о о . Н о в о н н к о .іь : с к о с . і\ір а іс к о о , О в ч п и с и е п П а м о в с с п г :.

Н

ЛСЕО.

ІС Ь С , і''(-р у т ы . !

Н

Е

э

Н д о с е т ;іс і:м . В а с ііл і.с п с и п и , : К о з іо ііс к о і 1 ;і Т ц р е н т а п о з ;,скос.

С ар у тск ан , ■

N1

П о ч то ваго

•ь

а

г д ,

Д о іш ііс іі н з р у п і п . и о г а с д у :і:с '> н і.ііг .ч д а ііііі.

:

Е іі сс и Щіх

и

30 | 3 1 1 К ія с т и ц к о ѳ ц о р .: и о г . Г и р й а ч е ііо . <5л . д . [ к о с т .: п о г . в о ч .-т е і . о т ц . і П р о т к о п о п і і н . Д Г у р а г к . ■ Г ,ір 6а ч е в о .

а . п р .; д . П р о ш к о в о в п о г. Г о р б а ч е в о ; ц .-п р ,: б л п з ъ і ж . М у р а г н . Н .

■і

. 2 2 д . С л о б о д а и в о д я н .: ф о і , Ш е в и н о я ф о и . О б и и х . М у р агн . тл ки .

Н ѣ іъ .

•л

і

|


Г а р о д с к іе а тяк ж е м ѣ сел а, гд ѣ н п р и х о д с к іе

п риход стеч к и аходят храм ы

ы , и ся .

А д р есъ

Ь Х Х Х І Г о р о д с к іе п р и х о д ы , а так ж е м ѣ стсч к и и сел а, гдѣ н а х о д и тся п р и х о д с к іе х р а м ы .

п ри чта.

% С лобода Н овая. а м 2 2 Ч и

С л обода С тарая.

н *1

*Б о л о з д ы н ь . Б ѣ л охв остов о. Г лабая. Г ультяи. Д ол гое.

6 7

Д ол ы ссы . Е м ен ец ъ . З ав ер еж ь е. И ваново. *К л іо в н и к и . К адолово. К ом ш а. К оротай . К р асн ы й Б ер егъ . К убок ъ . Л ов ец ъ . Л у т н о (е д и н о в .).

18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ЗУ

М Н Н П П П П П Р Р С С С С С

л

Т опоры . Т р ехал ев о. Т уричино. Ч ер н ец ов о. Ш ул ьги . Я з н о -Б о р в д и ц к о е . *Я з н о -П я т н и ц к о е .

П

о

ь.

й 2 1 4 3 2

ош ен и н о. ев едр о. овоховань. есч ан к а. л и ссы . ор ѣ ч ь е. сов о. уп ови чи . ак и ти н о. ы кш ино. апроново. окольники. п асты р ь . тай к и . т е р е в н е в о (е д и н о в .).

3 1 1 1 *4 4 4 2 1 3 3 Е динов. бл агоч . 4 3 1 3 1 4 4 2 2 3 4 2 9

1 Е динов. бл агоч . 1 2 1 3 1 3 *3

л

Т Г Д Д Д Е З К Л М М М М Н

г. Н ев ел ь .

е в е л ь с к

1 2 3 4 5

8

вч е

•С о б о р ъ — У с п е н ія П р. Б .

Н

9 10 11 12 13 14 15 16 17

е

г . Л ю и и н ъ (ч р . Я н о в о л ь с к о е в о л . п р а в л ). п . с. Л я н д ск о р о н ъ .

о

у ѣ э д ъ .

г. Н ев ел ь .

_ п . с. С ен ь к ов о. п . с. Л и н ец ъ . п . с т . Г о р е ц к ъ , Г Г ск о в . г у б . (ч р . С о к о л ь н . в о л . п р а в .) п . ст. Д о л ы ссы . г. Н ев ел ь .

С С Т Т Т Ш У У

г. Н ев ел ь .

г. п. г. П. г. п. г. п. г.

Н ев ел ь . с. Л и н ец ъ . Н ев ел ь . ст. Д ол ы ссы . Н ев ел ь . ст. С ен ь к ов о. Н ев ел ь . с . Г о р е ц к ъ . П с к о в . г у б .]” Н ев ел ь .

2 3 4 5 6 7

С обор ъ Н и к ол аев 1 с к ій . П о к р о в с к ій . 1 І о а н н о -Б о г о с л о в 1 с к ій . С в .-Д у х о в с к ій (е д и - Е д и н о в . н о в ѣ р ч е с к ій ). бл агоч . П р и к адетск ом ъ к ор п усѣ . П ри уч и тел ь ск ой — с е м и н а р іи . П р и д у х о в н о м ъ у ч и -, — ли щ ѣ .

П о л о ц к і й 1

А р тей к ов и ч и .

1

2

Б он он ь.

1

3

Б ѣ л ое.

1

4

Г оловчица.

3

с. К л я ст и ц ы . г. П о л о ц к ъ . с т . Л о в ж а , р .-о . ж . д . с т . Б а р а в у х а , р .-о . ж . д . с. К л я ст и ц ы . п . ст. К у р и л о в щ и н а . с. К л я ст и ц ы . п . ст. К у р и л о в щ и н а . с т . О б о л ь , р .-о . ж . д . | | | ! ! 1 !

тан и сл ав ов о. трун ь. родовичи. ур ж ец ъ . уровль. ати лово. л а зо в и ч и . св и да.

с. К л я ст и ц ы . с т . С и р о т и н о , р .-о . ж . д . г. П о л о ц к ъ . с т . Г о р я н ы , р .-о . ж . д ., д л я д е н е ж н . г. П о л о ц к ъ . с т . Л о в ж а , р .-о . ж . д . г. П о л о ц к ъ .

! с т . Г о р я н ы . р .-о . ж . д . | с т . С т а р о о -С е л о , р .-о . ж . д . I г . П о л о ц к ъ (ч р . Т у р о в л я н і с к о е в о л . п р а в .). ;г. П о л о ц к ъ .

Р

С обор ъ Р ож деств а Б огор .

ж

и

ц

Р ѣ ж и ц.

Б В К Т Л

а.

г. Р ѣ ж и ц а .

Р Н Ь ж и ц к ій

у ѣ

ол ов ск ъ . ІР Ѣ ж и ц І аркляны ! I ул ь н ев о. !І 6л а г о ч -| и с к а д ы (е д и н о в ѣ р .) |і Е д и н . і и п ѵ ш к и (е д и н о в .). [б л а г в ч .і

з д ъ.

ст' К о Р сов к ам - В аркляны . г. Р Ь ж и и а . ст. А н т о н о п о л ь . —

п . ст. С ен ь к ов о. г. Н ев ел ь .

С

_ .

1

п . ст. Д о л ы ссы . г. Н ев ел ь .

I

_

Ц

К

Ъ

С е б е ж 1

.

г. П о л о ц к ъ .

6

е 1

с к і й

Б ѣ лькино.

]

Г а л у зи н о .

*2

_

3 4 5

Г л ем боч и н о. Д ол осц ы . Д убровка.

6

Д ѣ ди н о.

1

7 8 9

Е зер и щ е. З агор ь е. З ал осем ь е.

з 3 1

10 11 12 13 14 15 16

*З а р о д и щ е . З аси ти н о. К и сел и . К и ц к ово. К олп и н о. К урилово. Л иво.

*3 1 3 3 О о 2

— —

у Ѣ

е

С о б о р ъ Х р И С Т й -Р о Ж ' д е с т в е н с к ій .

п . ст. Д о л ы ссы .

*2 1

с т . С и р о т и н о р .-о . ж . д . г. П о л о ц к ъ .

Ю ровичи.

п . ст. С ен ь к ов о. п . с. Г о р еи к ъ , П ск о в . гу б . г. Н ев ел ь .

лри чта.

с. К л я ст и ц ы .

О б с іл ь -И г у м е н о .

_ ст. П а л и би н о. _ с. Р у д н я , Г о р о д . у. ст. Д о л ы ссы . Н ев ел ь . ст. Р удн я .

орбач ѳво. ор сп л я . обея . в ор ж ец ъ . ом н и к и . к им ань. абор ь е. а зи м и р о в о . ой ж а. ахирово. еж ев о. и тк ови ч и . ур аги . овики.

О б о л ь -О н у ф р іе в о . Р оссон ъ . С и роти н о, С и тн о. ‘С о о н и ц а .

_

п. п. г. п.

А д р есъ

3 Д

Ъ

.

г .Т І о л о ц к ъ (ч р . А р т е й к о в и ч с к о е в о л . п р у р ...) 17 г . П о л о ц к ъ ( ір . Б о н о н ь с к о е в о л . п р а в .). 18 г . П о л о ц к ъ ( ;р . З а м ш а н с к о е 19 в о л . п р а в .). 20 с. К л я ст и ц ы . 21

1 2 1

Л и дин о.

1

М М Н О

о 3 2 2

алахаи. оги л ьн о. и щ е. сы н ь .

ж

*ь .

г. С еб еж ъ .

у ѣ

з д Ъ |.

г . С е б е ж ъ (ч р . К а м е н е ц к о е в о л . и р а в .). г. С еб еж ъ (ч р . Р ы к о в с к о е в о л . п р а в .). г. С еб еж ъ . с. К л я ст и ц ы . г. С е б ѳ ж ъ (ч р . П р и х а б с к о е в о л . п р а в .). г . С е б е ж ъ (ч р . Ю с т и н о в с к о е в о л . п р а р .). п . ст. З а р ѣ ч ь а . п . ст. Б а л а ш о в о . г . С е б е ж ъ (ч р . К а м е н е ц к о е в о л . п р а в .). п . ст. З а р ѣ ч ь е. п. ст. З аси ти н о. п . ст. З а р ѣ ч ь е. г. С еб еж ъ . п . ст. Л и н ец ъ . г. С еб еж ъ . г . С е б е ж ъ (ч р . Ч а й к и н с к о е в о л . п р а в .). г . С е б е ж ъ (ч р . К а м е н е ц к о е в о л . п р а в .). п . ст Л и и ец ъ . п . ст. З а р ѣ ч ь е. ] г. С еб еж ъ . 1 —


р а з с ш о я к іе у ѣ з д к ы х ъ го р о д о б ъ о ш ъ ^и ш е б с к а . В е л и ж ъ —7 0 2 в . (п о ч т о в . т р а к т ъ ). Г о р о д о к ъ —31 в . (С п б .-В и т е б . ж . д .). Д в и к с к ъ -2 -М

в . (Р и г о -О р л о в . ж . д .).

Д р и с с а — 158 в . (15-1 в . Р и г о -О р л о в . ж . д . т р а к т ъ ).

и

4 в. п оч тов ы й

||

Н е в е л ь — 96 в . (С п б .-В и т е б . ж . д .) .

і

І І о л о ц к ъ — 93 в . (Р и г о -О р л о в . ж . д .) ,

I

Р ѣ ж и ц а —318 в .

! | і

Л е п е л ъ — 1111/.2 в . (п о ч т о в . т р а к т ъ ). Л ю ц и н ъ — 296 в . (С п б .-В и т е б . и М о с к .-В и н д .-Р ы б . ж . д .).

(С п б .-В и т е б . и М о с к .-В и н д .-Р ы б . ж е л . д о р .)

и 324 в . (Р и г о -О р л . и С п б .-В а р ш . ж . д .). С е б е ж ъ — 241 в . (С п б .-В и т е б . и М о с к .-В и н д .-Р ы б . ж е л . д о р .): п о ч т - т р а к т . 197 в . С ур аж ъ

(з а ш т . г о р .)— 383/ ѵ в . (п о ч т о в . т р а к т ъ ).

К о ч и о б ы е т р а к ш ы и к б м х ы я н а х ш п о ч т о б ы я с т а н ц іи . В и т е б с н о -В е л и ж с н ій . К С В В

Р ѣ ж и ц к о -Д р и с с е н с к ій .

о р д о н с к а я ....................................................... 17*/. в е р . у р а ж с к а я ........................................................•_>] і'/‘ е р х о в с к а я ....................................................• . 101/,2 е л и ж с к а я ........................................................ -211/. И того . .

79*/а

в ер

В и т е б с к о Л е п е л ь с к ій . С К Б Б К Л

тар осел ь ск ая п ри ст. ж . д. у р и л о в щ и н с к а я ..................................... ........Н )1,, ѣ ш е н к о в и ч с к а я .......................................... 17'* о ч е й к о в с к а я ........................ . . 1‘Ѵ Д а г л е н с к а я ........................................................1б ')( е п е .і ь с к а я ........................................................ 171,‘ И того

. . .

„ „ г „ _

8 9 1/., в е р .

Н е ) ; е л ь с і ; а я ........................................................ — Б о р о в с к а я ........................................................ 24 С е н ь к о в с к а я ................................................... 1 7 '.2 41

в ер .

20*/; 1 9 1/., 1 8 1/,"

. . . ая

23 19 1711,

И т о г о . . . Н 9 1, . в е р .

С е б е ж с к о -З а р ѣ ч с к ій . С е б е ж с к а я ........................................................— в ер . В е р х н е м о с т с к а я ....................... . . . 2 7 1/ 4 „ З ар ѣ ч ск ая ........................................................ 2в . . . о З 1/., в е р .

Б о р к о в и ч ск а я п р и ст. д. С и в о ш н н с к а я ............................ К л н с т и и к а я ................................

19‘/а 19

21

„ н ер .

І І р и д р у й с к а я ................................................... ...... Б а л ь б и н о в о с т . ж . д .................... • . . . 12:,п И того .

В ел и ж ск ая . . • .......................................... — Ю р о в о -Н и в с к а я ...............................................19 У св я тск аа . . . . . .........................................20 39

в ер .

П р и д р у й с к о -Б а л ь б и н о в с н ій .

В е л и ж с н о -У с в я т с к ій .

. .

вер 2 5 1'.,

И того" . . .

В е л и ж с к а я .........................................................— .2 1 В а с ь к о в щ и н с к а я ............................

И того .

. . .

Б о р к о в и ч с к о -Н л я с т и ц к ій .

„ „ „

В е л и ж с к о -С м о л е н с к ій .

И того . . .

ѣ ж и ц к ая . ю ц и н ск ая оп суй ск ая аси ти н ск ая ебел сск ая р уп ов ск ая св ѣ й ск ая охан ов и ч ск р и ссен ск ая

И ті го

Н е в е л ь с к о -В е л и к о л у ц к ій .

И того . . .

Р Л П З С К О К Д

в ер . „ „ в ер .

. . 12я/. в е р ,

Н р есл ав л ь —К р е сл а в к а . К р е с л а в с к а я .................................................... — К р е с л а в с к а я с т . ж . д .................................... .. З 1

„ „


К А РТ Ж

И ІМ Ѵ Ш

/іа л ъ г п н н о ч с &о і'

^

ІГ Ж В

/о . ч п п о , іь с А I*

С Ъ

ІР Ш Ш

Ш

У К А З А Н ІЕ М Ъ

В О Л О С Т Н Ы Х Ъ

П Р А В Л Е Н ІЙ

Ѵ кгш т ,

ч а ло кі ^о п ы іл л ь е ію г ^ и т к іе р с А

іо к и к с к о » ~ и //: \М о и п - С а к о -Ч -П ч Л и

.В В Л И К І Я Л У К И

^ е п п у (М

Л Л Ь гС Н -Н ѵ А хи ь

С К Г .К Ж І» ^ Ѵ с р н ем еА о е^

/С О /ІЫ

[и м и н е к і

^і\ З я б к н *

Е П К Л Ь іс а н і/

Ів о р ш щ ъ

/ 4.7/11\

,

О п .я н г к о е а /т п и -

Д Р У Я

іл ш і/ '0

М вЛ а о г

'н о л л

іс к х и с с *Тор

Д у к ш т ^і

у

ш /іы , +

*д а .

ІЯ

■о д о к і > /С У Р А І К Ъ ір э *с е ц '

^ т ‘и: ±

/К а р л іе л і /іо б ы н н ігЛ -о е

>І іь е іо я н -и Л Л ,.Г и Г о >»

+ ]\х>глх>ві //ы .н н .

іА -т г ч і

•/і п - %ьс/<‘

Д о т т о е ы ^. м в н ы л С М О Л Е Н С К Ъ

П р и л о ж е н іе к ъ „С п и с к у н а с е л е н н ы х ъ м ѣс т ъ Витвбской губерніи”.

В К У ІБ С Н А Я /У Б /Н П О Л М Г О Г Р А Ф ІЯ .


Б

е

р

е

з

о

в

■/ ' >■ »; Оч о а о

Н а з в & н іе н а с е л е н н аго м ѣ с та (м ѣ с т е ч к о , д е р с в н я . с е л о , и м ѣ н іс , ф о д ь в а р о к ъ , х у то р ъ , за с тѣ н о к ъ п п р .).

•л

^=-=Д 1 1 2 3 4 Г> <) X 9 10 11 12 13 1 14 15 іе 17 ІН 1!)

У С Б Н Д Б Ы М М К Б Б Б С А С Т П С

20 21 22 23 24 25 26 ■ 27 28 29 ;!0 31 32 33 31

К Х Л С В Г В К К Г Х Б П О С

35

Х

і

Г Г рн к а к о й К ом у п р и н ад л еж п тъ іг а х о д п т с я н зъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ в о д ѣ (р ѣ к ѣ , н іп к а к о м у с е л ь с к о р у ч ь ѣ , о зе ы у о б щ еств у . С о сл о рѣ, прудѣ, в іе п в ѣ о о и с п о в ѣ д а К О Л О Д Ц Ъ , 00- 1 н іс в л а д ѣ л ь ц а . л о т ѣ ). 1

е р е в н и:

р . П о л о з д ы и і, тож е колодц ѣ р . Б о л о зд ы н ь то ж е тож е п з. С т а в е ш кою дцѣ ; р . Б о ю зд ы н ь ! тож е ! тож е | то ж е кододцѣ \ тож е •; 41 то ж е то ж е . тож е і р . Б о д о зд ы н ь то ясе колодц ѣ р. В одовды нь| тож е | тож е | тож е кою дцѣ

н ;

ры оково ................... п р н о з . И в а н ъ то ж с м ы к и ............................ ІІ а в л о в с к о м у то ж е о б р о в о ....................... сел ьск о ы у то ж е о в и н к и ....................... и б щ еству а р к и н о . • . . . . р . Д а р к іш о колодцѣ о л о т о в о ....................... то ж е а т о р и х а ....................... у р о в а н к а - . . . • о з . 1:о р о н ііа о кододцѣ ед вѣ д ково . . . . о з . В е ]>ів т н о ри вон осово . . . . т о ік е е р х и т н о ....................... колодц ѣ о л а ш к и ....................... то ж ѳ ы к о в о ....................... у р о в ц е в о .................. о з . С у р о в ц е в о о з. Г о л о н о во лексѣ ен ки . . . . о з. И в а п ъ т е ф а н о в о ................... и м л я к и ....................... о з -к Ѣ Т ііу л я к п и н яги ....................... Т О ІІС С і ІІн а н о и с к о .м у ен ьково .................. о з -к ѣ С у р о в п ево іч м і.с к о м у о з л о в о ....................... о з . В о р о п н н о валово ....................... колодц ѣ о ч іц е с г в у а х н ы ....................... • 03. С о р о н іш о теп ан ьково . . . . колодц ѣ орони но . . . . • 03. В о р о ш ш о ори ви цы .................. то ж е о р о ж е й к и ................... о з . В о р о ік с й к и р. И м р н к и ] олесн и ково . . . . окорево ................... т о ;к с І е т р о в о ....................... колодпѣ ваты н и ....................... тож е ! о с у л а е в о ................... тож е лескуш и н о . . . . р. К м ен кѣ б у х о в о ....................... то ж е п р и ч т у ІІв а н о в с к и Г і е л о И в а н о в о . . . і>з. Б о р о и ш ю ц г ])і:в ч А . Ш н о л о . ч Ь щ ., уторъ В о р ак си н о . р . Р .м е н к ѣ старооп р. Д е р е в н и:

Д ы м о в о ....................... П а ш к о в о ........................ Х м ели щ и ................... И ван ц ево ................... Ж у р ы ........................... Б о н д а р ы ................... С тавец ъ . . . . . . Р яби н овка С ороки н о ................... АЛ 4.0 В о в н о в о ] ....................... 46 Д у б р о в к а ....................... 4.7 К о р а б л и . . . . • 48 Ю х н о в о ....................... 49 Ю х н о в е ц ъ . . • . . 50 К у з о в л е в о .................. 51 П и щ а л е в о ................... 52 Т и х а н о в к а .................. 53 Л а с к а т у х и н о . . . . 54 К о н д р а т о в о .................. 55 П о л е ш е в о ................... 56 В ы с т а в к а ....................... 57 Ч е р н о г а и ....................... . . . 58 С ы р о к в а ш и н о Г али щ д . . . . • . . 59 60 О в ч и н о ........................... 36 37 38 39 40 41 42 43

с

Д м м овскояу с е л іс к о м у о б щ сству

а

я

в

■ /

о

'/

К о л п ч . зе м л и въ десятп н ахъ " я о 5 •«а О ѵЗ о |-с ю г= о «■с о " О 53 П ----В г. е г о 232 181 І9Н 218 154 59 1Г , — — і 28 87 19 133 12 -53 127 — Ы Ш 120 — 11 74 30 — 33 16 — 29 84 -35 9Н 2!) 17 130 32 --

л V

о

с

т

ь

.

'/ В ъ каком д, р а з с т о я н іп

Ч п сло ж и тел ей .

і-Э О

Дч о я-с =

К ак о го и р п х о д а.

X

о

п о

*

ес о

61 74 01 51 16 38 35 11 30 13 зо 35 •17 17 11 10 14 12 31

5і; 58 53 51 14 27 28

•18 24 30 20 87 67 3* 29 26 12 27 38 29 28

то ж о то д се то ж е т о н іе то и се то ч сс т о и :г т о ;і:е т о ;і:г т о ;і:с т о ;к (! т о ;і:е т о ;і:с т о ;і:е то ж г

101 103 99 Ю 2 102 102 105 Ю 7 108 1011 101) .110 110 110 101

2

1’Г Г Ж г

Е?

21 19 11 13 11 7 11 3 !) 11 10 10 6 3 10 7 3 1)

Б л п ж а й ш а я щ .1 О ч т о в о -т ѳ л е г р а ^.і 5 Ь . н а я ко н то р а л и і яі ё .з 3: съ , ** X о т д ѣ л в н іе п р а з -і о а> » са *г с т о я н іе о т ъ это то 0 о СЗ у т р е ж д е к ія . « 0 н X н о ь- с и О о О •- О Н ѴО

20 47 31 25 12 10 8 31 17 9 31

И ван о вск аго п р ав. С п а с с к а г о іц >а в . то ж е то ж о ю ж е то ж с І Г в а н о в с к а г о іф а в . то ж е тож с тож е тож е Т О Ж і' т о л ;е тож с тож е К п р о таев ск аго п р ав. ІІв а н о в с к а г о п р а в . тож е тож е

109 14 Ч г 110 15 5 і 115 20 9 118 23 118 23 4 0 15 120 25 5 100 11 5 100 11 14 1 99 15 5 100 15 Ю 1 «'• 8 10 103 14 102 7 ІІ 10 101 11 107 12 11 107 12 10 106 11 10 100 11 12 105 10

г . Н г в е іь ) > > > > >

|

> > > > >

1 |

^ ^ > > >

і I

1

>

1 — —

— -

6 к)

11 8 10 2 1

(

20 14 42 12 25 15 28 21 7 1 >) I 211 22 27

— —

29

0

(ІІ 50 П Гі 61 201 55 101 70 «8 103 110 44 О Г, 51 91 53 123 00 55 88 48 02 47 72 123

10 10 12 0 21 20 1

53 23 39 27 87 80 42 21 28 9 35 38 25 32 4

80 100 117 70 177 201 117 Іи З ш 30 74 83 78 100 17

-

і

1 -5 5 23 9 35 3 — 14 15 42 1 27 0 — 38 6 — 17 7 26 — 7 — 3 — 12 5 6 — 2 9 14 — — 5 8 0 19 — 6 — 1 — Ю 40 5 -— 16 8 1 — 24 5 — 3 2 5 7 — 5 9 і 2 і _ 15 26 | -

1

29 17 1(і 11 71 15 21 23 48 40 40 21 29 15 20 8 39 32 34 39 20 11 29 31 54 !

31 С п асск аго п р ав. тож е 21 •п іж е 51 18 то ж г тож с 57 тож е 13 19 К л іо в н и к о в с к а г о п р . 19 тож е 32 то ж о тож е 39 тож е 31 тож е 23 то ж в 23 тож е 17 10 тож е тож е 9 31 то ж о тож е 80 тож е 80 41 тож е то ж е 11 9 тож е тож е 23 С п а с с к ж то п р ав . 28 51 тож е

0 8 1 7 7 7 10 12 13 11 14 15 15 15 0

13 13 м 13 12 12 13 '* 5 о 2 2

> >

> > > > > > > >

2 9

> > >

102

10

>

121 121 120 121 122 121 120 121 12(1 122 123 121 124 124 123 122 124 125 125 126 124 125 124 122 123

ІО 2<; 26 10 7 25 26 9 27 !л 10 26 10 25 11 26 25 ; і і 12 27 10 28 10 29 29 12 12 29 11 28 10 27 15 29 15 30 Іо 30 14 31 10 29 30 15 12 20 10 27 28 ! 11

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

1

_


87

91

В Ю П Б В П П П А С Ч С К Ш С С К Ч П Ф Ч Н Р Л Б М Ж С В И О Л Ч Д Г С

а с и л е в о ....................... н и н о ............................ р у д и ш и ....................... е р е з о в о 1-е . . . . е р е з о в о 2-е . . . . есо къ ........................ ер есѣ ч ен ки . . . . р у д о къ . . . • . . в и н и щ и ....................... е л е з н е в о ................... и ж е в ід и н а . . . . т у к о л о в о ................... л евц ы ....................... у т о к о ....................... п а с ъ ............................ окольн и ки . . . . р е е . е л о в о ................... е р е у х и н о ................... ути лы ........................ о л и с т с в о ................... ереп ово ................... о в и н к и ....................... и ги н о ....................... и н о в к и ....................... е р е с т о в о ................... а к у ш е в о ................... и г а р и н о ................... ад о во ....................... оркулево . . . . . зу б о в о . . . . - • вчи н и ково . . . . и з у н о в к а ................... а п л и н о ....................... ан ч ен ки . . . . рядово ....................... ело С п асъ . . . .

колодцѣ о з -к ѣ Ю и н ііо колодцѣ ол. Б ер еао во т о л :с то ж е р . Р .м е к к ѣ о :і. В е р е з о в о о з. Б о л о п д ы ш . тож е 'Г О Ж О о з. И в о н ъ о з. Б о д о зд ы н ь р . Б о л о зд ы н ь то ж с то ж е то ж с о з. К о зи н е ц ъ р . К о л о зд ы н ь го ж с то ж е колодцѣ тол сс то ж о о з. Б ѳростово тож о о з. Д о л го е то ж с к о л о д ц і. ■ п іж с то л сс 'Г О Ж Г . то ж с тож е р . К іи ч ік а р . Б о д о г .д ы ш .

И м . И ван ово . . . . Х уторъ А лексан д рово И м . Б орокъ . . . . :100 .101

К р асавка

,,

Б ер езо в о *

03. В п р о н н н о н П сан ъ Б о л о зд ы и ь

р.

о з. Х од л овц ѣ колодцѣ о з. Б г р г зо п о

. . .

Д ы м овском у с е л і.с к о м у о С іц е с т в ѵ

1

1 1

1

П о го стъ

2

И м . Я сен о вец ъ

. .

о з. Р у д а

3

Ф ольв. Б ѣ л ян к а

. .

ручьѣ

: о з. Г у д ь тя п

Г ультяи

■ 4

С е л е н іе Д е с я т и н ы

колодцѣ

. I

5

0 7 8 9

ю 11 12

13

и

15 1 16

П ри селокъ Л и н ец ъ

п ри

Д ер . П ан ово . . Б ѣ л о у со во М ом он ки н о Л о гу н о во . В ы ш ен ка . . Уі С у х а р е в о Д ощ ер ев о . п С и м ан ово . п Б ѣ л о е. . . 1 Г р и ш и н о . З ам о ш ен ье »

ручьѣ

ст. 1

. | о з. П а и о в ѣ то ж е . . !о з . С н ы а н о в ѣ тож о . . о з. В ы ш с н е ц ъ . ! о з . С -и м а п о в о то ж е . 1 то ж ѳ . . 1 о з. Б ѣ л о е тож о . . , . . : ов. Зам ош о! н ец ъ . . . . . . .

© г-С >9

Б с [і(;з о п с к о .ч у сед ьско м у о Г ііц е с т в у

п р н ч т у С п а с -с к о іі цоркви к а зн ѣ

Д В О рО Е І

1О +=

1 7 ■ й 3 э< 1 э й , і г— _ і

*-і

у

X

о 1 8о 110 ПС 1Я 0 01 1Г ) 81 01 112 75 ■ ІК 108 1П ;і з 58 1:і8 О Г) ЬО 55 77 108 00 71 .іі іі-1 і;<> 53 К ш 127 •17 03 151 ■ 10 78

35 41 25 <1 2 ііІ

— — ---

3 3 4 1 28

— — __ — —-

і 17 1 10 57

— — -

5 15 •11 10 10 25 18 ;’>о о 3 5 11 1 С 28 о

— — — — — — ---— —

К ако то

п рн хода.

оо іс а е і О о

■ "1 8 ! 6| —1 - I 3 ! 13 { ю ! О '

23 21 22 2(і 21 20 •10 40 5 . ?5 4-1 : 57 47 28 •1 1 1' 14 ■ 14 18 8 І 23 1 2 : 47 38 27 30 *! 5 ' 28 27 5 ! 27 25 13 8 ^ 14 10 3 12 25 8 , 27 58 00 13 1 31 11 . 38 31 0 і 27 21 п ; 20 14 ■і і 15 Ч ' 21 28 25 5 | 25 — | 17 17 20 2Г > 8 25 1 27 (і .11 12 10 5 20 35 12 З г> 32 13 30 10 5 13 13 13 35 83 2с 60 0;'] 17 5 3 1 Ц і

С п асгк аго и р ав . тож о то ж с 11н а н о ііо к а г о п р а в . ТО Я С С то ж о т о :і;е т о :к і; С п а іи -к а г і) п р а в . т о ;і;с то ж е то ж е то ж е т п ;і:г то ж е т о л :е то ж е т о ;і;г т о :і;г т о н ;с т о ;к с ТО Ж С г іі;і;с •г о ;і;г т о :і;с т о ;і:г ‘ ТО Ж с Т О Ж і* І іо м ш а н с к а г о н [іа в . то ж о тож с т о :к с то ж е т о ;к г т о :к е С м а с с к а г о Г [)П Іі.

і

1(і*2 4Г )5 2151

Б л іг ж а й п т а я п о ч т о в о -т ѳ л с г р а ф Р . и ая ко н то р а илп “ о т д ѣ л с іг іо н ]>а з п сз с т о я н іе о т т . я т о г о у ч р о ж д е и ія . СІ '7 1 о 2 5 в

122 27 122 °7 П І) 24 110 15 110 15 111 10 П 4 19 112 ! 17 П 4 ! 10 114 10 110 21 110 : 21 117 ' 21' 110 ] 21 118 I 23 121 20 122 1 27 123 28 121 20 110 ; 21 110 ■ 21 117 22 121 : 25 110 ! 21 110 ! 21 115! 2(і 117 1 •)■ ) 117 | 2*' 120 | 25 120 1 25 І Г .і! 21 1 1 8 | 23 110 1 21 ■ 110- 21 ■ 110 1 21 118 23 1И 1 |

1(1 11 1(1

г. Н с в с л ь

ч*

1ч 1 1 1 3 3 1 ;> (1 7 і

,ч 10 11 7 0 ■> 5 1 7 і

8 М 10 11 8 8 7 7 7 ’

і;

і І іе іік с в и ч ъ . д в о [і., н рав. 11. ІП а д г п к у , м ѣ щ , п рав. то ж е в о л о с т н . п р а н л с н ін і

20

12

37

•1

В

В с о г о іп . Г і о іі с з о в с и о Гг и о л о с т и : ііе м л и

Г

5 \о о ч: с/

о

К Л К іП П . п а л с т о и іп п . о

ИСЛО

(м ѣ с т с ч к о , д е р с в н я , с с ло н л ѣ н іс , ф о л ь в а р п к ъ , х у то р ъ , за с тѣ н о к ъ и іі р .).

1 Ч и сло !ж п те л о й .

К о л п ч . зе м л п в -і. д е с я т іш а х ъ

П ри какой К о м у п р ш г а д л с л іи т ъ н аход п тсл н зъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ в о д ѣ (р ѣ к ѣ , плн како м у сел ьско р у ч ь ѣ , о зе м у о б щ сству . С ослорѣ , нрудѣ, в іо п в ѣ р о и с п о в ѣ д а колодц ѣ , бон іе п л а д ѣ л і.ц а . л о т ѣ ).

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с т а

у

л

ь

т

я

е

сельском у. о іііц е с т в у

2

1

•>

1'2

1 Г .І ' 21

8

2,>

110: 21 110 : 15 1 1 1

7

п р а в . 134 | 30

12(1 г2 1 і ;

3

і

1

І:>. 101 д с г . 2Л Н 7 с а :к . т .н т г л о іі 5 .0 0 л .

в

| п р и ч ту Г у л ьтяеи ск о й ц с р к в іг Г . Ф . Ш а л ы г іш у . к р ., іп іа в . А , К . Ж уковском у. д в о р ., п р а в . С ., Е . и А . К о с т ы г о вы м ъ, м ѣ щ . п К . Р у с а к о в у , к р ., с т а р о о б . к р . д е р . М о м о н к и ііо н Л о г у н о б о п А . В е зн о щ е н к о в о н , г р .,п р .

Б ѣ льском у

...

с

к

а

я

в

12

41 08

Г>

0

115 135 123 182 30

111 110 71 240 171 105

л

0 : 10

01 90

о

ь

.

Г у л ьтя ев ск аго

и . о . Л іш е ц ъ

3

132 .| 37

О

5

0

о

>

Ч * 4

тож г № М І 832

131 |З О і'.

18

135 і 40

5

>

ІѴ а >

0 1 16

24

Т О Ж і:

135 і -10 I

'8

>

--- >

— 2

12 ■ 50 н ! 48 6 20 15 48 7 17 8 48 6 : 25 ' і 20 18: 60 9 і 40 5 ; 14

12 47 32 51

то ж то ж то ж то ж тож т ііж го ж тож то ж тож то ж

8 > 2 > 1 і

0

> > > > >

'*

3

1'

3

5

30

•—

30

п

13

т

т о :к е

1

0 15 131 д 40

с

8

18

25 20 38 152 33

о

— 13 28 2

І

13 49

30 20 02 32 18

е е е о е е е е о е о

.д , 1«Ѵ І 30 Р /з 135 40 IV* 130 41 3 1/г 137 4 Г з 4 1/*

•1 >

139

41

138 138 137 137 136 138

43

4

>

43

■1

>

5 42 3 42 41 ; 2 43 З 1./*

> >

>

1 1/» *

2 > 3 > 3 > 3 >

2 > 2 11г > 3 >


Н а з в а н іе н аго

н асел ен м ѣ с та

(м ѣ с т е ч к о , д о р е в н я , с е л о , н м ѣ іііе , ф о л ь в а р о к ъ , х у то р ъ , за с тѣ н о к ъ п п р .).

П рц какой ы ах о д и тся б о д Ѣ , (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зо рѣ. прудѣ, колодц ѣ, бол о т ѣ ).

Іп р и о з . З а м о -) ш ен сц ъ ; ручъѣ 1 ѵ Б у к а р е в о 1-е . , 18 1 Б ѵ к а р е в о 2-е . |р у ч . Р ѣ з а п е ц ъ ' 19 і колодцѣ Б у к а р е в о 3-е . ■ 20 ! то ж е | 21 1 п Щ е л к у н ы . . . то л се і Л ай ки н о . . . 22 р у ч і.ѣ пщ С ад ки . . . . 23 кододц ѣ Б о гд ан ц ево . . 24 З а х в о ш н о . . . о з . З а х в о п іп о І 25 ! колодц ѣ ! М ан уй лово . . 26; т о ;к е Ш и лово . . . . 27 | о з. З а л п н ь ѣ Зали н ье . . . . 28 29 п Г Іо д д у б н о . . . о з. М а с л о в о т о л ;е М а с л о в о . . . 30 к о .т о д ц ѣ ” К о зел ь н и и а 31 • Б е з т о л к о з и ц а . о з. М а с л о в о 32 . . б о л . Н с ф е д і.33 я Н еф едьево евяш ш . колодцѣ . 34 я М ал. Г и р и н о тож е Б о л . Г и р и н о . 35 Н и к у л и н о . . . о з . У с в І.ч а 36 колодцѣ 37 » С уки н о . . . . о з . І 'у д а Б атури н о . . . 38 т о :к е К он ц ы . . . . 39 то ж е М аш ово . . . . 40 то ш с И с а е в о . . . . 41 колодцѣ А рѣ ховки . . . •12 о з. У с в ѣ ч а 43 В ы с е л . П о д у с в ѣ ч и ц а о з. Г у л ь т я и 44 Д « р . Г у л ь т я и . . . . М и хѣ ево . . . о з. О р ѣ х о в н о 45 о з. О л ьх о в ец ъ О л ь х о в е ц ъ . . 46 ■ 17 » З ар ѣ ч ье . . . . рѣч. Рудница то ж е О рѣ ховно . . . 48 колодцѣ М аш ки . . . . 49 то ж е П одлю довье . . 50 я М у д ар и . . . . р ѣ ч Р уд н н ц а. 51 р ѣ ч .П а ію в с ц ъ П о д х в о т и л о в о . 52 о з. Р у д а В аськово . . . 53 колодцѣ Д ем и дово ■ . . 54 р . У щ а іік і, 55 * С м ородовка . . „ П а ш и и * , . . о п с р !; б е з ы м . 50 ІТ р и н е й Г у л ь т я е в с к о е во л . п рав. 57 Д е р . Ж г у н ы . . . . о з . О л і.х о в с ц ъ К олесн и ково . б о л . К о іе с н и 58 п коп скп хъ колодц ѣ . 59 у) Б а н д у к и р у ч .л іа б н и ц а К о зо д о и . . . . 60 о з . Д о л о ец о Д о л о с ц о . . . 61 . . . о з. С в я т е ц ъ 62 м С вп теи ъ 63 я Б ѣ л о г у р о в о . . о з. Д о л о с ц о колодцѣ Б о р к и ................... 64 п то ж о З агл у ш н и ц а . . ! 65 | то ж с Р ам уси . . . . 66 я тож с О л ь х о в к и . . . 67 я тож о Заи чи ха . . . . 68 69 9 Д р о з д и н о . . - р у ч ь ѣ б е з ь ім . колодц ѣ Х и ж а 1-я . . . 70 п тож е 71 я Х и ж а 2 -я . • . то ж е 72 » Забори ц а . . . т о л іе С и л к и н о . • 73 тож е п Д ом он осы , . . 74 т о л ;е П одбѣ лии а . . '7 5 7» тож е Н ем ы тьки . . . 76 о з . Ж адро К у зн еи о в о . . ' 77 п о з. О с т р о в н о Н аум ово , . 78 * тож е П агад о во . . . 79 З а р у ч е в о . . . о з. З а р у ч е в о '8 0 о з. Р у д а 81 В ы с е л о к ъ У с т ь -Р а . р. У щ ан кѣ 82 М е л ь н и ц а Т а л а н к и н о 17

120

Д ер . Е р зо в к а . . . .

32

Б ѣ льском у сел ьск о ы у о б іц е с т в у

Г ультясвском у сел ьск о м у о б щ еств у

В с е г о в ъ Г у л ь т я е в с к о н в о л о с т и : 8в м д и

40

1 1 13 30 ! 18 18 | 12 _ | 2 _ : 18 30 122 ; 21 88 1 4 18 66 13 82 2 1 95 2 ! 7 58 18 і 28 98 8 1 2 38 100 17 25 132 52 111 36 46 190 168 12

5 4 3 2 11 19 3 3 9 12 3 10 14 9 10 11

21 8 8 10 24 -15 19 18 27 37 14 27 37 28 45 42

102 і 17 120 11 162- 195 135 | 14 292 72 238 1205 172 10 92 2 54 13 14 10 15Г > 28 117 25 68 38 110 88 126 ГіГ) 82 61 •Ю 111 120 47 102 6 21Г > 105 9К 50 •11 13 190 60

9 7 11 11 18 8 11 1 4 1 15 9 6 11 9 5 4 11 <; 14 7 1 17

22 22 34 34 80 38 34 24 12 2 39 35 21 31 36 9 9 31 17 •17 1(1 1 47

97 7-1 50 39 108

8 7 15 10 28 37 44 24 2 3 _ 3 2 7 3 30 3 __ 115 ЗС 10 6

133 30

18 Г2

36

61 172 7(3 162 0-1 101 98 141 201 •12 127 50 76 67 60 191 70 147 135 118 126 12 98 2

37 32 Я 77 і 12 1 ^17 1 43 60 70 1 32 7 ! 27 1 6 1 23

22 1

1

38 _ 11 28 16 25 _ 105 3 38 __ 5 9 I 75 60 5 23 1 20 25 103 2 40 90 28 2 3 70 3 .... —

Б л п ж а п ш а я п оч т о в о -т е л е г р а ф н ая к он торап ли § І о т д ѣ л е и іо и р а з О о СЗ РЗ 1 = ; с т о я н іе о т ъ о т о г о ь-* *< « у ч р е ж д е н ія . Й * Н о 2 О п

К ак о го п рп ход а.

9

13

В ъ каком ъ р а з с т о я н іп .

Ч п сло ж и телсй .

К о л п ч . 30М Л 11 К о ѵ у п р п и а д л е л ;п т ъ в ъ д е с я т п н а х ъ п зъ зсм л ев л ад ѣ л ь ц е в ъ п лн каком у сельско м у о б щ еству . С о сл о в іе п в ѣ р о п с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

г0

70

Г у л ь т я е в с к а г о п р а в . 139

18 9 11 11 28 47 15 18 34 36 17 35 35 39 47 •19 19 25 39 40 07 : 32 1 36 ' 20 і 15 3 ; 45 ! 37 ; 23 ! 38 31) 15 , 10 ! 31 : 17 , 53 | 20 і 5 ! 40

32 і 1 ■ 13 |

7 22 14 78 0 ! 17 9 1 32 4 ! 12 9 37 4. 11 11 45 15 •10 5 19 9 30 4 11 9 5 8 25 3 13 15 70 2 10 9 26 11 40 12 30 15 48 9 1 10 27 1 3

15 і 70 1 15 32 1 12 ; 11 і 12 48 52 17 32 1 10 10 20 11 61 13 і 31 38 і 32 ! -13 9 25 1

13.097'/«. д е с ., ж п т е л ѳ й 4.620.

тож е тож е тож с то ж е то ж с то ж е т о :к е т о л ;е . то л се т о ;к е т о л ;е т о л ;е то л сс то ж е т о л іе т о л ;с

і 14 |

4

140 45 6 139 44 | 6 140 45 і 5 143 48 | 7 142 47 1 7 138 • і з ; 5 149 45 : 8 133 38 ; 3 139 44 | 5 139 -Н 1/*! 5 136 41 і 4 137 •12 ; 5 138 43 1 5 10 142 141 ч46_ |1і 9 140 ; ■ 15 ! 8

тож с то ж е то ж е то ж е то ж е тож е тож с т о ;к е то ж е то ж е то ж о то ж е то ж е то ж ѳ то ж с тож с т о л ;е т о ж і* т о ;к п т о ;к е то ж е т о ;і;е т о ;і;е

111 •16 і 9 9 140 45 143 48 ' Ю 135 •10 ; 6 130 41 і 6 137 42 ; 7 5 13-11 ^ і 133 38 ! 4 134 1 39 3\'4 і) 143 | •18 134 і 39 ; Ч г 133 38 | 2 134 39 1 о 5 133 38 131 36 | 4 129 34 | 5 131 36 I-‘7* 130 35 ч З 1 ч 133 |38‘/* 2 133 38 4'/« 130 ! 35 1 0 137 •12 1 9 135 40

Т 0Ж 6 то ж о

135 ; 40 : 2 137 і 42 1 3

тож е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж с т о ;к е т о н ;е то ж с тож е то ж о то ж е то ж е тож е то ж в то ж е тож е то ж о тож о то н се тож с т о л ;е тож с то ж е

138 135 і 135 110 139 1 10 142 141 141 141 140 141 142 142 142 143 137 144 125 141 142 132 133 128

43 •10 44 45 41 45 ■ 17 ■ 17 46 46 45 •17 •17 47 47 48 42 49 30 49 47 37 38 33

! 4 ' 6 ! 4 ' 6 I 5 ! 6 і 9 6 0 7 5 7 7 7 7 8 і 1;* 8 10 9 10 3 5 10

о. Л и н ец ъ 3

а > 4 >

5 > 5 >

2 > 4 >

1Vі 3 1/і 3 1 1і/«. 3

) > > > > >

7 >

0 > (і > 7 і

•1 5 6 •1 4 3 6 3 5

4 7 7

З і/ і

6 6 і/ і

10 3

6

8і/г 6і/г 7

8 8 12 9 9

10 9

10 10 11 9

12 4 12 10 9

8 4

8 11


Д

I Н а з в а н іе н а с е л е н ; н аго м ѣ с та I (м ѣ с т е ч к о , д с р с в н я , с с л о , л м ѣ л іс , ф ольваIр о к ъ , х у то р ъ , застѣ I н о к ъ и п р .).

о

л

ы

с

с

к

а

я

в

о

л

К о л и ч . зе м л д въ д есяти н ахъ

ІІр п к а к о к К о м у и р ш іа д л е ж п т ъ п ах о д п тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , п з ъ з е м л с в л а д ѣ л ь ц с в ъ р у ч ь ѣ , о зс - и л ч к а к о м у с е л ь с к о р ѣ . п р у д ѣ , м у о б щ сств у . С о сл о к о л о д ц ѣ , б о - в іс н Б ѣ р о ііс п о в ѣ д а н іо ш а д ѣ л ь д а . ю т ѣ ).

о

с

т

ь

.

^и с л о ж н т с іс й .

І іъ

К ак о го н р и х о д а.

О

Ф ен ево

н ей Д о л ы с н о е в о л . п р а в л е н іе браж еево о з . Б ѣ л о ш .к о е кули н о . колодцѣ онки но . о з. Д о л ы ссы уравы . то ж е • ен к ов о . р . Н й в зо р о ч н о ов ал ев о . о з Д о л ы ссы р .Н е в з о р о ч в о он ом ар ев о я би н ец ъ то ж е щ аково . ]). Ч е р н а я . В олк ово р . Н е в зо р о ч н о . В олково т о л ;е Ь сн и л и ха то ж е винищ е . о з. О в и н п щ е м ел ев к а р . Н е в зо р о ч ы о ы к ово то ж о и к ониха то ж е арти н оБ о о з .М а р т и п о в о

об щ оству

А А М Ж З К П Р У М Б Т А Х Т Н М

Г олубовоТ ем л яко вско м у

сед ьско и у о б щ еству

й

о

123 28 120 !3 1

">7С

17:1 787

1

то ж с

113 |! 8

10

Н е в е л ь с к а г о р .-к а т

7

Д п л ы сск аго и р ав .

]

1 [ ! 20

Т р ех ал ев ск аго п р ав

о

17 1 18 і 5 ; 5

4 ! 11 і

•130 |з ю 10і)

;З У 8

1

108 ; 20 ! 158

185

ю

12 і

|

|

'

08

I 0 1

! 21

3

113 1 4 !і 23

1

1 31

•14 | -

42

И

1

1 33

1 |

; 25

7

1

-

3 ■ 3 1 10 I 8

! 124

3 1

3

_

1

10

3

і

10 1 '■ п 1 10

і;

4

1 | 35

3

!

Ч

3 1

!* 8 І!> 9 5 4 ') 7 15 1 10 14 7 0 2 8 10 14 7 10 7 3 10 10 1) 10 Г8

15 | « 30 ! 38 (І5 ; 50 25 33 17 20 13 15 52 47 32 31 5!) 50 23 11 50 40 50 55 35 25 25 23 !) н 25 30 37 •10 45 52 27 32 37 23 27 20 8 4 «0 70 37 23 32 30 35 30 39 31

19 9 0 9 0 10 15 0 7 7 7

74 35 25 45 22 40 65 20 30 26 36 13 34 12 30 48 29

П есч ан ск аго п р ав.

^

2 О

й -----

іі/<

Б лиж айш ая поч п щ о тел егр аф н а я к о н т о р а іг л п о т д ѣ л е н іс и р а з с т о і ш іс о т ъ а т о г о у ч р с ж д е н ія .

..... ^.. _ Д оды ссы

1 1

8 13

7

>

I

118 |23

0

>

120 ;з і

. 5

>

15

130 '35

; <;

>

15

>

120 І2Г .

|іі)

125 30

7

>

15

118 23

і 7

>

12

118 23

і 7 1 ; 8

>

15

127 32

>

13

0

>

11

>

Н .;1

>

І2

> > >

3 1і г '■ 1 *;* 2 1і/г 1 4 1 5 С 7 8 8 7 0 8 10 7 • 10 7 8 10 6 8 8 8

Т О Я ѵ І!

125 З о

тож с

125 30

Д о л ы сск аго п р ав . т о я :с

116 21 120 25

К у б ец к аго п р ав . т о л ;с то ж е Д о л ы сск аго н р ав .

114 114 110 110 117 110 117 115 115 116 118 117 118 117 110 115 118 120 118 115 115 111 113 112 113 121 123

19 7 19і/е О і/г 21 8 21 7 22 0 2 1 1Ч 22 ' 7 20 0 20 21 1 23 2 22 4 5 23 22 (5 21 Г и /‘і 20 0 23 0 25 23 о 20 8 20 7 ІУ 8 18 10 17 9 18 11 29 И /"28 —

123 120 119 121 121 119 121 122 120 121 120 122 120 122 21 123 125

28 25 24 26 20 24 26 27 25 26 25 27 25 27 26 28 30

8 0

і

СН 41 87 ІН ) 51 51) 32 45 08 80 59 77 41 31 1Н > 55 5!) 81 37

і 17 ■ 75 1П1 1 33 : 27 25 78 10 17 35 27 39 33 36 11» Г ііі ■1(1 100 84 100 128 13 100 22 5486 45

П ри

с

у

Д о л ы сск аго п р ав .

81 !

к.

*

3 I 8 о 1 я

1

с ѳ іь с к о м у

й

-

4' 1і

05 •10 102 13 0(1 19 80

Д од ы сском у

і

1 ‘ — 173 ;857

е р е в н и: о з. Д о л ы с с ы то ясо рѣчкѣ о з. Д о л ы о сы то н се т о ;к е р. Д олы сн ц ѣ р у ч і,ѣ о зе р ѣ т о л ;е колодцѣ ручьѣ колпдцѣ т о л ;е т о н ;о т о ;к е т о :к е о з. У зо р о ч н о о з. О м о л ьп о колодцѣ т о л :в т о ;к е о з. Н ад ач а р. П сп ола р. Ч ерн ая р . Н ев зо р о ч п о о з. Г л у б о ч н о

1

33 100

п р ав. Д

к о о .5 г-С и » еі О Сг >•• »-с « ц

н

О

Ж уково . К олссово . Заво р у и . С азо н и х а М аи ха . . М у р зи х а , П у гач и х а ІС у р и л и х а Ж и дки К он овали ха Л агу н о во . И льен ки . Л еон ц ево Н аум и ха . А ггѣ ен к и Л и іл ы . . Б д ѣ ли . . ЗасЬ ли хи н о С м о л ьн о . . С м ородн и ки А п он асен ки А бращ и ха . В ад ача . . . Захарки н о . П ередѣ льн и ки К остелево

, ' ” ”о 03

5

~

. о з. Г л у б о ч н о 1 ! П о го стъ Д о л ы ссы п р и ч ту . . о з . П с р е л ѣ с ь і А л . Е . /К у к о в с к о м у , 2 Ф ол. П ер ел ѣ сье поы , ц р ав. . . . о з. Д о л ы ссы 3 И м . Д олы ссы ГГ- К . Т р у б ч и н с к о м у , п о м ., п р а в . С е л е н іе -П о д м о л о д ь е то л се Ч А . ц А . С а в п н ш п ,, м ѣ іц ., с т а р о о б . И м . Б а і о в о . . . . п р у д ѣ 5 A, И . С о к о л о в с к о м у , п о м .. к а т . . . . р ѣ ч . Г Іу о .т о (1 Ф о л . К и с л я к и Д - А . Е лн сѣ еп у, ш еп кѣ к р ., п р а в . 7 И м . И л ьгак о в о . . . р ѣ ч . Н ары И . Г. Р ш гсн к у , чсн кѣ к р ., п р а в . « С е л е н іе С а м р и н и х а . р . У щ а н к ѣ '!'• И . Р у с а к о в у , ы ѣ щ , стар о о б р . „ Л ю ти ха • . р. П у сто ш еп I Е . Г аврп лову, кр. К»/1.ь старооб . 10 „ П устош ка . р . У щ а н к ѣ | B. С м о р ы г о , м ѣ щ ., стар о о б р . о а. У щ о іЕ . Р о м ан ову, ы ѣ щ . 11 і И м . Д м и т р о в о п рав. С е л е н іе Д е н е ж н ы й о з . П е р е л ѣ с ы П . П . и 0. Д ю б и Б о р ъ І -я ч . н а м ъ , к ])., п р а в . р . У щ ам кѣ С е л е н іе Д е н е ж н ы й Н . Ш а л ы г ш іу , Б о р ъ 2 -я ч . к р ., П ]>а в . С т а н ц ія Д о л ы с с ы . р . Д олы сн ц ѣ К ы с е л о к ъ У з о р о ч н о о з. У зо р о ч н о И . Л п т о и о іл ,, і,-]).,

каком ъ

р а з с т о я н ііі.

70 60 54 33 42 23 38 33 3(5 23 108 108 73 45 32 17 <16 20 48 15 40 48 22 10 74 22 23 12 86 12 73 33 77 49

1 —

— — _ — — — _ — _ — — ■“

_ — _ — _ — —

— — _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ — —

4

9 4

9 11 10

70 35 20 35 26 30 55 25 26 33 33 14 27 22 28 40 24

Д о л ы сск аго п р ав . т .*л ;о т о ;к е т о :и е т о ;і;е т п ;и е т о ;і;о т о ;і;е т о л ;с т о л ;с тож е то гк с т о л ;е т о ;к е то л се то л сс К у б ец к аго п р ав . то ж с Д о л ы сск аго п р ав . то ж с то ж е

то ж е то ж е то ж е то ж о то ж с то ж е то ж е тож е то ж с то ж о то ж с то л се тож е то ж о тож е тож е тож е

і /г 3 4 2 2

4 1 1 3 3 З 1/* 4 5 5 4і І г '6 3

> > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > » > » > > > >

8 6 5 б 6 4

8 і 'л 9 9 9 : 1* 10 7 10 11 9 10 !)


Н а з в а н іе н аго

П ри какой К о м у и р іш а д л е з к п т ь н аход и тся и зъ зс м л е в л а д ѣ л ь д с в ъ Б О Д Ѣ (р Ѣ к Ѣ . и л іі к а к о м у с с л ь с к о р у ч ь ѣ , о зс - м у о б щ е с т в у . С о с д о р ѣ , Іір у д ѣ , в іѳ II в ѣ р о и с н о в ѣ д а к о л о д д ѣ , С о- I н іе в л а д ѣ іь ц а . д о т ѣ ).

н ас е л ен м ѣ с та

(м ѣ с -т с ч к п , д с р с в н я , с е л о , и м ѣ н іе , ф одьвар о к ъ , х у то р ъ , застѣ н о к ъ п іф .). . I

Г оруш ка . С у ко л ж ен о О сави къ . П ереволока С и го во . . Т ерлово . У льяш ѵ і . Б р аж к и .

08

В а с и л ь к и ...................* колодцѣ т п ;к с К остю ково . . . о з . М . М о ш е -! У сти н ово . . •

. . і то л сс . . і и з. Д о л ы с сы . . ; .

о з. Ѵ щ о

. !

ТО Ж С

. . ■ то ж е . . I колодц ѣ . . 'б о л . К у и е л и |

0!) 7(1 71 72 73 7-1

:5у и .н е и ъ . Б о р к и . . . . Р ы ж и ш е . . 1>о р с у к и . . Г ѵ д ец ъ . Б. З ай ц ево . И н д ы ки . . М . З а й ііе в о . Р ѣ ш етн и ково М ом он ки н о О стр о въ • , В ен яш и . . М ан дри ки . О учки н о . . Д ерш и н о . .

ІЦ С

нице колодцѣ тол се

.

то л со тож с о з. У щ о колодцѣ тож е то ж с о :і. ііц о то ж о тож с колодцѣ т о з г .е т о -.к е •к .ж е

. . . . . . . . . . . Б сего

Д ер . Д убровки . „ К арлово „ Х м ели н еи ъ „ Щ уч и н еи ъ „ Х ваты н я г В о л о то вки и Х обнищ е „ .І о м ъ . . г П и кулево С е л о К ѣ л о х із о с т о в о . Д ер . Б ѣ л о х в о с т о в о * П ри н ей Д о м и н и к о в с н о е волост. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 36 37

п

С ел Д ер п

1

»

.

і | ! I і ! | I і . ;

ссл ьско м у

о

м

. . . .

общ еств у

колодц ѣ о з . І іа р л о в о | іб о л . С п о р п ііц ѣ | !рѣч. В оруж ѣ. ! тож е і б о л . Л о з о т ік и ] колодцѣ | ! то л се ■ рѣч. Б о р у ж ѣ : I то н со ! руч. Гѵ бцѣ 1

и

н

и

к

— —

Т О Ж Г

30 29і|» 27 13 5 33 3 2 1/2 127 32

то ж с,

12 0

-— —

т о :і;е тож е то н сс

128 33 129 3-1 120 |32

тож с

120 І З І 120 31 і;1 12Я 33 127 ;32 133 І38 130 35 12!) 131 12!) |31 131 ІЗ О 132 37 131 30 125 |3(і 121 Г 2',) 123 28 125 >30

Д о л ы сск аго и р аи . то ж о тож е П есч ан ск аго и р ав. тож е тож с

— — —

1

') | 30 ; :|7 08 ! 55 7 113 ■ 10, 08 ! 07 11 I :ѵ > I :>0 Зи 108 4 : 12 1 12 — 7 28 89 ■ 13 1 I -11 30 і 80 0 | 30 !І1 10 1 .. _ 0І 2 I 01 55 0 I -о ! 15 ' 15 11 1 •10 8 -10 | 35 27 1 - 51 15 3 20 •1 1 22 II ■ -ш ! 37 09 1 17 ! — 7 ' 30 ; 35 Т р е х а л 81 1 П 1 — 13 ,).! 125 'і 51 40 1Щ 1 30 | '' 1

о

о з. У ж с и с ц ъ , :р ѣ ч . Ч е р н е ц ѣ ; то ж е , ; т о ;і:е ! | ; 08 . Ч е р н о с | колодц ѣ . . тож е ! . . тож е 1 . . тож е ! . . тож е I . . тож е ! . . . . рѣ ч. К арм оден кѣ Г л и н ч и н о . . . прудѣ Б ы гар ь к олодцѣ Зар у ч евье . . . ІС а р м о л е н е ц ъ . о з. О р д о в ѣ р. В оруж ѣ В оруж и н о . . . кою дцѣ Ш оп и н о . . . . тож е Г ри бло . . . . Т ерп и ли н о . . р у ч . Р у б ец т. к о .т о д ц ѣ З ад о р о ж ье . . кол. П роваръ о Л утн о . . . . . И ваш н евка . . прудѣ Л уж а О с и н о в к а „ . . о з . .Т п п е н е ц ъ В еретей ки . . о з. С о м н н о тож е О сети щ е . . . Л ап ези н о . . . ! колодц ѣ

Д ер. Д уби щ е Ч ертоусы . п . . и К осц ы А вдѣ ево . я О льховец ъ Н ехуж и . . З ам о ш ье . и П о го р ѣ л о е М о с к а л е в о » п О рдово . . П о зн я к о в о п Д р о зд о в к а »

К а іо и е к о м у

іл , Д о л ы с .г .к о Г і в о л о с т и : р .е м л и

Д

0 і I ;

1 11 1 і 37 1 75 1 11ті ! 3! | 12

19 5-1 1 21 030 : 10 1

і

л си тсл ей .

Д ом ш ш ковском у

Б л и ж ай тая по ч т о в о -т е л с г р а ф н а я к он тор а илп о т д ѣ л е н іе и р а з с т о л н іе о т ъ я т о г о

у п р е ж д е и ін .

!М 07 15!» 117 !1!і VI 50 01

Г олуиовоТ ем л яковском ѵ с е л . о б -в у

іи . Б ѣ л о о

ЯО 01 62 63 01 05 00 07

В ъ каком ъ р а з с т о я н іп .

Ч н сло

К о л и ч . зе и л и въ дееятн н ахъ

2.523 Г 2..Ѵ 2.°> д ег с .

в

с

к

а

188 : 80 ■ 107 51 131 120 110 50 08 •19 82 13

в

_-

--

-У -

-

сельском у і/г

-

о

п

| 58 ! З і> 1 00 і 23 і 04 8 32 7 | 28 і : 20 5 22 . — 5 ! 23

ГЗ 8 12 5 10

і ;

1

131 5 10 6 0 12 3 9 7 15 15 8

4о 43 •12 зо

о

I | ! | I . і

то л сс т о :к е Т ііЛ С С

тон се тож е т о ;к о і'о ;ц е тож с тож е то ж о ев си аго п р ав тож е тож е

2і / 1 10 0 6

31

).З Ю .

1170! <1 ) с а :і:.. .к и т е л і

я

ТО Ж С

3

с

50 38 09 24 (!!) 33 22 10 24

■ ! 1 .)•, і 4

т

ь

.

3 ѵ Ь л о х в о с т о в е к а г о п р . 85 ; ^5 30 I 4 5ѣ л . іі Л у т п л н с к . п р . 80 81 ■ „ і \ 2 то ж е 31 ! 4 80 тож с 3 Ѵ2 >ѣ л о м з о с т о в о к :іг о г ір . 85 13 1 2 8! то ж е 5 з і ! Л7 то ж е •15 і 3 85 то ж е 82 : 35 ! і 'і то ж о 82 1 35 ] 1/4 то л со 82 ; 35 ^ то ж е тож е

___

-

1

80 84 80. 87 91 80 77 82 80 70 70 78

' 30 37 38 ■ 39 I 42 ■ 38

|

о б щ еству

. . .

П летп евском у сел ьско м у о б щ еству

21В 77 82 78 51 135 41 127 72 172 17 1 09 111 83 58 73 58 06 115 83 131

30 ____ ___ ___

_

___

___ ____ ____

___ ____ ___ ____ ____ ___ ___ — —

100

С ом н н ском у свл ьско м у общ еству

90 71 142 110

____

____

ІЯ 03 15 59 27 49 52 20

20 35 4 22 5 26 4 12 4 12 13 62 5 21 11 36 13 65 7 30 5 23 9 42 9 13 6 4

то ж е ! 57 то ж е і 37 то л се 1 33 , 33 то ж е то л сс і 40 05 т о зіс с 10 К ѣ л о х в . п Л у т н л п . н р . 01 тож е тож е 28 50 тож е ■ го ж е 53 т о ііс е 42 20 31 17 22 13 13 •10 32 43 50 29 27 47 38

К ѣ л о х в о сто в ск аго и р . Л у тн яп ск аго п р ав. Б ѣ д о х в о сто в ск аго п р Іу т н я и . и Б ѣ л о х в . и р то ж е то л се то ж в тож с тож с Б ѣ л о х во сто вск аго п р тож е тож е тож е то ж о

і

і і ; :

ЗІ 3! 30 30 27

32 і і 7 1 31 78 ; 2-7 29 84 78 ! 33 32 78 32 79 74 31 33 72 32 73 41 92 40 00 89 38 39 89

і 0 ! 2і,'ч 3 1!ч 1 5 , 9 ] •! 5 і, 4 1 5 1 0 1 0 11 5 5 11 6 ■1 4 4 9 10 9 10 8 7 7


Н а з в а и іе н а с е л е н - I ІІр н к а к о й I н ах о д и тся н аго м ѣ с т а , в о д ѣ (р ѣ к ѣ , (м ѣ с т е ч к о . д р р е п н я , с с - ! р у ч ь ѣ , о з е ло, н м ѣ н іс , ф о л ь в а - I р ѣ , и р у д ѣ . р ',.к ъ , х у т о р і.. з а с т ѣ - | к о л о д ц ѣ , 0 0 ІІО К Ъ Н II]).). ! л о т ѣ ).

38 | 38 40 •11 •12 43 -14 45 46 •17 48 49 50 51 52 53 54 55 5*1 57 58

50 00 6*1 02

1 і

I Т а н е н ь к о в о . . р ѣ ч . К о зи ц ѣ Л уч ан кэво . . . к о .т о д ц ѣ К у к и ................... то ж е Д у д а р е в о . . . о з Ч ѳ р н о .м ъ колодц ѣ 11 Л Т а р ъ и н ъ О с т р о в ъ С тай ки . . . . тола К ам ен ка . . . р. И алатѣ Т а р а н т о в о . . . р ч . Т аран тово *» о з. ѣ ѣ л о м ъ „ Б ѣ л о е .................. колодцѣ м . ІІл е т н и . . . . . р ѣ ч . В о р у л сѣ о л . Д О іМ И Н И К О В О О с и в к а . . . . к олодцѣ „ , С ом и н о . . . . З азер ье . . . . о з. Ч е р и о м ъ я Б ѣ л яи . . . . р ѣ ч . К о зп ц ѣ К расн ы й Б о р ъ . К О .Ш Д Д І. ІІо д з е м е л ь н и к и р . П о л о тѣ р о ч . Н о р у ж и н о . . р ѣ ч . В п р у ік ѣ . . . о з. О р д о в о » Я м и н ец ъ о л .Г р и ц к и . . . . п з . Б ѣ л г ім ъ „ Т ретьяки . . . колодцѣ

Д ер „ М

1 ; ! | И іФ I і I

іУ і Ф I

И м . С трап ли ц а Ф ол. К ази м и р о в к „ С о м и н ец ъ У го л св о . .

. . ол. а . . . рѣч. . . 03

Б ссго

с е л і.с к о м у о Л щ р стн у

Д . Л . Л іГ іс д і!ну, личн. поч. г [іа ;к д .,

Д

е р е в н И:

.

Л . іі В . Н н к . Ц р и щ о п о в ь г м ъ п В ., II. н 0. К ухарен ко, п р а в . л г д и ііо о .

Ч ерн оы ъ ' то ж е | А . Р . С к р и с н д .т е в С О М Ш ІК Ѣ : | с к о м ѵ , д и о р ., к а т . Ч у р ІШ Я Ъ !

11,1

м

е

н

е

ц

2 4 і 25 -10 ‘•Ч 27 В 10 1 51 о : 10 2 - 1 38 — 3 Г> -с 37 -5 1 41 3 —• 12 : 05 15 1 --4 18 40 Н о ш ) 1 1 5 20 2 0 6 8 1 : 11) _ / 1 0 ІГ » І 0 8 8 1 11 г) (5 1 — :и и » 1 11 10 11 4 ... -1 | 11 1 1 — _ I 10 5 ; 2и

140 і 20 ](і 1 «1 : 4(5 і

к ъ Д п .м іш ш с о в с к о й в о л о с т н : з е м л п

В ъ к а к о .м ъ р а з с т о я п іи .

(572 — —

3 ; 12 11 4 ^ і 0 і ! '

в « 2 .|н 12, ^ я - » с ^ С .І г « о 2 о

28 Ііѣ л о х в о с т о в с к а г о п р . 31 тож е •15 го ж е 1С тож е 24 ю ж е •10 т о :к с 42 Т пЖ в 5Г ) тож е 22 т о ;к е то ш е 2 (5 Л у т ііл н с к а г о п р п п . (5 В ѣ л п х к о с т о в с к а г о и р . 12 ю ж с г. то ж о (і Т О Ж іі 7 то ж г) 7 то ж е 5 то ж е т о :к о 1 т о ;к о 18 Б ѣ л о .х . іі Л у т н я н . п р .

89 !)() N0 !) 1 !)."> !)7 08 !)!) 1)8 75 ЬЗ 81 !)1 У5 !І7 71 У8 83 80 0(5 85

37 38 38 •12 42 45 17 47 •17 33 зг, з і; •10 17 38 31 51) 28 25 5(1 37

10 Б ѣ л о х п 5 12 1

88 88 87 89

42 43 11 42

о сто н ск аго п р . ■ го ж с тож с тож е

(5 8 7 12 і:і 15 И і 17 1(5 7 1 О <) г> 11 к; 7 11 11

П) Ю у 10

І іл іг ж а к ш а я ы о ч т о ію -т с .т о г р а ф н а я к <л іт о р а и л ц о т д ѣ л с и іі'. п р а з С Т О Я ІІІО ІГ Г Ь ііТ О Г О у ч р е л ;д с ц і я .

й 3 н о о я ~ 5

ё

— п

5я &

• я т2— г> сЗ . - 0.-Р 5 ^ о : с 5 й | Е & ~ ^

•в . §

* е с н-‘ ~

т\

« Е-

1 І .І ^Ѵ ^ч Д е с ., н л г г е л с и Я .Г іііТ .

к

а

я

в

о

л

о

13 іо ! 21 11 17 5 (5

50 зо 70 -13 (52 26 21 44 52 20 65 0 31 20 48

с

т

ь

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . , . .

. . . . . .

! о з . К м е н е ц і. .; то ж е ! колодц ѣ ; о з. Ч е р с тн о 1 колодцѣ ! то ж о ! то ж о 1 то ж е : то ж е то ж е 1 то ж е 1 р. К м ен кѣ ; колодц ѣ 1 т о н ;е і т і>;к е ! ти ж е то ж с I то ж о 1 тож е ‘ то ж с 1 то ж е | то ж е і о з. В е р е ж ь ѣ | то ж е I кою дцѣ і то ж с і то ж с ! тож е і то ж е то ж е | о з. В с р е ж ь ѣ 1 то ж е і тож е к кододцѣ ! то ж е тож е

:

і

1 ! , !

;. 1 і

; | ; | 1

X О (=1

о . . . ! . . . ;

&

1С о зы к и н о . :Т ар асов о . . :А к ул и н о . . Д р ы ж ак и н о М ак ары . . М а л ы й -Б о р ъ Я р ы ги , . . : Б о л ь ш і й -Б о р о ■ А ви н и щ и . . 10 М ы л и н к и . . 11 ' С т у д е н е ц ъ . 12 Б о р и с о в о 13 В е р е т е й к и . 14 С м о л ь н и к и 15 М и с н и к и . . 1(5 Б у ц н е в о . . • і 1С а р а к и . . 18 „ Ж е л у д ы . . 19 О с и н о в к и . 20 Н и к о л ь с к о е 21 Т е л е ш е в о 22 Д у б и щ и . . 23 П е р ш и н о . . 24 С т а й к и н о 25 З а х о р ь е . . 26 Т р у с о в о . . 27 З а р у ч е в ь е . 28 М е н о х и н о . 29 С а м у с е н к и . 30 • Т ы ч к и н о . 31 Г у с е в о . . . 32 Г и р с и н о . . 33 К о з л о в о 34 З а б о л о т ь е . 35 Ш е р с т и н о . 36 Н и в к и . . . 37 Б р у д к о в о . 88 К о л о н и ч е н о 39 Л у т и щ и . .

і і ]і п к

Ч и сло

К а к о г о іір н х п д а .

7‘.) 124 130 00 100 70 !)() 155 •к ; 4(16 35;3 02 2:!:і 2(; 25Я 11(5 «1 1 :Л 0 •■ 21

С о м н н с к о .ч у

Е

1 2 3 4 5 6 7 8

К о л н ч . З С М Л ІІ в ъ д е с я т ш іа х ъ

К о м ѵ и р ш іа д л с ж п т ъ и зъ зем л ев л ад ѣ л ь ц ев ъ п л п к а к о м у с е л ііс к о м у о о щ еству . С о сл о в іе и в ѣ р о и с п о в ѣ д м н іс в л а д ѣ л ь ц а .

кододцѣ то ж е

1

!

92 (59 72 20 149 0 7 72 135 •'> 77 13 <і 50 !)(> 11 00 12 К яеп ец ком у 14 00 135 7 сел ьск о м у 21 3 04 23 50 3 о б щ еств у 108 11 7 00 04 7 131 140 _ 32 0 140 118 48 122 153 44 118 31 20 3 66 4 5 59 5‘ 37 :іа в е р с ;к с к о м у 17 (5 49 с е х ь с -.к о м у 2 54 32 5 о б щ сству 57 5 60 21 71 20 20 1 36 19 54 П о з н о е в с к о м у с е л ь - 125 40 92 ск о м у о б щ еств у

...

— —

_ — ■—

— —

— — ...

— •1 7 — — —

... —. — — — — — — — 59 44

'.)

13 9 1(5 4 9 10 12 11 11 17 18 3 17 13 17 20 ь> 9 12 4 2 8 8 4 5 9 11 2 5 18 10

•Ю 33 59 06 14 80 51 58 70 12 32 40 15 8 29 31 12 21 30 40 5 27 49 41

•18 73 30 51 21 15 30 Г >3 35 80 10 20 35 53 41 47 в2 (54 12 (55 •16 5(5 7(5 5 37 47 18 13 28 32 12 17 24 38 5 18 «1 43

К м е к е ц к а го и р а в . уож с >■ д о ж е т о ;к е то ж о . тож е то л а: Л у т ш ін с к а п і н р а іі. Е м о н ец к аго п р ав . то ж с то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е тои се то ж о то ж с то ж е то ж с З авер о ж ск аго п рав. тож о то ж е то ж о тож е тож е тож е то ж о ТО Ж о го ж е ТО Ж О ТО Ж В тож а тож е тож е тож е то ж е Ш и сск аго п р ав. то ж е

8(5 85 88 88 86 85 85 80 83 83 80 00 90 01 90 88 88 89' 89 91 89 88 80 87 К 81/* 80 8(5 80 87 85 86 83 84 84 85 86 88 100 94

•) 1. 11 Ю : 11,2 10 І Ч і 13 1 15 3 2 15 16 1 16 1 16 I 1 13 19 7 19 7 16 4 15 3 17 2 0 17 18 3 1* 3 16 1 6 7 8 » 16 8 10 9 Ч і 7 і° 15 7 15 7 16 8 14 7 15 7 12 1 4 11 •1 11 3 12 3 13 16 3 5 ІО п7 7

Г . ІІС П Р Л І,.


Н а з в а н і е н а с е л е н - І І р п ііа к о й К о л у п р іш а д л е ж п т ъ н ах од и тся |п зъ з е м л с Б л а д ѣ л щ е в ъ н аго м ѣ ста | Б О Д Ѣ (р Ѣ і:Ѣ , ! и л п к а к о м у с с .т ь с к о (м і.с т п ч к о , д с р е в п я , с е - ! р у ч ііѣ , о з е - м у о б щ е с т г у . С о с л о рѣ, ирудѣ, | до и м ѣ н іс , ф о л ь и а в іѳ іі в ѣ р о н с п о в ѣ д а к о л о д ц ѣ , С о -: р о к ъ , зу то р х , за стѣ н іо в л а д ѣ л ь ц а . л о т ѣ ). I л о к ъ н л р .).

п

П9

И Ф П И

Г руда . . . .

О си н о зк а

. .

я

Б ори сово

. .

и Б роды . . . м . З авереж ье ол. К олково . . о г. З а в е р е ж ь е . м . П еси ц а . . . „ „

П о зн о ев о . . . В п е д е н с к а я -С л о бода Ф ол. П ен чи н о „ Л у зги н и н о „ П еречево „ Р ы бница „ Б ар к и . . „ З ар ѣ ч ье . „ К о л д о б к а П о г. П л и с с о . „ Ш у л ьги ,

сз

22

33 2-1

сел ьск о и у

-10 40

о ощ еству

75 (І 5

34

22

20

28

03 72 81 30

10 14 10

II 15 10

59 81 107 28 17

2!

20

22

0 ! 25

20 32 28

22

21

00 04 | 01 I

19 5 65 24

П о зи о е ь с к о м у

2-1

I

131 1-15

34

31

01

20

131 33

50

28 59

10 20

15 21

29 30 05 •13

30

•17

е і; 83

149 101

я

б

к

и

н

21

0

9 12 !' 10 | 15 1 4 :

100 33 1

39 42 30 50 18

4 I 11

10

20

110

3

30

125

! ‘і 100 ! 200

33 120

! 18 41

I

П л и сск аго п р ав . т о л ;е

02 03

40 180

13 10

30

32 57

1

1202

153

42 18

2

к

Ш у л ьги п ек аго и р ав то ж е П л н сск аго п р ав . то ж е то ж е то ж е то ж ѳ то ж е то ж с

43 28

10

с

14 15

0 10

109

8

6

102 102

7 7 7

103

8

102

а

я

г. Н е в е л ь

102

102 102 103 109

110 109 105 105 87 90 84 91 87 90

90

20

90

‘ 20

90

і

20

2 |

7 М г

т о ;і;е З ав ср еж ск аго в р ав . то ж с то ж с Ш у л ь г ш іс к а г о п р а в .

1 410

10

6 6>/2 0

110

тож с

70

8

5 4

13

21

7 1/*

11

17

1 32

1X5 257

93 92 91 90 89 93

37 51 62 123 33

30

В с е т о в ъ Е м е п е ц к о й в о л о с т н : а е м л и ^ 15.568і/* д е с .,

З

П л н сск аго и р ав . то ж е то ж е Е м о н сц к аго п р ав . т о ;і;с И іу л ь г н н с к а г о п р а в 10 ІІл п с с к а г о п р а н . 22 то ж е 10 Ш у л ь п ш с к а г о п р а в , 28 то ж е 23 то ж е 35 то ж е 38 то ж е 39 то ж с 50 ІІ л и с е к а г о п р а в . 11 Ш у л ь г п н с к а г о н р а в 20 то ж е 38 то ж е 34 то ж е 79 то ж е 49 то ж с 19 Е м е и е ц к а го п р а в . 1 то ж е то ж с 4 то ж е (1 тож е то ж е

20

09 2 0 | 7 0 42 11 | 3 4 1 90 1 1593 1852 28 80 20

230 1 73 50

; | II. II. К в р е п ; н о в у .д г ц п р а и . I ) I д у .\. п ѣ д о м ., и р а и . IH. Н . Е н р о п н о в у , д в .. | п р ав. п з я . Г р у д .т II I Д . Л а г у и о в у п д р .. | м ѣ щ ., п р а и . О рдово р . Е м с п к ѣ і М . С т у д и л о и д р ., ! к р ., п р а в . I Ф . Ы а у .м о ііу л д р ., то л со I к р ., п р а в . о з . Ч е р с н о II. Ф е д м с о в у , к р .. п р . о з . В е р е ж ь е |ііа е л . К е и ц е л і., д в .,п р . т о ;к е I то ж е і д у .\. л ѣ д о м ., н р а п . т о ;і;е р . Е м е н к І, А . В . Л п сн евгк о м у . д в о р ., р .-к а т . ои. С уи | то ж с р . іѵ м е іік ѣ | Н . II. П я т и н у , д л .. п ран . колрдцѣ тож е А . В . Л п сп еи то ж е то ж е с к о м у , д в о р ., то ж е р. П ли ссо кою дцѣ д у х . в ѣ д о м ., п р а в . р. П ли ссо колодцѣ т о зк е

Б л и ж а й ш а я п оч т о в о -т е л с г р а ф н ал к он тор а илц о т д ѣ л е н іе н р а з с т о я н іе о т ъ в т о ю у ч р е ж д е н ія .

К ак о го п р и х о д а.

51 10

IIр и к о л о д ц ѣ т о ;к е то ж е т о ;к е р . Е м е п к і. т о ;іс с о з. У к р ы то о з. З м ѣ ш ю колодц ѣ то ж е то ж е то ж е о з. З м ѣ ц п о о з. С у я то ж е к о .т о д ц ѣ то ж е ручьѣ колодцѣ то ж с т о ;к е то ж е р. К м ен к а колодцѣ о з. Н е в с д ь о з. К м е п е ц ъ р . Н м ен кѣ

К араси Х оляви н о IТ ели ц ы . | С укино IР ы кш ино IС трѣ лечье К оролево і С м оли н о . Б оръ . . Зарѣ ч ье . Т етерки . Щ у р и ги н о Зм ѣ и н о . Н икобрю хов К аси л о во С ам ухи н о С ем ен ц ево Т рош ково А н и ськово Г ай дуково К улево И м . Е м ен ец ъ Ф ольв. Б ори сово . „ Б ѣ ли н ы „ Р ы б аково . П о го стъ Е м е н е ц ъ П о с . М а ч а л и ід е , .

В ъ каколъ р а з с т о я п ін .

Ч и сло ж и тел ей .

К о л н ѵ . зе и л п въ д есяти н ах ъ

Ю

95

8 і 12

93

91 102 10 3

100 97 109 97

10В

ж и т е л е й 4.901.

в

о

л

о

с

т

ь

.

И м ѣ н і я: о з . Н е р ѣ ч ь е ! II. М а к с и м о в у и д р ., 224 к р ., п р а в . прудѣ | Я . Я . Г о р о д е ц к о м у , 150 2 О в с я н к и н о .................. д в„ п р эв. Н . Г . П ..к р о м о в и ч у , 130 .................. ручьѣ 3 И ван ц ево д в ., п р а в . Е . Д . Г к б е р т ъ , д в о р ., 245 р. Л о вать 4 К л і о в н и к и .................. п рав. 80 Л .Г .Л е о н о в у ,к р ., п р . колодцѣ 5 Г о р к а ........................... 50 6 А л е к с а н д р о в ы - С т у - о з . В о р о н е ц ъ Е . Я . Ч р і о в і і ч ъ , д в ., п р ав. кан ы 0 . К о л ю б а ш ш у , д в ., 122 7 С аф рон ово . . . . . о з. П с о в о п рав. 337 Е к а т е р и н г о ф ъ . . . А . А . И оярковой , о з. Н е р ѣ ч ь е 8 д в ., п р а в . , . . . . о з . П о л и б и и о И .К .П о р о х о в у ,д в .,п р . 300 9 П олиби н о 1

Д орож ки н о

. . . .

200

18

6

20

10

10

1

7

8

200 100

6

10

10

_

19 П о р ѣ ч ь е в с к а г о п р а в . 140

45

1

то ж е

132

37

3

то ж е

130

40

4

8 > 3 }

п р а в . 128

33

8

139 134

30 30

7 10

> >

11

10 С а п р о н о в с к а г о п р а в . 130

40

8

13 >

1

7

9 П о р ѣ ч ь е в с к а г о п р а в . 130

40

3

6 >

1

6

7

40

5

4

24

17 К л іо в іш к с к а г о

20 45 70

4 2

24 5

15 7

8

20

197 283 546 246

110

4 >

,

>

15

П о л и б и н о 6 в.

то ж е то ж е

то ж е

130

>

Ю

5 > >

6 >*


Н а з в а н іе

н а с е л е н -,

н аго

П рп

какой

н ѣ с т а

| ,іа ,?0? и ™ ! в о д ѣ (р ѣ к ѣ , (м ѣ с т с ч к о , д е р е в и я . с с - ] р у ч ь ѣ , о з е л о . ц м ѣ н іе , ф о л ь в а - ' рѣ , ирудѣ, рокъ , х у то р ъ , яастѣ - ! колод д ѣ , бон о к ъ п п р .). 1 л о т ѣ ).

К о м у п р п н а д л е л а іт ъ л зъ зе м л с в л а д ѣ л ь д с в ъ плп како м у сел ьско м у о б щ сстьу . С о сл ов іе п в ѣ р о и с и о в ѣ д а н іе в л а д ѣ д ь ц а .

К о л п ч . зе м л п в ъ д с с я т іш а х ъ

Ч п сло ж и тел ей .

Б лш кай ш ая поч т о в о -т е л с г р а ф н ая ко н торан лл о т д ѣ л с н іо и р а з с т о я п іе о т ъ л т о г о у ч р е ;і;д с ш 'я .

К ак о го п р и х о д а.

Ф о л ь в а р к и:

і

I

Г

і і

10 | Т а р а н т о в к а 11 і В е р е х и н о 12 ; С к а к о в о .

15 | Н е ж к и ....................... . . . .

17 | Л о м о н о с о в к а . . . 18 : Б р а д и н е ц ъ 19 ] Л у ж о к ъ П

. . . .

. . . .

о г о

.

; 23

с т Ы :

оа. Н ерѣ ч ье о з . І іс о в о ^ р . Л овати

П орѣ чье . С ап рон ово К л іо в н и к и

,ц е р к о в в а н то ж е то ж е

С е л е н і я: Р З Т Г

I колодцѣ | о з. О тгастъ і то ж с I колодц ѣ

убан ьки . аѣ зж и н о етерки н о убино . .

! і о з. О тгастъ

27 ! Б а р а н о в к а 28 29 30 ЙІ

20 10 , 20 40 ^ 15 1 10 : 10 ; 30

о б -в у к р -н ъ . п р а в . А . ,Н . Г о р о д е ц к о м у , д в о р ., п р а в . о з. С м о тр о в о о б -в у к р -н ъ , п р а в . 8 1 колодц ѣ A. Г . П о к р о м о в и ч у 30 10 д в о р ., н р а в . Г . Н , К у зн ец о в у , к р . 12 10 іі ]>а в . р у ч . П у с т ы и - B. К . П о р о х о в у , д в . 30 . 50 I ннкъ і п рав. | р . Л о в ати [Е . Л . Ч ех о в п ч ъ , дв. 40 п рав. о з . Ч ш г .о в с к о е аври лову, м ѣ щ . 40 ' п рав. к о .ю д ц ѣ 64

13 С м о т р о в о 14 ! С ы с о е в о .

1П ; К у л а к о в о

колодц ѣ то ж е о з. Г л у х о с

К р а с н а я -Г о р к а . . , | З и м н и к ъ ....................... I 'Г ы р н о в о ....................... П ятн и ц а - П о! о з.

рѣ ч ье * н ем ъ З я б к и н с к о е вол. п равл.

т о и ;о то ж е то н сс Н орѣ чье і

о б -в у к р -н ъ . п р а в . А . Ш лю еву , н р ав. Я . Г у с а к о в у , к р ., п р . д в о р ., м ѣ щ . п к р ., п рав. С . Ж и гл н п ск о м у , двор. и рав. Д . С о с у н о в у , к р ., и р . Д . Ф е д о р о в у , к р ., п р . о б -в у м ѣ щ ., п р а в . С . Г . П о к р о м о іш ч у , д в о р ., п р а в .

8

і

6

1 1

— і 10

~

1 1

31

13 П о р ѣ ч ь е и с к а г о п р а в Т О Ж і! 5 то ж е

7 і 18

! — |

і ~

30 1 '~ 1і

| 30 30

1

і 10

1

10 ! н і

4 , _ ! — ! _ «/* 2 ; 2 1 і 10 ; 5 0

110 130 131

41 і 40 30 1

2 4 1

і

-

! !

Л а п и н ы -Н и в ы

Р Ф Г С

. . . |

болотѣ ; к о л о іц ѣ 1о з . Н е р ѣ ч ь с 1 03. Г о р и п в о 1 р. Л оватн колодц ѣ ................... о а . Г о р б о в о С о л отѣ колодцѣ

Г и рлово

.......................

р. Б оровкѣ

■ ІЗ

О с т а ш к о в о ...................

болотѣ

44

Г л у ш н е в о ...................

колодцѣ

С ан ьково ................... Л а п т е в о .......................

р . Л овати то ж е

47

М ар тьян о во

. . . .

О к о л ь н и к ъ ................... Д

<>

0

>

1

>

2

>

>

>

і

>

>

0

13

35 •13

К л іо в п и к с к а г о п р а в

150

30 !

і -

5

то ж е

157

37

7

5 |

і і

7

то ж е

139

оО

7

>

4

К о м ш аи ек аго н р ав .

125

20 і 15

>

і

то ж е

130

40

>

і ; 1

>

>

Ю

8

>

! іе ! ю { о 1 30

2 і С 4 I 1 ' 3 1 -1 1 1 1 2 ! с ; 9 1' 2 4

і 8

і >

!

8

1

8 10 8 15

0

і

і

^

11 1 40 ; 38 П о р ѣ ч ь е в с к а г о и р а в . 145 ! 45 4 і 9 I 10 С а п р о н о в с к а г о п р а в . 142 47 1 ! г> К л іо в іш к с к &г о п р а в . 13.4 30 4 2 2 10

;

0 > 13 > 3

>

8

і П о р ѣ ч ьев ск аго и р ав . то и сс то ж с іо я с с

15Г 153 155 138

'

45 • 7 •10 5 00 1 8 43 ! з

>

50 ! 4 і ■ 15 1 1/а 40 ' 3 45 45 1 8

> > > >

3 > > » Н 5 >

40 1 8 і

>

8 >

157 40 I 1 0 151 31 135 , •10 2 12 150 I 30 139 з о 8 12 150 30 140 28 12

> > > > >

то ж с

150

т о ;к о то ж е то ж е то ж е

145 152 140 145

: > >

>

8 > 13 э 14 > <> > П

>

! к о зо д ц ѣ

ы н д и х а ....................... е р о в о ............................ орбово . . . . . . и в ц е в о ........................

Т орчи лово

Г Б 7 >

>

то ж е то ж е

П ри 32

"

І іо л и б п н о

і 13

|220

1 Г )6 0 : 0 25 і :і | — 13 ' 12 5 1 і 48 1 00 9 30 07 ' — 50 30 : ю 40 і — 40 10

2

колодцѣ тож с

е р е в н и:

А х р е м ц е в о .................... о з . Д о р о ж к іш о Б ѣ сов о ......................... о з. О тгастъ Б ер езо в к а . . . . колодцѣ Б ы к о в о ......................... тож о В ѣ к ш и н о ......................... о з . К о л о д о в о Д ан и л ов о .................... о з .Д о р о ж к п н о •З и м н и к ъ ......................... о з. О тгастъ Б ол. К о стю ж и н о . . тож ѳ М ал. К о ст ю ж и н о . . тож с Л е о х и н о . .................... тож е М о р ж о в о ......................... колодцѣ П етр ов к а . . . . тож е К р асн ы й Л у гъ . . . тож е

К . Е . Х л ѣ б іш к о в у , 37 к р ., п р а в . о б -в у к р -н ъ с т а р . 20 В о л д а я м ъ , к р .. п р а в , 80 о й -в у к р -н ъ , н р а в . оі Н . В о л д а ю , к р ., н р . 2о А . Б о г д а ію в у , с т а р . 5 л о б -в у к р -п ъ , п р а в . 40 65 А . Г . С о тн и ко ву , к р ., с т а р . 50 Е . Т а р а с о в у , к р ., п р . 10 М . М н х а й л о п у , к р ., п р ав . 56 К . А л е к с ѣ е в у , к р ., п рав. Г . К у р ь я к о в у , к р ., п ряв. Н . Г р н ц е н к о , д п ч н . 30 г р а ж д ., п р а в . 54 о б -в у к р -н ъ , с т а р . 52 Б . Я к о в л с в у , к р ., стар. Л . Д е м е н т ь е в у и д р ., 40 к р ., п р а в . В . II. Ч и с т я к о в у , 126 ’ м ѣ щ ., п р а в .

Д орож кннск ом у сел ьск ом у

•о б щ е с т в у

105 55 36 31 105 76 42 110 65 20 30 31 118

; 20 і

5

1'

4 ,

' 55 ; — ; ю 1 ю ! ЗГ > ! 12 10 і 11 ■ — і 25 ! --- 1 10 ' — ! ^

1 7 4 1 1 1 1

4 25 15 4 7 4 7

1 20 і 15 ' 28 | 4 0

1 1

8 11

'1 0

1

5

К л іо в н и к с к а г о и р а в . 158

5 32 П о р ѣ ч ь е в с к а г о и р а в . 14 то ж о і 5 К д іо п и и к с к а г о п р а в . ; 8 т о л ;е то ж е 1 5 ! п то ж е і 1

> >

(І (> г. 10 6 0 8

> > > > > > >

1

1-

8

К о м ш а п с к а г о и р а в . 140 К л іо в н и к с к а г о п р а в . 120

28 30

0 7

» >

і) > 9 >

3

3

Б о р п с о г л ѣ б с к а г о и р . 140

35

7

>

С

17

І о р ѣ ч ь е в с к а г о п р а в . 131

36

5

>

2 >

130

•10

7

>

4 >

>

8

15

6

11

40

10

2

1

з

то ж е

108 15

30 20

4 2

14 7

8 6

то ж е Т 07К Ѳ

134 135

39 40

7 8

> >

3 > 4 >

300 326

8

28

35ѵ

то ж е

135

10

6

>

6

1

5

5

то ж е

134

39

2

>

4 >

12 10 6 5 14 12 7 20 12 0 6 3 15

22 30 12 10 40 41 30 60 48 23 20 16 40

35 35 15 9 41 42 20 68 50 16 25 19 48

136 153 151 138 139 142 137 153 153 148 147 153 139

44 4'.) 49 40 40 40 48 49 49

3 3

> > > 3 > > > > >

40

5 5 4 5

> > > 7 > 14 > 7 > 8 > 8 > 8 > 9 > 9 > *9 > 2 >

90

10 10 9 3 35 5 13 14 14 10 4 10 29

16

— — — — — — — — —

то ж о тож е К ад о л о в ск аго Іо р ѣ ч ь е в с к а г о І іа д о л о в с к а г о Іо р ѣ ч ь е в с к а г о тож е то гке тож е то ж о тож е то ж ѳ то ж о

п рав. п рав п рав. п рав.

50 49 40

4

5 9 2 3 4 4

> >

> >

8 8 8

>


Н а з в а н іе л ен н аго

н асеи ѣ с т а

(.м ѣ с т о ч к о , д с р е в н я , с іл о , и м ѣ н іе , ф о л ь в а р о к ъ , х у то р ъ , застѣ ІІО К Ъ

ІІ л р . ) -

П рп какон н ах о д н тсл в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ, ирудѣ, к о л о д ц ѣ ,0 0 л о т ѣ ).

К о л и ч . зе м л и въ десяти и ахъ К о м у п р ш іа д л е ж н т ъ I п з ъ з с м л е у л а д ѣ л ь ц е в ъ ___ _ --------! Й ш іі к а к о м у с е л ііс к о . і 2 і 2 1 и у о б ід е с т в у . С о с л о о | в іс н в ѣ р о и с н о и ѣ д а '§ « | « ; & п іе в л а д ѣ л ь ц а . о I X | а >

[). Л о в а т ь 62 С т а р а я ;Р ѣ к а . . • ручьѣ 63! О с т р ѣ ч н о . . . ■ р. Л п ватъ 01! Б а р д и н о . . . - • го ж е 65! М а к с и м о в о . . . • колодцѣ 66 ! М а л . К р к ж о в о • . р . Л о ватн 67: К а з а ч к о в о . . . • колодцѣ 6 8 1Г р и г о р к и н о . . • ! т о :к е 691Б о л . К р ш к о в о • . I ТО Ж С 71) | ]'л а з у н о н о . . . • т о л ;о 71 ; Г о р о д е и ъ . . . • т о н ;о .................. 72 М о г и л к и т о и ;е 73 ; К о н д р а т о в о . . • 'р у ч .С м е й к и н о 7-11 К у з н с ц о в о . . ■ • 1 К О Л О Д Ц Іі 75 Г л у ш н е в о . . •• I т о ;к о 7 6 1К у р ь я к о в о . . • • I то ж е 77 Ф е н и к о в о . . .• 78 і и Iі ѴС /йа ті ои нп кі \ии нп ои • • • • ’ ( р . •Л о в а т и кододцѣ 7У Л и т в и н о в к а . . . . . 80 ' Д у б н е в и ч и .................. .. р . Л о в а т п 8Д ! М е д в ѣ д к о в о • . • • | р . Б о л о зд ы н ■ ' к,.-І.і р. Г о р л о вк ѣ | 82' Г и р л о в о . . • • • р. Л оватк і і Б ек езы . . • • тож е 84 ■ Р а с т р у б о в о . • • • т о :г .0 ! , К осово то ж е ; 86 : Ш а м о в о . . • • • ти ж е ; П урялово . • • • К С іЛ П Д Ц Ѣ М ахн ово . . • • • р . Л о в а т и і 1Б ы л и н к а . . ■ • • тож с : ; Б рад ки . . • • • колодц ѣ ! 1П р а л ь н и к о в о ■ • • р . Л о в а т іі ' 5)1,21 'Г а л д и н к а . • • • т о :і;е ! 93 Т у р о в к а . . . • • колодцѣ 94 М а л . Н о в и н к а • • Т О Ж (‘ , . АА лТ еіак і/Л с а іи н дп рп ол вп ол т о ;і;с і Б ол. Н овинка то ж о '■ Б обри ково Щ у к и н о .................. .... ; о з . Д е ы ш іо Ч е р т е ж ъ ...................... іР - С у х о м оо чч к ѣ к о л о д .. цѣ -К ореп ан ово . . ......... то ж е !Ш и п и н о . . . . то ж е Ц і2 і Д е м и д к о в о . то ж е !Б орокъ . . . . то ж с | Г альн ево . . . . то ж с Ю 5. Б е р б е л е в о . . . о я . Л я іп у_г а 106! С у к ь я н к и н о . . р ѣ ч . С \’х о Т и м ош ки н о . . м очкѣ 108 М а н е в о . . к о л о д ц іѵ Ц )9 К и с е л и . . о з. П с о в о 110 М а м а ш к и н о к о л о д ц і; о з . ІІс о в о 111 Х е н ь к о в о . 112 'Г у р о в о . . колоддѣ 113 З а б о л о т ь е .................. .. то и се 114 Ш и ш у т и н о .................. ' р .р .С Су ху ох мо ом чо ч к ѣ 115 И с а ч к о в о .................. , к о л о д ц ѣ . . . Р ѣ ш етн и ково о з. Н е р ѣ ч ь о 117 Б оо к ка на он в оо в о .................. ! р - С о р о к а 118 *10 Р~ а з и н ь к о в о ' колоддѣ 119 П а х о м о в о 03. П с о в о . . 120 О с и н о в к а колодцѣ . . 121 Л м т в я ш о в о . . то и сс 122 С е н ь к о в о т о ;і;е . . 123 Б а л о б о в к и н о . то л се 124 М а л . Ч е р е н к а то н се 125 В а с и л ь к о в о т о ;к с 126 З а р у д а в и ц ы то ясс , 127 Б о л . Ч е р е н к а ти ж е 128 Н и в к и . . . то ж е 129 О к о л ь н и к ъ . то ж е тож е 130 З я б к и н о . . то ж е 131 Н о в и н к и . . то ж е і3 2 Т и ш к и . . . то ж с 153 М а к с и м о в к а то ж е 134 Ш н и т к и . .

П оли б и н скому

с е л г .с к о м у о б іц е с т в у

К л іо в н н д ском у сел ьек ом у о б щ еетву

С ап р о н о вск о м у

ссх ь ск о м у

о б щ еству

О веян кп н ском у с е іь с к о м у о б щ еству

В сего в ъ З я б к к н ск о * в о ю сти : зе ю и

“ =~ 87 90 70 66 67 00 68 51 49 51 45 41 36 07 55 45 120 112 132 60 91 00 11 1 84 71 66 05 59 54 49 38 32 15 33 126 6П 67 07 58 70 4-1 4-1 54 49 49 40 •1Г> 33 27 22 18 13 49 36 49 19 70 60 31 108 90 63 53 58 58 54 59 63 40 13 36 26 о(

іо 6 2 5 7 11 6 2 2 11 8 5 21 п и 10 20 40

! ! — і -— — I ' — — 1— ! | — | і ; — 1— і 1 -

6 І 25 1 — 20 і — і 41 1 0 1 * _ , _ , 9 ' 2 : Іі 1 ! 20 '1 0 26 7 8 ; 9 і;> I 21 і ! і

г> 9 8 0 ' 13 . о

і 1 : : ! | :

“ — —

■-

— і -— ■ --1— : : — : ' , : ; !

— — — ---

2 9 — 5 — : 1 ' — ■ і ; — о ; — 3 7 ; -

!

і 5 1 ' 1 23 ' — 1 7 ' ; 22 , I 15 : : 4 і 1 26 — ! 28 , 25 : о ; — іб і - 50 : — 15 і — 10 | 73 18 1 1 , 11 | 27 і ! 11; -

Б л п ж а н іп а я п о ч т о в о -т е л е г р а ф н а я к о п то р а илц о т д ѣ л е н іе и р а з с т о я н іе о т ъ э т о г п у ч р с ж д е н ія .

13, 10 I П 8 ІО І 30 ' й П 15 8

21

Ю , 30 У І 2 Г>

і і ! -ю 7' 33 8] 30 6 ! 20

1і; 30 25 ■V 12 6: 12 8 | 2-1 7: 2 ’.) Ю | 45 1(1 60 12! 30 Ю І 25 !•' 33 ІЦ ! 20

8; 15 8' 26 ■1: 18 2 “> .=>, 10 7; 20 5| 15 5! 18 1: 15

К л іо в п и ц к а г о н р а в . Б о р н со гл ѣ б ек . п р. К л іо в ііііц к а г о п р . П о р ѣ ч ьевск аго пр. то ж с то ж о т о ;і;е п .іж е т о л ;е т о н ;е т о ;к е 'Г ІІЖ І!

т о л ;і‘ Б о р и с о г л ѣ б с };. п р . І І о р ѣ ч ь е и с і;а г о п у > тож е К л іо в н и ц к а г о п р а в . 16о 30 К о м ш а н с к а г о и р а в . 160 ! 30 К л іо в н п ц к а г о п р а п . І З У ; 30 Т ІіЖ С

27 25

т о ;і;е

21

т о ;і;е то ж о то и се то ж с т о ;і;с .

31 15 21 10 15 10 0

10

1 3 і 4 3: 0 I 8 50 2и -Ю :і4 10 28 31 8 26 31 9! 37 23 <>! 21 . 23 !) 25 20 0 ' 21 7 2 :{ : 10 7 26 ' 21 8 21 : 15 22 (!' 20 23 і; 11) 5' 1И 4. 17 .Т 11 3 !) 3 9 1 3 7 19 5 17 Г. 21 8 25 6 28 10 38 6 17 10 37 10 47 7 30 8 32 9 36 7 22 5 17 9 38 9 36 8 25 7 27 4 21 4 15 < 24

13.129 д е с ., ж и т е іе і 5.281.

23 18 ,ч

11 10 4 16 26 1>>

27 19 37 25 45 65 29 33 20 23 15 26 36 34 33 11 13 29

т и н ;е

ТО Ж Р-

К о м ш ан ск аго п р ав . К л іо в н н ц к а г о п р а в т о :і;е т о :і;о т о ;і;е то л сс то ж е Т О Л С І!

С ап р о н о в ск аго п р. ІІо р ѣ ч ь е в с к а г о п р . С ап р о н о вск аго п р то ж о то ж е то ж е то ж е т о ;і;е т о ;і;е П о р ѣ ч к ев ск аго п р . то ж е С а и р с іііо в с к а г о и р . И о р ѣ ч ьев ск аго н р . С ао р о н о в ек аго п р. то ж е П о р ѣ ч і,е в с к а г о ’н р а в . то ж е С а іір о и о в с к а г о п р . П о р ѣ ч ьев ск аго н р . С ап р о н о вск аго п р. то ж е то ж ѳ то ж е. П о р ѣ ч ьев ск аго п р. тож е 'К л іо в п н ц к а г о и р . П о р ѣ ч ьв вск аго п р . тож с 1 3 3 ^ 43 то ж о 132 ; 42 тож е тож е тож е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е

•2 » 1 >: ‘і

>

4 > і» > 4 > !) 8 1и і)

> > > >

8 > 5 1 10 = 7 і

6 : 4 10 І> 6

8 10 6

6 !) 8

12 10 11

8 > 12

>

8 > 13 > 8 » П > 8 > У > 7 > 12:» 12

>

15 > 8 > 7 > 6 > 4 > 6 > 3 > !) > 6 > 6 > 7 > 4 > 7 > 7 > 8 > !>• >


1 2 3 4 ') () 7 8 9

] іі 11 12 13 Н 15 1(1 17

а

я

в

К с л іг ч . з е м л і въ д есяти п ах і

о * 45 О >< і-"3

о

л

о

с

т

ь

.

1 Ч п сло ' ж п т е .т е й . і і I \&

В ъ каком ъ р а з с т о я н ііг О

К а к о г о іір н ѵ о д а .

04 25 37 11 3!) •11 1-1 33 12 15 ,ч Н 2К Я 8 11 33 18

К р атан ск аго м рак. то ж е •г о ж е то ж с Т О ;і;С Т П ;і;е т о ;і;е т о ;к е тож е то ж е то ж е то ж е то ж е * то ж е • то ж е т о ;і;е т о :к о т о я ;е

1 при кою дц ѣ ол. К р атап то ж о колодцѣ р. П рудокъ колодц ѣ то ж е р . С ав ен к ѣ колодцѣ то ж е то ж с то ж е т о л ;с то ж е то ж с то ж е то ж е р . С ав еи к ѣ

18 ; Щ е р б и н о * н ей К ару ;л м н с н о е в о л . п р а в 19 ; Т о ч и н о . . 20 ; С е р е б р о в о Й І ; Х ари тон ово 22 С к о б л о в о 23 ; С о р о ч е н о 24 К а р у л и н о 25 К о з и н о 26 Ж е в л а ч е в о 27 ! П е ч у р и н о 28 ! Б о р а д и н щ е ^Г о 2!> ! А н т у ш о в о Зи ! А в д ѣ й к о в о 31 1 Д у д а р ь к о в о 32 Г о л у б ы 33 | Г р и ш а в н и 31 і Т е т е р ь к и . 35 ] Г о р у ш к и . 36 П о д с о с н о 37 ; С а п у н ы . 38 Т р у ш к о в о ЗУ ! В л а с к о в о . ;Л ео н ц ево •11 . С т а н к и . . •12 | К и с е л и . . 13 і Я а х а р и н о . 4'] ' Г о л у б о в о . •Ь г> ; К а р м а н о в о ■ 10 ; М о л а ш к о в о •17 і К о ж е м я ч к и н •18 і С т а н к и ^ ! П у н и ш е •. 50 ■ Н и в ь е . . 1С т а р ц е в о .

ІЦ ер б и к ск о м у

оощ еств у

П ри

р . С к облои к ѣ о з. К р а т а й | о :і. Г о л о н о е Ѣ і р. С кобловк ѣ І тож е ! тож с ! тож е I р . .Ж с р н а в к -];! т о ;і;е | тож е і к олодц ѣ : т о ж й ; т о /к с і С ам уи ов ск ом у •г о ж с сел ь ск ом у тож с тож е о з. Г о л ои ов ѣ ! о б іц е с т в ѵ к ол олц ѣ ! тож е і р. Т руш ковкѣ і тож с I Зап в ан ск ом у тож о | оел ь ск ом у тож е о бщ естл у тож с I г .о л о д ц ѣ | тож е | тож е | тож о ; І іо н а р н с и е к и м у р . Ж ер н о в к ѣ і сел ь ск о м у к ол одц ѣ о б іц е с т а у т о л іс I тож е і С ап уп о вско ы у со льтол со

ульш и н о ниж ино . очен овка льи н о и м ри н о . оровчен о м . ІГ о в а р н „ К орсаково , „ К расовщ и н о

то ж о то ж е то ж о р. С авен кѣ колодцѣ тож о то ж е то ж е то ж е

В сего

въ

ском у о б щ ѳ ству B. Н о п и к о в у , п р а в . |А . Б у б и о в с к а и у , п р . C. М и т р о ф а н о в у , п р . Н . П одрѣ ш ан и к у, нр.

Ѳ . Л уц ко м у , п ран . М . В ы р и со ц кой , к ат. пом . П оп ову, п рав. п о м . О стр о в ск о й , и р . В . Д ороф ееву, п р ав.

К ар ул и н ск ой

в о л о ст и : зем л и

86 СО 80 № 100 126 50 11 105 <іі> 30 23 68 131 ■ 10

10 3 1(1 — 23 17 _

г ! 10 ; ]и

1

2 1 ]0 ! 25

а ;і 17 5 7 15 1(1 7 10 12 —

! 18 8 | 11 п і 20 12 1 11 12 ' 11 8 ; ІЙ 12 10 12 і 10 10 ю ' 12 5 -5 і 54 7 8 У 10 і 5 і 4 •> 5 5 1 15 5 і 20 4 3 3(і ! •19 :> ! 11 7 | 11 Г> I 15 15 1 5 1 2 : 10 12 ; 8 Ю | 8 7 12 11 ! 17 13 і 11 2 і 9 ! 17 5 ю

22 ! 5и 13 51 6 25 6 19 12 57 8 20 5 ! 2(1 12 і 36 16 , е о 2 2 2 ' 12 12 23 9 29 6 | 20 8 3 1 М 6! -1 5 2 з 1 26 75 10 2!) 20 ■ 17 9 29 9 3-1 11 28 10 22 13 39 12 20 1!) 52 10 27 4 12 9 23 1

і 15 12 1 15 і 5 ! 5 ! 17 і 17 і П I 1 1і 8 10(1 ■' 11 10 і 1 13!* 112 •1(і 12 130 08 37 158 1*0 25 275 40 55 70 25 23 10 45 10 470 ■ 15 !Н і 00 35 28 80 60 ■ 10 15(і 77 2(і 5(1 2(1 25 •18 35 35 30 89 70 100 40

! и

І ; 1 ; і ' ; ; і

! Ч 1і

5 12 5 з 5 15 30 20 15

і І

10 1 30 ! 5 : 7 | 15 5 !100 | 30 ; 15

■ 15 т о я ;о 53 т о ;і;е 27 то ж е 18 т о л ;о 10 то ж г 27 то ж е 2(1 то ж е. 38 т о л ;е 45 то ж е (1 то ж е : !) то ж е 29 тож о 29 тож ѳ 25 т о ;і;е 10 то ж е і 13 то ж с : •1 т о ;и е ' 7 т о ;и е 5 ; т о ;і;е ; 70 то ж е 25 ТО Ж О і 58 ТО Л С Й ' 31 то ж е ! 32 то ж е 1 27 то ж е ' 22 т о я ;(‘ 1 41 то ж е 34 т о ;к е і 54 то ж с ; 28 Н е п ѳ л ь с к а г о іір а и . : 10 то ж о : 17 т о л ;е 23 К р а т а й с к а г о п р а і:.

18 :

1 1 4 2 1 8 1 1 1

» «о . ч а сЗ >% гС о Й & О к

Б лн ж ай ш ая поч г о в о -т е л о г р а ф н а я к о л т о р а іг д и о т д ѣ л е н іе л р а з с т о я н іе о т ъ в т о г о у ч р е ж д е н ія . '

1

22 і 08 8 ; 2 г, 1Г : 30 I ІІ! 11 ! з з 13 1 38 6 1 19 11 і 35 5! п 5 ■ 12 3; 5 9 Ь (> 1 20 7 ! 12 !) 4 !) 22 12 ' 27 (і 18

%

О тъ в о л о с т п , ц р а в іе н ія .

к

О тъ В я т е б ска.

К ом у п р н н ад л сж п тъ и з ъ з е м л с в л а д ѣ іь ц о в ъ и ли к ак о м у сел ьско м у о б щ е с т в у . С о с .т о в іе н в ѣ р о н с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

с

е р е в н и:

;Л абачево . | Зан ъ ково Б ар ан о во . !Г олен чи н о | П рудъ . . ; Ш ап чи н о !К ури лково : М акули н о іН ови н ки . 1Л е п ш и н о . Л ап и н о . , П удовн и и а і Р овн ое . . С уш н ево . .Ж евн и н о . іМ ож еки . і М еч ун овка

52 і К 53 : К 54 ! К 55 : И 50 I Г 57 : К 58 ; И 5-1 : 60 •

н

дворовъ.

и

лѣ соы ъ.

л

1Ж ен щ п н ъ .

Д

у

Ч и сл о

(м ѣ с т е ч к о , д с р е в п я , с е л о , п м ѣ н іе , ф о л ь в а р г л «., х у т о р ъ , з а с т ѣ н о к ъ п п р .).

р

1П о д ъ 1

П рн какой н аю д п тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ , прудѣ, колоддѣ , бол о т ѣ ).

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с та

а

Н судобн оп .

К

о 2 1 3 1 1 6 0 2 •1 20 10 15 і 20 10 1 15 7 1 8 Г

С .П К і! д с с . 7 2 0 с а и ;., ж л т ѳ л е н

Т О /К С

то ж е ТО Ж О

то ж е то ж в то ж е то ж е то ж е

"2.903.

110 Ю 12 110 16 і 1;* 111 1 4 і 112 1 12 і 1/» 113 і 13 о 111 11 2 110 ! Ю <і 10!) 1 о 115 ! К > Г, 117 і 17 5 120 і 20 121 2! 123 23 Г, 115 15 7 К 119 1!> 6 123 23 118 18 8 117 17 ‘ . 4

г. Ц с п е л ь . >

10 ' I 1'* 10 Л ' * 1) ' 4 12 1 2 15 . -> Ю : 4 11 ; 3 7 ! 7 10 5 5 ■' 7 0 : 5 106 7 | 7 107 0 !) 10!) 121 21 7 7 15 115 119 19 : 4 120 ! 20 ; 5 121 21 1 8 116 . 16 1 5 120 ) 20 1 7 120 20 I 5 120 ! 20 ! Г, 120 ! 20 : 5 5 120 1 20 120 I 2о ; 5 121 | 21 ' 7 116 і і б : Г, 117; 7 ; 1 ш ; 14 і 4 115 15 | :! 7 112 12 117 17 ! 7 1181 18 ! !) 120 | 20 і 10

>

241

110 11м 109 112 115 109 111 107

120 і 119 109 і 117! 115 116 117 118 120

20 | 19 | Й 1 17 15 16 7 1» 19

10 9 !) 7 5 6 7 К 9

і

і ! •

> > > * > *

I |

> > >

і і

1

>

> > >

|

>

» > > > * >

|

> >

і

> >

| і

> > >

| 1

г

> > > > > > X ч >

>

> > > > > > >


К

П ри какой и ах од п тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ, прудѣ, нолодцѣ, бол о т ѣ ).

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ ста (м ѣ с т о ч к о , д е р о в и я , с с л о , и м ѣ н іе , ф ол ьв ар о к ъ , х у то р ъ , застѣ н о к ъ и п р .).

9 10 11 12

у

б

е

ц

к

К о м у п р іт а д я е ж п т ъ и зъ зс м л ев л а д ѣ л ь ц с в ъ и лп как ом у ссл ьско ы у о б щ еств у . С о сл о в іѳ и в ѣ р о и с п о и ѣ д а п іс в л а д ѣ л ь ц а .

а

!

в

о

К о д и ч . вем л и въ д есяти н ахъ

I М о ж а ііс к п іг ь , д п о р ., ' кат. р . У щ а п к ѣ | И з б ш д а г а у и д р у г ., 14 ! Д е р . П ы н и н ы . ; м ѣ щ ., н р а н . то ж е і Ж у р с к о д іу н д р ., я Т орж окъ 15 I ; м ѣ щ ., п р а и . р ѣ ч .С е н ю т л н о ! М - Г р о м о в у , к р ., н р . 16 Ф о л ь в . Д у б ы . о з . С о н ю т п н о ; в д о в ѣ г е н .-и . К а р т а 17 И м . С е н ю т и н о і ш евой съ н асл . прудѣ I Г р ж п б о в с к ш іъ , д в ., „ А н троп ово 18 ! кат. кою дцѣ і М у р з п ч у и д р ., ііѣ щ ., . І іі Д е р . П о ч и н к и п рап . то ж е Р у с е ц к о и у н д р , д н ., „ З аб о р о вье . 20 кат. о з. С н п о п о п р и ч ту . . 21 И м . С и п о в о о з . П у ч к о в о П Іп ш к г і, д в о р ., п р а в . „ П у ч к о в о . 22 колодцѣ Д о р о ш к е в и ч у л д р ., 23 Д е р . О с и н о в к а . м ѣ щ , и р ав . о з . В а д а ч а К р а с с о в с к о м у , д в о р ., . . 24 | И м . В а д а ч а I п рав. колодцѣ ; Л е д о х о в п ч у , д п о р ., 25 ! „ О н и с и м о в о п р ав. то ж с ! К а м іо н к о , д в ., п р а н . „ П оляни . . 20 | т о ж е П о п я л к о и с к о и у , д в ,, 27 I „ К л ю к и н о . п раи . о з . Г а л к ш ю і Е . Р о м а н о в у . к р е с т ., 28 ! „ Г а л к и н о | п р аи . о з . Б о р о іш о Ш е іс п а іг а іг ь , к р е с т . „ Л ю тьково . 20 п р ав. Л а г у н о в ы м ъ , к р е с т ., 80 Ф о л ь в . С м о л ь н и к и д рав. Л у к о в н я Н іт у н у п д р ., к р ., ц р . . . 31 Д е р . Н о в и н к и о з . К у б о к ъ В о л д о в с к о м у и д р ., 32 И м . К у б о к ъ . . . к р ., и р а в . колодцѣ Ш и ш к о , д в о р ., п р а в 33 Ф о л ь в . З а б о л о т ь е . то ж с М о ч а л о в с к іш ъ , м ѣ щ ., 34 Д е р . Н и к у л и н о . . п р ав . то л се Б е р е ж к о в у , к р ., н р . 85 И м . З а м о ш и ц а . . о з . О с т и в о М о ч а д о в с к о м у и д р ., 36 Д е р . П о п а д ь и н о . м ѣ щ ., п р а в . колодцѣ П ѳ т р о к о в с к о м у , д в ., 87 И м . З е л е н о е . . . орав. д с -Г р а в е , д в ., п р а в . „ Г р и г о р о в о . . , о з. Е у б о к ъ 38 39 Д е р . Б о я р с к іе . . . о в . Б о р о в н о колодц ѣ „ Б ѣ гу н о в о . . . 40 „ П ы г и .................. то ж е 41 К уб ец кои у тож ѳ „ Б у гаев к а . . . 42 то ж о сельском у „ В ы ставки . . , 43 то ж е о б щ еству „ П ищ иково . . 44 то ж ѳ * М ум и н о. , . . 45 т о ж е „ Д ем еш ково . . 46 то ж о „ Н ап оры . . . . 47 то ж е „ С ком орош ково 48 І іа д а ц к о м у тож е „ П и стун ово . . 49 сельском у тож е „ К ам ен ь , . . . , 50 о б щ еству тож е „ Б урц ево . . . 1 51

о

с

т

ь

.

В ъ каком ъ р а з с т о я п іи .

ч іс л о

ж п т е іе й .

Б л и ж ай ш а я п от г о в о т ел егр а ф н ая к он тор а и и о т д ѣ л е н іс и р а д с т о я и іе о т ъ в т о г о у ч р е ж д е и ія .

оэ . О 20

К у б сц к аго п р ап . то ж е

120 120

Н е в е л ь с к а г о и р а ».

110

25 10

Н е в е іь е к а г о р .-к а т . К у б ец к аго п р ав .

125 126

25

то ж е то ж е

125 122

31

то ж е

125

2(і і 10 5 і 5

4 17

тож е Н евел ьск аго п р ав .

127 110

Ц і

20

то ж е

115

20

тож е

118

10

30 5

20 I 25 30 | 50

11 !

0

п ран.

колодцѣ

п

К ак о го и р и х о д а.

65 п р и ч ту н р ан . П о г о с т ъ К у б о к - ь * п р и о з .К у б о к ъ | колодцѣ і к р . д е р . С к о м о р о іп К у В е ц к о е в о л о с і. к о в о п р ав . п р и п о го стѣ прудѣ ■ О . Л а ш к о и у , к р с с т ., 2И В ы сел . Ж егл о в о ! п р аи . к о л о д ц і. | Л с д о х о іш ч у , д к ., к а т . 90 И м . Т одорово . ■ 15 ю ж с 1 II. Б о л д ы іп е и у , к р ., Ф ольв. Г м ы л и . I п р а і!. * р у ч . З а р ѣ ч ь с ; II. З у с ъ -у , к р ., и р а и . 110 И м . К у зь м и н о . іш л о д ц ѣ | К . П а п л о и у и д р у г ., 170 „ Д ощ арево . ■ к р ., п р а в . р у ч ь і | П . В о л ы н ц у к д р ., 180 Д ер . Ж ерстви ви и ы .ч ѣ щ ., н р а іі. 70 о з. Ч п ж е в о | И . К о зд о и у , п р аи . И м . Ч и ж ево . і о з . О б л и ч н о і Б р о з т ік с в п ч у а д р ., 35 Д ер. О блично і м ѣ щ ., п р а и . ■ 18 р ѣ ч . З а р ѣ ч ь с С ѳ р с б р с ш ік о в ы м ъ и „ Г ей чи н о . ! д р ., іс р ., и р а в . о з . О б д и ч и о | К у г а іш у п д р ., г р а ж д ., Г.2 „ З азер и ц а

1 ! і з ; И м . К оню хово

я

й о. Й й О р

Д о л ы с с к о е 6 в. > « і 10

Н ев ол ь сш Д оды сск оѳ 7 >

16

Н е а е л і.с к а я Д олы сское 4 і

>

10 і

Н свельская

148

Ц і : ю і

18 Н с в е л і.с к а г о р .-к а т .

101

15 ;

19

К у б ец к аго н р ав .

130

ю

15

то ж с

130

6 4

Н ев о л ьск аго п р ав . то ж е

125 125 |

130

7

Н е в е іь с к а г о р .-к а т .

124 І

93

15

Н евел ьск аго п р ав .

130

71

31

Н е в е л ь с к а г о р .-к а т

125

110 310 150

6 10 •23

ІІ с в е л ь с к а г о и р а в . то ж с то ж с

125 130 135

•130

4

К у б ец к аго п р ав .

122

200

0

то ж е

130

>

8 >

» »

5 > 1 >

»

9 >

<>

»

8 >

і

5

»

0 >

122 і 15 і 120 ! 15 |

5 V5

» »

10 > 6 >

50 310

1 ю

5 ! 5 25 | 15

120

170 118

20 ! 25 30 | 20

7 3

тож с тож е

129 125

100

20 I 20

6

т о л ;е

130

220

40

26

260

30 ! 50

84

81 200

22 26 20 ! 40

16 29

Д олы сское 7 >

Ііе в е л ь с к а я

Д о іы с с к о е 7 >

3

125 | 18 то ж е

123 | Ю

3 32

тож е ІІе в е л ь с к а г о и р а п .

1 ' 110 10 О іі5 і 6 : 12

5 17

К у б ец к аго п рж в. Н евсл ьскаго п рав.

84

2

К у б о ц к аго ц р ап .

260 170 145 191 106 183 210 115 110 52 83 68 84 130

5 48 62 70 41 35 45 33 59 0 50 33 61 32 і 33

132 I 25 ' 12 110 ' 7 і 11 І ' 132, 22 ! 7 I 125 1 18 128 I19 ! 125 ! 13 124 I 12 120 | 10 119 ! 9 119 9 125 15 128 I 20 120 13 120] 15 120 15 119 15 121! 17

175 72 140 71

70

то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж то ж

е е с с е о е о е с с е е е

8 > Н евел ьская > >

Д о л ы сск о е 4 > > >

4 7


К о л п ч . зе м л и въ д есяти н ахъ

Н а з в а н іѳ н а с е л е н - П р и к а к о й К ом у п ри н ад леж лтъ н аго м ѣ с та | н аход и тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , н з ъ з е м л е в іа д ѣ л ь ц е в ъ п лп како м у сел ьско (м ѣ с т ѳ ч к о , д е р е в п я , с е - I р у ч ь ѣ , о з е л о , п м ѣ н іе , ф о л ь в а - ! р ѣ , п р у д ѣ , м у о б щ о с т в ѵ . С о с л о р о к ъ , х у т о р -ь , з а с т ѣ - | к о д о д ц ѣ , б о - в іо п в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а . л о к ъ и п р .). I л о т ѣ ).

Ч п сл о ж п тел ен .

В ъ каком ъ р а а с т с я л іи .

— К ак ого ц р п хода.

Г *Г

'§ І -я « і и «-> О

52 . Д 53 ' 54; 55 , 56 ■ 57 ! 58 ; 5П 1 00 61 і 62 ' 63 , 64 , 65: Сб 67 : 68 і б і) ] 70 71 : 72 1 73 , 7-1 '

75 76 , 77 , 78 : 70 1 80 1 81 82 83 84 85 8(1 , 87 88 ; 8У | 90 1 91 1 02 і 93 •

95

ѳр. М ом он ки н о С лѣ п урово » Заб о р о вье . „ Ц ви л евка . » Т алай ки н о » Р овн ое . . Ж ерстви ви ц » С и н и чи н о . Р ож н ово . С луки . . » И ван ц ево . >У Т ельн ы е С и дорки . » К оп ачево . Т о р ж о к ъ . Уі » Б о р ау х а . . » Б ердоусово Н и вы . . . У> п Л обково . . А ви ни щ и . Ч ерн ое . . » С о л т ы к о в о п Г ри бно . . ” А лун тьево Ч и ж ево . . )) П одорѣ ховн » Ш и рн ево . Б аркан ы Т орм осово С трѣ льн и ков П еребоево Ш и лово . . » П авлю чки , » П руды . . ” С и п ово . . » К овш ово . Б о л . О вчино ” . я М ед вѣ д и М ал. О вч и н о ” Д у б ен ско е ” я О всян чи н о Т укодово .

!Ф о л . И ван ьк и н о И м . Л осн ы . .

96

Ф ол. Б ѣ л о е

97 ' И м . Ш 98 |

. .

ел ко во

.

я

В аси льково

К оробан ово

Д ер . П одл ом тев о Ф ол . Б оя р ск ое

.

Б ли ж ай ш ая поч т о в о -г е л е г р а ф н ая ко лтораи лп о т д ѣ л е н іо я р а з с т о я н іѳ о т ъ э т о г о у ч р е ж д е н ія .

і колодц ѣ то ж е то ж е то ж с то ж е то ж с то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е р . У іц а н к ѣ колодц ѣ тож о то ж е то ж е ручьс то ж е то ж с тож е то ж е о з , Ч п ж *в о прудѣ колодцѣ і то ж е то ж е і то ж е то ж е 03. Ш п л о п о колодцѣ то ж е то ж е то ж е то ж с то ж е то ж е то ж о то ж с нрудѣ

192 130 142 139 65 125 1-20 111 211 142 120 170 49 8!) 32 110 41

33 І . 0 10 і І! 12 7 ■ 11 2 10 1 ^ . 30 : 15 , 20 , з о , 10 1 5 : 41 і 10 10 5 10 10 25 1 10 10 5 11 ; 20 8 1 2 11 4 10 і 3 •М 0 і 1 48 4 ' 5 79 11 : 5 51 7 1 і 87 13 1 5 71 10 ' 3 112 9 1 8 30 10 : 2 32 5 ! ^ 50 14 1 5 111 15 1 8 72; 10 81 11 1 5§ 70 ' 10 3 119 ; 15 ! 21 36: 2 2 02 | Ю 4 30 і 0 7 7 2 ; 18 5 1 15 * 20 5 63 1 7 2 203 ' 15 10 285 1 30 5 !) 162 25 20 160, 10

Ь ад ац ко м у сел ьск о м у об щ еству

Г р и го р о в си о м у сельском у о б щ сствѵ

С сн ю ти н ском у

сел ьск о м у о б щ сству

Т одоровском у сел ьско м у о б щ еств у

М п х а л ь ц о іы іг ь и д р ., ы ѣ щ .. и р а в . колодц ѣ С и м о н о в у , к р ., п р . 02 : о о то ж е П в а и о в у и д р ., к р ., 27 0 . 30 40 и р ав. о з. Б ѣ л о е К р а с с о в с к о м у . д в ., і і о ! 50 40 і п рав. о з . Ш с л к о в о , К а р т а т с в о й , д в о р ., 350 10 50 п рав. колодц ѣ З а к р ж е в с к о ы у и д р ., 210; 15 1 55 д в о р ., п р а в . Б ы к о в ы м ъ и д р у г ., 300 : 1° 40 н ѣ щ ., с т а р о о б . I тож ѳ М о ч а л о в :к о м у и д р ., 170 : і о ! 20 д в о р ., к а т . I о з. Б о р о в н о Е Г а н ѣ е в у , м ѣ щ ., с т а - 2 1 0 і 3 0 ! 4 0 рообр. 1

15 | (54 8 ; 33 10 ! 41 10 ; 40 4 ; 28 11 ! 52 (і і 31 8 I 28 21 ! 70 12 і 50 7 1 30 10 ! 48 6 20 11 41 2 11 11 10 5 23 9 25 5 15 11 34 5 15 13 36 9 30 10 25 2 7 3 14 8 23 10 32 5 15 7 21 7 10 10 29 3 12 8 1 30 2 7 8 : 20 9 1 32 5 11 35 1 3 1 17 52 10 41 3 | !) 1 8

3 11

1; 1і

60 32 44 19 29 51 30 26 88 42 31 45 21 •15 10 13 23 33 15 32 17 •10 29 30 7 16 25 30 13 27 15 29 10 25 і; 19 31 12 41 47 41 10

К у б о ц к аго п р ав тож е

то ж с Т О Ж і'

то ж е то ж с то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е то и се тож е Т О Ж »'

то ж е то ж с Н евел ьск аго п р ав то ж с тож е то ж о то ж е то ж е то ж е т о ;к е то ж о то ж е то ж с т о ;к п то ж е то ж о т о ж -е то ж е тож с К у б сц като ц рав. т о ;к е т о л ;с то ж с то ж о то ж е то ж е

4 30

т о ж і* то ж е

5

4

т о :к е

1

•1

•■ ! 19

20

г >, 25

24

10

9

3

4

8 І

Н ев ол ь ск аго ц р а в , тп ж е

Н г в с л і.с к а г о р .-к а т .

13и 130 130 128 128 120 128 130 131 130 133 1 10 131 13Г >

130 134 138 I 138 I 115 I 116 ; 1181 120 1 •122 I 110! 110 1

18 18 18 Кі 1(і 15 17

Д олы сское 0 в. > !) > » !) >

17

18 17 10 23 20 21 22 2!) 25 25 7 8 !) 10 12 4 5

1 1 (1 і

100 110 115 115 115 110 110 111 100 130

із о 1211 130 І 2:і 130 1281

' 1 1 !

8 0 III 3

> > > » \ » 4 »

5 8 10 > 10 . 0 > 0 : 8 « ; і 7 %: : 8 10 . | 10 » 8 : I 10 > •Ь і : 6 > 10 1 ! 7 11 1 I 7 Н е в с л г .с к а я | 10 | 10 ! 12 : 12 12 18 12 10 10 10 9 9 10 13 12 Д о л ы с е к о е 0 12 с; 10 12 10 12 0

1 3 0 | 17 121 і Л і 117 | 13 110 [

10

С

Н о в е л ы ч іа я

115 1 7 109 ;

•!

115 ! I

7

1 1 0 : 17

‘ і

> : > > > »

Д олы сское 8

1

1

В сего в ъ К у б ец к о й во л о стш

М

Д ер . К убл ан ово » М алаш ково » П о зн я к о в о „ Ш ари н о . . я И в ан ц ев о . „ Ш ек л ак ов о » Г р ебл о . . » Зам ош ье . » Л еон ов о . . е Г ри тьково . » С толбово .

•р . С п м а н о в ѣ бол. Л пхое 08 . В о р о т к о | то ж е рѣкѣ то ж е бож . Л а х о е

то ж ѳ то ж ѳ то ж е б о л .Р а с т ѳ р е б ъ

о

ш

зе м д п

е

н

16.077 д е с ., ж п т ѳ л е й 4.828.

и

К ублан овском у сел ьск ом у о б щ еству

н

с

н

а

я

в

11 10 9 8 12

о

38 30 36 45 40 30 14 1 4 18 5 24 61 25 10 | 36 і о ; 40

л

о

43 35 49 38 50 48 14 36 48 15 25

с

т

ь

.

М о ш сн и н ск аго п р ав . то ж е то ж е то л се тож е тож е то ж е то ж е то ж е то ж е то ж ѳ

108 110 105 107 112 115 108 109 109 107 107

7 8 8 12 10 9 8 7 8 7 10

7 •о 9 8 8 6 7 8 9 10 8

г. Н е в о л ь > > > > > > > > >


. . . . . . . . . . . . . .

35; И і 30 | 37 88 39 40 'И 42 13

:Д ' . ; ! '

1а 4(5 47 48 49 50 51 52 ЙП 54

| | : ' :

50 57 58 59 60 61 62

I1 і ! і ! ! ; И

;

63 !

64

65

С

60 ! 67 I 68 ! 69 ! И 70 71 72 73 74

Д

К у б л ан о вско х ѵ сельском у о б щ еству

С л м ан о вск о м у со л ьско м у общ еств у

В с е г о 119 86 32 53 4 91 21 84 40 51 42 224 49 10 51 2 75 4 101 9 41 06 18 107 8 77 19 '] 26 92 13 21 2

д. — — — — -— — — — — — — —

28 54 12 к а т о .т . 5 8 Л . Б о р о в с к о м у . д в .. 50 то ж е катол. 7(і 12 З а р у ч е в ь е . . . б о л , Ч и с т н к ъ А Г . К у р а г о , д в о р .. 3 п п рав 110 30 15 б а р . 'Р п т п н г о ф ъ , д в ., м . Т и м оф ѣ евка то ж с л ю тер. 18 С и м а н о в о . . . В . Н Г е л ь д с р у , д в о р .. 190 104 р . С и м а н о в о >1 л ю тер . ... 120 18 ер .О сетки . р ѣ ч . Б езы м . 81 11 „ Н Іо ш е н и н о бол. Зм ѣ п ш ) — 57 „ З а м о ід и . . бол. П ом овка 8 50 11 „ Б орсуки I о з. Ч и с т и к ъ — 28 „ О сту п ы , . тож о 23 5 „ Ш ели хово ір ѣ ч . Ш е с т и ц а 107 13 „ П риш вино . I то ж е ___ 35 20 „ Л азо в и к и . 1 Т О іК О __ 78 17 „ Б у гр ы . . . ! то ж е 2 .... 53 „ П оп ково . то ж о К о р о зш н о в 72 9 „ С пи чи но . бол. Г орѣ лоо г, — 23 „ П у н и щ и . . I Т О Н ІС ском у 77 — „ К о зл ы . . 18 і 03. О б о р о т н о 59 11 „ П оташ и . . 1 то ж е сел ьск о м у о 23 „ С ем ен овка. ] о з. Ш е с т о — 20 I „ Б ураковщ и н а ; о з. О б о р о т н о о о щ еств у 92 10 „ В и лы . . . : то ж е _ 40 „ В ер етей к и . 8 ! то ж е 7 .... 24 ! 0 3 . ІІІС С Т О „ П есяки . . 2 21 „ К осен ки . . 1 Т О Н іП 51 54 „ Л ом ки т о н ;е — 85 „ М о р и п ч ел ки I оа. Д о л н си ц а 41 _ 89 12 „ ;З б р О Д О В О . ; то ж о — 83 „І & К р у п и н о . 21 : ТО Ж О _ 20 „. Т р и ш к о в о . 3 і то асо ір ѣ ч . ІІ Іе с т ц ц а |'ф о н ъ -Р (!н т е д і.н у , д в ., 985 '150 [865 м . К ороли н ово лю тер, 70 50 „ Г йрки съ ф ольо зе р ѣ іб а р . Ф и т п п г о ф у , д в ., 109 варком ь К оялю тер. тр и ц ы Д е а ш р о -С а у л ь с к о м у , 181 15 „ О си н овка съ 43 т о ;к е д в о р ., к а т о л . ф ольв. Г нилово! и Б ой ково 5 8 З е н к в в и ч а м ъ и 11 и - 79 е л е н іе С п и ч и н о . к л а ш е в с к о м у , д в о р ., и рав. 2 35 3 Б ы к о в щ и н а іб о л . М е р з л о ѳ А с т а х о в ы м ъ , м ѣ щ ., п рав. 10 колодц ѣ В ави лки . Л а п у х ш іу , м ѣ щ ., п р . 48 7 3 о з . Д о л ж н ц а А . Ф е д о р о в у , к р -н ъ , 85 З азер ь е . 2 п рав. 15 3 м . М ори п челки . ф о н ъ -Р е н т е л ъ и у , д в .. 66 лю тер. ___ 43 13 р . Е м е н к а ер — 140 52 рѣкѣ ІІ І и н к о в с к о м у » Б о р и ско во 34 1 — бол. Б о р ъ сел ьск о ы у У», М а с л о в о . . 101 9 — то ж е о б щ еств у я К ураки н о . 58 р . Е м еп ка 23 — я П ан ово . .

32 : И м . Ж а р к и . . . . 1 33 1 Ф о л И в а н о в к а . . . 1 34 !

б .! Р а с т е р е б ы бол. Л и хое б о л . З е з ю л іш о бол. С ѣ ч ен о е о з. М сл к о е о з. 1 о р о тн о о з. Н е в е л ь о з. М с л к о с то ж е бол. Л ихое то ж о то ж е р ѣ ч . Б езы м . то ж е то ж о бол. Л ы ттах а бод. Л ы сое бол. Г орѣлое бол. С вятоо бол. Т р остен ец ъ р . Б езы м ен .

1

К ак о го п р и х о д а.

X о»

5 15 19 5 8 6 7 С 6 20 С 9 12 9 10 12 4 16 3 1

15 20 25 25 30 20 32 19 15 60 15 30 32 2 40 30 12 40 10 3

9 М о ш еи и н ск аго п р ав . тож е 10 то ж е 10 то ж е 35 то ж с 15 З а в е р е ж ік а г о п р а в . 18 то ж с 19 то ж е 14 то ж о 18 то ж о 53 то ж е 12 то ж е 18 т ож е 45 то ж с 12 то ж е 38 то зк с 19 15 М о ш е н и н с к а г о н р а в . 19 то ж е 8 то ж е 0 Т 05К С

1

2

4

1

3

5

;1

12

е

н аз

5

М о ш ен н н ск аго

пр.

О тъ у ѣ з д н а г о го р о д а.

. .

[0 X «

О тъ В и т е б ска.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Д ер . Л аты го в к а . я Б усл ай ко во . П у к и н о . . . . и П олуй ки . . Ч уп рово . . И гн атк о в о . М и гу ш и н о . і С теп ан ьково К о р н и л о в о . | я А ртем ово . . і Я рош ки . . . . Б аб ья Н ива . ' ! В о л о ги н о . . М едвѣ д ково . ! і Б а б и н с к ія . . А ви ни щ и . . 1 і Ш ари н о . . . . п З ел ен ьки . . ! п ! В осчан и чи н о Г оровы е . . . . ! п

і : : ; ;

В ъ каком ъ р а з с т о я н іи .

Ч и сло ж п телей .

М уж чинъ.

12 13 М 15 10 17

К о л и ч . зе м л и К о м у п р п н а д л е ж и т ъ в ъ д е с я т п н а х ъ (Ч по и зъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ Рч а и ли како м у сел ьско о о о м у о б щ еств у . С о сл о < в іе п в ѣ р о и с п о в ѣ д а о п « вс о н іе в л а д ѣ л ь ц а . >= я о & н Н ѳудобной.

(м ѣ с т ѳ ч х о , д е р е в н я , с е л о , л м ѣ н іе , ф о д ь в а р о к ъ , зс у т о р ъ , з а с т ѣ н о к ъ п п р .).

П рп какой н ах о д и тся в о д ѣ , (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ , прудѣ, колодц ѣ , бол о т ѣ ).

У добной.

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с та

108 112 109 108 105 100 97 106 107 109 110 110 109 109 112 114 113 113 114 112

9 15 9 8 5 0 3 6 7 9 10 10 9 9 12 14 13 13 14 12

109

9

115

15

114

14 г-

1

1

5

107

1

0

5

103

7

1 11 8 10 4 2 15 4 14 0 10 4 8 0 3 ■1 10■> 0 (і 13 9 10 1 1

52 20 22 18 15 [і 40 7 30 13 20 12 20 18 10 8 30 20 12 8 12 30 20 25 5 2

118 118 118 118 118 119 120 122 123 125 120 118 118 118 118 120 118 .118 118 117 117 117 120 117 117 120

10 18 18 18 18 19 20 22 23 25 20 18 18 18 18 20 18 18 18 17 17 17 20 17 17 20

2

о

1

117

17

5

8

7

118

•> .5

10

4

10 2 •1

1 2

8

4 2

1 5 10 5 іб 7

58 М о ш е и и н с к а г й п р а в . то ж о 15 тож е 18 тож е 15 то ж е 10 ■ го ж е 6 то ж е 35 то ж о 8 то ж е 45 то ж с 15 то ж е 22 то ж е 10 25 З а в е р ж с к а г о п р а к . то ж е 10 тож е 12 10 то ж е то ж е 85 15 тож с 8 М о ш е іш н с к а г о п р . тож с 14 ТО Ж Й 15 15 то ж е 30 то ж е то ясе 30 5 то л се 3

8 12 12 22 30

8 3 8 !) 10 15 10 9 8 8 8 6 7 7 3 4-

Б л и ж а й ш а я поч т о в о -т е л е г р а ф н а я к о н т о р а п іи о т д ѣ іе к іѳ н р а а с т о я н іе о т ъ э т о го у ч р е ж д е н ія .

г. Н ѳ вел ь > > > > > , > > > > > > > > > >

5 *)

> > >

1)

>

8 3

| 1

!

1

1

> >

10

>

10

>

2

> >

|

5 о 7 4 1 15 7 5 8 8 8 0 7 з 4 3 1 3 3 3 3 8 3

* >

1 |

>

і

-

ъ

\

>

!

,

1

> > > > > > V

> > > > > > > > >

1 1 !

11

>

1

18

2

>

110

15

2

»

то ж е

120

20

5

>

то ж е то ж ѳ

119 119

19 19

4 3

> >

119

19

о

>

120 110 112 112 114

20 10 12 12 14

3 8 6 6 (і

>

1 15 20 8 25 28

п йО .2 « о * П ч _ я Е® сЗ ОД ? ля

Н е в «л ь с к а г о п р а в . тож е то ж е то ж е тож е

'

>

! |

> > >

] 1


. В авули н о Д егтев о „ Б ой дол ово К ол к и . п К ол п и н о п К ор ов аи . п Р ы к олово п Г ороди щ е » М улино . И м . Ш и н к ово

88

. . . . . . • . . . . . . . . . . . .

С ы рокваш ино

р. К о ч ер еж ка

В сего

П л оск ов ск аго Д ер „ „ . я „

„ „ „ „ „ „

| | I і

К о з л о в с к а г о о б -в а .

іД і I |

ер . М осѣ ев о . . . о з. У св а й * А к ул и н о . . . і тож е „ Д убов ое . . . ; тож е „ Т р еть я к ов о . . ; колодцѣ „ Б ѣ л ь е ...................! тож е „ Г ор оди щ е . . . ! тож е » Р ѣ п и щ е . . . .; тож о „ С м ол як ово . . ! о з. Г о р ю н ъ „ Ш а б а н ъ -О с т р о в ъ і о з . У с в а й

В аси л ь ев ск аго 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36

Д ер „ „ „ „

, „ м » „ п

„ я

»

38 39

ч .

Н ев ел ь ск аго и р ав . тож е тож е

110 112 112

10 12 12

! 22 1 20 ; 11 — I 7 — 1 11 ] 36 і 24 1 23 — 1 21 , 10 ! 30

18: З Я 18 | 35 ] 7 І 35 з ! 6 9 і 20 ‘ і 15 17 • 25 4 I « 7 і и 1 ; (3

10 15 50 7 Я5 10 80 Я 12 8

тож е ■ гож е тож е тож е тож е тож е тож е тож е т о :к е

115 110 110 108 101 104 107 108 111 110

15 10 ! 10

М о ш е н іш с к а г о п р .

112

л

о

в о л о ст и : зе м л н

с

к

о

в

П одъ

і 15 ! 4 0 і і

6 і 10 ; 11

0.014 д е с . 138 с а ж ., ж и т е л с й

с

к

а

я

в

о

і

П л о ск о в ск о ы у ееа ь ск о м у об щ ест в ѵ

102 81 71 52 52 170 12(3 56 15 98 45 17

|

К о зл о в ск о м у сел ь ск о м у об щ еств у

142 61 25 33 61 141 100 72 38

1 5 і _ 12 20 7 8 — 14 7 -0 і — 7 *и> 15 „20 14 1 --- 13 І9 --- Ю --5 1 4 12 --5 --1 11 | 2 3 і

__ ---

8 9 і і ' ! ; ! ’

--із --2 11 і ~ --13 --20 5 37

л

о

і 1 30

с

36 і 31

! зз

20 1 81 1 34 1 20 31 ! 25 18 56 о9 62 40 33 22 26 60 66 30 32 8 13

19 І 3 3

75 20 7 12 26 ?! 18 65 15 49 9 і 31 5 і 21

! ! і 1 ! і

78 24 12

13

18 49 45 ; 32 ! 19

О стр ов ъ ак арово . л я бл ев о . ак ови н о . н дови н о . ул и лово . отьян ово . очи н к и ш ак ово . ал ак и р ев о си н ов к а . а м о зв о н о в о ер тов о . . . стр и л ов о

К ач ер ж и н о . Ш и ш и лово . Б ол ди н о . .

о з. П л и ссо . тож е . |бол. Г ор ѣ л ое . :о з. Б ер в а о в о . [ к олодц ѣ ! о з. У д а ч а . ’ тож е . ; тож е ] . і о з. Б е р е зо в о . ; бол. Г н и лоѳ о з. У д а ч » ] . тож е . { кододц ѣ тож е . ! о з. П л и ссы I к олодц ѣ 'о з . К у з н е ц о в о і колодцѣ і о з. У д а ч а ; тож е

і 76 : 28 30 ! 8 92 I 16 82 : 12 43 55 I 52 30 1 2 В а си л ь ев ск ом у

с е іь о к о м у о бщ в ств у

60 53 51 89 45 59 49 56 40 67 36 36

*

_

і --і ----

---

| --і --і --— і 2 і --! 7 4 і — 9 ; --12 і ----6 14 ! —■ 14 і --10 і — 5 і — — 27 — 2 1

40 | 32 8 14 ; 57 і 54 13 і •11 1 50 4 17 14 6 16 27 3 9 13 4 15 14 9 29 36 7 34 31 6 25 18 5 15 17 6 1 24 19 I 7 27 24 7 і 26 21 9 27 26 4 * 10 11 9 23 21 6 25 23 3 I 10 16

; | 10 !

»

Р ѣ ч и стая

» »

Л иповки Г о р н іе Ш

. .

і ручьѣ I б о і. Г о р ѣ ю е . . . кою дц ѣ ем я ты тож е .

.

Т е р е и т е п о ііском у с е іь с к о м у

о б щ еству

102 107 145 109

1 | 30 1 15 9 ! 12

7 14 13 11

35 60 42

33 54 43

38 І 46

8

г . Н е п м і,

6 «

> >

8

8

8

•1 •1 7 11 10

10 10 ;0 7 () (і

> > > > > > ц > > >

12

(!

>

7 7

8

т

ь

.

ІІо в о х о в а н с к а г о п р Р ѣ п и щ ск аго ст а р . тож ѳ Н ов охов ан ск аго пр тож с Ш ул ь го в ск а го п р ав тож е тож е тож е П л и сск аго л р ав . тож е тп ж е

Р іп н щ с к а г о тож е тож с И .т и с с с к а г і) Р ѣ ш іщ с к а г о ■ гож е тож е тож е Ш у л ь го в о к а го

113 18 4 113 18 3 113 181 '* 3 112 13 2 106 8 3 107 11 2 107 12 */* 107 12>/» 1 107 .12*/, 1 103 1 іЧ 3 103 3 102 I 8 4

106 ! 11 4 107 ! 12 5 108 13 ■ 6 п р а в . 107 12».Ѵ 0 с т а р . 107 12 ' 5*/і 14 8 109 7 108 13 107 12 : 8 4 и р а в . 118; 12 стар .

П л и сок аго и р ав . тож е тож е тож о тож е тож е тож ѳ тож е тож е тож е тож е тож е тож ѳ тож о тбж о тож е тож е тож е тож е тож с

99 112 113 113 114 112 111 110 112 110 111 109 108 107 99 104 109 108 107 104

;

8 8

8 ; 8 1/ г і 9 ■

Іі

Й

5 7 й І 8 7 * 0 9 ; 4 8 і С >• 5 12 ! 7 11 : 7 10 і 8 4 I 9 6 і 8 14 1 7 12 : 7 13 . 9 о ; !> 1 і

о б -в а .

ІЗ л и ж а й ш а я п о -

ч т о в о -т е л е г р а ф н а я к о п т о р а іш і о т д ѣ л е н іо и р а з с т о я и іе о т ъ п т о г о у ч р е ж д іч іія .

3.-1Я П .

Т ер ен теп ол ь ск аго Д еР-Д р о зд о в о

! 1

25 25 20

О тъ в о л о с т н н р а в л с н ія .

л ѣ сом ъ .

7 : 12 7 | 15 8 ‘ 12

о б -в а .;

И в л ев о . . . И гн атов о К у зн еи о в о

37

40

. М А К Э Г Х П У Б О С Ч О

146 173 сел ь ск о м у 107 84 общ еств у 89 7(] 118 43 54 А з а п ч е в с к о м у д в о р . ()9 к атол. Б р е н ь к о в ы м ъ . к р ., 29 прав. ІІІп н к о в с к о н у

о б -в а .

. С у х а я ................... ! к о л о д ц ѣ Л и хол ѣ тье . . і тож е П ахом ово . . . , тож е П о д с а д н и к о в о . I о з. У св а й Б о л м а ш о в о . . : о з. У к р ы то Г ар н ев о . . . . ; тож е К у з ь м и н о . . . ■ о з. У св а н С и в ц ев о . . . ; тож е Г р и т ь к о в о . . . |і тож е Ш ев л ев о ' о з .Д ѳ и ь я н о ц ъ У к ры то . ; 03. У к р ы т о К а р а м зы . . . |' тож с

К ак ого п р н хода.

•18 ! !) 48 . 3 48 . 15

н ъ М о ш е іп ш с к о й

П

1* 3 ! & 1 5 й

О тъ у ѣ з д н а г о ) гор ода. і

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

р . Е м ен к а тож е р ѣ ч . К оч ер еж к а р . Е м сн к а тож о тож е тож е тож е о з. В о р о тн о тож е бол. Ч ѳр н ос тож е р . Е м ен к а

В ъ к а к о з іъ р а зст о я ш н . О тъ В н т е б ск а.

Д ер . Ч ухн ово . . С к ор одум ов о Б усы л ов о

Ч н сл о ж и тел ей .

(4 оп Сц о А *С О о и (Г

М уж чинъ.

75 76 77

К о л и ч . зе м л и въ д еся ти н а х ъ

К о м у п р и н адл еж и тъ н зъ зем л ев л а д ѣ л ь ц ев ъ и л и к ак ом у сел ь ск о м _у о б щ е с т в у . С о с л о в іе и в ѣ р о п с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

Н оудобной.

(м ѣ с т е ч к о , д е р е в н я , с е ло, и м ѣ н іе , ф ольвар .к ъ , х у т о р і., з а с т ѣ н о к ъ п ц р .).

П рн какой н аход и тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зер ѣ , прудѣ , к олодц ѣ , бол о т ѣ ).

У добпой.

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с та

Н овохован тож тож тож

ск аго е ѳ с

п р . 114 18 | 6 115 18‘/Ч і 7 117 21 ! 9 118 22 ! 10

г . І Г е в е л і.


55 56 57

„ „ „

11м .

Н Д П В П Ш К К

оси ково . . . ерж и ти н о . . олови ки . . . аси левское . у стая О си н овка и ш илово . . ачереж и н о у зн ец о в о . .

П лоское

* .

В о л о с т н о е п р а в л е н іе К орчм а П лоское . . Ф ол. Р ѣ ш етн и ково .

58

А вы дниха

50

Зен овка . . . .

00 61 62

.

И м .

К о зл о в о

. .

. . .

Ф ол. К ам ен ь . . . . Р О зер я в к и . . .

СЗ

,

Т орчилово

. .

о з. У с в а й

то ж о то ж с о з. У к р ы то колодцѣ то ж е то ж е то ж е то ж е ■ го ж е то ж то ж то ж то ж то ж

с о е е е

70

И м . Ф ед ьково

. . .

тол се

Б о л о ги н ь

. . .

о з. Б о л о ги н ь

71 72 73 74

С ел. Заручевье . . . „ Ш н яти н ь . . . „ Л агу н ы . . . .

14 50 45 то ж е В п л п и б а .ѵ о в о й , 561 тож с тож с

то ж е тож е тож е

И Ф Е П Ф

Т ерен теп оль . . П е ч и ід е . . . . м а Б ер езо в о Н овохован скъ . Б ѣ лодѣ дково , М аш н ево . . .

тож е

ко тсдц ѣ то ж е тож о

Ю .

вдовѣ д ѣ й ств. стат. с о в ., п р а в . то ж в во л о стп о м у п р авл . М . Л ап чевском у, м ѣ щ ., н р а в . Е . О б у ю в у , к р ., стар. П . И п ан овеком у, м ѣ щ ., и р а в . Л . С . В п лн н баю ву, д п о р ., в р а в . И . М а р ч е н к у , к р ., п р . В . А н а н ь е в у , к р ., стар . И . Б о г д а н о в у , к р ., стар. Д .Р у м я в ц е в у , к р .,п р . то ж ѳ то ж ѳ ц вр ко вн о и у и р н ч ту И . К о в е н ь к о , к р ., п р . Ѳ . З а х а р е в п ч у , к р ., п рав. Е . Г о л ьд гам м ѳ р ъ , д в о р ., п р а в . Е . Г а й ж е в с к о й , д в ., п р ав. Г Ів а н о в с к п м ъ , м ., п р . то ж ѳ Д о б р од ѣ еп ко вы м ъ , п р ав.

П

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Д е р е в н и : П с о в с к о е о б -в о . Ш е с т о .......................... р . Ш е с .т и ц ы н С обин о ...................... о з. Ш е с т о С околы .................. тож е Л у г о в о е ....................... р . М ѣ х о в к ѣ П лотки ...................... ■ то ж е С т а б у р ы ...................... то ж ѳ Б ѣ л я н к и ....................... р . Ш а с т и ц а К а в е р з ь і ...................... то ж о З а п р у д ы ....................... р . П р у д о к і П р у д о к ъ ....................... то ж с К осм аты н и . . . . колодцѣ К удрявц ы .................. то ж ѳ і Б о р д и н о ...................... то ж о П раборовье . . . . то ж е П о л и т ы к и .............. то ж е К о ш е л е в о * . . . 03. П с о в о 11р и н е и П с о в о н о е во л о ст. п равл. Ж у к о в о ...................... кояодц ѣ К о р ч а г и , .................. то ж е З езю л и ....................... тож о З агр у д ьк о во . . . . то ж е Г р и ш к о в о .................. 08 . П с о в о Г ераси м ово . . . . то ж е А н т и п е н к и .................. колодц ѣ С убочево .................. о в . С у б о ч е в о Б олаш и ....................... то ж ѳ Г о р о д и щ е .................. кою дцѣ З ел ен ы е Л у ги . . . I то ж е М и х я л к и н о .................. то ж е | Л а х и ............................... 1 то ж ѳ

с

о

в

П совскоы у с е іь с к о м у

с

Н о в о ю в ан ск аго п р.

Ч

1 , 2 4 1 6 : 6 ■ 4 1 49 .320 !

:

6

1! 1' 1і 1, 11

2 4 5 3 2

1І і;

2 2

!

3

то ж е тож е

112 11Ы

1 О тъ у ѣ з д н а г о | го р о д а.

44 55 32 8 3 5 7 6 2

В п теб -

57 63 34

; ска.

К ак о го п р п х о д а.

I О тъ

дворов I Ч п сло

!

л ѣ с о м ъ .| П одъ

1

64 65 66 67 68 69

м . ол. орч о г. ол.

15 17 10

124 і 6 | 1 'Г е р е н т е и о д ь рѣч. У ш ѣ 129 : 9 | ском у сел ьск . б о *. Б о л ы п о ѳ ; — 87 ) о б щ еству б о і. Г а п л о * п С . п 3 . С и п р н о в ы ы ъ , 957 150 200 о з. П л и с с о 6 50 1 7 к у п ., с т а р . колодцѣ

Ж ен щ и н ъ .

Д ер. „ и И м . Ф ол.

М уж чпнъ.

46 47 48 49 50 51 52 53 54

В ъ каком ъ р а з с т о я п іи .

Ч п сло ж п тел ей .

К о л п ч . зе м л н въ дссятлн ахъ

К о м у іф п н а д л е ж и т ъ п зъ зѳ м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ п ли како м у сел ьско м у о б іц с с т в у . С о с л о в ів и в ѣ р о н с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

1Н еудобн ой .

по

(м ѣ с т ѳ ч к о , д е р е в н я , с е ло іг ы ѣ н іе , ф о д ь в а р о к ъ , іу т о р ъ , з а с т ѣ н о к ъ и н р .).

П ри какой н ах о д п тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ , ирудѣ. колодцѣ, бол о т ѣ ).

У добной.

и оряд

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с та

17 іа

п а

5 8 7 9

ОX ла

8 6 8 12 10

106 112 111 113 111 112

12

і/*

4 1 4

112 115 111

12 12 10

»/< —

13

0

7

Ь л и ж а й ш а л пп

Н , ч х о в о -т е Г в г р а ф п а я к о н ю р а в ін о .З о я о т д ѣ л е н іѳ н р а д . « ё с т о я н іѳ о т ь э т о го

У ч р е ж д е н ія .

Н евѳ п

9і/«

і

1 ! — ; — 14 ! — і — 17 ; 4 ! —

64 ;

4

2

74 і

7 !

8

1

5

6

і ;

а

1

112

12

2

11

113

,3

3

14 12

5 6

18 24 :

4 ■ 3 і

6 8

1і і ;

2 2

4 6

114 112

20 :

4

5

і

і

2

114

15

7

! 40

і 329

і ; и 1: 8 і ; з 2 ! 2 1: 3 1і 8

15 5 2 5 4 6

118 117 118 118 120 121

20 19 20 20 22 23

8 8 8 8 9 10

1

3

117

18

8

5

110

17

4

з 1 13

12

9 і 20 7 1 23

17

117 117

20

118

16

8

112 25 1 29 52 09

6

4 .

і

| — ! ц

; —

3 7 1 27 1 40

6

1

і

:

I

168 і

3 1197 і 7 7 і 12 96 і і | 55 ■ 9 : ю 127 і 3 і 6 118 ’ 4 і 39

н

1 ■|

! 1; 10

1 427 . 74 ] 83

2

113

а

26 64 70 59 34 32 42 51 56 8 17 34 76 50 81 25

я

в

1і 2 1

о

__

__ __

__

__

__

__

_

— .

_

л

о

с

т

ь

7 17і/» 17 7і *

.

5 12 10 25 8 24 7 12 4 18 8 3 5 -13 9 21 18 30 10 20 12 18 9 12 6 15 3 10 10 30 13 35

20 35 30 15 19 9 15 25 45 25 20 15 23 15 35 35

П сов ск аго и рав. тож е тож ѳ тож о тож ѳ тож ѳ тож ѳ тож ѳ тож е тож ѳ тож ѳ тож ѳ тож с тож е тож е тож е

110 120 130 118 129 135 150 110 120 120 120 118 124 110 120 130

10 20 30 18 29 35 50 10 20 20 20 18 24 10 20 30

10 10 15 10 9 20 18 10 20 20 20 7 10 10 15 —

10 30 25 35 18 19 20 17 15 10 10 18 15

25 43 40 45 25 30 20 16 24 25 17 20 30

тож о тож е тож е тож е тож е тож е тож ѳ тож ѳ тож е т о ж ег тож е тож ѳ

118 140 118 116 112 120 125 120 120 115 120 118 130

18 40 18 16 12 20 25 20 20 15 20 18 30

35 35 18 15 10 15 15 20 5 17 10 18 20

о б щ ѳ ству 54 39 17 55 52 69 41 87 30 206 141 56

— — — —

— —

20 42 30 40 20 20 20 17 14 20 18 19 20

то ж ѳ

г . Н е в ѳ іь .


Г "

................... р . Ш с с т н ц а Ч ереп ово К у д и н к о в о ................... то л се ................... С толб ово р. Е м ен кѣ П ереди н о ................... то ж с К о тляр о вка . . . . колодцѣ Ѳ ом и н о ........................ р. Е м еи кі Б алаб ан ово . . . . . о з. К о м ш о ............................ Зуево колодцѣ Р о м а н к и н о ................... то ж е Т и ш к о в о ....................... о ;:. К о и ш а С м о т р о в о ................... колодц ѣ С ередуш и н о . . . . ТО Ж С Х ари тон ово . . . . ■ р . Л о вать Б о р о во ........................ колодцѣ А к у н е в и к и ................... о з . А к у н с в к а ! Б р а х и м к о в о . . . . ' ; 46 р . Л ‘в а т ь і 47 Т е р е н и н о ................... і тож с ................... о з. К о м ш а ! 48 Б о р о д и н о ; 49 Б а р а н о в о ....................... ■ Т 0Ж С 50 Л е н и д о в о ...................,т о ж е и р .Е в к а ; ' 51 Е ф и м ц е в а ................... 1 п з . К о м г а а 52 Н и к и ф о р о в о . . . . 1 р . Е в к а і 53 Х а н д о ш к и ................... колодцѣ ' 54 М а л о е Ж о р о в л е в о . о з. К о м ш а : 55 : Б о л ь ш о е Ж о р о в л е в о , то ж е і 56 ■ С в . Г о р а ................... ; то ж с ; 57 М а л о е Д л е с о в о . . . I к о л о д ц ѣ 1 58 : Б о л ь ш о е П л е с о в о то ж е

1 2

Д ер . Х охон ово _ У тки н о . „ Х охл ово . . „ Зубак и н о . „ А ѳа н а со в к а „ » „ * „ , „ „ * „ , „

С ер гѣ й к о во П ерш и н о . Г орчан к и н о Г ри щ ути н о К обы лк и н о А и ари н о С урино . . А вдѣ й к ово Т ахино . . П одв и гал к а С и товк а М ѣ ди н к ово

„ С и дорово „ К уш к и „

. . .

С и л ь в естр ов о

И м . Р ай п оль . . .

22

*

Щ

ур ово-

В ы сел . Щ

ур ово

; | 1 ■ і 1 , і

---, __ - 1і — — 1 __ — 1 --- | — дес.

іо ііо

I !

22 35 41 11 40 36 46 21 41 21 18 19 35 20 35 45 21 21 !

К он ш ан ском у сел ьск о м у

■ ! | | I

общ еству

, 1 | ! і !

— : _ — __ : — — __ ! _ ; __ __ ; — і — 1 — - І — — ; — : — — | — і — — — 1 — і — 1

25

30

П со в ск аго

17 30 20 З іі 18 15 5 1 5 10 15 18 40 17 108 19 5 4 2 3 10 10 13 18 5 10 10

20 40 28 ;і 5 25 25 10 8 15 30 35 20 50 25 20 18 25 10 10 5 5 15 15 18 25 12 20 20

25 •18 30 10 30 30 7 7 20 35 25 30 45 30 25 20 30 8 7 6 7 20 20 20 30 12 25 25

тож е тож е тож е тож е тож е тож е то ж о тож е тож е тож е то ж о то ж о то ж е то ж е то ж е то ж с то ж ѳ то ж е тож е тож е то ж е то ж е то ж о то ж с то ж е то ж о тож е то ж е

е & ^

110

10

8

12і) 119 130 125 130 118 125 110 110 120 130 118 130 115 120 118 122, 130 1351 125 130 110 130! 140 120 110, 125 130

20 19 30 25 30 18 25 10 10 20 30 18 30 15 2о л.18 и 22 зо 35 25 30 10 зо 40 20 10 25 30

10 18 25 20 15 20 10 10 10 10 20 15 ! 10 1 8 ! 5 ,! 20 1 10 ! 5 1 10 ! 20 5 20 ; 10 і 5 ! 15 і 8 ■ 10 1 10

1

н р ііх о д а .

О тъ В и т е б - 1 ска. і

1 і

|

дворовъ.

лѣ сом ъ .

| 51 13 72 63 41 63 51 50

В с е г о в ъ ІІс о в с к о й

Р

16

П с о в с к о м у с е іь с к о м у о б іц е с т в у

]

31 : 82 і 33 : 34 ! 35 36 1 37 38 1 89 : 40 1 '11 і 42 : 43 ,4 4

К ак о го

п рал.

©

О тъ в о л о с т н . п р а в л с н ія .

п рп колодцѣ

о б -в а .

Ж еп щ п н ъ .

а ч у л и щ е ...................

К о м ш ан ск аго

В ъ каком ъ р а з с т о я н іи .

М уж чпнъ.

1 30 ' М

Ч н сло ж и тсд сй .

Ч и сло

.

К о л и ч . зо м л і въ д есятн н ах ъ

П одъ

1%

К ом у п ри н ад д еж п тъ п зъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ и лп каком у сельском у о б щ еств у . С о сд о в іе н в ѣ р о п с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

Н еудобн ой .

П р іг к а к о й н ах о д п тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зс рѣ , прудѣ, колодц ѣ . бол о т ѣ ).

У добной.

| Н а з в а н іѳ н а с е л е н * 1 «. н аго м ѣ с т а 1 . ро - I (м ѣ с т е ч к о , д е р е в н я , с е 1й ф ольва' 1 о | л о , и м ѣ н іо , 1 с ! р о к ъ , х у то р ъ , за с т ѣ Н О К Ъ II н р .). ' % |

гі ео О

Б л ііж а й ш а я п о 1 ч т о в о -т о л с г р а ф - , н ая кон тора нди о т д ѣ л е н іе и р а з - 1 с т о я н іе о т ь а т о г о у ч р е ж д с н ія .

Г . П о В С Л і.

> > > > > > > > > >

| ! | ‘ і . 1 ! 1

в о л о с т и : з е іг л п 2.510 д с с . 20] 0 с а ж ., л с н т с л с и 3.422.

ы

к

ш

и

н

с

к

85 о з. Б ѣ л п ц ь і руч. П рудяк90 к а и колодцѣ 53 р . О с с л іщ а колодцѣ 69 40 о з. Г л у га а к ъ л колодцѣ 67 колоддѣ 36 ручьѣ 89 о з. С м ер тц о 67 колоддѣ Р ай и ольском у 80 то ж е 76 то ж ѳ с в іь с к о м у 53 то ж о 49 то ж е об щ вству 49 то ж с 57 о з. Я зп о 36 колодц ѣ колодц ѣ К от90 ловн н а. п р у д ѣ С а ж а і104 ка о зе р ѣ К у ш к о 99 вец ъ 54 р ѣ ч . Т е т е р н іг ка' п р . Г о в н я н к а Е . п А . Н п к и т и н ы м ъ , 150 Я ., И ., П . и Я . С н д о р о вы м ъ , П . Е го р о ву и К . П етр о ву к р ., и р а в . Г . М вхай лову и 72 т ір у д і Г р и го р ьо в ы к ъ І -м у п 2-м у , Е . Н и к и т и н у н Л . С у с т о в у , к р ., п р . 40 б о л . П р у д о ч - Н . Ф н л іш п о в у , Н . И ван ову, Н . Л . и Т . ное Г р и г о р ь с в у 1 и 2, к р ., п р а в .

а

я

в

31 52

о

л

о

11 11

47 43

41 38

с

т

ь

.

Р ы к и и и с к а г о н р а в . 138 13 тож с 136 | 41

6 о 8

__ — —

9 <; 4

21 16 3

21 19 8

23 7 8 17 8 9 9 9 14 5 23

__ — —

11 5 8 10 10 9 8 4 11 0 5

26 15 32 26 39 35 23 13 32 12 11

33 тож е 15 тож с 80 т о ;к е 21 тож е 30 тож е 32 тож с 16 тож с 18 тож о 30 тож е 0 Я іін о -Б о г о р о д и ц . п р . 21 то ж ѳ

13

29

29

---

11

3 3

, о . .1н н С ц ъ 2 9 в , > 28 >і

137 143 116

42 48 51

3 5

25 ;50 28

14 1 110 110 141 144 145 144 144 112 150 149

49 15 45 46 49 50 50 49 47 55 54

3 1 4 4 3 3 •1 3 о 8 7

24] 29 29 25 26 27 28 29 30 29 25

Р ы к т и н с к а г о п р а в . 141

46

24

тож е тож с тож с

2

15

-

11

23

32

тож е

140

45

2

28

69 30

__ —

13 9

53 25

34 26

то ж о тож е

140 139

45 44

3 2

25

280

7

25

30

то ж ѳ

142

47

1

25 26 I • 26

20

89

4

17

16

тож с

142

47

1

80

22

3

13

13

.тож е

142

47

1


И м И

Р езв я к о в о

26

»

У ѣ зд к и н о

27

г

В лины

25

28 ! 29 |

30 31

. . .

С ам уй лово „

С ело

.

И лью ш ки н о

.

Р ы н ш и н о 4

И м . Б оброво

. . .

32 I В ы с . Е р з о в к а 33 ( И м . Б о б р о в о

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Д ер . Ш евали ха Ж и вц ово . п я Е м ельян ово Б у р м а к и н о и и Б р и ги н о . . » К у зн ец о в о . м М алаш ково Т орхово . . я Уі

п

Ф ол

55

»

56

Н овинки В орокъ

. .

. . . • . . .

. . .

В ы сел. М ац ково 1» П о ч и н к и

. . . .

. .

а ш к о в о 1-е а ш к о в о 2-е . одъѣ льское о ги н о в о . . бабково . . илкино . . . . и л к и н о 2-е . олосан ово . ѣ туш ки . .

И м . М ац ково

54

57

Л Л П Л А С С В П

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

И м .

Л ю б а ш е в о -Б о саки И льи н о . . . . »

58

Ф о л . В ы с о к а я -Г о р а .

59

И м . К оробц ево . . .

Ф ол. Т орхово И м . А бабково

1 Іір н к о л о д ц ѣ ! Р . П . С іш ц о , м ѣ щ -к ѣ , стар. : п р у д ѣ н к о - і А . А . Б а р а н о в с к о », м ѣ щ ., н р а н . лодцѣ ! тож с | И . А . Ш а й т а р с н о к п ,, м ѣ .іц ., п р а в . :о з . Б л ш ю в е ц ъ і Н . П а іп у к о в у , Л ., II.. Л . и 3. П а и о в ы н ъ , К . К в с т а ф ь е в у , 0. н П . И в а ію и ы м ъ , 1-й м ѣ щ ., с т а р о о б ., о с г . к р е с т ., п р а в . а р у д . С а ж а і- А . Т и х м я н о в у и А . Л у к ь я н о ю й , к р ., п р . ка м ѣ щ .: Я . В о л ь н я г о , рѣ ч. С пж с п р &в ., 3. и А . Х р о ты рка л о в ы м ъ , іу д ѳ й с к . п И . Л и б бо, лю тер. 'л р п ч т у Р ы к ш я н с к о й колодцѣ ц ерквп Т . и С . Ш ѳряковы м ъ, м ѣ щ . п И . Г р и го р ье в у ; к р «, в с ѣ п р а в . ір у ч . П о п о в а - П . и А . К о н о н о в ы м ъ , н ѣ щ ., с т а р о о б . К рю ча н а с ж .: А . А л е к с а н ! колодц ѣ д р о в о й , В ., Э . и А . О с п п о в ы м ъ и д р у г ., Б о б я т ы н с к н м ъ , м ѣ щ ., 1-я п р а в ., о с т . к а т . то ж е о з. У щ о колодцѣ рѣ ч. Б урлакн колодцѣ то ж е бол. Л ѳн та К ун н дворскор у ч . Н е за м е р з а ю щ ій м у еельсхо м у о з. Л а ш к о в е ц ъ тож е о б щ еству о з. П о д ъ ѣ л ь 08 . Б ы к о в е ц ъ кою дцѣ то ж е то ж е то ж е о з. П ѣ т у ш е вец ъ II. П о д а н о й . м ѣ щ .. р у ч . б еяы м . старооб . П .. С . и Л . П о д з н о н , колодцѣ м ѣ щ .. с т а р о о б . Ѳ ., Ѳ . л И . П о д з и о й , то ж е м ѣ щ .. с т а р о о б . И ., Г . п 0 . М е л ь н и то ж е ковы м ъ, м ѣщ , стар. б о л . О стр о - И . и К . К о н о н о вы м ъ , м ѣ щ , стар о о б . впца о з. В о ю с а и о - к р . д ер . В о л о с а в о в о . и рав. во 0. Б о го м о л е ц ъ п Т . кою дцѣ Е ф п ы о в о й . і;р .. н р а в . р ѣ ч . У в ѣ ч и н - П . С о л о в ь е в у , м ѣ щ .. И . Д а ш к е в и ч у . д в о р ., ка Г . К ош ину и Я . Ѳ ед о р о в у . к р .. в с ѣ п р . д вух ъ и р у д ах ъ н ж сл. д. с. с. М . Б о ц т р «іс ь к о ж . г о м о іе ц ъ : Г . Б о г о м о лец ъ . М . Л ѣ сн ев ск о й и А . К л е п а ц к о й , д в .. кат. ір у ч . Н е в &м е р - н а с і. Н . п Е . П о я р к о в ы ы ъ , м ѣ щ ., с т а р ! з а ю щ ій кою дцѣ Л . Д аш кеви ч ъ . Ю . Д е м е н т іе в у и н асл . ум ер ш . И в. Д аш к е: в и ч а м ъ . д в о р ., к а .т .

2

8

50

15

63

м о ло

і «я і Й Я і §. Я 1 Я

5 § сэ »

5

К ак о го п р и х од а.

|й Р ы к іп и н с к а г о н р а в .

Б л н ж а й ш а я ц 0.

О тъ В н теб ска. О тъ у ѣ з д н а г о го р о д а . О тъ в о л о с т н . п р а в л е н ія .

лѣ сом ъ .

I | 70

В ъ каком ъ р а з с т о я н іи .

Ч и сло ж и тел ей .

К о л и ч . зе м л и въ д есятн н ахъ

П одъ

24

К ом у п р и н ад леж н тъ ы зъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ н ли каком у сел ьско м у о б щ еств у . С о сл о в іе и в ѣ р о и с п о в ѣ д а п іе в л а д ѣ л ь ц а .

Н еудобн ой .

(м ѣ с т е ч к о , д е р е в н я , с і ю , и м ѣ н іе , ф о л ь в а р о к ъ , іу т о р ъ , з а с т ѣ п о к ъ п п р .).

П р и к а к о іі п аю д п тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ , прудѣ, колодц ѣ,бол о т ѣ ).

У добиой.

Н а з в а н іе н асел ен н аго м ѣ с та

140

1

4

5

35

1

8

3 Я з н о -Б о г о р о д п ц к . п р . 147

22

1

5

3

Р ы к ш н н ск аго п р ав.

116

16

то ж с

ч т о в о -т е л е г р а ф . п аяко н то р ан л н о т д ѣ л е н іе к р ^д . с т о я н іе о т ъ в т о го у ч р е ж д е и ія .

45

1 а . п . .Іи н е ц -ь 2(3 в.

52

6

51

5

30 >

137

42

4

20 > і

>

35 ,

80

30

90

«

20

55

»

7

то ж о

141

46

1

>

26 > 1

21

14

то ж е

137

43

3

>

25 >

10

55

2

•10

10

10

7

36

ш

4

(>

8

то ж е

141

46

>

25 >

3

13

11

тож е

142

47

1

>

20 >

4

3

тож с

135

15

2

7

то ж с

142

47

1

>

2() >

П есч ан ск аго п р ав.

35 36 40 29 32 32 35 40

10 10 10 п 8 8 5 7

>

то ж с то ж е

130 131 135 124 127 127 130 135

2Ц 20 20 21 22 22 20 18

> > > > > > > >

то ж то ж то ж тож то ж то ж тож тож то ж

е е е е е о е е е

125 130 126 127 127 127 127 125 126

Зо 35 31 32 32 32 32 30 31

5 9 8 9 9 9 8 9

>

25 25 25 21 23 21 21 22 22

> > > > > > > > »

то ж е

135

10

7

,

20 >

10

7

>

20 >

>

20 >

>

20 >

,

20 >

42

1

2

43

7

48

1

14

2

— — — — — — —

19 13 6 10 11 10 13 3

44 32 23 36 •10 25 27 6

50 32 11 32 41 24 27 8

1 /9 9 22 8 7 7 11 1

12 17 24 67 31 19 19 35 7

13 22 21 71 26 16 16 31 7

1

3

1

75

144 66 81 102 73 50 58 22

19 12 3 54 3 2 12

32 31 34 193 45 49 71 112 23

16 5 25 25 9 16 16 19 16

33

5

35

40

_ — —

-

9

11

108 :>

■ 13

51

•15 42

164

10

то ж е

135

13

10

то ж е

1 3 5 ' 40

6

23

2

1(*

6

то ж е

135

40

7

5

2

8

5

то ж о

136

41

л

1

-

-

3

10

13

8

4

15

8

446

1

-

2

і

тож е

3

56 27

8

то ж е то ж е то ж е

5

40

13

3

тож е

'

23 >

> > > > > > > > > > >

22 >

то ж н

130

35

8

тож в

132

37

10

20 >

то ж е

130

35

10

25 >

135

41

135

40

,

20 >

8

'

20 к о о

‘ 64 50

1 2 і ; і

1 3

8

7

7 7

тож е

127

32

7

,

20 >

8

,

23 >


і

П ри

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с т а

какой

н аход и тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ

(м ѣ с т е ч к о , д е р с в н я , с е л о , н м ін ііе , ф о л ьвар о іп .. х у т о р ъ , з а с т Ь п о к ъ II п ]).).

р ^ь р ѣ кодо л

ѣ

о зсІ ір ѵ д ѣ ' д ц ѣ . 6о от^

т, К о м У “ Р и н а д іи к и р ь т а ъ з е м л с п л д ѣ л і .ц е в '.,

К о л н ч . зем л и в ъ д е е я т іін а х ъ

Ч и с .т о ж и тел сй .

}іъ

какп м т,

ііа з г .т о ш ііи .

:пли каком У ссл ьско м і' о б щ о с т в у . С о с л о : Б І 0 ’! ^ р о і і с і ю в ѣ д а іи п в л а д ѣ л ь ц а .

К ак ого

Іі;.і і!1

„ К уп и дворъ . П о г о с т ъ ІІе е ч а н к а

(ІГ» .М . М е ж н и к ъ

. 1и р и о з . У щ о

. . .

III) Д е р П о д б е р е з ь е Іі7 К ап устн и ки (!8 І ів ч и х а . . ()!) С о н ц е. . . . 70 „ Б р о д ы • . . 71 „ П ож ары . . 72 „ Ч ер теж ъ . 73 п П ер ев о зъ . 74 . п Б ѣ л о е . 75 ' Забѣ леи и ц а 76 і Р аки н о . . к 77 ! И м . Р е б л іо . .

78 , В ы с е л . С т а н к и "іУ

„ И м .

81 82 ■

. .

* и

Заход ы

Л у н ц о во . . „ Б атово . . „ А ксю хн ово Л ап и н о . . Ш уби н о . . п >1 Н и к ѵ л и н о . » Б ы ко вец ъ . я П ож ары ‘ . „ К о зад о и х а Г орболы ска „ А ндронково ,, К ы ки . . . . Б аран и ха . ,, К аж уч и ха . Ф ол. К ри вяки н о

!,8

П устош ь

М и хальц ово ол. Н и кули н о . )> Н о в и н к и К ри вяки н о Б усолово . ер Ш у м ен ец ъ К лоп ово * У стр у ги . . М о р о зо в о . * З ап о л о къ . 9 К уди н ово . * Г он и щ ево . V К оп оти лово >> С е м е х н о в о Я йц ово . . м . К удин ово .

117 И м .

ц ер к л п . р у ч . .М с ж ш ік ъ в л а д . и м . К у ш ід с о р ъ Ь ■ и /І .е м і.н п о в о . м ѣ іц .. іу д г й с і;.

•10 ,4

і

11

11

11 Ю

>

21) > 20 >

1

7

И С К г

135

Ц і

11)

>

2п

8 1 10 11 1 15 5 и ; 13 24 7 5

.42 12 :>г> 35 10 23 « 47 33 (1,3 : іо ю

21 10 38 31 14 28 у

т о л ;<.‘ т о ;к с т о :и ь ' т о ;к е •Ц )Ж і* т о ;к і‘ т г іж е т о л ;с Т О Ж <‘ тож ^ то н со

138 138 13!) 14" 130 133 135 із з і ііі 110 1 13 135

13 13 44 45 44 38 40 38 4Г > 45 48 10

1о Ю •і

> >

іі 9 13 ю 7

>

*

Ю Ю 17 Ю 17 15 12 и ; к ; ю 18 12

1

7

135

•іо

15

>

12

>

15

8

т о л ;^

135

•Ю

15

>

12

2

}<

1(і

ти ж и

135

40

12

>

1

7

7

135

■ |и

7

135

Ю

і;

42 33 <іо 21! 18

7 7

8 13 2 1 •>

2о 11 15 2 ‘! 20 3-1 1 12 10

*> I 13 33 15 10 28 17 13 22 •>5

•>

5

15

75 К . Н и к н ф о р о в у , 140 48 Г . Г о м а н о в у II д р у г .. и р .. и р а и . нрудѣ :і і 11., В .,. К .. К . п А . 11!і N2 К ь т ж е н о к ъ , к р .. п р . _ 45 колодцѣ т о л іе !)0 25 лрудѣ то ж о 40 41» 2Я о з. С и а с ты р г, т о ;к с 1(і 8(і 15 колодц ѣ — 54 12 то ж е 85 — 25 о з. К л о п о в е ц ъ — 170 22 кою дцѣ Б ы кон ски лу — 104 зи руч. Гиилой 45 8 ■ колодцѣ сеж ьск ои у — 77 10 | то ж е . 25 1 ‘р ѣ ч . В а л а в е ц ъ ! о б щ есгв у — 02 П ) колодц ѣ 41 то ж с 5!) то ж е 4!» 13 1б о л . Б ы в ш с е I II. А . Ііа с іа к е в и ч у . 7 о зер к о к р ., п )іа в . і к а н а в ѣ К о - В . С е п а т о в у , Ф . Л Іи - 120 К >0 12!» п аи ец ъ р о и о в у , ІІ. М а р т и и о в у и д р .. к р . п р . Іо з .К л о и о в с ц ъ Е . М д х а й л о в у н И . 1 1 " . 1 1 7 100 : Н о п и к о в ы м ъ , к р ., стар.

5

колодцѣ п о о л о тѣ Т Г іЖ С

с к о .м у

о б щ е с т іі}

А . Ф іІД ІІМ О Н іІЕ у и Д Ѳ е д о р о п у . к р .. и р . А . і'’.ф н м о и у II д р ., к р ., І І р .

511

_ _

__ 20

т ч ;і ; с

т о ;к с

8 7 Ю

> І > >

>

12 > 2о

20

>

20 21.) 20 2 і.і 20 20 21 25 22 23 21 •>-,

>

т о ;і;і‘ то л сс Т 0Ж *>

7 133 38 13 4 ’ 3!і <; 135 40 5 Г, 135 Ю 136 •11 7 133 38 128 !» 33 125 30 12 127 32 : П 126 13 31 136 •11 7 132 37 7 132 37 8 132 . 37 135 5 •Ю

>

25 25 25

17

т о я ьс

13 о

35

7

>

25 >

20

І !і

т іг Ж е

130

35

12

»

>

1

Гі

0

Т О Л С і!

із о

35

>

1!) >;

1 1 1 12 11 ІГ І 25

Іі

•)

130 ■ 128: 135 139 140 і 146 ■ 14 5 ’ 145 14 4 ' 14 4 1 145: 144 ' 144 1 145 141 }

35 з з 40 11 15 51 50 50 •19 4П 50 4!) 49 5о 4!)

. 8 : 10 1 7 і; - 5 1 5 , 3 3 і 1 5 ",

> > > > > > >

__ __ __

іі.

40

25

14 18 54 58 30 : 1 І 54 32 68 ; 25 5! 11 П 7 12 18 и; °7 3(1 41 ,!

п . <>. .І н н е и і 2 о

130 135

38 •18 •10 22 !) •>•>

Ш

Ю

тож с тож с

1] 12 11 У 4

-М и х а д ь ц г в -

•Ю

І> 1I

' —

411 17 25 25 21 8 5!і

135

1 1

20

88 1*5

п ран .

1

10 1 2!І

у

то ж е то ж е тож е то ж е то ж е то ж е то ж ѳ то ж е . . . то ж е . . іо з . С п а с т ы р ь . , колодцѣ . . : т о ;к о . . ’ то ж с . т о ;і:о

.

'1

15

__ о :;. Г е б л іо 42 :м то ж ѳ !) :.!(! •>‘> г ^) р. У щ аш сѣ . С т іір о с р л і, ■ ... <■■3. С о н ц ѣ ' :>,г> 80 р. У щ ан кѣ ;н ІІ З колодцѣ 5 1!і о з. У щ о ; :!5 н ; тож о : — ' N5 (іі* о з. Б ѣ л о е — 70 , 5 ° о о іц е с т н у о .ч . О ш о ( 71 — 17!» р . ("р а н к а к; •11 • о з . Г с б л іо : ] 2 0 0 1 14 2і м і іі р ѣ ч . ,1’е б -, д р е е в у , 13. Л Іа р к о в у л іа н к а и А . П рокоф ьеву. і;р ., т ір а в . ;!і) о з . Nщ о И . Я к о в д о и у . к р -ц у . 7(і ІО и рав. р у ч . И е з а м с р -: С . Н к м в л е и у , іс р -п у -•!.-> <>.г> з а ю щ ій 1 и р а іі. оп. У щ о 11 1). п С . Н о в и ц к и и і, •> к р ., п р а в . о :і. Р е б л іо П . К у к ш и п у . і;у н . Л О і) 1(1(1 стар о о б р . колодцѣ ;!и А . Г о р с м ы к о и д ]і., 1)0 М ѣ щ .. г т а р о и б р .

. . . . . . . ■ . .

Р ы ж и ід е

■ И м . М ед вѣ д о во

116' Ф и л

.

. . .

83 . 84 85 1 86 87 88: 83 90: 9 і; »2 93 : 94 : 05; 90 !

101 Ф 102 : 103 104 Д 105 : 106 107 108 109 : 110 ; 111 1 112 I 113: 114 1 115 И

. . . . . . . .

Д ем ьян еи ъ Т р о и ц к ій О стровъ С тароселье

ю о :

. . .

тож е тож е

0. ц А . М в док и м о^г> ны м ъ. кр. н Ѳ . Д м и т р іе н у , м ѣ щ .. ііс Ѣ іір . С . /К т у н у . к р .. и |і. т \ п р и ч т у Г Г о с г л .н с г г о Г г 31

1 'Э

И м . Д ем ъ ян ово

Г іМ і- .Г р ііф -

и а я к о н т о р а ііл іі ^т д ѣ л е ш е п р .я .ч і'Т і)я ш > о г і. ;.т и г о у ч р е ж д іч іія .

и р и \()д ;і.

н с "'іг 62

Ііл іі;і:а Г іш а .ч п о Ч Т іІЦ О

і ,х

Т г; !і X 5 11) 5 13 1

7

18 34 3 13 ;і

2 5 4 3 2« 2К 30 30 51 42 77 03 •18 .42 18 17 21 1 28 7 13 1() 18 12 12 33 24 1 3

,І ,'»л ;і;а и о і:а г о т о л ;і: т о :і;е т п :П (і т о и ;і> Т оЖ С г о ;к г '1о ж ц тож с тож к т о :іс о

п рап .

т о з іс с тож о тож в П есч ан ск аго и рап . ■ го н ® Р ы к ш н н ск аго п р ав. то ж е то ж е то ж с тож о тож е тож е тож е тож е тож о

13

ТО Ж И

150 1 55

!> ; 13

то ж о

.1 10

1!)

> > > > > . >

>

>

> > > > > >' > > >• > > >

>

й

>

3

>

20 24 25 10 19 23 22 20 22 25 22 23 23 1!) 25

8

>

20

>

7,

>

22

>

> < > > ,

> >! >1

>! >

>' >! > > > >

г! >

>'

] 2

•15 ■


Н а з в а н іѳ л ек н аго

н асем ѣ с т а

['м Ѣ п Ч іЧ К П , Д С р С П ІІЛ , С е -

л о . п ііі.н іе , ф о л ь в а ік л ;ъ . іу г п р ъ , а а с т ѣ И О К Ъ II II]!.).

118

Г Г р гг к а к о й н а х о д іг г с я в о д ѣ Ц іѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зср ѣ , н рудѣ , к о д о д ц ѣ ,00л о т ѣ ).

|

К о л ііч . з с м л и

В с е г о вт> Р ы к ш п н с к о й в о д о с т и : з е и л и

Ч и сл о ;к н т е л е й .

В ъ к аком ъ р а з с т о я н ін . І іа к о г о

Б .и іл с а й ш а я в о . п т о п о -т е л е г р а ф н ая кон тора щ ц і о т д ѣ л е н іе « р а з . ;

н рнхода.

С Т О Л ІІІО О Х Ъ Э Т О Г О

У ч р с ж д е ц ія .

. В ой локово

р ѣ ч . В а л я в с д ъ ' 1’. II. С т р а ш ш к о в у II Д р ., м ѣ щ . 11 1,р .. ; , ; стар. 110 і р. С рап ка Б орови ки . . В ., Ѳ . л 11. Б о г . Е о н д ы р е в а м ъ , к ]»., с т а р . н II. И Іа Г іт а і р с н к у , м ѣ щ ., п р а п . 120 Л и н ево . . . 1 прудѣ Е . М лхай лову, Г. и В . ІГ п . ІІо в п к о I і і в ы м ъ . к р .. с т а р . '121 ; колодц ѣ С туд ен ец ъ . В . II. М ію к о в с к о м у . м ѣ щ .. с т а р . 121! , т о :к е Г ороди щ е . . Н .. М . II. н ѳ . Б о гд ан . М я ск о в с к н м ъ . м ѣ щ .. с т а р . 12‘» ! Я ш ково . . . Іп р у д ѣ Я ш к о Е . М . Н о іін к ч к у . 'В С Ц Ъ II К 020Д к р ., с т а р . н II.. Ф . цѣ 1 н Ѳ . І іо р и о . Ч іп к н к а м ъ . к р .. п р а в . 12-1і ’ Д е р ).. М е л ь н и ц а . . . с з . Я ;л ш 125 Ь о л . П р у л ;и н е ц ъ ь з . І І р у ;к ц н сц ъ : 12(і і\І а л .П р у л ;и н е ц ъ о л .11р у ж и ііо ц і 127 :■ колодц ѣ Іе п л у х и . . . . 128 : Т О ІК С И ван и щ ево , . і 121) , 03. Я з н о Р ои н ое . . . . :К Н і ! 1 к о лодцѣ 1 У ж аки н о . . . ііз і : т г .ж е Я р о в о ................... \ : 132 : то ж с .Ж у к о в о . . . . ; | із а : 1 то ж о Х л у ш ік и н о . . 131 : 1 то ж е П о го р ѣ л и х а . . | Ій й : то ясс В и кен тьеп о . . : і;5 « : то ж е М ан улково . . ! Р о в е н с к о .м у ! 137 I то ж с Ю рин о . . . . ! ' 138 | то ж с В аськово . . . : с с л ь с -к о м у ' 131) : т и ;і;с Б убн овка . . . М О і то ж с М оскви ти н о . . \ о б щ ссти у • 1-11 і т о ;к о Б охоново . . . \ш \ то ж ѳ Б у гьсво . . . . 113 I то ж о М арково . . . ! :і-М I тож е Щ елкан ово . . ім о ; то л се К ал зу н и х а . . 1 ІМ Й : то л се Б орди н о . . . : ' 147; і р . В е л н к о іі Н о в а я -Р а н д о . . I 1 '18 ! П етр аш и . , . ' ол. Я зн о ІШ | кододцѣ К орн и лково . . ! ■ 150 ; т о ;іс е Ш уоари н о . , ііо і ; П ерш и н о . . . ТО Л ѵО 152 ; т о л ;е Н и к о іь с к о е . . 1 : ТО ЛѵО М е л ь н и ц а 2 -я . 15-1! И м . А л у ш к о в о . . . П ]іу д ѣ С а ;к а .т - 11. и Я Г р и г п р і,к а н 3 к о .т . с в ы м ъ , II. С е м о и о в у и д р .. к р .. с т а р . 11 5 5 , В и д у с о в о . . . р р . С п а с т ы р - К .. С . п П . Б о н д ы Iр ѣ и С р а к ѣ р е в ы л ъ , ІТ . С . Б ѣ л яеву, Д . Б о н д ы р сву, Л . Ѳ ед о р о ву , И . І І ііа н о в у и Ѳ . А . Б оп д ы реву п О . И ван овой , м ѣ щ . н : к р .. с т а р . 156 Ш етом и н о . . 4 колод ц ахъ Н . Е р м о х а е із у , II. Г аврн лову, В . С . Б он д ы реву, Д . Б о н д ы р е в о й іі А . М а т в ѣ ѳ в у , м ѣ щ . п к р ., с т а р о о с ір . 157 Я з н о -Б о г о р о д и ц о з. Я зн о п р и ч т у Я з п о -Б о г о й родицкой дѳрквц

д с ся ти н а хъ

в ъ

К о м у н р и н а д л е м л іт ъ и з ъ з с л л с н .т а д ѣ л ь д е ііъ ііл п к а к о м у с е .и ,с к о м у о б щ ест а у . С к сл о в іо п в ѣ р о и с и о ъ ѣ д а и іо л л а д і.л ь ц а .

80

Зо

;■

,1 0 0

; 49 10О

7 !

9

Р м к ш п н ск аго

п р а и . 141

-10 '

6

1 15

50 ;

7

: 1-15 : :

ЛО

і :

3

і •і ■

0

3 !

5

11 0 0

I

8

; 100

30

120

0

то л с с

і 104 50

40

і і

3 :

2

то л с с

135;

і

5

5

то л с с

135

100

1 0 : 40

•23

і

Ю ю

:

С

20 ,

<;

20

] (30 1 0 0

2 і

11 0

3 1 5 і

1

М О . -15

21

153 ; 58 152 ■ 57

ЗУ

152 М »

5-1

28 27

117 151

50

!

, 50 70

__ —

15 29

15 35 157 1 (і 9 131 1 2 0 32 -18 0 1 0 0 30 107: 18 58 29

_ __

10 | 1-1 • 18 10 і 45 ■ 50

10)

н ;і •10 108

_ __ — — __ __ __ __ _ __ — __ _ _

53, 2 2 1 1 ' 50 1 11 •1 2 : 5 71. 1 2 1)7: 1 0 125 2 0 70 50 03 27 31

28 7

_ __ _ __ _ __ _ — __ _

10 0

15 5 72 292 39: 5 2 08 2 40 20

2 і.

1 3

17 250.785

і

•12 : П 0 !) : 50

33 : о о і Г >7 12 33 21 М 28 30 !! о 11 11 31 35 8 21 19 8 : 10 : 23 0 і 22 : 20 18 : 09 і 62 1 : 0 ■ 2 5 ' ') ■ 8 0 ; і« 21 10 ; я о , 29 18 : -і" , 48 10 . 19 1 10 1) 1 27 22 0 I 30 33 3 : 8 : п і 2 .) ; 13 1 5 : 4 •18 і 7!) ; 83 0 , 11 !• 19 8 24 і 2 7 3 5 5 !)

18 ; 17 13 і 13 0 1 7 33 ! 18 !

•10

10

25 , 10 [ і : ( |

8

5

15

2

2

4

200

і 28 :

20 32 32

150 . 55 150 1 55

33

151 ; 5 0

33

118

53

36

118: 117

53 52

37 36

1 17

52

30 о2

1 10 51 118: 5 3

31

1 17

52

2і)

117 1 18

52 53

118

53

1 10 119

51 51

30 30 30 30 28 35

1 1 7 , 52 1 4 7 :. 5 2 1 1 8 ' 53

П е с ч а н с к а г о іір а в . Р ы к ш н н ск аго п р аи т о л со . том сс П р сч ан ск аго п р аи .

15(1 1-11 111 I 10 I 10 М 1

35 30 80

53 -10

20

-II! 15

27 27 26

•15 ■ 10

1 1 8 ! 5;:

20 20

110 : 15

20 >

! 0 0 ; 30

і ' 1

і 1

1 1 1

і і ш

5 |

!

Г Г есч ан ск аго п р а й .

13 іЯ з н о -Б о г о р о д . п р а в

1-10 і 51 і

і І 40і

18

I

5

I

19.355 д е с ., л с п т с л е й 6.592.

!

1-19 : 54 ; і

8

35 >


С

П р іг к а к о й п а х о д іг т е я в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч г .ѣ , о г с р ѣ , іг р у д ѣ , колодц ѣ, бол о т ѣ ).

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с та

еГ о"

(«■ Іх т е ч к о . д с ію ш ія , с с Л О . ІІМ І.п іі:, ф о л ы іа |іо к т і, .х у т о р і>; л а с т ѣ Н О ІЛ , 11 Іір .).

' е :. <

е

р

у

т

с

К о м у и р п и п д л с л с п т і, іі з ч , з о м л с н л а д ѣ .л ы ц ч п . іг л и к а к о м у с о л ь с к ч м у о С іц е с т ь у . С о с л о и іс и ь ѣ р п ііс ію ііѣ д а н іе в л іід іід ь д и .

к

а

я

в

о

К о л И Ч . ІІО И .Ш іп . д с с іп т іііа х '),

У ',

о & к

'І ?

д

о

(Л д 5;

т

ь

.

І іі к а к 1М 7, р а 7С '1'(іЯ І ІІІІ К а к о г п п р п і-о д а .

%

Е О

І і.и к к а ііш а я м о ч т о ііо -к ‘Л г г ]іа ф Р . н ап к о и то р а н ли о 5 ііт д і.л о іііе н р а л •**= с* ' 3 ^ Г Т И Я ІІІС о Т Ъ ІІТ О Г О . у ч ]»о ;к д о п ін . С 1"! о : Я

н =:

г*. .

--

с

Ч ііс л о Ж ІП О .Ю Н .

і

с 2 с

л

- '• \

Л у к о б о р с к з г о о б -в а . '■

С І. ^у' і ‘Н Ы і «)і !0

И м . Л у к о б о р ь с . . . о ;і ІѴ а л е п о с Д е р . Т І е с т іо х и н о . . [ІѴ Ч І.Ѣ О іМ Ы Л . „ Х у д о яр о во . . р . Л ш іо т п ц ѣ „ В ы м ели и а . . . т о -.к с 4 т о }і;о г> „ К октево . . . . т о ;к о (] 1 „ Р у д н я ................... „ Н о в а я .................. колпдцѣ „ С т а р о с е л ь е . . о :ь С с ‘ііу т ы о ;і . С н ѣ ж о » 1 „ З асн ѣ ж ьс . . . і 2

К ад о л б и н ск аго И м .

11 ■ іг> к; 17 18 г .і 2(1 21 22 •10 24 25 2С 27 • 28 2!) : :»<» зі :>2 ! :'!3

К ад олб и н о

Д ер. С околки . . и Ш убн и ково . „ Н ивни ц а . . . . 1 „ П руди ны „ Я ;П 111Ы . . . . : „ С олохи н о . . ; „ А ви нчищ е . . : ѵ Е ки м ц ево . . „ Б о гд ан ц ев о . ■ „ Л и сун ово . . „ А лексѣ й ково г К о зл о в о . . , „ Р ош н ево . . .. З а х а р о в о . . , ., З л о б и н о . . . . : ,, С а и т а л о в о . ,. Г н К в ш е в о . . ., Г о р о д е ц ъ . . : С ты рово . . : ,, С п и р и д к о в о . і

!

С ер у тск аго 31 С ' :')Г> И ' ж ; Д і 37 ! 38 .П9 40 41 42 ' 43 44 і 45 , 46 1 К , 41 1 48 , 49 50 ! 51 52 ' 53 ;5 4 ■ 55 : 5(і , 57 ! 58 ! 59 60

ело м . ср. ,. „ „ ,, ,,

., „ ,,

м ѣ щ . с га р о о С .

І ► I |

. и р у д ѣ й е п і.ім . В Г >. Л з а и ч с т іР к о .м у . д в о р .. п р а в . і т и /К С . і П . .М а р к п п у . м ѣ щ ., ; ІІр И П . колодцѣ . , 'М . Х р у ц к и іі. і:Д О і : і', с ш и ц ., іі]іа і;. тож с ! . і ІГ , '1'ііт о в у . к р ., іір и и . то ж с . то ж с . . р і.к ѣ п е ;и .ш . 1 колодцѣ . т о ііі»; 1 т п ік с ! . т о ік і| , 'Ю Н С С 1 . К ад о лб и и ско ТО ЛК. . . . . . . . . . .

ТО Л СС Т О З К І' Т О /К С т о ;к о Х О ЗК іі т о ;г .с то ж с то ж е т о ;к е то я го т о ж і1

; | | !

л у С О Л ЬС К О У Ѵ о б щ о стп у

! і [ I |

|(і5 71

5811

>7 ■> 11 __ 2*^ Іі‘,1 _ Ь — 13 і 1 :і7 >*':'! „ _ К і Г>7 15 З іі 11 5 1 1 1: іі 1 :*7іі

0;'

і !Г і

,">і) !Н » (і?! ,'.1 С :1 7-і 11 (!:! 51 1Г> 18 •15 (І.Ч 11 •■}•! 31 -!Г> !і | і 50

3 X <3 о 8 « 7

_ _ __

_ 1 Г> 1 11 10 10 4 10 ч

С е р у т ы * . . о з. С ср у то еруты . . . . т о ;і;р ви н и ы я ворота то ж с у б о в а я -Л у к а . т о ;і:о е р е л Ь с і.е . . ол. Л ш ю сц о руди иы . . . ]і. Н о в г с п ш , а ф о н о в о . . . б с :»,Ш . Г о л о т ѣ о см ач ево . . 03. С о р у т о . т о ;і;о У с о в о .................. о з . Н іо с о А ви ни щ е . . . то ж е О стровъ . . . о а. С о р у то Б ер езк а . . . . т о ;і;с

о л о ш и н скаго

С с ]іу т с і;о м у ссльско м у о С іц с с т п у

11 ;>п 111 (11 •і« Г>1 178 120 2(> 77 91 53 151

_

— —

(5 12 11 ■1 7 11 11 Г> 7 іі 1

_ _ __ _ --

— — — — — — — —

і

1 22 33 28 1 •> •>•> 23 чо Т г, 18 21 7 •>

і; 10 11 31 .4 1 (1 1 10 ,ч (> 10 21 т 1Г> ' 1 1 12 7 < 7 к; и 3 !) 12 0 16

!> 1 76 ( 'Т 0]н -і:ц ,'|:і:і;а г о н р . Т р о и ц к .ч г о п р а и , 31 ■ Іп іІУ 1 ІіЗ т ч н ;о ■ 87 то ж е ■ г>і; з ч Т р и ііц и С т і']н ч і. і і | і . 1 •15 .Т р о ііц к а г о И ]і:ііі. т і);к і; ■ 13 т о ;к о

і

1 •>

•)

,1

— _ _ _

1 1

о б -в а .

С С Д П П С К

Д ер. К .. Л К .. З .. П ,. Н Е .. Л С .. Г М •,, Х :• К „ Р

.'1у к о б о ]іг к о м у с с л ь с к о .м у оС щ сству

І(К і 2і)іі !І1 •161 :;«4 18* 205 И П 107 77 73

•13 1;!;) (17 Ш 2Л 7 18."

о б -в а .

. I „ Н и колаевскос , 11 і 1 12 ! Ф о л . Ф е р м а • . . і і „ Б сл о тки . . із ; 10

1

л

1іа .:<іл с -и с к а г о іц .а н

2

С ;ііір 0 іг ;ін 'і;а г и

3

пр.

т о ;К с

Т р о и ц к п г о іц іа ь . 27 38 С а п р о н о іи к а г о п р а п . то ж с 35 Т р о іщ к а г о п р а п !Л т о ;к с 20 .>•> т о ;к е 2*1 С а и р о ііо и о к а г о ;і]іп п . т о аа: 29 т о ;к с 17 т о ;к о 11 т о а :с 12 5 ■ іо ;і;о т ш кс і т о и ;г ■ 12 ■ го ;і:с Т 0*і К 0 7 то ж с 11 т о ;і;с 8 т о л се 21 т о л іе 20 К а д о л о ы -.к а г о п |іа в С Т іТ р и о С р . К а д о .ю и о к а г о п р а г .. тож е

* 26 29 13 37

с 13 :;3 31 к ; 21 г>1 30 9 20 28 1!) 48

51 27 22 17 23 20 51 42 92 22 29 47 04 19

50 21 25 22 25 19 45 •15 71 25 32 41 59 23

У зк о в ск аго и р ав . то ж о тож е К ад о л о и ск аго п р ав . то ж е тож е С т ѳ р е в н с ііс к а г о п р . Т р о и ц к аго п р ав . то ж е то ж о то ж о С тер ѳ в н ев ск аго п р . то ж е Т р о л ц к аго п р ав .

8 10 20 30 25 21 ■ 11 2(1

Т О Ж і!

т о ;к с т (і;к о то ж о то ж е то ж с т о ;к о то ж о то ж о

1

,ч 117 Г і.Ч 118 ' Г ),^ Ц і 117 ■ 58 12 117 •>Г> 8 117 Г>1 1« 117 г> 1 Г> 117 01 ,■> 117 Г >:і : 7 117 <ІП

62

> > >

ІІП 22 17 2п 11 21

>

IX >

>

1> >

> . > » >

Г |І|

113 М З

15 , і г>о :

М

>

2 іі ■-

113

Г >0

7

>

1

51 15 •17 18 17 1-8

7 8 у 7 7 7 8 7

»

1!і 2" 12 19 10 10 11) ' іи 10 8 7 * 12 Ю .ч 8 7 !1 10 12

113 н з 1 13, 1 13 ' 1 13 1 13 111; 1 15 1 13. 1 13 1 13 1 13 143 1 1:1 1 13 113 1 13 М З 1 13 1 17

г>и 10 •17 15 •17 11 13 12 ■ 14 43 •14 •15 Г іО

0

: 1 :

> і

> ;

!) 9 7 : 8 ,ч іі !І ') ' N : 8

> * > > > > >

» : > . , ;. : > ' » > » > . : > I • » г » > >

Ч я

» > > >

3 і 3 2 2

> > >

12 > 13 \ , 17 • 18 2- ! 2(1 > : 15» 13 > 12 » 12 » : 16 > 15 » ! 11 » 1 14 »

60 (ІО 59 58 02 60 63 60 62 68 65 63 64 64

14 15 16 12 8 8 15 12 14 14 16 16 15 11

> » » > » > > » > » » » » >

26 27 28 24 20 20 27 24 26 26 28 28 27 26

133

38

8

»

135

40

7

148 1 !8 148 1-18 15(5 118 1 18 1 18 118 1 18 148 118 148

г ,і : г .і ; г >1 51 .">(> 50 І '1, 53 51 51

1 0 7 і; 3 і

> >

52

о б -в а .

олош ин о . и п ови ц ы . у зьм и н о . аболон ье . рали щ е . есьп о . . си п ово . , ы со го р ье теревн еао он чарово . акси м ен ки лѣ ви щ е . ореви н о . Ь п и щ е . .

. . . . .

. . .

р . Л о в а т -і р. К пм ш ѣ тп ж с р . Л о в ат гг , о з. Н о с ь п о . . то ж с . . р. К ом ш ѣ . . колодцѣ . . то ж ѳ . . р . Ч и п о ти ц ѣ колодц ѣ . . то ж е . . р. К ом ш ѣ . . колодцѣ

И м . П етроп авлово Ф ол. К о зя в к и н о

^'2 *

1 13

К олош п н ско■

м у сслъ ск ом у общ еству

7!) 125 110 9!І 36 54 128 188 186 108 102 131 97 74

33 29 21 2Я 13 15 39 33 02 20 20 30 33 10

_ — — — __ —

— — -

12 10 10 9 8 8 15 11 25 0 13 12 13 7

157 157 I 157 157 157 157 157 157 157 (50 160 160 160 160

» » » > » » » » > » » » » »

1 1

П етр о п авл о вск аго о б -в а . 61

;

. . .

р ѣ к ѣ б е зы ы . р . Л овати

И

П 08 Д Н Я К 0 В У , д в ., в р э .в • тож ѳ

135 652 76

-

2452 -

4

1

1 Б о р ы со гд ѣ б ск аго п р

1

3

5

то ж е

8 » 19 <


П ри лакой н аход и тся Б О Д Ѣ (р І К ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ, прудѣ, колодцѣ. бол о т ѣ І.

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ ста (м і.с т с ч к о , д е р е в и я , с с д о , и м ѣ іііо , ф о д і.в а р о і:ъ , х у т о р ъ , з а с т Т .ііо і п . н ІЦ '.).

63 I И м . Ч и н и н о

73

76 ‘ 77 : 7К

..

>

. . . .

! 1 1 |

83 ■ 84 85 86: Ф

., .. .. ол.

1 1 1 1

87 Д 88 1 89 90.: Ф

ер . С В ,, Л .. Ф ол. М

і

2",0

27!

3

10

11 13 18 .*)

18 32 81 61

и

12 15 •1 8 6 1 5 8 7

225 51 203

Б л п ж а Г іш а я н о п т о в о -т о л е г р а ф . I н а я к о н то р а н л п о т д ѣ л е н іе п р а з с т о я и іе о т ъ з т о г о у ч р е ж д с и ія .

іір и х о д а .

Н о р ѣ ч і.е в с к а г о

12

15

11 2о 60 31 20 31 16 39 15 19 32 19 23 32 29

К ад о л о в ск аго 32 тож с 30 72 Б о р и с о г л ѣ б с к а г о К ад о ю в ск аго 33 тож с 22 29 В о р и с о г л Ь б с к а г о то л се 17 тож е 12 то ж с 1" П о р І.ч і.е к с к а ѵ о 21 2!) •>>> ІО Л І С т п ;к с 21) 29 го ж е ТО Ж О 38

о О

нр.

132

пр.

136 11 137 12 135 •10 140 15 1 11 •16 135 ■ -10 136 ■11 125 30 126 31 127 32 із з ; 88 1 2 7 : 32 129 31 128 ■ 33 130 35

пр нр. пр

іір .

З^

с т . < в ш .к о ю 7 і)

11) 19 2(і 11) II 12 8 7

> . >' ) • > > >

Ці> і; > 7> і > С >

Б о р м со гл ѣ б ск аго о б -в а .

7<): П о г . В о р и с о г л ѣ б ъ . ЯО . И м . Б о р и со гл Ѣ б ъ 81 Д е р . П о д р у д а в и и ы Л2■ В орохобы . .

; 01і

К ак о го

О

Іи р у д І; С с з ы и . К у л а к о в с к о м у , .м ѣ іц .. п рав. 1 ѣ к ѣ б с зы м . ' Ф ед осѣ ево з. П с т р п п а в і.і ]>. Л о и а т и | Х одотково . о з. Н е с ы ю • то ж о У Іе т р о п п ь л о ііГ н и ловатка . р. Л о ц атп И ван ьково . , ском у т о ;и е Б о р о къ . . . • к о л о д ц !-. Б оровн о . . то ж е Ш у гаевк а . . С С іЬ С К О и у т о л ;с Н ивы . . . . р . Л о вати о б іц е с т в у П яш ково . . Г ородец ъ . . колодц ѣ т п л ;о іЗ о л т о в о . . . то л сс Ч ерн ы й л у гъ т о ;к іч П о д о ги л ьн и к и

<55 : 06 67 6? 69 ! 70] 71 ; 72 ;

В ъ каком ъ р а з с т о я н іп .

К о м у п р ш іа д л е ж и т :. и з ъ з с м л е в л а д ѣ л ь ц е в і. . ііл іі к а к о м у с е л ь с к о м у о б щ сстБ у . С о сл о і в іс іі в ѣ р о п с и о п ѣ д а н іс в л а д ѣ л ы іа .

Р ави н о . . ■ . О всян ки н о . . Д ен и совка . . К р асн ы й П ер егъ

р . Л о вати то ж с колодцѣ о з . В о р о ѵ о б -і ско м ъ кп лоддѣ ! о .і. Г о р С о в о колоддѣ тож о

Ііо р и с о г л ѣ б ско и у се л ь ско ку

о б щ л ств ѵ

и р . 125 125 127 133

Зо 30 32 38

15 15 13 11

> > > >

•10 К о м ш а и с к а г о н р а в . 30 то ж о ІІ о р Ь ч ь с п с к а г о и р . 20 1 С о р п с о г л Ь б с к .т г о п р .

12о 120 133 128

25 25 38 33

18 20 15 16

> > *

Ці

Зо 28 30 21 5

и і;к і‘ 27 тп ж е 26 Ч оЖ С 33 19 І І о р Ь ч ь е в с к а г о и р . 1 Б п р ш -о г л ѣ б с к а г о п р .

125 30 125 З о 122 ' 27 125 ■ 30 1 2 5 ; 3((

16 15 14 13 11

> > >

11 10 !) I 6

3(і

20

145 , 50

> >

>

-13 715 122 __ •) 51 36; —

1 г.ь •) 1 1 (і 21 1 20

.. 1171 9 о 59 5о ; 211 550 121 -

16 . 36 8 29 •; 19 5 1 11 11 12 <і 2

10

пр ав.

и ваево . аськово и п н и къ ед ори н о иролю би

Т р о и ц к аго

. . . . ііа

. . . .

. • . .

|і. Л о в а т и колодцѣ р . Г п и л щ І '. к о .ю д ц ѣ ■ го ж с

о з. Г л а б а н

. . . .

то ж с колодц ѣ

і 03 ; П о г . Т р о и ц а . . . . 1 91 , Х у .т о р . .Е р з о в к а . . . 1 '.і5 : И м . Ж е л ѣ з н и к о в о 1’у т ы ;о в о

97 ■ И м . Х р е б т о в о

329 110

167

18: -

В о р и с о г л І.б с к а г о то ж е то ж с і о :к е

о б -в а .

92 ; И м . Т р о й и а

1 96 , С е л о

Ііо р и с о г л ѣ б ско и у сел ьск о м у с іб щ е с т в ѵ

5 2 21 ’26

. о з .Ж е л ѣ з ш і і;ъ

. . .

р . К л л и ц і'.

. . . о з.

Х р еб то во

колодцѣ | 9В Д е р . Б о р ъ С у х л я в ц ы о з. Л н д а р ъ Х олм и цы . . . [ 99 то ж е .. К о р я ш к о в о • . 100 лолодцѣ Г ольц ово . - . 101 .. С и и к и н о . • . 0 3 . К О Д О ІО Б О 102' колодцѣ ., З а д р я н с к о е . . 103 то ж о .. М а р к о в о . . . 104 .. Р о ж к о в о . . . р. В ялпц ѣ 105 то ж е „ Б ори сково . . 106 кододцѣ П униш е . . . . 107 то ж е „ П и м ахово . . . 108 р . В я ін ц ѣ „ Р охново . . . . 109 к о лодцѣ „ Н ороватое . . . 110 „ К а п у с т и н о , . , г р . В я іи д Ѣ 111 п Л е к а л о в о . . . о з . іг Х р в б т о в о 112 колодцѣ ,, В а н ю г и н о . . , 113 то ж е ., Б о й л о в о . . . 114 то ж с „ Л адм хи н о . . . 115 то ж с 116 ., Б р о д ъ . . . . о з. Г л аб ай „ К ороты ш ево . . 117

К удряоц рвой , двор. н р ав. то ж е .1. Л и о и о в у , к р .. стар. 1';г л с а д н н у , м ѣ щ .; п Г о с у н о в у , к р .; п рав. р азн ы и ъ л и д а м ъ , к ]і., п р а в . 'I'. Л з а н ч е в с к о ы у , д в о р ., п р а и .

Т р ч іід к о м у сельскояу о о щ еству

о і;іі5 85, 28; і 138- 17

271 76

260 __

-

10 73

63' К і 1)5 18 50 14 36[ 15 90: 56 П О І 16 -15’ 33 50 ■ 28 (іЗ 1ь 411 15 5-1 11 50 15 і; 50 50' 5 7 (18 36 12 1 57 811 5 63 180 31

155

-_ — — ■ _.

( _ -1 -~ ;

6 •1

6 .> •1

Ю

•1

12

•!

3

1

Ю 3

<; 21 22 3(1 30 26 21 Іі °7 с> 1 15 2о Ю 7 Ю .) п 26 5 11 5 10 10 6 12 !і Ю 3 '.) 11 11 4 Ю Ю 4 12 6 12 * 12 13 7 14 12 1 13 11 5 11 Ю 7 13 11 8 24 25 14 20

Т р п и и к а г о іір а н .

К М К Л Ж Л О

ад олово . осей ково о зи н и ы . ипун ово . уравхово ап атки н о си н овая Г р

. . . . . . яд

. . . . . . а

о з. К о д о л о в о колоддѣ то ж с то ж с о з. Ч н с т о е о з. О р ѣ л ь е колодцѣ

ц ер ко в. служ . Ж у ])а в к о и скоы у ■ '.е .и с к о м у

о б гд естн у

1 79 _ 27 16 6 54 і 59 37 32 48 — 81- •10 — ■) 21 — 83,

8 (і 10 2 10 •» 30 7 : 25 32 8 30 1 ~ ;> •1 3 10 29 ' 25 . 4 1 16 11

> > > >

8 >

> > > > >

тож е т п л ;с

145 151

5(і 5(і

7 Ц і

т о л ;с

1-15

50

1іг .к с

151

56

>

18 »

145

<;

>

12 >

55 56 52 58 49 50 51 51 53 58 53 52 53 54 48 •19 51 50 54 50

і<> и

> > > > > > > > > > > > > > > > >

50 53 54 51 58 55 67

3 5 ■1 1 7 5 1*

•і *'Л ;і.'

150 г о и ;с 151 Т П Ж і152 ю ж п 153 тп ж е Іі'а д о л п и с к а г о н р а п . 144 14 5 тож е Т р п н ц к аго н р ав . 146 т о л ;с 141) 148 т о л ;с 153 т о л ;е 148 т о л ;е 117 тож е 148 т о л ;е 149 то ж о то ж е 143 114 то ж с 116 то ж с 145 т о л ;с т о л ;с 149 1-15 то ж е

ю

і і) 10 .4 і) 11 8 10 г> і) 8 7 8 (;

Ж у р а в к о в с к а г о о б -в а . 118 ■ П о с . 119 Д е р . „ 120 121 | „ 122 ( .. [123 .. 124

*

12 12 11 іп

К ад о л о в ск аго п р. то ж о то ж о то ж е Г р о н ц к а го - п р а и . К ад о л о в ск аго п р . Т р о п д к аго п р ав .

145 148 149 146 153 150 162 ■

у

>

17 > 19 > 10 >

1* 17 17 16 10 11 16 16 16 16 16 18 17 17 15 12 10 9 10 .16

> > > > > > > > > > > > > > >

12 10 II 10 20

> > > » >

15 >

20 >


Н а з в а н іе н аго

н ас е л ен м ѣ с т а

[ (м ѣ с т е ч к о , д е р е в н я , с о ю , и м ѣ іііе , ф ольвар о к ъ , х у т о р і., а а с т ѣ н о к ъ II іір .).

125 , Д е р . П ы с и . . . 126 П о го р ѣ л ъ е 127 •• В а с и л е в к а . 128 •• К о з л о в о . 129 П уп лово . 130 .. Н ы б ы . . . 131' Б ер езо в к а . 182, - З ар у ч евье . 133 .. М и з е р ь е . З ао р л и ц а 134 Н овоселье 135 , Т еп ен ево 136 Д и к о е . 137 Б о р и ско во 138 С о п л и н о 1311 Г удково . 140 Н ю со . . 141 З ан ю ско е 142 Г орбан и . 143 ' Б ер б ел ево 144 ‘ Д ятл о во 145 ; 146т Ф о л . М и л ю т и н о 147 : С е л . Д а ш к и . 118 Г а л у з и н о . .

. . . .

. . . .

о м и н о .......................

Ф

152

С е л . Т о л ы с к о в о -Н и в ы ол. ут. ол. „ ел о г. ут. ол.

Ш М О К Н С Л Ч

63 50 72 108 171 18!і 131 18!)

/К у р а в к о и Е К О Ц у

(.•О Л Ь С ІС О Ы у

15 8 10 15 26 Зп

41

С8 50 113 63

ах о во . . . . атвѣ евка . . кун ево . . . расавка . . . евесен ь . . . теревн ево . . о м ы ................... и н и н о . . . .

157 157 157 151 152 153 14!) 155 151

51 18 18

•1 11 7 ■ Ю

148 147 14!) 147 148 14!) 147 1 13 112 112 1 11 то ж о 1 Г »(і І>о р ііС (іг л ѣ 6с к а г м п р . 127 К о м іп а н с к а г о и р а в . 120 Б о р н с о г л І .о с к а г ') н р . 120

53 52 54 52 53 51 52 48 47 47 1!) С1 32 25 25

І І о р ѣ ч ь е н е к а г о п ;>п в . 139 то ж с 140

■ 11 15

Іп

Б ли ж ай ш ая ио ч т г .п о т м с г р а ф н ая к о и го р а илк 'іт д ѣ .и ч ііе іі р а з с т о я н іе о т ъ э т о г о у ч р е ж д о н ія .

62 : 12 с т . (.Ѵ і і ъ к п ц і і 22 В . 62 10 > 21 > 62 10 > 11 > ;>!) 8 > 15 > ,ч «>7 > 11 > 58 8 • 15 > іі 51 > іі; Іі(і !» : 17 > 5( і 15 > '

К а д о л п в с к а г Гі II р ;ін т о л ;с Т .іЖ О тож е тож с тол со тож е т о я :е тож е т о ;і;с Т о Ж і*

24

3

нр ан .

Т ІІЖ і! т о ;і;.‘

2! 20

5іі

н р и х о .и .

тож е тож о тож е тож е г о ;і:с

13

к а іс и м ъ

ІІЛ З С Т О Я ІІІИ .

Т р ои ц к аго

15 19 20 15

Н ) 10 7 114(1

К о лом еп еком у с е ііс к о и у о б ід е с т в у

П ъ

20 18 15 10 60 45 32 50 Ю

120

72 і :<5 58 і;з

о б іц с г т а ѵ

і Ч иело ж п те л е й .

К ак о го

41 I 50 С к у .м а т о в у , к р ., ц р . 20 м ѣ щ ан ам ъ п рав. 22 С а ф о н о в у и д р у г ., 4 1 м ѣ щ ., п р а в . м ѣ щ ап ам ъ п р ав. колодцѣ 112 03. О т г а іѴ П . ; В о р о в с к о и у И д р ., 28 д в о р ., п р а в . т п :і;г Г р и н е в и ч у , м ѣ щ ., ІІІ п рав. коли дцѣ Ж п г л и и е к о .ч у « д р ., м ѣ щ ., п р а ь . о з. О т га с т ъ І І а р ф е л о в у , к р .. п р . 300 1і;> 26!) колодц ѣ С к у е в у . м ѣ іц .. п р а в . 22 ' 2 6 клю чѣ П о тем к и н у , п р ав . ІІЛ 23 ' о з. Н ю с о У с в я т с к о й .іК О ІІО М ІІІ Зоо 1 р . Н е в е с е н ь П о х о д іи о в у к р ., п ]). 5 р. К ом лѣ свящ ен . н и салом . З і) колодц ѣ к а зн ѣ 30 тож е Ч а н о в о й . п о м .. п р . а п о

• .

151

К о л н ч . зе м л п в ъ д е с я т и ііа х і.

К о м у и рп н ад леж н тъ и зъ зе м л с в х а д ѣ л ь ц св ъ п л и к а к о .м у с е л ь с к о м у о б щ еству . С о сл ов іе и в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

колодцѣ тож е то ж е Т 'іЖ 0 о з. Л н н о с т о колоддѣ то ж с Т 0Ж (033. Л и н о с т о И Г лубокос о з. О р д п д а колодц ѣ о з. О р е х ь е ■ го ж е то ж е то ж е о з. К а д о л о в о о з. Н ю с о то ж е колодц ѣ то ж е тож е о з. О с с о в о колоддѣ р . Л оп ати

149 |' С е л . Т о л ы с к о в о 150' Б р ю х а ч е в о . . .

153 Ф 154 ■ Х 1551 Ф 156 157 1 С 158! П 1 5 9 іХ 160 Ф

П ри какой н аход н тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зс рѣ , нрудѣ, колодц ѣ, бол о т ѣ ).

15 !п і

'

II

іі

>

1(1 11 1( 1I 1( 0 10 10 2о 1!) 25 20

;!

0

>

>

7

* >

6 6 6 9 13 20 20

> > >

> >

> > >

Д

9 10 11

12 13 Н 15

16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

28

е р е в н и:

о

к

о

л

ь

н

и

і д

к

а

в

о

л

о

с

т

ь

17 !) 4 2!)

12 121 45 27 54 58 54 54 15 5(5 63 45 45 52 81 36 88 Ю З 85 25

4 6 1 34 18 Зо 26 23 10

!) 70 118 51 82 103 40 72

5 17 42 5 13 13 19 31

2

13 12 6 3 5 I!

— 1 — —

2

35 47 26 37 37 32 37

33

46 28 45 42 34 32

> >

У

т о :і:с

130

11

,4

>

і; >.

4.* 51 52 51 ' 54

1 !І 2

>

і і) > к; > ІГ » > 20 > П і > 2 * ?і 2м > 2 < >'

Т

>

4 1 62 ; ! 1 5 8 ; 15 1і •12

>

> >

.

8 іі З ч . 23 І іу н о ш іч с к а г о п р а іі. 17 [ 55 38 ТП Ж О Іі 18 23 Г о к о л м ін ц к а п ) п 1>а н 3 і 11 13 то ж е 8 і 39 32 тож с -5 1 13 15 Т О ІІГ О 6 і 25 24 1 Т ііЖ О 7 1 35 24 2 то ж о — 1 10 17 то ж г 6 ЗУ 1 38 то ж о 1 9 1 35 27 то ж е 1 1 35 27 то ж е 5 : 12 23 — го ж е 6 12 23 тп ж с 11 I!) 18 С н а е г ы р с к а п ) н р а в . 7 18 20 тож е ■ — 14 68 55 тож е 35 1 12 38 то ж е — 12 43 т ож е 1‘2 :і 4 7 то ж с. — 1 5 0 то ж е !) 15 У 10 12 9 8

>

12 :

-

>] > >

137

С п и ч и н о ....................... | р . Г а т ь к о в о і р. У драй 1 М и ш н и в о .......................... С у х о в ц о в о ...................( р . Р а т ь к о в о | Л ел ехи н о . • • • ! к олодц ѣ ‘ Б охор ев о . . . . . . тож е | В ор обь ев ок оТ у м а ш и ................... [ тож е' З а ж о г и н о -С и п а й л о . ; тож е ] м у сел ь ск ом у Х удяки ....................... ; тож е 1 і Щ е т и н и н о .................. р . В о р о б ь е в к а І о б іц с с т в у I М етал ь н и к ов о колодцѣ іЗ аж оги н о . р. К аи ен ка і кою дцѣ . . і Б удан ово Б огм ен ев о . . то ж о 1 IЖ ел о м ск о е р . Р уч ен ■ И сак ов о . . . о з. Н е а к о в к а I 1Р о го в о . . . . кою дцѣ ' IА н ан к и н о . . то ж е 1П л е с к а ч е в о тож е П іе ш о в с к о м у ' У с а д и і ц е ....................... і р . К а м е н к а сельско м у ! И л ь ю ш и н о ...................!р . И л ь ю ш іЛ іо | Ч ури лово ; к ою дцѣ , о б щ еств у Б ѣ л ач ев о ...................] тож е ! і Б о х о р е в о ....................... о з .Б о х о р е в о ц іі IС ѣ дяк и н о . . . . і К л оч н ев о . . . . I Т ер еш к ов о . . . . Н о в о -Н н к о іь с к о м у | Т и м о х и н о ................... с е іь с к о м у о б -в у 1 И л ь ю ш и н о ...................р .

>

т и ;і;г

К а д ііл і)ш :і:а п и р а п . 1 13 Т р о н ц к аго п р а л . 1 10 К а д о д о н с к а г о п р а в . 117 то ж с 119 і г о :і:с 1 І ‘)| С т с р е н н с и с к а г о н р а в . 157: тп ж е 153 1 Б о р и с о г л І .б с к а п і п р . 137

я

> >

,ч > 8 >

В с е г о в ъ О р у т с к о іі в п ю с т н : з с м л и 25 103 д е с . 1.621 с а ж .. :і;н т с л е и 7 .0 7 5 .

С

> >:

•іп ж о то ж е

то ж е тож е тож «

то ж с тож е

135 ; 145 . Н З ' 135 135 135 130 135 135 133 133 135 і 135 ; 140 : 133 I 135, 135 ! 135 133 135 !

Ю 5о 18 -10 40 40 :г> 40 10 38 38 Ю

40 15 38 40 40 40 38 •10 137 : 12

140 137 140 133 135 185 145

7 2 3 10 8 2

с т . Г о р с ц к і.. д п колуц кар >

> > >

•}

•»

>

2 о 2 2

>

■>

10 10 8 7 7 0 5

4 : 45 10 42 ! 48 ’ 10 ] 38 8 •10 10 1 •10 10 5 1 50

> '

> х

> у

> >

> * > >

>

>

>


р. К ам ен ка и з. С м о р т п о о з . -Я з и и с а ъ г»з. Д а л і.я и с ц ъ

I | '

,

; О У . Я з ш ір ц ъ

:

'о з . (.'и д ѣ н е ц ъ : : колодцѣ I ; р . Б о д о текъ ; то ж о | колодц ѣ ; р. К ам еп ка ; с із. Я з іін е д і. ■ 'р . 1’о с о л о в к а ^ і тож о колодц ѣ то ж е то ж о I ; о з. Б ѣ л н Щ ' ! колодцѣ I 1 т о ік о | то ж с ; т о зк с то ж с I І то ж о ; р . Д о .м о н о п к а тож е і колоддѣ ; р. У д р ай ^ I колодц ѣ ! ; р- У д рай I : р. К аи ен ка [ колодц ѣ ! то ж о то ж е р . У д р &й | то ж о о з. Б а т о в е ц ъ ; кою дцѣ [ I

Т О Ж іі

Іо з . К о р о б е ц ъ і | колодц ѣ [ то ж о :о :і. М о ш е н с ц ъ і оа. Б о р о в е ц ъ ! колодц ѣ 1 т 'о }к и [Л х р е м о в . б о л . ; колодц ѣ то ж с , то ж е і то ж о то ж с. I то ж е 'о з С п а с т ы р і, ! колодцѣ то ж о тож е р . 1’а ч п ц ѣ колодц ѣ р . 1'а ч и ц а колодц ѣ то ж с то ж е т о л іс то л се то ж с р. Р ачи ц а колодц ѣ то ж в р . У драй тож ѳ тож ѳ то ж е р . В ы го д а то ж ѳ коаодц ѣ р. У драй то ж ѳ то ж е і, М о р з ѳ в к а I ,

Н о и о - Н н к о л .' с к о м у с е л і,с к о м у О ІІІЦ О с т ііу

(.ів ч п н с к о .м у

сол ьск ои у о б щ с с т ііѵ

У д рай ск ом у с е л іс к о м у

о б щ еств у

:)0 р с ш с ц к 0 м у

с .с л ь с к о м у о б щ сст н у

Е р м о л и п с к о -. м у сед ьскон у о б щ еству

П у п о в и ч с к о -; и у сел ьск о м у о б щ еству

19 15 70 Г>-1 22 63 139 40 103 81 108 231 220 135 9(і 71 29 120 18 144 45 54 45 49 45 67 67 80 180 57 51! 88 16У 17 53 35 70 89 87 82 121 109 137 97 178 162 52 90 «Н 37 79 61 30 27 58 58 42 38 108 74 35 75 9 18 114 97 76 45 76 53 11(і 110 53 63 63 37 95 74 77 58

.4 1 33 8 22 18 26 5 10 1 1 8 25 20 2

12 22 26 0 20 18 13 30 37 2 31 10 3 4 _ о

3 •2 •1 ■1

1 1 2 І" 3 2 2 0 2 5

2 3 1 1 1 3 2 б 8 14 7 17 16 12 1 1 4 4 4 —

20 1 13 21 21 2 2 48 6 6 0 7

I %

2 13 8 31 9 зо 6 23 1 10 2 _ 31 Ю 67 •18 . 4 16 9 •26 1 28 1 Ю 3 16 4 26 _ 4 30 1 16 51 1 12 37 9 38 2 2 4 10 — 18 57 — 7 1 17 — 14 54 5 10 _ 8 14 — 7 16 6 29 7 2Г ! — 11 27 10 -с 3 13 ' 3 22 15 51 — 6 11 2 5 11 15 14 . . 5 3 7 20 3 12 — 9 20 8 31 — 13 40 3 3 12 10 33 — 10 48 11 37 12 41 1 — 14 4 1 2 15 52 3 10 1 10 40 1 6 2-1 __ 3 11 0 15 7 25 — 1 1 2 2 __ 5 20 — 7 30 — 5 17 — 8 29 — 13 58 — 14 40 6 16 — 7 27 — 2 П _ 2 5 — 10 50 16 49 __ 10 25 — 4 18 . .. 13 49 — 6 31 — 16 68 — 16 68 — 12 33 — 7 33 — 8 34 7 27 16 38 — 12 28 — 11 38 5 30 — 1 —

I X

~ 7 24 31 28 8 32 63 15 28 38 15 28 29 58 за 37 19 48 14 40 14 35 19 23 21 33 18 8 20 45 22 12 26 Н

27 8 27

1 15 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 130 1 35 130 35 130 35 130 35 130 35 131» 35 130 35 130 15 іір а в . 134 39 134 39 132 37 п р а ». 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 30 и р а в . 140 |5 140 •15 135 40 133 38 13(» 40 130 30 и р а в . 143 45 140 51 143 48 п р а п . 140 15 140 45 140 •15 14(1 45 140 45 140 45 140 45 115 50 145 50 145 50 145 50 145 50 145 50 140 45 140 45 140 45 145 • 50 143 48 п р аи 143 48 • 143 48 143 48 145 50 145 50 п р а в . 141 40 144 49 141 46 142 47 ц р я в . 147 52 144 49 148 53 146 51 137 42 140 51 14 1 49 144 49 147 52 148 53 147 52 147 52 145 50 143 '4 8 143 48 137 42

С и асты р ск аго ц р ав. Я зн сн ск аго п р ав . то л сс тож е то ж с то ж е то ж ѳ С о к о л ы п іш с а г о и р а в . т о ;к о с .т а р о о Г ір я д ц ы то ж е то ж о С и асты р ск аго и р аи . Д о л ж ан ск аго л р ав. т о ;і:и то ж е т о ік е то ж ѳ Т О Ж 0

С о к о д ьн п ц к аго •г о ж е то ж н Д о д ж ап ск аго тож с ■ го ж о Т 0 Ж (*

то л со то ж о С о к о л ьи п ц к аго то ж с то ж о то ж с то ж о Т О Ж С

П уи он п чскто ТО Ж О

то ж и С п асты р ск аго

о 9 37 Т О Ж С 10 тож е 27 тож е 42 Т О Ж С 51 тож е 40 Т О Ж С 54 тож е 47 тож с 13 т о ік с 41 тож е 25 тож о 11 то ж о 22 то ж о 29 то ж о 4 то ж с 4 то ж е 16 то ж с 25 И у ію в и ч с к а г о 23 то ж е 25 то ж е 60 то ж о 43 то ж « 20 С о к о л ііН и ц к а г о 32 то ж е 14 то ж е 9 то ж ѳ 32 Ц у п о іш ч о к а г о 43 то ж е 23 то ж с 22 то ж ѳ 41 то ж е 20 то ж о 61 то ж е 61 то ж е 38 то ж о 35 то ж с 34 то ж е 29 то ж е 48 то ж о 32 то ж ѳ 38 то ж о 30 то ж е

ои К а5 Ягэ • . •« « Я"-сІ •--> . о Г о 2

| О гь в о л о с т 1 п р а в л с н ія .

о3 е ЕГ

К ак о го и р и х о д а.

I*

В н теб

О о д «

I ска.

1Н судобн ой .

У добнол.

29 ■ К а р н м л к о в о [зо . Ж у к о в о 31 ' К о л п а к о в о 32 Я к о в ц о в о Яй И ван ц ово 3-і У с а д и щ е . 35 Б ѣ л а ч е в о зв К о н д р о т о в о 37 М и х а л и 38 | А л у ш к о в о 39 К о с ь к о в о 40 ■ Е р е м е й ц о в о •іі ! А и и с и м о в о а 'і ; Р о с о л о в о 43 Л а в р о в о . 4-1 К у р и л к о в о 45 М о и с ѣ и х а 46 1 А н т о н о в о 47 ! І С а з ь я к и 48 ' Д е д е д ю г и н о 49 ' Р е д я г и н о . 50 З а й ц о в о . 51 Д о м о н о в о 52 А п а н а с о в к а 53 М е л ь н и ц а 54 ' М о к у р и х а 55 : К л е в ц о в о 56 , С о к о л ь н и к и 1 57 ] С о н о л ь н и н к 58 М о л о д и 59 1 У с т и н о в о 60 . П л е с к а ч е в о 61 Б о р и с к о в о 62 П о ж а р ы . 63 А н т о н о в о 64 В а с ю т и н о 65 Б а т о в о . . 66 Х о м ч и и о . 67 Л а м а н о в о 68 К о р о б о в о | 69 , Б о р и с о в о 70 , Р ѣ ш е т іш к о в о 71 і М о ш н о . . . і 7о і А н троп ково I 73 | Ч е р л о б а и х а 74 і К ѵ л а к о в о . 75 ! А х р е м о в о 76 | А н у ш к о п о 77 1 Л е м я ш и х а 7І> М о р т я ж к о в о 79 С и н и ч и н о 80 А б о в о . 81 Ю ш х о в о 82 С о л д ы р и 83 | С е м я г и . 84 | П е с о к ъ 85 I У ш а к о в о 80 | С о н ь к и н о 87 ! Т р е п е з и н о Л абуш и н о П р у д н о 1-е 90 С ан ьки . 91 П р у д н о 2-е 92 К у з н е ц ы . 93 К рю ково . 94 Г р и н ь к г в о 95 М а р ь и н о . 96 Ф и л а н о в о Ф альково К улево . . П оп овка . 100 У с а д и щ е . 101 Ф и л и с т о в о 102 А б р а м о в о 103 Г р и ш и н о . 104“ П е с о к ъ . 105 П у п о в и ч и 106 С и н яково 107 С е м е н к и н о ІЮ 8 А к у л и н о .

В ъ каком ъ р а з с т о я н іи .

Ч п ед о ;і;и т с .іс й .

н асел ен -

1 О тъ

К о л п ч . зс м л н Н ри какой К о м у п р и н а д д е л а іт ъ л ъ д с с я т ц ц а х ъ и а .х о д и т с л и з ъ з е и л е іл а д ѣ л ь ц с в ъ н аго м ѣ с та | н о д ѣ (р ѣ к ѣ , 36 илп каком ѵ сед ьско р у ч ь ѣ , о и ео (.ч ѣ е т с ч к о , д е р с в іш , с с о м у об щ еству . С о сл о рѣ , прудѣ, -р .іо , и а ѣ н іе , ф о л і.и а Щ в іс и в ѣ р о и с и о в ѣ д а Iк о л о д д ѣ , 00[. к ъ , х у т о р ъ , з а с т н іе в л а д ѣ д ь ц а . і л о т ѣ ). н о к ъ и и р .). О Е Н а з в а н іе

15 18 12 17 12 5 5 20 5 12 15 15 14 11 1і 15 14 14 0 6 8 10 10 10 10 10 10 1. 2 3 •1 8

- - —^ Б л и ж ай ш ая поч т о в о -т е л е г р а ф н ая ко н то р а ш п о т д ѣ л е н іе ц р а д . с т о я п іе о т ъ в т о г о у ч р е ж д е н ія .

с т. Г о р ед къ . > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

<>

>

0 3 10 10 10 10 10 9 12 10 9 11 9 8 12 8 12 12 8 3 3 3 3 5 5 1

> >

4

1 2 7 4 8 6 3 6 4 4 7 8 7 7 4 3 3 3

>

> > >

> > > > >

> >

> > > > > >

> > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > >


I іН а з в в н іе

^

й■ * :

і н а с е л е н -1 П р ц

какой

м ѣ с т а і І іа *0? и ?с * ; в о д ѣ (р ѣ к ѣ , ° : (м ѣ с т с ч к о , д с р е в п я , с с р у п .ѣ , о з е с 1л о ц м ѣ н іс . ф о л ь в а - | р ѣ , п р у д ѣ , е ; р о к ъ , х у т о р г , з а с т ѣ - •к о л о д ц ѣ , б о Я : І ІО І П . II II р .).| л о т ѣ ).

10(1 Г р и б о в о . П О іЖ у к о в о , Ш Ш етьково 112 | Ш и п ы р ы 113 1 Ф и л а н о в о 1Н К р асн о го р ье 115 Б а б и н о ; 11С М а ш у р и н о ! 117: К о з л о в о ; 118 А к с е н т ь е в о Л !І ' И в а н ц о в о 120; П а к о л о в о 121 | К о р о с к и н о 122 ' З у й к и . . 123 ■ Ш а ш а р и н о 121; Н е с т е р к о в о 125 I Б ы к о в о 12(> Б у л а в и н о 127 | Г у с а к о в о 128 | И в а н о в о . 121)! М а к с и м о в о 1301 Д о р о ;к к о в о 131 1 З е л е н и н о 132 і Г р и г о р и н о 133 Б о р ш е в о 13-1 [ Д в о р е ц ъ 135. А л е ш к о в о 13(і | К о л ѣ н о в о

колодцѣ то ж с то ж с то ж с о з .П я т о в щ н п а колодцѣ то ж о то ж о р . К о л о д сц ъ колодц ѣ р . ІІр у ш к ѣ колодцѣ тож е о з. З у б о н е ц ъ колодцѣ о з. С и астер т. о з. Г л у ш ак ъ к о л о д ц і; іо а .Г у е а к о в е ц ъ о з. С м ср тп о о з. Б ѣ л щ а ! о з. С н а с т ы р ь | тож е | | то ж с ; колодц ѣ , то ж с ; ТОЖ С

К о л н ч . зе м л п в ъ -д е с я т н н а х ъ

К о м у п р и н ад л еж ц тъ л з ъ з е н л е в .т а д ѣ л ь ц е в ъ плп к ак о л у ссл ьско и у о б щ еству . С о сл о в іс п в ѣ р о н с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

н аго

П ахом ои ском у

с е л і.с к о м у о б щ естп у

И авлон сколу с с л і.с к о м у о б щ с с тв у

;

: о з. К а м а р о -

Ч и сло

Б ъ каком ъ р а з с т о я ііік .

Ж ІІТ Р Л О Й .

К а к о г о и р іи о д а .

72 1 31 89 4(5 50 12 , -09 і 17 -— 00 0 32 1 19 5 Ш — 78 ! 10 15 -23 ІЫ — 13 і — 72 12 13.Г) 41 ! — — -13 : 10 80 , 22 із .г, , 12 -7() : 8 128 , 20 ! — 40 ' ■ - і ■ 7 <13 09 ! 21 139 1 14 1 '“ 30 і 2 і — 6 і :і і 32 ■ 1 , - — 135 і 20 59 1 9 і 5 5 54 I 8 30 : 5 85

10 5 Г 1 3 ' 30 2‘ 1 3! 25 3 10 17 42

■: .

і і 40 ; 32 31 | 44 1 30

С о к о л ы ш ц к аго п р ав . П у ііо в п ч с к а іо п р а в . то ж е то ж е то ж е ТО Ж 6 1 0 41 то ж в . 21 1 П і то л с? і : ' 16 то ж е 5 ■ 24 27 , Іо л з к а н с к а г о н р а в . : 2-1 1 24 то ж с П (31 46 то ж с т о ;і;с : 28 і 19 2 11 ' 1 I то л сс 33 ; 39 1 тож о 43 9 37 ю ж е 13: 51 1 41 Л зн сн ск аго н р ав . г 20 1 м С п асты р ск аго п р ак 25 (] 21 то ж е я 33 . 28 то ж е к і 36 1 39 тож о 4 1 11 то ж е 1 12 4 : 14 1 9 тож о 7 : 14 : і б то ж е 18 . 71 ! -58 то ж е (: : 30 і 25 Д о л л ;а и с к а г о и р а в . 12 , 50 : -14 то ж е 11 , 37 | -13 то ж о

14, ; 50 11, і 50 1-1. ! 50 14. 1 50 1 .. ' 50 ЛП 14. 14. , 5(і 145, 50 145 1 50 135 40 130 1 35 129 34 129 . 34 128 ' 33 127 1 32 130: 35 130 I 35 140 1 45 13;» . 38 135 , 40 135 •10 135 : 40 135 і 40 135 40 135 , 40 135 і 40 135 : 40 133 , 38

, ; I !

5 7 5 5 5

: ;

.

і

! 1 і ]• і 1

5 4 п п 10 10 11 11 12 13 7 12 15 12 15 12 1^ 15

і 15 , 15 15 ! 9 8

ІіС Ц Ъ

37 С о б а к и н о •З Ь , С к о р и н и н о ІЗ У ! Л а х о в о И О ! К ры лово Н і К ури лково 1 !2 | С и в ц о в о 143 : С к о п и н о 114 | Ч е р н и ч и н о М і) Д у л о в о I І 'о р ы . . , І"1' | В а ш к о в о ;Н Н : С т а н ь к о в о . |И 9 1К о ж е м я к и н о |1 5 о , П а с л о в о , !Іо 1 | П у ч и л о в о . ; 152 і р о р у ш к а . 1^3: Ж д а н о в о . !154 П у с т о ш к а і 1;'5 ■ С т а р ы ш к и н ^56 . Я к у б и х а . ' 157; З а б о л о т ь е 158 I Ш у б и н о . ^9 К о з л о в о . 160 і М ѣ ш к о в о . !611 К р ю к о в о . 1(32 I Ч у р и л о в о 163 | Г о л у б е в о . 164 С т у п а к и . . . И м . Б о гм ен ев о 166

,,

Б ер л езо в о

167

Б охн ово .

168 і

в

Б о р о веи ъ

169 I ф о л . Б о р о в к а . 17? і м

"

Д

° б Р И Н 0

И м . 1'е т р о к о в о » Б о гд ан о в о Ф ол . Б р и зг у н ы

И м . Б аби н о я В ол к ово

176

В арвари н о .

К О ІП Д Ц ІІ тож с ]>. К а м п н к ѣ колодцѣ то ж е то ж е то ж с • то ж с то ж е ; т о л іс р. У драй к о л о д ц і; ' о з. Ѵ д р аГ г ! о з. У д а й о з. У д р ай ! колодцѣ т п я ц 1. тож е р. Д урн ая кою дцѣ то ж е о а< Ш у б ѳ н е ц ъ колодцѣ тож е тож е тож е тож е то ж е руч. В оро-

] | | |

К о п ы т о ІС К О му

сел ьск ом у о б щ еству

'

!

і | ! | і | I

П егр о к о в ск о с е я і.с к о и у о б щ еству

И . Г рж н бовси ом у, м ѣ щ ., н р а в . •Э . К . Т с с ір .іік о . м ѣ щ .. р . У драѣ п рав. о з . У д р а й и і III. К . Л .іл и н т е й н ъ , д в .-к а, п р ав . р . Л ахн овкѣ I о з . Б о р о в е ц ъ Л . Л . С т о к а іи ч у , д в ., п рав. р. Голѣнп 3. К . Т е с л е н к о , щ пкѣ м -*ѣ , п р а в . б о і. Г р я а л о е р у ч . Г р с м у ч ій М .и П . Л ы т к п п ы м т ., р. К ам сн кѣ к р ., п р а в . К . В а л ь н с р ъ , ж р ., то ж е дю тер. М . Т у р н о с у .к р ., п р . колодцѣ б о л . В о ік о в - Л . и К .' Ш а б а ш в ’ в ы м ъ , м ѣ щ ., е в р . и с к ія Н . А н у ф р о в у , м ѣ щ ., п рав. П . Н йкиф орову, м ѣ щ .; н р а в .

■ 4 , 12 ! і 5 і ■ 9 ,

3 з

7 : 29 і 29 то ж е 13 4(і і 39 С о к о л ы ш ц к а г о 7 2Г > 1 19 то ж е 0 31 : 21 то ж е 8 : 23 , I 5 то ж е 1 10 ; - 7 — С 1(5 1 22 то ж е 9 2 то л се і 4 і 1 і 9 ; 22 8 31 | з о то ж е ; 5 ! — 2 | 7 ! 7 то ж с ; 9 : — 14 | 58 I 53 то ж о : 7 1 1 19 83 ; 60 т о н ;е 14 50 59 т о ;к о і 15 7 — 15 4 10 то ж е — П 25 ! 26 то ж о 1 1 12 1 43 т ож с 38 І 8 23 29 7 39 то ж о 12 14 тр ж о 1 10 18 1 С і 30 ! 27 то ж е і 25 то ж с 1 12 і 50 ! 52 1 3(3 9 32 35 ТО Ж й 9 1 3 16 1 20 тол се 3 16 73 54 71 П у и о в ііч с к а г о 1 22 то ж с 8 38 36 Г >7 — 18 •1 19 1 15 Г а к и т л н с к а г о 47 — 14 5 34 | 26 то ж е <Н е) 3 1 21 [ 30 С ц а с т ы р с к а г о 43 35 3 11 46 43 109 то ж е — 26 Г р е х а л е в с к а г о 17 47 8 28 10 3 П у п о в и ч ск аго I 6 120 — 45 75 57 37 «3 51 40 53 20 11.7 139 120 31 •15 78 ПЗ 31 85 127 82 30 126

130 35 10 н р а в . 133 ! 38 1 8 135 1 40 : 7 135 ! 40 ! 6 133 : 38 7 135 ! 40 (і 135 40 7 135 8 7 135 ’ 4(1 7 135 ; 40 135 10 7 137 1 42 3 130 : 41 4 134 1 39 6 131 39 С 135 ! 40 8 135 . 40 5 137 і '12 3 130 35 10 7 133 ; 38 133 38 7 ц р а в . 132 37 8 140 51 6 п р а в . 145 50 5 135 •10 12 г п р а в . 135 40 }2 135 40 5 10 п р а в . 130 35 8 н р а в . 145 50

І ІР Ц Ъ

-

100

75

15

100

75

15

40

-

20

90 200 110 25

200

1

150

__ оо

3

2

1

1

1 С о к о л ь н н ц к а г о п р &в . 130

35

8

1

4

3

С п а с т ы р ;к а г о п р а в . 135

40

6

1

3

2

С о к о л ь н н ц к а г о п р а в . 135

40

6

80 30 20 280 30 10

1 1 2

3 3 8

2 2 10

135 137 135

40 42 40

8 6 3

5 . 10

1

.2

2

133

38

7

5 ' 20 10 '10

3 6

7 15

8 20

140 тож е С п а с т ы р с к а г о п р а в . 135

45 •10

7 10

5

. "з .

40

8

1

то ж е

то ж е то ж о то ж о Д о іж а н с к а г о

п рав.

7

65 ;77

1

■ 30

5

5

2

Б л іж а й ш а я п о - і ч т о в о -т с л е г р а ф - н н а я к о н т о р а «л и .І о т д ѣ л о н іе и р а з - | с т о я н іѳ о т ь о т о г о у ч р е ж д е н ія .

тояе

135

ст. Г о р е ц к г.


178 179 180 181

Ф ол. В ы сокая Г ора „ „ И м . „

.

.................. Б оръ .З а м о с т ь е . . . П одп алково . . Е рм оли н о . . .

182

П устош ь К р у тая Г ора

183 18-1

Ф о л . Б о р ъ ................... П ос. Г ум н и чи н о . .

185

П у с т . З а д н ій

186

Ф ол. И ольш ой О стровъ И м . В оробьево . . .

187

К о р екъ

188

В ѣ рино

! 180

*

В ласьево

190

и

В оротково

191 192

. . . .

И м . Г ри ш н ево

11)3

_ Н . П ан кратьеву. 30 к р ., п р а в . 41) 1 П . Т . П оваю 1 11 100 1 23 1 Ш вей ковско•1Г) ] м у , д в ., п р а в . 90 і іо т -в у 40 д о м о х о з я е в ъ ]>■ У д р а й Е р м о д н н с к а г о о -в а 10 ' — Н . С теи ан о ву , кр . р. К ом аровка п р ан . и о з. В о р о вец ъ Ѳ . Л в а н о в у , к р ., и р . 2Г > 5 25 В . А н д р с е в у , к р ., колоддѣ п рав. 15 Е . К а р н ѣ е в у , к р ., ;> п. И д м оти н о п рав. З о Г . З а х а р о в у , к р ., п р . 5 о з. С п а с т ы р ъ р. К ам ен ка рI . У д рг а й

. . о з. С п а с т ы р ь . . .

колодц ѣ

. . . о з. Г р п ш н е в о

Г ороди щ е

.

• .

194

П о с . Г л и н ч и н о . . . о з. Г л и и ч и н о

11)5

Ф ол. З ам о сто ч ье

19(1 197

. . р. В ороткоп о

И м . К ли м ен тьево . Ф ол. Л удово . . . .

1198

И м . М аево

190

• . . . .

Ф ол. Н ови н ки

200

. . .

И м . П леш ово

'■ 201

. . .

П о г. С п асты р ь

. . .

202 , И м . С о в о с т ь я н о в о 203 ! Ф о л . С о в л у к о в о

. . .

1 204

Т окорево

. . .

205

Ф ед осово

. . .

206

Ю

207

рки н о . . . .

Г лѣ бово . . . .

208

И ван ц ово

. . .

20&

К у зн ец ы

. . .

210 211 212

И м . К аш и н о „

К олы тово

. . . . . . .

Ф ол. К орн и лково . .

213

Л и сѣ ево . . . .

214

*

Л и зо в о

215 216

я

М алкоѣ дово . . Н овоселье . .

217

. . . .

И м . П ун и щ е . . . . -

1 5 !

К о л н ч . зс м л и у п р іш а д л о ж и т ъ в ъ д е с я т и н а х ъ зе м л с в л а д ѣ л ь ц е в ъ каком у ссльско' в ^ * о б щ еству . С о сю и в ѣ р о и с п о в ѣ д а - § 1 '§ і ч О ! гС | и іе в л а д ѣ л і.ц а . О I гс »-С ЧР 1 О > » ) « ] «

колодцѣ

. . . р. Л ахн овка

П о с. В ы дум ка

К оы и зъ или м у в іе

ко лодцѣ Т 0Ж Г 1 о з. М о е в о

• _

й

1“ і 20 100

К ак о го

і

* 5

2

п рп ход а.

^ і к і

_

__

-

-

і

С п асты р ск аго

-

1

•1

■>

1Г> 10

1

•1

Т О Ж (! — Д о л л сан ск аго

11)

1

3

і С и асты р ск аги

1

4

і

1

о .

і С окольн вц катч

С п асты р ск аго

каком ъ з с т о я н іи .

^л н ж а й ш а я п о ч т о в о -іе л е г р »ф .1 п =г і 8 с »а я к о н т о р а в д , 5 1ё = о т д ѣ л е н іе п р а а § 3 с т о я п іе о т ъ э т о го у ч р е ж д е н ія . е і2 1 о 2 о §■ ■ 10

8

115 141 144 115

5(> 4$) 40 50

12 •1 12 5

> > > >

и р а в . 133

38

12

>

135 135

40 40

■1

> >

п р а в . 135

•10

•1

>

135

40

1і>

>

П р іІП . 130

•11

1

>

п рав. М З

48

3

>

н р а в . 185

Н зн е н с к а го п р ав . то ж е то ж с ІІу ш л ш ч с к а г о н р а в

20

хо В . ІЕ о р ж е ц к о м у , д в ., 90 і(і п рав. _ К . П а н о в у , к р ., с т ., 120 20 п Я . и Д . Т ряпкп н ы м ъ , к р ., п р а в . П . В а д ь н е р у , к р ., 175 25 150 л ю т. Г . Б о з ы л с в и ч у н д р ., ■ 200 205 5 к р ., п р а в . _ — 11. Г р ж и б о л с к о м у , 7 м ѣ щ .. іір а в . П . П ѵ з ы н и , >іѣ щ ., 00 10 ; 80 п рав. 3 32 г> к р .. к а т . 4 5 В . Г рж н бовском у, 16 м ѣ іц ., п р а в . 10 20 Е . Ф окииу и Н . Ри К у з ь м и н у , к р ., п р . 15 1. Д а н іе а ю . к р ., и р . 35 10 10 Н . Х лѣбнпкоиу. 00 20 н ѣ щ ., с т а р . 2 С . П а в л о в у , к р , 113 Ю

іір а в . II. В а с н л ь е в у . к р ., колодцѣ п раи . К . З а х а р о в о й . к р .. о з. С я в р т н о п рав. о а . С п а с т ы р і. іі]п іч т у С п а с т ы р с к о й ц ерквн Я . н С . К м ельян околодц ѣ в ы м ъ , к р ., п р а в . С . С ср гѣ еп у п Е тож е А л с к с ѣ е в о й , к р ., п рав. У . К у ш и н у . і:р ѵ . тож е н р аи . р . Ф е д о с о в к а ; Е . Н н к я ф о р о в у , к р ., п р &в Н . И о м и ч с в о й . к р .. колодцѣ стар. Т . И в а п о в у , к р ., р. К ам ен кѣ п рав. Д . Ц в ѣ т к о в у , к р ., о з. Ѳ о и и н о и рав. П . К азак ев н ч у , р . і'д р а й м ѣ щ . п рав. К а ш н н с к іс | п р ж ч т у С о к о д ы п іц к о й п еркви бо л о та Т . Л е б е д е в у . к р ., р. У д рай стар о о б . колодц ѣ ! С . С и д о р о в у , к р ., стар о о С . Ф . Г о іу б о в у и Е . ; Х р а п е н к о в у ,м ѣ іц ,іір . р . М о р в в е в к а , А л ек сѣ го н Л н д р е ю и рал. р . К &ы е в к а Л , В ш іо , м ѣ щ , п р . колодцѣ И . Н овнкову, А . Ф ед о р о ву и Ц Д м и тр іе в у , к р „ и р а в . р. Р ж ч ец а М . Ф е д о т о в у , к р ., старооб.

Ч п сло ж п телей .

О тъ В н т е б - ! ска. :

і (м ѣ с т е т к о , д е р е в н я , с с л о , и м ѣ н іс , ф о л ь в а р о к ъ , х у то р х , за с тѣ и о к ъ л п р .).

!« 1* ] 177

м ѣ с т а

П рн какой н аход н тся в о д ѣ , (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ , прудѣ, кою дц ѣ , бол о т ѣ ).

дворовъ .

н аго

н асел ен -

1 Ч и сло

Н а з в а н іе

► -» ао : О. * 1 13 11 а©

п ран

то ж о

2

10

12

П у п о ви ч ск аго

5

15 1 20

Д о іж а м с -к а г о

п рав.

133

38

~

>

8

20

С и асты р ск аго

п рав.

135

40

8

>

2 ! С о к о л ь н и ц к а г о п р а в . 1 17 1 2 і 2 (л іа с т ы р с к а г о п р а в . 1 10

16

1

>

15

10

>

6 !

7

м о

•15

10

>

6 і

7

т о л ;»1

135

10

4

>

Т О Ж і'

135

40

8

>

т о ;к і' т о ;к с

140 | •15 135 40

.4 5

> >

ТО Ж г

110

10

>

25 о

1

3

(1 1 0

а

7 у 18 ! 12

1

. і

2

15

9

.VI 180

. 3

3 2(|

:і ,

31

о

7

1«0

20

20

35

__

10

10

>

8

>

3

т о ;к т Т О Ж і*

135 ' 40

1 ;

3

*г«л к с

133

38

3

0

ТО Ж г

135

•10

1

1

1

Т м Ж **

135

•ю

!)

>

1

•1

3

т іс к г

133

18 ^ !І

>

1

т ііж е

1"і5

10

>

С о к о д ы іи ц к а г о іір а в . 135

40

(>

>

15

27

135

3

5

(50

т «ж г

ч

5

50

4

•1

100

•10

5

3

135

•10

>

Ю 5

_

19

__

1 2

> >

!

1

25

с т . Г о р е ц щ ,.

3

3

т о ;!»4

135

10

5

>

1

1

1

то ж е

137

12 .

2

>

20

1і 1 о ; 2

1

2 !

2

т о ;к е

13(5

41

4

>

245

5 | 50

1

6 1 6

то ж е

137

42

3

>

•10

1 ,л і

1

3

то ж е

135

40 :

5

>

8

тп ж о

137

12

.■>

>

42

3

>

4

> >

05 33 30 165

16(1

_

- ! ю і

8 !

1 ; 1 і 5 : 15 21) 1 40

5

3 і

Г>

3

10

11

то ж о

137

}

2 : 2 10 ; 10

то ж е то ж о

130 ; •11 : 135 40 ;

то ж с

137

3

в

і 2

8 :

12 ,

а

>

1 1

,


^ к §■ I

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ ста

П рп

Ч п сло ж и т е Д с іг .

К о л и ч . зе м л и в ъ д с с я т ш іа х ъ

какое

К о м у іф іш а д л е ж и т ь н ах о д и тся ; в о д ѣ (р ѣ к ѣ , п з ъ з е м л е и л а д ѣ л і.ц е в ъ (м ѣ с т с ч к о , д е р е в н я , с е р у ч ь ѣ ," о з е ”- И Л І! к а к о м У с е л і.с к о р ѣ , п рѵ дѣ ІМ У о б ш еству . С ослол о , и м ѣ н іе , ф ольвар о к ъ , х у то р ъ , застѣ к о л о д д ѣ , б о - В 1е ” в 'Ь р о п с п о и ѣ д а и о к ъ н п р .). л о т ѣ ). ' л ‘е в л а д ѣ л ь ц а .

П ъ к а іа і м ь І іа з с т о я к іи . І іп к о г о

п |ііг .Ѵ (р ,(а .

:—

218

Г Іо г . С о к о л ъ н и к и _ _ П о с. С о к о л ьн и к и

21»

220! С е л ь ц о

К аш ки н о

221 ! (І 'о л . Ц у г р ѣ е в о 222;

Т ал ец ъ

2 2 -і ! И м . Щ Ж

1 -е ! р. У дран „ ; 2 -е | колодцѣ ' ; рѣ ч Ц и ркѣ

. . .

ер б о в о ел н о б о ев о

Ф ол. Ж у р о во

. .

'226 і И к . К а р п и н о . . 2271 228 | П ! 229 | З 2301И 2311

„ К ѵ зь м и н о . о с. Л у ш у ти н о і а с т . М и ш н е в о -Л у ч м . М ар ьи н о . . „ Н о в о -М а р ь и н о

232 | Ф о л . Х а р и т о н ц о в о 2331 И м . Ф о м и н о 231;

.

.

П ах о м о в о

.

.

.

235 . П о г . П у п о в и ч и

.

.

236 ! Ф о л . П я і ь к о в о

. .

237 | И м . І І я т о в щ ѵ і н а 238ІФ о л . Т ы ч к и н о . 23'-) |

.

Т ел я тн и к и

240! И м . О в ч и н о

. . .

1241 і

в

Р о ж н о в о

. .

2421

ч

Р у сак о в о

. .

2431 П о с .

Р о со л о в о

П о г. Д о л г о е

.

. .

Ф ол. Д о м о н о в о ,

З ах о д ы

. .

' п р и ч т у С о к о л ь ш іц 10 кой ц еркш і | А .Б аран п вси ой , ! д в о р .. и р а в . • ІГ . І І у д і в к и н у . і;р 15 I 2(і '■ іір а п . і р . К а ш н н к а і О . „ (;. П у д п в ы м ъ . и ѣ іц . и р а в р . ід р а іі Т е с л е и к о , м ѣ іц , іір р , то ж е - і, тож е 00 колодц ѣ К . М п х а й л о в у . і;р .. іо г ■ и р а в ." р . У дрой Н . М пш кову, кр I 1 ! и рав. ' тож о И . К в с т и ф ѣ е в ѵ , к ]і., 120 10 ! н рап . р. Р ачп ц а К . С м прнпиу, ц рав 180 2 0 (І О о колодцѣ С . И в а ію в у , м ѣ щ ., 05 - і , и рав. к а | р. У драй , к . М с :'У С У , к р ., п р . і 1 тож с | X . А ііт о и о в у . м ѣ ш .. . | р . Щ у к п н о ;Р . А ш н е в п ч у , я ѣ щ . 1 . 2 като л . • ! то ж с ,С . Х р а и е н к о п у н И . 8 о : і о 10 Е всти ф ѣ еву, к р „ цр. , . о з . Ф о л ііп о ; н . В о р о ію в у , к р ., 40 5 | г> , | п рав. р . Ц и 1Ік 1'’ К . П у д о в к и и у . ’к р ., 02 . 10 : З о п р а в .: • ,[ р . У д р а н и р н ѵ т у П у и о в ііч с к о й 30 2 0 ! г .п : ц ерквп ' т о л ;п і Н . З а й ц о в у , к р .. 37 2 1 1 ; і г .т а р о о б р . ^о з .П я т о п іц и н а :В . Ф е д о с ѣ е к у . л ѣ щ . 04 ! колодцѣ : Д . В а л м іе р у , к р .. 10 15 I ; •’ л ю т е р тож е 1 Я . ІІв а п о в у , к р . 20 п рав. тож р Л . Б а з ы л е в и ч ъ , к р ., 130 20 1 п рав. ) то ж е ‘I1- С а в е и .е п у и Я . 100 I : И п а н о в ѵ . к р .. п р ! в зЛ Д о л го е ’И . Р о м а н о в у . м ѣ щ ., 12Г > . 50 п раь Е . Ш у д іс к о а у . м ѣ щ ., 26 колодцѣ п рав. о з. Д о л го ѳ п р и тгу Д олж ан ской 33 ц ерквп колодцѣ І П . Л и л и н п іт о й н ъ , 7 д в о р ., Л Ю Т . т о ;к е И . А н т о н о в у , к р .. Г .О 15 п рав.

В сего

нъ

С оиолы ш цкоп

С

в о .ю с т и : з с ѵ л н

т

а

е

ц

н

а

я

я Р еутк а . » О стов атк а > Ш ади ц а . С е л е н іе П о д т е в » Д

. . . . . . . . . о . .

П ер н ов о . . то ж е е р е в н и: Я з н о ................................ то ж е С тай к и . . . . . . ’ р ѣ ч . б е з ы іг . Л и т в и н о в о .• 08. .Т и т в ш ю в о

'Г . Н >. С о к о л о в с к о й . двор , кат.

1

в

..

_ — — . 1 ■і 103 10 65 35

П . Н о в о ж п л о н у ц д р ., 42 м ѣ щ ., п р а в . С . .Т а г у н о в у . м ѣ щ .. п . 76 | 2 2 7 0 ! 15 О а е ц к о м у с е л ь - 254 32 ск о м у о б щ еству

о

1

1*1

і

о !

і

і|

:

10 1

> 1

>

0

і

I

і

і 15

;

1 10 , -1-г> :

і

■ гож е

140

:

1

Т ііЖ г

142 , 47 141

І : 1 44 ;

7

Т іІ Ж і1

;

2

130

1,48 13 148 ! 5 3 140

45

3

т ііж о

140

15

3

.**

т о ;к е т о з іс е

14Я 143

48 48

Й

138 145 145

43 50 50

1

Г " |'п д с і п ,

і

і

(1

і 1Г ‘ I 1 г ' Ю 1 ; 3

1

гож е т и ;к е Т и :Г а ‘

о і і

» •’ і

4

т ч ;к е

145 I 50

8

1 |

1 ! і і

і

тож е

130 ! 45

і)

( 12

т (іл ;е

152 ! 57

, 10

.] 1 15

1 ,

і

4

:5 1 10 !

;;

10 ■' 5

і

тп ж е

145 ,

і

т о л ;е

150 | 5 5

7

7

150

тож е

2

Д о л ж ан он аго

... 1 ~ 8 і 24 ! 26 5

1

7

-

2

2 8

1

іір а в .

Ш

130 | 35

10

т о ;і;е

130 1 35

! 15

7

тп ж е

130 1 35

11

т п л :<?

130 ' 35

15

7

*х о ж е

і з о ! 35

10 II

4

5

2

5

5

тож е

130

2

5

5

ТО Ж Р

130 : 35 :

5

■ П ІІК С

1 3 0 : 35

5

8

«і

2

2

7

55 ; 40 ;

Т і }Ж 0

35

X

10

0.8 0 1 .

1 34 35 1108

2 3 1

(і 22

(! 1 17

Н ен о л ьск аго

50 0

1 і

14 ■1

0 3

-— 150

] ; 17 1: 7 1: 3 «1 2 8 '

11 5 3 29

— —

и р п ц

«т .

I

тож е

о

8

4(1

тож е

л

45

т о ;і;г

П у и о в н ч ск д го

' і

. .. -

С о к о л ы іііц к а г .) н р .

7

;

2 2 .7 2 0 д о с ., ;і;и т е л і-й

П огостъ С тай к и . . ко го д ц ѣ | духов. вѣ дом ству 42 » Т ури чи н о . тож е | тож е 58 И м . Т у р и ч и н о * . 08. Т у р н ч и и о і Т . С о к о л о в с к о й д в ., 353 П ри н ем ъ С таец кат. н о е в ол . прав. И м . Б р о д ъ ................... колодцѣ А д а м о в и ч у , д и ., к а т . 130 Ф о л . Ж е л ѣ з н и ц а . . р ѣ ч . Ж е іѣ з 20 иицѣ колодцѣ тож ѳ р ѣ ч . Ш адп ц ѣ колодцѣ

1!

Б лн ж аП ш ал и оч г .іи о т е л е г р а ф н а я к о н к ц і а и л іі 'іг д ѣ л с н іі.> н р а з г /п ііін іі' о т і ,-іт и г о у ч р г ;і;д .'ііііі.

с

7

2 ! Ю 7 | 2» Г « 76 2 1 70

т

9 31 55 7-1

ь

,

130 127 127

35 1 32 32 і ч *

тож о то ж о

133 120

38' 25 і

8 5

•г о ж е то ж о ■пш е С тао ц к аго н р ав .

127 128 116 127

32 33 21 32 !

3 4 9 Й

123

28;

7

130 131 130

35 • 4 36 : 5 85 1 4

Т у р н ч ііи с к а г о

р .-к а т .

іір а в .

С таец к аго п р ав . то ж е то ж е

г

Н ен ель.


14 15 16 17 18 1і) 20 21 22 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 30 37 38 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 €2

С а в и н о ........................... п р и о іі.О а в ш ю Г олы ни ....................... к олодц ѣ Б ы к ово ....................... т о ;к е Ш а р ш а н и .................. тож е О с т р о в ъ ....................... р . Д р и ссѣ Г л и н о в к а ....................... к олодц ѣ Ч е р е м х а ....................... Т О Ж іЛ а т ы ш и ...................■ Т О Ж е З а в о л ч и х а .................. тож е . :П !П 1Ч . Б

у ш к а р е в о 1-е . . . і р ѣ ч . б е з ы м . у ш к а р е в о 2-е . . . і к о л о д ц ѣ е р н о е ........................... тож е а р д о в к а ....................... | тож е ' тож о К у л и ч и ........................... 1 тож е З а г о р ѣ ц к і е .................. ! тож е Б а у т е н к и ....................... і тож е тож е о з. Н ек л ю ч ь : Б ѣ гун ов о ................... к олодц ѣ : Ж е л у д о в о .................. тож е М е ж у е в о ....................... тож е | Г о р ы ............................... і тож е К овали ха . . . . . . I тож е і Ш в а н о в о ....................... тож е і тож е К олон и ц ы . . . • . I тож е Х ар и н ец ъ .................. тож е Б ы ч е н к и ....................... тож с Г у л ь к о в о ....................... тож е Р а в н у щ и н а .................. тож е тож е Ц а р е в о ........................... Л у ж о к ъ ....................... тож о Е р м о ш и н о .................. к олодц ѣ Б о с т я к и ...................... тож е Б р у д о в о ...................... тож е М олок оѣ дово . . . . тож е 1 Д удк и . . . . . . . тож е | С к р о б л и н о .................. тож о і і і а р д и н о ....................... ТО Ж й і З а в з и о р л і ........................ тож о З а г р я д н о .................. тож е [ Т е т е р к и н о .................. 1 ТО Ж С і Р о ж н о в о ...................... ■ Т О Л ІС М ухи н о ...................... 1 тож е К ам ен и сти ц а . . . . | тож е М а р ь и н ъ -О с т р о в ъ . ■ тож с б ;і І З о т я н о в о ...................... ! тож е (54 Зал уж ье .................. т о ж с*. 1)5 Ш к е л е в о ...................... т о л ;е 66 Ж е у л е в о ....................... т о л ;о 1 67 К р е с т ь і...........................' тож е 1

172 193 130 167 52 54 50 151 247 227 116 112 65 26 40 167 55 03 88 86 !>3 22 5 2 184 40

С тасц ком у

й «2ь в к о м у

о б щ «с т в ѵ

1!) 28 10 12 11 8 3 7 32 48 12 20 4 4 18 30 4 7 18 25 11 — 10 4У 4 4

, : ; !

: | 21 | 25 Э : 12 ; 13 і 16 і 8 і 4і : 15 !* 1(,п 19 1 2 83 : 7 51 б 72 ■і 5У : 8 141 . 3 0 46 ' 11 43 ; 15 75 | 20 71 1 10 53 і 3 04 6 45 ! 21 54 | 7 70 , 25 [19 50 108 ! 1 03 і 1 64 83 34 57 8п 68 48 120 7У

'Г у р И 'Л І Н О К О м у

сел ь ск о м у оо щ сстл у .

— _ — __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ — __ ; — 1 — ! — 1 __ і 1— : — : ' — і ! __ ; — : ! — ' — — | __ і — : : — : — і — і — — ! __ : : — — ! — і — :

Ч и сло л ш телеи .

ІЗ ъ к а к о м ъ

Й

К ак о го

п ри хода.

о 5 6 ■44 а І й >-с * 2 X * © о О >о о н

! О тъ в о л о с т н . п р а в л е н ія .

р а з с т о я н ін .

! Ж ен щ и н ъ.

4й X С Ь" Й

! Ч п сло

|і П о д ъ л ѣ с о м ъ .

въ десятп н ахт

дворовъ.

К о л и ч . зем л н К о и у п р и н а д л еж и тъ и зъ зем л ев л а д ѣ л ь ц ев ъ н л и к ак ом у сел ь ск ом у о б щ е с т в у .. С о с л о в іе и в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іо в л а д ѣ л ь ц а .

Н еудобн ой .

(м ѣ с т е ч к о , д с р е в н я , с іл о . и м ѣ н іе , ф о л ь в а ])о к ъ , іу т о р ъ , з а с т ѣ н о к ъ и и р .).

П рп к ак ой н аход и тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зер ѣ , п рудѣ , к олодц ѣ , бол о т ѣ ).

] У добпой.

Н а з в а н іе н асел ен н аго м ѣ с т а

22 8(і С тасц к аго п р ав . 7. 132 37 7 17 69 56 то ж е 132 37 7 16 42 49 то ж с 132 37 7 20 72 57 то ж е 132 37 8 ') Ц 4 1 то ж е 135 4 0 11 51 15 60 т о ;к о 129 34 3 7 32 29 то зк о 134 3 9 9 17 50 52 то ж е 133 3 8 9 71 21 71 тож е 130 35 7 72 25 '1 0 0 т о ;к е 129 34 8 8 28 27 то ж е 128 33 7 48 11 4 9 т о ;іс и 129 34 6 П 20 26 то ж с 137 42 13 2 16 16 тож е 1 10 45 15 6 28 35 то ж е 139 ■ 14 14 15 71 57 то ж е 139 ■ 14 14 3 33 26 то н се 136 41 12 4 16 тож е 138 43 П 13 7 22 23 Т О Ж (‘ 134 39 10 34 і 40 то ж с 135 40 ■ 9 !) 35 33 Т у р и ч л н с к а г о п р а в . 127 3 2 , 6 2 6 т о ;іс е 126 31 5 !» 26 8 31 тож е 128 33 5 23 7 0 57 то ж е 127 ! 32 ■1 4 ; 13 14 тож с 128 : 3 3 5 4 : 18 21 тож е 12» ; 34 6 8 ' 29 27 то л се 123 : 28 5 11 . 27 30 т о ;к е 124 : 2 9 4 5 : 15 22 то л се 124 ■ 2 9 6 7 ; 24 20 то ж е 125: з о : 1 2 1 0 ' 27 26 то л се 126 31 9 І 34 39 тож е 127 3 2 3 11 то л се 3 ; 18 127 32 3 16 : 0 0 74 то ж е 128 33 3 11 : 44 і 31 т о л с і; 128: 3 16 о і : 60 Т О /Щ г 127 : 32 ' 0 2 8 I 8 то н сс 129 , 31 | 4 1 2 : 56 45 тож с 12 8 : 33 1 3 о (і 29 I 32 то л се 127 32 2 1 1 ' 38 [ 34 126 ' 31 то л се 32 то л се 125 3 0 2 ‘ 'г 8 І 27 ! ш ! 51 і 4 6 то л се 124 : 29 : 3 то л со 7 і 27 1 30 125 ; 30 1 то л со 5 | 17 і 2 0 125 : 3 0 ! 4 0 ! 27 ! 25 то ж е 5 124 29 12 і ■ 35 : 49 то л сс 123 , 2 8 ' 3 0 , 24 : 2 6 то ж е 124 ; 29 ' 3 6 ; 2 8 ! 21 то ж е 122 1 27 ■ ■ 24ч, 5 : 15 I 18 т о .т .е 136 : •И 1 9 24 • тол се 135 і 4 0 ■ 9 5 і 24 49 14 то л се 133 ! 3 8 ; 7 7 4 7 1 50 т о л с е 134 і 39 1 8 13 17 I 7 4 ] 73 то л се 131 | 39 ! 8 8 ! 3 0 і 27 ТО Л С о 133 ' 38 : 9

Б л н ж ай ш ал поч г о в о -т е л е г р а ф н ая ко н то р аи и о т д ѣ и н іе я р а з с т о я н іе о т ъ а т о г о у ч р е ж д с н ія .

г. Ы евел ь.

> > >

> > > > > > > > > > > > > > > > >

> >

> > > > > > >

> > і

В с е г о в ъ С т а е ц к о і в о л о с т я : з е м л к 11.896 д е о ., ж н т е л е й 4.535.

Т

Д е р ’е в н и Т и това Н ива . . П опова Н ива . . Б ѣ ли н о . . . . Зал он ье . . М ал ое Н и к и ти но Н иконово . . . Б о р к и ................... С тар и н ово. . . . З а б о л о т ь е ’. . Р уц ал ев о . . С ѣ р ь іе О с е т к и . К р асн ы й Б о р ъ . Х обен ь к и . . . О т а й к и .................. , Р ом ан ов ы О сетк и И Г ел к ов ы е О сетк и Т о л с т ы е .................. В ы с т а в к а .................. У с о в о ....................... Ч а ш к и .......................

р . В о н ет в ѣ тож о к ол одц ѣ р . В о н ет ь ѣ тож е к ол одц ѣ тож е тож е тож е тож е тож е тож е тож е тож е р . В о н ет в ѣ тож е тож в кододцѣ

р . В о н ет в ѣ тож е

о

п

о

р

Т оп ор ск ом у сеаь ск ом у сб щ ест в у

с

к

а

я

30 33 10 55 22 41 45 41 56 103 104 51

354 59 38 11 16 29 24 20 26 30 41 1!)

43 28 79 50 26 26 60 36

22 9 62 22 31 12 32 36

в

о

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

-

л

о

6 4 2 5 2 3 5 7 7 8 13 5

16 13 6 22 9 13 27 22 21 27 33 21

6 4 5 5 3 5 5 5

20 13 21 28 10 13 27 15

с

т 32 12 12 24 15 16 23 26 17 33 59

29 29 13 27 15 15 21 32 25

ь

»

Т оп ор ск аго п рав. т о и се с т а р о о б . тож е п р ав . ц ета р . Л он ец к аго ц р ап . тож е тож е Т оп ор ск аго п р ав . т о н се п р а в . и с т а р . тож е п рав. тож о тож с Н о в о х о в а ііс к а г о п р тож е тож е и ст а р . Л ов сц к аго п р ав. то ж е и ст а р . тож е п рав. тож е Т оп ор ск аго п рав. тож е

120 120 120 115 120 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

і ^2 1 4 : 22 і 3 22 і 4 221 2 ; 22 { 4 22 5 20! 3 і 20 1 20 2 20 “2 20 2 19 4 19 •1 19 4 20 5 20 5 19 5 19 5*/* 20 3 19 3

г . Н е в е іь


I

Н а з в а н іе н а с е л е н - П р і н аход п тся н аго м ѣ с та (м ѣ с т е ч к о , д е р е іін я , с е л о , п м ѣ н іе , ф о л ь в а р о к а ,, х у т о р ъ , з а с т ѣ н о к г и п р .).

К ом у п рн н адлеж и тъ и зъ зѳ м л о в л а д ѣ л ь д ев ъ лли каком у сельско-

в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зе рѣ , ы рудѣ і о б Щ еству - С о сл о к о л о д ц ѣ . б о - 1м о и . в ѣ р о и с п о в ѣ д а л о т ѣ ). 1 1110 в л а д ѣ і ь ц а .

I 21 . Б о г д а ш к о в о . . . I р . В он етвѣ | 22 і К а л и н ч и н о . . . . I о з. К о р о I 23 ; Б е л и к о е С е л о . . • р. В он етвѣ ; I 24 , В ы в о р о т к и . . . . то ж е : 25 ; С м о л я н и н о в о . . : о з . К о ]>о 26 Н и к о л а е в о . . . . ! о з. Ѵ с в а й ! 27 К о р н и л о в о . . . . і т о ;і;с : 28 Ц е р к о в и і д е . . . і о з. К р а с и о с ; Т о ію р с к о м у 29 Iо л к ач ев о . . . . I то ж е і 3<і С и т н я н и , . . . колодцѣ ■ сѳльском у 31 Б ер езк о в о . . . . то ж е ! 32 Д у б р о з к а .................... : о з . 1’у с и н о | о б щ еетвѵ 33 Т у р к о в о ........................ к о л о д ц іі | 34 П о р а х н о в о .................... о . 'Г о п о р е н е ц ъ ; 35 С о р о к в аш и н о . . , і то ж е 30 Ш а р а п о в о .................... тож е : 37 М и х н о в о ......................... | то ж с I 38 , П о л я н и ......................... I колодцѣ 39 1 П я т ю л и к о .................... і тож е •10 і К а м е н к а ........................ тож е 41 I С е м е н ц о в о .................... о з . Г у с іш о 42 : К о з ы р е в о .................... колодцѣ 43 С у б б о т и н о .................... то ж е 44 : Х м ѣ л и н е ц ъ . . . . о з, У ж о 45 ; Б и с ю р е в о .................... колодцѣ 40 I М я к и н ч и н о ..................... то ж е 47 ; М о л о д и щ е .................... то ж е Р убан овском у 18 : К л ѣ п ц ы ......................... тож е 49 і О л ь х о в е ц ъ 1-й . . . Р У щ ѣ сельском ѵ 50 ! О л ь х о в е ц ъ 2 й . . . то ж е 51 З а р ѣ ч ь е ......................... тож е об щ еству 52 ' Б а ш м а к о в о .................... ! колодцѣ ■ 53 : Д у д ч и н о ......................... о з . Г л у ш а к ъ 51 ; З а л о г и .............................. колодцѣ 55 ! В и л ь н о ......................... . тож е 5й Л а е в о .............................. р. У щ ѣ 57 ! З е л е н ы е ......................... колодцѣ 58 | С ы р о к о в и ц ы . . . . о з. У ж о 5!» | Г о г и н о .............................. колодцѣ (ІО | Б о р и с к о в о .................... то ж е (П . Х о б н и .............................. то ж е ('2 : Ц у р а н о в о .................... то ж с ■ Д у б д и іп іс к о 03 | И в а н ц е в о .................... то гк е ' 01 ; О с и н о в к а .................... тож е и у с е л ь с к о ііу (>5 : Е м е л ь я н к о в о . . . . тож е I (ІО : Р ѣ п и щ е ........................ то ж е і об щ ествѵ (•” ■ Х а р н ы .............................. то л се | 08 Л а х н ы .............................. то л го і ОП Ж у р а в ы ......................... тож ѳ ! 70 | М и ш о в о 1 -е . . . . о з. Б е р в зо и о і 71 | С а в о с т ѣ е в о . . . . тож с | 72 П о гр еб и щ е . . . колодц і | Б арьковском у 73 I Б а с ь к о в о . . . . тож е 74 | Л и п о в к и . . . . о з. У св ай | еельскоѵ у 75 I О з е р и в к и . . . кододцѣ і 70 . С а м . г а р и х а . . тож е ! о б щ еству 77 і З а ч е р е м ш и ц а р . Ч е р е м ін и ц а ! 78 і Б а р ь к о в о . . . . о з. У с в а й | 71* | М и ш о в о 2 - е . . колодцѣ ] 80 I М я к и н ч и н о . . . то ж е і 81 I М е д в ѣ д к о в о . . то ж е | 82 і К а р а в а и . . . . то ж е | 83 | Б о л . Н и к и т и н о . то ж е 84 і Б ѣ л я и х а . . . . то ж е | 85 ! З а в о л у ж е н к а . . то ж е I Ж аровском у 80 : Б о л . М а к о в ь е . то ж е і 87 | М а л . М а к о в ь е . т о л іе сельско м у 88 I Б о л . 1’у е в о . . . тож е 8!) ! М а л . Г у е в о . . . об щ еству то ж е 90 : Б о р о в а я . . . . то ж е 91 ! К у к ш и н и х а . . . то ж е ^ Б о р и ск о во . . . то ж е Ю р о в о .................... то ж е Х охо н и н о . . . то л се Т етер и н о . . . . тож е Т ер еб о в о е . . . р. У щ ѣ ; : Л о е ь я -Я м а . . . р. В ояетвѣ Б и дусовском у “8 З а л о в ч и ц а . . . то ж е свлкском у !Ч у р и л о во . . . о з. Л о в е ц ъ об щ еству ,100 і Д ѣ т ы й К а м е н ь . р. У щ ѣ

К о л и ч . зе м л п в ъ д е с я т іш а х ъ ! 5С 1 2

о К О

1

с

I

§

100 22 80 (50 11 17 10 , 28 і0 23 20 1(5 ■ : 10 і 35 ; 12 12 : . 15 і , 10 11 I 12 і 70 ; 18 !9 ' 9 31. 1 : 17 13 . к і ; 154 5 25 і •16 і 28 ; ■ 18 ; 18 і ' (55 і 16 13 15 10 9 12 215 : 10 : 7 і 10 і 12

® »-С . =

!

*

1 ;

.

1

*

В ъ каком ъ р а я о т о я н ін .

1

5

'О -1 ‘Й , О і п К рЗ ° ё ' 1 ^ >9 1 Д • Й і ; м 00 77 189 41 38 49 41 73 45 59 50 30 01 03 70 18 22 33 100 54 116 141 02 41 130 97 29 40 41 10 18 29

Ч и сд о . 1ж и т е л о й я І- - - -

5

^

К ак о го

іір и х о д а .

Б ли ж ай ш ая поч т о в о -т с л е г р & ф н а я к о п т о р а ііл п о т д ѣ л е н іе н р а з с т о я іи е о т ъ э т о г о ѵ ч р е ж д е н ія .

* ; »

7 . 20 1 3 : 52 18 ' 83

20 55 77 10 37 30 21 28 34 24 24 24 31 34

Д о в е ц к а г о п р . н с т а р . 100 20 Т о ію р с к а г о п р а в . 100 18 то ж е н стар . 100 20 тож с п р ав. 120 2 ‘> тож е 1 011 17 8 30 то ж е К ю 17 5 29 то ж е . 100 17 19 39 тож с 115 2<* 9 ; 28 тож е : 115 2о 7 : 28 тож е 113 20 0 . 19 тож е 113 20 1 і 22 тож е 113 20 0 [ 18 Т О Ж і' : 113 20 8 \ 29 Т О ІК с 115 20 7 ! 21 Т О Ж і' 115 , 20 7 37 33 Т О Ж І' , 115 20 ; 5, М 1(5 тож е 115 I 22 і 5 ■ 21 19 то ж е 11 5 ! <>•> ; 13 44 то л се 11 ( ;: 24 | п 23 тол ее : 1 2 0 ■ 24 і 12 : 4(5 110 тож с 10; 37 то ж е 115 5 ; 19 то ж е 118 4 I 22 ' 125: т о л <е 12 | Й 0 і 130 , то ж е 11 38 т о л ;е с т а р о о б . і 130 і 0 1 21 і 135 т о л ;е п р а и . 5 : 25 то ж е 130 0 і 18 : 135 , то ж с 1 4 із о ; то л се 2 1 0 110 т »л ;е 12 : 5 0 :п о і тож е 17 10 . 37 і 115 , т о л ;е 31 11 ' -13 і 135 1 т о л ;е 11 8 30 і : 125 ; то ж е. 58 3 20 ■ : 120 т о л ;е . 18 2 : 12 : і 110 і 35 і т о и іе и с т а р . 14 2 : 14 : 1 1 5 : 25 . і'о ;к е н р а в . 1 5 1 19 : : і о . 18 ! т о я ;о 59 5 | 23 : 1 1 0 , 20 тп ж е 31 5 і 15 ! 1 1 0 I 20 і т о л ;е и с т а р . *>* і 90 11 57 ! т о ж е п р а в . п с т а р . 110 і 81 0 29 , 110 ■ >? I тож е и р ав. 71 9 і 34 109 і 18 то зк е 74 9 ! 3 9 і 38 110 ; 20 т о л ;е 59 18 8 ! 51 : 34 10 110 Н о во х о и ан ск аго нр 81 9 і 39 115 18 то ж е. 10-1 і 30 18 0 і 55 'ю о і т о л ;е 15 ! 19 8 і 30 , 100 т о л ;е 23 і 22 6 І 25 10 І Г л п с с к а г о н р а в . і 100 12 24 1 10 2 ; 13 ! 18 і 100 : 10 то ж с 07 ; 9 | 45 I 37 (5 Т о п о р с к а г о п р а в . ! н о , 18 72 1 19 7 ! 30 ! 29 (5 , 1 1 0 18 то ж е 27 і 58 18 6 1 110 4 і П то ж е 22 2 і• 9 ! '? 0 ! 110 і 18 20 5 і 13 і 16 7 Л о в е ц к . и р . н с т а р . I 120 I 20 01 21 ! 20 (5 120 і .19 тол сѳ п р а в . 195 1 181 67 10 04 П л п с с к а г о п р а в . : 102! 12 50 : 16 ' — 5 | 15 7 18 Л о в е ц к а г о п р а в . і 1 2 0 і 20 ■ 17 78 : і 7 ; 8 43 : 115 18 тож е 99 і 25 і — 18 8 33 41 і 120 тож е 21 і 29 22 7 3 120 18 то ж е 16 13 53 23 8 і 130 20 то ж с 13 33 19 7 і 120 20 то ж е 17 1° 46 125 20 24 8 то л се 19 6 ! 20 82 14 9 і 120 то ж с 19 20 58 28 | 120 9 то ж с и і 28 10 78 30 | 20 ] 125 ' 25 то л се 42 48 11 12 | 125 25 37 то л се 40 ! 132 40 I 125 25 13 13 1 39 т о л ;е 20 79 13 12 27 ! 125 25 то ж о 30 10 14 7 10 ! 120 19 то ясе 39 14 64 8 120 20 51 то ж е 122 33 7 120 20 35 36 то л се 9 100 15 32 120 20 27 то л се 33 10 113 101 130 30 28 то л се 22 I 20 8 5 125 25 11 то ж е 17 57 26 6 10 т о л ;е л с т а р . 125 25 37 т о л с в п р а в . н с т а р . 126 25 108 39 51 Ю 57 ! 13 29 30 10 то ж е 128 25

ІІе в е л ь


К о л н ч . зе м л ц в ъ д е с я т іш а х ъ

Н а з в а н іе н а с е л е н - | И р « к а к о й н аго м ѣ с та ; в по да ѣ*°?и І СЯд. (р ѣ к ѣ ,

!К о м у п р п н ад л еж п тъ ііэ і. з е м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ , п л іг к а к о м у с е л ь с к о (м ѣ с т е ч к о , д е р е в н я , с е р у ч ь ѣ , о зс і м у о б щ еству . С о сл о ло, п м ѣ н іо , ф ольварѣ, прудѣ, в іе н в ѣ р о и с п о в ѣ д а р о к ъ , х у то р ъ , за с тѣ - I к о л о д ц ѣ , б о ш е владѣ льц а. н о к ъ и п р .). ; л о т ѣ ).

101 М о т о в и л о в о 102 К р и в ц о в о 103 В и д у с о в о 104 | С о м и н о 105 ; Т у р к и . 106 З а г а т ь е 107 I І С и с е л е в о 108 | О с т а ш к о в о 109 | Х а н и н ъ Б о р ъ 110 ' Г н ѣ з д е н ч и н о 111} Я т м и щ е . . 112 I Р у д и а а . . . 113 | З а р у ч е в ь е . 114 | С т а р а я Н и в а 115 I И м . Т о п о р ы

| ирн колодцѣ | тож е | о з. Л о в е ц ъ I колодцѣ і р. У щ ѣ тож е ! о з. Л о в ц ѣ I то ж е | колодцѣ р . У іц ѣ тож е то ж е тож о тож е о з. К р а с н о е

11Й

П ри н ем ъ во л о ст. ................... п р а в л е н іе Ф о л ьв ар к и , п р и н ад л . к ъ и м ѣ н ію : 1) Р у б а н к о в о . . . . 2) Х м ѣ т ь е в о . . . . 3) С т у п и щ е . . . . И м . С теф ан о во . .

117

М ел ьн и ц а Л о б о к ъ

118 ; Ф о л . Ю

П У

р ч и х а

. . . •

'І Д и р н е в о

120 | И м . Д е н и с ы

.

. . .

. . . .

121 I Ф о л - Д е с я т и н а . . . 1 2 2 |у р о ч и щ е К а м е н н ы й і О стр о въ 123 і Ф о л . Д у б и н и н о . . .

121!

я

К оровы е

і 1

10

41 83

о з. Г у сп н о р . Я зн и ц ѣ р. У щ ѣ о з. К а р о

к р сст. во л о стн

М 10 !)

■1 ; 1У •1 і М 7 ! 26

36

7 I 31

19 54 •II 11 11 3(і

2

!)

I і ■ Н . П . Е в р е іін о л о н , 1 я :е н » д . с , с .. п р а в .

тож е

27

!) і 3 0 4 15 10 31 7 ; 22

15

35 83 05

о б іц е с т в у

п рп хода.

Т о н о р ск аго п р ав . тож е Л о в ец к аго и р ав . тож е тож ѳ 'Г О Ж С

тож е то ж е то ж с т о л іе тож е тож о тож е тож е Т о п о р ск аго

10

3 ; 17 5 і 20

-1 1 1 1 I 10 4 16

п рав.

128 128 125 130 130 128 125 125 128 ! 30 130 130 130, 128! 110 !

Н . И .Е в р с и н о в о іі ;іс с н а д . с . с ., п р . 142 .135 ! 12 1 39 1 “

!

.100

1.1

80

24 23 25 30 28 28 25 30 30 30 32 32 28 30 20

10 9

!) 15 10 10 8 8 10 11 15 10 10 7

і

1 і -

3., И . п Д . З а .ѵ а р е в и ч а м ъ , к р в с т ., п р . П . И . Э к б ш ід с р у , р . В о н етвѣ м ѣ щ , п рав. колодцѣ Е . П . М ед вѣ д еву ; и И . 0. Д у н а е в у . I к р .. и р а в . I П . II. С е ш л іг о в у , :Д . К . Б о я р н н о в у и Я . С . К ояри н ову і к р ., п р а в . р у ч . Ш а д п ц а і В . К . Ш п ш к о , д в о р ., I п рав. «о д о д ц ѣ 0 . Е . С у к н н у . к р .. п рап . тож е С . Н . Ш е к и н у . к р ., п рав. то ж е С . У льяи ову. К аза к в в и ч у . К . Ш а б а н о ву . П . К азак ев п ч у . С . Т абулови чу, Е. Ж г у н у , І>. Т а б у л о в м чу. 1!.. Е. и Н . Ф е ш к о в ы м ъ , к р ., п р . М . К азак ев н ч у , 0 С м о р ы г п н у , Я . іг С . Г у л ь т я е в ы м ъ . Д . и 0. С к а р ы п д ы . И . Г у .іь тяеву , Я . Б олд ы ш еву н А . С кары н дѣ . к р ., п р а в . А . К он ю ю ву и М . М ураш еву, ы ѣ щ ., старооб р. рѵ чьѣ A . Д й іг а ч е в у , Е .’Б ы кову, В . Ф плиппову, B. М и х а л ь ц е в у , Т . С о л о в ь е в у , Т . .Т и н ь ш акову п Г е р іси кову, м ѣщ . и кр. старообр. колодцѣ I А . Б о го сю в ск о м у . с в я щ ., п р а в . р. У щ ѣ Л . В и н о г р а д о в у , д в ., п рав. 08. С о м н и о ; Д . Л е б е д е в у , п о ч е т . г р а ж д ., ц р а в . 08. К р а с и о е , п р и ч т у Т о п о р с к о іі ц ерквн колодцѣ и р и ч ту Л о вец к о й ц е р к іи г

1 1 1 2

7 1 2 3 11

1

ііо 135 125 105

°

3 7 0 4

; і | '

23 ' 35 15 33 : 13 17 ; 3

110 | 2 0 |

3

2

7

7

105 ' 17

1

і 10 10(і

15 : 2 2

5

10

10

112 і 22

2

100

і 58 (100

1

-

__

105 ; 22

<>

37

50

38

1

і

8

105 1 22 '

6

20

23

20

1

4

2

105 ’ 22

С,

219

12

10!)

10 , •14

41

103 ;

8

1 5 0 ; Г >о

іо о

ЗК

; 31

2 - 2

5

11(1

15

12

22 1 1!»

11Г.

20

'.)

і I

27 ' Н )

! 00

141

8

100

ф.

127;

в

Н о ско во

128 і

я

Б о р ш д х а

. . .

129 ! У р о ч . С о м и н о

.

130 ^ П о г . Т о п о р ы

. .

131

. .

Л о в ец ъ

В св го в ъ Т о п о р с к о й

в о ю о тн : авм ли

Б л п ж а й щ а я щ >ч т о в о -т е л е г р а ф . ная к оп ю ра щ и і о т д ѣ л е н іе н р ^ . ■ с т о я н іе о т ъ э т о г о і

у ч г р е ж д е н ія .

112 (12 зе

В п д 5#)В С к о -

В ь каком ъ р а з с т о я н ііі К ак о го

73 84

м у сельском у

: Ч п сло 'ж и тслей .

со

і -

ю о

1!

8

0 0 1 — /100 1!) .2 4 0

21 6 1

г \

117 1 2 0 ■

8

120; 25 !

12

6

130 | 3 0 :

15

26

1 10( 2 0 I

-

8

1 1 7 1 20 :

3

30 ' 12 ІЮ О

ч 5 4 ! 11

30 і

з |

7 1 —

5 3

0

1 3 .700 д е с . 584 с а ж ., ж н т е л е й

6 .6 1 3 .

7

г. Н ев ел ь .


Т

Н а з в а н іе н а с е л е н -| П р и к а к о й н аго м ѣ с та і н ах о д ц тся в о д ѣ , (р ѣ к ѣ , (м ѣ с т с ч к о , д е р с в н я , с е - і р у ч ь ѣ , о з е л о , и .м ѣ л іе , ф о л ь в а - | р ѣ , п р у д ѣ , р о къ , х у то р ъ , застѣ - I ко л о д д ѣ , бон о к ъ н п р .). л о т ѣ ).

Д е р е в н и: 1 ! П у сто ш к а . . . 2 ' Т еп л у х н .................... :і С т у д е н е ц ъ . - . . 4 Р укавец ъ . . . .

р

е

х

а

л

е

в

с

К о и у п р и и ад л еж и гь п зъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц ев г п л іг к а к о м у с е л ь с к о ы у о б щ еству . С ослов іе іг в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ л ь ц а .

колодцѣ оз Б ѣ ю о колодцѣ рѣ ч. Н арн чи нка 5 Б Ь л о е . . . п з. Б ѣ л о е П : М . К и сл о е полодцѣ 7 - Б . К и сл о е . тож е 8 ' А сн и и ы . . о з . А с іп іц ы У Б ар ан ц ев о . колодцѣ 10 Б . Н а р м ч н о о з . Н а р и ч ію 11 М . Н а р и ч н о т о и іе 12 Д у б н о . . . колодцѣ Т р е х д .и ч і13 К о ж а н о в о . тож е Н Х м Ь л ев к а . то ж г. ском у 15 і С т р ѣ л ь ц о в о о з. С тр ѣ л ьцово сельском у 10 і П у с т ы н ь к и . . . колодцѣ 17 і Я р ы г и н о . . . . тож е о б щ еству т о ж із 18 ! Н а з а р о в к а ....................[ 19 | Р ы т о в к а .........................I то ж о 20 ; У ш е р и н о .........................| б о д . У ш е р іш ; I к о .ч ъ 21 ; Г І а т к и н о .........................: иолодцѣ 22 | Г о л я ш е в о ....................| п з. Б ѣ л о е 23 I И г н а т о в к а ....................<о з . І І п іа т о о к а 24 ; С в ѣ т л о е ........................ ' о з . С в ѣ т л о о 25 1 Е р о ш е н к и . . . . . . і колодцѣ 20 , Е м е л ь я н и х а . , . . і тож е 27 1 Б о р о в и ч к и . . . . то ж о 28 Т р а щ и л о в о .................... то ж о ііО • К а б а к ъ .........................[ тож о 30 , Б о р ч а в и щ е ....................| то ж о то ж о 31 , Т ы ч к и . ......................... , 32 [ В ы с о к о е ........................ ' тож о 33 [ П у х л и в и и ы . . . . рѣчкѣ 3-] ! Б о г д а н о в о ....................; колодцѣ З -т і К р а с ч о б а и х а . . ... р у п . К р а с н о .'І у б ш к -.к о м у б аевском ъ 30 ІІо п л е в к а . . . . • ; тож е 3" К о н о н о во . . . . . |о ;і. К о н о н о ію ЗЙ З а м о с т ь о -Ф е д е и . . і колрдцѣ о іп ц е о т п ѵ I З Й ; З а м о ш ь е .................... т о я ;с •10 ; К а м е н к а ................... то ж е 41 ! Л у : к и ......................... тож е 42 і М ы л и н к и . . • . тож е 43 ; С ѵ х а н о в к а . . . . тож е 44 : Б о л ь ш і е Н о в и н к и тож е 45 і Р о м а ш и ................... т о ;і;о іО | С а м у л к о в о . . . . Т сгЖ О 47 ; Т а р ч и л о в о . . . . тож о Г лѵ б очп п ско48 М а л ы я Н о в и н к и . •г о ж е 40 і Г л ѣ б к о в о . . . . тож е м у с е л ь е к о .ч у 50 Н с д ѣ л ь к и н о . . . тож е 51 ; Г о р у ш к а .................... т ім к о о б іц е с т ііу 52 . Р ѣ ч к и ........................ тож е 53 Я к о в л е в о . . . . Т О Ж І! 54 } Г о л у б о в о . . . . тож е 55 ; П л и г о в к и . . . . тож о 50 П у с т . Б а р с у ч и х а . бол. Б ар су - • С . Н ахарову, п р аи . чиха 57 И м . Б о р о б ь е в о . . колодцѣ с ч ія іц . И . І Іи к о в о вичу іі М . Б ѣ л и н с к о й , д в о р ., х а т . тож е 58 С е л е н іе В о р о н и н о тож с 11. К л о и о и о в у л Н . 59 И м . Г л у б о ч и н о о з . ( іа т и о М у с а т о в ѵ . к р ., д р . 00 1>. І І р ж е л р н с к о м у , Г оры кплодцѣ д в ., к а т о л . К ‘. В о л ы н ц у нр. С е л е н ія Ж е б у л и х а то ж е Г. Т ервй ковском у Ж ар к и . . то ж е двор. и И . Ш абап ов у . м ѣ іц ., п р а в , (,3 , И м . З а р ѣ ч ь е . . . . !р . К а ч а и о в к ѣ ; А . П а п т е л е ш , м ѣ щ .. I і и рав. 0-1 З ап росы . . . . колодцѣ 1 И . Г вр и ан у , катод

к

а

я

в

о

п

К о л и ч . зе м л и в ъ д е с я т и н а .ѵ ь

Ч н сло ж п телей ,

81 8!) 04

21

Ш

. 15 2Я 25 79

237 81 133 101 51і 102 39 118 79 У З 95

20 01 21 з :; 1 38

101 02 011 ■ 18 84

23 28 10 : 18 ’ 23 ■

70 19 29 •19 10

1 ■ :

33

:;ц

•13

Г ,1

81 31 30 01 11) 70 21 40

;

1)7 ■

49 1) 31 I 81 33 20 58 30 92 108 21 73 1!» 95 20 19 82 131 : 42 85 ! 120 122 39 70 15 171 : 21

24

38

8

,

і

‘ і

: !

І.ІГ» : 89 101 , 151 11!) 01 1 132 100 139 31 151 38 07 17 10 2!) 15 21 40

3

с

т

ь

.

І іл п ж а ііш а я п о ч т о в о -т е .т е г р а ф н ая ко н то р а илв іт д ѣ л е н іе и р аз с т о я п іе о т ъ о т о г о ! у ч р с ж д ѳ н ія .

Г р е х а л с ііе к го ж тож тн ж

аго с п і!

и раи

т о ж і: Т П Ж «!

т о ;і;с т т т т

о о о о

ж с ж е ;і ;с ;і;о

то ж г то ж с т о ;і;і*

28

т о ж і! т о ;і;г > т о ;і;о

20

т о ж .‘ т о ;і ;.‘

Т ііЖ і ! то л п т о ж і: то ж е т ц ж і:

г ііж е •г о ж е т о ж <! то ж о т о ;к « т о ;і ;е т о ;:с е

18

т о :іс о тож и

79

Т П ІК С Г Т О Ж (*

18

11

31 31 •12 10

• 29 37 32 8

21

П

Т О /К »'

тп ж е тп гк о т м ;к і‘

т і#ж с то л со т о л и і. тож е Г а к н т іш с к а г о

м рав

т о }і;с Т 0}[С *‘

С о к о л и п іц к а г и

и р а і,

то гп о

}і>0

11

Р а к іп т іп с к а г о

и рал.

т п ;і;е . Г р ехал св ек аго

іір а и .

Т іІ Ж О

тож е 1 1 1 41

тож о то зк о

113 і 5(1

30

72 , 2 0 80 і 5

г. Н е в е л ь

то ж с

26 10 20 31 30 37 29 27 32 30 37 21 •12 21 53 8!)

. :

о

113 115 120 120 115 114 115 118 125 122 121 121 120 130 111) 120 120 123 125 122 112

18 2ч

2<> 19

2 1,

23 [ 2 І.ІІІ , 8 27 112 20 І І 2 20 |іі> 31 !ІГ > 3 5 І19 24 :10

28 30

20 17

іі[іа н , 120

2."

18 15

І р е х а л е в с к а т о п р а в . 111 Р а к и ; іі п с г с а г о п р а в , 121

К і 20

2 03 ! 4 0

[ 20

120

25

' : 30 ! 50

I 12 20

115 110

20 21

5 3

то ж с

107 ; 12

8

ю ж е

120 ! 2 5 I 8

Р ак н ти п ск аго

7 8

ІО и

20 0 I 5 0 50 і

А

100 0

Г р ех ал еп вк аго то л се

1I

1, 1

1 2

п рав


Н а з в а н іе н а с е п е н -, и і"> I іі іи о н аго м ѣ с та , ію д і, (м Г .с т с -ч к і), д ѵ р с в ч я , с п іг м і.іііг . і|)і).іы :а х у г г .р г . :;а с т 1,ііііі:г н іі[>.).

; і

р і .,

о

Ш )Д Ь

;

і

н і ч .и .г

; );іс

и

к и л о д ц ",. о о - ;

! ■ . 1

•5

!)■ [■ ,[„,щ ч іо ііІ .д а -

іи а д 1)Л ,іЦ а .

И м . З а е т а р и п ы ,-

(1(і

Ф о л . З а іщ е в о

<І7

С е л е и ія

<-;я

70

Д . іі (і. І ііч ш т ш ы ѵ іг . і м і . і ц ., с т а р о и й р . Б а а і.і.н о . іс [і., и р . ; З а н ц г п с к и .ѵ і., О Іф іІП ІХ І. , о п . І І п а н ц с и о н и е л . Г С о .И і!ііЦ (.'о ;>ім т .. м і.іц ,.. іц іа л . С . IIі;.ч іін і;у и Д |>.. [і. І ч а .ч а о п к а м і.іц .. іір а и . Л . 11. іі N . І І с і р о к ол одц ѣ и ы м т ., м ѣ щ . и Я . ;І о ііы |іо і'у . іс ])., п р . Л 1а д :а і.і'..'ііі'г .и м т ,, то л се м І.и і... іір а а . і.>. Ь ы с н Ц іѵ О .ч у , л ѣ щ ., о з. Ѵ дри» Н . ІІЕ Г ііііііЛ н II. ІІ І'Т |Ю ііу , К [І.. н р . 11. П о іс р м к .о п ч у , ! кокц ц ѣ и ѣ щ ., А . М а д ііо а е и вск о м } а С ай ах м . К [>, іф а в .

. .

,

.

І і і ;а і ! ц с ;;у І іа ч а п о п о

,.

Л о п яти н о

.

г

І і. Ц о д з а л и .М о ш г .о и н о

71

Н . Л Іо д з а л к

Н и и о л асп к а

Т :і

71 75 7(3

Ф С

77 78 ' 79 «0

I81

И П

82

И

I 83

н П

■ 8-1

С

т с іл іе

Т О Ж г

Я іс о в л е в о

'І 'о л . Е н а р о в к а

.

. ();і.

.

Н

к о ь -л р л с м

колодцѣ

В .

Л р а с е л н іг с к о м у ,

К а іс о г о

' 1

С

|

^

і

п р н .ѵ о д а .

X

...

О

О

__ ._

0

.)

7

80,

5

10

1

<)

1

т о ;і:г .

5<;

2"

13

1

15

18

Г а к и т ш іс к а г о

п р ан

Т р сх а л еп ск а го

о

г. Н сн ел ь

31

8

>

115

20

К .)

>

13

21

10

8

•1

С

11

Т р е іа л с п с н а г о

5

3'

7

7

Г а к и ти н ск а го

і ір а в . 1 1 9

8 ;,

5

7

3

!)

8

Т р с х а л с ііс к а г о

і і [і :і і ).

•и ' -

3

111

К і

С о к о іы ін ц іс а г о и р а о . 125

30

сі Ю

12

15

Гі

7

Т р е х а л с к с іс а г о

с с р а в . 112

17

іі

2

(!

■1

Г ік іп т іи г іс а г о

п р а в . 120

25

8

1'

1

5

Т р е \а л і ; в е к а г п

11р а Н . 1 2 0

25

1

»

1 '

1 1 2

! 10

і /0

■ 10

О .І

12

-

5

1 3

120

25

!)

Р а к п т ш іе к а г о і

п [)а в . 1 2 3

28

1 10

> >

Т р о х а л ев ск а го

і ц іа в . 1 13

18

іЧ

>

тск к о

•1,

•1

12

з;

10

10

тои сс

111

19

7

>

3

о

Т С И ІС Г

121

'.)

т о л ;г

125

2(і 30

5 10

> >

<;

т г іл іі :

113

18

.)

>

Т п С К і'

117

99 ““

5

тол со

117

22

-

18 . і;о

т о ;к о

120

25

10

>

15

: 20

топ сс

123

28

>

5

7

т о зк с

120

25

!)

>

-

то ж е

121

29

8

3

7

т о ;к с

10!)

14

С

>

: 23

т о ;к о

110

15

5

>

9

Т О /К О

120

25

19

>

5

т о ;к с

122

: 27

10

>

М

>

10

>

) •г і

5

і^

5

5 13; | 3

1-

Д И о р ., к а т о л .

87

Я р у ш к и

М .

.

. .

88

С ел .

89

ж

Б . Ф ед ько во

90

Г о р у ш к а

91

Ф ед ькоп о

92

Г л ѣ б к о во

С ам у л ко во

к олодцѣ .

то л со

. .

тож с

Н е д із л ь к и н о

93

ру чьѣ

.

. -

тож с то ж с то ж е

В . ііл ю м т ,, к р ., к а т <іл . М . Г рп сш ьском у, катол. II. Г р и б о в с к о м у д в . ц д р .. к а т о л Ш а л ы п іш у и Т у з о и у п рав. А . Г орю иоБ ичу, д в о р ., н р а в . А к ш о в с к и м ъ , м ѣ іц ., и рав. Э й с ы о н т у , м ѣ щ ., п рав.

75

5

-

-11

3

89

40

24

90

25

15

з ;

Т рвхалелской

•г

9 26

2І і

.

7

і 92

13

10

і!

3

28

15

И

з;

75

30

15

1 6 с ; 30 | 30 і і

В ссго в ъ

;

с

12<;

!)

--

:>г о г о 1

5

10

5

о т іі

23

19;

Ѵ 6[ Ю

с т о л п іц

у ір с н ід с н іл .

с. О

о

ио-

ч т іл ю -т е л п т р а ф - ■ и с ія к о л т и р а н л ц , о г д ѣ л с п іс н ]іа г -

п р а в . 118

іц іа в . 108

Ь .и іж а ііш а я

Р . о .5 О о о

10

I-’. П о ш п с і .н у . і ; р ..

А . ц Д . И л о сскп м т. и Т . О с і ш о с у , к р ., катчл.

і

е

21)

120

етар о о о р . В . Ш а д ю ііс к с ім у , 50 : П ) 81 „ Н с и з о р о ч ііо | [{і.и о ііо п и раи . I ш с о .ч ъ о 8 В . Г а ю л у , к р .. к а т ■>.!.. 70 о л , Н об ои н о • • • і і а іл о д ц і; Т . іМ у р з н ч у . м і . і ц .. -1 81 е л . IIо п к о в о . . . „з . І І п ш ю н о іір а в , Г . Г і1а л а ф і.'і’і:у и О . Н н а н о ііу , с т а р I!. С іііи іііи ч у п д р .. м 8,'і ;я ) „ П о ч и н ал о во . к о л о д ц і. и ран . ;,7 1’. С и [п іц І'- ц Д р , „ ІІу и и ш и . . . г> Т О .Ч С С д в о р .. и р а в . Т . К о іш ііо с у , с т а р . 1 . і .) ■! „ О оловьи . . . Т О Н С і' 9 А . , іп .і;г к і і і {. ,п а ,р .. ()8 18 ;л . С е м ш і о п о . . . г о ;к о іс а г н л . 1і. М о р у ѵ с у . к р ., 15 ! іі 5 3 0 у ст. С еб ек и . Т О ІІМ п р а іі. В . Ь і і о і г ь , к р . . і с а т . 11;Г . 1 0 0 <;<ю м . Т р е х а л е в о * 1,ѣ к і; П ри п ем ь И о л о сто е П р а и л е п іе . ... п р и ч ту, и р ан . о го стъ Т р ех ал си о •14 ц и іи с и п іт о .ч г б о л о тѣ О Г и м о іг іь , ѵ .і.іц .. е л е н іс Т у л с т о у х о в о 15 125 к н л о д ц і,

85

і

»

І .Г . "

пралі

ЙС

1 Со

1 о

л ііт т і )-

л

(15

== э \о ‘Эк

-- -------- -

Г .ь к а к о .м ъ р а ;!С Т О іі]ііи .

1 Ч п сл о і :к и т е л е іг .

ІС М Л ІІ К о л іи г . іі'!. д п с я т ш і а х г

п р т і.-д л г -п т ,

д іп е я I ,^;{-ь з е м л о ^л а д I,.іы іе в і (д Ц Пг і-.и . К Ііі, . , ■! к . ік 0 ; ііѵ С (;Л 1,С І Ш р у ч Ы ., ѵ м - | . Г )й щ ,..,п ,“у . С о с л о -

,

л і

: к ,л ,ѵ

ііо .т о с т л : з е і ш і 1 2 .5 2 1 д е с .,

8

1 1 1

ж и т с д с іі 4 .2 1 1 .

С о к о л ь н п ц к а г о н р а в . 135

Г ак п тп н ск аго

30

п р а в . 120 і 2 5

1


Ч

І І ]ш іс а к о й п а х о д и т с іг п о д і, ([)•[•,іс ѣ , ]іу 'іЬ '[., о ::е р ѣ . іі|іу д -І-,,

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго к ѣ с т а ; (м 'І.("г с -и :о . д о р с ш ш , с о Iло, н м ѣ н іе , ф олъви ' ]н ііс ъ , х ѵ т о р ъ , п а с т Ь п о к і, н п р .).

Ч ср н еи о п ск аго

І І О . І О Д Ц І ', . Г к і -

л о т ѣ ).

е

р

К о м у

н

е

ц

о

п р н и п д .-іо з іс іт ,

в

с

н

и ш с

и Ь [к іи і-ц г ѵ и і.д а -

'

1 Г, <; 7 8 ІІ Ю 11

12 13 11 15 к;

і 2-

%

&

і : .і я д ѣ л ы и .

:ш :;і :ій :]1 :іГ ) 36 37 3* 31) 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Д Б П Ч П Ч Б П С З С О И Б М Ш М Г

л

о

с

т

ь

.

Ч іІ С .Іі) : і ; іп ‘.іе іі .

1 і, к а іс п м т , I1 і ;:і і -.і я і і і і і

: с ; л

3 ,т .

р . .Ѵ щ а и к І . р (.'[1 ѣ .ч и ш ін ц ѣ іс и .іч д ц К ' р . У іи а п іс ѣ ч :і. П с .ц а р . .Ѵ щ а ш с ѣ т ч :!:і‘ т о ;і:с т о :і;с килодцѣ р. і щ аи кѣ і і 1

км лодцѣ ]). і іц а ш с і', н о .ю д ц ѣ о :і . '1'а .іа и к и и о о а . Д І .-Т а л а н іс и н о ар о ч и х а .................... р . У щ аш сѣ > е р е : : о н к а .................... т о с іс с ай ко и э ......................... колодцѣ и л ' / . і т з и о .................... ]>. і і і с і н к ѣ а р іс к о Б О .................... о п . П с .ц о ал аво ч ьс .................... коллдцѣ р ѵ я и н ы ......................... Т о ;|С с ер П и х а ......................... р . Nіц а н к ѣ о л у н к л и о .................... т о :іс с іг !:.\о п ы й 1’у ч е и . . іс о л ч д ц ѣ ......................... р и ч и ]і, У щ а н к ѣ о н ы ................................... 1 к о л о д ц ѣ а с и н о .............................. ТО Ж С

К о н а ш о із е іс а г о

о

Е ?

2 і

І іа іс о г и

і ір і іх .ід а .

“ п

■=: '= і п

|

5 ^

%

5

<=• о

П .ш н с а ііш а н ш >Ч Т .,ін > ІГ Л Г Г ])Ц '[»і і ;і :і :.'П П і,р а п л и *іт ,і і ..іі ІІІГ и (іа л с Г і.ш ііі •у г и :>т ч У і > у ч р і ; і ;д г і е і л .

~

о б -в а

Д е р е б н и: Ч е р н і . - и о і з о .................... Д іа л о із о ......................... З и с Ь л і і . ч а ......................... И в а н и .е к о .................... Л и б и ч и х а .................... 1>у ;и л а С ѵ і і р о ^ .............................. С е л ы і .ы 1 -е . . , . 1 С е л ы іы 2 -е . . . . 1! і ; р г , э ь д п .................... В ы в ю л з о в о '* . . . П р и н ей Ч е р н с ц о в с к о в в о .ч о л н о е 1 п р с іііл е н іе . , '1’и р ю к и ......................... Р у с а н о в о ......................... К л ю і с и н о ......................... П ол. Т ал ан к и н о . . .М а л . Т п л а н к и н о . .

17 : М Г і:* , П 20 П Т 21 00 : М П 2ІІ 24 Д П 2о 2<і О 27 У 28 Г 21) Л

в

і

і

і.

1 : 2 ;;

я

І іо Л І Ч . с -.с .м л і вті д с с а т п н а х т

и .т г , з е м л о и .іа д ѣ л м і.с іП і іг л н іс а іс п .м у с с л ь с іс о .м у о Г ііц с с ч и у . (л н -л г ,и іс

а

Г 11 _’ 11 .'),г,;с

111 10 2 "» і;и і:> з :і 3(1 г.» (М ;|Г .

К»

‘.12 3'.’.') 307 8 Г) 181) 221 3 ( іі і 1Г іі і м ;і

10 11 N Ь ‘| п ; іо

' 2ч

Г 2 12 2 іі ііі

31 з і; •>-•, 15 • >■» . п ;

Ч е р н с ц і,!:іт ;.ч [.> і; т >іл ;с т и ;і:с т , і ;і ; с т о ;і :с Т о ;і;с , Т О ІіС С Т О лЦ Т ІІЖ Г п іп а * тож о

:;м :;.г> 2.8 32 31 ; і ,3 З іі 31 :*.І 31 30

5 5 •) 1 3 <; ■I 1 7

, І.с .ІІііС Г .К и с , >

> і >

II. 1, 1. н. 11 . іI > ^ > и* : 12 1п > 1 <1 > 1*1 : ■ і> ;

!

г іе ]П !с ц о і;і:2С о -

1

м у с о .и .с л с о .м у о о іц і-е т п у

т о ;і;г .

1З ^ і 1З і і 31 1 2 ; : ;>0 і 2 і; 3 0 гл ; 30

12 31 25 |(і 55 (іЗ 18 15 п ; 8 13 21 Г ,3

тги к о ю ;і;г . Т О ІК г ТоЖ г т п ;і;г т п ; іс с ТО ЛЦ ! т п ;і;г 7« >:і;г 'іч к і ; с ТО Ж О т п ;:;г Т О .іС О .

12 :; 120 і к ; 12 0 120 125 12 2 127 129 122 121 131 120

57 15 22 20 N

т о ;і;с т о ;і;о тп н сг т с ; і: о т о ;;;(; т о ;і;і* Т іШ * Т О Ж І‘ Т О ІІС Г і т п ;і;е Т О Ж і‘ тож о Т 0Ж (‘ т о :і;с толсо то ж о то ж о то ж о толсс

131» 13 6 ІЗ .ѵ і :і 7 >28 121 126 122 123 123 121 124 128 12 0 12 0 124 123 123 121 134 132 12 3 146 146 141 14 0

7іі 1 12 87 122 17!

4 . 17 ; і з •").> Г )0 ,'С . 30 11 ЗГ ) 26 12 . 12 39

71 11* 71 !8 1 328 35 1 і к; •10

;; • !> : !» ■ 12 IX 15 і 1 1 2 5 , г; ’ 1Г) I

<-;7 239 3!К »

10 32 28 ІГ > І!2 70 17 2(1 11) ,Ч 2(і 28 51

Т О Ж і* т о ;і:г

: I ' ! 1 1 і !

27 Зп 20 30 30 20 26 31 33 26 28 ЗГ ) 30

ІІ 1 2 7 8 4 1 2 2 2 1 7 7 8 7 10 7 9

’) и 7 ^ 1*

ь > і

-

10 ІЛ 7 11 20 к ; 0 10 12 4

> > > ; > • * > > : ; 15 : 13 і

о б -н а

Ѣ л а н н а я -С т а р и н а . о к ан и х а . . . . о л ти н н и и а . . . . е п е л а .............................. олуЙ К О Е О .................... у п р и х а ......................... ай к о в о ......................... р у д и н ы ......................... у х у м ѣ х о в о . . . . аб л у д о в ь е . . . . к ал у д н и к и . . • . л ь х о в к а .................... в а н ц е в о ......................... о л . Т ал ан к и н о . . ал. Т ал ан к и н о . . и л и х а ......................... ато в и л и х а . . . . атч и н о ....................

К о н и ы .............................. к ер х о в к а

Л о м о н о сы .................... Д р о зд и н о .................... Н ар и ч и н о .................... К р у т и ц к а г о о б -в а . Р о в н о е .............................. Ф и л и п п о в к а . . . . Л о п о в к а ......................... Ш у п и к и ......................... Г о р к а .............................. И с т е б к щ е ...................... И м . К о н аш о в о . . . Ф о л . Л у ж к и . . • •

колодцѣ т о :і:с т о с і-с с ТО Ж С т о :і:с т и :і:с ■ то ж с то л со ’ тож о т о з іс е ! т о :к е ! т о ;іс с 1 р . У іц а н к ѣ I о з. Т а л а ш с н н о 1 то ж ѳ колодцѣ то ж с р . Д олы си ц ѣ колодцѣ то ж ѳ о з. В е р ю в к ѣ кододцѣ о з . Л {а .д р о колодцѣ ТО Ж О 1 03. О л і.х о в и ц ъ і

15*;

і

колодцѣ р. Ж аби н ц ѣ колодцѣ то ж с то л се о *. И с ц а колодцѣ то ж о оз И сц а прудѣ

В ссго

въ

і і о и а ш о ііс к о м у

ссдьскоѵ у о б щ сстп у

19 8 •10 65 203

К рути п ком у сольском у о б щ сству

А . Е . Ж уковском у , и о м ѣ щ ., п р а л .

Ч ѳркедовской

б о л о с т іі:

<>2 21 ■ ІГ ) С ч 2 Г> •ІГ . 0 1 і7 •17 •13 У о Я 2 1)7 18 88 130 03 107 60 68 27 31 46 71

зо х л п

•Ѵ .І і 22 1 —7 ! — 32 і — : 11) 5 _ 3 ... 8 — 18 9 20 ... 11 22

_ . 38 2 п ; 32 20 25 9 10 5 2

—. — — — — —

2

61

__ — __ __ __ __ __ __

3 21

92 95 69

81 37 103 61

42

10

2618 2425

15 , 51 ■I 25 і і 2-1 •1 ;; 1(і 7 31 11 16 (і •1 18 !) -10 і; 29 3 111 7 31 12 •10 11 40 2 5 8 29 8 34 5 21 12 42 4 19 7 22 3 12 3 15 2 8 6 28

13 6 27

17

62

05

24 9 13 н ; 33 20 22 33 38 40 3 27 3(1 20 41 20 20

9

то ж с то ж с Г у іь т я е в с к а г о то л се ТО Ж О

то ж в то ж е Ч ѳ р п ѳ ц о в ск аго то ж е

4

14 ! 13

12 14

27 27 5 9 1 58

ТО Ж С ТО Ж С

6 10 5 4 1 1

28 25 47 40 23 ! 2 3 20 13 10 11 4 2

то то то то то ТО

1 0 .0 5 1 д е с . 7 1 9 с а ж ., ж п т с ж ѳ й

3 .7 7 5 .

ж ж ж ж ж Ж

с е е с е С

п рав.

п р а в . 13 6 134

40 ! 40 ' 12 11 : 32 28 і 39 ' 26 ! 27 ; 27

15 14 17 к ; 12 3 1 7 7

16 10 18 17 12 *; 7

> > 1 > > > * > > > > > :■ > > > > > > > > > >

■‘

0 6 2

■ 30 ; зо '2 8

8 8 0

і 27 | 27 і 25 38 ! 36 27 50 50 45

4 7 9 9 4 3 20 1У

<і 7 7 8 !) 8 8 9 5 5 7 7 15 13 5 30 25

16 14

20

1 ! 28

44

131

40 38 35

132 133 133

36 37 37

131 131

35 35

127 122

31 26

10 8

15 16 17 16 13 14 П /г 4

24 > >

20 > 21 > 19

>

21 > 22 > 18 > 19 17

> >

10«/4 > 6 >


Ч

Н а з в а н іе н а с е л е н н агз м ѣ ста (м ѣ с т е ч д о , іы рокъ, н

П рп какой п аход и тся в о д ѣ (р ѣ к ѣ , р у ч ь ѣ , о зс рѣ, прудѣ, колодцѣ, бол о т ѣ ).

р .о , д е р е в н я , с е ѣ п іе , ф ольвах у то р ъ , застѣ о к ъ и п р .).

К и и м в

у

п

р

о

в

о м у п р ш іа д л е ж и т ъ зъ зем д е в л ад ѣ л ь ц с т ли какоы у сельскоу о б щ еству . С ослоіе и в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе в л а д ѣ д ь ц а .

с

н

а

я

в

о

л

о

с

т

ь

.

К о л и ч . зе м л и въ д есятн п ах ъ

В ъ каком ъ р а з с т о я н іи . К ак о го

п р іп о д а . .

о И гн ап о л ь ск аго

о о в а .!

1 Ч е р н у х а .................... ! 2 Д еи н о ........................ 1 3 і Ш и р н е в о .................... ! 4 ; К а р а с и ........................ 5 ; С и м ан о в к а . . . . 6 іГ р и ш а н к и . . . . ! 7 ;Г л и н к и н о . . . . і 8 ! П л ѣ ш к о во . . . . 1 9 М и х ей к и н о . . . . [ 10 \ М а н у х и н о . . . . 11 1 М о л о т о в к а . . . . . . . . і 12 : Ш и т ь к о в о 13 ; Іѵ р у Г Л И К О В О . . . ; 14 : М а ш у т к и н о . . . . . . . . ' 15 : К о р ы т о в о 16 ■ Ш и п е л ь к и . . . . 17 ! Р у о а н о в о .................... 18 ! Н . М я т ь к о в о . . . 19 В . М ятько во . . • 20 Ш о л м о в к а . . . 21 ; В и ш н е в к а . . . . ; 22 З ен к о в о .................... , 28 З е н е в о ........................ 24 . І Г е т р о в к а .................... : 25 О б и т е л ь .................... ! 26 і 27 ! 28 1 20 ' 30

К М К Л Н С ; 31 32 Л 33 ■ В ! 34 ! Н 35 Т 36 Т

З аи в ан ск аго

63 ! 64 і 65 , 66! 67 68 69 ; 70

Б Н М Т В М П Л

1 і

прн колоддцѣ то ж е тож с то ж е тож е тож е . р . 'г о б о л к ѣ то ж с колодцѣ ! то ж е ; то ж е тож е то л се ! то ж е !о з. Г л у ш а к ъ і то ж е і колодцѣ : тож е . то ж е 1 руч. Л уѣ то ж е ! колоддѣ

П гн ап о л ьск о м у свльскои у о б щ еству

і 07 1 1!) 113 14 : 65 10 : — 22 г> : — 4І) 15 і _ 78 11» ; — 0-1 4 : — «4 8 : —. 38 8 — 101 12 — 81 IX : — •26 П — Й1 25 — 41 7 ■— 53 0 і ' 86 20 іо 1 — 1 97 19 32 19 і 1(3 10 : — 52 20 ' ■— 57 14 — 58 10 -■ Г )7 10 — о !) 1

5 12 5 ч

■ і ; 1 ! | ' і і ! і

6 9 4 13 4 10 8 2 і) 4 0 !)

3 12 3 5 3 2 10 8

!) 1 45 1 13 3 32 0 22 (! 18 5 ІіУ 7 77 : 7 213 ! Г> 77 і 22 36 ■ 5

--

2

7 3 7 4 (і 5 7 3 !') 0

__

г,

— — --...

10 50 22 14 24 37 16 32 15 3(і 2 !) 6 29 19 25 41 !') 7 39 38 5 7 1!) 22 5 0 ; •10 8 : 0 11 12 21 20

Г ак п ти н ск аго то ж е то ж е то ж е то ж е то ж е тож е старообр Г ак н ти и ск аго то ж ѳ отарооб р Р ак и тн н ск аго тож е старообр Р ак и тп п ск аго старообр Г ак н ти н ск аго старообр тп ж е Р а к и т іш с к а г о старообр Р ак н тн н ск аго старообр то ж е

40 30 •) 1 30 17 6 і 4 15 ! 15 13 13 10 12 14 10 40 20 10 9 20 24 14 20

'Г О Ж Й Р ак п ти н ск аго т о ;і:е т о ;к е т о }і:е т о н :е т о ;і:с т о ;і:і> то ж е то ж е тож е тож е

18 47 іб 18 15 53 15 31 16 34 28 8 36 20 1П 42

іір а в .

. п рав. . іір а и . . и рап . , и рап . . п рав. . п рав. .

п рав

125 . 3 0 і П 125 : 30 1 7 125 3 0 і 7 125 3 0 1 7 128 33 1 8 125 3 0 і 0 125 3 0 ! * і3 5 35 1 ю 135 35 1 10 135 35 і 1П 133 30 130 30 8 13 0 30 1 н 1 30 3 0 ! 9 8 125 25 30 ; я 1з о 130 30 і 8 13 0 30 - 9 130 30 ; 9 130 30 і й 130 30 : й 13 0 3 0 ! 8 127 2 7 : о 5 125 3 0 138 135 4 80 130 125 ] 30 130 130 130 130 130 130

28 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2Г >

130 , 130 135; ]3 5 : 135 135 130' із о : 13 0 130 ' 130 130 ' 1 30 130 ■ 130 130 130‘ із о ! 133 : 133 130! 130 : 130 ' 130' 130 < 130

25 25 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 28 28 25 25 27 22 25 25 25 25 25 25

' і

0 8 | 7 1 7 1

1 : і і

11

8 12 10 10

і 10 : 12 1 12

об ва.

: 37 Ч у п р о в о ........................ 38 А л е ш к о в о .................... ; :ш С е р г і я ............................. : 40 П у с т о д ь я іс о в о . . . і 41 Щ е ; и н и н о ................... ! 42 Ю р о ч к и н о ................... і 43 К у з н е ц о в о .................... ! 44 Ц ад и л и н о .................... і 45 Т аты р и н о .................... I 46 Р о вн о е . . . . . . . ! 47 У с т ь я ............................. ! 48 А с т а п к о в о .................... 1 49 О л ьх о вк а .................... 50 С й в ц е в о ........................ зі IБ р ед к о в о .................... 52 Г р и ш ан к и .................... 53 П ан тел ѣ ево . . . . 54 .! Е р м а к о в о .................... 55 | С е н ь к о в о .................... 56 і С е л ю х и н о .................... 57 : . Т а п т е в о ........................ 58 | Г Т а в л ы ш к и н о . . . . 59 ; К о р з и н о ......................... 60 ! Ч е р н у х а .................... 61 і Ч е р н о н о с ы .................... 62 1 Г л и н ч и н о ........................ ,

2

I

тож о р '. .М а р к ь я новкѣ о си л о во . . . . т о л ;е , ар кьян о во . . . ■ го ж е а м е н к а .................... то ж е авр ен ц ево . . . 1 нрудѣ о в и н к и 2 -е . . . колодцѣ тар о сел ье . . . . ■ тож е е в а ш о в о ................... тож е і о л д и н о ........................ тож е о в и н к и 1 -е . . . . то ясо | о л к а ч е в о .................... т о л :е о р г о в и щ е ................... то ж е

Ч у п р о вск аго

«С і

о

! !

о :

о (

('о л о т ѣ ручьѣ колодцѣ то ж е то л ш тож е т о я :е тож е тож о то ж с т п ;к е то ж е то ж е тож е то ж е то ж с то ж е з . О л і.х о в к н т о я :о кою дцѣ тож е тож е з .Б р я з г о ю в о тож с колодцѣ тож е

П [ «:> 5-1

Ч уп ровском у сельском у ■ о б щ ествѵ ; і

140 50 120 27 45 63 45 08 27 63 50 122 70 •23 54. 41 95 68 50 08

5 -20 3 5 20 19 8 18 1 18 10 13 2(3 10 18 15 27 2 ‘2 6 20 12 77 26 29 15

--

-•— — — — — — —

— —

— — — — — — —

2 1-1 4 7 •1 5 8 •1 5 4 7 (І 8 3 6 5 Ю 6 8

! ! ! і

10

1

о б -в а .

о б р о в и н ец ъ . . . . о в и н к и 2 -е . . . . о с ѣ е в о ........................ о р ч и л о в о .................... а с и л ъ к и ......................... а к а р к о в о .................... о б о и н о . . . . . . я с е й к о в о ....................

, і ! ' |

то ж то ж тож то ж то ж то ж то ж тож

е е о е е е е о

З а и в а п с к о .м у і

еельском у о б щ еству

3 — 37 10 23 11 10 2 !)

Б л г іж ій т а я п о і ч т о в о -т е л с г р а ф .1 н а я к о н т о р а яж в! о т д ѣ іе н іе п р а д .! с т о я н іе о т ь э т о г о 1 у ч р с ж д е п ія .

— ; — . — і —

— ; — ; —

4 2 0 2 7 4 4 3

. '

: ; ■

20 т о ;:;і: 15 12 17 то ж е 40 20 с т а р о о б [’. 13 Т О Ж І: 16 20 то ж е 10 5 5 т о л ;е 40 58 К о ]ю т а е н с к а г п іг [іа в . 20 то л се 10 2 (і 22 т о :к е 12 11 то ж в 20 18 Р а к н т н н е к а г о п р а п . 30 ■ го ж е 23 16 н ; т о л :е 10 12 т о ;і:е таж е 20 11 30 19 т о ;к е 21 • тож е 20 23 т о ;к е 23 5 5 тож е 20 15 тож е 20 19 С и а с о -Б о л о з д ы н . п р . 5 0 ; 31 тож е з о ! 22 тож е 2 і : 21 тож е 24 24 тож е ; п еего 25 10 41 23 39 37 38 22

й о р о таев ск аго ’а к и т ш гс к а го К о р о таевскаго старообр ^о р о т а е в с к а г о то ж е то ж е то ж е

и рав. п рав. и рав. . н рав.

130 1 25 130! 25 110 : 2 0 П о ; 20 115 ! 25 120 : 2 5 1 1 5 : 20 125 ' 25

і 10 1 10

! 12 ; 12 1 1‘2 ! 10 І 10 !І : 8 ; 10 1 10 8 7 4 4 3

2 о •">

5 5 3 2 4 о

4 й 5 6 8 5 10 9

>'• Н с п е л і,.


Н а з в а н іѳ н а с е л е н н аго м ѣ ста ("м і .с т і -ч к п . д іір о в ш і, с с д о , п м ѣ н іг . і[и ;л ь в а х у т о р і., г ін г ч і -,н о і.ъ н

1 Ч н сл о . : Н Л ІТ О І Г І І

К о .ік ч . н ъ д о с н т іін а х '1,

IIр н к а к о й К о м у н ] і і і н а д :іі':і;п і-ь н ах о д и то л в о д ѣ (р -Ь к ѣ , и з ъ .іе м л и н л а д і.л ь ц с ііг р у ч ь ѣ , о л о - п л н к а к о м у г с л ь с .к г )Р 'Ь , и р у д :ѣ , м у п Г ц ц с г .т о ^у .. Г оѵ с^ л. 4о. -і;о л о д ц і„ о іі- 1 |:'е 11 и І.ііо п с п п ііГ ..т л <іт },).

і

і

с

1

78

7(і

Н о ви н к и

1-е

М а к «[іковой тол сс Т С ІЖ О И л о ч і. : • ■ Р . рѣч ІІр о р и о н і іп іс е т и ;іц > т г ііі .т ;

М о ш и н ск аго

п [>и , , і л .

,^ •«

'г —

.• Г

п.

—•

д •_

т; п

I

л.

І іл н л с я іи н а н ііл - ! Ч Т і .Ц і ; Т г .1Г Г |іа ф - ; н а я к ш і г о р а іі.ц і; 'іт д ѣ л г п іг ц р д а г м и ш і с и т 'ь іі Т і і г о \ ч р г ;і;і .'И і а . [

ВС С ГО

Зан н ан оком у

і; 2 7

п 10 м;

іі 1" І<|

70 7

:к ; г г .І Ь г К О М

V

о .ѵ п Л іЦ О О Т Н Ѵ

М КІ

М );і

І>‘о р І и а с ц г і;.'іГ і. I![Я 1 . п » і

2::

г,

1. П ’-!-. .11.

Г а і с і п і о і с ь а п і и [,:іь . 117 т о ;к г І 2о І й 'І н іт ;і г іі п ;а г о і [[і ;ц . 1 1 " Т о ;і;г 111 'Г ііЖ г 112 1 -0 'Г О Ж г Г а к л і п п г і с і г о і:[п ;. 125

24 ^і; 2о 21 2" _г .

7 і;

>

і11 11 И |

25

11

2"

!о |" Ц 12

о б -в а .

А к у л и н о ......................... Л о м и ; к и н о .................... І З о л о в ж а ......................... Б р я зго в л о в о . . . . Г ай ды .............................. Ф е н и н о .............................. Б ал аш и ......................... Г а л ь к и .............................. Н р есн як и .................... М о л ьги н о .................... І І о д л у ж ь е .................... А с т а п к о в о .................... О б ъ ѣ д к о в о .................... Г р и л ево ......................... Л о зн ев о ......................... Щ у к и н о ......................... Л и п о вк и ......................... Т е р е х о в о ......................... К а м е н к а ......................... В ы р в и н о ......................... !)0 I З е м ч о в о 100 Г л и н ч и н о 101 П и р о ж к о в о К л етч ан ск аго

І і.ч к п г о я

1

о з.

Т у ти н н о . К л ю ш к о к о И зо ч а . Р ы ж к о о о . Н р о р вы .'іу и . . . Г оляш и

.

"

^ ^

71

І>]. К . і • : ] Р Ч .1і :Т и м і ! ііі

к о л о д ц і'. о :і. М о іп и п о ■ г о ;к г ол. Л р я зго в о колодцѣ оя М опш но к о л и д ц і; тож о ‘ тм ж е т о ;к с то ж г Т О З К і! тож с •г о ж о то ж е

10.-, •18

М ош и н ском у с е л ы 'к о м у о б щ с с .т н у

Т 0 /К О

то ж с тож с тож е т о з к і* тож е то ж о т п ;к г

22 і :і :і ю

74 і ;;і

і

12" 1• IN і і; > } і и; I» 1 1! "> :і > :>и 2!і 1)

2 . [0 ■Н ■’> « 5

13!) 18 (12 112 77 !М (511 іі!І (і!) ІІ2 8-1 «2 XI (І2 28

І!І :і(! 1 I.4 ;і(і 3' 3(і і;о 11 ;і

1 •і >і (і у

12 (і і

( І іа С І і-Г |ііЛ О :і,1),|||,-|;;; п > л р а і і. Т ііЖ О ■ГО Ж г т о ;к г т о ;к г т о .-к г Т І.ІК Г Т ІІЖ О Т О ІК г іп ;і;о Т ( і ; і;г т і і ;к і * т и г к і' т и зк с тож о т о ;і;с т о ;к о ТО Ж г ТО Ж Г Т П /К С т о л ;*'

і ::і 127 І 2С 127 120 1Ь 117 11!' 11м 111 113 117 : 112 1ііі . 120 111 10!»

>

112 112

31 32 30 2,ц 27 2!' ;іи 21 23 27 21 2(і 30 21 11і 2" 22 22

112 111

22 21

2 .'*

> ?

113

2::

1

4

112 Л І 110

22 21 20

Г, 1

>

п о

7 > 1 )

7 1 і; 11] 7 1

* >

!

і |

•; 5 :; 3

о б -в а

102 I о р н и к о в о .................... о з . И в а іп , 103; О с т р о в ъ С о с н о в е и ъ тож о Н Ч і О стр о в ъ В аси х и н о . • тож е 105 ' И с у п о в о ......................... ТО Ж г 100 З у и ................................... то гкс К лсч чан скои у 10 7 ; А с т а п к о в о .................... 'Г О Л ІС 108 С т а н ъ .............................. т о и ;е С г Л І .С К О І і у 109 П и р о ж к о в о . . . . тож р І І и . Б о р д и н о ......................... ІіГ ІЩ С С Т Н Ѵ го ж с 1I I I Г о р у ш к а ......................... 'Г О Ж г . 1 1 2 , С и д о р о в о .................... то ж с 1 1 3 ; С т а н ъ .............................. тож с 1114 ' П и р о ж к о в о . . . . чож с П 5 ,П р и с е л . Е к и м о в к а . о . К к н и о н к н Н . К ки м олу. и рав. 11С П у с т о ш іі Г р е б н е в о . В . Т с р о н т ь е іу , п р а п . ]і. Д ѣ п ч н н ы 117 С е л ь ц о П е т р о в і д и н а П . 0. ІІо к р о и о н п ч у , о з. О сц ѣ ] п рав. • П 8 , И м . 1’о с т и л о в о . . . П у ііш іц к о м у . к а т о .т . р і.ч . Г іс з ы м . 119 ; С е л ь и о М и х а л о в щ и н о М ош сп ском ѵ , н р. о з . О с ц і. 1 2 0 : И м . С е м е н о в о . . . 1 0 3 . И в л іп , о а р . К у с о и у . п р а і:. 1^1 ч Ч у п р о в о * . . р ѣ ч . 'Г п й п л к ѣ і н а с і . IІ іт о к м о р т .. іг р . І “2 П р и н ем ъ в о л о стн о е н р а в л е н іе . . . тож г ■ Ч уи рУ лск. и ол. п р аи . 123 И м . К л ѣ т к и . . . . оп. И вап ъ '!’• ^о д іо н о в у , н р а в . 124 ■ Ф о л . Н о в и н к и . . . кододцѣ ■ 3. С л ѣ п ц о п у . ц р а в . 125 и К р а с н ы я - Н и в ы . р ѣ ѵ .( >с т н ш ,к ѣ Л н д рееву, н ран . 126, В ы с . М о с ѣ е в к а . . . іс о л о д ц ѣ (1’- Л е т р о н у . п р а н . 127 , И м . И а н и к л и . . . . о з. Е р м а к о в о ! М . Р ы ж е в и ч ъ . к а т . 12Й ; „ П о р ъ .................... ■1 о з з .Г і у ш н к ъ н а с л . Ш и ш к о . п р а п . 120 і С е л о М а л о е - Б у к и н о ' к о л о д ц і; Ч - Д - Ч и ж евском ѵ , н ран . 130 И м . Л и з и н о 2 о з г р к . М о ;к и - н а с л . В л а с о в ы .м ъ . и рап . 131 И ы с . Н о в о с е л к и р . Г р и ш а н к ѣ 1 В . II. Х а л ю н і.. н р а к . 132 Ф о л . П е ч и щ е . . колодцѣ 1 Г . ІГ . И л в и с ъ . л іо г . 133 В ы с . Б о л а ш и х а . тож с К . 13. П о т а ш е в ь . ! старооб р. 134 ; П р и с е л . Р у д н я . р ѣ ч . И з о ч ѣ ; Ш с н е л с в н ч у . с т .с о н ., ! н рап . 135 ■ И м . М о ш и н о . . о з . М о ш и н о | Іч . Н н к о н т і.е ііу , л ю т . 13й ! „ К л ѣ тк и . . о з. И в а н ъ : н а с л . Р а д іо н о п ы м ъ , и рав.

ІЬ ІМ 53 118 2!) 1 15 11 •II 11 138 0 1Г > іі 1 1Г , (І!)

2 8 ІП Я 38 23

50 23 2<)І С 3 7

1Г ><>

II

Б о ю з д іл іг к а г о

нрав

>1!

И в ан он сн аго

п р а і;.

17 ■)

1 I :іи (і .ч , (і

12( 2!> 1

;»7 25 35 1(1 50 201) 2

| ' 1 , Ч П і

,з 30 10 ІГ ) 25 О 5

С і і а о о -Б о л о з д ы н о к а - 11 2 22 іч і п р а п . 111 21 т о ;к о 115 Ц 5 Т н З Г .г 110 1 2 0 т о ;к г п з 2 :; т о ;к г Iк і 2<; г о л :г 11121 т и ;і;« 113 2 3 тон со 10!». 1!» тож о 111 21 тож о 123 3 3

3, і с 31 7 -12 7 .)(і 1!і 150 Н 27 3 !) 1 К і 1 3

Г а к ііт іін с к а г п

•’

1)

12 С іі 3; 12 1 13 1 1

.' (і 10

-

12(10 3(і :к і»о 21 . 1 ;; і з з ; 20 |(Н ! 100 З О ІІ

>0

2 15

1 3 ;і, (і 1. 15 1: 5 •1 1 1 2 -і

1

1 1 і;

> ѵ

!

> > > >

! ! '

Іі

>

»

!» 1

> V >

Ю

115

Ч П /К Г

т о ;и о

25

7

115 115

25 25

1 7 (і

Р іік и т ш

іс к л г о

п р а н . 115

25

^п а с о -Ь о л и л д .

п р а н . 115

25 25 25 25 2о

5 5 2 I

>

27

2

125

21 25

.4 |о

> > >

25

і!5

5

>

25 125 30

25 25 35

^ 1

, %

п р а н . 110

Т О Ж с

115 115 п р а н . 115 110

.'ііа с и -Г іо л о .-и ы н . п р . 117 Г а к и т іп и ік а г о н р а п , 111 Т ІііК С

1 і 1

:і :;

Я () Ю о

1 1

2

1І о р о т а е в с к а г о

20

5

() 3

то ж о 125. 35 Г п а с о -Г )о л о я д ы н . и р . 1 1 5 ' 2 0

25 11

1 с 'ііа о о -І і о л ііі ц ы н . и р .

!)

|

22

2» 20 10 1Г > І 0 ! 23

2 7 Г> 150 ' 2 5 200 ■ 55 5

І

112

і

-1 2 (і

праи.

і

10о і ;іи

> >

С о р о т а іч і с к а г о

Г 0 ;к і: ■ іи р о т а е п с к а г о 1

5 7 0 и і

н ран .

Т п Ж Г

Т О Ж О

I

7

•ю ж е г п

;і ; с

го ж е

>

I

I

* >

1


Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ с т а

^р и

К о л и ч . зс м л н в ъ д еся т п н а хъ

к а к о іг

К ом у п р н н ад л еж и тъ в о д г , (р ѣ к ѣ , и з ъ з е м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ (м ѣ с т с ч к о , д е р е в н я , о е - р у ч ь ѣ , о з с - ііл и к а к о м у е с л ь с к о м у об щ ест в у . С осл ою , и м ѣ н іс , ф о л ы з а - , р ѣ , и р у д ѣ , ік п с ъ , х у т о р ъ , з а с т ѣ - ; к о л о д ц ѣ . б о - в іе и в Ь р о и с и о в ѣ д а и іс в л а д ѣ л ь ц а . ію к і, н п р .). і л о т ѣ ).

В ъ к аком ъ р а з с т о я н ііі.

ч ю в о -т е л е г р а ф .

ІС а к о го п р и х о д а .

о .5 а .

О

137 ! И м . Ч у х н о в о .

] В . С . П о к р а м о іш ч ъ , I іір а н . и асл . И од р ѣ ш етн и к оI в ы з іъ . с т а р . . . |р . Ч е р и я ц о »к ѣ | 0 . Г . М у р з н ч у , н р .

і

138 ! Ф о л . Н о щ и н о . 13!» |

Ч ер в я ц ов о

К л и ж ай ш ад ад .

р. К ол одѣ

К ор о та ев ск аго п р ан

гож е

тож е

о

о

130 | 25 I .

о т д ѣ л е н іе и р а з . с т о я п іе о т ъ а т о г о у ч р е ж д е н ія ,

2

1 2 5 ! 20 | 11

тож е

п ая ко и торащ а

І _

г - Н е в е іь

8

І ..

И с е г о ііъ Ч у н р о в с к о й в о л о с т и : з о м л и 14.000 д е с . 32 с а л с ., п г н т е л с н 5.05Т .

Ш

1 і С ел о

2

Н ев едр о

Я зн о

.

я

. . .

Т и м ан св о

я б

I

Зи м ар и

* Ш

. .

ал ахово .

8 і

,, І І р и г а р и н о

і

„ Д ан и л ен к и

а

12 ! 18 і

.

. .

„ Б ѣ лое

„ Л аш ковэ „ Я з н о 1-е

.

Я з н о 2-е

.

я

К о зы р и

. .

14 ; Ф о л . П л о х о у м о в о 1'р у с т и н о в о

.

а тер ъ

. . .

Б ор сук и

. .

Е р астов о В есел к и . Р ож н ово 21 | С е л е н іс К р а с а в к а я

П ер ев о зъ

п

Зуи н о . .

В оробьи .

г,

З ал еж и

.

»

О беж ъ

.

Д Ш

.

е р е в н и:

а л а х о в о

Ж и тн и к ово Г уси н о . . Б орди н ц о

*

.

. .

о

с т и ііо ііо

I

М Я Н Н О М Ъ

!

03. Я з п о

|

Я м н и ц а

х

кдю чѣ Ш атер г : н а с л . К л е ііп б е р г у . к у п ., л ю т е р , І к л іо ч ѣ Б а р с у тож е І ки о з, Б р о д н о , О к у ш к о .д в о р ., к а т о л . ! о з. Л зн о | К л е н а ц к о ы у , д в о р ., іс а т о л . Iклю чѣ Г ож т о н се ! н ово і р у ч ь ѣ Б езы Л а з а р ю , к р ., п р а в .

П ри ты к и

а

Н ев сд р я п сн ой Д іи х а н л о -А р х а н г с л ь | с к о іі ц е р к в и о з. Я зп о Я з п с н с к ііГ і П ір а с к е 1 в о • П я т п іщ к о іі ц р -ш і ;р . Н е в о д р я н Ш а л ы г іш ѵ ц Г ѵ л ь кѣ т я е в у , к р .. ц р а н . і М п н ч еш су , П о го н я й .т о , К а л ч и , Ш а д у р у н Г у л ь т я е в у , к р .. п р . , о з. О р л ѣ я І іе р д н п к о в у , к у п ., н рав. | о з . І іѣ ю о А д а ы о в е к о .ч у , С е м с ■ н овы м ъ , Л л ск сѣ ев у I ' и Г р и гор ь ев у. к р ирав. ■ о з. Б ол оч ы я .н асл ѣ дп . К л ей н бср га ' к у и , л ю т ер . I о :і. Н с в е д р о Б о зы л е в н ч у п Б о р о в к о в /. к р ., и р а с . _ ік л ю и ѣ Д а и и , п а с .т . К а я іо н к о , д в ., *і л ен к и і к а т о .т . ( о з. Я зн о 1 О іс у ш к о , д в ., к а т о л . _ 1 р . І ір о д п н ц ѣ ; Ж у к о в с к о л у , д в о р ., п рав. ; о я . Я з ііо : К л е п а щ с о м у , д в о р ., к атол. т о л се П авлову и В а с и л і. ев у, к р , п р ав . ^к л іо ч Ѣ П л о х о -: Г у л ь т я е в ы .ч ъ . к р .. ум ово п рав. !с а ж а л к ѣ Г р у -; Д м и т р іе в у , к іі.. и р . !

Ш

л

в

с

о з. Н е п е д р о

3 ; И м . Ц и в и л ев о 1

а

и а с л . К а м іо п к о , д в ., к атол, к л ю ч ѣ П р н - : О к у ш к о , д в ., к а т о л .

к

а

я

У З'

в

о

л

110

21

— і

135

1301

0

12

о

с

т

ь

.

9 Н е в е д р я н с к а г о іір а в . 1 16

4 :

6

Я з н ія іс к а г о п ]і»в .

6 Н е в е д р я н с к а г о п р &в

242, 200| —

28 ,і

11

12

46

13 ;

тож е

138 , 43

13.

тож с

138

43

1!>

2 | 13

тож е

143

4* ■

20 і

5 0!

2 і

8

тож е

148

82 ів о ! 200

2 і

5

Я зн ен ск а г о ц р а в

145

27 і

тож е тож с

150 152

35 і 35 :

2

1 8 1 1 138І

Ю

8 ; 28

I І

э З | 1700 Д 000 »з і

і

25 >

I 1<>2

і ю ! 50 0

155 20б ' 500 і

!) \ 22 1| 7

277 у о О І Ю О

4 8

■ го ж е

147

52

УО ,

221

5 ! 18

тож е

143

70 305 і

101

'! 5

11!)

-

<І1

-

100

•10

_

і ^

З і:

--

, і , 1 І 10

46

92;

іі

і

48

27 >

П св од р я н ск аго п р а^

41 ! 16

12 >

тож е

■ 10! 45

11 ,

тож е

151 і 56

28 >

тож е * Я я н ен ск аго п р а в .

151 І 56 152 57

28 >

35 .•

-

т о :і;е

149 ' 54

32 >

37|

тож о

148 | 53

31 >

9

20

10|

із ;

_

Н ев едр я н ск аго п р. 18

Я зн ен ск а г о и р а н .

1 3 8 ! 43

20

14 5

28

50 I

;

тож е

1 5 2 ! 57

-

■ іо ж с

154

58| і

20

т о л іе

153 і 5 8 ;

зс

!»5І

20

тож с

149

32 >і

тож е

148 ■ 5 3 !

31 >

тож с

1 5 0 і 55 !

34 >

96 I 98 93 | 77

Н ев едр я н ск аго н р. тож е

143 4 8 і 145 ! 5 0 }

2и > 22 »

97 | 94 2 0 | 19

т о л се тож е

149 54 149 ! 54 I

І

Ж у к о в с к о л у , д в о р .. | п рав. о з . З у и п о | З а г о р с к п м ъ , м ѣ щ ., п рав. клю чѣ В оП о д р ѣ ш е т ііи к о в ы .ч ъ , р и бьн ѵ ѣ іц ., с т а р о о б р . клю чѣ З ал е Ш ар ш п ев у и Г ол уж л б е в у . к р ., п р а в . о з. О б е ж ъ К а л и н о в с к о м ѵ , к р ., прав.

145 5 0

8

141

Т Ь іК И

1 р . Я .м и н ц ѣ

145 50 ;

тож г'

•17:

38 | 30

3 и . о . Л іш е ц т , 20 в.

іі

15

12

14І

6

18

59 '

54

і

Я6

37 >| >

і

о з. В о л о ч п я клю чѣ Ж и ти н к ово о з. Г у си н о клю чѣ Б ординцо

Ш ал аю в ск ом у сел ь ск ом у общ ест в у

264, 328 306 00

21

і

і

26 > 26 >


Н а з в а н іѳ в

I

п р м м й Г О л е н н а г о

н а се - ! И рп и ѣ с т а т о ь т а

,

! (м ѣ с т с ч к о , д с р с в п я , С і,і до. н м ѣ н іе , ф о л ь в а | р о к ъ . х у то р ъ , за с тѣ [ ІІО ІП . 11 п р .).

! I : і

К о л іч . з с ы л и в г доп ятн и ахг

к ак о й I

'і а ю д и т с я (р ^ к ѣ ,

|

0 } и р п и а д л е ж іт , ,,л ъ з е м л е в л а д ѣ л ь д с в ъ

Ч н сло ік н т е л е іі.

р у ч і.ѣ , о з е - I л л и к а к о м У с с л ь с к о р ѣ , іі])у д ѣ , °б щ е с т и у . С о с л о коаодц ѣ ’боп ’° и л ѣ ц о и е п о в ѣ д а н іс в л а д ѣ д ь ц лл .о т ѣ ).

І іъ к а к о м ъ р а я с т о я и іп . К ак о го

п р и іи д я .

1Г '

Р - сз

Г - 1і: сГ Н г , ■ 'С т а н к и .........................

:к л ю ч ѣ С т а н к и ; к л ю ч ѣ А ш і-

А в и н и щ е ...................

2-15 280

6 1 7 ' ■■■

315

іг> ; —

П іІІ Ц і:

Зо

І і л и н о в о ..................

3(і

С т а р ы е -Р у к а в ы

клю чѣ

Б дн-

ІІО В О

клоч ѣ С тѵ ры с Р укавы 37 Г і ѣ ш е н с к і е - Р у к а в ы | клю чѣ Л ѣ іп е н с к іі'-Р у кавы 38 О т х о ж іе -Р у к а в ы . к л ю ч ѣ О тх о ж іе Р у к а в ы Л ѣ ш н и . . . . . . . о з. Л ѣ ш н и Я к и м о в о . . . . ол, О рлѣ я И гн атоп о . . о з. Б о л о ч н я К р ош н як он о к л ю ч ѣ К р о ш -; ІІЯ К 0В 0 Л у н и . . . . !о з . І Г о л ѣ е п п д ъ і П ол ѣ ев о . • і то л сс і С крипливо К Л К іЧ ѣ О к р іш -. | ^ Л ІШ О I , Іч у зь м и н о <03. Ж о л о б н о I И ы с о к о е .........................',р . Н е в с д р я н -' кѣ :

Т орч и л ово

Ш

алаховско-

иу

с е л і.с к о м ѵ

Ш ам ал ово . . . . о з. О р л ѣ я И олк ово . . . . . тож е К о р о о о в о ..................... р . Н с в е д р я н кѣ Забор и ц а ...................к л ю ч ѣ З н б о -. 1 58 59 00 61

02 (53 6-1 65 6С 07 68 69 70 71

-.5 ,

'1’и .м а н о в с к о м у

•1 ' 67 20 1 — 16 10 —

67 ; 58 !

4 3

.

•14

•2

__

112 79

100 200

95

112

10» 64 ю о 30

|10і] |І 0 0 !ю о (2 -14

сельском у об щ еству

■ ! -) ;

Ю

12 ■ 4 0

К і

76

о»

5.4 Г >5 .

Т 'і:і:г

М 8

т о :к с

і-іо

іг , ;

Т п ',К і ‘

140;

|Г ,

112

17

т о ;і;г * то ж с

137

Т 05К с ТО Ж г Т О ЗК С

140 110

Т 0Ж (‘ Т О Ж (*

14 7 144 143

5 і 2(і ; 23

1 2 і 32 33 5 ■ 18 : 1(і ! о <,

і і . (». .І н ш ч П ' 2Г > и

1 3 ■ :

12 •15 , 15 ' 17 ;

142

! і ; ;

1Г > 12 ін , 5 і

73 18 70 26

: | : |

і)

:

77 45 сс 29

-

<1

,

з '

__

8 ' 56 ( Л 1

173 15 і 224 | ^ Г ! 82 і 3 0 ; -

165 і 17 ! 3 15 | 3 3 ! 90 110 20 | 87 Я1 81 40 ; 33 ! 8 2 38 , 72

103 і п .) 80 ! п

>

25

>

18 2и

145 144

Т О Ж С

14 3

18

9

і ;і

то ж г*

10 з 16 . 15 : 17 > 16 >

»,

тож »

142 ■ 47

8

13 >!

■ Г О Ж і*

1-16

Т О И ІГ

147

51 Г >2

3 1

23 > 24 >^

5.'!

ТО Ш :

148

5

.і.) *

Т ож г

1 1 4 3 : 48 '

1

145 ' 50 1-17 : 52 147 52

5 5

19 > 17 15 >1 16 >|

139

8

12 >

■ г о ж і' Т О Ж С

т о л ;г

3

11

Н 8 , 5 3 : 12 1 і 147 і 52 1 10 14 7 5 2 ■ 12

Т О Ж г

то ж е Т О Ж Г

<1 Г 1 і) 12 12

і

5 ; 28 і 7 : 32 12 : п ; IX 13; 12 | 0 , 5 !

11 37 92 -іа ,=)') 41 27

1 139 ! 11 :

ти л и * Л о в ец к аго

и рав.

1

12 >!

12Г . | ;и > ' 20

Ц ) >(

і . | | | I

44 о (і 37 26

то ж е Н ев ед р ян ск аго то гк о тола1 т о :і:с тож е

п рав

Т 0Ж <‘

'

137 і 4 2 І

7

138 I 43 : 140 і 45 :

0 5

11 14 14 14 15 16 17

1-11 4(5 і 139 I 44 !

6 Г,

18 > 19 >

126 138 338 136

| | I |

31 4;{ .{3 41

| 20 • (і і 6 і Я

> »■ >1 > >1 >: >

о б щ естау 63 63

71 і

11 і 41 , 4 2 10 -10 I 37

Т О .Ч Ц :

то ж е

Х&

, М а л и н н и к и ...................і к л ю ч ѣ М а - і I ! ' ли н ап к к ; : Т а р ч и л о в о .................. к л ю ч ѣ Т о р - { ! I чилово ' А р т е м о в о ...................| р . Я э н я ц ѣ | К р и в и ц ы ....................... | к л ю ч ѣ К р н ] і в іщ ы | Е ф и м о в щ и н а . . . . к л ю ч ѣ Е ф іі' | _ і м о в щ ш іа ; Х а й н у к и ....................... ! к л ю ч ѣ Х а й ' н ук п | В о р о б ь и 1-е . . . . I к л ю ч ѣ В о ! ! р обьн !П и щ ел к и . . . • •. 1 к л оч ѣ Н ні : щ ел к и IС т а р ы й Д в о р ъ . . . к л ю ч ѣ С та і„ | ры н Д вор ъ | М о р о з о в о ...................: 03 Я з н о | Е р а с т о в к а ....................і р . В р о д н и ц ѣ І I Ю р а с и .............................. тож е

‘І ^ }

Т О Ж Г

т п ;к і‘

Г О Ж І*

І

;

Г 52 19 1 10 18 ! ! і 11 50 10 19

1

іо г , ■'

м у сельском у

1-ія

2(і ; 25

6 ! 20 ; 19 1 16 | 19

Ь н |С , я

15 0

75 77 17 , 11 27 . 29 1 "і

18 8 2 78 10 ■ 5 2 ' 18 12 17 18

р

Т ( і ;к і -

7

9 : :п

12 ! 1(1

К ортялевско-

Н е и е д [ія н с і:а г о п р а и

18 М 8 1

ри да

...................р ѣ ч . /К а д р я н кѣ і Л уги ............................ к л ю ч ѣ Л у г п Л Іи р о н о в о ' р . Н е в с д р я н -: ■ кѣ I К ор тя л ев о . , ■клю чѣ К ор тя, л ев о К р и в ы е О зер к и і о з. К р н в ы е О зе р к и П одгл я дн и и а . . . . ?о ж о і К о л а ч е в о 1-е . . . . о з. О р л ѣ я | К о л а ч е в о 2 -е . . . . тож е I Д е н и с о в о ................... т о зк с |М и х а л ь ц е в о . . . .; тож с I | С т а р о е ............................ ^ тож о і і О л ь х о в к и .................. ! к л ю ч ѣ О л ь - | ; I ховк а [ ! Р ы с ц е в о ....................... I о з . О р л ѣ я | К у к с и х а ....................... |к л ю ч ѣ К у к с п -| |

і ! : .

--

2 02 ; 12 ! -

Л обосов о

;

■1

20 9 1 9Г > ! 91 •15 — 116 . 7

Н ар о в о

- . і а р ѣ ч ь е ......................... '(к іл .Р а с т е р е б ъ '

162

226 221 К М :п

клю чѣ Т орчн лои о П е ч е н е в о ...................р ѣ к ѣ П е в е д - ■

52

4 '

об щ сстн у

. . . .

і рян кѣ ' ......................... о з . І іс в с д р о О си н ов к а . . . к л ю ч ѣ О сн п свка В ородч н о клю чѣ Б ордл

141

2о ! 71 22 107 [11Г > 1 31 112 : <Ю

со

. .

о

-■ ••- -•■

00 а>

33 3-1

■ ■•

И лн ж ай ш ая ноч т о п о -т о л е г р а ф іш і к о н т о р л . н л н о т д ѣ л е н іе и ])а ;і с т о я н іе о т ъ п т о г о учреж деш я.

69

Ю О

I

12 ! 38 I 39

тож с

137

15 >

27

Ш

:

10 | 31 і 28

Т О Я ІО

139

16 >

30

9 і

47

7 !

5 I 3 3 I 29 7 | 87 34

30

11I

86

с е іь с к о м у об щ еству

103

13

Я вн ен скои у

.Н з н е н с к а г о п р а в . то ж е

31 >

31 >

8 ! 83 35 I і

го ж с

148

31 >

14 I

11 \ 41 ! 3 9

тож е

149

32 >

97

31 I

7 I 39 | 3 4

то ж е

149 і 54

32 >

54

17

9 I 30 '

то ж е

148

53

то ж е

148

53 I

1,1

31 >

тож с то ж е то ж е

145 152 151

50 І 8 57 15 5 6 I 14

28 > 35 > 34 >

63 131 19

17 11 26

15 ! 64 9 ! 36

31 >


Н а з в а н іе н а с е л е н і н аго м ѣ с та

| вС 1 ^ о ! а о 1^

і : П ри какой лаходн тел 1 н о д ѣ (р ѣ к ѣ . ’

: 1

-ѵ о м у и р іін а д .іе л ;іг г ь з ъ з с м л с в і а д ѣ л м и 1іг ь ! , н л н к ііи о м у с .в л ы -іш -

і 1 (м ѣ с т е ч м », д е |іе в н я , с і-л о , и л ѣ п іо , ф о л ы з а - , р ѣ , и р ѵ д ѣ ." I м )’ о б щ е о т в у . С о с л о р о к ъ , х у т п р ъ , з а с т ѣ - ! г г о л о д ц ѣ б о - : в ,е ’! «+.р о і.с ію н +.д а Іі.1 с іД Ь Л і і Ц і і . н о і:і. н п р .). л о т ѣ ). (

1

.с о

О о О ^г-С

12 к о

с ’

! 81 Я 5 80

87 ! : 80 !ж » ! !І1 У2 1)3 04 95 ; У 0

В о р о б ьи

2 -е . . . к д ю 'іѣ Ь о робьк ол. У свѣ ч а . ау свѣ ч ье .................... р .^В р о д н п ц ѣ . л и н о в о е .................... с т а в н о е ........................ ? 03. Я з и о і л и з я т и н о .................... т о я ;о 1 л ъ х о в е ц ъ * , . . . , „к л ю ч ѣ О л ь х о 1 воцъ ■ к л ш ч ѣ Г а л ь -^ Г а л ь ц о в о ......................... ЦОВО ;

З К У Б О

, Я зн ен ск о м у сельском у о ііщ е с т в у

К о з ы р е іс к о С то л п о во

. . . .

Е л о в к а ......................... Ш ах о в и и ы . . . . Л а п у т и ........................ К о в а л е в о ...................

} 07 Л ѣ ш н и ........................ . . . . | 98 і С у х о б о к и

л і:л ю ч ѣ С т о л -і пово ,к л ю ч ѣ К ю в к а ! •к л ю ч ѣ Ш а х о -і ; вицы 1 •іа ю ч ѣ Л а п у т и | і и ю ч ѣ К о в а -І лево 1 1 о з. Я зн о р . Л ѣ ш н и д І. ;

Б сл го в ъ

Ш

лу

азах о в ск о й

29

-

30 171 53

ІК

_ —

18 4$

я о о а ГС

й

О о

К ак о го

іф ііх о д а .

а 1сЭТ

!?

37

39

Н з іи м іс к а ѵ о

•1 2 0 2 0 113 31 10

10 99 27

3 9

7 10

11

том о то ясо то ж е тож е ти ж е

9

п рав.

154

59

17

139 15 2 148

М

в о іо е т н : я о м л н

57

144 145

53 49 50

11 7 0

» > * >

Т О Л \(‘

112

47

/

1

1 10 114

15 •19

Я 7

>:

> >

2« > 37 >:

37 9.=5

_

78

10

11

30

20

32 Г .2

15 10

7 30

8

■-

3 7

28

то зго то ж с

(іГ > 30

17 15

8

- ■

4

30 2о

29 25

т о л ;і' ТО Ж Р

140 154

51 59

Я 17

19 Гні

30 7,ч

13 '

л0 30

■ 19 20

тож е то ж с

150 149

55 51

13 13

•10 49

11 39

3 3

21 10

13 15

ТО Ж О то ж с

139 140

11 45

12 8

2 0 .1 3 0 д с с .,

ж и тслсй

(!.Х ;і7.

“ • о - Л и и е ц г 37 в .

23 15

ссльском у о б іц с с т в у

Л л ііж а Г п ііа я ію ■ ~ ч т о в о -т е л с г р а ф ь . п а я к о ііт о р а н л н ѵо <ъ н о .5 ГЭ о т д ѣ л е н іе іі р а а -1 О О СО с т о іш іс о т ъ :іТ о г 0 >%Д Г® С І г Н - Г « У ч Р е л :д е н ія . ь-. ^ о ^ О сЗ о 2 .

-22 1)0

0

!

В т каком ъ р а з с т о я ІІИ .

Ч и сло ж п т с л й Гг .

К о л и ч . З С М Л ІІ ІП . Д О С Л Т І к а х г

1.) > , 31 4

27 і 21! і 27 , !!Й ,

:і.Ч >: ;із >

.І.о л ы с с ы »

24 > 25 >•


А

л

е

к

с

а

н

д

р

о

в

с

к

а

я

в

' Ь м чаході в о д ѣ ( і»Ь к ѣ , | (м ѣ с т с ч к о . д е р е в н я , с е - (I р. .у ч ь .е до, и м ѣ н іо , ф о л ь в а - : р ѣ , п р ід Ь , л а с т ѣ I к о л о д д ѣ , ооп к ъ . х у г о р і., Н 0К 7. Н

- -

1 2 3

•1 5 (і 7

Д

!

н р .) .

въ д еся т п н а л .

с

т

ь

Л і. к и к о м ъ

р а а е т о іш іц . і і і і ;.і г ( і

; М у о б щ с с т и у . (Ч и ’Л О -

; 1

о

іі|ч і>.п д и .

0; ] ію и іѵ д а ,н ір

. в л адѣ л ь ц а.

1)Л и :г а Г п п а :і іг о ч т о ы ,і-т е л і.‘г р а і|іп ая ко и то р а нлн о т д ѣ л іч г іо и р а :іс т о я н іо о т ъ ;іт о г о у ,г р е ;і:.ѵ м ія .

Л П Т І,').

е р е в н и:

І іл Ѣ с н и в к а Д ер б и л о в о Х а р -т о н о в о О б и то к и . Т у п ал о во . І іл ѣ ш к о в о В о л ко во .

. . . . . . . . . . . . . . . .

і . і :п т і і и м

прн

колодцѣ , тож о то ж о . [>. (іС и т о к ѣ колодцѣ тож о ; т п л :о то ж с

. . .

.

8 !1

Е р зо вк а . . . . П о д ^е р е з ь е . . С к у р ато п о . . . С а / .ю к в а л о в о . . Г '. р ѣ л а я - Я м а . . Л о м ы . . . . О зер ц ы . . . . У с в Ь ч ь .................... О ахарево . . . . З а ііч е н к и . . . . К олн и .................... К и сея ев о . . . Ш ер б ак и . . іі Н и Б ье .................... Т е л ы і ы . . . . •23 21 І і е р х л з и н о в о • С к ал о зу б о в о . . 2(і І і е р я т и н о . . . '27 С к р а б у н ы . . . 28 П р у д о к ъ . . . . 2!) / К а р ы .................... 10 Г а й д у к о в о . . . 31 С тар и н а . . . і'2 Б а й д и н о . . . . Уі : Г ород ко . . . . ■ І1 Л ы с е н и . . . . Н і> Г о с т и н е ц ъ . . . ІС З ап р у д ье . . . . •І7 : С л о б о д а . . . . •І8 1’о р б а ч е в о I *9 ; П о д о б ѣ д о в о і Ю !Г и ри н о . . , Ч ' Б у р ак о в о ; & ' Т ар аго в о . ! ^Л ю т ь к о в о і И О со гн я . . I М оково ) Ні ■ Б у р ак и . . ' 47 О с т р о в ъ . I >8 И а с ѣ к а . . ! В оротн о . . . і :>0 | З а б л у д о в ь е ; ‘>1 ; З а б о л о т н и к и . '>2 , З а б р о д н о . . . ; >3 і К р а с і о н а . . . ! >4 | К у л е ш о в о . . | П о л о вч ен к и ! ' К л ю ш ко во ' ;,7 ! Л ы с к о в о . | П етр ак о во ; г|9 ■ К и т о в о . . I '[0 З а м о ш ь е . \ '>1 I М и ш к о в о . I ''2 Т е с н ы .................... | ';3 | Д м и т р о в ъ - М о с т ъ 1,1 К р и в о ш а н о в о . . 10 11 12 13 14 15 Ш 17 18 19 20 21

IК о ы У ч р и п ад яеж и тъ , і,з г з с м .іі‘ііл а д ѣ л і.ц г в г | и аи к а к м

л

Ч дсло ж и т с .к ш .

К о л ііч . з е м л и

Н а з в а н іе н а с е л е н н аго м ѣ ста

о

Т О Ж іі

.

о п . У с е Ѣ ч і .с тож с 1 . ; т іі;і:с . ! тож г колодцѣ т г іж о . 0:). У с в ѣ ч ы то ж с нолпдцѣ Т О Ж О Т О Ж І* Т О Ж С

\ .іс к с а іі.і.ю і: •

т -.;к е . тож с . і 0:і. У р .в Ѣ ч Ы ' . 1 то ж о . ] колодцѣ і т о ;к о тож о тож с тож е . | о :‘. Г о р о д ію то ж с

.

. (

Т О /К Й

.

Т 0Ж

оком у сельскои у (-й щ е с т в у

0

. 'о з . Г о с т и п е іп , оя. Ш еъ ш ю . і 08. Н іч ц е р д о тож с а д іо д ц ѣ о з . Н іч ц е р д о т о ;і:о то ж е тож о тож е тож о 08- Ш е н н н о о з. Н егц ер д о нолодцѣ то ж е го ж о I то ж ѳ іо ;і. У а б р о д и о і кою ддѣ то ж е I то ж е то ж с то ж е тож о ! то ж е ! : тож о I тож е I тож о ^р ѣ ч . М с ж е в ѵ ' коаодц ѣ

і

К он стан ти іш и с к о м у

. |

сел ь ск о м у оГ н ц ости у

| | і І .|

.М а ц іііііім іо м у

с е л ь с к о і іу

о Г п ц с '"і

86' і ■ 151 1 1 71 '■ 5 , •■> ■ — 53 •> і 70 1 20 | — _ і — 170 ! 20!) I ’0 1 ..._ М іі 1 2П ! о -і ; — і — 1 — 8:> : 1)5(5 і Н » 181 1 _ ■ 1Г )5 , _ ■ 8П . і(5 і (іо ' 27 • — >Г> 115 •і; 02 25 20 — 73 ■ 17 ; 3-1 1 55 | к ; і ;; ;12 ; 11 ■128 ' — ..._ іп ' I і >1 1 02 І Я З I 27 : — 180 і - 68 : 10 170 і П І 0 8 ■ :$ — 155 , 2-1 8 0 і 13 91 ' 2-1 3 0 ! 10 — 0!) 1 г> _ 150 •1 70 6-1 1? 51 1 1 87 ; Н 2 — — 1 10 ' — 15!) 1 . . . 10-1 і 13 73 I 31 _ »1 1 33 7 8 1 37 - ■ •15 ! 35 31 1 50 1 — '■ 125 1 _ -. _ 33 •25 ... -2(і Ш ) . .... ' — _ -10 ■ 110 м Г >« 17 68 ___ ‘10 _ (58 _ 19 30

___

,

-1 10

___

,

-

! —

115 Ъ <; і

15 15 7 К !) 8 11 10 (I

7 7 Гі ■> 1 12 !І 8 11 17 ■1 17 15 1і> 5 8 •1 Г> 11 7 (і л <

П 10 г <

м (!

12

13 10 I '(Ц іб а ч е в е к а г о и р я и . ;>;> тож о 11 Т О Ж О '28 : 15 том е ?!> і 21 •>;; Т 0 Ж і‘ :и то ж е 55 1 52 тгж с ■ і;і то ж е .-;;> 31 тож о 20 : 21 то ж е 35 і 2*5 тож о 30 з <; то ж с Г2 •19 тож с ;>:> 3-1 ■>■> 2(5 •г о ж с тож с 20 27 т і іж е 27 21 т о ;і:о 25) 1!) тож о М 8 тож е 27 . 21 ■ го ж е 20 ■ 2(і т о : к (і 8 ' 7 т о л іе 8 . 11 Л г-> то ж о и; тож е 28 17 т о :п с 25 28 т іг ж с 30 °7 т о :і:(і (15 01 т о :і:е 13 15 тож е ■ 17 51 •г о ;к е •11 12 т о :і:е і;-1 ; 52 т о ;і:і> 21 27 тож о 33 25 то ж е 13 15 то ж е 12 17 Т О Ж і: 20 28 тож о 3» 25 то ж и и ; 21 тож е п і 8 то зк е 31 27 тол се п 32 17 . 52 . то ж е ■ 10 30 тож е 17 17 ТО Ж Й з <; 31 1)0 то ж е 2о то ж е 18 м тож е і 7 27 М у р а г о в с к а г о и р а в . 23 топ со 55 4!) тож е 13 ' 23 тож е 12 10 тож е 2 ^ -)

38 ' 18 10 •11 > 33 11 : 35 31 32 ■1 ■ 38 > 1Я 5 17 2 3 •> ! ю Л

! ! : , !

-15 11 -12 25 38 31 18 13 10 о 13

158 0 5 ■ 8 !1 150 0*5 7 08 Ш 5 1153 70 7 ІІІ І , 71 7 И 50 . 07 7 103 1 70 і(і 103 ; 7іі іі 1(13 7п 5 103 і 70 8 7*1 і <’з ; 7 к і з ! 7<> 10 И іі і 71 X н и ! 71 8 101 і 71 71 5 К іі 1 7 103 7п І іі 103 . 7ч ;> 103 1 7(> ,ч ю . з ; 7<і '.і 103 70 7 103 7<) 8 1(50 73 5 103 7п 5 103 7<> 1 103 7<) 0 7ч 103 ■1 103 7с 5 103 7и 71 5 ІО З 7< 1 1 ІіЗ 103 7*> 7іі 3 103 1 103 70 3 к ;3 7п 3 103 7 '1 158 іі5 05 158 1 101 <>8 100 . 07 161 | 08 102 і і;п 103 ! 7п . 151 Ы і5«

і;--’

<;г> 1581

к м ; 7і

8 101 ск М 159 1 П Г І 1С 2 ! (іи ' 10 12 К іЯ I 70 12 Н іГ * 7 2 <> и ѵ , тож е м 1о 8 П Г і тож о 15В < > ,Ч то ж е 8 іг> Н і;і М еж ев ск аго п р ви . І.іГ > I т і.ж е (і 1Г >7 I (М тож о 12 і г>:і о о тож е 10 іо З йо тож е 13 15(5 I 03 т о ;к е ІГ і 1Г >1 1 58 тож о ■1 Г о р ііа ч е в с к а г о и р а і 158 ! 05

"_!•". і:.

•_>іі

28 28 28 :И

> > > :

:<:і : :: і . і

;

:>і •• :> 1 • :<1 •

Г іі)

і і

:;и :Ц і :',(! :іи :1и "о :>■ >

о () "(і 2і) :и і ^г> :!8 :!8 И) •12 12 :$« :{8 :І5

Список населенных мест  
Список населенных мест  

Список населенных мест Витебской губернии 1906 год

Advertisement