Page 1

Graella de Programació

“LA DEIXALLER IA” GRUP CLASSE

CICLE I NIVELL

1r. de primària

Cicle Inicial

DURADA

PERÍODE

CURS ESCOLAR 2010 - 2011

13 sessions Del 2/5/11 al 20/5/11 JUSTIF I CACIÓ Aquesta Unitat Didàctica es durà a terme per a què els alumnes prenguin consciència de la importància de reciclar. Des de l’escola els ensenyarem a tenir uns bons hàbits de reciclatge i a tenir cura del medi ambient. Creiem que és molt important que des de ben petits entenguin la importància dels recursos naturals de la Terra, i per això els transmetrem el respecte que han de tenir envers a ells. S’ha decidit treballar en concret el tema de La deixalleria per què engloba altres subtemes com el reciclatge, els contenidors i altres temes relacionats amb la gestió dels residus. És evident que cada cop més el tema del reciclatge és responsabilitat de tots. Com a tal s’ha de despertar l’interés de la gent per aquesta bona pràctica, i quina millor manera de fer-ho que a través dels nostres alumnes, ja que seran ells els que transmetran als del seu voltant tot el que aprenen a l’escola. Es pretén que les famílies estiguin totalment implicades amb aquest tema, ja que seran ells els que estaran sempre amb els nostres alumnes i per això en algunes activitats es demanarà la seva implicació. OBJECTIUS D’APRENENTATGE CAPACITATS CRITER IS D’AVALUACIÓ •

Identificar les parts d’ una deixalleria Aprendre a descobrir i tenir iniciativa reconèixer els residus que es poden du.

1. És capaç d’identificar les parts d’una

deixalleria i els residus que es poden du.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

2. Coneix a quin contenidor es pot dipositar cada residu.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

3. Coneix el procés de reciclatge del paper i en pren una bona consciència del seu ús.

• Escoltar i respectar els torns de paraula i les Aprendre a conviure i habitar el món. opinions de la resta de companys.

4. Observa i escolta amb interès, atenció, curiositat i respecte.

Conèixer a quin contenidor es pot dipositar cada residu.

Conèixer el procés de reciclatge del paper i conscienciar-se del seu ús.

Àrea 1 Descoberta d’un mateix i dels altres Autoconeixement i gestió de les emocions: - Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resoldre les activitats que se’ns plantegin comptant amb l'ajut de les persones adultes o

Relacions afectives i comunicatives: - Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar amb el projecte de la deixalleria amb ganes i il·lusió. - Reflexió sobre els debats duts a terme a classe. - Disposició a la resolució de diferents preguntes que es

Autonomia personal i relacional: - Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius. - Mostra d’iniciativa i esforç per trobar solucions a les activitats i debats plantejats a

graella de programació la deixalleria  
graella de programació la deixalleria  

graella de programació de la deixalleria