Page 1

e c n sE e

Nr. 283

Només

1,80€!

Belesyeounecmébaanruànscia en una actuació!

Actuacions de la nit B ey o n cé, B r i t n ey , B r u n o M a r s, L a d y G a g a , A d el e, K a t y P er r y , S el en a G o m ez , J essi e J i C h r i s B r o w n en t r e m o l t s a l t r es, va n p r o t a g o n i t z a r l a n i t .

y B ri tn e rs Spea

t ' a t r o eInmdp'aquests uco lars de er gal!

T r i b u t d e B r u n o M a r s a l a m or t d e l a ca n t a n t A m y W i n eh o u se

L ' a r t i st a es va p r esen t a r a l a g a l a f et a u n h o m e!

Les pitjors vestides de la gala!

Lad y G ag a

H o m en a t g e a B r i t n ey S p ea r s

N i ck i M i n a j a m b u n a m en a d e " d i sf r essa " , J essi e J a m b el g u i x q u e l i r eco b r i a l a ca m a t r en ca d a p l e d e b r i l l a n t s, K a t y P er r y a m b el seu n o u ca b el l , S el en a G o m ez a m b u n vest i t m o l t " o r i g i n a l " , i m o l t es m és a r t i st es n o es va n t a l l a r u n p el a l ' h o r a d e f er ­ se n o t a r a l ' a l f o m b r a n eg r a .

N i c ki j Mina

eJ J essi

Ka t y P e rry

a S e l e ne z G om

Revisa  

qiuaerngjkkerjng