Page 1

Utretoicari litzacim贸atdelGi m pper ges.

Avi n gudadel ' E st a di 6-843500 Tort o sa-Tarragona Tel: 977501310

Efecte Warhool


Quèfem? Programesut i l i t z at s : L'InstitutJoaquim Bauofereix una

opt4td'atEivad' i n for m àt i c aperal s al u mnesde SOenl a qualaprenenamanej a r programesderetocd'imtage,so,vídeo,etc. Elaquests programesut i l i t z at s perdurat e r m e s ret o cssónelGi m p,l ' A udaci t y , elScribus,elMovie Maker, etc. Audaci t y :ésunprogramamul t i p l a t a for m a Nomésesdedi q uent r eshoresset m anal s , degravaci ó iedi c i ó d' à udi o . onhipredomi n enelcompanyer i s meil a diversió. Blwebquerecopi ogger:ésunapàgi n a Elassisgprofessorsques' e ncarreguend' a quest a l a nat u rasón:Ci s coBat a l a ,Isaac cronològicamenttexti Fibla,VicentFerreriNoèlia García.

articlesdediferents autors. Movi e Maker:ésuna apl i c aci ó d' e di c i ó deví d eos. Pertransimetfunci o nscomara: cions,títols. .

Giprogramaperal mp:ésun td'ractimatament gesdigitals. Issuu:ésunapàginawebquepermetla visualitzaciódematerial, comllibres, revistes,diaris ialtresmitjansimpressos. Scr i b us:ésunprogramal l i u rei multiplataformaperla ediciódepàgines.

APUNTAT!

REs  

coses meves