Page 1

           

EEG  sõnastik                 Eesti  Kliinilise  Neurofüsioloogia  Selts   2010    


Saateks   Käesolev   sõnastik   sisaldab   elektroentsefalograafia   termineid   ja   on   mõeldud   kasutamiseks   kliinilistele  neurofüsioloogidele,  neuroloogidele  ning  teistele  spetsialistidele,  kes  oma  töös  EEG-­‐ ga  kokku  puutuvad.  See  põhineb  Rahvusvahelise  Kliinilise  Neurofüsioloogia  Föderatsiooni  (IFCN)   välja   antud   sõnastikul   („A   Glossary   of   terms   most   commonly   used   by   clinical   electroenchephalographes   and   proposal   for   the   report   form   for   the   EEG   findings”),   kuid   tegemist   ei   ole   selle   üksühese   tõlkega.   Kasutasime   abiks   ka   Soome   Kliinilise   Neurofüsioloogia   Seltsi   välja   antud   EEG   sõnastikku.   Eestikeelse   elektroentsefalograafia   terminoloogia   koostamise   ajal   on   toimunud   mitmeid   kokkusaamisi   ja   diskussioone   Eesti   Kliinilise   Neurofüsioloogia   Seltsi   liikmetega.   Proovisime   tõlkida   termineid   kaasaegse   eesti   keele   normide   järgi,   samuti   oleme   kasutusele  võtnud  ka  mõned  uudissõnad.  Üksikud  terminid  jätsime  siiski  tõlkimata  või  lisasime   parema  mõistmise  huvides  eestikeelsele  terminile  ka  inglis-­‐  või  prantsuskeelse  vaste.   IFCN-­‐i  ingliskeelse  sõnastiku  lisana  on  ka  soovitused  EEG  protokolli  ja  vastuse  vormistamiseks.   Kuna   IFCN-­‐i   Euroopa   osakonnas   on   hetkel   käsil   projekt   EEG   protokollide   standardimiseks,   siis   plaanime  edaspidi  avaldada  eestikeelsena  juba  uuenenud  dokumendi.   Täname   keeletoimetaja   Mai   Lehtpuud,   kes   tegi   oma   vabast   ajast   meie   sõnastikule   tasuta   keelekorrektuuri.   EEG   sõnastikul   on   eelkõige   praktiline   roll   –   aidata   arsti   EEG   vastusest   arusaamisel   ja   neurofüsioloogi  EEG  uuringu  protokolli  ja  vastuse  vormistamisel.     Eesti  Kliinilise  Neurofüsioloogia  Selts   2010         2    


Absaans: Kliiniline   mõiste.   Mittesoovitatav   termin   EEG   kirjeldamiseks.   Soovitatav:   (3   korda/sekundis)  spaigi  ja    aeglase  laine  komplekside  paroksüsm.     Aeglane  alfa-­‐(rütmi)  variant:  Iseloomulik  4  -­‐5  Hz  rütm,  mis  esineb  pea  tagumistel  aladel  ja  on   alfa   rütmi   reaktiivsusega   (blokeerub   visuaalsel   ja   vaimsel   pingutusel   ning   väsimisel).   Tavaliselt   vaheldub  või  on  segunenud    alfa-­‐rütmiga.  Amplituud  varieerub,  kuid  peamiselt  on  50  μV  ümber.   Märkus  :  Aeglast  alfa  varianti  peab  eristama  lastel  ja  noorukitel  esinevatest  tagaalade  aeglastest   lainetest.     Aeglane   aktiivsus:   Aktiivsus,   mille   sagedus   on   väiksem   kui   alfa-­‐sagedus,   s.t.   teeta-­‐   ja   delta-­‐   aktiivsus.   Aeglane  laine:  Laine,  mille  kestus  on  suurem  kui  alfa-­‐lainel,  s.o.  üle  1/8  s.   Aeglane  spaik:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  terav  laine.   Aeglane  taustaaktiivsus:  Taustaaktiivsuse  sagedus  on  normaalsest  väiksem.   Ajulaine:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  EEG  laine.   Aktiivne   elektrood:   Mittesoovitatav   termin.   Märkus:   kõik   elektroodid   võivad   olla   aktiivsed,   kaasa   arvatud   tsefaalsed   referentselektroodid.   Termin   on   aksepteeritav,   kui   ajusignaalide   registreerimisel  kasutatakse  mittetsefaalseid  referentse.   Aktiivsus,  EEG:  Igasugune  EEG  laine  või  lainegrupp.   Aktivatsioonikats,   aktivatsioon:   Protseduur,   mille   abil   püütakse   muuta   EEG   aktiivsust   ,   enamasti   paroksüsmaalse   aktiivsuse   esilekutsumiseks.   Näit.   hüperventilatsioon,   fotostimulatsioon,  une  deprivatsioon,  uni  jt.   Alfa-­‐  laine:  Laine  kestusega  1/8  -­‐1/13  s.   Alfa-­‐   rütm:   8-­‐13   Hz   rütm,   mis   esineb   ärkvelolekus   pea   tagaaladel,   maksimaalse   amplituudiga   oktsipitaalsel,   mis   tuleb   kõige   paremini   esile   suletud   silmadega   ja   lõdvestunud   olekus..   Amplituud  varieerub,  kuid  on  üldiselt  täiskasvanul  alla  50  μV.    Blokeerub  visuaalsel  ja  vaimsel   pingutusel  ja  ka  väsimisel.  Märkus:  terminit  ,,alfa-­‐rütm’’  võib  kasutada  ainult  siis  ,  kui  see  vastab     eelnimetatud   kriteeriumitele.   Alfa-­‐   sagedusega   aktiivsust,   mis   erineb   alfa-­‐rütmist   kas   lokalisatsiooni   või/ja   reaktiivsuse   poolest,   samuti     spetsiaalse   nimetusega   rütme   (näit.   müü-­‐ rütm),  nimetatakse  alfa-­‐sagedusega  rütmiks  või  alfa-­‐aktiivsuseks.   Alfa-­‐rütmi   variant;   alfa-­‐variant:   Alfa-­‐rütmi   lokalisatsiooni   ja   reaktiivsusega   (blokeerub   visuaalsel  ja  vaimsel  pingutusel),  kuid  erineva  sagedusega  rütm  (vt.  aeglane  alfa-­‐rütmi  variant;   kiire  alfa-­‐rütmi  variant).   Alfa-­‐sagedusriba:  Sagedusriba  8  -­‐13  Hz.  Kreeka  täht:  α.   Alfakooma  EEG:  Sügavas  koomas  oleva  patsiendi  EEG  muster,  millele  on  iseloomulik  rütmiline   alfa-­‐   või   teeta-­‐   aktiivsus,   mis   ei   vasta   füsioloogilisele   alfa-­‐rütmile   ei   lokalisatsiooni   ega   reaktiivsuse  poolest.  Rütmi  sagedus  võib  vahelduda  ja  sisaldada  aeglasi  laineid.   Ambulatoorne   EEG:   EEG   pikaajaline   registreerimine   (1   või   enam   päeva),   kus   EEG   signaal   salvestatakse  kaasaskantavale  lindistajale  hilisema  analüüsi  jaoks.   Amplituud:   Biopotentsiaalide   pingete   väärtuste   vahe   mõõdetuna   mikrovoltides   (μV).   EEG   salvestises  väljendub  laine  kõrgusena.   Amplituud  EEG,  aEEG:  Lihtsustatud  meetod,  mis  võimaldab  hinnata  aju  elektrilist  aktiivsust  ja   muutusi   selles   ning     tuvastada   epileptilisi   hooge.   Võimaldab   ajutegevuse   pidevat   jälgimist.   Kasutusel  peamiselt  intensiivravi  osakondades.   Artefakt:   Kõik   EEG-­‐s   registreeruvad   potentsiaalid,   mis   ei   pärine   ajust.   Võivad   olla   kas   3    


bioloogilised (EKG-­‐artefakt,   EMG-­‐artefakt)   või   tehnilised   (näit.   indutseeritud   väliste   elektriväljade  poolt)  või  nende  kombinatsioon.   Arütmiline   aktiivsus:   Ebapüsiva   sagedusega   lainete   sari   (vt.   rütm).   Näit.   Arütmiline   delta-­‐ aktiivsus.   Asümmeetria:  Ebavõrdne  EEG  amplituud  ajupoolkerade  homoloogsetel  aladel.   Asünkroonsus:   Mitteüheaegne   EEG   ilmingute   esinemine   pea   erinevates   regioonides   kas   samal-­‐   või  vastaspoolkeral.   Attenuation,   madaldumine:   EEG   amplituudi   vähenemine,   voltaaži   langus:   (1)   EEG   voltaaži   langus     (a)   ajutine,   füsioloogilise   ärritaja   toimel   (b)   patoloogiliste   seisundite   korral.   (2)EEG   kanali   sensitiivsuse  langus.   Augmentation,  kõrgenemine:  EEG  voltaaži  (amplituudi)  kõrgenemine.     Baasjoon,  baseline:  Mõtteline  joon  EEG-­‐s,  mis  vastab  potentsiaalide  keskmisele  tasemele.   Beeta-­‐rütm:   Üldiselt:   Iga   14   -­‐25   Hz   EEG   rütm.   Enamasti   ilmneb   ärkvelolekus   frontotsentraalaladel   ja   tähelepanu   mobiliseerimisel   ka   mitmetel   teistel   aladel.   Amplituud   varieerub,   kuid   jääb   enamasti   alla   30   μV.   Beeta-­‐rütm   võimeneb   näit.   barbituraatide   ja   bensodiasepiinide  mõjul  (,,ravimibeet’’)  ja  koljudefekti  kohal  (,,murrurütm’’).   Beeta-­‐sagedusriba:  Sagedusriba  14  -­‐25  Hz.  Kreeka  täht:  β.  Sünonüüm:  beeta-­‐laineala.   Bifaasiline  laine:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  difaasiline  laine.   Bilateraalne:  Mõlemapoolne  (  hõlmab  peaaju  mõlemat  poolkera).   Bipolaarne   montaaž:   Montaaž,   mis   koosneb   lülitustest,   kus   kõik   elektroodid   on   EEG   suhtes   aktiivsed.   Koosneb   mitmest   bipolaarsest   derivatsioonist,   kõikidele   derivatsioonidele   ühist   elektroodi  ei  ole.     Blokeerumine:     Väljendunud   ajutine   EEG-­‐rütmide   vaibumine   vastusena   füsioloogilisele   või   mõnele  muule  (näit.elektrilisele)  ärritusele  (vt.  attenuation).     Build-­‐up,   hoogustumine:   Kollokvialism,   mida   kasutatakse   hüperventilatsioonil   tekkiva   EEG   voltaaži  suurenemise  kohta.     Common   mode   rejection   ratio,   CMRR:   Mõiste,   mis   käsitleb   väliste   segajate   kõrvaldamise   efektiivsust  elektrofüsioloogilistes  mõõtmistes.     Delta-­‐harilaine,   delta-­‐brush:   Enneaegsete   vastsündinute   EEG-­‐s   esinev   aeglane   (0,3   -­‐1,5   Hz)   delta-­‐laine,  millele  on  ladestunud  beeta-­‐aktiivsust.   Delta-­‐laine:  Laine,  mille  kestus  on  kuni  ¼  s.   Delta-­‐rütm:  Rütm  alla  4  Hz.   Delta-­‐sagedusriba:  sagedusriba  alla  4  Hz.  Kreeka  täht:δ.  Märkus:  Praktikas  on  väikseim  sagedus     0,5  Hz.     Depressioon:  Mittesoovitatav  termin  EEG    kirjeldamiseks.   Derivatsioon:   (1)   EEG   kanalis   ühelt   kindlalt   elektroodipaarilt   salvestamine   (näit.   F4-­‐C4   derivatsioon).  (2)  Sel  teel  saadud  salvestis.   Desorganisatsioon:   (=   korrapäratus).   Väljendunud   muutused   EEG-­‐s   registreeritud   füsioloogiliste   rütmide     sageduses,   vormis,   topograafias   kas   (1)   individuaalses   salvestises   4    


võrreldes eelnevatega  või  (2)  võrreldes  ealise  normiga.   Desünkronisatsioon:   Mittesoovitatav   termin   .   Ajupoolkerade   või   erinevate   ajupiirkondade   vahelise   sünkroonse   tegevuse   vähenemine.   Erinevate   ajupiirkondade   tegevus   muutub   üksteisest   ajaliselt   sõltumatuks.   Tavaliselt   kaasneb   sellega   rütmi   kiirenemine   ja   amplituudi   vähenemine.     Difaasiline  laine:  Kompleks,  kus  laine  kaks  komponenti  paiknevad  teine  teisel  pool  baasjoont.   Difuusne:  Aju  laiematel  aladel  esinev  (kas  uni-­‐  või  bilateraalselt).  Vt.  ka  generaliseerunud.   Digitaalne   EEG:   (1)   EEG   digitaliseerimisel   põhinev   tehnika   (2)   Selle   kasutamine   praktikas   elektroentsefalograafia  läbiviimiseks.   Düsrütmia:  Mittesoovitatav  termin.  Üldine  taustaaktiivsuse  häirumine,  halb  organiseerumine.     EEG:  Lühend,  mis  tähistab  sõnu  elektroentsefalogramm,  elektroentsefalograafia.   EEG   dekrement,   electro   decremental   seizure:Iktaalne   EEG   ilming,   millega   kaasneb   amplituudi   järsk  vähenemine.  Ilminguga  võib  kaasneda  ka  kõrgsagedusega  rütmilist  aktiivsust.  Dekrement   võib  kesta  mitu  sekundit.     EEG   kaart,   EEG   brain   map.   Kvantitatiivsele,   digitaalsele   EEG-­‐le   põhinev   EEG   lainete,   esilekutsutud  potentsiaalide  jm.  topograafilise  jaotuse  esitamisviis  2  -­‐3  dimensioonilisena.  EEG     kaart  esitatakse  tavaliselt  peakujulisel  pildil  värvikaardina.   Ekstratserebraalne  potentsiaal:  Iga  potentsiaal,  mis  ei  pärine  ajust,  tõenäone  EEG  artefakt.   Elektroentsefalograaf:  Seade  elektroentsefalogrammide  registreerimiseks.   Elektroentsefalograafia:   (1)   Teadus,   mis   tegeleb   aju   elektrilise   aktiivsusega.   (2)   Aju   elektrilise   aktiivsuse  registreerimine.   Elektroentsefalogramm:  Aju  elektrilise  aktiivsuse  registreerimisel  saadav  salvestis.   Elektrokortikograafia,  ECoG:  EEG  registreerimine  ajukoorele  paigutatud  elektroodidega.   Salvestis:  elektrokortikogramm.   Elektrotserebraalne   vaikus:   Mittesoovitatav   termin.   Soovitatav:   elektrotserebraalne   inaktiivsus.   Encoches  frontales  (pr.k):  Vastsündinueas  esinevad  frontaalsed  teravad  lained.   Epileptiformne  muster:  Sünonüümid:  epileptiformne  aktiivsus,  epileptiformsed  ilmingud.   Kirjeldab  taustaaktiivsusest  selgelt  eristuvaid  tüüpilise  morfoloogiaga  transiente  (spaigid,  spaigi   ja  aeglase  laine  kompleksid).  Võivad  esineda  epilepsiat  põdevate  inimeste  EEG-­‐s  nii  iktaalselt  kui   ka  interiktaalselt  .  Vt.  ka  irritatiivsed  avaldused.   Epileptiline  muster:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  epileptiformne  muster   Epohh:  Kindla  alguse,  kestuse  ja  lõpuga  EEG,  polügraafia  vm.  salvestise  osa.   Esilekutsutud   potentsiaal,   EP,   evoked   potential:   Laine   või   kompleks,   mis   väljendab   närvisüsteemi  aktiivsust,  mille  kutsub  esile  väline  ärritaja.  EP  on  harva  "nähtav"  tavalises  EEG-­‐s,   selle  esiletoomiseks  on  vajalik  korduvstimulatsioon  ja  keskmistamine  (averaging).       Faasipööre:  Ühes  või  kahes  EEG  kanalis  tekkiv  signaali  polaarsuse  pöördumine  vastassuunda.   Fokaalne,  koldeline:  Aju  väiksemal,  piiratud  alal  asuv.   Fookus,  fokaalne:  Piiritletud  ala  skalbil,  ajukoores  või  ajukoes.     Fotostimulatsioon:   Eri   sagedusel   korduv   tugev   valgusärritus,   mis   suunatakse   uuritava   silmadele.  Kasutatakse  aktivatsioonikatsuna.  Seade    -­‐  stroboskoop.   5    


Frontaalne intermitteeruv   rütmiline   delta-­‐aktiivsus,   FIRDA:   Frontaalaladel   esinev   vahelduv   rütmiline  delta-­‐aktiivsus.  Mittespetsiifiline  viide  ajukahjustusele.       Gamma-­‐rütm:   EEG   rütm   sagedusega   üle   25   -­‐30   Hz.   Vanemates   rakendustes   enamasti   registreeritud   intrakraniaalsete   elektroodidega,   tänapäeval   mõõdetakse   sageli   ka   EEG   abil   skalbilt.  Kreeka  täht  :  γ  .   Gamma  sagedusriba:  Sagedusriba  üle  25  -­‐30  Hz.   Generalisatsioon:  Teatava  EEG  aktiivsuse  levimine  piiratud  alalt  üle  kogu  pea.   Generaliseerunud:  Kõikidel  peaaju  aladel  esinev.   Grand  mal:  Mittesoovitatav  termin  EEG  kirjeldamiseks.       Herts,  Hz:  Sagedusühik.  Sünonüüm:  korda/sekundis.   Hoo  muster,  seizure  pattern,  EEG:    Epileptilise  hoo  ajal  registreeritav  EEG  muster.   Korduvad   EEG   ilmingud   suhteliselt   järsu   alguse   ja   lõpuga   ning   tüüpilise   mustriga.   Kestus   vähemalt  mõned  sekundid.  Lainete  ja  komplekside  komponendid  on  erineva  vormi,  sageduse  ja   topograafiaga.   Nad   on   üldiselt   rütmilised   ning   sama   episoodi   ajal     kasvava   amplituudi   ja   kahaneva   sagedusega   episoodi   ajal.   Fokaalse   algusega   hoo   muster   omab   tendentsi   levida   teistele   aladele.   Sageli   ei   ole   interiktaalsed   epileptiformsed   laengud   seotud   kliinilise   hooga   ning   neid  peab  eristama  (krambi)hoo  mustrist.  Märkus:  EEG-­‐  hoo  mustrit,  millega  ei  kaasne  nähtavat   kliinilist  epileptilist  hoogu,  käsitletakse  kui,,subkliinilist’’  hoogu.   Hüpersünkroonne:  Mittesoovitatav  termin  EEG  kirjeldamiseks.   Hüperventilatsioon:   Mitu   minutit   kestev   sügav   ja   regulaarne   hingamine.   Kasutatakse   aktivatsioonikatsuna.   Hüpnagnoogne   hüpersünkronisatsioon:   Eriti   lastele   omane   väljendunud   ja   järsku   tekkiv   EEG   aeglustumine  uinumisel.     Hüpsarütmia:   Patoloogiline   EEG   muster,   mille   moodustavad   suure   voltaažiga   ebaregulaarsed   aeglased   lained   ning   multiregionaalsed   spaigid   ja   teravad   lained.   Tüüpiline   infantiilsete   spasmide  puhul.     Inaktiivne   EEG:   Aju   elektrilise   aktiivsuse   püsiv   puudumine   nii   spontaalselt   kui   ka   erinevate   aktivatsioonide  korral.   Inaktiivne  elektrood:  Mittesoovitatav  termin.   Indeferentselektrood:   Mittesoovitatav   termin.   Soovitatav   referentselektrood   (   ei   ole   sünonüüm).   Indeks:  Protsentides  väljendatud  aeg,  mille  kestel  teatav  aktiivsus  registreerub  salvestises.  Näit.   alfa-­‐indeks.   Irregulaarne,  ebaregulaarne:  EEG  lained  ja  kompleksid,  mis  on  ebaühtlase  kuju  ja  kestusega.   Irritatiivne,  ärritusnähud:  Mittesoovitatavad  terminid.     Isoelektriline:  (1)  Salvestis,  mis  tekib  kahelt  ekvipotentsiaalselt  elektroodilt  registreerides.   (2)  Mittesoovitatav  termin  elektrotserebraalse  inaktiivsuse  väljendamiseks.     Juveniilsed   delta-­‐lained   ,   occipital   slow   transients   in   youth,   delta   de   la   jeunesse:   Pea   tagaaladel   kiirest   taustaaktiivsusest   eristuvad   aeglased,   tihti   sümmeetrilised   delta-­‐lained.   6    


Füsioloogiline EEG  ilming  lastel  ja  teismelistel.     Kanal:   Süsteem   elektroodipaarilt   mõõdetud   potentsiaali   sisestamiseks,   võimendamiseks   ja   kuvamiseks.   Kapa-­‐rütm:   Mittesoovitatav   termin.   Tähendab   mentaalse   tegevuse   puhul   temporaalaladel   esinevat  rütmi,  mis  koosneb  alfa-­‐ja  teeta-­‐sagedusega  lainete  puhangutest.   Keskväärtus-­‐referents,   average   potential   reference:   Kõigi   või   mitmete   EEG   aktiivsete   elektroodisignaalide  matemaatiline  keskmine  kasutatatuna  referentsina.     Kestus,  duration:  Mingi  ilmingu  esinemise  kestus  EEG  salvestises.   Kiire   aktiivsus,   fast   activity   :   Aktiivsus,   mis   on   kõrgema   sagedusega   kui   alfa-­‐sagedus,   näit.   beeta-­‐  ja  gamma-­‐aktiivsus.   Kiire   alfa-­‐rütmi   variant:   14   -­‐20   Hz   rütm,   esineb   peamiselt   parietooktsipitaalaladel.   Võib   olla   asendunud   või   segunenud   alfa-­‐rütmiga.   On   alfa-­‐rütmi   reaktiivsusega:   blokeerub   visuaalsel   ja   vaimsel  pingutusel  ja  väsimisel.  Vt.  ka  alfa-­‐rütmi  variant.   Kiire  laine:  Kestuselt  alfa  lainest  lühem  laine,  s.o.  alla  1/13  s.   K-­‐kompleks:   NREM-­‐une   faasis   esinev   lainerühm,   mis   koosneb   suurest   difaasilisest   aeglasest   lainest   ja   sellele   järgnevast   madalamast   positiivsest   lainest,   mis   on   sageli   seotud   unekääviga.   K-­‐ kompleksid  võivad  esineda  spontaanselt  või  välise  ärritaja  poolt  esilekutsutuna.   Kompleks:   Lainerühm,   mis   koosneb   vähemalt   kahest   tüüpilise   kujuga   lainest   ja   mis   eristub   selgelt  taustaaktiivsusest.  Näit.  K-­‐kompleks,  spaigi  ja  aeglase  laine  kompleks.   Koronaarne   bipolaarne   montaaž:   Montaaž,   mis   sisaldab   elektroodipaaride   derivatsioone   piki   koronaarjoont.  Sünonüüm:  bipolaarne  transversaalne  montaaž.   Kortikaalne  elektrood:  Elektrood,  mis  on  asetatud  korteksi  peale  või  sisse.   Kortikograafia:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  elektrokortikograafia.   Kvantitatiivne   EEG,   qEEG:   EEG   erivorm   (lisa),   kus   on   võimalik   määrata   näit.   eri   sageduste   või   amplituudide  jaotumine  kvantitatiivselt.   Kõrgsagedusfilter:   Vooluahel,   mis   vähendab   EEG   kanali   tundlikkust   suhteliselt   kõrgete   sageduste  suhtes  (enamasti  üle  70  Hz)  või  elimineerib  need.   Kääv,   spindle:   Rütmiliste   lainete   grupp,   mille   amplituud   järk-­‐järgult   suureneb   ja   siis   langeb   (meenutab  käävi).  Eri  rütmid  moodustavad  erinevaid  kääve  (näit.  unekäävid,  alfakäävid).     Laeng:  Mittesoovitatav  termin.  Inglise  keeles  kasutatakse  (enamasti)  epileptoformse  aktiivsuse   väljendamiseks  väljendit  discharge,  millel  puudub  sobiv  eestikeelne  vaste.    Soovitatav  kasutada   näit.  ilming,  aktiivsus,  avaldus,  paroksüsm.     Laine,   EEG:   Kahe   EEG   elektroodi   vahelise   pingevahe   muutus,   mis   võib   olla   pärit   kas   ajust   (tserebraalne  laine)  või  muudest  pingeallikatest  (ekstratserebraalne).   Lainevorm:  EEG  laine  kuju  .   Lambda-­‐laine:  Kreeka  täht:λ.Difaasiline  terav  transient,  mis  esineb  ärkvel  isikul  oktsipitaaladel   visuaalsel  pingutuse  korral.  Olemuselt  visuaalselt  esilekutsutud  potentsiaal.   Lambdoid-­‐laine:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  positiivne  oktsipitaalne  terav  laine  unes.   Lame  EEG:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  madalavoltaažiline  EEG.   Lateraliseerunud:   Hőlmab   peamiselt   pea   vasakut   vői   paremat   poolt   (vt.   unilateraalne,   regionaalne).   7    


Levik: EEG  lainete  levimine  ühest  aju  regioonist  teise  (vt.  ka  generalisatsioon).   Longitudinaalne   bipolaarne   montaaž:   Montaaž,   mis   koosneb   elektroodipaaride   derivatsioonidest  (lülitustest)  piki  longitudinaaljoont.     Maandus,   ground   connection:   Ühendus   maandatava   objekti   (elektroentsefalograaf,   uuritav   isik)    ja  maa  vahel.  Kasutatakse  elektriliste  häirete  vähendamiseks  ja  ohutuse  tagamiseks.   Madalaamplituudiline   e.   madalavoltaažiline   EEG:   Kõikidelt   pea   aladelt   pidevalt   alla   20   μV   registreeruv   aju   elektriline   aktiivsus.   Täiskasvanutel   võib   olla   normi   variant,   lastel   alati   patoloogiline.   EEG-­‐d,   mis   on   madalaamplituudiline   mingil   põhjusel   (aju   anoksia,   mürgitus)   või   siis   piiratud   alal,   nimetatakse   patoloogiliselt   madalaamplituudiliseks.   Peab   eristama   inaktiivsest   EEG-­‐st  ja  madalaamplituudilisest  kiirest  aktiivsusest.   Madalavoltaažiline  kiire  aktiivsus:  Registreerub  iktaalse  ilmingu  algul;  esineb  sageli  krambihoo   invasiivsel  registreerimisel  EEG-­‐s.   Madalsagedusfilter:   Vooluahel,   mis   vähendab   EEG   kanali   tundlikkust   suhteliselt   madalate   sageduste  suhtes  või  elimineerib  need.   Magnetentsefalograafia,   MEG:   Aju   bioelektriliste   protsesside   poolt   indutseeritud   magnetsignaalide  registreerimismeetod.   Mittetsefaalne  elektrood:  Referentselektrood,  mis  ei  asetse  pea  peal.   Monofaasiline  laine:  Laine,  mis  esineb  vaid  ühel  pool  baasjoont.   Monomorfne:  Mittesoovitatav  termin  EEG  kirjeldamiseks.   Monopolaarne:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  referentsiaalne.     Monorütmiline:  Mittesoovitatav  termin.   Montaaž   ehk   lülitusskeem:   Teatavate   põhimõtete   järgi   koostatud   elektroodide   ühendusviis.   Näit.  bipolaarne/  longitudinaalne/  transversaalne  montaaž.  Tulemuseks  on  mitme  derivatsiooni   samaaegne  salvestamine  EEG-­‐s.     Morfoloogia:  (1)  Õpetus  EEG  lainete  kujust  (vormist).(2)  EEG  laine  kuju.   Multifokaalne:   Mingi   nähtuse,   ilmingu   või   aktiivsuse   enam   kui   kahe   ruumiliselt   eristatud   fookuse  esinemine.  Märkus:  kui  on  tegemist  kahe  fookusega,  kasutatakse  terminit  „bifokaalne”.   Multiregionaalne:  Kolme  või  enama  regionaalse  fookuse  esinemine  (vt.  regionaalne).   Muster,  EEG  muster,  pattern:  EEG  aktiivsuse  iseloomulik  väljendusvorm.   Müü-­‐rütm,   mu   rhythm:   Ärkvelolekus   tsentraal-­‐   ja   parietaalaladel   esinev   7   -­‐12   Hz   rütm,   mille   lainekuju   on,,kaaretaoline’’   (üks   tipp   terav,   teine   kaarjas).   Vaibub   tavaliselt   kontralateraalsel   liigutusel   (käsi   rusikasse).   Kreeka   täht:   μ.   Mittesoovitavad   sünonüümid:   arceau,   wicket,   comb   rhythm  Vt.  ka  Wicket  spike.     NREM-­‐uni,  non-­‐REM  sleep:  Termin,  mis  ühendab  kõiki  une  staadiume,  v.a.REM-­‐uni.   Nõelelektrood:  Väike  nõel,  mis  paigutatakse  naha  alla.     Oktsipitaalne   intermitteeruv   rütmiline   delta-­‐aktiivsus,   OIRDA:   Oktsipitaalaladel   esinev   vahelduv  rütmiline  delta-­‐aktiivsus.  Enamasti  blokeerub  silmade  avamisel.   Organiseerumine   e.   EEG   rütmi   organiseerumine:   EEG   rütmide   muster,   mis   vastab   aju   bioelektrilisele   aktiivsusele   tervel   vastavas   vanuses   inimesel.   Märkus:   (1)   EEG   rütmide   orgniseerumine   areneb   sünnist   täiskasvanueani.   (2)   Vähene   EEG   rütmide   organiseerumine   ei   8    


tähenda alati  patoloogiat.     Paroksüsm:   Äkki   tekkiva,   kiirelt   maksimaalse   voltaaži   saavutava   ning   äkki   kaduva   aktiivsuse   ilming,   mis   eristubtaustaaktiivsusest.   Enamasti   kasutatakse   epileptiformsete   avalduste   kirjeldamiseks.  Paroksüsm  ei  ole  sööstu  sünonüüm.   Periood:  EEG  lainete  komponentide  tsükli  kestus  .  Pöördvõrdeline  rütmi  sagedusega.   Perioodiline:   (1)   Laineteseerias   esinevate   lainete   ja   komplekside   suhteliselt   regulaarne   esinemissagedus.   (2)   EEG   lained   või   kompleksid,   mis   esinevad   vahelduvalt   regulaarsete   ajavahemike  järel  (enamasti  mõnesekundilise  intervalliga).   Perioodilised   lateraliseerunud   epileptiformsed   ilmingud,   periodic   lateralized   epileptiform   discharges,   PLED:   Teatud   perioodi   (u.1   -­‐2   sek)   järel   korduvad   teravad   transiendid   (teravad   lained   ja   spaigid).   On   regionaalse   või   lateraalse   asukohaga.   Võivad   ka   esineda   iseseisvalt   mõlema  hemisfääri  kohal.  Neil  ilmingutel  on  sageli  keeruline  morfoloogia  ja  mitu  faasi.       Petit   mal:   Mittesoovitatav   termin   EEG   kirjeldamiseks.     Vajaduse   korral:   3   korda/sekundis   spaigi   ja  aeglase  laine  kompleksid.   Pindmine  uni,  light  sleep:  NREM-­‐une  1.  ja  2.  staadium.   Pingeväli,   potential     field:   Ajukoores   või   sügavamates   ajustruktuurides   paikneva   pingeallika   poolt  moodustatava  pingevälja  jaotumine  pea  pinnal.  Kujutatakse  isopotentsiaalikõveratena  või   värvidega.   Märkus:   Fokaalne   või   unilateraalne   pingeallikas   võib   tekitada   laia   bilateraalse   pingevälja  pea  pinnal.   Polüfaasiline   laine:Laine,   mis   koosneb   baasjoone   vastaspooltel   paiknevatest   komponentidest.   Vt.  difaasiline  laine,  trifaasiline  laine.   Polügraafia:  Mitme  füsioloogilise  parameetri  (näit.  EEG,  EKG,  EMG,  EOG,  hingamise,  vererõhu,   saturatsiooni  jm.)  samaaegne  registreerimine.   Polümorfne  aktiivsus:  Mittesoovitatav  termin  EEG  kirjeldamiseks.   Polüsomnograafia,  PSG:  Une  polügraafiline  registreerimine.   Polüspaigi   ja   aeglase   laine   kompleks:   Lainesari,   kus   kaks   või   enam   spaiki   on   seotud   aeglase   lainega.   Polüspaigi  kompleks:  Kompleks,  mis  koosneb  kahest  või  enamast  spaigist.   Positiivne   oktsipitaalne   terav   transient   unes,   positive   occipital   sharp   transient   of   sleep,   POSTS:   Une  ajal  spontaanselt  esinev  positiivne  terav  laine,  enim  kuklaaladel.  Võib  olla  üksik  või  korduv.   Amplituud  enamasti  alla  50  μV.   Potentsiaal:  (1)  Kitsamalt:  pinge  (2)  Laiemalt:  laine  sünonüüm.   Provokatsioon:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  aktivatsioon.   Psühhomotoorne   variant:   Mittesoovitatav   termin.   Soovitatav:   rütmilised   temporaalsed   teeta-­‐   puhangud  uinumisel.   Põhifoon:  Vt.  Taustaaktiivsus!     Reaktiivsus:   EEG   üksiku   rütmi   või   kogu   EEG   omadus   muutuda   sensoorse   vm.   stimulatsiooni   toimel.   Referentselektrood,   võrdluselektrood:(1)   Üldiselt:   Iga   elektrood   („passiivne”),   mille   suhtes   pingete  erinevust  teisest  elektroodist  (,,aktiivses’’  )  mõõdetakse.    (2)  Spetsiifiline:  Elektrood,  mis   9    


on paigutatud   EEG   aktiivsuse   (või   uuritava   piirkonna   aktiivsuse)   suhtes   vähemaktiivsesse   piirkonda  (kas  koljule  või  ekstratserebraalselt).  Referents  võib  olla  ka  kahe  või  enama  elektroodi   kombinatsioon  (vt.  ühine  referents).   Referentsmontaaž:  EEG  montaaž,  kus  aktiivsetel  elektroodidel  on  üks  ühine  referentselektrood.   Sünonüümi,,monopolaarne’’  ei  soovitata..   Regionaalne:   EEG   aktiivsus,   mis   esineb   mõõdetuna   pea   piiratud   alal   (vt.   fokaalne,   multiregionaalne).     Regulaarne:   Lained   ja   kompleksid,   mis   esinevad   enam-­‐vähem   konstantse   perioodi   järel   ja   on   suhteliselt  sarnase  kujuga.   REM  =  rapid  eye  movements:  Kiired  silmaliigutused.   REM  atoonia:  Lihastoonuse  vähenemine  REM-­‐une  ajal  .   REM   uni:   Unestaadium,   mille   ajal   registreerub   madalavoltaažiline   EEG,   esineb   lihasatoonia,   ja   kiirete   keskmise   ja   suure   amplituudiga   silmaliigutuste   sööstud.   Seostatakse   unenägudega.   Sünonüüm:  paradoksaalne  uni.   Rütm:   Regulaarne   vahelduv   aktiivsus,   millele   on   iseloomulik   ilmingute   kindel   jaotus,   esinemisviis   ja   reaktiivsus   (näit.   ainult   unes,   reageerib   teatud   ärritusele   jm.).   NB!   EEG   rütm   ja   EEG   aktiivsus   ehk   sagedus   ei   ole   sünonüümid.,,Rütm’’   on   füsioloogiline,   kirjeldab   spetsiifilist   ajutegevust.,,Sagedus’’  on  puhtalt  tehniline  mõiste.   Rütmi   omandamine,   driving:   Fotostimulatsiooni   korral   või   mingi   muu   ärritaja   toimel   (näiteks   korduv   heliärritus)   tekkiv   EEG   aktiivsuse   muutus,   mis   vastab   ärritussagedusele.   Märkus:   Fotostimulatsiooni  korral  toimub  rütmi  omandamine  reeglina  pea  tagaaladel.   Rütmilised   temporaalsed   teeta-­‐puhangud:   Unisuse   ajal   EEG-­‐s   registreeruvad   kõrgevoltaažiliste   aeglaste  4  -­‐7  Hz  lainete  sööstud,  enam  temporaalaladel;  võivad  sisaldada  ka  teravaid  laineid.     Saehammas-­‐lained,   saw-­‐tooth   waves:   Verteks   negatiivsed   2   -­‐5   Hz   lained,   mis   esinevad   seeriatena  REM-­‐une  ajal.   Saehammas-­‐puhangud,  saw-­‐tooth  burst:  Enneaegsetel  vastsündinutel  esinevad  temporaalsed   teravad  transiendid,  mis  koosnevad  3  -­‐8  teravast  rütmilisest  lainest  sagedusega  4  -­‐8  Hz,  sageli   kõrge  amplituudiga  (100  -­‐200  μV).  Sünonüüm:  Enneaegsete  temporaalne  teeta.   Sagedus:  Tsüklite  või  lainete/komplekside  arv  sekundis.  Mõõtühik  Hz  või  korda  /s.   Märkus:   Hz   kasutatakse   enam   sinusoidaalset   laadi   lainete   puhul(näit.   alfa   aktiivsus).   Komplekside  puhul  enamkasutatav  korda/s  (  ingl.k.cycles/s  ehk  c/s).   Sagedusriba,   band:   Piiritletud   EEG   sagedusala   (näit.   delta-­‐,   teeta-­‐,   alfa-­‐,   beeta-­‐sagedusriba).   Sünonüüm:  laineala.   Sagedusspekter:   EEG-­‐s   esinevate   sageduste   jaotuvus   või   jada.   Jagatud   5   spektrit   moodustavaks   sagedusribaks  -­‐  delta,  teeta,  alfa,  beeta  ja  gamma.   Samafaasilised  lained,  in-­‐phase  signals:  Lained,  millel  ei  ole  faasipööret.   SEEG:  Lühend,  mis  tähistab  sterotaktilist  süvaelektroentsefalograafiat  ja  süvaentsefalogrammi.   Sekundaarne  bilateraalne  sünkronisatsioon:  Sünonüüm:  sekundaarne  generalisatsioon.   Algselt  fokaalse  (regionaalse)  epileptiformse  aktiivsuse  levimine,  generaliseerumine.   Sensitiivsus:   Sünonüüm:   tundlikkus.   Sisestuspinge   ja   väljutuspinge   vaheline   suhe   EEG   kanalis.   Praktikas  näitab,  kui  suure  amplituudinihke  tekitab  kalibratsioonipinge  EEG  kirjutajas/monitoril.   Mõõtühikuks  μV/mm.   10    


Sfenoidaalelektrood: Nõel-­‐  või  varbelektrood,  mis  on  torgatud  läbi  näo  pehmete  kudede  arcus   zygomaticus`e  alla  nii,  et  elektroodi  tipp  asetseb  ajupõhja  lähedal  ovaalmulgu  piirkonnas.   Sigmarütm:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  unekäävid.   Signaaliallikas,   generator:   Närvisüsteemis   olev   fokaalne   pingeallikas   (elektriline   dipool),   mis   kutsub  esile  näit.  EEG  või  EP  laine.     Simultaanne:  Samaaegselt  esinev.  Sünonüüm:  sünkroonne.   Sinusoidaalne,   siinuseline:   Siinusfunktsioonile   sarnaneva   kujuga   lainetest   (võnkumistest)   koosnev  kõver.   Sisestus,  sisendsignaal,  input:  Mingisse  EEG    kanalisse  /  võimendisse  suunatud  signaal.   Skalp-­‐elektroentsefalograafia:   Aju   elektrilise   aktiivsuse   registreerimine   peanahale   paigutatud   elektroodidega.  Salvestis  -­‐  skalp-­‐elektroentsefalogramm.  Terminit  kasutatakse  ainult  siis,  kui  on   vaja  eristada  skalpelektroentsefalograafiat  teistest  registreerimismeetoditest     (näit.   süvaelektroentsefalograafia).   Kõigil   teistel   juhtudel   nimetatakse   sellist   registreerimist   lihtsalt  elektroentsefalograafiaks.   Skalpelektrood:  Peanahale  või  peanahasiseselt  paigutatud  elektrood.   SOREM   =   sleep   onset   REM:   Uni,   kus   REM-­‐une   faas   esineb   esimese   15   min   jooksul   peale   uinumist.   Spaik,   spike:   Selgelt   taustaaktiivsusest   eristuv   terav,   kiire   transient   kestusega   20   -­‐70   ms   (1/50   -­‐   1/15  s).  Põhikomponent  on  enamasti  negatiivne.  Amplituud  varieerub.  Märkus:  Termin  tähistab   epileptiformseid  laenguid.  Peab  eristama  teravatest  lainetest,  mis  on  samalaadsed,  kuid  pikema   kestvusega  (vt.  terav  laine).   Spaigi   ja   aeglase   laine   kompleks(id):   Lainepaar,   mis   koosneb   spaigist   ja   sellele   järgnevast   aeglasest  lainest.     Spaigi   ja   aeglase   laine   rütm:   Mittesoovitatav   termin.   Soovitav:   3   korda/s   spaigi   ja   aeglase   laine   kompleksid;  atüüpilised  spaigi  ja  aeglase  laine  kompleksid.   Spetsiaalne  elektrood:  Iga  elektrood,  mis  ei  ole  standardelektrood.     Standardelektrood:  Kokkuleppeline  skalpelektrood  (vt.  10  -­‐20-­‐süsteem).   Stephenson-­‐Gibbs’i   referents:   Mittesoovitatav   termin.   Soovitatav:   sternospinaalne   referentselektrood.   Stereotaktiline   (süva)elektoentsefalograafia,   S(D)EEG:   Intratserebraalne   EEG   registreerimine   kasutades   stereotaktiliselt   implateeritud   elektroode.   Salvestis   -­‐   stereotaktiline   (süva)elektroentsefalogramm.     Sternospinaalne  referents:  Mittetsefaalne  referents,  mis  saadakse  ühendades  2  elektroodi,  mis   on  paigutatud  paremale  sternoklavikulaarliidusele  ja  7.  kaelalüli  ogajätkele.   Stroboskoop:  Seade  fotostimulatsiooni  läbiviimiseks.   Subduraalne  elektrood:  Elektrood,  mis  on  paigutatud  aju  kõvakelme  alla.   Subkliinilised  rütmilised  ilmingud  täiskasvanutel,  subclinical  rhythmical  discharges  of  adults,   SRDA:  Täiskasvanueas  esinev  rütmiline  EEG  muster,  mis  koosneb  erinevatest  sagedustest,  enam   kuklaaladel,  tekib  ja  kaob  äkki,  on  lühiaegne,  järgneb  normaalne  aktiivsus.Võib  sarnaneda  hoo   mustrile,  kuid  sellega  ei  kaasne  mingeid  kliinilisi  sümptome.  Selle  mustri  tähendus  ei  ole  selge,   kuid  seda  peab  eristama  epileptilise  hoo  mustrist.   Sulgkirjutaja:  Kirjutaja,  milles  kasutatakse  sulge  ja  tinti.  Sünonüüm:  sulg-­‐galvanomeeter.   Supressioon:  Elektroentsefalogrammil  taustaaktiivsusena  esinev  alla  10  μV  aktiivsus.  Vt.  sööst-­‐ 11    


supressioon. Sööst,  burst:  Lainete  grupp,  mis  tekib  ja  kaob  järsku.  Erineb  taustaaktiivsusest  sageduselt  ja/või   amplituudilt.   Võib   olla   nii   füsioloogiline   kui   ka   patoloogiline   ilming.   Ei   ole   paroksüsmi   sünonüümiks.     Sööst-­‐supressioon,   burst   supression:   EEG   muster,   kus   madalavoltaažilised   perioodid   vahelduvad   kõrgemavoltaažiliste   aeglaste   ja   kiirete   lainete   sööstudega.   Viitab   raskele   ajukahjustusele.  Esineb  ka  narkoosi  teatud  staadiumis.   Sügav  uni:  Mitte-­‐REM-­‐une  3.  ja  4.  staadium.   Sümmeetria:  (1)  Enam-­‐vähem  võrdse  amplituudi,  sageduse  ja  kujuga  EEG  aktiivsuse  esinemine   homoloogsetel   aladel   kummalgi   pool   pead.   (2)   Ligikaudselt   võrdne   faasipööre   kummalgi   pool     baasjoont.  (3)  EEG-­‐  lainete  võrdne  levik  baasjoone  suhtes.   Sündmus-­‐seosega   potentsiaal,   event-­‐related   potential,   ERP:   Lainejada   või   aktiivsuse   muutus,   mida  esitatud  või  oodatav  kognitiivne  ärritaja  või  sündmus  EEG-­‐s  esile  kutsub.   Sünkroonsus:  EEG-­‐lainete  samaaegne,  simultaanne  esinemine  pea  erinevates  regioonides.   Süvaelektroentsefalograafia:   Aju   elektrilise   aktiivsuse   registreerimine   ajukoe   peale   või   sisse     paigutatud   elektroodidega.   Salvestis   -­‐   süvaelektroentsefalogramm.(Vt.   stereotaktiline   süvaentsefalograafia).   Süvaelektrood,   depth   electrode:   Ajukoesse   implanteeritud   elektrood   (   enamasti   multikontaktne).     Taustaaktiivsus,   põhifoon,   background   activity:   EEG   üldine   aktiivsusfoon,   mille   taustal   eristuvad  erinevad  EEG  ilmingud.   Märkus:  ei  ole  sünonüümiks  erinevatele  rütmidele  (näit.alfa-­‐rütmile).   Teeta-­‐laine:  Laine  kestvusega  1/4    -­‐1/8  s.     Teeta-­‐rütm:  Rütm  sagedusega  4  -­‐8  Hz.   Teeta-­‐sagedusriba:  Sagedusriba  4  -­‐8  Hz.  Kreeka  täht:  θ.   Terava   ja   aeglase   laine   kompleks:   Teravast   lainest   ja   sellele   järgnevast   aeglasest   lainest   koosnev  lainepaar.   Terav  laine:  Selgelt  taustaaktiivsusest  eristuv  terav  transient  kestusega  70    –200  ms  (1/12  -­‐1/5   s).   Põhikomponent   on   tavaliselt   negatiivne.   Amplituud   varieerub.   Märkus:(1)   Termin   tähistab   irritatiivseid   avaldusi   ja   ei   tähenda:   (a)   füsioloogilisi   ilminguid   nagu   vertekslained,   lambda-­‐   lained   ja   positiivsed   oktsipitaalsed   teravad   transiendid   une   ajal   (b)teravaid   transiente,   mis   eristuvad   vähe   taustaaktiivsusestja   mida   võib   lugeda   individuaalseks   omapäraks   (2)   Teravaid   laineid   peab   eristama   spaikidest,   s.t.transientidest,   mis   on   samade   karakteristikutega,   kuid   lühema   kestusega.   Siiski   on   nende   kahe   termini   eristamine   veidi   subjektiivne,   sõltub   kirjeldajast.   Topograafia:  EEG  karakteristikute  (näit.  voltaaži  )  ruumiline  jaotumine.   Tracé  alternant,  vahelduv  aktiivsus:  Vastsündinutel  rahuliku  une  perioodis  esinev  aktiivsus,  kus   kõrgeamplituudiline   erinevaid   rütme   sisalduv   aktiivsus   vaheldub   madalavoltaažiliste   perioodidega.   Tracé   continu,   pidev   aktiivsus,   madalavoltaažiline   ebaregulaarne   aktiivsus:   Vastsündinutel   (ka   enneaegsetel)   ärkvelolekus   ja   aktiivse   une   perioodis   esinev   madalavoltaažiline   aktiivsus   (mis   vahetab  välja  eelnevalt  esineva  katkendliku  aktiivsuse,  vt.  tracé  discontinu).   12    


Tracé discontinu,   katkendlik   aktiivsus:   Enneaegsetel   (kontseptsiooniiga   alla   34   nädala)   esinev   EEG   muster,   kus   kõrgevoltaažilised   erinevaid   mustreid   sisaldavad   puhangud   vahelduvad   väga   madala  voltaažiga  (praktiliselt  inaktiivse)  taustaaktiivsusega.   Transient,  EEG:  Iga  taustaaktiivsusest  eristuv  isoleeritud  laine  või  kompleks.   Transversaalne  bipolaarne  montaaž:  Sünonüüm:  koronaarne  bipolaarne  montaaž.   Triangulaarne   bipolaarne   montaaž:   Montaaž,   mille   moodustavad   kolmnurkselt   paiknevate   elektroodide   derivatsioonid.   Selle   montaaži   kasutamine   ei   ole   soovitatav,   kuna   esineb   vale-­‐ lateralisatsiooni.   Trifaasiline   laine:   Kõrgeamplituudiline   (üle   70   μV)   positiivne   terav   transient,   millele   eelneb   ja   järgneb   suhteliselt   madalavoltaažiline   negatiivne   laine.   Esimene   negatiivne   laine   on   tavaliselt   madalama  voltaažiga  kui  teine.     Tsentrotemporaalsed  spaigid  ehk  rolandilised  spaigid:   Tsentrotemporaalaladelt   registreeruvad   regionaalsed   või   multiregionaalsed   tüüpilise   morfoloogiaga  lained:  terav  laine,  millele  järgneb    negatiivne  aeglane  laine,  mille  amplituud  on   madalam   kui   terava   laine   negatiivne   tipp.   Tulevad   paremini   esile   bipolaarsetes   lülitustes.   Esinevad   tüüpiliselt   unes   ja   seeriatena.   Iseloomulikud   beniigsele   lapseea   rolandilisele   epilepsiale.   Tsükkel,   cycle:   Korduva   EEG-­‐ilmingu   üks   esinemiskord,   mõõdetuna   selle   ilmingu   algusest   kuni   lõpuni;  ühele  tsüklile  järgneb  veel  vähemalt  üks  uus  tsükkel.   Tsüklit/sekundis,   cycles   per   secon,   c/s   :   Sagedusühik,   millega   tähistatakse   tsüklite   esinemiskordi   ajaühikus.   Ekvivalent   (tsükli   sageduse   kohta):   Hz.   Märkus:   eesti   keeles   kasutatakse  enamasti  ,,korda/  sekundis’’.         Une   staadiumid:   Eristatavad   une   faasid,   mis   on   kõige   paremini   demonstreeritavad   polü(somno)graafilisel  registreerimisel.     Unekäävid,  sleep  spindles:  Une  (S2)  ajal  esinevad  11  -­‐15  Hz  lainete  sööstud,  mis  registreeruvad   kõikidelt  pea  aladelt  ,  kuid  on  kõrgeima  voltaažiga  tsentraalaladel.  Amplituud  varieerub,  kuid  on   üldiselt  alla  50  μV.  Sünonüüm:  sigma-­‐rütm  (mittesoovitatav).   Unilateraalne:   Pea   ühel   poolel   esinev.   Märkus:   (1)   Unilateraalne   EEG   aktiivsus   võib   olla   regionaalne   või   lateraliseerunud   ühes   hemisfääris.(2)   Öeldakse,   et,,on   lateraliseerunud     vasakule  (või  paremale)  peapoolele’’.   Unipolaarne   derivatsioon,   montaaž:   Mittesoovitatav   termin.   Soovitatav:   referentsiaalne   derivatsioon,  montaaž  .     Vastasfaasilised   lained,   out-­‐of-­‐phase   signals:   Lained,   mis   on   vaatlusalusel   hetkel   vastasfaasides.   Verteksi   terav   transient,   V-­‐laine:   Terav   potentsiaal,   maksimumiga   verteksil,   enamasti   negatiivne.   Esineb   kas   spontaanselt   une   ajal   või   vastusena   sensoorsele   ärritajale   une   ajal   või   ärkvel.  Võib  olla  üksik  või  korduv.  Amplituud  varieerub,  kuid  harva  ületab  250  μV.   Virgumisreaktsioon,   arousal   :   EEG   ilming,   mis   tekib   madalama   ärkveloleku   astme   üleminekul   kõrgemale.  ,,Üldise  erutustaseme  tõus’’.     Voltaaž:  Vt.  amplituud.   Vorm:  Laine  kuju.  Sünonüüm:  lainevorm,  morfoloogia.   13    


Väiksed teravad   spaigid,   small   sharp   spikes,   SSS:   Sünonüüm:   beniigsed   epileptiformsed   transiendid  une  ajal  (eelistatud  termin).     Wicket  rhythm:  Mittesoovitatav  termin.  Soovitatav:  müü-­‐rütm.   Wicket   spikes,   väravspaigid:   Müü-­‐laine   taolised   monofaasilised   negatiivsed   lained,   mis   esinevad   unisuse   perioodil   temporaalaladel.   Enamasti   nähtavad   vanemaealistel.   Omavad   vähest  kliinilist  tähendust.     Ühine  keskmine  referents:  Vt.  Keskväärtus-­‐referents.   Ühine   referentselektrood,   common   reference   electrode:   Mitme   elektroodi   ühine   referentselektrood.   See   ei   pea   asetsema   aju   elektrilise   aktiivsuse   suhtes   mitteaktiivsel   alal,   vaid   võrdluselektroodiks   võib   võtta   ükskõik   millise   elektroodi,   mis   asetseb   uuritavast   koldest   (näit.   spaikfookusest  )  väljaspool.  Vt.  referentsmontaaž.  Ei  ole  sama,  mis  keskväärtusreferents.   Ülekoormus,  overload:  Seisund,  mis  tekib  kui  kasutatakse  suuremaid  pingeerinevusi  kui  antud   EEG  kanalis  on  ette  nähtud.  Ülekoormuse  puhul  tekib  lainete  kärpimine  (clipping).     50   Hz   filter,   notch   filter   :   Filter,   mis   selektiivselt   summutab   50   -­‐60   Hz   signaalid.   Kasutatakse     eriti  kohtades,  kus  on  palju  segajaid,  näit.  intensiivraviosakonnas.     14/6   Hz   positiivsed   lained:   Enamasti   une   ajal   tagatemporaalaladel   esinevad,   pooli   ,,vahetavad’’,   vaheldumisi   esinevad   13   -­‐17   Hz     ja   5   -­‐7   Hz   rütmid,   tihti   nende   kombinatsioon.   Lainete  terav  faas  on  positiivne.  Füsioloogiline  ilming,  esineb  rohkem  lastel.   3  korda/s  spaigi  ja  aeglase  laine  kompleksid:  Spaigi  ja  aeglase  laine  komplekside  episood,  kus   rütm   vähemalt   episoodi   algul   on   3   -­‐3,5   korda/s.   Aktiivsus   algab   ja   lõpeb   sünkroonselt   ja   amplituud  on  sageli  kõrgem  episoodi  algul.   6   Hz   spaigi   ja   aeglase   laine   kompleksid:   Lainejada,   mis   koosneb   järjestikustest   spaikidest   ja   teeta   lainetest   sagedusega   6   Hz.   Ilming   on   sageli   bilateraalne   ja   sünkroonne,   võib   olla   sümmeetriline   või   veidi   asümmeetriline.   Rõhk   võib   olla   kas   pea   eesmistel   või   tagumistel   aladel.Amplituud  varieerub,  kuid  on  üldiselt  väiksem  kui  väiksema  sagedusega  spaigi  ja  aeglase   laine  komplekside  puhul.   10   -­‐10-­‐süsteem:   Standariseeritud   (skalp)elektroodide   paigutuse   süsteem.   Selle   süsteemi   järgi   pannakse  lisaelektroodid  poolele  distantsile  standardsete  10  -­‐20-­‐süsteemi  elektroodide  vahele   (vt.  10  -­‐20-­‐süsteem).  Märkus:  Lisaelektroodide  paigutamine  on  näidustatud  näiteks  epileptilise   fookuse  täpsemaks  lokaliseerimiseks.     10   -­‐20-­‐süsteem:   Rahvusvahelise   Kliinilise   Neurofüsioloogia   Föderatsiooni   poolt   soovitatud   standardne   EEG-­‐elektroodide   paigutamis-­‐   ja   nimetamissüsteem.   Selle   süsteemi   puhul   mõõdetakse  pea  välimiste  orientiiride  (nasion,  inion,  kõrvad)  järgi  teatud  mõõdud  ja  võetakse   vastavalt  10%  või  20%    sellest    mõõdust.  Standardelektroodid:   Fp2,  Fp1  -­‐  parem  ja  vasak  eesfrontaalelektrood  (frontopolaarelektrood)   F4,  F3          -­‐                      „                          ülafrontaalelektrood   F8,  F7          -­‐                      „                          laterofrontaalelektrood   C4,  C3        -­‐                      „                          tsentraalelektrood   P4,  P3          -­‐                      „                          parietaalelektrood   O2,  O1        -­‐                      „                        oktsipitaalelektrood   14    


T4, T3          -­‐                      „                        kesktemporaalelektrood   T6,  T5          -­‐                      „                        tagatemporaalelektrood   A2,  A1        -­‐                      „                        basaaltemporaalelektrood  (kõrvaelektrood)   Fpz    -­‐  keskfrontopolaarelektrood   Fz    -­‐  keskfrontaalelektrood   Cz  -­‐  vertekselektrood   Pz  -­‐  keskparietaalelektrood   Oz  -­‐  keskoktsipitaalelektrood   10  -­‐  10-­‐  süsteemi  elektroode  nimetatakse  järgmiselt:  T4    -­‐>  T8;  T3    -­‐>  T7  jne.   Elektroode,   mis   ei   ole   neis   süsteemides   (näit.   sfenoidaalelektrood)   on   vaja   raportis   eraldi   nimetada.               KIRJANDUS     Noachtar  S.,  Binnie  C.,  Ebersole  J.,  Mauguière  F.,  Sakamoto  A.,  Westmoreland  B.  A  glossary  of   terms   most   commonly   used   by   clinical   electroencephalographers   and   proposal   for   the   report   form   for   the   EEG   findings.   Recommendations   for   the   Practice   of   Clinical   Neurophysiology:   Guidelines   of   the   International   Federation   of   Clinical   Neurophysiology;   Electroencephalography   and    Clinical    Neurophysiology  ,  1999,  Suppl.52     Suomen   kliinisen   neurofysiologian   yhdistys   EEG-­‐,   herätevaste   –   ja   unitutkimus-­‐sanasto.   Sähköiset  Aivomme  ,  1994              

15  

EEG sõnastik  

Käesolev sõnastik sisaldab elektroentsefalograafia termineid ja on mõeldud kasutamiseks kliinilistele neurofüsioloogidele, neuroloogidele ni...

EEG sõnastik  

Käesolev sõnastik sisaldab elektroentsefalograafia termineid ja on mõeldud kasutamiseks kliinilistele neurofüsioloogidele, neuroloogidele ni...