Page 1

ÅRGÅNG 4, NUMMER 1

NeuroOptimisten

FEBRUARI 2011 TILL DELTAGARE

N e u r o O p t i m a F o r s k R e h a b AB

Genom NeuroOptimisten vill vi spegla vad som händer inom vårt område; rehabilitering av neurologiska skador. Främst vill vi följa forskningens framsteg, men även visa vår egen utveckling. I detta blad tar vi ett sidosteg, genom att ta upp frågan om de pengar som ska betala för den så viktiga rehabiliteringen.

Vem kan, och vill, betala för min rehabilitering? Undertecknad skribent är på inget sätt att betrakta som expert i ämnet och nedanstående är inte formellt granskat ur ett legalt perspektiv. Vi vill ändå redovisa våra erfarenheter efter samtal med ett mycket stort antal personer. Ge oss gärna kompletterande synpunkter! Här i Sverige har vi vuxit upp med en vana att det är ”samhället” som betalar för all sjukvård och därmed också rehabilitering. För det betalar vi ju skatter till landsting och kommuner. När det gäller rehabilitering så känns det dock som att resurserna inte räcker till. Det gäller framförallt om man råkar ha kommit upp lite i åren, men vi har även sett många exempel på unga som råkat ut för hjärnskador som några år efter olyckan inte längre får det stöd som kan leda till en fortsatt förbättring av deras funktioner och livskvalitet. Det finns aktörer som kan hjälpa till med rehabiliteringen, inte bara NeuroOptima, men alla vill och måste ha betalt för sina tjänster. Vem kan, och vill, betala? Landstingen, genom sjukhus och vårdcentraler, är naturligtvis första instans att vända sig till.

NeuroOptima Forsk Rehab AB

Landstingen har egna rehab-enheter samt också avtal med fristående enheter såväl i Sverige som klimatvård utomlands. Exempelvis har Region Skåne avtal med NeuroOptima och sänder regelbundet deltagare till våra program i Spanien. Men när landstingens resurser, och vilja att prioritera just dig, inte längre räcker till, vem kan man då vända sig till? Privata sjukvårdsförsäkringar är ett alternativ som blir allt vanligare. Denna väg till fortsatt rehabilitering förutsätter att du tecknat din försäkring innan du blev sjuk eller råkade ut för olyckan. Många privata sjukvårdsförsäkringar ger också ett klart begränsat stöd för främst långvariga rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan hjälper i princip inte till med betalning av rehabiliteringsinsatser. Kanske de gör undantag om du är i arbetsför ålder och kan börja jobba igen, men annars hänvisar de till sjukhus och vårdcentraler. Det finns dock ett viktigt undantag och det är regelverket inom EU avseende ”Ersättning i efterhand för sjukvård utomlands inom EU”. Ett antal av deltagarna i våra program i Spanien har den vägen fått merparten av sina kostnader tillbaka, se separat artikel om detta.

Tel. 040-400 950

Det finns många exempel på Arbetsgivare som betalat för att en anställd ska kunna delta i ett av våra program. Kultur och synsätt skiljer sig naturligtvis mellan företagen, men det kan vara värt att prova för dig som fortfarande är anställd. Privata Stiftelser har ofta synsättet att de vill ”hjälpa behövande”. Jodå, ett flertal personer har fått stöd denna väg för att delta i våra program. Vår kundservice kan hjälpa till med närmare information om detta. Kanske har du själv möjlighet och vilja att betala privat själv. Denna väg gäller faktiskt flertalet deltagare i våra program och kanske är bättre än att ingenting händer. Det höjs många röster om att samhällets resurser för rehabilitering måste förstärkas, för såväl livskvalitet som att det faktiskt kan vara mer lönsamt att satsa på detta och därmed minska behovet av vårdinsatser. Leif Hjerpe VD för NeuroOptima (en mer utförlig text om detta finns på vår hemsida)

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.se


Sida 2

NEUROOPTIMISTEN

Vill Försäkringskassan betala för rehabilitering? I princip betalar inte Försäkringskassan för rehabilitering, det ska landstingen göra. Men det finns ett undantag, som vi tidigare har rapporterat om; Ersättning i efterhand för vård utomlands. Ansökan för detta ska skickas till Försäkringskassan. Vi rekommenderar starkt att alla deltagare i våra program i Spanien sänder in en ansökan. Detta ska vara gjort inom 2 kalenderår efter programmet, d v s har du deltagit i program 2009 så ska ansökan vara inne före sista december 2011. Kontakta vår kundservice för mer information. Hittills har vi blivit informerade om att minst 11 deltagare har fått merparten av sina kostnader betalda av Försäkringskassan. Samtidigt har många fått avslag. Vi kan ännu inte påstå att vi har en helt klar bild varför, trots att vi har en mycket kvalificerad juridisk rådgivare. Vi har informerats om två ansökningar som gått till omprövning till särskild instans hos kassan för detta, men även denna instans har gett avslag i aktuella ärenden. Även kassan tycks vara lite osäkra i denna fråga, eftersom de valt att sända ett av dessa ärenden vidare till en Förvaltningsdomstol för ny prövning. Kassan verkar ta stor hänsyn till vilket uttalande de får från handläggaren i aktuellt landsting.

NeuroOptima Forsk Rehab AB

Vår uppfattning hittills är att det måste vara stor skillnad i hur dessa ansökningar bedöms i olika landsting, även om situationen för respektive sökande synes vara ganska lika. En viktig fråga är naturligtvis om rehabiliteringen för en viss person kan vara medicinskt motiverad. Hur väl kan personen tillgodogöra sig rehabiliteringen? Här finns självklart inga exakta gränser. En uppfattning som nämnts av kassans rådgivare är också att insatser för rehabilitering mer än ett år efter skadan har små möjligheter till förbättringar hos personen. Personens egna uttalanden om förbättringar som de facto uppnåtts under programmen, styrkt av mätningar och rapporter från sjukgymnaster och läkare, har inte förmått påverka besluten, så här långt. Minst lika tråkigt är att den sökandes ålder ibland tas upp som motiv för avslag. Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för behandling efter stroke tar tydligt avstånd från att använda kronologisk ålder som ensam grund för bedömning av motiv för en behandling. Det ska vara personens möjligheter att tillgodogöra sig en behandling som ska vara avgörande.

Andra landsting sänder deltagare med skador klart äldre än 1 år till våra program och visar därmed att 1-års-gränsen vilar på en helt förlegad uppfattning. Kan det vara så att landstingens budget inte räcker till för att betala önskvärd rehabilitering, utan pengarna prioriteras till andra områden? Eftersom frågan om ”medicinskt motiverad” bygger på personliga bedömningar, så kommer olika personers uppfattning in som en klar del av olika beslut. Slutsatsen måste därför bli att vi tyvärr inte behandlas helt lika, som personer, boende i olika landsting. Dock ska vi inte se för negativt på möjligheter att på denna väg få ekonomiskt stöd. Av de fall vi känner till har ca 1 av 3 fått pengar tillbaka. Så Sök! Leif Hjerpe VD för NeuroOptima

Samtidigt som ovan nämnda 1års-gräns har fått påverka flera beslut, så har minst en person som deltagit i ett program mer än 4 år efter sin stroke, fått

Tel. 040-400 950

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.se


Sida 3

ÅR G ÅN G 4 ,

Här vill vi presentera ytterligare en viktig person i våra personalteam, nämligen vår värdinna

Helen Davidsson Helen är värdinna i många av våra program både i Spanien och i Sverige. När var du med i Spanien i våra program för första gången, och hur många har det blivit nu? Min första resa var i mars 2009 och nu i mars blir det mitt 6:e program i Spanien. Vad har du för utbildning ? Jag är undersköterska och har jobbat som sjukgymnastassistent i flera år. Jag har också en datorutbildning KITOS (Kvinnor IT och Samhälle). Vi var 20 flickor som år 2000 gick denna 1-åriga utbildning. Vad jobbar du med när du inte är med på våra resor? Hemma i Sverige jobbar jag på Neurosjukvården Sahlgrenska Universitets sjukhuset. Bland annat har jag då medverkat i en CARF-ackreditering, ett kvalitetsprojekt.

Har du en stor familj? Jag bor ihop med min sambo Jonas, som är datakonsult, samt mina döttrar Sofia och Felicia. Sofia är 21 och är snickare, Felicia är 15 år och går i 9:an, när hon inte är ”cheer-leader”. Vi bor centralt i Göteborg. Vad har du för hobbies och fritidsintressen? Till mina intressen har jag väl inte haft så mycket egen tid fram tills nu, då familjen har tagit all min tid. I våras när jag kom hem från Centro Forestal Sueco började jag att springa, löpträna. Har en jättebra coach i vår sjukgymnast Anna Sjöholm.

Våra team-chefer upplever värdinnans roll som mycket viktig. Vad får du själv ut av din uppgift? Jag gillar att få fixa saker, att få göra det direkt och att få känna mig lite som spindeln i nätet. Jag träffar så många trevliga människor i våra grupper. Det blir alltid en stark samvaro i gruppen och det är så stimulerande att få vara med och ordna våra sammankomster. Den fina gruppkänslan följer med i träningen och det är underbart att se så fantastiska resultat våra deltagare kan uppnå.

Aktuella program Parkinson 19—22 maj i Jönköping, för uppföljning men också introduktion 17—28 september på Centro Forestal i Marbella, Spanien

A k t u e l l a p r o g r a m St r o k e o c h Tr a u m a t i s k a h j ä r n s k a d o r 2—23 mars på Centrol Forestal, Marbella, Spanien - fullbokat 30 april - 21 maj på Sol Andalusi, Malaga, Spanien 20 september - 11 oktober på Centro Forestal November 2011, på Sol Andalusi Om du önskar mer information om något av dessa program, så kontakta vår kundservice, Maria Rosengren, på telefon 040-400 950 eller sänd ett mail till kundservice@neurooptima.se NeuroOptima Forsk Rehab AB

Tel. 040-400 950

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.se


Program Parkinson i Jönköping 19-22 maj 2011 Vi arrangerar nu ett nytt, kort program med målet att stödja och förbättra funktion och livskvalitet för Dig med Parkinson. Under 3 dagar får du tillgång till vårt specialistteam med Parkinsonsköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut under ledning av docent Bo Johnels. Gruppens storlek maximeras till 10 deltagare. Som alltid i våra program är närstående välkomna att följa med. Vi bor på hotell i naturskön miljö, med helpension.

Bland innehållet i programmet: Individuella samtal med läkare, om symtom, läkemedel, förväntningar för framtiden, m.m. Individuella samtal med sjukgymnast om fysiska problem och egen träningsplan. Individuella samtal med arbetsterapeut och sköterska om främst praktiska frågor i vardagslivet. Föreläsningar och diskussioner i grupp.

Alla i teamet är specialister inom Parkinson och utformningen av programmet skapar god tillgänglighet och tid. Du får god tid att gå igenom Dina egna mål och planering för framtiden. Föreläsningar och samvaron i gruppen ger ökad förståelse och kunskap. Kontakta vår kundservice för ytterligare information, telefon 040-400 950.

Vi p r e s e n t e r a r h ä r e n f ö r e n i n g s o m k a n g e s t ö d o c h h j ä l p .

Gå gärna in på vår hemsida: www.parkinsonforbundet.se ParkinsonFörbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjukas och deras anhörigas bästa. Dessa grupper är förbundets primära intressenter, både medlemmar och icke medlemmar. Övriga intressenter är vårdpersonal och personer i olika berörda samhällsorganisationer och myndigheter.

Kansliet är förbundets kontor för att sköta mötes-, konferens-, och utbildningsplanering, myndighets- och organisationskontakter på central nivå, tidningsadministration, korrespondens, telefonväxel och medlemsregister samt butiken. Vi som arbetar på Kansliet heter Gunn Franzén Ljung, Christina Åman och Teuta Hatipi. Kansliet är bemannat måndag – fredag. Vår telefontid är helgfri vardag kl 09:00 – 15:00 med lunchstängt kl 12:00 – 13:00. Tfn växel: 08-666 20 70

NeuroOptima Forsk Rehab AB

Tel. 040-400 950

Ett medicinskt kunskapsföretag som arrangerar unika rehabiliteringsprogram för dig med neurologisk skada eller sjukdom. NeuroOptima Forsk Rehab AB Sjödalavägen 22 233 35 Svedala Telefon: 040-400 950 E-post: kundservice@neurooptima.se

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.se

NeuroOptimisten Februari 2011  
NeuroOptimisten Februari 2011  

I detta blad ger vi nyheter och information om vad som händer inom NeuroOptima’s område; neurologisk rehabilitering vid stroke, annan förvär...

Advertisement