Page 1

NeuroOptimisten

ÅRGÅNG 6, NUMMER 1

APRIL 2013 TILL DELTAGARE

NeuroOptima Forsk Rehab AB

I detta blad vill vi ge lite mer nyheter och information om vad som händer inom vårt område; rehabilitering efter neurologiska skador. På detta sätt ska NeuroOptimisten spegla såväl forskningens framsteg som vår egen utveckling. Om du inte vill att vi ska sända dig fler nyhetsblad, så ber vi dig meddela oss detta, lättast per telefon till vår kundservice, telefon 040-400 950.

I detta nummer: 

Är du full? Nej, jag har haft stroke. Magnus Edners bok



Hemtjänst på annan ort



Möjlighet till bidrag från Landsting för program HEMMAVID



NeuroOptima i forskningsvärlden



Hur hård träning är optimalt efter en hjärnskada? Om ett pågående forskningsprojekt

Är du full? Nej, jag har haft stroke. Rubriken är faktiskt titeln på en nyss utkommen bok. Den har skrivits av Magnus Edner, docent på Karolinska institutet och legitimerad läkare. I boken berättar han om hur han själv fick en stroke i samband med en avancerad operation och sin kamp under de 6 åren därefter. Han beskriver utförligt hur han upplevde brister i rehabiliteringen. En positiv vändning kom först när han efter två år på sin hustrus initiativ kom till ett rehabiliteringssjukhus i Taiwan, som av många anses vara ett av världens absolut bästa rehabiliteringscentrum. Han stan-

Spanien. Boken är mycket lättläst och pedagogiskt upplagd. Han förklarar svårare uttryck och avslutar med tankar som kan vara till nytta för många. Boken kan beställas på förlaget, www.sivart.se , eller via vår kundservice tel 040-400 950, pris 165 kronor.

nade där först i 2 månader och gjorde ett återbesök efter ett halvår. Några år senare deltog han också i ett av NeuroOptima´s program i

NeuroOptima Forsk Rehab AB

Tel. 040-400 950

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 2

NEUROOPTIMISTEN

Möjlighet till bidrag från Landsting för program HEMMAVID Det kanske mest utmärkande i NeuroOptimas program i jämförelse med andra leverantörer av rehabilitering är den stora personalinsatsen. Den behövs för att nå bästa resultat, men medför tyvärr en ökad kostnad. Många av våra deltagare betalar ändå privat, men vi söker hela tiden efter möjligheter till att våra deltagare kan få bidrag till att täcka kostnaden. Målet är ju ändå att kunna minska sina funktionshinder för att nå en bättre livskvalitet.

Mycket glädjande har vi också nu fått klart att ett landsting beviljar bidrag till ett program HEMMAVID, på Visingsö. Det är Region Skåne som just tagit beslut om bidrag till en deltagare. Att det blev Region Skåne som kom först är kanske inte så konstigt. De känner oss väl sedan vi under ett flertal år haft avtal med dem om s k utlandsrehabilitering. Processen fortsätter nu att få klart med fler landsting. Om du vill vara med och försöka så kontakta gärna vår kundservice. Vi kommer då att se till att ditt landsting får den information de behöver för att kunna ta ett beslut.

För våra program i Spanien ser det alltmer ljust ut att våra deltagare kan få ersättning i efterhand från Försäkringskassan.

NeuroOptima i forskningsvärlden Det är för de flesta ingen nyhet att många i såväl NeuroOptimas personal som nätverk är involverade i forskning gällande rehabilitering efter stroke och traumatisk hjärnskada. Detta är något vi är stolta över och ser som en absolut nödvändighet för att kunna erbjuda förstklassig rehabilitering. Med vår nära koppling till forskningsvärlden och ett stort kontaktnät som sträcker sig runt hela jorden kan vi snabbt ta till oss det allra senaste inom neurorehabilitering. Monica Skarin och Anna Sjöholm är två av våra sjukgymnaster som genom sitt forskningsengagemang står med en fot i varje båt. Kombinerat med att jobba i våra program har Monica och Anna de senaste åren deltagit i ett forskningssamarbete mellan Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Florey Institute of Neuroscience NeuroOptima Forsk Rehab AB

and Mental Health i Melbourne, Australien. De konstaterar att forskningen inte bara har en envägspåverkan på NeuroOptima, utan att våra program också väcker stort intresse bland forskare i andra hörn av världen. -Det är mer än en gång man har blivit påhoppad på en internationell strokekonferens och utfrågad om vår verksamhet av forskare som man inte känner. Det spelar ingen roll om man befinner sig i Tyskland eller Australien, ryktet om att man jobbar på NeuroOptima verkar sprida sig snabbt och man har alltid många att prata med som vill veta mer. Det är ett väldigt trevligt sätt att skapa nya kontakter på och roligt att få så mycket uppmärksamhet trots att man inte har en lång och gedigen forskarkarriär bakom sig, säger Anna.

Tel. 040-400 950

E-post kundservice@neurooptima.se

Monica Skarin under en presentation på en internationell strokekonferens i Cairns, Australien.

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 3

ÅRGÅNG 6, NUMMER 1

Hur hård träning är optimalt efter en hjärnskada? Tillsammans med bland andra Thomas Lindén, läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt professor vid Florey Institute, och professor Julie Bernhardt på Florey Institute, har Monica och Anna den senaste tiden ägnat sig åt att studera hur fysiskt aktiva strokepatienter är på våra svenska rehabiliteringskliniker. – Många studier pekar på att man når större funktionella förbättringar vid mer intensiv rehabilitering och även om det inte finns någon forskning som tyder på det motsatta, så finns det fortfarande farhågor för att en alltför stor dos träning skulle kunna vara skadlig, berättar Monica. – Visst stämmer det säkert att det någonstans finns en maxgräns för hur mycket var och en bör träna. Frågan är bara hur lätt den gränsen är att uppnå, speciellt inom den vanliga sjukvården. De flesta av NeuroOptimas deltagare tränar fem och en halv timme per dag i tre veckor, hela tiden på gränsen till sin egen förmåga, och vet att detta är tufft men också att det ger resultat, menar Anna och fortsätter: – Trots att vi sedan starten av NeuroOptima 2003 har sett ett tydligt positivt mönster bland våra deltagare är problemet alltså att man ännu inte har formella vetenskapliga belägg för exakt hur intensiv rehabiliteringen bör vara för att man ska uppnå bästa resultat. Eftersom vi i nuläget saknar vetenskapliga bevis innebär det också att det inte finns några specifika riktlinjer för hur fysiskt aktiva patienter inom strokesjukvården bör vara. Det här gäller både i Sverige och i resten av världen. Det är inte ovanligt att olika länders nationella riktlinjer innehåller formuleringar i stil med att man ska erbjudas så mycket sjukgymnastik och arbetsterapi ”som möjligt”, eller till och med så NeuroOptima Forsk Rehab AB

Studien är den första i sitt slag i Sverige och genomfördes på fyra olika rehabiliteringskliniker runt om i Västra Götaland, där totalt 100 inneliggande patienter med stroke observerades. Flera artiklar som presenterar resultaten från studien ligger just nu i pipeline och den första är att vänta inom kort i den vetenskapliga tidskriften Journal of Rehabilitation Medicine. – Eftersom varje tidskrift vill ha ensamrätt på materialet kan vi tyvärr inte avslöja för mycket, men det är inte svårt att gissa i vilken riktning våra resultat pekar, säger Monica och lovar att återkomma när den första artikeln väl är publicerad.

mycket rehabilitering som behövs för att återfå sin tidigare eller optimala nivå av funktionellt oberoende. När man läser det snabbt låter det rentav ganska bra, men tyvärr har allt för många fått uppleva att det inom den offentliga sjukvården finns strikta ramar för vad man anser vara möjligt och att det oftast är någon annan som avgör när man har uppnått en optimal nivå och då sätter stopp för vidare rehabilitering, även om man själv inte alls håller med. Trots att rehabilitering och fysisk aktivitet ses som en självklar åtgärd inom vården efter att någon har drabbats av en stroke vet man alltså inte vilken dos som är den optimala. Det är här Monicas och Annas studie kommer in i bilden. – För att komma vidare i utvecklingen av behandlingsriktlinjer så behövs studier där man tittar på så kallade dos-respons-samband. Det innebär att man undersöker hur kroppen svarar om vi lägger till en viss dos av någonting, i det här fallet fysisk aktivitet. För att kunna genomföra en sådan studie måste vi först ha något att utgå från, vi måste veta hur det ser ut idag när det gäller hur mycket fysisk aktivitet patienter redan utför. Just den här grundläggande kartläggningen var syftet med vår senaste studie, förklarar Monica.

Tel. 040-400 950

Leif Hjerpe svarade för intervjun

Julie Bernhardt och Monica Skarin på European Stroke Conference i Stockholm.

Thomas Lindén och Anna Sjöholm framför en av sina postrar på den europeiska strokekonferensen i Hamburg, Tyskland.

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 4

Följ Rehab-bloggen på vår hemsida www.neurooptima.com

Hemtjänst på annan ort Information för dig som har hemtjänst och tänker delta i något av våra program i Sverige: Du kan genom din biståndshandläggare ansöka om att få din hemtjänst tillfälligt flyttad, t ex om du vill delta i ett av våra program på Visingsö. Bistånd enligt 4 kapitlet i paragrafen socialtjänstlagen avseende hemtjänst.

Aktuella program 2013 Program KLIMAT Spanien: (alla med talträning) 

6 - 27 april på Centro Forestal Sueco, Marbella



11 maj - 1 juni på Centro Forestal Sueco, Marbella



1 - 21 september på Centro Forestal Sueco, Marbella



5 - 26 oktober på Centro Forestal Sueco, Marbella



9 - 30 november på Centro Forestal Sueco, Marbella

Centro Forestal Sueco

Program HEMMAVID Sverige: 

10 - 15 juni på Visingsö



19 - 24 augusti på Visingsö



23 september - 3 oktober på Visingsö ( med möjlighet till talträning)

Ett medicinskt kunskapsföretag som arrangerar unika rehabiliteringsprogram för dig med neurologisk skada eller sjukdom. NeuroOptima Forsk Rehab AB

WisingsÖ

NeuroOptima Forsk Rehab AB Sjödalavägen 22 233 35 Svedala Besöksadress: Gyllerogatan 1, Svedala

Tel. 040-400 950

Telefon: 040-400 950 E-post: kundservice@neurooptima.se Hemsida: www.neurooptima.com

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com

NeuroOptimisten April 2013  

I detta nummer tipsar vi om läkaren Magnus Edners bok Är du full? Nej jag har haft stroke. Vi berättar bl.a. också om en pågående forsknings...