Page 1

OLGU SUNUMU

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Kasım, 2011


39 y,kadın,sağ elli,evli,ev hanımı Şikayeti:

Başağrısı, bilinç kaybı

Hikayesi:

Son 5 gündür şiddetli başağrısı yakınması varmış. Bu sabah JTK nöbeti olmuş, acil serviste 2. nöbetini geçirmiş.


Özgeçmiş: 10 gün önce sezeryan ile doğum Soygeçmiş: Özellik yok


FİZİK MUAYENE  Baş-boyun:Normal  Sol sistemi: Normal  KVS : Normal  GÜS: Normal


NÖROLOJİK MUAYENE        

Bilinç açık, oryante, koopere Kranial sinir muayenesi: normal Fundus muayenesi: Bilateral normal Motor M: Normal Duyu M: Normal Serebellar M: Normal Pl.yanıtlar: Bilateral fleksör DTR M: Normoaktif


LABORATUAR Tam biyokimya: Normal Tam kan say覺m覺: Hb:11.7 Koagulasyon parametreleri: Normal ANA-AntiDNA: (-)


LABORATUAR Acil BBT: normal

EEG: Her iki temporal teta yavaşlaması ve keskin karakterli yavaş dalgalar Kranial MRI MR venografi


MRI


TEDAVİ  Nöbet tedavisi için fenitoin infüzyonu, VA ile

idame  Transvers sinüs trombozu için klasik heparin, kumadin ile idame  İlk günden itibaren normotansif.


KONTROL KRANİAL MRI Yatışının 10. günü çekildi


İZLEM & PLAN Tekrarlayan nöbeti olmadı INR: 2-2,5 aralığında kumadinizasyon 6 ay sonra kontrol MRI Venografi

Protein C, S, AFAC, Antitrombin 3, Faktor V leiden


Serebral ven trombozu  Gebelik  Puerperium*  Travma, NŞ girişimler  Dehidratasyon  Dural sinüslere komşu yapılarda enfeksiyon, tümör, vasküler malformasyon  Sistemik enfeksiyonlar  Otoimmün hastalıklar (Behçet, SLE, inf. Brs. Hst)  Hiperkoagulabilite  İlaçlar (OKS, L-asparajinaz…)

* gebelik sırasında HT ve sezeryan doğumda sık


Serebral ven trombozu & patofizyoloji Gebelikle iliĹ&#x;kilendirilen

Hiperkoagulabilite


PRES Nöroradyolojik bir antide  Başağrısı, mental durum bozukluğu, nöbet, görme kaybı, koma gibi semptomlar  Çoğu hasta başlangıçta hipertansif, normotansif de olabilir  Genellikle geri dönüşümlü


PRES - Etyoloji  HT  Gebelik/postpartum  İmmunsupresif/ Kt ajanlar (siklosporin)  Renal hastalıklar (lupus nefriti, HSP,

TTP, Akut GN)  Kan transfüzyonu sonrası  IVIG tedavisi  Antifosfolipid Ac senromu  Porfiri


PRES - PATOFİZYOLOJİ 2 teori var 1. Hipoperfüzyon teorisi : Beyin otoregülasyonunun aşırı reaksiyonuna bağlı vasospazm 2. Hiperperfüzyon teorisi : Otoregülasyon eşik değeri yüksek TA değerlerinde artar. Ancak üst limit aşılınca arterioller daha fazla konstrukte olamaz ve dilatasyon başlar parankimal ekstravazasyon başlar. KBB nin düzelmesiyle ödem çözülür … VAZOJENİK ÖDEM


PRES - GÖRÜNTÜLEME Lokalizasyon: Kısmen simetrik, oksipital , parietal, posterior frontal, temporal sıklıkla subkortikal, kortikal tutulumda olabilir Ayrıca ; serebellum, pons ve bölgeler…  FLAIR : Hiperintens lezyonlar  T2 : Hiperintens lezyonlar  Diffüzyon : Parlama  ADC: Normal (iskemik alan varsa (+) olabilir)  MR anjiografi: Vasospazmı gösterebilir


Postpartum dönemde Farklı patofizyolojiler , benzer semptomlar Dural sinus trombozu PRES birlikteliğinin tanımlandığı ilk olgu


TEŞEKKÜRLER…

KASIM 2011 OLGU3  

OLGU SUNUMU Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Kasım, 2011 39 y,kadın,sağ elli,evli,ev hanımı Şikayeti: Başağrısı, bilin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you