Page 1

- Obriu-me els llavis, Senyor PU & ˙

Bernat Vivancos

Librement, sans mesure

S

U∑

(m...)

A

&

I T

B

S

V ?

U∑

PU & ˙ &

II T

B

V ? V

V

S

A

& &

III T

B

S

A

V

U∑

B

U∑ U ∑

U∑ U∑ U∑ U∑

&

U∑

IV T

U∑

?

& V ?

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

(m...)

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

P #˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

P ˙

U∑ (m...)

A

˙

U∑ U∑ U∑

P ˙ (m...)

(m...)

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

P ˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

P ˙

˙

˙

˙

˙

(m...)

P #˙

(m...)

(m...)

P ˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

P

P #˙ (m...)

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

P

˙

(m...)

˙

˙

˙

˙

˙

˙

P ˙

(m...)

P ˙

(m...)

P #˙

(m...)

(m...)

(m...)

-1"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

˙ ∑


11 S

π & ˙ π

m...u

A

& ˙ π V ˙

m...u

I T

m...u

B

π ? ˙

m...u

11 S

π & ˙

m...u

A

π

& ˙

m...u

II T

π V ˙

m...u

B

π ? ˙

m...u

11 V

11 S

V π & ˙

m...u

A

&

π

˙

m...u

III T

π V ˙

m...u

B

π ? ˙

m...u

11 S

π & ˙

m...u

A

IV T

&

π

˙

m...u

π V ˙

m...u

B

π ? ˙

m...u

U P U P U P U P U P U P U P U P U∑ U P U P U P U P U P U P U P U P

A

± 8"

U

p w

w

U

p w

(m...)

w

U

p w

(m...)

w

p w

U

(m...)

p w

U

(m...)

U

(m...)

U

(m...)

U

(m...)

p w p w p w P W

lentement

w w w w w

U

(m...)

U

solo: "Obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré la vostra lloança"

p w

w

p

U

(m...)

p w

U

(m...)

U

(m...)

U

(m...)

p

U

(m...)

p w

U

(m...)

U

(m...)

w

p w p w w

p

w

w w w w w w w

U ,B U , U ,

Calme (

∑ P Œ œ

Ó

= ± 60)

w

u

U , U ,

U ,P U ,

q

Ó

P Œ #œ u

w

w

u

U ,

U

U , U ,

Ó

P

˙

w

U ,

U ,

U ,

U ,

w

U ,

U ,

u

(m...)

-2"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE


16 S

A

p #œ Œ

& Ó

w

B

4

u

& w

w

w

I T

5

w

V

P bw

S

A

& w

w

& w

T

V

P w

?

16 V

16 S

V

P & Œ #˙ .

∑ w

5 4

u A

w

& w

P w

T

B

V ?

16 S

&

P w

u

P #w

w

u A

IV T

& w V

w ∑

F œ œ- œJ J

œJ

œ- œ- . J

œ

3 f œ-

Fj j j j œ œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

3

?

5

œJ

œ- œ- . J

œ

œ- œJ J

œJ

œ- œ- . J

œ

4

F œ # œ- œJ J œ

F

œJ

œ

j j j j œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

O - briu- me/els lla - vis,

3

O - briu- me/els lla - vis,

Fj j j j œ œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

Fj j j j œ œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

Fj j j j œ œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

3

O - briu- me/els lla - vis,

3

5 4

O - briu- me/els lla - vis,

3

œ œ

F

O - briu- me/els lla - vis,

j j j j œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

j j j j œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

j j j j œ- œ- œ- œ- œ- .

œ

3

F

O - briu- me/els lla - vis,

3

F

O - briu- me/els lla - vis,

3

O - briu- me/els lla - vis,

œ-

œ-

f f

4 4

- briu - me/els

œ-

œ-

- briu - me/els

œ-

œ-

œ-

œ-

o - briu - me/els

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

4 4

o - briu - me/els

o - briu - me/els

œ-

œ-

œ-

o - briu - me/els

œ- œ- . J

3

P w

u

F

O - briu- me/els lla - vis,

œ- œJ J

3

œ

w

O - briu- me/els lla - vis,

4f

O - briu- me/els lla - vis,

u

B

F

œ-

o - briu - me/els

O - briu- me/els lla - vis,

w

P

f obœ

O - briu- me/els lla - vis,

œ

u

œ œ

3

œ-

f oœ

œ

w

III

œ

œ-

o - briu - me/els

œ- œ- . J

3

P w

w

œ- œ- . J

4f

œJ

3

P w

u

œJ

3 f# œ-

F œ œ- œJ J

u

B

œ

3

w

II

œ- œJ J

O - briu- me/els lla - vis,

w

w

œ

F

œ- œ- . J

O - briu- me/els lla - vis,

3

u

16

3

œJ

F O - briu- me/els lla - vis, œ b œ- œ- œ- œ- œ- . J J J J

u

?

œ F# œ- œJ J

3 f# œ4f f f

3f 4f f f

-3"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ-

œ-

o - briu - me/els

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

4 4

o - briu - me/els

o - briu - me/els

o - briu - me/els

o - briu - me/els

o - briu - me/els

o - briu - me/els

o - briu - me/els

4 4


21 S

A

4 F. # œ . & &

I T

B

V ?

± 15" - 20"

C ∏, . .

∏, ..

F i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els ∏, .. b œ ..

4F

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

.. œ

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor,

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

∏, ..

F .. œ

S

A

∏, ..

.. œ

∏, ..

&

T

B

21 S

A

?

F i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els ∏, .. œ ..

V & &

III T

B

21 S

A

V ?

B

..

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

4 F.. # œ 4F

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor,

4

4

∏, ..

3

4

π w (u)

4

(u)

4

Ä Ó Œ œ

Ä w

.

(m...)

V

F i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els ∏, .. œ ..

?

F ..

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

4

3

4

4

4

˙

˙.

˙

w

(u)

2

4

4

4

Ä ˙

w

π ˙

w

(m...)

-4"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ

(u)

(m...)

Ä ˙.

π ˙.

Ä Ó Œ œ

.. œ

∏, ..

2

π ˙.

∏, ..

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

(m...)

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

œ

(m...)

4

∑ w

Ä Œ œ

2

4

˙

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor,

4

π

∏, ..

&

4 F.. œ & 4F

4

3

(m...)

∏, ..

∏, .

2

Ä Œ ˙

F i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els ∏, Ä .. œ .. w F .. œ

..

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

(m...)

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

.. œ

3

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor,

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

IV T

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor,

V

21 V

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

F i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els ∏, .. œ ..

II

= ± 66)

4 F.. œ & 4F

q

(m...)

lla- vis, Se- nyor, o- briu- me/els lla- vis, Se- nyor, i pro- cla- ma- ré la vos- tra llo- an- ça, o- briu- me/els

21

Calme (

(u)


26

3

&

A

&

T

V w

˙.

? w

œ

S

4

4 4

I

B

(u)

26 S

A

&

&

II T

B

26 S

A

4

w

w

˙.

4 4

∑ π

V w

œ

w

w

w

œ ˙.

w

w

˙.

w

w

w

˙.

w

œ ˙.

˙

(u)

π ? w

26 V

3

˙

w

˙

B

V

&

3

4

&

4 4

Ä w

w

w

π w

(m...)

V w

˙.

w

w

? w

˙.

cresc. œ poco ˙ œ

˙

26 S

w

(u)

&

3

4

4

4

w π w

w

P œœ

˙.

(m...)

(u)

w

w

˙˙ ..

(u)

w ˙

Ä

III T

w

œ ∑

p œ

œ ˙ Ä w

(m...)

A

&

T

V w

˙.

w

w

? w

˙.

poco cresc.

w

IV

(u)

B

w

w

P œ ˙˙ ..

w

w

ww

˙˙

-5"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

˙


D

33

&

A

&

T

V w

˙

? w

w

S

I

B

33 S

A

&

˙.

w

B

V w

w

? ˙

˙

w

33 S

A

V & w & w

w

w

w

U∑

,

U∑

,

U∑

,

U

,3

(m...)

U

,

(m...)

U

,

(m...)

U

,

(m...)

U

,3

(m...)

U

,

(m...)

U∑

,

U∑

,

Œ

F calme, librement W

p w

w w

B

33 S

V w

˙.

? w

w

π & w

w

(u)

A

&

B

V w ? w

w

w

w

w

w

w

Ä w

P w

(m...)

IV T

œ

w

p w

p w

p w p w p w

(u)

w

œ Œ Ó

w

w

U

4

"Obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré la vostra lloança"

p w

III T

,

,3

w

U∑ U∑

˙. ∑

,4

33 V

U∑

,

II T

,3

U∑

U∑

w ∑

&

˙

Œ

± 8"

-6"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

4

4


38 S

A

&

3

Calme (

4 F œ

V

q

œ

F ? œ

38 S

&

A

&

T

V

3

V

-

nyor,

œ

38 S

A

&

&

˙.

O

p ˙.

III

B

38 S

?

3p & ˙. & V

O

p ˙. O

p ˙.

?

Ó

-

O

-

-

-

-

p Œ ˙

O

O

B

-

V

IV T

-

p ˙.

4

A

-

-

-

-

-

˙.

-

˙.

-

-

-

-

briu -

-

-

-

-

-

-

˙.

-

-

-

-

-

-

p œ O

-

briu

-

-

-

-

-

i

pro - cla - ma

-

la

vos - tra

llo -

pro - cla - ma

-

-

pro - cla - ma

-

˙.

briu

˙.

briu

-

-

-

4 -

-

-

4

-

-

-

w

-

-

-

-

-

la

la

-

-

briu

-

-

œ

œ

œ

œ

-

-

4

-

œ

˙. -

-

-

-

-

-

-

-

œ

˙

me/els

lla

-

-

-

-

me/els

-

w

me/els

˙.

w

˙.

3

w

4

-

œ -

-

-

-7"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-

-

-

-

˙.

lla

w -

˙

- me/els

-

-

llo -

˙.

- me/els

- me/els

-

œ

-

˙

œ

w

-

llo -

œ

briu

-

œ

vos - tra

3

-

œ

vos - tra

w -

œ

œ

˙.

w

œ

˙.

w -

3

-

˙ -

-

w

œ

4

˙.

œ ˙. -

œ

lla

˙. -

llo -

˙.

-

˙. -

vos - tra

briu

˙. -

la

w

-

œ

˙.

- me/els

˙. -

-

œ

-

˙. -

˙.

-

œ

-

w

˙.

˙. -

-

œ

4

-

œ œ œ œ

i

4

4

˙.

œ œ œ œ

-

˙.

3

pro - cla - ma

i

-

œ œ œ œ

nyor,

˙.

i

4

˙.

-

˙.

4

nyor,

œ œ œ

œ

lla - vis, Se

3p 4

lla - vis, Se

O - briu- me/els

O

T

œ

˙.

˙.

œ œ œ

œ

4

œ œ œ œ

lla - vis, Se

œ œ œ

œ

4

˙.

O - briu- me/els

œ

F ? œ V

nyor,

F œ

38

-

O - briu- me/els

B

lla - vis, Se

4

II

œ œ œ

œ

O - briu- me/els

B

= ± 63)

&

I T

E

-

-

œ

briu - me/els

œ

-

lla -


44

&

A

&

T

V ˙.

S

I

an

B

? ˙. an

-

-

&

A

&

T

V ˙.

-

-

3

4

-

44 S

4

4

4

∑ œ Œ

ça,

˙

F œ œ

4

Œ

Œ

4

∑ P Œ œ

Ó

lla - vis,

4

an

B

? ˙.

44 V

44 S

an

T

B

-

-

& ˙. & ˙

lla

III

-

-

-

-

T

B

4 -

vis,

V ˙. ?

& ˙. &

˙.

lla

˙

˙

Œ

- ça,

3

w

4

vis,

w

˙

w

4 -

-

-

-

4

-

-

w w

V ˙.

w

. ? ˙

vis,

˙.

vis,

-

-

-

-

4 -

-

4

P œ œ Œ

œ

œ Ó

F

œ œ

nyor,

Se

œ œ œ

nyor,

i pro - cla

P

Ó

-

˙

Œ

4 4

˙

-

P œ œ

œ

O - briu- me/els

Ó

˙

Se

P

j #œ œ œ ˙ 3

lla - vis,

˙ lla

w

-

nyor,

œ œ œ ˙ -

-

Se

œ œ. J i pro

-

-

w

-

nyor,

j œ œj n ˙

Se - nyor,

vis, Se

3

nyor,

œ œ -

nyor,

œ œ

w

-

˙

nyor,

˙

vis, Se

P

Se

œ

nyor,

œ œ

Ó

œ œ

w

-

P Œ œ

lla

-

Se

P

œ

o - briu- me/els

Œ

-

Se

˙.

vis,

vis, Se

Ó

O - briu- me/els

˙.

-

Se

Œ

vis,

-

œ œ œ

Ó

Œ

˙

˙.

lla

4

3

˙. ˙.

œ œ ˙

3

w

P Œ œ

#œ œ J

œ

i pro - cla - ma -

Se

P œ œ

œ œ Jœ Jœ J J

Ó

O - briu- me/els

vis,

˙.

lla

IV

-

œ

vis,

A

ça,

4

44 S

-

˙

V

lla

A

-

˙.

nyor,

Se - nyor,

II

w

-

œ J œJ

3

4

w

Se

#œ œ œ ˙ J

œ

o - briu- me/els

3

4

˙.

ça,

4

w w

-

F

-

j j j œ œ œ œ J

i pro - cla - ma -

˙

˙

nyor,

i

-8"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE


50 S

&

P œ

Ó

Œ

Ó

P Œ œ

O

A

I T

B

& V ?

w ˙

œ J œJ œJ œJ Jœ

œ œ œ ˙ J

S

&

˙

- briu - me/els

˙ œ

Ó

Œ

A

&

œ

? w

50 V

50 S

A

ma

-

-

-

-

& w & w

B

? ˙.

œ

nyor,

i

pro - cla - ma

-

la vos - tra llo - an

œ

P œ

˙

˙

˙

˙

˙

œ

˙

w

la vos - tra llo - an

#˙ œ

pro - cla - ma

˙.

P œ

˙.

P œ

O

œ

œ

#˙ -

-

˙

œ

-

-

#w

ça,

-

-

ça,

-

˙

œ

˙

œ

nyor,

œ

-

nyor,

Se

˙

#w

w #w

3

œœ œ œ œ JJ J J J

-

F

œ -

-

ça,

w

Se

˙

œ

œ

˙

œ œ œ œ œ Fw JJ J J J

-

-

lla - vis,

Se

ça,

w

3

œ

-

w

la vos - tra llo - an

lla - vis,

œ

F

la vos - tra llo - an

˙

- briu - me/els

œ

-

O - briu - me/els

Pœ ˙

Se

w

F œ œ œ œ œ #w JJ J J J

∑ ˙

F w

œ

lla - vis,

i

˙

œ

lla - vis,

nyor,

w

œ œ œ œ œ Fw JJ J J J œ œ œ œ œ #w JJ J J J

œ

˙.

œ œ

V w

-

˙

Pœ ∑

Se

nyor,

3

pro - cla - ma

III T

œ

œ

w

F w

-

i

V

˙

-

pro - cla - ma

P œ

˙.

V w nyor,

B

Se

˙

O - briu - me/els

II T

lla - vis,

w

P œ

P Œ œ

Ó

œ

lla - vis,

O - briu - me/els

œ

3

la vos - tra llo - an - ça,

50

P ˙

œ

3

3

˙

œ

O - briu - me/els

w

i

-

˙

F

w

nyor,

F w

w

nyor,

w

3

i

#˙ .

pro - cla - ma

i

pro - cla - ma

˙

œ

-

œ

˙

la vos - tra llo - an

œœ œ œ œ JJ J J J

-

-

w

ça,

w

3

cla

-

ma

-

˙.

P œ

˙.

50 S

A

IV T

& w & w œ j j j j Jœ œ œ œ

V ˙

B

˙

P œ

˙

˙

˙

œ

3

? w

i

˙

œ

œ œ

lla - vis,

œ

pro - cla - ma

w

la vos - tra llo - an

lla - vis,

O - briu - me/els

la vos - tra llo - an - ça,

˙

O - briu - me/els

œ œ œ ˙ J

3

˙

-

#˙ -

œ

˙

F w

œ Se

-

nyor,

œ

-

nyor,

Se

-

-

w

F

#w

F œ œ œ œ œ #w JJ J J J 3

la vos - tra llo - an

F œœ œ œ œ w JJ J J J

ça,

w #w -

-

ça,

w

3

pro

-

-

-

-

-

-

-

-

- cla - ma

-

la vos - tra llo - an

-9"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-

-

ça,


E 56 S

A

& w & w

I T

B

V ?

& w &

T

V w

II

B

56 V

U

4

w

œ Œ Œ

3

U

4

S

A

& w & w

T

B

U

4

? w

56 S

& w

A

&

T

V w

IV

B

w

? w

œ ∑ ∑

Ó

Œ

-

∑ ∑ Œ

˙

˙

œ

briu - me/els

4

˙.

3

œ

4

Pj j j #œ œ œ

O - briu- me/els

P ˙ O

3

U

V

œ

briu - me/els

4

U U

œ

O - briu - me/els

4

U

w

III

-

œ

"Vós estimeu la veritat al fons del cor, dintre meu m'heu ensenyat a tenir seny."

56

P Œ #œ

U

P calme, librement V W

∑ P #˙

Œ Œ ∑

U

4

O

U

? w

4 F

œ

U

w

A

3

U

w

56 S

U

± 12"

Œ

P Œ #œ

œ

œ

Œ

P Œ #œ œ

œ

O - briu - me/els

˙

U

3

U

4

O - briu - me/els

4

4

U

U

∑ Ó

Œ

P Œ œ œ

Pj j j #œ œ œ 3

O - briu- me/els

œ

O - briu - me/els

- 10 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE


59 S

P œ

& Ó

Œ

& Ó

P Œ œ

i

A

I T

j V #œ œ œ ˙ 3

lla - vis,

B

3

59 S

pro

& Ó

Œ

II T

V #˙

lla

B

59 S

vis,

P œ

lla

-

vis,

V

III T

˙

i

P œ

& Ó

P Œ œ i

3

B

-

˙

pro

-

-

59

-

-

˙.

pro -

S

A

& Ó

& Ó

Œ

IV T

V #˙

lla

B

-

? ˙ lla

œ

vis,

i

pro

i

˙.

P œ œ

-

vis,

i

-

pro -

la

œ.

œ œ J

œ œ J J

˙

la

œ œ J J

˙

i pro- cla - ma - ré

œ œ J

la vos - tra llo - an - ça,

œ

œ

j œ œ

j j œ œ

œ

œ

œ

-

j j j j œ œ œ œ

cla - ma

cla - ma

œ.

-

-

cla - ma

-

F œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

œ.

j œ œ # œj œj # ˙

œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

j œ œ

j j œ œ

˙

j œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

œ

œ

j œ œ

j j œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

-

j j œ œ

œ.

j œ œ

j j œ œ

-

œ.

- cla - ma - ré

œ.

˙ ˙

F œ œ œ œ F œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

œ œ # œj œj # ˙ J

la vos - tra llo - an - ça,

i pro-cla - ma - ré

˙

la vos - tra llo - an - ça,

œ

œ

œ.

j œ œ

j j œ œ

-

j j œ œ #œ .

j œ œ

- cla - ma - ré

œ

cla - ma

-

œ.

-

bœ .

la

la

-

-

-

j œ ˙

vos -

-

-

-

-

vos -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bw w

vos -

bœ œ ˙ . bœ

vos -

-

bœ œ ˙ vos

-

vos -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

w vos -

∑ bœ œ ˙ . vos -

-

j œ œj b œ .

bœ . vos -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bw vos -

bw vos -

j j œ œ #˙

œ œ

j j œ œ

˙

F œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

j j œ œ

˙

la

la

la

F œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

la

-

-

bœ œ œ bœ ˙

F

-

bw

˙

la vos - tra llo - an - ça,

j œ œ

vos -

F œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

j œ œ

la

F œ œ

j j œ œ

la

F

j œ œ

-

la

bw

œ.

cla - ma

la

F œ œ

œ.

˙

la

F œ œ

la vos - tra llo - an - ça,

œ œ J J

la

F

cla - ma

la

œ -

la vos - tra llo - an - ça,

˙

i pro- cla - ma - ré

F œ œ

œ.

j j j j œ œ œ œ #œ . œ

la

F

F œ œ

j j j j œ œ œ œ #œ .

˙

pro

la vos - tra llo - an - ça,

œ

cla - ma

œ œ J J œJ Jœ

Se - nyor,

œ #œ

œ œ

œ.

i pro- cla - ma - ré

n˙ ˙

˙

-

j j j j œ œ œ œ

Se - nyor,

P Œ œ

j œ œ # œj œj

cla - ma

œ

3

lla - vis,

œ.

œ

i pro- cla - ma - ré

Se - nyor,

? # œ œ œJ ˙

la vos - tra llo - an - ça,

œ

œ œ œ œ J J J J

n˙ pro

˙

F œ œ

i pro- cla - ma - ré

Se - nyor,

Œ

lla - vis,

˙

œ

& Ó

j V #œ œ œ ˙

pro

pro

i

A

˙

i

œ #œ

? ˙

59 V

œ

-

-

Se - nyor,

i

A

˙

i

P Œ œ

& Ó

pro

Se - nyor,

? # œ œ œJ ˙ lla - vis,

˙

j j œ œ

j œ œ

vos -

-

-

bœ œ œ bœ œ vos

-

-

-

bw vos -

-

-

-

-

-

-

-

-

bw vos -

- 11 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE


64 S

& b˙

tra

A

llo

& ˙

T

B

V

llo

tra

llo

? ˙

S

& ˙

llo

llo

& ˙

˙

tra

II T

V b˙

llo

B

V

64 S

T

& ˙ & b˙ V b˙

tra

B

llo

bw

an

an

w

an

? b˙ tra

-

-

-

-

-

-

an

bw

an

-

-

-

-

-

-

-

-

nw -

an

an

-

- ça,

˙

-

-

˙

llo

˙

llo

-

-

-

-

-

-

-

bw

-

-

bw -

-

-

bw

˙ llo

an

-

an

˙

-

-

& b˙

tra

A

T

llo

V b˙

˙

tra B

llo

& b˙

tra

IV

˙

? b˙ tra

˙

llo

-

an

-

bw

an

-

-

-

-

bw -

an

-

-

bw

˙ llo

w

-

an

-

-

Se

P bw Pw

Se

-

Se

-

-

- ça,

˙

P bw

˙

P bw

-

- ça,

-

- ça,

-

˙ - ça,

˙

P w

Se

Se

Se

Pw

Se

˙

P w

P bw

-

- ça,

˙

-

- ça,

˙

-

- ça,

˙

-

- ça,

-

-

bw -

w

-

-

nyor,

-

-

nyor,

w

-

-

-

-

-

-

-

w

-

w

-

w

-

-

-

-

-

-

-

-

nyor,

-

-

nyor,

-

-

nyor,

-

-

-

-

nyor,

PW lentement bw

Se

-

-

-

w

-

-

nyor,

w -

-

w

bw bw

nyor,

bw

Se

-

-

-

-

-

nyor,

Se

-

-

bw

-

-

nyor,

-

-

nyor,

-

˙

- ça,

˙

-

- ça,

P bw

˙

-

- ça,

˙

-

- ça,

Se

P w

Se

P bw

Se

-

-

-

bw -

w -

-

-

-

-

bw bw w

-

-

nyor,

-

-

nyor,

w -

U U

"Aspergiu-me amb l'hisop, que quedi pur."

nyor,

-

U

bw

-

-

U

nyor,

-

-

U

w

-

Se

U

bw

-

P bw

U

bw

-

P bw

U

nyor,

-

∑ w

bw

bw

w -

U

w

w -

U

± 6"

bw

-

Se

P bw

˙

-

-

˙

64 S

P bw

- ça,

an

an

- ça,

˙

-

b˙ llo

w

˙

Se

-

∑ ˙

- ça,

˙

w -

˙

˙

bw

V

tra

III

-

˙

tra

tra

A

llo

? ˙

64

-

tra

an

w

tra A

-

˙

tra

64

-

˙

tra

I

bw

˙

P w

G

bw

U U U U U U U

- 12 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE


70 S

A

I

& ˙.

Œ

& ˙.

Œ

2

H

4

4

P Œ bœ œ

4P

œ

O - briu- me/els

œ

O

-

œ

briu- me/els

b œ b œ b œJ ˙

F #œ

œ œ œ œ b˙ .

3

lla - vis,

Se

-

nyor,

œ bœ

b˙ lla -

-

- vis,

llo -

bw

Se

-

nyor,

T

V w

œ

Œ

B

? w

œ

Œ

œ

Œ

2

70 S

A

& w &

II T

4

w

Œ

œ

O

B

70 V

70 S

A

? ˙.

B

V

&

A

Œ

? ˙.

Œ

& &

B

˙. ˙.

Œ

˙.

2

-

O

-

4

-

-

P b˙

-

œ -

œ

briu- me/els

4

-

-

-

p b˙

O

-

-

-

-

-

-

P Œ bœ œ

∑ ∑

-

4 4

Œ

Œ

nyor,

lla -

-

- vis,

bw

Se

-

nyor,

w

-

-

-

-

-

-

P Œ bœ œ

-

-

-

P Œ bœ œ

œ œ

-

-

-

bœ bœ J

-

-

-

-

-

-

3

-

œ

- vis,

bw

Se

-

nyor,

œ bœ

b˙ lla -

-

œ œ

lla -

w

-

-

- vis,

-

bw

Se

-

-

-

nyor,

-

-

œ

bœ bœ J

œ

w

-

-

-

-

w

-

O - briu- me/els

P Œ bœ œ

-

w

w -

-

O - briu- me/els

w

-

œ bœ

w -

Se

O - briu- me/els

œ

3

lla - vis,

w

O - briu- me/els

p b˙

œ œ œ œ bw

w -

-

4

Œ

O - briu- me/els

b œ b œ b œJ ˙

w ∑

Œ

V w ?

p b˙

O

œ

w

Œ

œ

P Œ bœ œ

O

œ

V ˙.

IV T

4

w

70 S

2

& w

III T

Œ

4

p b˙

Œ

V ˙.

4

-

3

lla -

-

-

œ œ -

- vis,

-

œ Se

bw -

œ bœ

b˙ lla -

-

-

- vis,

Se

nyor,

bw -

nyor,

- 13 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE


I 76 S

A

&

w

w

#œ œ J 3

F #œ œ œ #œ &

an

T

B

76 S

A

V

3

-

F# œ ˙. &

llo

-

-

llo

-

F & w llo

II T

B

-

briu

-

76

∑ V F #œ œ ˙ & llo

A

F & #w llo

III T

F V w

briu

B

F ? nw

briu

76 S

llo

A

llo

IV T

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

llo

-

llo

-

˙

an

-

ça,

an

-

ça,

#œ œ œ ˙ J 3

an - ça,

an

œ

me/els -

lla

-

-

w -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ - me/els

w -

-

-

w -

œ

an

-

- me/els

-

lla

-

-

-

-

-

an

œ

an

-

-

œ -

-

-

an

-

œ -

Se

œ

-

w

-

-

-

an

-

-

Se - nyor,

w

Se

œ

vis,

vis,

w

w

w

-

w

w

nyor,

#w

Se

œ

-

w #w

U U

w

w

U

2 4

w

w

U

nyor,

w

w

w

w

Se

œ

-

w

w

w

w

w

w

#w

w

Se - nyor,

œ

#w

Se - nyor,

˙.

#w

ça,

Se

˙.

#w

ça,

Se

˙.

w

ça,

Se

˙.

#w

ça,

Se

w -

-

-

nyor,

w

w

w

w

nyor,

nyor,

#w -

w

w

˙ ˙

U

2

U

4

2

U

4

- 14 -

4

˙

U

"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

4

˙

U

nyor,

˙ ∑

U

U

4 ∑

U

U

4

˙

"Renteu-me,"

w

nyor,

4

˙

U

F calme W

4

˙

˙

U

nyor,

Se - nyor,

#w

4

w

w

U

w

Se - nyor,

œ

2

w

Se - nyor,

œ

U

w

Se - nyor,

ça,

˙

-

œ

˙. ˙

œ

w -

3

an - ça,

lla

œ

-

ça,

#œ œ œ ˙ J

w -

vis,

w

w -

vis,

˙ -

w

ça,

˙

lla

œ

˙.

-

-

˙.

œ

- me/els

˙. -

-

œ

˙.

-

w

-

˙.

F V w ?

-

-

-

F #œ œ œ #œ & F & w

-

˙.

briu -

S

-

w

w

76 V

œ

w

-

F V w F ? nw

la vos - tra llo - an - ça,

w -

-

˙ œ œ œ œ œ # œ œ œJ ˙ JJ J J J

F w

llo F ? w

-

3

i pro - cla - ma - ré

I

˙

± 5"

4

˙

4 ∑

˙ ˙


83 S

A

J & &

4

˙.

4F

P w

I

B

V

S

A

B

-

briu,

&

4 4

˙

& V

P w

j œ œJ

o - briu - me/els

œŒÓ

?

83 S

A

& &

4

∑ œŒÓ

4F

o P #w

j œ œ J

o - briu - me/els

III T

B

A

˙

& &

4 4F

˙.

o - briu,

V ?

˙.

Œ

o

-

-

-

-

P˙ . Œ

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P Œ ˙.

-

-

-

-

-

-

lla - vis,

-

o

P w

-

-

-

-

o

P w

-

-

w

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ œ bœ œ ˙

w

F ˙

o

-

œ

œ -

-

-

-

-

-

-

-

o

-

bw

briu,

˙. P

-

-

P

briu,

bw

w

bw

œ

w

Se - nyor,

œ

briu,

briu,

briu,

˙.

briu,

-

-

-

-

briu,

briu,

U

,

,

w

U ∑

,

w

w

Udoux P calme, librement, W

w

#w

w

w

w

w

w

w

P

Se - nyor,

P

w

œ

Se - nyor,

#w

w

œ

w

w

Se - nyor,

w

w

Se - nyor,

- 15 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

,

U

,

U

,

U

,

U

,

U

,

U

,

U

,

U

,

"i seré més blanc que la neu."

Se - nyor,

b˙ . P œ

,

Se - nyor,

P ˙. œ

U U

P

briu,

,

w

Se - nyor,

˙ . Pb œ

U

bw

Se - nyor,

œ

,

w

œ

U

w

P

briu,

briu,

w

Se - nyor,

œ

,

Se - nyor,

b˙ . P œ

U

#w

Se - nyor,

briu,

,

Se - nyor,

˙ . Pb œ

b˙ .

bw

Pœ Œ

w

U ∑

w

w

Se - nyor,

˙. P œ

˙.

w -

briu,

˙.

w P #˙

œ

Se - nyor,

˙. P

œ œ bœ œ ˙

˙

Se - nyor,

˙. P œ

briu,

w

w -

-

P

briu,

b˙ .

-

bw

briu,

˙.

œ œ b˙ . w

Ó

-

w

w

˙

-

-

o

o B

-

˙

o

œ

P Œ œ

-

-

w

lla - vis,

Ó

Ó

-

-

˙

o

?

IV T

V

83 S

-

-

o

˙.

-

-

w

w

o

V

-

o

83 V

-

œ œ ˙.

Ó

Ó

˙. P œ

w

w

o

F ˙.

II T

œ œ

?

83

P Œ œ

Ó

o

˙. o

T

Œ

K

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


90 S

&

L

2

A

&

T

V

3

4

4

P #œ

I

B

P ? w O

-

-

-

2

-

-

&

A

&

T

V

-

4

-

˙-

-

3

-

4

B

90 V

90 S

A

O

-

-

-

-

V

&

&

V

-

2

T

B

P ? w w O

-

90

-

-

2

-

-

&

A

&

T

V

S

-

4

?

w

3

-

-

-

˙

-

-

-

˙.

lla

-

P œ

vis,

œ

œ

-

briu - me/els

-

briu

˙˙-

-

œ lla

œœ-

-

œ

vis,

œœ

me/els

œ

œ

Se - nyor,

˙˙-

lla

-

vis,

œ

-

-

˙˙ -

briu

œ

œ

-

œœ -

lla - vis,

œ

˙

œœ

˙˙ -

lla

-

vis,

-

œ

lla - vis,

-

˙-

briu

-

˙.

œ Se

œ-

me/els

-

œ

nyor,

œ

pro

j j j œ œ œ œ J

i pro - cla - ma

˙-

lla

-

-

˙˙ .. -

œ

4

i

œ

4

j j œ œ

˙

Se - nyor,

me/els

4

˙˙- ..

œ

4

˙.

-

-

me/els

˙- .

nyor,

P œ œ

-

-

-

O - briu- me/els

P O

-

˙˙ ..

Se

P œ

4

IV

B

briu

O - briu - me/els

˙˙

˙-

-

4 Œ

lla - vis,

-

III

-

O

3

4

-

œ-

˙˙ .. -

œ

Œ Œ

˙˙

œ #œ œ

4

˙.

œ

II

Pw ? w

œ

O - briu - me/els

˙.

˙

90 S

4

˙- .

vis,

- 16 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

4 4

-


96 S

A

&

4 4

&

B

j œ

j #œ

œ Jœ œ J

V

œ

?

i pro - cla - ma - ré œ F œ- œ- œ- œ- œ- . J J J J

4

I T

3

F Œ ˙

∑ œ

œ J

3

S

A

&

4 4

&

O

II T

j j j œ œ œ

V ?

96 S

A

pro - cla - ma

3

96 V

œ J

œœ F œœ- œœJ J i

B

F #˙ .

˙ œœJ

-

j j j j œ œ œ œ œ

œ J

œœ- œœ- .. J

la

˙˙ ..

vos - tra llo - an

V &

3

4

4

&

B

A

&

F j œœ œœ -

V ?

la

vos - tra llo - an

4

œ

œ -

ça,

3

la vos - tra llo

˙

an

˙ -

ça,

-

˙˙ ..

-

-

-

œ

˙.

-

-

œ

-

-

-

-

œ

œ

poco poco cresc. -

˙˙ ..

-

-

-

œ

o - briu - me/els lla - vis,

F

œ -

-

F œ œ

-

briu- me/els lla -

poco poco cresc. -

∑ Œ

œ j j j j J œ œ œ œ F

-

o

O

˙

-

˙.

-

œ

˙˙ .. -

4

œ

3

3

-

-

˙˙ ..

ré B

j3 j j œœ œœ œœ œœ .. - - - -

j j j œ œ œ œ

o - briu - me/els lla - vis,

4

o

-

F œ

j œ

F œ

˙.

Ó œ.

&

IV T

cla - ma - ré

?

96 S

j œ Jœ œ

-

O

V

-

˙˙- .. o

4

-

ça,

o - briu - me/els lla - vis,

III T

-

œ

˙

3

-

o - briu- me/els

-

˙.

poco poco cresc. -

4

-

˙- . o

3

F #œ œ

-

vos - tra llo - an - ça,

3

96

-

œ ˙

œ œ œ J J J

la

˙.

o - briu - me/els lla - vis,

˙.

O

œ J

-

-

˙.

-

F œ œ

-

-

-

-

-

-

œ

˙.

-

œ

œ

œ

o - briu- me/els

lla - vis,

˙- .

˙.

Se -

3

j j j j œ- œ- œ- œ- œ- . o - briu - me/els lla - vis,

˙. - 17 -

o

poco poco cresc.

"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-

-

-


100 S

A

&

T

100 S

œ-

œ

˙- .

V œ #œ

œ

˙.

? ˙

Se

& ˙-

-

me/els

briu

& Œ

-

œ-

& # ˙V œ

briu

II T

B

100 V

100 S

T

œ -

œ

œ

˙.

œœ-

V

P Œ œ & & ˙ -

-

V œ

˙

œœ

me/els

? ˙ ˙-

briu

100 S

P & œ & ˙ -

briu

IV

-

T

œ œ-

me/els

# ˙-

lla

-

˙-

briu

-

-

vis,

-

vis,

Se

-

œ

me/els

lla

œ

˙-

lla

4 -

œ j j # œ œ œJ J i

pro - cla - ma

4

œ

œ

-

4

Se - nyor,

-

-

-

pro - cla - ma - ré

-

vis,

-

-

j j œ œ

-

me/els

œ

œ

œ

œ-

me/els

˙˙ -

lla

-

œ

˙-

lla

-

4

˙

4

Se

-

-

-

j j j œ œ œ œ J

˙˙ .. -

vis,

4 4

œ-

me/els

œ

˙-

lla

-

-

-

f

vis,

œ œj J la

˙- .

j œ i

j j3 j j # œ- œ- œ- œ-

œ J

pro -

œ- .

f œœ J

3 œœJ

j œ

j j j œ œ œ œ

la

vos - tra llo - an

3

œœJ

œœJ

j œ

˙ f

œœ- ..

i

j j j j œ- œ- œ- œ-

œ J

œ J

-

œ- .

o - briu- me/els lla - vis,

j j j j œ œ œ œ œ

œ

3

la

vos - tra

œœ œ

j œ

llo - an

j3 j j œœ œœ œœ - - -

-

f

œ J

œ J

j j j j œ- œ- œ- œ-

œ- .

i

pro

o - briu- me/els lla - vis,

j j j œ œ œ œ 3

f j œ œ-

˙ -

œ

- cla - ma - ré

3

vos - tra llo - an

ça,

œœ .. -

o - briu- me/els lla - vis,

œ J

-

ça,

j j j œ œ œ œ- œ- œ3

œ. œ- .

o - briu- me/els lla - vis,

- 18 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ J

pro - cla - ma -

3

f j œœ -

œ

vis,

3

vos - tra llo -

o - briu- me/els lla - vis,

œ

i pro-cla-ma - ré

œ- .

la

œ œ œ J J J

o - briu- me/els lla - vis, Fa tempo, répéter jusqu'à la m. 107, cresc. accel. W

œ J

˙

œJ

˙.

j œ œJ ˙

vis,

˙- .

œJ

o - briu- me/els lla - vis,

œ

nyor,

-

œ

˙- .

˙.

œ

œ

lla - vis,

œ

-

œ J

"Deixeu-me sentir els crits de festa,"

Se - nyor,

-

œ J

f œ- œ-3 J J

œœ

vis,

œ

œ- .

œ.

∑ œ

j j3 j j œ- œ- œ- œ-

o - briu- me/els lla - vis,

œ

vis,

˙˙- ..

f

˙

# ˙- .

i

nyor,

œ

i pro - cla - ma - ré

œœ

-

-

j j j œ œ œ œ œ J

˙˙-

œ

4 Mw

vis,

œ

lla

˙

V ˙. ?

-

-

œ

œ

nyor, B

-

œ

lla

œœ -

-

vis,

˙- .

œ

O - briu - me/els A

-

˙-

Se - nyor,

B

-

œ

briu - me/els

me/els

-

-

lla

-

briu

briu

III

œ

œ

O - briu A

nyor,

œ-

Se - nyor,

˙? ˙

-

me/els

vis,

˙-

lla

P Œ œ

O A

œ

lla

lla - vis,

B

œ

œ

O - briu - me/els

briu

I

P œ


104 S

i

A

& œo

I T

B

V

S

2

pro - cla - ma - ré

4

3

œ-

-

œ-

briu - me/els

œ

œ-

lla

3

œ-

-

œ-

vis,

Se -

F j j j #œ œ œ

˙ -

? œ

œ-

ça,

3

-

œ-

briu - me/els

œ

œ J

& œJ

œ-

lla

œ.

œ-

-

vis,

Se -

& # œo

II T

-

104 V

104 S

œ? œ o

V W &

œœ-

-

œ-

œ-

lla

o

III T

B

lla

o

104 S

&

œ.

-

œ-

& œ o

IV T

lla

œœ -

briu - me/els

œ J

œœ -

lla

-

œ-

3

o

3

-

œ œ-

an

-

˙-

œ

j j œ # œj œ œ

œ

˙-

œ

3

vos-tra

3

œ œ œ œ J J J 3

vos-tra llo - an -

-

œ-

vis,

-

˙

œœ

- nyor,

-

W

an

3

œ -

œœ -

-

vis,

3

vos-tra

llo - an

œ-

lla

œ œ-

briu - me/els

-

œ-

vis,

œ œ-

œ-

lla

-

vis,

poco poco cresc.

j j #œ œ i

cresc.

˙-

œ J

œ J

pro - cla - ma

-

poco poco cresc.

F j j j œ œ œ

cresc.

o - briu-me/els cresc.

W. œ

# ˙i

2 4

poco poco cresc.

j œ Jœ

œ

pro - cla - ma - ré

cresc.

˙˙-

cresc.

i

cresc.

4

ça,

Se -

-

˙-

poco poco cresc.

Fj j j j œ œ œ œJ œ Jœ 3

3

o-briu-me/els lla -vis,

œ

- nyor,

œ

j j œ œ i

œœ -

Se -

-

-

- nyor,

2

4

-

pro

-

-

3

˙

4

ça,

˙i

j œ œJ

œ.

œœ

˙˙ -

cresc.

˙˙ -

Se

2 4

-

poco poco cresc.

cla - ma - ré cresc.

j œ la

i poco poco cresc.

F cresc. j j j j œ œ œ œJ œ œJ œ 3

3

o-briu-me/els lla-vis,

2 4

Se-nyor,

cresc.

œ-

Se -

-

˙-

œ œ-

Se -

œ

- nyor,

j j j œ œ œ œ J i

œ œ-

˙-

cresc.

Se-nyor, 3

4

3

i

˙˙-

4

cresc.

cresc. j œj œ

œ

ça,

i

œ

nyor,

2

2

- ça,

- nyor,

Se-nyor, 3

cresc.

˙

4

# ˙-

-

llo

cresc.

i

3

briu - me/els

3

4

˙

œ œ œ J J J

œ œ œ œ J J J

F j j V œj œj œj œ œj œ ˙ ? œ œ-

-

3

œ-

2

3

3

-

3

- nyor,

-

Se

Se -

F j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ

o - briu-me/els lla-vis,

B

œ-

o-briu-me/els lla - vis,

œœ -

vos-tra llo

œ

3

briu - me/els

3

œœ-

vis,

œ J

3

la A

œœ-

3

la

-

Se -

3

3

œ J

V œ ? œ œ-

vis,

F j j j j j j œ œ œ œ œ œ œœ-

briu - me/els

œ-

œ-

o - briu-me/els lla - vis,

œœ-

˙

& œ -

œ-

-

ré A

la

3

3

briu - me/els

3

œ œ œ J J J

lla-vis, Se-nyor,

4

la

V ˙ ça,

B

œ-

-

œ J

3

œ J

- nyor,

œ-

3

œ J

3

o - briu - me/els

cla - ma - ré

A

-

3

an

o

104

˙

œ J

œ J

œ J

& œJ

-

˙ ˙-

- nyor,

pro - cla - ma

œ. -

˙cresc.

œ œ

poco poco cresc.

i

j œ la

cresc.

˙ ˙i

j j j œ œ œ 3

vos-tra

llo

poco poco cresc.

- 19 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-


107 S

A

&

N 2 Fœ

4

œ J J

3

pro

I T

B

S

A

&

B

2 4

107 S

A

-

3

œ J

pro

4

&

-

A

&

IV T

V ?

-

-

œ

vos - tra

œ J

llo - an cresc.

cla

-

-

3

˙- .

-

œ

-

3

-

-

-

-

cla

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pro

-

œ

˙˙- ..

-

an -

-

cla

-

-

-

-

-

œ J

œ J

3

-

-

cresc.

- ça,

-

j œ

4 -

-

-

-

pro

llo - an

-

-

-

œ J

i

˙- .

cla

pro

-

-

-

-

4

cla - ma -

-

-

f j j j œ œ œ

-

-

j œ

œ

i

-

œ J

-

ça,

-

˙˙ .. -

3 4

pro

-

-

-

cla

-

cresc.

-

-

-

œ cresc. Jœ J

-

cla - ma

-

-

-

-

2

4

-

-

-

-

-

-

-

œ .cresc.

œ J -

-

Se

-

-

-

œ J

ma

œ.

-

-

-

-

-

- ré

# ˙-

ma

-

-

4

œ J

4

la

-

-

-

-

-

ma

-

-

W

Se - nyor,

-

-

œ J

-

œ J

ma

-

vos - tra llo

-

nyor,

-

2

4

la

˙˙ -

ma

-

-

j œ

j œ

i

-

-

œ œ J J

œ J

3

vos - tra

4

3

la

˙-

4

œ œ œ J J J

œ

3

-

-

3

˙˙-

-

f cresc. j j j j j j œ œ œ œ œ œ

-

cla - ma

-

3

cresc.

œ J

-

f j j j j j j #œ œ œ œ œ œ

lla - vis,

œ

o - briu- me/els lla - vis,

-

ma

4

j j œ œj œ œ

o - briu- me/els

3

-

-

2

cresc.

œ -

-

cresc.

-

˙-

-

o - briu- me/els lla - vis, Se

cresc.

-

cla - ma

4

˙-

- ça,

3

-

nyor,

-

œ

-

jcresc. œ œ J

œ

vos - tra llo

˙

˙˙ -

2

cresc.

i

# ˙- .

4

-

œ

œ J

œ J

3

œ

4

pro

"Torneu-me el goig de la vostra salvació, que un esperit magnànim em sostingui."

-

-

-

pro

-

-

-

4

œ

llo - an -

4

-

-

cresc.

˙-

pro

-

-

œ

-

-

-

-

œ

˙- .

cla

f

-

-

-

-

˙ ˙-

pro

-

-

- ça,

-

-

-

-

-

-

-

-

˙-

ma

j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ

j œ

˙. ˙- .

˙ ˙-

3

o - briu- me/els lla - vis,

-

-

cresc.

3

an B

-

œ œ J J

-

-

i

cresc.

3

? &

cla

f W a tempo, répéter jusqu'à la m. 111, cresc., accel. W.

vos - tra

S

˙- .

2

œ J

œ J

nyor,

j j j œ œ œ œ

V

107

-

cresc.

3

la

pro

B

-

˙

j j j œ œ œ

j œ

˙-

III T

-

˙˙-

2

-

Se - nyor,

-

pro

&

-

lla - vis,

V

V

-

-

la

œ œj œ J J

# ˙-

?

4

œ J

pro

&

107 V

-

˙-

II T

-

?

107

-

œ.

V

3

œ œ œ J J J 3

o - briu- me/els lla - vis, Se

˙-

&

œ J

cla

Se - nyor,

-

-

-

-

-

-

-

-

ma

-

-

j œ

j œ

i

cresc.

-

-

pro

-

- 20 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-

-

-

œ J

cla - ma

-

-

-

-

-


110 S

A

&

4

˙.

œ

4

llo

œ-

I T

B

110 S

A

&

œ-

4 4

110 S

A

œ œ œ œ J J J 3

vos - tra llo- an

œœ-

?

B

4 4

A

?

&

IV T

la

V

-

œ

œ

ça,

llo

œ-

?

w

-

-

-

ƒ˙ b˙

-

-

-

-

vos - tra llo

œœ-

la

W

-

-

ƒb œ œ ˙ .

-

œœ- œœ-

3

-

llo

-

vos - tra llo

llo

-

-

-

ww -

œ

ça,

-

-

w -

-

-

4 4

œ-

œ-

œ- œ-

la

j œ œJ

˙

œ

cla - ma - ré

llo

œœ -

œœ -

˙.

la

vos - tra llo

œœ -

-

-

œœ œœ - -

-

vos - tra llo

-

-

-

-

-

w

œ llo

ww

-

-

-

3

œ-

œ-

la

œ-

œ- œ-

vos - tra llo

˙. œ œ-

-

œ llo

œ œ-

la

œ œ-

vos - tra llo

-

-

w -

-

3

œ œ œ- œ-

w

-

w w

-

-

an

-

an

ƒ˙ b˙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ça,

an -

an

-

-

-

an

ƒ˙ b˙

ƒ bw bw - an ƒ œ. -

-

an

-

an

ƒ bw w -

-

-

-

œ

-

-

œ œ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ œ J

j bœ

-

-

œœ ..

o

-

-

-

-

-

-

-

llo

œ

bœ J

-

-

˙˙ -

œ J

-

-

-

-

-

-

-

-

bœ J

œ

3

Se -

œœ llo

-

-

-

-

-

œ -

-

-

-

j bœ

- ça,

-

-

-

briu - me/els lla - vis,

-

œ

-

-

-

-

-

-

-

b œ œ œ b Jœ œ J J 3

-

briu - me/els lla - vis,

œ œ

llo

-

-

-

-

œ -

-

˙˙ ..

œ

-

œ œ

b œ œ œ b œJ J

b˙ . b˙ .

-

-

œ œ

-

o

bœ ˙ J

an -

-

-

Se - nyor,

œ bœ

ça,

-

bœ J

œ

- ça,

-

-

œ œ

-

b ˙˙ ..

w

-

œ J

. b ˙˙ .

-

b ˙˙ ..

˙˙

an -

ƒ bw bw

-

-

an

ƒ b b ww

-

- ça,

˙ ˙

ƒ bw

-

œ

bœ J

b˙ . b ˙.

-

-

an

o - briu -3 me/els lla - vis,

ça,

-

ƒ b ww -

-

ƒb œ œ ˙ . -

-

-

-

an -

ƒ bw w

-

w

3

ça,

w

-

-

œ

œ . j bœ b œ œJ b Jœ œ. œ

- an ƒ bw bw

w

œ

˙

œ an

œœ-

-

an

-

bœ b˙ J

-

-

w

-

an

-

w

œ- œ-

ré B

w -

3

vos - tra llo

pro - cla- ma - ré

œ-

V

&

ƒ œ.

3

&

110 S

œ-

&

œ- œ-

pro - cla - ma- ré llo

j j j œ œ œ œ œ J

V

V

œ-

-

œœ

-

w

œ- œ-

vos - tra llo

la

III T

i

# œ-

110 V

œ-

i

B

-

3

&

II T

-

œ œ œ j j # œ œ Jœ J J J

nyor,

?

œ-

la

œ

V

w

3

œ-

&

O

ƒb ˙ .

-

b˙ . ˙.

-

-

-

-

-

œ œ œ

-

-

- ça,

llo

-

-

b˙ . b˙ .

œ œ

-

- ça,

- 21 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

llo


114 S

A

&

B

V

an

114 S

llo

b˙ . b ˙. -

œ bœ bœ &

-

œ

-

-

II T

& ˙˙

b˙ ˙

œ œ œ bœ b˙ V

bw bw

bw bw

-

-

ça,

llo

-

-

llo

-

-

bw bw w llo

w

? œœ

114 V

114 S

A

III T

llo

b ˙˙ .. an

V &

œ

-

-

-

-

b ˙˙ ..

& b˙

b ww

b ww

ça,

llo

ww w

bw llo

bœ œ œ œ œ bœ V œJ J ? œ œ

114 S

A

&

ww

B

an

& œ

V œœ

b ˙˙ ..

? œ œ

b˙ . b˙ .

IV T

b˙ . b˙ .

an

an

-

-

-

w

-

ça,

-

-

-

-

-

-

-

bw bw

bw

ça,

llo

bw

bw

ça,

llo

bw

bw

b ww

b ww

bw bw

bw

ça,

ça,

-

-

-

-

-

-

-

llo

llo

llo

-

-

-

-

-

-

, ,

-

-

-

-

-

4

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4Ï w

U∑

lumineux!

U∑

-

-

Ï # n ww

-

Ï

,

U∑

-

, ,

-

,

-

-

,2 ,

4 -

,

-

,

-

-

U

-

-

U∑ -

-

-

-

-

-

-

lumineux! an - ça,

-

-

-

-

U∑

-

-

-

-

U∑

4

lumineux! an -

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U∑ U∑

-

U∑

-

U∑

-

U∑

-

U∑

-

U∑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#œ œ

Ï# ˙ ˙

4Ïn œ

˙ ˙

˙.

4Ï -

-

-

-

lumineux! an -

˙ ˙

#˙ ˙

-

-

-

˙ -

-

w w

œ #œ -

-

-

lumineux! an -

-

-

-

-

˙ ˙

lumineux! an - ça,

lumineux! an -

w

-

-

lumineux! an -

lumineux! an -

˙˙

-

-

œ #œ

lumineux! an -

-

ww # nlumineux! an

Ï n ˙˙

-

Ï

˙˙

-

-

-

-

-

-

-

ww

-

-

-

ww

- 22 -

œ œ

-

˙˙

"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-

-

˙˙ ..

lumineux! - an - ça,

-

#w

˙˙

lumineux! an - ça,

-

ww

lumineux! an - ça,

-

-

˙˙

˙˙

ww

# ˙˙

n ˙˙

#œ œ œ #œ w w

˙ ˙

4Ïn ˙

-

w w

-

-

Ï -

-

-

Ï # ww -

-

#œ #œ #œ œ

-

4Ï -

-

lumineux! an -

4Ïn ˙˙ .. -

ww

lumineux! an -

Ï˙ n˙

-

-

,

˙˙

n # ˙˙

-

U∑

œ œ n˙

U∑

-

,2

P

U

,2

bw llo

-

w llo

Se- nyor,

B

ça,

ça,

-

bw

nyor, B

-

llo

w w

ça,

-

bw

w

U ˙

,4

w

ça, A

2

b b ww

ça,

œ bœ b˙ .

? œœ

ww

b b ˙˙

˙.

w

˙ & ˙

I T

b˙ .


120 S

A

&

˙

#˙ ça,

w & #w ça,

I T

B

V

S

&

ƒ‹ w # w

ww

ƒ‹ w # w

-

Se

Se

#œ ˙ .

w

ƒ# w # w

ça,

w w

ƒ# w ‹ w

Se

-

Se

-

w

ƒ‹ w # w

Se

-

˙.

#œ ça,

A

T

V

ƒ #w #w

w w

w & w

ça,

II

#œ #œ #œ œ

Se

w

ƒ‹ w # w

-

Se

-

w w

ƒ ‹w # w

ça, B

120 V

120 S

? w w V &

#w

Se

∑ w ça,

A

& # ww

ww

T

B

V

&

#œ ˙ . ça,

? w w

120 S

#œ #œ #œ œ

ww

œ ˙.

w ça,

A

& w #w

ça,

IV

œ #œ #œ #œ

T

V

B

? w w

ww

#œ #œ ˙ ww

ƒ‹ w # w Se

ça,

III

œœ ˙ .

-

w ? w

120

w

-

Se

ƒ# w ‹ w

-

Se

-

ƒ‹ w ‹w

Se

ƒ # ‹ ww

Se

ƒ # # ww ƒ #w #w

Se

-

-

-

-

-

˙ -

ww ˙˙ ..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

w w ww

-

-

-

-

-

-

-

-

w w

-

-

-

‹˙

-

˙ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

˙˙ ..

-

-

-

-

-

˙. ˙. ww

-

-

-

-

-

#œ -

-

-

∑ ˙ -

-

-

-

#œ -

w w

-

-

œ œ ˙. -

- nyor,

#˙ . -

-

#œ #œ

-

-

-

˙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

˙.

-

œ

-

˙ -

-

-

-

-

-

-

˙ ˙ ˙. w

-

-

-

-

#œ ‹œ ˙

-

-

-

- nyor,

-

-

ww

œ #œ ‹œ #œ

w w

w w

˙. ˙.

-

-

-

-

-

-

-

- 23 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ

nyor,

P w

nyor,

P #w

nyor,

P w P #w

nyor,

P ‹w

nyor,

P #w

nyor,

P #w

nyor,

P #w

nyor,

P #w

nyor,

P

#w

nyor,

P w P

-

ww

-

-

-

-

P #w

P #w

œ #˙

-

-

#˙ .

-

œ

-

-

#˙ . -

-

-

‹w

-

‹˙

- nyor,

#˙ -

-

ww w w

-

˙˙ -

-

-

w

ww -

˙˙

-

w w -

-

# œœ # ˙ . -

w w

-

œ

w

-

-

-

-

-

-

w w

‹œ -

-

w

-

˙˙ ..

-

-

Se

-

-

˙ ˙

ww

ƒ # # ww

ƒ #w #w

-

w

#w

nyor,

P #w P

-

#w

nyor,


Q

U

± 12"

127 S

A

I T

B

& w

w

A

II T

B

127 V

& w

w

w w

U

V w

U

127

U

S

A

& w

&

III T

B

w

V w ?

w

127 S

A

& w &

IV T

B

w

V w ?

w

w

U

w

U

U

U

o

-

-

-

-

-

-

w

-

-

-

P #œ ˙ . -

o

-

-

w -

w

-

w

#w o

#w o

-

-

#w

w -

-

-

-

- 24 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

-

-

-

w

-

-

-

-

w

-

w -

-

-

-

w

w -

-

-

o

-

w -

w -

-

-

o

#w -

-

-

P w

œ ˙.

w

-

-

P

-

-

#w

-

w

w

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

w

-

-

nw -

w

w

o

-

o

-

w -

w -

-

w

P #w

∑ ∑

U

o

o

w

U

œ ˙.

#w -

w

-

P #œ #˙ . o

U

-

P #w o

"Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, feu renéixer en mi un esperit ferm."

w -

P

P #œ ˙ . o

U

F calme, librement V W

P #w o

U

& w

?

U

127 S

U

w

U

V w

w

U

& w

?

R

-

-

-

-


133 S

P & w o

A

&

B

-

-

B

-

4

-

-

-

-

-

#w

briu,

w

V w

˙

w

w

w

w

? w

˙

2

& w &

-

-

4

w

w

4

˙ -

-

4

#w

w

w

w -

w

-

-

-

133 S

A

w

U

w

U

˙

w

w

briu,

#w briu,

B

A

IV T

B

4

˙

4 4

w

w

U P w calme, librement, doux

#w

w

briu,

˙

w

w

#w

briu,

w

V w

˙

w

w

#w

w

? w

˙

w

w

& w &

briu,

2 4

˙

w

4 4

w

briu,

w

w

#w

briu,

w

w

˙

w

w

briu,

w

w

V w

˙

w

w

#w

briu,

w

? w

˙

w

w

w w

w w

briu,

U U U U U U U U

- 25 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

p w

w

3

w

w

w

∑ p w

w

3 4

w

w

∑ ∑

w w

∑ ∑

w

w w w w

3 4

w

w

4

w

"Déu meu, Déu que em salveu."

w

133 S

2

U

w

? w

III T

briu,

briu,

w

&

U

w

w

& w

w w

U

#w

V w

V

U U

briu,

-

˙

w

U

w

briu,

133 V

briu,

w

II T

-

w

w

w

w

o A

˙

w

˙

133 S

4

4

w

I T

2

S

∑ ∑ ∑ ∑

3 4


Librement, sans suivre la mesure et perdendosi jusqu'à la fin. Tempo très ad libitum, chaque voix avec un tempo independant. Respecter uniquement les entrées et les hauteurs.

141 S

A

T Calme ( q = ± 63). 3˙ Œ ∑

&

4

4

&

V

4

I T

B

?

141 S

A

&

3 4

P œ

∑ ∑

Œ ∑

&

œ

œ

P œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

˙

lla-vis,

Se - nyor,

O- briu-me/els lla - vis,

O - briu-me/els

˙

4

T

B

V ?

P Œ œ

Œ

141 V

141 S

A

∑ œ

œ

O - briu-me/els lla

V &

3 4

&

-

4

-

B

V

?

P Œ Œ œ

141 S

A

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

i

pro - cla

œ

&

V

˙

4

B

?

P œ œ

œ

O-briu-me/els

œ

œ

lla - vis,

œ

˙.

Se - nyor,

œ

œ œ

pro - cla - ma - ré

Ó ˙.

œ œ

i pro - cla - ma

P œ

œ

œ

˙

œ

-

4 4

œ

-

˙

ma - ré

4

∑ Œ

˙

œ

œ œ

-

4

-

œ

vis,

œ

3

P Œ œ œ

œ

œ

œ

la

vos

4 -

Se - nyor,

-

4

4

4

IV T

œ

cla - ma - ré

3

œ œ

4

pro

O

P œ œ

i

i

œ

œ

Se - nyor,

Se - nyor,

4

œ

briu-me/els lla - vis,

O - briu-me/els lla

O - briu-me/els lla - vis,

3

œ œ

&

œ

III T

4

œ

vis, Se - nyor,

4

3

œ

O - briu-me/els

˙

œ œ

-

∑ P Œ œ

Ó

pro

O

œ

i

II

œ

œ œ

4

∑ œ

Se - nyor,

4

4 ˙

œ

4

3

Œ

P œ

O

-

œ la

- 26 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ

œ

œ

œ

œ

œ

briu-me/els lla

vos - tra

llo

-

-


147 S

A

& &

4 4P

T

B

V

œ

œ

œ

œ

œ

˙

147 S

A

cla - ma - ré

˙

? &

B

la

œ

147 S

A

&

vos - tra

œ

œ

œ i

œ

œ

-

œ

B

vos - tra

147 S

A

&

4

œ

œ

llo - an

˙

llo - an

˙

-

-

P œ

ça,

œ -

ça,

˙.

œ -

vis,

œ

ma - ré

la

P œ œ

œ

œ

œ

o - briu- me/els

œ

œ

œ

œ

o - briu - me/els lla - vis,

∑ œ

œ

pro

œ

Se - nyor,

œ

œ

vos - tra

œ

œ

-

œ llo -

œ

Se - nyor,

˙.

œ

Se

˙

œ

lla - vis,

œ

nyor,

i

P Œ œ

-

˙. ˙

-

œ

cla - ma - ré

œ œ

œ

la

vos - tra

llo

ça,

œ

-

œ

œ

œ

vos - tra

˙

o - briu- me/els

œ la

œ

œ P œ œ

œ

llo - an

œ ˙

∑ œ

œ

œ

œ

˙

tra

œ

œ

œ

pro

llo - an

4

& V

œ

œ

œ

-

ça,

œ

œ

œ

lla - vis,

œ

-

ça,

œ

œ

o - briu- me/els lla -

œ

˙

œ

Se - nyor,

P

Ó

œ

llo - an

P œ

˙

an

˙

i

-

-

P œ

O

˙

an

˙

Se - nyor,

˙

-

i

˙

œ

œ

cla - ma - ré

P œ

˙

ça,

œ œ œ œ la

œ

œ

ça,

-

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

briu- me/els lla - vis,

œ

œ

˙

œ

œ

pro - cla

œ

˙.

œ

˙.

Se - nyor,

-

œ

o - briu- me/els lla

œ

-

ma - ré

œ

œ ˙

vis,

Se - nyor,

-

ça,

i

œ la

œ

œ

i

œ

Se -

œ

llo - an -

œ

œ

œ

œ

œ

pro - cla - ma - ré

œ

œ

vos - tra

œ

˙.

œ

pro - cla - ma

i

œ

œ

œ

pro -

o - briu- me/els

∑ œ

œ

P œ œ

œ

nyor,

œ

vos - tra

œ

˙.

-

œ

la

llo - an

œ Se

œ

œ

i

œ

vos - tra

o - briu - me/els lla - vis,

œ

P œ

-

œ

˙.

œ

pro - cla - ma

∑ Œ

œ

œ

Se - nyor,

œ

œ

˙.

∑ Ó

?

œ

pro - cla

˙

vis, B

˙

i

vos - tra

œ

œ

IV T

la

œ œ

i

?

œ

O - briu - me/els lla - vis,

œ

V

œ

ma - ré

œ

briu- me/els lla - vis,

T

œ

i

œ

pro - cla

œ

4

III

œ

Se - nyor,

˙

œ

4

&

œ

˙

œ

∑ œ

œ

la

V

œ

Se - nyor,

147 V

vis,

œ

lla - vis,

œ

?

œ

O - briu- me/els

œ

V

-

œ

4

II T

œ

4

&

œ

O - briu- me/els lla

O - briu- me/els lla

I

P œ

-

la

˙

-

an

-

ma - ré

œ

pro - cla

˙

œ llo

œ

- 27 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ

-

˙.

ça,


152 S

&

œ

œ i

A

an

B

-

˙ -

ça,

V ˙ ? œ

œ

œ

pro - cla

& ˙

I T

œ

œ i

œ

œ

˙.

œ

ma - ré

la

P œ

œ

œ

œ

œ

˙

pro

œ

-

cla - ma - ré

˙

pro - cla - ma - ré

152 S

& œ

œ

œ

lla - vis, A

& œ

II T

V œ vis,

B

? œ

152 V

152 S

œ

& œ V œ

S

?

˙ œ

˙

P & œ

œ

& œ

œ

P V œ

œ

vos - tra

IV T

o

œ

œ

? œ la

œ

œ

-

œ

œ

œ

la

vos

œ

œ

œ

-

œ

vos - tra

i

pro

œ

œ

œ

-

la

œ

tra

-

œ

-

œ

i

pro

œ

vis,

-

-

œ -

llo - an

œ

˙

˙ ça,

œ

vis,

˙

an

œ

P œ

˙ ˙

ça,

-

œ

œ

pro

œ -

-

la

œ

œ

la

vos

tra

œ i

˙

i

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

-

briu- me/els lla - vis,

i

œ

pro - cla

œ

œ

œ

-

œ

-

œ

œ

œ

œ

œ

llo

œ

-

œ

œ

œ

-

œ

œ

˙. ˙.

œ

˙.

-

œ

˙

an

-

ça,

œ

œ

œ

œ

Se

Se - nyor,

p

œ

œ la

˙

œ -

la

œ i

œ la

˙

Se - nyor,

- 28 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

œ

ça,

œ

nyor,

œ

œ

o - briu -

˙.

-

œ

llo - an

œ

œ

vos - tra

uma - ré

œ

œ

˙.

vos - tra

œ

- ça,

œ

ça,

œ

pro - cla - ma

œ

-

˙ -

Se -

œ

lla - vis,

˙

llo - an

˙

˙

œ

vos - tra

œ

vis,

œ

la

ma - ré

œ

œ

llo -

Se - nyor,

œ

o - briu- me/els lla

œ

˙

œ

la

pro - cla

œ

o - briu- me/els

-

p œ

o - briu - me/els

vos - tra

o - briu - me/els lla - vis,

œ

œ

ça,

œ

œ

œ

˙.

o - briu - me/els lla - vis,

œ P œ

œ

œ

ma - ré

cla - ma - ré

ça,

œ

-

œ

ça,

œ

œ

œ

˙ P œ

œ

o - briu - me/els lla -

pro - cla

œ P œ

œ

P œ

œ

la

˙.

ça,

-

-

cla - ma - ré

œ

o

Se - nyor,

-

-

œ

œ -

ça,

˙

œ -

-

llo - an

œ

ma - ré

Se - nyor,

˙

Se - nyor,

i

˙.

œ

˙

œ

˙

llo - an

œ

œ

˙

llo - an

˙

œ

œ

œ

œ

œ

cla - ma - ré

œ

œ

an

p œ

˙

i

vos - tra

œ

œ

œ

-

œ

œ

˙

vos - tra

œ

œ

œ

œ

tra

œ

llo

œ

˙

œ

llo - an

œ

œ

-

briu - me/els lla - vis,

Se - nyor,

œ

vos

llo

Se - nyor,

pro - cla - ma - ré

œ

o - briu- me/els lla

B

œ

i

P œ

la

pro - cla

O - briu- me/els lla A

i

la

œ

lla - vis,

152

œ

œ

vis,

˙

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

. & ˙

œ

œ

V

œ

Se - nyor,

Se - nyor,

œ

œ

-

œ

vos - tra

œ

lla - vis,

˙

œ

ça,

B

œ

œ

cla - ma - ré

III T

˙

o - briu- me/els

nyor, A

œ

Se - nyor,

P œ

œ

o - briu - me/els lla

œ

œ

i

œ

œ

vos - tra

œ

œ

œ

œ

œ llo -

œ

pro - cla - ma -

vos - tra

œ i

œ

œ llo -

œ

pro - cla -


157 S

&

vis, A

&

T

B

V

œ

œ

vos - tra

œ

œ

œ

lla - vis,

A

II T

& &

œ p œ

œ

œ

157 S

? ˙

œ

œ

œ

i

pro

œ

œ

&

œ

œ

vos - tra

III T

B

V

œ

œ œ

Se

S

&

p œ

llo - an

œ

œ

˙ an

A

&

IV T

V

œ

œ œ

˙ -

ça,

˙. ré

˙ an

B

-

? œ

˙ -

˙.

ma - ré

œ

œ

œ

œ

œ

˙

pro

œ

-

cla - ma - ré

˙

πœ

œ

˙

Se - nyor,

p œ

œ

œ

œ

vis,

-

œ

œ

cla - ma - ré

i

ça,

-

œ la

œ -

œ

i

ça,

œ

lla - vis,

˙

p œ

œ

œ

œ

la

p œ

œ

vos - tra

œ

œ

la

vos

œ

œ

œ

la

œ

œ

vos - tra

-

pro

œ

œ

-

œ

œ

œ

œ

œ

llo

œ

œ

œ

œ

˙

tra

-

vis,

œ -

-

œ -

œ

llo - an

œ

œ

˙

˙ ça,

œ

vis,

˙

an

œ

˙

Se - nyor,

˙

-

ça,

˙

pro

œ -

œ

la

œ

œ

vos - tra

œ p œ

œ

i

œ

œ -

œ

tra

œ œ

œ

pro - cla

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

-

briu- me/els lla - vis,

i

œ

pro - cla

œ

œ

llo -

œ

˙

llo - an

œ

œ

-

œ

œ

-

œ

˙.

œ

˙.

œ

˙.

ma - ré

- 29 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

vis,

œ

œ

œ

vos - tra

ma - ré

œ

-

pro - cla - ma -

Se - nyor,

œ

o - briu- me/els lla

œ

o - briu- me/els

i

œ

œ

˙

o - briu - me/els lla - vis,

œ

œ

vos - tra

vos

ça.

o - briu -

œ

la

p œ

-

cla - ma - ré

π œ

œ

p œ

˙

p œ

œ πœ

cla - ma - ré

œ

œ

la

œ

œ

pro - cla -

ça,

˙.

ça,

-

œ

˙

œ -

œ

π œ œ

œ

o

-

Se - nyor,

-

p œ

-

- ça,

∑ πœ

ça.

˙

œ -

-

llo - an

˙.

ma - ré

œ

˙

Se - nyor,

˙

la

pro

œ

cla - ma - ré

˙

œ

œ

˙

-

˙

i

vos - tra

œ

llo -

œ

an

œ

œ

la

tra

œ

œ

-

Se - nyor,

œ πœ

œ -

llo

˙

œ

i

œ

˙

œ

vos - tra

˙

vos - tra

˙

œ

œ

llo

i

i

llo - an

œ

œ

-

briu - me/els lla - vis,

œ

o - briu- me/els lla

œ

œ

Se - nyor,

o - briu- me/els lla

œ

œ

œ

œ

œ

œ

vis,

œ

pro - cla - ma - ré

p œ

˙ -

œ

œ

nyor,

vos

pro - cla

˙.

la

œ

˙

œ

œ

œ

œ

-

œ

Se - nyor,

Se - nyor,

œ

œ

lla - vis,

˙

œ

œ œ

œ

pro - cla - ma - ré

157

la

o - briu - me/els lla

o - briu- me/els

œ

o - briu - me/els

? œ

ma - ré

p œ

me/els lla - vis, A

œ

œ

V &

œ œ

œ

π œ

pro - cla - ma - ré

œ

œ

i

œ

œ

˙

ça,

ça,

œ

lla - vis,

157 V

-

o - briu - me/els

o - briu - me/els lla

B

an

œ

œ

-

-

˙

˙

i

llo - an

p V œ

œ œ

nyor,

S

-

˙.

œ

œ

pro - cla

˙

œ llo

œ

œ i

Se - nyor,

? ˙.

157

œ

Se - nyor,

œ la

I

˙

œ

œ

˙

Se - nyor,

œ Se -


162 S

A

& &

˙.

Œ

∑ π œ œ œ œ

œ ˙. ma - ré

I T

B

la vos-tra llo - an

V w

œ Œ Ó

? œ œ œ œ

˙.

me/els lla - vis, Se - nyor,

162 S

&

œ ˙

œ

llo - an A

T

V

˙

V

162 S

&

A

&

III T

S

IV T

Œ

˙

œ œ

œ

œ

U ∑

U w

œ œ ˙

∑ œ Œ Ó ∑

U œ

ŒÓ

U

U

U

U

U ∑

-

ça.

vos-tra llo

? œ œ œ œ pro - cla

U

U

U∑

U

ŒÓ

U∑

U

U

U

U

˙ -

œ ˙. -

œ Œ Ó

ça.

˙

π ˙

-

œ ˙.

- ma - ré

˙.

π œ œ

œ œ ˙

la vos - tra llo-an

Œ

œ

œ œ œ œ

œ ˙.

la

vos-tra llo - an

w -

œ

ça.

ça.

an

llo - an - ça.

˙.

-

Œ

˙

-

˙.

pro- cla- ma-ré

pro- cla - ma

œ

Œ Ó

i

π V œ œ œ œ

œ ˙

˙

an

œ œ œ œ

-

la vos-tra

U

œ

ça.

œ œ œ œ

œ πœ œ œ

œ œ ˙

œ Œ Ó

vos-tra llo

i

la vos - tra llo - an

w

w

π & œ œ œ œ

i

vos-tra llo - an

? ˙.

la

-

U

la B

˙.

œ œ œ œ

V œ ˙

&

pro - cla - ma- ré

π œ

la A

i

˙.

nyor,

162

˙ πœ œ

i pro - cla - ma - ré

llo - an

B

œ

œ œ œ œ

ça.

ça.

llo - an - ça.

˙

w

ça.

œ

lla - vis, Se-nyor,

V

Œ

œ Œ Ó

œ ˙

? œ œ œ œ

162

-

˙.

w

la vos - tra

-

˙

ça.

&

an B

-

π œ œ œ œ

II

˙

ça.

˙.

-

ça.

Œ

πœ œ œ œ

œ Œ Ó

∑ ˙

∑ ˙

˙.

Œ

la vos-tra llo - an - ça.

- 30 "Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other rights © Bernat Vivancos 2010 - SGAE

∑ ∑ ∑ ∑

XI-2000 Oslo

Bernat Vivancos - Obriu-me els llavis, Senyor  

"Obriu-me els llavis, Senyor" for 5 choirs a capella • XI-2000 • Ref.: 0017 www.bernatvivancos.com • Score free of copy rights • All other r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you