Page 1

Przep続ywomierz elektroniczny TERZ 94

Nowoczesna technika dla gazownictwa


1. Zasada dzia³ania

2. Budowa

Przep³ywomierz elektroniczny TERZ94 s³u¿y do bezpoœrednich pomiarów objêtoœci i przep³ywu gazu w warunkach roboczych. Wartoœci pomiarowe przep³ywu i objêtoœæ wyœwietlane s¹ na wyœwietlaczu w elektronicznej g³owicy. Sposób dzia³ania gazomierza oparty jest na pomiarze prêdkoœci przep³ywu przez ko³o turbiny. Gaz przep³ywa przez specjalnie ukszta³towany pierœcieñ w odcinku wlotowym prostownicy i dop³ywa do koncentrycznie umieszczonego ko³a turbiny. Prêdkoœæ k¹towa ko³a turbiny jest proporcjonalna do prêdkoœci przep³ywu gazu w przedziale pomiarowym. Prêdkoœæ k¹towa turbiny jest rejestrowana poprzez pomiar bezstykowy, za pomoc¹ czujnika impulsowego i magnesu sta³ego . Czêstotliwoœæ sygna³u odbierana jest bezpoœrednio z ko³a turbiny. Pomiar ten mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany dla zadañ regulacji i sterowania

Gazomierz elektroniczny posiada podobny kszta³t do pozosta³ej serii gazomierzy turbinowych. Ka¿dy gazomierz sk³ada siê z 4 podstawowych czêœci (zob. rys.). Kierownica w gazomierzu zwê¿a efektywnie przekrój poprzeczny rury do kszta³tu specjalnie uformowanego pierœcienia przez co znacznie eliminowane s¹ wszelkie turbulencje. Rozwi¹zanie to przyczynia siê do znacznego zwiêkszenia prêdkoœci przep³ywu gazu pomiarowego. Na wa³ku wewn¹trz gazomierza zamocowane jest ³o¿ysko, które utrzymuje z jednej strony ko³o turbiny, a z drugiej obracaj¹cy siê magnes sta³yumieszczony przed czujnikiem indukcyjnym. Przewód sensora w tulei przechodzi do bezciœnieniowej komory g³owicy pomiarowej, która oddzielona jest za pomoc¹ specjalnego uszczelnienia (oringa). Za pomoc¹ œruby nastawczej w g³owicy pomiarowej mo¿na ustawiæ jej dowoln¹ pozycjê.

Gniazdo G³owica pomiarowa

Œruba uziemiaj¹ca Œruba natawcza Tuleja O-ring

O-ring

Czujnik

Prostownica

Magnes sta³y

Ko³o turbiny £o¿ysko kulkowe

3. Rodzaje gazów Gazomierz elektroniczny TERZ 94 standardowo zaprojektowany jest dla wszystkich rodzajów gazów zgodnych z DVGW G260. U¿yte materia³y s¹ odpowiednie dla gazów i gazów p³ynnych w fazie gazowej takich jak: gaz ziemny, gaz rafineryjny, gazów paliwowych i ich mieszanek, azot, CO2 (suchy), powietrze i wszystkie gazy obojêtne.

Dla agresywnych i chemicznych gazów s¹ specjalne wykonania z ok³adziny PTFE, specjalnych materia³ów oraz specjalne smarownice itd.


4. Specyfikacja

· Iskrobezpieczny obwód, dopuszczony do strefy 1

· Elektroniczny licznik (G³ówny licznik, dodatkowo licznik start/stop lub licznik zeruj¹cy dla zewnêtrznego licznika w celu st³umienia nadbiegu ko³a turbiny przy zatrzymaniu przep³ywu.)

· Stopieñ zabezpieczenia: IP 65 · Wyœwietlacz przep³ywu · Pamiêæ maks. wartoœci (Qm)

· 2 czujniki (opcja) wzajemny monitoring

· Zakres temperatur (standard) Temperatura medium: -10°C do +50°C Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

· Wersja bateryjna (wersja bez zasilacza) ¯ywotnoœæ baterii minimum 6 lat.

· Zwarta konstrukcja z obracaj¹c¹ siê g³owic¹ pomiarow¹

· Wyjœcia pr¹dowe 4-20 mA (nadajnik) (tylko w wersji z zasilaczem)

· Wyniesiona g³owica pomiarowa - opcja · Wyjœcie alarmowe (opcja)

· Niewielki moment obrotowy systemu pomiarowego z d³ug¹ stabilnoœci¹ (oprócz ko³a turbiny, nie ma ruchomych czêœci) · Wyjœcia LF i HF (Wartoœci impulsów LF mog¹ byæ programowane.)

5. Dopuszczenia II 2 G EEx ib[ia] II C T4 / T3 Certyfikat zgodnoœci Nr: TÜV 02 ATEX 1970 Nr DVGW produktu : CE-0085BN0292 (Testy wg. Dyrektywy 97/23/EG)

6. Elektroniczna g³owica pomiarowa Mo¿liwe pod³¹czenia g³owicy pomiarowej: Wyjœcie impulsowe HF (wysoka czêstotliwoœæ) bezp. Czêstot.sygna³u

Wyjœcie impulsowe LF (niska czêstotliwoœæ) skala dziesiêtna

Zestyk do zatrzymania licznika

Wyjœcie pr¹dowe 4-20 mA Wersja z zasilaczem (opcja)

Tranzystor, otwarty kolektor (jako specyfik. NAMUR)

Tranzystor, otwarty kolektor (jako specyfik. NAMUR)

Zestyk za³¹czaj¹cy (bezpotencja³owy)

Pod³aczenie petli pr¹dowej (4-20 mA, 2-drut)

Umax = 28 V (Ex) 30 V (non Ex)

Umax = 28 V (Ex) 30 V (non Ex)

Zatrzymany licznik: zestyk zamkniêty

Umax = 28 V

Umin = 4.0 V

Umin = 4.0 V

Umin = 12 V

Imax = 30 mA

Imax = 30 mA

Imax = 23 mA

Tpulse = 1 ms

Tpulse = 125 or 250 ms

Imin = 3.5 mA

fmax = 250 Hz Mo¿liwe wartoœci zobacz: dane gazomierzy

fmax = 4 Hz Mo¿liwe wartoœci zobacz: dane gazomierzy

B³¹d mniejszy ni¿ 1% wartoœci mierzonej. Wymagane jest zewnêtrzne zasilanie.

Pod³¹czenie wyjœcia pr¹dowego (przyk³ad instalacji w strefie zagro¿onej wybuchem) Volumeter Type TERZ 94

00064419 m3 24 VDC

- 0085 DN Q max Q min PS Ser.-No. Year

m³/h m³/h bar

Current output 4-20mA

Further data: press button

yes

MESSTECHNIK GMBH Germany

Wyjœcie pr¹dowe 4-20 mA (opcja)

no

24 V DC

IP65

Pêtla wyjœciowy

LF HF

Wyjœcie pr¹dowe

EEx i jednostka zasilaj¹ca KFD2-STC3-Ex 1

Wyjœcia impulsowe

Strefa EX

Strefa non EX

4-20 mA

Wersja TERZ 94 z zasilaczem posiada wyjœcie pr¹dowe (4-20 mA, 2-przewodowe). Wymagane jest zasilanie jednostki 24V do zasilania wyjœæ pr¹dowych. Dodatkowo bateria mo¿e byæ dostarczona jako zabezpieczenie zasilania .


7 . Dane gazomierzy Rozmiar

Zakres pomiarowy

Qmin - Qmax mm

m3/h

cal

Wartoœæ impulsów LF 1) HF 2)

Smarowanie

Spadek ciœnienia

impuls/m3

impuls/m3

Dp mbar

sta³e smarowanie

25

1

2.5 -

25

10/100

13450

3

40

5-

70

1/10/100

7800

4

50

2

6-

100

1/10/100

7800

5

80

3 3

10 25 -

250 400

0.1/1/10 0.1/1

2375 1250

6 14

• •

100

4 4

25 40 -

400 650

0.1/1/10 0.1/1/10

1060 600

4 10

150

6 6

40 100 -

1000 1600

0.1/1/10 0.1/1

330 190

6 12

• • • •

200

8 8

100 160 -

1600 2500

0.1/1 0.1/1

135 80

3 8

250

10 10

160 250 -

2500 4000

0.1/1 0.1/1

75 44

3 7

300

12 12

250 400 -

4000 6500

0.1/1 0.1/1

48 28

4 9

400

16 16

400 650 -

6500 10000

0.1/1 0.1/1

24 14

3 8

500

20 20

650 1000 -

10000 16000

0.1/1 0.01/0.1

12 7

4 9

600

24 24

1000 1600 -

16000 25000

0.01/0.1 0.01/0.1

6 4

4 9

pompa olejowa

• • • • • • • • • • • •

1) Standardowe wartoœci (ustawione fabrycznie) s¹ pogrubion¹ trzcionk¹. 2) Wartoœci przybli¿one; dok³adne wartoœci s¹ wyznaczone podczas kalibracji.

8. Spadek ciœnienia

St¹d:

Spadek ciœnienia Dp okreœlony w tabeli dotyczy gazu ziemnego przy Qmax i 1 bar. Spadek ciœnienia w warunkach pomiaru mo¿e byæ obliczony przy u¿yciu nastêpuj¹cego równania: Dpm = Dp • Dpm Dp rn pm Qm Qmax

2

( )

rn Qm • pm • Qmax 0.83

= Spadek ciœnienia w warunkach pomiaru (pm, Qm) w mbar = Spadek ciœnienia przy Qmax i gazie ziemnym przy 1 bar w mbar (zob. tabela) = Gêstoœæ normowa gazu mierzonego (kg/m3) = Ciœnienie w warunkach pomiaru w bar (absolutne) = Przep³yw w warunkach pomiaru (m3/h) = Maksymalny przep³yw

Przyk³ad: Powietrze, œrednica DN 100, zakres pomiarowy 20 - 400 m3/h, pm = 1.1 bar(abs), rn = 1.29 kg/m3, Qm = 250 m3/h dana z tabeli : Dp = 4 mbar

Dpm = 4 •

( )

1.29 250 • 1.1 • 0.83 400

2

= 2.7 mbar

9. Dok³adnoœæ pomiarowa B³¹d pomiarowy: Q min do 0.2 Qmax DN 25: ± 2% DN 40, DN 50: ± 3% >= DN 80: ± 2% Powtarzalnoœæ: £ ± 0.5%

0,2 Qmax do Qmax ± 2% ± 1.5% ± 1%

10. Konserwacja Wszystkie gazomierze do rozmiaru DN 150 s¹ wyposa¿one w sta³e smarowanie ³o¿ysk i nie wymagaj¹ przegl¹du. Od rozmiaru DN 200 gazomierze s¹ wyposa¿one w smarownicê. Smarowanie musi byæ wykonane zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi (zobacz równie¿ na tabliczce gazomierza).


11. Rodzaje konstrukcji i wymiary A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

L

L

Wersja ko³nierzowa (F)

Wersja Sandwich (S) (Adapter pod ko³nierz)

G Gwintowana

F Ko³nierzowa

Œrednica mm

L mm

A mm

B mm

L Wersja gwintowana(G) (tylko korpusy aluminiowe)

L Wersja Monoflange(M)

Waga i wymiary Wersja

C

C

Klasa ciœnieñ C mm

Waga kg1)

PN 10 PN 16

252)

185

80

145

195

4

Alu

403)

140

80

145

195

4

Alu

PN 25 PN 40 ANSI 150

50

150

60

180

265

10

80

120

35

215

315

14

100

150

50

225

345

25

150

175

70

255

410

40

• •

200

200

70

280

470

60

250

300

135

320

540

70

300

95

325

580

100

300 400 500 600 50

450

200

325

610

200

400

145

335

650

180

600

345

335

680

400

400

110

385

760

300

750

260

385

810

650

600

130

440

870

400

900

280

440

920

850

80

60

175

255

15

ANSI 300 PN 64 PN 100 ANSI 600

• •

80

120

35

200

300

35

M

100

150

50

225

355

50

Monoflanges

150

175

70

270

445

100

200

200

70

305

510

130

250

250

85

345

590

200

195

12 4)

50

S Sandwich

80

30

145

• Alu

80

120

30

200

280

20

100

150

50

220

330

30

150

175

70

250

400

50

200

200

70

280

450

70

250

250

85

315

530

110

1) Waga przyblizona. Urz¹dzenia z ma³ymi klasami ciœnieñ mog¹ mieæ mniejsz¹ wagê. 2) Zewnêtrzny gwint R 1½"; w po³¹czeniu z zestawem: wewnêtrzny gwint Rp1 ISO 7-1, ca³kowita d³ugoœæ 243 mm 3) Zewnêtrzny gwint R 2¼"; w po³¹czeniu z zestawem: wewnêtrzny gwint Rp1½ ISO 7-1, ca³kowita d³ugoœæ 206 mm 4) 4 kg dla PN 10 i PN 16 (korpus aluminiowy)

Specjalne wykonania na ¿yczenie.


Przep³ywomierz elektroniczny TERZ 94 12. Opcje monta¿u g³owicy pomiarowej Za³o¿enie g³owicy pomiarowej mo¿e byæ wykonane w ró¿ny sposób tzn. g³owica mo¿e byæ okrêcona w

dowolny sposób do odczytu. Jeœli nie ma specjalnej instalacji to g³owica mo¿e byæ za³o¿ona jak na rysunku.

Volumeter

Wersje standardowe

Type TERZ 94

00064419 m3 24 VDC

- 0085 DN Q max Q min PS Ser.-No. Year

00064419 F 1.4

m³/h m³/h bar

Current output 4-20mA

MESSTECHNIK GMBH Germany

G³owica pomiarowa

Further data: press button

yes

no

IP65

00064419 F 1.4

Opcje monta¿u g³owicy pomiarowej

00064419 F 1.4

Kabel LIYCY 2x0.75 niebieski Max. d³ugoœæ: 50 m

Wyniesiona g³owica Gazomierz

13. Rodzaje urz¹dzeñ Nasze produkty dostêpne s¹ w ró¿nych wersjach, które s¹ oparte na wersji gazomierza TERZ 94: Elektroniczny gazomierz turbinowy TRZ03-TE/TEL 1 lub 2 kana³y, element pomiarowy jak TERZ 94, lecz wykonanie jak TRZ 03 lub TRZ 03-L. Dwu kana³owe wersje dopuszczone s¹ do pomiarów rozliczeniowych. (PTB 7.211/02.13). Korektor temperatury EC 21 1 lub 2 kana³y, bezpoœrednio instalowane na gazomierzu turbinowym lub przep³ywomierzu z elektronicznym uk³adem pomiarowym (Czujniki Wiegand’a ) lub wersja z 1-kana³em instalowanym razem z (oddzielnym) mechanicznym licznikiem (impulsy z kontaktronu). Z licznikiem Vm i z funkcj¹ korekcji temperatury i sta³ego ciœnienia. Przelicznik przep³ywu EC 24 1 lub 2 kana³y jak w EC 21, bezpoœrednio instalowane na gazomierzu turbinowym lub przep³ywomierzu z elektronicznym uk³adem pomiarowym (Czujniki Wiegand’a) lub wersja z 1-kana³em instalowanym razem z (od- dzielnym) licznikiem mechanicznym (impulsy z kontaktronu). EC 24 zawiera licznik Vm i funkcjê korekcji temperatury i ciœnienia . Przetwornik ciœnienia umieszczony jest w obudowie.

Wszystkie warianty otrzymuj¹ sygna³y z czujników Wi eg an d’ a, tj . ws zy st ki e, kt ór e be zp oœ re dn io zainstalowane s¹ na gazomierzu, posiadaj¹ nadajniki impulsów LF i HF i s¹ dostêpne w urz¹dzeniach z wyjœciem pr¹dowym. 7.745 04.12

Korektor temperatury EC 21 (lub licznik TRZ 03-TE/TEL)

7.741 03.53

Przelicznik przeplywu EC 24

GAZOMET Sp. z o.o. ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz tel. +48 65 545 0 200 · fax +48 65 546 24 08 e-mail: pomiar@gazomet.pl · Internet: http://www.gazomet.pl

Wydanie: 03/2004 Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/TERZ94_PL_VER_3_01  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/TERZ94_PL_VER_3_01.pdf