Page 1


INSTRUKCJA OGÓLNA Spis treści

2

Oznakowanie zagrożeń............................................

3

1.

Wiadomości ogólne.................................................

3

2.

Montaż.....................................................................

3

2.1 2.2 2.3 2.4

Wykonanie odcinka pomiarowego ........................... Przewody funkcyjne ................................................ Próba szczelności.................................................... Przykłady montażu instalacji....................................

3 4 4 5

3.

Obsługa...................................................................

7

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.4 3.5 3.6

Podanie ciśnienia do urządzenia ............................. Próba działania ....................................................... Próba szczelności wewnętrznej............................... Próba ciśnienia zadziałania ..................................... Zmiany wartości zadanej......................................... Zmiana zakresu nastawy ......................................... Uruchomienie urządzenia ....................................... Wskazówki do nastawiania ..................................... Wyłączenie urządzenia ............................................

7 7 7 7 7 7 8 8 8

4.

Usuwanie zakłóceń pracy.......................................

9

4.1 4.2 4.3

Reduktory gazu bez energii pomocniczej ................ Reduktory gazu z energią pomocniczą .................... Odcinające zawory bezpieczeństwa ........................

9 10 11

5.

Smary......................................................................

12

6.

Pomoce montażowe................................................

13

Informacje o innych prospektach RMG ...................

15


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

Oznakowanie zagrożeń Zagrożenia opisane w Instrukcji Ogólnej zaznaczone są w nastepujący sposób: Oznakowanie zagrożeń, ogólnie Zastosowanie przy:

Regulatory i urządzenia kontrolne montuję się zasadniczo w pozycji normalnej - pionowej. Każda inna pozycja instalacji może wpływać na prawidłowość funkcjonowania i na określone dane techniczne, takie jak zakres prowadzenia Wh, klasa dokładności AC, grupa ciśnień zamykających SG i grupa ciśnień wyzwalających AG. Inna pozycja montażu powinna być wybierana tylko jeśli zapewniona jest poprawna konserwacja i funkcjonowanie.

Ryzyko obrażeń człowieka

Ryzyko uszkodzenia urządzeń lub środowiska Informacje dodatkowe

1. Wiadomości ogólne Niniejsza broszura opisuję sposób instalacji i obsługi reduktorów ciśnienia gazu (GDR) do kontroli ciśnienia wyjściowego, a także zaworów szybko zamykających (SAV) oraz upustowych zaworów bezpieczeństwa. Podstawowe i szczegółowe dane techniczne znajdują się w odpowiednich broszurach a także w świadectwach kontroli i na tabliczce znamionowej danego urządzenia.

Niedopuszczalne ciśnienie może doprowadzić do szkód zarówno wnętrza, jak i części zewnętrznej urządzenia. Konstrukcja, wyposażenie, działanie, kontrola oraz konserwacja urządzeń regulacji ciśnienia gazu odpowiadają wymaganiom DVGW G 490, G 491 i G 492.

Tylko wykwalfikowany Pesonel jest upoważniony do uruchomienia, obsługi i konserwacji urządzeń. 2. Montaż Gazowe urządzenia regulacji gazu (GDR) i instalacje bezpieczeństwa (zawory szybko zamykające SAV i upustowe zawory bezpieczeństwa SBV) należy montować bez naprężeń rurociągu. Strzałka na obudowie musi wskazywać kierunek przepływu. Zazwyczaj urządzenia montowane jest w pozycji horyzontalnej - poziomo (Patrz przykłady instalacji na stronie 5 i 6 oraz przykłady podane w broszurach *.00).

2.1 Wykonanie odcinka pomiarowego Na miejsce pomiaru należy wybrać odcinek rurociągu charakteryzujący się spokojnym przepływem. Przed i za odcinkiem pomiarowym nie mogą znajdowac się żadne instalacje zaburzające przepływ takie jak: zwężki, kolana, armatura odcinająca itd. Na odcinek pomiarowy zaleca się: • maksymalna prędkość przepływu na odcinku pomiarowym ok. 20 m/s • długość rurociągu bez zakłóceń - przed odcinkiem pomiarowym 5 x średnica DN rurociągu - za odcinkiem pomiarowym 3 x średnica DN rurociągu Długość odcinka rurociągu bez zakłóceń może zostać zredukowana przed odcinkiem pomiarowym do około 2,5xDN, jeśli użyte zostaną urządzenia z tłumikami hałasu i jeśli średnica rurociągu na odcinku wylotowym jest taka sama jak średnica reduktora (patrz strona 5, rysunek 3).

3


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

4

2.2 Przewody funkcyjne

2.3 Próba szczelności (badanie szczelności zewnetrznej)

Wymiary i typy rurek impulsowych podane są w poszczególnych instrukcjach obsługi (foldery *.00). Rurki impulsowe muszą być wymierzone tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń.

Reduktory gazu z instalacjami zabezpiecząjcymi poddane są u producenta próbie szczelności zewnętrznej zgodnie z normą EN 334 (GDR) i EN 14382 (SAV, SBV).

Przewód pomiarowy przenosi wartość rzeczywistą ciśnienia z miejsca pomiaru do instalacji regulacyjnej (pilota lub membrany reduktora ciśnienia gazu) lub do urządzeń kontrolnych (SAV lub SBV). Przewód pomiarowy, dla każdego urządzenia oddzielny, powinien zostać przyłączony do rurociągu z boku lub z góry.

Według DVGW-Arbeitsblatt G490/1 wzgl. G/491 zmontowaną instalację należy poddać na miejscu montażu próbie szczelności powietrzem lub gazem obojętnym, ciśnieniem o wartości 1,1-krotnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Przewód pomiarowy przy urządzeniach zabezpieczających należy przyłączać z reguły przed pierwszą, wyjściową armaturą odcinającą bez możliwości odcięcia. Jeśli jednak przewód zostanie podłączony dodatkowo za pierwszą po stronie wyjścia armaturą odcinającą, należy zastosować do przełączania zawory trójdrogowe (przy tego typu zaworach nie ma takiej możliwości, aby całkowicie odciąć przewód pomiarowy). Przewód oddechowy łączy membranę z powietrzem atmosferycznym; przy uszkodzeniach urządzeń pomiarowych (np. zerwanie membrany) może być odcinkiem odprowadzającym gaz. Łączenie przewodów oddechowych jest dopuszczalne, jeśli poprzez to niezakłócona pozostaje funkcjonalność pojedyńczych urządzeń. Zaleca się przy tym, aby średnica przewodu zbiorczego była 5 x tak duża jak jak suma średnic pojedyńczych przewodów Przy głównych instalacjach bezpieczeństwa zaleca się osobne prowadzenie przewodu oddechowego. Przewody oddechowe nie mogą być łączone z przewodami odpowietrzającymi. Przewody odpowietrzające służą do odprowadzania gazu do atmosfery. Przewód upływowy służy przy reduktorach z energią pomocniczą do odprowadzania gazów upływowych w obszarze wyjściowym instalacji. Niektóre grupy urządzeń łączą ze sobą przewody upływowe z odprowadzającymi. Przewody odprowadzające służą w redutorach z energią pomocniczą do odprowadzania ciśnienia wyjściowego do napędu sterownika.

Obszar wejściowy • obszar do nastawnika reduktora ciśnienie sprawdzające = 1,1 x pdop (pdop = PNE) PNE ciśnienie nominalne strona wejściowa Obszar wyjściowy • obszar pomiędzy nastawnikiem reduktora a pierwszą po stronie wyjścia armaturą odcinającą ciśnienie sprawdzające = najwyższe możliwe ciśnienie robocze zaleca się, aby ciśnienie sprawdzające wynosiło 1,1 krotność górnego ciśnienia zadziałania pso odcinającej instalacji bezpieczeństwa zalecane ciśnienie sprawdzające = 1,1 x pso

Prace z podwyższonym ciśnieniem sprawdzającym należy uzgodnić z producentem ! • obszar za pierwszą armaturą odcinającą po stronie wyjścia ciśnienie sprawdzające = 1,1 x pdop (pdop = PNA) PNA ciśnienie nominalne strona wyjściowa Ciśnienie zwiększać i równomiernie. Należy przy tym zwrócić uwagę na:

stale

wolno

Ciśnienie w obszarach wejściowy i wyjściowym Wzrost ciśnienia po stronie wejściowej Spadek ciśnienia po stronie wyjściowej Dla urządzeń bez energii pomocniczej ciśnienie wyjściowe działające na nastawnik reduktora nie może przekraczać nastawionej wartości zadanej o więcej niż 0,5 bar. W ten sposób dla “rozprężonej” sprężyny wartości zadanej, ciśnienie próby w obszarze wyjściowym może wynosić maksymalnie 0,5 bar.


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

2.4 Przykłady montażu instalacji

5


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

6


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa 3. Obsługa

7


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

8


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

4. Usuwanie zakłóceń pracy 4.1 Reduktory gazu bez energii pomocniczej W celu uzyskania szczególnych instrukcji konserwacji należy każdorazowo odnieść sie do folderów “Działanie i konserwacja, części zamienne” (*.20)

Przed demontażem wszystkie urządzenia muszą być pozbawione ciśnienia

9


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

4.2 Reduktory gazu z energią pomocniczą W celu uzyskania szczególnych instrukcji konserwacji należy każdorazowo odnieść się do folderów “Działanie i konserwacja, części zamienne” (*.20)

10

Przed demontażem wszystkie urządzenia muszą być pozbawione ciśnienia


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

4.3 Odcinające zawory bezpieczeństwa W celu uzyskania szczególnych instrukcji konserwacji należy każdorazowo odnieść sie do folderów “Działanie i konserwacja, części zamienne” (*.20)

Przed demontażem wszystkie urządzenia muszą być pozbawione ciśnienia.

11


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

5. Smary

12


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

6. Pomoce montażowe

13


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

14


INSTRUKCJA OGÓLNA Dla gazowych urządzeń regulacji i instalacji bezpieczeństwa

Informacje o innych prospektach RMG: Dodatkowo do pełnej, ogólnej instrukcji obsługi, która zawiera także instrukcje w postaci tabelarycznej oraz wykaz możliwych błędów i usterek, do dyspozycji są nastepujące prospekty o urządzeniach regulacji gazu i instalacjach bezpieczeństwa: Prospekt ogólny Zawiera: - Dane Techniczne - Wymiary - Budowa i sposób działania - Montaż - Przeznaczenie urządzeń - Dane zamówieniowe Prospekt oznakowanie:

Przykład: 402.00

Typ urzązenia (RMG 402) Oznakowanie prospektów ogólnych (00) Instrukcja obsługi i konserwacji / Części zamienne Zawiera: - Wskazówki specjalne dla danego typu urządzenia - Instrukcja konserwacji - Oznakowanie części zamiennych - Listę części zamiennych Prospekt oznakowanie:

Przykład:

Typ urządzenia (RMG 402) Oznakowanie instrukcji obsługi i konserwacji

402.20

RMG-Podręcznik Zawartość: Przedstawienie produktów grupy RMG Ważne dane techniczne reduktorów RMG takie jak: wartości Kg, zakresy nastaw, klasy dokładności AC itd. Ważne dane techniczne zaworów bezpieczeństwa RMG takie jak: zakresy nastaw, wartości AG (grupy ciśnień wyzwalających) itd. CD-ROM Zawartość: CAD-rysunki złożeniowe Ustalenie zakresów nastaw Program do zamawiania części zamiennych Instrukcje montażu i uruchomienia w formacie PDF - Prospekty ogólne - RMG-Podręcznik Programy szkoleniowe Adobe Acrobat Reader Instalator Przegladarka Internetowa

15


http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/GAZOMET/instr_ogolna_ok  

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/GAZOMET/instr_ogolna_ok.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you