Page 1

EC 21 Przelicznik objętości z korekcją temperatury

7.745 04.12

EC 24 Przelicznik objętości z korekcją ciśnienia i temperatury

7.741 03.53

Nowoczesna technika dla gazownictwa

O


Zasad pracy Niezależnie od ciśnienia i temperatury, gazomierz mierzy wyłącznie przepływającą przez niego objętość, tj. objętość w warunkach pomiaru. Ze względu, iż gaz może być sprężony, objętość gazu która faktycznie przepłynęła przez gazomierz musi zostać wyliczona z wartości zmierzonej w warunkach pomiaru (korekcja). Pomiar skorygowany dla tego przepływu nosi nazwę przepływ w warunkach normalnych (odniesiony do temperatury - 0°C i ciśnienia w warunkach normalnych - 1.01325 bar). Korekcja objętości w przeliczniku EC 21 lub EC 24 jest wykonywane na podstawie równania stanu dla gazu idealnego. Ze względu na to, iż równanie samodzielnie nie spełnia wszystkich wymagań dla pomiarów o wysokiej dokładności. Należy również wziąć pod uwagę charakterystykę gazu rzeczywistego przy użyciu współczynnika korekcji, tj. współczynnika K.. Przelicznik EC 21 oraz EC 24 może być używany do celów rozliczeniowych i przemysłowych z gazomierzami turbinowymi lub rotorowymi.

Dostępne warianty Oba przeliczniki objętości EC 21 oraz EC 24 mogą być łączone z innymi gazomierzami w różnorodnych wariantach. Istnieją dwie podstawowe kombinacje:

1. Instalacja na gazomierzu mechanicznym Klasycznym rozwiązaniem instalacji przelicznika objętości jest bezpośredni montaż na głowicy gazomierza turbinowego lub rotorowego (patrz opis na stronie 6). Połączenie musi zostać wykonane za pomocą kontaktronu w głowicy. Gazomierz

Głowica Elektroniczna

Dopuszczenia Przelicznik EC 21 został dopuszczony jako przelicznik z korekcją temperatury dla celów rozliczeniowych pomiaru gazu ziemnego a przelicznik EC 24 jako przelicznik objętości. Znaki dopuszczenia PTB: EC 21: 7.745 04.12

EC 24: 7.741 03.53

Podczas pracy, monitorowane są określone wartości graniczne do celów rozliczeniowych. W przypadku ich przekroczenia, używane do pomiaru są oddzielne liczniki do pomiaru objętości gazu w warunkach zakłócenia.

2. Gazomierze elektroniczne z funkcją korekcji Jeżeli obroty koła turbiny są wykrywane przez czujniki Wieganda, na korpusie gazomierza nie jest instalowana żadna mechaniczna głowica, tylko montowana jest głowica elektroniczna bez funkcji korekcji lub przelicznik objętości EC 21 lub EC 24. Możliwe kombinacje są wymienione w poniższej tabeli razem z oznaczeniem typów. Gazomierze bez funkcji korekcji są opisane w oddzielnych publikacjach.

Z korekcją temperatury

Z korekcją temperatury i ciśnienia

Przepływmoierz

TERZ 94 Publikacja Nr 3.174

TEC 21 Strona 7

TEC 24 Strona 7

TRZ (standard)

TRZ 03-TE Publikacja Nr 3.163

TRZ 03-TE / EC 21 Strona 5

TRZ 03-TE / EC 24 Strona 5

TRZ (bez odcinka Dolotowego)

TRZ 03-TEL Publikacja Nr. 3.164

TRZ 03-TEL / EC 21 Strona 5

TRZ 03-TEL / EC 24 Strona 5

Pomiar rozliczeniowy

2

W przypadku przelicznika EC 24, korekcja jest wykonywana poprzez pomiar ciśnienia, temperatury i współczynnika ściśliwości. Dla przelicznika EC 21 używana jest tylko korekcja temperaturowa przy stałym ciśnieniu i współczynniku ściśliwości.


Właściwości • Łatwa instalacja i uruchomienie W przypadku przeliczników EC 21 lub EC 24 zamawianych razem z gazomierzem turbinowym RMG, są dostarczane gotowe do pracy. • Zasilanie bateryjne lub sieciowe Standardowa konstrukcja EC 21 jest zasilana przez jedno a EC 24 przez dwa ogniwa litowe. W warunkach pracy standardowej (częstotliwość wejściowa poniżej 1 Hz z kontaktronem), czas życia baterii wynosi minimum 6 lat, baterie mogą być wymieniane bez otwierania obudowy.

• Rejestrator danych Miesięczne wartości oraz odczyty gazomierza dla przepływu roboczego i normalnego, wartości ciśnienia i temperatury, są przechowywane przez okres 14 miesięcy. Rejestrator danych dla pomiarów rozliczeniowych w przygotowaniu. • Złącze cyfrowe Dla wymiany danych dostępne jest szeregowe złącze RS 485 z protokołem Modbus.

• Ochrona przeciwwybuchowa EC 21 / EC 24 są iskrobezpieczne i można je stosować w strefie 1.

• Odczyt i parametryzacja programu Przy użyciu programu, można odczytywać zmierzone wartości i wskazania liczników, można przeprowadzić parametryzację urządzenia.

• Obliczenie współczynnika ściśliwości K Przelicznik objętości EC 24 oblicza współczynnik K zgodnie z GERG 88S. Dla korekcji temperaturowej, współczynnik K może być zdefiniowany jako wartość stała.

• Wyświetlanie przepływu W przypadku gazomierzy elektronicznych z czujnikami Wieganda (i impulsami wejściowymi HF), wyświetlana jest bieżąca wartość objętości oraz wartość maksymalna.

• Wyjście prądowe 4-20 mA Dla wersji z wyjściem prądowym (dla urządzeń zlokalizowanych w obszarach zagrożonych wybuchem wymagane jest zewnętrzne źródło zasilania).

• Dwa wyjścia impulsowe Z kontaktronem: LF (Vm) i LF (Vb) Z czujnikami Wieganda: HF (Vm) i LF (Vm or Vb) • Wyjście alarmowe

Przetwornik ciśnienia i temperatury

Wyjście prądowe (opcja)

Przetwornik ciśnienia jest instalowany standardowo w przeliczniku EC 24. Możliwe są wykonania specjalne z zewnętrznym przetwornikiem ciśnienia.

W przypadku pracy urządzenia z impulsami HF (czujniki Wieganda), można uzyskać sygnał prądowy 4-20 mA poprzez dołożenie modułu prądowego. Wówczas dla takiego rozwiązania, przelicznik należy wyposażyć w zewnętrzne zasilanie. Przelicznik EC 24 został wyposażony standardowo w baterię podtrzymującą jako rezerwowe zasilanie, podczas gdy dla EC 21 są to rozwiązania opcjonalne.

Standardowa wersja jest wyposażona w termometr rezystancyjny PT 1000.W przypadku urządzeń zasilanych z sieci , można również używać termometrów rezystancyjnych PT 500 lub PT 100.

Działanie Wszystkie dane konfigurowalne jak również wartości zmierzone i obliczone są przechowywane w łatwej do przeglądania tabeli. Wszystkie komórki tabeli mogą być wywołane i wyświetlone poprzez naciśnięcie dwóch klawiszy. Wszystkie wartości wyświetlane są z odpowiednimi jednostkami. Parametry można zmieniać przy użyciu klawiszy wewnętrznych, modułu programowania lub programu do parametryzacji. Parametry do pomiarów rozliczeniowych są zabezpieczone zaplombowaną zworką , pozostałe parametry są chronione numerem kodowym.

Poprzez wyjście prądowe, może być przekazana wartość natężenia przepływu w warunkach roboczych lub normalnych, oraz ciśnienie lub temperatura. Zustands-Mengenumwerter EC 24

V m3

V P m3 /h bara

T °C

Zu

Herst.-Nr. Herst.-Jahr

Io Error mA Typ Mode

7.741 03.53

Trockenes gas im Normzust. 1,01325 bar,

-0102

0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

MESSTECHNIK GMBH 3 551 0 Bu tzb ach

Pętla pradowa

24 V DC

Zasilacz Bariera Eex i KFD2-STC3-Ex 1

Wyjście prądowe 4-20 mA

LF HF Wyjścia impulsowe

Strefa zagrożenia

Strefa bezpieczna

3


Rejestrator danych Przelicznik EC 21 / EC 24 przechowuje miesięczne odczyty pomiarów oraz wartości średnie ciśnienia i temperatury z ostatnich 14 miesięcy. Wartości te mogą być odczytane z urządzenia. W dodatku, dla pomiarów rozliczeniowych dostępny jest opcjonalnie rejestrator danych, z którego można odczytać dane przy użyciu komputera PC. Zapisywane są następujące wartości: – Godzinowe wartości średnie dla ciśnienia i temperatury oraz godzinowe ilości i odczyty gazomierza za 45 dni. – Dzienne wartości średnie dla ciśnienia i temperatury oraz dzienne ilości i odczyty gazomierza za 200 dni. – Miesięczne wartości średnie dla ciśnienia i temperatury oraz miesięczne ilości i odczyty gazomierza za 36 miesięcy. – 240 zdarzenia (np. komunikaty alarmowe).

zagrożenia wybuchem. Odczyt danych oraz parametryzacja przeprowadzane są przy użyciu specjalnego oprogramowania. Możliwe jest ustalenie połączenia do komputera centralnego za pośrednictwem modemu. Możliwe jest wtedy zdalne programowanie przelicznika EC 21 / EC 24, a współczynnik K loraz np. dane jakościowe gazu mogą być modyfikowane przez stację centralną.

Akcesoria • Bariera EEx i dla podłączenia PC do złącza RS 485 urządzenia zlokalizowanego w obszarze zagrożonym wybuchem. • Bariera EEx i dla wyjścia prądowego, wymagana do przy użyciu dla wyjścia analogowego dla urządzeń zasilanych z sieci. • Bariera dla izolowania impulsów wyjściowych.

Możliwe jest rozbudowywanie rejestratora danych dla pomiarów rozliczeniowych.

• Konwerter do połączenia PC z przelicznikiem EC 21 / EC 24.

Transmisja danych

• Wspornik do zamocowania przelicznika do gazomierza turbinowego RMG.

Dane mogą być transmitowane z przelicznika EC 21/EC 24 do komputera PC przy użyciu interfejsu RS 485. Dla tego celu, wymagany jest konwerter na RS 232 (wymagane wew. zasilanie) lub USB oraz bariera , jeśli EC 21 / EC 24 jest zlokalizowany w obszarze

• Pochwa termometryczna dla termometrów rezystancyjnych, typ przyłącza G1/4" lub G3/4". • Zawór trójdrożn dla przetworników ciśnienia.

Transmisja danych EC 21 / EC 24 « PC Obszar zagrożenia wybuchem Turbinenradgaszähler Typ TRZ 03-TE - 0085

Zustands-Mengenumwerter EC 24

7.211 02.13

Herst.-Nr. Hierzu gehört Messwerk Her st.-Nr.

0001853,7 V m3

V P m 3 /h bara

T °C

Zu

m3 Io mA

Error Mode Typ

Herst.-Nr.

7.741 03.53

Herst.-Jahr Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar,

0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Sch ild”

- 0102

Bariera dla RS 485

MESSTECHNIK GMBH 35510 Butzbach

Konwerter

Modem

4


Elektroniczne gazomierze turbinowe z funkcją korekcji W przypadku elektronicznych gazomierzy turbinowych z funkcją korekcji, przelicznik EC 21 lub EC 24 z wyświetlaniem Vm jest równolegle używany jako elektroniczny licznik gazomierza. Przelicznik jest instalowany na korpusie gazomierza turbinowego typu TRZ 03-TE.

Gazomierz turbinowy TRZ 03-TE został zatwierdzony przez PTB do pomiarów rozliczeniowych, wersje TRZ 03-TE / EC 21 oraz TRZ 03-TE / EC 24 mogą być także używane w zastosowaniach pomiarów rozliczeniowych. W każdym przypadku, konieczne jest zachowanie odcinka dolotowego 2 DN.

Magnes stały jest na sztywno zamocowany do koła turbiny, jego obroty są wykrywane przez dwa czujniki Wieganda (pomiar 2-kanałowy). Elektroniczny system przeliczający odbiera impulsy objętości HF które są odpowiednie dla obliczenia przepływu. W przypadku gdy różnica między dwoma kanałami pomiaru jest zbyt duża, wyzwalany jest alarm.

Element pomiarowy gazomierza turbinowego TRZ 03TEL może być również używany dla pomiarów rozliczeniowych. Gazomierz ten jest wyposażony w perforowaną płytę na wlocie w związku z czym może być użytkowany bez odcinka dolotowego. W połączeniu z przelicznikiem objętości, możliwe są następujące typy:: TRZ 03-TEL / EC 21 oraz TRZ 03TEL / EC 24.

Element pomiarowy ma tylko kilka elementów ruchomych w związku z czym cechuje się niskim zużyciem. Termometr rezystancyjny jest umieszczony razem z dwoma czujnikami wewnątrz tulei, która przylega na elemencie pomiarowym do magnesu stałego.

TRZ 03-TE / EC 21

Gazomierze dostępne są w następujących wykonaniach - Średnica nominalna: DN 50 do DN 600 - Klasa ciśnień: do PN 100 / ANSI 600 - Zakres pomiarowy: 10 do 25,000 m3/h

TRZ 03-TE / EC 24 Turbinenradgaszähler Typ TRZ 03-TE

Zustands-Mengenumwerter EC 21

- 0085

Zustands-Mengenumwerter EC 24

7.211 02.13

Herst.-Nr.

0001853,7 V m3

V P m3 /h bara

T °C

Zu

Hierzu gehört Messwerk Herst.-Nr.

m3 Io mA

Herst.-Nr. Herst.-Jahr

0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

P V 3 m /h bara

T °C

Zu

m3 Io mA

Error Mode Typ

Herst.-Nr.

7.745 04.12

Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar,

0001853,7 V 3 m

Error Mode Typ

7.741 03.53

Herst.-Jahr Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar,

- 0102

0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

MESSTECHNIK GMBH

- 0102

MESSTECHNIK GMBH

35510 Butzbach

35510 Butzbach

T

T

p

5


Gazomierze mechaniczne z przelicznikami EC 21 / EC 24 Przelicznik objętości EC 21 oraz EC 24 mogą być oczywiście podłączone do gazomierzy mechanicznych:. - gazomierze turbinowe dla pomiarów rozliczeniowych, na przykład TRZ 03 lub TRZ 03-L; - przepływomierze mechaniczne, takie jak TRZ 03-K; - gazomierze rotorowe, takie jak RMG 130 lub RMG 132a; - inne gazomierze z nadajnikiem impulsów LF. W przypadku gazomierzy RMG, przelicznik jest instalowany na głowicy gazomierza przy użyciu wspornika. Możliwa jest instalacja wyniesiona do 50 m od gazomierza i z rurką impulsową od przetwornika ciśnienia pochyloną w kierunku gazomierza. Gdy przelicznik objętości jest montowany na gazomierzu mechanicznym, używany jest pomiar z czujnika temperatury zlokalizowanego w pochwie

termometrycznej lub w odcinku wylotowym gazomierza. Kontaktron w głowicy gazomierza spełnia rolę nadajnika impulsów. Działa on w zakresie niskich częstotliwości do 1 Hz, w tym trybie nie jest przeprowadzony pomiar przepływu. Także czas pracy baterii jest zależny od częstotliwości wejściowej; wydłuża się gdy używane są niskie częstotliwości. Pomiar 1-kanałowy jest zwykle wystarczający - nawet dla pomiarów rozliczeniowych, ponieważ występuje mechaniczne zliczanie które może być traktowane jako drugi kanał pomiarowy. Jednakże, możliwy jest również pomiar 2-kanałowy. Dostępne są dwa wyjścia impulsowe LF; jedno z nich odpowiada za niezmienioną częstotliwość wejściową (Vm) a drugie może być ustawione dla Vm lub Vb.

EC 21 na TRZ

EC 24 na TRZ Turbinenradgaszähler Typ TRZ 03-TE

Zustands-Mengenumwerter EC 21

0001853,7 V 3 m

P V 3 m /h bara

T °C

Zu

Herst.-Nr. Herst.-Jahr Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar, 0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

- 0085

Zustands-Mengenumwerter EC 24

7.211 02.13

Herst.-Nr.

m3

Hierzu gehört Messwerk Herst.-Nr.

Io Error mA Typ Mode

0001853,7 V m3

V P m3/h bara

Zu

7.745 04.12

Herst.-Nr. Herst.-Jahr

- 0102

Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar, 0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

MESSTECHNIK GMBH

m3 Io mA

Error Mode Typ

7.741 03.53

- 0102

MESSTECHNIK GMBH

35510 Butzbach 35510 Butzbach

35510 Butzbach

T

p

T

LF

6

T °C

LF

0 0 0 0 00 0 0 8

0 0 0 0 000 0 8

HF

HF


Elektroniczne przepływomierze Z elektronicznymi przepływomierzami z funkcją korekcji, przelicznik EC 21 lub EC 24 z wyświetlaniem Vm jest równolegle używany jako przelicznik elektroniczny gazomierza. Przelicznik objętości jest instalowany na elemencie pomiarowym gazomierza elektronicznego typu TERZ 94. Magnes stały jest na sztywno zamocowany do koła turbiny, jego obrót jest wykrywany przez jeden (opcjonalnie dwa) czujniki Wieganda. System elektronicznego przeliczania odbiera impulsy objętości HF odpowiednie dla obliczenia przepływu. Element pomiarowy ma tylko kilka elementów ruchomych, w związku z czym cechuje się bardzo niskim zużyciem. Termometr rezystancyjny jest umieszczony razem z czujnikiem w tulei. która przylega na elemencie pomiarowym do magnesu stałego.

Dla typu TEC 21, na korpusie instalowany jest przelicznik EC 21, dla typu TEC 24 instalowany jest przelicznik EC 24. Elektroniczny przepływomierz TERZ 94, TEC 21oraz TEC 24 mogą być używane do pomiarów przemysłowych. Niepewność wyników pomiaru jest mniejsza niż 1%. Przepływomierze dostępne są w następujących wykonaniach: - Średnica nominalna: DN 25 to DN 600 - Zakres ciśnienia: do PN 100 / ANSI 600 - Zakres pomiarowy: 2.5 do 25,000 m3/h - Zakończenie kołnierzowe lub sandwich. W celu zapoznania się z dokładnym opisem elementu pomiarowego z rozmiarami, zakresami pomiarowymi itp. prosimy o przeczytanie publikacji RMG nr 3.174 (TERZ 94).

TEC 21

TEC 24 Turbinenradgaszähler Typ TRZ 03-TE

Zustands-Mengenumwerter EC 21

- 0085

Zustands-Mengenumwerter EC 24

7.211 02.13

Herst.-Nr.

0001853,7 V m3

V P m3/h bara

T °C

Zu

Hierzu gehört Messwerk Herst.-Nr.

m3 Io mA

Herst.-Nr. Herst.-Jahr

Error Mode Typ

0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

V P m3 /h bara

T °C

Zu

Herst.-Nr. Herst.-Jahr

7.745 04.12

Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar,

0001853,7 V m3

MESSTECHNIK GMBH

Error Mode Typ

7.741 03.53

Trockenes Gas im Normzust. 1,01325 bar, 0°C, ϕ = 0 Weitere Daten: “Typ-Schild”

- 0102

m3 Io mA

- 0102

MESSTECHNIK GMBH

35510 Butzbach

35510 Butzbach

T

T

p

7


Specyfikacje Typ ochrony przeciwwybuchowej

II2 G EEx ib[ia] IIC T3/T4

Obudowa

Aluminium (odlew)

Wymiary (Dł x Szer x Gł)

EC 21: 160 x 100 x 60 mm

EC 24: 250 x 120 x 105 mm

Waga

EC 21: ok. 0.6 kg

EC 24: approx. 1.5 kg

Stopień ochrony

IP 65

Zakres temperatury otoczenia

-20°C to +60°C

Zakres pomiarowy temperatury

-20°C to +60°C

Termometr rezystancyjny

PT 1000, 2-kablowe podłączenie

Zakresy ciśnienia

0.7 - 2 bar(a) 0.8 - 5 bar(a) 2 - 10 bar(a) 4 - 20 bar(a) 8 - 40 bar(a) 14 - 70 bar(a)

Przyłącze przetwornika ciśnienia

M12 x 1.5 typu ERMETO 6L (6 mm rura); dla innych przekrojów wymagany jest adapter.

Wyniesienie przelicznika

Max. 50 m

Napięcie zasilania

EC 21: 1 bateria litowe 3.6 V (czas pracy > 8 lat) EC 24: 2 baterie litowe 3.6 V każda (czas pracy > 6 lat) lub (dla obu urządzeń) zewnętrzny zasilacz 24 V/DC

Wejścia

1 kanał 2 kanały Impulsy wejściowe z kontaktronu z fmax = 2 Hz lub impulsy wejściowe z czujnika Wiegand z fmax = 400 Hz

Wyjścia

• 3 wyjścia tranzystorowe: - HF (z kontaktronu: LF) dla Vm - LF (programowalne) dla Vm lub Vb - Alarm (błąd) Umax = 28 V, Imax = 60 mA, Pmax= 420 mW Połączenie przez złącze 7-pin • wyjście prądowe 4 - 20 mA (tylko z zewnętrznym zasilaniem), izolowane elektrycznie, rezystancja obciążenia max. 260 Ω

Interfejsy

RS 485 (protokół Modbus) / zasilanie zewnętrzne

Wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed przeciążeniem.

GAZOMET Sp. z o.o. ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz tel. +48 65 545 0 200 · fax. +48 65 546 24 08 e-mail: pomiar@gazomet.pl · Internet: http://www.gazomet.pl

Publikacja Nr. 3.623-PL

Wydanie 08/2004 Zastrzega się możliwość zmian

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/EC21_EC24_pl  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/EC21_EC24_pl.pdf

Advertisement