Page 3

od redaktora

magazyn Maciej Maciejewski redaktor naczelny e-mail: maciej.maciejewski@networkmagazyn.pl tel.: 602 211 263 REDAKCJA e-mail: redakcja@networkmagazyn.pl Maciej Maciejewski, Bronisława Lisowska, Krzysztof Piekarski, Marek Wyrzychowski, Robert Marczak, Robert Gruszczyński, Katarzyna Wagner, Piotr Hoffmann, Walentyna Kajdanowicz, Tomasz Głowacki.

Szanowni państwo!

W imieniu Zarządu Polish National Sales Wśród najważniejszych zadań Polish Awards oraz Wydawnictwa Network Magazyn National Sales Awards znajduje się promowanie szanowni państwo! chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić dobrych praktyk sprzedażowych oraz do udziału w projekcie Polish National Sales etyki sprzedaży, umożliwiających coroczne W imieniu Zarzǃdu Polish National Sales Awards oraz Wydawnictwa Network Magazyn chcielibyNjmy Paljstwa Awards, którego celem jest budowanie zestawianie osiągnięć różnych serdecznie zaprosiDž do udziaéu w projekcie Polish National Sales Awards, którego menedżerów celem jest budowanie PROJEKT I SKŁAD Maciej Budzich, Żaneta Gliwa najwyǏszych standardów sprzedaǏy w Polsce w oparciu o zasady etyczne. najwyższych standardów sprzedaży w Polsce szczebli oraz branż. W imieniu Zarzǃdu Polish National Sales Awards oraz Wydawnictwa Network Magazyn chcielibyNjmy P e-mail: maciej.budzich@2com.pl w oparciu o zasady etyczne. Polish National Awards jestPolish jedynym wNational Polsce przedsiLJwziLJciem, którego zadaniem jest promocja serdecznie zaprosiDž do udziaéu w Sales projekcie Sales Awards, którego celem jest budow KOREKTA Jako jedyna organizacja, Polish National sprzedawców oraz wspieranie dobrych technik sprzedaǏowych. Od poczǃtku swojego istnienia PNSA promujeSales Katarzyna Włosińska najwyǏszych standardów sprzedaǏy w Polsce oparciuodpowiada o zasady etyczne. Polish National Sales Awards jest Awards wprowadziła kategorię branży niedocenionǃ do tej pory sprzedaǏ jako tLJ dziaéalnoNjDž rm, któraw bezpoNjrednio za„Menedżer generowanie e-mail: katarzyna@networkmagazyn.pl zysków oraz jest najlepszym jej dobrego funkcjonowania. jedynym w Polsce przedsięwzięciem, któregowskaǍnikiem MLM”. Nagradzając sprzedawców w tej kategorii TŁUMACZENIA zadaniem jest promocja sprzedawców oraz pragniemy zachęcać menedżerów ipraktyk ich zespoły Anna Lipa WNjród najwaǏniejszych zadalj Polish National Sales Awards znajduje siLJ promowanie dobrych zadaniem Polish National Sales Awards jest jedynym w Polsce przedsiLJwziLJciem, którego jest prom e-mail: anna.lipa@networkmagazyn.pl wspieranie dobrych technik sprzedażowych. docoroczne szukania nowych,osiǃgniLJDž nie odkrytych jeszcze dróg sprzedaǏowych oraz etyki sprzedaǏy, umoǏliwiajǃcych zestawianie menedǏerów róǏnych szczebli do orazosiągania branǏ. sprzedawców oraz wspieranie technik sprzedaǏowych. Od poczǃtku swojego istnienia PNSA p Od początkudobrych swojego istnienia PNSA promuje lepszych wyników. Wielowymiarowa WYDAWCA Sp. z o.o. niedocenioną do tej pory sprzedaż jako sprzedaż w naszym rozumieniu, pozwala nie tylkoza genero niedocenionǃ do tej pory sprzedaǏ jako tLJPolish dziaéalnoNjDž rm,wprowadziéa która bezpoNjrednio odpowiada Jako jedyna organizacja, National Sales Awards kategoriLJ „MenedǏer branǏy MLM”. Wydawnictwo Prasowe tę działalność firm, która bezpośrednio na patrzenie na firmę jak na spójną całość, Nagradzajǃc sprzedawców w tej kategorii pragniemy zachLJcaDž menedǏerów i ich zespoéy do szukania nowych,ale ul. Mielecka 18/28 zysków oraz jest najlepszym wskaǍnikiem jejzachęca dobrego funkcjonowania. odpowiada za generowanie zysków oraz także dosprzedaǏ poszukiwania coraz to nowych nie odkrytych jeszcze dróg do osiǃgania lepszych wyników. Wielowymiarowa w naszym rozumieniu, 41-219 Sosnowiec pozwala nie tylko na patrzenie na  rmLJ jak na spójnǃ caéoNjDž, ale takǏe zachLJca doprzedsiębiorstwa poszukiwania coraz oraz NIP: 899-265-49-37 jest najlepszym wskaźnikiem jej dobrego rozwiązań na poziomie e-mail: 4Media@networkmagazyn.pl to nowych rozwiǃzalj na poziomie przedsiLJbiorstwa oraz caéej gospodarki. funkcjonowania. całej gospodarki. Nakład:WNjród 7000 egz. najwaǏniejszych zadalj Polish National Sales Awards znajduje siLJ promowanie dobrych prak

PRENUMERATA i BIURO REKLAMY Agnieszka Maciejewska email: agnieszka.maciejewska@networkmagazyn.pl prenumerata@networkmagazyn.pl

szanowni państwo!

sprzedaǏowych oraz etyki sprzedaǏy, umoǏliwiajǃcych coroczne zestawianie osiǃgniLJDž menedǏeró róǏnych szczebli oraz branǏ.

Prenumeratę można zamawiać w oddziałach firmy Kolporter na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej: http://www.kolporter-spolka-akcyjna. com.pl/prenumerata.asp

Jako jedyna organizacja, Polish National Sales Awards wprowadziéa kategoriLJ „MenedǏer branǏy ML MACIEJ MACIEJEWSKI ELŻBIETA PEŁKA REDAKTOR NACZELNY PREZES Nagradzajǃc sprzedawców w tej kategorii pragniemy zachLJcaDž NETWORK menedǏerów i ich zespoéy do szukania n MAGAZYN POLISH NATIONAL SALES AWARDS nie odkrytych jeszcze dróg do osiǃgania lepszych wyników. Wielowymiarowa sprzedaǏ w naszym rozu pozwala nie tylko na patrzenie na rmLJ jak na spójnǃ caéoNjDž, ale takǏe zachLJca do poszukiwania co rada gospodarki. programowa magazyn to nowych rozwiǃzalj na poziomie przedsiLJbiorstwa oraz caéej

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam nie odpowiadamy. Wszystkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).

prof. Jan K. Ludwicki dyrektor Państwowego Zakładu Higieny

Marcin Maciąg dyrektor zarządzający w Akuna Polska Sp. z o.o.

Krystyna Słowińska dyrektor K-LINK Poland

prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Dyrektor Instytutu Socjologii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Krzysztof Kurzeja prezes KONDOR Sp. z o.o., członek Rady RIG w Katowicach, wiceprzewodniczący Komisji ds. Środowiska

Edward Ludbrook leadership Specialist & Futurist Chairman, 100% Success Institute

Magdalena Jędrzejewska ekspert Akademii Przedsiębiorczości, Grupa Boss

7/27/10 4:16:02 PM prof. dr Michael M. Zacharias wykładowca na Wyższej Uczelni w Worms, twórca Network Academy - międzynarodowej szkoły dla sprzedawców pracujących w systemie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego

PNSA ZAPROSZENIE_A4.indd ks. Marek Łuczak wykładowca mass mediów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Grzegorz Grzyb – doradca w branży mediów elektronicznych, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, Network Coacher

1

Leszek Kazimierski

dyrektor Śląskiego Instytutu Szkoleń ELŻBIETA PEŁKA PREZES POLISH NATIONAL SALES AWARDS Dymitr Bululukov

Maciej Szpakowski Perfect Harmony Spółka Jawna

Dr.Nona International ltd., Polska

Maciej Kozikowski Perfect Harmony Spółka Jawna

Alina Wajda MCS - Mind Celebration System

Erwin Stuprich, Szef Krajowego Gremium Sprzedaży Bezpośredniej, Delegat do Parlamentu Gospodarczego w Austrii

Robert Rogala członek zarządu w Centrum Doradztwa Biznesowego

Radosław Wajler wykładowca Wyższej Szkoły Promocji, konsultant Marketing Management

Marian Polok dyrektor VIST Ośrodek Szkolenia i Innowacji, niezależny przedstawiciel ACN Communications

Grzegorz Turniak

BNI Polska, założyciel i prezes Stowarzyszenia MACIEJprezes MACIEJEWSKI Profesjonalnych Mówców w Polsce, konsultant kariery, współautor książek „Profesjonalny networking” i „Alchemia Kariery” REDAKTOR NACZELNY NETWORK MAGAZYN Konrad Pankiewicz specjalista marketingu i sprzedaży, wykładowca w Marketing Communication Academy Michael Strachowitz network marketing & direct sales coacher

Zdjęcie na okładce: Paweł Borecki z Akuna Polska i Natalia Ryńska z FM GROUP. Foto: Marcin Samborski.Network Magazyn nr 24/2010  

Network Magazyn nr 24/2010

Network Magazyn nr 24/2010  

Network Magazyn nr 24/2010

Advertisement