__MAIN_TEXT__

Page 1

NETWORK magazyn

nr 00/2003 cena 16,50 PLN

CZASOPISMO PERIODYCZNE

Jak zapracować na dobry wizerunek?

ISSN 1642-2872

Megaboom network marketingu dane liczby fakty

Odczarowanie network marketingu co to jest network marketing?


GIS

Główny Inspektor Sanitarny Minister Andrzej Trybusz Sprzedaż bezpośrednia w swoich najróżniejszych odmianach (network marketing, multi level marketing, e-marketing i wiele innych) przeżywa okres dynamicznego wzrostu. Niektórzy specjaliści uważają nawet, że takie formy sprzedaży zdominują rynki przyszłości. Czy tak będzie w rzeczywistości pokaże czas. Jedno jednak jest pewne – w chwili dynamicznego wzrostu jakiejkolwiek branży niezwykle ważne jest jej uporządkowanie i oparcie na fundamencie zasad etycznych. Bardzo pomocna w tym może być rola medium, jakie właśnie powstaje – magazynu o branży network marketingu, kierowanego do wszystkich osób związanych z tą branżą coraz ważniejszą w naszej gospodarce. Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące: • Warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi • Przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych W związku z tym zadaniem Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje współpracę z magazynem „Network”, której celem będą działania na rzecz zbudowania etycznego networku na polskim rynku. Specjaliści współpracujący z GISem będą członkami Rady Programowej magazynu „Network”. GIS zamierza poprzez nowo powstałe medium prowadzić działalność edukacyjno informacyjną – tak potrzebną w zakresie higieny i zdrowia. Szczegóły już w kolejnych wydaniach magazynu. Życzę nowemu magazynowi branżowemu wielu sukcesów w realizacji wyznaczonej misji.

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY Państwowy Zakład Higieny: Atesty na straży bezpieczeństwa konsumentów Czy konsument w obliczu tysięcy nowych produktów trafiających na rynek może czuć się bezpieczny? Czy decydując się na kupno nowego produktu kierujemy się wyłącznie informacją zaczerpniętą z reklam, atrakcyjnym widokiem opakowania, czy też może zastanawiamy się nad ewentualnymi skutkami dla naszego zdrowia po jego użyciu? Nowe przepisy prawne nie wymagają uzyskiwania zezwoleń na szereg takich produktów jak kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, różnego rodzaju preparaty stosowane w mieszkaniach i innych pomieszczenia, farby, lakiery, materiały budowlane i wykończeniowe itp. Za ich bezpieczeństwo odpowiada producent lub właściciel, np. sprzedawca. Ale czy rzeczywiście konsument może być pewny, że właściciel towaru przekazuje mu pełną wiedzę o bezpieczeństwie produktu? Czy właściciel towaru zakupionego np. w krajach Dalekiego Wschodu może zagwarantować bezpieczeństwo produktu, który wprowadza do obrotu? Ci, którzy mieli okazję występować przeciwko właścicielom produktów, które wywołały ujemne skutki zdrowotne doskonale wiedzą, że nie łatwo jest wykazać związek między użytkowaniem jakiegoś wyrobu a skutkiem zdrowotnym. W przypadku odległych w czasie skutków szkodliwego działania przeprowadzenie takiego dowodu jest szczególnie trudne. Podstawą nowoczesnego podejścia do marketingu powinno być zatem kształtowanie zupełnie nowych relacji między sprzedawcą a konsumentem, opartych na etyce. Przede wszystkim sprzedawca powinien być przekonany, że oferowany przez niego produkt jest bezpieczny w zalecanych warunkach użytkowania. Dlatego w niekorzystnej sytuacji jest sprzedawca, który wiedzę o bezpieczeństwie produktu czerpie wyłącznie z danych reklamowych słusznie uważając, że trudno jest znaleźć producenta, który stwierdzi, że jego produkt nie jest bezpieczny. Państwowy Zakład Higieny jest instytucją, która została powołana 85 lat temu do zapewniania zdrowia publicznego i bezpieczeństwa konsumentów. Instytut ten dziś skupia dziesiątki wybitnych specjalistów w zakresie toksykologii, chemii, biologii, mikrobiologii, radiologii i higieny, którzy tworzą zespoły będące w stanie oceniać bezpieczeństwo żywności, wody, kosmetyków i szerokiego asortymentu przedmiotów codziennego użytku dysponując nowoczesnymi laboratoriami, oraz ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie oceny ryzyka. Atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny stanowi więc nieoceniony dla producenta lub właściciela produktu dokument potwierdzający, że produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta - czyli po prostu jest bezpieczny. Natomiast sprzedawca, dysponując atestem PZH ma dowód pochodzący od niezależnej instytucji o niezaprzeczalnym autorytecie, że produkt który oferuje, jest dla konsumenta bezpieczny. Jestem przekonany, że podjęcie inicjatywy uzyskiwania atestów PZH dla produktów o wysokim standardzie bezpieczeństwa spowoduje wyłonienie producentów i dystrybutorów, dla których dobro konsumenta i marka firmy są wartościami nierozłącznymi i nadrzędnymi. Korzyść dla konsumentów również jest oczywista bowiem wynika z możliwości dokonywania świadomego wyboru dokonywanego z uwzględnieniem własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Prof. Jan K. Ludwicki Dyrektor Państwowego Zakładu Higieny

2

NETWORK Magazyn


ZESPÓŁ

WSTĘP

Maciej Maciejewski

C

ały świat znajduje się obecnie w fazie przełomu gospodarczego. „Globalizacja” – oto czarodziejskie słowo wszystkich koncernów i wielkich PRENUMERATA I BIURO REKLAMY firm. Fuzje i prywatyzacje są stałym punktem codzienGrzegorz Mroczkowski kierownik ds. sprzedaży nych decyzji. Postęp techniczny i możliwości za nim e-mail: gmroczkowski@poczta.fm idące sprzyjają inicjatorom globalizacji. Częstym efektel. 600 14 16 44 WYDAWCA tem tego procesu jest tworzenie nowych miejsc pracy, 4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe ale także, o ironio, tysiące ludzi tracą pracę. Znajdujemy ul. Mielecka 18/28 41-219 Sosnowiec się więc obecnie w wieku recesji i jej fatalnych skutków. tel./fax: 032 263 59 05 e-mail: 4Media@poczta.fm Miliony bezrobotnych i studentów bez szansy na miejPRENUMERATA I BIURO REKLAMY sce pracy to prawdopodobne przyczyny zmniejszenia e-mail:–network@adpress.com.pl REDAKCJA tel. (22) 646 67 86 Maciej Maciejewski, Many Loy, się siły nabywcza społeczeństwa. Emerytury i świadczefax (22) 646 68 88 przyjaciele Network Marketingu nia socjalne stanowią już dziś poważny problem, w przyszłości będą one jednym oraz członkowie Rady Programowej Network Magazynu wielkim chaosem. Europejscy politycy nie potrafią sobie z tymi problemami porae-mail: NETWORK.magazyn@poczta.fm dzić, a większość europejczyków straciła już nadzieję na poprawę nawet w przyNAKŁAD szłości. nakład: 65 000 W obliczu tych wszystkich zastraszających wiadomości, których w nowoczesnych czasach dostarczają wszelkie możliwe media, jest branża, która od dzieRedakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. siątek lat może pochwalić się dynamicznym Za treść reklam nie odpowiadamy. wzrostem. Mowa tu o network marketingu, sprzedaży bezpośredniej i multi level marketingu – branża wypracowująca miliardowe obroty. Eksperci od gospodarki i trendów są w swoich przewidywaniach zgodni: „ta branża wypracuje w ciągu następnych dziesięcioleci bilionoNetwork – Magazyn Komunikacji i Biznesu we obroty”. NETWORK MARKETING TO „SMALL BUSINESS” Dostrzegając stałe zmiany zachodzące na rynku pracy, DLA KAŻDEGO, KTÓRY MOŻE STAĆ SIĘ WIELKIM BIZNESEM, PRZEDE WSZYSTKIM JEST TO JEDNAK Urząd Pracy m. st. Warszawy odnosi się z dużym zainteALTERNATYWA DLA OBECNYCH PROBLEMÓW, resowaniem do każdej nowej inicjatywy mogącej otworzyć drzwi do karieABY W PRZYSZŁOŚCI ŻYĆ JUŻ BEZ NICH. ry zawodowej i zmierzającej do tworzenia nowych miejsc pracy. Ukazujący się „Network Magazyn” jest pierwszym w Polsce niezależnym pismem branżoSzeroko pojęty sektor usług cieszący się coraz większą popularnością wym, przeznaczonym dla przyjaciół networku i dla tych, którzy chcą się nimi stać. Znajdziecie z uwagi na wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie IT, staw nim Państwo informacje, artykuły, reportaże nie się zapewne poszukiwaną formą zatrudnienia, która zdobędzie rynek z kraju i ze świata, trendy, rady, strategie łatwe dzięki właściwemu przedstawieniu zasad kierujących taką formą pracy. do zastosowania oraz odpowiedzi na Wasze pytania, których udzielać będą polscy i światoUrząd będzie z przyjemnością gościł na łamach Państwa magazynu, prewi specjaliści z branży networku. redaktor naczelny

e-mail: m_maciejewski@poczta.fm

zentując Czytelnikom aktualne trendy na rynku pracy, informując o podejmowanych przedsięwzięciach i propagując usługi skierowane do osób poszukujących zatrudnienia. Będziemy także przedstawiali naszą ofertę skierowaną do firm tworzących nowe miejsca pracy, a także do innych

Już dziś jesteśmy przekonani, że spełnimy Wasze oczekiwania, a nawet zrobimy więcej i będziemy razem z Wami cieszyć się Waszymi sukcesami.

partnerów działających na stołecznym rynku pracy. Robert Kwiatkowski Urząd Pracy m. st. Warszawy

nr 00/2003

3

Redaktor Naczelny Maciej Maciejewski


Odczarowanie network marketingu Many LOY

Niestety, równie często pod hasłem „network marketing” doszukuje się nielegalnego systemu piramidalnego. To wszystko doprowadziło, po pierwsze, do negatywnego wizerunku network marketingu. Po drugie, wiele osób nie chciało nawet o nim słyszeć. Po trzecie,

Co to jest network marketing?

ci, którzy byli networkiem zainteresowani, zrezygno-

To pytanie zajmuje już od 1989

wali, zanim dowiedzieli się, czym on naprawdę jest.

roku nie tylko społeczeństwo, media

Co to jest network marketing?

i instytucje państwowe (na przykład

Co się stało, tego nie da się już odwrócić ani tego

UOKiK), lecz przede wszystkim ludzi,

jest network marketing” również nie daje gwarancji,

zmienić. Poniższa, bardzo krótka, definicja „czym

którzy zetknęli się z nim pośrednio

że nastawienie społeczeństwa zmieni się radykalnie

bądź bezpośrednio. Niezrozumiałe,

do zbudowania swojej własnej opinii.

z dnia na dzień. Jednakże definicja ta jest podstawą Podstawą każdej firmy network marketingowej jest

skomplikowane i nierzadko fantastyczne

produkt bądź usługa, których nie można nabyć w tra-

oraz niewiarygodne definicje i prezentacje

dycyjnej formie sprzedaży. „Od producenta do klienta” – oto droga sprzedaży, która dzięki oszczędnościom

biznesu, jakim jest network, spowodowały

powstałym z braku reklamy, pośredników hurtowych

rzecz następującą. Zamiast akceptacji,

oraz detalicznych, stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla klienta. Po drugie, te finansowe oszczędności

istnieje jedynie pogarda.

tworzą dochód, czyli prowizję pracownika networku,

Zamiast wspierania – zwalczanie.

który z własnego wyboru sprzedaje klientom produkt

Wyśmiewanie – zamiast uznania.

lub usługę. Z własnego wyboru dlatego, że każdy, 4

NETWORK Magazyn


Odczarowanie network marketingu

kto pracuje w networku, sam decyduje o tym, jak i ile sprzedaje. Naturalnie wielkość sprzedaży decyduje o wielkości dochodów. Własny wybór oznacza także, że samemu decyduje się o tym, czy będzie się budować tak zwaną „własną strukturę” (grupa ludzi pracująca w tym samym networku, mająca wspólny cel, jakim jest sprzedaż produktu lub usługi klientom) i razem z nią tworzyć wspólny obrót. Solidność i wysoka jakość postępowania w network marketingu pozostaje zawsze taka sama: ktoś poznaje produkt przez osobę pracującą w networku oraz sprzedającą ten produkt i kupuje go. Zadowolenie klienta przenosi się bardzo konkretnie na dalszych klientów, któ-

Zalety network marketingu w telegraficznym skrócie • nie wymagana jest wiedza wstępna • wiek nie ma znaczenia • prosta rejestracja • natychmiastowy dochód • nie wymagane finansowanie • dochód dodatkowy • nie ma zwierzchników • nie ma ograniczeń terenowych • biznes międzynarodowy • nie wymagane są kwalifikacje • zawód nie ma znaczenia • nie wymagany kapitał startowy • stałe prowizje • dowolny udział czasu • żadnych ograniczeń kariery • jako główne i jedyne zajęcie • nie ma ograniczeń w dochodach • uznanie społeczne

rym produkt polecono. Polecenia, bo tak

Każdy może oczywiście sam odpowiedzieć sobie na pytanie „jaki mogę mieć wpływ, będąc pracownikiem, na decyzję mojego pracodawcy? Czy mogę zapobiec sprzedaży, bankructwu lub fuzji? Czy mogę współdecydować o modernizowaniu, które miałoby ułatwić moją pracę w przyszłości? Przede wszystkim jednak, jakie wymagania stawia dziś pracodawca swojemu pracownikowi bądź osobie szukającej pracy?”. Odpowiedź może

brzmieć:

„profesorskie

wykształcenie, praktyka profesjonalisty, pensja według taryfy, nadgodziny za darmo”… Jeśli więc ktoś dalej ma nadzieję,

je fachowo należy określić, stanowią bazę kontaktów

że państwo i gospodarka go uratują, ten czyni z nadziei

dla każdego sprzedawcy i dają mu możliwość dalszego

swój finansowy los. W obecnych warunkach network

poszerzania kontaktów, czy to na poziomie klienta czy

marketing jest idealną, a przede wszystkim jedyną

współpracownika.

alternatywą dla osób, które nie chcą oddać swojego losu w ręce nadziei oraz nie chcą poznać smaku osobi-

O czym warto wiedzieć

stego kryzysu finansowego.

Network marketing jest „małym biznesem dla każdego”, ale może także stać się „wielkim biznesem”.

Megaboom, czyli dane, liczby i fakty

To każdy sam decyduje o tym, czy jego mały biznes

Pomimo iż forma sprzedaży bezpośred-

będzie stanowił solidny dochód dodatkowy, czy będzie

niej ma w Ameryce długą tradycję (1768,

on stanowił jedyne źródło dochodu z nieograniczony-

+

Encyclopedia Britanica North American, 1868 South

mi możliwościami.

Western Company, 1886 California Perfume Company

Planowane wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004

– w 1939 roku zmieniono nazwę na Avon Products),

roku nie zredukuje radykalnie prawie 20-procentowej

to prawdziwy rozkwit tej branży nastąpił w roku 1979,

stopy bezrobocia w naszym kraju. Niestety, także śred-

kiedy to zapadł wyrok na korzyść firmy Amway.

ni polski dochód na poziomie 450 EUR nie dopasu-

Od roku 1970 do 1979 Federal Trade Comission

je się nagle do średniego europejskiego dochodu 1200

(Amerykański Urząd Nadzoru Handlu) prowadził

EUR. System socjalny w Polsce (pieniądze dla bezro-

dochodzenie, czy wielopoziomowy system sprzeda-

botnych, dla rodzin wielodzietnych, emerytury i renty)

ży – multi level marketing oraz network marketing

jest w chwili obecnej prawie na poziomie zera. Wejście

– ma znamiona nielegalnego systemu piramidalnego.

do Unii nie rozwiąże i tych problemów, ponieważ w przy-

Wyrok zapadł na korzyść Amway i jest dziś podstawą

szłości coraz mniej młodych ludzi będzie musiało zapew-

dla stwierdzenia różnic między legalnymi, a nielegal-

nić emeryturę coraz większej liczbie starych ludzi.

nymi systemami sprzedaży.

Miejsce pracy postrzegane jeszcze dziś jako pewne,

W połowie lat 80. wielkie amerykańskie firmy

jutro może stać się przyczyną problemów i trosk o eg-

rozpoczęły ekspansję na cały świat. Na początek

zystencję. Media nieustannie informują nas o kryzy-

ich droga prowadziła przez Kanadę do Ameryki Południowej i przez Azję do Europy. Wielka Brytania

sach w gospodarce. Fuzje, sprzedaże, modernizacje,

była punktem wyjścia na całą Europę.

bankructwa powodują lawinę nowych bezrobotnych. nr 00/2003

5


• W 1979 roku, w Ameryce, było zarejestrowanych

• W czasie

oficjalnej

wizyty

prezydenta

Stanów

1 milion ludzi pracujących w networku (według

Zjednoczonych Billa Clintona w komunistycznych

WFDSA – Światowej Organizacji Sprzedaży

Chinach w roku 1994 mówiono po raz pierwszy o ne-

Bezpośredniej), do roku 2002 liczba zarejestrowa-

twork marketingu. W roku 1995 powstała w Chinach

nych wzrosła do 11 350 000 osób.

pierwsza firma network marketingowa. Do roku 2002

• W 1979 roku obrót roczny w network marketin-

zarejestrowało się około 5,5 miliona pracowników

gu na rynku amerykańskim wyniósł 4,5 miliarda

networku. Firma network marketingowa osiąga śred-

USD. W roku 2002 zarejestrowany obrót na amery-

ni miesięczny obrót w wysokości 150 000 000 USD.

kańskim rynku wyniósł około 27,8 miliarda USD.

• Około 120 firm działających w branży sprzedaży bez-

• Od roku 1987 do 2002 obrót firm zarejestrowa-

pośredniej, multi level marketingu i network marke-

nych w WFDSA wzrósł z 30 miliardów USD

tingu jest notowanych na amerykańskiej giełdzie.

do 86,4 miliarda USD rocznego obrotu. • Od roku 1987 do 2002 na całym świecie zarejestro-

Neil Offen – prezydent Direct Selling Association

wało się 38,7 milionów pracowników networku.

of USA (Amerykańska Organizacja Sprzedawców

Jeśli w 1987 roku była to jeszcze liczba 8,4 milio-

Bezpośrednich), w swojej dorocznej mowie w roku

na, to w roku 2002 ta liczba wzrosła do 47,1 miliona

1998, prognozował, że w ciągu następnych 10 lat 200

zarejestrowanych pracowników networku

milionów ludzi będzie prowadzić swój własny mały

• Suma dodanych rocznych obrotów, które zrobi-

biznes network marketingowy.

ły firmy network marketingowe w latach 19922002 wyniosła 848 160 000 000 USD. Z tej sumy około 50%, a więc 424 080 000 000 USD

Poniższe

informacje,

oparte

zostało wypłacone, w formie prowizji, zareje-

na danych WFDSA, stanowią pierwszy

strowanym pracownikom firm networkowych.

bilans prognoz Neila Offena:

• Żadna inna gałąź przemysłu nie może wykazać

+

• 47,1 miliona zarejestrowanych współpracow-

się tak stałym wzrostem, który ma swój wymiar

ników networku na świecie;

w często dwucyfrowych punktach procento-

• około 75% wszystkich zarejestrowanych współ-

wych i to od 23 lat!

pracowników networku stanowią kobiety; • około 3% wszystkich zarejestrowanych współ-

W wielu krajach świata network marketing jest jesz-

pracowników networku (ok. 1 413 000 osób) zarabia średnio 100 000 USD miesięcznie;

cze w fazie rozwoju. Tymczasem 10 wiodących krajów dostarcza temu przemysłowi obrotów, które są powo-

• około

8%

wszystkich

zarejestrowanych

dem do dumy. Tak było też w roku 2002 (wszystkie

współpracowników networku (ok. 3 768 000

liczby podane są w miliardach USD):

osób)

zarabia

średnio

między

50 000

a 100 000 USD miesięcznie; 1. Japonia

31,5

6. Meksyk 3,6

• około 13% wszystkich zarejestrowanych współ-

2. USA

27,8

7. Włochy

2,8

pracowników networku (ok. 6 213 000 osób)

3. Francja

5,4

8. Chiny

2,7

zarabia średnio 15 000 USD miesięcznie;

4. Niemcy

5,2

9. Korea

1,9

• około 37% wszystkich zarejestrowanych

5. Brazylia

4,8

10. Anglia 1,7

współpracowników networku zarabia średnio do 3 500 USD miesięcznie;

• W Ameryce, ojczyźnie network marketingu, ist-

• około 25% wszystkich zarejestrowanych

nieje około 2000 firm network marketingowych,

współpracowników networku traktuje ten

z czego około 300 jest zarejestrowanych w organi-

biznes jako jedyne źródło utrzymania; • ponad 4 miliony ludzi stało się network mar-

zacji WFDSA (World Federation od Direct Selling Association – Światowa Organizacja Sprzedaży

ketingowymi milionerami.

Bezpośredniej). 6

NETWORK Magazyn


Odczarowanie network marketingu

Czołowi znawcy branży i eksperci do spraw gospo-

czysto biznesowe argumenty „dlaczego każdy powinien

darki stwierdzili jednomyślnie, że dotychczasowy roz-

zająć się network marketingiem”, ale nie pokazują „radości

wój networku będzie się utrzymywał i dokonali wstęp-

i przyjemności, jaką daje praca w tej branży”.

nych prognoz dotyczących obrotów i prowizji:

Pionierska faza polskiego network marketingu –

• dodane obroty całej branży network marketin-

taka, jaką przeżywał każdy kraj – zdaje się zmierzać

gu od roku 2002 do 2012 wyniosą 1 253 miliar-

ku końcowi. Ludzie, którzy dotychczas nie dostawa-

dy USD, z tego około 50%, czyli 626,5 mld USD

li żadnych informacji na temat network marketingu,

zostanie wypłacone jako prowizje;

zostaną poinformowani. Ludzie, którzy dotychczas nie

• dodane obroty całej branży network marketingu

pracowali w network marketingu, zaczną w nim praco-

od roku 2012 do 2022 wyniosą 2 788 mld USD,

wać. Ludzie, którzy za wcześnie z niego zrezygnowali,

z tego około 50%, czyli 1 394 mld USD zostanie

zaczną od nowa. A to wszystko będzie się działo dla-

wypłacone jako prowizje.

tego, że są tylko trzy powody, dla których nie można osiągnąć sukcesu w networku:

Godnym uwagi pozostaje fakt, że te ostrożne pro-

1. brak informacji,

gnozy opierają się na wartościach statystycznych z lat

2. nie zaczynać w ogóle,

przeszłych i obecnych. Przy czym średni obrót poje-

3. za wcześnie się poddać.

dynczego współpracownika networku zredukował się do 25%, a roczny wzrost do 50%. Prognoza ta obejmuje

Kto prawidłowo zrozumiał dane i fakty dotyczące

także fakt, że tylko 10% networkowców będzie praco-

„małego biznesu dla każdego” i chce doznawać rado-

wało w tym biznesie, zamiast 25% procent, jak wynika

ści, jaką network daje, musi już tylko znaleźć firmę.

z obecnych wartości.

Network marketing ucieleśnia najprawdziwszą formę kapitalizmu. Odrobina kapitału, jakim jest czas i go-

Internet umożliwi regionalną, krajową i międzyna-

towość do pracy, a marzenia o wolności i niezależności

rodową ekspansję oraz wiążący się z nią wzrost obro-

staną się rzeczywistością.

tu pojedynczego współpracownika networku. Już dziś każda firma network marketingowa i wielu jej pracowników korzysta z tego doskonałego środka pomocniczego, jakim jest internet, aby: • umożliwić szybką rejestrację on-line;

Many Loy – krótka zawodowa biografia

• zagwarantować stały i szybki dostęp do nowości; • informować

o wydarzeniach

Podczas 20-letniej pracy jako sprzedawca bezpośredni i networkowiec w pięciu krajach Europy, Many Loy przeprowadził około 20 000 rozmów handlowych i sponsorskich (rekrutacyjnych). Podczas 15-letniej praktyki coachera w pięciu krajach Europy, około 80 000 osób – sprzedawców bezpośrednich i networkowców – odwiedziło jego seminaria i szkolenia. Many Loy pomagał i wspierał tysiące osób, które pracowały w networku zawodowo i dodatkowo w drodze do ich sukcesu i radości w życiu. Trening prowadzony przez Many Loy’a był bodźcem dla wielu networkowców, którzy dzięki niemu znacznie poprawili efektywność swojej pracy. Setki sprzedawców i networkowców zostało poprowadzonych przez Many Loy’a i jego osobisty coaching na szczyt branży networkowej. Książka, którą opublikował w roku 2002 Many Loy, zatytułowana: „Sensitive Self Education, Być sprzedawcą i networkowcem doskonałym”, jest w branży zaliczana do najlepszych i stała się bestsellerem. W miesięczniku „Network – Magazyn Marketingu i Biznesu” Many Loy będzie na stałe, jako członek rady programowej, zamieszczał swoje artykuły oraz przekazywał zdobytą przez siebie wiedzę i doświadczenie.

w marketingu

na świecie; • umożliwić prezentację biznesową na cały świat; • prezentować produkty i ich zalety; • wspomagać networkowca w jego codziennej pracy. Jak wielkie są efekty internetowej ekspansji w network marketingu, pokazał nam przykład firmy QUIXTAR, firmy-córki AMWAY. W pierwszym miesiącu, poprzez internetowy e-commerce osiągnięto obrót w wysokości 2 mld USD. Dane i fakty na temat branży network marketingu, jakich dostarcza nam WFDSA, które przez media nie są trakto-

loy@sml.com.pl

wane jako godne upowszechniania, uwydatniają jedynie nr 00/2003

7


Network marketing

Zapracować na dobry wizerunek Many LOY O tym, jaki jest wizerunek przemysłu network marketingowego, decydują menadżerowie pracujący w firmach network marketingowych i sprzedaży bezpośredniej. Niezliczone firmy z tej branży mają za sobą to bolesne doświadczenie, że potrzeba więcej niż tylko produktu, który zadowoli klienta, oraz planu marketingowego, który obiecuje wysokie prowizje, aby zyskać zaufanie społeczeństwa. Również strategie reklamowe oraz płatne artykuły nie będą wspomagały budowy pozytywnego wizerunku firm, dopóki wiodący politycy i decydenci gospodarczy nie wykażą poparcia dla idei tego przemysłu i nie zrozumieją go. W ramach starego myślenia o networku znajdują się rozwiązania dla budowania pozytywnego wizerunku praktycznie niemożliwe do zastosowania. Wszystkie próby rozwiązania problemów poszczególnych firm są jedynie farsą lub przedłużonym procesem obumierania. Przy czym wzrastające koszty inwestycyjne i administracyjne, przy małym przyroście obrotu, są tego pewnymi indykatorami.

Od amerykańskiego marketingu manipulacyjnego do etosu zawodowego W latach 70. i 80. przedstawiono amerykańskiej społeczności nową formę sprzedaży. Ta dotychczas mało znana i rzadko stosowana forma wprowadzania na rynek i sprzedaży nowego produktu została przez media nazwana nie tylko „niepoważną”, lecz otrzymała także negatywny wizerunek marketingu manipulacyjnego. W roku 1990 Amerykę dotknęła ciężka recesja, a wielu absolwentów uniwersytetów nie miało szans na rozpoczęcie pracy zawodowej. Doktor Charles King – absolwent Uniwersytetu w Harvardzie – wykładał w tym czasie marketing na Uniwersytecie Illinois Chicago. Starał się znaleźć możliwości pracy dla absolwentów swojego uniwersytetu i natknął się na network marketing. Fakty, liczby i dane przemawiały za tym, aby skłonić dziekanat do wprowadzenia kierunku „network marketing” jako wykładowego. Od roku 1992 network marketing stał się nowym kierunkiem studiów. Prym wiodą tu Uniwersytety Houston i Illinois. Przykładowo, plan nauczania na kierunku „network marketing” na uniwersytecie Illinois Chicago składa się z trzech modułów: planowanie przedsiębiorstwa network marketingowego, dyskusja do realizacji planu, zarządzanie strukturą network marketingową i kilkutysięczną grupą osób. 8

NETWORK Magazyn


Zapracować na dobry wizerunek

Powstała więc, po pierwsze, fachowo wyszkolona ekipa menadżerów network marketingu, która wprowadzała do biznesu nowe grupy zawodowe, takie jak: lekarze, adwokaci czy członkowie zarządów dużych korporacji. Po drugie, inne uniwersytety zaczęły traktować network marketing jako prawowitą formę sprzedaży i zaczęły wprowadzać go jako kierunek studiów. Po trzecie, prasa zmieniła swoje nastawienie; „Wall Street Journal”, „Chicago Tribune” dostarczały informacji, które wspierały budowę pozytywnego wizerunku tej branży.

Od europejskiego chaosu do networku jakościowego „Każdy coś robi, nikt nie wie, o co chodzi i nie ma żadnych rozsądnych efektów” – tak brzmiała dewiza gorączki network marketingowej w latach 80. w Europie. Fakt, iż początkom networku w Europie towarzyszyła taka sama negatywna kampania, jak w Ameryce, był zrozumiały. Erwin Stuprich z Austrii zdołał po 10 latach walki z urzędniczą biurokracją stworzyć oddział Izby Gospodarczej przeznaczony dla networku i sprzedaży bezpośredniej. Austriacy chętni do zmiany zawodu mogą zapisać się na kursy, organizowane przez „Instytuty Wspomagające Inicjatywę Gospodarczą” dla przedsiębiorców pracujących na własny rachunek. Dla zarejestrowanych w Austriackiej Izbie Gospodarczej członków wydawany jest kwartalnik pod tytułem „direktvertrieb.biz.”, w którym Kanclerz Austrii, Wolfgang Schuessel, wypowiedział się pozytywnie i znacząco dla wizerunku networku (patrz obok). Ten jedyny i niepowtarzalny w Europie model wsparł nie tylko budowę wizerunku w Austrii, lecz jest traktowany jako projekt pokazowy dla innych krajów europejskich. Prezydent Niemiec, Johannes Rau, wypowiedział się w czasie swojenrnauczyć 00/2003 go przemówienia do narodu, że „...w wieku XXI nie wystarczy się zawodu i mieć nadzieję, że będzie się go wykonywać aż do emerytury. Coraz ważniejsze staje się wykazanie zainteresowania w celu zdobycia drugiego zawodu, aby pewnego dnia nie stać się bezrobotnym”. W roku 2002 niemiecki Bundestag zatwierdził projekt „Akcja JA”. Przypuszczalnie wiodący politycy zapoznali się z treścią bestsellera, jakim stała się książka Burke’a Hedgesa pod tytułem „YOU.INC” (tytuł oryginału, w tłumaczeniu „Akcja JA”). Inaczej trudno byłoby zrozumieć fakt, iż politycy wspomagają 4,5-milionową grupę bezrobotnych właśnie tym projektem. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – także network marketing – każdy chętny otrzymuje od państwa pomoc finansową, która przekłada się na ulgi podatkowe, ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne i wiele innych. Projekt ten był z pewnością możliwy dzięki niemieckim firmom network maketingowym, które zbudowały sobie w społeczeństwie niemieckim pozytywny wizerunek. Na czele stoi tu z pewnością firma „LR International”, która wykorzystuje nazwiska osób znanych i lubianych (oczywiście za ich zgodą), takich jak Michael Schumacher, Boris Becker, Claudia Schiffer, Sarah Connor, Nadia Auermann i wielu innych do promowania swoich produktów kosmetycznych. Faktem niezaprzeczalnym jest to, że osoby publiczne bardzo skrupulatnie przyglądają się tym firmom, którym udzielają swojego poparcia. Nową drogę pozytywnego budowania wizerunku przyjęła także firma „Natura Vitalis”, która już od trzech lat z wielkim sukcesem sprzedaje swoje produkty w niemieckiej stacji telewizyjnej „QVC”. W ciągu jednej godziny stacja sprzedaje ok. dwóch i pół tysiąca różnych produktów tej firmy. Można sobie więc wyobrazić, jak znana jest „Natura Vitalis”. Autriacka firma network marketingowa „Dialog”, która jest największym resellerem usług telekomunikacyjnych na tamtejszym nr 00/2003

direktvertrieb.biz Sprzedaż bezpośrednia – „Biznes w domu” Sprzedaż bezpośrednia, network marketing, e-networking mają wyjątkowy potencjał rozwoju. Ta przyszłościowa forma sprzedaży bazuje na zaufaniu, wysokiej jakości produktów i wiarygodności – a więc na tych właściwościach i kryteriach, które w świecie gospodarki stają się coraz ważniejsze. Wielu ludzi pragnie stać się niezależnymi zawodowo. Sprzedaż bezpośrednia jest dla nich wielką szansą spełnienia tego marzenia, ponieważ niezbędny jest tylko minimalny kapitał, a pracować można w domu, dzięki czemu koszty stałe są również zminimalizowane. Podstawą sprzedaży bezpośredniej jest wiarygodność informacji, praca w sieci i profesjonalna komunikacja. Temu ważnemu zadaniu chce również służyć nowe branżowe pismo „direktvertrieb.biz”. Życzę, już na początku, wielu sukcesów zarówno temu nowemu medium branżowemu, jak i jego czytelnikom, którzy pracują w sprzedaży bezpośredniej, sukcesów zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Dr Wolfgang Schuessel Kanclerz Austrii (Tłumaczenie i przedruk z wydawanej w Austrii gazety: direktvertrieb.biz, nr1/02/październik 2002)

rynku, nie musi sama inwestować w reklamę, gdyż jej partnerzy produktowi, widząc wielkie sukcesy, wzięli reklamę na siebie. Z kolei produkty niemieckiej firmy „Mediconsult” są stałym tematem pełnych pozytywnych opinii artykułów w fachowej prasie medycznej. Godny uwagi jest fakt, że niemieckie urzędy pracy wydały broszurę, która ukazuje szanse i możliwości, jakie daje network marketing, czy to jako zawód zasadniczy, czy też praca dodatkowa. Ten pozytywny wizerunek w krajach niemieckojęzycznych był możliwy dzięki dwóm profesorom: Zachariasowi i Engelhartowi, którzy nie tylko publikują prace na temat network marketingu, lecz prowadzą także własną akademię network marketingu. Chcąc wykluczyć nieuczciwe postępowania niektórych firm network marketingowych z rynku niemieckojęzycznego (Austria, Szwajcaria, Niemcy), założono stronę internetową pod adresem www.mlm-watch.de. Jak długo polskie firmy nie będą jednakowo interpretować tej gałęzi gospodarki, jaką jest network marketing, tak długo network marketing nie będzie otrzymywał wsparcia medialnego i politycznego. Naturalnie, firmy network marketingowe nie muszą pałać do siebie miłością, nie muszą też uprawiać lobbingu, jednakże powinny tworzyć silną gospodarczo wspólnotę. To jest pierwszy krok do osiągnięcia wparcia ze strony państwa w budowaniu pozytywnego wizerunku polskiego network marketingu. Ta silna wspólnota solidnych i prawowitych firm umożliwiłaby także wyeliminowanie „czarnych owiec” tej branży. To z kolei przyczyniłoby się do zyskania zaufania polskiego społeczeństwa. 9


Network marketing

Sytuacja gospodarcza network marketingu w Niemczech prof. Dr Michael Zacharias (Szkoła Wyższa w Worms)

CELE I ZADANIA STUDIUM

3. Sieci sprzedaży jeszcze w budowie Podczas gdy tylko niewiele firm może pochwalić się siecią 50.000 i więcej współpracowników, 55% wszystkich firm ma ich mniej niż 1000. Jest to spowodowane także faktem, iż do 55% zaliczają się przede wszystkim relatywnie młode firmy. 4. Kosmetyki kolorowe i pielęgnacyjne dominują firmy i wielkości ich obrotów Większość firm, wykorzystując network, sprzedaje produkty kosmetyczne. Na drugim miejscu jest grupa produktów witaminowych, dietetycznych i suplementów, która stale rośnie. 5. Największy wzrost następuje w branży dodatków żywieniowych W roku 1996 udział produktów witaminowych, dietetycznych i suplementów w wielkości obrotu branży network marketingowej wyniósł 10,5%. Odnotowuje się stale tendencję wzrostową . 6. Dynamika networku Ogólny obrót uzyskany w Niemczech, w branży network marketingowej, w roku 1998 wyniósł 780 milionów marek. W badaniach wzięły udział wszystkie znaczące firmy, więc można przyjąć, że suma ta sięgnęła nawet 850-900 milionów marek. Jest to niepodważalny dowód na godny podziwu rozwój i wzrost tej formy sprzedaży. Wzrost obrotu bazuje na danych firm, które wzięto pod lupę podczas 1 i 2 części badań. Dla lepszego porównania warto nadmienić, że tradycyjny handel detaliczny odnotował jedynie skromny 1% przyrost. 7. Perspektywy na przyszłość Polecenia i propaganda „z ust do ust” są najważniejszą formą komunikacji w branży sprzedaży bezpośredniej. Ten system sprzedaży daje możliwość każdemu, bez większych inwestycji, rozpocząć budowę własnej firmy. Ten aspekt prowadzi do tego, iż coraz więcej ludzi zaczyna interesować się networkiem, który mocno wyprzedza tradycyjny handel.

Jako kontynuacja zaczętego w roku 1996 przez Szkołę Wyższą w Worms, Wydział „European Business Management/Handel Management”, studium przeprowadzono, pisemnie od czerwca do sierpnia 1997, badania w firmach, które pracują w opraciu o zasady network marketingu. Ze 136 firm, które sprzedają swoje produkty i usługi w ramach network marketingu, 47 wzięło efektywnie udział w badaniach, to odpowiada kwocie 35%. Pośród tych 35% znalazły się wszystkie znaczące firmy, a więc wyniki można uznać za reprezentatywne dla całej branży networku w Niemczech. Podobnie jak w roku 1996 i tym razem nie wzięto pod uwagę firm, które działają w sektorze finansowym, ponieważ ich sieć sprzedaży zbudowana jest strukturalnie a nie w formie networku czy multi level marketingu. PROPAGOWANIE FORMY SPRZEDAŻY - NETWORKU Dynamika networku dała się dobrze zauważyć w badaniach z roku 1997, które wykazały, że liczba firm posługujących się network marketingiem znacząco wzrosła. W roku 1996 było to zaledwie 49 firm, natomiast w roku 1997, w okresie drugiej tury badań, liczba ta powiększyła się do 138. Przy czym większość tworzą relatywnie małe firmy. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1. Dominująca przewaga młodych niemieckich firm Network marketing jest najczęściej stosowany przez niemieckie firmy. Mimo, iż wielkie, przynoszące równie wielkie zyski, firmy pochodzą w dalszym ciągu z Ameryki, to coraz więcej nowo powstających niemieckich firm, bo aż 65%, stosuje network. 2. Działania międzynarodowe Typowy dla tej formy sprzedaży jest brak granic, a więc rozciąganie sieci sprzedaży na kraje europejskie i poza europejskie. Badania firm europejskich wykazały, że ponad 25% z nich jest obecna na więcej niż 10 rynkach. 10

NETWORK Magazyn


Sytuacja gospodarcza network marketingu...

Informacje o polskim i światowym network marketingu znajdziesz w Magazynie Marketingu i Sprzedaży – „Brief”.

KRAJOWE GREMIUM SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ W AUSTRII

do sukcesu

www.brief.pl

Karta członkowska przynależności do Izby Gospodarczej w Austrii, gwarantująca ochronę prawną i bezpłatne konsultacje.

Krajowe Gremium Sprzedaży Bezpośredniej przy Austriackiej Izbie Gospodarczej, istniejącej od 1992 roku, jest organizacją powołaną na podstawie ustawy o izbach gosopdarczych. Służy i reprezentuje interesy osób będących „przedstawicielami handlowymi”. Poprzez zgłoszenie w stosownym urzędzie oraz otrzymanie zezwolenia na działalność „przedstawiciela” firmy sprzedaży bezpośredniej, network marketingowej czy też multi level marketingowej osoba staje się automatycznie członkiem Krajowego Gremium Sprzedaży Bezpośredniej. CO DAJE CZŁONKOM PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWEGO GREMIUM SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ - pełną obsługę prawną - porady w zakresie ubezpieczeń społecznych - wzór umowy z firmą sprzedaży bezpośredniej - informacje ogólne dla zrzeszonych - możliwość oddania umowy o współpracy do sprawdzenia pod kątem prawnym - porady podatkowe - organizacja konferencji tematycznych - „checklist” dla przedstawiciela Erwin Stuprich (Szef Krajowego Gremium Sprzedaży Bezpośredniej i Delegat do Parlamentu Gospodarczego) jest inicjatorem tej, jak na razie, jedynej w Europie organizacji broniącej interesów przedstawicieli handlowych. Cel organizacji został przez Erwina Stupricha krótko i zwięźle sfromułowany: ”...opieka prawna nad przedstawicielami handlowymi, pracującymi w firmach sprzedaży bezpośredniej, network marketingu i multi level marketingu, działającymi w Austrii i Europie zapewnia tej branży bardzo dobrą opinię, na jaką ta branża zasługuje. nr 00/2003

11


Network marketing

Następny bilion Paul Zane Pilzer

Kiedy zacząłem pisać tę książkę, miałem w głowie dwa cele: 1) napiętnować pozbawione skrupułów praktyki przemysłu farmaceutycznego i spożywczego oraz 2) nauczyć ludzi prawidłowego dbania o zdrowie. Nie było moim zamiarem pokazać czytelnikom możliwość interesu, na którym można by było zarobić pieniądze. Jednakże teraz, po skrupulatnym przyjrzeniu się medycynie i odżywianiu się, widzę narodziny branży, która stworzy wielkie majątki obecnego stulecia. Majątki o wiele większe od tych, które zrobili internetowi milionerzy lat 90-tych poprzedniego stulecia. Około 1/7 dzisiejszej amerykańskiej gospodarki, a więc około 1,4 biliona USD, to branża zdrowotna. Choć określenie „branża zdrowotna” nie jest tu najodpowiedniejsze, ponieważ głównym tematem tej części gospodarki są „choroby”, a więc mające niewiele wspólnego ze zdrowiem. Zarabianie na chorobach jest pasywne, mimo nieprawdopodobnych rozmiarów tego sektora gospodarki ludzie stają się klientami, kiedy dzieje się z nimi coś złego. Tak naprawdę nikt nie chce się stać takim właśnie klientem. W roku 2010 branża „wellness”, a więc wszystko, co się aktywnie robi, aby czuć się dobrze, zarobi 1 bilion USD. W biznesie „wellnes”, w przeciwieństwie do pasywnego zarabiania na chorobach, ludzie są aktywni i dobrowolnie stają się klientami, po części dlatego, że chcą czuć się zdrowo, a po części dlatego, że nie chcą już więcej być klientami przemysłu chorobowego. Każdy chce być klientem biznesu „wellness”. PRZEMYSŁ WELLNESS: „zdrowi ludzie” (bez chorób) spożywają produkty lub korzystają z usług, aby czuć się lepiej, lepiej wyglądać, zatrzymać procesy starzenia albo zapobiegać chorobom. 16

NETWORK Magazyn


Następny bilion

Do definicji powstajacego jeszcze przemysłu „wellness” można zaliczyć następujące strefy biznesu: - witaminy - dodatki żywieniowe - chirurgia kosmetyczna i plastyczna - dobrowolna chirurgia oczu - dermatologia kosmetyczna - zabiegi genetyczne (wybór płci, podniesienie płodności) - kosmetyczne i rekonstruktywne leczenie zębów (pokrywanie zębów, implantaty) - kluby fitness (łącznie z trenerami) - urządzenia fitness - dobrowolna farmakologia: viagra (potencja męska), rogaine(porost włosów) - bio produkty żywieniowe - restauracje bio - produkty wspomagające utratę wagi. Mimo, iż żadna z tych gałęzi, jeszcze 10 do 20 lat temu, nie miała większego znaczenia gospodarczego, to dziś jej roczny obrót sięga około 200 miliardów USD, co daje połowę sumy, jaka w USA jest wydawana na samochody. Jeśli chodzi o następne dziesięciolecie, to jest to jedynie czubek góry lodowej. Zasadniczym tego powodem jest demografia. Przyrost naturalny osiągnął, po wojnie na całym świecie, bardzo wysoki poziom. W latach 1946-1964 w samej Ameryce urodziło się 78 milionów dzieci. W takim samym okresie, lecz przed 1946 rokiem, odnotowano 50 milionów narodzin. Natomiast po 1964 roku, mimo wielkiej populacji, w ciągu 18 lat, urodziło się jedyne 66 milionów dzieci. Ten wielki przyrost jest nazywany „babyboom”, a generacja z niego zrodzona „babyboomer”. To był wielki „boom” w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ po 1964 roku stopa urodzeń spadła. Jeśli tak by się nie stało, to miałby miejsce długoterminowy trend, zamiast jednorazowego wydarzenia, którego rezultatem była cała grupa społeczeństwa.

dotknęła na razie powierzchni tego, co jest możliwe, ponieważ zaczynamy dopiero rozumieć biochemiczne działanie wszystkich tych preparatów. Wielu potencjalnych klientów nie słyszało jeszcze w ogóle o produktach czy usługach wellness, nie wspominając o wypróbowaniu ich. Medycyna już za długo wmawiała ludziom fakt, iż muszą pogodzić się z utratą zdrowia i energii choćby dlatego, że lekarze nie wiedzą prawie nic o dobrym odżywiamiu, a firmy ubezpieczeniowe oraz inni (na przykład pracodawcy) nie dają żadnej zachęty do dbania o zdrowie. W latach 90-tych odnoszące sukcesy produkty witaminowe i dodatki żywieniowe były lansowane przez firmy sprzedaży bezpośredniej. Wiele popularnych produktów, na przykład Ephedra (utrata wagi), Pycnogenol (przeciwutleniacz) i Echinacea (przeciw grypie) było dostępnych wyłącznie w sieciach sprzedaży, zanim można je było nabyć w zwykłych aptekach. Obrót firm sprzedaży bezpośredniej w USA, na czele dodatki żywieniowe i nowe technologie, wzrósł w ciągu ostatnich lat o 50%, z około 18 miliardów USD na 27 w roku 1999. Na całym świecie jest to około 80 miliardów. Wzrost był prawie dwukrotnie wyższy niż wzrost w handlu tradycyjnym w tym samym okresie. Sprzedaż bezpośrednia ma przed sobą wielki zakręt wzrostu zanim osiągnie porównywalny do dzisiejszej sprzedaży masowej poziom nasycenia. Obrót roczny tej branży, wynoszący obecnie ok. 30 miliardów USD, to zaledwie 1 procent obrotu tradycyjnego handlu, który wynosi ponad 3 biliony USD (3000 miliardów USD). Obrót jednej sieci supermarketów „Wal-Mart” wyniósł w roku 2000 ponad 165 miliardów USD. Niektóre firmy sprzedaży bezpośredniej rozumieją swój biznes nie do końca, traktując odbiorcę ostatecznego jako konsumenta, któremu coś sprzedają i ludzi, których o swoich produktach i usługach informują, jako klientów. Konsument to, według definicji, ktoś kupujący usługi bądż produkty, podczas gdy klient to osoba korzystająca i płacąca za profesjonalne usługi innych osób. Mimo niezaprzeczalnego wzrostu branży sprzedaży bezpośredniej i jej usystematyzowania, liczba produktów stanowiących dobro konsumpcyjne rośnie z roku na rok. Dla każdego domu, który wykorzystuje już najnowsze wynalazki techniki – od kamery cyfrowej po komputerowe programy do nauczania oraz zdrowe odżywianie- jest cała masa nowych produktów i usług, o których istnieniu klient nie ma jeszcze pojęcia. Informowanie konsumentów o takich produktach i usługach, a więc sprzedaż informacji i myśli, to obecnie, a także w najbliższej przyszłości, najlepszy biznes.

W ciągu następnych 10 lat amerykańscy „babyboomer” wydadzą na produkty i usługi wellness, obecnie jest to 200 miliardów USD, bilion dolarów a może i więcej. Jednym z najszybciej rosnących sektorów branży wellness jest biznes witaminowy i dodatków spożywczo-dietetycznych. W wieku XX odkryto, że organizm potrzebuje 13 witamin, aby zachować dobre zdrowie, których sam niestety nie produkuje. Przed jeszcze krótszym czasem odkryto, że te witaminy zapewniają ochronę przed niektórymi chorobami, nie dopuszczają do ich rozwoju, czynią nas zdrowszymi niż jesteśmy i prawdopodobnie hamują procesy starzenia. Dziś prawie 50% amerykanów przyjmuje dodatkowe preparaty, a roczny obrót wynosi powyżej 70 miliardów USD. Jednakże branża witaminowo-minerałowa nr 00/2003

Paul Zane Pilzer – były doradca gospodarczy rządu amerykańskiego, światowej sławy ekonomista, software’owy milioner, przedsiębiorca i wykładowca uniwersytecki. Autor trzech bestsellerów. 17


SAM OKREŚLASZ WYSOKOŚĆ SWOICH DOCHODÓW! Dlaczego network marketing jest najlepszym systemem emerytalnym na świecie Stare nawyki poglądowe pozwalają wciąż jeszcze wierzyć, że pracowanie na emeryturę ma sens. Niestety, większości ludzi na świecie grozi bieda na starość zamiast oczekiwanego „la doce vita”. Nasze całe życie przebiega tak, jak zostało uwarunkowane od dzieciństwa:”... miej dobre oceny, najważniejsze jest wykształcenie, znajdź sobie szybko pewną pracę.” Potem oczekuje się od nas wchodzenia na coraz to wyższe stopnie kariery, po 40 mamy bronić swojej osiągniętej pozycji i dalej trzymać się już tylko prostej drogi do emerytury. W ten lub podobny sposób przebiega życie prawie 80% wszystkich ludzi. Zadziwiający i budzący strach jest fakt, iż prawie każdy akceptuje taki stan rzeczy, a tylko niewielu znajduje w sobie odwagę do przełamania tych stereotypów. Zamiast pracy, w sile wieku, która podwyższy własny produkt brutto, a więc znalezienie alternatywy, większość milczy w nieustającym letargu. Tymczasem wystarczy 5 lat konsekwentnej pracy w odpowiedniej firmie network marketingowej, aby zapewnić sobie emeryturę, jakiej nie zagwarantuje żaden system socjalny tego świata.

Prawie 44 lata naszego życia spędzamy na pracy, aby w wieku emerytalnym stwierdzić, że grozi nam ubóstwo. Niewielu ludziom udaje się w tym czasie odłożyć tyle pieniędzy, aby stać się niezależnymi finansowo. W wieku około 35 lat zegar zaczyna bić nieubłagalnie. Aby dopiero zacząć życie zawodowe jest się już niemalże za starym, po 40 traci się szanse w wyścigu z następnym pokoleniem, po 50 ma się już tylko nadzieję na utrzymanie miejsca pracy. Pensję 2.200 euro można zaliczyć już do dobrych, wielu ludzi zarabia o wiele mniej, a i tak każdemu wystarcza pieniędzy na ledwie przeżycie. Model pracy: Network Marketing W networku wyróżnia się dwa modele dochodu: sprzedaż bezpośrednia i prowizja ze struktury. Wysokość dochodu za sprzedaż zależy bezpośrednio od własnej aktywności. Prowizja ze struktury to wynik pracy zespołowej. Naturalnie potrzebny jest czas na to, aby dochód ze struktury wyniósł kilka tysięcy euro, lecz, kiedy poziom ten zostanie już osiągnięty, to można ten stan porównać do stale rosnącej emerytury, która jest wynikiem własnej pracy. Kilka tysięcy euro prowizji ze struktury w kilka miesięcy jest najzupełniej normalne i zależy wyłącznie od własnego zaangażowania. Dzięki minimalnemu zaangażowaniu środków własnych network marketing jest jednym z najlepszych modeli biznesowych, jakie obecnie istnieją.

Normalne życie: Pewne miejsce pracy to już przeszłość . Jedyną drogą do niezależności jest wzięcie swojego losu we własne ręce i znalezienie odpowiedniej alternatywy. Tradycyjne modele miejsc pracy stają się powoli przeżytkiem.

18

NETWORK Magazyn


Prawie każdy nadaje sie do pracy w network marketingu

PRAWIE KAŻDY NADAJE SIĘ DO PRACY W NETWORK MARKETINGU Zrób swój test osobowościowy Network marketing to bardzo prosty interes, a to potrafi być w pewnych sytuacjach dość trudne. Dlatego zaletą jest, jeśli ktoś potrafi łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, lubi pracę zespołową i nie boi się nowych wyzwań. Samodyscyplina i wytrwałość są ważne, jeśli ktoś chce odnieść sukces. W przeciwieństwie do tradycyjnej pracy twój sukces w networku będzie tym większy, im twoja chęć dzielenia się zdobytą wiedzą z zespołem będzie większa. Z mentalnością przysłowiowego „osła” daleko się

tu nie zajdzie. Recepta na sukces to: pomoc innym, kierowanie zespołem, który przynosi zyski dla siebie i dla kierującego. Kto dojrzał dynamikę tego biznesu będzie, w przyszłości, sam zakładał duże międzynarodowe firmy, które dają możliwość, na przykład, podróżowania po świecie. Najważniejszą jednak cechą, jaką należy posiadać jest gotowość do nauki, ponieważ network marketing kieruje się swoimi prawami i zasadami, które prawie nigdy nie mają zastosowania w tradycyjnym biznesie.

LICZBA PUNKTÓW (1-nie, 2-czasami, 3-tak) Chętnie pracuję z ludźmi Jestem zdyscyplinowany Potrafię słuchać Potrafię motywować ludzi Chętnie podróżuję Lubię się uczyć Łatwo nawiązuję kontakty Lubię przejmować odpowiedzialność Jestem uznawany za wiarygodnego Mam wielkie cele Chętnie uczę innych Chętnie doradzam innym Mam dobry plan czasowy Chętnie telefonuję Jestem ambitny Potrafię się sam zmotywować Lubię wyzwania Potrafię kierować ludźmi Lubię pracować samodzielnie Potrafię myśleć wizjonersko Jestem optymistą Jestem uznawany za wzorzec Chcę zarabiać więcej pieniędzy Dobra obsługa jest dla mnie ważna Lubię pracować Jestem elastyczny Dobrze znam się na ludziach Lubię zmiany Mam własne zdanie Szczerość jest ważna Lubię odnosić sukcesy Jestem wytrwały

1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Ogólna liczba punktów: 32 do 48 Punktów: Musisz jeszcze dużo nad sobą pracować, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu. Na razie zastanów się, czy nadajesz się do tego biznesu i czy w ogóle nadajesz się do samodzielnego prowadzenia firmy. 49 do 64 Punktów: Opuść swoją bezpieczną strefę i zastanów się nad swoją sytuacją życiową. Ze swoimi dotychczasowymi poglądami odniesiesz raczej mały sukces w życiu. nr 00/2003

2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

65 do 79 Punktów: Koniecznie przyjrzyj się network marketingowi dokładniej, drzemią w tobie nieodkryte talenty. 80 do 96 Punktów: Network marketing jest stworzony dla ciebie. Umów się na spotkanie z reprezentantem jakiejś firmy, aby przedstawił ci możliwości tego biznesu. Masz idealne warunki, aby zrobić więcej ze swojego życia i aby odnieść sukces. 19


Profile for Maciej Maciejewski

Network Magazyn nr 0/2003  

Network Magazyn nr 0/2003

Network Magazyn nr 0/2003  

Network Magazyn nr 0/2003

Advertisement