Page 1

1. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240» від 15.01.2014 № 19 Постановою Уряду внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки». Згідно із змінами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено визначити посадових осіб, відповідальних за координацію та виконання передбачених Програмою заходів. Також змінами, зокрема, передбачено: щорічна оцінка ефективності виконання Програми, яка проводиться замовником із залученням громадськості. Результати такої оцінки включаються до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції як складова інформації про стан реалізації визначеної Президентом України Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки; викладення у новій редакції додатків 2 «Завдання і заходи з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки» і 3 «Очікувані результати виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/19-2014-%D0%BF 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 29.01.2014 N 36. Кабмін постановою від 29.01.2014 N 36 вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, згідно з якими, зокрема, до об'єктів індексації, визначених у п. 2 Порядку, не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати. Також передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Крім цього, визначено, що місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв'язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/36-2014-%D0%BF 3. ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» від 06.02.2014 № 49. Цією Постановою НБУ зобов’язав банки: - виконувати доручення клієнтів - юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців лише у межах залишку коштів на поточних рахунках клієнтів на початок операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на поточний рахунок клієнта протягом операційного дня); - тимчасово заборонити купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України для: дострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів; покриття частини страхових резервів страховиками;


здійснення резидентами інвестицій за кордон; - купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з метою переказу за межі України за поточними валютними неторговельними операціями в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на місяць на одну фізичну особу; - зобов'язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку". Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше шостого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок. Уповноважені банки формують реєстр з купівлі іноземної валюти, який подається електронною поштою Національному банку України, а його копія територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи наступного операційного дня після отримання заявки на купівлю іноземної валюти. Постанова набирає чинності з 7 лютого 2014 року та діє до прийняття Національним банком України окремого рішення. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-14 4. НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ «Про затвердження Порядку відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства місць постійного та тимчасового перебування Президента України» від 23.01.2014 № 35/ДСК У місцях постійного перебування Президента України режим установлюється за погодженням з УДО України, а у місцях тимчасового перебування Президента України режим установлюється УДО України за погодженням з керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Для підтримання встановленого режиму на об’єкті охорони (режимній території) встановлюються пости охорони, які в разі необхідності обладнуються технічними засобами охорони та контролю на безпеку, засобами зв’язку тощо. До місць тимчасового перебування Президента України належать: територія (або її частина) підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремі будівлі, приміщення, ділянки місцевості, акваторії, траси проїзду, транспортні засоби, де тимчасово перебуває або перебуватиме Президент України. Дозвіл на прохід до місць тимчасового перебування Президента України надається за списками, наданими уповноваженими особами Адміністрації Президента України і погодженими з УДО України та керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, або в інший спосіб за погодженням з УДО України. Особам, яким надано дозвіл на прохід до місць тимчасового перебування Президента України, не дозволяється мати при собі портфелі, валізи тощо, за винятком випадків, коли вони одержали на це дозвіл уповноважених осіб УДО України. На час перебування посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства у місцях тимчасового перебування Президента України їхні мобільні телефони, приймально-передавальні, аудіота відеозаписувальні пристрої, портфелі, валізи, ручна поклажа тощо здаються на тимчасове зберігання до адміністрації державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Відвідування місць тимчасового перебування Президента України представниками засобів масової інформації, зокрема з кіно -, фото , аудіо - та відеотехнікою, здійснюється за письмовим замовленням з пред’явленням на постах охорони документів, що


посвідчують особу, та із здійсненням заходів з контролю на безпеку, а також за списками, наданими організаторами заходу. Наказ не набрав чинності. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0184-14 5. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів» від 25.12.2013 № 848 Міндоходів наказом від 25.12.2013 N 848 затвердило Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, яким визнається процедура оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень органів доходів і зборів під час адміністративного оскарження. Цей Порядок не застосовується при оскарженні рішень органів доходів і зборів, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачено, що скарга подається до органу доходів і зборів вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення органу доходів і зборів, що оскаржується. У разі якщо орган доходів і зборів приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до органу доходів і зборів вищого рівня. Якщо відповідно до Податкового кодексу орган доходів і зборів самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження такого рішення протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження такого рішення. Скарга платника податку подається в письмовій формі та має включати інформацію, визначену п. 4.1 розд. IV Порядку. Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0099-14 6. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 24.12.2013 № 845. Міндоходів наказом від 24.12.2013 N 845 затвердило форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання. Зазначений звіт подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт. Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.


http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0104-14 7. Лист Національного банку України "Про надання реєстрів з купівлі іноземної валюти" від 07.02.2014 N 28-311/5398 На виконання п. 4.5 власної постанови від 06.02.2014 N 49 "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" Нацбанк повідомив про порядок формування уповноваженими банками реєстрів з купівлі іноземної валюти. Так, реєстри надаються до 16.00 наступного операційного дня після отримання банком заявок клієнтів на купівлю іноземної валюти. За заявками клієнтів на суми, які менші еквівалента 50 тис. дол. США, інформація надається одним рядком за одним кодом валюти, замість назви клієнта зазначається кількість заявок, а в колонках 8, з 10 до 19 зазначається нуль. Усі коди в реєстрах є цифровими. Реєстри надаються за кожним кодом іноземної валюти окремо з підсумком сум у колонках 6 та 7. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/LB14022.html

Моніторинг законодавства_13 02 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you