Page 1

Netwerk Vlaanderen Jaarbericht 2010

Steven Vromman, ook bekend als Low Impact Man, wandelt vastberaden over het gloeiend hete kolentapijt op het Vuurfeest van Netwerk Vlaanderen in Gent. De actie op 2 juni 2010 is het startschot van de ‘Bankroet’-campagne tegen de financiering van nieuwe steenkoolcentrales.

© Herman Vanaerschot

Ook na de bankencrisis blijven banken investeren in ondernemingen die grote milieuschade veroorzaken, controversiële wapens produceren of dictatoriale regimes ondersteunen. Netwerk Vlaanderen voert in 2010 campagnes die banken en het publiek informeren en aanzetten om anders om te gaan met geld. Verder voert de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van banken actief in België, en brengt het duurzame bankproducten in kaart. In dit jaarbericht vind je een overzicht van de activiteiten in 2010.


Schadelijke investeringen van banken in kaart gebracht De website banksecrets.eu brengt schadelijke investeringen in kaart van de dertien grootste banken actief in Europa. In 2010 ligt de focus voor Netwerk Vlaanderen op klimaatschadelijke investeringen van banken actief in België. Voorts wordt de Belgische website van Bankgeheimen geïntegreerd in de Europese website. Geïnteresseerde bezoekers van de website (43 349 bezoekers) kunnen rekenen op regelmatige nieuws-updates en een driemaandelijkse nieuwsbrief met gespecialiseerde informatie. Bankinstellingen ontvangen ondertussen aanbevelingen van Netwerk Vlaanderen, om hun schadelijke investeringen af te bouwen of stop te zetten. Netwerk Vlaanderen verricht onderzoek naar het beleid en de omstreden investeringen van financiële instellingen actief in België. De resultaten komen in een ranking terecht op de website van Netwerk Vlaanderen. De ranking toont het risico op schadelijke investeringen van elke bank, aan de hand van criteria als ‘leefomgeving’, ‘vrede’, ‘vrijheid & democratie’ en ‘waardig werk’. In 2010 stijgt ING een plaats in de ranking, omdat het voortaan een degelijk beleid implementeert omtrent het uitsluiten van een aantal controversiële wapens. Toch blijft het globale risico op (andere) schadelijke investeringen door ING hoog.

Vuurfeest en ‘Bankroet’-campagne tegen investeringen in steenkoolcentrales aa Op woensdag 2 juni lanceert Netwerk Vlaanderen haar ‘Bankroet’-campagne met een Vuurfeest in Gent. Onder meer Joke Devynck, Nic Balthazar, Jonas Geirnaert en Lieven Scheire gaan er (letterlijk) door het vuur voor klimaatvriendelijk bankieren. Zo’n 500 mensen komen een kijkje nemen. aa De ‘Bankroet’-campagne focust in 2010 op banken actief in België, om hun investeringen in steenkoolcentrales stop te zetten. In Europa worden ongeveer 70 nieuwe steenkoolcentrales gepland, met steun van onder meer Deutsche Bank, Citibank en BNP Paribas, ING, KBC, Dexia en Axa. In het ‘Bankroet’-rapport onderzoekt Netwerk Vlaanderen de gedetailleerde bankinvesteringen in klimaatschadelijke investeringen. Netwerk Vlaanderen start samen met WWF België,

Greenpeace België, BBL, kwb en Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel een online petitie, met zo’n 4  000 handtekeningen als resultaat. Ondertussen oefent Netwerk Vlaanderen druk uit op banken actief in België, via rechtstreekse gesprekken of via overheid en media. Begin 2011 ziet het ernaar dat de geplande steenkoolcentrale in de Antwerpse haven er niet zal komen, mede dankzij aanhoudende druk van Netwerk Vlaanderen en andere actiegroepen. aa Een motie die het investeren in steenkoolcentrales aan banden wil leggen, wordt weggestemd in het Vlaams Parlement. De motie werd ingediend door Groen!-fractieleider Filip Watteeuw, die zich baseerde op de campagneboodschap van de ‘Bankroet’-campagne.


Muntuit: Volkstuintjes als katalysator voor Gentse Torekes-munt Netwerk Vlaanderen participeert in proefproject met alternatieve munt

In oktober 2010 wordt in de wijk Rabot-Blaisantvest een nieuwe munt geboren: het Toreke. De Torekes komen er onder ­impuls van de Stad Gent, buurtorganisaties en Muntuit – het innovatieplatform voor complementaire munten van Netwerk Vlaanderen. De Torekes slaan een brug tussen lokale behoeften en capaciteiten. De volkstuintjes in de wijk zijn daarvan een goed voorbeeld. Samen met een groep kandidaat-tuiniers wordt een braakliggend industrieterrein in het Rabot omgetoverd tot een groene oase met meer dan 150 tuintjes. De volkstuintjes zijn een initiatief van Rocsa (een socio-culturele organisatie), Samen­ levingsopbouw Gent en de Stad Gent. Elke tuinier betaalt een bescheiden huur van 150 Torekes. Heel wat tuiniers gaan bijgevolg op zoek naar mogelijkheden om de huursom in ­Torekes terug te verdienen, bijvoorbeeld tijdens de buurtwerkdagen van Samenlevings­ opbouw. Tijdens die werkdagen ruimen de tuiniers de omgeving rond de tuintjes op, ze voeren klusjes uit of ze zaaien bloemen. De werkdagen zijn telkens een overdonderend succes.

De munt verschijnt in twee biljetten: 1 en 10 Torekes. 10 Torekes zijn 1 euro waard en kunnen gebruikt worden in deelnemende winkels in de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest. Op die manier worden ook de buurtwinkels ondersteund. Een verslag en een overzicht van alle acties vind je op www.torekes.be of via www.muntuit.eu

Campagne tegen financiering van wapens Samen met IKV Pax Christi onderzoekt Netwerk Vlaanderen in 2010 opnieuw de betrokkenheid van banken bij de productie van clustermunitie. Het onderzoek wordt gebundeld in het rapport ‘Worldwide Investments in Cluster Munitions: a Shared Responsibility’. De onderzoeksresultaten uit 2009 worden in april 2010 geüpdated. Het rapport bevat onder meer een ‘Hall of Shame’, een ‘Hall of Fame’ en ‘Countries Best Practices’. Dit onderzoek ligt aan de basis van talrijke internationale campagnes tegen investeringen in clustermunitie. Netwerk Vlaanderen biedt campaigners hierbij ondersteuning.

Netwerk Vlaanderen informeert organisaties, leerlingen, leerkrachten, politici én het brede publiek aa Op haar website maakt Netwerk Vlaanderen bankklanten wegwijs in het aanbod van duurzame financiële producten op de Belgische markt. Netwerk Vlaanderen hanteert strenge sociale en ecologische criteria in de selectie van duurzame bankproducten. Een nieuwe handleiding over de inhoudelijke kwaliteit van duurzame financiële producten helpt de consument zijn/haar keuze maken voor een geschikt spaar- of beleggingsproduct. aa Netwerk Vlaanderen organiseert vormingen en workshops rond duurzaam sparen en beleggen, voor leerlingen en leerkrachten. Ook kwb vraagt Netwerk Vlaanderen om een workshop rond het thema ‘Wat doet de bank met mijn geld?’ samen te stellen. aa De pers en het brede publiek kunnen rekenen op zeer regelmatige updates over het werk en de campagnes van Netwerk Vlaanderen, via de website (47 766 bezoekers), het e-zine (2 750 abonnees) en het magazine ‘Anders omgaan met geld’ (804 abonnees). Zo’n 700 mensen volgen Netwerk Vlaanderen via sociale media als Twitter en Facebook. In 2010 haalt Netwerk Vlaanderen ongeveer 50 keer de nationale, lokale of gespecialiseerde pers & media. aa Netwerk Vlaanderen formuleert aanbevelingen voor politici om de bank­ sector te hervormen. De strategie van de meeste banken is op dit moment eenzijdig gericht op winstmaximalisatie op korte termijn - de controversiële bonussen zijn daarvan een goed bewijs. Netwerk Vlaanderen ijvert voor een banksector die bijdraagt aan de uitbouw van een sociale en ecologische samenleving.

Om al onze plannen en projecten te realiseren, is uw steun ook in 2011 van harte welkom. U kan ons vrijblijvend steunen met een eenmalige gift of een doorlopende opdracht op het rekening­ nummer 523-0803865-04 van Netwerk Vlaanderen met de mededeling ‘gift’. Aanvullende gegevens: IBAN: BE 10 5230 8038 6504 en BIC: TRIOBEBB.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en uw interesse in het werk van Netwerk Vlaanderen. Netwerk Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 333/9, 1030 Brussel, 02 201 07 70 info@netwerkvlaanderen.be www.netwerkvlaanderen.be


De cijfers in 2010* Voor het eerst sinds lange tijd maakt Netwerk Vlaanderen verlies, wat voorzien was in de begroting. De belangrijkste oorzaken van dit verlies: aa de terugval van de commissies op spaarproducten, een gevolg van de financiële crisis aa verminderde projectsubsidies voor het project Complementaire Munten

Balans

Vanaf 2011 dalen de structurele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor Netwerk Vlaanderen met 40 %. Netwerk Vlaanderen staat voor de grote uitdaging om nieuwe inkomsten te vinden. Enkele besparingen op werkings- en personeelskosten zijn onvermijdelijk.

Leningen verstrekt aan organisaties

Ongeveer 60 mensen openen een Triodos-spaar­ rekening ten voordele van Netwerk Vlaanderen. De totale spaarinlage van 521 Triodos-spaarrekeningen ten voordele van Netwerk Vlaanderen bedraagt bijna 13 miljoen euro. De totale opbrengst uit het Triodossparen daalt, aangezien het commissiepercentage voor de gewone Triodos-spaarrekening vermindert van 0,45 % in 2009 tot 0,30 % in 2010.

Geld op bank of in kas Totaal actief

De spaarinlage van het Krekelsparen stijgt opnieuw. Momenteel bedraagt de inlage 79 miljoen euro, een stijging van zo’n 10 miljoen euro tegenover 2008. De introductie van internetrekeningen en de financiële crisis zorgden toen voor een terugval van 30 miljoen euro. In 2010 wordt extra geïnvesteerd in communicatie. Een verdere uitbreiding van de achterban is een belangrijke doelstelling van Netwerk Vlaanderen. Netwerk Vlaanderen kan de komende drie jaar rekenen op een Europese projectsubsidie, in samenwerking met organisaties uit Duitsland en Polen. De campagne zal investeerders sensibiliseren om standaarden te gaan hanteren omtrent mensenrechten, werk, milieu en anticorruptie. De campagne gaat van start in 2011 en loopt tot begin 2014.

Campagne Testament.be 16 % Campagne Bankroet Administratie 5 % 20 % Campagne Banksecrets 13 %

Wegwijzer spaarders Verantwoord investeren door de overheid 11 % en beleggers 6 %

Commissies

Giften

800000 600000

-5.772 -5.198 360 -934 -4.118 -4.118 0 -14.439 -9.392 -5.047 -78.447 2.144 -4.940 -89.642 13.991 79.738 -23.038

Via vreemde middelen

2.252.744 1.848.136 401.608 3.000 147.662

2.250.575 1.848.136 399.439 3.000 126.793

-2.169 0 -2.169 0 -20.869

Totaal passief

47.952 34.553 52.289 12.868 2.400.406

37.224 31.328 52.267 5.974 2.377.368

-10.728 -3.225 -22 -6.894 -23.038

2008

2009

Kantooruitrusting, voorraden en borgen Hard- en software Kantoormeubilair en -machines Borgen en voorraden

Aandelen

In andere organisaties In Netwerk Rentevrij cvba

Terug te betalen op langer dan 1 jaar Terug te betalen binnen het jaar

Nog te ontvangen vergoedingen Vanwege klanten Vanwege Fortis en Triodos Subsidies Diversen

Het passief

Via eigen middelen

Kapitaal opgebouwd uit jaarlijkse winst Winst gereserveerd voor een bepaald doel Voorzieningen voor toekomstige uitgaven

Schulden die binnen het jaar betaald moeten worden Leveranciers Vakantiegelden en bezoldigingen Intrestafstanden en commissies voor organisaties Diversen

Totaal van de opbrengsten

798.384

700.765

Financiele opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten

82.853 14.714 15.000 53.139 301.314 270.000 24.089 6.918 307 249.568 210.344 0 39.224 26.998 11.770 3.063 10.205 1.960 31.637 1.508

53.880 13.038 0 40.842 195.655 161.725 27.469 3.807 2.654 474.212 237.951 193.198 43.063 51.635 11.561 7.424 29.980 2.670 21.288 1.714

51.364 17.428 0 33.936 200.259 170.816 24.220 3.192 2.031 401.736 222.174 128.600 50.962 31.095 12.673 4.157 12.197 2.068 16.311 0

Totaal van de kosten

676.586

734.418

702.935

69.846 50.017 17.523 2.306 174.013 67.913 29.085 17.030 25.889 34.096 0 380.241 10.155 9.046 33.285

60.861 45.725 13.889 1.247 278.764 144.909 27.536 21.629 27.006 30.600 27.084 369.462 8.405 5.344 11.582

59.602 45.860 12.588 1.154 227.641 119.124 33.781 22.850 26.923 24.530 433 402.590 7.558 5.264 280

17.292

63.966

-2.170

-105.098 120.817 1.573

-9.291 72.181 1.076

-4.768 1.224 1.374

Giften van particulieren Giften algemeen Legaten Intrestafstand

Commissies van financiële instellingen Aanbrengvergoeding Krekelsparen Commissie Triodossparen Commissie Altervision Diverse commissies

Opbrengsten van de overheid

Subsidie Beweging - Vlaamse Gemeenschap Projectsubsidies Tewerkstellingstoelages en andere

Opbrengsten uit werking

Projectensteun

Campagne, labo en complementaire munten Communicatie en documentatiecentrum Diverse kosten personeel en vrijwilligers Huisvesting Ondersteunende functies intern Externe dienstverlening

Personeelskost Afschrijvingen, waardevermind,voorzieningen Financiele kosten en belastingen Uitzonderlijke kosten

Onttrekking aan de bestemde fondsen Toevoeging aan de bestemde fondsen Over te dragen resultaat

2006

2007

2008

2009

2010

693.878

Resultaatverwerking

200000

verschuiving

Resultatenrekening

Resultaat

400000

0

8.384 4.353 2.126 1.905 1.234.428 234.428 1.000.000 16.280 8.579 7.701 148.662 12.097 72.348 25.836 38.381 969.614 2.377.368

Werkingskosten

Opbrengsten Netwerk Vlaanderen laatste vijf jaar Subsidies

31/12/2010

14.156 9.551 1.766 2.839 1.238.546 238.546 1.000.000 30.719 17.971 12.748 227.109 9.953 77.288 115.478 24.390 889.876 2.400.406

Aanbrengvergoeding Krekelsparen Intrestafstand Krekelsparen Commissie Altervision voor Alterfin

Educatief materiaal 16 %

Andere

31/12/2009

Administratieve dienstverlening en diversen Vorming en advies aan organisaties Opbrengsten campagnewerking Abonnementen nieuwsbrief

Besteding giften Netwerk Vlaanderen 2010

Communicatie 14 %

Het actief

2010

* de cijfers van Netwerk Vlaanderen vzw en Netwerk Solidariteit vzw (=projectensteun vanuit het solidariteitssysteem Krekelsparen en Altervision Balance Europe)

jaarbericht-2010-web  

Het jaarbericht biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Netwerk Vlaanderen in het voorbije jaar, inclusief een financieel...

jaarbericht-2010-web  

Het jaarbericht biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Netwerk Vlaanderen in het voorbije jaar, inclusief een financieel...

Advertisement