Bioveta news cz 05 2016

Page 1

Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

5/2016

TO NENÍ ŽERT, NA TRHU JE NALGOSED „Přípravek, o který se můžu opřít“ er t, CSc. MVDr. Zdeněk Ž


„Uvedení Nalgosedu na český trh mě velmi potěšilo...“

MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Používáte anestetické přípravky ze sortimentu Biovety? Sortiment anestetik Biovety je pro zvěrolékaře zabývajícího se chirurgií u koní téměř dokonalý. Zavedení ketaminu (Narkamon) a xylazinu (Rometar) do anestezie u koní znamenalo velmi výrazné zvýšení možností chirurgických zákroků u koní v terénních podmínkách, zvýšení jejich bezpečnosti jak pro ošetřující personál, tak pro samotné pacienty. Přípravky Biovety jsou plnohodnotně účinné a jsou v celém spektru používány v praxi u koní v České republice a rád je používám sám. Novinku Nalgosed vítám a velmi rád ji vyzkouším v praxi, protože butorfanol tartarát znamenal podobnou revoluci jako ketamin a xylazin pro zákroky na ležícím zvířeti pro úkony prováděné na stojícím koni. Na jaké indikace byste použil naši novinku Nalgosed (butorfanol)? Butorfanol v kombinaci s alfa2-agonisty snižuje vzrušivost (kopavost) koní, takže má velmi široké uplatnění. Jeho nejcenější vlastností je, že i když jde o preparát s opioidním efektem, tak není vázán na opiátové předpisy, protože u něho

nebyla prokázána návykovost. V současné době se Nalgosed chystáme využít na velmi rozsáhlém spektru indikací: n n n n n n n n

podkování koní, kteří odmítají zvedání pánevních končetin; kastrace stojícího hřebce; trepanace paranazálních dutin na stojícím koni; extrakce zubů na stojícím koni; laparoskopické zákroky; rtg vyšetření koní; aplikace implantátů při fisurách kostí a jejich vyjímání; jednodušší artroskopické zákroky.

„UVEDENÍ NALGOSEDU NA ČESKÝ TRH MĚ VELMI POTĚŠILO A PŘESVĚDČIL JSEM SE, ŽE JE STEJNĚ ÚČINNÝ JAKO VŠECHNY OSTATNÍ PREPARÁTY OBSAHUJÍCÍ ÚČINNOU LÁTKU BUTORFANOL TARTARÁT.“


Jaké vlastnosti si na účinné látce butorfanol nejvíce ceníte a využíváte (anestezie, analgezie...) ? Na butorfanolu je nejcenější, že snižuje práh dráždivosti koně a snižuje pocit strachu zvířete z úkonů, které na něm potřebujeme provést. Sám osobně si asi nejvíce vážím jeho tlumících vlastností na klisny, hřebce a valachy, kteří nechtějí zvedat zadní nohy při kování a navíc při tom ještě kopou. Podkování takovýchto koní na pánevních končetinách bylo bez butorfanolu mnohdy nemožné a životu nebezpečné.

V jakých anestetických kombinacích účinnou látku butorfanol používáte nejčastěji? Nejčastější je kombinace s alfa2-agonisty (xylazin, romifidin, detomidin) doplněná lokální infiltrační nebo svodnou anestezií. Velmi cenná je i prolongovaná aplikace butorfanolu s alfa2-agonisty na déle trvající zákroky (laparoskopie, osteosyntéza, extrakce zubů). Děkujeme za rozhovor. Kamila Růžičková, Bioveta, a. s.

Butorfanol tartarát v anestezii koní MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS Klinika chorob koní, Univerzita veterinárního lékařství a farmacie, Košice Butorfanol tartarát je opiodní anestetikum s agonistickými a antagonistickými účinky. Zjednodušeně je nutné agonismus a antagonismus chápat tak, že potencuje účinek méně potentních opioidů a antagonizuje, až ruší účinek silnějších opiodních analgetik. U koní se však tyto vlastnosti příliš neuplatní, butorfanol se u nich používá hlavně proto, že není vázán na opiátové předpisy a vhodným způsobem doplňuje ostatní sedativa pro zákroky na stojícím zvířeti. Chirurgické zákroky na stojícím koni s sebou nesou sice riziko potenciálně nižší úrovně asepse při osteosyntéze nebo při artroskopii, ale na druhé straně operace bez pokládání a hlavně vstávání koně snižuje nebezpečí zborcení zlomeniny, zranění při spontánním vstávání v postnarkotizačním boxu a všech dalších potenciálních problémů spojených s celkovou anestezií.

terénní veterinární praxi je využití butorfanolu pro kastraci stojícího hřebce, kdy se doplňuje kombinace butorfanolu a alfa2 agonistů o aplikaci lokálních anestetik. Ideální je využití výše zmíněné kombinace a buscopanu pro rektální vyšetření kryptorchidů při hledání intraabdominálního varlete nebo při posuzování utváření vnitřních tříselných prstenců, stejná kombinace je velmi vhodná u koní se silnou kolikou pro útlum kolikových bolestí a usnadnění rektálního vyšetření, provedení sondáže žaludku a pro systematické a důkladné provedení ultrasono-grafického vyšetření dutiny břišní z hlediska indikace chirurgické nebo konzervativní léčby.

Nejčastější jednorázové použití butorfanolu je v kombinaci s alfa-2 agonisty pro krátkodobou anestezii při převazech hůře zvladatelných koní, pro revizi ran, podkování obtížně zvladatelných koní, usnadnění rentgenového vyšetření bez zbytečných dodatečných projekcí pro nežádoucí reakci koně na zakládání kazety nebo pohyb rtg přístroje. Velmi cenné pro

anesteziologů a chirurgů. Při volbě anestezie stojícího koně je nutné upozornit na nepoměrně větší nebezpečí poranění v okolí koně se pohybujícího personálu, protože na rozdíl od celkové úplné anestezie ležícího zvířete nelze zcela vyloučit nečekanou a nežádoucí reakci koně, pád koně na operatéra, poškození a zničení instrumentária.

Kontinuální intravenózní aplikace alfa-2 agonistů a butorfanolu je nutná při laparoskopiích, lokální bolestivost v místě laparoskopických portů se vyblokuje infiltrační anestezií Vyvážená anestezie stojícího lokálními anestetiky. Pro koně vyžaduje dostatečné extrakci zubů do dutiny ústní „SÁM OSOBNĚ SI ASI NEJVÍCE VÁŽÍM JEHO zklidnění zvířete, omezení je nutné doplnit lokální TLUMÍCÍCH VLASTNOSTÍ NA KLISNY, HŘEBCE A jeho obranných reakcí, snížení svodnou anestezií lekavosti a reakcí na okolí maximálního nebo VALACHY, KTEŘÍ NECHTĚJÍ ZVEDAT ZADNÍ NOHY při zachování jeho stability mandibulárního nervu. PŘI KOVÁNÍ A NAVÍC PŘI TOM JEŠTĚ KOPOU.“ při dostatečném svalovém Osteosyntézy a artroskopie tonu bez ataxie, tremoru a na končetinách se provádí nežádoucích spontánních pohybů. Pro některé zákroky na v kontinuální anestezii stojícího koně a lokální svodné anestezii pohlavním ústrojí klisen, pro laparoskopii a zákroky na hlavě je distálních částí končetin. vhodné spontánní pohyblivost koně omezit jeho postavením Kombinovaná a vyvážená anestezie stojícího koně s použitím do klece, která omezí předozadní a stranový pohyb koně. butorfanolu je obecně považována za mnohem bezpečnější než Krátkodobé zákroky se provádí po jednorázové intravenózní celková úplná anestezie, ale dosud nejsou publikovány téměř aplikaci anestetik, déle trvající zákroky je lépe provádět po žádné práce objektivně porovnávající jejich komplikace, úvodu anestezie v kontinuální intravenózní infuzi stejných morbiditu a mortalitu. Volba kombinace anestetik je zatím anestetik podle nároků na hloubku sedace a analgezie. poměrně málo objektivizována a často se řídí osobní preferencí

–3–


Pro indikaci anestezie stojícího koně je důležité posouzení reakcí pacienta, jeho lekavost, reakci na omezení pohyblivosti v kleci. Koně lekaví, bojácní, obtížně kanylovatelní lépe tolerují celkovou úplnou anestezii, která u nich představuje i menší riziko při pokládání a vstávání. Pro zákroky na stojícím koni jsou vhodní koně klidnější, méně citliví na doteky na končetinách nebo gonádách, nereagující negativně na intravenózní nebo intramuskulární injekci. Paušálně nelze anestezii stojícího koně volit pro každého pacienta a i přes velmi značný přínos butorfanolu k rozšíření spektra operací a zákroků na stojícím koni, je nutné při každém zákroku na stojícím koni mít v záloze

NALGOSED Centrálně působící analge kum ze skupiny synte ckých opiátů s agonis ckým a antagonis ckým účinkem n Osminásobně rychlejší nástup

n n n n

n n Odběr kostní dřeně ze sterna

foto: www.eponacell.cz

n

alternativu plánu toho nejhoršího vývoje. Být připraven, že kůň padne a bude se muset převést do celkové úplné anestezie. Při selhání anestezie stojícího koně je možné kombinovat butorfanol s celkovými injekčními (ketamin, thiopental) a inhalačními (izofluran) anestetiky.

n

Uvážené a vhodně volené použití anestezie stojícího koně kombinací butorfanolu s vhodnými celkovými a lokálními anestetiky velmi výrazně rozšířilo rozsah zákroků na stojícím koni a možnosti provádění i náročnějších operací v terénních podmínkách, zlepšilo diagnostické možnosti terénních zvěrolékařů a wellfare při běžných zákrocích na koních.

–4–

ve srovnání s morfinem, až 7× potentnější než morfin Bezpečný, s minimální orgánovou toxicitou Nevyvolává zvracení, naopak působí an eme cky Nezpůsobuje depresi dechu Je efek vní při tlumení kašle, an tusický efekt se používá při vyšetření horních cest dýchacích Velmi rychlý nástup účinku do 5 minut Maximálního efektu dosahuje mezi 15–30 minutami po aplikaci Spolehlivě seduje a tento účinek je prolongován kombinací s dalšími seda vy, nejčastěji s alfa2 agonisty Při jeho použi lze významně snížit dávku injekčních i inhalačních aneste k, což významně omezuje depresi kardiovaskulárního a dechového systému


NOVINKA ROKU 2016 (srpen)

nezbytná součást moderních anesteziologických protokolů ANALGETICKÁ DÁVKA KŮŇ: 1 ml přípravku/100 kg ž. hm. způsob podání: i. v. což odpovídá dávce 0,1 mg/kg ž. hm., tj. 0,01 ml přípravku/kg ž. hm. PES: 0,2–0,3 ml přípravku/10 kg ž. hm. způsob podání: i. v., i. m. nebo s. c. což odpovídá dávce 0,2–0,3 mg/kg ž. hm., tj. 0,02–0,03 ml přípravku/kg ž. hm. KOČKA: 0,2 ml/5 kg ž. hm. způsob podání: i. m. nebo s. c. což odpovídá dávce 0,4 mg/kg ž. hm., tj. 0,04 ml přípravku/kg ž. hm.

Cena za balení 10 ml: 990 Kč bez DPH

ZAVÁDĚCÍ AKCE

2+1

Nyní v akci jedno balení získáte za 660 Kč bez DPH Akce pla od 15. 8. do 15. 9. 2016

Nalgosed usnadňuje provádění diagnos ckých úkonů a manipulaci s pacientem: KŮŇ:

PES:

KOČKA:

Tlumení mírné až silné abdominální boles gastrointes nálního původu včetně koliky. Přípravek tlumí bolest vzniklou v souvislos s kolikou nebo porodními stavy. Sedace při léčebných a diagnos ckých postupech na stojícím zvíře .

Tlumení mírné až silné boles související s pooperačními postupy, zejména po ortopedických operacích nebo operacích měkkých tkání. Přípravek je podáván jako součást aneste ckého protokolu v kombinaci medetomidin hydrochloridem a ketaminem.

Tlumení mírné až silné boles související s operačními postupy, zejména s kastrací, ortopedickými operacemi nebo operacemi měkkých tkání. Přípravek je podáván jako součást aneste ckého protokolu v kombinaci s medetomidin hydrochloridem a ketaminem.

–5–


PRO PŘIPOMENUTÍ

Připomínáme Vám další anestetika s obsahem KETAMINU Narkamon 50 mg/ml

Cílové druhy: koně, telata, ovce, kozy, psi, kočky, kočkovité šelmy, opice, lidoopy, an lopy, jeleni, srnci, draví ptáci, papoušci, holubi, plazi, myši, krysy a morčata

VÝHODY KETAMINU n

Ketamin je určen v závislos na dávce a případné kombinaci s dalšími účinnými látkami, např. s butorfanolem (NALGOSED 10 mg/ml inj.), xylazinem (ROMETAR 20 mg/ml inj., XYLASED 100 mg/ml inj., XYLASED 500 mg lyofilizát), medetomidinem k sedaci, analgezii i celkové disocia vní anestezii

n

Vynikající analge cký a seda vní efekt

n

Pomocí ketaminu se dosahuje dobré soma cké analgezie

n

Široké dávkovací rozmezí v závislos na indikaci a typu anesteziologického protokolu

n

Možnost intravenózní i intramuskulární aplikace

n

Rychlý nástup účinku po intravenózní injekci

injekční roztok

Cena za balení 50 ml

255 Kč bez DPH

Narkamon 100 mg/ml

injekční roztok

Cílové druhy: psi, kočky, koně a osli Cena za balení 10 ml 138 Kč bez DPH 50 ml 494 Kč bez DPH

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE n

Monoaneste kum u kočkovitých pro diagnos cké a chirurgické výkony trvající do patnác minut

n

Využíván jako součást anesteziologických protokolů u ptáků, drobných zvířat a plazů

n

Vynikající analge cký efekt lze využít i po chirurgických zákrocích

n

V kombinaci s trankvilizéry pro většinu středních i náročnějších výkonů, butorphanolem ve specialitě Nalgosed 10 mg/ml, xylazinem ve specialitě Rometar 20 mg/ml, Xylased 100 mg/ml a Xylased 500 mg/ml lyofilizát, midazolamem nebo diazepamem

Aplikace přípravku Narkamon 50 mg/ml před operací u psa

Osvědčená a bezpečná součást –6–


PRO PŘIPOMENUTÍ

ze sortimentu společnosti Bioveta s obsahem XYLAZINU

Rometar 20 mg/ml

injekční roztok

Cílové druhy: koně, skot, psi, kočky, zoo zvířata (jelen, srnec, daněk)

VÝHODY XYLAZINU n

Xylazin je určen v závislos na dávce a případné kombinaci s dalšími látkami, např. s butorfanolem (NALGOSED 10 mg/ml inj.), ketaminem (NARKAMON 50 mg/ml inj., NARKAMON 100 mg/ml inj.), zolazepanem k sedaci, analgezii i celkové myorelaxaci

n

Široké dávkovací rozmezí v závislos na druhu, typu indikace a zvoleném anesteziologickém protokolu

n

Za pomoci xylazinu je dosahováno dobré viscerální analgezie

n

Možnost intravenózní, intramuskulární i subkutánní aplikace

n

Po intravenózní aplikaci velmi rychlý nástup účinku během 3–5 minut

n

V organismu zvířat se velice rychle a úplně metabolizuje

Cena za balení 50 ml 228 Kč bez DPH

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok Cílové druhy: skot a koně

Cena za balení 10 ml 165 Kč bez DPH 50 ml 790 Kč bez DPH

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE

XYLASED 500 mg

n

Sedace při vyšetřování zvířat

n

Méně a středně boles vé zákroky

n

Zklidnění zvířat během transportu

n

Potencování účinku analge k, narko k a hypno k

n

V kombinaci s dalšími přípravky k navození neuroleptanalgezie nebo celkové anestezie, s ketaminem ve specialitě Narkamon 50 mg/ml a Narkamon 100 mg/ml, sufentanilem, medetomidinem, zolazepamem nebo letaminem

lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Cílové druhy: skot, koně, daňci, jeleni a srnci Cena za balení 1 × 500 mg 295 Kč bez DPH 5 × 500 mg 1 133 Kč bez DPH

anesteziologických protokolů –7–


MVDr. Ivan Studecký „telata proti infekčním onemocněním

chránit

“ umím


Vakcíny KOLIBIN RC Neo a BioBos Respi 4 úspěšně bodují Problema ku gastrointes nálních a respiračních infekcí řeší terénní veterinární lékař často v chovech dojnic, u pastevně chovaného masného skotu jsou tyto po že spíše ojedinělé. Snad právě proto jsem požádal MVDr. Ivana Studeckého o jeho zkušenos s řešením této situace. Kolega Studecký působí na okrese Bruntál a zabývá se převážně prak ckou veterinární péčí v chovech skotu a prasat. Nejprve bych Vás, pane doktore, požádal o stručnou charakteris ku chovu, o kterém dnes budeme hovořit. Jedná se o běžný chov masného skotu v počtu asi 500 kusů převážně kříženců plemene Charolais. Zvířata jsou venku celý rok, pouze v zimě se přikrmování provádí ve starší stáji OMD. Obrat stáda je uzavřený, nakupováni jsou jenom plemenní býci dle potřeby. Plemenitba je tedy přirozená a sezónní, připouštění je načasováno tak, aby se krávy telily od března do května. Ve stádě nebyla prováděna žádná preven vní opatření ani odčervování.

telat mělo projevy obou syndromů. Také odpověď na terapii byla o dost horší. Od společnos Bioveta jsem používal injekční AMOXICILLIN Bioveta LA, který vykazoval určitý efekt, a osvědčil se i přípravek GAMMAVIT Bio, určený k perorálnímu podávání hned po narození za účelem posílení pasivní odolnos . V rámci stanovení přesné diagnózy byly provedeny opakované pitvy na SVÚ Olomouc a následná bakteriologická vyšetření. V nosních výtěrech byly izolovány bakterie Pasteurella multocida a Mannheimia haemoly ca, ze střev převážně hemoly cké kmeny E. coli. Virologické a serologické vyšetření nebylo provedeno. Sezóna 2012 skončila se ztrátou asi 20 % telat, což způsobilo velice nepříznivé ekonomické ukazatele v chovu. V této fázi jste již se mnou konzultoval další možné postupy, jaké bylo Vaše konečné stanovisko? Chovatel po mně pochopitelně požadoval nějaké řešení, protože výsledky roku 2012 byly nadále nepřijatelné. Na základě klinických příznaků, laboratorních výsledků a různých konzultací jsem chovateli na podzim

„ÚMRTNOST TELAT SE JIŽ PO ROCE VÝZNAMNĚ SNÍŽILA", POTVRDIL MVDR. IVAN STUDECKÝ MVDr. Ivan Studecký

Kdy se objevily zdravotní po že a v jaké konkrétní podobě? Určitý výskyt respiračních onemocnění telat i výskyt průjmů byl i v předchozích letech, ale nepředstavoval větší problém. Telata byla ošetřována individuálně s celkem uspokojivými výsledky. Situace se rapidně zhoršila v roce 2012. Většina telat měla průjmové nebo respirační po že a to během 1–2 dnů po narození. Samozřejmě mnoho

–9–

roku 2012 předložil Vámi doporučenou preven vní vakcinaci vakcínami Kolibin RC Neo a BioBos Respi 4. Záměrem bylo vakcinovat březí zvířata a kolostrální imunitou zlepšit zdravotní stav telat po narození. Od vakcíny Kolibin RC Neo jsem si sliboval (cestou vakcinace vysokobřezích krav) navození kolostrální imunity telat pro E. coli, rota a koronavirům, jako předpokládaným hlavním původcům neonatálních průjmov ých onemocnění. Biobos Respi 4 pak lze použít


OBĚ VAKCÍNY, KOLIBIN RC NEO I BIOBOS RESPI 4, SE OSVĚDČILY A URČITĚ JE MOHU DOPORUČIT DALŠÍM KOLEGŮM I V PASTEVNÍCH CHOVECH SKOTU. jak u krav, tak i u telat již od dvou týdnů věku na ochranu pro infekci BRSV, PI 3, BVD a Mannheimia haemoly ca, takže opět částečně potvrzeným a částečně předpokládaným původcům respiračních po ží telat v chovu.

terapii. Celkové ztráty za rok 2013 se pohybovaly asi kolem 7–8 %, což ještě stále nebylo ideální, ale jednalo se o výrazně lepší výsledek než-li v roce předchozím. Vaše závěrečné zhodnocení? Obě vakcíny, Kolibin RC Neo i BioBos Respi 4, se osvědčily a určitě je mohu doporučit dalším kolegům i v pastevních chovech skotu. Myslím, že výsledný efekt nejlépe dokumentuje přístup chovatele, který se již na další sezónu v roce 2014 sám dožadoval opakování vakcinace. Tato jej již v rámci revakcinace vyšla navíc podstatně levněji. Použít dvě dávky vakcín bylo již následně nutno pouze u jalovic. Od roku 2014 tedy pokračujeme každoročně v udržování dobré zdravotní situace používáním popsaného vakcinačního schématu. Ztráty telat v odchovu se tak daří udržet na opravdu minimální úrovni.

Jaký byl Váš následný konkrétní postup? Chovatel s navrženou vakcinací souhlasil, přestože vakcinace a revakcinace c e l é h o s t á d a o b ě m a v a kc í n a m i znamenala značnou finanční zátěž. Dále bylo nutno stanovit vhodný termín, protože správně by se obě vakcíny měly aplikovat 6 týdnů před porodem s revakcinací za 3 týdny. Toto doporučené schéma dodržet u pastevního skotu je prak cky nereálné. Termíny vakcinace a revakcinace byly zvoleny tak, aby první krávy rodily 1–2 týdny po revakcinaci. Obě vakcíny jsem aplikoval současně. Kolibin RC Neo intramuskulárně do gluteální svaloviny a BioBos Respi 4 subkutánně za lopatkou, samozřejmě v doporučené dávce 2 ml. A nyní to hlavní, jaké byly výsledky? Musím říci, že hned od prvních porodů velmi nadějné. Oba syndromy se vyskytovaly dále, ale již pouze u starších telat, asi 2–3 týdny po porodu. Telata také lépe reagovala na individuální

Doporučené vakcinační schéma s vakcínami BioBos Respi k ochraně telat pro nejzávažnějším původcům respiračního syndromu skotu Vakcína

Obsah

Stáří telete

Dávka

Způsob aplikace Imunita

Poznámka

BioBos Respi 2 intranasal

Virus BRSV živý Virus PI-3 živý

10 dnů

2 ml

intranazálně bez revakcinace

12 týdnů po podání jedné dávky

Vakcinace doporučena zejména v chovech s výskytem respiračních infekcí telat do 3 měsíců stáří

BioBos Respi 3

Virus BRSV inak vovaný Virus PI-3 inak vovaný Mannheimia haemoly ca inak vovaná

3 měsíce *)

2 ml

subkutánně s revakcinací za 3 týdny

nejméně 6 měsíců po revakcinaci

Vakcinace doporučena k navázání na BioBos Respi 2 v chovech prostých BVD infekce

BioBos Respi 4

Virus BRSV inak vovaný Virus PI-3 inak vovaný Virus BVD inak vovaný Mannheimia haemoly ca inak vovaná

3 měsíce *)

2 ml

subkutánně s revakcinací za 3 týdny

nejméně 6 měsíců po revakcinaci

Vakcinace doporučena k navázání na podání BioBos Respi 2 v chovech s prokázaným výskytem BVD infekce

*) Není-li v chovu zahájena vakcinace vakcínou BioBos Respi 2 intranasal, je možné použít vakcínu BioBos Respi 3 nebo 4 samostatně, nejlépe od 8 týdnů věku.

– 10 –


Blíží se optimální doba pro zahájení vakcinace skotu proti respiratornímu syndromu – BRDC Použijte vakcíny řady BioBos

BioBos Respi 2 intranasal Živá vakcína k ak vní imunizaci telat od 10 dnů věku pro respiračním infekcím skotu (BRSV, PI3) § obsahuje živé patogeny Virus respiratoris syncy alis bovis,

Virus parainfluensis 3 bovis Cena za balení 1 × 5 dávek

716 Kč bez DPH

BioBos Respi 3 Inak vovaná vakcína pro respiračním infekcím skotu (BRSV, PI3 a M. haemoly ca) § obsahuje inak vované patogeny Virus respiratoris syncy alis

bovis, Virus parainfluensis 3 bovis a Mannheimia (Pasteurella) haemoly ca serotypu A1 V AKCI

2+1 Cena za balení 10 ml Cena za balení 50 ml

562 Kč bez DPH 2 538 Kč bez DPH

Nyní v akci jedno balení 50 ml získáte za

1 692 Kč bez DPH

BioBos Respi 4 Inak vovaná vakcína pro respiračním infekcím skotu (BRSV, PI3, BVD a M. haemoly ca) § obsahuje inak vované patogeny Virus respiratoris syncy alis

bovis, Virus parainfluensis 3 bovis, Mannheimia (Pasteurella) haemoly ca serotypu A1 a inak vovaný Virus diarrhoeae bovis za účelem snížení infekce a potlačení jeho imunosupresivního vlivu V AKCI

2+1

Cena za balení 10 ml Cena za balení 50 ml

592 Kč bez DPH 2 688 Kč bez DPH

Nyní v akci jedno balení 50 ml získáte za

1 792 Kč bez DPH

Chraňte telata od útlého věku pro nejzávažnějším původcům respiračního syndromu skotu vakcínami z řady BioBos Respi


Jak funguje prolongovaná účinnost moxidektinu, který je obsažen v antiparazitárním perorálním gelu EQUIMOXIN? Maximální koncentrace účinné látky moxidektin v krvi po perorálním podání je dosažena během 8 hodin. Jeho biologická dostupnost po perorální aplikaci je 40 %. Moxidektin je distribuován do všech tkání. Vzhledem k jeho lipofilní vlastnosti se selektivně koncentruje převážně v tukové tkáni. Díky této depotní kumulaci d o c h á z í k p oz v o l n é m u uvolňování moxidektinu do cirkulace, což způsobuje prolongaci jeho účinku a postupnou eliminaci z organismu.

?

VAŠE OTÁZKY, NAŠE OD POVĚDI Pište nebo volejte: MVDr. Jiří Bartl Obchodní ředitel pro Českou republiku Bioveta, a. s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané

e-mail: bartl.jiri@bioveta.cz tel: 602 522 493

?

?

Je nutné evidovat používání vašeho přípravku PENBITAL 400 mg/ml inj.?

Účinná látka pentobarbital, která je obsažena v injekčním přípravku PENBITAL 400 mg/ml, je uvedena na seznamu návykových látek v nařízení vlády č. 463/2013 Sb. V souladu s Vyhláškou č. 123/2016 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, § 10, je veterinární lékař povinen vést obdobnou evidenci o používání přípravku PENBITAL 400 mg/ml inj. stejně jako je tomu u produktů obsahujících ketamin (NARKAMON 50 mg/ml inj., NARKAMON 100 mg/ml inj.).

?

Lze použít přípravek ALAPTID veterinární mast i na hlubší rány a rozsáhlejší defekty kůže? Ano, veterinární mast ALAPTID lze aplikovat do otevřených ran, dutin cyst a abscesů, dokonce je možné ji použít i při masivních ztrátách kůže, např. při auto úrazech nebo otevřených abscesech, samozřejmě po řádném debridementu rány. Mast zajistí tvorbu nové granulační tkáně, její hydrataci a kvalitní vlhké krytí. Kazuistiky věnované účinnosti masti ALAPTID při ošetření rozsáhlých oblastí nekróz a dehiscencí ran byly publikovány v našem časopise Bioveta News v číslech 2/2014 a 1/2012.

Rána před aplikací mas ALAPTID

Rána po 14 denní aplikaci mas ALAPTID

– 12 –

V letošním teplém a vlhkém létě se v chovech koní občas objevuje střečkovitost. Dokonce jsem se osobně již setkal s nakladenými vajíčky střečků. Jaké Bioveta nabízí řešení? Jelikož samičky střečků kladou vajíčka během teplých dnů v první polovině května, lze v lokalitách s výskytem střečka srnčího snížit pravděpodobnost napadání koní omezením jejich pastvy v tomto období, zejména přes poledne. K ochraně koní před nalétávajícími dospělci střečků doporučujeme přípravky ze sortimentu Biovety BLUE repelent a G R E E N repelent nebo přípravek ve formě spot-on TOP SPOT ON STRONGER. V období migrace larev střečků, tj. červenec až konec listopadu, aplikujte koním antiparazitární pasty EQUIVERM nebo novinku EQUIMOXIN ničící larvy I. instaru. Vzhledem k tomu, že larvy střečka srnčího se nedostávají do páteřního kanálu a do vnitřních orgánů, rizika nežádoucí reakce spojené s úhynem larvy po aplikaci antiparazitární pasty jsou minimální.

Vajíčko střečka na srsti koně


POSTŘEHY Z PRAXE

MVDr. Miloš Cenek

a INTRAMAR LC Po více jak roční existenci veterinárního přípravku I N T R A M A R LC, určeného k léčbě klinických mas d u laktujících dojnic, se nám MVDr. Miloš Cenek z Poděbrad svěřil s prak ckými poznatky v oblas p o u ž i i nt r a m a m á r n í c h l é č i v ve stádech dojného skotu. K o l e g a v y ko n á v á p r a k c ko u veterinární činnost již 31 let s převažujícím zaměřením na léčbu a prevenci onemocnění skotu a malých přežvýkavců. V posledních letech nabízí veterinární službu podnikatelskou formou s.r.o. ve spolupráci s mladou kolegyní M V D r. K a m i l o u Šedovou v regionu Po d ěb ra d s ko a Jičínsko. Naprostou většinu jejich klientely tvoří chovatelé stád m l é č n é h o s ko t u v počtu blížícímu se 4 000 ks, z toho pak je přibližně 1 300 ks dojnic plemene holštýn a 500 ks plemene český strakatý skot. Procento klinických mas d v těchto stádech kolísá mezi 15–18 % v závislos na typu chovu a zejména úrovni chovatelské péče.

Co Vás vedlo k zařazení přípravku INTRAMAR LC do Vámi používaných léků užívaných při léčbě klinických mas d dojnic v laktaci? Byla to samozřejmě především indikace přípravku a obsah účinných látek korespondující s převažujícími patogeny mléčné žlázy, které iden fikujeme při klinických mas dách ve stádech našich zákazníků.

ANTIMASTITIDNÍ PROGRAM PRO DOJNICE V LAKTACI TVOŘENÝ PŘÍPRAVKY Z BIOVETY JE KOMPLETNÍ A CENOVĚ VÝHODNÝ Provádíte ve spolupráci s chovateli i laboratorní diagnos ku původců mas

d?

Ano, pravidelně monitorujeme situaci ve spektru infekčních původců zánětů mléčné žlázy. Některé chovy již provádí primární rychlou kontrolu využi m tzv. “stájových testů“ ve vlastních minilaboratořích, což navazuje na zvyšující se nároky odběratelů syrového kravského mléka při výkupu k dalšímu zpracování a nárokované jakostní parametry zatřídění mléka. Provádí tak i monitoring účinnos léčby. Některé chovy

MVDr. Miloš Cenek a MVDr. Kamila Šedová

průběžně pravidelně kontrolujeme ve spolupráci s laboratořemi SVÚ, obvykle 3–4× ročně. V dnešní, pro chovatele mléčného skotu značně složité době, tak můžeme efek vněji zasahovat do léčebných protokolů a přenastavovat an mas dní programy za použi účinných léčiv. To samozřejmě přináší chovatelům následně ekonomický efekt. V jakých indikacích tedy převážně používáte náš přípravek INTRAMAR LC a kombinujete jej i s jinými léčivy ? Vzhledem ke spektru původců klinických mas

– 13 –

d v navštěvovaných chovech


POSTŘEHY Z PRAXE

(zjm. Streptococcus uberis, agalac ae, pyogenes; Staphylococcus chromogenes a vzácně i S. aureus; Klebsiella pneumonia; Escherichia coli) a deklarované citlivos k an mikrobikům používáme tento přípravek co nejdříve po objevení se prvních příznaků signalizujících zánět mléčné žlázy. Při lehčích formách mas d volíme pouze intramamární léčbu po dobu maximálně 3 dnů.

PŘI VČASNÉM ODHALENÍ VZNIKAJÍCÍHO ZÁNĚTU A RYCHLÉM NASAZENÍ LÉČBY JSOU DOSTAČUJÍCÍ POUZE 3 APLIKACE IHNED PO DŮKLADNÉM VYDOJENÍ VE 12TI HODINOVÉM INTERVALU. Při těžších formách mas d doprovázených alterací celkového zdravotního stavu pak kombinujeme léčbu intramamární s injekční aplikací dalšího Vašeho přípravku AMOXICILLIN Bioveta LA, případně i an flogis ky a an histaminiky. Léčba je pak pochopitelně prodloužena obvykle na 4–7 dnů. Tato kombinace umožňuje velice dobrý synergický efekt. Jak hodno te účinnost a v ýhody přípravku I N T R A M A R L C po roce používání ve srovnání s obdobnými konkurenčními léčivy? Jako naprosto srovnatelný přípravek s již vlastní praxí ověřenou kvalitou. Oceňuji zejména, že mohu využívat léčivo od tradičního českého výrobce, jehož další přípravky již léta také úspěšně používám ve své praxi. Navíc je pro mě i mé zákazníky cenově zajímavý v době, kdy ekonomika chovu dojného skotu je pod enormním tlakem.

a jejich účinném zvládání hraje nezastupitelnou roli. V tomto duchu i provádíme osvětu a proškolování personálu, zejména s důrazem na správnou aplikaci intramamárních přípravků, neboť aplikaci ve většině případů po našem stanovení diagnózy provádějí sami.

U PŘÍPRAVKU INTRAMAR LC, STEJNĚ JAKO U INTRAMAMÁRNÍHO ROZTOKU LINEOMAM LC, JE UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ OBSAH DEZINFEKČNÍCH UBROUSKŮ V KAŽDÉM BALENÍ. Užíváte ve své praxi i další přípravky společnos Bioveta určené k léčbě mas d dojnic a jak jste s nimi spokojen? Ocenil jsem zejména letošní uvedení na trh Vašeho dalšího intramamárního přípravku LINEOMAM LC, který využívám zejména při léčbě stafylokokových mas d, případně i mas d vyvolaných G- bakteriemi. Váš další, již tradiční přípravek GAMARET, pak používám zejména tam, kde mám podezření na výskyt L-forem kokovitých bakterií, na které velmi dobře působí právě především an bio kum novobiocin obsažený v tomto přípravku.

Co považujete za významné a zásadní při léčbě intramamárními přípravky? V dnešní době je z mého pohledu nezbytná cílená diagnos ka patogenů a na ni navazující efek vní, co nejkratší léčba. Zvyšující se tlak na kvalitu mléka nu producenty k hledání co nejúčinnějších an mas dních programů. Velice důležitá je i dobrá spolupráce se zootechniky a ošetřujícím personálem, který při včasném odhalování zánětů mléčné žlázy

– 14 –


Přehled intramamárních přípravků z portfolia společnosti Bioveta

LINEOMAM LC intramamární roztok pro skot Lincomycinum (ut hydrochloridum) Neomycini sulfas

Účinné látky v 1 aplikátoru o obsahu 10 ml: Lincomycinum (ut hydrochloridum) 330 mg Neomycini sulfas 100 000 IU

§

kombinace obou an bio k zajišťuje bakteriosta cký účinek pro většině běžných patogenů mléčné žlázy a navíc i baktericidní účinek pro Staphylococcus aureus a Escherichia coli

§

aplikační forma vodného roztoku umožňuje vynikající prostupnost účinných látek do rozsáhlých oblas parenchymu mléčné žlázy

§

plně srovnatelná ochranná lhůta s konkurenčním přípravkem - mléko: 84 hodin, maso: 3 dny

Cena za balení 24 × 10 ml

1 395 Kč bez DPH

INTRAMAR LC intramamární suspenze

Amoxicillinum, acidum clavulanicum, prednisolonum

Účinné látky v 1 aplikátoru o obsahu 4,5 ml: Amoxicillinum (amoxicillinum trihydricum) 200,00 mg Acidum clavulanicum (calii klavulanas) 50,00 mg Prednisolonum 10,00 mg

§

vynikající spektrum ak vity obsažených substancí pro nejčastějším původcům infekčních mas d z řady G+ i G- bakterií včetně kmenů produkujících enzym β-laktamázu

§

pro zánětlivý účinek prednisolonu zajišťuje snížení boles vos a otoku a usnadňuje tak důkladné vydojení pos žené čtvrtě

§

srovnatelná ochranná lhůta s konkurenčními přípravky - mléko: 84 hodin, maso: 7 dnů

Cena za balení 27 × 4 g 1 195 Kč bez DPH V AKCI

2+1

Nyní v akci jedno balení 24 × 4 g získáte za 797 Kč bez DPH akce pla od 3. 8. do 15. 9. 2016

GAMARET intramamární suspenze Účinné látky v 1 aplikátoru o obsahu 10 ml Procaini benzylpenicillinum monohydricum 100 mg Neomycini sulfas 102 000 IU Dihydrostreptomycini sulfas 91 250 IU Novobiocini natricum 100 mg Prednisolonum 10 mg

§ §

vysoce účinná kombinace čtyř an bio k s opět pro zánětlivě působícím prednisolonem vynikající efekt pro nejčastějším patogenům mléčné žlázy ze skupiny G+ mikroorganizmů, zjm. stafylokoky a streptokoky

§

obsah novobiocinu působí baktericidně i bakteriosta cky pro L-formám kokovitých bakterií, které mohou vykazovat rezistenci např. k an bio kům penicilinové řady a tak latentně přežívat v parenchymu mléčné žlázy = subklinické "bacilonosičství"

§

plně srovnatelná ochranná lhůta s konkurenčním přípravkem – mléko: 72 hodin, maso: 7 dní

– 15 –

Cena za balení 20 × 10 ml 999 Kč bez DPH


„Atraktivní oblečení, které musí slušet každému, je současně praktické i příjemné.“ MVDr. Pavla Bezděková Kroměříž

a t e v o i B y b d e n g i s de

Vám moc sluší

i, o mou ambulanc pr í en iv ož é av „Zajím nadšené.“ jsou z oblečení ky nt ie kl ě št lá zv ach, Rosice

M VDr. Miloš M

„Halena je velmi pohodlná a jak můžete sami posoudit, přizpůsobí se...“ MVDr. Veronika Kvíčalová, Nezamyslice – 16 –


Připomínáme Vám obě možnosti, jakými můžete i Vy získat veterinární halenu z naší nové kolekce 2016 nazvané „designed by Bioveta“: První možnost Při návštěvě obchodního reprezentanta Biovety ve Vaší ordinaci objednejte veterinární přípravky z našeho sortimentu, které jste dosud neodebíral, v minimální hodnotě 3 000 Kč bez DPH. Obchodní reprezentant Vám na místě předá halenu a čepičku. Vámi objednané přípravky Vám budou dodány Vašim distributorem. Druhá možnost Při návštěvě obchodního reprezentanta Biovety ve Vaší ordinaci objednejte jakékoliv veterinární přípravky z našeho sortimentu v minimální hodnotě 5 000 Kč bez DPH. Obchodní reprezentant Vám na místě předá halenu a čepičku. Vámi objednané přípravky Vám budou dodány Vašim distributorem.

„Haleny nás neomezují v pohybu, a proto je rády používáme i pro déletrvající zákroky.“ MVDr. Marie Dobrovolná, MVDr. Pavla Košťálová, Žďár nad Sázavou

selé u rozzářily, jsou ve „Haleny naši klinik den.“ mné v nich strávit íje př je a ní iv zit a po

láková Krobotová, Liberec

M VDr. Patricie Šepe

e jako tým. „Objednal jsem víc halen, ať jsm časté Zvlášť sestřičky slyší od chovatelů pochvaly...“ MV Dr. Pavel Šebek, Turnov

„Designové oblečení mohu vzít bez obav i do terénu. Ani v záchranné stanici mě v této haleně nepřehlédnou.“ MVDr. Josef Tabery, Lubná


Zveme Vás do vinařství SONBERK nejen na skvělé víno, ale i na recitál Radky Fišarové Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, i pro letošní rok jsme pro Vás připravili na začátek září velmi oblíbené posezení v moderním vinařství Sonberk u Novomlýnských nádrží. Během večera Vám zazpívá česká Edith Piaf, Radka Fišarová, která vystupuje v muzikálech Touha, Kleopatra, Evita, Tři mušketýři atd. Z důvodu velkého zájmu o tuto atrak vní společenskou akci pod pálavskými vrchy Vám doporučujeme včasnou rezervaci míst pro Vás i Vaše partnery. Pro účast na posezení na Sonberku je nezbytné, aby jste byl(a) členem našeho věrnostního systému Banka Bioveta a měl(a) na svém zlaťákovém kontě minimálně 2 zlaťáky, díky nimž obdržíte dvě vstupenky na tuto jedinečnou VIP akci. Informace o aktuálním počtu zlaťáků na Vašem kontě nebo další informace k věrnostnímu systému Banka Bioveta Vám poskytneme na telefonním čísle 602 558 716 (MVDr. Hana Vránová) nebo volejte svého obchodního zástupce Biovety, se kterým jste v kontaktu (MVDr. Kamila Růžičková tel.: 724 071 595, MVDr. Tomáš Dymáček tel.: 777 079 728, MVDr. Fran šek Šlechta tel.: 602 476 680, MVDr. Jan Zobač tel.: 602 774 873, MVDr. Jiří Bartl tel.: 602 522 493, Aleš Kroupa tel.: 602 793 008).

Více informací o průběhu akce i o možnostech zajištění ubytování Vám poskytne vedoucí úseku reklamy MVDr. Hana Vránová, tel.: 602 558 716, e-mail: vranova.hana@bioveta.cz

SONBERK

– 18 –

9. září 2016 Vinařství Sonberk


Zveme Vás na hon na bažanty v prezidentské bažantnici 12. 11. 2016 Bažantnice Amálie, Lány

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

Vážené kolegyně a kolegové, naši významní obchodní partneři, pro letošní rok jsme připravili tradiční hon na bažanty v nové atrak vní lokalitě, v bažantnici Amálie v Lánech, kde nejeden prezident či významný státník lovil pernatou zvěř. Jsme přesvědčeni, že krásné prostředí bažantnice, jejíž historie sahá do 19. stole , a stylový zámeček Amálie podtrhne důstojný rámec mimořádných loveckých zážitků. Současná podoba bažantnice splňuje veškeré náročné podmínky, které jsou požadovány při společných lovech. Reliéf terénu spolu s výborným řízením bažantnice zaručuje vysoko létající a vyspělou zvěř. Provozovatelem bažantnice je Lesní správa Lány, příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky.

Vstupenka pro jednu osobu = 3 zlaťáky

K získání vstupenky na hon stačí, aby jste byl(a) členem věrnostního systému Banka Bioveta a měl(a) na svém zlaťákovém kontě minimálně 3 zlaťáky.

Více informací o průběhu honu i o možnostech zajištění ubytování Vám poskytne vedoucí úseku reklamy MVDr. Hana Vránová, tel.: 602 558 716, e-mail: vranova.hana@bioveta.cz – 19 –

Informace o aktuálním počtu zlaťáků na Vašem kontě nebo další informace k věrnostnímu systému Banka Bioveta Vám poskytneme na telefonním čísle 602 558 716 (MVDr. Hana Vránová) nebo volejte svého obchodního zástupce Biovety, se kterým jste v kontaktu (MVDr. Kamila Růžičková tel.: 724 071 595, MVDr. Tomáš Dymáček tel.: 777 079 728, MVDr. Fran šek Šlechta tel.: 602 476 680, MVDr. Jan Zobač tel.: 602 774 873, MVDr. Jiří Bartl tel.: 602 522 493, Aleš Kroupa tel.: 602 793 008).


Zveme Vás do našich výstavních expozic v rámci podzimních veterinárních akcí

Atraktivní prodejní akce na vybrané přípravky z našeho sortimentu budou pro Vás připraveny na každé z níže uvedených akcí Přijďte za námi do expozice Biovety v době konání podzimních veterinárních akcí, na kterých můžete objednat vybrané přípravky z našeho sor mentu v rámci připravených atrak vních prodejních akcí. Potkáme se v Hradci Králové, v Plzni a v Brně na dvou odborných konferencích určených pro praxi malých zvířat a v rámci konání sněmu KVL ČR.

VETclasses KC Aldis Hradec Králové 15. – 16. 10. 2016

Sněm KVL ČR Parkhotel Plzeň 5. 11. 2016

XXIV. Výroční konference ČAVLMZ Kongresový pavilon E areál brněnského výstaviště 12. – 13. 11. 2016 Navštivte stánek Biovety a objednejte si přípravky pro Vaši praxi – 20 –


SPECIÁLNÍ AKCE Platnost prodloužena do 15. 9. 2016

BONUS

+ Nakupte 1 balení přípravku

HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok a získáte jako bonus jedno balení

BLUE repelent s aplikací na koně Žádejte u svých distributorů.


Žádejte u svých distributorů!

Letní prodejní akce Platnost prodloužena do 15. 9. 2016 AKCE

1+1

ADE-vit. inj. 500 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikos 500 ml obdržíte dvě balení, tzn., že jedno balení 500 ml získáte v akci za

461,50 Kč bez DPH

BIOMEC 10 mg/ml inj. 500 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikos 500 ml obdržíte dvě balení, tzn., že jedno balení 500 ml získáte v akci za

783 Kč bez DPH

CANIVERM forte tbl. 100 × 0,7 g Za cenu jednoho balení přípravku velikos 100 × 0,7 g obdržíte dvě balení, tzn., že jedno balení 100 × 0,7 g získáte v akci za

808,50 Kč bez DPH – 22 –


AKCE

2+1

INTRAMAR LC susp. 24 × 4 g Za cenu dvou balení přípravku velikos 24 × 4 g obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 24 × 4 g získáte v akci za

797 Kč bez DPH

ERYSIN SINGLE SHOT inj. 100 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 100 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 100 ml získáte v akci za

246 Kč bez DPH

BIOBOS RESPI 3 inj. 50 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 50 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 50 ml získáte v akci za

1 692 Kč bez DPH

BIOBOS RESPI 4 inj. 50 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 50 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 50 ml získáte v akci za

AKCE

1 792 Kč bez DPH

3+1

PESTORIN inj. 50 ml Za cenu tří balení přípravku velikos 50 ml obdržíte čtyři balení, tzn., že jedno balení 50 ml získáte v akci za

177 Kč bez DPH

– 23 –