Page 1

STAN NOVINY

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

ESKÝ JIHOČ

V esku vládne ned v ra / str. 1

Skon í parazitování na lidském ne t stí? / str. 2

Dopravní stavby pat í i letos k bud jovickým prioritám / str. 3

KRAJ

20 í .1/ vydán

. 2. 20

14

Odkaz zaniklých obcí umavy nalezne své místo v bývalé rot ve Kvild / str. 4

V esku vládne ned v ra D v ra mezi lidmi je základem ka dé demokratické spole nosti a je nutné o ni pe ovat. V na í spole nosti v ak za íváme více ned v ry. Tento negativní jev je d sledkem spole enských pom r p ed rokem 1989, ale i z poslední doby. Setkáváme se ve sd lovacích prost edcích se zprávami mén nebo více popla nými o stavu na í státní struktury a chování na ich p edstavitel , která ovliv uje ivoty nás v ech. Jsme sv dky nekompetentního vystupování v t iny ú ad státní správy, zneu ívání sv ených pravomocí, lajdáctví spojené se zbyte ným prodlu ováním vy izování ob anských zále itostí. Ob an se nem e spolehnout na to, e budou ochrán ny jeho vlastní práva zakotvené v i tak slo itých právních úpravách na ich zákon . Z t chto d vod ztrácíme v ichni d v ru ke v emu, co ovliv uje ná ivot. Ur it jsme v ichni zaregistrovali nechu v ech na ich poslanc ve sn movn ke schválení zákona o státní správ (tzv. o definitiv zaru ené pro ú edníky ve státní správ ). Tento zákon je jedním z nejstar ích a nejpot ebn j ích v ka dé demokracii zaru ující stabilitu funkce spole nosti p i demokratickém st ídání politických stran u moci. Klasickým negativním p íkladem je sou asná doba na centrálních ú adech, kde nová politická koalice st ídá ji vyst ídané ú edníky novými tvá emi, ve v t in nemající zku enosti se státní správou. Tato vým na bude mít za následky minimáln ro ní zpo d ní funk nosti JIHO ESKÝ KRAJ

státních orgán i p i jednání s EU jenom tím, ne poznají své spolupracovníky a zavedený systém vlastního ú adu. Dal ím negativním p íkladem je st ídání velitel policejních útvar podle toho, jak to vyhovuje politik m zrovna u moci. Tímto je radikáln oslabená jejich autorita, která normáln p iná í d v ru ob an . Takto by se mohlo pokra ovat u soud zástupc atd.

a státních

Politická reprezentace na eho státu by si m la uv domit, e d v ra mezi ob any a státními institucemi je stejn d le itá jako d v ra v ka dé rodin mezi vlastními p íbuznými a ta vlastn tvo í jádro na í spole nosti. Ing. Jaroslav Houba, CSc. starosta obce Sedlec

/1


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

ESKÝ

JIHOČ

KRAJ

Skon í parazitování na lidském ne t stí? V poslední dob se stalo podnikání ubytování sociáln ubytovnách. Pro majitele t výnosné ubytovávat sociáln za to sociální dávky.

výnosným zp sobem slabých ob an na tzv. chto za ízení je velmi slabé ob any a pobírat

Velice asto jsou pro tyto ú ely vyu ívány d ív j í brigádnické ubytovny, objekty po armád nebo bývalé hotely. Mnohá m sta a obce e í problémy vznikající s provozem t chto za ízení, bohu el v ak nemají ádné pravomoci, jak provoz t chto za ízení omezit. Situaci v této oblasti neprosp lo ani p esunutí kompetencí na ú ady práce. Nechci zpochyb ovat pot ebnost za ízení pro ubytování sociáln slabých ob an . Jsem v ak p esv d en, e je pro tuto oblast pot eba nastavit pevná pravidla. Ú ady práce, které p iznávají tyto dávky, dostaly v lo ském roce metodický pokyn, který poskytování dávek na bydlení zp ís uje, ale stále to není dostate né. dávka by m la být stanovena podle cenové mapy nájemného, m la by být vyplácena za jednu místnost jen jedné osob ,

2/

vyplácení dávky by m lo být podmín no dlouhodobou sociální prací s ubytovanými, zvlá t v oblasti nan ní gramotnosti, p iznání a vyplácení dávky by m lo být vázáno na místo trvalého bydli t adatele. (zamezilo by se tak migraci za t mito dávkami). Toto jsou jen n které nápady jak omezit zneu ívání lidského ne t stí. Do ekonomicky tí ivé situace se m e dostat kdokoliv a nemusí to být jen jeho vinou. asté jsou p ípady, kdy otec neplatí po rozvodu vý ivné a matka se pak dostává do velmi slo ité situace. V t chto p ípadech je d le ité podání pomocné ruky nejen poskytnutím nancí, ale p edev ím nalezením cesty ze slo ité situace do normálního ivota. V oblasti poskytování dávek na bydlení je nezbytná zm na legislativy. S návrhy mohou p ijít i na i poslanci. Prosazení t chto zm n v sou asné situaci ale ur it nebude lehké. Pro obce, ale i pro sociáln slabé, kterým jsou tyto dávky ur eny, v ak nanejvý pot ebné.

Ing. Bohumil Petrá ek Starosta m sto Vimperk


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Dopravní stavby pat í i letos k bud jovickým prioritám Ve více ne p lmiliardové ástce, ur ené v eskobud jovickém rozpo tu na leto ní investice, hrají prioritní roli dopravní stavby. Práv kvalitní dopravní spojení, spolu s kvalitním systémem dopravy ozna il volební program hnutí Ob ané pro Bud jovice jako jednu z ur ujících podmínek pro prosperitu m sta.

pro p í, novými parkovacími stáními i revitalizací ve ejné zelen . Celková rekonstrukce se chystá i pro ulice erotínova, Trocnovská, Libni ská, Fr. rámka, Lipenská a Nádra ní. U v prosinci m sto podalo na stavební ú ad ádost o vydání územního rozhodnutí na opravy ulice Oskara Nedbala.

Jak u nám potvrdil Integrovaný plán organizace dopravy, e ení dopravní situace v na em m st vy aduje adu r znorodých a vzájemn se ovliv ujících opat ení, jejich realizace není zdaleka zále itostí jednoho roku, nýbr musí vést k cíli postupnými kroky. Tomu odpovídají i leto ní plánované investice do dopravy, které jsou ur eny jak pro projektovou p ípravu nových staveb, tak i na stavby samotné a v neposlední ad i na úpravy a obnovu stávajících komunikací ve m st . Chceme v co nejv t í mo né mí e vyu ít sou asných výhodných cen ve stavebnictví a také prost edk z dobíhající opera ních program EU, ekl eskobud jovický primátor Juraj Thoma.

Reagujeme tím na podn ty a etná p ání ob an , mimo jiné zaslané i ve form tzv. internetových interpelací, p i nich jsem p islíbil e ení situace. P edm tem podané ádosti je oprava povrchu vozovky, úprava k i ovatek, zastávek MHD a p echod pro chodce, v etn nových p echodových ostr vk , které by m ly zlep it bezpe nostní parametry frekventované ulice. Letos by tedy m la být dokon ena kompletní projektová dokumentace, podle ní se bude vypisovat sout na zhotovitele této strategické stavby, up esnil primátor Juraj Thoma.

e ení nep íznivé dopravní situace na silnici, které se pro její nízkou propustnost p ezdívá kr ek , p inese výstavba spojovací komunikace mezi Novým Hlinskem a Novým Vrátem. S touto stavbou nep ímo souvisí i plánovaná výstavba Hlinského p ivad e, který umo ní napojení budoucí dálnice z Rudolfovské ulice. Na tuto stavbu m sto hodlá zadat v tomto roce zpracování projektové dokumentace. Sou asné vedení radnice pova uje za prioritní rovn druhou etapu zanádra ní komunikace mezi ulicemi Vrbenská a Dobrovodská a stejn tak i její úsek z P tidomí sm rem do Mladého, který loni na podzim výrazn zkomplikoval ivot eskobud jovickým idi m. I kdy se jedná o stavby v re ii Jiho eského kraje, m sto za nancuje nap íklad vybudování chodník , de ové kanalizace i cyklostezek.

Plynulej í provoz a bezpe nost chodc by m ly p inést také plánované úpravy k i ovatek ulic Nádra ní a i kovy i Na Dlouhé louce a Husovy. V p ípad , e m sto usp je s ádostí o dotaci, do kají se cyklisté nové stezky, která povede do V elné. P íprava úprav stávajících komunikací sebou nese i hledání kompromisu mezi po adavky ve ejnosti na vytvá ení nových parkovacích míst a na roz í ení ve ejné zelen , co je pro obyvatele na eho m sta nemén d le ité. To se týká i volání po nových cyklotrasách, zejména v centrální ásti Bud jovic, kde jsme determinováni stávající zástavbou, dodal Juraj Thoma.

Mgr. Juraj Thoma primátor m sta eské Bud jovice

V rámci projektu Stavební úpravy ulic eká kompletní regeneraci vnitroblok J. Plachty s úpravou komunikace JIHO ESKÝ KRAJ

/3


JIHO ESKÝ KRAJ Tajemník Jiho eské krajské organizace Michal Novák / e-mail: michal.nvk@gmail.com / telefon: +420 775 572 247 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / I : 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz / telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 editelka hlavní kancelá e: Veronika Vendlová / telefon: +420 777 326 333

Jak se stát p íznivcem hnutí Starostové a nezávislí? P ipojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulá naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas. O p ijetí registrovaného p íznivce rozhoduje krajský výbor.

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove

Odkaz zaniklých obcí umavy nalezne své místo v bývalé rot ve Kvild umavská Kvilda za ala ve spolupráci se Správou NP a CHKO umava mapovat obce v pohrani í, které po druhé sv tové válce zcela zanikly. Do projektu se u zapojili i výzkumníci z Karlovy univerzity, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Z dochovaných fotografií a starých katastrálních map vytvá ejí 3D modely, které uká ou t eba p edvále nou podobu Kvildy, Chaloupek, Bu iny a Kní ecích Plání. P ed 70 lety do lo k esko-n meckému rozchodu, který rozd lil na e spole né sou ití. V povále ném období do lo k vysídlení p vodních obyvatel a následné demolice neu et ily ani kostely, kaple a h bitovy. V místech p vodních obcí, na nich nejsou mnohdy po osídlení ani stopy, toti do konce války ily stovky obyvatel. V padesátých letech byly vysídlené obce v pohrani ním pásmu zru eny i citeln z m e n e n y. Tvá k ra j i n y ztratila svoji osobitou podobu. Lidé byli vyhnáni 4/

a v e po nich zni eno. S lidmi ov em ode li i tradice a práv tento projekt má také za cíl. Stát se pomyslným mostem, který op t pom e propojit a sblí it oba národy. Základem expozice v bývalé rot ve Kvild by tak m la být práv p vodní podoba Kvildy, v ní p ed válkou ilo desetkrát víc lidí ne dnes. Václav Vostradovský starosta obce Kvilda

1stanovinyjihoceskykraj