Page 1

vydání č. 5 / 10. 10. 2013

JIHOČESKÝ KRAJ

Štěstí přeje připraveným V posledním roce mého vysokoškolského studia došlo k velkým změnám v naší společnosti. Najednou tu byly možnosti cestování nebo studia v zahraničí, peněz bylo sice málo, ale o to víc jsme měli chuť zkusit něco nového. Napsal jsem tedy v té době jednomu z nejvýznamnějších evropských vědců na poli fotosyntéze prof. Jamesi Barberovi na Londýnskou Imperial College of Science, Medicine and Technology, jestli bych se k němu nemohl přijet podívat a případně zůstat na nějaký čas pracovat v jeho laboratoři. K mému velkému překvapení jsem od něho dostal velmi vlídný dopis s pozváním, později mi pomohl i získat peníze na pobyt u něho v laboratoři. Chtěl jsem se naučit nové postupy v izolaci a studiu té části rostlin, která je zodpovědná za produkci veškerého kyslíku na naší planetě. Naneštěstí, nebo spíš naštěstí asi týden před mým příjezdem do Londýna se do jeho týmu dostala i studentka z Íránu, která začala dělat na projektu pokračování na str. 2 připraveném pro mě.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. 47 let, děkan Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice Narozen 1966, vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1990), doktorské studium absolvoval (1997) v oboru rostlinné fyziologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, habilitační řízení uzavřel v roce 2003, v roce 2011 byl jmenován profesorem biochemie. Od roku 1991 pracuje na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, od roku 1997 též na Jihočeské univerzitě (postupně na Biologické fakultě, Ústavu fyzikální biologie a na Přírodovědecké fakultě JU). Od roku 2011 je děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2003 obdržel cenu Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR. Jako vědecký pracovník se zabývá strukturní biochemií a fotosyntézou. Byl nebo je řešitelem řady národních nebo mezinárodních grantových projektů, je autorem více než 60 odborných publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech. Je ženatý a má čtyři děti. Ve volném čase se věnuje hudbě, motocyklovým sportům, bezmotorovému létání a pěstování bonsaí. A také politice – v roce 2010 se jako nezávislý na kandidátce hnutí Občané pro Budějovice stal zastupitelem města České Budějovice.

www.starostove-nezavisli.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

1


J

I

H

O

Č

E

S

K

Ý

K

R

A

J

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

pokračování ze str. 1

Chvíli jsem se tedy v laboratoři rozkoukával, až mi jeden kolega řekl, abych zkusil něco jiného – a dosáhl jsem zajímavého objevu (vědeckými detaily vás nebudu zatěžovat). A tady asi začíná příběh o tom, jak musí být člověk připravený a jít štěstí naproti, musí rozpoznat, že se kolem děje něco zajímavého. Shodou okolností byla o pár pater níž ve sklepě laboratoř prof. Georga Portera, nositele Nobelovy ceny za fyziku. Když se dozvěděl, co se mi nahoře pod střechou povedlo,

Pravda vítězí a tradice zůstává Kubata dal hlavu za Blata je známou frází připomínající odboj sedláků ze Zbudovských Blat proti zpupné vrchnosti. Pomník Jakuba Kubaty, nacházející se od roku 1904 nedaleko Zbudova, symbolizuje právo a svobodu, která dříve nebo později zvítězí. Socha přežila všechny společenské systémy a okupace do dnešního dne jako symbol jihočeského lidu svobody a boje za právo na spravedlnost. Tyto vlastnosti však nepřicházejí samy od sebe. Svobodní občané musí za tyto hodnoty bojovat a dávat pozor, aby se neztratily ve víru našeho překotného života. Tradice baráčnické sahají a na našem území jsou udržovány od 19. století a pomáhají občanům udržet zvyky a tradice českého národa přes všechny politické převraty a revoluce. Z malých domků a baráčků vyšli osvícení buditelé, aby český národ a jeho tradice byly zachovány. I dnes jsou výše uvedené občanské hodnoty ohroženy chováním některých politiků, a proto je nutné, aby občané svým zodpovědným přístupem a volbou v nadcházejících parlamentních volbách nepřipustili ohrožení tak těžko nabyté demokracie. 2

JIHOČESKÝ KRAJ

ihned přišel a zajímal se o mé výsledky. Byl to velmi milý a skromný pán a spolupráci s jeho týmem jsem si velmi užíval a dodnes se s některými jeho kolegy setkáváme. Nabídky na spolupráce z dalších laboratoří se jen hrnuly. Proč to zde zmiňuji? To všechno by se nestalo, kdyby člověk neměl odvahu oslovit toho nejlepšího, nedokázal využít náhody, kterou byla změna výzkumného tématu, a nerozpoznal potenciál zdánlivě nepatrného objevu. Přál bych všem, aby měli alespoň jednou v životě podobné štěstí a současně odvahu jít mu naproti.

Ing. Jaroslav Houba, CSc. 62 let, starosta obce Sedlec, předseda Svazku obcí Blata Starosta obce Sedlec, ležící na Zbudovských Blatech nedaleko Českých Budějovic a předseda hnutí STAN Jihočeského kraje. Narozen v Českých Budějovicích 8. 2. 1951, absolvent Střední rybářské školy ve Vodňanech (1966-70), Vysoké školy zemědělské, obor rybářství (1970-1975). Ženatý, dvě děti. Při školách provozoval sjezdové lyžování, stolní tenis, kopanou a další sporty. Zaměstnán od r. 1976 do 1988 u rybářů v Č. Budějovicích a dále v zemědělství na Vodňansku. V roce 1986 obhájil aspiranturu na VÚZT Praha, obor zemědělská technika. V roce 1988 až 1992 jako podnikatel zastupoval švýcarskou polygrafickou firmu Dana Trade Zurich a rakouskou firmu TRODAT Wels. V letech 1992 až 2000 zakládal Hospodářskou komoru v Českých Budějovicích a byl prezidentem Klubu podnikatelů a živnostníků Sdružení podnikatelů ČR. Od r. 1994 vykonává funkci starosty obce Sedlec. V současné době je navíc předsedou Svazku obcí Blata a předsedou jihočeské organizace STAN.


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Musíme zastavit zneužívání sociálních dávek Už pětatřicet let žiji ve Vimperku a poslední tři roky mám čest být tu starostou. Naše milé šumavské městečko s sebou nese mnoho problémů společné obcím bývalého pohraničního pásma, včetně problémů sociálních. Za svůj největší dosavadní úspěch ve vedení města považuji obnovu místní infrastruktury – vodovodu, kanalizace a komunikací. Příští rok se pustíme do rekonstrukce vimperské úpravny vody. To jsou ale takové běžné provozní věci, které musí řešit každý starosta. Velmi si proto zakládám na tom, co naše město činí živým – spolupráce města s místními spolky, zejména s divadelními soubory oživujícími místní kulturu a se sdružením dobrovolných hasičů. Angažuji se i na rozmanitých charitativních akcích: pomohl jsem přivést do Vimperka benefiční Běh pro Paraple a jsem také aktivním členem a přispěvatelem Sdružení Stanislavy Chumanové, které se na památku někdejší oblíbené starostky zasloužilo o nové vybavení pokojů a rozšíření zdravotních pomůcek v léčebně dlouhodobě nemocných nebo vybudovalo hřiště pro seniory.

Ing. Bohumil Petrášek 62 let, starosta města Vimperk, zastupitel JČ kraje Narodil se 7. 5. 1951 ve Strakonicích, do r. 1978 žil ve Skočicích a poté se přestěhoval do Vimperka, kde žije dodnes. Je ženatý, má tři dcery a čtyři vnoučata. Vystudoval Střední lesnickou školu v Písku a lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studií a vojenské služby nastoupil ve Vimperku k Jihočeským státním lesům, lesnímu závodu Vimperk, kde pracoval v letech 1976 - 1994 na různých funkcích od lesníka po zástupce ředitele. V letech 1988 - 89 byl členem KSČ, kde neměl žádnou funkci. V roce 1994 přešel při delimitaci lesů pracovat na Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, kde pracoval v různých funkcích v oblasti péče o lesy. V roce 2002 byl zvolen zastupitelem města Vimperk, v roce 2006 místostarostou a v roce 2010 starostou města Vimperk. Od r. 2011 je příznivcem hnutí STAN. V současnosti je místopředsedou jihočeské organizace STAN a také členem celostátního výboru hnutí STAN. V krajských volbách 2012 byl zvolen zastupitelem Jihočeského kraje.

Jako starosta pohraničního města také čelím problému, který se stává celostátním – zneužívání sociálních dávek. Jako řešení dlouhodobých problémů se sociálně vyloučenými komunitami vidím provázání vyplácení dávek s veřejnou prací pro obec a důslednější kontrolu nároků na jejich přiznávání. Chci prosadit, aby bylo potřebným občanům namísto zneužitelných peněz poskytováno materiální zajištění konkrétních potřeb. www.starostove-nezavisli.cz

3


J

I

H

O

Č

E

S

K

Ý

K

R

A

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Dotace je třeba změnit, aby opravdu plnily účel

37 let, starosta města Lišov, místopředseda Svazku obcí Lišovsko

V zastupitelstvu města Lišov působím již osm let. Nejprve jako místostarosta města a předseda Školské rady při ZŠ a MŠ Lišov, nyní jako starosta města. Jsem také předsedou Dozorčí rady místní akční skupiny Hlubocko-Lišovsko a místopředsedou Svazku obcí Lišovsko. Jsem také jedním ze zakladatelů občanského sdružení, které si klade za cíl vyřešit jeden z největších současných problémů našeho města – totiž vybudování obchvatu.

Sedmatřicetiletý starosta města Lišov je ženatý a má dvě děti ve věku 10 a 15 let. V zastupitelstvu Lišova působí již 8 let. Po vyučení mechanikem a opravářem zemědělských strojů absolvoval základní vojenskou službu a poté pracoval jako svářeč, montér a řidič ve společnostech EGE, ČKD, Metrostav a Qartal. Při zaměstnání studoval základy černobílé užité fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě a Střední školu podnikání v Českých Budějovicích.

Za největší úspěch považuji prakticky fungující spolupráci všech volebních stran v Lišově, které jsou všechny zastoupeny v radě města – podařilo se nám dosáhnout dohody, která je na současné rozhádané politické scéně světlou výjimkou.

V samosprávě města Lišov působil jako předseda školské rady při ZŠ a MŠ Lišov a jako místostarosta města Lišov. V současné době dokončil studium na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích se zaměřením na státní správu. Mezi jeho záliby patří například nohejbal, fotografování a historie.

Za náš společný úspěch považuji rozsáhlou rekonstrukci technické infrastruktury města, například realizaci nové koncepce centrálního zásobování teplem nebo opravy obecních budov, dále rekonstrukci komunikací nebo výstavbu sedmi nových dětských hřišť a skateparku. Významná je i právě zahájená celková rekonstrukce a digitalizace městského kina. Za neméně důležitou považuji i restrukturalizaci městských technických služeb a jejich kompletní technické vybavení. Do budoucna bych chtěl ovlivnit změnu současného, leckdy nesmyslného a neefektivního využívání státních i evropských dotací a jejich směrování především do rekonstrukcí a výstaveb komunikací a další obecní, krajské a státní infrastruktury. Jsem pro systémové navýšení finančních prostředků obcí, neboť obce jsou téměř vždy lepším hospodářem a správcem svého majetku než stát. 4

Bc. Jiří Švec

JIHOČESKÝ KRAJ

J


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Přeji si Českou republiku s „přívlastkem“ I přes svůj relativně nízký věk již mám zkušenost s komunální politikou, a to v roli zastupitele města České Budějovice. Politika a dění okolo mě zajímá dlouhodobě, proto jsem se také rozhodl aktivně zapojit, ne jen přihlížet a kritizovat z povzdálí. Jihočeský kraj je velice rozmanitou oblastí s velkým inovativním, turistickým i podnikatelským potenciálem, aby však této příležitosti mohlo být využito, musí existovat v první řadě dobrá dopravní dostupnost (dálnice D3, R3), efektivní veřejná správa (elektronický úřad) i podnětné podnikatelské prostředí (přiměřené daně a nízká administrativní náročnost). Abych mohl tomuto napomoci, kandiduji do Poslanecké sněmovny. Každý z nás potřebuje čerpat energii, je proto nutné umět odpočívat a relaxovat. Já rád trávím volný čas na Šumavě, v létě turistikou, v zimě na běžkách či lyžích. Rád však navštěvuji i jiné kouty České republiky, jako například Moravu a její vinné sklípky. Připijme tedy společně na bohatou úrodu nápadů a cílů, aby se ČR stala republikou s přívlastkem.

Ing. Mgr. David Sláma 26 let, ekonom, České Budějovice

David Sláma (*1987) navštěvoval Česko-anglické gymnázium v Českých Budějovicích, v roce 2013 získal inženýrský titul na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a rovněž magisterský titul na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracovní zkušenosti během studia získával u reklamní společnosti Good Agency jako Team Leader, kde se podílel mimo jiné na projektech a různých aktivitách v rámci cestovního ruchu. Od roku 2013 působí jako specialista financování v Kanceláři Svazu města a obcí ČR. Mezi jeho záliby patří ekonomika, politika, turistika, dále cestování a ze sportu pak lyžování. Zájem o aktuální dění a politické přesvědčení ho v roce 2007 přivedly do Občanské demokratické strany, kterou v roce 2010 opustil a stal se členem hnutí Občané pro Budějovice, za které byl zvolen do Zastupitelstva města České Budějovice. Je členem kontrolního výboru zastupitelstva a působí také jako předseda dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

www.starostove-nezavisli.cz

5


J

I

H

O

Č

E

S

K

Ý

K

R

A

Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Blaničtí rytíři nepřijedou, pomoci si musíme sami Již několikrát ve svém životě stál před rozhodnutím vstoupit aktivně do politiky a nebýt jen pasivním divákem, který jen nadává a rozčiluje se. V posledních letech je nám všem zřejmé, že král Miroslav z Pyšné princezny opravdu nepřijede a že hora Blaník je ve Středočeském kraji, kde budou mít tamní rytíři práce dost. Co sami neuděláme, nikdo za nás neudělá. „Kandidovat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Starosty a nezávislé, s nimiž HOPB spolupracuje od roku 2010, pro mě znamená reprezentovat odpovědné starosty obcí a měst, reprezentovat myšlenku obnovy místní kultury a tradičních hodnot“. Jihočeský region je jiný než jiné kraje v naší zemi, voní jinak: „jihočesky“. Kolorit jihočeských vesnic a měst je typický a nepřenosný. Je přitom nesmírně důležité kulturu každého místa zachovat – vždyť je prostorem pro náš další život. Je tedy důležité podporovat a udržet menší školy, místní knihovny a kulturní domy, místní spolky, dobrovolná a dobrovolnická sdružení, sportovní oddíly, zkrátka každou buňku kulturního života. Protože společnost vyrůstá z kultury, jejíž významnou součástí je i vzdělání a etika. Proměna společnosti musí začít proměnou pochopení kultury v obecném slova smyslu. Je mi velkou ctí, že jsem spolupracoval na tvorbě volebního programu v těchto oblastech.

Z programu: Nezpochybnitelnou pravdu, že nezbytným předpokladem rozvoje demokratické společnosti je mravnost, nejlépe vyjadřuje citát T. G. Masaryka: „Psaná Ústava, Parlament, byrokracie, policie, vojsko ani průmysl a obchod nezabezpečují demokracii, a nezabezpečuje ji žádný stát, není-li mravní odpovědnosti občanů a souhlasu aspoň v hlavních názorech na svět a život.“

6

JIHOČESKÝ KRAJ

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. 47 let, vysokoškolský a středoškolský učitel, Hrdějovice Narodil se v roce 1966, od roku 1996 žil v Českých Budějovicích a později se přesídlil do nedalekých Hrdějovic. S manželkou Renatou mají čtyři děti. V letech 1996 až 1998 byl vedoucím Azylového domu v Českých Budějovicích. Od roku 1996 pracuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a od roku 2001 též na pedagogické fakultě. Mezi léty 1998 a 2007 byl učitelem dějepisu a společenských věd na Česko-anglickém gymnáziu. Od roku 2008 je vedoucím katedry filosofie a religionistiky na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a v současné době vede filosofický seminář na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. V roce 2012 vstoupil do hnutí Občané pro Budějovice a na kandidátce Jihočechů 2012 se stal zastupitelem Jihočeského kraje – v zastupitelstvu působí v kontrolním výboru a aktivně kritizuje nemravnou jihočeskou krajskou koalici ČSSDKSČM.

J


Představujeme naše kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Jestli chceme změny, musíme začít u sebe Nejvýše položená obec České republiky Kvilda je sice počtem obyvatel nevelká, ale svým jménem známá snad každému obyvateli, jak našeho kraje, tak i celé republiky. Každým rokem navštíví srdce Šumavy necelý milion návštěvníků. Naše obec prošla za poslední roky řadou změn. Od zajištění základních inženýrských sítí až po vybudování zázemí pro volnočasové aktivity. Obec přitom využila jak tuzemské, tak i zahraniční fondy, bez toho, aby rozprodávala svůj majetek, nebo se bezhlavě zadlužovala kvůli dofinancování těchto projektů. Hospodaříme úsporně, ale efektivně. Tak, jako by měl i náš stát. Proto kandiduji, protože do celostátní politiky mohu přinést řadu zkušeností „zdola“. Protože tam vše začíná

Václav Vostradovský 42 let, starosta obce Kvilda, podnikatel Starosta šumavské obce Kvilda se narodil 22. 11. 1970 v Karlových Varech. Má středoškolské vzdělání bez maturity, je ženatý a má tři děti. V roce 2003 byl zvolen do funkce místostarosty obce Kvilda a od roku 2006 v této obci vykonává už druhé volební období funkci starosty. Je členem několika řídících výborů jako např. místopředseda Regionálního řídícího výboru KIPR Šumava, člen představenstva Euroregionu Šumava a člen řídícího výboru Mikroregionu Šumava – západ.

a vlastně i končí. Pokud má dojít k pozitivním změnám v naší společnosti, musí každý jedinec začít nejdříve sám u sebe. Nesmí ale ani zapomínat na to, aby svou prací a dalšími aktivitami prospíval a pomáhal i ostatním.

www.starostove-nezavisli.cz

7


JIHOČESKÝ KRAJ Tajemník Jihočeské krajské organizace Michal Novák / e-mail: michal.nvk@gmail.com / telefon: +420 775 572 247 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová / telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas. O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete Najdete nás nás

www.starostove-nezavisli.cz www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove www.facebook.com/starostove

Kandidátní listina TOP 09 s podporou Starostů v Jihočeském kraji 1. Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 41, historik, vysokoškolský učitel, České Budějovice, TOP 09

2. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. 47, děkan Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice, bez pp

3. JUDr. Josef Knot, MBA 41, právník, místostarosta města Písek, TOP 09

4. MUDr. Martin Gregora 48, dětský lékař, Strakonice, TOP 09

5. Ing. Jaroslav Houba, CSc. 62, starosta, předseda Svazku obcí Blata, Sedlec, STAN

6. Ing. Lenka Horejsková 51, místostarostka města, Tábor, TOP 09

7. PhDr. Zdeněk Troup 58, památkář, Zlatá Koruna, bez pp

8. JUDr. Ing. Tomáš Bouzek , 38, advokát, radní statutárního města, České Budějovice, TOP 09

9. Ing. Bohumil Petrášek 62, starosta, zastupitel JČ kraje, Vimperk, STAN

10. Bc. Jiří Švec , 37, starosta, místopředseda Svazku obcí Lišovsko, Lišov, STAN

11. Vladimír Skotnica 51, strojvedoucí, Jindřichův Hradec, TOP 09 8

www.starostove-nezavisli.cz

12. Ing. Petra Šebestíková, 44, předsedkyně finančního výboru města, České Budějovice, TOP 09

13. Ing. Václav Matějů 38, starosta města, Veselí nad Lužnicí, TOP 09

14. Ing. et Ing. Jiří Kuta 50, daňový poradce, Třeboň, TOP 09

15. Ing. Mgr. David Sláma 26, ekonom, České Budějovice, "HOPB”

16. Bc. Martin Lobík 40, živnostník, radní města, Český Krumlov, TOP 09

17. Ludvík Friedberger 63, starosta, Husinec, bez pp

18. Ing. arch. Petra Trambová 39, architektka, manažerka, Písek, TOP 09

19. Mgr. Martin Pixa 62, podnikatel, Lhenice, TOP 09

20. PhDr. Jan Samohýl, Th.D. 47, vysokoškolský a středoškolský učitel, Hrdějovice, "HOPB"

21. Mgr. Michal Drnec 40, zástupce ředitele gymnázia, Písek, TOP 09

22. Václav Vostradovský 42, starosta, podnikatel, Kvilda, STAN

JIHOČESKÝ KRAJ


Celostátní rubrika vydání č. 5 / 10. 10. 2013

V tomto čísle najdete

Znovu navrhnu povinnou veřejnou službu / str. 1

Bránit naši ústavu / str. 2-3

Transparentnost je důležitá pro kraj i stát / str. 3-4

KSČM před soud / str. 4

Znovu navrhnu povinnou veřejnou službu Pomůže obcím i nezaměstnaným a zmírní sociální napětí Jedním z kroků minulé vlády, který vyvolal vlnu nevole, byla povinná veřejná služba pro nezaměstnané, kteří byli v evidenci úřadů práce déle než dva měsíce.

povinná po uplynutí určité ochranné lhůty, například půlroční, tak aby se opravdu zaměřila na ty, kdo jsou v evidenci úřadů práce nejdéle.

Přestože Ústavní soud toto opatření zrušil a já jeho rozhodnutí respektuji, myslím, že by bylo nerozumné upustit od snah motivovat dlouhodobě nezaměstnané k tomu, aby se aktivněji podíleli na řešení své situace.

Podobně nastavená veřejná služba by měla přínosy jak pro samotné nezaměstnané, tak i pro obce a celou společnost: nezaměstnaným by pomohla udržet, či v některých případech obnovit či vytvořit pracovní návyky nezbytné pro úspěšné hledání nového zaměstnání; obcím a neziskovým organizacím by zajistila tolik potřebnou personální výpomoc hrazenou z prostředků MPSV; a nabourala by stereotypní a často nespravedlivý obraz dlouhodobě nezaměstnaného člověka jako parazita, který je pro společnost přítěží, což by pomohlo zmírnit sociální tenzi a zlepšit atmosféru ve společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě pod vedením Ludmily Müllerové už v tomto směru udělalo první kroky, když připravilo návrh právní úpravy veřejně prospěšných prací na zkrácený úvazek; ty by byly placeny z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Umím si ale představit i návrat k myšlence veřejné služby, která by byla: časově omezená (například určitým počtem hodin týdně, aby nezaměstnanému nebránila v aktivním hledání práce), honorovaná (aby byli uchazeči o práci pozitivně motivováni a předešlo se podle mého názoru nepatřičným přirovnáváním veřejné služby k nuceným pracím), www.starostove-nezavisli.cz

To jsou důvody, proč – stanu-li se poslancem – budu prosazovat, aby se veřejná služba v podobě, která zohlední námitky Ústavního soudu, co nejrychleji vrátila do právního řádu České republiky. Petr Gazdík CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

1


Bránit naši Ústavu V minulém zářijovém čísle celostátních STANovin jsem se z pozice bývalého předsedy Ústavně právního výboru zákonodárného sboru pokusil objasnit, v čem je počínání prezidenta republiky z hlediska Ústavy mimo její rámec. Základní úvaha však směřovala k ustanovování vlády hlavou státu. Proč bychom si měli volit poslance, platit náklady voleb, hradit činnost politických stran, aby se utkaly o své programy, z nichž si voliči vyberou jim ten nejméně nesympatický, když celé toto volební divadlo neurčí, kdo bude vládnout a s jakým programem? Své zástupce si občané volí na čtyři roky a po celé toto období mají zvolení poslanci vykonávat mandát (nedojde-li k jeho zkrácení ústavní cestou). K čemu ovšem takový volební cirkus a nákladný provoz, když by o tom, kdo má vládnout a zodpovídat se voličům rozhodovaly pouze jedny volby prezidenta republiky? Pokud by vznik a existence vlády měla záviset pouze na prezidentovi, pak si občané nemusí vybírat strany s jejich programy, armádou kandidátů, ale postačí jedna více či méně osvícená hlava. Tato otázka je několik týdnů před poslaneckými volbami o to naléhavější. Pokud o premiérovi, vládě a směřování naší země rozhodne prezident republiky bez ohledu na výsledek voleb, postrádají volby základní smysl. Tento postup hlavy státu však není v souladu s Ústavou. Ta si zaslouží největší úctu a respekt všech občanů ČR, zejména pak ústavních činitelů. Není tvořena jen psaným textem, ale i principy, tradicemi a zvyklostmi, které s psaným textem tvoří nedělitelný celek. Tento celek tvoří ústavní pořádek, který musíme bránit a nedovolit jeho účelové posouvání. Bílá místa v naší Ústavě nejsou chybou jejích autorů. Předpokládají však, že ústavní činitelé budou v duchu svého 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

ústavního slibu vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To znamená hledat řešení, které vychází z principů a zvyklostí, jež prozařují v ústavním textu. Tím spíše se taková role očekává od nositele úřadu nejvyššího, od prezidenta republiky. Má být „ústavní pojistkou“ vedoucí mnohdy hádavé politické strany k překlenování krizí. Bohužel se současný prezident rozhodl krizi spíše vytvářet než překonávat, nebýt nadstranickým moderátorem diskuse politických stran, svůj úřad nevykonávat v zájmu všeho lidu, ale naopak jen v zájmu určité skupiny občanů a propojit jej výrazně s jednou z politických stran. Jestliže prezident republiky považuje ústavní tradice „za idiotské“, znamenají bílá místa v Ústavě hrozbu pro naši demokracii. Nepředstavují pak totiž prostor pro hledání řešení, ale mohou být zneužita jako nástroj politické moci, která ovšem prezidentovi nepřísluší. Nezodpovídá se jednak občanům, jestliže je podle Ústavy neodpovědný ze své funkce, a rovněž je těžiště politické moci svěřeno parlamentu. Jde nám o zachování systému liberální parlamentní demokracie. Mnoho let jsme se možná velmi lehkomyslně domnívali, že svoboda, kterou jsme získali v roce 89 je samozřejmostí a není nutné o ni každodenně pečovat a usilovat. „Kdo nectí ducha Ústavy, ohrožuje demokracii“

pokračování na str. 3


Bránit naši Ústavu pokračování ze str. 2

Tragické historické zkušenosti spojené s přerodem parlamentní demokracie na autoritářský totalitní režim by nám neměly být příliš vzdálené. Je-li to tedy nezbytné, promítneme ducha Ústavy ČR do psaného textu. Spolu se svými kolegy jsem připravil takovou změnu Ústavy, která by měla zpřesnit pravomoci ústavních činitelů a zdůraznit, že má-li občanům

vládnout vláda, tak jen s důvěrou jimi zvolených zástupců. Jinak by Parlamentní volby neměly žádný smysl. Bohužel rozpuštěním Sněmovny tento připravený dokument spadl příslovečně pod stůl. O jeho přijetí chci usilovat v novém volebním období. JUDr. Stanislav Polčák místopředseda STAN, bývalý předseda Ústavně právního výboru PSP ČR

Transparentnost je důležitá pro kraj i stát Od loňských krajských voleb neseme spoluodpovědnost za Liberecký kraj. Po letech trpělivé práce v opozici jsme dostali příležitost ukázat, že transparentnost a otevřenost se skutečně vyplácí. Principy, které fungují v našem kraji, i zkušenosti s jejich uplatňováním, jsme připraveni přenést i na celostátní úroveň. O jaké principy a zkušenosti se jedná? Ve vedení kraje i obce uplatňujeme úplnou informovanost o finanční situaci a transparentnost ve všech oblastech. Jako první kraj v České republice jsme začali uveřejňovat smlouvy prostřednictvím Portálu veřejné správy. Máme transparentní účet a rozklikávací rozpočet, občané se mohou prostřednictvím webového portálu kdykoli podívat, jak si kraj vede po finanční stránce, za jaké služby platí, kolik za ně platí a komu. Samozřejmostí je přímý přenos z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na webových stránkách a jeho záznam. Nově vytvořená mapa investic Libereckého kraje přináší přehled uskutečněných a plánovaných investičních akcí podle měst, obcí a regionů, kde lze najít podrobné informace o termínu zahájení, ukončení, ceně a zhotoviteli.

V rámci přípravy rozpočtu na rok 2014 jsme dali občanům možnost definovat potřeby kraje a jeho rozpočtové priority. V Libereckém kraji se nám tyto kroky vyplatily. Nemyslím tím jen vítězství našeho kraje v anketě o nejtransparentnější tuzemský úřad. pokračování na str. 4 www.starostove-nezavisli.cz

3


Transparentnost je důležitá pro kraj i stát pokračování ze str. 3

Mám na mysli i hmatatelné finanční přínosy v podobě správně zadaných, levnějších veřejných zakázek, na kterých náš kraj jen za prvních 9 měsíců letošního roku ušetřil téměř 70 milionů korun. Na úrovni státu mohou podobné kroky ušetřit desítky miliard.

Transparentnost pro nás tedy není jen módní heslo. Je to recept na odpovědnější a efektivnější správu věcí veřejných. Recept, který nabízíme celé republice. Martin Půta hejtman Libereckého kraje

KSČM před soud Listopadovou revoluci roku 1989 je potřeba dokončit. Je potřeba skoncovat s absurdním faktem, že takřka čtvrt století po Listopadu máme jednu z nejsilnějších komunistických stran v Evropě, nota bene stranu, která aspiruje na místo druhé nejsilnější strany v parlamentu a hlásí se ke zločinné KSČ. Vypořádat se s existencí komunistické strany už dnes můžeme demokratickými prostředky, které nám sametová revoluce přinesla. Vypořádat se dnes můžeme i se základním mýtem šířeným odpůrci antikomunistů. Vypouštějí a šíří ho sami komunisté. Soustavně, v médiích, ve veřejném životě, na sociálních sítích tvrdí se svatým nadšením demokratů, že komunistickou stranu nelze zakázat, protože zákaz politického protivníka by bylo porušením demokratických principů. Výjimečně mají pravdu. Český právní řád nezná pojem zákaz politické strany. Jasně však zákonem o politických stranách definuje postup, jak zacházet s politickými stranami, které porušují zákon či dokonce Ústavu. Jedině soud, v tomto případě Nejvyšší správní soud, může takovou stranu rozpustit, případně pozastavit její činnost. Jedině soud má právo to udělat, žádný exekutivní prostředek, žádná možnost 4

www.starostove-nezavisli.cz

příkazu, zákazu, vládního nařízení, či parlamentního příkazu v demokratické zemí neexistují. Podle zákona se může Nejvyšší správní soud zabývat proviněním politické strany, jestliže na ni podá správní žalobu prezident republiky nebo vláda. Toho si byl vědom Senát Parlamentu České republiky už v roce 2008, kdy přijal usnesení, ve kterém vyjadřuje podezření, že KSČM porušuje Ústavu ČR, a to především jejího článku 5, který říká, že součástí politického systému mohou být pouze ty strany, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů. Senát vyzývá vládu, aby podala na KSČM příslušnou žalobu. Ani Topolánkova vláda ani Fischerova úřednická vláda se k tomu neodhodlaly. Teprve vláda Nečasova reflektovala iniciativy parlamentu a přikázala Ministerstvu vnitra, aby návrh správní žaloby vypracovalo. Tento příkaz ministerstvo ignorovalo. Nečasova vláda už nenašla dost sil na to, aby tuto vzpouru ministerských úředníků potlačila. Usnesení horní komory stále platí. Otázkou je kdy se najde prezident či vláda, pro kterou bude požadavek dodržování Ústavy více než partajní politické zájmy.

Jaromír Štětina senátor CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 5 / 2013 / 10. 10.

Stanoviny5jihoceskykraj