Page 1

vydání č. 3 / 31. 5. 2013

ÚSTECKÝ KRAJ

V tomto čísle najdete

Zákon o odpadech – rozum nebo kšeft? Černá můra pro města a obce / str. 2-3

Krádeže kovů – oblíbené téma politiků / str. 4-5

9. ročník Memoriálu Jaroslava Jaroše / str. 6

Malé Žernoseky vychází vstříc rodinám s dětmi / str. 7

Starostové a nezávislí přijali poslance Milana Šťovíčka

tento stav změnit ve prospěch těžařů jsou a určitě budou i v dalších letech. Pokud však nepovolí místní lidé, nemohou podlehnout takovému tlaku ani jimi volení zástupci. I tady nás však čeká ještě hodně práce. Připravuje se tzv. velká novela horního zákona, v níž je nutné zakotvit ochranu lidských sídel a také výrazně zvednout odvody za vytěžené suroviny. Není přece nadále možné, aby naprostou většinu výnosů z těžby utráceli vlastníci těžebních společností a nám ostatním nechávali jen drobky a problémy.

Starosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček je současně také poslancem Parlamentu a předsedou jeho Výboru pro životní prostředí. V Litvínově, kde žije od narození, zdědil po rodičích rodinný dům v jednom z krušnohorských údolí, v němž se svou manželkou Veronikou vychovávají své tři děti Václava, Magdu a Martina. Jako příznivec hnutí STAN odpověděl na několik otázek.

Co Vás přivedlo ke spolupráci s hnutím STAN?

V pozici starosty města řešíte řadu věcí, s nimiž se samospráva obcí v Ústeckém kraji potýká. Co považujete za největší problém regionu, ve kterém žijeme? Stále se ještě potýkáme s pozůstatky desítky let trvající devastace celého kraje pod Krušnými horami. Bezuzdné drancování za sebou zanechalo neblahé dědictví v poškozeném životním prostředí, jednostranně zaměřené výrobě, nízké vzdělanosti, zhoršeného zdravotního stavu i sociálního napětí. Nadřazenost těžby se nám krutě vymstila. Naštěstí se po roce 1989 začalo blýskat na lepší časy a řada obcí, dříve skomírajících, se začala znovu rozvíjet a výrazně vylepšovat. V tomto pozitivním trendu je třeba pokračovat a ne se vracet k hospodaření padesátých let minulého století, kdy začaly v našem kraji mizet obce jedna za druhou. To by byla cesta do pekel, která zdejším lidem nemůže přinést nic dobrého, to už jsme si vyzkoušeli a zažili. Podařilo se Vám prosadit v Parlamentu odstranění vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona. Je to dostatečná ochrana lidí a obcí v blízkosti dolů? Odstranění totalitních paragrafů, které umožňovaly zbavit majetku lidi i obce, je významným počinem Parlamentu. Konečně se tak dostali vlastníci nemovitostí do rovnoprávného postavení s těžebními společnostmi a lidé v dotčených obcích (a těch je v našem kraji většina) ví, že svou budoucnost i osud svých domovů mají ve svých rukou. Takto pojatý zákon je bude chránit tak silně, jak silní budou oni sami. Pokusy www.starostove-nezavisli.cz

A další

Především blízkost programových cílů a hodnot, které chceme společně prosazovat. Svoboda, rovnost, právní stát, potírání korupce či průhlednost veřejného života nejsou mrtvé pojmy stejně jako kvalitní vzdělávání nebo ochrana životního prostředí pro budoucí generace. Navíc se právě prostřednictvím STAN naskýtá možnost společného postupu představitelů obcí při řešení problémů, které nás společně trápí, nejen v kraji, ale také v Parlamentu či ve vládě. Prosadit například principy trvale udržitelného rozvoje do Státní surovinové politiky a respektování limitů těžby ve Státní energetické koncepci je pro jednotlivce nadlidský úkol. Společně jsou naše možnosti mnohonásobně větší. Skloubit starostování s prací poslance je náročné? Co na to Vaše rodina? Ve své rodině mám pevnou oporu, bez níž si své působení ve veřejném životě neumím představit. Manželka s obdivuhodným nasazením zvládá většinu činností kolem domácnosti i malého hospodářství, které tvoří zahrádka, koně, pes a kočka. Já, pokud mi to čas jen trochu dovolí, se starám o dům a jeho okolí. Vstávám brzy ráno a spát chodíme kolem půlnoci. Moje práce si vyžádala radikální omezení ostatních zájmů a koníčků. Jsem rád, že se mi i přesto v časově náročném programu daří vyšetřit chvilku na ornitologickou vycházku pro děti z našich škol nebo posezení s přáteli. To jsou pak ty nejlepší okamžiky pro relaxaci a obnovu sil. ÚSTECKÝ KRAJ

1


Ú

S

T

E

C

K

Ý

K

R

A

J

Obec Malé Žernoseky nabízí svým občanům levnější energie a služby Obec Malé Žernoseky, po prvních zkušenostech s dodávkami energií do svých objektů, nabídla svým občanům, že pro jejich domácnosti zajistí dodávky levnějších energií – plynu a elektřiny. Vedle toho, po zkušenosti jiných obcí, se pokusí zajistit také výhodnější telefonní tarify.

u několika dodavatelů energií dokážou svým občanům sjednat dodávky energií za ceny, které jsou až o 30 % nižší u plynu a až o cca 20 % nižší u elektřiny, než byly obvyklé ceny před liberalizací.

„Docílit toho chceme buď využitím služeb ověřených zprostředkovatelů, kteří jsou nezávislí na dodavatelích, nebo uspořádáním vlastní aukční poptávky, kdy se pokusíme nakoupit energie pro naše občany co nejlevněji,“ uvedl starosta obce Malé Žernoseky Petr Liška.

„Chceme svým občanům pomoci snížit rostoucí životní náklady, se kterými se řada z nich potýká, zejména pak senioři, ale i rodiny s dětmi,“ doplnil starosta obce Malé Žernoseky Petr Liška.

Z vlastní zkušenosti obec očekává, že provedením soutěžní poptávky

Zákon o odpadech – rozum nebo kšeft? Černá můra pro města a obce Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona o odpadech a v rámci této novely také postupné, ale poměrně rychlé a velmi citelné zdražení skládkovacích poplatků. Co to znamená a proč tomu tak je? Argumentace MŽP říká, že je třeba snížit množství netříděného odpadu a EU podporuje více spalování odpadů než jejich skládkování, proto se přiklání k podpoře výstavby spaloven a k odstranění příliš levného skládkování jako konkurence spaloven. Proti snížení množství netříděného odpadu a jeho skládkování není potřeba nic namítat, naopak je velmi zodpovědné omezit skládkování převážně netříděného odpadu, kterého je příliš mnoho. To, co však MŽP přinejmenším taktně zamlčuje, je to, že EU, na kterou se obvykle naši politici a zejména úředníci odvolávají (i v jiných oblastech), více než spalování podporuje separaci a využívání využitelných složek odpadů jako zdroj ubývajících surovin. Tady lze hledat onoho ďábla skrytého v detailu. To, co mně osobně chybí v argumentaci a návrzích opatření směřujících k omezení skládkování netříděného odpadu, je to „za druhé“. Mnohem více by totiž logice, rozumu a správnému a perspektivnímu řešení problému slušelo, kdyby MŽP řeklo: v příštím programovém období EU 2014-2020 budeme podporovat vznik třídíren odpadů a jako doplňkové opatření vznik nových spaloven. Tak, jak to dnes MŽP předkládá a odůvodňuje, až příliš „smrdí“ zase nějakou levotou. Nedělejme si iluze, už dávno platí, že ne řemeslo, ale odpad má „zlaté dno“. Problém spaloven je jejich investiční nákladnost a problém s jejich prosazením v místě, což je opět o něco prodražuje, neboť je potřeba podplatit toho či onoho, aby se našly přesvědčivé argumenty. 2

ÚSTECKÝ KRAJ

Zde se dostává do konfliktu rozum a kšeft. Navíc je záměrem zakládat centrální Krajské odpadové společnosti, které budou nakládání s odpady zastřešovat, a tady vzniká další problém, totiž centralizace a monopolizace. Těm z nás, kteří k uvědomění si rizik potřebují příklady, může být vzorem vývoj cen za dodávky a odvádění vody, které také obvykle provozují společnosti s monopolním postavením v regionech. Stačí si uvědomit, jak se až donedávna vyvíjely ceny energií, než konečně došlo alespoň k částečné deregulaci, a vida, jak nás dnes zaplavují nabídky na levnější dodávky energií, když jsou monopoly alespoň částečně zrušeny. Má tedy MŽP opravdu zájem na rozumném řešení, nebo jen vychází vstříc zájmům jakýchsi zájmových investičních skupin? Spalování má několik problémů je drahou investicí, což zvyšuje ceny za likvidaci odpadů, nemůže tedy nyní konkurovat levnější separaci a levnějšímu skládkování. je problémovou investicí z hlediska prosazování proti veřejnému mínění vytváří rizika z hlediska dopadů na životní prostředí a to díky emisím ze spalování a zejména z hlediska nárůstu dopravy, kterou bude vyžadovat soustřeďování odpadů z širokého okolí odpad zbavený využitelných složek špatně hoří nebo vůbec nehoří a tady lze možná hledat souvislost, proč MŽP taktně pomíjí separaci a její podporu a upřednostnění podle záměrů EU množství odpadu po oddělení využitelných složek podstatně klesá a tak nevytváří příležitosti pro tak zajímavý kšeft. pokračování na str. 3


Zákon o odpadech – rozum nebo kšeft? Černá můra pro města a obce pokračování ze str. 2

Proti tomu separace je levnější, a to i díky tomu, že nevyžaduje nákladné investice lze ji díky tomu provozovat i lokálně, bez nároků na drahou a zatěžující dopravu umožňuje získávání stále méně dostatkových surovin k dalšímu zpracování a výrobě vytváří tak zdroje příjmů pro původce odpadů, kteří tyto odpady prodají místo, aby platili za jejich likvidaci Bydlím přímo na trase nedostavěné dálnice D8, takže mám k tzv. ekoteroristům velmi odměřený přístup, což obvykle způsobuje, že dobré názory ekologů, kteří jsou obvykle házeni do jednoho pytle, nemívají tu správnou odezvu. Pokud si však proti sobě postavím výše uvedené argumenty, tak dávám jednoznačně za pravdu názorům, že připravované návrhy MŽP v novele zákona o odpadech jsou zvěrstvem, které postrádají rozum.

Velmi zajímavé pak může být sledovat postoje některých organizací, které jsou účastny jednání o připravovaném zákoně. „Bojovník za prosazování RUDu“, tedy Svaz měst a obcí ČR zákon podporuje a také taktně pomíjí některá rizika. Vedle něj jsou pak připomínkovými institucemi organizace jako EKOKOM, které dosud, jako monopol, podporují separaci odpadů a také neslyšíme jejich znepokojivý hlas. Proč nemají obavu z těchto rizik a jak hájí zájmy nás obcí?

Zajímavé pak je, že další profesní organizace zastupující obce a města v ČR, tedy Sdružení místních samospráv ČR, které tato rizika také zdůrazňuje, není na jednání pracovní skupiny MŽP k tomuto zákonu přizváno, ač má s ministerstvem podepsanou smlouvu o spolupráci, která je k takové účasti opravňuje a usiluje o ni. Vedle toho je cítit snaha tuto novelu protlačit legislativním procesem co nejrychleji. A to jsem až dosud pomíjel to nejdůležitější, totiž to, že všechny připravované záměry MŽP, tak, jak jsou předkládány, zaplatíme my všichni v poplatcích za odpady, které budou muset násobně vzrůst. Proč budou muset vzrůst? Protože se chystá monopolizace tohoto sektoru, která nemusí mít zájem připustit levnější řešení, a protože budou jen dvě možnosti likvidace odpadů - a to velmi draho skládkovat, nebo téměř stejně draho spalovat. Že na to nebudou mít občané peníze, protože už dnes řada z nich hospodaří na hranici udržitelnosti? Nevadí, vždyť odpovědnost

za likvidaci odpadů v obcích mají sami obce, které si pak mají od svých občanů peníze vybírat. Obce přitom teď peníze mají, dostaly přeci přidáno v RUDu. Petr Liška starosta obce Malé Žernoseky www.starostove-nezavisli.cz

3


Ú

S

T

E

C

K

Ý

K

R

A

J

Nový program MPSV podpora zaměstnanosti absolventů škol = příležitost pro obce a města MPSV v rámci aktivní politiky zaměstnanosti připravilo několik nových programů a opatření k podpoře zaměstnanosti. V rámci programu Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) pak nabízí opatření zaměřené na podporu zaměstnávání absolventů škol, kteří se těžko uplatňují na trhu práce z důvodu chybějící praxe v oboru. Podpora předpokládá, že zaměstnavatel poskytne nezaměstnanému absolventu časově omezenou praxi, která mu pak umožní získat perspektivnější zaměstnání. Tyto pozice vytvořené v rámci SÚPM jsou předpokládány jako časově omezené a podporované dotací ve výši až 24.000,- Kč/měsíčně z Úřadů práce. Tento program a opatření považuji za poměrně velmi zajímavou příležitost, kterou by měly využívat a pomáhat realizovat právě obce a města. Jednak tím samy vytvářejí podmínky pro zlepšování uplatnitelnosti na trhu svým mladým a perspektivním spoluobčanům, které si tak mohou udržet ve svých obcích, a také především obohatí své aktivity o aktivity vzniklé z iniciativy mladých odborníků v různých oborech, kteří mohou přinést do zaběhlých systémů práce nové podněty, informace, postupy, tedy obvykle ceněné nové nápady a myšlenky.

Mladí absolventi jsou zdrojem potenciálních nových projektů, řešení některých problémů, se kterými se obce a města potýkají, anebo mohou pomoci řešit některé potřeby související s provozem a údržbou vybavenosti obcí (např. využitím řemeslných oborů). Velkým přínosem pro rozvoj obcí pak mohou být např. vysokoškolsky vzdělaní absolventi např. v oborech souvisejících s životním prostředím, veřejnou správou nebo např. cestovním ruchem, kteří mohou být iniciátory projektů přispívajících k rozvoji obcí; projektů zajišťujících dlouhodobou udržitelnost jejich aktivit, jejich efektivitu apod., nebo mohou pomoci s realizací a zpracováním některých strategických rozvojových materiálů obcí. Proto jsem toho názoru, že tento program je nejen velmi prospěšný pro jednu z nejohroženějších skupin nezaměstnaných, ale je také velmi zajímavou příležitostí pro rozvoj obcí a měst, a proto by měly obce a města patřit k těm nejaktivnějším v uplatňování a naplňování cílů tohoto programu. Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky

Krádeže kovů – oblíbené téma politiků Před pár týdny na serveru Novinky.cz vyšel článek, kde je konstatováno, že stát jen nečinně přihlíží krádežím kovů, jejichž množství už překračuje únosné meze.

Na řešení problému určitě existuje tolik názorů, kolik lidí se jimi bude zabývat, a tak nezatracujme návrh někoho, kdo jej vytvoří možná z naivity, možná z jiných důvodů.

Krádeže kovů, jsou jednou ze situací, která nás starosty určitě velmi trápí, a to nejenom kvůli škodám a zbytečným výdajům, které na náhradu škody musíme poté vynaložit, ale také proto, že si všichni uvědomujeme, jaká rizika tady odcizená dopravní značka a jinde odcizený kryt kanalizační či jiné šachty může způsobit.

Existují však řešení, která již kdesi fungují. Tak proč se jimi neinspirovat? Proč se musíme zdržovat ověřováním řešení, která nikam nevedou, a přitom už na to přišel někdo před námi.

Rozladění pak způsobí, že tato rizika a ohrožení nikdo nesleduje, protože se sleduje jen hodnota odcizeného výrobku. Většinou pak případ předaný Policii ČR skončí tím, že odcizené výrobky nejsou nalezeny a ve výkupnách se tiše ztratí beze stopy. Krátce poté můžeme sledovat poslaneckou iniciativu poslankyně Řápkové, kterak navrhuje legislativní úpravu, která má dávat obcím velké a účinné pravomoci v boji proti krádežím kovů. Úprava má spočívat v pravomoci obce omezit provozní dobu výkupen kovů, popř. výkupnu zakázat, či nepovolit. Snaha se cení, ale jen potud, pokud je smysluplná a účinná a nikoli jen formální. Návrh poslankyně Řápkové totiž zřejmě předpokládá, že pro omezení provozu výkupny získá obec potřebné důkazy. Budou tedy obce vykonávat detektivní činnosti, aby získaly dostatečné důkazy k rozhodnutí o omezení podnikání kohosi, nebo jen stát přenáší svou neschopnost na obce? 4

ÚSTECKÝ KRAJ

V některých Evropských zemích už dávno není možné, aby kovový odpad mohla prodávat fyzická osoba. Jiné země po podobných nefungujících pokusech s nařizováním povinností výkupen, které nikdo neumí kontrolovat a vymáhat, a dokonce v prostředí, kde existují údajně i nelegální výkupny, které nikdo neodhalí a nepotrestá, dospívají k řešení, které vede ke stejnému – tedy k zákazu volného obchodu s kovovým odpadem. Podobné řešení se nabízí i u nás a přiznávám, že to není moje původní myšlenka, ale pořád i po letech, kdy jsem ji poprvé slyšel, mi přijde stále nejlepší. Účinné opatření je založeno na prostém principu, že kovový odpad je odpad jako každý jiný (tedy papír, plast, bioodpad ...) a jde o odpad, který lze po jeho sběru zpeněžit, stejně jako jiné. Kov má tu výhodu, nebo nevýhodu, že jej lze zpeněžit výhodněji, a proto je jako mnoho jiných hodnotných věcí středem zájmu zlodějů. pokračování na str. 5


Krádeže kovů – oblíbené téma politiků pokračování ze str. 4

Obce budují nákladné sběrové dvory, aby následně platily jak mourovaté za likvidaci odpadů, které nás jen stojí značné prostředky, a jen trošku své náklady dotují prodejem některých komodit, které lze zpeněžit. Princip omezující příležitost pro zpeněžení odcizeného kovového vybavení spočívá v přísně vymezeném oprávnění pro toho, kdo bude moci kovový odpad prodat obchodníkům či zpracovatelům kovového odpadu, kteří tak mohou klidně fungovat dále, ale jen nebudou mít k dispozici tolik odpadu, protože z trhu zmizí odpad získaný z krádeže. Ale možná právě tohle je pravý důvod pro to, že není vůle najít účinné opatření. Zabýval se vůbec někdo, kolik takového odpadu je v oběhu? Šrot odcizený u nás mizí dále za hranicemi, neboť tam směřuje většina kamionů, vlaků a lodí. Mezi oprávněné osoby mohou tedy patřit sběrové dvory obcí, které určitě nevezmou pochybné odpady, mohou tam patřit firmy a organizace prokazatelně zpracující kovy, obchodníci s kovovými výrobky apod.

Pomůže tedy Ministerstvo životního prostředí, popř. jiné, řešit tento problém, nebo jen bude vymýšlet nesmyslné zákony, které mají jen cíleně tahat další a další peníze z kapes občanů nebo pokladem obcí v podobě zákona o odpadech, jehož cílem je účelově navýšit náklady za skládkování, aby bylo možné uměle obhájit smysluplnost likvidace odpadů spalovnami? Úmyslně pomíjím argumentaci, která říká, že krádeže kovů jsou východiskem pro lidi, kteří nemohou sehnat práci, a to proto, že mezi sběrači kovů, které vídáme v ulicích, nejsou lidé hledající legální práci, ale vesměs lidé, kteří jen důkladně využívají (zneužívají) legislativní neschopnost státu bránit jim živit se nelegálně. Ale to je z jiného soudku. Mně osobně se opět nabízí otázka - jsme hnutím, které dostojí svým předpokladům a potenciálu a dokáže předkládat a prosazovat věci, které jsou potřeba? Petr Liška starosta obce Malé Žernoseky

Město Jiříkov se podílí na snížení počtu nezaměstnaných Se začátkem letošního roku město obdrželo z Úřadu práce Ústeckého kraje seznam s procenty nezaměstnaných v jednotlivých městech děčínského okresu, kde se město Jiříkov řadí mezi nejhorší města a to s počtem 21 % nezaměstnaných. Město Jiříkov má k trvalému pobytu přihlášeno k 1. 1. 2013 celkem 3.962 občanů, z toho je aktivně činných 1.855 a z tohoto počtu je na úřadu práce vedeno cca 400 nezaměstnaných. V Jiříkově moc pracovních příležitostí není, proto město vstoupilo v jednání s úřadem práce ve věci možného snížení počtu nezaměstnaných v Jiříkově. Starostovi města se podařilo dojednat rozšíření k současnému počtu 25 zaměstnanců o dalších 33 pracovních míst. Od poloviny března 2013 začne probíhat výběr zájemců na 33 míst na VPP. Zájemci o tuto práci se budou moc přihlásit na sekretariátu MěÚ, kde bude veden seznam zájemců na VPP s nástupem po 1. 4. 2013 na 12 měsíců. Město s 28 zaměstnanci (starosta, tajemník, úředníci, městská policie, hasiči) a 58 VPP se řadí v Jiříkově mezi firmy s největším počtem zaměstnaných, kdy se k těmto zaměstnancům města dají přičíst zaměstnanci základní školy, mateřské

školy, školní jídelny a Domova „Srdce v dlaních“ (bývalý Domov důchodců Filipov), neboť to jsou příspěvkové organizace, které zřizuje Město Jiříkov prostřednictvím zastupitelstva. Michal Maják starosta města Jiříkov www.starostove-nezavisli.cz

5


Ú

S

T

E

C

K

Ý

K

R

A

J

9. ročník Memoriálu Jaroslava Jaroše HÁJ U DUCHCOVA - V sobotu 27. dubna 2013 se v Háji u Duchcova uskutečnil 9. ročník soutěže mladých hasičů Memoriálu Jaroslava Jaroše v rámci projektu „Mikroregion Stropník – centrum volného času“ za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj programu Cíl 3/Ziel 3.

Mladší žáci z Háje u Duchcova na zdravovědě vážou poraněnou ruku (Filip Šmejkal a Dominika Kornová)

Zúčastnilo se jej 47 pětičlenných družstev ze 4 okresů Ústeckého kraje. Německá strana Krušných hor byla zastoupena mužstvem starších žáků z partnerské obce Kreischa. Účastníci byli rozděleni do tří kategorií (přípravka, mladší žáci, starší žáci). Nejmladším účastníkům byli čtyři roky, nejstarším 16 let. Při soutěži v branném běhu plnili závodníci úkoly z 8 disciplín (střelba ze vzduchovky, stříkání ze džberovky, topografie, požární ochrana, hod na cíl, rozvinutí hadice na cíl a hlavolam). V kategorii přípravek potěšila výhra domácího týmu Háje u Duchcova. Na 2. místě se umístil tým tým z Oseka a 3. místo obsadili Srbice. V kategorii mladších žáků bylo zastoupeno největší množství přihlášených družstev. Na 1. místě se umístil tým z Obrnic, na 2. místě Lhenice, 3. místo obsadili Srbice. V poslední kategorii starších žáků zvítězil opět domácí tým z Háje, 2. místo získal tým z Domoušic a 3. místo obdadil tým z Duchcova. Německý tým z Kreischy se ve starší kategorii umístil na 12. místě z celkových 14 družstev. I přes rekordní účast a velké množství týmů samotné závody měly rychlý průběh a skončily přesně podle plánu. Největší zásluhu na dodržení časového limitu závodu měl tzv. dvoukolový systém soutěže, který umožnil souběžný start dvou závodních hlídek najednou, neboť veškerá stanoviště byla dublovaná.

Organizace tohoto dvoukolového systému byla náročná nejenom po stránce materiálního vybavení, ale především bylo nutné zajištění dostatečně velkého počtu rozhodčích. Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova aplikoval tento systém úspěšně již druhým rokem. Jakub Šimek SDH Háj u Duchcova

Poslední disciplínu hlavolam plní tým mladší ze Světce

6

ÚSTECKÝ KRAJ


Malé Žernoseky vychází vstříc rodinám s dětmi MALÉ ŽERNOSEKY - Očekávaný a dočasný nedostatek míst v Mateřské škole v Malých Žernosekách, která pokrývá potřebu především pro děti z Malých Žernosek a Lhotky nad Labem, vyřešila Obec Malé Žernoseky s minimálními náklady při zachování vysoké kvality prostředí a s dostatečnou kapacitou. Tuto pozitivní zprávu může rodičům předškolních dětí sdělit starosta obce Malé Žernoseky Petr Liška a ředitelka Mateřské školy Hana Hálová po jednání s pracovníky Krajské hygienické stanice v Litoměřicích. Ti akceptovali dočasné vyčlenění prostor v sousedícím objektu Kulturního centra obce, které je, mimo jiné, využíváno i pro aktivity Mateřského centra Mozaika, které také vítá tuto iniciativu a to i jako příležitost pro možnou spolupráci i v jiných aktivitách. V objektu budou provedeny jen drobné úpravy týkající se především sociálního vybavení, které bude možné později vrátit do původní podoby. O náklady se podělí obě obce. Obec tak optimálně vyřešila potřebu navýšení kapacity Mateřské školy, zřízením jakéhosi odloučeného pracoviště, což je vhodnější a dostupnější alternativou namísto nákladných dostaveb a investic do stavby nových budov. Starosta obce Malé Žernoseky Petr Liška k tomu řekl: „Snažili jsme

se vyřešit potřebu občanské vybavenosti a služeb pro mladé rodiny s dětmi, kterým nedostatek míst v mateřských školách v jiných regionech brání např. zaměstnanosti, či jim jinak komplikuje život.“ Současně k tomu dodává: „Rád hledám alternativní a rozumná řešení namísto placení vysokých investic, protože i bez toho je v obci stále co řešit.“

Občanské sdružení Porta Bohemica řeší, co s bioodpady MALÉ ŽERNOSEKY - Jak v podmínkách budoucích změn zákona o odpadech a v podmínkách očekávaného růstu nákladů na likvidaci odpadů zlevnit životní náklady obyvatel obcí a tedy snížit i náklady samotných obcí? Tento úkol se rozhodlo řešit, ve spolupráci s Obcí Malé Žernoseky, občanské sdružení Porta Bohemica. V současné době je jednou z možností oddělení určité části obsahu současných popelnic v podobě bioodpadu a jeho zpracování a využití co nejblíže místu vzniku. Projekt má jako ověřovací za cíl zjistit, v konkrétních podmínkách v obci, zda lze využít některou z dostupných technologií zpracování bioodpadu v rámci domácnosti, nebo skupiny domácností. Občanské sdružení se rozhodlo k financování zkušebního projektu využít prostředky sdružené s Obcí Malé Žernoseky, získalo také finanční podporu z Fondu Ústeckého kraje.

„Nepovažujeme za optimální, aby odpady, které mohou být zpracovány a využity v místě vzniku, byly přepravovány na vzdálené centrální skládky nebo kompostárny, k jejichž centralizaci mnohé kroky směřují. Vždyť jen náklady na přepravu již nyní převyšují hodnotu odpadu. My preferujeme rozumná a efektivní řešení, která ale předpokládají spolupráci a odpovědný přístup ze strany všech, kteří odpad tvoří,“ uvedl předseda občanského sdružení Porta Bohemica a současně starosta obce Malé Žernoseky Petr Liška. Petr Liška předpokládá, že zkušenosti a závěry projektu budou k dispozici i jiným obcím, především pak dalším 10 obcím sdružených v rámci mikroregionu Porta Bohemica, kde občanské sdružení převážně působí.

www.starostove-nezavisli.cz

7


ÚSTECKÝ KRAJ Tajemník Ústecké krajské organizace

Radek Lekner / e-mail: radek.lekner@stanez.cz / telefon: +420 777 577 517 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete nás

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove

20. ročník Houmrova triatlonu Začalo to nevinnou sázkou několika kamarádů, že by něco měli udělat pro své tělo. A tak se v sobotu 3. srpna 2013 sejdeme v Jiříkově na jednom z největších amatérských triatlonů v Čechách.

Letos se ve Šluknovském výběžku koná jubilejní 20. ročník amatérského triatlonového závodu. Houmrův triatlon není určen pouze sportovcům či sportovním nadšencům, ale i hudebním fanouškům. Pro diváky je připraven bohatý doprovodný program.

Tak jako v minulých ročnících i letos na závodníky čeká profesionální čipové měření závodu, SMS zpráva s výsledkem na mobil závodníka ihned po závodě a doprovodný program. Součástí startovného je i občerstvení, zázemí a propagační předměty. Zajímavostí tohoto triatlonu je, že pro všechny závodníky jsou ceny losovány v tombole, každý má tedy stejnou šanci vyhrát. Ve hře jsou horská kola, poukázky na motto závody, sportovní h o d i n k y, š u n k a a d a l š í hodnotné ceny. Účastníci se mohou přihlásit i v den konání závodu. Parkování a ubytování je možné přímo v areálu. Pro malé návštěvníky akce jsou rovněž zdarma připraveny soutěže o ceny, dětský minitriatlon, trampolína či skákací hrad. Kromě občerstvení lze na místě zakoupit i suvenýry ze závodu. Více informací naleznete na stránkách www.htriatlon.cz

Ludvíkovice zvou na 3. ročník pivního festivalu „Kudlichovo pivo“ Obec Ludvíkovice zve na 3. ročník pivního festivalu „Kudlichovo pivo“, který vypukne 8. června 2013 ve 14 hodin u kulturního domu Ludvíkovice. K dobré náladě bude hrát skupina Kliďánko, The Pride acoustic, Jindra Kejak a Vladimír Mišík & ČDG. Pro děti je připraveno zázemí – skákací hrad, hrací dílny, sportovní 8

ÚSTECKÝ KRAJ

vyžití. Celá akce bude doplněna o výstavu starých fotografií, ukázky starých řemesel a samozřejmě občerstvení a grill. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma. V případě nepříznivého počasí jsou k dispozici vnitřní prostory a party stany. Budeme se na vás těšit. www.starostove-nezavisli.cz


Celostátní rubrika vydání č. 3 / 31. 5. 2013

V tomto čísle najdete

Začínáme přípravu komunálních voleb 2014 / str. 2

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 / str. 2

Starostovské hnutí musí dále hájit práva samospráv. Spolu s TOP 09

Otázky a odpovědi ke Komunálním volbám 2014 / str. 3

Vyvěšeno, hlásí obce. Jednání o nových fondech běží / str. 4

že stále vznikají další nové, malé politické subjekty, které si v parlamentních volbách budou vzájemně ubírat potřebné desetiny procent, je samostatná účast STAN v parlamentním volebním klání podle mě hazardem bez naděje nejen na jackpot, ale i na tu usmolenou pátou. A zadruhé: i v případě úspěchu samostatné kandidatury znamená parlamentní zastoupení zase jen nutnost dělat kompromisy v otázce priorit a cílů, ať už ve vládní koalici, či v opozici. Proto považuji společnou kandidátku do parlamentních voleb a spolupráci s TOP 09 na celostátní úrovni za logický, racionální a především nezbytný krok.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, sněm hnutí Starostové a nezávislí, na kterém jsme se sešli se zástupci všech regionů, má kromě řady dalších významných bodů na programu také rozhodování o pokračování další spolupráce s naší partnerskou stranou TOP 09. Je to téma, o kterém se v rámci STAN na různých úrovních diskutuje už delší dobu, minimálně pak od loňských krajských voleb, a můj názor na něj zazněl už mnohokrát nejen v těchto debatách, ale i v médiích. Přesto bych rád zopakoval, proč se domnívám, že je pro Starosty lepší jít v celostátní politice dál s TOP 09, než se vydat na zcela samostatnou cestu. Předně se domnívám, že naše hnutí potřebuje přesah do celostátní politiky. Z vlastních zkušeností víme, že většina problémů, které řešíme na úrovni regionální a lokální, se neobejde bez systémových změn na úrovni zákonů nebo bez zásadního vlivu na rozhodování ministerstev. Příkladem je nejen rozpočtové určení daní nebo regulace hazardu a dělení odvodů z něj, ale také způsob řízení a financování školství nebo – aktuálně – systém rozdělování financí z evropských fondů. Stávající volební období přineslo hmatatelné výsledky, a přestože se jistě nepodaří dosáhnout zdaleka všeho, co bychom si přáli, věřím, že o nutnosti zachování vlivu na parlamentní úrovni nikdo z vás nepochybuje.

Na druhou stranu jsme se v reakci na ohlasy z regionů dohodli s TOP 09 na rozvolnění spolupráce na regionální úrovni. Zejména v průběhu náročné krajské volební kampaně se někde ukázalo, že tato spolupráce nemusí fungovat ideálně, ať už z personálních, či programových důvodů. V regionální politice hraje mnohem menší roli ideologická vyhraněnost až předpojatost a více se hledí na společný reálný zájem. Nechceme se zříkat spolupráce s TOP 09 ani v krajích a obcích, zároveň si ale necháváme otevřené dveře pro spolupráci s jinými, spíše regionálně zakotvenými subjekty, jako jsou Jihočeši 2012, Ostravak, Občané pro Budějovice, Koalice pro Karlovarský kraj a samozřejmě Starostové pro Liberecký kraj, a také s menšími, neparlamentními stranami. Jsem přesvědčený, že nová dohoda s TOP 09 je vyvážená, správná a pro naše hnutí ještě výhodnější, než ta minulá. Dává nám šanci prosazovat zájmy obcí na celostátní úrovni, přináší nám i nezanedbatelné finanční záruky a zároveň nám poskytuje volnost v maximální míře realizovat v jednotlivých krajích (a obcích) vlastní program, a to s vlastními, svobodně zvolenými politickými partnery. Proto žádám delegáty našeho sněmu, aby svým hlasováním tuto smlouvu posvětili. Petr Gazdík, předseda hnutí STAN

Vím, že někteří kolegové mají za to, že bychom na celostátní úrovni měli působit samostatně. Že by to bylo lepší, protože bychom naše priority nemuseli přizpůsobovat či dokonce podřizovat prioritám a cílům kohokoliv jiného. Zaprvé: říkám otevřeně, že nevěřím, že by Starostové a nezávislí v parlamentních volbách v roce 2014 samostatně uspěli. Při stávajícím rozložení sil, ve světle negativních sentimentů, kterými jsou provázeny nepopulární (a pravda, ne vždy bezchybně činěné) reformní kroky, a s vědomím toho, www.starostove-nezavisli.cz

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

1


Začínáme přípravu komunálních voleb 2014 V srpnu 2014 budou podávány k registraci tisíce kandidátních listin pro komunální volby. Voliči budou opět rozhodovat o podobě a rozvoji našich obcí a měst na další čtyři roky. Je brzy se na tyto volby připravovat již dnes?

finanční příspěvky na zabezpečení voleb

Ne, jistěže ne. Každý občan může kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva a podílet se na správě svého města / obce. Hnutí Starostové a nezávislí proto soustavně zve občany k aktivní účasti ve volbách, na správě našich regionů. Přivádíme do komunální politiky nové tváře, podporujeme ty osvědčené a zkušené. Již dnes se na nás obracíte s mnoha dotazy ohledně připravovaných voleb. Proto jsme pro vás připravili několik užitečných rad a informací, které by neměly ujít vaší pozornosti. Hnutí Starostové a nezávislí poskytne v komunálních volbách svým členům a registrovaným příznivcům podporu

Rozsah podpory se odvíjí od prostředků, které získáváme podle zákona na naši činnost. Hnutí však plánuje vynaložit na komunální volby příštího roku částku kolem 15 mil. Kč, které budou sloužit na zabezpečení výše uvedených činností. Konkrétní rozpočet hnutí bude připraven v příštím roce a je odvislý i od výsledku voleb parlamentních. Věříme, že spolupráce a podpora bude přínosná a pomůže dobré věci. Chtěl bych rovněž všechny členy a registrované příznivce pozvat na V. celorepublikový sněm hnutí Starostové a nezávislí dne 31. května 2013 v Průhonicích u Prahy (hotel Floret). Na našem sněmu budeme rovněž diskutovat o parlamentních volbách, ale i komunálních volbách příštího roku a úkolech, jejichž řešení od hnutí očekáváte. Těšíme se na setkání s Vámi.

poradenskou a organizační (rovněž právní poradnu pro volby) propagační a grafickou

Stanislav Polčák, místopředseda hnutí

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 Pro komunální volby především v obcích a menších městech doporučujeme užít formy kandidátky „Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí“ (A) anebo samostatnou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (B). Taktéž je možno sestavit koaliční kandidátku hnutí Starostové a nezávislí a jiné strany (TOP 09 aj.) - (C). Podrobné vzory budeme zveřejňovat před komunálními volbami.

„Za obec krásnější“ (A) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici lze zvolit libovolný název takové kandidátní listiny na kandidátku lze umístit nezávislé kandidáty z řad občanů obce na kandidátce mohou kandidovat i členové jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky Nevýhody zákon požaduje, aby alespoň jeden kandidát byl uveden za hnutí Starostové a nezávislí, to však neznamená, že by musel být členem hnutí, může být rovněž „nezávislý“, avšak navržen na kandidátku hnutím Starostové a nezávislí

„Starostové a nezávislí“ (B) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici jednoduchá forma (netřeba dělit kandidáty na bez politické příslušnosti, nezávislé kandidáty…) na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

„Za obec krásnější“ (C) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici lze zvolit název volební strany na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky Nevýhody jisté omezení představuje nemožnost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí vždy jmenovat „Starostové a nezávislí“)

koalice hnutí Starostové a nezávislí a například strany TOP 09 - forma kandidátky Nevýhody je třeba nechat podepsat kandidátku od zmocněných představitelů obou (či více) stran složitější forma (potřeba rozdělit kandidáty mezi obě strany) kandidátka je složena na politické struktuře


Otázky a odpovědi ke komunálním volbám 2014 1. Hodláme kandidovat v obecních volbách v říjnu 2014. Musíme sbírat pod petici podpisy občanů?

5. Mohou být na kandidátce, kterou zastřeší hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i členové jiných stran?

NE, hnutí Starostové a nezávislí může „podepsat“ vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak potřebovat podpisy občanů pod petici, abyste mohli kandidovat.

ANO, stanovy umožňují i tuto možnost. Sestavení kandidátky je odpovědností lidí v místě. Důrazně se však žádá neumísťovat na kandidátky členy KSČM či jiných extremistických stran.

2. Můžeme si zvolit, jaký chceme název naší kandidátky v obecních volbách, když budeme kandidovat s „razítkem“ hnutí Starostové a nezávislí?

6. Můžeme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna „Nezávislí pro obec“, podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá například jiným hnutím?

ANO, zákon umožňuje, abyste si jako „sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí“ zvolili Váš název kandidátky, která pak bude tímto názvem označena i na volebním lístku. Je tedy možné, aby se kandidátka podepsaná hnutím Starostové a nezávislí nazývala např. „Za obec krásnější“, „Sportovci a včelaři“ atd.

ANO, je to pouze na vaší strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecně platí, že je dobré, pokud si volič může vybírat z většího množství kandidátů. V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat zastřešení dalších kandidátek ve vašem městě či obci, pokud se rozhodnete společně s dalšími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovněž možné, aby v místě byla postavena kandidátka „Nezávislých kandidátů“ podepsaná hnutím Starostů a nezávislých a vedle ní i další kandidátka nezávislých kandidátů. Hnutí vám může pomoci podepsat kandidátku dalším partnerským subjektem. V každém případě však je třeba tento společný předvolební postup dohodnout v daném místě.

3. Musíme být členy hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat?

NE, hnutí není založeno na členském principu. Můžete kandidovat jako nestraníci nebo jako příznivci hnutí. Tímto zůstává příznivec nezávislou osobou bez politické příslušnosti a toto nestranictví pak může mít vyznačenu rovněž na kandidátní listině. 4.

Mohu se stát ještě členem hnutí Starostové a nezávislí?

V současné době se každý, kdo souhlasí s programovým směřováním hnutí, může stát registrovaným příznivcem, o přihlášce rozhoduje krajský výbor starostů. Postačuje vyplnit jednoduchý formulář registrovaného příznivce. Členství v hnutí je zpravidla udělováno po 2 letech, kdy se zájemce o členství stal registrovaným příznivcem.

U nás v místě bude kandidátku sestavovat i TOP 09. Musíme sestavit jednu společnou kandidátku. 7.

NE, můžete sestavit vlastní kandidátku nezávislých. Mohou tak kandidovat dvě či více kandidátek paralelně. Je však nezbytné o volební strategii jednat s těmito dalšími partnery (TOP 09 či jinými nezávislými uskupeními). 8. Kdo mi podepíše kandidátní listinu pro obecní (městské) volby a musí ji někdo schvalovat?

Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi či místním koordinátorovi, jak si sestaví kandidátní listinu. Snahou hnutí je přivést do komunální politiky co nejvíce občanů. O kvalitě jednotlivých kandidátů rozhodnou občané ve volbách, kteří se nejlépe v místě své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí žádné lustrace či schvalování místních kandidátek. Sestavenou kandidátku podepíší v kraji zmocnění představitelé hnutí. 9.

Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám?

Hnutí uhradí služby grafické agentury, která připraví vzory jednoduchých tiskovin pro obce a města. Do těchto vzorů si snadno budete moci vepsat svoje texty, vložit své obrázky (půjde o připravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe - pdf). Dále bude hnutí hradit odměny vyčleněným pracovníkům (grafikům) za poskytování technické pomoci a organizaci kampaně (při problémech s přípravou a tiskem místních plakátů a tiskovin). Hnutí zřizuje tým odborníků (právník, organizační manažer, tiskový mluvčí a politolog) pro pomoc v řešení zvláštních a naléhavých situací ve volební kampani. Peněžní příspěvky budou distribuovány podle požadavků krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. Další formy podpory budou záviset od rozpočtu hnutí, který bude sestaven po parlamentních volbách. CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

3


Vyvěšeno, hlásí obce. Jednání o nových fondech běží Pohotovost v obcích vyjádří hrábě. Demonstrace starostů prozatím odložena Duben byl pro samosprávy a venkov obdobím horečnatých protestů. Zatímco dlouhé měsíce předtím se nesly ve znamení postupného a mnohdy stále dokola neuspokojivého připomínkování dílčích návrhů dokumentů k novému nastavení evropských fondů, od začátku letošního roku bylo zřejmé, že bez výraznějších veřejných aktivit obce nedosáhnou žádné výraznější odezvy. Jak jsme vás informovali již v prvním letošním čísle Informačního zpravodaje, prostřednictvím Druhé zlínské výzvy jsme dosáhli nebývalé podpory osobností rozvoje venkova, starostů i zastupitelů napříč republikou. Tato iniciativa se stala nejmohutnějším vyslovením požadavků venkova v naší novodobé historii. Formulace samotné výzvy i tlumočení jejích požadavků vyvolalo nebývalý rozruch. Dalo by se říci, že první úkol jsme tímto splnili. Téma evropských fondů a zejména postavení samospráv se nyní diskutuje jak mezi starosty, tak i na veřejnosti a média nevyjímaje. Největším předmětem diskuse se staly samotné teze Druhé zlínské výzvy. Paradoxně zejména její třetí bod, který požaduje povýšit nárokovost systému dělení dotací, vzbuzuje trvale největší rozruch a mezi starosty vřelé přijetí. Je však nutno poznamenat, že nárokovost v našem pojetí je více než prosté přerozdělování transfery podobnými RUD spíše garance určitých prostředků pro region, kde budou dále děleny na základě hodnocení kvality projektů. Slovo nárokovost je také často zneužíváno a mylně interpretováno zástupci ministerstev. Patrně nejhlasitěji na ni reagoval 25. dubna ministr Jankovský. Ale nepředbíhejme. Dubnové dění totiž začalo celostátním vyvěšením modrých tabulí s nápisem „Máme nárok na evropské peníze!“, a to především na vjezdové značky do obcí. Vévodil jim motiv hrábí, na který jsme upozornili již v minulém čísle našeho zpravodaje. Je symbolem hrabivosti a pletichaření těch, kteří s evropskými fondy nekale zacházeli již v nynější periodě, a kteří nyní usilují o takové nastavení čerpání evropských fondů, které by opět vycházelo vstříc silnějším na úkor slabších. Tabulemi tedy voláme po skutečně výrazné změně přístupu, k zacílení podpor, k preferenci hospodářsky slabých, krizí zasažených a infrastrukturou nedostatečně vybavených regionů, tedy především VENKOVA. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst Tento požadavek dokreslují i četné ohlasy starostů, které zaznamenaly celostátní deníky právě ve středu 10. dubna, kdy republiku zaplavila vlna 600 obcí s modrými tabulemi na vjezdech. Za všechny citujme starostu Tučína Jiřího Řezníčka, který se pro Hranický deník vyjádřil následovně: „Chápeme, že na žádnou dotaci není právní nárok, ale chceme upozornit, že stávající rozdělování financí není v pořádku. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst, obce dostávají jen malý zlomek.“ Již při vyvěšování tabulí začaly sílit hlasy za ještě radikálnější formu protestu, kterým by byla demonstrace s hráběmi před ministerstvem pro místní rozvoj. Ty eskalovaly ještě po nešťastných vyjádřeních premiéra Nečase, který označil protesty velkého množství starostů za neuvážené. V podobném duchu reagoval ministr pro místní rozvoj Jankovský a do debaty se stále více vkrádal politický rozměr. Sdružení 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

místních samospráv mezitím prošlo obměnou vedení, kdy se do čela organizace postavila dosavadní předsedkyně Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková. Ta se hned po týdnu stráveném v nové funkci jala jednat se zástupci dalších organizací sdružující obce a města, jmenovitě se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, jejichž místopředsedové za účasti poslanců Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka stvrdili 24. dubna šestici společných bodů, které považují za prioritní pro další jednání. Také zde byla deklarována jednota všech organizací a odhodlání prosazovat tyto požadavky veřejně. Bohužel další spolupráce opět pokračovala pouze se Spolkem pro obnovu venkova, modré cedule postupně strhával vítr a deštivé počasí a jak se hned 25. dubna opět ukázalo, ministr pro místní rozvoj stále disponoval poměrně velmi zkreslenými informacemi o požadavcích starostů. Bylo patrné, že přes veškeré snahy o jednoduchost a přímost se prezentované zásady minuly účinkem, i proto předsednictvo SMS ČR na svém pracovním jednání dne 6. května rozhodlo o odložení demonstrace starostů. Získaný čas věnuje vedení naší organizace dalším interním schůzkám s ministry a vysokými státními úředníky s cílem nalézt shodu nad požadavky podpory regionů a venkova v období 2014 – 2020 dle navržených kritérií. Jedná se o poslední pokus dosáhnout shody a smírného řešení v otázce eurofondů pro obce a města na dalších sedm let. V opačném případě je naše sdružení připraveno sáhnout po krajním řešení a vytáhnout se starosty do ulic hlavního města Prahy. Hrábě symbolizují pohotovost starostů Jako výraz bdělosti a pohotovosti v tomto klíčovém čase jsme zvolili osvědčený symbol – hrábě. Tentokrát však již nejsou vytištěny na cedulích. Nynější podoba protestu je mnohem syrovější, neboť hrábě starostové vyvěšují na obecní úřady místo praporů, veřejnosti na odiv a politikům pro připomenutí naléhavého volání venkova po náležité dotační podpoře. Takový vzkaz tlumočila předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR na prvním smírném jednání s ministrem Jankovským ve čtvrtek 9. května. Zde za přítomnosti poslance Petra Gazdíka, který jednání zprostředkoval, došlo konečně k vysvětlení pozic Druhé zlínské výzvy a našeho sdružení, objasnění našeho pohledu na nárokovost a připomenutí problémů venkova, které dokazují, jak nezbytné jsou dotace pro řešení některých regionálních otázek. Předsedkyně Sdružení místních samospráv spolu s dalšími kolegy v nejbližších dnech a týdnech hodlá absolvovat další rozhodující jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem, s již zmiňovaným ministrem Kamilem Jankovským, s ministrem financí Miroslavem Kalouskem a v neposlední řadě s premiérem Petrem Nečasem, který jako nejvyšší vládní činitel bude v otázce podpory či nepodpory regionů a venkova mít poslední slovo.

Tomáš Chmela tajemník Sdružení místních samospráv ČR www.starostove-nezavisli.cz

STANoviny3Usteckykraj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you