Page 1

vydání č. 3 / 31. 5. 2013

PRAHA

V tomto čísle najdete

Rozrůstání Starostů a nezávislých v Praze / str. 1

Financování městských částí Prahy je třeba změnit / str. 2

Svaz městských částí hlavního města Prahy slaví rok svého fungování / str. 3

Gazdík: Praha přichází o miliardy už dnes / str. 3-4

Rozrůstání Starostů a nezávislých v Praze Politické hnutí Starostové a nezávislí měli začátkem roku 2012 členskou základnu v Praze přes 30 osob. Její součástí jsou starostové okrajových městských částí jako Satalice, Řeporyje, Slivenec, Benice.

sněmu v Praze dne 6. 5. se schválenými příznivci stali další dva pražští starostové a zastupitelé. Sněm zhodnotil činnost pražské organizace, potvrdil kontinuitu volebního programu hnutí STAN a diskutoval nad dalším postupem s TOP 09 ve volbách v roce 2014.

Během prvního pololetí roku 2013 se řady registrovaných příznivců v pražské organizaci rozrostly o 70 %! Zájem vstupu do hnutí přichází jak od nestraníků, tak lidí s politickou orientací. Od konání krajského

Mgr. Karel Ulm krajský tajemník pražské organizace STAN mobil: 777 161 539

www.starostove-nezavisli.cz

PRAHA

1


P

R

A

H

A

Financování městských částí Prahy je třeba změnit Málokdo ví, že z částky okolo 30 000 Kč, které posílá Praze stát na každého občana hlavního města a kterou nám všechny ostatní obce tolik závidí, městské části dostávají pouze 2400,- Kč, tedy jen 8 %, zbytek si město ponechává pro vlastní potřebu. Z těchto 8 % musí městské části zaplatit kompletní chod všech škol a školek na svém území, údržbu zeleně, parků i dětských hřišť, provoz úřadu, údržbu komunikací i všechny další věci, které pro své občany dělají. Z 92 % procent, které si ponechává Hlavní město Praha, se dříve část dostávala do městských částí formou dotací, z nichž se hradily především větší investiční akce. V posledních třech letech se ale dotace pro městské části v hlavním rozpočtu HMP značně snížily – zatímco ještě v roce 2009 bylo přímo v rozpočtu zařazeno asi 40 akcí městských částí s celkovou částkou 280 mil. Kč a dalších 500 mil. Kč bylo rozděleno z tzv. rezervy pro městské části (celkem tedy 780 mil. Kč pro MČ), v rozpočtu pro rok 2012 již nebyla zařazena žádná akce městské části a z rezervy se rozdělovalo jen 200 mil. Kč, tedy celkově jen čtvrtina finančních prostředků oproti roku 2009. Pro letošní rok byla zcela zrušena rezerva pro městské části a do rozpočtu opět nebyly akce MČ zařazeny. Městské části byly kromě toho vyřazeny z okruhu možných

žadatelů o sportovní granty. Výrazně se pro ně snížil i příjem z výherních hracích automatů (část peněz si nyní nechává magistrát). Financování městských částí se v posledních letech velmi výrazně zhoršilo. Přitom městské části musí i nadále zajišťovat v plné míře servis pro své občany. Některé městské části na okrajích města (většinou bývalé samostatné obce nedobrovolně připojené k Praze v roce 1974) se navíc musí starat i o velkou část komunikací na svém území. Tato péče je přitom finančně velmi náročná, zimní a letní údržba i běžné opravy stojí ročně cca 20 Kč/m2. Přitom tyto městské části dostávají od města 2

PRAHA

stejné finanční prostředky jako jiné městské části, v nichž se o chodníky i komunikace stará TSK, tedy jen 2400 Kč na osobu. Kde je tedy nějaká elementární spravedlnost? Některé městské části se rovněž starají o hřbitovy na svém území - dostávají ale stejné finance jako městské části, kde se o hřbitovy kompletně stará Správa pražských hřbitovů. Některé mají vlastní knihovny – ale dostávají stejně jako ty městské části, kde knihovní službu zajišťuje město prostřednictvím Městské knihovny. Některé se starají o dešťovou kanalizaci, zatímco běžně zajišťuje její správu PVK. Je proto zcela spravedlivé požadovat, aby byly tyto věci zohledněny a aby městským částem, které vlastními silami a ze svých rozpočtů zajišťují výše uvedené služby, byly vynaložené částky refundovány tak, aby nebyly finančně znevýhodněny oproti jiným městským částem, které tyto služby pro své občany nezajišťují, resp. aby byla výše příspěvku pro tyto městské části o příslušnou částku navýšena. Napravila by se tím desítky let stará nespravedlnost a městské části by měly více peněz pro svůj rozvoj. Výše příspěvku pro městské části by měla být navíc celkově zvýšena

aspoň na dvojnásobek, 2400 Kč je opravdu velmi málo. Případně by mohla být odstupňována podle příjmu na obyvatele. Městské části v centru mají velké finanční příjmy z pronájmů nebytových prostor a mají tedy i vyšší příjem na jednoho občana. Naproti tomu v okrajových městských částech jsou tyto možností příjmů omezené. Všichni přitom žijeme v jednom městě, obyvatelé okrajových částí města by proto neměli být touto skutečností handicapováni.

RNDr. Jana Plamínková předsedkyně pražské organizace STAN a starostka MČ Praha - Slivenec


Svaz městských částí hlavního města Prahy slaví rok svého fungování Loni v květnu založilo šest pražských městských částí Svaz městských částí Hlavního města Prahy (SMČHMP). Do dnešního dne počet městských částí stoupl již na patnáct členů, jde tedy o velmi slušný start. Svaz je zcela apolitické sdružení, které má za úkol hájit společné zájmy městských částí. Členy jsou jednotlivé městské části, které zastupují jejich starostové, případně pověření radní, bez ohledu na svou politickou příslušnost. Svaz má tedy stejnou funkci, jakou u obcí plní Svaz měst a obcí či Sdružení místních samospráv. Členové Svazu se scházejí na společných schůzkách a diskutují o věcech, které je zajímají, např. o územním plánu, školství, příkladech dobré praxe apod. Svaz tak trochu supluje Sněm starostů, který byl bohužel před lety zrušen a v Zastupitelstvu Hlavního města Prahy zatím není vůle po jeho obnovení. Vzhledem k tomu, že dosud jsou členy výhradně tzv. malé

městské části (např. Praha – Slivenec, Praha – Újezd, Praha – Šeberov, Praha – Řeporyje či Praha - Satalice), tak se velmi často tyto diskuse točí kolem jejich financování. Členům totiž vadí, že město financuje své městské části nespravedlivě a že malé městské části dostávají výrazně méně peněz než ty velké. Snaží se tento nespravedlivý systém financování změnit komunikací s vedením Hlavního města Prahy. Více informací na www.smchmp.cz

RNDr. Jana Plamínková místopředsedkyně SMČHMP

Gazdík: Praha přichází o miliardy už dnes

Petr Gazdík nesouhlasí s tvrzením primátora Svobody, že hnutí STAN chce Prahu připravit o 15 miliard. Pražský primátor ve své úvaze Praha má díky návrhům ministra Kalouska přijít o miliardy … tvrdí, že hnutí Starostové a nezávislí hodlá skrze spojenectví s TOP 09 připravit hlavní město o 15 miliard, že Praha je při rozdělování daňových výnosů státu všem obcím a městům diskriminována, dokonce že se za tuto diskriminaci má snad ministr financí omluvit. Prý záměry změny financování samospráv hrozí omezit financování pražský investic.

Na začátek se sluší poděkovat panu primátorovi v jeho péči o medializaci starostovského hnutí, jemuž mám tu čest předsedat a jež sdružuje na celostátní úrovni takřka tisícovku starostů a místostarostů. Je patrné, že při celkovém počtu přes šest tisíc obcí a měst nejenže reprezentujeme relevantní názor komunálních politiků, ale také že problémy obcí a měst jsou nám známy více, než jak se mohou jevit z pražského Mafiánského náměstí. Nicméně k věci. Za prvé se chci důrazně ohradit, že hnutí Starostové a nezávislí chce Prahu připravit o 15 miliard. pokračování na str. 4 www.starostove-nezavisli.cz

3


PRAHA Krajský tajemník pražské organizace STAN

Karel Ulm / telefon: +420 777 161 539

Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete nás

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove

Gazdík: Praha přichází o miliardy už dnes pokračování ze str. 3

Primátor tyto věty trousí opakovaně, byl bych rád, kdyby konkrétně uvedl zdroj tohoto jeho tvrzení. Žádné takové číslo naše hnutí nikdy neuvedlo. Za druhé, dlouhodobě jsem přesvědčen, že zákonná úprava rozdělování daňových výnosů státu obcím a městům je nespravedlivá a především neodůvodněná. Rozdíl mezi nejbohatší Prahou a nejchudším městem v příspěvcích, které stát směřuje na jejich občany, je 4,5násobný. Jinými slovy obdrží-li Praha na jednoho občana 30 tis. Kč ročně, takové Dolní Břežany u Prahy dostanou na svého občana jen 6,6 tis. Kč. Před několika lety byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný. Musím připomenout, že rozdíl mezi Bratislavou a „nejchudší“ obcí na Slovensku je jen 2,5násobný, v Rakousku znají dokonce rozdíl ještě o něco nižší. Nehodlám nic měnit ani na stanovisku, že Praha je nadfinancována. Z této přemíry veřejných zdrojů potom pramení podivné pražské investice do předražených zakázek, což je ještě velmi jemné označení, tu se objeví tunel Blanka, onde tunel jiný anebo různé se vymyslí drahé kartičky, o nichž i sami Pražané mají svou jasnou „open“ představu. Praha mohla mít chodníky pozlacené, kdyby její představitelé odpovědně hospodařili. Argument, že hlavní město má malý poměr peněz z tzv. krajských příjmů, již působí úplně směšně. Doporučuji stávajícímu primátorovi informovat se u bývalého primátora Jana Kasla, jenž byl při vyjednávání zákona v době, kdy se tyto poměry krajských přídělů stanovovaly. Praha je totiž nejen obcí, ale zároveň i krajem. Dostává tedy „krajské“ prostředky pouze na ty činnosti, které již nemá uhrazeny v rámci „městských (obecních)“ prostředků. Středočeský kraj se skládá z nejvyššího počtu měst a obcí v naší zemi, plní značné množství veřejných úkolů, které neplní nikdo jiný. Nadto po změně vzájemných poměrů mezi kraji nevolá ani Asociace krajů, protože věcné důvody dosud nikdo nepředložil. Naopak věcných důvodů pro zásadní změnu financování čtyř největších měst a zbytkem republiky existuje přehršel. 4

www.starostove-nezavisli.cz

Pan primátor poněkud opomíjí (anebo to vůbec neví), že financování samospráv podléhalo téměř ročnímu zkoumání vysokoškolských odborníků, jejichž analýza má sloužit jako podklad pro změnu zákona. Podle stávající právní úpravy stát všem obcím a městům na jejich občany směřuje pouze 3 % stejných (rovných) prostředků. Ovšem podle analýzy totožné náklady na zajišťování veřejných úkolů mají obce a města bez ohledu na velikost z 40 %! To je právě nepoměr (3 % totožných příjmů k 40 % totožných výdajů), o kterém hovoří vládní programové prohlášení. Podle něho se vláda zavazuje příjmy obcí upravit tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudší“ a „nejbohatší“ obcí, a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Dojde-li k omezení některých nehospodárných investic pražského magistrátu, nemám pocit, že by to ani samotným Pražanům nějak vadilo, spíše opačně. Není mým cílem ani plánem mých kolegů srazit hlavní město na kolena. Je nám jasné a považujeme za odůvodněné, že na občany Prahy prostě stát musí směřovat více prostředků, než kolik zbývá na ostatní. Hlavní město je holt hlavní město a máme ho jen jedno. Ale stávající rozdíl je i podle vládního programového prohlášení nutno reformovat (napravit). Konečně by snad i Praha začala šetrně hospodařit, což bude další dobrý efekt provedení této reformy. Čím dál víc se ukazuje, že se pražský primátor stal maskotem zcela jiné koalice než té vládní. Je symbolem volebního podvodu na samotných Pražanech. Je evidentní, že si pokouší vyčistit ušpiněné triko účelovými a zavádějícími argumenty a stylizace do pozice obhájce Pražanů. V otázkách nápravy financování samospráv si jej však podle mého přesvědčení nevybílí. Ani kdyby použil firmu Dočista. Petr Gazdík

PRAHA


Celostátní rubrika vydání č. 3 / 31. 5. 2013

V tomto čísle najdete

Začínáme přípravu komunálních voleb 2014 / str. 2

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 / str. 2

Starostovské hnutí musí dále hájit práva samospráv. Spolu s TOP 09

Otázky a odpovědi ke Komunálním volbám 2014 / str. 3

Vyvěšeno, hlásí obce. Jednání o nových fondech běží / str. 4

že stále vznikají další nové, malé politické subjekty, které si v parlamentních volbách budou vzájemně ubírat potřebné desetiny procent, je samostatná účast STAN v parlamentním volebním klání podle mě hazardem bez naděje nejen na jackpot, ale i na tu usmolenou pátou. A zadruhé: i v případě úspěchu samostatné kandidatury znamená parlamentní zastoupení zase jen nutnost dělat kompromisy v otázce priorit a cílů, ať už ve vládní koalici, či v opozici. Proto považuji společnou kandidátku do parlamentních voleb a spolupráci s TOP 09 na celostátní úrovni za logický, racionální a především nezbytný krok.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, sněm hnutí Starostové a nezávislí, na kterém jsme se sešli se zástupci všech regionů, má kromě řady dalších významných bodů na programu také rozhodování o pokračování další spolupráce s naší partnerskou stranou TOP 09. Je to téma, o kterém se v rámci STAN na různých úrovních diskutuje už delší dobu, minimálně pak od loňských krajských voleb, a můj názor na něj zazněl už mnohokrát nejen v těchto debatách, ale i v médiích. Přesto bych rád zopakoval, proč se domnívám, že je pro Starosty lepší jít v celostátní politice dál s TOP 09, než se vydat na zcela samostatnou cestu. Předně se domnívám, že naše hnutí potřebuje přesah do celostátní politiky. Z vlastních zkušeností víme, že většina problémů, které řešíme na úrovni regionální a lokální, se neobejde bez systémových změn na úrovni zákonů nebo bez zásadního vlivu na rozhodování ministerstev. Příkladem je nejen rozpočtové určení daní nebo regulace hazardu a dělení odvodů z něj, ale také způsob řízení a financování školství nebo – aktuálně – systém rozdělování financí z evropských fondů. Stávající volební období přineslo hmatatelné výsledky, a přestože se jistě nepodaří dosáhnout zdaleka všeho, co bychom si přáli, věřím, že o nutnosti zachování vlivu na parlamentní úrovni nikdo z vás nepochybuje.

Na druhou stranu jsme se v reakci na ohlasy z regionů dohodli s TOP 09 na rozvolnění spolupráce na regionální úrovni. Zejména v průběhu náročné krajské volební kampaně se někde ukázalo, že tato spolupráce nemusí fungovat ideálně, ať už z personálních, či programových důvodů. V regionální politice hraje mnohem menší roli ideologická vyhraněnost až předpojatost a více se hledí na společný reálný zájem. Nechceme se zříkat spolupráce s TOP 09 ani v krajích a obcích, zároveň si ale necháváme otevřené dveře pro spolupráci s jinými, spíše regionálně zakotvenými subjekty, jako jsou Jihočeši 2012, Ostravak, Občané pro Budějovice, Koalice pro Karlovarský kraj a samozřejmě Starostové pro Liberecký kraj, a také s menšími, neparlamentními stranami. Jsem přesvědčený, že nová dohoda s TOP 09 je vyvážená, správná a pro naše hnutí ještě výhodnější, než ta minulá. Dává nám šanci prosazovat zájmy obcí na celostátní úrovni, přináší nám i nezanedbatelné finanční záruky a zároveň nám poskytuje volnost v maximální míře realizovat v jednotlivých krajích (a obcích) vlastní program, a to s vlastními, svobodně zvolenými politickými partnery. Proto žádám delegáty našeho sněmu, aby svým hlasováním tuto smlouvu posvětili. Petr Gazdík, předseda hnutí STAN

Vím, že někteří kolegové mají za to, že bychom na celostátní úrovni měli působit samostatně. Že by to bylo lepší, protože bychom naše priority nemuseli přizpůsobovat či dokonce podřizovat prioritám a cílům kohokoliv jiného. Zaprvé: říkám otevřeně, že nevěřím, že by Starostové a nezávislí v parlamentních volbách v roce 2014 samostatně uspěli. Při stávajícím rozložení sil, ve světle negativních sentimentů, kterými jsou provázeny nepopulární (a pravda, ne vždy bezchybně činěné) reformní kroky, a s vědomím toho, www.starostove-nezavisli.cz

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

1


Začínáme přípravu komunálních voleb 2014 V srpnu 2014 budou podávány k registraci tisíce kandidátních listin pro komunální volby. Voliči budou opět rozhodovat o podobě a rozvoji našich obcí a měst na další čtyři roky. Je brzy se na tyto volby připravovat již dnes?

finanční příspěvky na zabezpečení voleb

Ne, jistěže ne. Každý občan může kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva a podílet se na správě svého města / obce. Hnutí Starostové a nezávislí proto soustavně zve občany k aktivní účasti ve volbách, na správě našich regionů. Přivádíme do komunální politiky nové tváře, podporujeme ty osvědčené a zkušené. Již dnes se na nás obracíte s mnoha dotazy ohledně připravovaných voleb. Proto jsme pro vás připravili několik užitečných rad a informací, které by neměly ujít vaší pozornosti. Hnutí Starostové a nezávislí poskytne v komunálních volbách svým členům a registrovaným příznivcům podporu

Rozsah podpory se odvíjí od prostředků, které získáváme podle zákona na naši činnost. Hnutí však plánuje vynaložit na komunální volby příštího roku částku kolem 15 mil. Kč, které budou sloužit na zabezpečení výše uvedených činností. Konkrétní rozpočet hnutí bude připraven v příštím roce a je odvislý i od výsledku voleb parlamentních. Věříme, že spolupráce a podpora bude přínosná a pomůže dobré věci. Chtěl bych rovněž všechny členy a registrované příznivce pozvat na V. celorepublikový sněm hnutí Starostové a nezávislí dne 31. května 2013 v Průhonicích u Prahy (hotel Floret). Na našem sněmu budeme rovněž diskutovat o parlamentních volbách, ale i komunálních volbách příštího roku a úkolech, jejichž řešení od hnutí očekáváte. Těšíme se na setkání s Vámi.

poradenskou a organizační (rovněž právní poradnu pro volby) propagační a grafickou

Stanislav Polčák, místopředseda hnutí

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 Pro komunální volby především v obcích a menších městech doporučujeme užít formy kandidátky „Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí“ (A) anebo samostatnou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (B). Taktéž je možno sestavit koaliční kandidátku hnutí Starostové a nezávislí a jiné strany (TOP 09 aj.) - (C). Podrobné vzory budeme zveřejňovat před komunálními volbami.

„Za obec krásnější“ (A) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici lze zvolit libovolný název takové kandidátní listiny na kandidátku lze umístit nezávislé kandidáty z řad občanů obce na kandidátce mohou kandidovat i členové jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky Nevýhody zákon požaduje, aby alespoň jeden kandidát byl uveden za hnutí Starostové a nezávislí, to však neznamená, že by musel být členem hnutí, může být rovněž „nezávislý“, avšak navržen na kandidátku hnutím Starostové a nezávislí

„Starostové a nezávislí“ (B) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici jednoduchá forma (netřeba dělit kandidáty na bez politické příslušnosti, nezávislé kandidáty…) na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete

„Za obec krásnější“ (C) - název Výhody netřeba shánět podpisy občanů pod petici lze zvolit název volební strany na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i členy jiných stran, pokud se tak v místě dohodnete 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky Nevýhody jisté omezení představuje nemožnost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí vždy jmenovat „Starostové a nezávislí“)

koalice hnutí Starostové a nezávislí a například strany TOP 09 - forma kandidátky Nevýhody je třeba nechat podepsat kandidátku od zmocněných představitelů obou (či více) stran složitější forma (potřeba rozdělit kandidáty mezi obě strany) kandidátka je složena na politické struktuře


Otázky a odpovědi ke komunálním volbám 2014 1. Hodláme kandidovat v obecních volbách v říjnu 2014. Musíme sbírat pod petici podpisy občanů?

5. Mohou být na kandidátce, kterou zastřeší hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i členové jiných stran?

NE, hnutí Starostové a nezávislí může „podepsat“ vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak potřebovat podpisy občanů pod petici, abyste mohli kandidovat.

ANO, stanovy umožňují i tuto možnost. Sestavení kandidátky je odpovědností lidí v místě. Důrazně se však žádá neumísťovat na kandidátky členy KSČM či jiných extremistických stran.

2. Můžeme si zvolit, jaký chceme název naší kandidátky v obecních volbách, když budeme kandidovat s „razítkem“ hnutí Starostové a nezávislí?

6. Můžeme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna „Nezávislí pro obec“, podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá například jiným hnutím?

ANO, zákon umožňuje, abyste si jako „sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí“ zvolili Váš název kandidátky, která pak bude tímto názvem označena i na volebním lístku. Je tedy možné, aby se kandidátka podepsaná hnutím Starostové a nezávislí nazývala např. „Za obec krásnější“, „Sportovci a včelaři“ atd.

ANO, je to pouze na vaší strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecně platí, že je dobré, pokud si volič může vybírat z většího množství kandidátů. V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat zastřešení dalších kandidátek ve vašem městě či obci, pokud se rozhodnete společně s dalšími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovněž možné, aby v místě byla postavena kandidátka „Nezávislých kandidátů“ podepsaná hnutím Starostů a nezávislých a vedle ní i další kandidátka nezávislých kandidátů. Hnutí vám může pomoci podepsat kandidátku dalším partnerským subjektem. V každém případě však je třeba tento společný předvolební postup dohodnout v daném místě.

3. Musíme být členy hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat?

NE, hnutí není založeno na členském principu. Můžete kandidovat jako nestraníci nebo jako příznivci hnutí. Tímto zůstává příznivec nezávislou osobou bez politické příslušnosti a toto nestranictví pak může mít vyznačenu rovněž na kandidátní listině. 4.

Mohu se stát ještě členem hnutí Starostové a nezávislí?

V současné době se každý, kdo souhlasí s programovým směřováním hnutí, může stát registrovaným příznivcem, o přihlášce rozhoduje krajský výbor starostů. Postačuje vyplnit jednoduchý formulář registrovaného příznivce. Členství v hnutí je zpravidla udělováno po 2 letech, kdy se zájemce o členství stal registrovaným příznivcem.

U nás v místě bude kandidátku sestavovat i TOP 09. Musíme sestavit jednu společnou kandidátku. 7.

NE, můžete sestavit vlastní kandidátku nezávislých. Mohou tak kandidovat dvě či více kandidátek paralelně. Je však nezbytné o volební strategii jednat s těmito dalšími partnery (TOP 09 či jinými nezávislými uskupeními). 8. Kdo mi podepíše kandidátní listinu pro obecní (městské) volby a musí ji někdo schvalovat?

Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi či místním koordinátorovi, jak si sestaví kandidátní listinu. Snahou hnutí je přivést do komunální politiky co nejvíce občanů. O kvalitě jednotlivých kandidátů rozhodnou občané ve volbách, kteří se nejlépe v místě své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí žádné lustrace či schvalování místních kandidátek. Sestavenou kandidátku podepíší v kraji zmocnění představitelé hnutí. 9.

Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám?

Hnutí uhradí služby grafické agentury, která připraví vzory jednoduchých tiskovin pro obce a města. Do těchto vzorů si snadno budete moci vepsat svoje texty, vložit své obrázky (půjde o připravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe - pdf). Dále bude hnutí hradit odměny vyčleněným pracovníkům (grafikům) za poskytování technické pomoci a organizaci kampaně (při problémech s přípravou a tiskem místních plakátů a tiskovin). Hnutí zřizuje tým odborníků (právník, organizační manažer, tiskový mluvčí a politolog) pro pomoc v řešení zvláštních a naléhavých situací ve volební kampani. Peněžní příspěvky budou distribuovány podle požadavků krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. Další formy podpory budou záviset od rozpočtu hnutí, který bude sestaven po parlamentních volbách. CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

3


Vyvěšeno, hlásí obce. Jednání o nových fondech běží Pohotovost v obcích vyjádří hrábě. Demonstrace starostů prozatím odložena Duben byl pro samosprávy a venkov obdobím horečnatých protestů. Zatímco dlouhé měsíce předtím se nesly ve znamení postupného a mnohdy stále dokola neuspokojivého připomínkování dílčích návrhů dokumentů k novému nastavení evropských fondů, od začátku letošního roku bylo zřejmé, že bez výraznějších veřejných aktivit obce nedosáhnou žádné výraznější odezvy. Jak jsme vás informovali již v prvním letošním čísle Informačního zpravodaje, prostřednictvím Druhé zlínské výzvy jsme dosáhli nebývalé podpory osobností rozvoje venkova, starostů i zastupitelů napříč republikou. Tato iniciativa se stala nejmohutnějším vyslovením požadavků venkova v naší novodobé historii. Formulace samotné výzvy i tlumočení jejích požadavků vyvolalo nebývalý rozruch. Dalo by se říci, že první úkol jsme tímto splnili. Téma evropských fondů a zejména postavení samospráv se nyní diskutuje jak mezi starosty, tak i na veřejnosti a média nevyjímaje. Největším předmětem diskuse se staly samotné teze Druhé zlínské výzvy. Paradoxně zejména její třetí bod, který požaduje povýšit nárokovost systému dělení dotací, vzbuzuje trvale největší rozruch a mezi starosty vřelé přijetí. Je však nutno poznamenat, že nárokovost v našem pojetí je více než prosté přerozdělování transfery podobnými RUD spíše garance určitých prostředků pro region, kde budou dále děleny na základě hodnocení kvality projektů. Slovo nárokovost je také často zneužíváno a mylně interpretováno zástupci ministerstev. Patrně nejhlasitěji na ni reagoval 25. dubna ministr Jankovský. Ale nepředbíhejme. Dubnové dění totiž začalo celostátním vyvěšením modrých tabulí s nápisem „Máme nárok na evropské peníze!“, a to především na vjezdové značky do obcí. Vévodil jim motiv hrábí, na který jsme upozornili již v minulém čísle našeho zpravodaje. Je symbolem hrabivosti a pletichaření těch, kteří s evropskými fondy nekale zacházeli již v nynější periodě, a kteří nyní usilují o takové nastavení čerpání evropských fondů, které by opět vycházelo vstříc silnějším na úkor slabších. Tabulemi tedy voláme po skutečně výrazné změně přístupu, k zacílení podpor, k preferenci hospodářsky slabých, krizí zasažených a infrastrukturou nedostatečně vybavených regionů, tedy především VENKOVA. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst Tento požadavek dokreslují i četné ohlasy starostů, které zaznamenaly celostátní deníky právě ve středu 10. dubna, kdy republiku zaplavila vlna 600 obcí s modrými tabulemi na vjezdech. Za všechny citujme starostu Tučína Jiřího Řezníčka, který se pro Hranický deník vyjádřil následovně: „Chápeme, že na žádnou dotaci není právní nárok, ale chceme upozornit, že stávající rozdělování financí není v pořádku. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst, obce dostávají jen malý zlomek.“ Již při vyvěšování tabulí začaly sílit hlasy za ještě radikálnější formu protestu, kterým by byla demonstrace s hráběmi před ministerstvem pro místní rozvoj. Ty eskalovaly ještě po nešťastných vyjádřeních premiéra Nečase, který označil protesty velkého množství starostů za neuvážené. V podobném duchu reagoval ministr pro místní rozvoj Jankovský a do debaty se stále více vkrádal politický rozměr. Sdružení 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání č. 3 / 2013 / 31. 5.

místních samospráv mezitím prošlo obměnou vedení, kdy se do čela organizace postavila dosavadní předsedkyně Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková. Ta se hned po týdnu stráveném v nové funkci jala jednat se zástupci dalších organizací sdružující obce a města, jmenovitě se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, jejichž místopředsedové za účasti poslanců Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka stvrdili 24. dubna šestici společných bodů, které považují za prioritní pro další jednání. Také zde byla deklarována jednota všech organizací a odhodlání prosazovat tyto požadavky veřejně. Bohužel další spolupráce opět pokračovala pouze se Spolkem pro obnovu venkova, modré cedule postupně strhával vítr a deštivé počasí a jak se hned 25. dubna opět ukázalo, ministr pro místní rozvoj stále disponoval poměrně velmi zkreslenými informacemi o požadavcích starostů. Bylo patrné, že přes veškeré snahy o jednoduchost a přímost se prezentované zásady minuly účinkem, i proto předsednictvo SMS ČR na svém pracovním jednání dne 6. května rozhodlo o odložení demonstrace starostů. Získaný čas věnuje vedení naší organizace dalším interním schůzkám s ministry a vysokými státními úředníky s cílem nalézt shodu nad požadavky podpory regionů a venkova v období 2014 – 2020 dle navržených kritérií. Jedná se o poslední pokus dosáhnout shody a smírného řešení v otázce eurofondů pro obce a města na dalších sedm let. V opačném případě je naše sdružení připraveno sáhnout po krajním řešení a vytáhnout se starosty do ulic hlavního města Prahy. Hrábě symbolizují pohotovost starostů Jako výraz bdělosti a pohotovosti v tomto klíčovém čase jsme zvolili osvědčený symbol – hrábě. Tentokrát však již nejsou vytištěny na cedulích. Nynější podoba protestu je mnohem syrovější, neboť hrábě starostové vyvěšují na obecní úřady místo praporů, veřejnosti na odiv a politikům pro připomenutí naléhavého volání venkova po náležité dotační podpoře. Takový vzkaz tlumočila předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR na prvním smírném jednání s ministrem Jankovským ve čtvrtek 9. května. Zde za přítomnosti poslance Petra Gazdíka, který jednání zprostředkoval, došlo konečně k vysvětlení pozic Druhé zlínské výzvy a našeho sdružení, objasnění našeho pohledu na nárokovost a připomenutí problémů venkova, které dokazují, jak nezbytné jsou dotace pro řešení některých regionálních otázek. Předsedkyně Sdružení místních samospráv spolu s dalšími kolegy v nejbližších dnech a týdnech hodlá absolvovat další rozhodující jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem, s již zmiňovaným ministrem Kamilem Jankovským, s ministrem financí Miroslavem Kalouskem a v neposlední řadě s premiérem Petrem Nečasem, který jako nejvyšší vládní činitel bude v otázce podpory či nepodpory regionů a venkova mít poslední slovo.

Tomáš Chmela tajemník Sdružení místních samospráv ČR www.starostove-nezavisli.cz

STANoviny3Praha  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you