Page 1

INTERNET A TELEKOMUNIKACE

Smlouva o umístění zařízení podle § 51 Občanského zákoníku č. 110 /2013 uzavřená mezi: Správcem: Jméno: Adresa: Telefon: RČ/IČO:

SVJ Mohylová 98, Plzeň

a Provozovatelem: AITEX s.r.o. Žlutická 44, 323 00 Plzeň IČO: 279 87 493, zastoupená jednatelem Ing. Václavem Hlůžkem

Čl. 1 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při umístění telekomunikačních zařízení sloužících pro šíření signálu internetu (antén, WiFi zařízení, atd.), které jsou v majetku či správě Provozovatele a jsou umístěné na objektech Správce. Provozovatel může v předmětných prostorech instalovat a provozovat telekomunikační zařízení sloužící k distribuci bezdrátového internetu. Má právo na umístění technologie, napájecích zdrojů, antén a provedení připojení na rozvod elektrické energie a kabelového propojení jednotlivých přípojných míst v rozsahu potřebném k zajištění provozu WiFi zařízení. V případě potřeby může přistupovat k zařízením a jeho příslušenství. Specifikace konkrétních objektů Správce a užitého vybavení provozovatele pro konkrétní objekt jsou uvedeny v příloze 1. této Smlouvy.

Čl. 2 Provozní režim instalovaných zařízení Instalovaná zařízení Provozovatele pracují v automatickém režimu bez stálé obsluhy. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí 12 měsíců a výpověď lze učinit bez udání důvodů. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran a to písemně zasláním na adresu Provozovatele/ Správce. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi.

Čl. 3 Výše a splatnost úhrady za náklady spojené s provozem zařízení Instalaci potřebného vybavení (jako je montáž stožárů, instalace el. rozvodu apod.) hradí Provozovatel. Po ukončení platnosti Smlouvy bude zařízení Provozovatelem demontováno, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.

+420 378 774 777

info@aitex.cz

AITEX s.r.o., Žlutická 1649/44, 323 00 Plzeň, IČ: 27987493, DIČ: CZ27987493


INTERNET A TELEKOMUNIKACE

Čl. 4 Práva a povinnosti smluvních stran Práva a povinnosti Provozovatele zařízení: ͳͳ Provozovatel bude s dotčenými místy řádně zacházet a bude dbát o jejich dobrý stav, zabrání jejich poškozování. ͳͳ všechny úpravy předmětných prostor (jedná se zejména o jejich případné stavební úpravy nebo zásahy do jejich současné stavební dispozice, eventuálně změny v rozvodech inženýrských sítí), které si vyžádá jejich přizpůsobení smluvenému účelu, musí být předem projednány oběma stranami a schváleny majitelem objektu (Správcem). ͳͳ Provozovatel zodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu při montáži, údržbě a provozu svého zařízení. ͳͳ Provozovatel je oprávněn přizpůsobovat nebo měnit instalovanou technologii podle stavu techniky a potřeb provozu. Práva a povinnosti Správce: ͳͳ Správce poskytne po telefonické domluvě Provozovateli přístup k provozovanému zařízení. ͳͳ Správce nebude manipulovat se zařízením Provozovatele bez jeho vědomí. Pokud bude nucen mimořádně se zařízením manipulovat, je povinen s ním zacházet tak, aby nedošlo k jeho poškození. ͳͳ Správce se snaží předcházet odpojování zařízení od el. sítě. Pokud je nucen toto učinit, snaží se omezit dobu odpojení na dobu co nejkratší a o situaci předem informuje Provozovatele. ͳͳ Správce se zavazuje, že neumístí na střechu domu žádné jiné telekomunikační zařízení, ani neumožní třetím stranám umístit jiná telekomunikační zařízení bez písemného souhlasu Provozovatele po celou dobu trvání Smlouvy. ͳͳ Správce se zavazuje, že bez písemného souhlasu Provozovatele nebude poskytovat službu Provozovatele třetím stranám.

Čl. 5 Ostatní ujednání ͳͳ Správce i Provozovatel jsou povinni upozornit na všechna zjištěná nebezpečí a závady, která by mohla vést ke vzniku škod. V případě, že upozorněná strana nebezpečí a závady bez zbytečného odkladu neodstraní, je ohrožená strana oprávněna odstranit nebezpečí a závady na náklady strany v prodlení. ͳͳ Správce objektu prohlašuje, že na předmětných prostorách neváznou žádná práva a povinnosti, které by bránily jeho řádnému užívání dle této Smlouvy. ͳͳ Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od prvého dne následujícího měsíce. ͳͳ Smlouvu lze měnit jen číslovanými písemnými dodatky, které musí podepsat obě smluvní strany. ͳͳ Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Správce i Provozovatel. V

dne

……………………………………. ……………………………………. Za Provozovatele Za Správce

+420 378 774 777

info@aitex.cz

AITEX s.r.o., Žlutická 1649/44, 323 00 Plzeň, IČ: 27987493, DIČ: CZ27987493


INTERNET A TELEKOMUNIKACE

Příloha 1. Smlouvy „o umístění zařízení podle § 51 Občanského zákoníku č. 110 /2013“ Specifikace objektů:

Objekt domu Mohylová

Vybavení užité Provozovatelem: - parabolické směrové antény (orientační rozměry 30 x 30 cm) - sektorové antény pro pokrytí města (orientační rozměry 15 x 30 cm) - bezdrátové zařízení RouterBoard nebo jiný výrobce - antény budou umístěny na stávajícím držáku, popř. Provozovatel nainstaluje nový. - počty sektorových a parabolických antén se mohou měnit s přibývajícím počtem zákazníků.

, čp. 98

Přístup do objektu: Správce umožní přístup k objektu Provozovateli po telefonické domluvě. Úhrada spotřebované energie: - bude zahrnuta v ceně nájmu, provozovatel zajistí kontrolní elektroměr Nájemné Výše nájemného byla stanovena na 6000 Kč za rok. Nájemné bude splatné na účet správce .................. k 1.7. aktuálního roku.

+420 378 774 777

info@aitex.cz

AITEX s.r.o., Žlutická 1649/44, 323 00 Plzeň, IČ: 27987493, DIČ: CZ27987493

110 mohylova navrh  
110 mohylova navrh