Page 1

STAN NOVINY

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

J

Ý KRA

K ZLÍNS

Vracíme se k totalitním praktikám, obává se Ivana Mají ková / str. 2

Vybudovat novou spole nost lze, jen to nejde hned / str. 3

Spolupráce Zlína s krajem? Bez ní by trp la doprava i kolství / str. 3

vydán

20 í .1/

14

S poslanci, senátory a starosty o budoucnosti venkova / str. 4

Slovo p edsedy Josefa Zichy Vá ení p átelé, kolegové, celkem v poklidu jsme se p ehoupli do nového roku 2014. A koliv se m e zdát, e se te nic moc ned je, opak je pravdou. Setkáváme se na krajském sn mu a zárove stojíme na prahu velmi d le itých zm n hlavn v dota ní politice. Mám na mysli zále itost 2014+, tedy vyjednávání, kolik pen z z evropských fond p ite e k nám do region v letech 2014 2020. Zase boj o peníze, myslíte si pohor en . Já v ak musím zase opakovat, e jde o jedine nou anci, a proto je nutné vyjednat si co nejlep í vstupní pozici, abychom díky tomu mohli na e obce co nejlépe rozvíjet. U víme jak. V ím také, e se odstraní neduhy p edchozího dota ního období a e u se nebude v tak velkém podporovat masivní výstavba wellness hotel a golfových h i . Jedná se o velké ástky ve stamilionech korun. Zatím se nabízí e ení vyu ít místní ak ní skupiny k administraci erpání víc ne v p edchozích letech, proto je d le ité z funkce starosty obce jejich pozici podpo it. Práv díky znalosti regionu, kterými MASky disponují, by druhé dota ní období mohlo mít reálný dopad na venkov, který pot ebuje pomoc. Chceme pracovat na vylep ení zákona o rozpo tovém ur ení daní. Nesmíme polevit jen proto, e se nám to v roce 2012 povedlo prosadit. Zd raz ování d le itosti RUDu je na e hlavní téma. Dále chceme rozvést i e ení problematiky nezam stnanosti, která je pal ivým problémem hlavn ve slab ích regionech na í zem .

Ve Zlínském kraji existuje momentáln projekt ú adu práce, který pomáhá zam stnávat problémové v kové skupiny a u star í osoby bez pot ebného vzd lání, nebo mladé absolventy bez praxe. Je to velmi dobrý krok, osobn doporu uji to co nejvíce vyu ívat a p ál bych si, aby to fungovalo i jinde, a ne jen u nás. Situaci v obci, pota mo pak v celém regionu to m e jen vylep it. Letos nás v echny potkají komunální volby. V nich si ov íme, jestli jsme své obce vedli správným sm rem. Ale ur it víte, e spolehnout se a na volby nesta í. Je dobré se na n p ipravit. Hodláme nabízet pomocný servis pro starosty a dal í uskupení, která se odhodlají jít do voleb a pomoci zm nit situaci ve své obci. Jestli nevíte, jak sestavit kandidátku, nebo jak si napsat program, rádi Vám poradíme. Nabízíme i p ípadnou dal í spolupráci pro kandidáty, kte í usp jí a nebudou mít p edstavu, co je eká. Chceme toti i nadále posilovat svou regionální sí , na které m eme stav t, a ze které by mohly vzejít zajímavé osobnosti pro na e hnutí jako celek. P eji vám v em, aby rok 2014 byl stejn dobrý nebo lep í ne ten minulý. Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole, p edseda krajské organizace hnutí STAN /1

ZLÍNSKÝ KRAJ


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

AJ

KÝ KR

ZLÍNS

Vracíme se k totalitním praktikám, obává se Ivana Mají ková ZLÍN / A z novin se dozv d la krajská zastupitelka Ivana Mají ková o nedávném zám ru krajské koalice zru it dv t ídy na presti ních zlínských gymnáziích. Byla p ekvapená tím víc, e zastává funkci p edsedkyn Výboru pro výchovu, vzd lávání a zam stnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. Tato problematika nebyla dop edu na výboru projednávána, upozor uje na b né fungování koalice Mají ková. Pova ujete to za normální, e jste o takovém zám ru v bec nebyla informována? Ne, ale od sou asného slo ení koalice (KS M, SPOZ, SSD) se to dalo ekat. Zp sob, jakým rada rozhodla o zru ení dvou t íd gymnaziálního, kvalitního v eobecného vzd lání v univerzitním m st Zlín , pokládám za netransparentní, direktivní a diskrimina ní. Vracíme se k totalitním praktikám. Jak se to podle vás m lo e it? P ed rozhodnutím o sní ení po tu otevíraných t íd v kraji m la p inejmen ím prob hnout odborná diskuse se zam stnavateli, Ú adem práce a UTB. Kraj by m l podporovat p edev ím kvalitní vzd lávání na v ech stupních kol. Regulace vzd lávací nabídky jinou formou ne volnou sout í kol je nutné kvali kovan zd vodnit a prodiskutovat. Nem e to být rozhodnutí jednoho politického initele a ani devíti len rady bez d kladných podkladových materiál ve ejn známých a akceptovaných. Dr í Zlínský kraj krok s ostatními v úrovni gymnaziálního vzd lávání? Práv e moc ne. Ve Zlínském kraji nedosahuje rozsah gymnaziálního vzd lávání ani procenta doporu ená v dlouhodobém zám ru, doporu eno je 14 18 % bez sni ování. Na zlínských kolách je to 15,8 %. Ob gymnázia navíc pat í k tomu nejkvalitn j ímu, co v kraji máme Ano, ob 2/

koly mají zna ný p evis poptávky. Letos navíc

nastává po p edchozích poklesech stagnace po tu ák devátých t íd, není tedy d vod práv tento rok d lat zásadní unáhlená opat ení ve vzd lávací nabídce. Velmi mi vadí, e nám (výboru) nikdo p ed tímto rozhodnutím nep edlo il rozbory a podklady, které by tento krok od vod ovaly. Dnes se neustále mluví o pot eb posilovat technické obory, ne humanitní v eobecné vzd lání. Pro tedy podporujete gymnázia? Na tento problém je t eba se také podívat i z pohledu uplatnitelnosti na trhu. Ú ady práce evidují 2 3 % nezam stnaných z ad absolvent gymnázií, zato n které odborné koly mají a 30 % absolvent na ú adu práce. Po adavky místních rem na p ípravu technicky vzd laných pracovník jsou oprávn né. Mnohem naléhav j í je v ak zásadní nedostatek vysoce kvali kovaných pracovník v léka ství, strojírenství, informatice apod. Vzd lávací politika Zlínského kraje tyto po adavky v bec nezaznamenává a nere ektuje je. D sledkem je 2. nejmen í pr m rný plat v R. Vzhledem k ostatním evropským zemím je v na í republice nejv t í procentuální zastoupení studujících na odborných kolách. Na gymnáziích studuje nejmen í procentuální po et ák v Evrop . A my je budeme je t omezovat? Nakonec se v e ale poda ilo i díky zastupitel m za STAN/TOP09 znovu projednat a hrozící katastrofu odvrátit, e? Ano a jsem za to moc ráda, e koalice k tak razantnímu kroku nep istoupila. Napadají m v té souvislosti slova Jana Ámose Komenského: V echno a plyne, a od v ci vzdálí se nátlak. M li bychom se toho dr et.

Mgr. Ivana Mají ková, MBA starostka m sta Kunovice, zastupitelka Zlínského kraje


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Zamy lení na okraj...

Vybudovat novou spole nost lze, jen to nejde hned Jsem rád, e mohu podporovat my lenky hnutí STAN svou ú astí ve volbách a dal ích innostech. V dy jsem se zasazoval o to, aby spole nost, ve které ijeme, byla otev ená, tolerantní a garantovala ob anská práva a svobody. Sou asn jsem zastáncem osobní zodpov dnosti jednotlivce a rovnosti v ech p ed zákonem. V novodobé historii jsme pro ili dv totality nacistickou a komunistickou, které m ly na na i spole nost siln devasta ní dopad a formovaly n kolik generací. Zatímco nacistická diktatura byla nedobrovolná, komunistická vze la z v le lidu, podpora re imu byla zpo átku dobrovolná a potom dobrovoln povinná. D sledky jsou stra né. Zem ztratila své elity, ob an m byly soustavn upírány základní svobody, morálka upadla, v ude se zabydlela korupce a klientelismus. Po nan ním vy erpání se socialismus jako re im

zhroutil a zanechal nám rozvrácené a konkurence neschopné národní hospodá ství, které se u nikdy nepoda ilo zcela obnovit. Ov em, vybudovat znovu spole nost, na ni budeme právem hrdí, lze. Jen to nebude hned. Hnutí STAN je zárukou, e z této cesty neuhneme. Na i starostové pracují v m stech a obcích a mají velký podíl na obnov tradi ních hodnot zdola, proto je pro n á s d l e i t é p r o s a z o va t s v é my lenky i shora.

Bc. Michal pendlík Starosta obce elechovice nad D evnicí a zastupitel Zlínského kraje

Spolupráce Zlína s krajem? Bez ní by trp la doprava i kolství Doprava, zam stnanost, vzd lávání nebo t eba samotný rozvoj Zlína. M sto a Zlínský kraj mají adu oblastí, ve kterých je jejich spolupráce více ne pot ebná. Zám rn jsem jmenoval tyto t i oblasti, proto e v jejich rámci s krajskými kolegy spolupracujeme. T eba ty proudovka spojující Zlín a Otrokovice je jedním z doklad , kdy se spole né úsilí vyplatilo. M sto Zlín pomáhalo hlavn v jednání o výkupu problematických pozemk . Spojenými nádobami jsme i ve vzd lávání. M stem ízený systém p ed kolního vzd lávání a výuky na základních kolách navazuje na st ední koly a u ili t , o které se stará práv kraj. Zde jsme se nedávno st etli a to ve v ci ru ení dvou t íd na zlínských gymnáziích. ZLÍNSKÝ KRAJ

Z hlediska dlouhodobých vztah lo doufám o výjimku. A rozvoj Zlína? I zde prost musíme spolupracovat, v dy ve Zlín sídlí ob na e instituce. Výhodou m sta i kraje je fakt, e strany a hnutí, které stojí v jejich elech, mají své poslance v Praze. A ti jsou schopni nám v mnohém pomoci.

MUDr. Miroslav Adámek primátor m sta Zlína a zastupitel Zlínského kraje /3


ZLÍNSKÝ KRAJ Tajemník Zlínské krajské organizace Zden k Hov ák / e-mail: zdenek.hovezak@stanez.cz / telefon: +420 775 208 894 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / I : 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz / telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 editelka hlavní kancelá e: Veronika Vendlová / telefon: +420 777 326 333

Jak se stát p íznivcem hnutí Starostové a nezávislí? P ipojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulá naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas. O p ijetí registrovaného p íznivce rozhoduje krajský výbor.

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove

S poslanci, senátory a starosty o budoucnosti venkova Zlín - V Technickém inova ním centru se v pond lí 17. února 2014 uskute nilo Krajské shromá d ní (obdoba sn mu) po ádané Sdru ením místních samospráv R s poslanci a senátory Zlínského kraje. Zde se starostové obcí, poslanci a senáto i pokusili formulovat hlavní cíle, které by p isp ly k lep ímu nancování venkova.

ak ních skupin a jejich aktuální p ípravou na nové období. Ve druhé ásti se Tomá Chmela zabýval otázkou, pro jsou m sta lépe nancována ne obce (obce a men í m sta jen s obtí emi hledají zastání p i strategických vyjednáváních). V t í m sta mohou mít pro budoucí období a 6-ti násobek v dotacích na ob ana ne obce do 5 tisíc obyvatel. Také apeloval na poslance a senátory, aby se pokusili podpo it návrh SMS R o za azení m sta Zlína do Integrovaných územních investic (ITI). Tím by si celý Zlínský kraj, ale zvlá t území v jeho centru výrazn polep il.

Opera ní programy v programovacím období 2014 - 2020 mohou p inést p es 500 miliard K . Z tohoto objemu nan ních prost edk se vyjednává o alokování prost ednictvím místních ak ních skupin (MAS) o ástce 35 mld. K . Setkání se ú astnili významní p edstavitelé zákonodárných sbor zvolení za Zlínský kraj: Margita Bala tíková (poslankyn ANO), Ond ej Bene ík (poslanec KDU- SL), Petr Gazdík (poslanec TOP 09 a STAN), Jaroslav Holík (poslanec Úsvitu), Patrik Kun ar (senátor KDU- SL), Ji í unek (senátor KDU- SL), Alena Gajd ková (senátorka SSD), ale také primátor m sta Zlín Miroslav Adámek.

Velmi podstatné je usnesení SMS R a starost obcí Zlínského kraje, na kterých se na shromá d ní shodli: Vyzýváme vládu R, aby zlínskou aglomeraci zahrnula mezi ITI, a také ádáme p ítomné zákonodárce za Zlínský kraj, aby podpo ili nan ní alokaci na metodu CLLD (tj. pro MAS) v minimální vý i 35 mld. K na projekty z kohezní politiky, která bude uvedena v Dohod o partnerství R s EU.

Jednání bylo rozd leno do dvou ástí. V první se tajemník SMS R Tomá Chmela v noval zhodnocení p edchozího období 2007 - 2013 a problematice nevy erpání pen z z evropských fond . Také upozornil na periferní oblasti Zlínského kraje, které nejmén erpaly a které by se m ly v p í tím programovacím období zapojit více. Po n m vystoupil p edseda SMS R ve Zlínském kraji Petr rek a starosty, poslance a senátory seznámil s prací Místních

V ichni p ítomní zákonodárci p islíbili podporu p i vyjednávání o vý i p id lené ástky a také vyjád ili souhlas se za azením zlínské aglomerace do ITI. Pokud se tyto dva návrhy povedou uskute nit, bude na tom venkov zase o n co lépe. A pokud se poda í zaujmout a zainteresovat poslance a senátory za Zlínský kraj p i na ich vyjednávání, bude to velmi dobrá zpráva pro ná region.

4/


STAN NOVINY

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

BRIKA

TNÍ RU Á T S O EL

Jak kandidovat v komunálních volbách 2014? / str. 2

Starostové: první rok na kraji / str. 5-6

20 í .1/

C

vydán

Komunální volby krok za krokem I. / str. 6-7

Pozvánka na VI. sn m / str. 8

14

Pro (znovu) kandidovat aneb Malé zamy lení nad rolí komunální politiky Struktura politické reprezentace má tvar klasické pyramidy: nejvíce lidí se jí ka dodenn v nuje na té nejni í úrovni, na obecních a m stských ú adech, ale nejd le it j í a nejsledovan j í rozhodnutí iní n kolik desítek lidí na pomyslné pi ce (kte í, jak ov em víme, nedosahují v dy práv pi kových kvalit). Co se tý e zájmu o práci v politice, n kdy se zdá, jako by se ta pomyslná pyramida trochu p evracela. Nejsnáze se v dy hledají zájemci o místa na kandidátkách do parlamentních voleb. P esv d it n koho o smysluplnosti práce pro obec bývá naopak n kdy dost obtí né. O to více si vá ím v ech, kdo asto i opakovan úsp n kandidují v komunálních volbách a pracují dennodenn pro své obce. Kdo e í v echno, co zam stnává i politiky naho e: nezam stnanost, dopravní obslu nost, infrastrukturu, romskou problematiku, vzd lání, zdravotní pé i, podporu kultury Jen s mnohem men ími lidskými i finan ními zdroji. Sám vím, jak je to n kdy t ké. Ale také v téhle armád obecních zastupitel , starost a místostarost vidím obrovskou nad ji pro budoucnost. Obroda politické kultury toti nep ijde shora. Nezachrání to ádný politický mesiá , a u se jmenuje Bárta, Babi nebo Okamura. Zm nu musejí p inést a p iná ejí - politici, kterým lidé vidí do talí e . Jestli e usp jí jako komunální politici a starostové, je to vysoká záruka jejich CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

schopností a také morální integrity, díky které snáze odolají známým nástrahám politiky krajské nebo parlamentní. Hnutí Starostové a nezávislí vsadilo práv na takové lidi. Na Vás. I p esto, e n kte í zástupci na eho hnutí v etn mne jsou poslanci parlamentu, co nám pomáhá prosazovat ivotn d le ité zájmy obcí, jako je RUD, regulace hazardu a odvody z n j, udr itelnost regionálního kolství, zachování po t atd., t i t na eho zájmu je stále v regionech a obcích. P edev ím proto, e obec, spolu s rodinou, má být první instancí pomoci a podpory; teprve kdy rodina a obec své mo nosti vy erpají, a zasahuje stát. Ten ov em musí rodinám a obcím dát dostate nou volnost, prost edky a kompetence, aby ú inn pomáhat mohly, dokud jsou problémy malé a e itelné. P eji Vám hodn sil a t stí p i e ení problém malých i t ch v t ích.

Petr Gazdík /1


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

BRIKA

RU TÁTNÍ CELOS

Jak kandidovat v komunálních volbách 2014? V srpnu 2014 budou podávány k registraci tisíce kandidátních listin pro komunální volby. Voli i budou op t rozhodovat o tom, kdo bude spravovat na e obce a m sta na dal í ty i roky. Je brzy se na tyto volby p ipravovat ji dnes? Ne, jist e ne. Ka dý ob an m e kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva a podílet se na správ svého m sta / obce. Hnutí Starostové a nezávislí proto soustavn zve ob any k aktivní ú asti ve volbách, na správ na ich region . P ivádíme do komunální politiky nové tvá e, podporujeme ty osv d ené a zku ené. Ji dnes se na nás obracíte s mnoha dotazy ohledn p ipravovaných voleb. Proto jsme pro vás p ipravili n kolik u ite ných rad a informací, které by nem ly ujít va í pozornosti. Hnutí Starostové a nezávislí poskytne v komunálních volbách svým len m a registrovaným p íznivc m podporu: poradenskou a organiza ní (rovn právní poradnu pro volby) propaga ní a grafickou finan ní p ísp vky na zabezpe ení voleb Rozsah podpory se odvíjí od prost edk , které získáváme podle zákona na na i innost. Hnutí v ak plánuje

vynalo it na komunální volby v leto ním roce ástku kolem 5 mil. K , které budou slou it na zabezpe ení vý e uvedených inností. Konkrétní rozpo et hnutí bude p ipraven v ervnu a je odvislý i od výsledku voleb do Evropského parlamentu. V íme, e spolupráce a podpora bude p ínosná a pom e dobré v ci. Cht l bych rovn v echny leny a registrované p íznivce s právem delegáta sn mu pozvat na VI. celorepublikový volební sn m hnutí Starostové a nezávislí dne 28. b ezna 2014 v Pr honicích u Prahy (hotel Floret). Na na em sn mu budeme nejen volit vedení hnutí na dal í t i roky, ale té diskutovat o komunálních a evropských volbách a s nimi souvisejícími tématy, v nich hnutí chce prezentovat své programové sm ování.

T íme se na setkání s Vámi.

Stanislav Pol ák místop edseda hnutí

Deset nej ast j ích otázek ke komunálním volbám 2014 1 Hodláme kandidovat v obecních volbách v íjnu 2014. Musíme sbírat pod petici podpisy ob an ? NE, hnutí Starostové a nezávislí m e podepsat vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak pot ebovat podpisy ob an pod petici, abyste mohli kandidovat. 2 M eme si zvolit, jaký chceme název na í kandidátky v obecních volbách, kdy budeme kandidovat s razítkem hnutí Starostové a nezávislí? ANO, zákon umo uje, abyste si jako sdru ení nezávislých kandidát a politického hnutí zvolili sv j název kandidátky, která pak bude tímto názvem ozna ena i na volebním lístku. Je tedy mo né, aby se kandidátka, podepsaná hnutím pokra ování na str. 3 Starostové a nezávislí, nazývala nap . Za obec krásn j í , Sportovci a v ela i atd. 2/

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Deset nej ast j ích otázek ke komunálním volbám 2014 pokra ování ze str. 2

3 Musíme být leny hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat? NE, hnutí není zalo eno na lenském principu. M ete kandidovat jako nestraníci nebo jako p íznivci hnutí. Tímto z stává p íznivec nezávislou osobou bez politické p íslu nosti a toto nestranictví pak m e mít vyzna eno rovn na kandidátní listin . 4 Mohu se stát je t

lenem hnutí Starostové a nezávislí?

V sou asné dob se ka dý, kdo souhlasí s programovým sm ováním hnutí, m e stát registrovaným p íznivcem, o p ihlá ce rozhoduje krajský výbor starost . Posta uje vyplnit jednoduchý formulá registrovaného p íznivce. lenství v hnutí je zpravidla ud lováno po 2 letech, kdy se zájemce o lenství stal registrovaným p íznivcem. 5 Mohou být na kandidátce, kterou zast e í hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i lenové jiných stran? ANO, stanovy umo ují i tuto mo nost. Sestavení kandidátky je odpov dností lidí v míst . D razn se v ak ádá neumís ovat na kandidátky leny KS M i jiných extremistických stran. 6 M eme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna Nezávislí pro obec , podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá nap íklad jiným hnutím? ANO, je to pouze na va í strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecn platí, e je dobré, pokud si voli m e vybírat z v t ího mno ství kandidát . V p ípad zájmu jsme schopni zprost edkovat zast e ení dal ích kandidátek ve va em m st i obci, pokud se rozhodnete spole n s dal ími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovn mo né, aby v míst byla postavena kandidátka Nezávislých kandidát podepsaná hnutím Starost a nezávislých a vedle ní i dal í kandidátka nezávislých kandidát . Hnutí vám m e pomoci podepsat kandidátku dal ím partnerským subjektem. V ka dém p ípad v ak je t eba tento spole ný p edvolební postup dohodnout v daném míst . 7 U nás v míst bude kandidátku sestavovat i TOP 09. Musíme sestavit jednu spole nou kandidátku? NE, m ete sestavit vlastní kandidátku nezávislých. Mohou tak kandidovat dv i více kandidátek paraleln . Je v ak nezbytné o volební strategii jednat s t mito dal ími partnery (TOP 09 i jinými nezávislými uskupeními). 8 Kdo mi podepí e kandidátní listinu pro obecní (m stské) volby a musí ji n kdo schvalovat? Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi i místním koordinátorovi v p ípad , jak si sestaví kandidátní listinu. Snahou hnutí je p ivést do komunální politiky co nejvíce ob an . O kvalit jednotlivých kandidát rozhodnou ob ané ve volbách, kte í nejlépe v míst své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí ádné lustrace i schvalování místních kandidátek. Sestavenou kandidátku podepí í v kraji zmocn ní p edstavitelé hnutí. pokra ování na str. 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

/3


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

BRIKA

RU TÁTNÍ CELOS

Deset nej ast j ích otázek ke komunálním volbám 2014 pokra ování ze str. 3

9 Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám? Hnutí uhradí slu by gra cké agentury, která p ipraví vzory jednoduchých tiskovin pro obce a m sta. Do t chto vzor si snadno budete moci vepsat svoje texty, vlo it své obrázky (p jde o p ipravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe - pdf). Dále bude hnutí hradit odm ny vy len ným pracovník m (gra k m) za poskytování technické pomoci a organizaci kampan (p i problémech s p ípravou a tiskem místních plakát a tiskovin). Hnutí z izuje tým odborník (právník, organiza ní mana er, tiskový mluv í a politolog) pro pomoc v e ení zvlá tních a naléhavých situací ve volební kampani. Pen ní p ísp vky budou distribuovány podle po adavk krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. Dal í formy podpory budou záviset od rozpo tu hnutí, který bude sestaven po parlamentních volbách. 10 Jak bude zaji t no, e za hnutí Starost a nezávislých nebudou kandidovat v r zných koutech na í zem pochybní kandidáti? Hnutí p ipraví text hodnotového Patera, s nimi budou v ichni kandidáti seznámeni a po ádáni o souhlas s ním. Chceme tím zajistit, e v ichni kandidáti budou mít jistotu základních hodnot, které vyznávají v ichni kandidáti nominovaných hnutím. Tím se hnutí chce odli it od jiných stran, které razítka pro volby dávají komukoli. Text Patera schválí celostátní sn m hnutí v b eznu 2014.

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 Pro komunální volby p edev ím v obcích a men ích m stech doporu ujeme u ít formy kandidátky Sdru ení nezávislých kandidát a hnutí Starostové a nezávislí (A) anebo samostatnou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (B). Takté je mo no sestavit koali ní kandidátku hnutí Starostové a nezávislí a jiné strany (TOP 09 aj.) - (C). Podrobné vzory budeme zve ej ovat p ed komunálními volbami. Za obec krásn j í (A) - název

Sdru ení nezávislých kandidát a hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky

Výhody net eba shán t podpisy ob an pod petici lze zvolit libovolný název takové kandidátní listiny na kandidátku lze umístit nezávislé kandidáty z ad ob an obce na kandidátce mohou kandidovat i lenové jiných stran, pokud se tak v míst dohodnete

Nevýhody zákon po aduje, aby alespo jeden kandidát byl uveden za hnutí Starostové a nezávislí, to v ak neznamená, e by musel být lenem hnutí, m e být rovn nezávislý , av ak navr en na kandidátku hnutím Starostové a nezávislí pokra ování na str. 5

4/

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 pokra ování ze str. 4

Starostové a nezávislí (B) - název

hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky

Výhody

Nevýhody

net eba shán t podpisy ob an pod petici jednoduchá forma (net eba d lit kandidáty na bez politické p íslu nosti, nezávislé kandidáty ) na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i leny jiných stran, pokud se tak v míst dohodnete

Za obec krásn j í (C) - název

jisté omezení p edstavuje nemo nost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí v dy jmenovat Starostové a nezávislí )

koalice hnutí Starostové a nezávislí a nap íklad strany TOP 09 - forma kandidátky

Výhody net eba shán t podpisy ob an pod petici lze zvolit název volební strany na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i leny jiných stran, pokud se tak v míst dohodnete

Nevýhody je t eba nechat podepsat kandidátku od zmocn ných p edstavitel obou ( i více) stran slo it j í forma (pot eba rozd lit kandidáty mezi ob strany) kandidátka je slo ena na politické struktu e

Starostové: první rok na kraji Do vedení Libereckého kraje jsme jako politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) p i li s cílem prosadit i na regionální úrovni otev enou a slu nou politiku vst ícnou k obyvatel m, obcím a m st m, neziskovému i podnikatelskému sektoru. První rok byl z na eho pohledu rokem otevírání kraje ve ejnosti. Zve ej ování smluv, objednávek a faktur, rozklikávací rozpo et, transparentní ú et, zve ej ování v ech podklad pro jednání zastupitelstva a jeho on-line p enosy umo ují obyvatel m mít své CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

zastupitele a výdaje kraje pod ve ejnou kontrolou. Zru ili jsme rozdávání pen z nechvaln známé jako porcování medv da , zavedli pravidla dota ního fondu stejná pro v echny adatele. V hospoda ení kraje jsme hledali rozumná úsporná opat ení tak, aby se neomezily slu by obyvatel m kraje, které zaji ujeme. Otev ené a férové sout ení ve ejných zakázek p ineslo za rok 2013 úspory ve vý i více ne 60 milion korun. Mohli jsme tak zahájit adu investic ... pokra ování na str. 6

/5


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

BRIKA

RU TÁTNÍ CELOS

Starostové: první rok na kraji pokra ování ze str. 5

... a oprav krajského majetku investovali jsme do nemocnic, silnic, kol, domov d chodc celkem 433 milión korun. Hodn úsilí a ka dodenní práce jsme v novali zaji t ní pen z na dokon ení oprav silnic zni ených povodní v roce 2010. Úsp chem je, e vláda R v ervenci 2013 poskytla kraji na tento ú el 547 milion korun, a to pouze s 15% vlastní spoluú astí z rozpo tu kraje. I tak budou povodn 2010 pro kraj a jeho rozpo et je t v letech 2014 a 2015 znamenat celkem 587 milion korun ve výdajích. Spole n s navý ením splátek dluh z minulých období to proto budou pro hospoda ení kraje obtí né roky. N které problémy se ale p ece jen e í pomaleji, ne jsme o ekávali. Nastavení systému ízení a d sledné kontroly klí ových výdaj krajských organizací nebo zavedení spole ných nákup je teprve na za átku. Zatím také nedo lo k definitivnímu rozhodnutí o budoucnosti údr by rozsáhlé sít krajských silnic II. a III. t ídy, prodlu uje se i definitivní rozhodnutí o významné

dlouhodobé zakázce na autobusovou dopravu v kraji. Po zku enostech z komunální politiky na men ím m st i z opozice v krajském zastupitelstvu musím íct, e jsem neustále srovnával. V obcích a m stech se problémy podle mého názoru e í mnohem otev en ji a zodpov dn ji ne v krajském m ítku. Kdy jsem v minulém volebním období za il, e míra neschopnosti n kterých krajských politik p esahovala snesitelnou mez, byla to pro m i moje kolegy z SLK jasná výzva: Pokusíme se v ci d lat jinak. Pova uji proto anga má starost v krajské politice za logické pokra ování komunální politiky.

Martin P ta p edseda SLK, hejtman Libereckého kraje, starosta m sta Hrádek nad Nisou v letech 2002-2012

Komunální volby krok za krokem I. Poslední komunální volby se uskute nily v roce 2010 a ty dal í se nezadr iteln blí í, prob hnou p ibli n za p l roku. P i této p íle itosti je jist vhodné nahlédnout do zákona o volbách do zastupitelstev obcí a osv it si n která základní pravidla, jimi se volby do jediného orgánu obce, který zná na e Ústava, ídí. S nejd le it j ími normami se seznámíme v lánku, do jeho prvního dílu se práv za ítáte. Za n me nejobecn ji: volby do obecních zastupitelstev se konají ve lh t po ínající t icátým dnem p ed uplynutím ty letého funk ního období p edchozího 6/

zastupitelstva a kon ící dnem jeho uplynutí. K tomu dojde v polovin íjna p í tího roku. Volby (a p edev ím jejich termín) p itom vyhla uje prezident republiky, a to nejpozd ji 90 dn p ed jejich konáním. Krátce poté kon í p íle itost p edchozího zastupitelstva významn ovlivnit podobu voleb: nejpozd ji do 85 dn p ede dnem voleb toti m e stanovit po et len zastupitelstva p í tího (tato pravomoc vyplývá ze zákona o obcích) a eventuáln také stanovit po et volebních obvod a jejich hranice. pokra ování na str. 7

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Komunální volby krok za krokem I. pokra ování ze str. 6

P itom platí, e seznam vytvo ených volebních obvod , jejich popis, po ty len zastupitelstva obce, kte í mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, ale také pot ebný po et podpis pro nezávislého kandidáta a sdru ení nezávislých kandidát zve ejní starosta do 2 dn po vytvo ení volebních obvod na ú ední desce, pop ípad i zp sobem v míst obvyklým. S íslem 85 se v zákon o volbách setkáme p inejmen ím je t jednou, a to v ustanovení, podle n ho pov ený obecní ú ad zve ejní na ú ední desce, pop ípad zp sobem v míst obvyklým, nejpozd ji 85 dn p ede dnem voleb seznam obecních ú ad v obcích, kde jsou z ízeny alespo dva odbory, kterým se podávají kandidátní listiny p ímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají p íslu nému pov enému obecnímu ú adu (hovo it budeme dále o registra ním ú adu). D le ité je, e práv registra nímu ú adu se nejpozd ji do 16.00 hodin 66 dn p ede dnem voleb podávají kandidátní listiny. P edlo ené kandidátní listiny registra ní ú ad následn ve lh t od 66 do 60 dn p ede dnem voleb p ezkoumá. Nemá-li kandidátní listina pot ebné nále itosti, vyzve registra ní ú ad písemn prost ednictvím zmocn nce volební stranu nebo nezávislého kandidáta (ano, v komunálních volbách m e kandidovat jednotlivec i zcela samostatn ) nejpozd ji 58 dn p ede dnem voleb, aby závady odstranil. Pokud volební strana do 53 dn p ede dnem voleb závady neodstraní, rozhodne registra ní ú ad ve lh t do 48 dn p ede dnem voleb o krtnutí kandidáta. Nedostatky ale m e mít i celá kandidátní listina v té e lh t proto m e registra ní ú ad rozhodnout nejen o její registraci, ale p ípadn také o jejím odmítnutí, nespl uje-li nále itosti podle zákona.

postup registra ního ú adu nále itým a svá práva se rozhodnou bránit soudní cestou, p ichází v úvahu registrace i na základ rozhodnutí soudu, nejpozd ji v ak 20 dn p ede dnem voleb. Je nabíledni, e registrace je d le itým aktem mj. je podmínkou pro vyti t ní hlasovacích lístk . I kandidát, který úsp n absolvoval celou dosavadní proceduru, m e z nejr zn j ích d vod pocítit pot ebu svého pasivního volebního práva nevyu ít. A zákon mu k tomu dává p íle itost, kdy ustanovuje, e kandidát se m e do 48 hodin p ed zahájením voleb své kandidatury písemn vzdát. P itom platí, e u kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi m e do 48 hodin p ed zahájením voleb písemn odvolat kandidaturu kandidáta té zmocn nec. Zákon nicmén nemyslí jen na kandidáty, ale také na voli e. Ka dý z voli si m e v ú edních hodinách na obecním ú ad ov it, zda je zapsán v seznamu; v této souvislosti m e po adovat dopln ní údaj nebo provedení oprav. Obecní ú ad je povinen do 48 hodin adateli vyhov t nebo mu v této lh t písemn sd lit d vody, pro ádosti vyhov t nelze. Seznam voli se uzavírá dva dny p ede dnem voleb v 16.00. A pak ji p ichází s nap tím o ekávaný den voleb. Lí ení klí ových pravidel ovládajících d ní následující po zapo etí hlasování se budeme v novat v p í tím ísle. Mgr. Jan Bartoni ka

V p ípad , e volební strana i kandidát neshledají CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

/7


POZVÁNKA na VI. sn m politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Pátek 28. b ezna 2014, od 10:00 hotel FLORET PRAHA - Pr honice, Kv tnové nám. 391 Navr ený program Sn mu 1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11

P ivítání ú astník a pozvaných host , schválení navr eného programu a jednacího ádu (10:00 10:10) Zpráva o innosti a hospoda ení za rok 2013 (10:10 10.:25) Vystoupení pozvaných host (10:25 11:00) Výsledky reformy financování samospráv RUD (11:00 11:30) Komunální volby 2014 zásadové patero, program pro komunální volby, informa ní portál Chci kandidovat (11:30 - 12:15) Volba celostátního p edsedy hnutí (12:15 - 12:30) Volební blok A: volba místop edsed hnutí (12:30 13:00) P estávka: ob d (13.00 14.00) Tisková konference: 13.30 Volební blok B: volba len p edsednictva, volených len Celostátního výboru, volba dozor í rady a revizního smír ího výboru (14:00 15:00) Volby do Evropského parlamentu v koalici s TOP 09, program pro volby do EP (15:00 15:45) Zpráva rozhodcovského a smír ího výboru a dozor í rady (15:45 15:50) Záv re ná usnesení Sn mu (15:50 - 16:00), vyhotovení zápis , ukon ení sn mu

POKYNY K Ú ASTI NA SN MU / Registrace ú astník od 9:00. Mapka ní e. VI. Sn m hnutí je v nován shrnutí innosti za rok 2013, dále pak shrnutí reformy RUD s pozitivním dopadem na financování samospráv, volbám do Evropského parlamentu a nejvíce pak komunálním volbám v roce 2014. Sn m rovn zvolí své vedení pro dal í t íleté období. Pozváni na Sn m byli zástupci r zných demokratických stran a uskupení, významné osobnosti ve ejného ivota a dále pak p edsednictvo TOP 09. Ukon ení jednání se o ekává kolem 16:00.

Ú astnický poplatek 300,- K se platí p i p íjezdu na Sn m, zahrnuje ob d a ob erstvení. Hotel FLORET ( www.floret.cz ) se nachází v Praze Pr honicích, Kv tnové nám. 391, exit . 6 z D1 (viz mapka).

Ú astnit se Sn mu je oprávn n ten, komu takové právo ur ují stanovy hnutí (delegáti sn mu ze stanov) anebo zvolení delegáti krajských sn m . Ka dý delegát Sn mu obdr í nejpozd ji týden p ed konáním Sn mu na svoji emailovou adresu dokumenty projednávané na Sn mu. Kontakt na organizátorku Sn mu: Veronika Vendlová, editelka hlavní kancelá e hnutí, 777 326 333, veronika.vendlova@stanez.cz 8/

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

01stanovinyzlinskykraj  
01stanovinyzlinskykraj  
Advertisement