Page 1


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

மே 2009 இற்குப் பின்னான ஐந்து ஆண்டுகளில் உலகும் ஈழத் தமிழ்ச் சமூகம் செம�்மொழி எனப் ப�ோற் றப் ப டும் தமிழ் ம�ொழியின் ச�ொந் தக்காரர்கள் வரலாற் றுக் காலம் முழுவதும் அந் நியரால் அழிக் கப்பட்டு வந்தனர். ஆ னா ல் த மி ழ் ம�ொ ழி யி ன் செழுமைய�ோ அதன் பண் பாட் டு ப் பரிமாணம�ோ மாறாது ம�ொழியும் இனமும் காக் கப் ப ட் டே வரலாறு நகர்ந் து வந் து ள் ளது. அவ் வாறே 2009 இல் ஏற் பட்ட அழிவுகளையும் தமிழ் மக் க ள் எதிர் க�ொள் ளத் த லை ப் ப ட் ட ன ர் . ஆ னா ல் தமிழின அழிப் பு கேட் பாரின் றித் த�ொடர்கின் றது. த மி ழ ர் க ளி ன் அ டி ப் ப டை உரிமைகளை நசுக் கிய இலங் கை அ ர சு , அ வ ர் க ளி ன் உ ரி ம ை ப் ப�ோராட் டத்தினை பயங் கரவாதமாகச் சித்திரித்து உலக அனுசரணையினைப் பெ ற் ற து ; ஈ ற் றி ல் பா ரி ய இனப் ப டுக�ொலையினை நிகழ் த் தி 150000 தமிழ் மக் க ளை 2 வருட கா ல த் தி ல் க�ொ ன் று வி ட் டு , அவர் க ளை நினைவு கூரத் தடை விதித் தது. இந் த அவமதிக் கும் காட் சியினை உலகம் 5 வருடங்களாகக் க ண் டு ம் வா ழா தி ரு க் கி ன் ற து . இ ல ங் கை யி ன் வட கி ழ க் கு ப் பிரதேசத் தில் ஈழத் தமிழர் தமது பாரம்பரிய பூமியில் சுயாட் சி நிறுவ எடுத் து முயற் சிகளுக் கு சர் வ தேச அனுசரணையுடன் முள் ளிவாய் க் கால் படுக�ொலையைப் புரிந் து தற்காலிக முற் றுப் புள் ளி வைத்தது ப�ௌத் த சிங் கள அரசு. தாம் செய்த அட் டூழியங்களினையும் அதர் ம த் தினையும் ஏற் று உணராத அரசுடன�ோ அல் லது அவ் வரசு சார்ந்த இனத்துடன�ோ நல்லிணக்கம் என் பது சாத் தியமற் றது. அது மயானத் தில் நிலவும் ம�ௌனத்திற் குச் சமமானது. இதனையே இலங்கை அரசு கடந் த காலங்களில் சிங் களவர்களின் யுத் த வெற்றி விழாவாக க�ொண்டாடியது. ஆ னா ல் ஐ ந் தா வ து வ ரு ட ம் சமாதான வெற் றி விழாவாகக் க�ொண்டாகின் றது. இ ன் று இ ல ங் கை யி ல் சிறுபான் மைத் தமிழர்கள் இராணுவ அடக்கு முறை, ப�ௌத் த மேலாதிக் கம், அரசியல் அடக் கு முறை, சிங் கள ம ய மா க் க ல் , நி ர் வா க அ ட க் கு முறை என் பனவற் றினால் மிகவும் பாரதூரமாகப் பாதிக் கப்பட்டுள் ளனர். வடக் கு க் கிழக் கில் தமிழர் க ளின் பா ர ம் ப ரி ய நி ல ங் க ள் அ ப க ரி க் க ப் ப டு கி ன் ற ன . கி ழ க் கு மாகாணத் தின் 50 சதவீ த த் திற் கும் மேற் ப ட் ட நிலப் ப ரப் பு இலங் கை சுதந் திரமடைந் த பின் சிங் களக் கு டி யே ற் ற ங் க ளு க் கா க அ ப க ரி க் க ப் ப ட் டு வி ட் ட து . இதனைக் கல�்லோயாத் திட் டத்தில் இருந் து அண் மைய மேய் ச ் ச ல் நி ல க் கு டி யே ற் ற ங் க ள் வளர அவதானிக் கலாம் . அதே ப�ோல் வ ட மா கா ண த் தி லு ம் வ வு னி யா , முல் லைத்தீவு, மன்னார், யாழ் பப ் ாணம் ப �ோ ன் ற மா வ ட் ட ங் க ளி ல் தி ட் ட மி ட் ட கு டி யே ற் ற ங் க ள் மே ற�்கொ ள் ள ப் ப டு கி ன் ற ன . மேலும் உயர் பாதுகாப்பு வலயம் , இராணுவ பாதுகாப்புத் தேவை எனக் காரணம் கூறி பல பிரதேசங் கள் த மி ழ் ம க் க ளி ட ம் இ ரு ந் து அபகரிக் கப்பட்டுள் ளன. இவையாவும் தமிழர் க ளை வடகிழக் கிலிருந் து வேர�ோடு அகற்றும் நிகழ்சச ் ிநிரலின் ஒரு பகுதியே. வ ட க் கு க் கி ழ க் கு ப�ொ து நிர்வாக சேவைகளும் இராணுவ பு லா ன ய் வு அ தி கா ரி க ளா ல் அ தா வ து இ ளை ப் பா றி ய இ ரா ணு வ அ தி கா ரி க ளா ல் மே ற�்கொ ள் ள ப் ப டு கி ன் ற ன . வெ ளி ப் ப டை யா ன அ ர சி ய ல்

நடத் தக் கூடிய சூழல் வடகிழக்கில் இ ல் லை . ஒ ன் றி ல் இ ல ங் கை அரசின் பின் புலத் தில் அரசியல் நடத் த வேண்டும் . அன் றேல் இந் திய அரசின் பின் புலத் தில் அரசியல் நடத் த வேண் டு ம் . தமிழ் த் தேசிய கூ ட் ட ம ை ப் பி னை த மி ழ் ம க் க ள் தமிழ் த் தேசியத் தின் அரசியல் சக் தியாகக் கருதுகின் ற நிலை மாற் றமடையத் த�ொடங்கியுள் ளது!!!. அதில் உள் ள முக் கிய தலைவர்கள் த மி ழ ர் க ளி ன் ந ல னி னை அடகுவைத் து இலங் கை யரசைப் பா து கா க் கு ம் ந ம் பி க் கை த் து ர�ோ கி க ளா க உ ள் ள ம ை யு ம் மக் க ளுக் கு தெரியும் . இவர் க ளைக் கா ல ஓ ட் ட த் தி ன் தி சை யி ல் எதிர�்கொள் ள மக் க ள் ம�ௌனம் கா க் கி ன் ற ன ர் . து ப் பா க் கி யு ட ன் உள் ள எதிரியினை விட நயவஞ்சக அரசியல்வாதியின் நிழல் ஆபத்தானது என் ற நிலையிலேயே தமிழ் மக்கள் உள் ளனர். த மி ழ் ம க் க ளு க் கு உ ரி ய அரசியல் தீ ர்வினைப் பெற் று க் க�ொ ள் ள வே ண் டு மெ னி ல் இ ல ங் கை யி ல் ந டைபெ ற் ற து தமிழ் இனஅழிப் பு என் பதனை இந் தியப் பாராளுமன்றமும் , ஐநாவும் ஏற் றுக் க�ொள் ளல் வேண் டு ம் . த�ொடர் ச ் சியான இனஅழிப் பிற் கு ஆளாகி வரும் தமிழ் ச்சமூகத்தினை எவ் வாறு மீ ட் டெ டுக் க லாம் என் பது கு றி த் து மா னி ட த் தி ன் பா ல் கரிசனையுள் ளவர்க ள் சிந் தித் துச் செயற் பட வேண்டும் . ஆனால் தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப் பு இதனைப் பற்றி சிந் திக் கவேயில் லை. தமிழரைப் பயங் கரவாதியாக் கும் அணுகு முறையினை இந் த உலகம் தவிர்க்க வேண்டும் . சிங் கள மக்களும் தமிழின அழிவின் ஆழத்தினை உணர வேண்டும் . கடல் க�ோள் வந்த ப�ோது என் னருகில் இருந் த சிங் களப் பெண் மருத் துவ நிபுணர் கூறினார் ‘ஐய�ோ யாழ் ப்பாணம் முழுவதும் அழிந் தால் நல்லது. ஒரு பிரச்சினையும் இல் லை’ என் று. இது 2004 இல் . அதேப�ோல் 2014 இல் சிங் கள மருத் து நிபுணர் ஒருவர் என் னிடம் கூறினார் ‘யப் பானில் அணுகுண் டு ப�ோட் டு அமைதி ஏற் பட் ட து. அதேப�ோல் வன் னியில் எவ் வளவு மக் க ள் அழிந் தாலும் காரியமில் லை எமக் கு அமைதி ஏற் பட் டு விட் ட து’ இவை சிங் கள மருத் து வ நிபுணர் க ளால் எமக் கு க் கூறப் ப ட் ட வை. எனவே சாமானிய சி ங் க ள ம க் க ளி ன் ம ன நி லை எவ் வாறானது என் பதனை ஆராய வேண் டி ய தேவை இல் லாமற் ப�ோகின் றது. புலிகளை பயங் கரவாதிகளாகப் பார்க்கும் உலகம் சமாதானப் பேச்சு வார்தையில் அவர்களை முடக்கியே 2008-2009 இல் தமிழின அழிப்பினைச் செய்தது. இதன் த�ொடர்சச ் ியாகவே வடகிழக்கில் சிங் கள மயமாதல்களும் ப�ௌத் த விகாரைகள் அமைத்தலும் வரலாற் றுக் திரிபுகளும் தற�்போது நிகழ்கின் றன. மத்திய வங்கிக் குண்டு வெடிப்பினை உலகம் பாரிய பயங் கரவாதத் தா க் கு த லா க க ரு து கி ன் ற து . ஆனால் அன் றைய காலத் தில் யாழ் குடாநாட் டில் மக் க ள் மீ து பாரிய இராணுவ நடவடிக் கை கள் நிகழ் ந் து ப�ொதுமக் க ள் மருத் து வ வசதிகள் , த�ொடர் பாடல் வசதிகள் இல் லாத சூழலிலேயே இச்சம்பவம் நடைபெற் ற து. முள் ளிவாய் க் கால் அனுபவங் கள், தமிழருக் கு யாழ் குடா நா ட் டி ல் ஏ ற் ப டா து இ ரு க் க , மத் திய வங் கித் தாக் குதல் ஒரு கா ர ண மா க இ ரு ந் தி ரு க் கி ற து . அ ன் றே ல் மு ள் ளி வா ய் க் கா ல் ப �ோ ன் று யா ழ் கு டா நா ட் டி லு ம்

இலட் சக்கணக் கான மக்கள் அன் று அழிக் கப்பட்டு இருப்பர். இ ன் று ஆ யு த மு னை யி ல் எல் லாவற்றையும் செய்யலாம் என் ற மன�ோபலம் சிங் கள மக் க ளிடம் ஏற் பட்டு விட் டது. இவற்றிற் கு எதிராக கருத் துக் கூறுவதற் குத் தடையாகப் பாரிய இராணுவ அச்சு றுத் த ல் க ள் உள் ளன. தமிழ் ப் பிரதேசத் தில் இராணுவ சிப்பாய் கள் செய்யும் அடாவடிகளுக் கு நீ தி இல் லை. ஆனால் அவர் க ள் விடுமுறையில் ச�ொந் த ஊருக் கு வந் து , காவல் து றை மீ து கை வைக் கு ம் ப�ோது உடனடி மரண தண்டனை விதிக் கும் நிலைமையில் தற�்போதைய சமாதானத்தின் வெற்றி உள் ளது. பல இராணுவ வீ ர ர் க ள் , மற் று ம் இனவாதத்தினைத் தூண்டும் அரசியல் வாதிகள் மற்றும் ப�ௌத் த பிக் குகள் மனந�ோயாளிகளாகவும் , ப�ோதைப் ப�ொருள் உபய�ோகிப் ப வர்க ளாவும் , சி று வ ர் க ளை ப் பா லி ய ல் துஷ் பிரய�ோகம் செய் ப வர்க ளாகவும் காணப்படுகின் றனர். இதனை இலங் கை மருத் துவ உலகம�ோ அல் லது மனித உரிமை மேம் பாட் டாளார்க ள�ோ கருத் தில் எ டு க் க வி ல் லை . ப ய ங் க ர வா த ம் அழிக் கபட் டு விட் டது என் றும் ச மா தா ன ம் ஏ ற் ப ட் டு வி ட் ட து என் றும் மார்தட்டுகின் றனர். ஆனால் ப �ோதை ப�்பொ ரு ள் பா வ னை யு ம் , பாதாள உலக நடவடிக் கைளும் உ ண் மை ப் ப ய ங் க ர வா த மா க உருவெடுத் துள் ளது. விடுதலைப் புலிகளை அழிக் க ஒன் றைக்காலில் நின் ற பாரத அரசு, இன் று தனது தெ ன�்கோ டி யி ல் க ண் ணி ற் கு ம ை யி ட் ட வா று பா கி ஸ் தா ன் தீ வி ர வா தி க ளி ன் ஊ டு ரு வ லை க் கண்காணிக் க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள் ளது. புதிய இந் திய அரசு, தமிழகத் தில் உள் ள சுமார் 2 இலட்சம் ஈழ அகதிகளை மீ ளக் குடியேற்றுவதிலும் இலங்கை இந் திய ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக அமுல் படுத் தி மீ ளவும் இந் திய இராணுவத் தினை அனுப் பு திலும் கவனம் செலுத் தின் ஈழத் தமிழரின் பா து கா ப் பி னை மா த் தி ர மி ன் றி இந் தியாவின் பிராந் திய வல் ல ரசு நிலையினையும் உறுதிப்படுத் தலாம் . அவ் வாறு அமையின் தமிழர் க ள் தம்மிடம் உள் ள ஏக் க நிலையினை துறப்பர். தற�்போது நடைபெறும் சிங் களக் குடியிருப்புக் கள், நில அபகரிப்புக் கள், இராணுவ ஆதிக் கம் என் பனவற்றை எதிர�்கொள் ள இந் திய அரசின் பா து கா ப் பு த மி ழ் ம க் க ளு க் கு அவசியமாக உள் ளது. ஏனெனில் பாதுகாப்பு காரணங் களைக் கூறியே இலங் கை அரசு சட் ட ம் முதல் நிர்வாகம் வரை தமிழ் மக்களுக் கு நீதி வழங் குவதற் கு தடையாக உள் ளது. முட் டாள் க ளிடம் இருந் து நீ தியை எதிர்பார்ப்ப து முட் டாள் த னம் . அதே ப�ோல காலம் கடந் த நீதி என் பது அநீ திக் கு ச் சமன் . இதனை கடந் த 5 ஆண் டுகளில் முற் று முழுதாக ஈழத்தமிழர் அறிந் து விட் டனர். இன் று உலகம் தமிழின அழிப்பு ந டைபெ ற் ற ம ை க் கு ப ல் வே று கணனித் தரவுகளை வைத்துள் ளது. அவற்றில் யுத் தம் நிகழ்ந்த முறை, ப�ொதுமக் க ள் தஞ் ச மடைந் திருந் த பா து கா ப் பு வ ல ய ங் க ள் , வைத்தியசாலைகள் மீ து ஏறிகணை ம ற் று ம் வி மா ன க் கு ண் டு த் தாக் குதல் நடாத் தப்பட்ட செய்மதிப் படங் கள் , சர் வ தேச அணுசக் தி

பக்கம்

5

நிறுவனத் தின் அதிர்வு ப் பதிவுகள் , தமிழ் மக் க ளை அழிப் ப தற் காகக் க ட னா க வு ம் அ ன் ப ளி ப் பா க வு ம் க�ொடுக் கப்பட்ட ஆயுத உபகரணங் கள், அவற்றினை செயற் படுத் துவதற் கான த�ொ ழி ல் நு ட் ப உ த வி க ள் , இராசதந் திர உதவிகள் , பாதுகாப் பு ஒத் துழைப் பு க் கள் , தமிழ் மக் க ள் க�ொல் லப் ப ட் ட காட் சிகள் , கைது, சித் திரவதை, பாலியல் க�ொடுமை இவை யாவற் று க் கும் மேலாக இ ற ந் த வ ர் க ளி ன் உ ண் மை யா ன புள் ளி விபரங் கள் இவையாவும் சருவதேசத் திடம் உள் ளது. இவை இன அழிப்பினை சுட் டி நிற் கின் றன. இவற் றிற் கும் மேலாக மூன் று இ ல ட் ச ம் ம க் க ளி ன் சு வாச ப் பாதையில் இரசாயன நுண் உல�ோக பதார்த் த ங் க ளின் தாக் க ம் நிரந் த ர ஆதாரமாகத் தேங் கி உள் ளது. மேலும் இவர் க ளின் குருதியில் இப்ப தார்த் த ங் க ளால் வாழ் தகவைக் கு றை க் கு ம் ந ச் சு ப தா ர் த் த ம் ஏற் பட்டுள் ளது. இதனை Genocidal Factors எனலாம் . இதனால் அவர்களின் உடலில் இயற்கையாகக் காணப்படும் Co enzyme Q இன் அளவு குறைவாகக் காணப்படும் . இது இன அழிபிற் கு ஒரு உயிர் வாழும் ஆதாரமாகும் . அடுத் து நாம் 2003 த�ொடக் க ம் 2009 வரை பிறந்த குழந்தைகளில் , வ ன் னி ய ல் பா ரி ய வெ டி ப் பு ச் சத் த ங் க ளால் மூளை நரம் புகளின் இ ய ற் கை யா ன ப ர ம் ப ல் பாதிக் கப்பட்டு நிரந்தர மாற் றத்திற் கு உ ள் ளா கி உ ள் ள ம ையை அ வ தா னி த் து ள�்ளோ ம் . இ த னை நவீன மருத் துவ ஆய் வுமுறைகளால் நிரூபிக் க லாம் . இதுவும் ஓர் உயிர் வாழும் மருத் து வ உதாரணமாகும் . மே லு ம் மு ள் ளி வா ய் க் கா லி ல் உயிர் தப் பியவர்க ளின் உடலில் உள் ள எறிகனைச் சிதறல் கள் , த டை ச ெ ய் ய ப் ப ட் ட கி ள ஸ் ர ர் குண்டுவீசச ் ின் சிதறல் கள் என் பனவும் உயிர்வாழும் ஆதாரங் க ளாகும் (living genocidal bio makers). இவற் றை விட ஏற் பட் ட உளத் தாக் க ங் க ளும் சமூக உள மாற் றங்களும் தமிழ் ச ் சமூகத்தை பாரிய சமூகப் பெறுமான வீழ்ச்சிக் கு இட் டுச் சென்றுள் ளது. இராணுவ அடக் கு முறையின் மூலம் முழு இலங் கையை யும் ப�ொருளாதார ரீ தியிலும் அரசியல் ரீதியிலும் த�ொடர்ந்து கட்டுப்படுத் த நினைக்கும் அரசுக் கு புலிகளின் மீ ள் உருவாக் கம் என் ற நாடகம் தேவையாக உள் ளது. இதனால் சிறையில் உள் ள அப் பாவித் தமிழ் இளைஞர்க ளும் அவர் க ளது உறவினர் க ளும் சுட் டு க் க�ொல் லப்படுகின் றனர். இது மிகவும் அய�ோக் கியத் த னமான செயலாகும் . எனவே மாபெரும் அழிவுகளை 2009 இல் சந் தித் த தமிழ் மக் க ளுக் கு மீ ண் டும் மீ ண் டும் அழிவுகளை ஏற் படுத் துவற்காக இந் த வக்கிரயுக் தி கையாளப்படுகின் றது. இந் நிலையில் தமிழ் மக்கள் தமது பாதுகாப் பை உறுதிப் ப டுத் த ஐநா அமைதிப்ப டையினைய�ோ அலலது இந் தி படையினைய�ோ உதவுமாறு க�ோர வேண்டும் . இதற்று இராசதந் திர ரீதியில் அழுத்தம் க�ொடுக்க வேண்டும் . இதன் மூலமே இலங்கையில் நீடித் த சமாதானத்தினை உறுதிப்படுத் தலாம் . இன் று பூக�ோளமயமட் ட அரசு (Global Government) மற்றும் இலத்திரனியல் அ ர சு (e-government) ப �ோ ன் ற மாற் றங்கள் ஏற் படுவதற் கான சூழலே உள் ள து. அந் நிலையில் தமிழர் க ள் கல் வியறிவிலும் த�ொழில் நுட் ப அறிவிலும் சிறந்த இடத்தினை பெற முயற்சிக் க வேண்டும் . ச மா தா ன த் தி ற் கா ன மருத் துவர்கள்.

த மி ழ்


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

ஒரு ப�ோலியான விடுதலை அமைப்பை ஆக்கிரமிப்பாளனே உருவாக்குவதில் வெற்றிபெறுவானா..?

பக்கம்

6

அதிர்சச ் ி, ச�ோகம், சந்தேகம் ப�ோன் ற உணர்வுகளுடன் அந் த செய்தி நம் எல�்லோரையும் ஆட�்கொண்டு இருந் தது, இப�்போது மறந் துவிட�்டோம் ... தெய் வீ க ன் , அப் ப ன் , க�ோபி ஆகிய அந் த இளைஞர்கள் வெடிவைத்தகல் பகுதியில் சிங் கள பேரினவாதப் படைகளால் சுற் றிவளைக் க ப் ப ட் டு சுட் டுக் க�ொல் லப் ப ட் ட செய் தியை சிங் கள அரசு வெளியிட் ட உடனேயே ‘சிங் கள அரசினால் உருவாக் கப்பட்ட ஒரு அமைப்பின் உறுப்பினர்களே தெய்வீகன், அப்பன், க�ோபி என் றும் அவர்களை இப�்போது சிங் கள அரசே க�ொன் று விட் டதாகவும் ஊகங்களும் புரளிகளும் பெருமளவில் பரபரப்பாக கிளம்பின. உண் மையிலேயே ஒரு விடுதலை அமைப் பு ப�ோன் ற த�ோற் றத் து டன் குள�ோனிங் விடுதலை அமைப் பு ஒன் றை சிங் கள பேரினவாத அரசு உருவாக் கி அதில் வெற்றிபெற முடியுமா? அந் த ப�ோலி அமைப்பை மக்கள் மத்தியில் உண்மையான இயக்கம் ப�ோன் று உள் நுழைக்க முடியுமா? என் பதை சுருக் க மாக பார்ப் ப துதான் இந் த கட் டு ரையின் ந�ோக் கம்... முதலில் ஒரு விடயம் :... தெய்வக ீ ன், க�ோபி, அப்பன் ஆகிய�ோர் தமது மக்களை இனஅழிப்பு செய்த ஒரு படைகளுக் கு எதிராக, இப�்போதும் ஆயுத பலத் தால் தமிழ் மக் க ளை ஆக் கிரமித் து க�ொடுமைகள் புரிந் து வரும் அரச பயங் கரவாதத் து க் கு எதிராக ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் என் று நினைத்து பாடுபட்டதாகவே தெரிகிறது, அவர்களின் ந�ோக் கம் தூய் மையானது. இனி விடயத் துக் கு வருவ�ோம் ..

சிங் கள இராணுவத்தில் பணியாற் றி, அதன் பல பிரிவுகளில் , புலனாய் வு ப�ொறுப்பாளர் பதவி உட் பட செயற் பட்ட மேஜர் ஜெனரல் சரத் முனசிங் காவின் நூல் , தமிழீ ழ தாயக க�ோட் பாட் டை அழிப்பதில் சிங் கள தேசம் நடாத் தும் ப�ோர் என் பது தனித் து படைகளால் மட்டும் நடாத் தப்படுவது அல் ல. தமிம் மக் க ளின் உளவியலை சிதைக் கு ம் ஒவ�்வொரு முறையையும் அது நாற் பது வருடங் க ளாக செயற் படுத் தியே வந் து ள் ளது என் பதையே கூறுகின் றது. முதலில் தமிழ் மக் க ள் மத் தியில் தகவல் க�ொடுப் ப வர்க ளை வைத் து ப�ோராட் டத் தை அழித் து விடலாம் என் று செயற் படும் படைகள் அது முடியாமல் ப�ோன ப�ோது புதிது புதிதான முறைகளை எவ் வாறு பிரய�ோகித் தனர் என் பதை சுய வாக் குமூலமாக அதில் கூறுகின் றார். இந் த புதிய முறைகளில் சிங் களத் தின் ஆசானாக இந் தியாவே இருக் க முடியும் .வேறு யாருக் கு அந் தத் தகுதி உண்டு..? உலகில் விடுதலை அமைப்புகளையும் புரட்சிகர இயக்கங்களையும் ஒடுக் குவதில் அழித் தெறிவதில் அதிக அனுபவம் வாய் ந் த தேசம் எது என் றால் எல�்லோரும் அமெரிக் கா என் றே கண் ணை மூடிக�்கொண்டு ச�ொல் வார்கள். ஆனால் அமெரிக் காவைவிட அதிக அனுபவமும் பட் ட றிவும் இந் த விடயத் தில் இந் தியாவுக் கு உண்டு. எத் தனை விடுதலைப் ப�ோராட் டங்களை, புரட் சிகளை ஒடுக் கி அதன் மீ து ஒற் றை தேசம் ஒன் றை கட்டிஇருக் கிறார்கள்.

எதிர்காலத்தில் தன்னும் தமது கைப்பாவைகளை க�ொண் டு ஒரு ப�ோலி விடுதலை அமைப் பை சிங் களம் உருவாக் கி எமது மக் க ளை நீ ண் ட காலத்துக் கு குழப்ப முடியுமா..?

பிரித் தானியர் வருகைக் கு முன் னர் பலநூறு பிரிவுகளாக சமஸ் தானங் க ளாக இருந் த நிலமே இந் தியா. அது சுதந்திரம் அடைந்ததுகூட ஒரு பெரிய பிரிவினையுடன்தான் .

2009 மே மாதத் தில் தமிழீ ழத் து க் கான ஆயுதம் தாங் கிய விடுதலைப் ப�ோராட் ட த் தை அழித் தெ றிந் து விட் ட தாக சிங் களம் பிரகடனம் செய்து க�ொண்டாடினாலும் கூட அதன் ஆழ் மனதில் ஒரு பெரீய பயம் எந் த நேரமும் எழுந் து எழுந் த வண் ண மே இருக் கின் றது. அது அவர் க ளின் அச்சத்திலிருந் து எழுகிறது. 1983ல் இருந் து 2009 மே வரையான காலப்பகுதிக் குள் முழுச்சிங் கள இனமும் எந் தவிதமான அச்சநிலைக்குள் வாழ் ந் தது என் பதை அவ் வளவு சீ க்கிரம் மறந் திருக் க மாட் டார்கள்.

சுதந்திரத்தின் மறுநாளே இந் தியாவின் நெஞ்சுப் பகுதியில் இருந் த சிறுநிலப்பரப்பான ஹைதராபாத் தான் ஒருப�ோதும் இந் தியாவின் ஒரு அங் கம் அல் ல என் றும் ஹைதராபாத் தனிநாடே என் றும் பிரகடனம் செய்ததும் அதனை 1948 செப்டம்பரில் இந் திய இராணுவத்தை அனுப்பி மீ ட் டதும் அதன் பின் னர் திராவிட நாடு த�ொடங்கி மீ ச�ோரம் வரை தனியாக பிரிந் து சென் று தேசம் அமைக் கு ம் ப�ோராட் டங்களை நடாத் தியதுமான ஒரு வரலாறும் அதனை பல பல வடிவங்களில் இந் திய மத்திய அரசு அடக்கியதும் எந் தவ�ொரு தேசத் திலும் இப்படியான படிப்புகள் அதன் படைகளுக் கும் அதன் புலனாய் வு அமைப்புக் கும் கிட் டி இருக் காது.

எனவே மீ ண் டும் அப் ப டி ஒரு நிலைமை த�ோன் றுவதை ஒருப�ோதும் சிங் கள பேரினவாத தலைமை விரும் பாது. அதனை எப்பாடுபட்டாவது தடுத் து நிறுத் தி அழிப் ப திலேயே கண் ணு ம் கருத் துமாக இருக் கும் . வெறும் ஆயுதங்களை மட்டும் நம்பி இருக் காமல் புதிய முறைகளை நடைமுறைப்படுத் தி உளவியல் ரீதியாக தமிழ் மக்களை களைப்புக் குள் அமிழ் த் தி இறுதியில் அழிப்பதுதான் ந�ோக் கம். இந் த புதியமுறைகள் எவையாக இருக் கும் என் று பார்ப்ப தற் கு முன் னால் சிங் களத் தின் படையக திட் டமிடல் வரலாற் றை பார்பப ் து அவசியம். இவர் க ள் என் னவிதமான முறைகளை மாற் றி மாற் றி பாவித் தார்கள் என் பதை மேஜர். ஜெனரல் சரத் முனசிங் கவின் ‘ஒரு ப�ோர்வீரனின் பார்வை’ என் ற புத் தகம் ஓரளவுக் கு ச�ொல் கிறது. விடுதலைப் ப�ோராட் டம் முளைவிட் டு கருவாகிய 1970 காலப் பகுதியில் இருந் து 1999 காலம் வரை

அந் த அனுபவங் களில் மிக முக் கியமானது ப�ோலியான அமைப்புகளை உருவாக் கி குழப்புதல் இறுதியில் இலட்சியத்தை அழித் து மக்களை மறக் க செய்தல் என் பதே ஆகும் . அசாமின் விடுதலைக்கான ப�ோராட் ட அமைப்பின் வீரியத்தை குறைப்பதற் காக அசாம் கன பரிசத் அமைப்பை உருவாக் கியதும் அந் த முரணுக் குள் அசாம் விடுதலைக்கான ஆயுதப் ப�ோராட்டம் நடாத்திய உல் பாவை இன் னும் செயலற் ற தாக் கியதும் இறுதியில் உல் பா நான் கு வருடங்களுக் கு முன் னர் தமது தனிநாட் டுக் க�ோரிக் கையை கைவிட் டதும் ஒரு சிறு உதாரணங் களே.. இதனை ப�ோன் று காலிஸ்தான் ப�ோராட் டத்திலும் ப�ோ லி யா க ஒ ரு அ கா லி த ள் அ மை ப் பை உருவாக்கியதும் இன் று காலிஸ்தான் க�ோரிக்கையை நீர்த்துப�்போகச் செய்துள் ளதும் உதாரணமே..

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

ப�ோலியான ஒரு விடுதலை அமைப் பை ஆக் கிரமிப்பாளனே உருவாக் கும் இந் த முறையின் பாடங்களை கற்றுக�்கொண்ட சிங் களம் அதனை இப�்போது எம் மீ து நடைமுறைப்படுத் த முயல்கிறது.. ஆனால் மிகவும் உக் கிரமாக எழுந் துள் ள தமிழ் சிங் கள முரண்பாட் டினுள் இந் த ப�ோலி அமைப்பு ஒருப�ோதும் வேர் விட் டு வளரவே முடியாது என் பதுதான் உண்மை. ஒரு விடுதலை தேவையான

அமைப் பு

உருவாகி

வளர

1) விடுதலை அமைப்பு ஒன் றின் மிக முக் கியமான சக்தியான மக்கள் ஆதரவு 2) புதிய ப�ோராளிகளை இணைத்தல் 3) ஒரு தலைமையை அறிமுகம் செய்தல் என் ற அடிப்ப டைகள் மூன் றுமே இந் த ப�ோலி அமைப்புக் கு ஒருப�ோதும் கிட் டப�்போதில் லை. மக் க ள் ஆதரவு என் ற பலம் ஒரு விடுதலை அமைப்பின் செயற் பாடுகளை வைத்தே தீ ர்க்கமாகும் . ஒரு ப�ோலி அமைப் பு ஒருப�ோதும் உறுதியான க�ொள் கைகளை இலக்குகளை தெரிவுசெய்யாது.. அதிலும் கடந் த முப் ப து வருடங் க ளாக ஒரு உன் னதமான அர்ப்பணிப்பு நிறைந்த விடுதலைப் ப�ோராட் ட த் தை தமது கண் க ளால் கண் டி ருந் த மக் க ளுக் கு இருக் கும் ம�ோப் ப சக் தி எது உண் மையானது எது ப�ோலியானது என் பதை தெரியப்படுத் திவிடும் . சிங் களம் உருவாக் கு ம் குள�ோனிங் விடுதலை அமைப்பின் முக் கிய செயற் பாடே உண்மையான ப�ோர்க்குணம் மிக் கவர்களை அடையாளம் கண்டு சிங் களப் படைகளுக் கு அறிவித் து அழிப்பது ஆகும் . வான் வரை எழுந் து பறந் த இந் த விடுதலைப் ப�ோ ரா ட் ட ம் அ ழி க் க ப் ப ட் ட த ற் கு பெ ரு ம் துர�ோகமே காரணம் என் றே சாதாரண மக் க ள் நம் பு கிறார்க ள் . இதனால் ஒருவிதமான சந் தே க பார்வை ஒருவர் மீ து ஒருவருக் கு தமிழீ ழ தேசியம் முழுதற்கும் எழுந் துமுள் ளது. சிங் கள பேரினவாத ஆக் கிரமிப் பு க் கு எதிரான ப�ோர்க் குணத் தை எவருடனும் பகிர்ந்துக�ொள் ள அஞ் சும் ஒரு நிலையே தாயகத் திலும் புலத்திலும் நிலவுகிறது. இந் நிலையில் இந் த ப�ோலி விடுதலை அமைப்புகள் தமது கருத் துகளை மக்கள் மத்தியில் வீசி அதில் அகப்படும் உண்மையான ப�ோர்க்குணம் மிக் கவர்களை அடையாளம் காண எடுக் கும் முயற்சி நிச்சயம் எடுபடாது. இறுதியாக ஒன் று. தமிழினத் தை ப�ொறுத் தவரையில் அவர் க ள் மிகவும் நேர்மையான, வீரமிக் க, வரலாற் றிலேயே இதுவரை கண்டிராத ஒரு தலைவனை கண்டவர்கள். அவரை சூரியதேவனாக, கடவுளாக கூட அவர்கள் உருவகிக் கும் அளவுக் கு அவரின் ஆளுமை எல�்லோர் மனங் களுள் ளும் நிறைந்திருக் கு. சிங் கள பேரினவாதம�ோ, அல் லது இந் திய வல் லாதிக் கம�ோ தமது நலன் களை நீ ண் ட காலத்துக் கு பேணுவதற் காக நவீன ஆயுதங்களுடன், மிகப்பெரிய ஊடக வெளிச்சத்தில் , விளம்பரங் களுடன் ஒரு ப�ோலி விடுதலை அமைப்பை உருவாக் கலாம் .. ஒரு ப�ோதும் .... ஒருப�ோதுமே....ஒரு தலைவனை உருவாக் க முடியவே முடியாது... ஏ னெ ன் றா ல் த மி ழ ர் க ள் உ ண் மை யா ன ஒரு தலைமையை, தலைவன் ஒருவனின் விஸ்வரூபத்தை கண்டவர்கள்..குள�ோனிங் அமைப்பு அந் த தலைமையின் கால் பெருவிரல் நகம் அளவுக் குகூட இருக் காது..

எழிலன் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் த�ொடர்பான வழக்கு ஜுலை 21ஆம் திகதி வரை ஒத்திவைப்பு!

2 0 0 9 ஆ ம் ஆ ண் டு இ ரா ணு வ த் தி ன ரி ட ம் ச ர ண டை ந் து கா ணா ம ற�்போ ன�ோ ரா ன விடுதலைப் புலிகளின் திருக�ோணமலை மாவட்ட அரசியற்துறைப் ப�ொறுப்பாளர் எழிலன் உள் ளிட் ட ஐந் து பேர் த�ொடர்பான வழக் கினை முல் லைத்தீவு நீதிமன்ற நீதிபதி ம.ஆனந்தராஜா, ஜுலை மாதம் 21ஆம் திகதி வரை ஒத் திவைத்தார். இ ரா ணு வ த் தி ன ரி ட ம் ச ர ண டை ந் து காணாமற�்போன�ோர் த�ொடர் பாக அவர் க ளின் குடும் ப உறுப் பினர் க ளான கிருஷ;ணகுமார் ஜெயகுமாரி, விஸ்வநாதன் பாலநந் தினி, கந்தசாமி காந் தி, அனந்தி சசிதரன் , கந்தசாமி ப�ொன் னம்மா ஆகிய�ோரினால் 2009ஆம் ஆண்டில் வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தில் வழக் கு தாக் கல் செய்யப்பட்டது.

வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தில் இருந் த குறித் த வழக் கு சட் ட மா அதிபர் திணைக் க ளத் தினால் முல் லைத் தீ வு நீ திமன் ற த் திற் கு மாற் றப் ப ட் ட து. மேற் ப டி வழக் கு இன் று (05) விசாரணைக் கு எடுத் து க�்கொள் ளப் ப ட் ட ப�ோது, சட் ட மா அதிபர் திணைக் க ளத் தினால் நியமிக் கப் ப ட் ட அரச சட் ட த் த ரணி, மன் றிற் கு சமூகமளிக் க வில் லை. இதனால் குறித் த வழக் கினை ஜுலை 21 ஆம் திகதிக் கு நீதிபதி ஒத் திவைத்தார். இது த�ொடர் பாக வடமாகாண சபை அனந் தி சசிதரன் கருத் துத் தெரிவிக் கையில் ,

சட்டமா அதிபர் திணைக்களத் தினால் முன் னர் நியமிக் க ப் ப ட் ட அரச சட் ட த் த ரணி ஜனாதிபதி ஆணைக் கு ழுவின் விசாரணை அதிகாரியாகச் சென் ற மையினால் குறித் த வழக் கு இழுபறி நிலையில் இருந் து வந்தது. த�ொடர்ந்து பிறித�ொரு அரச சட்டத்தரணி ஒருவர் நியமிக் கப்பட்டு அவர் மூலம் கடந் த ஏப்ரல் 2ஆம் திகதி வழக் கு இடம்பெற்றது. இருந் தும் இன் று (05) வழக் கு விசாரணைக்கு எடுத் துக�்கொள் ளப்பட்ட ப�ோது வருகை தரவில் லை. இதனால் இந் த வழக் கு இழுபறி நிலையில் இருந் து வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித் தார்.


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

நவநீதம்பிள்ளைக்கு பதில் மர்சுகி தருஸ்மன். இலங்கைக்கு ஆபத்தானவர் என்று இராஜதந்திர வட்டாரங்கள் வர்ணனை. ஐக் கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆ ண ை யா ள ர் ந வ நீ த ம் பி ள் ளை எதிர்வ ரும் ஓகஸ் ட் மாதம் அந் த பதவியில் இருந் து விலக உள் ளார். இந் நிலையில் அந் தப் பதவிக் கு மர் சு கி தருஸ் மன் நியமிக் கப் ப ட உ ள் ள தா க இ ரா ஜ த ந் தி ர வட்டாரங்களில் இருந் து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக் கின் றன. ந வ நீ த ம் பி ள் ளை யி ன் ப த வி க் கா ல ம் ஓ க ஸ் ட் மா த ம் முடிவடையுள் ள நிலையில் , மனித உரிமை ஆணையாளர் பதவிக் கு ப ரி ந் து ரை க் க ப் ப ட் ட வ ர் க ளி ல்

த ரு ஸ் ம ன் மு ன் ன ணி யி ல் இருக் கின் றார். இலங்கையின் ப�ோர் குற் றங்கள் மற் று ம் மனித உரிமை மீ றல் க ள் த �ொ ட ர் பா க ஐ க் கி ய நா டு க ள் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூன் த ன க் கு அ றி க் கைய�ொ ன் றை பெறுவதற் காக நியமித் த நிபுணர்கள் குழுவின் தலைவராக தருஸ் மன் செயற் பட்டார். இந் த நிபுணர்கள் குழு இலங்கைக்கு வர அரசாங் கம் அனுமதிக் கவில் லை என் பதுடன் அது பற் றி ராஜதந் திர ரீதியில் பரவலாக பேசப்பட்டு வந்த விடயமாக இருந் தது.

இந�்தோனேசியாவின் பிரபலமான அரசியல்வாதியான மர்சுகி தருஸ்மன், அந் த நாட் டின் முன் னாள் ஜனாதிபதி சுகாட�்டோவின் ல�ோக் கார் கட்சியின் முக் கிய உறுப்பினராவார். இதனை தவிர தேசிய மற் று ம் சர்வதேச மனித உரிமை ஆணைக்குழு உட் பட பலவற்றில் உயர் பதவிகளை வகித் துள் ள தருஸ்மன், ஆசிய மனித உரிமை வள மத்திய நிலையத் தின் ஆ ர ம் ப க ர் த் தா எ ன் ப து ம் குறிப்பிடத்தக்கது.

பக்கம்

7

ஐக் கிய நாடுகள் அமைப் பு வட க�ொரியா த�ொடர் பில் விசாரணை ந ட த் த நி ய மி த் த கு ழு வி ன் உ று ப் பி ன ரா ன ப ணி யா ற் றி ய தருஸ் மன் , இராஜதந் திர ரீ தியில் ஏற் றுக�்கொள் ளப்பட்ட மனித உரிமை செயற் பாட் டாளராவார். எ து எ ப் ப டி இ ரு ந் த ப�ோதிலும் நவநீ தம் பிள் ளையின் செயற் பாடுகளை விட தருஸ்மனின் ச ெ ய ற் பா டு க ள் இ ல ங் கை க் கு பாதகமாக அமையும் என இராஜதந் திர வல்லுனர்கள் சுட் டிக் காட் டியுள் ளனர். க�ொழும் பு நிருபர்.

ம�ோடி,மஹிந்தவுக்குமிடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் த�ொடர்பான சகல தகவல்களையும் வெளியிடுமாறு இந்திய அரசு, இலங்கை அரசிடம் அறிவிப்பு.

ஜனாதிபதி மகிந் த ராஜபக்ஷவுக் கும் இந் தியாவின் புதிய பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடிக் கும் இடையில் நடைபெற்ற இ ரு த் த ர ப் பு ப ேச் சு வா ர் த்தை க ள் த�ொடர்பான சகல தகவல்களையும் வெளியிடுமாறு இந் திய அரசாங் கம், இ ல ங் கை அ ர சா ங் க த் தி ற் கு உத் திய�ோகபூர்வமாக அறிவித் துள் ளது.

பற்றி இதன் ப�ோது பேசப்பட்டதாக தெரிவிக் கப்பட்டிருந் தது.

இந் த பேச்சுவார்த்தை த�ொடர்பாக இலங்கை அரசாங் கம் வெளியிட்டிருந் த அ றி க் கை யி ல் , இ ல ங் கை – இந் திய மீ னவர்க ள் பிரச் சினை

இந் த நிலையில் , இலங் கை அரச தலைவருடன் இடம் பெ ற் ற ப ேச் சு வா ர் த் தை யி ன் ப �ோ து ப ேச ப் ப ட் ட சி ல வி ட ய ங் க ள்

இலங்கை அரசாங் கம் வெளியிட் ட அறிக் கையில் இந் திய பிரதமருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை பற்றிய முழு விபரங் களை வெளியிடவில் லை எ ன் றா லு ம் ஜ னா தி ப தி யு ட ன்

ஐ க் கி ய நா டு க ள் சபை யி ன் முன் னாள் செயலாளரான க�ோபி அனானுக் கு நுழைவிசைவு (விசா) வழங் குவது குறித் து இலங்கை அரசு இன் னும் தீ ர்மானிக் கவில் லை என் று தெரிவித் துள் ள அமைச்சர் கெஹலிய ர ம் பு க் வெ ல , இ ல ங் கை யி ல் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் ப�ோர்க் குற் றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்துக் கு எ தி ரா ன கு ற் ற ங் க ள் கு றி த் து விசாரணை செய் வ தற் கு ஐக் கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையால் விசாரணைக்குழு அமைக்கப்படுவதை இலங் கை அரசு ஒரு ப�ோதும் ஏற் காது என் றும் தெரிவித் துள் ளார்.

இலங் கை அரசுக் கு எதிரான ஐ.நா. விசாரணை இம் மாத நடுப்பகுதியில் ஆ ர ம் ப மா க வு ள் ள து எ ன் று தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப் பின் நா டா ளு ம ன் ற உ று ப் பி ன ரு ம் , சி ரே ஷ் ட ச ட் ட த் த ர ணி யு மா ன சு ம ந் தி ர ன் நே ற் று மு ன் தி ன ம் தெரிவித் திருந் தார். இது குறித் து ம் , க�ோபி அனானுக் குரிய நுழை விசைவு த�ொடர் பாக எழுந் துள் ள சர் சசை ் குறித் தும் வினவிய ப�ோதே அமைச்சர் கெ ஹ லி ய மே ற் க ண் ட வா று கூறினார். இது குறித் து அவர் மேலும் தெரிவித் ததாவது “”ஐ.நா. விசாரணைக் குழு குறித் த முடிவில் இலங் கை

அ ர சா ன து த ெ ளி வா ன த �ொ ரு முடிவிலேயே இருக் கிறது. கடந் த மார்ச ் மாதம் நடைபெற்ற ஜெனிவா மனித உரிமைகள் கூட் டத் த�ொடரின் ப�ோதே, இலங் கை அரசானது விசாரணைக் குழுவை ஏற் றுக�்கொள் ளாது என தெரிவித் து விட் டது. இந் த நிலையில் , ஜூன் மாத நடுப் பகுதிக் குள் இலங்கைக்கு எதிரான விசாரணைகள் ஆரம் பிக் கப் ப டும் என் பதை அரசு ஒரு ப�ோதும் ஏற் றுக�்கொள் ளாது. இவ் விசாரணைக் குழுவின் தலைவராக செயற் படவுள் ள ஐக் கிய நாடுகள் சபையின் முன் னாள் செயலாளரான க�ோபி அனானுக் கு விசா வழங் குவது

குறித் து இலங்கை அரசு இன் னும் முடிவுகளை எடுக் கவில் லை. இது குறித் த எந் தவித குழப் ப ங் க ளும் அ ர சு க் கு ள் இ ல் லை ’ ’ எ ன் று தெரிவித் து ள் ளார். அதேவேளை, ஜூன் மாதம் நடுப் ப குதிக் குள் ஆரம் ப மாகும் எனக் கூறப் ப டும் ச ர் வ தேச வி சா ர ண ை யா ன து கு ற் ற ஞ் ச ெ ய் த வ ர் க ள் தண் டி க் கப் ப டுகின் றமைக் க ப் பால் , இலங் கை வாழ் தமிழர் க ளுக் கு ஒரு நிரந் த ர அரசியல் தீ ர�்வொன் றை வென்று க�ொடுக் கும் எனவும் தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பின் உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவித் துள் ளார்.

தலைவர் எச். ராஜா, இந் த நிலை த�ொடர்ந்தால் தக்க பதிலடி க�ொடுக் க மத் திய அரசு தயங் காது என அவர் எச்ச ரிக் கை விடுத் துள் ளார். அ ம ைச் ச ர வை க் கு ழு க் க ளை பிரதமர் கலைத் திருப்ப தன் மூலம் , அந் தந் த த் துறையைச் சேர் ந் த அ னை த் து வி ஷ ய ங் க ளு க் கு ம் அமைச் ச ர் க ளே ப�ொறுப் பேற் கு ம் நிலை உருவாகியுள் ளது. காஷ் மீ ர் ம க் க ளி டையே வி ழி ப் பு ண ர் வை ஏற் படுத் தி, 370-வது சட் ட ப் பிரிவை

மத் திய அரசு ரத் து செய் யு ம் . ஏற் கெனவே மத்தியில் ஆட் சி செய்த காங் கிரஸ் அரசின் தவறானக் க�ொ ள் கை யா ல் தா ன் த ற�்போ து டீசல் விலை உயர் ந் து ள் ள து. இது தற் காலிகமானதுதான் . விரைவில் பிரதமரால் இதற்காக ஒரு க�ொள் கை வகுக் கப்பட்டு, விலையைக் குறைக்க நடவடிக் கை எடுக் க ப் ப டும் . பாஜக அரசு, எந் தப் பிரச் சினையையுமே சுமுகமாகப் பேசித் தீ ர்க் கு ம் . இந் த அ டி ப் ப டை யி ல் தா ன் ம த் தி ய

அரசின் பதவியேற் பு விழாவுக் கு இலங்கை அதிபர் அழைக்கப்பட்டார். தற�்போது, மீ ன் பிடித் தடைக் காலம் மு டி ந் த நி லை யி ல் , மீ ன் பிடிப் ப தற் காக கடலுக் கு ச் சென் ற தமிழக மீ னவர்க ளை இலங் கை கடற் படையினர் கைது செய்து ள் ள சம்பவம் கண்டனத் துக் குரியது. இந் த நிலை த�ொடர்ந்தால் , தக்க பதிலடி க�ொடுக் க மத்திய அரசு தயங் காது என அவர் குறிப்பிட் டுள் ளார்.

13வது அரசியல் அமைப் பு த் தி ரு த் த ச் ச ட் ட ம் த �ொ ட ர் பா க பேசப்பட்ட விடயங் கள் பற்றிய எந் த தகவல் க ளும் அந் த அறிக் கை யில் வெளியிடப்படவில் லை.

ம றை க் க ப் ப ட் டு ள் ள தா க வு ம் உடனடியாக இந் த விடயங் களை வெளியிட வேண் டு ம் எனவும் இந் திய வெளிவிவகார செயலாளரும் இந் திய அரசின் பேச் சாளருமான சாஹிட் அக் பருதீ ன் வெளியிட் டுள் ள அறிக் கையில் கூறியுள் ளார்.

ம�ோடியின் பதவியேற் பு விழாவில் கலந் து க�ொண் ட யாழ் மாநகர மேயர் பரமேஸ்வரி, 13வது அரசியல் அமைப்புத் திருத் தச் சட்டம் த�ொடர்பில் விரிவாக கலந் துரையாடியதாகவும் இதன் ப�ோது மாகாணங் க ளுக் கு கா ணி ம ற் று ம் ப�ொ லி ஸ் அதிகாரங் க ளை வழங் க இலங் கை ஜ னா தி ப தி இ ண ங் கி ய தா க வு ம் இந் திய த�ொலைக்காட் சி ஒன் றிடம் தகவல் வெளியிட் டிருந் தார். சென்னை நிருபர்.

அனானை அனுமதிப்பது த�ொடர்பில் முடிவில்லை; ஐ.நா. குழுவை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதிலும் மாற்றமில்லை; அரசு கூறுகின்றது.

இலங்கைக்கு பதிலடி க�ொடுக்க மத்திய அரசு தயங்காது; பாஜக

மீ ன்பிடி தடைக் காலம் முடிந் து, மீ ன் பிடிக் கச் சென்ற தமிழக மீ னவர்களைக் கைது செய் த இலங் கை அரசைக் கண்டித் த பாஜக மாநில துணைத்

அன்புவழிபுரத்தில் தமிழர் சமாதிகள் அழிப்பு த மி ழி ழ த் தி ன் த லை ந க ரா ன தி ரு க�ோண ம லை மாவட் ட த் தின் , அன் புவழிபுரம் எனும் ஊரில் அங் குள் ள ப�ொது ம யா ன ச மா தி க ளி லு ள் ள த மி ழ் ப் பெ ய ர் க ள ட ங் கி ய கல் வெ ட் டு க் கள் கல் வெ ட் டு க் கள் இ ன ந் தெ ரி யா த�ோ ரா ல் சேதமாக் கப்பட்டுள் ளன.

குறித் த கல் வெ ட் டு க் களிலுள் ள பெயர்க ள் , விரங் க ள் , மற் று ம் பு கை ப் ப ட ங் க ள் எ ன் ப வையே இவ் வாறு சேதமாக் க ப் ப ட் டு ள் ளன என் று தெரிவிக் கப்படுகின் றது. இது த�ொடர்பில் கிடைக்கப்பெற்ற முறைப் பாட் டினைத் த�ொடர் ந் து, தி ரு க�ோண ம லை ந க ர சபை

தலைவர் க.செல் வ ராஜா மற் று ம் உறுப் பினர் எஸ் .அருட் செல் வ ம் ஆகிய�ோர் சனிக் கிழமையன் று (31) சம் ப வ இடத் திற் கு சென் று பார்வையிட் டுள் ளனர்.


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அரசாங்கத்தின் தடைப்பட்டியல் மீளாய்வு செய்யப்பட வேண்டும் இரா.சம்பந்தன் அறிக்கை பக்கம்

8

பு ல ம் பெ ய ர் அ ம ை ப் பு க் க ள ை யு ம் தனியாட் களையும் பட்டியலிடும் தனது முடிபை இலங்கை அரசு மீ ளாய் வு செய்யவேண்டும் என் றும் 2005 ஆம் ஆண்டின் சட்டத்தில் \’பயங் கரவாதச் செயல் \’ என வரையறுக் க ப் ப ட் ட விடயத் தில் ஈடுபட்டமைக்கு அல் லது அதற்கு உதவியமைக்கு சாட் சியங் க ள் இல் லாத அமைப் பு க் களையும் தனியாட் களையும் பட்டியலிலிருந் து நீக் கவேண்டும் என் றும் தமிழ் த் தேசியக் கூட் ட மைப் பு க�ோரி யிருக் கின் றது. இவ் விடயம் த�ொடர் பில் தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் ஒப்பமிட் டு அறி க் கை ஒன் றை வெளியிட் டிருக் கின் றார். அந் த அறிக் கையின் விபரம் வருமாறு: 2014 மார்ச ் 21-ம் திகதிய விசேட வர் த் த மானி அ றி வி த் த லி ன் கீ ழ் பு ல ம் பெய ர் த மி ழ ர் அமைப்புக் களையும் தனியாட் களையும் இலங்கை அரசு பட் டி யலிட் டமையை சந் தே கத் துக் கு இடமின் றி தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப் பு கண்டிக் கவிழைகின் றது. இந் த வர்த்தமானி அறிவித் தல் 2012 மே 15-ம் திகதிய விசேட வர்த்தமானி அறிவித் தலில் பிரசுரிக் கப்பட்ட ஐ.நாவின் 2012 இன் முதலாம் இலக்க ஒழுங் கு விதிகளின் கீ ழ் விடுக் கப்பட்டுள் ளது. ஐ.நா மனித உரிமைகள் கவுன் சிலின் 25-வது கூட் டத் த�ொடரில் 2014 மார்ச ் 25-ம் திகதி இலங்கை யில் மீ ள் நல்லிணக்கம், ப�ொறுப்பு கூறல், மனித உரிமைகள் ப�ோன் றவற் றை மேம்படுத் துதல் என் ற தலைப்பில் 25ஃ01 பிரேரணை ஏற் றுக�்கொள் ளப்பட்ட

செயற�்போக் கை ஒட் டி ய சமயத் திலேயே இந் த நடவடிக் கை எடுக் கப்பட்டிருக் கிறது. அ த் த கை ய அ ம ை ப் பு க் க ளு க் கு ம் தனியாட் க ளுக் கு ம் அவ் வாறு பட் டி யலிட் ட மை குறித் து அறிவிப்ப தற்கு தகுதி வாய் ந் த அதிகாரி அனைத்து நியாயபூர்வமான நட வடிக் கைகளையும் எடுக் க வேண் டு ம் என ஐ.நாவின் 2012 இன் முதலாம் இலக் க ஒழுங் கு விதிகளின் 7-ம் பிரிவு வலியுறுத் து வதை குறிப் பிட் டு ச் சுட் ட விரும் புகின�்றோம் . அதற் கு மேல் அத் தகைய எழுத் து மூல அறிவித் தலில் அப் ப டி பட் டி யலிட் டமையுடன் த�ொடர் பான கார ணங் க ளும் அடங் கியிருக் க வேண் டு ம் என் பதை அந் த ஒழுங் குவிதி க�ொண்டுள் ளது. இந் த வர்த்தமானி அறிவித் தல் பிரசுரமாகி இரண் டு மாதங் க ள் கடந் து விட் ட ப�ோதிலும் கூட இத் தகைய அமைப்புக் களை யும் தனியாட் களையும் பட்டிய லிட் டமைக்கான எந் தக் காரணத் தை யும் முன் வைக் க இலங் கை அரசு தவறிவிட் டது. எந் த ஓர் அமைப்பையும் அல் லது தனியாளையும் அப்படிப்பட்டியலிடுவதாயின் அத் தகைய அமை ப்பு அல் லது தனியாள் பயங் கர வாதச் செயல் ஒன் றை செய்தமையை அல் லது செய்ய முயன்றமையை அல் லது அதில் ஈடுபட் ட மையை அல் லது அதைச் செய்வதற் கு ஒத் துழைத்தமையை நம்ப வைக் கு ம் விதத் தில் நியாயமான காரணங் கள் வெளிப்படுத் தப்பட வேண்டும் என் பதையும் நாம் குறித் துக் காட் டுகின�்றோம் .

அரச அதிகாரிகள் துஸ்பிரய�ோகம் செய்யப்படுகின்றனர்! சீறுகின்றார் விவசாய அமைச்சர் ஜங்கரநேசன்!! கிராம அலுவலர்க ள் , சமுர்த் தி அலுவலர்க ள் மூலம் அரசு இராணுவத் து க் கு ஆள் களை சே ர் த் து க�்கொள் வ து நி யா ய ப் ப டு த் த முடியாதத�ொன் று. சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களும் த ம து கடமைகளை பு ற ம் த ள் ளி வி ட் டு இராணுவத் து க் கு ஆள் சேர் க் கும் முயற் சியில் ஆர்வ த�்தோடு ஈடுபட் டு ள் ள னர். ஆனால் இவை அனைத் திற் கும் பதிலளிக் கும் காலம�ொன் று வருமென சீ ற்றத்துடன் கருத் து வெளியிட் டுள் ளார்; வ ட க் கு மா கா ண வி வசா ய அ ம ைச் ச ர் ப�ொ.ஐங் கரநேசன் . அச்சுவேலியில் காணி சுவீகரிப்புக் கு எதிரான அறவழிப் ப�ோராட் டத் தில் கலந் து க�ொண் ட

ஆஸி. செல்ல முயன்ற 13 பேர் கைது

சட்டவிர�ோதமாக அவுஸ்திரேலியா செல்ல முயன்ற 13 ​பேர் ம�ொரட்டுவ லுனாவ பிரதேசத் தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள் ளனர். இச் சந்தேகநபர்கள் நெடுங் கேணி, முல் லியவெளி, யாழ் ப்பாணம், கிளிந�ொச்சி மற்றும் வவுனியா ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந் துள் ளது. ம�ொரட்டுவ ப�ொலிஸாருக் கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவலின் அடிப்படையில் மேற�்கொண்ட தேடுதலின�்போது குறித் த சந்தேகநபர்கள் விடுதியில் தங்கியிருந் தவேளை கைது செய்யப்பட்டுள் ளனர். சம்பவம் பறிறித் தெரியவருவதாவது. யாழ் ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் தம்மை அவுஸ்திரேலியாவுக் கு அனுப்புவதாக கூறி ஒவ�்வொருவரிடமும் தலா 10,000 ரூபா பணம் பெறப்பட்டதாக் சந்தேகநபர்கள் தெரிவித் துள் ளனர்.

அமைச் ச ர் ஐங் கரநேசன் க�ோபம் மேலிட் ட நிலையில் ப�ொலிஸ் , கிராம அலுவலர், சமுர்த்தி அலுவலர்கள் மற் றும் ப�ொது மக் கள் முன் னிலையில் இராணுவத்துக் கு ஆள் சேர்க்கும் நடைமுறையை முன் னிலைப்படுத் தி கூறி விசனம் தெரிவித் திருந் தார். காணி சுவீகரிப்புக் கு எதிரான ப�ோராட் டம் கடந் த திங் கட்கிழமை அச்சுவேலி யூனியன் இராணுவ முகாமுக் கு அருகில் நடைபெற்றது. ப�ோராட் டம் நடைபெற்ற இடத்துக் கு நேரில் வருகை தந்திருந் த அச்சு வேலி ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி தலைமையில் ப�ொலிஸார�ோடும் நிலஅளவை

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

உலகத் தமிழர் பேரவை என் ற குடையின் கீ ழ் மேலும் பல புலம் பெயர் அமைப்புகள் அதன் அங் க த் துவ அமைப்புக் களாக உள் ளன. இலங்கை அரசு இவற் றில் சில அமைப் பு க் களையும் உலகத் தமிழர் பேரவையுடன் சேர் த் துப் பட் டி யலிட் டு ள் ளது மேலும் 2005-ம் ஆண் டின் சட் ட விதிப் ப டி பயங் கரவாதச் செயல் என் று வர்ணிக் கப்படக் கூடிய எந் தச் செயலுடனும் எந் தத் த�ொடர் பு ம் இல் லாத ப�ோதிலும் கூட மேலும் பல அமைப்புக் கள் அவற்றைப் பட்டியலிடுவதை நியாயப் ப டுத் த க் கூடிய ஆதாரங் கள் இன் றியே பட்டியலிடப்பட்டுள் ளன. தேசியப் பாதுகாப்புக் கு வன்முறை அச்சுறுத் தல் வருமாயின் அதனை முறியடிக் க உள் நாட் டு மற்றும் சர்வதேச மனித உரிமைகள் மற்றும் மனிதாபிமானச் சட் ட ங் க ளுக் கு அமைவானதாக ப�ொருத் த மான நடவடிக் கைகளை எடுப்பதற் கு எந் த ஓர் அரசுக் கும் உள் ள உரிமையை ஏற் றுக் க�ொள் ளும் அதே சமயம் அரசின் இந் தப் பிற�்போக் குத் தனமான நடவடிக் கை, மீ ள் நல்லிணக்க உணர்வுகளுக் கு எதிராக வடக் கு கிழக்கில் த�ொடர்ந்து மேற�்கொள் ளப்பட்டு வரும் செயற் பாடுகளுக் கு முற் றிலும் ஒத் ததாக இருப்பதை ஆழ் ந் த கவலைய�ோடு சுட் டிக் காட் டுகின�்றோம் . அத்தகைய செயற் பாடுகளில் தனியார் நிலங்களை இராணுவம் ஆக் கிரமித் தல், கண்மூடித் தன மான கைதுகள் , தடுப் பு க் காவல் க ள் , பயங் கரவாதத் தடுப்புச்சட்டத்தின் கீ ழ் தமிழ் இளைஞர்களுக் கு புனர் வாழ் வு ஆகியவையும் அடங் கு ம் எனவே மே ற் ப டி அ னை த் து அ ம ை ப் பு க் க ள ை யு ம் தனியாட் களையும் பட்டியலிடும் தனது முடிவை மீ ள் பரிசீ லனை செய்யுமாறும் 2005-ம் ஆண்டின் சட் ட த் தில் விபரிக் க ப் பட் ட மைக் கு அமைவான பயங் கரவாதச் செயலில் ஈடுபட்ட மை அல் லது அதற்கு உதவியவை த�ொடர்பில் சாட் சியங்கள் ஏதும் இல் லாத அமைப்புக் கள் மற்றும் தனியாட் களை பட்டியலில் இருந் து நீக் கும் படியும் அரசைக் க�ோரு கின�்றோம் என் றும் உள் ளது. அதிகாரிகள�ோடும் ஆக�்ரோசமான பரிமாறல் இடம்பெற்றது.

கருத் துப்

ப ெ ரு ம ளவி ல் ப �ொ து ம க் க ளு ம் கூ டி இ ரு ந் த ன ர் . கி ரா ம அ லு வ ல ர் ம ற் று ம் அதிகாரிகளும் காணப் ப ட் ட னர். அமைச் ச ர் மேலும் அங் கு கருத் து தெரிவிக் கையில் ; அரசின் முறைகேடான செயற் பாடுகள் தமிழ் மக் க ளின் இயல் பு வாழ் க் கை க் கு இடையூறாக உள் ளன. அரச அலுவலர்க ளை முறைகேடான முறையில் அரசு பயன் படுத் தி இராணுவத்துக் கு ஆள் சேர்ப்புச் செய்கின் றது. இந் த விடயத் தில் அலுவலர்களும் தமது நாளாந் த கடமைகளைத் தவிர்த்து இராணுவத்துக் கு ஆள் களைத் திரட்டும் செயற் பாடுகளை மேற�்கொண் டு வருகின் றனர் என் றும் அவர் தெரிவித் துள் ளார்.


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

அனைவரையும் உள்வாங்கிய இயக்கம�ொன்று தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு அவசியம் : குமாரவடிவேல் குருபரன் விடுதலைப் பு லிகளை அழித் ததன் பி ன் ன ர் த மி ழ் ம க் க ளு க் கா ன தீ ர்வு வழங் குவதற் கான வாய் ப் பு இன் னும் உருவாகவில் லை. மாறாக, சிங் கள ப�ௌத் த அரசியல் வலிமை பெற்றிருக் கின் றதே அன் றி தமிழ் மக் க ளின் பிரச் சினைகளை தீ ர் ப் ப த ற் கா ன வா ய் ப் பு சந் த ர் ப் ப ம் வெளி இன் னும் உருவாக் கப்படவில் லை.

த மி ழ் த ே சி ய அ ர சி ய லி ன் இன் றைய ப�ோக் கு – சர்வதேசத் தை நம்பியிருங் கள் என் ற க�ோஷம் – தமிழ் மக்களிடையே த�ொடர்ந்து எடுபடுமா என் ற கேள்வி எழுகின் றது. த மி ழ் ம க் க ளு க் கு தீ ர் வை பெற் று க�்கொடுக் க ஆக் கபூர்வ மாக – வினைத்திறனாக நாம் செயற் பட மு னை யா த ப�ோ து , த �ொட ர் ந் து அ ட க் கு மு ற ை க ளு க் கு உ ட் ப ட் டு வாழும் மக் க ள் , அதற் கு எதிராக செயற் பட முன் வராமல் இசைவாக் கம் அ ட ை ந் து வி டு வா ர் க ள் எ ன் றே த �ோ ன் று கி ற து . இ த னை த் தா ன் இலங்கை அரசும் எதிர்பார்க்கின் றது. ஆ க வே , பு தி தா க சி ந் தி த் து , முற�்போக் கான முறையில் , பரந் துபட்ட அரசியலாக, தீ ர்வு களை தரக் கூ டிய வகையிலான சிந் தனைக�்கொண் ட த லைமை ( அ னை வ ரை யு ம் உள் வாங் கிய இயக்கம்) இன் று தமிழ் தேசிய அரசியலுக் கு அவசியமாக இருக் கிறது. இ வ் வா று த ெ ரி வி த் தா ர் சட் ட த் த ரணியும் , மனித உரிமை செ ய ற் பாட் டா ள ரு ம் , யா ழ் . ப ல் க லை க் க ழ க ச ட் ட த் து ற ை விரிவுரையாளருமான குமாரவடிவேல் குருபரன் . யுத் த ம் நிறைவடைந் து 5 வருட பூர்த்தி த�ொடர்பாக அவரிடம் கருத் து கேட் டப�ோ த ே மேற் க ண் ட வா று அவர் தெரிவித் தார். அவர் மேலும் தெரிவித் ததாவது, த மி ழ ர் ப�ோ ராட் ட த் தை விளங்கிக�்கொள் ளாத சர்வதேசம் விடுதலைப் புலிகளுக் கு எதிரான யுத் தத் தின�்போது பெரும் பாலான உலக நாடுகள், குறிப்பாக இலங்கை சார்ந் து அக் க ரைய�ோடு இருந் த – இலங்கை த�ொடர்பாக தங்களுடைய ந ல ன் க ளை வை த் தி ரு ந் த – நா டு க ள் இ ல ங் கை அ ர சு க் கு ஆதரவாக இருந் து யுத் தத் தை நடத் தி முடிந் திருந் த ன என் பதனை நா ங் க ள் க வ னி க் க வே ண் டு ம் . விடுதலைப்புலிகள் அழிக் கப்பட்ட பின் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சினைக்குத் தீ ர்வு காணுவதற் கான வாய் ப் பு உருவாகும் என் பதே யுத் தத் து க் கு தாங் கள் ஆதரவு வழங் குவதற் கான அடிப் ப டை காரணம் என அந் த நா டு க ள் வெ ளி ப் ப ட ை யா க வே த ெ ரி வி த் தி ரு ந் த ன . கு றி ப் பா க இந் தியா, அமெரிக்கா ப�ோன் ற நாடுகள் இந் த விடயத் தை முன் னிறுத் தியே ஆதரவு தெரிவித் திருந் தன. அதிலும் குறிப்பாக இந் தியா. யுத் தம் முடிவடைந்து 5 வருடங்கள் பூ ர் த் தி யா கி யு ள் ள நி லை யி ல்

விடுதலைப் புலிகளை அழித் தால் ஒரு வாய் ப்பு வரும் என் று கூறுவது அடிப்படையின் தவறு என் றே நான் கருதுகிறேன் . தென் னிலங் கை யில் மாறி மாறி வந் த அரசுகளுடன் தமிழ் தலைமைகள் மேற�்கொண்ட பேச் சு கள் த�ோல் வி அடைந் த தன் பி ன் ன ணி யி லேயே வி டு த லை ப் புலிகளது ப�ோராட் டம் அல் லது ப�ொதுவாக தமிழர் க ளது ஆயுதப் ப�ோ ராட் ட ம் உ ரு ப் பெற் ற து . ஆகவே, தமிழ் தலைமைகளின் வ ன் மு ற ை ய ற் ற மு ற ை யி லா ன பேச் சு களின் த�ோல் வியின் பின் னர் உருப்பெற்ற ஆயுதப் ப�ோராட் டத்தை பிரச் சினைக் கு ரியதாக் கி, ஆயுதப் ப�ோராட் டம் இல் லாது நீங் கப்பட்டால் தமிழர் பிரச் சினைக் கு த் தீ ர்வு காண முடியும் எனத் தெரிவிப்பது தமிழர் பி ர ச் சி னையை மு ழு மை யா க வி ள ங் கி க�்கொ ள் ளா த த ன் மை காட் டுகிறது. 5 வ ரு ட ங் க ளு க் கு மு ன் ன ர் விடுதலைப் புலிகளை அழிப்பதற் காக உலக நாடுகள் எதற் காக ஆதரவு வழங் கினவ�ோ அந் த எதிர்பார்ப் பு தவறானது, பிழையானது என் பதை இ ப�்போ து த ெ ரி ந் து க�ொ ள் ள க் கூடியதாக உள் ளது. தற�்போது தென் னிலங் கை யில் செயற் பட் டு வரும் அடிப்ப டைவாத அமைப்புக் களான ப�ொதுபல சேனா, ராவணா பலய ப�ோன் றன விளிம் பு நிலை அமைப் பு கள் என் று சிலர் பேச தலைப்படுகின் றனர். அவர்கள் முன் வைக்கும் சித் தாந் தத்தின் மூலம் தென்னிலங்கையில் செயற் படுவது சிங் கள – பெளத் த அரசு என் பதை வி ள ங் கி க�்கொ ள் ள வே ண் டு ம் . இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்ததற் குப் பி ன் ன ர் த ெ ன் னி ல ங் கை யி ல் த�ொடர் ந் து வருகின் ற அரசியல் எவ் வாறு நகர்ந்திருக் கிறது என் பதன் வெளிப்பாடே இந் த அமைப்புக் களின் பிறப் பு ம் – செயற் பாடும் . இந் த அ மை ப் பு க ள் வி ளி ம் பு நி லை அமைப்புகள் இல் லை என் பதை நாம் இதன் மூலம் விளங் கிக�்கொள் ள வேண்டும் . யுத் தம் முடிவுறவில் லை யுத் தம் முடிவடைந் திருந் தாலும் தமிழ் மக் க ளுக் கு எதிரான யுத் த ம் இ ன் னு ம் மு டி வ ட ை ய வி ல் லை . யுத் தத்துக் குப் பின் னரான சூழ் நிலை (Post War) என் று கூறுகிறார்க ள் . ஆனால் , தற�்போதைய நிலையை யுத் தத் து க் குப் பின் னரான சூழல் என் பதா அல் லது முறண்பாட் டுக் குப் பின் னரான சூழல் (Post Conflict) என் பதா என விவாதத் து க் கு உட் படுத் துகின் றனர். த மி ழ் ம க் க ள் த ங் க ள து சுயநிர்ண ய உரிமை த�ொடர் பாக பே ச மு ன் வ ந் த தா லு ம் , அ து அ ட க் க ப் ப ட் ட தா லு ம் , அ த ற் கு வ ன் மு ற ை ய ற் ற வி த த் தி ல் பதில் கூறுவதற் கு சிங் கள அரசு மு ன் வ ரா த த னாலேயே யு த் த ம் ஆரம் ப மானது. ஆகவே, இன் று நாங் கள் பார்ப்பது அந் த யுத் தத்தின் ஒ ரு த �ொட ர் ச் சி தா ன் . த மி ழ் தேசியத் தினுடைய ஆயுதம் தரித் த

வடிவம் த�ோற் கடிக் கப் ப ட் டா லும் (விடுதலைப் புலிகள் மற்றும் ஏனைய இயக்கங்கள்) தமிழ் தேசியவாதத்தை த�ோற் கடிக் க வேண் டு ம் என் றால் தமிழர் க ளது நிலப் ப ரப் பு சார்ந் த தேசிய வடிவத் தை இல் லாமல் செய்யவேண்டும் என் ற முனைப்பில் முழு மூச்சாக தென்னிலங்கை அரசு செயற் பட் டு வருகின் றது. வடக் கு - கிழக் கு தமிழர் க ளின் தாயகப் பிரதேசம் என் பதை இல் லாமல் செய் ய வேண் டு ம் என் பத�ோடு, நில அபகரிப் பின் மூலமும் தமிழரின் இ ரு ப் பை கே ள் வி க் கு ள் ளா க் க தென் னிலங் கை அரசு முயன் று வருகின் றது. தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய அரசியல் மீ து உள் ள நம்பிக் கையை இல் லாமல் செய்யவேண்டும் அல் லது பிடிப்பை இல் லாமல் செய்வதற் கான நடவடிக் கைகள் இன் று இடம்பெற்று வ ரு கி ன் ற ன . த மி ழ் அ ர சி ய ல் சார்ந்த , நேரடியாக கட்சி அரசியல் சா ரா த செ ய ற் பாட் டா ள ர் க ளை மு ட க் கு வ த ற் கா க த �ொட ர் ந் து இடம் பெற் று வரும் கைதுகள் , பல்கலை க்கழக மாணவர் க ளை இலக்குவைத்து முன் னெடுக் கப்படும் செயற் பாடுகள் ப�ோன் றவற் றால் தமிழ் மக்களுக் கு தமிழ் தேசியத்தில் வீழ்ச்சி ஏற் படும் என தென்னிலங்கை அரசு கருதுகிறது. விடுதலைப் ப�ோராட் டம் , தமிழ் ம க் க ளு க் கா ன ஒ ரு அ ர சை த�ோற் றுவிக் க வேண் டு ம் என் ற ந�ோக் கம் இருந் தாலும் , தமிழ் மக் க ளுக் கு எதிராக த�ொடர் ந் து நடத் தப்படும் அநீதிகளுக் கு எதிரான ஒரு தடையாக இருக் கவேண் டு ம் எ ன் று ம் செ ய ற் ப ட் ட து . ஆ க வே , ஆ யு த ப் ப�ோ ராட் ட ம் செ ய ற் ப ட் டு க�்கொ ண் டி ரு ந் த காலப் ப குதியில் வன் னியில் நில அபகரிப்பு இடம்பெறுவதற் கான ஒரு சூழ் நிலை அங் கு இருக் க வில் லை. சிங் கள – ப�ௌத் த அரசின் நில வி ரி வா க் க மூ ல�ோ பா ய த் தை செயற் படுத் த ஆயுதப் ப�ோராட் ட ம் ஒரு தடையாக இருந் தது. தற�்போது விடுதலைப் ப�ோராட் ட ம் இல் லாத ஒரு சூழ் நிலையில் சர் வ தேசம் அதனை தடுத் து நிறுத் தும் என தமிழ் அரசியல் வாதிகள் கூறுகிறார்க ள் . ஆ னா ல் , இ து வ ரை ச ர் வ த ே ச சமூகம் எடுத் து ள் ள செயற் பாடுகள் எவையுமே தமிழ் மக்களுக் கு எதிராக நடத் தபடும் அநியாயங்களை த டு த் து நி று த் து வ த ற் கா க எ டு க் க ப் ப ட வி ல் லை எ ன் றே கூறமுடியும் . யுத் த காலப்பகுதியில் எவ் வாறு ஆயுதப் ப�ோராட் டம் இந் த அ நி யா ய ங் க ளை ஓ ர ள வே னு ம் தடுத் துநிறுத் த முற் பட்டத�ோ, அந் த அளவில் தானும் சர்வதேச சமூகத்தால் ந ட வ டி க் கை எ டு க் க மு டி யா ம ல் உள் ளதை காணக்கூடியதாக உள் ளது. அ ர சி ய ல் இ ய க் க ம�ொ ன் றை உருவாக் கவேண்டும் இன் று எமது தமிழ் தேசிய பி ர தி நி தி த் து வ த லைமை க ள் த மி ழ் த ே சி ய அ ர சி ய லை ஆயுதப�்போராட் டத்துக் கு முன் னரான மி த வா த அ ர சி ய லை ந�ோ க் கி க�ொண் டுசெல் கின் றனர் என நான் நினைக் கிறேன் . தமிழ் மிதவாத அரசியல் தேர் த ல் காலங் க ளில் ஒ ன் றை யு ம் , அ த ன் பி ன் ன ர் வேற�ொன் றையும் கூறியதனால் தான் ஆ யு த ப் ப�ோ ராட் ட அ ர சி ய ல் உருவானது என அறிந் தவர்க ளாக நாங் கள் இருக் கின�்றோம் . கடந் த மாகாண சபைத் தேர்தலின�்போதும் இதனைப் பார்த் திருந�்தோம் . தமிழ் தேசிய பிரதிநிதித் து வ அரசியலின்

பக்கம்

9

முன் னணி செயற் பாட் டாளர் க ளாக இருக் கக் கூ டிய தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினர் தேர்தல் காலங்களில் ச�ொல் வதற் கும் நடைமுறையில் அவர் க ள் செய் வ தற் கும் இடையில் ஒ ரு இ ட ை வெ ளி இ ரு ப் ப தை அவதானிக் க முடிகிறது. மேலும் , த லைமை த் து வ ம் ம க் க ளி ன் விருப் பு களை பிரதிபலிக் காமல் – க�ொழும் பை மையமாகக் க�ொண்டு முடிவுகளை எடுக் கின் றமையானது மீ ள தமிழர் அரசியலை 80 முன் னர் இ ரு ந் த அ ர சி ய ல் நி லை க் கு இட் டுச்செல்கின் றதா என் ற கேள்வி எழுகின் றது. த மி ழ ர் அ ர சி ய ல் சு ய மா க மு டி வெ டு க் க க் கூ டி ய த ள மா க இ ல் லா ம ல் இ ந் தி யா வி ன் கட் டு ப்பாட் டி ல் இருப்ப து மீ ண் டும் எமது அரசியல் 80களை ந�ோக் கி செ ல் வ த ற் கா ன இ ன் னு ம�ொ ரு உதாரணமாகும் . பி ர தி நி தி த் து வ அ ர சி ய லு க் கு அப்பால் புதிதாக, ஆக் க பூர்வ மான, வினைத் திறனான சிந் தனைகளை முன�்கொண்டுவந்து தமிழ் மக்களை எவ் வாறு ஒன் றுபடுத் துவது என் பது குறித் து சிந் திக் காத அரசியல் த லைமை த் து வ மே த ற�்போ து இருப்பதை அவதானிக் கக்கூடியதாக உள் ளது. உதாரணமாக பெண் க ள் , ஒ டு க் க ப் ப ட் ட ச மூ க த் த வ ர் , சிவில் சமூகக் குழுக் க ள் மற் று ம் இ ளை ஞ ர் க ள் ப�ோ ன�்றோ ரை உள் வாங் கி எவ் வாறு வன்முறையற் ற, ஜ ன நா ய க ரீ தி யி லா ன த மி ழ் தேசிய அரசியல் இயக்கம�ொன் றை க ட் டி யெ ழு ப் பு வ து எ ன் ப து த�ொடர்பாக எந் தவித முன் னெடுப்பும் மேற�்கொள் ளாத தமிழ் தேசிய அரசியல் செல்நெறியை நாம் இன் று கண்டுக�ொண்டிருக் கிற�ோம் . த மி ழ் த ே சி ய அ ர சி ய லி ன் இன் றைய ப�ோக் கு – சர்வதேசத் தை நம் பியிருங் கள் என் ற க�ோஷம் – தமிழ் மக் க ளிடையே த�ொடர் ந் து எடுபடுமா என் ற கேள்வி எழுகின் றது. சர் வ தேசத் தை நம் பி பயனில் லை என த�ொடர்ந்து அடக்குமுறைக்குள் வாழ தமிழ் மக் க ள் இசைவாக் க ம் அ ட ை ந் து வி டு வா ர் க ள�ோ எ ன் ற அ ச் ச ம் எ ன் னி ட த் தி ல் உ ள் ள து . இ து வ ரை க் கா ல மு ம் அடக் கு முறைகளுக் கு மத் தியிலும் தமிழ் மக்கள் தமிழ் தேசியத்திற் காக வா க் க ளி த் தி ரு க் கி றா ர் க ள் . ஆ னா ல் , த மி ழ் ம க் க ளு க் கு தீ ர் வை பெற் று க�்கொ டு க் க ஆக் க பூர்வ மாக - வினைத் திறனாக நாம் செயற் பட முனையாதப�ோது, த�ொடர் ந் து அடக் கு முறைகளுக் கு உட் ப ட் டு வாழும் மக் க ள் அதற் கு எதிராக செயற் பட முன் வராமல் இசைவாக் கம் அடைந்துவிடுவார்கள் எ ன் றே த �ோ ன் று கி ற து . இதனைத் தான் இலங் கை அரசும் எ தி ர் பா ர் க் கி ன் ற து . ச ர் வ த ே ச சமூகத்தை ஏமாற் றிக�்கொண்டு தமிழ் சமூகத்தை ஒரு அடக்குமுறைக்குள் வைத் திருந் தால் காலப�்போக் கில் அவர்கள் வாழப்பழகிவிடுவார்கள் என அரசு எதிர்பார்க்கின் றது. ஆ க வே , பு தி தா க சி ந் தி த் து , முற�்போக் கான முறையில் , பரந் துபட்ட அரசியலாக, தீ ர்வு களை தரக் கூ டிய வகையிலான சிந் தனைக�்கொண் ட

தலைமை (அனைவரையும் உள் வாங் கிய இயக் க ம் ) இன் று தமிழ் தேசிய அ ர சி ய லு க் கு அ வ சி ய ம் . இ ந் த த் தலைமை சுயமாக தமிழர் அரசியலை முன் னெடுக் க க் கூ டிய வகையில் , அரசு சாராது (இந் திய அரசு) களத் திலும் , புலத் திலும் எமது நிலைப் பாட் டி ருந் து அரசியல் செய் ய க் கூ டிய வகையில் அமையவேண்டும் .


பக்கம்

12

எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

11

வடக்கிலிருந்து இராணுவத்தை வெளியேற்றுவதே எமது குறிக்கோள்:- சி.வி.விக்னேஸ்வரன் வ ட க் கு மா கா ண த் தி லி ரு ந் து இராணுவத்தினை வெளியேற்றுவதே எமது முக் கியமான குறிக�்கோள் . அ த ற் கா ன அ ன ை த் து ந ட வ டி க் கை க ளை யு ம் நா ம் மு ன் னெ டு த் து வ ரு கி ன�்றோ ம் . வடக் கிலிருந் து இராணுவத் தினரை வ ெ ளி ய ே ற் று வ த ன் மூ ல மே எமக் கு விம�ோசனம் கிடைக் கு ம் . இல் லையேல் எமக் கு விம�ோசனம் இ ல் லை என வ ட மா கா ண முதலமைச் ச ர் சி.வி.விக் னே ஸ் வ ரன் தெரிவித் தார். நேற் று க் காலை முல் லைத் தீ வு மாவட் ட த் தின் கிழக் கு ப் பிரதேச கிராமங் க ளுக் கு விஜயம் செய் த மு த ல மை ச் ச ர் , அ ப் பி ர தே ச ம க் க ளி ன் பி ர ச் சி ன ை க ளை க் கே ட் ட றி ந் து க�ொ ள் ளு ம் ச ந் தி ப் பி ல் க ல ந் து க�ொ ண் டு ம க் க ளி ன் கே ள் வி க ளு க் கு ப் பதிலளிக் கையிலேயே இவ் வாறு தெரிவித் தார். ஒ ட் டு சு ட் டா ன் வா வ ெ ட் டி , தட் டையான் , க�ொக் குத�ொடுவாய்

– கருநாட் டு க் கே ணி, க�ொக் கிளாய் – புளியமுனை, நாயாறு ஆகிய ப கு தி க ளி ல் ப�ொ து ம க் க ளை வடமாகாண முதலமைச்சர் சந்தித் துக் கலந் துரையாடினார். இச்ச ந் திப் பின�்போது ப�ொதுமகன் ஒருவரினால் முதலமைச் ச ரிடம் , வடக் கில் மக் க ளின் பிரச் சினைகள் பல உள் ளப�ோதும் இராணுவத்தினரை மட் டு ம் வெளியேற் ற வேண் டு ம் என ஏன் கூறி வருகின் றீ ர்கள் எனக் கேட்கப்பட்டது. இ த ற் கு ப் ப தி ல ளி த் த வ ட மா கா ண மு த ல மை ச் ச ர் , வ ட க் கி ல் இ ரா ணு வ த் தி ன ர் கு டி க�ொ ண் டு ள் ள தா ல் தா ன் பல பிரச் சினைகள் தீ ர்க் கப் ப ட முடியாமல் இழுபட் டு வருகின் றது. இன் று நீங் கள் சுட் டிக் காட் டும் நில ஆக் கிரமிப் பு , மீ ன் பிடித் த�ொழில் செய் ய முடியாத தென் னிலங் கை மீ னவர்க ளின் அத் து மீ றல் ப�ோன் ற பி ர ச் சி ன ை க ளு க் கு பி ன் னா ல் இ ரா ணு வ த் தி ன ரி ன் இ ரு ப் பே மூலகாரணமாகவுள் ளது.

வடக் கு மாகாணத் தில் இன் று பாரிய பிரச் சினையாக இராணுவ ஆக் கிரமிப் பே உள் ளது. மக் க ள் மீ ள் குடியமர முடியாமலும் அவர்கள் த ம து ச�ொ ந் த நி ல ங் க ளி ல் த�ொழில் களைச் செய்ய முடியாமலும் இருக் கின் றனர். இராணுவத் தினர் மக் க ள் குடியிருந் த நிலங் க ளுடன் த�ொழில் செய் ய க் கூடிய வளமான நிலங்களையும் அபகரித் துள் ளனர். எனவேதான் இங் குள் ள மக் க ளின் பிரச்சினைகளுக் குத் தீ ர்வுகாண்பதற் கு முதற் ப டியாக இராணுவத் தினரை இங் கிருந் து வெளியேற்ற வேண்டும் எனக் கூறுகின் றேன் என் றார். இச் சந்திப்பின�்போது வடமாகாண சபை கல்வி அமைச்சர் த.குருகுலராஜா, சுகாதார அமைச்சர் ப.சத்தியலிங் கம், வ ட மா கா ண ச பையி ன் பி ர தி அ வை த் த லை வ ர் அ ன் ர னி ஜெ க நா த ன் , உ று ப் பி ன ர் க ளா ன வைத் தியக் கலாநிதி சிவம�ோகன் , ரவிகரன் , சயந் தன், கனகசுந் தர சுவாமி, சிவய�ோகம், திருமதி. மேரி கமலா குணசீ ல ன் , அஸ் மின் ஆகிய�ோர் கலந் துக�ொண்டனர்.

பக்கம்

முன் னதாக நேற் று க் காலை ஒட் டுசுட் டான் வாவெட்டி, தட்டையன் மலைப்பகுதிகளுக் கு விஜயம் செய்த முதமைச்சர் அங் கு மேற�்கொள் ளப்பட்டு வ ரு ம் ம லையை உ டை த் து கருங் கல் எடுக் கும் பணிகளை பார்வையிட் டார். பின் னர் க�ொக் குளாய் , க�ொக் கு த�்தொடுவாய் பகுதிகளுக் கு விஜயம் செய்து அங் குள் ள மக்களின் நி லைமை க ளை யு ம் அ வ ர் க ள் எதிர�்நோக் கி வரும் தென்னிலங்கை மீ னவர்க ளின் அத் து மீ றல் மீ ன் பிடி ந ட வ டி க் கை க ளை யு ம் நே ரி ல் பார்வையிட் டார். மா லை பு து க் கு டி யி ரு ப் பு பிரதேசத் திற் கு விஜயம் செய் த முதலமைச்சர், புது க் கு டியிருப் பு பரந் தன் வீதியில் அமைக்கப்பட்டுள் ள புதுக் குடியிருப்புப் பிரதேச சபைக்கான புதிய கட்டடத்தை உத்திய�ோகபூர்வமாக திறந்துவைத்தார். இ ந் த செய் தி யை உ ங் க ள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள் ள

யாழ். குடாநாட்டில் இராணுவத்திற்கு ஆட்சேர்க்கும் பணியில் அரச அதிபர்; அனந்தி குற்றச்சாட்டு, இளைஞர், யுவதிகளை விழிப்பாக இருக்குமாறும் எச்சரிக்கை

எமது மக்களின் மேல் திணிக்கப்படும் இராணுவ மேலாதிக் கத்தில் எமது இளைஞர், யுவதிகளையும் பங் கு க�ொள் ள வைக் கு ம் ஒரு பயங் கர சதியை நிறைவேற் ற முயற் சிகள் இ ட ம் பெ று வ தையி ட் டு நா ம் விழிப்பாக இருக் க வேண்டும் . எம் மை நாமே பாதுகாக் க வேண்டுமென வட மாகாண சபை உறுப்பினர் அனந்தி சசிதரன் தெரிவித் துள் ளார். இராணுவத்திற் கு அரச அதிகாரிகளை பயன் படுத் தி முன் னெடுக் கப் ப டும் ஆட் சேர்பபு ் த�ொடர்பாக விடுத் துள் ள அ றி க் கையி லே ய ே இ வ் வா று

தெரிவித் துள் ள அவர் அதில் மேலும் குறிப்பிட் டுள் ளதாவது ; அ ண் மை க் கா ல ங் க ளி ல் இ ரா ணு வ த் தி ன ர் ப டை க் கு ஆட் களைத் திரட் டு ம் பணியில் வடக் கில் பல்வேறு வழிமுறைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின் றனர். படையினர் வீடு வீடாக சென்று பிரசாரங்களை மே ற�்கொ ண் டு வி ண் ண ப் ப ப் படிவங் க ளை வழங் கிய ப�ோதும் இளைஞர்க ளையும் யுவதிகளையும் ப டையி ல் சே ர் ப் ப த ற் கா ன மு ய ற் சி யி ல் அ வ ர் க ளா ல் வெற்றிபெற முடியவில் லை. இதன் காரணமாக அவர்கள் அடுத் து கட்ட நடவடிக் கைகளில் இறங்கியுள் ளளனர்.

அ ர சா ங் க அ தி ப ர் பி ர தே ச செயலாளர் க ளுக் கு கட் ட ளைகளை வ ழ ங் கி அ வ ர் க ள் கி ரா ம சேவையாளர் க ள் மூலம் படைக் கு ஆட் களை திரட் டு ம் நடவடிக் கை மேற�்கொள் ளப் ப டவுள் ளது. மாவட் ட அபிவிருத் திக் குழுக் கூட் டத் தில் இது த�ொடர்பாக கருத் து வெளியிட் ட யாழ் . மாவட் ட அரசாங் க அதிபர் இ ரா ணு வ த் தி ன ர் கே ட் டு க் க�ொண்டதற் கு அமைவாகவே மேற்படி பணியில் ஈடுபடுமாறு தான் பிரதேச செயலாளர்களு க் கு அறிவித் தல் வழங் கியதாக தெரிவித் திருந் தார்.

இப் ப டியான ஒரு நிலையில் பின் வரும் கேள் விகள் எழுகின் றன. ஒன் று பாதுகாப் பு அமைச் சின் மு றை ப் ப டி யா ன வ ர் த் த மா னி அறிவித் தல் இன் றி ஒரு பிராந் தியத் தளபதி தன் னிச்சையாக படைக் கு ஆட் சேர் க் க முடியுமா? அடுத் தது ஒரு மாவட்ட அரசாங் க அதிபர் ஒரு இராணுவத் தளபதியின் கட்டளையை ஏற் றுச்செயற் பட முடியமா? இந் த இரு விடயங் களும் இலங் கையின் அரசியல் அமைப் பு ச் சட் ட த் திற் கு அப்பாலானவை என் பது மட்டுமன்றி மரபு வழியான நடைமுறைகளுக் கும் அடங்காதவை.

தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் அலுவலகத்துள் அடாத்தாக இராணுவம் நுழைந்தது த மி ழ் த் தே சி ய ம க் க ள் மு ன் ன ணி யி ன் யா ழ் . ந க ரி ன் 3 ம் கு று க் கு த் தெ ரு வி லு ள் ள தலைமை அலுவலகத் திற் கு இன் று மாலை படையினர் அடாத் தாக உள் நுழைந் து ள் ளதாக

கு ற் ற ஞ் சா ட் ட ப் ப டு கி ன் ற து . இ ன் று மா லை ஜ ந் து ம ணி ய ள வி ல் சி வி லு டையி ல் சென் ற இராணுவத் தினரே கட் சி அ லு வ ல க த் தி ல் வி ப ர ங் க ளை திரட்டிச்சென்றுள் ளனர்.

எனினும் விபரங் கள் சேகரிப்பதாயின் ப�ொலீசார் வந்திருக் க முடியுமெனவும் அப் ப டியிருக் க இராணுவத் தினர் அ லு வ ல க த் தி ற் கு வ ந் த மை தம் மை அச்சு றுத் து ம் செயற் பாடு என கட் சித் தலைமை கருத் து

வ ெ ளி யி ட் டு ள் ள து . ச ம் ப வ வேளையில் கட் சியின் தலைவர் உள் ளிட் ட முக் கிய பிரமுகர்கள் எவரும் இ ரு ந் தி ரு ந் தி ரு க் க வி ல் லை என கூறப்படுகின் றது.

vides rigorous analysis of U.S. foreign policy, national security and law. “Because of Gota’s citizenship the US would also be less vulnerable to accusations of meddling. And, indeed, the US administration could also suspend its own criminal inquiry, in a very public way, on the ground that it will give Sri Lanka’s political establishment an opportunity to do the right thing. Congressional members can very publicly support the initiation of a full-blown criminal inquiry by the Justice Department,” Goodman said.

tematic bombing of civilian hospitals, and that he repeatedly suggested that he could target and deliberately kill innocent civilians in order to win the war against the LTTE. That’s just the public record,” Goodman writes, adding, “[t] here is good reason to believe the Justice Department is sitting on a trove of additional incriminating evidence against Gotabhaya.”

meddling if we go after one of our own. That’s the upside to taking such actions.”

Hold Gotabhaya accountable for war-crimes, writes NYU Professor of Law

“Even if Gota[bhaya Rajapakse] never sees the inside walls of a US prison, the White House could send a powerful signal of its commitment to accountability by formally investigating and, if the evidence is there, indicting Gota[bhaya],” writes Ryan Goodman, Professor of Law at New York University School of Law in the on line forum called Justice and Security which pro-

Prof. Ryan Goodman “...there is also prima facie evidence in the public record that he [Gotabhaya] ordered the execution of political leaders and their families upon their surrender, that he directed the sys-

Noting Gotabhaya’s US citizenship, Goodman adds, “[a]s a citizen of the United States, Sri Lanka’s Defense Secretary is directly liable under Congress’s War Crimes Act—a legal windfall for any US effort to investigate and prosecute him across international borders. His citizenship also expands US policy space—by reducing US vulnerability to accusations of

Goodman also urged the U.S. administration to publicly release some of the intelligence that it might have in its possession such as phone intercepts of Gota’s orders and satellite imagery of the last stages of the war. “In a post-Snowden world, revelation that the United States has these capacities and engages in such SIGINT operations is nothing new. At least the cost is not as high to revealing this information, and its public exposure can be especially valuable in mobilizing efforts toward accountability,” Goodman notes.


பக்கம்

12

எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

"எமது உறவுகளுக்காக கண்ணீர் சிந்தக்கூட அனுமதிக்கப்படாத யுகத்தில் வாழ்கின்றோம்’ எ ங் க ள் ச க �ோ த ர ர் க ள் எ ங் க ளு க் கா க ப�ோராடினார்க ள் . எங் களுக் காக மரணத் தை எய் தினார்க ள் . எமது எதிர்காலத் திற் காக தமது முழு வாழ் க் கையையுமே அர்ப்பணித் தார்கள் என தமிழ் த் தேசியக் கூட் ட மைப் பின் பாராளுமன் ற உறுப் பினரும் ஊடகப் பேச் சாளருமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித் துள் ளார். இறுதிப் ப�ோரில் உயிரிழந்த உறவுகளை நினைவு கூரும் நிகழ் வு பிரத் தியேகமாக ஒழுங் கமைக் க ப் ப ட் ட இடத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது. இந் த நிகழ்வில் கலந் து க�ொண்டு உரையாற் றும் ப�ோதே அவர் இவ் வாறு தெரிவித் தார். அவரது உரை வருமாறு ; இன் று ஒரு மறக் க முடியாத நாள் . ஈழத் தமிழர்களின் வரலாற் றில் மட் டு மல் ல . உலக வரலாற் றில் ஒரு மாபெரும் இன அழிப்பு நடைபெற்ற நாள் . தமிழ் மக் க ள் தாங் கள் இழந் த உறவுகளை நினைத்துப்பார்க்க,அதற்காக ஒரு துளி கண்ணீர ் விட, அதற்காக அஞ் சலி செலுத் த மறுத் திருக் கின் ற அரசின் கீ ழ் வாழக்கூடிய கால கட்டத்தில் நாம் எமது உறவுகளுக் கு ஏத�ோ ஒரு வகையில் அஞ் சலி செலுத் துவதற் காக கூடியிருக் கின�்றோம் . இன் று நீங் கள் பார்த்தீர்களானால் பிதிர்க் கடன் என் று ச�ொல் லும் இந் துக் கள் இறந் த வர்க ளுக் காக செ ய் ய ப் ப டு ம் பி தி ர் க் க ட னை க் கூ ட செய்யவிடாமல் இன் று கீ ரிமலைக்குச் செல்லும் சகல வீதிகளும் இராணுவத்தால் மூடப்பட்டுள் ளது. யா ழ் ப் பா ண த் தி ல் அ ர சி ய ல் க ட் சி க ளி ன் அலுவலகங் க ள் மூடப் ப ட் டு ள் ள ன. அதேப�ோன் று வீ தி க ளு ம் மூ ட ப் ப ட் டு ள் ள ன . இ ரா ணு வ ம் குவிக் கப்பட்டுள் ளது. யாரும் அங் கு ப�ோக முடியாது. நல் லூ ர் கந் த சுவாமி ஆலயத் திற் கு முன் பாக நூற் றுக் க ணக் கான இராணுவம் குவிக் க ப் ப ட் டு அங் கு மக்கள் செல்ல முடியாத நிலையுள் ளது. சாதாரணமாக இருக்கக் கூடிய க�ோவில் களில் இன் று திருவிழாக் கள் நடத் தக் கூடாதென்று இராணுவம் உத் தரவிட் டுள் ளது. பல்கலைக்கழகம் மூடப்பட்டு பல் க லைக் க ழகத் தைச் சுற் றி இராணுவம் குவிக் கப்பட்டு கவசவாகனம் நிறுத் தப்பட்டுள் ளது. ஆகவே அவ் வாறான மிகவும் ம�ோசமான சூழலில் நாங் கள் வாழ் ந் து க�ொண்டிருக் கின�்றோம் . இன் று வெற் றிக் களிப் பில் மாத் த றையில் இலங் கை இராணுவமும் ஜனாதிபதியும் வெற் றி விழா க�ொண் டாடுகின் றார்க ள் . அந் த வெற் றி விழா க�ொண் டாடுவதற் காக ஒரு வார காலத் திற் கு மாத் தறை மாவட்ட பாடசாலைகளுக் கு விடுமுறை விடுக் கப் ப ட் டு ள் ளது. அவர் க ள் அதனை ஆடம்பரமாகக் க�ொண்டாடுகின் றார்கள். ஆனால் இங் கு கைதுகள் நடைபெறுகின் றன. நாங் கள் ஆலயங் களுக�்கோ ,தேவாலயங் களுக�்கோ சென்று இறந் து ப�ோன எம் உறவுகளுக் காக அஞ் சலி செலுத் த முடியாத நிலையில் தான் வாழ் ந் து க�ொண்டிருக் கின�்றோம் . ஒருவர் , இருவர் அல் ல ஏறத்தாழ இந் த யுத் தத்தில் மூன் று இலட்சத்திற் கும்

மேற்பட்ட எமது உறவுகளை இழந்திருக் கின�்றோம் . யுத் தத்தின் இறுதி நாட் களில் மட்டும் எழுபதாயிரம் மக் க ள் க�ொல் லப் ப ட் ட தாக ஐ.நா. கூறுகின் றது. இலங்கை இராணுவம் மிகவும் மனிதாபிமானமற் ற முறையில் ஈழத் தமிழர் க ளைக் க�ொத் துக் க�ொத் தாக க�ொலை செய்தார்கள் என் பதற் கான பல்வேறுபட்ட சாட் சியங்கள் இருக் கின் றன. இதனை விசாரிக் க வேண்டுமென ஐ.நா. மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு முடிவெடுத் திருக் கின் றது. இம் மாத இறுதியில் அல் லது அடுத் த மாத முற் பகுதியில் இது த�ொடர் பான விசாரணைகள் நடைபெற இருக் கின் றன. எமது மக்களை, எமது இனத்தை படுக�ொலை செய்தனர். அங் கு பாடசாலைகள் , வைத் தியசாலைகள் , வணக் கஸ் தலங் கள் அழிக் கப் ப ட் ட ன. குழந் தைகள் உணவுக் காக வரிசையில் நின் ற ப�ோது குண் டுகள் ப�ோட் டு அழிக் கப் ப ட் டார்க ள் . இவையெல் லாம் ஒரு கண்ணியமான யுத் தப் பண்புகளல் ல என் பது ஒரு சர்வதேச நெறிமுறை . ஆனால் , இவையெல்லாம் இலங் கை யில் நடந் த து. வன் னியில் நடந் த ன. இது த�ொடர் பான விசாரணைகள் நடைபெற இருக் கின் றது. இந் த விசாரணையின் முடிவில் தான் எவ் வாறு தீ ர்பபு ் கள் வெளிவரப் ப�ோகின் றது என் பது தெரியும் . அந் த முடிவுகளின் பிரகாரம் இலங்கை அரசாங் கம் எவ் வாறு செயற் படப் ப�ோகின் றது ? இந் த விசாரணைக் காக இலங் கை க் கு வெ ளி நா ட் ட வ ர் க ள் வ ரு வ த ை இ ல ங் கை அரசாங் கம் தடை விதிக் கின் றது. அவர்களுக் கான விசா வழங் குவதற் கு மறுக் கிறது. அவர்கள் இங் கு வராவிட் டால் கூட வெளிநாடுகளில் இருந் து இந் த விசாரணையை நடத் தலாம் . விசாரணைகள் எப்படியும் நடைபெறும் என் பது தான் இன் றுள் ள நிலைமை. யுத் தத்திற் குப் பின் னர் பாதிக் கப்பட்ட பல நூறு மக்கள் வெளிநாடுகளுக் குச் சென்றுள் ளனர். ஏன் க�ொலைகளில் ஈடுபட்ட இராணுவத்தினால் பல்வேறுபட்ட ஆதாரங்கள் வழங் கப்பட்டுள் ளன. பல் வே றுபட் ட சாட் சியங் க ள் இருக் கின் றன. அந் த அடிப் ப டையில் விசாரணை இடம் பெ ற இருக் கின் றன. இந் த விசாரணைக்கான முடிவுகளை இலங்கை அரசாங் கம் ஏற் க மறுக் கின் ற பட்சத்தில் இலங் கை அரசாங் கத் தின் மீ து சர் வ தேசத் தால் பல் வே றுபட் ட அழுத் த ங் க ள் பிரய�ோகிக் க ப் ப டும் . இதனால் இலங் கை அரசாங் கம் மிகப் பெ ரிய அழுத் தத்தை சந்திக் க நேரிடும் . எமது உறவுகளை அம் மா, அக் கா, தம்பி, பிள் ளையென பல இலட்சம் மக்களை இழந்திருக் கின�்றோம் . எமது மக்களை அழித் ததுடன் எல் லாம் முடிந் துவிட் டதாக மகிந் த அரசாங் கம் நினைத் த து. முள் ளிவாய் க் கால் பேரவலத் திற் குப் பின் னர் தமிழ் மக்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற் க முடியாதென நினைத்தது. ஆனால் இன் று புலம்பெயர்ந்து வாழும் 10 இலட்சத்திற் கும் மேற்பட்ட எமது உறவுகள் இலங்கை அரசாங் கத்தை சர் வ தேச நீ திமன் ற த் தில் நிறுத் தக் கூடிய

அளவிற் கு நிலைமையை மாற் றியிருக் கின் றார்கள். தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்காக, தமிழ் மக்கள் சுதந் திரமாக வாழ் வதற் காக நீ ங் கள் இந் த மண் ணில் தலை நிமிர்ந் து வாழக் கூடிய எதிர்காலத் தை உருவாக் குவதற் காகத் தான் ப�ோராளிகள் ப�ோராடினார்கள். இலங்கை சுதந்திரம் அடைந் த தன் பின் னர் நாங் கள் சிங் களம் கற் க நிர்பப ் ந்திக்கப்பட�்டோம் . பல்கலைக்கழக அனுமதிகள் மறுக் க ப் ப ட் ட ன. காணிகள் அபகரிக் க ப் ப ட் ட ன. தற�்போதும் கூட தமிழர் தாயகத் தில் பல்லாயிரம் ஏக் கர் நிலம் படையினரால் சுவீகரிக் கப்பட்டுள் ளன. இ வையெ ல் லா ம் நீ ண் ட கா ல த் தி ற் கு இப் ப டி நடக் க முடியாது. இவையெல் லாம் அந் த மக் க ளிடம் மீ ண் டும் கையளிக் க ப் ப ட வேண் டு ம் . இங் கு இருக் கின் ற இராணுவம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் . வெளியேற்றப்படும் . அவ் வாறான ஒரு சூழலை உருவாக் க வேண்டும் . நிச்சயமாக இலங்கை தமிழ் மக்கள் த�ொடர்பாக சர் வ தேசம் சரியான ஒரு மன�ோ நிலைக் கு வந்து க�ொண்டிருக் கின் றது. ஆகவே நாங் கள் த�ோற் றுப�்போய் விட�்டோம் , அடிமைகளாகிவிட�்டோம் என் று அஞ் சத் தேவையில் லை. நாங் கள் மீ ண்டும் தலைநிமிர்ந்து இந் த மண்ணில் வாழ வேண்டும் . நாங் கள் இம் மண் ணின் ச�ொந் தக் காரர் க ள் . பல்லாயிரக்கணக் கான ஆண்டுகள் இம் மண்ணில் வாழ் ந் திருக் கின�்றோம் . எமது தமிழ�்மொழியென்பது உலக ம�ொழிகளில் மிகவும் பழமை வாய் ந் தது. ஆகவே இவ் வாறான மிகப் பெரிய வரலாற் று த�ொன் மை க�ொண் ட இனம் தமிழ் இனம் . இவ் வாறான வரலாற் று பாரம் ப ரியத் தைக் க�ொண் ட மண் ணில் வாழ் ந் தவர்க ள் நாங் கள் . ஆகவே சுதந்திரமாகவும் , உரிமை யு டனும் வாழ் வதற் கு முழுத் தகுதி பெற்றவர்கள் நாங் கள். எங் கள் சக�ோதரர்கள் எங் களுக் காக ப�ோராடினார்கள். எங் களுக் காக மரணத்தை எய் தினார்கள். எமது எதிர்காலத்திற் காக தமது முழு வாழ் க் கையையுமே அர்ப் ப ணித் தார்க ள் . அவர் க ளுக் காக ஒரு துளி கண் ணீ ர ் சிந் துவதற் குக் கூ ட இலங் கை அரசு அனுமதி மறுக் கிறது . இந் த நிலைமைகள் மாற வேண்டும் . எம் மால் முடிந் தவரை நாம் அதனைச் செய்து வருகின�்றோம் . இந் த மண்ணில் எமது மக் க ள் சுதந் திரமாகவும் க�ௌரவமாகவும் யா ரு க் கு ம் அ டி ப ணி யா ம ல் வா ழ க் கூ டி ய அந் த சூழல் உருவாக் க ப் ப ட வேண் டு ம் எனக் குறிப் பிட் டார். நிகழ் வில் தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பின் முக் கியஸ்தர்கள் மற்றும் இறுதிப் ப�ோரில் உறவுகளை இழந் த வர்க ள் எனப் பலர் கலந் து க�ொண்டனர். ப�ோரினால் பாதிக் கப்பட்ட உறவினர்களை இழந்த 150 இற் கும் மேற்பட்ட மாணவர்க ளுக் கான கற் ற ல் உபகரணங் களும் நிகழ் வில் கலந் து க�ொண் ட பிரமுகர் க ளால் வழங் கப் ப ட் ட ன. இறுதியாக மதிய ப�ோசன நிகழ்வுடன் அஞ் சலி நிகழ்வுகள் நிறைவு பெற்றன.

நெருப்போடு விளையாடதே.. ப�ொசுங்கிப்போவாய்.. முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலை நடத்தின பல்கலைச்சமூகம் நெருப�்போடு விளையாடதே.. ப�ொசுங் கிப�்போவாய் .. முள் ளிவாய் க் கால் நினைவேந் த லை நடத் தின பல்கலைச்சமூகம் அந் த நடவடிக் கைக்கு வைச்ச இ ர க சி ய ப் பெ ய ர் அ து தா ன் . உ ண் மை தா ன் து ப் பா க் கி மு னை யி னி ல் அ ட க் க ப் பா ர் த் து த�ோற் றுப�்போன யாழ் ப்பாண இராணுவத்த ளபதி விழுந் தாலும் மீ சையில மண் படவில் லையென்ற த�ோரணையில மக்களிற் கு அஞ் சலியெண்டதால த டு க் க வி ல் லையெ ன் கி றா ர் . உ ண் மை யி ல எ வ் வ ள வு ச மூ க ப�்பொ று ப�்போ ட அ ந் த நினைவேந் த லை ப�ொடியள் செய் தாங் கள் என் றது நேரில கண் ட வைக் கு தான் தெரியும் . கைலாசபதி அரங் க த் தில அமைதியெண் டால் ஊசி விழுந் தால் சத் த ம் கேட் கிற அமைதி. ஆமி ச�ொல் லி பல் க லைக் க ழகத் தை மூடின நிர்வாகத்திற் கு முகத்தில அடிச்ச மாதிரி தாங் களும் பகிஸ்கரிப்பெண்டு லீவு விட் டாங் கள். பண்ணுறத ப ண் ணி ப் பா ரு ங�்கோ வெ ண் ட ச வா ல் தா ன் பாருங�்கோ.அதிலையும் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங் க த் த லைவரை நாலாம் மாடியில தடுத் து வைச்சால் எல் லாவற்றையும் தடுக் கலாமெண்டு அரசாங் கம் கண்ட கனவும் ப�ொய் த்துப�்போய் விட் டதே உண்மை.ப�ொங் குதமிழ் நடத் தி உலகை திரும் பி பார்க்க வைத்த சமூகம் துவண்டு ப�ோகவிடக்கூடாது பாருங�்கோ. முள் ளிவாய் க் கால் நினைவேந் த லை நினைவு கூருவதை ஆரும் தடுக் கேலாதெண்டு நிமிடத்துக் கு மூன் று தரம் பேசிக�்கொண் டிருந் த மாவையர் இரவ�ோட இரவாக அம் பாறைக்கு எஸ்கேப்.முதல் நாள் நடந் த கூட் டமைப்பு பத்திரிகை எம் பியின் விளையாட் டுப�்போட் டியில எல�்லோரும் தவறாமால் ஆஜராகியிருந் தவை.ஆனால் முள் ளிவாய் க் கால் நினைவேந் த லெண் ட தும் தான் ஆளாளுக் கு

எஸ்கேப்.ஆலயங் களில நடந் த நினைவேந்தல்கள் எ ல் லா வ ற் றி லு ம் சி வா ஜி லி ங் க ம் தா ன் முன் னுக் கு நின் றது.சிறிதரன் சத் த மில் லாமல் கிளிந�ொச்சியில நினைவேந்தலை நடத் திப�்போட் டு யாழ் ப்பாணத்திலயும் நின் று மனிசன் பாடுபட்டது. அனந்தி ப�ொம் பிளையாக தனிச்சு ற�ோட் டில நின் று ப�ோராடினது.வவுனியா மற்றும் முல் லைதீ விலயும் நினைவேந் த லை சிறப் பாக செய் த வை.அப் ப ஏன் யாழப் பாணத் தில தடைகளை தாண் டி ப�ொது இடம�ொன் றை எடுத் து நினைவேந்தலை கூட் டமைப் பால் செய் ய முடியாமல் ப�ோட் டுது. சனத் திட் ட இருக் கிற கேள்விக் கு அவையள் தான் பதில் ச�ொல் லவேணும் பாருங�்கோ. எ லெ க் ச ன் கா ல ங் க ளி ல் எ ங் க டை கூ ட் ட மை ப் பு கா ர மு ள் ளி வா ய் க் கா ல் தியாகம் இ இன அழிப் பு என் றெல் லாம் வீ ர ம் க�ொப்பளிக் கபN;பசினது எல�்லோருக் கும் தெரியும் . மாவீ ர ர் துயிலுமில் லங் க ளை கட் ட ப�்போறன் எண் டு வாக் கு கேட் ட சாவகச் சே ரி தம் பி சயந் தன் தான் மாகாணசபையில் எல�்லோரும் சேர் ந் து ஒற் றுமையாக விளக் கேற் ற விடாமல் தடுத் ததாக கேள் வி.ஆள் தண் ணியில நவீ ன சகுனி வேசம் கட் டி யிருக் கிறதாக தகவல் . 16ம திகதி சிவாஜி,அனந் தி மற் று ம் மேரிகமலா இணைந்து நடத் தின நினைவேந்தலை நையாண்டி பண்ணியதாகவும் கேள்வி.அத�்தோட கடைசியாக பேரவை கூடிய வேளை ப�ொதுவில எல�்லோரும் சேர்ந்து விளக்கேற்றுகையில அதில முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சேயில் லாத அமைச்சர்கள் வரை பங்குபற்றவிடாது குழப்பினது வரை தம்பியின் ர சாதனை தானாம் ;.ஏற் கனவே தம்பி க�ொழும் பில அரசு பக்கம் பாயப�்போறதாகவும் அதற்கு பேரம் பேசிறதாகவும் பேப் ப ர் காரர் க ள் கிசுகிசுக் கினம் .

இன�்னொரு தேசியப்பட்டியல் எம் பி சுமந்திரனின் வாரிசு தயார் பாருங�்கோ. கூட் ட மைப் பு காரர் ப�ோதைவஸ் து விக் கிறதாக பாராளுமன்றத்தில வைச்சு அரச அமைச்சர் டக்ளஸ் நா ற டி ச் சி ரு க் கி றா ர் . அ த ை ச் ச ச�ொ ல் லி ற து க் கு அவருக் கு தகுதியிருக�்கோ எண்டதிற் கு அப்பால் எல�்லோரும் காட் டுற ம�ௌனம் எங் கப் ப ன் குதிருக் குள் ள இல் லையென்ற கதையாக் கிடக்குது. எங் கட இளம் சமூகத் தை சீ ரழிக் கிற ப�ோதை ப�ொருள் பயன் பாட் டை தடுக் கவேண்டிய கடமை எல�்லோருக் குமிருக் கு.தெற் கு ஆட் சியாளர் க ள் சத்தமில் லாமல் அதனை இளம் சமூத் திற் குள் ள புகுத் த பார்க் கினம் . தடுக் க வேண் டி ய அரசியல் தலைமையில சிலது இப்பிடி குற் றஞ்சாட் டுகிற அளவுக் கு நிக் கேக்க என் னத்த ச�ொல் லுறது.செல்வம் அடையத் தான் வேணும் ..அதுக் காக முறைதவறி செல்வம் சேர்க்கேலாது பாருங�்கோ. ம�ோ டி யி ன் ர ப த வி யே ற் பு க் கு கூ ட வாறியள�ோவெண்டு மஹிந் த ராசா கேட்க தாடி ஜயாவுக் கு அடிமனசில நப்பாசை தானாம் .ஆனால் தவறித் தானும் ப�ோனால் உவங்கள் பேப்பர்காரர் பாய் ஞ் சு விழுந் து பிறாண் டிப�்போடுவங் க ள் எ ன் று கூ ட இ ரு க் கி ற ஆ ல�ோ ச க ர் க ள் ச�ொல் லியருக் கினம் . ஏற் கனவே பேரவையில வி ள க் கே ற் று கை யி ல ஆ ள் கா ரு க் கு ள் ள ஒழிச்சிருந் த விடயம் கசிஞ் சு பேப்பர்காரர் ப�ோட் டு தாளிச்செடுத் துப�்போட் டாங் கள்.அண்மைக்காலமாக சனத் திட் டையும் ஆதரவு படுவீ ழ் ;ச்சியடையத் த�ொடங் கியிட் டுது.அதுகளை சீ ர்செ ய் ய த் தான் உந் த விபரமான கடிதம் அனுப் பினதாம் .கடிதம் ஜீ .எல் .பிரீ ஸை ப�ோய் ச்சே ர் ந் து த�ோ இல் லைய�ோ பேப்பர்காரங்களிற் கு ப�ோயிட் டுதாம் .


பக்கம்

எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

தனி ஈழத்துக்கான கருத்துக் கணிப்பை ஐநாவில் வலியுறுத்த ஜெயலலிதா க�ோரிக்கை

16

இலங் கையில் தமிழர் வாழும் பகுதிகளைப் பிரித் து தனி ஈழம் அமைக்க இலங்கைத் தமிழர் மத்தியும் புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களிடமும் ப�ொது வாக் கெடுப் பு நடத் தக� ்கோரி ஐக் கிய நாடுகள் சபையில் இந் தியா தீ ர்மானம் க�ொண் டுவர வேண் டு மென பிரதமர் நரேந் திர ம�ோடியிடம் தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா க�ோரிக் கை விடுத் துள் ளார். இன் று செவ் வாய் க் கிழமை,இந் தியப் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோதியைச் சந்தித் த தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயல் லிதா, இலங்கை, தமிழகம் த�ொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித் து க�ோரிக் கை மனு ஒன் றையும் அளித் தார். நதி நீ ர்ப் பிரச் சினைகள் இ லங் கை பிரச் சினை கு றி த் து , அ க் க டி த த் தி ல் . ஜ ெ ய ல லி தா , இலங் கையில் நடந் த இனப் படுக�ொலையைக் கண் டி த் து ஐநாவில் இந் தியா கண் ட னத் தீ ர்மானம் க�ொண்டுவர வேண்டும் , தனித் தமிழ் ஈழம் அமைக் க இலங் கைத் தமிழர் க ளிடமும் புலம் பெயர்ந் த தமிழர் க ளிடமும் வாக் கெடுப் பு நடத் த வேண் டு ம் என அந் தத் தீ ர்மானத் தில் வலியுறுத் த வேண்டும் , பாக் நீரிணையில் இந் திய மீ னவர்களின் பாரம்பரிய மீ ன்பிடி உரிமைகளையும் அவர் க ளது பாதுகாப் பை யும் உறுதிசெய் ய

வேண் டு ம் , 1974, 76ஆம் வருட ஒப்ப ந் த ங் களை மத் திய அரசு ரத் து செய் து , கச் ச த் தீ வை மீ ட் க வேண்டும் , என் றெல்லாம் க�ோரியிருக் கிறார். காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி நதிநீர் ஒழுங் கு முறைக் குழு ஆகியவற் றை அமைக்க வேண் டு ம் , முல் லைப் பெரியாறு அணையில் நதிநீரை 142 அடிக் கு உயர்த்துவதைக் கண்காணிக் க மத் திய நீ ர் ஆணையப் பிரநிதியை நியமிக் க வேண்டும் , நெய்யாறு அணையிலிருந் து தண்ணீர ் திறக்கக் வேண்டும் , தீ பகற் ப நதிகளை இணைக்க வேண்டும் என் ற க�ோரிக் கைகள் இந் த மனுவில் அடங்குகின் றன. தமிழகத் தில் மீ ன் பிடி உரிமைகளை பல் வே று விதங்களில் விரிவாக் க 1520 க�ோடி ரூபாயை ஒதுக் கீடு செய் ய வேண் டு ம் , மத் தியத் த�ொகுப்பிலிருந் து கூடுதல் மின் சாரம் ஒதுக் கீடு செய்ய வேண்டும் , மின் த�ொடரமைப்புக் கட்டமைப்பை மேம்படுத் த வேண்டும் , பாசனம் , பள்ளிக் கல்வி, பாலங்களை பராமரித் தல் என பல செலவினங்களுக் காக மத்திய அரசு 1576 க�ோடி ரூபாயை தர வேண்டியுள் ளது. அதனை விரைவில் அளிக் க வேண்டும் என் றும் அவர் க�ோரினார். ப �ொ து வி நி ய�ோ க த் தி ட் ட ம் , உ ர ம் , ம ண் ணெ ண் ணெ ய் , ச மை ய ல் எ ரி வா யு

ஆகியவற் றுக் கான மானியத் தை நேரடியாக ப ய னா ளி க ளு க் கு வ ழ ங் கு வ தை அ வ ர் எதிர்த்திருக் கிறார். தமிழ் நாடு காவல் து றையை நவீ ன ப் ப டுத் த பத்தாயிரம் க�ோடி ரூபாய் நிதி உதவி வேண்டும் , நகர்பபு ் ற மேம்பாடு, நகர்பபு ் ற உள் கட்டமைப்பிற் கு உதவி தேவை, கடல் நீ ரை நன் னீ ராக் கும் திட் டத்திற் கு 50 சதவீத செலவை மத்திய அரசு ஏற் க வேண்டும என் றும் அவர் க�ோரினார். செ ன் னை மெ ட� ்ரோ ர யி ல் தி ட் ட ம் நீட் டிக் கப்படவேண்டும் என் றும் அவர் க�ோரினார். சென்னை பெங்களூர் இன் டஸ்ட்ரியல் காரிடார், தென்தமிழக மாவட்டங்களுக் கு சிறப்பு ஒதுக் கீடு ப�ோன் றவை தேவை, அரசு கேபிள் டிவிக் கு டிஜிட் டல் முறையில் ஒளிபரப்ப உரிமம் வழங் க வேண்டும் , உயர் நீ திமன் ற த் தில் தமிழைப் பயன் படுத் த அனுமதி, அலுவல் ம�ொழியாக தமிழை ஆக் க வேண்டும் , பஹ்ரைனில் பணியாற் றும் 18 இந் திய மீ னவர்கள் நாடு திரும் ப விரும் புகின் றனர், அவர்கள் நாடு திரும் ப வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத் தின் மூலம் உதவ வேண்டும் ஆகிய க�ோரிக் கைகளும் ஜெயலலிதா சமர்ப் பித் த 28 பக் க மனுவில் இடம்பெறுகின் றன.

13வது திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் - இந்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன் சி றி ல ங் கா வி ல் 1 3 வ து தி ரு த் த ச் ச ட் ட ம் மு ழு மை யா க மு ற் றி லு மா க நடைமுறைப் ப டுத் தப் ப ட வேண் டு ம் என் பதே, எமது நிலைப்பாடு என் று இந் தியாவை ஆளும் பாஜகவின் முக் கிய பேச் சாளர் க ளில் ஒருவரும் , வர்த்தக மற்றும் த�ொழிற் றுறை அமைச்சருமான நிர்மலா சீ த்தாராமன் தெரிவித் துள் ளார். க�ொழும் பு ஆங் கில வாரஇதழ் ஒன் றுக் கு அளவர் அளித் துள் ள செவ்வியில் மேலும் கூறியுள் ளதாவது. கேள் வி - புதிய இந் தியப் பிரதமர் நரேந் திர ம�ோடி 13வது திருத் தச் சட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப் ப டுத் த அழைப் பு விடுத் துள் ளார். சிறிலங் கா இனப் பிரச் சினைக் கான பாஜகவின் நடவடிக் கையாக இதனைக் கருத முடியுமா? பதில் இல் லை. இது த�ொடக் க ம் . எவ் வாறாயினும் , எமது அயல்நாடு அமைதியை அடைவதற்கு உதவுவதும் , பழைய கடப்பாடுகளை உறுதிப்படுத் திக் க�ொள் வதுமே பாஜகவின் பங்கு. சிறிலங்காவின் ஏனைய செயல் முறைகள் த�ொடர

வேண் டு ம் . இந் தியா தலையிடாது - ஆனால் , உதவும் . கேள்வி - இந் த கடப்பாடுகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என் பதில் ஏன் அவசரம் காட் டப்படுகிறது? பதில் - இது ஒன் றும் புதிதான விவகாரங்களல் ல. பழைய உடன்பாடுகள். அவற்றை நிறைவேற்றுதல் சிறிலங்காவின் நலன் களுக் கு நல்லது.

எமது நிலைப் பாடு. அது முற் று முழுதானது. அதற்கு அப்பால் செல்வதென்பது சிறிலங்காவின் கடப்பாட் டுடன் த�ொடர்புடைய விவகாரம். கேள்வி - இந் த அதிகாரங்கள் பகிரப்படுவதால் , பிரிவினைவாதம் ஊக் கம் பெறும் என் ற அச்சம் சிறிலங்காவில் உள் ளது. அந் த அச்சம் இந் தியாவுக் கு இல் லையா?

இந் தியா

பதில் - நாம் அரசியலமைப்புத் திருத் தங்கள் த�ொடர் பாகவே பேசுகிற�ோம் . நிலைமைகளை கையாளுவதற் கான ப�ொறிமுறைகள் உள் ளன.

பதில் - ஒரு தீ ர்வை எட் டு வது சிறிலங் கா நிர்வாகத் தினதும் மக் க ளினதும் கைகளிலேயே உள் ளது.

கேள் வி ஒன் றுபட் ட சிறிலங் காவுக் குள் நிலையான அமைதியை எட் டுவதே இந் தியாவின் நிலைப்பாடு.

கேள்வி - காணி, காவல்துறை அதிகாரங்கள் பகிரங்கப்படுத் தப்பட வேண்டுமா?

பதில் - பிரிவினைக் கு எந் தவகையிலும் நாம் ஆதரவளிக் க மாட� ்டோம் . சிறிலங் காவின் பிராந் திய ஒருமைப்பாடு இந் தியாவுக் கு மிகவும் முக் கியமானது.

கேள் வி - 13 வலியுறுத் துமா?

பிளஸ்

குறித் து

பதில் - பாஜகவின் நிலை தெளிவானது. 1 3 வ து தி ரு த் த ச் ச ட் ட ம் மு ழு மை யா க நடைமுறைப் ப டுத் தப் ப ட வேண் டு ம் என் பதே,

க�ோத்தபாய அரசியலுக்கு வந்தால் வடக்கும், கிழக்கும் காஸாவை ப�ோன்று நடத்தப்படும் பாதுகாப்பு செயலாளர் க�ோத் த பாய ராஜபக் ச அ ர சி ய லு க் கு வ ந் தா ல் , வ ட மா கா ண ம் காஸாவுக் கு ஒப் பானதாக மாறிவிடும் என் று எச்சரிக் கப்பட்டுள் ளது. முன் னாள் இராஜதந் திரி தயான் ஜயதிலக ஆங் கில ஊடகம் ஒன் றுக் கு எழுதியுள் ள கட்டுரையில் இதனைத் தெரிவித் துள் ளார்.

அண் மையில் தாம் ஜனாதிபதி அழைத் தால் அரசியலுக் கு வருவதாக க�ோத் த பாய ராஜபக் ச அறிவித் திருந் தார்.

மே லு ம் அ வ ர் அ மை ச் ச ர வை க் கு ள் உள் வாங் கப் ப டுவதால் , அவரை எதிர்த் து எந் த அமைச்சர்களும் கதைக்க மாட் டார்கள்.

அவ் வாறு அவர் அடுத் த வருடம் நாடாளுமன்றத் தே ர் த ல் ஒ ன் று ந ட த் த ப் ப ட் டு , அ தி ல் நாடாளுமன்றத்துக் கு தெரிவாவாராக இருந் தால் , அவருக் கு பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிமைகள் சம்பந்தமான முக் கிய அமைச்சுப் ப�ொறுப்பு ஒன் று வழங் கப்படும் .

தற�்போது இருப்பதை விட மிகவும் ம�ோசமான அமைச்சரவை ஒன் று உருவாகும் . தென் னிலங் கை வெலிவேரியவை ப�ோலவும் , வடக் கும் , கிழக் கு ம் காஸாவை ப�ோன் றும் நடத் தப்படும் . மனித உரிமைகளுக் கு மதிப்பே இல் லாமல் ப�ோகும் என் று அவர் எச்சரித் துள் ளார்.

நாமலை ஜனாதிபதியாக்கும் சூழ்ச்சியின் முதல்கட்டமாக க�ோத்தபாய பிரதமராக்கப்படுகிறார்? மகிந் த ராஜபக்ஷவின் மரணத் து க் கு பின் னர் அல் லது ஜனாதிபதி பதவியில் நீடிக் க உடல் நிலை ஒத்துழைக்காத பட்சத்தில் அவரது குடும் ப உறுப்பினர் ஒருவரே ஜனாதிபதியாக நியமிக் கப்படுவதற் கான சூழ் ச்சிகள் மேற�்கொள் ளப்பட்டு வருகின் றன. இதன் ஆரம் ப கட் ட மாக அவரது சக�ோதரர் க�ோத் தபாய ராஜபக்ஷவை பிரதமராக நியமிக் கும் நடவடிக் கை மேற�்கொள் ளப் ப டுவதாக ஆங் கில ஊடகம் ஒன் று தகவல் வெளியிட் டுள் ளது. இலங் கையின் அரசியல் அமைப் பின் படி, ஜனாதிபதி ஒருவரின் மரணத் து க் கு பின் னர் அல் லது ஜனாதிபதி பதவியில் நீடிக் க உடல் நிலை ஒத் து ழைக் காத பட் ச த் தில் , நாட் டி ன் பிரதமர் இடைக்கால ஜனாதிபதியாக நியமிக் கப்படுவார்.

இடைக்கால ஜனாதிபதி, ஒரு மாதத்தின் பின் னர் தமது பதவியை ராஜினாமா செய்வதுடன், அரசாங் க கட்சியில் இருந் து ஒருவரை ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்வார். இந் த நடைமுறையில் முன் னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங் க பிரேமதாஸவின் மரணத்துக் கு பின் னர் ஜனநாயக ரீ தியாக இடம் பெற் ற து. ஆனால் தற�்போது நடைபெறுவது ராஜபக்ஷவின் ஆட் சி. இங் கு ஜனநாயக வழிக் கு இடமில் லை. மகிந் த ராஜபக்ஷ தமது பதவி, தமது குடும் ப உறுப்பினர் ஒருவருக் கே செல் ல வேண் டு ம் என் பதையே விரும் புவார். எனினும் நாட் டி ன் பிரதமராக வேற�ொருவர் இருக் கும் பட்சத்தில் , தமது குடும் ப உறுப்பினர்

ஒருவர் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படுவார் என் பது சந்தேகமானது. இந் த நிலையில் தமது சக�ோதரரான க�ோத் தபாய ராஜபக்ஷவை பிரதமராக நியமித் துவிட் டால் , ஏதேனும் அசம்பாவிதம் இடம்பெறும் பட்சத்தில் , க�ோத் தபாய இடைக்கால ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற் பார். பின் னர் மகிந் தவின் புதல்வர் நாமல் ராஜபக்ஷவை ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய் வார் என் று தெரிவிக் கப்பட்டுள் ளது. ஏற் கனவே தமக் கு எதிராக நம்பிக் கையில் லா பிரேரணைகள் எவையும் நாடாளுமன் ற த் தில் முன் வைக் க ப் ப டாத வகையில் , தமது மூத் த சக�ோதரர் சமல் ராஜபக்ஷவை சபாநாயகராக நியமிக் கப்பட்டுள் ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.


பக்கம்

19

எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

உலக மக்களின் புகைப்படங்களை இரகசியமாக சேகரிக்கும் அமெரிக்கா

அமெரிக் காவின் தேசிய புலனாய் வு அமைப்பான என் .எஸ்.ஏ.யின் முன் னாள் உளவாளி ஸ�்னோடென் வெளியிட் ட ஆவணங் களை மேற�்கோள் காட் டி, அந் த பத்திரிகை வெளியிட் டுள் ள செய்தியில் , “என் .எஸ்.ஏ. அமைப்பு, முன் பு தனது உளவு வேலைகளுக் காக செ ல�்போ ன் வா யி லா க அ னு ப் ப ப் ப டு ம் குறுந் தகவல்கள், மின் னஞ்சல் செய்திகள், பிறரது த�ொலைபேசி உரையாடல்களை ஒட் டுக் கேட்டது. ஆனால் தற�்போது உலகம் முழுவதும் உள் ள மக் க ளின் முகத�்தோற் றம் , கைரேகை பதிவுகள் உள் ளிட் டவைகளை சேகரித் து வருகிறது. அமெரிக் க உளவுத் துறையால் , உலகம் முழுவதும் இலட்சக்கணக் கான�ோரின் முகத�்தோற் ற படங் கள் நாள�்தோறும் ரகசியமாக சேகரிக் கப்பட்டு வருவதாக

அந் நாட் டி ன் பிரபல பத் திரிகையான நியூயார்க் டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட் டுள் ளது. கடந் த 4 ஆண்டுகளாக புதிய த�ொழில் நுட் பத்தின் மூலம் , மின் னஞ் ச ல் , செல�்போன் மூலம் அனுப்பப்படும் செய்திகள், சமூக வலை தளங் கள், வீடிய�ோ த�ொடர்பாடல்கள் ஆகியவற் றில் இருந் து முகத�்தோற் ற படங் களை சேகரித் து வருகிறது. இந் த புதிய முறை மூலம், உலகம் முழுவதும் உள் ள தீ விரவாதிகள் மற் று ம் பிற நாடுகளின் உளவாளிகளை அடையாளம் காண முடியும் என அமெரிக் க கருதுகிறது. இதுவரை எவ் வளவு பேரின் முகத�்தோற் ற படங் கள் சேகரிக் கப்பட்டுள் ளன என் றும் , அதில் எவ் வளவு பேர் அமெரிக் கர்கள் என் றும் தெரியவில் லை’ என தெரிவிக் கப்பட்டுள் ளது.

இதுகுறித் து என் .எஸ்.ஏ. செய்தித் த�ொடர்பாளர் வாணி எம் வின் ஸ் தெரிவிக் கையில் , “ஒட் டுநர் உரிமம் க�ோரும் விண்ணப்பம், பாஸ�்போர்ட் க�ோரும் விண் ணப் ப ங் க ளில் உள் ள புகைப் ப டங் களை சே க ரி க் க எ ன் . எ ஸ் . ஏ . வு க் கு அ னு ம தி அளிக் க ப் ப டவில் லை’ என் றார். வெளிநாடுகளில் இருந் து விசா க�ோரி விண் ணப் பிப் ப வர்க ளின் புகைப் ப டங் கள் , பேஸ் பு க் மற் று ம் பிற சமூக வலைதளங்களில் உள் ள புகைப்படங் களை என் . எஸ்.ஏ. சேகரிக் கிறதா? என் ற கேள்விக் கு அவர் பதில் அளிக் க மறுத் து விட் டார்.

Four ways Edward Snowden changed the world – and why the fight’s not over Encryption and cybersecurity: private Gmail, chat and whistleblowing – but a comeback for an ugly bill?

Thursday marks one year since the Guardian published the first in a series of eye-opening stories about surveillance based on documents provided by Edward Snowden. The events in the 52 weeks since have proven him to be the most significant whistleblower in American history – and have reverberated throughout the world. But along with the changes Snowden sparked, vital questions remain about how and if the National Security Agency and its global spy apparatus will truly be reformed. Many wheels are finally in motion, but will the US Congress and the courts actually respond in a meaningful way? In truth, the second year of Snowden may be more important than the first. It’s when we’ll see if global privacy rights get protected for the better – or if mass surveillance becomes more entrenched in our laws than ever before. For now, it’s important to take stock in looking ahead to the next chapter. The internet companies: more transparency, but little lobbying for reform Since the second day of the Snowden revelations, when both the Guardian and Washington Post revealed the now-infamous Prism program, the tech giants of Silicon Valley and beyond have been scrambling to rescue their reputations with users around the world. Many companies have made admirable changes to start honestly fighting for user privacy rights, rather than just uttering platitudes meant to satisfy PR obligations. Most of the major US-based internet stalwarts – from Google and Facebook to Apple and Microsoft – have now changed their legal policies to notify users whenever possible of surveillance requests. Some of them have even publicly challenged the government in the Foreign Intelligence Surveillance (Fisa) court to allow them to be more transparent – even if they arguably got a bad deal. And more still have finally been pushing back against pernicious national security letters in court. We still don’t know how much these companies, which have so much control over our online lives, will push back on proposed surveillance legislation, but it’s needed now more than ever. Google has been the strongest on the lobbying front – just last week it sent an email to millions of subscribers imploring them to tell Congress to pass “real surveillance reform urgently”. But there’s been barely a peep from the other companies, most notably Facebook – Mark Zuckerberg has complained in public, but the social network has shown little will to fight behind the scenes in DC, despite the hollow bill now moving forward to the US Senate at a rapid pace. The telecommunications companies, most notably AT&T and Verizon, have always been the true problem. After all, it was AT&T that originally got sued by the Electronic Frontier Foundation (EFF, my former employer) in 2006 for criminally allowing the NSA to copy huge portions of its internet traffic in secret. But even the two phone giants could not fully avoid the Snowden Effect. After shareholders threatened lawsuits, they both decided to release transparency reports to customers after years of resisting, and Verizon made a half-hearted attempt to challenge the phone dragnet program. Will they ever viably push back on NSA surveillance? For the NSA’s number-one corporate partners, that seems unlikely – but then again, a year ago it seemed impossible.

google encrypted email illustration ‘The important thing is that both sides of an email exchange need to support encryption for it to work,’ Google said in its Tuesday announcement of an end-to-end encryption plug-in. ‘Gmail can’t do it alone.’ Illustration via Google Undoubtedly Snowden’s biggest tangible impact has been on the security of ordinary internet users. After shocking stories of the NSA vacuuming up hundreds of thousands of buddy lists from Yahoo, breaking into the data links in between Google’s servers, and having a disturbingly close relationship with Microsoft’s product teams, service providers have raced to prove which can protect their users’ data better. Yahoo, after years of being the joke of security researchers, hired a top security expert and shored up its systems in multiple ways. Google, after two of its employees “exploded in profanity” upon hearing about one of the NSA stories, has not only led the way in providing encryption in all aspects of its service, but just announced on Tuesday night that it will begin to provide a truly end-to-end email encryption plug-in – and that it will be naming and shaming other companies who don’t encrypt messages sent between different email providers. As Microsoft chief lawyer wrote on Wednesday, “much more needs to be done”. After Glenn Greenwald almost missed out on the story of a lifetime for not having set-up PGP email encryption, more journalists than ever now have set up more secure methods for sources to contact them. News organizations – including, as of Thursday, the Guardian – are adopting SecureDrop, the opensource whistleblower submission system from the Freedom of the Press Foundation (my current employer, where Snowden sits on our board of directors). And privacy has become a business model for many start-ups. Meanwhile, the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (Cispa), an “information sharing” bill that purportedly would address cybersecurity, was indefinitely shelved thanks to the Snowden leaks. The intelligence community has decried the hold-up, but the reconsideration of this ill-thought out, privacydestroying legislation was probably the most underrated, positive affect Snowden has had in Congress. The bill, which was universally condemned by civil liberties advocates when it passed the House in 2012 and 2013, would have given the NSA even more access to Americans’ personal data – along with more immunity to the companies who would have free reign to hand over that data to the spy agency. Of course, this bill could rear its ugly head again in the next year. The intelligence committees seem to threaten the return a new version of Cispa every few weeks. And given that a fearmongering climate around cyberattacks is just now ratcheting up to mainstream rhetoric and indictments, there’s no way it will stay in the background forever. The courts: ‘almost Orwellian’, ‘likely unconstitutional’ ... and now ‘the magistrate’s revolt’? Think about how far we’ve come since last June in the letter of the law: a year ago, all but one NSA lawsuit filed during the Bush years had been thrown out of court for various procedural reasons. The government wouldn’t even release the number of pages they had on their secret interpretation of the Patriot Act, let alone any content. Cut to a year later: multiple major lawsuits challenging key portions of the NSA’s powers are now alive and well. The first judge to rule on the mass phone metadata surveillance program in an adversarial proceeding called it “almost Orwellian” and “likely unconstitutional”. We learned the Justice Department undoubtedly lied to the US supreme court last year. Court orders in multiple Freedom of Information Act cases have pried loose hundreds of pages of previously secret Fisa court rulings, including one declaring a part of NSA’s surveillance apparatus

unconstitutional. What has been called “the magistrate’s revolt” is now beginning among judges in lower courts, where there is a renewed interest in pushing back on government claims and invoking the Fourth Amendment. (Internationally, the UN started an investigation into NSA and GCHQ practices, and on Wednesday, German prosecutors announced the opening of a criminal inquiry into bulk spying on Germany’s citizens – and the tapping of Chancellor Angela Merkel’s phone.) But still: will judges from the states on up be brave enough to really reign in the NSA’s surveillance programs? With Congress refusing to produce anything beyond watered-down reform bills, the third branch might still be the best hope to restore the very rights for which Snowden has been fighting. We can’t expect the NSA to go down easy. In perhaps the most important privacy case on a federal court docket, EFF just accused the NSA of destroying years of evidence of illegal surveillance in direct violation of their obligations to the court. Public opinion: from ‘what’s the NSA?’ to ‘down with Prism’ ... and then? Undoubtedly it’s been the voice of the people that has pushed the companies, the courts and Congress to move. It’s pretty easy to forget now, but during those first couple weeks of the Snowden revelations, when many Americans were just finding out what the NSA even was, it wasn’t clear Congress cared about doing much of anything at all. Representatives didn’t start making noise until the polls started coming out showing a sea change in the way Americans view privacy, how much bipartisan opposition there was to the phone surveillance program, and that a large portion of the country that saw Snowden as a whistleblower. And for the first time since 9/11, more Americans are concerned about civil liberties than terrorism. While the pollsters themselves have slowed on these questions in recent months, there’s no sign that Americans are changing their minds. A recent Yougov poll showed 55% of employed adults agreed the Prism program should have been made public. This windfall from Americans has led, more directly than you think, to two-dozen reform bills getting introduced by their elected representatives, to two presidential commissions that recommended broad changes to the structure and power of the NSA, to pushback from judges we haven’t seen in years. All three branches, after at least partially sanctioning the status quo in secret, have called for various levels of reform to surveillance on you. This is the power of whistleblowing. This is why you have Ed Snowden to thank. But with no legislative reform yet, the fight is far from over. As Snowden said around the six-month anniversary of his leaks, “I didn’t want to change society. I wanted to give society a chance to determine if it should change itself.” In the coming year, the public will have to decide: are you willing to continue to fight for real and permanent change, or will the NSA sink back into the shadows, allowed to continue its mass surveillance, largely unabated, until the next Snowden comes along?


நெற்றிக்கண்

சர்வதேச விசாரணையும் இந்தியாவின் புதிய அரசும்

எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

ச ர் வ த ே ச வி சா ர ண ை இ ந் த மாதம் ஆரம் ப மாகலாம் அல் லது வி சா ர ண ை க் கு ழு வி ல் அ ங் க ம் வகிப்ப வர்க ளின் பெயர் விபரங் கள் , குழுவின் தலைவர் யார் என் ற பெயர் விபரங் கள் வெளியாகலாம் . ஐக் கிய நாடுகள் சபையின் முன் னாள் செயலாளர் நாயகம் க�ொபி அனாண் விசாரணைக் குழுவுக் கு தலைமை தாங் கலாம் என் றும் செய் திகள் வெளியாகியிருந் தன. ஜனாதிபதி மஹிந் த ராஜபக்‌ஷவை ப�ொறுத்தவரை இந் த விசாரணைகளை எதிர�்கொள் ள தயாராகி வருகின் றார் என் பதுடன் , முடிந் தவரை சாதகமான நாடுகளின் ஆ த ர வு க ளு ட ன் அ தனை தட் டி க் கழிக் கவும் முற் படுகின் றார். அ த ே வேளை , ஆ ண ை யா ள ர் நவநீ தம் பிள் ளையின் பதவிக் கா ல ம் செ ப் டெ ம் ப ர் மா த ம் முடிவடையவுள் ளது. வரவுள் ள புதிய ஆணையாளரின் செல் வாக் கைப் ப ய ன் ப டு த் தி அ ல் ல து பு தி ய ஆ ண ை யா ள ரி ன் இ ல ங் கை த�ொடர் பான அணுகுமுறைகளை அவதானித் து செயற் படலாம் என் ற நம்பிக் கையும் ஜனாதிபதிக் கு உண்டு. புதிய இந் திய அரசு இறுதி யுத் தத் தில் இடம் பெற் ற மனித உரிமைகள் மீ ற ல் – ப�ோர்க்குற் றச் சாட் டுக் கள் த�ொடர்பான வி சா ர ண ை ஆ ர ம் ப மா க வு ள் ள நிலையில் இந் தியாவில் புதிய அரசும் பதவியேற்றுள் ளது. நரேந்திர ம�ோடி தலைமையிலான பா.ஜ.க. அரசு இலங் கை விவகாரங் க ளில் காங் கிரஸ் கூட் டணி அரசை ப�ோன் று செயற் படாது சற்று வித் தியாசமான ப�ோக் கை கடைப்பிடிக் கலாம் என் ற எதிர்ப் பார்ப் பு சகலரிடம் உண் டு. ஆனாலும் , சர்வதேச விசாரணை என் ற விடயத் தில் காங் கிரஸ் அரசு எவ் வாறு செயற் பட் ட த�ோ அதேப�ோன் ற ஒரு அணுகுமுறையைத் தான் பா.ஜ.க. அரசும் கையாளக் கூ டிய நிலை உள் ளது.

Netrikkan

இ ந் தி யா வி ன் வெ ளி யு ற வு க் க�ொள் கைக்குள் சர்வதேச விசாரணை என் ற விவகாரம் அமைவதால் பா.ஜ.க. அரசு தங் க ள் அரசியலுக் கு ஏற் ற விதத் திலான அணுகுமுறைகளை கையாள முடியாது. இலங் கை த�ொ ட ர் பா ன வி ட ய ங் க ளி ல் பங் காற் றும் இந் தியக் க�ொள் கை வ கு ப் பா ள ர் க ள் – தீ ர் மா ன ம் எடுப் ப வர்க ள் மற் று ம் இந் திய வெளியுறவு அமைச் சின் உயர் அதிகாரிகளுடன் சம் ம ந் த ப் ப ட் ட து. வேண் டு மா னா ல் இ ல ங் கை அரசை தங் க ள் கட் டு ப் பாட் டு க் கு ள் க�ொண் டுவர அல் லது சீ னாவின் ஆதிக் கத் தை குறைக் க சர் வ தேச விசாரணை என் ற பெயர் பலகையை பா.ஜ.க. கையாளக் கூ டும் . அதற் கு ஏற் ப க�ொள் கை வகுப்பாளர்களுக் கு ஆ ல�ோ ச னை வ ழ ங் க க் கூ டி ய அதிகாரம் நரேந்திரம�ோடிக் கு உள் ளது. வெ ளி யு ற வு க் மாற் றம்

க�ொ ள் கை யி ல்

பிராந் தியத் தில் இந் தியா தனது செல்வாக் கை அதிகரிக் க வேண்டும் என் றுதான் நரேந்திரம�ோடி தேர்தல் பி ர ச் சா ர ங் க ளி ல் கூ றி வ ந் தா ர் . சி றி ய நா டு க ள் இ ந் தி யா வை ஆட் டி வைப் ப தாகவும் அதற் கு இடமளிக் க முடியாது என் றும் அவர் கூறியிருந் தார். ஆகவே, இந் த நிலையில் வழமைக் கு மாறாக இந் திய வெளியுறவுக் க�ொள் கையில் மாற் றம் ஒன் றை செய் ய க் கூ டிய அல் லது இலங் கை விவகாரத் தில் மட்டும் வேறு அணுகுமுறை ஒன் றை கையாளக் கூ டிய வழிமுறைகளை நரேந் திர ம�ோடி பின் பற் ற க் கூ டிய ஏது நிலை உண்டு என் றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின் றனர். ஆனாலும் , ஜெனீவா மனித உரிமை பே ர வை யி ன் தலைமை யி லா ன ச ர் வ த ே ச வி சா ர ண ை எ ன் ற வி ட ய த் தி ல் த மி ழ் ம க் க ள் எதிர்பார்க் கும் அளவுக் கு இந் திய அரசு பாரிய ஒத் துழைப்பை வழங் கும் என் று கூற முடியாது. அதற் கு இரண்டு காரணங் கள் உண்டு. ஒன் று, விடுதலைப் புலிகளை நியாயப்படுத் த நரேந் திர ம�ோடி அரசு விரும் பாது. இரண்டாவது, இந் தியாவின் காஷ் மீ ர ் பிரதேசங் களிலும் குஜராத் திலும் இ ட ம் பெ ற் று க் க�ொண் டி ரு க் கு ம் க�ொலைகள் மற் று ம் இந் திய இராணுவத் தின் மனித உரிமைகள் மீ றல்களை வெளிப்படுத் த புதிய அரசு அனுமதிக் காது. சர்வதேச விசாரணை என் று வரும�்போது இறுதிப் ப�ோரில்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

உதவியளித் த நாடுகள் பற் றிய வி ப ர ங் க ளை இ ல ங் கை அ ர சு வெளியிடுமானால் அது இந் தியாவுக் கு ஆ ப த் தா க அ மை யு ம் . அ து மன�்மோகன்சிங் அரசின் செயற் பாடு என கூறி நரேந்திரம�ோடி அரசு தப்பிக் க முடியாது. ஆகவே, அது இந் தியாவின் ஒ ட் டு ம�ொத் த சு ய ம ரி யா தை க் கு ஆபத் து விளைவிக் கு ம் என் பதால் இந் தியாவின் புதிய அரசு சர்வதேச விசாரணை என் ற விடயத் தில் அவதானமாக செயற் படக் கூடிய வாய் ப் பு கள் அல் லது அதனை கண் டு க�ொள் ளாமல் விடக் கூ டிய சந்தர்பப ் ங்களும் உண்டு. அமெரிக் காவுடன் ஆல�ோசனை

ஆ னா லு ம் , இ ல ங் கை யி ல் இடம்பெறவுள் ள சர்வதேச விசாரணை த�ொடர்பாக இந் தியாவின் புதிய அரசு புதுடில் லியில் உள் ள அமெரிக் க த் தூ து வ ரு ட ன் ஆ ல�ோ ச னை நடத் தியதாக அறியமுடிகின் றது. அந் த விசாரணை இந் தியப் பிராந் தியத்தின் பாதுகாப் பு விடயத் திலும் இறுதிப் ப�ோருக் கு உதவியளித் த இந் தியா – அமெரிக் கா உள் ளிட் ட சர் வ தேச நா டு க ளி ன் பா து கா ப் பு க ள் , இ ர க சி ய ங் க ள் கு றி த் து ம் பேசப் ப ட் ட தாக கூறப் ப டுகின் றது. சர்வதேச விசாரணை இடம்பெற்றால் இலங் கை அதிகாரிகள் ப�ோருக் கு உதவியளித் த சர் வ தேச நாடுகள் பற்றிய இரகசியங்களை வெளியிடக் கூ டி ய நி லை இ ரு ப் ப தா ல் அமெரிக் காவும் இந் த விடயத் தில் வேறு வகையான ய�ோசனைகளை தயாரித் து வருவதாகவும் , இதன் த�ொடர்சச ் ியாக இந் தியாவின் புதிய அரசும் அமெரிக் காவுடன் ஆல�ோசனை நடத் தியதாக புதுடில் லி தகவல்கள் தெரிவிக் கின் றன. ஏ வ் வா றா யி னு ம் ந ரே ந் தி ர ம�ோடி தலைமையிலான அரசுக் கு அமெரிக் காவுடன் த�ொடர் ச ்சியான உறவுகளை பேணக் கூடிய க�ொள் கை பிரச்சினை ஒன் று உள் ளது. அதாவது, இந் தியத் தேசியவாதம் என் பதும் அமெரிக் கா உள் ளிட் ட மேற் கு லக நாடுகளுக் கு ஈடான வல் ல ரசாக இந் தியா மாற வேண்டும் என் பதும் நரேந் திர ம�ோடியின் க�ொள் கை. ஆனாலும் , இலங்கை விவகாரத்தில் அதுவும் சர் வ தேச விசாரணை என் ற விடயத் தில் அமெரிக் காவுடன் ஒத் துழைத் து ப் ப�ோக வேண் டி ய கட்டாயம் நரேந்திர ம�ோடிக் கு உண்டு. அதுவும் இந் தியப் பிராந் திய நலன் என் ற அடிப்படையில் தான் . ஆகவே,

25

பக்கம்

முடிந் த வரை சர் வ தேச விசாரணை எ ன் ற வி வ கா ர த் தி ல் இ ந் தி ய இராணுவம் பற் றிய பகுதிகளை வெ ளி வ ர வி டா ம ல் பா து கா த் து க் க�ொண் டு ஏனைய விடயங் களில் அ மைதி யா க இ ரு க் க க் கூ டி ய நிலைதான் காணப்படுகின் றது. இலங்கையுடனான ஒத் துழைப்பு? அ த ற் கா க இ ல ங் கை யு ட ன் ஒத் து ழைப் ப து அல் லது இலங் கை கேட் கு ம் அனைத் து க் கு ம் விட் டு க் க�ொடுப்ப து என் ற நிலைப் பாட் டை நரேந் திர ம�ோடி அரசு எடுக் கும் என் று கூறமுடியாது. ஆனால் , இலங் கை யின் வடக் கு – கிழக் கு பகுதியில் அமைதி நிலவவேண்டும் எ ன் ப து ம் , த மி ழ் ம க் க ளி ன் பி ர ச் சி னை க ள் தீ ர் க் க ப் ப ட் டா ல் மா த் தி ர மே இ ந் தி யா வி ன் ப�ொருளாதார திட் ட ங் க ள் மற் று ம் க�ொ ள் கை க ளை இ ல ங் கை யி ல் முன் னெடுக் க முடியும் என் பதும் நரேந்திர ம�ோடி அரசின் நம்பிக் கை. ஆகவே, இலங்கை அரசை பகைத்துக் க�ொள் ளாத முறையில் அரசியல் தீ ர்வு ஒன் றை முன் வைக்க வேண்டுமானால் 13ஆவது திருத் தச் சட்டம் வசதியாக அமையும் என கருதியே அந் த விடயம் குறித் து ஜனாதிபதி மஹிந் த விடம் வலியுறுத் தப்பட்டுள் ளது. 13ஆவது திருத் த ச் ச ட் ட ம் வடக் கு கிழக்கில் அமைதியை ஏற் படுத் தும் என இந் தியாவின் புதிய அரசு நம்புமானால் வரலாற் றை நரேந்திர ம�ோடி அறிந் து க�ொள் ளவில் லை என் ற முடிவுக் கு வரலாம் . மன�்மோகன் சிங் அரசு, தமிழ் மக் க ளையும் இலங்கை அரசையும் அவ் வப�்போது ச மா ளி ப் ப தா க நி னைத் து க் க�ொண்டு 13ஆவது திருத் தச் சட்டம் ப ற் றி பே சி ய து . அ வ் வா றா ன அணுகுமுறையை இந் தியாவின் புதிய அரசும் பின் பற்றுமானால் சிறிய அரசு, சிறந்த நிர்வாகம் என் ற நரேந்திர ம�ோடியின் அரசியல் இலக் கை அடைந்து விட முடியாது. தமிழ் ஈழம் அல் ல வடக் கு – கிழக்கு இணைந்த சுய ஆட் சிக் கு இந் தியாவின் புதிய அரசு வழிவகுக் குமானால் இந் தியப் பிராந் தியத்தில் அமெரிக் கா பேன்ற வல்லரசுகளின் தலையீடுகளை அ க ற் ற மு டி யு ம் . சீ னா வி ன் செல்வாக் கை விழுத் தலாம் ? இந் தியா பற்றிய நரேந்திர ம�ோடியின் கனவும் நனவாக அது வழிசமைக்கும் .

அரசியல் தீர்வுத்திட்டம்: மக்களிடம் ஆல�ோசனை க�ோருகிறது ததேகூ தமிழ் மக் க ளுக் கான அரசியல் தீ ர்வுத் திட் டம�ொன் றை வரைவதற்காக ப�ொது மக்களிடமிருந் தும் , அரசியல் ஆர்வலர்கள், அரசியல் ஆய் வாளர்கள், தமிழ் மக் க ளின் இனப் பிரச் சினை வி வ கா ர ங் க ளி ல் தீ வி ர மா க செயற் பட்டு வரும் அரசியல் கட்சிகள், புலம்பெயர்ந்த தமிழர் அமைப்புக் கள் ஆகிய�ோரிடமிருந் து ஆக் கபூர்வமான தீ ர் வு த் தி ட் ட ஆ ல�ோ ச னை க ளை வழங் குமாறு தமிழ் த் தேசியக் கூ ட் ட மை ப் பு க�ோ ரி க் கை விடுத் துள் ளது. கூட் டமைப்பின் ஊடகப் பேச்சாளரும் , நா டா ளு ம ன் ற உ று ப் பி ன ரு மா ன சுரேஷ் பிரேமச்ச ந் திரன் புதனன் று நீர்வேலியில் அமைந்துள் ள தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப் பின் பிரதேச ப ணி ம னை யி ல் இ ட ம் பெ ற் ற

ஊடகவியலாளர் சந் திப் பின�்போது இந் த அழைப்பை விடுத் துள் ளார்.

கடந் த பாராளுமன் ற அமர் வின் ப �ொ ழு து த மி ழ் த் த ே சி ய க் கூட் டமைப் பின் ஒருங் கிணைப் பு க் கு ழு த மி ழ் ம க் க ளி னு டை ய இ ன ப் பி ர ச் சி னை தீ ர் வு க் கா ன தீ ர் வு த் தி ட் ட ம�ொ ன் றி னை தயாரிக் க வேண்டும் என் றும் அந் த தீ ர் வு த் தி ட் ட த் தி னை த யா ரி க் க குழுவ�ொன் று அமைக்கப்படவேண்டும் என் றும் தீ ர்மானித் திருந் தது. அந் த தீ ர்மானத்தின் அடிப்படையில் ம க் க ளி ட மி ரு ந் து தீ ர் வு த் தி ட் ட ம் பற்றிய கருத் துக் களை கேட்பதற் கு மு டி வெ டு த் து ள் ள தா க அ வ ர் கூறியுள் ளார்.

“முன் னரை விட இனப்பிரச்சினைக்கு ஒ ரு தீ ர் வு மு ன் வை க் க ப் ப ட வேண்டுமென்பது, இப�்போது சர்வதேச ரீ தியாக முக் கியத் து வம் பெற் ற ஒரு விடயமாக மாறியிருக் கின் றது. ஆகவே இவ் வாறான சூழ் நிலையில் இலங் கை யில் இருக் கும் தமிழ் மக் க ள் , புலம் பெயர்ந் து வாழும் தமிழ் மக் க ள் எவ் வாறான ஒரு தீ ர்வை விரும் புகின் றார்க ளென் ற க ரு த் து க் க ளை உள் ளடக் கியதாக நாங் கள் எமது தீ ர்வு த் திட் டத் தை தயாரிப் ப தற் கு ய�ோசித் திருக் கின�்றோம் . இலங் கை ம க் க ளி ன் இ ன ப் பி ர ச் சி னையை தீ ர்ப் ப து த�ொடர் பாக அனைத் து த ர ப் பி ன ர து ம் க ரு த் து க் க ளை அறிந் து க�ொள் ளுதல் என் பது மு க் கி ய மா ன து . நா ங் க ள் அவ் வாறான ஆல�ோசனைகளையும் , க ரு த் து க் க ளை யு ம் ப ெ ற் று க்

க�ொ ள் வ த ற் கா க பு தி ய த�ொ ரு மி ன் ன ஞ் ச ல் மு க வ ரி யை உ ரு வா க் கி யு ள�்ளோ ம் ” என நாடாளுமன் ற உறுப் பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித் துள் ளார். ப �ொ து ம க் க ளி ன து ம் , ப �ொ து நிறுவனங் களிலிருந் தும் , அரசியல் அ மை ப் பு க் க ளி ன து ம் , த மி ழ் மக்களின் இனப்பிரச்சினை தீ ர்வில் அ க் க றை யு ள் ள அ னைத் து த் தரப் பினரிடமிருந் தும் கருத் து க் க ள் இதற்கென உருவாக் கப்பட்டுள் ள

tnaproposal@gmail.com என் ற மின் னஞ் ச ல் முகவரியில் எ தி ர் ப் பா ர் க் க ப் ப டு வ தா க த் த மி ழ் த் தே சி ய கூ ட் ட மை ப் பு அறிவித் திருக் கின் றது.


எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

ப�ொங்கி எழும் புதிய தலைமுறை தமிழீழத்தை மீட்டே தீரும்! பக்கம்

26

இன� ்னொரு பிரளயத் திற் கான அத் தனை முகாந் திரமும் தமிழீ ழ மண் ணில் தீ விரமாகி, நிலைபெற்றுள் ளது. அறுபதுகளின் சிங் கள இனவாத முகம் ஒரு பிரபாகரனைப் பிரசவித் த துப�ோல் , இன் றைய சிங் கள இனவாதக் க�ொடூரம் நிச்சயம் எண் ணற் ற பிரபாகரன் களைப் பிரசவிக் கப் ப�ோகின் றது. அடக் கு முறை மூலம் தமிழ் மக் க ளை அடிமைப்படுத் திவிடலாம் என் ற சிங் களக் கணக் கை, இன் றைய தமிழீ ழம் த�ோற் கடிக் கும் முனைப்பைப் பெற்று வருகின் றது. முள் ளிவாய் க் கால் வலிகளை நீவி விடுவதற் கு எந் த நாதியுமற்ற ஈழத் தமிழர்கள், தாங் களாகவே அழுது தீ ர்த் துக் க�ொள் ளவும் , அஞ் சலி செலுத் தவும் சிங் களத் திமிர் இராணுவத் தடைகளை ஏற் படுத் தியுள் ளது. ஆனாலும் , ஆங் கங்கே இந் தத் தடைகளை மக்களும் , அவர்களது தலைவர்க ளும் தகர்த்தெ றிந் து சிங் களத் தை அம் பலப்படுத் தியுள் ளார்கள். முன் னாள் சிறிலங் காவுக் கான நாடாளுமன் ற உறுப்பினரும் , வட மாகாணசபை உறுப்பினருமான சிவாஜிலிங் கம் அவர் க ள் முள் ளிவாய் க் கால் மனிதர்களுக் காக ஏற் றிய சுட் டி விளக்கு சிங் களக் காவல் படையினர் க ளால் தட் டி வீ ழ் த் த ப் ப ட் டு , கா லா ல் அ ணை க் க ப் ப ட் ட க�ொ டு மை க ள் ஒளிப்பதிவுகளாகப் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள் ளது. வட மாகாண சபையின் உறுப்பினரான அனந்தி சசிதரன் அவர் க ள் பிதிர்க் க டனை நிறைவேற் ற கீ ரிமலைக்குச் செல்லவிடாமல் தடுக் கப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து, நீதி க�ோரி வீதியில் அமர்ந்து ப�ோராட் டம் நடாத் தினார். இன் னமும் பல இடங்களில் சிங் களத் தடைகளையும் மீ றி, மே 18 மனிதர்களுக் கு அஞ் சலி செலுத் தப்பட்டுள் ளது.

உயிரைப் பெரிதாக எண் ணாமல் , உடலையே வெடிகுண்டாக் கி, சிங் கள இலக்குக் களைச் சிதறடித் த வீர மறவர்களது உறவுகளை எத் தனை காலத்திற் கு ஆயுத முனைகளில் அடக் கி வைத் திருக் க முடியும் ? எரிமலைகளைச் சிறைபிடித் துவிட் டதாக சிங் களம் எத் தனை காலங் க ளுக் கு வெற் றிக் க�ொண்டாட் டங்களை நிகழ்த்த முடியும் ? பதுங் கியது ப�ோதும் என் று புலிகள் முடிவெடுத் து விட் டால் , சிங் களத் தின் படைகள் எத் தனை நாட் கள் தமிழீ ழ மண்ணில் நிலைக�ொண்டிருக் க முடியும் ? இலங்கைத் தீ விற் குள் எரிந் த தமிழீ ழ விடுதலை நெருப் பு , இன் று கடல் கடந் த தேசங் களில் எல் லாம் பற்றிப் படர்ந்து வருகின் றது. தமிழகத் தின் க�ொந் தளிப் பு பல பக் க ங் க ளிலும் ப�ொங் கி எழுகின் றது என் பதை முள் ளிவாய் க் கால் முற் றம் சாட் சி பகர்கின் றது. மெரினா கடற் கரையில் ஏற் றப்படும் தீ பங்கள் கரை கடக் கத் தயாராகின் றன. த மி ழ க த் தி ன் அ த் த ன ை நா டா ளு ம ன் ற த் த�ொகுதிகளும் தமிழீ ழ மக் க ளுக் கான ப�ோர்க் கருவிகளாக் கப்பட்டுவிட் டன. புரட்சித் தலைவி அம் மா அவர் களது தமிழீ ழம் சார்ந்த தீ ர்மானங் களுடன் டெல்லியைத் தாக் கத் தயாராகிவிட் டன. தமிழகமா? சிங் களமா? என் ற தமிழ் மக் க ளது கேள் விக் கு பாரதப் பிரதமராகப் பதவி ஏற் கப் ப�ோகும் ம�ோடி அவர் க ள் தீ ர்மானம் எடுக் க வேண் டி ய காலம் உருவாகிவிட் ட து. எதற் காக, தமிழகத் திலிருந் து காங் கிரஸ் கட்சி துடைத்து எறியப்பட்டது? என் ற சூத் திரத்தைப் புரிந் து க�ொண்ட ம�ோடி, சிங் களத் தின் இனவாதத் து டன் கைக�ோர்த் து, தமிழகத் தை முற் றாக இழந்துவிட முயலமாட் டார். புலம்பெயர் நாடுகளிலும் தமிழர்கள் மீ ளெழுச்சி க�ொண்டுள் ளார்கள். நடைபெற்ற அத் தனை மே 18 இன அழிப்பு நிகழ்விலும் தமிழ் மக்கள் நிறைந்தே

கலந் துக�ொண் டுள் ளார்க ள் . அதுவும் , இளைய தலைமுறையின் பங் கே ற் பு இந் த வருடத் தின் அதி உச்ச ஆச்சரியம். உலகை வளைத்தெடுக் கும் அசாத் திய துணிச்சலும் , ஆற் றலும் க�ொண்ட எங் கள் புதிய தலைமுறையினர் . தமிழீ ழத் தை மீ ட் டே தீ ருவார்கள் என் ற நம்பிக் கை உருவாகிவிட் டது. ஆக ம�ொத் தத் தில் , தமிழீ ழம் , தமிழகம் , புலம் பெ யர் தமிழர் க ள் என அத் த னை தரப்பு ம் தமிழீ ழத் தின் பிறப் பிற் காகப் புதிய ப�ோர்க் களத் தில் ஒன் றாக எழுந் து நிற் கின் றார்க ள் . இந் த எழுச்சிப் பிரவாகம் யாராலும் ஒதுக் கித் தள்ளப்பட முடியாதது. ஒன் றரைக�்கோடி சிங் கள மக்களது இனவாதக் க�ொடூர விருப்பங்களுக் காக பத்துக�்கோடி தமிழ் மக்களை எந் த உலக சக்திகளும் ஒதுக் கித் தள்ள முடியாது. தமிழ் மக்கள் தங்கள் பலத் தை ப் புரிந் துக�ொண் டு, ப�ோர்க் களத் தை ஒருமுகப்படுத் தும் காலத்தில் சிங் களம் சிதைந்தே ப�ோய் விடும் . ந ம் பி க் கை க ள் நி ச் ச ய ம் மா ற் ற ங் க ளை உருவாக் கும் . மகாத் மா காந் தி நம்பினார், இந் தியா விடுதலை பெற் ற து. மார்ட் டின் லூதர் கிங் நம்பினார், ஒரு கறுப்பினத் தலைவரான ஒபாமா அமெரிக் காவின் ஜனாதிபதியானார். நெல் ச ன் மாண் டேலா நம் பினார், தென் னாபிரிக் காவின் நிறவெறி ஆட் சியைத் தகர்த்தெறிந் தார். பிரபாகரன் நம் பினார், இலங் கை த் தீ விற் குள் எரிந் த விடுதலைப் ப�ோர், கடல் கடந் து தேசங் கள் எங் கும் விரிந் து செல்கின் றது. ஐ.நா.வின் மூடிய கதவுகளும் ஈழத் தமிழர்களுக் காகத் திறந்துக�ொண்டுள் ளது. தமிழீ ழம் விடுதலை பெறும் வரை தமிழர் க ள் ஓயமாட் டார்கள்.

சுஷ்மா சுவராஜ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் - தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கண்டனம்

இந் தியாவின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சராக பாஜக வின் தலைவர்க ளின் ஒருவரான சுஷ் மா சு வ ரா ஜ் தே ர் ந் தெ டு க் க ப் ப ட் ட த ற் கு த மி ழ் த் தேசியக் கூட் டமைப் பு தனது கண் ட னத் தை தெரிவிக் கிறது. 2012 ஆம் ஆண்டில் , ப�ோரினால் பாதிக் க ப் ப ட் ட தமிழர் க ளின் நிலை அறியவும் , இந் திய அரசின் நலத் திட் ட ங் க ளை ஈழத் தமிழர்களுக் கு வழங் கவும் அனைத்து பாராளுமன்ற குழுவுடன் சுஷ் மா சுவராஜ் இலங்கை சென்றார். இந் த குழுவிற் கு தலைமை தாங் கிய சுஷ் மா சுவராஜ் இலங்கை அதிபர் ராஜபக் சேவை சந்தித் து பேசினார் . இலங்கை ராணுவத்தால் படுக�ொலை செய் ய ப் ப ட் ட தமிழர் க ளுக் கு நீ தி வேண் டு ம் என் பதை வலியுறுத் தாமல் , இனப் ப டுக�ொலை அங் கு நடந் துள் ளது, அதற் கான சர் வ தேச விசாரணை வேண்டும் என் பதையும் குறிப்பிடாமல் வெறும் இந் திய அரசின் நலத் திட் டங்களை அங் கு அறிமுகப்படுத் தி வந்துள் ளார் சுஷ் மா. மேலும் இலங் கை அதிபர் ராஜபக் சேவுடன் தமிழர் க ளின் இன் னல் தீ ர பேச் சு வார்த்தை

நடத் தாமல் அவர் க�ொடுத் த பரிசுப் ப�ொருட் களை மட்டும் வாங் கி வந்துள் ளார். அத�்தோடு நில் லாமல், இலங் கை சுற் றுப் பயணம் முடிந் தவுடன் , தமிழர்களின் அறுபது ஆண்டுகால ப�ோராட் டத்தை க�ொச்சைப் படுத் தும் வகையில் தமிழர்களுக் கு ஈழம் அவசியமில் லை , அதை தமிழர்கள் கேட்கவுமில் லை என் று கூசாமல் கூறினார் இந் த சுஷ் மா சுவராஜ் . இவர் அங் கு சென்று வந்த பின் பும் தமிழர்களின் நிலை ஒரு இம் மியளவும் முன் னேற்றம் காணவில் லை. தமிழர் க ள் மேன் மே லும் அச் ச த் து டனும் , அடக்குமுறைக்கு ஆளாகியும் வாழ் ந்து வருகின் றனர். ஆனால் இதைப் பற் றியெல் லாம் சுஷ் மா கவலைப்பட்டதாக தெரியவில் லை. தமிழர்களின் சார்பில் பேசி இருக் க வேண்டிய இவர் இலங்கை அரசின் சார்பாகவே பேசினார். இந் நிலையில் இப�்போது சுஷ் மா சுவராஜ் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சராக ப�ொறுப்பேற்று உள் ளது , தமிழர் க ள் மத் தியில் அச்ச த் தை யும் அவநம் பிக் கையும் ஏற் படுத் தி உள் ளது. பாஜக ஆட் சிக் கு வந் தால் ஈழத் தமிழர் க ளுக் கு ஓரளவு நியாயம் கிடைக் கு ம் என் று தமிழர் க ள் நம் பி இருந் தனர் . அந் த நம்பிக் கை ம�ோடி பதவி ஏற் பு விழாவில் ராஜபக் சே க�ௌரவிக் க ப் ப ட் ட ப�ோதே பெருமளவில் தகர்ந் தது . மிச்ச மீ தி இருந் த நம் பிக் கையும் சுஷ் மா சுவராஜ் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் என் று அறிவிக் கப்பட்ட ப�ோது தகர்ந் துள் ளது . ஏற் கனவே ஏற் பட் ட கசப் பான

அனுபவத் தின் காரணமாக தமிழர் க ள் இவ் வாறு கருத வேண்டி உள் ளது. இலங் கை த�ொடர் பில் நடவடிக் கை எடுக் க வேண்டிய ப�ொறுப்பு இந் திய வெளியுறவுத் துறைக்கு தான் அதிகமாக உள் ளது. காங் கிரஸ் ஆட் சியின் ப�ோது இந் திய வெளியுறவுத் துறை, இந் தியத் தூதுவர்கள் அனைவரும் இலங் கை அரசின் நெருங் கிய பங்காளிகளாகவே செயல் பட்டு வந்தனர். அதனால் தமிழர்களுக் கு பெருத் த ஏமாற் றமே மிஞ் சியது. கடந் த தமிழர் விர�ோத ஆட் சியைப் ப�ோலவே இம் முறையும் வெளியுறவுத் துறை இலங்கையுடன் கூட் டு சேர்ந்து செயல் பட் டால் தமிழர் க ளுக் கு நீ தி கிடைப் ப து என் பது எட் டாக் கனியாகிவிடும் . ஏற் கனவே சுஷ் மா சுவராஜ் இலங்கை அதிபருடன் நட்பில் இருக் கும் காரணத் தால் , இவரால் தமிழர்களுக் கு தேவையான நீதியும் , உரிமையும் பெற்றுக் க�ொடுக் க முடியாது என் றே நாங் கள் கருதுகிற�ோம் . அதனால் சுஷ் மா சுவராஜ் அவர்களை இந் திய வெளியுறவுத் துறை அமைச் ச ராக பாஜக அரசு தேர்வு செய்தமைக்கு தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பு தனது கண் ட னத் தை தெரிவித் து க் க�ொள் கிறது. மேலும் இலங்கையுடன் இந் தியத் தரப்பில் எந் த பேச்சுவார்த்தை நடத் தினாலும் அதில் தமிழ் நாட் டு தலைவர்க ளின் ஆல�ோசனையும் பங் க ளிப் பு ம் கட்டாயமாக இடம் பெற வேண்டும் எனவும் இந் திய அரசைக் கேட்டுக் க�ொள் கிற�ோம் .

இலங்கை த�ொடர் கண்காணிப்புக்குள் – நவிப்பிள்ளை அலுவலகம் அறிவிப்பு!

இலங் கை யின் கடந் தகால, தற் கால மனித உரிமை மீ றல்கள், நீதிக் குப் புறம்பான தண்டனை, ப�ொறுப்புக்கூறல், மீ ள் நல்லிணக்கப்பாடு ஆகியவை குறித் து த�ொடர் ந் தும் கண் காணிக் கப் ப டும் என் று தெரிவித் துள் ளது ஐ.நா. மனித உரிமைகள் சபை. கடந் த ஏழு வருடங்களாக இலங்கையின் ப�ோர் விவகாரம் த�ொடர் பான விடயங் களை ஆய் வுக் கு உட் ப டுத் திவரும் ஐ.நா. செயலகம் , சர்வதேச சமூகத�்தோடும் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் ச பைய�ோ டு ம் இ ணை ந் து த�ொ ட ர் ந் து ம் இக் கண் காணிப் பை மேற� ்கொள் ளும் என் றும் இது த�ொடர்பில் விடுக் கப்பட்டுள் ள அறிக் கையில் ஐ . நா . ச பை மே லு ம் சு ட் டி க் கா ட் டி யு ள் ள து . தற�்போது ஐ.நா. உயர்ஸ்தானிகர் நவநீதம்பிள் ளை தலைமையில் இயங்கும் மனித உரிமைகளுக் கான உயர்ஸ்தானிகராலய செயலகம் , ஜெனிவாவிலுள் ள ஐ.நா. செயலகத் தில் திங் கட் கிழமை 2013 ஆம் ஆண் டுக் கான புதிய அறிக் கை ஒன் றை வெளியிட் டுள் ளது.

ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் 2012 ஆம் வருட அமர் விலும் , 2013 ஆம் வருட அமர் விலும் , இலங் கை விவகாரம் த�ொடர் பாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீ ர்மானங்களின் பலாபலன் கள் குறித் தும் இலங்கையின் நிலைவரம் குறித் தும் சர் வ தேச சமூகம் த�ொடர் ந் து ம் அவதானிப் பை மேற� ்கொள் ளும் என் றும் புதிய அறிக் கை யில் சுட் டிக் காட் டப்பட்டுள் ளது. இலங்கையில் 2002 முதல் 2009 ஆம் ஆண் டுவரை நடைபெற் ற ப�ோரின�்போது இழைக் க ப் ப ட் ட பெரும் மனித உரிமைகள் த�ொடர்பான குற் றச்சாட் டுகள் மீ தான விசாரணையை மேற�்கொள் ளுமாறு இவ் வருட மார்ச ் அமர்வில் அமெரிக் கா தீ ர்மானம�ொன் றின் மூலம் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அலுவலகத்துக் கு ஆணை வழங் கியுள் ளது. இன் னும் இரு வாரங்களில் நவநீதம்பிள் ளையின் அலுவலகம் இந் த விசாரணையை ஆரம்பிக்கவுள் ளது என் றும் தகவல் வெளியாகியுள் ள து. மனித உரிமைகளுக் கான ஆணையாளர் அலுவலக

அறிக் கை யில் , ஆணையாளர் நவநீ தம் பிள் ளை பல விடயங் களில் இலங் கை க் கு அழுத் தம் க�ொ டு க் க ப் ப ட வே ண் டி ய த ன் அ வ சி ய த் தை ச் சுட் டிக் காட் டியுள் ளார். அநேக விவகாரங்களில் இலங் கை அர்த் த புஷ் டியான நடவடிக் கை களை மேற் க�ொள் ளவில் லை. ப�ொறுப் பு க் கூறல் கடப் பாடு, வடபகுதியில் அதிகளவில் இராணுவக் குவிப் பு , இடம் பெற்றுக� ்கொண்டிருக் கும் மனித உரிமை மீ றல்கள், மதரீ தியான வன் மு றைகளை முடுக் கிவிடுதல் , சுயாதீ ன நீதித் துறைக்கு குந் தகமான நடவடிக் கை ஆகியவற் றை நவநீதம்பிள் ளை முன் வைத்துள் ளார். மனித உரிமைகள் பேரவையின் 2013 ஆம் வருட அமர் வில் நிறைவேற் ற ப் ப ட் ட தீ ர்மானத் தில் உள் ளடக்கப்பட்ட பல அம் சங்கள், 2014 மார்ச ் அமர்வுக்கு முன் னர் நி றைவேற்றப்பட்டிருக் கவேண்டும் . எனினும் எதுவும் நடக் கவில் லை என் றும் அவர் க�ோடிட் டுக் காட் டியுள் ளார்.


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

27

பக்கம்

vkJ r%fj;jpd; Fuy; xd;uhwpNah ghuhSkd;wj;jpYk; xypf;fl;Lk; It's time to get Ontario working better, and the Ontario PC Party has the Million Jobs Plan that will make energy affordable, lower taxes, and open up more jobs in the skilled trades.

X

VOTE FOR

KEN KIRUPA

Scarborough-Guildwood

];fhGNwh fpy;T+l; njhFjpf;F

nfd; fpUgh

mth;fis njupT nra;Aq;fs;

416-548-7429

info@kenkirupa.ca

www.kenkirupa.ca

Authorized by the CFO for the Ken Kirupa Campaign


எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

முள்ளிவாய்க்காலில் உயிர் நீத்த மக்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த ஈ.பி.டி.பி. கடும் எதிர்ப்பு; யாழ் மாநகர சபையில் வாக்குவாதம் கூட்டமைப்பு வெளிநடப்பு பக்கம்

28

இ று தி யு த் த த் தி ல் மு ள் ளி வா ய் க் கா லி ல் க�ொல் ல ப் ப ட் ட உ ற வு க ளு க் கு யா ழ் ப் பா ண மாநகரசபையில் அஞ் சலிசெலுத் துவதற் கு தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பினர் அனுமதி க�ோரியப�ோது அவ் வாறு அஞ் சலி செலுத் த முடியாதென்று ஈ.பி.டி.பி. யினர் எதிர்த்ததால் , மறுதலித் ததால் சபையில் இரு தரப்பினர் க ளுக் கிடையேயும் கடும் வாக் கு வாதம் இ ட ம் பெ ற் ற நி ல ை யி ல் ச பை யி லி ரு ந் து கூட் டமைப் பு உறுப் பினர் க ள் வெளிநடப் பு ச் செய்தனர். யாழ் ப்பாண மாநகரசபையின் மாதாந் தக் கூட் டம் மாநகர முதல்வர் திருமதிய�ோகேஸ்வரி பற் கு ணராசா தலைமையில் மாநகர மாநாட் டு மண் ட பத் தில் நேற் று வியாழக் கிழமை காலை பத் து மணியளவில் ஆரம் ப மாகியது. இதன் ப�ோ து ச பை யி ன் எ தி ர் க் க ட் சி யா ன த மி ழ் த் தே சி ய க் கூ ட் ட மை ப் பி ன் உ று ப் பி ன ர் க ள் இறுதிக் கட் ட யுத் தின�்போது க�ொல் லப் ப ட் ட மக் க ளுக் காக அஞ் சலிசெலுத் தவுள் ளதாகவும்

இதற் கு அனுமதியளிக் க வேண் டு மென் று ம் க�ோரியிருந் தனர். இந் நிலையில் சபையின் ஆளும் கட்சியான ஐக் கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட் டமைப்பின் அங் கத்துவக் கட்சியான ஈழ மக்கள் ஐனநாயகக் கட் சியின் (ஈ.பி.டி.பி.) உறுப் பினரான முதல் வ ர் உள் ளிட் டஉறுப் பினர் க ள் முள் ளிவாய் க் காலில் க�ொல் லப்பட்ட மக்களுக் குமட்டும் இங் கு அஞ் சலி செலுத் த முடியாதென்று கடுமையாக எதிர்ப்புத் தெரிவித் தனர். அத�்தோடு, இங் கு அஞ் சலி செலுத் துவதனால் கடந் த 1983 ஆம் ஆண்டிற் குப் பின் னர் க�ொல் லப்பட்ட அனைவருக் கும் அஞ் சலி செலுத் து மாறும் அவ் வாறு செலுத் து வதானால் தா மு ம் ஆ த ர வு வ ழ ங் கு வ தா க வு ம் ஆ ளு ம் கட் சியின் ஈ.பி.டி.பி.உறுப்பினர் க ள் தெரிவித் த னர். இ த ற் கு க டு ம் எ தி ர் ப்பை வெ ளி யி ட் ட எதிர்க் கட் சியான கூட் டமைப் பு உறுப் பினர் க ள் இறுதியுத் தத்தில் உயிர் நீத் த உறவுகளுக் காகவே இ ங் கு அ ஞ் ச லி யை ச ெ லு த் து வ த ற் கு நா ம் க�ோ ரு கி ன�்றோ ம் . அ த ன ை வி டு த் து நீ ங் க ள்

குறிப் பிடுவதுப�ோன் று கடந் த 1983 ஆம் ஆண் டுக் கு பின் னர் இறந் த வர்க ளுக் கு அஞ் சலி செலுத் துவதென் றால் தூர�ோகிகளுக் கும் நாம் அஞ் சலி செலுத் தவேண்டி ஏற் படும் . ஆகவே இதற்கு நாம் தயாராக இல் லை. நாம் முள் ளிவாய் க் காலில் க�ொல் லப் ப ட் ட உறவுகளுக் கு மட் டு மே அஞ் சலி செலுத் த க�ோருகின�்றோம் என் று தெரிவித் ததனைத் த�ொடர் ந் து இரண் டு தரப் பினர் க ளுக் கிடையிலும் கடுமையான வாக் குவாதம் இடம்பெற்றன. எனினும் அஞ் சலி செலுத் துவதற் கான கூட் டமைப்பினரின் அனுமதி க�ோரிக் கை த�ொடர் ந் தும் சபையில் மறுக் கப்பட்டதால் சபை நடவடிக் கைகளில் இருந் து கூட் டமைப்பு உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்புச் செய்தனர். இவ் வாறு இறுதியுத் தத் தில் க�ொல் லப் ப ட் ட மக்களுக் கு அஞ் சலி செலுத் துவதற் கு கடுமையான எதிர்பபை ் வெளியிட் டு இதற் கு மறுத் திருந் த ஈ.பி.டி.பி.யினர் இந் தியாவின் புதிய பிரதமராகப் பதவியேற்றுள் ள நரேந்திரம�ோடிக் குஎழுந் து நின் று வாழ் த் துத் தெரிவித் தனர்.

தமிழ் மக்களின் தீர்வு தனித் தமிழீழமே!

தமிழ் மக் க ளின் இனப் பிரச் சினைக் கு தனித் தமிழீ ழமே தீ ர்வாக இருக் கின் ற நிலையில் தீ ர்வு என் ன என் று மக்களிடம் கேள்வி கேட்கின் ற தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பின் செயல் நகைப்புக் கிடமானது என் று வடக் கு கிழக்கிலுள் ள தமிழ் ப் புத் திஜீ விகள் தெரிவித் துள் ளனர். த மி ழ ர் க ளி ன் பி ர ச் சி ன ை க் கு தீ ர் வை ப் பெறுவதற் காக இரண்டு இலட்சத்திற் கு மேற்பட்ட மக்கள் மரணித் துள் ளனர். 30 ஆயிரம் வரையான ப�ோராளிகள் தங் க ள் உயிர்க ளைத் தியாகம் செய்துள் ளனர். இதற்கு பின் னரும் தமிழ் மக்களின் தலைமைக் கட்சியாக தற�்போது உள் ள கூட் டமைப்பு தமிழ் மக் க ளின் பிரச் சினை என் ன என் று விளங்கிக�்கொள் ள முடியாத நிலையில் உள் ளமை குறித் தும் இந் தப் புத் திஜீ விகள் சாடியுள் ளனர். நடைபெற்று முடிந் த வடக் கு மாகாண சபைத் தேர் த லில் தமிழ் மக் க ள் தனியரசு ஒன் றுக் கே வாக் களித் தனர். அதைவிட, அண்மையில் தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அம் மையார் இந் தியப் பிரதமர் நரேந்திரம�ோடியைச் சந்தித் த ப�ோது தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கு தனித் தமிழீ ழமே தீ ர்வு என் றும் அதனை அமைப்பதற் கு ஐக் கிய நாடுகள் சபை வாக் கெடுப் பு நடத் தக�்கோர வேண் டு ம் என் றும் ம�ோடியிடம் க�ோரிக் கை விடுத் திருந் தார். ஆனால் கூட் டமைப்புக் கு மட்டும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கு தீ ர்;வு என் ன என் று புரியவில் லை. இவர்களை எப்படி தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் என் று ஏற் றுக�்கொள் ள முடியும் என் றும் மேற்படி புத் திஜீ விகள் கேள்வியெழுப்பியுள் ளனர். தமிழ் மக் க ளின் பிரச் சினைக் கு எப் ப டியான தீ ர்வு அவசியம் என் று தங் க ளுக் கு மின் னஞ் ச ல் அனுப் பு மாறு தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப் பு உலகெங்குமுள் ள தமிழ் மக்களிடம் க�ோரியுள் ளது. இது த�ொடர் பாக வடக் கு கிழக் கிலுள் பல புத் திஜீ கள் சங்கதி24 இற் கு கருத் து தெரிவிக் கையில் ,

சிறிலங்கா சுதந்திரமடைவதற்கு முன் னர் இருந் தே தமிழ் மக்களின் பிரச்சினை ஆரம் பமாகிவிட் டது. இந் த ப் பிரச் சினை பின் னர் பூதாகரமாகி தமிழ் இளைஞர்க ள் ஆயுதம் ஏந் தும் நிலைக் கு க�ொண் டுசென் ற து. இதில் தமிழீ ழ விடுதலைப் புலிகள் வலுவான அமைப்பாக நின் று நிலைத்து இராணுவ, அரசியல் சமநிலையில் சிறிலங் கா அரசுக் கு நிகராக நின் றதுடன் தமிழ் மக்களுக் கான நிழல் அரசாங் கத்தையும் அமைத்து செயற் படுத்தினர். இந் த நிழல் அரசாங் கத் தை அமைப் ப தற் கான ப�ோராட் டத்திற் காக ஏறக்குறைய 30 ஆயிரத்துக் கு மேற்பட்ட மாவீரர்கள் தங்களை ஆகுதியாக் கினர். அதற்கு அப்பால் லட்சக்கணக் கான மக்கள் இந் தப் ப�ோராட் ட த் திற் காக தங் க ள் உயிர்க ளை விலை க�ொடுத் தனர். ஆனால் , சிறிலங் கா மற் று ம் இ ந் தி யா வி ன் ச�ோ னி யா அ ர சா ங் க த் தி ன து திட் ட மிட் ட சூழ் ச்சியினால் தமிழ் மக் க ளுக் கான நிழல் அரசாங் கத் தின் கட் ட மைப் பு க் க ள் இன் று சிதைக்கப்பட்டுள் ளன. ஆனால் , சிங் கள ஆளும் வர் க்க த�்தோடு தமிழ் மக்கள் நட்புரிமை பூண முடியாது என் பது கடந் த எழுபது வருட கால உண்மையாக இருக் கின் றது. சிறிலங்கா சுதந்திரம் பெறுவதற் கு முன் பிருந் தே சிங் கள ஆளும் வர்க்கம் தமிழ் மக்களை இரண்டாம் தரப் பிரஜைகளாகவே ந�ோக் குகின் றது. தற�்போது வடக் கு மாகாண சபைக்கு தமிழ் மக்கள் ஆணை வழங் கிய பின் னரும் சிங் கள தேசம் அதனை இயங் க விடவில் லை. இவ் வாறான நிலைகளில் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக் கு தீ ர்வு என் ன என் று கூட் ட மைப் பு மக் க ளிடம் கேட் டு நிற் பது நகைப்புக் கிடமானது. க ட ந் த கா ல ங் க ளி ல் ந டைபெ ற் ற பல தேர்தல்களின் ப�ோது தமிழ் மக்கள் தனித் து ஆட் சி அமைப் ப தற் கான ஆணையை வழங் கிவிட் ட னர். அண்மையில் தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா

அம் மையார் இந் தியப் பிரதமர் நரேந்திரம�ோடியைச் சந் தித் த ப�ோது தமிழ் மக் க ளின் பிரச் சினைக் கு தனித் தமிழீ ழமே தீ ர்வு என் றும் அதனை அமைப்பதற் கு ஐக் கிய நாடுகள் சபை வாக் கெடுப்பு நடத் தக�்கோர வேண் டு ம் என் றும் ம�ோடியிடம் க�ோரிக் கை விடுத் திருந் தார். உலகம் பூராகவும் உள் ள தமிழ் மக் க ளும் தமிழீ ழமே தீ ர்வு என் று த�ொடர்ந்து ப�ோராட் டங்களை நடத் தி வருகின் றனர். ஆனால் , தமிழ் த் தேசியக் கூட் டமைப்பினர் மட்டு;ம் ; தூக் கம் கலைந்து எழுந் தவர்கள் ப�ோன் று தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கு தற�்போதுதான் தீ ர்வைத் தேடிக�்கொண்டிருக் கின் றனர். கூ ட் ட மை ப் பி ன் இ ந் த க் க�ோ ரி க் கை நகைப்புக் கிடமானது. நடைபெற்று முடிந் த மாகாண சபைத் தேர்தலில் கூட் டமைப்பின் வேட்பாளர்கள் ஒவ�்வொரு தேர் த ல் பிரச் சார மேடைகளிலும் தமிழ் மக்களுக் கான தனியான ஆட் சியாக வடக் கு மாகாண சபை அமையும் . எனவே, தனியரசுக் காக வாக் களியுங் கள் என் று க�ோரியிருந் தனர். மக்கள் எதிர்பார்க்காத வகையில் வாக் களித் தனர். தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்த மறுநாள் யாழ் பப ் ாணத்திலுள் ள முன் னணி நாளிதழான உதயன் பத் திரிகை மலர்ந்தது தமிழர் அரசு என் று தலைப்புச் செய்தி வெளியிட் டது. இதன் பின் னரும் கூட் டமைப்புக் கு தமிழ் மக் க ளின் பிரச் சினைக் கான தீ ர்வு என் ன என் று புரியாவிட் டால் அவர் க ள் கட் சியைக் கலைத் து விட் டு செல் லவே ண் டு ம் . அல் லது, இளைய தலைமுறையிடம் கட்சிப் ப�ொறுப்பைக் க�ொடுக் கவேண்டும் . மேலும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கு தமிழீ ழத் தனியரசே தீ ர்வு என் பதில் இருந் து எந் த வ�ொரு மக்களும் பின் னிற் க மாட் டார்கள். தமிழ் நாடு மற்றும் சர்வதேச நாடுகளின் ஆதரவுடன் தனித் தமிழீ ழம் அமைக் கு ம் வரை தமிழ் மக் க ள் ஓயக் கூ டாது என் றும் மேற்படி புத் திஜீ விகள் தெரிவித் துள் ளனர்.

தியாகி ப�ொன்.சிவகுமாரன் அவர்களின் 40ஆம் வீரவணக்க நாள் இன்றாகும் த மி ழீ ழ வி டு த ல ை ப�்போ ரா ட் ட ஆ ர ம் ப காலகட் ட களச் செயற் பாட் டில் ஈடுபட் டி ருந் த வேளை சி றி ல ங் கா கா வ ல் து றை யி ன ரா ல் சுற் றிவளைக் க ப் ப ட் ட தருணத் தில் சயனைட் அருந் தி 05.06.1974ம் ஆண்டு அன் று வீரச்சாவைத் தழுவிக�்கொண்ட முதற் தற�்கொடையாளர் தியாகி ப�ொன் .சிவகுமாரன் அவர் க ளின் 40ம் ஆண் டு வீரவணக்க நாள் இன் றாகும் . “”தமிழீ ன ஒடுக் குமுறைக்கு சிங் களம் வித் திட் டு கல்வி தரப்படுத் தலை வீசியப�ொழுது அதை எதிர்த்து தமிழினப் புரட்சிக் கு வித் திட் டவர்”” தியாகி ப�ொன் சிவகுமாரன் மறைந்த நாளாகிய ஆனி 5ற் கு மறுநாள் ஆனி 6ஆம் நாள் தமிழீ ழ மாணவர் எழுச்சி நாளாக பிரகடனப்படுத் தி தாயகம் அடங் க லாக தமிழீ ழ மக் க ள் வாழும் தேசங் கள் எங் கும் தமிழீ ழ மக்களால் க�ொண்டாடப்படுகின் றது.

தி யா கி ப�ொ ன் . சி வ கு மா ர ன் சா தி க் க முயற்சித் தவற் றை தமிழீ ழத் தேசியத்தலைவரும் அவர்தம் த�ோழர்களும் சாதித் தனர். இன் று அவனின் கனவான தமிழீ ழத் தாயகத் தை ந�ோக் கி தமிழீ ழத் தேசியம் வீறுநடைப�ோடுகின் றது. இன் று மாணவர் சமூகம் ப�ொங் குதமிழாய் உ ல க ப் ப ர ப் பெ ங் கு ம் ப�ொ ங் கி யெ ழு ந் து தமிழீ ழத் தேசியத் தலைமையை வலுச்சேர்த்து நிற் கின் ற காலகட் டமிது. கடல் கடந் து வாழுகின் ற தமிழீ ழ மாணவர் சமூகத் தின் ஆதரவு தாயக நிர்மாணிப்பிற் கு இன் று பெருமளவு தேவையாக உள் ளது. காலம் இட் ட கட்டளையை நிறைவேற்ற வரலாறாகிப் ப�ோன மாணவப் ப�ோராளியின் நி ன ை வு மீ ட் பு நா ளி ல் தா ய க த் தி ற் கு வ ள ம் சேர் க் க இளையதலைமுறையினர் அனைவரும் உறுதியெடுத் து, புலத்திலிருந் து நிலத்திற் கு வந்து செயற் பட வேண்டிய தருணமிது.


நெற்றிக்கண்

வாழ்த்திற்குரிய கலைஞரே! இனி என்ன செய்யப் ப�ோகிறீர்கள்? எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

கலைஞர், வரலாற் றில் அருவினை பல ஆற் றிய அருந் திறலாளர்! அவரது பகைவர்களும் அவரது உழைப்பை மதிக்கத் தவறுவதில் லை! நூற் றுக் கு மேற்பட்ட நூல் களைப் படைத்தவர்; மடல் களாகவும் கவிதைகளாகவும் கட் டு ரைகளாகவும் எழுதித் தள்ளியவை மிகுதி. ம�ொத் தத்தில் இருபதாயிரம் பக் க ங் க ளுக் கு மேல் எழுதிக் குவித் த படைப் பாளர் ; ஏறத்தாழ 75 திரைப்படங் களுக் குக் கதை உரையாடல் எழுதி உள் ளார்; நேற்றுவரை திரை உலகில் நுழைந் த வர்க ள் அவர் எழுதிய திரையாடலைப் பேசி நடித் துக் காட் டித் தான் வாய் ப்பு பெற்றனர் என் பது அழிக் க முடியாத வரலாறு; பன்னிரண்டு முறை சட் ட மன் ற உறுப் பினராகவும் , ஒரு முறை மேலவை உறுப்பினராகவும் ஈ ரா ண் டு க ள் அ மை ச் ச ரா க வு ம் 19 ஆ ண் டு க ளி ல் ஐ ந் து மு றை முதல் வ ராகவும் த�ொண் டாற் றியுள் ள அ ர சி ய லா ள ர் ! இ ன் றை க் கு ப் பல கட்சிகளிலும் அமைப்புகளிலும் சிதறிக் கிடக் கு ம் தமிழுணர் வாளர் க ள் அவரால் உ ண ர் வூ ட் ட ப் ப ட் ட வ ர் க ளே ! அ வ ரி ன் சிறப் பு களை அடுக் கிக் க�ொண் டே ப�ோகலாம் . ஆனால் , அவரின் 91 ஆம் அகவையில் உலக மக் க ளே சிறப் பான பிறந் த நாள் பெருமங் க லம் க�ொ ண் டா டி யி ரு க் க வே ண் டு ம ே ! ஏ னி ல் லை ! அ வ ரை ஏ சு வ தையே பி ழ ை ப் பா க க் க�ொ ண் டு ப ல ர் அலைகிறார்களே! ஏன் ? அவரால் அறிவூட் ட ப் பெ ற் ற வர்க ள் , அவரால் உணர் வூ ட் டப் பெற் ற வர்க ள் , அவரால் பயன் பெற்றவர்கள் இன் றைக்கு அவரை எதிர்க் கின் றனர்! அவருடன் இருப்பவர்கள், அவர் மீ து கசப்புடனும் ஆனால் , தி.மு.க. என் னும் அமைப்பின் மீ து பற்றுறுதியும் க�ொண்டவர்கள் மட்டுமே

Netrikkan

விட் டு, அவர் அறிக் கை பெற் று , தமிழ் வழிக் கல்வியைப் புதை குள் ளியில் தள்ளியது ஏன் ? மழலைக்கல்வி முதல் எல் லா நிலைகளிலும் தமிழ் நாட் டில் த மி ழ் தா ன் மு த ல் பா ட ம் என நடைமுறைப்படுத் தாமல் ப�ோனது ஏன் ? முதன்மைப் ப�ொறுப்புகளில் தலைமைப் பதவிகளில் தமிழரை அமர் த் தாதது ஏன் ? ‘’எங் கும் தமிழ் ! எதிலும் தமிழ் !’’ எனச�்சொல் லிக் க�ொண் டே ‘’எங் கும் தமிழிலில் லை! எதிலும் தமிழில் லை!’’ என் னும் நிலையை உண் டாக் கியது ஏ ன் ? த மி ழ் நா ட் டி ல் த மி ழே தெரியாமல், படிக் கவும் பணியாற் றவும் வாழவும் தமிழையே எதிர்க் கவுமான அயலகச் சூழலை உருவாக் கியது ஏன் ? தமிழ் ப் ப கைவர்க ள் தலைமைப் ப�ொறுப் பில் அமர் த் தப் ப டுகின் றனர்! உங் களது குடும் ப உறுப் பினர் க ளது நிறுவனங் களின் பெயர்க ள் தமிழில் இல் லை! உங் களது குடும் பத் தில் உங் களைத் தவிர வேறுயாருக் கும் த மி ழு ண ர் வு இ ல் லை . உ ங் க ள து உறவினர்கள், கட்சி அரசியலை நடத் தும் திறனும் பணம் படைக் கு ம் திறனும் பெற் றிருக் கலாம் ; ஆனால் , தமிழ் ம�ொழி, தமிழினம் , தமிழ் ப் ப ண் பாடு, தமிழ் வரலாறு அறியாதவர்க ளாகவே வளர்ந்துள் ளார்கள். இப்படியெல்லாம் உங் கள் மீ து கசப்பு வளர்ந் தாலும் அமைதி காத் த வர்க ளே மிகுதி! இவர் க ள் வாக் களிக் காமல் ஒதுங் குவார்களே தவிர, மாற் றுக் கட்சிக் கு வாக் களிக் க மாட் டார்க ள் . ஆனால் , இன் றைய நிலை என் ன? வெற்றியும் த�ோல் வியும் இயற்கை எனப் பேசலாம் ! இதற் கு முன் பெல் லாம் த�ோல் வியில் இருந் து மீ ளவில் லையா எனக் கேட்கலாம் ! இவை யெல்லாம் ஊருக் கான உரைகள் என உங் களுக் கே தெரியும் ! ‘’தமிழினப் படுக�ொலையைத் தடுக் கத் தவறி விட் டீர்கள்’’ என் றால் ‘’என் ன செய்யு முடியும் ’’ என் கிறீ ரக ் ள்! ‘’இனப்படுக�ொலைக் குற் றவாளிகளும் உடந் தை யாளர் க ளும் த ண் டி க் க ப் ப ட வே ண் டு ம் ’ ’ எ ன் றா ல் , ‘’தீ ர்மானம் ப�ோட் டாயிற் றே வேறு என் ன செய்ய முடியும் ’’ என் கிறீ ர்கள்! ஒன் றுமே செய்ய இயலாதவர்க்கு எதற்கு ஆட் சியும் பதவிகளும் என மக் க ள் எண் ண மாட் டார்களா?

கலைஞரே! உங் களிடம் சில வினாக் கள்! குறைகளில் லாத மனிதன் என யாரும் இல் லை. அதுப�ோல் ஊழலில் லாத அரசியல் வாதி இல் லை! மக் க ளே ஊழலில் திளைப் ப வர்க ள் தாம் . எனவே, உங் கள் மீ தான வெறுப்பு இதனால் என் று க�ொள் ளக்கூடாது. தமிழ் எனப் பேசிப் பேசி உணர்வூட் டி, உரமூட் டி, உயர்ந்தவர், ஆட் சிப் ப�ொறுப்பில் இருக் கும் ப�ொழுதெல்லாம் தமிழை மறந் தது ஏன் ? காங் .ஆட் சி, தமிழுக் குச் செய் த து குறைவானது என் பதால் உங் கள் பணிகள் பெரிதாகத் த�ோன் றி இ ரு க் க லா ம் . ஆ னா ல் , பயிற் சிம�ொழியைத் தமிழாக மாற் ற என் ன தடை? தமிழ் ப்பயிற் சி த�ொடர்பான முடிவெடுப்ப தற் கான குழுவினை, யார் வாணாளெல்லாம் தமிழ் ப்பயிற் றும�ொழி வேண்டா என் றார�ோ அவரிடம் ஒப்பைடத் து

சங்கப் புலவர் பக்குடுக்கை நன்கணியார் படைத் து ள் ள ‘ஓரில் நெய் த ல் கறங் க ஓர்இல் ’ எனத் த�ொடங்கும் (புறநானூறு,194) பா ட லி ல் உலக நி ல ை யா மை கூ ற ப் ப ட் டு ள் ள து . இ ய ற் கை யா ய் அ மை யு ம் நி ல ை யா மையை க் கு றி ப் பி டு ம் அ ப் பா ட ல ை எடுத் துக் காட் டாகக் கூறி, திட் டமிட் டு ப�ொல் லா வல் ல ரசுகள் இணைந் து ந ட த் தி ய இ ன ப் ப டு க�ொ ல ை யி ல் உயிரிழந் த வர்க ளைக் குறிப் பிடலாமா? ஆ ந் தி ர மு த ல் வ ர் இ ரா ச சே க ர ன் நேர் ச ்சியில் (விபத் தில் ) இறந் த தற் குத் தமிழ் நாடு துக் கம் கடைப் பிடிக் கவும் விடுமுறை விடவும் இரங் கிய மனம் தமிழின அழிவிற் கு இரங்கவில் லையா? க�ொத் துக் குண் டுகளாலும் வேதியல் குண் டுகளாலும் ஏவுகணைகளாலும் பிறவற் றாலும் செயற் கையாக உருவாக்கிய ச தி யி ல் இ ன ப் ப டு க�ொ ல ை யி ல் ஏறத் தாழ இரு நூறாயிரம் ஈழத் த மிழ் மக் க ள் இறந் தார்க ளே! ப�ொல் லாப் ப�ோ ர் மு றை யி ல் இ ற க் கா ம ல் தப் பியவர்க ளும் , வன�்கொடுமைகளுக் கு ஆளாக் கப் ப ட் டு ம் கற் ப ழிக் கப் ப ட் டு ம் , எழுதுவதற் கே கூசும் அளவிற் குக்

த மி ழீ ழ வி டு த ல ை பு லி க ளி ன் அமைப் பு மீ ண் டும் உயிர் பெறுவதை தடுக் கும் நடவடிக் கைகளுக் கு அச்சுவேலி இராணுவ முகாம் மிகவும் முக் கியமென க ரு த ப் ப டு வ த னா ல் எ க் கா ர ண ம் க�ொண் டும் அந் த முகாம் அகற் ற ப் ப ட மா ட் டா தென இ ரா ணு வ ஊ ட க ப்

பேச்சாளர் பிரிகேடியர் ருவன் வணிகசூரிய தெரிவித் தார். பாதுகாப்பு மற் று ம் நகர அபிவிருத் தி அமைச்சின் ஊடக மத்திய நிலையத் தில் இன் று நடைபெற் ற ஊடகவியலாளர் சந் திப் பின் ப�ோது அவர் இதனை தெரிவித் தார். அ வ ர் த�ொ ட ர் ந் து க ரு த் து தெரிவிக் கையில் :கு றி த் த மு கா ம் 1995 ஆ ம் ஆண் டில் அமைக் க ப் ப ட் ட து இந் த முகாமில் 09 குடும் பங் க ளுக் குரிய கா ணி க ள் உ ள் வா ங் க ப் ப ட் டு ள் ள தா க தெரிவிக் கப் ப ட் டு ள் ளது. இருப் பினும் இவர்களுக்குரிய நஷ்ட ஈட்டுத�்தொகையை

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

க�ொ டு மை இ ழ ை க் க ப் ப ட் டு ம் இறந்தார்களே! அச் செயல் இரக்கத்தை ஏற் படுத் தவில் லையா? உள் ளத் தை க் குமுறச் செ ய் ய வில் லையா? கனிவான உங் கள் உள் ளம் கல் லாக மாறியதன் காரணம் என் ன? முரச�ொலி மாறன் ந�ோய் வாய் ப் ப ட் டு ஓராண் டு ம ர ண ப் ப டு க் கை யி ல் அ மை ச் ச ரா க வீ ற் றிருந் து இயற் கை எய் தினார். வ ரு த் த த் தி ற் கு ரி ய செ ய் தி தா ன் . வேதனையான செய்திதான் . அப�்பொழுது ஒரு தீ ர்ப் பில் கிடைத் த வெற் றியின் காரணமாக அஇஅதிமுகவினர் வெடி வெடித் து க் க�ொண் டாடியதற் கு மனித நேயமற்ற செயல் என் று கடிந் தீர்களே! தனி ஒருவரின் இயற்கை மரணத்திற் கே துன் புற் ற நீங் கள் இருநூறாயிரம் தமிழ் மக் க ள் மடிந் துப�ோகும் நிலைக் கு வருந் தாதது ஏன் ? பதவியேற்பைத் தள்ளிப் ப�ோடச்செய்து இருக் கலாமே! ஈழத்துயரம் தமிழர் உள் ளங்களில் வேதனை அலைகளை எழுப் பி,காங் . ஐயும் தி.மு.க.-வையும் புறமுதுகிட் டு ஓடச் செய்து விட் டன என் னும் உண்மையை ஏற் கும் பக்குவம் வேண்டும் . ஈழத்துயரம் , தமிழகத் தேர் த லில் காரணியாக அமைந்திருந் தால் வைக�ோ வென்றிருக் க வேண் டு ம் என எண் ணுவது தவறு. வைக�ோ மீ து பற் று ம் மதிப் பு ம் இருந் தாலும் மக்கள் தி.மு.க- அல் லது அ.இ.அ.தி.மு.க.-தான் வெற் றி பெறும் ; வெற்றி பெறும் கட்சிக் கு வாக் களிப்பதே பெ ரு மை ; வா க் கு க ளை ச் சி த ற வி ட க் கூடாது என் ற எண் ணம் தான் ம.தி. மு.க.-விற் கு வாக் களிக் கத் தயக் கம் அளிக் கிறது. மேலும் , தமிழ் ஈழம் த�ொடர் பாகவும் அப் பாவிகள் மூவர் விடுதலை த�ொடர்பாகவும் சட்ட மன்றத் தீ ர்மானம் முதலான பலவற்றால் உலகத் தமிழர்களின் அன் பிற் கு அ.இ.அ.தி.மு.க. தலைவி உள் ளானதுதான் பெரும் வெ ற் றி யை அ ளி த் த து எ ன் ப தே உண் மை. தி.மு.க. தலைவரின் கடந் த கால நல் வினைகளைவிட நிகழ் காலத் தீ வினைகளே மக் க ளை எடை ப�ோட வைக்கிறது. அதுப�ோல் , அ.இ.அ.தி.மு.க. தலைவியின் கடந் த காலப் பே ச் சு களை விட, நிகழ் காலச் செயல் பாடுகளே அ வ ர் மீ தா ன ந ம் பி க் கையை ஏற் படுத் துகிறது. எனவே, இப�்போதைய தேர்தல் த�ோல் வியை இயல்பாக எடுத் துக் க�ொள் ளாமல் மக்கள் புகட்டிய பாடமாக எடுத் துக் க�ொள் ள வேண்டும் . அடுத் த பிறந்தநாள் உலக மக்களால் க�ொண் டாடப் ப டவேண் டு ம் என் றால் திசைமாறிய பாதையை மீ ண்டும் பழைய சுவட் டி ற் குத் திருப்ப வேண் டு ம் . ஈழம் பற் றி என் ன கூறினாலும் இப�்போது மக் க ள் கேலியாகத் தான் எண் ணுவர் . தமிழ் பற் றிப் பேசினாலும் ஆட் சிப் ப�ொறுப் பில் செய் யாமல் இப�்பொழுது கூறுவதேன் என் றுதான் என எண்ணுவர்.

29

பக்கம்

பாடமாகத் தமிழ் அறிமுகப்படுத் தப்படவும் ந ட வ டி க் கை எ டு க் க வே ண் டு ம் . குடும் பத் தினரையும் கட் சியினரையும் பிள் ளைகளைத் தமிழ் வழிக் கல் வியில் சேர் க் க வும் தமிழை முதல் பாடமாக எடுக் கவும் வலியுறுத் த வேண்டும் . 3. குடும் பத் தினர் , கட் சியினர் பிற ம�ொழிப் பெயர்க ள் உடையவர் க ளாக இருப்பின் , தமிழ் ப் பெயர்களைச் சூட் டிக் க�ொள் ள அறிவுறுத் த வேண்டும் . 4. குடும் பத்தினர், கட்சியினர் நடத் தும் நி று வ ன ங் க ளி ன் பெ ய ர் க ளை த் தமிழ் ப்பெ யர்க ளாக மாற் றவேண் டு ம் ; இனித் தமிழ் ப்பெயர்கள் மட்டுமே சூட் ட வேண்டும் என நெறிப்படுத் த வேண்டும் . 5. குடும் பத்தினர், கட்சியினர் நடத் தும் இதழ்களில் அயலெழுத் து, அயற�்சொல் கலப்பற்ற தமிழ் நடை பேணப்படவும் , த மி ழ் ப் ப ண் பா ட் டை உ ண ர் த் து ம் படைப்புகள் இடம் பெறவும் வழி காட் ட வேண்டும் . 6. குடும் பத்தினர், கட்சியினர் நடத் தும் த�ொ ல ை க் கா ட் சி க ளி ல் நி க ழ் ச் சி ப் பெயர்க ள் , பாத் திரப் படைப் பு கள் , செ ய் தி க ள் , த�ொ கு ப் பு ரை க ள் , கலந் துரையாடல்கள், நேர்முகங்கள் என யாவும் தமிழாகவே அமைய கட்டளை இட வேண்டும் . 7. குடும் பத் தினர் , கட் சியினர் தமிழ் வழிபாடுமட்டுமே நடத் தவும் அவர்களில் ப�ொறுப் பு களில் உள் ள க�ோயில் களில் குட முழுக் கு முதலானவை தமிழில் நிகழ்த்தவும் ஆற் றுப்படுத் த வேண்டும் . 8. மேடையில் பேசாமல், ஊடகங் கள் மூலமும் நாடகங் கள் மூலமும் மது விலக்கு, சாதி ஒழிப்பு முதலானவற் றை மக்கள் உள் ளங்களில் பதிக் க வேண்டும் . 9. ‘தமிழ் ஈழப் பரப்புரைக் குழு’ ஒன் றை அமைத்து, ‘தமிழ் ஈழம் தமிழர்களின் தாயகம் ’ என் பதை உலகமக் க ளுக் கு ப் புரியும் வகைகளில் உலக ம�ொழிகளில் பரப்ப வேண்டும் . தமிழ் ஈழத்தை உலக நாடுகள் ஏற் கச் செய் யு ம் வகையில் அமைதியான பரப் பு ரை மேற�்கொள் ள வேண்டும் . 10. தேவையான நேர்வுகளில் தமிழக முதல் வ ரைச் சந் தித் து அவருடன் இணைந் து , தமிழ் நலன் களுக் காகவும் தமிழ் ஈழ நலன் களுக் காகவும் குரல் க�ொடுக் கத் தயங் கக்கூடாது.

1. அரசின் தமிழ் நலத் திட் ட ங் க ளை, ஒப்பிட் டுப் பேசாமல் வரவேற்க வேண்டும் .

எனவே, மேடைப் பே ச் சு களில் கருத் து செலுத் தாமல் , தமிழ் நாட் டி ல் தமிழ் தலைமை பெறுவதற் கான செயற் பாடுகளை உங் கள் கட்சி அளவிலும் கூட் டணிக் கட்சிகள் அளவிலும் ஆதரவு அமைப்புகள் அளவிலும் மேற�்கொண்டால் தமிழ் எழுச்சி பெறும் ! தமிழ் விடுதலை அடையும் ! தமிழர் உரம் பெறுவர் ! த மி ழ் ஈ ழ ம் ஏ ற் க ப் ப டு ம் ! உ ல க த் தமிழர் க ள் உயர் வ ர் ! உங் கள் கழகமும் உயர�்ந்தோங் கும் !

2. நீங் கள் காலடி எடுத் து வைத்த பா தை யி ல் தா ன் இ ப�்பொ ழு து ஆங் கிலவழிக் கல்வி திணிக் கப்படுகிறது. எனவே, எதிர்க்க இயலாதுதான் . ஆனால் , உங் கள் குடும் பத்தினர், கட்சியினர் நடத் தும் பள் ளிகளில் தமிழ் வழிக் கல் விமட் டு ம் ந டை மு றை ப் ப டு த் த ப் ப ட வு ம் மு த ல்

சிறியவன் உங் களை வாழ் த் தக்கூடாது என் பதால் , தமிழ் உள் ளங் க ளின் வி ழ ை வு க ளை , வே ண் டு த ல் க ளா க த் தங்கள் முன் வைத்துள் ளேன்! இவற்றை நிறைவேற்றி, முதுபெரும் தலைவரான உங் கள் பிறந்தநாள் பரிசாக எங் களுக் குத் தாருங் கள்!

வ ழ ங் க அ ர சா ங் க ம் ந ட வ டி க் கை எடுத் துள் ளது. அரச சேவைகளுக் காக ப�ொதுமக்களின் காணியை சுவீ க ரிக் கும் சட் ட ம் 1950 ஆம் ஆண் டு க�ொண் டுவரப் ப ட் ட து. இச் ச ட் ட த் தின் பிரகாரமே வடக் கில் இராணுவ முகாம் களுக் காக காணிகள் சுவீகரிக் கப்படுகின் றன. இ வ் வா றா ன கா ணி சு வீ க ரி ப் பு இல் லையென்றால் நாட் டில் இன் றைய அதிவேகப் பாதை கள் இருக் காது. அபிவிருத் தி பணிகள் நடைபெற்றிருக் க முடியாது. மேலும் நுணாவிலிலுள் ள இராணுவ முகாமை இன் னும் 02 மாதங்களில் மூட

நாம் தீ ர்மானித் து ள�்ளோம் . அங் கிருந் த இ ரா ணு வ த் தி ன ரு க் கா க ஏனைய முகாம் களில் கட் டி டங் க ள் அமைக் கு ம் பணிகள் மேற�்கொள் ளப் ப ட் டு ள் ளன. கட்டிடப்பணிகள் முடிந் த பின் னர் இம் முகாம் மூடப்படும் . திக் கத் திலுள் ள இராணுவ முகாம் பு லி க ளி ட மி ரு ந் து இ ரா ணு வ ம் கை ப் ப ற் றி ய தா கு ம் . அ த ன ை யு ம் இராணுவம் தம் வசம் த�ொடர் ந் தும் வைத்திருக் கும் . அப்பிரதேசத் தில் காணி உரிமை க�ோருவ�ோருக் கு அரசாங் கம் நட்டஈடு வழங் கும் என் றும் பிரிகேடியர் மேலும் சுட் டிக் காட் டினார்.

எனவே, பின் வருமாறு நீங் கள் கழகத்தை வழி நடத் த வேண்டும் .

அச்சுவேலி, திக்கம் முகாம்களை மூட முடியது : அடித்து கூறுகிறார் வணிகசூரிய


30

எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

பிரியங்கா காந்தியைச் சந்தித்தது ஒரு கெட்ட கனவு! – வேலூர் சிறையிலிருந்து நளினி

பக்கம்

சிறைக் கு வருவதற் கு முன் பே வாழ் க் கை யில் கனவு, ஆசை, லட்சியம் என் று எதுவும் இருந் தது இல் லை. வாழ் க் கை யின் முக் கியமான 23 வருடங்களை சிறையில் கழித் த ஒரு பெண்ணிடம் ‘எதிர்கால லட் சியம் என் ன?’ என் று கேட் டால் , நான் என் ன ச�ொல் வது? நளினியின் ஒவ�்வொரு வார்த்தை யிலும் ச�ோகம் கவிந் திருக் கு ம் அதே சமயம், அபாரத் தீ ர்க்கமும் சேர்ந்திருக் கிறது. குற் றம் செய் யாத என் னை, இத் தனை வருடங்கள் சிறைக்காவலில் அலைக்கழித் ததை என் னால் ஏற் றுக�்கொள் ளவே இயலவில் லை என் று கதறும் நளினி, சிறையில் இருக் கு ம் ஒவ�்வொரு நிமிடத் தை யும் தன் விடுதலைப் ப�ோராட் டத்துக் கான முனைப்பிலேயே கழிக் கிறார். ராஜீ வ் காந் தி க�ொலை வழக் கில் , வேலூர் பெண்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக் கும் ஆயுள் தண்டனைக் கைதியான நளினி, விடுதலையின் வாசல் வரை சென்றும் , உச்ச நீதிமன்றம் அந் த வழக் கை அரசியல் சாசன பெஞ்சுக் கு மாற் றியதால் இன் னும் சிறையில் இருக் கிறார். தந் தையை ப் பார்பப ் தற் கு பர�ோலும் மறுக் கப்பட்ட நளினியிடம், வழக் கறிஞர் உதவிய�ோடு எடுத் த பேட்டி இது. சிறைவாசம் எப்படி இருக் கிறது? ஒரு மனிதனை பல ஆண்டுகள் கட்டிவைத்தால�ோ, இருட் டறையில் அடைத்து வைத்தால�ோ, வானம் தெரியாத இரும் புக் கூரையின் கீ ழ் வாழ வைத்தால�ோ அவன் மனச்சிதைவு ந�ோய் க் கு ஆளாகிவிடுவான் . நான் 23 ஆண் டுகளாகத் தனிமைச் சிறையில் இருக் கிறேன். ஓர் ஆயுள் தண்டனைக் கைதிக் குரிய எந் தச் சலுகைகளும் எனக்கு வழங் கப்படவில் லை. எனக்கு வழங் கவேண்டிய விடுமுறைக்குக் கூட நான் நீதிமன்றத்தில் ப�ோராட வேண்டியுள் ளது. சிறை, அதன் அளவில் வகுத் துள் ள சுதந்திரத்தைக்கூட எனக்கு வழங் கவில் லை. நான் இங் கு எவருடனும் பேச முடியாது. வேலூர் பெண் க ள் சிறையில் , 10 முதல் 12 குழந் தை கள் வரை இருக் கிறார்க ள் . என் னைப் ப�ோன் ற கைதிகளுக் கு ப் பிறந் த குழந் தை கள் அவை. அந் தக் குழந்தைகளை நான் த�ொட் டுத் தூக் கவ�ோ, க�ொஞ் சவ�ோ கூடாது. என் சுதந்திரத்தின் அளவை, அதன் தன்மையை நீங் கள் புரிந் துக�ொள் ள வேண்டும் என் பதற் காக இதைச் ச�ொல் கிறேன். பெண் சிறைவாசிகளும் என் னைச் சரியாகப் புரிந் து வைத் திருக் கிறார்க ள் என் று ச�ொல் ல முடியாது. ஏனென்றால் இங் குள் ள பெரும் பாலான பெண் கைதிகள், சபிக் கப்பட்டவர்கள்; அவ் வப�்போது வந்து செல்கிறவர்கள். சிறைக்குள் வந்துவிட் ட பிறகு பெரும் பாலும் சமூகமும் உறவுகளும் அவர்களைக் கைவிட் டு விடுவதால் , சிறை அதிகாரிகள் மனது வைத்தால் மட்டுமே விடுதலை என் று அவர்களை, கடவுளைப் ப�ோல நம்பத் த�ொடங்கி விடுகிறார்கள். அது பயமும் மிரட்சியும் கலந் த பக்தி. இ வ ளா ல் தா ன் ஆ யு ள் கை தி க ளு க் கு ப் ப �ொ து ம ன் னி ப் பு கி டை ப் ப து இ ல் லை , இவளால் தான் நமக் கும் பர�ோல் விடுப்பு கிடைப்பது இல் லை என் று நம் ப வைக் க ப் ப ட் டி ருப் ப தால் அவர்கள் என�்னோடு பேசத் தயங் குகிறார்கள். உணர்வுகளை மரத் துப�்போகச் செய்யும் சிறை வாழ் வில் , மாதம் இரு முறை என் மகள் அரித்ராவுக்கு நான் எழுதும் கடிதங் க ளும் , கடவுள�ோடு என்

பிரார்த்தனைகளுமே நான் சிதைந்து ப�ோகாமல் காப்பாற் றி வருகின் றன!

குடும் ப வாழ் வில் உறுதியாக நின் றார்கள். வேறு சிலர் பிரிந் துப�ோனார்கள்!

நீங் கள் பர�ோலில் வெளிவருவதை உங் களின் உறவினர்களே விரும் பவில் லையாமே?

வேலூர் சிறையில் பிரியங்கா காந் தி உங் களைச் சந்தித் தப�ோது, என் ன பேசிக�்கொண்டீர்கள்?

அப்படி இல் லை. என் அப்பாவின் உடல்நிலை ம�ோசமாக இருக் கிறது. அவரைப் பார்ப்பதற் காக பர�ோல் கேட்டேன். என் னை பர�ோலில் விட் டால் , கூடவே 50, 100 காவலர்கள் ஒரு பட்டாளம் ப�ோல் என் பின் னால் வருவார்கள். நான் எங் கு தங்குகிறேன�ோ, அங் கே அவர் க ள் காவல் இருப்பார்க ள் . செலவு அதிகமாகும் என் பது ஒரு பயம் . இன�்னொரு பயம் , தேவை இல் லாமல் இன் னும் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் வரும�ோ என் பது. என் பர�ோல் மீ தான வழக் கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் , அதை நான் சட்டரீதியாகவே சந்திக் க விரும் புகிறேன்!

அதை ஒரு கெட்ட கனவாக நினைத்து மறக் க நினைக் கிறேன் . அந் தச் சந் திப் பைய�ொ ட் டி உருவாக் கப் ப ட் ட செய் திகளும் கருத் துகளும் எனக்குள் ம�ோசமான விளைவுகளை உருவாக் கி விட் டன. அதனால் பட்ட வேதனைகளை, வலிகளை நான் மட்டுமே அறிவேன்.

சிறை நன்னடத் தை விதிகள் எந் த வகையிலாவது உங் கள் விடுதலையைப் பாதிக் குமா? அப்படி ஒரு பழியைச் சுமத்த முயன்றார்கள். இன் று அந் த நிலை இல் லை. எந் த விதத்திலும் என் னை விடுதலை செய்துவிடக் கூடாது என் று கடந் த 15 ஆண்டுகளாக அடுக் கடுக் காகச் குற் றச்சாட் டுகளைச் சுமத்தினார்கள். முதலில் தண்ணீர ் பிடிக் கப�்போன இடத் தில் நான் பிரச் சினை செய் த தாகச் ச�ொன் னார்கள். பிறகு, என் கணவர் முருகனை, சிறைத் துறைக்கு எதிராகத் தூண்டிவிட் டதாகச் ச�ொன் னார்க ள் . ம�ொபைல் பயன் படுத் தினேன் என் றார்க ள் . இவற் றை நீ திமன் ற ம் கண் டி த் து நிராகரித் தது. சிறை விதிகள் அனுமதிக் கும் சலுகைகளைக்கூட எனக்குக் க�ொடுப்பது இல் லை. மேலதிகமாக எந் த உரிமைகளையும் நான் கேட்டுப் பெறவில் லை. ஆனாலும் , என் நடத் தை மீ து களங் கம் கற்பிப்பதில் சிலர் குறியாக இருந் தார்கள்! உங் கள் மகள் அரித் ராவுக் கு 23 வயதாகிவிட் டது. அவருடைய எதிர்காலம் குறித் து என் ன திட் டம் வைத்திருக் கிறீ ரக ் ள்? அரித் ராவை நான் பார்த்தே எட் டு வருடங்கள் ஆகின் றன. நாங் கள் விடுதலை ஆவ�ோம் என் ற நம் பிக் கையில் இருந் தாள் . எங் களைச் சந்திப்பதற் காக அவள் விசாவுக் கு விண்ணப்பித் த ப�ோதும் , அதைக் க�ொடுக் கவில் லை. 15 நாள் களுக் கு விசா அளிக் க நீதிமன்றம் உத் தரவிட் டும் , தரவில் லை. இப�்போது பட் ட ப் ப டிப் பை முடித் திருக் கிறாள் . மேற் ப டிப் பா, வேலையா என் பதை அவளே முடிவு செய்வாள் . முழுமையான ஒரு வாழ் வை அவளுக் குப் பரிசாக அளிக் க முடியாவிட் டாலும் , அவளது வாழ் க்கையே, எங் கள் எதிர்கால அடிப்படை என் பதை மட்டும் உணர்ந்திருக் கிறேன்! முருகனைக் காதலித் ததால் தான் தண்டிக் கப்பட்டதாக நினைக்கிறீ ரக ் ளா?

நீ ங் கள்

ஆமாம் … நிச்ச யமாக! கடைசி வரை என் காதலில் உறுதியாக இருந் தேன். நான் காதலித் த ப�ோது அவர்களை பல இடங்களுக் கு அழைத்துச் சென் றே ன் . ம�ொழி புரியாதவர்க ளுக் கு , நான் என் னால் ஆன உதவிகளைச் செய் த தைத் தவிர, எனக்குத் தெரிந் து நான் எந் தத் தவறும் செய்யவில் லை. இந் த வழக் கில் சிக் கவைக்கப்பட்ட பின் னர் , என் கணவரிடம் இருந் து என் னைப் பிரித் து, அவருக் கு எதிராக என் னைப் பயன் படுத் த முயன்றார்கள். நான் மட்டுமல்ல, இந் த வழக் கின் தேவைக்காகப் பல குடும் பங்கள் பிரிக் கப்பட்டன. சிலர் , ப�ோலீஸாரின் அழுத் த ங் க ளையும் மீ றி

அன் று சிறையில் அசாதாரணமான சூழல் நிலவியது. நடமாடுவதைத் தடைசெய்து அனைத்து கைதிகளையும் சிறைக் கு ள் அடைத் தார்க ள் . திடீரென சிறைக் கண்காணிப்பாளர் அழைப்பதாகச் ச�ொல் லி, என் னை அழைத் து ச் சென் றார்க ள் . அவரின் அறைக் கு ள் சென் ற ப�ோது அங் கு ஒரு பெண் அமர் ந் திருந் தார். அவரை எனக் கு அடையாளம் தெரியவில் லை. நான் சென்றதும் சிறைக் கண் காணிப்பாளர் எழுந் து வெளியில் சென்றுவிட் டார். வந்திருந் தவர், தன்னை ‘பிரியங்கா காந் தி’ என் று அறிமுகம் செய்துக�ொண்டப�ோது நான் குழம் பிவிட் டே ன் . ‘இவருடன் பேசுவதா… வேண்டாமா?’ என் று ய�ோசிக் கத் த�ொடங்கினேன். ஆனால் , சிறைக் கைதிக் குரிய அடிப் ப டை உரிமைகள் மறுக் க ப் ப ட் டி ருந் த எனக் கு , அந் த ச் சூழ் நிலையில் அவருடன் பேசுவதைத் தவிர வேறு எந் த வாய் ப்பும் இல் லை. ராஜீ வ் காந் தி க�ொலை வழக் கு ப் பற் றியும் , விசாரணை முறை பற் றியும் எனது காதல் , திருமணம் எல் லாம் பற்றியும் பிரியங்கா கேட்டார். ‘உங் கள் தந் தை க�ொலையில் , நான் மட் டு ம் அல் ல, முருகன் , சாந் தன் , பேரறிவாளனும் நிரபராதிகள்தான் ’ என் றேன். அதை அவர் நம்பினாரா என் று எனக் கு த் தெரியவில் லை. ஆனால் , அந் தச் சந்திப்பு முழுவதும் க�ொந் தளிப்பான ஒரு மனநிலையில் அவர் இருந் தார். ஒரு தந்தையை இழந் த இளம் பெண் ணின் வேதனையாகவ�ோ, மன எழுச்சியாகவ�ோ அது இருக் கலாம் . நான் அதை அப்படித் தான் புரிந் துக�ொண்டேன். பிரியங்காதான் என் னை விரும் பிச் சந்தித் தார். ஏழு ஆண்டுகள் ஆகிவிட் ட நிலையில் , அதற்கான பழியை மட்டும் நான் சுமந்து க�ொண்டிருக் கிறேன். அவரவர் லாபங்களுக் காக, என் னை ஒரு துருப்புச் சீ ட்டாகப் பயன் படுத் திக் க�ொண்டார்கள்! பிரியங் காவுடனான அந் தச் உ ங் க ளு க் கு ம் மு ரு க னு க் கு ம் மனக் கசப்பை உருவாக் கியதா?

சந் திப் பு தான் இ டை யி ல்

எந் த உறவுகளுக் குள் தான் மனக் கசப�்போ, மனக் காயம�ோ இல் லை? திருமணம் செய் து நாங் கள் சேர் ந் து வாழ் ந் தது நான் கே நான் கு நாள் கள் தான் . இரு வேறு சிறைகளில் 23 ஆண்டுகளாக இருக் கிற�ோம் . உளவியல்ரீதியாகப் பல் வே று நெருக் கடிகளைச் சந் திக் கும�்போது, மனக் கசப் பு ஏற் படாமல் இருக் குமா? மன வருத் தங்கள் இருந் தது உண்மை. ஆனால் , அதற்கு பிரியங்காவின் சந்திப்பு காரணம் அல் ல… வேறு சில பிரச் சினைகள் தான் காரணம் . அவையும் இப�்போது சரியாகிவிட் டன. எங் களுக் குள் இப�்போது எந் தப் பிரச்சினையும் இல் லை. பிரச்சினை எல் லாம் இந் த ’810’ என் ற எண் குறிக் கப்பட்ட கைதி உடைதான் !

காணாமற்போன�ோர் குறித்த வழக்கு ஒத்திவைப்பு 2 0 0 9 ஆ ம் ஆ ண் டு இ ரா ணு வ த் தி ன ரி ட ம் ச ர ண டை ந் து கா ணா ம ற�்போன�ோ ரா ன விடுதலைப் புலிகளின் திருக�ோணமலை மாவட்ட அரசியற்துறைப் ப�ொறுப்பாளர் எழிலன் உள் ளிட் ட ஐந் து பேர் த�ொடர்பான வழக் கினை முல் லைத்தீவு நீதிமன்ற நீதிபதி ம.ஆனந்தராஜா, ஜுலை மாதம் 21ஆம் திகதி வரை ஒத் திவைத்தார். இ ரா ணு வ த் தி ன ரி ட ம் ச ர ண டை ந் து காணாமற�்போன�ோர் த�ொடர் பாக அவர் க ளின் குடும் ப உறுப் பினர் க ளான கிருஷ;ணகுமார் ஜெயகுமாரி, விஸ்வநாதன் பாலநந் தினி, கந்தசாமி காந் தி, அனந்தி சசிதரன் , கந்தசாமி ப�ொன் னம்மா ஆகிய�ோரினால் 2009ஆம் ஆண்டில் வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தில் வழக் கு தாக் கல் செய்யப்பட்டது.

வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தில் இருந் த குறித் த வழக் கு சட் ட மா அதிபர் திணைக் க ளத் தினால் முல் லைத் தீ வு நீ திமன் ற த் திற் கு மாற் றப் ப ட் ட து. மேற் ப டி வழக் கு இன் று (05) விசாரணைக் கு எடுத் து க�்கொள் ள ப் ப ட் ட ப�ோது, சட் ட மா அதிபர் திணைக் க ளத் தினால் நியமிக் கப் ப ட் ட அரச சட் ட த் த ரணி, மன் றிற் கு சமூகமளிக் க வில் லை. இதனால் குறித் த வழக் கினை ஜுலை 21 ஆம் திகதிக் கு நீதிபதி ஒத் திவைத்தார். இது த�ொடர் பாக வடமாகாண சபை அனந்தி சசிதரன் கருத் துத் தெரிவிக் கையில் ,

சட்டமா அதிபர் திணைக்களத் தினால் முன் னர் நியமிக் க ப் ப ட் ட அரச சட் ட த் த ரணி ஜனாதிபதி ஆணைக் கு ழுவின் விசாரணை அதிகாரியாகச் சென் றமை யினால் குறித் த வழக் கு இழுபறி நிலையில் இருந் து வந்தது. த�ொடர்ந்து பிறித�ொரு அரச சட்டத்தரணி ஒருவர் நியமிக் கப்பட்டு அவர் மூலம் கடந் த ஏப்ரல் 2ஆம் திகதி வழக் கு இடம்பெற்றது. இருந் தும் இன் று (05) வழக் கு விசாரணைக்கு எடுத் துக�்கொள் ளப்பட்ட ப�ோது வருகை தரவில் லை. இதனால் இந் த வழக் கு இழுபறி நிலையில் இருந் து வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித் தார்.


எடு‍‍-படி -முடிவெடு!

Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

க�ொங்கிரஸ் ப�ோன அதே வழியிலேயே பா.ஜ.க. வும் செல்லப்போகின்றதா? க�ொங் கிரஸ் சந்திக் காத அளவிற் கு தனது பதவியேற்புக் கு முன் பாகவே பா.ஜ.க. வின் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி தமிழகத் தின் கடுமையான எதிர்பபை ் சந்திக் கத் த�ொடங்கியுள் ளார். அதுவும் இலங் கை விவகாரத் தில் . நரேந் திர ம�ோடியின் பதவி ஏற் பு விழாவிற் கு சார்க் நாடுகளின் தலைவர்க ளுக் கு அழைப்பு விடுக் கப்பட்டது. இந் த சார்க் நாடுகளில் ஒன் றாக சிறீ லங் காவும் இருப்பதால் , பழம் நழுவிப் பாலில் வி ழு ந் த து ப�ோ ல , அ ழை ப் பை உடனடியாகவே ஏற் றுக�்கொண் டு ப த வி ய ே ற் பு வி ழா வி ற் கு செல்லப�்போவதாக மகிந் த ராஜபக் ச தம் ப ட் ட ம் அடித் தார். இதனால் க�ொதித் தெழுந் தனர் தமிழக மக்கள். த மி ழ ர் க ளை இ ன அ ழி ப் பு ச் செய் து , தமிழக மீ னவர்க ளைக் க�ொன�்றொழித் த க�ொடுங�்கோலனை அழைப் ப தா என பா.ஜ.க. தவிர்ந் த த மி ழ க த் தி ன் அ னை த் து க் கட்சிகளும் , தமிழகப் பிரபலங்களும் ப�ோர�்க்கொடி தூக் கினர் . நரேந் திர ம�ோடி பதவியேற்பு விழாவுக் கு மகிந் த ராஜபக் சவை அழைத் து ள் ளதற் கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித் த தமிழக மு த ல ம ை ச் ச ர் ஜெய ல லி தா , ‘புதிதாக ப�ொறுப் பே ற் கு ம் அரசின் இந் த நடவடிக் கை வெந்தபுண்ணில் வேல் பாய் ச்சுவதாக உள் ளது’ என் று அறிக் கை வெளியிட் டார். அதேவேளை, மகிந் தவிற் கு அனுப்பப்பட்ட அழைப்பு இரத்து செய்யப்படவேண்டும் என் று தமிழக கட் சிகள் க�ோரிக் கையும் விடுத் தன. கட் சிகளும் , மாணவ அ ம ை ப் பு க் க ளு ம் ப ல் வே று ப�ோராட் டங்களையும் முன் னெடுத் தன. ஆனால் , ‘ம�ோடியின் பதவியேற் பு விழா, ஜனநாயகத் தின் மகிழ் ச்சியை க �ொ ண் டா டு ம் வி ழா வா க ந டைபெ று வ தா க வு ம் , இ ந் த வெ ற் றி க் க �ொ ண் டா ட் ட த் தி ல் பங்கேற்க வைப்பதன் மூலம், அயல் நா டு க ளு ட னா ன ந ல் லு ற வை வலுப்படுத் த வேண்டுமென்றதற் காக

அ ந் நா ட் டு த் த லை வ ர் க ள் அழைக்கப்பட்டுள் ளனர் என் றும் இந் த அடிப்படையில் தான் ராஜபக் சவுக் கும் அ ழை ப் பு அ னு ப் ப ப் ப ட் டு ள் ள து ’ என் றும் விளக்கமளித் து, ‘இதனைத் தமிழகக் கட்சிகள் புரிந் து க�ொள் ள வேண் டு ம் ’ என் று கூறி தமிழகக் கட்சிகளின் க�ோரிக் கையை பா.ஜ.க. நிராகரித் தது. அத் துடன், ‘நாட் டின் நலன் கருதி அயல் நாடுகளின் நல் லு றவை இந் தியா வளர்த் து வருகிறது. அதனால் தான் பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ய�ரீஃ புக் கும் அழைப் பு விடுக் கப்பட்டுள் ளது’ என் று பா.ஜ.க. மூத் த தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு மகிந் த அழைப் பிற் கு விளக் க ம் க�ொடுத் தார். தனது நாட் டிலுள் ள ஒரு மாநிலத் தின் ஒட் டும�ொத் த எ தி ர் பபை ் யு ம் பு ற ந் த ள் ளி வி ட் டு மீ ண்டும் ஒரு தடவை மகிந் தவிற் கு செங்கம்பளம் விரித் துள் ளது பா.ஜ.க. (2012ம் ஆண் டு பா.ஜ.க. தலைவர் சு ஷ் மா சு வ ரா ஜ் , ம கி ந் த வை புத் த காயாவிற் கு அழைத் து வந் து செங்கம்பளம் விரித் திருந் தார்) அதுவும் அந் த மாநிலத்தின் தலைவர்களையும் , ஆ ட் சி யா ள ர் க ளை யு ம் கேவலப்படுத் தும் , அந் த மாநிலத்தின் மீ னவர்க ளை சுட் டுக�்கொன் றும் , சி த் தி ர வ தை க ள் பு ரி ந் து ம் க �ொ டு ம ை ப் ப டு த் து ம் சி ங் க ள த் தலைமைக் கு சார்ப் பாக பா.ஜ.க. நடந் து க�ொள் கின் றது. அ.தி.மு.கவின் ஆதரவு தேவையயன்று நரேந்திர ம�ோடியே நேரடியாக தமிழக முதல் வ ரிடம் தெரிவித் திருக் கும் நிலையில் , ‘தமிழக முதல் வ ரின் ஆதரவில் லாமல் , பா.ஜ.க. வின் நரேந் திர ம�ோடி தலைமையிலான சக் திவாய் ந் த அரசு இந் தியாவில் ஆ ட் சி ய ம ை ப் ப து ம கி ழ் ச் சி அளிப் ப தாக’ வெளிப் ப டையாகச் சி றீ ல ங் கா கூ றி ம கி ழ் ச் சி வெளியிட் டு, தமிழகம் மீ தான தனது காழ் ப்பு ணர் வை வெளியிட் டி ருக் கு ம்

நிலையிலும் மகிந் தவிற் கு அழைப்பை விடுத் திருந் தது.

இந் த

எனவேதான் , மகிந் த ராஜபக் ச ப ங் கே ற் கு ம் அ ந் த வி ழா வி ல் தாங் கள் பங்கேற்பதா என் று தமிழக முதல் வ ர் உட் ப ட பல கட் சிகளின் தலைவர்கள் அதனைப் புறக்கணிக் க முடிவெடுத் தனர். நரேந்திர ம�ோடியின் வெ ற் றி க் கா க உ ழை த் த ம . தி . மு.க. ப�ொதுச் செய லர் வைக�ோ, மகிந் தவின் வரவைத் தடுத் து நிறுத் த எடுத் த அனைத் து முயற் சிகளும் கைகூடாதநிலையில் , தனது கடும் எதிர்பபை ் வெளிக் காட் ட டில் லிக் கே சென்று ப�ோராட் டம் நடத் தியுள் ளார். இலங்கை விவகாரத்தில் முந் தைய க �ொ ங் கி ர ஸ் த லை ம ையி லா ன ஐக் கிய முற�்போக் குக் கூட் டணி அரசு என் ன மாதிரியான க�ொள் கைகளை கடைபிடித் த த�ோ அதை அப் ப டியே பா . ஜ . க . வு ம் பி ன் ப ற் ற த் த�ொடங்கியுள் ளத�ோ என் ற கேள்வியே எழுந் திருக் கின் றது. அன் று தனது பலத் தை க் காட் டி அயல் நாடுகளை கட் டு ப் பாட் டிற் குள் வைத் திருக் க மு னை ந் தா ர் இ ந் தி ரா கா ந் தி அம் மையார். ஆனால் , அவருக் கு ப் பின் னர் ஆட் சிப்பட ீ ம் ஏறும் கட்சிகளும் தலைமைகளும் , இராஜதந் திரம் என் ற பெயரில் வளைந் து ம் , நெளிந் து ம் , குனிந் தும் அடிபணிவு அரசியல் செய் தே அயல் நாடுகளை தங் க ள் கட் டு ப் பாட் டிற் குள் வைத் திருக் க முயல்கின் றன. ஆ னா ல் , சி றீ ல ங் கா வு ட ன் கைக�ோ ர் த் தா ல் தா ன் இ ந் த த் தேர்தலில் தாங் கள் படுத�ோல் வியைச் சந் தித�்தோம் என் ற மறக் க முடியாத வரலாற் றுப் பாடத்தை க�ொங் கிரஸ் இப�்போது கற் று க�்கொண் டுவிட் ட து. அந் தப் பாடத் தை பா.ஜ.க. வும் கற் று க�்கொள் ள வேண் டு ம் என் ற எண் ணத் திலேயே, சிறீ லங் காவுடன் உ ற வை வ ள ர் த் து க�்கொ ள் ள வேண் டு ம் என் று க�ொங் கிரஸ்

31

பக்கம்

அவர் க ளைத் தள் ளிவருகின் றது. வெளியுறவுக் க�ொள் கைகள் என் றுமே மாறாது என் பதுப�ோல பா.ஜ.க. வும் ந ட ந் து க �ொ ள் ள மு னை கி ன் ற து . எ ன வே தா ன் , க �ொ ங் கி ர ஸ் ஆ ட் சி யா ள ர் க ளை ப் ப�ோ ன் றே சி றீ ல ங் காவை அ ர வ ணை த் து ச் செ ல் வ தை ய ே பா . ஜ . க . ஆட் சியாளர் க ளும் ந�ோக் கமாகக் க�ொண்டுள் ளார்கள் என் ற எண்ணம் எழுந் துள் ளது. இ ல ங் கை த் த மி ழ ர் க ளி ன் உரிமைகளைப் பாதுகாப�்போம் என் று தேர் த லுக் கு முன் பாக நம் பிக் கை வார்த்தைகளை வெளியிட் ட பா.ஜ.க., இப�்போது க�ொங் கிரஸ் ப�ோன அதே பாதையில் செல்லவே முனைகின் றது. ஆ னா ல் , ‘ எ ல�்லோ ரு ம் ஏ றி ய சவாரி வண் டி யில் சக் க டத் தாரும் ஏறி சறுக் கி விழுந் தாராம் ’ என் ற கதையாகத் தான் இது முடியும் என் பதை தமிழக முதல்வரும் , தமிழக மக்களும் பா.ஜ.க. ஆட் சியாளர்களுக் கு உ ண ர் த் த வே ண் டு ம் . ‘ ம த் தி ய அரசு எடுக் கு ம் எந் த முடிவுக் கு ம் மாநிலங் க ள் (தமிழக) வாயிலாக தேவையி ல் லா த த லையீ டு க ள் இருக் காது எனவும் , தமிழ் நாட் டி ல் முதல்வர் ஜெயலலிதா 37 த�ொகுதிகள் வெற்றி பெற்று இருந் தாலும் மத்திய அரசிற் கு அழுத் தம் க�ொடுக் க முடியாத நிலை ஏற் பட்டுள் ளது’ என் றும் ‘இது தங் க ளுக் கு நன் மையே’ என் றும் சிறீ லங் கா அமைச் ச ர் கெஹலிய றம் பு க் வெ ல வெளியிட் ட மகிழ் ச்சி, நீடித் து நிலைக்காத வகையில் மத்திய அரசிற் கு அழுத் தக் க�ொடுக் கும் சக்தியாக தமிழகம் மாறவேண்டும் . அந் தத் தமிழகத்திற் கு உறுதுணையாக பு ல ம் பெய ர் ந் த த மி ழ ர் க ள் இருக் கவேண் டு ம் . இதன் மூ லமே சி ங் க ள ஆ ட் சி யா ள ர் க ளு ட னா ன நெ ரு ங் கி ச் செ ல் லு ம் பா . ஜ . க . வின் உறவைத் தடுக் கமுடியும் . த மி ழ ர் க ளு க் கா ன நீ தி யை ப் பெறமுடியும் .

Sri Lanka State identity needs denouncement, as mass-grave polity is congenital Sri Lanka is once again on the edge of a political crucible in terms of its international relations as well as in its domestic politics. The country is ignoring calls for an independent and credible investigation into alleged wartime atrocities while at the same time carrying out atrocities against its own people. None of the elected or appointed officials have been able to fulfil even the basic requirements of their offices, but instead put all their efforts into finding loopholes to escape the situation and to justify what they have done. Mass Graves are not a new phenomenon in Sri Lanka as over 30 - 40 mass graves, including potential sites, were found in Sri Lanka in last two decades. In addition to the mass graves of atrocities by the state there are also many mass graves in Sri Lanka for the victims of the Asian Tsunami which happened in December 2004, and claimed over 38,000 lives in the island nation. However, the ruling alliance engages in an ad hoc based solution to avoid justice, ignoring the concerns that mass graves give rise to. Consequently, some of relatives of the victims’ family were intimidated by the government security forces when they approached the court accepting inquiries into the mass graves. Since the early 1970s, hundreds of thousands of people have been killed by the government and by the non-state actors who led insurrections against the neo-feudal governmental apparatus in an attempt to reform society. However, the government was able to crackdown on the challenges to their rule while picking up those who were engaged the cause and, sadly, some of those who had nothing to do with the insurrections. To eliminate the insurrections the government or-

dered mass killings of those who were picked up by the military forces and its paramilitary allies, and later dumped some of their bodies round the country while others were burnt to death on the country streets. This horrible truth has come to light with the discovery of the mass graves of the victims of extrajudicial killings. During the last two years the country has learned of two newly discovered mass graves. One is in Matale, in the Central province; and the second is in Mannar in North province of the country. In the latter case, where well over a hundred human skeletons were discovered, the government may have influenced the excavation and investigations by impeding the work of the professional forensic investigators. It is widely believed that the military commander of a certain regiment is responsible for this crime against humanity. Despite all the other crimes that were reported in the country’s recent history, the third resolution adopted by the UN human rights council drew its serious concern about the crimes reported during the last phase of the war, which is indeed a necessary development. Most of the well-balanced critiques on the resolution come across as the end of sleep walking on the part of the international community regarding the grave destruction in Sri Lanka. In other words, this is an attempt to counter the well established policy known as trying to catch a fly in a dark room. However, challenges remain in the domestic political arena, especially regarding the arbitrariness of government policy which tends to avoid fulfilling the basic requirements for justice. Instead of totally destroying the system of the institutions of justice, they simply distorted them and

appointed close allies to manipulate the process. This makes for a greater confusion among the people as well as the international community. Through all this the people still believe that they have the ability to achieve democratic rule, justice, and freedom, which they believe will be able to protect their basic rights. But in reality this is an illusion. Perhaps this deliberate paralyzing of the country’s criminal justice system and other state institutions was a well-designed plan by the, to keep their power and prevent the people from obtaining justice by undermining the basic rights of the people. Melanie Klinkner, senior lecturer in Law at Bournemouth University, has briefly outlined the mass graves investigations for International criminal proceedings. She has conducted investigations on mass graves and her research publications to date focus on the interplay of international criminal law and forensic science. “Mass grave excavations have also the potential to fulfil important humanitarian goals that go well beyond prosecutorial needs. In the aftermath of gross human rights violations, evidence from the field suggests that information as to what happened and how is happened, fulfils a very important need of families and survivors. In fact, this need to know the truth is vital and may have primacy over wanting justice; the desire for justice may follow on from knowing the truth. Though it should also be noted, that learning and knowing the truth can have complex and unpredictable effects on the individual and may exacerbate strains between the individual, the past and society. In any event, mass grave investigation need to be mindful of the psycho-social ramification they have on the survivor population and on relatives of the missing. Investigations of mass graves for criminal purposes need to ensure that they form

the first step in a continued effort to provide families with information, identification and return the human remains,” Klinkner pointed out in an article written for our magazine. It is time for the Government of Sri Lanka to take up this issue as one of their priorities to help the relatives of the victims find justice. We appreciate the government’s recent announcement addressing the conduct of the investigation, but it should not be a part of the same hide and seek game which the government has engaged in during last few decades to cover-up their crimes against humanity. There are local forensic officials who are able conduct independent investigations if the government or the international community is willing to arrange the required facilities. Sri Lanka is indeed an Island of mass graves. And today, Sri Lanka is undergoing tremendous upheaval and chaotic social disorder, where the basic requirements of justice have been denied and replaced with political vulgarism and religious intolerance with the help of the ruling party and military. This continues to be a major challenge to overcome in conducting an authentic investigation procedure on not only the mass graves, but the crimes reported in the country’s recent past as well. The very reason the government wishes to avoid the investigation is because those who committed the crimes are now key members of the government. In this dire situation, the people in general, as well as the international community, have a role to play and a responsibility to find justice for those who were buried en masse throughout the history of the island nation.


பக்கம்

32

எடு‍‍-படி -முடிவெடு! Netrikkan

நெற்றிக்கண்

அறியாமைதனைக் குழியிடு!

The 14 Year Old Tamilian Who Invented Email -Interview a fascinating thing: Here’s a 14-year-old working among 60-year-olds, and it was like there was no difference. That’s why I think innovation takes place in America. In countries like India or China, a Steve Jobs will never come around. The fundamentals aren’t there—there’s this feudal hierarchy. So just in retrospect, I look back and these guys let me into this very collegial atmosphere. So the original system was set up for doctors to communicate electronically using the template they were already used to. Shiva: Yeah. The way the University of Medicine and Dentistry was set up was that they had three locations— Newark, Piscataway, and New Brunswick. Within each building, they had those old tubes where you’d put the container in and it’d get shot around to the right place. And I just observed how these guys sent mail out. It was fascinating. The secretary would write something, she’d put the carbon copy—literally a carbon copy—in the container and send it out.

I had the opportunity to sit down with V.A. Shiva Ayyadurai, who holds the first copyright for “EMAIL”—a system he began building in 1978 at just 14 years of age. It was modeled after the communication system being used at the University of Medicine and Dentistry in Newark, New Jersey. His task: replicate the University’s traditional mail system electronically.

So in order to create a real email system, you needed a relational database and you needed to make it really easy. Even today, if you read a Forrester report, I think 15 or 16 percent of doctors still don’t use e-mail. We had to make a simple user interface: inbox, outbox, folders—those were literally replicas of how these guys communicated using physical mail. And that’s what I ended up doing in ’78 and ’79. We did one of the early demos and wrote the user manual—all this stuff: training, tutorials—and a lot of it was the cultural piece. How do you get people to convert? Would the doctors use it or would the assistants use it?

And with that, email—as we currently know it—was born. In 1981, Shiva took honors at the Westinghouse Science Awards for his “High Reliability, Network-Wide, Electronic Mail System” and attended MIT later that fall. The copyright for the term EMAIL was granted to Shiva in 1982, after which he won a White House competition for developing a system to automatically analyze and sort email messages. That technology eventually became the basis for EchoMail, a service used by several large businesses. What’s the backstory of email? How did it all come together? Shiva: It was purely out of the love of doing it. I was given this opportunity to just program, and this was in 1978 when you couldn’t get a programming job, per se—it was very, very early. I look back on that scene: Here’s a 14-year-old living in New Jersey, and the National Science Foundation put out a call saying they needed to educate the youth on computer programming. There was a very interesting and visionary computer professor at NYU called Henry Mullish, who was at the Courant Institute of Mathematical Sciences, a very, very prestigious institute. So Henry basically said, “Okay, let’s get 40 high school students in an immersion program trained on seven different programming languages.” And I was one of those 40 selected. Henry did this interesting thing: He basically taught us all these old programming languages—COBOL, SNOBOL, PL/I—for eight weeks, from June until the end of the summer. So I finished up, and my mom was working at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey, which is in Newark—my parents had just come from India five years before and my mom was a mathematician. She introduced me to this guy Les Michelson, who was your typical mad scientist—he had worked at Brookhaven National Labs as a particle physicist. He was given a room to put his first computer in and start the lab for computer science, which was one computer and one HP mainframe. And Les said, “Hey, would you like to create an electronic mail system?” So I said, “Yeah,” and I was just nodding my head, thinking he meant sending electricity through paper, because this guy’s a particle physicist. I came back the next day and he said, “Look, I want you to go observe how people send out mail.” Basically, each doctor had an office and the secretary typed the word “memorandum” followed by the “to:”, the “from:”, the subject line, the body, and then any carbon copies or attachments. And Michelson said, “Your job is to convert that into an electronic format. Nobody’s done that before.” These guys I was working with were in their 50′s and 60′s, and they treated me as an equal. And I think that was

I was planning on dropping out of high school because I was just very bored, and one of my teachers urged me not to drop out, telling me about this thing called the Westinghouse Science Contest—I think they call it the Intel Science Awards now. He told me I should apply for it, and the application was “a High Reliability, Network-Wide, Electronic Mail System.” And so I ended up winning one of the honors awards out of that. It’s only then that I started realizing what the significance was. But when I really noticed it was when I came to MIT in 1981 and on the front page of the paper, they described three students out of the incoming class of a thousand, saying that one of the students designed the first electronic mail system. Then later, I think it was ’81 or ’82, the RFC protocol was changed to add the “from:”, the “cc:”—those things. So that was an afterthought. But when I refer to electronic mail, it’s literally the conversion of this paper mail into electronic mail. And people still don’t get that definition, so that’s why there’s this confusion. They think it was text messaging, so Facebook or any of these other platforms are going to replace it, right? Where did blind carbon copying come from? Was it a function the doctors were using? Shiva: Yes, they used to call it “BCC”. Michelson would do this. If he wanted to spread a message, he would “CC” it. If he wanted to let his boss know but he didn’t want other people to know because of certain office politics, he would “BCC” it. So those functions were in place. Shiva: Yes, those things were present in the actual office mail systems. That’s what I did. That was “electronic mail,” with the emphasis on the word “mail”—it should really be lowercase E. It sounds like the system we use today hasn’t changed all that much. Shiva: Exactly, because the fundamentals of the system came from interoffice mail, which went through decades and decades of development. There’s still the “to:”, the “from:”, the “cc:”, the subject line, the body and the attachments. Attachments were originally called enclosures, because in the physical mail system they’d type “encl.” followed by the enclosure. Are there parts of email you think could be improved now? Shiva: I think one of the interesting areas is going to be— and Google+ is sort of doing this—verification of who you are. That security piece. Email marketing firms and some of the large non-profits have set up this thing called Sender ID, so they’ve done it at the IP level—at the server level.

And for video, I think there’s going to be ways that when you produce your email, you’ll be able to produce videos easier. Those are just links and attachments now. But email, I think, is a mainstay because it’s still a part of that old interoffice mail communication. It has certain properties that are very different than what you do with Twitter or those kinds of media. It’s almost like there’s a kind of operating system of electronic messaging, and above that are these apps. Email is a fundamental application. Twitter is an application because of the way the medium is used for that. So how is electronic mail going to change? It’s going to really find what it was originally for: business communications, letters—those kinds of things. And then I think you’re going to see this segmentation: quick messaging, colloquial messaging—that’ll be done through text messaging and those kinds of things. What are your thoughts about the future of email as it pertains to the U.S. Postal Service? Shiva: In 1997, after I’d started EchoMail, I met with the Postal Service because I could clearly see that the Postal Service needed to be involved in email because there was this whole trust issue. When we used to go to large companies, they were getting inbound email that they needed to manage—especially on the outbound side. There’s the whole thing with sender verification and spam, and the Postal Service had this huge opportunity right there. I’ve always felt that, even today, the Postal Service has a huge opportunity. One example is that on the inbound side, many small businesses and mid-market businesses still get inbound email. And even if it’s a low amount of email, if you don’t respond, there’s an 85 percent chance that you could lose your customer. And many of them don’t know how to do it. If you think about what the Postal Service fundamentally does, those guys are trained to get mail and sort mail—there’s trust verification. The Postal Service could offer at least levelone or level-two support, where a company could say, “Sort my email for me and put it into the right buckets.” Because that’s what most people deal with—the sales leads, the junk, and those kinds of things. Some of it can be automated, but there’s other areas where you can do that sort of semiautomatic piece. And what’s happened in the U.S. now is that companies put in an infrastructure like EchoMail, which does that sorting, and then they have humans that do the secondlevel review. And most of those humans are overseas. So companies essentially set up internal email post offices to do that function, and I think that’s a function the Postal Service could offer because you have that trust. It’s a very interesting security issue. You currently have people 10,000 miles away handling all sorts of very, very serious and personal information. And on the outbound side, the Postal Service now wants to implement this thing called eMailbox, which would take your physical address and associate it with an email address to get all your bills and everything. I like the concept, particularly if you look at email from a legal standpoint. In the U.K. now, you can serve someone through email thanks to a recent court ruling. So I think it opens up all these other things that are sort of in this gray area, since email is currently not associated with a physical address.


Electronic Edition - Netrikkan June 2014  
Electronic Edition - Netrikkan June 2014  
Advertisement