Page 1

SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2.. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU SI Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013 Szlovénia Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013

Akronim / Rövid cím

Naslov operacije / Projekt címe

VP PP

Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró)

990.102,10

1.164.826,03

1. prioriteta / 1. prioritás

1

BIO EXPERIENCE

Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta "Bio doživetje" / A hosszútávú vidékfejlesztésre való ösztönzés új turisztikai kínálattal, szolgáltatással integrált "Bio élmény" termékkel

LP

Razvojna agencija Sinergija / Razvojna agencija Sinergija

PP

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota / Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

PP

Ekološki center SVIT Pomurje Gornja Bistrica / Ekološki center SVIT Pomurje Gornja Bistrica

PP

CELODIN Zalai Alapítvány / CELODIN Zalai Alapítvány

PP

Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. / Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.


2

3

4

TOURISM & MEDIA

ROMA CARAVAN

FOLK

TOURISM & MEDIA - Promocija turističnih destinacij in prireditev ter posodobitev turistične infrastrukture v Pomurju in županijah Vas in Zala / TOURISM & MEDIA - Turisztikai desztináció és rendezvények ismertségének növelése és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítése a Muravidéken, Vas és Zala megyében

"ROMA CARAVAN"- ČEZMEJNA POT ROMSKE KULTURE IN DEDIŠČINE / "ROMA CARAVAN" ROMA KULTÚRA ÉS ÖRÖKSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÚTJA

Folklora brez meja / Folklór határok nélkül

PP

AGORA Center za Kulturo in Turizem / AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ

PP

Eu-Régió Menedzsment Nonprofit Kft. / Eu-Régió Menedzsment Nonprofit Kft.

LP

JZ RTV SLOVENIJA, STUDIO MADŽARSKIH PROGRAMOV LENDAVA / JZ RTV SLOVENIJA, MAGYAR MŰSOROK STÚDIÓJA, LENDVA

LP

OBCINA CRENŠOVCI / CRENŠOVCI ÖNKORMÁNYZAT

PP

FUNDACIJA MREŽA ZA INTEGRACIJO / HÁLÓZAT AZ INTEGRÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNY

PP

"ROMANO PEJTAUŠAGO" ROMSKO DRUŠTVO KAMENCI / „ROMANO PEJTAUŠAGO“ – Roma Egyesület Kamenci

PP

"MISIJA *S" - DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ POMURJA / „MISIJA *S” - Egyesület a Muravidék Fenntartható Fejlődéséért

LP

Zalai Nyári Színházak Nonprofit Kft / Zalai Nyári Színházak Nonprofit Kft

PP

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ / Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ

735.093,80

857.672,83

545.846,20

642.172,02

235.610,54

277.188,89


5

6

Pannon Pleasure

MURA RABA TV II.

Pannon Pleasure / Pannon Pleasure

Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro II. / Kulturális és médiumok közötti együttműködés a Rába és a Mura közötti határterületen II.

PP

L'artis Nonprofit Kft / L'artis Nonprofit Kft

PP

Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja / Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

LP

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. / Regionális Fejlesztési Ügynökség Mura d.o.o.

PP

Skanzen javno društvo za ohranjanje običajev, vrednot in turizma / Skanzen Értékvédő-, Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesület

PP

lokalna samouprava Kerkaszentkirály / Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

PP

Fundacija županije Vas in mesta Szombathely za razvoj podjetništva v regiji, Podjetniško središče / Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ

PP

OBČINA LENDAVA / Lendva Önkormányzat

PP

Zveza Slovencev na Madžarskem / Magyarországi Szlovének Szövetsége

PP

Gotthard TV / Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht.

1.076.674,28

1.266.675,65

643.970,42

757.612,28


7

AC 2

PP

Javni zavod Krajinski park Goričko / Goričko Nemzeti Park

LP

HI-FI Videostudio / HI-FI d.o.o.

LP

Občina Veržej / Verže Önkormányzat

PP

Center RS za poklicno izobraževanje / Nemzeti Szakképzési és Oktatási Intézet

PP

Hegypásztor Kör / Hegypásztor Kör

PP

Javni zavod Krajinski park Goričko / A Goricko Tájvédelmi Park

PP

Pokrajinski muzej Murska Sobota / Muraszombati Teruleti Muzeum / Muraszombati Teruleti Muzeum

PP

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. / Pomelaj, vidékfejlesztési szövetkezet

PP

Prleška razvojna agencija / Prlekia Fejlesztési Ügynökség

PP

Direkcija muzejev Železne Županije - Savaria Múzeum / Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum

PP

Društvo za ljudsko umetnost v Županiji Zala / Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Rokodelska akademija 2 / Kézműves Akadémia 2

845.561,65

994.778,44


8

9

5 Postakocsi

Jó borszomszédság

5 poštnih kočij, območni, inovativni turistični razvojni program / 5 Postakocsi, térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program

Dobro vino - Dobro sosedstvo / Jó bor - Jó

PP

Zavod Marianum Veržej - Center DUO / A veržeji Marianum Intézet

LP

Občina Nagyrécse / Nagyrécse Község Önkormányzata

PP

Občina Magyarszerdahely / Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselőtestülete

PP

Univerza Pannon / Pannon Egyetem (Nagykanizsai Kampusz)

PP

TURISTIČNO-INFORMATIVNI CENTER MORAVSKE TOPLICE (TIC) / Turisztikai-Információs Központ Moravske Toplice (TIC)

PP

PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA / Prlekija Fejlesztési Ügynökség

PP

Zavod za turizem in šport Radenci / Radenci sport idegenforgalmi Intézet

PP

ZAVOD ZA TURIZEM DOBROVNIK / Dobronak Idegenforgalmi Intézet

PP

Občina Kerkaszentkirály / Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

LP

Društvo Zalska vinska cesta / Zalai Borút Egyesület

898.468,47

1.057.021,77

363.548,79

427.704,47


szomszédság

10 Oral History

11 Rédics-Göntérháza

Z roko v roki s te in one strani madžarsko madžarskoslovenske meje / Kézfogás a Magyar Magyar-Szlovén határon innen és túl.

Povezovalna cesta z oznako 74192, ki vodi v območje kraja Rédics in povezovalna cesta JB 707001, ki vodi proti kraju Genterovci / 74192. jelű Rédics határhoz vezető bekötő út, valamint JB 707001 Genterovci határhoz vezető bekötő út

PP

Lokalna samouprava mesta Zalaszentgrót / Zalaszentgrót Város Önkormányzata

PP

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava / Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete

LP

Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola / Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola

PP

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava / Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

LP

Razvoj nacionalne infrastrukture, zaprta delniška družba (Z.d.d.) / Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

PP

Občina Lendava / Lendva Község

PP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko / Maribori Egyetem, Villamosmérnöki, Számítástechnikai és Informatikai Kar

PP

Štajerska gospodarska zbornica / Stájer Kereskedelmi Kamara

132.515,00

155.900,00

1.081.760,82

1.272.659,81

701.390,57

825.165,41

2. prioriteta / 2. prioritás

1

ECO-HUB

Informacijsko in izobraževalno eko eko-vozlišče za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri povezovanju, inoviranju,, razvoju in trženju okolju prijaznih izdelkov, procesov in storitev / Információs és oktató öko-központ központ kis kis- és középvállalkozások támogatására hállózatok kialakításakor, innóváció valamint környezetbarát termékek, eljárások és


szolgáltatások fejlesztésekor kor és értékesítésekor

2

UPKAČ

LP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo / Maribori Egyetem, Kar Kémia és Vegyészmérnöki

PP

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. / Pannon Novum Nyugatdunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.

PP

Panonska Univerza / Pannon Egyetem

PP

Gospodarska zbornica Nagykanizsa / Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

PP

Zahodno podonavski regionalni center za delo / Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

LP

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. / Regionális Fejlesztési Ügynökség Mura d.o.o.

PP

Krajinski park Goričko / Goričko tájvédelmi park

PP

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) / A Szlovéniában élő madarak megfigyelésének és tanulmányozásának egyesülete

PP

Razvojna agencija slovenska krajina / Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Kft.

Visokodebelni biseri / Magas fák gyöngyei

1.011.892,94

1.190.462,32


3

4

ATT

Right Profession

Z učenjem do znanja, z znanjem do izobrazbe / A tanulással a tudásig, a tudással a kép képzettségig

Pravi poklic za razvoj / Megfelelo szakmat a fejlodesert

PP

Narodni park Őrség / Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

LP

Prva madžarsko-danska proizvodna šola / Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapitvány

PP

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava / Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva

PP

Ljudska univerza Ptuj / Népi Egyetem Ptuj

PP

Dvojezična srednja šola Lendava / Kétnyelvű Középiskola Lendva

LP

Pomurska gospodarska zbornica / Pomurjei Gazdasági Kamara

PP

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota / Muraszombati Területi Kézműves Kamara

PP

Razvojni center Murska Sobota / Muraszombati Fejlesztési Központ

PP

Center idej, Zavod za promocijo in pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer / Center idej, azaz az ötletek központja, az új ötletek promóciója, serkentése, és a fejlesztési vízió intézete Ljutomer

354.957,73

417.597,34

674.083,44

793.039,37


5

6

OCR

LQ - CELIAC

Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem / Fejlett környezetvédelmi technológiák megvalósítása és szabadban zabadban történő kreatív kutatás

IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske

PP

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara / Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala

PP

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara / Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas

PP

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ / Center za delo Zahodne prekdonavske regije

PP

Samouprava mesta Zalakaros / Zalakaros Város Önkormányzata

PP

Samouprava mesta Vasvár / Vasvár Város Önkormányzata

PP

Občina Starše / Starse Önkormányzat

LP

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE Zavod za trajnostno rabo energije / Podravjei Energetikai Ügynökség

PP

Univerza v Mariboru / Maribori Egyetem

PP

Prostovoljno Gasilsko Društvo mesta Vasvar / Vasvár Város Önkéntes Tűzoltóegyesülete

LP

Mestna občina Maribor / Maribor Város Önkormányzata

PP

Univerzitetni klinični center Maribor / Egyetemi klinikai központ

624.918,83

735.198,68

528.448,22

621.703,82


/ A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÍTÁSA A SZLOVÉN SZLOVÉNMAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN

7

8

REG-NET

Healthy Youth

Vzpostavitev regionalne informacijsko informacijsko-razvojne mreže / Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása

Mreža zdravega načina življenja srednjih šol / Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata

PP

Slovensko društvo za celiakijo / Szlovén Lisztérzékenyek Egyesülete

PP

Društvo za celiakijo železne županije / Vas Megyei Liszterzekenyek Erdekvedelmi Egyesulete

PP

Županija Vas, županijska bolnišnica Markusovszky (Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt) / Markusovszki Korhaz Vas Megyei Korhaz (Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt)

LP

Urad samouprave županije Vas / Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

PP

Razvojni center Murska Sobota / Fejlesztési Központ Murska Sobota

PP

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj / Bistra Tudományos-Kutatóközpont Ptuj

PP

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. / Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.

LP

Srednja strokovna šola in dijaški dom Bela III. / III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

PP

Srednja Šola za Gostinstvo in Turizem Radenci / Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szaközépiskola

481.110,70

566.012,59

225.805,94

265.654,06


9

LAMAPROM

LAMAPROM madžarskem Razvoj trga dela v slovensko-madžarskem obmejnem območju / Munkaerő Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar magyar határtérségben

PP

Dvojezična Srednja Šola Lendava / Kétnyelvű Középiskola Lendva

PP

Gimnazija, Srednja Šola za Gostinstvo in Turizem Tinódi Sebestyén / Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola

PP

Regionalni sklad dela za Pomurje / Muravidéki Regionális Munkaalap

LP

Zavod za razvoj podjetništva županije Zala / Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

PP

Naravni park javna neprofitna organizacija za prostorski razvoj d.o.o. / Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

PP

Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o / Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.

PP

Agencija za prostorski razvoj županije Zala, javna neprofitna d.o.o. / Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit. Kft.

421.725,08

496.147,17


10 !Naprej-!Elöre

11 Therapy

Preventivne storitve za osebe po možganskih poškodbah / Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást károsodást szenvedett emberek számára.

Tradicija in moderna terapija. Poučevanje terapije s pravljico in vrtnarjenjem v preventivi in zdravljenju. / Hagyomány és modern terápia Mese és kertterápiás képzés a megelőzésben és a gyógyításban

Datum / Dátum: 13.04.2011 / 2011.04.13.

LP

Naprej Zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave / A fejsérülést szenvedett fogyatékos emberek gondozását, rehabilitációját és életminőségének javítását végző Előre Intézet

PP

Neprofitni regionalni socialni center / Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.

LP

Márokföld Önkormányzata / Márokföld Község Önkormányzata

PP

Drustvo MOZAIK / Mozaik Egyesület

384.807,18

452.714,34

167.488,97

197.045,85

Odobreni projekti SI-HU  

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), je kot organ upravljanja za Operativni program čezmejnega sodelovanja S...