Page 1

6 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2015

POSTANITE DOBRA OPORA VAŠIM NAJDRAŽJIM

OBVESTIL A – JAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM Občina Radenci objavlja od 1. 10. do 15. 10. 2015, do 11. ure Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Predmet razpisa: Enosobno občinsko stanovanje na naslovu Ulica Ljuba Šercerja 3, Radenci (št. Stan.: 8/III.), v zmeri 37,41 m 2 v najem bo oddano na podlagi prednostne liste A (tistemu prosilcu, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) ni zavezanec za plačilo varščine). Razpisni pogoji - Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so: • državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Radenci in na tem območju tudi dejansko prebivajo, • žrtve nasilja v družini, ki bivajo doma ali imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj;

• invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah, možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve; • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju-prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Natančnejši in podrobnejši razpisni pogoji so navedeni v objavi razpisa na spletni strani občine: www. radenci.si. Razpisni postopek: • prosilci oddajo prijave na Obrazcu vloge, ki je dosegljiv na spletni strani občine www.radenci.si ali v tajništvu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (vsak delovnik, med 8. in 14. uro). Rok za oddajo prijave: najkasneje do 15. 10. 2015, do 11. ure.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Oprema in oddaja prijave: osebno v tajništvo Občine Radenci ali po priporočeni pošti (skrajni datum in ura prejema mora biti enaka roku za oddajo prijave – 15. 10. 2015, do 11. ure) - V ZAPRTI KUVERTI, na naslov Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, s pripisom »NE ODPIRAJ – JR stanovanje«. Upravna taksa: v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse Subjekt: Občina Radenci, številka TRR: SI56 0130 0500 0309 193 sklic na št. SI11 76007-7111002 – Plačilo upravne takse, katerega fotokopija se nalepi na vlogo. Upravičenci za oprostitev plačila upravne takse: zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse (status dokažejo s pravnomočno odločbo o denarni socialni pomoči Centra za socialno delo ali drugimi dokazili). Priloge/ vsebina prijave: so navedene na spletni strani občine – v Obrazcu vloge. Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Radenci, med uradnimi urami, na telefonski številki 02/566 96 10 ali na naslovu obcina@radenci.si. Štev.: 3523-0003/2015-3 Datum: 15. 9. 2015 Janez RIHTARIČ, župan Občine Radenci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2015 Občina Radenci bo 5. 10. 2015, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (GSO, št. 29, z dne 12. 6. 2015) na spletni strani Občine www.radenci.si objavila Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2015. Predmet razpisa: Sofinanciranje že vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci. Razpis bo odprt od 5. 10. 2015 do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Radenci za leto 2015.

Besedilo javnega razpisa v celoti, splošni pogoji ter vloga za sofinanciranje bodo objavljeni na spletni strani občine: www.radenci.si. Dobite jih lahko tudi v tajništvu Občine Radenci. Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Radenci, med uradnimi urami, na telefonski številki 02/566 96 10 ali na naslovu obcina@ radenci.si. Obenem vas obveščamo, da je v javni obravnavi Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode (v nadaljevanju besedila: Uredba), ki bo predvidoma določala nekoliko drugačne kriterije glede odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda.

Besedilo predloga - osnutka Uredbe, ki je podan v javno obravnavo in smog a prejeli s strani Skupnosti občin Slovenije: Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode. Osnutek uredbe ureja oz. združuje uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Poglavitne spremembe: Določijo se mejne vrednosti učinkov čiščenja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki so gradbeni proizvod v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih (v osnutku uredbe poimenovane kot »tipske male komunalne čistilne naprave«). Mejne vrednosti učinka čiščenja se določijo ločeno glede na lego tipske male komunalne čistilne naprave, in sicer so mejne vrednosti učinka čiščenja znotraj meja aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, strožje, kot za območje izven meja teh aglomeracij. Preostale mejne vrednosti se glede na dosedanje predpise ne spreminjajo. Ukrepi preprečevanja emisije snovi (prepovedi odvajanja) se v osnutku uredbe ne urejajo; določbe, ki se nanašajo na prepovedi odvajanja komunalne odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, iz dosedanje


Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav se tako črtajo, kar pomeni, da tudi v tem primeru veljajo prepovedi iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14, spremembe in dopolnitve v pripravi), kjer so določene prepovedi v zvezi z odvajanjem odpadnih voda iz vseh vrst naprav. Ukrepi zmanjševanja emisije snovi se glede na dosedanje predpise dopolnijo tako, da se ponovno dovoli uporaba pretočnih greznic, ki pa morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 12566-1 ali SIST EN 12566-4 ali tehničnim zahtevam iz uredbe, če gre za pretočno greznico, zgrajeno na mestu postavitve, odvajanje komunalne odpadne vode iz take pretočne greznice pa mora biti zagotovljeno preko predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo, preko filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali preko sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo. Namesto navedenih se lahko uporabljajo tudi drugi enakovredni, mednarodno priznani standardi.

V zvezi z izvajanjem prvih meritev odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se zahteve spremeni tako, da mora izvedbo teh meritev zagotoviti lastnik ali upravljavec naprave. Ustrezno se novelira Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (UL RS, št. 94/14, spremembe v pripravi), ki podrobneje ureja izvajanje prvih meritev in pripravo poročila o teh meritvah. V zvezi z izvajanjem javne službe osnutek uredbe na novo določa obveznost občine, da določi območje izvajalca javne službe za vsakega posameznega izvajalca javne službe na območju te občine. Območje se opredeli s seznamom naselij, mejo območja posameznega izvajalca javne službe pa določi občina na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1:5000. Merila za določitev aglomeracije se spremenijo tako, da so podlaga za določitev skupine stičnih kvadratnih s površino celic 100 m krat 100 m, od katerih mora vsaka dosegati gostoto poselitve 10 PE/ha. Pri določitvi meja aglomeracije pa se upošteva še celice s stavbami s klasifikacijskimi številkami 111, 112,113,121,122,123,126 ali 1251, pri čemer se morata v vsaki celici 100 m krat 100 m nahajati vsaj dve izmed teh stavb, celotno obremenjevanje voda z odvajanjem odpadnih voda iz skupine obravnavanih stičnih celic pa


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

mora presegati 50 PE. Seznam aglomeracij in njihove meje se določijo v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V okviru oskrbovalnih standardov se določijo zahteve glede zagotavljanja javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (zahteve glede opremljanja aglomeracij), urejene v dosedanji Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. V tem okviru se določijo tudi zahteve za lastnike stavb na območjih, kjer javna kanalizacija ni predpisana. Zahteve se glede na dosedanje predpise spremenijo in dopolnijo tako, da je ureditev z individualnim sistemom znotraj meja aglomeracije dovoljena le kot izjema in v omejenem deležu glede na celotno obremenitev aglomeracije, in sicer se kot individualna ureditev lahko uporabi mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. V zvezi z zahtevami za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 500 PE, se omogoči izjema glede opremljanja z javnim kanalizacijskim omrežjem, in sicer lahko občina zagotovi opremljenost z individualnimi sistemi minimalne komunalne oskrbe za posamezne stavbe ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine stavb, če ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z individualnimi sistemi minimalne komunalne oskrbe za posamezne stavbe ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine stavb. V zvezi z individualnimi sistemi za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (hišne male komunalne čistilne naprave, greznice) se določi nekatere zahteve, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju in vzdrževanju, kot na primer minimalna prostornina, zahteve glede prezračevanja, število prekatov v primeru pretočne greznice Med obvezne naloge izvajalca javne službe se vključi naloga pregledovanja malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in pretočnih greznic, ki nadomešča dosedanjo oceno obratovanja, v prilogi osnutka uredbe se tudi določi obrazec za pripravo poročila o pregledu ter navodilo za njegovo izpolnjevanje. Ustrezno se novelira Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

4

(UL RS, št. 94/14, spremembe v pripravi), ki podrobneje ureja izdelavo ocene obratovanja. Zahteve v zvezi z evidenco izvajalca javne službe ter poročevalske obveznosti izvajalca javne službe in občine se spremenijo in dopolnijo z nekaterimi vsebinami, ki so že v letu 2014 predmet poročanja ministrstvu in sledijo načrtovanemu preoblikovanju poročevalskih zahtev v okviru vzpostavitve informacijskega sistema za spremljanje izvajanja Direktive 91/271/EGS (IS_UWWTD na nacionalni ravni), dogovorjenim spremembam s SURS zaradi odprave dvojnega poročanja istih vsebin ali nadgrajenim zahtevam EK za poročanje o izvajanju Direktive 91/271/EGS. Zahteve v zvezi z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se dopolnijo tako, da bo operativni programov v največji možni meri omogočal vpogled in poizvedovanje v elektronski obliki. V predhodnih določbah se spreminjajo/podaljšujejo nekateri roki za izvedbo predpisanih zahtev. (konec navedbe) Davorin Zamuda, občinska uprava

JAVNI RAZPIS ZA ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2015 Občina Radenci bo zaradi nujnosti popravkov Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za programsko obdobje 2015 – 2020, katere je na svoji 2. dopisni seji sprejel Občinski svet občine Radenci, objavila Razpis za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za leto 2015,  dne 1. 10. 2015. Razpis bo odprt do petka 30.10.2015.

Po sklepu Odbora za kmetijstvo občine Radenci bo razpisan ukrep: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, največ do skupno 65% stroškov zavarovalne premije iz leta 2015. Besedilo javnega razpisa v celoti ter obrazci bodo objavljeni na spletni strani občine: www.radenci.si. Dobite


jih lahko tudi v tajništvu Občine Radenci. Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Radenci, med uradnimi urami, na telefonski

številki 02/566 96 10 ali na naslovu obcina@radenci.si. Janez Ivanuša, občinska uprava

RAZPIS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2015 Občina Radenci bo na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/14) objavila Razpis za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci za leto 2015 na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si najkasneje dne 1.10.2015. Sredstva se subvencionirajo za ukrep: Sofinanciranje materialnih investicij. Celotno besedilo razpisa z obrazci bo objavljeno na spletni strani občine www.radenci.si. Razpis bo odprt do petka, 16. 10. 2015, do 12.00 ure. Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Radenci, med uradnimi urami, na telefonski številki 02/566 96 10 ali na naslovu obcina@radenci.si. Nataša Toplak, občinska uprava

5


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN:

k. o. Radenci (200)

1159/1

6570

Javne dražbe so v celoti bodo objavljene na spletni strani Občine Radenci: www.radenci.si.

k. o. Radenci (200)

1161/1

272

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/20 k. o. Kapelski Vrh

k. o. Radenci (200), Žrnova 2

1160/3

331

Prodaja se naslednja nepremičnina:

k. o. Radenci (200)

1160/1

2445

k. o. Radenci (200)

1150/7

575

Katastrska občina

Parcelna številka

k. o. Kapelski Vrh (202)

319/20

Površina zemljišča v m 2 1.660

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 11.558,68 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 23. 10. 2015, s pričetkom ob 8. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 19. 10. 2015, do 12.00 ure.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Žrnova 2 z zemljišči Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine: Katastrska občina in naslov stavbe

Parcelna številka

k. o. Radenci (200)

1151/2

597

k. o. Radenci (200)

1151/3

791

k. o. Radenci (200)

1153

255

k. o. Radenci (200)

1158/1

k. o. Radenci (200)

6

1158/2

Površina zemljišča v m 2

1139 375

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj, je 16.386,72 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 23.10. 2015, s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Žrnova – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 19. 10. 2015, do 12.00 ure.

III. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/22 k. o. Kapelski Vrh Prodaja se naslednja nepremičnina: Katastrska občina

Parcelna številka

k. o. Kapelski Vrh (202)

319/22

Površina zemljišča v m 2 790

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 5.266,90 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 26. 10. 2015, s pričetkom ob 8. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh-dru-


ga – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 20.10.2015, do 12.00 ure.

IV. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Radenski Vrh 8 z zemljiščema Kot celota se prodajata naslednji nepremičnini: Katastrska občina

Parcelna številka

k. o. Radenci (200), 1300/16 Radenski Vrh 8 k. o. Radenci (200)

1300/17

Površina zemljišča v m 2

650

3.577

Izklicna cena za navedeni nepremičnini, ki se prodajata kot celota oz. skupaj, je 33.647 EUR.

Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 26. 10. 2015, s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 20. 10. 2015, do 12.00 ure. Dodatne informacije za VSE navedena dražbe: Celotno besedilo javnih dražb je objavljeno na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/ Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02-566-96-10. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Janez RIHTARIČ župan Občine Radenci

7


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

POSTANITE DOBRA OPORA VAŠIM NAJDRAŽJIM Za svojce vedno skušamo narediti največ. Pridejo trenutki, ko žal niso sposobni živeti brez naše pomoči. Vsi si želimo, da bi lahko čim dlje živeli na svojem domu, saj se tam počutimo varno. Zgodi pa se, da zaradi pomanjkanja znanja, izkušenj ali časa odgovorne oskrbe in nege za svojca ne moremo prevzeti. V izogib omenjeni situaciji je DOSOR, Dom starejših Radenci, pripravil kratek izobraževalni program o oskrbi in negi svojcev na domu. Udeležbo na kratkem tečaju nudi prvim petnajstim udeležencem Občina Radenci brezplačno. Informativne prijave zbiramo na telefonsko številko 02 568 46 10 (Jasmina Štandeker) in na naslov jasmina. standeker@dosor.si. Družina je vse kar imamo, zato lahko skozi znanja oskrbe in nege družinske vezi še okrepimo. Dobro se je pravi čas zavedati, da starost ne doleti samo drugih, da bodo tudi naši dragi morda v kratkem času potrebni naše pomoči ter skrbi zanje. Ponujamo vam priložnost, da se s kratkim izobraževanjem pri nas pripravite na to situacijo. Izobraževanje bo potekalo v DOSOR-ju, drugi in tretji teden v novembru (trikrat po tri ure). Pridobili boste osnovno znanje o negi in oskrbi svojcev na domu ter usvojili ključne praktične izkušnje za delo z bolno osebo. Pridobljena znanja bodo omogočala temelje za boljše počutje in posledično podaljšano bivanje svojca v domačem okolju.

V želji, da bomo lahko skupaj dobro poskrbeli drug za drugega vas vabim, da se ponujenega izobraževalnega programa udeležite. Janez Rihtarič, župan Občine Radenci

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

Oktober 2015 | naklada: 1900 Fotografije: internet, arhiv Dosor-ja Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 6/2015  
Advertisement