Page 1

2 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

REKREAKCIJA IN RADENSKA NOČ

PGD KAPELA – NAKUP DEFIBRILATORJA

OBVESTILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT V času od 1. 6. 2015 do vključno 1. 7. 2015 sta v prostorih Občine Radenci bila javno razgrnjena Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Radenci (v nadaljevanju OPN Radenci ) in Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Radenci z dodatkom za varovana območja (v nadaljevanju: OP). V času javne razgrnitve je imela javnost pravico vpogleda v razgrnjena dokumenta, na katera je lahko podajala pripombe oz. predloge. Pripomb na okoljsko poročilo ni bilo. Občina je preučila podane pripombe in predloge ter

do njih zavzela stališča, ki jih je na svoji seji potrdil občinski svet. V nadaljevanju objavljamo SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP) Občine Radenci št. 35017-0001/201464, z dne 15.7.2015. Predmetni sklep je skupaj s Stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP Občine Radenci objavljen na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si

SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila Občine Radenci Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 43. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 7. redni seji dne 14.7.2015 sprejel SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila Občine Radenci 1. člen Sprejmejo se stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (v nadaljevanju OP) Občine Radenci.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

2. člen Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP Občine Radenci (v nadaljevanju: stališča) so preučili in pripravili: izdelovalec OPN in izdelovalec dela OP, ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, ter Občina Radenci, z datumom julij 2015. 3. člen Priloga tega sklepa so stališča. Sprejeta stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN za pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora. 4. člen Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP Občine Radenci bo objavljen na krajevno običajen način, v Informatorju Občine Radenci in na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/ 5. člen Ta sklep stopi v veljavo takoj. Številka: 35017-0001/2014-64 Datum: 15. 07. 2015 Janez Rihtarič,

župan Občine Radenci

JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN: Javne dražbe so V CELOTI objavljene na uradni spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Radenski Vrh 8 z zemljiščema Kot celota se prodajata naslednji nepremičnini: Katastrska občina

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200), Radenski Vrh 8

1300/16

650

k. o. Radenci (200)

1300/17

3.577

Izklicna cena za navedeni nepremičnini, ki se prodajata kot celota oz. skupaj je je 33.647,00 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 26. 8. 2015, s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 19. 8. 2015 do 12.00 ure.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Žrnova 2 z zemljišči Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine: Katastrska občina in naslov stavbe

Parcelna številka

Površina zemljišča v m 2

k. o. Radenci (200)

1151/2

597

k. o. Radenci (200)

1151/3

791

k. o. Radenci (200)

1153

255

k. o. Radenci (200)

1158/1

1139

k. o. Radenci (200)

1158/2

375

k. o. Radenci (200)

1159/1

6570

k. o. Radenci (200)

1161/1

272

k. o. Radenci (200), Žrnova 2

1160/3

331

k. o. Radenci (200)

1160/1

2445

k. o. Radenci (200)

1150/7

575

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 16.386,72 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 24. 8. 2015 s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Žrnova – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 19.8.2015 do 12.00 ure.


III. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišča z objektom v k. o. Radenci Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine: Katastrska občina in št. stavbe

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200)

190/1

298

k. o. Radenci (200)

189/1

564

k. o. Radenci (200), stavba št. 197

189/3

240

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 20.220,00 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 25. 8. 2015 s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenci – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 19.8.2015 do 12.00 ure. Dodatne informacije za VSE navedena dražbe: Celotno besedilo javnih dražb je objavljeno na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02 566 96 10. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.

Občinska uprava Občine Radenci

AKTUALNO

3. REKREAKCIJA IN RADENSKA NOČ - 7.7. – 11.7.2015 Športna igrišča pri Športni dvorani Radenci V organizaciji Zavoda za turizem in šport ter Mladinskega društva Vrelec Radenci je od torka, 7. julija do sobote, 11. julija 2015 na športnih igriščih pri Športni dvorani Radenci potekala 3. Rekreakcija in Radenska noč. Med tednom so v času od 10:00 do 16:00 ure potekale različne delavnice za osnovnošolce. Celoten dogodek sta skozi cel teden povezovala Grega Šmid in Uroš Mavrič. Dopoldan so se otroci potili pod vodstvom trenerjev NK Slatine (Denis Kavaš, Denis Šteiner in Mitja Senčar), KD Radenci (Samo Neuvirt in Toni Rajnar) in OK Radenci (Bogdan Marič, Zvonko Zamuda in Gregor Felkar). Popoldan pa so preživljali urice v Zdravilišču Radenci, v šoli ravnotežja s ŠD Slacklions (Luka Korc in Dejan Trofenik) in bili priča tudi zanimivim kemijskim poskusom z Katjo Otrin in Markom Novakom. Na otroških delavnicah je sodelovalo cca. 80 osnovnošolcev in moramo povedati, da število otrok iz leta v leto raste. Zaupanje staršev nam veliko pomeni in upamo, da bo število udeležencev v prihodnjem letu še večje. V popoldanskem času, po zaključku aktivnosti za otroke, so prišli na vrsto nekoliko starejši. Skozi ves teden je potekalo 8 različnih turnirjev. Prijavljenih je bilo 64 posameznikov in 27 ekip, skupaj več kot 180 udeležencev. Prva dva večera smo za obiskovalce pripravili tudi kino pod zvezdami. V torek smo predvajali film režiserja Marka Naberšnika Petelinji zajtrk. Film si je ogledalo približno 500 gledalcev. V sredo smo na program uvrstili starejši slovenski film režiserja Matjaža Klopčiča Moj ata socialistični kulak. Zaradi slabega vremena smo morali film prestaviti v dvorano, poznalo pa se je tudi na obisku, saj si je film ogledala le peščica gledalcev.

V petek zvečer je napočil trenutek za glasbene sladokusce. Lahko bi rekli, da Radensko noč začnemo s petkovim rock koncertom in jo zaključimo z velikim sobotnim koncertom. V petek so na svoj račun prišli punkerji, rockerji,… Publiko je začela ogrevati skupina Unicum iz Murske Sobote, skoraj do vrelišča so jih popeljali Odpisani, za pravi vrhunec pa je poskrbela hrvaška skupina Hladno pivo. Odlomek in članka - Pomurski Vestnik, 16.7. 2015, avtor T.K.:

„Za odličen koncert mora priti do simbioze oz. sodelovanja in čustvenega prepleta nastopajočih in občinstva in v Radencih je do tega stika vsekakor prislo. Čeprav so bili fantje iz Zagreba v tem kraju prvič, je poslusalec in gledalec koncerta dobil občutek, kot da gre med Radenčani oz. vsemi obiskovalci in Hladnim pivom že za staro prijateljstvo... Vsekakor eden od najboljših koncertov tega leta doslej v Pomurju.“ V soboto je za zaključek 3. Rekreakcije in Radenske noči 2015 nastopil Vlado Kreslin s svojo legendarno zasedbo Mali bogovi, za ogrevanje obiskovalcev pa je poskrbela skupina Zlata žila. Kljub nenapovedanemu dežju, se Vlado in velika večina obiskovalcev ni pustila motiti.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Sponzorji projekta: Družba TBP d. d., Ssi Schaefer, logistični sistemi, d.o.o., Vita Mar d. o. o., Radgonske gorice d. d., Arcont d. d., SIM Radenci d. o. o, Radenska d. d., Zdravilišče Radenci - Sava Hotels & Resorts, Dosor d. o. o., Pomurski sejem d. d., Mikro Medica Radenci d. o. o., Bar Adri Adriana Gaal s. p. , Kleopatra Trgovinsko, Storitveno In Proizvodno Podjetje d. o. o., Avtoprevozništvo Franc Lesjak s. p., Logistika Škerget d. o. o., Ela Elektro Anlagenbau GmbH.

Člani PGD Kapela smo si, med drugim, v letošnji plan zadali nalogo, da kljub vsakodnevni nesebični pomoči pristopimo še k akciji zbiranja sredstev za nakup prenosnega defibrilatorja, ki ga bomo namestili na zunanjo steno gasilskega doma in bo javno dostopen. Projekt bomo izvedli v sodelovanju z OZ RK Gornja Radgona KO RK Kapela, Zdravstvenim domom Gornja Radgona, krajani našega območja ter Občino Radenci. Cena omenjenega aparata znaša cca. 3.000 eur, kar je za naše društvo kar velik zalogaj. Da se nam boste lahko v tej akciji pridružili in tudi sami prispevali kakšen evro, bodo na območjih Kapelskega Vrha, Ra-

denskega Vrha, Paričjaka, Kocjana, Spodnjega in Zgornjega Kocjana, Kobilščaka in Žrnove naši gasilci obiskali vaša gospodinjstva. Vsak prispevek bo izraz vaše dobrodelnosti in vaše skrbi zase in za sočloveka. Nikoli ne vemo kdo bo tisti izmed nas, ki mu bo prav ta defibrilator lahko rešil življenje. Darujmo za nakup DEFIBRILATORJA z željo, da ga ne bi potrebovali! Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ« Gasilci in gasilke PGD KAPELA

Fotografija je simbolična | vir: spletna stran

PGD KAPELA – NAKUP DEFIBRILATORJA

PROGRAM

Vabimo vas na

Traminca Dvig klopotca,

PRAZNIK IN

ki bo v soboto,

15. avgusta 2015

Cerkev Svete Marije Magdalene na Kapeli: 10.00 Maša v Cerkvi Svete Marije Magdalene, zavetnici vinogradnikov »Pri preši – Pri vinogradniški hiši«: 11.00 Otvoritev prireditve z Glasbeno skupino HORIZONT (KRATKA PAUZA) 12.00 • Uradna otvoritev prireditve z nagovori • Nastop Vokalnega kvinteta Klopotec Kapela • Nastop Plesnega društva Kan Kan • Otvoritev razstave Tramincev z razglasitvijo zmagovalca • Nastop KD Pevska skupina Vrelec Radenci • Nastop Kaje Rihtarič • Nastop Folklorne skupine KD Janko Divjak Kapela • Nastop mladih talentov (Eva Tompa, brata Niko in Sergej Vršič) • Nastop Tamburaške skupine KD Peter Dajnko Črešnjevci • Nastop tolkalista Simona Škrlec iz oddaje Slovenija ima talent • Nastop Slavice in Lujzeka Kavaš iz Canberre (Avstralije) • Nastop Jureta Ivanuša • Nastop otrok Vrtca Radenci Radenski mehurčki - Enota Grozdek 15.00 • Tradicionalna postavitev klopotca s humoristom KORLOM, skrbnikom vinogradov

Pričakujemo vas na Kapeli, na turistični točki »Pri preši oz. Vinogradniški hiši«.

Zabavali vas bodo glasbena skupina HORIZONT, humorist KORL, in mnogi drugi.

KONCERT SKUPINE HORIZONT – KRATKA PAUZA PROGRAM BO DOPOLNJEN: - z ogledi Vinoteke, in s pokušino traminca v Vinogradniški hiši - s predstavitvijo vinarjev kapelskih vinogradov - s predstavitvijo vinskih kraljic Slovenije - s prikazom domače obrti in ročnih del - z dobrotami iz krušne peči - z organiziranim pohodom po delu Atilove poti (start ob11h izpred Zdravilišča Radenci) - z domačo kulinariko (kisla juha in gostinska ponudba Zdravilišča Radenci d.d.) - s panoramsko vožnjo starodobnega vozila po vinorodni pokrajini

BREZPLAČNA UPORABA NAPIHLJIVIH OTROŠKIH IGRAL. VSTOPNINE NI! Vljudno vabljeni v osrčje kapelskih goric, prepustite se nam, da vas razvajamo.

VEČ INFORMACIJ: www.ztsradenci.si

Prireditev bo spremljal bogat kulturni program.

Organizatorji: TD Klopotec Kapela, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, Kapela d.d. Soorganizator: Občina Radenci, Zavod za turizem in šport Radenci, Zdravilišče Radenci d.d. Sponzorji: Radenska d.d.

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

Julij 2015 | naklada: 1900 Fotografije: Dani Mauko, internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 5/2015  
Advertisement