Page 1

4 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

OBVESTILA Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11) župan Občine Radenci izdaja

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Radenci in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Radenci I. Javno se razgrne: - dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (v nadaljevanju OPN), katerega je pod št. OPN 6/08 (z datumom november 2012 in dopolnitev februar 2015) izdelal ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota in - Okoljsko poročilo (v nadaljevanju OP) z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Radenci, katerega so izdelali: a) pod št. projekta OP 011.001 in OP 011-0001 - A z datumom november 2013 MEAR storitve d.o.o., Babinci 12, 9240 Ljutomer in b) pod št. projekta OP – 1/15 z datumom november 2013, dopolnitve februar 2015 ZEU d.o.o., Ul. Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p., Finžgarjeva ulica 12, 9252 Radenci in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor. II. Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Radenci in Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Radenci bo-

sta javno razgrnjena v času od 01.06.2015 do vključno 01.07.2015 v prostorih Občine Radenci (Radgonska cesta 9, 9252 Radenci) v delovnem času občinske uprave, kjer bo knjiga pripomb. V času javne razgrnitve bo dne 08. 06. 2015, ob 18. uri organizirana javna obravnava v Kongresni dvorani hotela Radin, na naslovu Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci. Skoraj celotno razgrnjeno gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si/ III. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN in OP z dodatkom za varovana območja. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve (01.07.2015). Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, pošljejo na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali podajo pisno na javni obravnavi. Posebej opozarjamo, da javna razgrnitev ni namenjena podaji novih pobud z namenom spremembe namenske rabe v stavbna zemljišča ali obratno (tovrstne pobude bodo obravnavane v postopku sprememb in dopolnitev OPN po sprejemu OPN). Namenjena je le podaji pripomb in predlogov na rešitve, ki so javno razgrnjene. IV. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe ter predlogi. V. Javno naznanilo se objavi v Informatorju Občine Radenci in na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si Št.: 35017-0001/2014 - 42 Radenci, 15.05.2015

Župan Občine Radenci: Janez RIHTARIČ


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

DATUM IN LOKACIJA

PRIREDITEV V MAJU IN JUNIJU

ORGANIZATOR

22. - 23. 5. 2015 na Breznik-Irgoličevi kmetiji v Kobilščaku

16. POHOD RADENSKE KONJENICE

RADENSKA KONJENICATURISTIČNO KONJENIŠKO DRUŠTVO

24. 5. 2015 na Kapelskem Vrhu

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE

GASILSKA ZVEZA RADENCI

maj na poligonu Športnega društva Hrastje Mota

SREČANJE VAŠČANOV 3 VASI

ŠPORTNO DRUŠTVO HRASTJE MOTA

31. 5. 2015 pri Lovskem domu Jež v Boračevi

35. REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON TRI SRCA RADENCI 2015

ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI-KOLESARSKA SEKCIJA

6. 6. 2015, ob 16. uri na ŠRC Slatina Radenci

GASILSKO TEKMOVANJE

PGD RADENCI-BORAČEVA

10. 6. 2015, ob 19. uri v Kongresni dvorani hotela Radin

20-letnica KUD Bubla

KUD Bubla

17. NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA 13. 6. 2015 , ob 21. uri na Športnem poligonu v Šratovcih PREHODNI POKAL »ŽELEZNI VRELEC«

PGD ŠRATOVCI

17. 6. 2015, dopoldan v vrtcu Radenci in na Kapeli

POZDRAV POLETJU »Kam je izginila gosenica« - predstava za otroke

DPM Občine Radenci

18. 6. 2015, med 8. in 12. uro pri Ribiškem domu Hrastje Mota

RIBIŠKO TEKMOVANJE ZA ČLANE

DU Radenci

18. 6. 2015, ob 16. 30 v Kongresni dvorani hotela Radin

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV PRI ŽUPANU OBČINE

Občina Radenci

19. 6. 2015, ob 13. uri V Kongresni dvorani

25-letnica SIM Radenci d. o. o.

SIM Radenci

19. in 20. 6. 2015 pri Gasilskem domu Hrašenski Vrh

POMAGAJTE NAM ZGRADITI GASILSKI DOM

PGD HRAŠENSKI VRH

19. 6. 2015 na Športnem poligonu v Hrastje Moti

ODPRTO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI

ŠPORTNO DRUŠTVO HRASTJE MOTA

19. 6. 2015, ob 19. uri v Kongresni dvorani hotela Radin

SVEČANA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

OBČINA RADENCI

20. 6. 2015, med 9. in 12. uro Dan v parku Radenci

MAČJE MESTO

OBČINA RADENCI

20. 6. 2015 Dan v parku Radenci

KUHANJE KISLE ŠTAJERSKE JUHE

TD RADENCI

20. 6. 2015, ob 21. uri na nogometnem igrišču na Kapeli

24. GASILSKO TEKMOVANJE NA KAPELI

PGD KAPELA

27. 6. 2015 pri Gasilskem domu in na Športnem centru Hrastje Mota

GASILSKO TEKMOVANJE

PGD HRASTJE MOTA

28. 6. 2015 pri Gasilskem domu PGD Okoslavci

TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL ŠČAVNIŠKE DOLINE

PGD OKOSLAVCI

Vljudno vabljeni na dogodke ter v našo družbo! Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

Maj 2015 | naklada: 1900 Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 4/2015  
Advertisement