Page 1

2 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO KRESOVANJE

TEČEM, DA POMAGAM

OBVESTILA ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 Občinski svet Občine Radenci je na svoji 4. redni seji, dne 24. 3. 2015, potrdil Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2015. Objavljen je na spletni strani občine: www. radenci.si in v Uradnem glasilu slovenskih občin, Lex localis, št. 15/2015, z dne27. 3. 2015. Na podlagi potrjenega proračuna objavlja Občina Radenci obvestilo o javnih razpisih v naslednji vsebini:

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN SKUPIN IZ OBČINE RADENCI Občinska uprava Občine Radenci obvešča vsa društva in skupine, ki so registrirani za izvajanje kulturne, športne, turistične, humanitarne, socialne in drugih dejavnosti ter organizacijo in izvajanje prireditev, da je na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 15/15) v času od 15. aprila do 8. maja 2015 odprt javni razpis za sofinanciranje dejavnosti naslednjih društev: Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev športa v Občini Radenci za leto 2015 (št.: 431-0001/2015), dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Radenci za leto 2015 (št.: 431-0002/2015), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@radenci.si Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov v Občini Radenci za leto 2015 (št.: 431-0003/2015), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@radenci.si Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Radenci za leto 2015 (št.: 431-0004/2015), dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz Občine Radenci v letu 2015 (št.: 431-0005/2015), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@radenci.si Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Radenci v letu 2015 (št.: 431-0006/2015), dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si Predmet razpisa: sofinanciranje dejavnosti društev in skupin iz Občine Radenci v letu 2015 - v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezno področje – (www.radenci.si). Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumentacijo – (www.radenci.si). Nameni, ki so predmet sofinanciranja: v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumentacijo – (www.radenci.si).


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Razpisna dokumentacija za vse navedene razpise je na voljo od 15. aprila do 8. maja 2015 in je dosegljiva v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro) ter na spletni strani občine: www.radenci.si.

Novoizvoljenim članom so potrdili mandat na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Radenci, dne 24. 3. 2015. Občinski svet šteje v popolni sestavi 16 članov, Svet KS Radenci 9 članov in Svet KS Kapela šteje 7 članov.

Rok prijave za vse navedene razpise: petek, 8. maj 2015, do 11. ure. Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe in umik prijave s priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, vsak delovni dan med 8. in 11. uro do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave. Prijava bo šteta za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do navedenega datuma in ure. Vse nepravočasno predložene prijave bodo izločene in shranjene v arhivu strokovne službe občine.

Na 4. redni seji, dne 24. 3. 2015 je župan seznanil občinske svetnike z imenovanjem podžupana Aleša Kaučiča (Turjanski Vrh 3, Radenci), ki je nastopil svojo funkcijo s 1. 4. 2015.

Oprema prijave: prijavitelj mora prijavo predložiti v zaprti kuverti. Na ovitku mora biti vidna oznaka: »NE ODPIRAJ - JR … npr: KD, ŠD, HD… - vpišete kratico javnega razpisa na katerega se prijavljate) 2015«. Na hrbtni strani mora biti obvezno označen naslov pošiljatelja. Rok, v katerem bodo prijavitelji s sklepom obveščeni o izidu, je 30 dni od roka oddaje prijave. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite na tel. št. (02) 566 96 10 (tajništvo občine). Številka: 431-0001 do 431-0006/2015 Radenci, 3. 4. 2015

1. 2. 2015 SMO IZVOLILI ….

Novoizvoljenim članom in imenovanemu podžupanu čestitamo, Občinskemu svetu ter svetoma obeh krajevnih skupnosti pa želimo uspešno delo.

ZA LASTNIKE PSOV Nekateri občani se pogosteje obračajo na naš naslov zaradi »neodgovornega in malomarnega« ravnanja nekaterih lastnikov psov. Z željo, da zaradi psov, ki so sicer zvesti prijatelji in spremljevalci človeka, ne bi prihajalo do nesporazumov, smo se odločili, da med današnja obvestila uvrstimo tudi člene Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci (UGSO, št. 37/12), ki določajo osnovna pravila ravnanja lastnikov psov. 12. člen - Na površinah iz 2. člena tega odloka (površine, katerih raba je pod enakimi pogoji dostopna vsem kot npr. ulice, pločniki, trgi, ceste, turistične poti, vinske ceste, avtobusne postaje, parkirni prostori, javni parki, zelenice, otroška in športna igrišča, pokopališča, druga zemljišča v javni rabi, ipd.) je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. Psov (izjema so službeni psi in psi, ki vodijo slepe) in drugih živali, ni dovoljeno voditi tudi na: 1. otroška igrišča, 2. zelenice v bližini šol in vrtcev, 3. pokopališča, 4. trgovske, gostinske in druge javne lokale, 5. površine, ki so označene s posebnimi oznakami.

vir: www.siol.net

Občina Radenci je imela 1. 2. 2015 lokalne volitve za manjkajoče člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Izvoljeni so bili naslednji kandidati: V Občinski svet: iz Volilne enote 1 (Radenci) • Zidar Sašo, Kajuhova ulica 2, Radenci iz Volilne enote 2 (Kapela) • Rautar Srečko, Okoslavci 61, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici V Svet KS Radenci: iz Volilne enote 5 (Šratovci) • Zemljič Rudolf, Šratovci 6, 9252 Radenci V Svet KS Kapela: iz Volilne enote 1 (Kapelski Vrh, Radenski Vrh, Kobilščak, Žrnova) • Meglič Darjan, Radenski Vrh 40, Radenci • Hajdenek Andrej, Radenski Vrh 10, Radenci iz Volilne enote 2 (Paričjak, Zgornji Kocjan, Spodnji Kocjan) • Fajfar Darko, Paričjak 23 a, Radenci.

V primerih onesnaženja površin iz 2. člena s pasjimi iztrebki ali iztrebki katere druge živali (npr. konji, ipd...), morajo lastniki le-teh, iztrebke takoj počistiti z ustreznim čistilnim priborom zanje, ki ga morajo imeti s seboj in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Izjema so psi, ki vodijo slepe (psi vodniki). Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo (24. člen).

Kazenske določbe (25. člen) Z globo 1000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka. Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka. Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka. Lastnike psov pozivamo, da ravnajo v skladu z določili Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci ter s tem izkažejo spoštovanje do sokrajanov, obiskovalcev naših krajev in okolja.


LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 VSEBUJE NASLEDNJE NEPREMIČNINE: ­­­Tabela 1: Zemljišča Zap. št.

Samoup. lokalna skupnost

Katastrska občina in šifra k. o.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci Radenci

k. o. Radenci (200) k. o. Radenci (200) k. o. Radenci (200) k. o. Radenci (200) k. o. Radenci (200) k. o. Radenci (200) k. o. Radenci (200) k. o. Kapelski Vrh (202) k. o. Kapelski Vrh (202) k. o. Radenci (200) k. o. Janžev Vrh (204) k. o. Radenci (200)

Posplošena tržna vrednost oz. orientacijska vrednost nepremičnine (v EUR)

Kvadratura v m2

Parc. št.

734/7 734/8 734/9 734/10 734/11 734/12 734/13 319/20 319/22 1300/17 77/3 1284/2

559 565 514 510 545 640 552 1.660 790 3.577 383 2.640

12.516,24 12.650,58 12.035,78 11.942,12 12.202,78 14.329,87 12.925,59 11.558,68 5.266,90 3.577,00 1.544,00 2.640,00

Tabela 2: Zemljišča s stavbami Zap. št.

Samoup. lokalna skupnost

Naslov (št. stavbe, št. dela stavbe), katastrska občina in šifra k.o. ter parc. št.

1.

Radenci

Radenski Vrh 8 (št. stavbe 941), parc. št. 1300/16 k. o. Radenci (200)

2.

Radenci

Vel. par. v m2

650

1151/2 k. o. Radenci (200) 1151/3 k. o. Radenci (200) 1153 k. o. Radenci (200) 1158/1 k. o. Radenci (200) 1158/2 k. o. Radenci (200) 1159/1 k. o. Radenci (200) 1161/1 k. o. Radenci (200) Žrnova 2 (št. st. 708 in 721) 1160/3 k. o. Radenci (200) 1160/1 k. o. Radenci (200) 1150/7 k. o. Radenci (200)

Neto tlorisna površ. dela stavbe v m2

Posplošena tržna vrednost oz. orientacijska vrednost nepremičnine (v EUR)

6323494

139,90

29.963

1574962

84,6 126,40

ID

597 791 255 1.139 375 6.570 272 331 2.445 575

Skupaj pod zap. št. 2: Prodaje nepremičnin bodo objavljene na spletni strani občine www.radenci.si

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO KRESOVANJE Obveščamo vas, da bo 30. aprila 2015 na travniku za hotelom Radin TRADICIONALNO PRVOMAJSKO KRESOVANJE (v sodelovanju z Zdraviliščem Radenci in Zavodom za turizem in šport Radenci). Vejevje za postavitev kresa lahko pripeljete na za to pripravljen prostor (na travnik za hotelom Radin), vendar vas prosimo, da se za vsako dostavo predhodno dogovorite in jo uskladite z g. Markom Vaupotičem (031 396 202). Ostale odpadke, razen vejevja, je prepovedano odlagati!

16.386,72

VABILO V petek, 8. maja 2015, ob 19.30 uri vas vabimo na slovesnost v počastitev

70-letnice zmage nad fašizmom, ki bo v Kongresni dvorani hotela Radin. Vljudno vabljeni!


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

HUMANITARNI KONCERT »TEČEM, DA POMAGAM!« IN HUMANITARNI TEK »TEK SRCA« Občina Radenci in Lion's klubi Pomurja (Murska Sobota, Ljutomer, Lendava) bomo tudi letos, v okviru 35. Maratona treh src, organizirali humanitarni koncert »Tečem, da pomagam!« in humanitarni tek »Tek srca«. Sredstva bodo namenjena pomoči potrebnim osebam naše občine.

PROGRAM DOGODKOV:

Petek, 15. maj 2015, ob 19. uri - OTVORITEV 35. MARATONA TREH SRC v Kongresni dvorani hotela Radin, vstopnina – prostovoljni prispevek

Sobota, 16. maj 2015, ob 15. uri - START HUMANITARNEGA »TEKA SRCA«, startnina – prostovoljni prispevek Prijava za sodelovanje v Teku srca: - v petek, 15. 5. 2015, pred pričetkom koncerta, - v soboto, 16. 5. 2015, od 9. do 14.30 ure, v Info-šotoru (levo od glavnega odra, v štartno-ciljnem prostoru). Namen porabe zbranih sredstev: Letošnja zbrana sredstva bomo namenili družini, v kateri imata oba starša cerebralno paralizo in sta zaradi tega gibalno ovirana ter predšolski deklici s posebnimi potrebami. Svoj prispevek lahko darujete tudi če se humanitarnega koncerta in Teka srca ne boste udeležili. Nakažete ga lahko na TRR št.: 02341 – 0011912031, s pripisom: »HUMANITARNI TEK«.

Zapojmo in tecimo z dobrimi nameni! Za osvežitev spomina … razpredelnica prikazuje komu smo v zadnjih sedmih letih darovali zbrana sredstva, komu smo s pomočjo skupnih prispevkov pričarali nasmeh na obraz, olajšali kritje stroškov zdravljenja ali vsaj malo ublažili materialno stisko.

Leto

Namen

2008

• 20-im otrok naše občine smo pokrili stroške poletnega tabora s Plavalno šolo Delfin, v Ankaranu - en teden brezskrbnih počitnic

2009

• pomagali smo mladi družini z Melanjskega Vrha, ki ji je 6. 2. 2009, po več dnevnem sneženju in deževju, zemeljski plaz izpodkopal temelje novozgrajene enodružinske stanovanjske hiše

2010

• otrokom OŠ Radenci in OŠ Kapela, ki izhajajo iz socialno šibkih družin, smo prispevali za nakup šolskih potrebščin ter • otrokom s posebnimi potrebami iz naše občine (učencem OŠ GR, podružnica dr. JŠ) za šolo v naravi in žepnino

2011

• otrokom in socialno šibkim družinam smo prispevali za pokrivanje vsakodnevnih stroškov preživetja, • otrokom s posebnimi potrebami iz naše občine (učencem OŠ GR, podružnica dr. JŠ) smo prispevali za kritje stroškov poletnega tabora ter • naši občanki, za pomoč pri zdravljenju multiple skleroze

2012

• otrokom OŠ Radenci in OŠ Kapela smo namenili za plačilo toplega obroka šolske prehrane, • otrokom s posebnimi potrebami iz naše občine (učencem OŠ GR, podružnica dr. JŠ) smo prispevali za pokrivanje stroškov življenja v naravi oz. taborjenja, - deklici s posebnimi potrebami smo prispevali za nabavo prilagojenega tricikla ter • družini s tremi otoki smo namenili sredstva za pomoč pri kritju osnovnih življenjskih izdatkov ter nakup oblačil

2013

Polovico sredstev smo namenili: • invalidni občanki za izgradnjo klančine oz. rampe za dostop v hišo, • 6-im otrokom s posebnimi potrebami smo pokrili stroške šole v naravi, • slabovidnemu občanu smo pomagali pri kritju stroškov zdravljenja ter • družini, ki smo jo, zaradi zemeljskega plazu izselili iz njihove lastne hiše. Drugo polovico zbranih sredstev smo namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije (saj že 60 let neumorno in nesebično, z delom prostovoljcev in prijateljev skrbi za otroke iz šibkih socialnih okolij, tudi iz našega) • 9-šolki OŠ Radenci smo omogočili postavitev 1. samostojne prodajne likovne razstave (zbrani denar od prodanih slik je namenila za svoje nadaljnje šolanje).

2014

• 80% zbranih sredstev smo namenili za izgradnjo dvigala v Osnovni šoli Radenci, • 20 % zbranih sredstev pa je Lion‘s klub Pomurja namenil Zvezi društev slepih in slabovidnih, Zvezi društev gluhih in naglušnih ter Zvezi prijateljev mladine Slovenije

Hvala vsem in vabljeni k sodelovanju tudi letos!

Občinska uprava Občine Radenci

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

April 2015 | naklada: 1900 Fotografije: Dani Mauko, internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 2/2015  
Advertisement