Page 1

1 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

IZVAJANJE SOCIALNOVARSTVENE POMOČI NA DOMU

PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

OBVESTILA JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2015

bo. Podate jo na posebnem, za ta namen pripravljenem obrazcu, ki ga dobite v tajništvu občine. Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

POZIV – NOVIM IN NEKDANJIM LASTNIKOM NEPREMIČNIN

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Radenci na svoji 3. redni seji, dne 3. 2. 2015 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015. Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015 je v javni obravnavi od 5. 2. do 20. 2. 2015. Dostopen je na spletni strani občine www.radenci.si/Proračun 2015 (zavihek na levi strani – glavni meni) in na sedežu Občine Radenci. Na predlog Odloka o proračunu občine Radenci lahko na sedežu občinske uprave podate predlog oz. pripom-

Vse nove lastnike nepremičnin v Občini Radenci, ki so predmet odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (stanovanja, stavbe in nezazidana stavbna zemljišča) in tiste, ki z letom 2014 ali letošnjim letom niso več lastniki takih nepremičnin na osnovi darilnih pogodb ali sklepov o dedovanju obveščamo, da do vključno 27. 2. 2015 sporočijo tovrstne spremembe na Občino Radenci. Predložiti je potrebno listine, ki so podlaga za spremembo lastništva oz. vse podatke o nepremičnini in novem lastniku (parcelna številka, katastrska občina, številka stanovanja, naslov stanovanja ali stavbe, EMŠO in davčna št. novega lastnika, ime in priimek ter naslov novega lastnika). Občinska uprava

REZULTATI VOLITEV Z DNE 1. 2. 2015 Rezultati volitev, ki jih bomo v Občini Radenci izvedli v nedeljo, 1. 2. 2015, bodo objavljeni na spletni strani občine: www.radenci.si. Občinska volilna komisija


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

I N FO R M AC I J E I N N OV O S T I KOMUNICIRANJE S ČLANI OBČINSKEGA SVETA TER OBČINSKO UPRAVO Člani Občinskega sveta Občine Radenci so se odločili, da bodo v tem mandatnem obdobju poslovali s pomočjo računalnikov. V sled tega je bilo nabavljenih 16 prenosnih računalnikov. Za morebitna vprašanja in predloge v zvezi z delovanjem Občinskega sveta, za možnost sodelovanja javnosti pri oblikovanju ter sooblikovanju skupnih projektov in ciljev ter lažjo komunikacijo s svetniki in občinsko upravo vam posredujemo e-naslove – po abecednem vrstnem redu: dejan.beric@radenci.si

kristjan.kucan@radenci.si

IZVAJANJE SOCIALNOVARSTVENE POMOČI NA DOMU Za osebe, starejše od 65 let, osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege, kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju imamo na območju naše občine zagotovljeno pomoč, ki jo izvaja Zavod DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu. Nudijo izvajanje storitev v okviru socialnovarstvene storitve pomoč na domu in izvajanje storitev socialnega servisa.

niko.brus@radenci.si miroslav.madon@radenci.si franc.himelrajh@radenci.si zlatko.mir@radenci.si erik.ivanuša@radenci.si jožef.toplak@radenci.si alek.kaucic@gmail.com anja.trstenjak@radenci.si ivan.klobasa@radenci.si vladimir.rantaša@radenci.si janez.konrad@radenci.si simona.mlinaric@radenci.si Naslova 2 članov, izvoljenih 1.2.2015 bosta objavljena naknadno! Kontakt za komuniciranje z županom: zupan@radenci.si. Kontakta za predsednika KS Radenci, Nikolaja Brusa: niko.brus@radenci.si in predsednika KS Kapela, Marka Vaupotiča: marko.vaupotic@zdravilisce-radenci.si Za splošna vprašanja, pobude, predloge ter informacije o samem delovanju, poslovanju ter načrtovanju aktivnosti na območju naše lokalne skupnosti lahko pišete na naslov info@radenci.si. Posnetki sej Občinskega sveta Občine Radenci so objavljeni na spletni strani občine: www.radenci.si.

UGODNOST PRI NAKUPU KOPALNIH KART ZA ZDRAVILIŠČE RADENCI V času od 15. 2. do 15. 5. 2015 imate občani in občanke naše občine v Zdravilišču Radenci možnost nakupa kopalnih kart po ugodnih cenah: Trajanje kopanja

Cena za občane/ke občine Radenci

celodnevno kopanje

5,00 eur

kopanje od 18. do 20. ure (od ponedeljka do petka)

2,00 eur

Razliko do polne cene kopalne karte pokrivata, na podlagi medsebojnega dogovora, občina in Zdravilišče Radenci.

Socialna oskrba na domu obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi posebnih ortopedskih pripomočkov), gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje porabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti; postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika ter priprava uporabnika na institucionalno varstvo). Cena storitve za eno efektivno uro znaša za občana 6,24 eur, razliko do polne cene v višini 13,73 eur pokriva občina. Glede števila ur opravljanja storitve se uporabnik dogovori z izvajalcem storitve. V kolikor potrebujete tovrstno pomoč, lahko dobite osnovne informacije ter kontakt do izvajalcev - 070 336 504 ali pišete na naslov info@domania.si, oz. Zavod DOMANIA, Puconci 79, 9201 Puconci.


MOŽNOST KORIŠČENJA PREVOZA S ŠOLSKIM AVTOBUSOM Starejši občani, ki nimate možnosti lastnega prevoza od domačega kraja do zdravnika, v trgovino … ali po drugih opravkih, lahko ob dnevih pouka in šolskih aktivnosti koristite brezplačen prevoz s šolskim avtobusom - po šolskem voznem redu in iz urejenih postajališč za šolski avtobus.

PISARNA BREZPLAČNE PRAVE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM

V času šolskih počitnic in pouka prostih dnevih šolski avtobus ne bo vozil.

Občina Radenci tudi v letu 2015 sofinancira pisarno brezplačne pravne pomoči in tako svojim občanom omogoča dostop do brezplačnega pravnega svetovanja. Storitev izvaja Zavod PIP v okviru svoje pisarne v Murski Soboti.

DENARNA POMOČ OBČINE (EDP IN RO) Enkratna denarna pomoč (EDP) občine je namenjena tistim posameznikom in družinam, ki so zaradi različnih objektivnih razlogov socialno ogroženi ali so se, ne po lastni krivdi, znašli na robu meje socialne varnosti ter s tem v trenutni materialni ogroženosti. Za uveljavljane pravice do EDP je potrebno na občini oddati Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči, ki jo lahko dobite na sedežu občine (v tajništvu) ali na spletni strani občine: www.radenci.si. Darilo ob rojstvu otroka (RO) je namenjena staršem novorojenih otrok, ki imajo v naši občini stalno prebivališče. Občina dodeli vsakemu novorojenčku denarno nagrado v višini 200 eur. V kolikor se starši odločijo še za odprtje hranilne knjižice pri PBS d. d. – Hrčkove hranilne knjižice, jim PBS d. d. podeli še dodatnih 30 eur denarne nagrade. Za uveljavljane pravice do darila ob rojstvu otroka je potrebno na občini oddati Vlogo za dodelitev denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki jo lahko dobite na sedežu občine (v tajništvu) ali na spletni strani občine: www.radenci.si. Občinska uprava

Poleg brezplačnega pravnega svetovanja bo Zavod PIP v letu 2015 razširil obseg nudenja brezplačne pravne pomoči. Občanom bodo pripravljali brezplačna izvensodna pravna pisanja, po katerih so v preteklosti v največji meri povpraševali, in sicer: dopise za uveljavljanje potrošniških pravic, dopise v zvezi s kršitvami pravic delavcev, dopise za urejanje razmerij med solastniki, dopise za urejanje najemnih razmerij, dopise za urejanje medosebnih odnosov (sosedski, družinski, poroštveni, preživninski,…), dopise za urejanje pogodbenih določil, ugovore zastaranja v predpravdnem postopku, dopise za uveljavljanje pravice do varstva osebnih podatkov in dopise za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O tem ali izvensodno pravno pisanje, po katerem povprašujete, spada v obseg brezplačnih pravnih storitev, se pozanimajte pri pravnih svetovalcih Zavoda PIP. Novost v letu 2015 predstavljajo tudi tako imenovana posredovanja, in sicer bodo pravniki Zavoda PIP po potrebi v stikih z različnimi javnimi organi oziroma zasebnimi subjekti, s katerimi imajo občani pravni primer ter na ta način pospeševali reševanje zadev. Pravno svetovanje (in priprava določenih izvensodnih pravnih pisanj), je za občane občine Radenci brezplačno! V primeru, da potrebujete brezplačno pravno pomoč, se predhodno naročite na tel. št. (02) 535 27 60; vsak delavnik med 9. in 13. uro. Sicer se pisarna Zavoda PIP v Murski Soboti nahaja na Zvezni ulici (v stavbi Pokrajinske in študijske knjižnice – vhod iz Trga kulture). Zavod PIP Zvezna ulica 10 9000 Murska Sobota T 02 535 27 60 F 02 525 27 61 E: info@zavodpip.si www.zavodpip.si


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI SMO V RADENCIH POSVETILI ČASTNIMA OBČANOMA

26. 12. 2014, ob 18. uri je mag. Norma Bale v Kongresni dvorani hotela Radin pričela slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti naše države z naslednjimi besedami. »V Občini Radenci se bomo poklonili dvema velikima državljanoma, umetnikoma, intelektualcema, častnima občanoma Občine Radenci, akademiku Kajetanu Koviču in akademskemu slikarju Lojzetu Logarju.«

Julija Vedlin ob spremljavi kitarista Marka Zrnca z uglasbenimi pesmimi Mačka Murija in Muce Mace, Bea Baboš Logar s posebnim in svojstvenim opisom svojega soproga, Boni Logar, sin Lojzeta, s svojo pesmijo »Nekam bi šel« ter umetnostni zgodovinar mag. Franc Obal s strokovno obarvanim in zelo zanimivim načinom opisa Logarjevega likovnega izražanja in ustvarjanja. Župan Občine Radenci, Janez Rihtarič je dodal le, da je »današnji večer bil posvečen velikima ambasadorjema Radencev, katerih dela bodo za vedno ostala zapisana v spominu našega kraja in v nas samih«.

V avli hotela so si obiskovalci lahko ogledali priložnostno razstavo Logarjevih grafik, ki so v lasti Radenske d.d., skupne grafike Logarja in Koviča – Zelena pesem ter nekaj izbranih Kovičevih del.

Njuno življenje in delo so osvetlili Nina Brala, hči Kajetana Koviča s pripovedjo o njegovem življenju, dramski igralec Boris Ostan z odlično interpretacijo izbora Kovičevih pesmi,

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si Februar 2015 | naklada: 1900 Fotografije: arhiv, Dani Mauko in internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 1/2015  
Obcina radenci informator 1/2015  
Advertisement