Page 1

VJ &ut'

{'1"

V@il-t., 'c-r'"t

(v \-]'_ tl

jttJl

)

li

TZVIR rmnesruo zupuiENJE zA

voDr:LNE INDUSTRIJSKE RASTTINE ,{orldlovsko 3. polto frolko 83

SI9000 /[ursko Sobofo www.bodibio.com e-moil: on@bodibio.com

l,ledncrodni konopljin rozvojni forum 2011 irloinosti pridelove in predelove industrijske konoplje ter ostolih hitro obnovljivih virov v EU 7.

junij

2011

Hotel Vivot, Morovske Toplice, Slovenijo

M

foru|nu borno obdelali prilotnosii kmeiijstvo in Sirokego gospodorstvo v pridelovi in predelovi industrijske konoplje, do bi lohko iim usp€-inejle rozvili in vzPostovili sodobno obliko novih rozvojnih moinosti.

PRO6RA^4 KoNFEREME

09.30 -

10.00

REarsrRAdrJ Proddjnd rozstovo izdelkov iz industrijske konoplje Prevzeh grodivo Jqtrdrji konopljin ioj. konoPljino pecivo

10.00

-

10.30

PozDtAV €oSTITEL'A Mgovor driovnego sekretorjo v kobinetu predsedhiko vldde Rs dr. Andrejo Horvotd Mgovor lninislro zo knetijstvo Rs nog. Dejom Zidoho Dejon Retgeo diPl. ing. dgr Frdnc Reionjo. direktor Krnetijsko 6ozdorske zbomice

-

10.30

11.00

slov€nijd

sprenembe Evropski rozvo,iri c.[tcr pov.zovo{c ln rdzvoJ

/ ,lqido Robi6, Pononio-zavod zo dltermfivno hnelijslvo,

ekologijo in klirEtske

indJstr[3k konop[. in ostolih obnovljivih virov - Prllotrcst 2d mcdr4rodm

- 11.10 Slovenijo / Donilo Kropcc, RRA- Muro Driovm fimninc spodbud. RS zo vzpostovilsv Ewopsk gq roz\ojnegq ccrtrq lndwtrijskc korcp{c in ostolih 11.00

obnovlJivih vlrov

11.45

/

grkrnn ,{otjoi. Ministrstvo RS zo knetijstvo gozdorstvo Zokomkc spodbrdc v EU ill v Repobliki slowniji in icPosr?dnd PloEilo 11.30

-

l2.OO

Slovenijo

/Andr.o ,UortoiJo Hiircc, /l anisldrstvo l(ompljq in ostoli hiiro obnovlJivi viri v ReFbliki Hrvdlkl 11.45

-

Hrvd.lko

in prehrono

RH poljopriwede, riborslvo

i

ruolnog rozvoja

- 12.30 Slovenijo / doc. dr. Dorjo Kocjon Aiko, prof. dr. D.d Bori&via, DcJon Rcryco, unlv, dipl, irlg,, giotehhilko fokultetd, univerzd v Ljubljoni R.zultdli rozkkov s konopljo (Coruabls sativo L. v{r. sotivo) iz poskusov BlotchnFk€ fokultet? v zodnJem I?.OO

i


ODII OR ZA

fOgILO z nodno r.vl,io BEBI NATURA. Pr.dstovitcv m biomonckcnkdh.

13.55 Slovenijo,/ ,lilon OstoJid Leczynski. glosb.nik, pisdt I in sklodot U Ohrdnjqqi! kifirrn d.dildin -Zgodo/|jrl6 Kroljevskc druiinc Lcczynski in dihovo d.Jonost obl"k lz lono in konoplJc -

13.45

14.10

13.55-

Slovehijo

/

-

pFoizwd4lo

Alolz Kowi, Drulfvo rrtozoik &bvcl

>Agrikuhlrq kot poi.sis.(

t4.5O

/

14.10 Avstrijo &'oij. &hnid, Honfthol Krqievno skqpnost l(otropljo, osnoto gospodorskcAs in fiJrisiiln 90 rdrr/oJd fonoplen" vosl

15.00

-

Avstrajo/ Fricdrich Pint riBch, tlAundouf, konopljin kuhor Konop[o, odliino zdror,o dopolnitcv lokolnih hllmrlEnlh sp€ciolitet 14.50

-

15.25

-

15.55

Hrvaih / zeljko f,lqvrovl6. EKO inohje - Movrovia PovezovonJ. mod.rncgo urbqnegq lloneko in ckololkc pridclovc 15.00

Avstrijd ,/ tlorzcJ Stlckcr, knet iz 5t. Jokob v Roiu in ;hn AKREMf - zdruie4je zo obnovljivo energijo in hdone kqltqre Zdrdw flq. zdrrov. rostlln., zdrov ilowk - mininolm obd.lovs iol pot v prihodm3t ?l 15,25

15.55

-

16.35

Srbijd/ prof. dr Jorrol B.rcnJi, Institute of Field ond ln llqhtli.qi. indusiriJ*c komg[.

g.n tiko

OD 4OR ZA l7.OO

I

e+oble Ctops

ALTCO

- 17.30

THC v

V€9

Slovenijo

/ prof. Dr. D.o BdrLcvL,

Biotehnilko fokulteto Ljubljono

ro:liinih s.gm.nlih

- 18.15 Avstrijo / Dr. Kurt Bl.os - Arzt ftir Allgeneihnedizin fttdktidn irkdnJ. 2 l2vlciki komplj. v ncdicini 17.30

Wieno

18.15-18.45

Slovehijo / dipl. ing. ogn. DcJdn Rcng.o, Zdruiq,.jeIZyl:R, T.hmlogljo prid.lorcdo konop[.. Visoko urdnq rrs?stronsko surovim in zdrovo tivilo 18.45

Shork

- 19.15 -

novo

t

Madiorsko /Dr, L.r/crtc Csoko h Dr. Zsoli l,Lm.th - Eqro-open Kft, ZFOK UltrGound Loboroiory, Universiiy of West-Hungory. hmlog{o zo pridobivor\i. bbplino in cclulozc

Rozprovo

VE.ERJ^ SPROSTTTEV: glosbo - klovlr ilono Ostojido Lyszcynsk go

l

Solo Ostcnld (HAL6ATO gEND) in bronjc ronom Skrir4rost amih icnplJorJ.v

NASLEDNJI DAN: 8.6.2011 P.ostd rdzDrovo.

fzlet

in

druienie

Mnliim, Sloveniiino Prijovo: www-bodibio-com alj !a feli A41 357 479

Sinultani prevodi zogotovlj€ni v jezakah: Angleiiim,

Konoplja  

Dokument o Mednarodnem forumu o industrijski rabi konoplje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you