Page 1

จ.กาญจนบุรี

e-newsletter

NETMARK@ZINE FEBRUARY 2017


ทรงพระเจริญ ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่ อมขอเดชะ ข้ าพระพุทธเจ้ า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เน็ตมาร์ ค (ประเทศไทย) จากัด


Contents e-newsletter

NETMARK@ZINE ISSUE 12 FEBRUARY 2017 Japan Corner

03

10 ไอเทมสุดปั งในร้ านขายยาญี่ปนุ่ สาหรับสาวๆ โดยเฉพาะ Techtips

07

NET-eco Energy Saving Solutions (โซลูชนั่ ประหยัดพลังงาน) News

11

Microsoft Solution Summit 2017 Horoscopes

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560

13


10 ไอเทมสุดปั งในร้ านขายยาญี่ปนส ุ่ าหรั บสาวๆ โดยเฉพาะ

ร้ านขายยาญี่ปน..อยากจะบอกว่ ุ่ าของดีๆ ในญี่ปนุ่ ที่ยงั ไม่คอ่ ยมีคนต่างชาติร้ ูจกั ก็ยงั มีอีกหลายตัว เลยนะคะ วันนี ้อาจจะไม่ได้ มีราคาหลักร้ อยก็จริง แต่คณ ุ ภาพคับจอมากๆ เอาหล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า 1. บรัชออนเลือดฝาด SUGAO แบบครี ม เพื่อความสวยแบบธรรมชาติ ราคามิตรภาพเพียง 1,000 เยน เท่านัน้ มีหลายสีมากๆ ค่ะ สีแต่เฉดก็ดนู ่ารักแรงบ้ าง มุ้งมิ ้งบ้ าง แบรนด์นี ้มีสินค้ าออกมาหลายตัวไม่วา่ จะ ซีซีครี ม หรื อติ ้นทาปาก

03


2. สเปรย์ ผมเด้ ง และมีกลิ่นหอม FERNANADA ตัวนี ้ราคาแพงนิดหน่อย แต่ฉีดแล้ วผมหอมมาก แถม ยังเด้ ง ไม่วา่ จะผมตรง ผมลอน ฉีดแล้ วผมเงาเลย ราคา 1,512 เยน

3. โฟมล้ างหน้ า Curel แบบขวดปั ้ม ตัวนี ้ราคา 1,296 เยน มีฟองนุม่ ๆ ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ใช้ ตวั นี ้แล้ วเหมาะ สาหรับคนที่หน้ ามีปัญหาเป็ นผิวส้ ม หน้ าแพ้ ง่าย ราคาไม่ถกู แต่ใช้ ได้ คอ่ นข้ างนาน

4. พาเลทแสนคุ้มจากค่ ายลอลิอัล ถาดสีน ้าตาล หรื อสีชมพูก็ค้ มุ ค่า สีตดิ ทนนาน มีหลายระดับสี ซื ้อแล้ ว ใช้ ได้ เป็ นปี ๆ ให้ ตาของเพื่อนๆ สวยได้ ด้วยถาดเดียวเนี่ยแหล่ะ ในราคา 2,200 เยน


5. นา้ แร่ …สักนิดหลังจากเมคอัพเพื่อเพิ่มความสดชื่น สดใส ถูกใจสุดก็ยี่ห้อนี ้เลยค่ะ มีกระป๋ องเล็กด้ วย แต่ กระป๋ องใหญ่อยูท่ ี่ราคา 2,200 เยน

6. ถ้ าต้ องการเคลือบหน้ าต้ องตัวนีเ้ ลย MAKE COVER URUOI MIST แนะนา 1,200 เยน ฉีดบางๆ พอนะคะ ดีงามมากๆ เป็ นเหมือนสเปรย์เคลือบหน้ า ไม่ทาให้ หน้ ามันค่ะ

7. หน้ าคลา้ หน้ าหมอง มาลองขัดเอาเซลล์ ผิวออกด้ วยเจลล์ ขัดขีไ้ คล Dr.Ci:Labo ผสมทองคา ซึง่ ตัว นี ้พิเศษกว่าที่ผสมทองคา ใช้ สปั ดาห์ละ 2 ครัง้ กาลังดีเลยค่ะ ตัวนี ้ราคา 3,800 เยน แต่ค้ มุ ค่ามากๆ

05


8. มาร์ กโกลเด้ นท์ ตัวนีเ้ ลยค่ ะ PREMIUM PURESA มีหลายชนิดนะคะ ไม่วา่ จะเป็ นคอลลาเจน มีแบบ ลดริว้ รอย กระชับหน้ า รู้สกึ ได้ เลย ใช้ ก่อนนอน แปะสักสิบห้ านาที แล้ วไม่ต้องล้ างตื่นมาหน้ าตาสดใสมากๆ

9. คอลลาเจนเพิ่มความชุ่มชืน้ ริว้ รอยลดลงให้ กับผิว ราคาค่ะ ขวดนึงประมาณ 300 ร้ อยเยนรวมภาษี บางทีสี่พนั กว่าเยนแต่ได้ มา 26 ขวดก็ยงั เคยมาแล้ วเลยค่ะ ใครมีปัญหาแบบอยากให้ ได้ ความสวยแบบ เร่งด่วน แนะนาให้ ดื่มตัวนี ้เลยค่ะ ช่วยได้ เยอะ!

10. ที่เขียนคิว้ ที่เค้ าบอกว่ าจะไม่ ลบ อยู่ตลอดวันเลยคร้ า ดูเป็ นธรรมชาติดี ราคา 1,100 เยน แต่ตวั นี ้ เป็ นแบรนด์เกาหลีของ MISSHA ที่เข้ ามาครองใจสาวญี่ปนได้ ุ่ ก็ถือว่าโอเลยค่ะ

เรื่ องโดย : Nat Nana www.marumura.com


NET-eco Energy Saving Solutions (โซลูช่ ันประหยัดพลังงาน) NET-eco เป็ นโซลูชนั่ ที่ชว่ ยให้ องค์กรใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้ จา่ ยที่ไม่จาเป็ น องค์กรธุรกิจทุกขนาดในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะประสบภาวะการแข่งขันที่สงู และสินค้ าในตลาดบางประเภท ได้ กลายเป็ นสินค้ าแบบ Commodity มากขึ ้น การที่จะทาให้ องค์กรมีผลกาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ นอกจากจะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังสามารถทาได้ โดยลดต้ นทุนโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพ ของสินค้ า หรื อบริ การที่ดีขององค์กร หนึง่ ในต้ นทุนที่องค์กรน่าจะพิจารณาในการปรับลดลงได้ อย่างมี ประสิทธิภาพก็คือ ต้ นทุนด้ านพลังงานที่ใช้ ในองค์กรนัน่ เอง องค์กรโดยส่วนใหญ่มกั มีการใช้ พลังงานมาก เกินความจาเป็ น และมีการใช้ พลังงานสูญเปล่าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนันถ้ ้ าองค์กรมีนโยบายในการ ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้ องค์กรสามารถประหยัดเงินที่ต้องใช้ จา่ ยอย่างไม่จาเป็ นได้ 3 ขัน้ ตอนสู่การใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องทาอย่างต่อเนื่องโดยอ้ างอิงจากขันตอนดั ้ งภาพ

1)

Visualize – เป็ นขันตอนในการมองรายละเอี ้ ยดการใช้ พลังงานขององค์กร ซึง่ จะทาให้ สามารถ

เข้ าใจสัดส่วนการใช้ พลังงานของระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่ องใช้ สานักงาน เครื่ องจักรที่ใช้ ในขบวนการผลิต ฯลฯ และนามาเปรี ยบเทียบกันได้ 2)

Analyze – เป็ นขันตอนที ้ ่นาผลที่ได้ จากขันตอนแรกมาวิ ้ เคราะห์ ศึกษาความเป็ นไปได้ จัดลาดับ

ความสาคัญ และตังเป้ ้ าหมายในการปรับลดการใช้ พลังงานของระบบต่าง ๆ ขององค์กร 3)

Take Action – เป็ นขันตอนที ้ ่นาเป้าหมายที่ตงไว้ ั ้ ในขันตอนที ้ ่ 2 โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญมา

สื่อสารถึงทุกคนในองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ร่วมกันทาแผนงาน และลงมือปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้


หลังจากลงมือปฏิบตั แิ ล้ ว ควรจะกลับไปดูรายละเอียดการใช้ พลังงานอีกครัง้ เพื่อหาทางปรับปรุงอีกอย่าง ต่อเนื่อง จนกลายเป็ นธรรมเนียมการปฏิบตั ิ ซึง่ นาไปสูก่ ารใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรนัน่ เอง โซลูชนั่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานมีสว่ นประกอบ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ -

NET-eco Software

-

NET-eco Measure & Control

NET-eco Software เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีหน้ าที่หลัก 3 ประการคือ 1)

จัดเก็บค่าที่วดั ได้ จาก NET-eco Measure แบบต่าง ๆ เช่นค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิ ค่า

ความชื ้น ผ่านเครื อข่ายเน็ตเวิร์กขององค์กร (LAN) 2)

แสดงผลทังในแบบ ้ Real-Time Value และ Historical Value ซึง่ สามารถแบ่งการแสดงผลตาม

พื ้นที่ ตึก หรื อแต่ละชันได้ ้ โดยการกาหนดให้ แสดงผลเปรี ยบเทียบแบบรายวัย รายเดือน รายปี ได้ 3)

ควบคุมการทางานของ NET-eco Control แบบต่าง ๆ เช่นเครื่ องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ การ

ใช้ พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ผู้ใช้ งานสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ผา่ น Web Browser หรื อ Application ซึง่ รองรับการใช้ งานบน Tablet และ Smart Phone ทัง้ Apple IOS และ Android NET-eco Software Package Package

License

Measure

Control

Map

Report

Basic

50

Energy

No

No

No

Standard

300

All

All

2D Map

Yes

(2-layers) Enterprise

1,000

All

All

2D Map (Multi-layers)

Yes


ตัวอย่ างการแสดงผลของ NET-eco Software Overview

Load Profile

Control

Demand Alert

Floor Overview

Health Pad


NET-eco Measure & Control เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่เป็ นส่วนประกอบของโซลูชนั่ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1)

NET-eco Measure เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ ในการวัดค่าต่าง ๆ

1.1)

Energy Measurement Unit (EMU) ใช้ สาหรับการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า

1.2)

Multi-Sensor Unit ใช้ สาหรับวัดค่าอุณหภูมิ และความชื ้น

2)

NET-eco Control เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ ในการควบคุมการทางานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

2.1) Air-Conditioning Control Unit ใช้ สาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องปรับอากาศ 2.2) Multi-Sensor with Air-Condiditoniong Control Unit ใช้ สาหรับวัดค่าอุณหภูมิ และความชื ้น ตลอดจนสามารถควบคุมการทางานของเครื่ องปรับอากาศ NET-eco Software จะรับค่าต่าง ๆ จาก NET-eco Measure และควบคุมการทางานของอุปกรณ์ โดยใช้ NET-eco Control ผ่านทางระบบเครื อข่าย LAN ขององค์กร ซึง่ NET-eco Software จะสามารถ รองรับประเภทของฮาร์ ดแวร์ ประเภทต่าง ๆ มากขึ ้น


Microsoft Solution Summit 2017

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา บริษัท เน็ตมาร์ ค (ประเทศไทย) จากัด ผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการจัดการและวางแผนระบบเครื อข่ายข้ อมูล ให้ แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้ เข้ าร่วมงาน “Microsoft Solution Summit 2017” ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมงานซึง่ เป็ นระดับผู้บริหารทังฝ่ ้ ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ ายไอทีกว่า 1,000 คน จากกว่า 600 หน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจของไมโครซอฟท์จานวน 38 องค์กร เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้ านกระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสูย่ คุ ดิจิทลั (digital transformation) ที่ไม่ได้ หยุดอยูเ่ พียงแค่การอัพเกรดระบบไอทีเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบและแนว ทางการทาธุรกิจใน 4 มิตหิ ลักๆ ได้ แก่ การโต้ ตอบและสื่อสารกับลูกค้ า (Engage your customers) การ เสริมศักยภาพให้ กบั พนักงาน (Empower your employees) การยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ (Optimize your business) และการพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรื อธุรกิจ (Transform your products / business) 11


กุมภาพันธ์ ราศีมังกร 14ม.ค. - 12ก.พ. การงานการเงิน อยากจะมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ก็ต้องรอคอยกันไปก่อน ยังไม่เกิดขึ ้นในเร็ ววันนี ้ ขอให้ คณ ุ ใจเย็น ๆ แต่ อย่างไรก็แล้ วแต่ในเดือนนี ้จะความสาเร็ จทีเ่ กิดจากความอดทน ผลงานก็จะเพิ่มขึ ้น หลังจากที่ใช้ เวลาพยายามอย่างหนัก คุณจะได้ รับ คาแนะนา หรื อได้ ปรึกษาหารื อกับผู้รอบรู้ หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่คณ ุ กาลังมีปัญหาที่แก้ ไม่ตกค่ะ ทางด้ านการเงินของคุณดีมาก คุณจะได้ รับเงินก้ อนหนึง่ จากการทางานทีด่ ี และมีมากพอที่จะจับจ่ายเพื่อซื ้อของที่คณ ุ ต้ องการได้ ในเดือนนี ้ค่ะ ความรัก คนโสดจะพบมิตรต่างเพศ แต่คณ ุ ยังไม่พร้ อมที่จะมีพนั ธะ หรื อเกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่กบั ความสัมพันธ์ใหม่เพราะคุณอาจจะมี ความกังวล หรื อไม่แน่ใจ ส่วนคนมีเจ้ าของ คุณจะมีความสุขอย่างมากกับคนรัก ข่าวดีที่รอคอยจากคุณกาลังส่อเค้ าเป็ นรูปเป็ นร่างแล้ ว

ราศีกุมภ์ 13ก.พ.-13มี.ค. การงานการเงิน จะต้ องรอบคอบให้ มาก ๆ ในด้ านขอเอกสาร หากคุณทางานทีต่ ้ องติดต่อกับลูกค้ ามากราย ในเดือนนี ้ จะยิ่งเหน็ดเหนื่อยเป็ นพิเศษ แต่ถือว่าเป็ นเกณฑ์ที่ดีมงี านทาล้ นมือ มีเกณฑ์วา่ จะได้ เปลีย่ นงาน หรือสายงาน ที่ทาอยูจ่ ะมีเรื่ องให้ ต้ อง รับผิดชอบมากขึ ้น เป็ นเดือนที่จะได้ ใช้ ความสามารถที่มมี า หรื อประสบการณ์ที่สะสมมา ในการทางานเพื่อให้ ได้ รับความสาเร็จที่ มุง่ หวังนะคะ ได้ รับความสาเร็จในเรื่ องงานอย่างแน่นอนในเดือนนี ้ค่ะ ทางด้ านการเงินของคุณก็จะเริ่ มดีขึ ้นแต่ยงั ไม่ดีทีเดียว ที่เคย ติดขัดไม่คล่องตัว จะเริ่มลงตัวมากกว่าแต่ก่อน ที่ผา่ นมาค่ะ ความรัก คนที่มีเจ้ าของแล้ วมีความสุขอบอุน่ ดีมากค่ะ จะมีการลงทุน ลงแรงร่วมใจกันทาธุรกิจ มีเกณฑ์ดีคะ่ สาหรับคนโสดจะมีขา่ ว ดีเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ ที่เป็ นผู้ใหญ่ อายุมากกว่า ทางานหน้ าที่มนั่ คงมาชอบพอ ความรักของคุณจะก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วในเดือนนี ้ค่ะ

ราศีมีน 14มี.ค.-12เม.ย. การงานการเงิน มีปัญหาบางประการที่ต้องรี บแก้ ไขอาจจะเกิดจากตัวคุณเอง หรื อผู้ร่วมงานเป็ นคนก่อให้ เกิด คุณ ต้ องใช้ ความเพียรพยายามอย่างมากในหลาย ๆรูปแบบ ถึงจะพบกับความสาเร็ จสมหวัง หากคุณรองานใหม่ยงั คงต้ องรอไปก่อนค่ะ แต่สงิ่ ที่คณ ุ คาดคิดไว้ เกี่ยวกับการงาน จะเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนแต่ช้าหน่อย ทางด้ านการเงินจะมีความยุง่ ยากเช่นกันค่ะ มีเกณฑ์ ล่าช้ าในเรื่ องของการเงินที่หวังไว้ มีแต่ทางใช้ จ่ายออกไป ขอให้ ระมัดระวังการใช้ จ่ายไว้ บ้างจะได้ ไม่เกิดการติดขัดมากไปกว่านี ้ค่ะ ความรัก คนโสดในช่วงเดือนนี ้ต้ องร้ องเพลงรอไปก่อนนะคะ ถึงมีใครเข้ ามาก็ไม่จริ งใจจริ งจังอะไรมากนัก ใจเย็น ๆ นะคะ สาหรับ คนที่มีคนรู้ใจอยูข่ ้ าง ๆ จะเสียความรู้สกึ เป็ นอย่างมากกับคนรู้ใจ จะมีเรื่ องน่าสะเทือนใจอย่างมาก คุณอาจจะจับผิดบางอย่างได้ ทาให้ คณ ุ ต้ องคิดพิจารณาในตัวของคนรักเป็ นอย่างมาก ในบางรายอาจจะหันหลังให้ กบั ความรักกันไปเลยค่ะ

ราศีเมษ 13เม.ย.-13พ.ค. การงานการเงิน มีเกณฑ์ยงุ่ ยากให้ ระวังคนคิดไม่ดเี กี่ยวกับงานที่คณ ุ มุง่ หวังการประสบความสาเร็ จ จะมีการติดขัด แบบไม่นา่ จะเป็ น ขอให้ คณ ุ เข้ าหาผู้ใหญ่ที่มีอานาจเหนือกว่าไว้ จะได้ รับผลดีมากกว่าการตัดสินใจทาอะไรด้ วยตนเองค่ะ หากคุณ ลงทุนทาธุรกิจกับเพื่อนให้ ระวังการคดโกงที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะทากันได้ คะ่ ทางด้ านการเงินคุณมีเกณฑ์ดี ในด้ านรายรับ หาง่ายจ่ายคล่องไม่มีเหลือ เก็บเลยค่ะ ความรัก คนมีเจ้ าของแล้ วต้ องระวังปั ญหาคนรักมีเกณฑ์นอกลูน่ อกทางให้ ดี ระวังการทะเลาะเบาะแว้ งกับคนรัก ขอให้ คณ ุ ใจเย็น ๆ อย่าวูว่ าม ส่วนคนโสดจะมีเกณฑ์ได้ พบรักกับคนมีเจ้ าของเข้ าให้ อย่างจัง จะไปกันได้ หรื อไม่อยูท่ กี่ ารตัดสินใจของคุณเอง

13


กุมภาพันธ์ ราศีพฤษภ 14พ.ค.-13มิ.ย. การงานการเงิน จะมีการวางรูปแบบ การวางแผนงานที่ดี และมีพื ้นฐานความสาเร็ จที่แน่นหนาถาวร ที่เกิดจากความ รอบคอบของตัวคุณเอง จะมีผ้ ใู หญ่ใจดีเป็ นผู้ชาย อายุแก่กว่ามาช่วยเหลือคุณให้ ได้ รับความสาเร็จ ให้ มีสถานภาพทางการงาน การเงินดีขึ ้น หรื อจะมีการเปลีย่ นแปลงการดาเนินชีวติ ใหม่ทดี่ ีกว่าเดิม จะได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับชาวต่างชาติ ต่างภาษา การเดินทางไป ต่างประเทศ หรื อมีการลงทุนการค้ าร่วมกัน ทางด้ านการเงิน จะมีไหลมาเทมา ฐานะทางการเงินมัน่ คง มีทกุ สิง่ ที่ปรารถนาในเดือนนี ้ ความรัก คนมีคแู่ ล้ วส่วนใหญ่จะได้ รับของขวัญถูกใจ หรื อมีเกณฑ์ได้ รับความรักความอบอุน่ จากคนรักเป็ นอย่างดี สาหรับคนโสด ตอนนี ้เป็ นช่วงของความสุขจากเรื่ องรัก ๆ ใคร่ ๆ จะได้ คนรักที่ถกู ใจ ความจริงจะปรากฏในไม่ช้านี ้แล้ วค่ะ

ราศีเมถุน 14มิ.ย.-14ก.ค. การงานการเงิน มีเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่ หลังจากที่คณ ุ รอคอยมานาน จะมีเกณฑ์ดีมากกว่าสิง่ ที่ เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั จะมีความคิดแปลกใหม่ สร้ างสรรค์อย่างมากในงานที่ทาอยู่ หากคุณคิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนพ้ องจะได้ รับรับ ความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างดี จะมีงานพิเศษเข้ ามาให้ คณ ุ ทา จนใช้ คาว่างานล้ นมือทีเดียวค่ะ ในด้ านการเงินถือว่ามีรายรับเข้ ามา มากกว่าหนึง่ หรื อสองทางเป็ นเดือนที่การเงินดีมาก ๆ ค่ะ ความรัก คนมีคนรู้ใจแล้ วคุณจะได้ รับความสุขเป็ นอย่างมาก จะมีขา่ วดีที่เป็ นมงคล หรื ออาจจะได้ รับข่าวดีของเพื่อน ๆ เกี่ยวกับ งานหมัน้ งานแต่ง สรุ ปแล้ วมีเกณฑ์ดีคะ่ สาหรับคนโสดจะได้ พบมิตรใหม่มาจากการทางาน หรื อการแนะนาของผู้ใหญ่ คุณจะรู้สกึ มี ความอิ่มเอิบใจเป็ นพิเศษในเดือนนี ้นะคะ อาจจะใช้ คาว่ารักนี ้ที่รอคอยก็ได้ คะ่

ราศีกรกฎ 15ก.ค.-14ส.ค. การงานการเงิน คุณจะต้ องตัดสินใจเปลีย่ นแปลงทุกสิง่ ทุกอย่าง โดยใช้ วิจารณญาณ ใช้ ความรอบคอบ แก้ ปัญหา ต่าง ๆ ที่มมี าให้ หมดสิ ้น ในเดือนนี ้หากคุณมีการฟ้องร้ องทางด้ านกฎหมาย หรื อคดีความต่าง ๆ จะได้ รับชัยชนะ ห้ ามค ้าประกันคน เรื่ องของการเงิน และเอกสารต่าง ๆ จะมีปัญหาในตอนหลังได้ คะ่ ทางด้ านการเงินรายจ่ายมีอยูร่ อบตัว กระเป๋ าเงินกลวง เพราะ รายจ่ายมีมากกว่ารายรับ แต่ก็จะมีรายได้ เข้ ามาให้ ทนั จ่ายไม่ต้องวิตกค่ะ ความรัก คนทีโ่ สดคุณมีเกณฑ์พบรักกับมิตรต่างเพศอย่างหลงใหลเสน่หาเป็ นอย่างมาก อย่าใจร้ อน เพราะเค้ าอาจจะไม่ได้ มีคณ ุ คน เดียวค่ะ ส่วนคนทีม่ ีคนรู้ใจแล้ วจะมีความสุขอย่างมาก อาจจะมีการเดินทางไกลกันอย่างสนุกสนาน มีความเข้ าใจกันเป็ นอย่างดีคะ่

ราศีสิงห์ 17ส.ค.-16ก.ย. การงานการเงิน มีสงิ่ ดี ๆ เกี่ยวกับด้ านการงานเข้ ามา และทางด้ านของความคิดริ เริ่ ม ความหวังที่จะได้ รับสิง่ ใหม่ ๆ ในด้ านการงาน จะได้ มิตรที่ดใี นงานการทีค่ ณ ุ ไปติดต่อ ในช่วงแรกของเดือน ธุรกิจจะดาเนินไปอย่างเชื่องช้ า แต่จะดีขึ ้นมากในระยะ ปลาย ๆ เดือน หากคุณจะเจรจาต่อรองหรื อรอการทาสัญญาการลงนามต่าง ๆ ปลายเดือนจะเป็ นช่วงทีด่ ีที่สดุ ค่ะ ทางด้ านการเงินจะ มีโชคดีในการทารายได้ อย่างมากมาย อาจจะได้ รับเงินพิเศษที่คาดไม่ถึงในเดือนนี ้ด้ วยค่ะ ความรัก ความรักของคุณในเดือนนี ้ สาหรับคนที่มีคนรู้ใจแล้ ว มีความมัน่ คงดีมีความรักความจริ งใจให้ กนั เป็ นอย่างมาก คนโสดจะ ได้ พบรักแท้ ในเร็ววันนี ้อย่างแน่นอน และคุณจะได้ รับข่าวสารจากคนที่คณ ุ รอคอยในเร็ว ๆ นี ้ด้ วยค่ะ

14


กุมภาพันธ์ ราศีกันย์ 17ก.ย.-16ต.ค. การงานการเงิน คุณจะมีการได้ รับข่าวความสาเร็จบางอย่างเกี่ยวกับการงานที่คณ ุ รอคอยข่าวอยู่ จะได้ รับความช่วยเหลือ ที่ดีจากผู้หญิง หากคุณทางานทีเ่ กี่ยวข้ องกับด้ านความงาม หรื องานที่ต้องไปเกี่ยวข้ องกับสตรี เพศแล้ วละก็ เดือนนี ้ได้ ผลงานดีเยี่ยมเลย ละค่ะ จะได้ รับการแต่งตังให้ ้ เป็ นตัวแทนในการทางานที่เกี่ยวกับคนต่างชาติ อาจจะได้ เดินทางไปยังต่างถิ่น ต่างแดน ได้ ประสบการณ์ แปลกใหม่ ทาให้ คณ ุ เบิกบานมากค่ะ ทางด้ านการเงินของคุณจะมีรายรับที่ดเี ข้ ามา คุณที่รอคอยข่าวเกี่ยวการขอเครดิตจะได้ ในเดือนนี ้ ความรัก คนโสดจะได้ มิตรภาพใหม่ที่คณ ุ รอคอย ขอให้ คณ ุ เชื่อในลางสังหรณ์ของคุณเองในเดือนนี ้ค่ะ สาหรับคนมีคนรู้ใจแล้ วในเดือน นี ้ ขอให้ คณ ุ พยายามหลีกเลีย่ งความยุง่ เหยิงทางอารมณ์ของคุณให้ ดีคะ่ ไม่เช่นนันอาจจะก่ ้ อให้ เกิดความยุง่ ยากกับคนรักได้ โดยที่เค้ าไม่ รู้เรื่ องด้ วยเลย ในเดือนนี ้คุณจะรู้สกึ สับสนทางอารมณ์เอามาก ๆ ไม่ร้ ูวา่ ตัวเองต้ องการอะไรกันแน่ ทาให้ คนรักเอาใจไม่ถกู กันไปเลยค่ะ

ราศีตุลย์ 17ต.ค.-15พ.ย. การงานการเงิน คุณจะมีเรื่องกลัดกลุ้มใจ เกี่ยวกับการสะดุดของเส้ นทางการทาธุรกิจการงานของคุณเอง ที่กาลังจะไป ได้ สวย แต่กลับเกิดเหตุพลิกผันบางประการ เพื่อนร่วมงานเกิดความเสือ่ มศรัทธาในตัวคุณ มีเรื่ องเสียชื่อเสียง ซึง่ อาจจะเกิดจากการ กระทาของคุณเอง หรื อมีคนกลัน่ แกล้ ง เป็ นช่วงเดือนที่แย่เอาการ ไปทาบุญสะเดาะเคราะห์นะคะ จะได้ ผอ่ นหนักให้ กลายเป็ นเบาได้ บ้าง ค่ะ ทางด้ านการเงินในเดือนนี ้มีลทู่ างการสูญเสียรายได้ ที่นา่ จะได้ รับ ทาให้ การวางแผนทางด้ านการเงินเกิดติดขัดได้ คะ่ ความรัก คนที่มคี นรู้ใจแล้ วเป็ นช่วงเวลาที่คณ ุ อยากจะอยูล่ าพังเพื่อใช้ ความคิด และไปหาเพื่อนฝูงของคุณเอง เพื่อค้ นหาคาตอบ ภายในใจของคุณเอง ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบกับคนทีม่ ีประสบการณ์ในชีวติ มากพอที่จะมาเป็ นเพือ่ นรู้ใจที่ดใี นอนาคตของคุณค่ะ

ราศีพจิ กิ 16พ.ย.-15ธ.ค. การงานการเงิน ทุกสิง่ ที่คณ ุ ได้ ทาไปแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นงานเก่า หรื องานใหม่ก็แล้ วแต่จะมีความสาเร็ จสมบูรณ์ หรื อได้ รับ รางวัล คาชมเชย เกียรติคณ ุ ดีเด่น ได้ รับชัยชนะ ประสบกับความสาเร็ จอย่างแน่นอน หรื อคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลีย่ นแปลง ย้ ายที่ ทางาน หรื อการเดินทางไกลถึงต่างประเทศ ได้ มิตรใหม่เป็ นคนต่างแดนค่ะ ทางด้ านการเงินของคุณจะสะพัดดีมาก ได้ เงินมาจากหลาย ๆทาง เช่นได้ กาไรจากการเป็ นนายหน้ าติดต่องาน หรื อเงินตกเบิกค่ะ ความรัก คนที่มคี นรู้ใจคุณจะมีเกณฑ์ดีในด้ านงานมงคล อย่างมาก จะมีความสุขสมหวังอย่างลงตัวเป็ นที่สดุ ค่ะ สาหรับคนโสดทีร่ อ คอยคนรู้ใจอยู่ ในเดือนนี ้ คุณจะได้ พบคนดี มาจากทางไกล ได้ รับความสุขสดชื่นแจ่มใสอย่างมากค่ะ

ราศีธนู 16ธ.ค.-13ม.ค. การงานการเงิน คุณจะดีขึ ้นกว่าเดิมแน่ ๆ จะมีการเริ่มต้ นในกิจการงานใหม่ ๆ หรื อได้ งานทาใหม่ จะได้ รับความช่วยเหลือ จากผู้มีอานาจโดยตรงของสายงานที่คณ ุ ทาอยู่ ขอให้ คณ ุ มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองให้ มาก ๆ หากการงานของคุณเกี่ยวกับความสวยงาม หรื องานด้ านผู้หญิงจะมีความสาเร็ จมากเป็ นพิเศษในเดือนนี ้ค่ะ ทางด้ านการเงินขอให้ คณ ุ เลิกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่ องเงิน ๆ ทองๆ ได้ แล้ ว นะคะ คุณจะได้ เงินจากงานที่ทาในระยะยาว เงินทองได้ ตามเป้าหมายทุกประการค่ะ ความรัก เดือนนี ้คุณที่มีคนรู้ใจแล้ วจะมีการเปลีย่ นแปลงทางด้ านความสัมพันธ์ ไปในทิศทางที่ดขี ึ ้น จะได้ เดินทางไปท่องเที่ยว กัน บ่อยขึ ้นจากที่หน้ าที่การงานทาให้ ไม่คอ่ ยมีเวลา แต่ในเดือนนี ้จะกลับมามีความสุขกันดังเดิม คนทีย่ งั โสดจะได้ พบมิตรต่างเพศ ที่ดมี ี ความคิดเป็ นผู้ใหญ่ อบอุน่ เมื่ออยูใ่ กล้ เห็นหน้ าเป็ นคลัง่ ไคล้ มีความสุขดี ดีใจด้ วยนะคะ Cr. horoscope.sanook.com 15

Netmarkazine on February 2017  
Advertisement