__MAIN_TEXT__

Page 8

ACTIVITEITEN VANUIT BELEIDSPRIORITEITEN

2017-2020

Door middel van onderzoek in samenwerking met

Per 2017 heeft het Fonds de in 2013 ingeslagen

(branche)partijen in binnen- en buitenland maakt het

koers voortgezet, maar heeft accenten in beleid en

Fonds daarnaast trends en resultaten zichtbaar.

budgetverdeling verlegd. beleidsprioriteiten Het Fonds zet in op de verhoging van kwaliteit van

Met het doel de kwaliteit te verhogen en het bereik en de

het filmaanbod in alle categorieën. Doel daarvan

impact van films te vergroten zijn talentontwikkeling,

is internationaal aan te sluiten en het artistieke

innovatie, internationalisering en professionalisering

succes en publieksbereik te vergroten. Om tot deze

de beleidsprioriteiten van het Fonds gebleven. De tekst van

kwaliteitsverbetering te komen, heeft het Fonds meer

dit jaarverslag is naar deze prioriteiten ingedeeld.

selectieve steun vrijgemaakt voor minder films. Ook streeft het een betere balans na tussen vraag en aanbod

aanvragen

om het bereik en de impact van kwaliteitsfilms te

In 2017 ontving het Fonds in totaal 1.384 aanvragen

verbeteren.

waarvan er 680 (49 %) werden toegewezen. Daarvan werden er 586 toegekend via selectieve regelingen, 79 via

regelingen

de semi-automatische Film Production Incentive en 15 via

Het Fonds heeft zijn hybride instrumentarium met

het semi-automatische deelreglement Suppletie. In totaal

selectieve en semi-automatische regelingen gehandhaafd.

gingen 157 producties in première en release die met

Selectieve bijdragen worden verleend aan de ontwikkeling,

bijdragen van het Fonds tot stand kwamen.

realisering en distributie van filmproducties en aan filmactiviteiten ten behoeve van debat, reflectie en

TOTAALBESTEDINGEN 2017

kennisuitwisseling. SEMI-AUTOMATISCHE REGELINGEN

Via de semi-automatische Production Incentive

ONTWIKKELING € 3.062.433

SELECTIEVE REGELINGEN

worden productiebijdragen verstrekt aan filmproducties met het doel de productieactiviteit te bevorderen en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. In oktober 2017 werd met succes een pilot binnen de regeling opengesteld voor high end tv-drama, animatie-

FILM PRODUCTION INCENTIVE € 22.441.732

en documentaireseries. De Suppletieregeling werd in opdracht van de minister eind 2017 beëindigd; de

REALISERING INCLUSIEF MINORITAIRE COPRODUCTIE € 19.068.009

rol en het budget om mainstream films automatisch te financieren verschuift vanaf 2018 naar de branche. De achtergrond hiervan staat beschreven in de betreffende paragraaf op pagina 18.

SUPPLETIE € 6.188.580

flankerende functies Het Fonds geeft invulling aan een aantal flankerende functies. De Film Commission is het servicepunt voor

DISTRIBUTIE € 1.092.699

buitenlandse producenten die (delen van) hun productie in

FILMACTIVITEITEN € 1.452.835

Nederland willen uitvoeren (zie pagina 30). Internationale

BRUTO TOTAALBESTEDING 2017 € 53.306.288

activiteiten organiseert het Fonds om het internationale

EXCLUSIEF VRIJVAL EN OPNIEUW BESTEED

netwerk van de sector uit te breiden, kennis te delen en

talenten met hun projecten te profileren op internationale labs en coproductiemarkten (zie pagina 27).

6

Profile for Netherlands Film Fund

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Advertisement