__MAIN_TEXT__

Page 26

ACTIVITEITEN VANUIT BELEIDSPRIORITEITEN

De kansen voor duurzamer produceren liggen vooral bij

1.3 INTERNATIONALISERING

seriematige producties, waar in de studio of op vaste locaties wordt gewerkt. Bij de crew van filmproducties

In lijn met de vorige beleidsperiode zet het Fonds in

leeft het besef dat duurzaam produceren van belang is,

op versterking van de internationale positie van de

maar de logistieke complexiteit van veel verschillende

Nederlandse filmsector. Het voert daartoe een aantal

locaties, sets, verplaatsingen en wisselende technieken

internationale regelingen en flankerende functies uit die

maakt dat ingewikkeld. Desalniettemin blijft het Fonds

elkaar onderling versterken:

initiatieven van de sector zelf ondersteunen. Bijvoorbeeld

• selectieve bijdragen aan minoritaire coproducties;

in afvalscheiding, transport en catering valt bij iedere

• semi-automatische productiesteun via de Netherlands

productie winst te behalen. Het Fonds verwacht dat

Film Production Incentive om de productieactiviteit

subsidie-ontvangers zich blijvend inzetten om steeds

in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie te verbeteren;

duurzamer te ontwikkelen en te produceren en hun

• de Netherlands Film Commission die Nederland

ervaringen met collega’s te delen.

internationaal profileert als aantrekkelijk (co)productieland; • internationale activiteiten op festivals en markten,

In de periode 2017-2020 koerst het Fonds op realiseringssteun aan gemiddeld 14 projecten

gericht op kennisuitwisseling en talentontwikkeling in

per jaar, waaronder ook minoritaire coproducties

internationale context, om de deskundigheid en het

mogelijk zijn. De in totaal tien toekenningen

netwerk van de filmsector uit te breiden.

in 2017 bleven daar iets op achter. Wel werd er veel ontwikkeld en werden veel ideechecks

SELECTIEVE BIJDRAGEN:

ingediend, dus de verwachting is dat het aantal

INTERNATIONALE COPRODUCTIE

realiseringsbijdragen in 2018 toeneemt. Tevens is de verwachting dat de Verbeeldingsronde nog

Internationale coproductie bevordert de artistieke visie,

projecten oplevert, die mogelijk regulier worden

kennis en kunde van betrokken creatieve en technische

ingediend.

professionals, stimuleert de grensoverschrijdende distributie van films en verbreedt de financiële basis voor

REALISERINGSTOEKENNINGEN FILMISCH

projecten, zowel majoritair als minoritair. Ook in de periode

EXPERIMENT

2017-2020 investeert het Fonds daarom in de realisering van creatieve internationale coproducties waarbij 4

Nederlandse producenten een minderheidsaandeel

waarvan minoritaire coproducties

1

hebben in de financiering. Vanwege het groeiende

Transmediaregeling

6

belang de creatieve samenwerking ook bij internationale

De Verbeelding (tweejaarlijks – realiseringsronde in 2018)

0

coproducties al in een vroeg stadium te starten, breidde

Filmisch Experiment regulier

het Fonds in 2017 de samenwerking met het Hubert Bals Fonds uit door jaarlijks een aantal Nederlands minoritaire filmprojecten met een bijdrage voor script- en projectontwikkeling te ondersteunen. Minoritaire coproductie Bij selectieve bijdragen aan minoritaire coproducties ligt in de huidige beleidsperiode het accent op versterking van de relaties met Europese partners en op het ontwikkelen van de relatie met landen waarmee een coproductieverdrag is gesloten. Wederkerigheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

24

Profile for Netherlands Film Fund

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Advertisement