Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2016

Page 24

ACTIVITEITEN VANUIT BELEIDSPRIORITEITEN

Het faciliteren van de Sustainability Manager door het

distributie van films en verbreedt de financiële basis

Fonds is per 2017 van bescheidener omvang. Het Fonds

voor filmprojecten. Inmiddels komt zo’n 68% van de

verwacht dat subsidie-ontvangers zich inspannen om

Nederlandse speelfilms via internationale coproductie tot

steeds duurzamer te produceren en hun ervaringen

stand.

te delen. Waar mogelijk zal het Fonds dit proces in samenwerking met andere partijen, waaronder omroepen,

Minoritaire coproductie

blijven steunen. Teneinde duurzaam produceren tot

In 2016 verstrekte het Fonds bijdragen aan in totaal 32

een vaste waarde te maken in de audiovisuele sector

minoritaire Nederlandse coproducties, waarvan zeven

stimuleert het Fonds dat duurzaamheid ook binnen de

documentaires, vijf korte animatiefilms, één project in de

diverse belangenverenigingen wordt geagendeerd.

categorie filmisch experiment en negentien speelfilms. Minoritair Nederlandse coproducties die met een bijdrage

THE ART OF IMPACT

van het Fonds tot stand komen vallen regelmatig op tijdens

The Art of Impact was het tijdelijke praktijkonderzoek van

toonaangevende internationale festivals. Zo werden

de zes landelijke cultuurfondsen in opdracht van minister

in 2016 twaalf minoritaire Nederlandse coproducties

Bussemaker om de relatie tussen kunsten en andere

geselecteerd voor IFFR, ging de door Topkapi Films

maatschappelijke domeinen te verkennen, te versterken

gecoproduceerde The Commune van Thomas Vinterberg

en meer zichtbaarheid te geven. Het programma werd

in de competitie van de Berlinale in première en werd

in 2016 na ruim twee jaar afgerond. In totaal werden 122

Daoud’s Winter van Koutaiba Al-Janabien met coproducent

initiatieven ondersteund, waarvan veertien in de categorie

OAK Motion Pictures gepresenteerd in het prestigieuze

film. In bijlage 8 is het gezamenlijke eindverslag van de

talentprogramma Cinefondation Atelier tijdens Cannes.

cultuurfondsen over het programma opgenomen.

Om financieringsmogelijkheden te helpen verruimen heeft het Fonds samenwerkingsovereenkomsten met collega-

1.3 INTERNATIONALISERING

fondsen in Duitsland (MDM), België (VAF), Noorwegen (NFI) en in eigen land met het Hubert Bals Fonds.

Het internationale instrumentarium van het Fonds omvat regelingen en ondersteunende functies die elkaar

Children Co-Development Fund

versterken:

Uit dit ontwikkelingsfonds, dat het Fonds en de Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) in 2015

• Selectieve steun aan minoritaire coproducties;

lanceerden, kregen in 2016 drie Nederlands-Duitse

• Semi-automatische productiesteun via de Netherlands

projecten en één Duits-Nederlands project een

Film Production Incentive om de productieactiviteit

bijdrage. Deze krachtenbundeling tussen de twee

in Nederland te bevorderen en de internationale

fondsen stimuleert de ontwikkeling van hoogwaardige

concurrentiepositie te verbeteren;

en oorspronkelijke kinder- en jeugdfilms voor jonge

• De Netherlands Film Commission die Nederland

doelgroepen in beide landen en daarbuiten.

internationaal profileert als aantrekkelijk (co) productieland; • Internationale activiteiten op festivals en markten om

Minoritaire coproductie met Vlaams Audiovisueel Fonds Jaarlijks participeren het VAF en het Fonds in speelfilms,

het netwerk van de filmsector uit te breiden en om

animatiefilms en documentaires die in coproductie worden

makers en hun projecten te profileren op internationale

gerealiseerd. In 2016 werden acht Nederlands-Vlaamse

labs en coproductiemarkten.

en tien Vlaams-Nederlandse coproducties ondersteund. De vier Nederlands majoritaire speelfilms die een bijdrage

SELECTIEVE BIJDRAGEN:

van het VAF kregen waren In Blue, Dikkertje Dap, Rafaël

INTERNATIONALE COPRODUCTIE

en Mette. Ook aan twee documentaires (More Human

Internationale coproductie maakt uitwisseling van

than Human en In de Armen van Morpheus) en twee

creativiteit mogelijk, bevordert samenwerking tussen

animatiefilms (Mind my Mind en Pilar) verstrekte het VAF

technische professionals, opent nieuwe markten voor

een bijdrage. De Vlaamse majoritaire speelfilms die een

24