Page 1

CEL A NEWS MAY O/ MAY2018

DOC OCT T ORA AD DOS OSP POR ORC CE EL L AI I NT T ER RN NA AT T I ONA AL LU UN NI I VE ER RS SI I T Y D OR A N E I ON V T Y

Dr . Wa l t erKoc h Dr . Da ni l oMont er o

Dr . Ar nol dE nns Dr . RubenPr oi e

Dr . Ol owodol a

Dr . Al ber t oMot es s i

DOCT ORAT ESF ROM CEL AI NT ERNAT I ONALUNI VERSI T Y


CELAI NTERNATI ONAL UNI VERSI TY @Cel aUni v er s i t y

2100W.76St.Sui te#410 Hi aleah,Fl33014

PROGRAMASDEEST UDI O

El pr o gr amaporEv al uac i ónde ac r edi t adasdeMi ni s t r osI nt er Co noc i mi ent oyEx per i enc i ade nac i onal es . El pr ogr amas ebas a Vi daes t ádi s eñadopar apas - enl ar e v i s i óndec onc ept osbás i t or esymi ni s t r osoper s onas c osbí bl i c os , t eol ógi c osaf i nde quehanes t udi adopormuc ho af i anz arl osf undament ospr i nc i t i empoynot i enenac r edi t ados pal esdec adadi s c i pl i naypr os uses t udi os . Es t osúl t i mos , mov erl aadqui s i c i óndenue v os

c onoc i mi ent os . Comi enz aenel pr i merni v el c onl aCer t i f i c ac i ón Mi ni s t er i al yc ont i nuac onel di pl omaenl asdi f er ent esár eas dees t udi o ( T eol ogí a, Cons ej er í a, Educ ac i ón, Mi s i ones , Comuni c ac i ón, et c ) .

Tí t ul osdegr adoypos t gr ado: As oc i ados , Li c enc i at ur as , Maes t r í asyDoc t or ados LI CENCI ATURAS

DI PLOMAS T e o l o gí a -Co ns e j e r í a -Mi ni s t e r i oPa s t o r a l -Educ a c i ó nCr i s t i a na -Ev a nge l i s moI nt . -Di v i ni da de s

-Ci e nc i a sdeCo muni c a c i ó n Ra di o , T V , Me di o sEs c r i t o s -Admi ni s t r a c i ó n, Fi na nz a s yGe r e nc i aCr i s t i a na -Be l l a sAr t e s ( Mús i c a Da nz a ) -Di pl o madeCa pe l l a ní a

T e o l o gí a -Ci e nc i a sdeCo muni c a c i ó n -Co ns e j e r í a Ra di o , T V , Me di o sEs c r i t o s -Mi ni s t e r i oPa s t o r a l -Admi ni s t r a c i ó n, Fi na nz a s -Educ a c i ó nCr i s t i a na yGe r e nc i aCr i s t i a na -Ev a nge l i s moI nt . -Be l l a sAr t e s ( Mús i c a Da nz a ) -Di v i ni da de s -Li c e nc i a t ur adeCa pe l l a ní a

MAESTRI AS

ASOCI ADOS T e o l o gí a -Ci e nc i a sdeCo muni c a c i ó n -Co ns e j e r í a Ra di o , T V , Me di o sEs c r i t o s -Mi ni s t e r i oPa s t o r a l -Admi ni s t r a c i ó n -Educ a c i ó nCr i s t i a na -Be l l a sAr t e s ( Mús i c a Da nz a ) -Ev a nge l i s moI nt . -Li de r a z goVi s i o na r i o -Di v i ni da de s -As o c i a dodeCa pe l l a ní a

T e o l o gí a -Ci e nc i a sdeCo muni c a c i ó n -Co ns e j e r í a Ra di o , T V , Me di o sEs c r i t o s -Mi ni s t e r i oPa s t o r a l -Admi ni s t r a c i ó n, Fi na nz a s -Educ a c i ó nCr i s t i a na yGe r e nc i aCr i s t i a na -Ev a nge l i s moI nt . -Be l l a sAr t e s ( Mús i c a Da nz a ) -Di v i ni da de s -Ma e s t r í adeCa pe l l a ní a

DOCTORADOS l l a sAr t e s ( Mús i c a Da nz a ) T e o l o gí a e nc i a sdeCo muni c a c i ó n -Be -Educ a c i ó nCr i s t i a na -Ci D o c t o r a d o d e C a p e l l a n í a -Co ns e j e r í a R a d i o , T V , M e d i o s E s c r i t o s -Ev a nge l i s moI nt . -Mi ni s t e r i oPa s t o r a l -Di -Admi ni s t r a c i ó n, Fi na nz a s v i ni da de s yGe r e nc i aCr i s t i a na

T el . 3053810669-www. c el auni ver s i t y . c om -i nf o@c el auni ver s i t y . c om


EDI T ORI AL udodes denues t r a so c i Ungransal

na s , des ea ndoenus t edest odol omej or deDi os . Al gui endi j opora hí quec a da unos omosqui enesc onnues t r odi a r i o v i v i rl ev a mosda ndof or maal oque s er ánues t r av i da na l . L apr egunt aes : ¿ E s t a mosedic a ndoc or r ec t a ment e n u e s t r o f u t u r o ? N o h a b r á n a d a p o r l o Dr . Gabr i el Kos t c ua l nosa r r epi nt a mosdenoha berl oF ounder / Pr es i dent gr a dol odes ea doonoedic a rc or r ec t a CEL AUni v er s i t y ment e?Qui er aDi osqueUs t edyy o c a dadí anoses f or c emospora l c a nz a r nues t r oss ueñosypodera l c a nz a rl o má sa l t oyl omej orent oda sl a sá r ea s . CE L AI NT E RNAT I ONALUNI VE RS I TYs e es mer ac a dadí aenf or ma rhombr esy muj er espa r ac a mbi a rel mundo( c omo esnues t r os l oga n) yc ol oc a rher r a mi ent a squei mpul s enaes t udi a nt esav i s l umbr a runf ut ur omej or , a l c a nz a ndo s usmet a syobj et i v o

ggr eet i ngf r om ouroffic es , wi s hAbi

i ngy oua l l t hebes tofGod. S omeone s a i dt ha tev er y onei st heonewhowi t h ourda i l yl i f ewi l l gi v es ha pet owha twi l l beour na l l i f e . T heques t i oni s : Ar ewe bui l di ngourf ut ur ec or r ec t l y ?Wi l l t her e benot hi ngf orwhi c hwer egr etnot ha v i nga c hi ev edt hedes i r edbynotedi f y i ngc or r ec t l y ?Ma yGodhel pt ha ty ou a ndI ea c hda ys t r i v et oa c hi ev eour dr ea msa ndr ea c ht hehi ghes ta ndbes t i na l l a r ea s .CE L AI NT E RNAT I ONALUNI VE RS I TY , s t r i v esev er yda yt ot r a i nmen a ndwoment oc ha nget hewor l d( a si s ours l oga n) a ndpl a c et ool st ha tenc our a get hes t udent , t hegl i mps eofabet t er f ut ur e , r ea c hi ngt hei rgoa l sa ndobj ec t i v es

Ani ma mosenc a dac ur s oys emi na r i o quea dqui r i rc onoc i mi ent opos i bi l i t a c umpl i rel pr opos i t oenes t av i da . Na di e es t áe x ent odet enerunav i dadeé x i t oy bendi c i ón. ¡ P ARAE S ONOSCRE ODI OS ! Qui er oa gr a dec eral í der esdet odoel mundoent r a ba j a ryc r eerenes t av i s i ón educ a c i ona l deCE L AUNI VE RS I TY , al a gr a nc a nt i da ddehombr esymuj er es dedi s t i nt a seda desquec a daa ños ec a pa c i t a nobt eni endol l a v esquel esper mi t ena br i rgr a ndespuer t a s . S egui mos es f or z á ndonospa r apr oy ec t a rnues t r a Uni v er s i da dagr a ndesni v el es , a gua r da ndopa r al ospr ox i mósmes esmuc ha s s or pr es a symuybuena snot i c i a sdee x pa ns i ón. Gr a c i a spors erpa r t edeCE L A I NT E RNAT I ONALUNI VE RS I TY

Weenc our a gei nea c hc our s ea nds emi na r , t ha ta c qui r i ngk nowl edgema k esi t pos s i bl et of ull l t hepur pos ei nt hi sl i f e . Noonei se x emptf r om ha v i ngal i f eof s uc c es sa ndbl es s i ng: F ORT HATWEBE L I EVEGOD! I wa ntt ot ha nkl ea der sf r om a l l ov ert hewor l di nwor k i nga ndbe l i ev i ngi nt hi seduc a t i ona l v i s i onof CE L AUNI VE RS I TY , t ot hel a r genumber ofmena ndwomenofdi ffer enta ges who, ea c hy ea r , a r et r a i nedbyobt a i ni ng k ey st ha ta l l owt hem t oopens oma ny door s .Wec ont i nues t r i v i ngt opr oj ec t ourUni v er s i t ya tgr ea tl ev el s , e x pec t i ng f ort hene x tf ewmont hsma nys ur pr i s es a ndv er ygoodnewsofe x pa ns i on. T ha nky ouf orbei ngpa r tofCE L AI NT E RNAT I ONALUNI VE RS I TY


EST OFUE

2017

Guar di adeHonordel aPol i c i a

Cadavezmรกs Capel l anesgr aduados als er vi c i odeDi osy l as oc i edad

CenadeGal aGr aduac i รณn


CELA I NTERNATI ONALUNI VERSI TY PRESENTA:

CARRERADELOCUCI ÓN,ORATORI AYPERI ODI SMO ¿Deseaest arf r ent eaunmi cr óf ono ounacámar adet el evi si ón?

¿Deseamej or arsuscapaci dadnat ur al par aconver t i r seenunbuenpr of esi onal ?

¿Tr abaj aenunmedi or adi al ,t el evi si vooi nt er netydesea capaci t ar separ aobt enerunt í t ul oofici alenper i odi smo,l ocuci ónuor at or i a? EST A CARRERA ESI MPARTI DA PORPROFESI ONALES RECONOCI DOSDEDI STI NTOSMEDI OS ·Nohayl í mi t edeedadnides t at usmi gr at or i o, ·Dur ac i óndelc ur s o:4mes es( Pr i merni vel )

¡ ÉST A ESSU GRAN OPORTUNI DAD! ¡ LLAMEYREGÍ STRESEYA!

Tel .3053810669-7864883044

www. cel auni ver si t y . com -i nf o@cel auni ver si t y . com

2100W.76St .#410Hi al eah,FL33016

Cel aI nt er nat i onalUni ver si t yext i endet í t ul osapost i l l ados I MPORTANCI AYVALI DEZDELAPOSTI LLADODELAHAYA


Capel l anĂ­ a Nov i e mbr e2 0 1 7 Mi a mi


Pr emi o

Vi s i รณn yExel enci a 2017

Dr .MynorVar gas

Dr .Dani l oMont er o

Dr .Ol owodol a

Embaj ador aNoel a

Dr .Ar nol dEnns

Dr .Raul Her r er a

Dr .Vi ct orDor os chuk


Cape l l ane sAc t i v o s Manhat t an

Hombr esyMuj er esdedi s t i nt osmi ni s t er i oss i endo or denadosc omoc apel l anesofic i al esdel osEs t adosUni dos

NewYor k

Lapol i c i adeManhat t anDi s t r i c t o33c er t i fic ó a50c apel l anesc omoAs i s t ent esdeSer vi c i o enl ac i udaddeNuevaYor k.

Capel l aness i endoc apac i t adosporel Depar t ament odePol i c í adeNuevaYor k


Cel aI nt er nat i onalUni ver s i t y Gr aduaci Ăłn

Mi ami2017

Ent r egade:

L i cenci at ur as

Maes t r Ă­ as

Doct or ados


Gr aduaci รณn Capel l ani a Ri chmond,Vi r gi ni a

CELAI NTERNATI ONALUNI VERSI TY:MI AMI EXCELENTEYEFI CI ENTEEQUI PO DETRABAJO YAPOYO EN CADAGRADUACI ON I NTERNACI ONAL

!GRACI ASPORTODO ELESFUERZO YDEDI CACI ON !


Cel aI nt er nat i onalUni ver s i t yot or gaa: Unquer i doyr econoci dohombr edeDi os Doct or adoenMi ni s t er i oPas t or al

ElRever endoEnr i queSt r ohs c hei n( Uni óndel as As ambl easdeDi os )r ec i bi endoelDoc t or adoen Mi ni s t er i oPas t or alyCons ej er í aCr i s t i anac on elApos t i l l adoI nt er nac i onaldel aHaya Rec onoc i mi ent oaunej empl arhombr edeDi os pors ut r ayec t or i a,amoralSeñoryent r egat ot al alMi ni s t er i odemaner ai nt er r umpi da.

Sal udosyFel i c i t ac i ones Doc t orEnr i queSt r ohs c hi en! !

Ennues t r ac ul t ur al af ami l i as i empr ehas i dol omási mpor t ant e. Dur ant emásde30añosMemor i alPl anCement er i osyFuner ar i ass i empr e noshaayudadoenl osmoment osmásdi f í c i l esdenues t r avi da.

Me mo r i a l Pl a ns i e mp r ec o nl o st u y o s . ( 305)5929933 www. memor i al pl an. net


CELA I NTERNATI ONALUNI VERSI TY PROGRAMADEACREDI TACI ÓNPARAMI NI STROS

ACCREDI TATI ONPROGRAM FORMI NI STERS

Acr edi t aci ónport r ayect or i ayexper i enci adevi dapar aobt ener : Li cenci at ur as,Maest r í asyDoct or adosenTeol ogí a,Consej er í a, Educaci ónCr i st i ana,Bel l asAr t es( músi cosyar t i st ascr i st i anos) Admi ni st r aci ónyFi nanzas,Mi ni st er i oPast or al ,Evangel i smo I nt er naci onal ,Mi si onesTr anscul t ur al es.

Accr edi t at i ont hr oughl i f eexper i encet oobt ai na: Mast er ,Doct or at e,Bachel ori nTheol ogy ,Counsel i ng, Chr i st i anEducat i on,Fi neAr t s( Chr i st i anmusi candar t i st s) , Admi ni st r at i onandFi nance,Past or alMi ni st r y , I nt er nat i onalEvangel i sm,Tr anscul t ur alMi ssi ons

¿Ti eneUst edmuchosañoscomoPast or ,Evangel i st a,Mi si oner o, ynoposeeunt í t ul odeOr denaci ónani veluni ver si t ar i o? ¿Not i enecr edenci al esqueacr edi t ensul abormi ni st er i al ?

¿Haveyouser vedasapast or ,evangel i stormi ssi onar yf ora numberofyear s,butdonothaveauni ver si t yl eveldegr ee? ¿Youdon’ thavecr edent i al st hataccr edi tyourmi ni st er i alwor k?

ConCel aUni ver si t ypuedeobt enersut í t ul oofici aldeor denaci ón mi ni st er i alani veluni ver si t ar i oyt ambi ént enercr edenci al esde mi ni st r oor denadoconv al i dézi nt er naci onal .

Wi t hCel aI nt er nat i onalUni ver si t yy oucanobt ai ny ourof fici al degr eei nMi ni st er i alOr di nancewi t h cr edent i al st hatar ev al i di nt er nat i onal l y .

¿Haest udi adopormuchosañoseni nst i t ut os,escuel asbí bl i cas, semi nar i osynot i eneacr edi t adosusañosdeest udi o?

¿Haveyoust udi edf oryear si nChr i st i ani nst i t ut es,Bi bl eschool s, andsemi nar sbuthavenotaccr edi t edyouryear sofst udy?

EnCel aUni ver si t ynot i enequev ol veraest udi arl oque y aapr endi ó, per osípuedeacr edi t arsuconoci mi ent oyobt ener unal i cenci at ur a, maest r í aodoct or adoenl aor i ent aci ón deest udi oqueest ádesar ol l ando.

Wi t ht hehel pofCel aI nt er nat i onalUni ver si t yy oudon’ thavet or epeat y ourcour ses.Youcanaccr edi ty oureducat i onandear n y ourbachel or , mast erordoct or at ei ny ourpastor i ent at i onofst udy .

Tel .3053810669-7864883044

www. cel auni ver si t y . com -i nf o@cel auni ver si t y . com

APROBADO * Li cenci atura * Maestri a * Doctorado en Capellani a Cel aI nt er na t i ona l Uni v er s i t yl eof r ec ees t a s c a r r er a sa pr oba da sani v el f eder a l . J a n eSmi t h

Nos equedes ol oc omoc a pel l á ndes er v i c i o. Conv i ér t a s eenc a pel l á npr of es i ona l . Ha ymuc hos l uga r esporc ubr i rymuc hanec es i da dde c a pel l a nesdec a r r er a . i nf o:7864883044 uni ver s i dadcel a@gmai l . com


K KI NGDOM MEDI A

2018

Convenci onMundi aldeCapel l anes Pa s t or es , E v a ng el i s t a s , Após t ol es , Pr of e t a s , Ma es t r os , Mi s i oner os , Per i odi s t a s , Medi osdeComuni c a c i ón, E x pos i c i óndet ec nol og í a . T a l l er es , pl ena r i a sys emi na r i osdef or ma c i óni nt eg r a l .

810deNovi embr e2018 MACCConv ent i onCent erDoubl et r eeHot el 711NW 72ndAv e,Mi ami ,FL33126 Par amási nf or maci ón:3053810669-7864883044

www. cel auni ver s i t y . com

i nf o@cel auni ver s i t y . com


MEDI A

I NST I T UT I ONS

T ECHNOL OGY

CONCE RTHAL L

MAPA K KI NGDOM MEDI A 810deNovi embr e

2018


CELAI NTERNATI ONAL UNI VERSI TY

2100W.76St.Sui te#410 Hi aleah,Fl33014

CELAI NTERNATI ONALUNI VERSI TY

Unauni ver s i dadac r edi t adaani velf eder alenEs t adosUni dos , r egi s t r adaporelDepar t ament odeEduc ac i ón. Rec onoc i dayac r edi t adapor l aConvenc i ónI nt er nac i onaldeLaHaya. Obt engaDi pl omas-As oc i adosLi c enc i at ur as-Maes t r í asDoc t or adosen:

¿ QUI ÉNESPUEDENOBTENERESTO?

Após t ol e s , Pa s t or e s , Ev a ng e l i s t a s , Mi s i one r os , T e ol ogí a-Di v i ni dades-Cons ej er í aAdor a dor e s , Mús i c os , Ma e s t r os , Lí de r e sye s Educ ac i ónCr i s t i ana-Educ ac i ónI nf ant i l t udi a nt e se ng e ne r a l . Quepos e a na ñosdee s t uCi enc i asdel aComuni c ac i ón( Per i odi s mo) di o, a c t i vi da dmi ni s t e r i a l ys e r vi c i oe ne l mi ni s Bel l asAr t es-Ev angel i s moI nt er nac i onal t e r i o. Noha yl í mi t edee da d. Es t oe sa bi e r t opa r a Mi s i onesTr ans c ul t ur al es-Capel l aní aFeder al t oda sl ai g l e s i a s , de nomi na c i one s , c onc i l i osy Admi ni s t r ac i ónyFi nanz asa s oc i a c i one sc r i s t i a na sdet odoe l mundo. Det ec t i v eI nt er nac i onal

¿ QUÉVAL I DEZI NTERNACI ONALTI ENENL OSTI TUL OS?

Ca dat í t ul oesc er t i fic a doya pos t i l l a doporl aConv enc i óndel aHa y a , ha c i éndol o v á l i doen1 97na c i ones . L ef a c i l i t a mosya y uda mosent odal adoc ument a c i ón quenec es i t apr es ent a r , c omoent oda sl a sdemá st r a mi t a c i ones . US TE DPUE DEE S TUDI ARDE S DEC UAL QUI E RPARTEDE LMUNDO. E S TUDI OSE NL I NE ADI S PONI BL E S .

LLAM EHOY! Tel .3053810669(Miami) 7864883044(Miami) www. c el a uni v er s i t y . c om i nf o@c el a uni v er s i t y . c om

@Cel aUni v er s i t y


CAPELLANESGRADUADOSYACTI VOS MARI ETT A, GEORGI A-MAYO2018


Cel aI nt er nat i onalUni ver s i t y Gr aduaci รณnNaci onesUni das

Pr of es i onal esdel osMedi osdeComuni caci รณn


Capel l anesGr aduados enAl buquer que, NewMexi c o

Dr . Al ej andr oCr uz Rep. Mexi c o

MARZO-2018

E NS E ÑANDOCONE T I CA

T E ACHI NGWI T HE T HI CS

E s t a mosmuyf el i c esporl al a borqueDi osnoshada doen ha c erc onCa pel l a ni aI nt er na c i ona l : E nc a dac i uda dl a s i gl es i a sc r ec en, l a sper s ona sa c t i v a ns usdones , t a l ent osy mi ni s t er i ospa r ama r c a rl adi f er enc i a . E ns eña mosar es pet a ryl ev a nt a rl osbr a z osdel í der esyPa s t or es . Noper mi t i mosc r í t i c a saot r a sdenomi na c i onesyc onc i l i os , pues c r eemosquec a dai gl es i ac umpl eunpa pel f unda ment a l enel c uer podeCr i s t o. Cr eemosqueac a dai ns t i t uc i óns e l ehada dounav i s i óndet r a ba j oyna di et i eneder ec hoa c ues t i ona rl af or madet r a ba j odec a dauna .

Wea r es oha ppyf ort hewor kt ha tGodha sgi v enusi n doi ngwi t hI nt er na t i ona l Cha pl a i nc y : I nev er yc i t y , c hur c hesgr ow, peopl ea c t i v a t et hei rt a l ent sa ndmi ni s t r i est o ma k eadi ffer enc e . Wet ea c ht or es pec ta ndr a i s et hea r ms ofl ea der sa ndPa s t or s . Wedonota l l owc r i t i c i s m ofot her denomi na t i onsa ndc ounc i l s , bec a us ewebel i ev et ha t ea c hc hur c hpl a y saf unda ment a l r ol ei nt hebodyof Chr i s t . Webel i ev et ha tea c hc hur c hormi ni s t r yha sbeen gi v enav i s i onofwor ka ndnooneha st her i ghtt oques t i ont hewor kofea c hChr i s t i a ni ns t i t ut i on.

Nues t r odes eoat r a v ésdel aeduc a c i ónesmot i v a ral os mi embr osdec a dai gl es i aei ns t i t uc i ónas erút i l esens u c omuni da d, nos ól oc omoa s i s t ent esr egul a r ess i noc omo pr ot a goni s t a sdel av i s i ónendondees t á n. Port odos l a dosv emosl agr a nnec es i da dyopor t uni da ddes er v i ra l pr ój i moc a mbi a ndopa nor a ma sdes a gr a da bl esyc r í t i c os . T odospodemoss ent i rl a s t i ma , per oel s ent i mi ent ode l a s t i manoc a mbi aana di e . E nc a mbi o, c onmi s er i c or di a t odopuedes erdi f er ent e . Aní mes eus t edt a mbi énas er Ca pel l á nI nt er na c i ona l yc onv i ér t a s eenuna gent ede c a mbi oquel l ev el uzdondeha yos c ur i da d.

Ourdes i r ei nea c ha c t i v i t yi st omot i v a t et heMember sof ea c hc hur c ha ndi ns t i t ut i ont obeus ef ul i nt hei rc ommuni t y , notonl ya sr egul a ra s s i s t a nt sbuta spr ot a goni s t sof t heVi s i onwher et heya r e . E v er y wher ewes eegr ea tneed a ndoppor t uni t yt os er v ec ha ngi ngv er yunpl ea s a nt v i ews , wi t hpi t ywedonotc ha ngea ny t hi ng, butwi t h mer c yev er y t hi ngc a nbedi ffer ent . E nc our a gey our s el f a l s ot obea nI nt er na t i ona l Cha pl a i na ndbec omea n a gentofc ha nget ha tc a r r i esl i ghtwher et her ei sda r k nes s .


CELA I nt er nat i onalUni ver s i t y Pr es ent a:Es cuel adeDet ect i vesI nt er naci onal es Pr es ent s :SchoolofI nt er nat i onalDet ect i ves LaPr of es i ónquees t aba es per andodes del acomodi dad des uhogar : Det ect i veI nt er naci onal . ¿ Aqui é ne sv adi r i gi do ?

Pol i c í a sr et i r a dos , i nv es t i ga dor es pr i v a dos , a boga dos , j ue c esfis c a l es , c a pel l a nes , per s ona ldec r i mi na l í s t i c a , j óv enesoper s ona sma y or es . T a mbi en pa r aa quel l osqueha y a nt eni douna f or ma c i óna c a démi c aoe xper i enc i a pr of es i ona lenl a sá r ea sdel a sc i enc i a spena l es , c r i mi na l í s t i c a s , s e gur i da dna c i ona lei nv es t i ga c i ónpr i v a da . Es t ec ur s oes t ádi s poni bl ea qui enesdes ea nf or ma r s eenes t a á r eadel ai nv es t i ga c i ónyobt eners u t í t ul oc omo Det e c t i v ePr i v a do. Una v e zobt eni does t epr i mert í t ul o, puedec ont i nua rs uc a pa c i t a c i ónc on l osdosni v el ess i gui ent esquel e a c r edi t a r á nc omo  Det e c t i v eI nt er na c i ona l . Sies t áde c i di doas uper a r s e, és t ees eldí a !

Thepr of es s i onyouwer e wai t i ngf orf r om t hecomf or t ofyourownhome: I nt er nat i onalDet ect i ve

¿ Whot hi si sdi r e c t e dt o ?

Ret i r edpol i c eof fic er s , pr i v a t ei nv es t i ga t or s , l a wy er s , pr os e c ut or s , c ha pl a i ns , a ndc r i mi na lper s onnel . I ti s a l s of ort hos ewhoha v eha da na c a demi cba c k gr ounda nd/ orpr of es s i ona le xper i enc ei nt hea r ea sofc r i mi na l s c i enc e, na t i ona ls e c ur i t y , gov er nment s e c t ora nd/ orpr i v a t ei nv es t i ga t i on. Thi sc our s ei sa v a i l a bl ef ort hos e whowi s ht obet r a i nedi nt hi sa r eaof i nv es t i ga t i ona ndobt a i nt hei rt i t l ea s aPr i v a t eDet e c t i v e. Af t erc ompl et i ng t hi sfir s tt i t l e, t hef ol l owi ngt wo l e v el swi l la c c r edi ty oua sa nI nt er na t i ona lDet e c t i v e. I fy oua r er ea dyt o t a k ey ourne xts t epi nl i f e, t hi si st he moment !

Par aI nf or mac i ón/ Fori nf or mat i on:

7864883044 www. cel auni ver s i t y. com

Somosunaor gani z ac i óni nt egr adaporexagent esf eder al esamer i c anosr et i r adosens u mayor i adelFBI ,CI A,S.Sec r et o,DEAyot r asagenc i asdei nt el i genc i a.Hac emosi nves t i gac i ones c r i mi nal es , c or por at i vas ,c i vi l es ,pol í t i c as ,banc ar i as ,per s onal es ,per s onasdes apar ec i das , s egur i dadper s onalyempr es ar i al . Wear eanor gani z at i onc ompr i s edoff or merUSf eder alagent swi t hdr awnf r om FBI ,CI A, Sec r etSer vi c e, DEAandot heri nt el l i genc eagenc i es .Wedoc r i mi nali nves t i gat i ons ,c or por at e, c i vi l ,pol i t i c al ,banki ng,per s onal ,mi s s i ngper s ons ,per s onalandbus i nes ss ec ur i t y.

Loquer eci bes / Whatyour eci eve:


CAPELLANESGRADUADOSYACTI VOS

SanFr anc i s c o, Cal i f or ni a-Abr i l 2018

AC RE DI T AC I ONDE T RA YE C T ORI A Cel aI nt er na t i ona l Uni v er s i t yt i eneunpr ogr a maquees t á a y uda ndoamuc ha sper s ona saha c ers uss ueñosr ea l i da d: Obt enerunt í t ul odel oqueha nes t a doha c i endodur a nt e a ños . At r a v ésdel pr ogr a madeAc r edi t a c i óndeConoc i mi ent oyE x per i enc i adeVi da , puedes erev a l ua dos uc onoc i mi ent o, t r a ba j oye x per i enc i aal ol a r godel osa ños . L a uni v er s i da dt r a ba j a r ác onl ospos t ul a nt espa r ac ol oc a r l os enel ni v el a dec ua do, pr es ent a ndot es i syt r a ba j osa dj unt os pa r aquepueda nobt ener : Di pl oma dos , As oc i a dos , L i c enc i a t ur a s , Ma es t r í a syDoc t or a dos , s egúns uni v el educ a t i v oy f or ma c i ón. T enemosel c a s ode: Após t ol es , Pa s t or es , E v a ngel i s t a s , Mi s i oner os , E duc a dor es , Mús i c os , Compos i t or es , E s c r i t or es , Per i odi s t a syper s ona sv i nc ul a da sal osmedi os quet i enenmuc hosa ñosdee x per i enc i aypos eent odoel c onoc i mi ent oper oc a r ec endet í t ul o. È s t aess ugr a nopor t uni da d. Per mí t a nosa y uda r l oc onCel aI nt er na t i ona l Uni v er s i t yyobt engas ut í t ul oya c r edi t a c i óna c a démi c aa t r a v ésdees t epr ogr a mapa r aper s ona sc omous t edc one x per i enc i apr of es i ona l ydev i da .

AC C RE DI T A T I ONOF T RAJ E C T OR Y Cel aI nt er na t i ona l Uni v er s i t yha sapr ogr a mt ha ti shel pi ngma nypeopl et oma k et hei rdr ea msc omet r ue: Hol der ofwha tt heyha v ebeendoi ngf ory ea r s . T hr ought heAc c r edi t a t i onpr ogr a m ofk nowl edgea ndl i f ee x per i enc e , t heyc a ndemons t r a t et hei rk nowl edge , t hewor kt hey ha v edonea ndwha tt heya r ec ur r ent l ydoi ng. T heuni v er s i t ywi l l wor kwi t ht hec a ndi da t est opl a c et hem a tt he a ppr opr i a t el ev el , pr es ent i ngt hes i sa nda t t a c hedwor k s s ot ha tt heyc a nobt a i n: Di pl oma s , As s oc i a t es , Degr ees , Ma s t er sa ndDoc t or a t es , a c c or di ngt ot hei rl ev el ofeduc a t i ona ndt r a i ni ng. Weha v et hec a s eof : a pos t l es , pa s t or s , ev a ngel i s t s , mi s s i ona r i es , educ a t or s , mus i c i a nsa nd c ompos er s , wr i t er s , j our na l i s t sa ndpeopl el i nk edt ot he medi awhoha v ema nyy ea r sofe x per i enc ea ndha v ea l l t hek nowl edgebutl a c kt het i t l e . T hi si sy ourgr ea toppor t uni t y . L etushel py ouwi t hCel aI nt er na t i ona l Uni v er s i t y t oobt a i ny ourdegr eea nda c a demi ca c c r edi t a t i on t hr ought hi spr ogr a mf orpeopl el i k ey ouwi t hapr of es s i ona l a ndl i f ee x per i enc


TELEVOZMUNDI AL18. 7 CanalDi gi t al L l egandoami l l onesdehogar esc on pr ogr amac i ónqueedi f i c ay t r ans f or mav i das . 24hor asl l enasdebuenat el ev i s i ón.

ana i t s i ónCr i amac ogr 7Pr 24/ ! T ambi enonl i ne!

www. t el evoz mundi al . c om 2100Wes t76S t .S ui t e307 ,Hi al eah,F L33016 E nel S urdeF l or i da

L L E GANDO M 7F 98.

ALCORAZON DEL AGE NTE

B u e n aMu s i c a N o t i c i a s D e p o r t e s 2 4 / 7at ul a d o

I NTERNATI ONAL POLI CE CHAPLAI N MI NI STRY Bec omeanoffic i al or dai nedChapl ai n wi t hi nt er nat i onal val i di t yandapos t i l l edi pl oma byTheHague( val i di n197c ount r i es )

/ VozMundi al / Radi oVozMundi al / Radi oVozMundi al

I nt ens i veSemi nar s Onl i neCl as es Formor ei nf or mat i onofs emi nar dat esandi ns c r i pt i on:

Cal l : 3053810669 www. c el auni ver s i t y . c om c apel l ani ai nt er nac i onal @gmai l . c om

Pas t or

Youc anor gani z eandpr es i de overt heChapl ai ns oc ei t yi nyourCi t y. Cont ac tust oday!

Whaty our ec i e ve:

E s c u c h eo n l i n e

www. v o z mu n d i a l . c o m i nf o@vozmundi al . com

T e l : 7 8 6 4 8 3 7 7 5 2

Semi nar Book

Di gi t al I D

Chapl ai n Badge

Cer t ic at eof Or di nat i on


Gr aduac i ó n

Cape l l aní a

L a s V e g a s


C E LA I NTERNATI ONALUNI VERSI TY R E P R E S E NT A TI VE S / R E P R E S E NT ANTE S

Dr a.Fel i c i a Sanc hez New Yor k

Dr .Os val do Ci c ka I nt er nac i onal

Dr .Al ej andr o Cr uz Mexi c o

Rev .J uan Ver nanc het I nt er nac i onal

Rev . Cl es s i oAl ves Phi l adel phi a

Pas t or OwenAgui r r e I nt er nac i onal

Cor onel Rev . Pas t or HugoAngul o Dani elMedi na Al var oDeSa i onesUni das Nor t hCar ol i na Nac Br as i l

Dr .Fer nando Gonzal ez I nt er nac i onal

Dai s yPer ez Ri c hmond,VA

Li c .Fr anc i s c o Bi do Manhat t an

Dr .Dani l o Chaver LongI s l and,NY

Apos t ol El i asTol edo Cent r oAmer i c a

Mar i a Rodr i guez SanDi ego,CA


da i or l urdeF S nel E

I NTERNATI ONAL POLI CE CHAPLAI N MI NI STRY Capac í t es ec omounCapel l áno c i al or denado c onval i dézi nt er nac i onal ydi pl omaapos t i l l ado porLaHaya( vál i doen197nac i ones ) Semi nar i osI nt ens i vos

2 a n a i t s i r C acion que

Cl as esOnl i ne Par amási nf or mac i óndepr óxi mos s emi nar i osei ns c r i pc i ón:

Ll ameal : 7864883044 www. c el auni ver s i t y . c om c apel l ani ai nt er nac i onal @gmai l . c om

o di a r u t , a c i Tu mus 7 4/

a y c i f i e d y E u r t ons c m Progra

Pas t or

Us t edpuedeor gani z arypr es i di r l as oc i edaddeCapel l anesens uCi udad. Comuni qués eahor a!

/ Ki ngdomRF M / Ki ngdomr adi of m

Us t edr ec i be:

/ Ki ngdomRadi oF . M.

es c uc heonl i ne www. ki ngdomr adi of m. c om Li br o deSemi nar i o

I DDi gi t al

Chapade Capel l án

Cer t ic adode Or denac i ón

T el .786. 536. 6223 i nf o@ki ngdomr adi of m. c om

2100Wes t76S t .S ui t e307 ,Hi al eah,F L33016

E S C UE L ADEF UT BO L/S O C C E RS C HO O L

USTEDPUEDETENERSUESCUELA DEFUTBOLENSUCI UDAD!

YOUCANHAVEYOURSOCCER SCHOOLI NYOURCI TY!

Cel aI nt er nat i onalUni ver si t yl epuede gui arat enersuescuel adecapaci t aci ón depor t i v aycampodedepor t es, con pi sodepast osi nt ét i copr of esi onal !

Cel aI nt er nat i onalUni ver si t ycan gui dey out ohavey ourt r ai ni ng schoolandspor t sfiel d, wi t h pr of essi onalsynt het i cgr assf l oor !

Sol i ci t ei nf omaci ónalt el éf ono3053810669oal7864883044 cel aspor t @cel auni ver si t y . com


CELA I NTERNATI ONALUNI VERSI TY Pr esent a/ Pr esent s: Di pl omadoenNegoci os,Mar ket i ngyVent as Di pl omai nBusi ness,Mar ket i ngandSal es Apr endat éc ni c asquel ec onv er t i r án enunaper s onadeéx i t o

Lear nt ec hni quest hatwi l l t ur ny ou i nas uc c es s f ul per s on

Manej es ut i empoyes t abl ez c a s upr opi onegoc i o

Managey ourt i meandes t abl i s h y ourownbus i nes s

Av anc eenl av i das i nl i mi t ac i ones

Adv anc ei nl i f ewi t houtl i mi t at i ons

Regí s t r es epar acur s osys emi nar i os / Regi s t erf orcour s es :

Cel aI nt er nat i onalUni ver s i t y 2100W 76St .Hi al eah,FL33016

Dr a. Soni aVal dez I ns t r uc t or a/ I ns t r uc t or

nf o@cel auni ver s i t y. com www. cel auni ver s i t y. com 3053810669-7864883044 i

CELA I NTERNATI ONALUNI VERSI TY o b t e n g a D I P L O MA D O A S O C I A D O L I C E N C I A T U R A

MA E S T R Í A

o b t A I N D I P L O MA

A S S O C I A T E

B A C H E L O R

MA S T E R

D O C T O R A D O

D O C T O R A T E

E NF I L O S O F Í AD EL AC O MU N I C A C I Ó N

I NP H I L O S O P H YO F C O MMU N I C A T I O N

Par aper i odi st as, pr esent ador esder adi oyt el evi si ón, mast ercont r ol , I l umi nador es, gui oni st as, pr oduct or es.

Forj our nal i st s, r adi oandt el evi si onpr esent er s, mast ercont r ol , I l l umi nat or s, scr eenwr i t er s, pr oducer s.

¿ Tr abaj aohat r abaj adoenmedi osdecomuni caci ónporaños yaúnnoposeeunt í t ul oofici alencomuni caci ones? ¿ Ti eneunmedi odecomuni caci ónporai r eoi nt er net ?

Doy ouwor korhavewor kedi nt hemedi af oryear s andst i l ldonothaveanof fici aldegr eei ncommuni cat i ons? Doy ouhaveameansofcommuni cat i onovert heai rort hei nt er net ?

USTEDPUEDEACREDI TARSUCONOCI MI ENTOYEXPERI ENCI A DEVI DAYOBTENERUNTI TULOOFI CI ALQUELEPERMI TA DESARROLLARSEENCUALQUI ERMEDI OANI VELMUNDI AL

YOUCANACREDI TYOURKNOWLEDGEANDEXPERI ENCE OFLI FEANDOBTAI NANOFFI CI ALTI TLETHATALLOWSYOU DEVELOPI NMEDI AWORLDWI DE

CELAI NTERNATI ONALUNI VERSI TYest áacr edi t adaporelDepar t ament odeEducaci ón, ani v elf eder alyr econoci dapor Naci onesUni das.Nuest r ost í t ul ossonv ál i dosen197naci ones, apost i l l adosporl aconv enci ónI nt er naci onaldel aHay a.

CELAI NTERNATI ONALUNI VERSI TYi saccr edi t edbyt heDepar t mentofEducat i onatt hef eder all ev elandr ecogni z edby Uni t edNat i ons.Ourt i t l esar ev al i di n197nat i ons, apost i l l edbyt heI nt er nat i onalHagueConv ent i on.


CELA I NTERNATI ONALUNI VERSI TY CELAYPERSONALI DADESI NTERNACI ONALES

Sr .Fabr i c i oAl var ado-Pol í t i c oyhumani s t a c andi dat oaPr es i dent edeCos t aRi c a

Sr .Hi dekaz uTakayama-Ref er ent edel Par t i doSoc i alCr i s t i anodeBr as i l

Sr .Ger ar doAmar i l l a-Ex el s odi put ado, Pr es i dent edel aCámar adeRepr es ent at es deUr uguay

Dr .Mar c el oDi az-As es ordelSenadode Ar gent i nar ec onoc i doporHar v ar d, f undador del aEs c uel aenAnál i s i sPol í t i c o

GESTI ÓN PÚBLI CAYÉTI CA Gener a l ment e , unav i daent r ega daa l gobi er no, al a a dmi ni s t r a c i óndepol í t i c a sc omuni t a r i a si mpl i c aun gr a dodededi c a c i ónqueenmuc ha sopor t uni da des t er mi nat r a ns f or ma ndoel “ ha c erdi a r i o” endedi c a c i óne x c l us i v a , r es t a ndot i empoac ua l qui erot r a a c t i v i da dquenos eal aoc upa c i ónpr opi aenel or ga ni s momuni c i pa l , pr ov i nc i a l ona c i ona l . L apr egun t aes :¿ c ómol ogr a rel t i empopa r adedi c a raes t udi os uni v er s i t a r i os ?L ar es pues t aesdes a l ent a dor a ; en muyr a r a soc a s i oness epuedenc umpl i rc onl osa nhel oses t udi a nt i l es ; al ac a r gahor a r i as es umael es t r ésdel ages t i ón; dosel ement osquea l c onv i v i r i nhi benl ac a pa c i da ddees t udi o. Nues t r auni v er s i da d pr ev éuns i s t emader es a r c i mi ent oyj er a r qui z a c i ón pa r aqui enes , a boc a dosde

l l enoal ages t i ónpúbl i c a , l esc ues t aenc ont r a r t i empopa r ac umpl i rc onl a sc ur s osr egul a r esque muc ha suni v er s i da despr ev én. CE L AUni v er s i t ydaun pa s oa del a nt eenl av a ngua r di aeduc a t i v a . Aquel l os f unc i ona r i osena c t i v i da doy ac es a nt es , quepr e s ent ent odal adoc ument a c i ónper t i nent es obr es u pa s oporl aa dmi ni s t r a c i ónpol í t i c a , a demá sdeuna ev a l ua c i óndea pt i t udesye x per i enc i a , s el esc onc eder áunapr ec a l ic a c i ónpa r ael a bor da j es i mpl ic a do deunac a r r er adegr a do. S i empr equeés t at engar el a c i ónes pec íc ac one x per i enc i adev i daenel or ga ni s mopúbl i c o, c omopuedes erel c a s odel a sc a r r er a s : Comuni c a c i ónS oc i a l yAdmi ni s t r a c i ónPúbl i c ay É t i c a , pornombr a rdosej empl osmá squec l a r ic a dor es .


CELAI NTERNATI ONAL UNI VERSI TY

2100W 76th St. Sui te#410 Hi aleah,Fl33016

CELAI NTERNATI ONALUNI VERSI TY I saf eder al l yac c r edi t eduni ver s i t y , r egi s t er edbyt heUni t ed St at esDepar t mentofEduc at i on. I t ’ sal s or ec ogni z edand ac c r edi t edbyt heI nt er nat i onalHagueConvent i on.

Obt ai nAs s oc i at eBac hel or Mas t er Doc t or at eDegr eesi n:

¿ WHOCANOBTAI NTHI S?

Apos t l e s , Pa s t or s , Ev a ng e l i s t s , Mi s s i ona r i e s , The ol ogy-Di v i ni t i es-Couns el i ng-Chr i s t i an Wor s hi ppe r sa ndMus i c i a ns , Te a c he r s , Le a de r s Educ at i onEar l yChi l dhoodEduc at i on i nMi ni s t r i e sa nds t ude nt si ng e ne r a l whoha v e Sc i enc eofCommuni c at i on( J our nal i s m)y e a r sofs t udy , mi ni s t e r i a l a c t i vi t ya nds e r vi c ei n Fi neAr t s-I nt er nat i onal Ev angel i s mt hemi ni s t r y . Thi si sf orbe l i e v e r sofa l l c hur c he s , Tr ans c ul t ur al Mi s s i ons-Feder al Chapl ai nc yde nomi na t i ons , Chr i s t i a nc ounc i l sa nda s s oc i a Fi nanc eandAdmi ni s t r at i ont i onsa r oundt hewor l d. I nt er nat i onal Det ec t i v e

¿ WHATI NTERNATI ONALVAL I DI TYDOTHESETI TL ESHAVE?

Ea c ht i t l ei sc er t i fieda nda pos t i l l edbyt heHa gueConv ent i on, ma ki ngi t v a l i di n1 97na t i ons . Wepr ov i dea ndhel py ouwi t ha l l t hedoc ument a t i on t ha ty ouwi l l needt os ubmi t , a si na l l ot herpr oc eedi ngs . YOUC ANS TUDYF ROMANYPARTOFTHEWORL D. ONL I NES TUDI E SAVAI L ABL E .

CALLTODAY! 3053810669(Miami) 7864883044(Miami) www. c el a uni v er s i t y . c om i nf o@c el a uni v er s i t y . c om

@Cel aUni v er s i t y

CELA NEWS, MAY 2018/MAYO 2018  

Don't miss the May 2018 edition of CELA NEWS, the official magazine of CELA International University. For more information, please contact u...

CELA NEWS, MAY 2018/MAYO 2018  

Don't miss the May 2018 edition of CELA NEWS, the official magazine of CELA International University. For more information, please contact u...

Advertisement