Page 1

Nadan Vidošević

Božidar Kalmeta

Rabin Kotel Da-Don

Nermin Hadžić

Konkurentnost mora doći iz svih sektora društva

Hrvatski otočni proizvod – esencija otoka

Košer je jamstvo za hranu provjerene kvalitete

Halal proizvod za gotovo dvije milijarde kupaca

Competitiveness has to come from all sectors of society

Croatian Island Product - the essence of the islands

Kosher guarantees food of checked quality

Halal products for almost 2 billion customers

STR./P. 4.

STR./P. 19.

STR./P. 22.

STR./P. 29.

PROIZVODI S CERTIFIKATOM Certificated products

ZNAKOVI KOJI JAMČE KVALITETU I OTVARAJU NOVA TRŽIŠTA

Marks which guarantee quality and open new markets Hrvatska kvaliteta Croatian Quality

Izvorno hrvatsko Croatian Creation

Hrvatski otočni proizvod Croatian Island Products

Košer Kosher

Halal Halal

privredni vjesnik posebno izdanje Privrednog vjesnika PV Special Edition


2

HRVATSKA KVALITETA

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

hrvatski proizvod europske kvalitete

international food standard

SSOP HACCP


CERTIFICATED PRODUCTS

| PV Special Edition | SADRŽAJ / CONTENT

04 » Nadan Vidošević - predsjednik Hrvatske gospodarske komore

KONKURENTNOST MORA DOĆI IZ SVIH SEKTORA DRUŠTVA » Nadan Vidošević, president of the Croatian Chamber of Economy COMPETITIVENESS HAS TO COME FROM ALL SECTORS OF THE SOCIETY

19 » Božidar Kalmeta - Ministar mora, prometa i infrastrukture

HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD – ESENCIJA OTOKA » Minister of Sea - Traffic and Infrastructure Božidar Kalmeta THE CROATIAN ISLAND PRODUCT - THE ESSENCE OF THE ISLANDS

22 » Rabin dr. Kotel Da-Don - glavni rabin u židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel u Hrvatskoj

KOŠER JE JAMSTVO ZA HRANU PROVJERENE KVALITETE » Rabbi dr Kotel Da-Don - head rabbi of the Jewish religious community Bet Israel in Croatia KOSHER GUARANTEES FOOD OF CHECKED QUALITY

3

DARKO BUKOVIĆ - GLAVNI UREDNIK PRIVREDNOG VJESNIKA

LOKALNO JE GLOBALNO Cilj nam je dati pregled kvalitetnih proizvoda koji su na ovaj ili onaj način – posebni, sukladni normi koja jamči kvalitetu i poštivanje svih procedura

C

ertifikat je, podsjećamo, službena potvrda da su proizvod ili usluga sukladni postavljenim normama i procedurama te unaprijed postavljenim odrednicama. Stoga je certifikat jasno usmjerenje i pokazatelj, kako poslovnim partnerima tako i krajnjim potrošačima, svih kvalitativnih normi koje su se poštivale pri proizvodnji, te kakvoće samog proizvoda. Kad je riječ o hrani, ta je odrednica još važnija i zbog niza drugih, primjerice, vjerskih i običajnih razloga. Označavanjem proizvoda želi se uspostaviti vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu, pomažući tako hrvatskim tvrtkama i proizvođačima. Stoga karakterizacija robne marke, odnosno sve opipljive i neopipljive karakteristike proizvoda - poput trgovačkog imena, simbola, logotipa i prepoznatljivog dizajna, koje razlikuju jedan proizvod ili uslugu od sličnog proizvoda konkurencije - uz oznaku posebnih certifikata ima još veću težinu.

Darko Buković Različitost je prednost Pionir i legenda brendiranja i potrošačkog istraživanja u svijetu Walter Landor jednom je rekao da su “proizvodi proizvedeni u tvornicama, ali brendovi se stvaraju u mislima”. Pozitivni imidž brenda svojevrsno je obećanje kupcima i dioničarima koje skriva dodanu vrijednost, osigurava lojalnost kupaca, a proizvo-

du pruža konkurentsku prednost pred drugim proizvodima na tržištu. Upravo je to i bio naš cilj: dati pregled kvalitetnih proizvoda koji su na ovaj ili onaj način – posebni, sukladni normi koja jamči kvalitetu i poštivanje svih procedura. Sve snažnija konkurencija pred poduzeća stavlja potrebu uvođenja strateškog upravljanja brendovima. Žele li uspjeti na tržištu i ostvariti konkurentsku prednost, poduzeća trebaju razviti snažne i posebne brendove koji će njihove proizvode izdvajati od konkurencije. I nemojmo zaboraviti dugoročnost procesa u koji treba biti uključeno mnogo sudionika, jer brend odražava poslovnu viziju i otvara vrata budućnosti. Svaka tržišna niša koja se otvara, svaki dodatni trud osigurava opstojnost. Posebno u turbulentnim vremenima u kakvima živimo. Stvorimo slike i simbole! Združimo ih uz hrvatski predznak. Neka pobijedi najbolja priča, neka se svaki proces temelji na promišljenoj strategiji. Različitost je prednost.

29 » Nermin Hadžić - šef odjela za marketing i PR u Agenciji za certificiranje halal kvalitete

HALAL PROIZVODI ZA GOTOVO DVIJE MILIJARDE KUPACA » Nermin Hadžić - Marketing Director and PR at Agency for Halal Quality Certifying HALAL PRODUCTS FOR ALMOST 2 BILLION CUSTOMERS IMPRESSUM GLAVNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Darko Buković IZVRŠNE UREDNICE / EXECUTIVE EDITORS: Vesna Antonić, Andrea Marić UREDNICI PRILOGA / SPECIAL EDITION EDITORS: Jasminka Filipas, Krešimir Sočković UREDNIK ENGLESKOG IZDANJA / ENGLISH EDITOR: Ray Fletcher PRIJEVOD / TRANSLATION: Traduco d.o.o. TAJNICA REDAKCIJE / EDITORIAL SECRETARY: Maja Gorički Tel: +385 1 4846 233, 5600 000 Fax: +385 1 4846 232 E-mail: redakcija@privredni.hr LEKTURA / LANGUAGE EDITORS: Sandra Baksa, Nina Lolić OBLIKOVANJE / LAYOUT: Mladen Grubišić GRAFIKA / PRE-PRESS: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović MARKETING / MARKETING: Tel: +385 1 5600 028, 4923 198 Fax: +385 1 4923 168 E-mail: marketing@privredni.hr NAKLADNIK / PUBLISHER: Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9, 10000 Zagreb, P.P. 631 DIREKTOR / DIRECTOR: Nikola Baučić TISAK / PRINT: Tiskara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 210, ZG

DARKO BUKOVIĆ - CHIEF EDITOR, PRIVREDNI VJESNIK

Local is global Our goal is to give an overview of quality products which are in their own way – special, in accordance with norms which guarantee quality and follow all procedures.

L

et us be reminded that a certificate is an official document that the product and the service are in accordance to set norms and procedures and upfront set guidelines. Therefore, a certificate is a clear direction and indicator for business partners and end consumers containing all quality standards that were followed during production and the quality of the product. With food, this guideline is even more important than many others, for example, religious reasons and customs. The goal of marking the product is to set a visual code on the Croatian and world market, helping thus Croatian companies and producers. Therefore characterising the trade mark, or rather all touchable and untouchable characteristics of the product, such as trade name,

symbol, logo and recognisable design which makes one product or service different from a similar product of competition, is considered even more valuable if accompanied with special certificates. Difference is advantage The pioneer and legend of branding and consumer research in the world, Walter Landor once said that ‘products are produced in factories, whereas brands are created in minds’. The positive image of a brand, a promise to customers, stockholders, which hides added value, ensures customers’ loyalty, and offers competitive advantage in front of other products on the market. That was precisely our goal: to give an overview of quality products which are in their own way – special, in accordan-

ce to norms which guarantees quality and respects all procedures. Increasingly stronger competition demands from companies to introduce strategic brand management. If they wish to succeed on the market and achieve competitive advantage, companies need to develop strong and special brands which will separate their products from competition. We must not forget the process is long-term and includes many participants since brand reflects business vision and opens the doors to the future. Each niche market that opens, each additional effort guarantees resistance. Especially in such turbulent times we live in. Let us create images and symbols! Let us join them with Croatia. May the best story win, may each process be based on a well-thought out strategy. Difference is advantage.


4

PROIZVODI S CERTIFIKATOM

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

NADAN VIDOŠEVIĆ - PREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

KONKURENTNOST MORA DOĆI IZ SVIH SEKTORA DRUŠTVA Globalna kriza će proći, ali naše strukturne probleme neće riješiti nitko izvana

K

ad smo krenuli s projektom Kupujmo hrvatsko, dodjela znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko od početka je bila neodvojivi dio tog projekta. U ovih nešto više od deset godina mijenjali smo slogane, a u rujnu prošle godine vratili smo se na Kupujmo hrvatsko, i to ne slučajno. Naš je načelni stav da je u uvjetima krize i recesije vrlo važno sačuvati razinu domaće potrošnje i kroz to održati ekonomsku aktivnost zemlje. Padom potrošnje ušli bismo u negativnu spiralu koja nas vodi u stagnaciju, nazadovanje i niz društvenih problema. Bilo nam je vrlo simpatično kada je američki predsjednik Barack Obama izišao sa sloganom Buy American, iako se taj slogan zadnjih nekoliko desetljeća može vidjeti i na dokovima New Yorka. Ipak, potpuno drukčije zvuči kad to izgovori predsjednik države koja je stvorila globalni ekonomski liberalizam. To govori da smo bili u pravu. Ako u trenutku krize i najveći imaju pravo to kazati i kada sve vrijednosti

W

hen we started with the project Let’s buy Croatian, the issuing of marks Croatian Quality and Croatian Creation had been the integral part of this project. For the past 10 years we have changed our slogans, and in last September we went back to Let’s buy Croatian, for a reason. Our main principle is that in a time of crisis and recession, it is important to maintain the level of local consumption and in doing so to preserve the economic activity of the country. We would find ourselves in a negative spiral should consumption fall, and this would lead us towards stagnation, regress and a series of social problems. It was pleasant when the American President Barack Obama spoke the slogan Buy American, even though you could have seen this same slogan on the docks of New York for the past decade. However, it sounds completely different coming from the mouth of the President of a state which creates global economic liberalism. This shows we were right. If even the largest can says this in a crisis, when all European Union values are in decline regarding this concept, it is quite hilarious that we are still discussing whether, for example, the Agency for Protecting Market Competitiveness will allow us to manage our own finan-

Nadan Vidošević Europske unije padaju na tom konceptu, onda izgleda komično da mi još uvijek raspravljamo hoće li nam, na primjer, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dozvoliti da upravljamo svojim financijama kako mi smatramo da treba. Taj nedostatak države u svim segmentima je najveći problem Hrvatske danas.

U tom kontekstu ova priznanja za kvalitetu imaju posebnu dimenziju. Globalna kriza će proći, ali naše strukturne probleme neće riješiti nitko izvana. A da bismo sami mogli rješavati probleme, moramo imati proizvod. Upravo proizvod izražava koliko smo kulturni i civilizirani kao nacija, jer se narod nigdje ne izražava kao u proizvodu. Proizvod, međutim, nije samo stvar poduzeća, iako ona, naravno, imaju obvezu biti inovativna i konkurentna. Konkurentan proizvod ima efikasno školstvo, zdravstvo, mirovinske fondove, jer sve to ulazi u kalkulaciju proizvoda. Konkurentnost mora doći iz svih sektora društva. Uspjeh jednog društva mjeri se kroz njegov proizvod, a u njemu je sadržano sve što je dobro ili loše u tom društvu. U nas još nema svijesti o tome. Želim izraziti svoje iskreno poštovanje prema onima koji stvaraju kvalitetan proizvod i u ovim uvjetima. Oni su ti koji daju optimizam da možemo, da postoje ljudi u Hrvatskoj koji mogu stvoriti nešto što je svjetski relevantno. Proizvod koji ima

znak Hrvatska kvaliteta ili Izvorno hrvatsko je proizvod koji u bilo kojem dijelu svijeta može biti konkurentan, pod pretpostavkom da je naše društvo konkurentno. Oni koji stvaraju kvalitetan proizvod moraju biti zvijezde i heroji današnjice. Kao što su nam trebali heroji usred rata, sada nam treba druga vrsta heroja. Trebaju nam heroji koji “troše” cipele, koji idu tamo gdje katkada nitko ne ide i prodaju kvalitetan hrvatski proizvod. I danas, kad imamo nisku akumulaciju, kad nam HBOR nema dovoljno kapitala, imamo pameti da budemo organiziraniji, inventivniji i da svojom glavom idemo na put uspjeha. Vlastiti rad mora biti temelj uspjeha i onda nećemo gledati tko i zašto nam je kriv. Poštujući i kupujući hrvatski proizvod, proizvodeći ga svaki dan, uz štednju u svim segmentima društva, učinit ćemo ga konkurentnijim. Koliko god bili mali, mi možemo uspjeti i živjeti od vlastitog rada. Mi možemo biti pobjednici.

NADAN VIDOŠEVIĆ, PRESIDENT OF THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY

Competitiveness has to come from all sectors of the society The global crisis will pass, but our problems will not be solved by foreigners ces as we think appropriate. This disadvantage of the state in all segments is the biggest problem of Croatia. In this context, these recognitions for quality have a special dimension. The global crisis will pass, but our problems will not be solved others. In order to solve problems, we need to have products. The product is the one which shows how civilised and cultured we are as a nation, since people reflect best through their products. However, the product does not only concern companies, even they do have an obligation to be innovative and competitive. I would like to express my greatest regards towards those who are creating special products in these conditions. They are the ones who provide us with positive energy that we can do it, that

there are people in Croatia who can create something of world significance. A competitive product has an efficient school system, health system and pension funds, since all of this is taken into consideration with products. The success of a society is measured through its product and it contains all that is good and bad in this society. We are still not aware of this. We wish to express our own personal regard towards those who are creating special products in these conditions. A product carrying the mark Croatian Creation or Croatian Quality is a product which can be competitive in any part of the world, on the assumption that our society is competitive. Those creating quality products need to regarded stars and heroes of today. Just as we need heroes during war, now

we need another kind of hero. We need heroes who ‘wear their shoes out’, that sometimes go places where no one wants to go and sell a Croatian quality product. We need to be smart enough today, when we are faced with low accumulation, when the Bank for Reconstruction and Development does not have enough capital, to organise ourselves, to be more inventive, to use our head whilst going towards success. Our own labour has to be the foundation of success and then we are not looking around asking ourselves who or what is to be blamed. We will turn the Croatian product into a more competitive one, respecting it, buying it and producing it every day. However small we may be, we can succeed and live off our own labour. We can be winners.


CROATIAN QUALITY

| PV Special Edition |

5

Znak Hrvatska kvaliteta nose natprosječno kvalitetni proizvodi proizvedeni na području Republike Hrvatske. Znak Hrvatska kvaliteta priznanje je proizvodu i proizvođaču, a ujedno i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu koji zadovoljava najviše zahtjeve kvalitete te predstavlja sam vrh svjetske ponude.

Above average quality products

produced on the area of the Republic of Croatia carries the mark Croatian Quality. This mark is recognition to product and manufacturer, as well as a guarantee to the manufacturer that we are talking about product which satisfies highest quality demands and represents the top of world offer.

ab kultura ab Culture Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

abc svježi krem sir i abc krem sirevi s dodacima šunke, povrća, pikant paprike, vlasca i hrena abc fresh cream cheese and abc cream cheeses with additives of ham, vegetables, hot paprika, chives and radish

Acidoverus i Acidoverus S Acidoverus and Acidovers S Vals d.o.o., Zagreb www.vals.hr

Belje d.d., Darda www.belje.hr

Alfo - aluminijska folija za domaćinstvo

Alkarska salama i Alkarska salama Srma

Ambasador pokrivači: sintetički, pamučni i vuneni

Alfo - aluminium foil for Household

Alkar salami and Alkar salami Srma

Ambasador blankets: synthetic, cotton and rug

TLM d.d. - TOFAL, Šibenik www.tlm.hr

Mel-Jakov Lovrić t.p., Split www.mel-mesnicelovric.hr

Vuteks Feniks d.o.o., Vinkovci vuteks.feniks.d.o.o@vk.htnet.hr

Ambrozije - gorki biljni liker i liker od meda

Anamarija - kava bez kofeina

Anamarija

Ambrozije - soar herbal liqueur and Honey liqueur

Anamarija - decaffeinated coffee

PIP d.o.o., Zagreb www.pip.hr

Anamarija Company d.o.o., Sesvete www.anamarija.hr

Aparati za gašenje požara linija “P”

Apiterapija PIP

Arabesca cappuccino

Apitherapy PIP

Arabesca cappuccino

Extinguishers Line ‘’P’’

PIP d.o.o., Zagreb www.pip.hr

Arabesca d.o.o., Sesvete www.arabesca.hr

Arf cream original, citro i natural

Bakalar bianco

Arabesca d.o.o., Sesvete www.arabesca.hr

Arf cream original, citrus and natural

Trenton d.o.o., Trogir www.trenton.hr

Bambina kuhana šunka

Barbi pašteta

Barun - gorki biljni liker

Bambina cooked ham

Barbi pâte

Barun - bitter herbal liqueur

Improm d.o.o., Križevci www.improm.hr

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Zvečevo d.d., Požega www.zvecevo.hr

Pastor TVA d.d., Zagreb www.pastor.hr

Arabesca kava Arabesca Coffee

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Anamarija Company d.o.o., Sesvete www.anamarija.hr

Bianco Cod


6

HRVATSKA KVALITETA Betonski crijep Concrete tile Bramac pokrovni sistemi d.o.o., Zagreb www.bramac.hr

| posebno izdanje Privrednog vjesnika | Bistra - gazirana izvorska voda i prirodna izvorska voda Bistra - sparkling spring water and natural spring water Coca Cola Beverages Hrvatska d.d., Zagreb www.coca-colahbc.hr

Bovidur - tvrdi sir od kravljeg mlijeka Bovidur - hard cheese from cows milk Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Caffe Monte

Cedevita

Chocolate cocktail

Caffe Monte

Cedevita

Chocolate cocktail

C - M d.o.o., Rovinj caffemonte@net.hr

Cedevita d.o.o., Zagreb www.cedevita.hr

Darna d.o.o., Rovinj www.gastronaut.hr/darna

Cement Holcim: Majstor cement, Ekspert cement, Protektor cement, Primus cement

Clementina desert

Cipele zaštitne i sigurnosne

Clementina dessert

Safety and Protection Shoes

Zvečevo d.d., Požega www.zvecevo.hr

Viko d.o.o., Varaždin www.viko.hr

Crijep

Čajna kobasica

Tiles

Čajna sausage

Čajna peciva bez bijelog šećera

Dilj d.o.o., Vinkovci www.dilj.hr

Danica mesna industrija d.o.o., Koprivnica www.podravka.hr

Tea biscuit without white sugar

Čarli

Čepinsko biljno jestivo ulje

Čarli

Vegetable edible oil from Čepin

Čepinsko suncokretovo jestivo ulje

Holcim Concrete: Majstor concrete, Ekspert concrete, Protektor concrete, Primus concrete Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno www.holcim.hr

Labud d.o.o., Zagreb www.labud.hr

IPK Tvornica ulja Čepin d.d., Čepin www.uljara.hr

Delicia d.o.o., Buzet www.delicia.hr

Sunflower edible oil from Čepin IPK Tvornica ulja Čepin d.d., Čepin www.uljara.hr

Čipi čips

Dalmatinska buđola Mataš

Dalmatinska panceta

Čipi čips

Dalmatian buđola Mataš

Dalmatian pancetta

Franck d.d., Zagreb www.franck.hr

Mataš M.N. d.o.o., Jasenice www.matas.hr

Mijukić-prom, Runovići www.mijukic-prom.com

Dalmatinska panceta

Dalmatinska panceta Mataš

Delikates šunka bez kosti

Mesna industrija - Braća Pivac d.o.o., Vrgorac www.pivac.hr

Dalmatian pancetta Mataš

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Digitalna brojila električne energije

Dimnjaci

Dioptrijske leće

Chimneys

Dioptric lenses

Digital Counter for electric energy

Schiedel - proizvodnja dimnjaka d.o.o., Golubovec www.schiedel.hr

GHETALDUS d.o.o., Samobor www.ghetaldus.hr

Dalmatian pancetta

RIZ Odašiljači d.d., Zagreb www.riz.hr

Mataš M.N. d.o.o., Jasenice www.matas.hr

Elegant bone-free ham


CROATIAN QUALITY

| PV Special Edition | Dioptrijski okviri

7

Domaća dimljena šunka s kostima

Domaća rakija od kruške tepke

GHETALDUS d.o.o., Samobor www.ghetaldus.hr

Homemade smoked ham on the bone

Homemade brandy from Tepka pear

Kudelić d.o.o., Bedenica

Aeronautika d.o.o., Koprivnica

Domaći jeger

Domaća slatinska kobasica

Dominol

Homemade Jeger sausage

Homemade Slatina sausage

Dominol

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Mesoprerada d.o.o., Slatina

Iskra d.d., Sveti Ivan Zelina www.iskra-zelina.hr

Drveni prozori i vrata

Drvolit

Dukat svježe mlijeko

Wooden windows and doors

Drvolit

Dukat fresh milk

Finag d.d., Garešnica www.finagdd.hr

Varping d.o.o., Sveti Križ Začretje www.varping.hr

Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Eko pregradni blok V

Eko stropni uložak

Eco bulkhead block V

Eko Ceiling Cartridge

Elkalex - samonosivi kabelski snop

Ciglane Zagreb d.d., Zagreb www.ciglane-zagreb.hr

Ciglane Zagreb d.d., Zagreb www.ciglane-zagreb.hr

Elkalex - self-supporting bundles

Espresso kava

Faks helizim color

Espresso coffee

Faks helizim color

Faks helizim superaktiv i aquamarine

Franck d.d., Zagreb www.franck.hr

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Faks helizim superactive aquamarine

Fasadex

Fiolićeva salama

Fasadex

Fiolić salami

Fresssh by Ožujsko svijetlo pivo lager

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb www.chromos-bil.hr

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Fresssh by Ožujsko - Light lager beer

Frigal - suncokretovo jestivo ulje za višestruko prženje

Fritol jestivo suncokretovo ulje

Ginkgo

Fritol edible sunflower oil

Frigal - sunflower edible oil for multiple frying

ABN - Tvornica ulja d.o.o., Zagreb www.abn.hr

Belupo d.d., Koprivnica www.belupo.hr

Dioptric frames

IPK Tvornica ulja Čepin d.d., Čepin www.uljara.hr

Gladis

Glineni crijep

Gladis

Clay tiles

Iskra d.d., Sveti Ivan Zelina www.iskra-zelina.hr

Tondach Hrvatska d.d., Bedekovčina www.tondach.hr

Elka kabeli d.o.o., Zagreb www.elka.hr

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Zagrebačka pivovara d.d., Zagreb www.ozujsko.com

Ginkgo

Gloria - mljevena kava minas okusa Gloria - ground Minas flavour coffee Tombia d.o.o., Split www.gloria.hr


8

HRVATSKA KVALITETA

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

Gospodarski eksploziv ANFO-1

Graševina

Griotte

Graševina

Griotte

Economic explosives ANFO-1

Kutjevo d.d., Kutjevo www.kutjevo.com

Kraš d.d., Zagreb www.kras.hr

Igraće karte

INA Autoglas

Playing cards

INA Autoglas

Grafika - grafoprint d.o.o., Bestovje www.grafika-grafoprint.hr

Maziva Zagreb d.o.o., Zagreb www.ina.hr

INA SMK 70

Irumed

Iruzid

INA SMK 70

Irumed

Iruzid

Maziva Zagreb d.o.o., Zagreb www.ina.hr

Belupo d.d., Koprivnica www.belupo.hr

Belupo d.d., Koprivnica www.belupo.hr

Jadro napolitanke

Jamnica prirodna mineralna voda

Jetrena pašteta

Karolina d.o.o., Osijek www.lorenz-snackworld.de

Jamnica natural mineral water

Gavrilović d.o.o., Petrinja www.gavrilovic.hr

Jubilarna kava

Kabel rolete

Kaljeve peći i kamini

Jubilee Coffee

Cable roll

Royal furnaces and fireplaces

Franck d.d., Zagreb www.franck.hr

Commel-Zagreb d.o.o., Zagreb www.commel.hr

Zagorka d.o.o., Bedekovčina www.zagorka.hr

Karlovačko svijetlo pivo

Keramičke pločice

Karlovačko light beer

Ceramic tiles

Karlovačka pivovara d.d., Karlovac www.karlovacko.hr

KIO Keramika d.o.o., Orahovica www.kio.hr

Keramičke pločice Rubi, Nina 21 T, Eva, Vis CRN3M3

AN-FO ‘93 d.o.o., Zagreb

Holcim Agrocal granule i mikrogranule Holcim Vivacal granule i mikrogranule Holcim Agrocal granules and microgranules Holcim Vivacal granules and microgranules Holcim mineralni agregati d.o.o., Nedešćina www.holcim.hr

Jadro wafers

Jamnica d.d., Zagreb www.jamnica.hr

Liver pâte

Ceramic tiles Rubi, Nina 21 T, Eva, Vis CRN3M3 Keramika Modus d.o.o., Vojnić www.keramikamodus.com

KISKO alkoholni ocat

KISKO jabučni ocat

KISKO vinski ocat

KISKO alcohol vinegar

KISKO apple vinegar

KISKO wine vinegar

Badel d.o.o., Zagreb www.badel.hr

Badel d.o.o., Zagreb www.badel.hr

Badel d.o.o., Zagreb www.badel.hr

Klasični i medicinski ležaji - madraci

Kompresijske stezaljke i spojnice

Korčulanka - kvalitetno vino

Classic and medicinal bolsters, mattresses

Compression clips and couplings

Korčulanka - quality wine

Bernarda d.o.o., Nedelišće www.bernarda.hr

Dalekovod d.d., Zagreb www.dalekovod.hr

Blato 1902 d.d., Blato - Korčula www.blato1902.hr


CROATIAN QUALITY

| PV Special Edition |

9

Kozje mlijeko

Kraški vrat

Kuglasti ventili

Goats milk

Kraški neck of meat

Ball valves

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Mesna industrija - Braća Pivac d.o.o., Vrgorac www.pivac.hr

OMV-ventil d.o.o., Zagreb www.t-com.hr/omv-ventil

Kuhinjski namještaj Barbara

Kuhinjski namještaj Irena

Kuhinjski namještaj Ivona

“Irena” Kitchen furniture

“Ivona” Kitchen furniture

“Barbara” Kitchen furniture

Ancona d.o.o., Đakovo www.ancona.hr

Ancona d.o.o., Đakovo www.ancona.hr

Kuhinjski namještaj Karla

Kulen Fiolić

Kulenova seka

“Karla” Kitchen furniture

Kulen Fiolić

Spiced Kulen

Ancona d.o.o., Đakovo www.ancona.hr

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Lijesovi

Likvi

Coffins

Likvi

Palma d.o.o., Jastrebarsko www.palma.hr

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Obarene kobasice Fiolić: hrenovka, safalada, posebna, parizer

Ancona d.o.o., Đakovo www.ancona.hr

Fiolić cooked sausages: hrenovka, safalada, posebna, parizer Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Listovi za pite i savijače

Margo margarini

Mediteranska salama

Filo dough for pies and strudels

Margo margarines

Mediterranean salami

Zvijezda d.d., Zagreb www.zvijezda.hr

Improm d.o.o., Križevci www.improm.hr

Medolada - medni namaz s lješnjakom i kakaom

MegaTon

MegaTop

MegaTon

MegaTop

Medolada - honey spread with hazelnut and cocoa

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb www.chromos-bil.hr

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb www.chromos-bil.hr

Mesni doručak

Meso kunića

Cold meat cutlet

Meso kunića

Morello - kolekcija troslojnog gotovog parketa

Gavrilović d.o.o., Petrinja www.gavrilovic.hr

Kunis d.d., Bošnjaci www.kunis.hr

Morello - collection of triplelayered finished parquet

Muški odjevni proizvodi Classic

Muško odijelo: Elegant, Classic, Vision

Natikače

Men’s Clothings “CLASSIC” range

Men’s suits: Elegant, Classic, Vision

Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka www.rio-rijeka.hr

Kotka d.d., Krapina www.kotka.hr

Siga d.o.o., Varaždin www.siga.hr

Clarum d.o.o., Velika www.clarum.hr

Pip d.o.o., Zagreb www.pip.hr

Parketi Požgaj d.o.o., Veliki Bukovec www.pozgaj.com

Slippers


10

HRVATSKA KVALITETA Njoki

| posebno izdanje Privrednog vjesnika | O-la-la salvete - papirnate i platnenopapirnate

Ocat: jabučni, vinski, alkoholni

Marex-gel d.o.o., Zadar www.marex-gel.hr

O-la-la napkins - paper and cloth-paper

Vinegar: apple, wine, alcohol

Odvajači kondenzata

Ogulinski kiseli kupus

Condesate dividers

Ogulin pickled cabbage

OMV-Ventil d.o.o., Zagreb www.t-com.hr/omv-ventil

Madig - Mrežnica d.o.o., Ogulin www.kiselikupus.hr

Gnocchi

Delt papir d.o.o., Zagreb www.deltpapir.hr

Prehrana d.o.o., Varaždin www.prehrana-varazdin.com

Oplemenjena troslojna ploča iverica za opću uporabu tip TP 20 Superior triple-layered chipboard for general use type TP 20 Iverica d.o.o., Bjelovar www.iverica.hr

Orljava Luxury

Ornel

Ovo liker (Ovo brandy)

Orljava Luxury

Ornel

OVO BRANDY

Orljava d.o.o., Požega www.orljava.hr

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Darna d.o.o., Rovinj www.darna.hr

Ožujsko Cool

Ožujsko pivo

Pan BEZ pivo

Ožujsko Cool

Ožujsko beer

Pan BEZ beer

Zagrebačka pivovara d.d., Zagreb www.ozujsko.com

Zagrebačka pivovara d.d., Zagreb www.ozujsko.com

Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica www.carlsberg.hr

Pan lagan pivo

Pan pivo

Paris punjeno čajno pecivo

PAN LAGAN beer

Pan beer

“Paris” filled tea biscuit

Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica www.carlsberg.hr

Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica www.carlsberg.hr

Koestlin d.d., Bjelovar www.koestlin.hr

Pavone - kolekcija dvoslojnog gotovog parketa

Pelinkovac

Pelješac - kvalitetno vino

Pelinkovac

Pelješac - quality wine

Darna d.o.o., Rovinj www.darna.hr

Dingač Poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje www.advance.hr/vinarija-dingac

Piknik keks

Plavac - kvalitetno vino

“Piknik” biscuit

Plavac - quality wine

Plavac Blato - kvalitetno vino

Koestlin d.d., Bjelovar www.koestlin.hr

Dingač Poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje www.advance.hr/vinarija-dingac

Plavac Blato - quality wine

Plavac Hvar - kvalitetno vino

Poliflor

Polusarkofazi

Poliflor

Half coffins

Plavac Hvar - quality wine

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb www.chromos-bil.hr

Palma d.o.o., Jastrebarsko www.palma.hr

Pavone - collection of doublelayered finished parquet Parketi Požgaj d.o.o., Veliki Bukovec www.pozgaj.com

Svirče Cooperative and winery Vrbanj, otok Hvar www.pz-svirce.hr

Blato 1902 d.d., Blato - Korčula www.blato1902.hr


CROATIAN QUALITY

| PV Special Edition |

11

Pošip Korčula - kvalitetno vino

Posteljina - pokrivači, jastuci

Potpune i dopunske krmne smjese

Pošip Korčula - quality wine

Linen - covers, pillows and beadspreads

Complete and Supplementary fodder mix

nadlošci Tekstil Lio d.o.o., Osijek

Kunis d.d., Bošnjaci www.kunis.hr

Prenosive utičnice

Prešanica od svinjskih jezika

Jedinstvo PZ, Smokvica, otok Korčula www.posip.hr

Pounje i Plavi cvijet - linija muških i ženskih odjevnih predmeta

Portable sockets Commel-Zagreb d.o.o., Zagreb www.commel.hr

Pressed pork tongue meat

Pribori za jelo Dubrovnik i Vinodol

Priključni kabeli

Kordun Lav d.o.o., Karlovac www.kordun.hr/lav

Cutlery “Dubrovnik” and “Vinodol”

Commel-Zagreb d.o.o., Zagreb www.commel.hr

Prirodni med

Produžni kabeli

Program IZOIND 2000

Natural honey

Extension cord

Programme IZOIND 2000

PIP d.o.o., Zagreb www.pip.hr

Commel-Zagreb d.o.o., Zagreb www.commel.hr

Industrogradnja d.d., Zagreb www.industrogradnja.hr

Program sjedaćih ojastučenih garnitura od masivnog drveta

Programski sustav topXview

Pšenično brašno Farina

Programme system topXview

Line of pillow covered seats from solid wood

Telegra d.o.o., Sveta Nedelja www.telefon-gradnja.hr

Granolio d.o.o., Zagreb granolio@zg.t-com.hr

Pounje and Plavi cvijet - men’s and women’s clothing line Pounje d.d., Hrvatska Kostajnica www.pounje-trikotaza.hr

Pribor za jelo Korana Cutlery “Korana”

Spin Valis d.d., Požega www.spinvalis.hr

Kordun Lav d.o.o., Mali Erjavec www.kordun.hr/lav

Improm d.o.o., Križevci www.improm.hr

Binding lobes

Wheat flour “Farina”

PVC profili

Radijatori model Solar

Radiodifuzni odašiljači

PVC profiles

Radiators - Solar model

Radiodifusion transmitters

Naronaplast d.o.o., Metković www.naronaplast.hr

Lipovica d.o.o., Popovača www.lipovica.hr

RIZ Odašiljači d.d., Zagreb www.riz.hr

Rajnski rizling

Rally - bezalkoholno pivo

Ribanac

Rhine Riesling

Rally - non-alcohol beer

Ribanac

Kutjevo d.d., Kutjevo www.kutjevo.com

Karlovačka pivovara d.o.o., Karlovac www.karlovacko.hr

Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Rubel

Santa Maria

Sardi riblje konzerve

Rubel

Santa Maria

“Sardi” canned fish

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Anamarija Company d.o.o., Sesvete www.anamarija.hr

Sardina d.o.o., Postira www.sardina.biz


12

HRVATSKA KVALITETA Sarkofazi Coffins Palma d.o.o., Jastrebarsko www.palma.hr

| posebno izdanje Privrednog vjesnika | SHAKE osvježivač zraka za automobile i ostale zatvorene prostore SHAKE air freshner for cars and other closed spaces Prestige d.o.o., Pula www.prestige.com.hr

Sjeme hibridnog kukuruza Hybrid corn seed BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb, Rugvica www.bc-institut.hr

Slatinski kulen

Solarni kolektor SKT 40

Slatina kulen

Solar collector SKT 40

Mesoprerada d.o.o., Slatina

Tehnomont BMN d.o.o., Pula www.tehnomont.hr

Special bread

Srednjenaponski energetski kabeli XHE 49 A

Srijemska kobasica

Staročeško svijetlo pivo

Srijemska sausage

Old Czech light beer

Medium voltage energy cables XHE 49 A

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Daruvarska pivovara d.o.o., Daruvar www.daruvarska-pivovara.hr

Svjetlosno promjenljivi prometni znakovi SPZ - LED v.2

Šeširi Kobali - Cloche, Konus, Charleston

Elka kabeli d.o.o., Zagreb www.elka.hr

Standard čišćenja, dezinfekcije i redovitog održavanja klimatizacijskih uređaja - Degenia Velebitica Standard of clearing, disinfecting and regular aintenance of air conditioning devices - Degenia Velebitica

Light shifting traffic signs znakovi SPZ - LED v.2 Telegra d.o.o., Sveta Nedelja www.telefon-gradnja.hr

Specijalne vrste kruha - Ražek i Zrnek Pekarnica Latica d.o.o., Varaždin www.vindija.hr

Kobali hats - Cloche, Konus, Charleston Kobali, Zagreb www.kobali.com

Miloc d.o.o., Bjelovar www.miloc.hr

Šuplja opeka i blokovi

Tanker za prerađevine

Tartufina

Hollow bricks and blocks

Carrier for processed material

Tartufina

Finag d.d., Garešnica www.finagdd.hr

3. MAJ brodogradilište d.d., Rijeka www.3maj.hr

Improm d.o.o., Križevci www.improm.hr

Teratekt

Tomislav

Topljeni sirevi za mazanje

Teratekt

Tomislav

Melting cheese spread

Samoborka d.d., Samobor www.samoborka.hr

Zagrebačka pivovara d.d., Zagreb www.ozujsko.com

Zdenka d.d., Veliki Zdenci www.zdenka.hr

Traminac

Trapist

Traminac

Trapist

Trikotažne linije proizvoda Arena i Arena IN

Iločki podrumi d.d., Ilok www.ilocki-podrumi.hr

Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Clothing line of Arena and Arena IN products

Trikotažni odjevni predmeti Galeb

Troslojna ploča iverica za opću uporabu TP 20

Troslojni montažni dimnjak (TMD)

Textile and clothing Galeb

Triple-layered chipboard for general use TP 20

Triple-layered assembly chimney (TMD)

Iverica d.o.o., Bjelovar www.iverica.hr

PGM d.o.o., Poznanovec www.pgm.hr

Galeb d.d., Omiš www.galeb.hr

Arena modna kuća d.o.o., Pula www.arena-moda.hr


13

CROATIAN QUALITY

| PV Special Edition | Turist kobasica

Unique - prirodna izvorska voda

Uredski namještaj MAT

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Unique - natural spring water

Inkea d.o.o., Zagreb www.inkea.hr

Vargokor - rebraste kanalizacijske cijevi i spojevi

Varpor EPS

Ventilacijski kanali

Varpor EPS

Ventilation channels

Varping d.o.o., Sveti Križ Začretje www.varping.hr

Schiedel d.o.o., Golubovec www.schiedel.hr

Ventilatori: aksijalni i centrifugalni

Vindija svježe mlijeko

Višenamjenski brod

Vindija fresh milk

Multi-purpose ship

Fans: axial and centrifugal

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka www.3maj.hr

Votka Akvinta

Vrgorački pršut bez kosti

Vodka Akvinta

Vrgorac bone-free prosciutto

Zdravi ležaji - madraci SALUS

Adriatic Distillers d.o.o., Split www.akvinta.com

MI Braća Pivac d.o.o., Vrgorac www.pivac.hr

Healthy beds - mattresses “SALUS“

Zirodent

Zlatko - sjeme hibridnog kukuruza

Zlatni dukat - hladno prešano suncokretovo ulje

Saponia d.d., Osijek www.saponia.hr

Zlatko - hybrid corn seed

Zlatni dukat - cold pressed sunflower oil

Zlatnik - jestivo repičino ulje

Zlatnik - jestivo suncokretovo ulje

Zlatno zrno žita Integralna tjestenina

Zlatnik - edible turnip oil

Zlatnik - edible sunflower oil

ABN - Tvornica ulja d.o.o., Zagreb www.abn.hr

ABN - Tvornica ulja d.o.o., Zagreb www.abn.hr

Zlatno zrno žita - wholemeal pasta

“Turist” sausage

Office furnishing MAT

Kalničke vode Bio Natura d.d. www.bionatura.hr

Vargokor - ribbed sewage pipes and joints Vargon d.o.o., Škrljevo www.vargon.hr

Ventilator - TVUS d.o.o., Marija Bistrica www.ventilator.hr

Zirodent

Bernarda d.o.o., Nedelišće www.bernarda.hr

Poljodar tim d.o.o., Daruvar www.poljodar-tim.hr

ABN - Tvornica ulja d.o.o., Zagreb www.abn.hr

Prehrambeno-industrijski kombinat Rijeka d.d., Rijeka www.pikrijeka.hr

Zvijezda majoneza Zvijezda mayo Zvijezda d.d., Zagreb www.zvijezda.hr

privredni vjesnik

pv+ pv

pvinternational pv international

Privredni vjesnik

PV International

PV POVEĆALO

PV+

Prvi hrvatski poslovnofinancijski tjednik

Englesko izdanje poslovnofinancijskog tjednika

Tjedna radijska emisija o gospodarstvenim kretanjima

Biblioteka Privrednog vjesnika

First Croatian Business and Financial Weekly

English edition of the Croatian Business and Financial Weekly

Weekly economic radio broadcast

Privredni vjesnik Library

Zvijezda stolni margarin Zvijezda table margarine Zvijezda d.d., Zagreb www.zvijezda.hr

Privredni vjesnik d.o.o. | Kačićeva 9/II, 10 000 Zagreb, Hrvatska | T +385 1 56 00 000 | F +385 1 48 46 232 | E redakcija@privredni.hr | www.privredni.hr


14

IZVORNO HRVATSKO

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

Znak Izvorno hrvatsko nose natprosječno kvalitetni proizvodi proizvedeni na području Republike Hrvatske, koji su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Znak Izvorno hrvatsko priznanje je proizvodu i proizvođaču, a ujedno i jamstvo potrošaču da je riječ o jedinstvenom proizvodu koji zadovoljava najviše zahtjeve kvalitete te predstavlja sam vrh svjetske ponude.

The “Croatian Creation” label is granted to products of the highest quality, produced in the Republic of Croatia, as a result of Croatian tradition, developmentresearch work, innovation and invention. The label “Croatian Creation” is recognition of both the product and the producer, as well as a guarantee to the consumer that this is a unique product which meets the highest standards of quality throughout the world. Amarena - voćni sirup Amarena - fruit syrup Maraska d.d., Zadar www.maraska.hr

Aplikativni softver GPS - gospodarenje proračunskim sredstvima Ver. 4.0

Badel Pelinkovac Badel 1862 d.d., Zagreb www.badel1862.hr

Application software GPS - Budget managing Infomare d.o.o., Split www.infomare.hr

Bajadera

Baranjski kulen

Benkovački kamen

Bajadera

Baranja kulen

Benkovac stone

Kraš d.d., Zagreb www.kras.hr

Belje d.d., Mesna industrija, Darda www.belje.hr

Kamen Benkovac d.o.o., Benkovac www.kamen-benkovac.hr

Bermet Filipec

Brac fini sapuni

Bermet Filipec

Brac fine soaps

Obitelj Filipec - obrt za vinogradarstvo, proizvodnju i trgovinu, Samobor toni.filipec@inet.hr

Brac fini sapuni, Postira, Brač www.bracfinisapuni.hr

BRAVO™ - poslovni informacijski sustav u prometu

Caprilo - meki masni sir od kozjeg mlijeka s plemenitom plijesni

Capro Blue - meki masni sir od kozjeg mlijeka s plemenitom plijesni

Caprilo - soft fat goats milk cheese

Capro Blue soft fat goats milk cheese

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Capron - meki masni sir od kozjeg mlijeka

Centrix

Chromoden lak za parkete

Centrix

Chromoden parquet lacquer

Capron - soft fat goats milk cheese

Omega software d.o.o., Zagreb www.omega-software.hr

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb www.chromos-bil.hr

Dalmatinska pečenica Mataš

Dalmatinski pršut Premium

Dalmatinski pršut Mataš

Dalmatian prosciutto Premium

Dalmatian prosciutto Mataš

Dalmatian sausage Mataš

Mijukić Prom, Runovići www.mijukic-prom.com

Mataš M.N. d.o.o., Jasenice www.matas.hr

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Mataš M.N. d.o.o., Jasenice www.matas.hr

BRAVO™ - business information traffic system Euro-tera d.o.o., Zagreb www.euro-tera.hr

Caprodur - tvrdi sir od kozjeg mlijeka Caprodur - hard goats milk cheese Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr


CROATIAN CREATION

| PV Special Edition | Dalmatinski pršut - Mel

Dalmatinski šokol

Dimsi

Dalmatian prosciutto - Mel

Dalmatian šokol

Dimsi

Mel-Jakov Lovrić t.p., Split

Pršutana d.o.o., Posedarje www.prsutana-posedarje.hr

Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Dingač - vrhunsko vino, barrique i arhivsko vino

Dokup mirovine - izvorno hrvatska vrsta otpremnine

e-Kids BOX

Dingač - supreme wine, barrique and archive wine

The supplementary pension scheme purchase - Croatian Creation type for severance pay

Pro-mil d.o.o., Varaždin www.pro-mil.hr

Dingač Poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje www.advance.hr/vinarija-dingac

ECDLBOX

15

e-Kids BOX

Royal mirovinsko osiguranje d.d., Zagreb www.royal-mirovina.hr

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Gavrilovićev kulen

King ICT d.o.o., Zagreb www.king-ict.hr

Extra virgin and virgin olive oil

Gavrilović d.o.o., Petrinja www.gavrilovic.hr

Gavrilovićeva salama

Hrvatsko svečano odijelo

Imotska torta

Gavrilović salami

Croatian haut couture suit

Gateaux from Imotski

Gavrilović d.o.o., Petrinja www.gavrilovic.hr

Modni atelier Gena, Trogir www.gena-trogir.com

Dujmex d.o.o., Imotski dujmex@st.t-com.hr

Imotski rafioli

Informacijski sustav održavanja MIMS ver. 3

Istarski kamen - Kanfanar, Selina, Kirmenjak, Valtura

Dujmex d.o.o., Imotski dujmex@st.t-com.hr

Information maintenance system MIMS ver. 3

Istrian stone- Kanfanar, Selina, Kirmenjak, Valtura

Inin d.o.o., Slavonski Brod www.inin.hr

Kamen d.d., Pazin www.kamen-pazin.hr

Ivan Dolac - vrhunsko vino, barrique i arhivsko vino

Izvorni posedarski dalmatinski pršut

Jurek - domaći kukuruzni kruh

Ivan Dolac - supreme wine, barrique and archive wine

Original Dalmatian prosciutto from Posedarje

Jurek - homemade corn bread

Svirče Poljoprivredna zadruga i vinarija, Vrbanj, otok Hvar www.pz-svirce.hr

Pršutana d.o.o., Posedarje www.tankerkomerc.hr/prsutana. htm

Kapljice - gazirana prirodna mineralna voda

Kolekcija Dubrovački nakit

Kolekcija Morčić

Dubrovnik Jewellery Collection

Morčić Collection

Kapljice - sparkling natural mineral water

Zlatarna Križek, Velika Gorica www.krizek.hr

Zlatarna Križek, Velika Gorica www.krizek.hr

Lećevački sir

Lepoglavska čipka

Luxal

Lećevački cheese

Lepoglava lace

Luxal

MILS Mljekara Split d.d., Split www.mils.hr

Zadruga Lepoglavske čipke, Lepoglava www.grad-lepoglava.hr

Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb www.chromos-bil.hr

ECDLBOX

Ravioli from Imotski

Kalničke vode Bio Natura d.d. www.bionatura.hr

PZ Marina, Marina www.pz-marina.com

Gavrilović kulen

Pekarnica Latica d.o.o., Varaždin www.vindija.hr


16

IZVORNO HRVATSKO Maraschino

| posebno izdanje Privrednog vjesnika | Marco Polo - ekstra djevičansko maslinovo ulje

Melem

Maraska d.d., Zadar www.maraska.hr

Marco Polo - extra virgin olive oil

Neva d.o.o., Zagreb www.neva.hr

Mikado - mliječna čokolada s rižom

Miris - metodika za projektiranje informacijskih sustava, verzija 2.0

Maraschino

Mikado - milk chocolate with rice Zvečevo d.d., Požega www.zvecevo.hr

MODRA LASTA poučnozabavni časopis za učenike osnovne škole

Blato 1902 d.d., Blato-Korčula www.blato1902.hr

Miris - method for designing information systems, version 2.0

Melem

Mliječni namaz Dukatela Milk spread Dukatela Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Ris d.o.o., Rijeka www.ris.hr

Ovidur - tvrdi sir od ovčjeg mlijeka

Paprenjak - tradicionalni hrvatski kolač

Ovidur - hard sheep milk cheese

Paprenjak - traditional Croatian biscuit

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Paprenjak d.o.o., Zagreb www.paprenjak.hr

Paška čipka

Paški sir

Pekmez od šljiva

Lace from Pag

Cheese from Pag

Plum jam

Grad Pag - DPČ Frane Budak, otok Pag www.pag.hr

Sirena - Mala sirana d.o.o., Kolan, otok Pag www.sirena.hr

Podravka d.d., Koprivnica www.podravka.hr

Penkala kemijske olovke

Penkala nalivpera

Perpetuum Mobile iSite3

Penkala pens

Penkala fountain pen

Perpetuum Mobile iSite3

TOZ Penkala d.d., Zagreb www.toz-penkala.hr

TOZ Penkala d.d., Zagreb www.toz-penkala.hr

Perpetuum Mobile d.o.o., Zagreb www.perpetuum.hr

Petrine pletilje

Pištolj HS 2000 i XD

Podravec

Petrine pletilje

Pištolj HS 2000 i XD

Podravec

Petra Commerce d.o.o., Zagreb

HS Produkt d.o.o., Karlovac hsprodukt@ka.htnet.hr

Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Pošip Smokvica - vrhunsko vino

Pošip - vrhunsko vino

Poljanski šaran

Pošip - supreme wine

Poljanski šaran

Pošip Smokvica - supreme wine

Poljoprivredna zadruga Pošip, Čara posip.cara@du.htnet.hr

Ribnjačarstvo Poljana d.d., Kaniška Iva www.ribnjacarstvo-poljana.hr

Podravkin goveđi gulaš

Požeška viljamovka

Podravka beef stew

Williams Pear brandy

Protupotresni blok Porotherm

Danica mesna industrija d.o.o., Koprivnica www.podravka.hr

Willijams, Požega www.willijams.hr

MODRA LASTA educationalentertainment magazine for lementary school pupils Školska knjiga d.d., Zagreb www.skolska.com.hr

Jedinstvo PZ, Smokvica, otok Korčula www.posip.hr

Earthquake-proof block Porotherm Wienerberger Ilovac d.d., Karlovac www.wienerberger.hr


CROATIAN CREATION

| PV Special Edition | Radiolink RL 2 GHz Radiolink RL 2 GHz Zagrel Rittmeyer d.o.o, Zagreb www.zagrel-rittmeyer.hr

Postup - vrhunsko vino i arhivsko vino Postup - supreme and archive wine Dingač Poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje www.advance.hr/vinarija-dingac

Rukatac Smokvica vrhunsko vino

Samoterm

Rukatac Smokvica - supreme wine

Samoborka d.d., Samobor www.samoborka.hr

Jedinstvo PZ, Smokvica, otok Korčula www.posip.hr

Samoterm

17

Ruho za stol: tkani nadstolnjaci, stolnjaci i podlošci Table cloths: knitted table cloths ETNO radiona Čehulić, Kravarsko www.etno-cehulic.hr

SECOSEC - kodirana sigurnosna plomba sa zaštitnom kapom SECOSEC - coded safety filling with protection cap Shacko d.o.o., Split www.shacko.hr

Slavonski kulen Mesoprerada

SMIB poučno-zabavni list za djecu

Smrznuti kvarnerski škamp

Slavonian kulen Mesoprerada

SMIB educationalentertainment magazine for children

RO-TRADE d.o.o., Skrbčići, otok Krk

Mesoprerada d.o.o., Slatina

Deep-frozen Kvarner scampi

Školska knjiga d.d., Zagreb www.skolska.com.hr

Stara Badel šljivovica

Studenački pršut

SUMAMED

Old Badel Plum brandy

Studenački prosciutto

SUMAMED

Badel 1862 d.d., Zagreb www.badel1862.hr

Gradina, Studenci www.prsutanagradina.hr

Pliva d.d., Zagreb www.pliva.hr

Sustav informatizacije poslovanja autoprijevoznika - S.I.P.A.

Svježe svinjsko meso

Teranil

Fresh pork meat

Teranil

Mesnice Fiolić d.o.o., Zagreb www.mesnice-fiolic.hr

Samoborka d.d., Samobor www.samoborka.hr

Torkul - ekstra djevičansko ulje

Tradicionalni kosokutni lijes rezbaren tropletom - model 80

Information system for transporters - S.I.P.A. Digital Point d.o.o., Rijeka www.digital.hr

Terapol Terapol Samoborka d.d., Samobor www.samoborka.hr

Torkul - extra virgin oil Fanito - obrt za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, Vela Luka www.fanito.hr

Traditional oblique coffin carved - model 80

Umjetni mamci s ugrađenim Rollo Systemom

Učilica - verzija D

N-Lab d.o.o., Zagreb www.n-lab.hr

Artificial baits fitted with Rollo System

Markot.tel d.o.o., Zagreb www.markottel.hr

Varaždinska kisela repa

Varaždinski svježi sir u sirnoj marami

Varaždinsko bučino ulje

Varaždinski svježi sir u sirnoj marami

Prehrana d.o.o., Varaždin www.prehrana-varazdin.com

UBS21 UBS21

Varaždin pickled turnip Prehrana d.o.o., Varaždin www.prehrana-varazdin.com

Adriatic M&M d.o.o., Bregana www.adriatic-mm.hr

Vindija d.d., Varaždin www.vindija.hr

Palma d.o.o., Jastrebarsko www.palma.hr

Učilica - version D

Varaždinsko pumpkin oil


18

IZVORNO HRVATSKO

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

Varaždinsko kiselo zelje

Vegeta

Vez Koprivničkog Ivanca

Varaždin pickled cabbage

Vegeta

Koprivniči Ivanec Embroidery

Prehrana d.o.o., Varaždin www.prehrana-varazdin.com

Podravka d.d., Koprivnica www.podravka.hr

Baština, Koprivnički Ivanec www.kamiva.com

Vinjak Trenk

Voštane dalmatinski pršut

Vrgorački pršut

Vinjak Trenk

Voštane Dalmatian prosciutto

Vrgorački prosciutto

Zvečevo d.d., Požega www.zvecevo.hr

Pršut Voštane d.o.o., Trilj www.prsut-vostane.hr

MI Braća Pivac d.o.o., Vrgorac www.pivac.hr

Vrša na sklapanje

Zagorski štrukli

Zagrebački sir

Fish Trap

Zagorski štrukli

Zagrebački cheese

Obrt za proizvodnju Trapula, Marina www.trapula.hr

Palace delikatese d.o.o., Zagreb www.palace.hr

Dukat d.d., Zagreb www.dukat.hr

Zlatna vrbnička žlahtina Vrbnik Golden Žlahtina PZ Vrbnik, Vrbnik www.pz-vrbnik.hr

Kuća od peka

Zlatno zrno žita - Integralni kruh, Beskvasni kruh Wholemeal bread, Yeast free bread Prehrambeno-industrijski kombinat Rijeka d.d., Rijeka www.pikrijeka.hr

Zlatno zrno žita - integralni medenjaci, integralni vanilija keksi Wholemeal gingerbread, wholemeal vanilla biscuits Prehrambeno-industrijski kombinat Rijeka d.d., Rijeka www.pikrijeka.hr

... izvornost okusa Jeste li probali morsku pastrvu, hobotnicu, morsku lastavicu? I to ispod peke?

Zlatno zrno žita - miješani ječmeni kruh, miješani zobeni kruh, miješani heljdin kruh Mixed barley bread, mixed oat bread, mixed buckwheat bread Prehrambeno-industrijski kombinat Rijeka d.d., Rijeka www.pikrijeka.hr

Žlahtina Toljanić kvalitetno vino Žlahtina Toljanić - quality wine Gospoja P.Z., Vrbnik gospoja@vrbnik.net

Posebnost u Zagrebu, samo kod nas!

Dnevna ponuda. Razne vrste peka od mesa i ribe. Narudžba a ‘la cart jela. Rezervacija ručkova, večera, domjenaka, proslava....

Kao i tradicionalna janjenita, teletina.....

Organizacija zatvorenih događanja. Terasa i parking.

Povratak izvorima. Snaga domaćeg.

Za sve ostale informacije: tel: ++385 1 6313 101

Mirisi i okusi prošlosti u sadašnjosti.

GDJE GOD POŠLI, UVIK U NAS DOBRO DOŠLI!

Konoba Izvor – Kuća od peka, Borovje, Dane Dujića 3-5 | www.kucaodpeka.com | info@kucaodpeka.com | rezervacije@kucaodpeka.com |


CROATIAN ISLAND PRODUCTS

| PV Special Edition |

19

BOŽIDAR KALMETA - MINISTAR MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD – ESENCIJA OTOKA Projekt je namijenjen poticanju promocije hrvatskih otoka kao područja posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i razvoja otočne proizvodnje, te podizanju razine kvalitete otočnih proizvoda koji moraju sadržavati elemente otočne tradicije, razvojnoistraživačkog rada i inovacija

P

rivilegija je raditi i skrbiti za otoke. Svatko tko je posjetio makar i najmanji škoj našeg prelijepog Jadrana mora oćutjeti sreću življenja i rada na tim malim kontinentima. Mi, koji smo godinama u priči o 1246 otočnih bisera, postali smo zatočenicima ljepote “grljene mirisom i soli, posutih zemljom uvijek žednom”. Na žalost, ne osjećamo svi jednako blagoslov života na ovim prostorima. Zadnjih desetljeća se prirodnu i kulturnu baštinu više uništava i zaboravlja nego čuva, a sklad autohtonog i novog ozbiljno je poremećen. Problem je vrlo složen i ne možemo i ne želimo ga vezati samo za hrvatske otoke. Međutim, posljedice poremećaja na malim, osjetljivim prostorima su vidljivije i devastacije su veće, a šteta često nesaglediva. S druge strane, proces globalizacije je nezaustavljiv i mi se često i s pravom bo-

Božidar Kalmeta jimo da će nas “progutati” veliki, bogati svijet. Iz želje da sačuvamo samu esenciju otoka i otočana nastala je priča o ljubavi

koja se zove projekt Hrvatski otočni proizvod. Projekt je namijenjen poticanju promocije hrvatskih otoka kao područja posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i razvoja otočne proizvodnje, te podizanju razine kvalitete otočnih proizvoda koji bi morali sadržavati elemente otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada i inovacija. Cilj je pozicioniranje kvalitetnih proizvoda na domaćem i stranom tržištu. Europska unija pridaje veliki značaj proizvodnji tradicionalnih proizvoda (vezano uz poticanje ruralnog razvoja), a na području hrvatskih otoka postoje brojni autohtoni visokokvalitetni proizvodi koji mogu postati značajan izvozni brend. Svaki je otočni proizvod malo umjetničko djelo satkano od najfinije čipke stoljećima stvarane baštine i svjetonazora koji u svojoj srži čuva tradiciju nacionalnog identiteta. Nakon dvije godine

možemo se pohvaliti zavidnim brojem vrsnih proizvoda koji nose oznaku Hrvatski otočni proizvod. Tu su vina kojih se ne bi posramile ni najbolje svjetske vinoteke, s lokaliteta od Korčule do Krka postup, plavac, vugava, žlahtina..., otočne delicije poput viškog hiba, cukarina s Korčule ili rapske torte služene velikodostojnicima. O sirevima, limončelu, sardinama, motaru, baškotinu… nije potrebno govoriti – trebate ih kušati. Na kraju, nemojte zaboraviti ni naše neprehrambene proizvode - pašku čipku, proizvode od creske vune ili bračkog kamena. Upalite svijeću u svijećnjaku od bračkog kamena, obucite tople papuče od creske vune i kušajte proizvode s oznakom Hrvatski otočni proizvod. Svaki će vas okus u mislima vratiti na otok... ćutite miris smilja, kadulje, osjećate kapljice mora na licu, vidite sunce u očima… živite otok.

MINISTER OF SEA - TRAFFIC AND INFRASTRUCTURE BOŽIDAR KALMETA

Croatian Island Product - the essence of the islands The project is intended to encourage the promotion of the Croatian island as areas of special interest to the Republic of Croatia and the development of island production, as well as raising the quality of island products which need to contain elements of island tradition, development-research work and innovation.

I

t is a privilege to work and preserve islands. Anyone who has ever visited the smallest island of our beautiful Adriatic has to have felt the happiness of work and life on these small “continents”. We, who have been for years, included in the story of 1,246 island pearls, have become prisoners of the beauty ‘surrounded with scent and salt, spread forever across a thirsty land.’ Unfortunately, we do not all feel the blessing for life in these areas with the same intensity. For the last couple of decades, the natural and cultural heritage has been destroyed and neglected rather than maintained, whilst the harmony between the indigenous and the new has been seriously disturbed. The problem is very complex and we cannot, nor do we

wish to, tie it only to Croatian islands. However, the consequences of the disturbance of small, sensitive areas are becoming more visible and devastation more serious whilst the damage often cannot even be assessed. On the other side, the process of globalisation is unstoppable and we often rightly fear we will be ‘swallowed’ by the big wealthy outside world. The wish to preserve the essence of islands and islanders resulted from the story of love called the project of the “Croatian Island Product”. The project is intended to encourage the promotion of Croatian islands as areas of special interest to the Republic of Croatia and development of island production, as well as raising the quality of island products which should contain elements of

island tradition, development-research work and innovation. The goal is to position quality products on local and foreign markets. The European Union pays great attention to the production of traditional products (related to encouraging rural development), and there are many indigenous high quality products on Croatian islands which could become an important export brand. Each island product is a small masterpiece made from the finest lace of a century’s old heritage and world view which keeps at its core the tradition of national identity. After two years, we can now boast an envious number of supreme products which carry the mark “Croatian Island Product”. There are also wines that would make proud even the

world’s fines wine shops, from the locations of Korčula to Krk - Plavac, Vugava and Žlahtina, island delicacies like viški hib, cukarin from Korčula or the gateaux of Rab served to senior officials. There is no need to mention cheeses, limoncello, sardines, motar, baškotin - you have to try them. And do not forget our non-food products - lace from Pag, products of wool from Cres or the stone of Brač. Light a candle in a candlestick made from Brač stone, put warm sleepers on made from the wool of Cres and try products with the “Croatian Island Product” mark. Each flavour will take you back to the island; feel the smell of bird’sfoot trefoil and sage, the drops of the sea on your face and see the sunshine in your eyes; live the islands.


20

HRVATSKI OTOČNI PROIZVODI Aromatizirano Jadransko more / osvježivači za kožu lica i tijela

Brac Fine Soaps

Crvenkapa / pomidorić / kape

Brac Fini sapuni d.o.o. www.bracfinisapuni.com

Crvenkapa / Pomidorić / Traditional clothing

Kozji sirevi / Kozeta kozji sir / desertni kozji sir sa suhim smokvama / desertni kozji sir sa začinima / kozji sir s maslinama Goats Cheese / Kozeta goat cheese / goats cheese with dry figs / dessert goats cheese with spices / goats cheese with olives A.S. Prior d.o.o. Sirana Arabeska as.prior@ri.t-com.hr

Lavandino ulje i suhi cvijet lavande

Limoncelo / džemovi / liker / limun, gorka naranča, višnjamaraska, kupina, planika, grejp Limoncelo / Jams / Liqueur / lemon, bitter orange, marasca cherry, blackberry, strawberry and grapefruit

Maslinovo ulje / Žmanski sir / ekstra djevičansko ekološko maslinovo ulje / kozji sir

Paški baškotin

Paška čipka

Double-baked Pag biscuit

Pag Lace

Samostan sv. Margarite www.benedictus.info/samostan_ pag.html

Grad Pag, Društvo paških čipkarica Frane Budak www.pag.hr

Paški sir / Ovčji sir

Paški sir / Ovčji sir

Pag Cheese / Ovine cheese

Pag Cheese / Ovine cheese

Petrovac motar / motar u slanom octu

Paška sirana d.d. www.paskasirana.hr

Sirena – mala Sirana d.o.o. www.sirena.hr

Petrovac Motar / Rock samphire in salted vinegar

Plavac / Pelješac / Dingač / Postup / kvalitetno vino / kvalitetno vino / vrhunsko vino, barrique i arhivsko vino / vrhunsko vino Plavac / Pelješac / Dingač / Postup / Quality wine / quality wine / superior quality wine, barrique, vintage wine / superior quality wine Poljopr. zadruga i vinarija Dingač www.advance.hr/vinarija-dingac/

Plavac Hvar / Ivan Dolac / kvalitetno vino / vrhunsko vino, barrique i arhivsko vino Plavac Hvar / Ivan Dolac / Quality wine / superior quality wine, barrique, vintage wine

Plavac Blato / Korčulanka / Marco Polo / kvalitetno vino / kvalitetno vino / ekstra djevičansko maslinovo ulje Plavac Blato / Korčulanka / Marco Polo / Quality wine / quality wine / extra virgin olive oil

Pošip / vrhunsko vino

Pošip Korčula / Rukatac Smokvica / Pošip Smokvica / kvalitetno vino / vrhunsko vino / vrhunsko vino Pošip Korčula / Rukatac Smokvica / Pošip Smokvica / Quality wine / superior quality wine / superior quality wine Poljoprivredna zadruga Jedinstvo www.posip.hr

Proizvodi od creske vune

Roki’s Muškardin / Roki’s Bugava / Roki’s prošek / kvalitetno vino / kvalitetno vino / desertno vino /

Rukatac Antunović / Postup Antunović / Plavac Antunović / kvalitetno vino / vrhunsko vino / kvalitetno vino Rukatac Antunović / Postup Antunović / Plavac Antunović / Quality wine / superior quality wine / quality wine Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mato Antunović

Aromatized Adriatic / Facial and body skin fresheners

Brac fini sapuni

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

Brac fini sapuni d.o.o. www.bracfinisapuni.com

Olive oil / Žman cheese /Extra Virgin Ecologic Olive Oil / Goats Cheese

Lavender Oil And Dried Lavender Flowers Poljoprivredni obrt La Barbara kruno.matusan@ri.t-com.hr

LIPA, Obrt za izradu narodnih odjevnih predmeta i edukaciju + 385 98 964 6584

Sonomedia d.o.o. info@oh.com.hr

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Nikica Žampera +385 23 372 071

Pošip / Superior quality wine Poljoprivredna zadruga Čara posip.cara@du.t-com.hr

Rapska torta / Muštaćoni / Tradicionalna rapska slastica Rab Cake / Muštaćoni / Traditional Rab dessert Obrt pekarnica slastica Vilma pekarnica.vilma@ri.t-com.hr

Poljopr. zadruga i vinarija Svirče Poljoprivrednazadrugasvirce@hi. t-com.hr

Roki’s Muškardin / Bugava Roki’s / Roki´s prošek / Quality wine / quality wine / dessert wine ROKI´S d.o.o. nroki@inet.hr

Poljoprivredna zadruga Prijatelji Lastova darinkakrncevic@gmail.com

Blato 1902 d.d. www.blato1902.hr

Wool products from the Island of Cres Ruta, Grupa za kvalitetniji život na otoku Cresu www.ruta-cres.hr

+ 385 20 742 277


CROATIAN ISLAND PRODUCTS

| PV Special Edition | Sardi / riblje konzerve Sardi / Canned fish Sardina d.o.o. www.sardina.biz

Suveniri od bračkog kamena / mužar / svijećnjak / zdjelica

Toć / ekstra djevičansko maslinovo ulje

Brač Stone Souvenirs / Mortar / Candlestick / Small dish

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivica Škrpaca ivica.skrpaca@inet.hr

Mozaik, Obrt za obradu i trgovinu kamena neven.drpic@st.t-com.hr

Tradicionalni kolači / cukarini / klašuni / amarete / harubice / Marko Polo bombice Traditional Cookies / Cukarini / klašuni / amarete / harubice / Marko Polo bombice Obrt Cukarin + 385 20 711 055

Vugava / kvalitetno vino

21

Viški HIB / pandulete / pogača od suhih smokava / kolač od mendula Viški HIB / Pandulete / Sweet bread with dry figs / almond cake Obrt Brojne brojne@email.t-com.hr

Toć / Extra Virgin Olive Oil

Vugava / Plavac / vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom / vrhunsko vino Vugava / Plavac / Quality AOC wine / superior quality wine Bibendum in actione d.o.o. info@hotelpaula.com

Torkul / ekstra djevičansko maslinovo ulje

Zlatna vrbnička žlahtina / kvalitetno vino

Obrt Cobo tonka.bozanic1@st.htnet.hr

Torkul / Extra virgin olive oil

Golden Vrbnik Žlahtina / Quality wine

Žlahtina / Noa / Frajona / kvalitetno vino / desertno vino / prirodno pjenušavo vino Žlahtina / Noa / Frajona / Quality wine / dessert wine / natural sparkling wine

Žlahtina Toljanić / kvalitetno vino

Vugava / Quality wine

Frajona d.o.o. frajona@ri.t-com.hr

Obrt za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu Fanito www.fanito.hr

Žlahtina Toljanić / Quality wine Poljoprivredna zadruga Gospoja gospoja@vrbnik.net

Poljoprivredna zadruga Vrbnik www.zlatnavrbnickazlahtina.com


22

KOŠER PROIZVODI

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

RABIN DR. KOTEL DA-DON - GLAVNI RABIN U ŽIDOVSKOJ VJERSKOJ ZAJEDNICI BET ISRAEL U HRVATSKOJ

KOŠER JE JAMSTVO ZA HRANU PROVJERENE KVALITETE Košer industrija u SAD-u godišnje iznosi oko 40 milijardi dolara. Neki se košer zakona drže iz uvjerenja, no najveći interes dolazi od ljudi koji osjećaju kako je oznaka košer najbolje jamstvo da su proizvodi i njihovi sastojci pažljivo kontrolirani

U

zadnjih nekoliko desetljeća došlo je do revolucije u svijetu prehrane. Gotovo 90 posto proizvoda, prije negoli dođe u naše kuhinje, obrađeno je različitim proizvodnim procesima. Takvi trendovi u prehrambenoj industriji potakli su nas na certifikaciju kako bi potrošači s povjerenjem mogli kupiti obrađene namirnice. Gotovo polovina proizvoda na policama američkih supermarketa ima oznaku košer. Košer industrija u SAD-u godišnje iznosi oko 40 milijardi dolara. Neki se košer zakona drže iz uvjerenja, no najveći interes dolazi od ljudi koji osjećaju kako je oznaka košer najbolje jamstvo da su proizvodi i njihovi sastojci pažljivo kontrolirani. S obzirom na činjenicu da je košer certifikat međunarodno priznati standard kvalitete, imaju ga i proizvodi brojnih međunarodnih tvrtki kao što su Coca-Cola, Pepsi-Cola, Schweppes, Perrier, Barilla, Heinz, Unilever, Nestle, Danone, Kraft Foods, Ferrero, Toblerone, Milka, Lindt, Lorenz&Bahlsen, Thomy, Kellog’s, Knorr, Maggi, Bonduelle, Iglu, Rio Mare, Dr.Oetker, Granovita, Alpro Soja, Provamel... Što je košer? Košer je hrana pogodna za ljudsku prehranu u skladu sa židovskim zakonima. Košer hrana mora biti ovjerena, tj. ima-

Rabin dr. Kotel Da-Don ti certifikat. Od životinja, samo su krave, ovce i koze - košer, jednako kao i proizvodi od njih (mlijeko i meso). Klanje svih košer životinja mora se obavljati prema židovskim propisima. Bilo koje drugo mlijeko i meso strogo je zabranjeno. Od peradi, u košer spadaju kokoši, patke, purice, guske i golubovi, jednako kao i njihova jaja. Od riba, košer su one ribe koje imaju peraje i ljuske. To su, primjerice, bakalar, barakuda, brancin, grgeč, haringa, losos, morske lastavice, orada, oslić, pastrva, skuša, srdela, šaran, škarpina... Sve ostale ribe bez peraja, kao primjerice jegulja, nisu ko-

šer. Ostala morska hrana, poput jastoga, rakova, oštriga... - strogo je zabranjena. Zabranjeni su i svi insekti, tako da brašno mora biti prosijano, a primjerice riža, grah i ostale mahunarke moraju biti obrađene tako da se spriječi stvaranje crva. Slastice ne smiju sadržavati namirnice koje nisu košer, a njihova priprema, kao i pečenje mora se odvijati u skladu sa židovskim propisima. Dozvoljena su pića koja se dobivaju od vinove loze (vino, sok od grožđa), a proizvodnja se mora obavljati prema židovskim pravilima. Derivati se mogu proizvoditi samo od vina koja imaju košer certifikat (primjerice, vinski ocat, tartaric kiselina, vinski alkohol, konjak). Židovski zakoni zahtijevaju razdvajanje proizvoda koji sadrže meso i onih koji sadrže mlijeko. Zakonom je zabranjeno jesti, pa čak i kuhati meso i mlijeko zajedno. Svaki prehrambeni proizvod mora biti označen kao “mesno” ili “mliječno”, ili “parve” (znači: neutralni koji se može konzumirati s mesom ili mlijekom - voda, kruh, voće i povrće). Sirovine koje se koriste u prehrambenoj industriji ne smiju sadržavati životinjske ili vinske izvedene tvari, poput želatine, životinjske masti, glicerola, stearina, emulgatora, mono- i diglicerida... Za vrijeme Pesaha, blagdana koji počinje potkraj ožujka ili početkom travnja, zabranjeno je jesti

žitne proizvode (kruh i pecivo, brašno, pšenični škrob, kukuruz i neka alkoholna pića na bazi žitarica, primjerice, pivo, viski, votka), kao i sve proizvode koji su došli u kontakt s njima. To znači da proizvodi kao što su slatkiši, sokovi, dječja hrana, ulja i drugo, moraju biti označeni kao “košer za Pesah”. Brašno, ulje i škrob samo su djelomično dozvoljeni, a to što je dozvoljeno – ima oznaku “košer za Pesah-kitniyot “ (kitniyot - zrnasta hrana poput graha, riže, pistacije, kukuruza...). Tko je ovlašten izdati košer certifikat? Košer certifikat može izdati rabin koji je stručnjak za židovska pravila prehrane. On obilazi proizvodni pogon kako bi provjerio uvjete proizvodnje te dao savjet kako se proizvodnja može prilagoditi košer pravilima. Rabin provjerava popis svih proizvoda, sirovina i dobavljače, a sve podatke koje dobije na uvid - čuva kao strogo povjerljive. Košer certifikat mogu izdati samo rabin i košer organizacije koje uživaju povjerenje Glavnog rabinata Izraela. Glavni rabinat Izraela odobrava košer certifikate izdane u inozemstvu. U Hrvatskoj je za izdavanje ovih certifikata ovlašten samo rabin dr. Kotel Da-Don, glavni rabin u židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel u Hrvatskoj.


KOSHER PRODUCTS

| PV Special Edition |

23

RABBI DR KOTEL DA-DON - HEAD RABBI OF THE JEWISH RELIGIOUS COMMUNITY BET ISRAEL IN CROATIA

Kosher guarantees food of checked quality Kosher industry in the USA annually amounts to $40 billion. Some live by kosher law for religious reasons. However, the greatest interest comes from people who feel the kosher mark is the best guarantee of products and that their ingredients are carefully controlled

T

here has been a revolution in the world of food in the last couple of decades. Almost 90% of products, before they end up in our kitchens, are processed using different production processes. These types of trends in the food industry have encouraged us to create certificates so our consumers could safely buy processed food. Nearly half the products on the shelves of American supermarkets carry the kosher mark. The Kosher industry in the USA annually amounts to $40 billion. Some live by the kosher law for religious reasons. However, the greatest interest comes from people who feel the kosher mark is the best guarantee that products and their ingredients are carefully controlled. Considering that kosher certificate is an internationally recognised standard of quality, other products of numerous international companies also carry the mark, such as Coca-Cola, Pepsi-Cola, Schweppes, Perrier, Barilla, Heinz, Unilever, Nestle, Danone, Kraft Foods, Ferrero, Toblerone, Milka, Lindt, Lorenz&Bahlsen, Thomy, Kellog’s, Knorr, Maggi, Bonduelle, Iglu, Rio Mare, Dr.Oetker, Granovita, Alpro Soja, Provamel...

What is kosher? Kosher food is suitable for human nutrition in accordance with Jewish law. Kosher food needs to be certificated, or rather; it needs to own a certificate. Only animals like cows, sheep and goats are kosher just as their by-products (milk, meat). Slaughtering of all kosher animals needs to be performed according to Jewish regulations. Any other kind of milk or meat is strictly prohibited. Kosher poultry includes chicken, ducks, turkey, geese and pigeons as well as their eggs. Fish is kosher if they have fins and scales. They are, for example, cod, barracuda, sea bass, perch, herring, salmon, flying fish, sea bream, hake, trout, sardines, mackerel, pilchard, carp and grouper. All other fish without fins, for example, eels are not kosher. Other sea food like lobster, crabs and oysters is strictly prohibited. All insects are forbidden, so flour needs to be sieved, and rice for example, as well as beans and other similar vegetables have to be processed in order to prevent worms. Desserts cannot contain non-kosher ingredients and their preparation as well as baking has to be in accordance with Jewish regulations. Be-

verages produced from the vine are allowed (wine, grape juice), and they need to be produced in compliance with Jewish regulations. Derivates can be produced only from wines that have kosher certificate (for example, wine vinegar, tartaric acid, wine alcohol, brandy). According to Jewish law, products containing meat need to be divided from those containing milk. It is even prohibited by law to eat or even cook meat and milk together. Each food product needs to be labelled as ‘meat’ or ‘dairy’, or ‘parve’ (meaning: neutral which can be consumed with meat or milk – water, bread, fruit and vegetables) Raw material used in food industry must not contain animal or wine by-products, like gelatine, animal fat, glycerol, stearate, emulsifiers, (mono) diglycerides. During “Pesah”, the holiday which starts at the end of March or the beginning of April, it is forbidden to eat wheat products (bread or buns, flour, corn starch, corn and some alcoholic drinks based on corn, for example, whisky, beer, vodka) as well as all products that came into contact with them. This means that products like candy, juices, children’s

food, oils or other have to be labelled ‘kosher for Pesah’. Flour, oil and starch are only partly allowed, and products which are allowed carry the label ‘kosher for Pesah-kitniyot’ (kitniyot – granular food like beans, rice, pistachio nut, corn…). Who is authorised to issue the kosher certificate? Kosher certificattion can be issued by a rabbi who is an expert fin Jewish nutritional rules. He visits the production plant in order to check the conditions of production and to give advice on how to adjust it to according to kosher regulations. The rabbi checks the list of all products, raw material and suppliers, and keeps completely confidential all of the information he sees. Kosher certificates can be issued only by a rabbi and an organisation which has the trust of the Head Rabbinate of Israel. The Head Rabbinate of Israel approves kosher certificates issued abroad. In Croatia, the only person authorised to issue these certificates is Dr Kotel Da-Don, head rabbi of the Jewish religion community Bet Israel in Croatia.

ABC svježi krem sir

Bajadera

Bijeli šećer

ABC fresh cream cheese

Bajadera

White sugar

Belje d.d. www.belje.hr

Kraš d.d. www.kras.hr

Sladorana Županja www.sladorana.hr

Biljna mast

Biljni mrs

Biljno jestivo ulje

Vegetable fat

Vegetable fat

Edible vegetable oil

Zvijezda d.d. www.zvijezda.hr

Zvijezda d.d. www.zvijezda.hr

Zvijezda d.d. www.zvijezda.hr

Bistra - gazirana prirodna izvorska voda

Bistra - prirodna izvorska voda

Brašno za dizana tijesta

Sparkling natural spring water

Natural spring water

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Coca Cola HBC Hrvatska www.coca-cola.hr

Coca Cola HBC Hrvatska www.coca-cola.hr

Flour for raising dough


24

KOŠER PROIZVODI

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

Brašno za kolače

Brašno za pizzu

Flour for cakes

Flour for pizza

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Universal cleaning product

Choco cookies brusnica i bijela čokolada

Crno brašno

Čajno pecivo s komadićima čokolade

Choco biscuits cranberry and white chocolate

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Tea biscuits with chocolate chips

Čarli aloebalsam - tekući deterdžent za ručno pranje suđa

Čarli balsam - tekući deterdžent za ručno pranje suđa

Liquid detergent for hand dish-washing

Liquid detergent for hand dish-washing

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Čarli Classic - tekući deterdžent za ručno pranje suđa

Čarli Energy

Čarli ispirač

Liquid detergent for hand dish-washing

Rinse aid for dish washing

Liquid detergent for hand dish-washing

Labud d.d. www.labud.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Čarli - tekući deterdžent za ručno pranje suđa Liquid detergent for hand dish-washing Labud d.d. www.labud.hr

Dark flour

Bravissimo - univerzalno sredstvo za čišćenje Labud d.d. www.labud.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Čarli orange - tekući deterdžent za ručno pranje suđa

Čarli original

Čarli sensitive

Liquid detergent for hand dish-washing

Liquid detergent for hand dish-washing

Liquid detergent for hand dish-washing

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Čarli tablete - sol za omekšavanje vode

Čarlino grill

Labud d.d. www.labud.hr

Čarli sol Čarli salt

Cleaning product for ovens, grills and hoods

Labud d.d. www.labud.hr

Čarli tablets - Salt for watersoftening

Čarlino namještaj

Čarlino staklo

Čokolada u prahu

Čarlino furniture

Čarlino glass

Chocolate powder

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Kraš d.d. www.kras.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr


KOSHER PRODUCTS

| PV Special Edition | Čvrsti jogurt

25

Disney ABC svježi krem sir Mickey i Minnie

Domaći keks - čajno pecivo s kokosovim preljevom

Mljekara Staro Petrovo selo kruno.kolic@mljekarasps.hr

Disney ABC fresh cream cheese - Mickey and Minnie

Homemade biscuit - Tea biscuit with cocoa wrapping

Belje d.d. www.belje.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Džem od organske kupine

Edamec - polutvrdi sir bez kore

Ekstra djevičansko maslinovo ulje - 0,25 ml, 0,50 ml, 0,75 ml, 1 l

Solid yogurt

Organic blackberry jam Poljoprivredna zadruga Cerine pz.cerine@os.t-com.hr

Semi-hard cheese without rind Mljekara Staro Petrovo selo kruno.kolic@mljekarasps.hr

Extra virgin olive oil - 0,25 ml, 0,50 ml, 0,75 ml, 1 l Trenton Split www.trenton.hr

Farina glatko brašno - pšenično bijelo

Farina oštro brašno pšenično bijelo

Fileti slanih inćuna

Wheat flour - white

Hard flour - white

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Trenton Split www.trenton.hr

Griotte

Griz

Istarski kravlji sir

Semolina

Istrian cows cheese

Kraš d.d. www.kras.hr

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Agrolaguna d.d. www.agrolaguna.hr

Istarski mješani sir

Istarski ovčji sir

Istrian Mixed cheese

Istrian sheep cheese

Jana - prirodna izvorska voda

Agrolaguna d.d. www.agrolaguna.hr

Agrolaguna d.d. www.agrolaguna.hr

Natural spring water

Kapljice

Keks bez šećera sa sladilom

Kiselo vrhnje

Badel 1862 www.badel1862.hr

Biscuit with sweetener; no sugar

Mljekara Staro Petrovo selo kruno.kolic@mljekarasps.hr

Koestlin slani pereci

Koestlina kokos - čajno pecivo s kokosom

Kuhinjska morska sol

Tea biscuit with coconut

Solana Pag www.solana-pag.hr

Natural mineral water

Koestlin salted pretzels Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Salted anchovy fillets

Jamnica d.d. www.jamnica.hr

Sour cream

Table sea salt


26

KOŠER PROIZVODI Kupinovo vino proizvedeno od ekološko uzgojene kupine

| posebno izdanje Privrednog vjesnika | DISPERGIN conc. F: sredstvo za pranje filčeva na bazi estera fosforne kiseline

DISPERGIN BIO-10, aktivator i dispergator pri alkalnim postupcima pranja i čišćenja

DISPERGIN conc. F: estherphosphate acid based product for washing felt

DISPERGIN BIO-10, activator and dispergator for alkali washing and cleaning

Kutrilin TPV www.labud.hr

Kutrilin TPV www.labud.hr

INKOLIN AFK: inhibitor inkrustacije u rashladnim i toplinskim sistemima

KONTRAMIN 23: otpjenjivač u tehnološkim procesima industrije šećera

INKOLIN AFK: incrustation inhibitor for cooling and heating systems

KONTRAMIN 23: defoamer for technological processes in sugar industry

Kutrilin TPV www.labud.hr

Kutrilin TPV www.labud.hr

KONTRAMIN 815: otpjenjivač nove generacije namijenjen suzbijanju pjenjenja u tehnološkom procesu proizvodnje šećera KONTRAMIN 815: new generation defoamer for foam prevention in the technological process of sugar production Kutrilin TPV www.labud.hr

KONTRAMIN spec: otpjenjivač širokog spektra namijenjen fermentacijskim procesima, kao i procesima proizvodnje šećera KONTRAMIN spec: broad spectrum defoamer for fermentation processes and processes in sugar production Kutrilin TPV www.labud.hr

Masline

Maslinovo ulje

Mocca kocke

Olive oil

Mocca wafers

Napolitanke punjene lješnjakom

Agrolaguna d.d. www.agrolaguna.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Wafers with hazelnut filling

Nougat kocke

Paris punjeno čajno pecivo

Nougat wafers

Paris, filled tea biscuit

Paris punjeno čajno pecivo s kakao kremom

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Paris, filled tea biscuit with cocoa cream

Petite Beurre keks s maslacom

Piknik keks

Polubijelo pšenično brašno

Piknik biscuits

Semi-White wheat flour

Butter biscuits

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Polutvrdi sir Baranjac Belje

Polutvrdi sir Edamer Belje

Polutvrdi sir Gauda Belje

Semi-hard cheese Baranjac Belje

Semi-hard Edamer Belje

Semi-hard cheese Gauda Belje

Blackberry wine made from organic blackberries Poljoprivredna zadruga Cerine pz.cerine@os.t-com.hr

DISPERGIN conc. FA: sredstvo za pranje filčeva u industriji šećera na uređajima mokre filtracije DISPERGIN conc. FA: product for washing felts for sugar industry on wet filtration devices Kutrilin TPV www.labud.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Belje d.d. www.belje.hr

Belje d.d. www.belje.hr

Olives Trenton Split www.trenton.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Belje d.d. www.belje.hr


KOSHER PRODUCTS

| PV Special Edition |

27

Polutvrdi sir s vrganjima

Pšenična krupica

Pšenični griz

Semi-hard cheese with mushrooms

Wheat grits

Wheat semolina

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Pšenično integralno brašno

Raženo brašno

Saltas kikiriki

Wheat wholemeal flour

Rye flour

Saltas peanuts

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Granolio d.o.o. www.granolio.hr

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Sanitar citrus fresh - za temeljito čišćenje

Sanitar forest fresh

Sanitar fresh

Removes scale, disinfects

Cleans 3-in-1

Sanitar citrus fresh - For intensive cleaning

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Sanitar strong - uništava sve bakterije

Sanitar ultra power

Labud d.d. www.labud.hr

Sanitar strong - destroys all bacteria

Labud d.d. www.labud.hr

Sanitar ultra shine koncentrat

Sardine s feferonom

Sardine s limunom

Sardines with chilli peppers

Sardines with lemon

Concentrated

Sardina Postira - Brač www.sardina.biz

Sardina Postira - Brač www.sardina.biz

Sardine s pimentom

Sardine u biljnom ulju

Sardine u maslinovom ulju

Sardines with allspice

Sardines in vegetable oil

Sardines in olive oil

Sardina Postira - Brač www.sardina.biz

Sardina Postira - Brač www.sardina.biz

Sardina Postira - Brač www.sardina.biz

Sardine u slanoj otopini

Sir s tartufima

Sir Trapist Slavija

Sardines in brine

Istrian chesse with truffles

Trapist cheese

Sardina Postira - Brač www.sardina.biz

Agrolaguna d.d. www.agrolaguna.hr

Mljekara Staro Petrovo selo kruno.kolic@mljekarasps.hr

Mljekara Staro Petrovo selo kruno.kolic@mljekarasps.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Sanitar original Cleans 3-in-1

Labud d.d. www.labud.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Cleans 3-in-1


28

KOŠER PROIZVODI

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

Slani štapići

Sok od kupina

Stara Badel šljivovica

Salted sticks

Blackberry juice

Old Plum Brandy

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Poljoprivredna zadruga Cerine pz.cerine@os.t-com.hr

Badel 1862 www.badel1862.hr

Tena integralno graham brašno

Tena kukuruzno brašno za kukuruzni kruh i kolače

Tena kukurzna krupica

Tena wholemeal graham flour

Tena corn flour for corn bread and cakes

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Tena namjensko brašno za dizana tijesta, tip 550

Tena namjensko brašno za kolače oštro

Tena namjensko brašno za pizzu, tip 550

Tena flour for raising dough, type 550

Tena flour for cakes - hard

Tena flour for pizza, type 550

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Tena palenta

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Tena corn grits

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Tena pšenično brašno za tamni kruh tip 1600

Tena pšenično brašno, glatko, tip 550

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Tena corn flour for dark bread, type 16000

Tena wheat flour, smooth, type 550

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Tena pšenično brašno, oštro, tip 550

Tena pšenično brašno, polubijelo, tip 550

Unique 500

Tena wheat flour, hard, type 550

Tena wheat flour semi-white, type 850

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Đakovština d.d. www.djakovstina.hr

Badel 1862 www.badel1862.hr

Vafel kocke

WC Sanitar Marine

Wafer cubes

WC Sanitar Marine

Koestlin d.d. www.koestlin.hr

Labud d.d. www.labud.hr

Zvijezda sojino jestivo ulje

Zvijezda suncokretovo jestivo ulje

Tena polenta

Zvijezda soya edible oil Zvijezda d.d. www.zvijezda.hr

Zvijezda sunflower edible oil Zvijezda d.d. www.zvijezda.hr

Natural spring water

WC Sanitar Pine Labud d.d. www.labud.hr


HALAL PRODUCTS

| PV Special Edition |

29

NERMIN HADŽIĆ - ŠEF ODJELA ZA MARKETING I PR U AGENCIJI ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE

HALAL PROIZVODI ZA GOTOVO DVIJE MILIJARDE KUPACA Svjetsko halal tržište zadovoljava potrebe 1,8 milijardi kupaca - Muslimana, ali i onih koji to nisu. Primjerice, u Velikoj Britaniji četiri milijuna, od ukupno šest milijuna konzumenata – nisu Muslimani

H

alal je riječ podrijetlom iz arapskog jezika i znači dozvoljeno, dopušteno i ugodno, prema islamskim propisima. Ono što je zabranjeno tim propisma naziva se haram (zabranjeno) i mešbuh (sumnjiv i kao takav zabranjen sve dok se ne dokaže da je dozvoljen – halal). Sva tri termina u lokalnoj i međunarodnoj korespondenciji najčešće se koriste u svom izvornom neprevedenom obliku. Halal certifikat je dokument koji potvrđuje da je kompanija svoj proizvodni program uskladila sa zahtjevima halal standarda BAS 1049:2007, te da su njihovi proizvodi Muslimanima dozvoljeni za upotrebu. Halal proizvod je onaj koji zadovoljava sve propise o zdravstvenoj ispravnosti, higijeni i sanitarnim propisima, u čijem sastavu nema ni jednog sastojka koji je Muslimanima zabranjen za upotrebu. U procesu proizvodnje primijenjeni su zahtjevi halal standarda i ne koriste se zabranjene sirovine i druga sredstva. Halal proizvod nema supstituta i konkurencijski je zaštićen. Halal standard je dokument koji jasno određuje procedure halal certificiranja. Halal standard je regisitriran kod Instituta za standardizaciju BiH kao nacionalni standard pod nazivom Halal hra-

Nermin Hadžić na – zahtjevi i mjere, BAS 1049:2007. On sadrži: halal standard, proceduru certificiranja, pravilnik o auditu, o halal klanju, o zaštitnom znaku te priručnik Halal status aditiva. Halal standard počiva na preventivnoj proaktivnoj metodi i kompatibilan je s drugim međunarodnim standardima koji uređuju područja kvalitetnog upravljanja proizvodnjom (ISO, HACCP i drugi). Procedura certificiranja Za izdavanje halal certifikata ovlašena je Agencija za certificiranje halal kvali-

tete iz Tuzle. Agencija je specijalizirana ustanova Islamske zajednice u BiH koja se bavi edukacijom o halalu, certificiranjem halal proizvoda, proizvođača i usluga, te praćenjem realizacije zahtjeva halal standarda BAS 1049:2007 u kompanijama koje su implementirale navedene zahtjeve. Uvjeti za dobivanje halal certifikata su identični za sve kompanije u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji i uključuju: poslovanje u skladu sa zakonom, primjenu svih odredaba o zdravstvenim, higijenskim i sanitarnim mjerama propisanim pozitivnim zakonodavstvom, nedvosmislenu opredijeljenost menadžmenta za uvođenje halal standarda. Proces dobivanja halal certifikata utvrđen je procedurom za certificiranje halal kvalitete koja je sastavni dio halal standarda. Tvrtka podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonom i da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Agencija potom provjerava dostavljenu dokumentaciju, nakon čega se potpisuje ugovor o certificiranju i počinje edukacija zaposlenih kako bi znali šta trebaju poduzeti da bi njihovi proizvodi bili halal. Tvrtka potom priprema dokumentaciju

u kojoj su opisane sve procedure proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koje koristi u svojoj proizvodnji. Nakon toga Agencija organizira i provodi certifikacijski audit, komisija za verifikaciju provjerava je li certificiranje obavljeno na propisani način, zatim upravni odbor Agencije donosi odluku o dodjeli certifikata, i na kraju – tvrtki se dodjeljuje certifikat. Nakon implementacije halal standarda, Agencija najavljenim i nenajavljenim auditima obavlja provjeru poštivanja odredbi tog standarda u kompaniji. Svjetsko tržište Svjetsko halal tržište je najbrže rastuće tržište. Vrijednost mu je 2004. bila 423 milijarde eura, a ove godine – 456,4 milijarde eura. Svjetsko halal tržište zadovoljava potrebe 1,8 milijardi kupaca - Muslimana, ali i onih koji to nisu. Primjerice, u Velikoj Britaniji četiri milijuna, od ukupno šest milijuna konzumenata – nisu Muslimani. U BiH halal proizvode konzumira 75 posto stanovništva. Dobivanjem halal certifikata kompanijama se otvaraju vrata svjetskog tržišta. Tako se danas proizvodi s naših područja mogu naći na tržištima Sjeverne Amerike, Bliskog istoka i Europe.


30

HALAL PROIZVODI

| posebno izdanje Privrednog vjesnika |

NERMIN HADŽIĆ - MARKETING DIRECTOR AND PR AT AGENCY FOR HALAL QUALITY CERTIFYING

Halal products for almost 2 billion customers The world halal market satisfies the needs of 1.8 billion customers, Muslims, but also others. For example, in Great Britain 4 million, from a total of 60 million consumers are not Muslims

H

alal is a word derived from the Arabic language which means allowed, approved and pleasant, according to Islamic regulations. What is forbidden in these regulations is called HARAM (forbidden) and MESBUH (suspicious and therefore forbidden until proved it is allowed – HALAL). All three terms are most often used in their original non-translated forms in local and international correspondence. Halal certificate is a document which confirms the company adjusted its production programme with demands of the halal BAS 1049:2007 standard and that their products are allowed for Muslims to consume. Halal product is a product that follows all health hygiene and sanitary regulations, product which does not contain one single ingredient which is forbidden to Muslims. The process of production applies conditions of the halal standard and they do not use forbidden raw material and other means. Halal product does not have a substitute and is competitively protected. Halal standard is a document which clearly defines the procedure of halal

certification. Halal standard is registered with the Institute for Standardisation of B&H as a national standard under the name Halal food – conditions and measures, BAS 1049:2007. It contains: halal standard, procedure of certifying, regulation on audit, on halal slaughtering, trade mark and a manual Halal additives’ status. Halal standard is based on preventive proactive method and it is compatible with other international standards which manage areas of quality production management (ISO, HACCP and others). The procedure of certifying The Agency for certifying halal quality from Tuzla is authorised to issue the halal certificate. The Agency is a specialised institution of the Islamic community in B&H which educates about halal, certifies halal products, producers and services, follows the realisation of the requirement of the halal BAS 1049:2007 standard in companies which implemented all required conditions. The conditions to obtain a halal certificate are identical for companies in

B&H, Croatia, Slovenia and Serbia and they include: Business in accordance with the law, applying all provisions on health, hygiene and sanitary measures prescribed by positive legislature, and that management is completely dedicated towards introducing the halal standard. The process of obtaining a halal certificate results from the procedure of certifying halal quality which is the main part of the halal standard. The company files a form for obtaining a certificate and delivers it to the Agency with the documentation which proves they are doing business in accordance with the law and that they can meet the conditions of the halal quality. The Agency checks the delivered documentation, after which a contract on certifying is signed is signed and the training of employees begins in order for them to learn what they need to do so that their products become halal. Afterwards, the company prepares the documentation which prescribes all procedures and checks raw material which can be used in the production. After that, the Agency organises and

does a certification audit, the commission for the verification checks whether the certification was done appropriately, than the Board of the Agency makes a decision of issuing the certificate and ultimately the certificate is issued. After the halal standard is implemented, the Agency makes announced and unannounced audits for checking whether standards’ regulations are followed through in the company. The world market The world halal market is the fastest growing market. In 2004, its value reached €423 billion and this year €456.4 billion. The world halal market satisfies the needs of 1.8 billion customers, Muslims, but also others. For example, in Great Britain 4 million, from the total of 60 million consumers are not Muslims. In B&H halal products are consumed by 75% of the people. With obtaining the halal certificate, the doors of the world market is opened to the companies. Today, products from our parts can be found on the markets of North America, Middle East and Europe.

Tvrtke koje posjeduju halal certifikat: Companies having halal certificate: ZAJEDNIČKA EMISIJA PRIVREDNOG VJESNIKA I MEDIA SERVISA

Vaš gospodarski tjednik - i na radio valovima!

• Stella Croatica, Split • Tvornica šećera Viro – Virovitica • Dominis, Zagreb • PP Pipo, Čakovec • Improm, Križevci • Podravka MI Danica, Križevci • Kemo, Zagreb • Kraš, Zagreb • Agrocroatia Nova, Sisak • Kutrilin TPV, Zagreb • Vindija, Varaždin • Koka, Varaždin • Vindon, Slavonski Brod • Naše klasje, Zagreb • Kalničke vode Bionatura, Križevci • Hermes International, Turčin

Tvrtke u procesu certificiranja: Process of certification started with: NARODNI RADIO RADIO POSTAJA NOVSKA RADIO GIARDINI RADIO LABIN RADIO 047 RADIO SISAK RADIO AKTIV

PETAK 14.30 SATI PONEDJELJAK 16.00 SATI UTORAK 17.45 SATI UTORAK 17.45 SATI SRIJEDA 17.45 SATI SRIJEDA 18:15 SATI SRIJEDA 17.40 SATI

RADIO ČAKOVEC RADIO BIOKOVO

SRIJEDA 17.40 SATI ČETVRTAK 18.00 SATI

• Pik Vrbovec, Vrbovec • Klaonica nojeva, Virje • Podravka Dječja hrana, Koprivnica • Podravka Juhe, Koprivnica • Podravka Vegeta, Koprivnica • Croma – Varaždin, Varaždin • Clarum, Nova Gradiška • Apipharma, Zagreb • Puris, Pazin • MISS, Karlovac • MISS - Butik halal mesa i proizvoda, Rijeka • IPK Tvornica ulja, Čepin


HALAL PRODUCTS

| PV Special Edition | Arancini - ušećerena kora narandže

Bademi u šećeru

Arancini - candid crust of orange

Stella Croatica www.stela-croatica.hr

Stella Croatica www.stela-croatica.hr

Almonds in sugar

31

Capridur, Ovidur, Varaždinski trapist - kozji sir / ovčji sir / kravlji sir Capridur, Ovidur, Varaždinski trapist - goats milk cheese / sheep milk cheese / cows milk cheese Vindija dd www.vindija.hr

Bajadera - 500 g, 200g, 100g Bajadera - 500 g, 200g, 100g Kraš dd www.kras.hr

Dorina - mliječna čokolada 80g, mliječna čokolada s keksom 80g, tamna čokolada za kuhanje 100g, Runolist 100g Dorina - milk chocolate 80g, milk chocolate with biscuit 80g, dark cooking chocolate100g, Edelweiss 100g

Extra pileća kobasica Extra chicken sausage Pipo d.o.o. www.poli.com.hr

Kraš dd www.kras.hr

Extra s povrćem

Iso sport - izotonični napitak 0,5l, 1,75l

Jogurt 1l, jogurt L casei 200g

Pipo d.o.o. www.poli.com.hr

Iso sport - isotonic drink 0.5l, 1.75l

Yoghurt 1l, Yoghurt L Casei 200g

Vindija dd www.vindija.hr

Vindija www.vindija.hr

Kalipso - smokvenjak obogaćen bademom

Mlijeko 1,75l

Kalipso - fruit salami from the dried figs and almonds

Vindija www.vindija.hr

Napolitanke s mlijekom i kakaom1000g, čokoladna krema 500g, čokoladne 500g, lješnjak 500g, limun - naranča 500g, mocca 500g, nougat 500g Napolitanke with milk and cocoa 1000g, chocolate cream 500g, chocolate coated 500g, hazelnut, lemon - orange 500g, mocca 500g, nougat 500g Kraš dd www.kras.hr

Extra with vegetables

Stella Croatica www.stela-croatica.hr

Milk 1,75l

Poli pileća posebna

Poli sa sirom

Poli special chicken sausage

Poli with cheese

Pipo d.o.o. www.poli.com.hr

Pipo d.o.o. www.poli.com.hr

Render 200g - strawberry, orange

Šećer 1 kg

Tortica naranča, čokolada

Sugar 1 kg

Tortica orange, chocolate

Unique 500 prirodna izvorska voda

Viro www.viro.hr

Kraš dd www.kras.hr

Zvijezda ulje za prženje 3l Zvijezda frying oil 3l Zvijezda dd www.zvijezda.hr

Render 200g - jagoda, naranča

Vindija dd www.vindija.hr

Unique 500 natural spring water Badel 1862 dd www.badel1862.hr


32 TEMA

Privredni vjesnik Broj xxxx, xx. xxxxxxxx 2008.

Proizvodi s certifikatom  
Proizvodi s certifikatom  

Posebna izdanja Privrednog vjesnika - Proizvodi s certifikatom