Page 1

‫עירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם ל‬ ‫סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מא‬ ‫ת “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות‬ ‫אף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬דון ז’ואן ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מ‬ ‫ליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מ‬ ‫ליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד ש‬ ‫מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ש‬ ‫תה סם ‪/‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬דון ז’ואן ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מ‬ ‫ני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריס‬ ‫רטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬א‬ ‫כפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪/‬‬ ‫קו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפה‬ ‫רדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העיר‬ ‫מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סא‬ ‫בתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פ‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמ‬ ‫אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפ‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנ‬ ‫ת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונ‬ ‫אי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח ש‬ ‫טו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נש‬ ‫וה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫רן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מס‬ ‫משק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהק‬ ‫רה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמ‬ ‫פיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מ‬ ‫‪ / 20‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪/‬‬ ‫ילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות ח‬ ‫מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור‬ ‫צד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנ‬ ‫סיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬א‬ ‫פולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬ק‬ ‫‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪11‬‬ ‫תם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬א‬ ‫בוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מ‬ ‫יות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫ן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמש‬ ‫ריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפ‬ ‫יפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתד‬ ‫ירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם ליד‬ ‫לח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מא‬ ‫ת “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה‬ ‫כל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סא‬ ‫תי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פ‬ ‫רור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד ש‬ ‫סילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬בחורים טובים ‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬דרור‬ ‫צד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ / /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫“מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמש‬ ‫ריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפ‬

‫ההרשמה לעונת המנויים ‪ 2011/12‬בעיצומה!‬ ‫אין כמו משפחה‬

‫אדיר מילר‬

‫ד”ר צחי בן ציון‬

‫גור ואוח‬

‫רועי לוי מארח את גורי אלפי‬

‫אדמה אוויר מים ואש‬

‫יולי‪/‬אוגוסט > ‪2011‬‬ ‫מופעים והצגות לראות ולהנות‬

‫‪www.tarbut-nz.co.il‬‬


‫‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו‬ ‫חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬דון ז’ואן ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מאר‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫“נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬דון ז’ואן ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשו‬ ‫‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קר‬ ‫אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמש‬ ‫להקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפי‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמ‬ ‫מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהק‬ ‫“מצד ‪-‬שני” ‪/‬‬ ‫ה’קרן‬ ‫דרור‬ ‫דליות ‪/‬‬ ‫שיש‪ /‬מיכל‬ ‫בימיםחווה”‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות‬ ‫‪08:30‬‬ ‫‪21:00‬‬ ‫פיאף ‪/‬א’‪-‬‬ ‫מופעים‬ ‫הצגות ‪/‬‬ ‫למצוא מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬דר‬ ‫תוכלוהעירונית ‪/‬‬ ‫הקתדרה‬ ‫לחודשיםהיפהפיה‬ ‫אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫ולהקתו ‪/‬‬ ‫אנריקו מסיאס‬ ‫לדמשק ‪/‬‬ ‫מסילה‬ ‫“מצד שני” ‪/‬‬ ‫קופיקו ‪/‬בה‬ ‫הנרדמת ‪,2011/‬‬ ‫יולי‪/‬אוגוסט‬ ‫המידע‬ ‫חוברת‬ ‫לכם את‬ ‫להגיש‬ ‫שמחים‬ ‫פיאף ‪ /‬דרור קרןאנו‬ ‫‪08:30‬‬ ‫‬‫‪19:00‬‬ ‫א’‪-‬ה’‬ ‫מופעים‬ ‫‪/‬‬ ‫הצגות‬ ‫שאין‬ ‫בימים‬ ‫‪.2011-2012‬מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חו‬ ‫לשנתלדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫העברי‪ /‬מסילה‬ ‫“מצד שני”‬ ‫דרור קרן‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪/‬‬ ‫מיכל‬ ‫חווה” ‪/‬‬ ‫לבוע מארח את “נשות‬ ‫והזמר‬ ‫התיאטרון‬ ‫מנויי‬ ‫עונת‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫‪08:30‬‬ ‫‪- 13:00‬‬ ‫ביום ו’‬ ‫מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלב‬ ‫העירונית ‪/‬‬ ‫הקתדרה‬ ‫לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כת‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫הכפולה ‪/‬‬ ‫ולהקתו ‪ /‬אורה‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫המופע‪/‬הצגה‬ ‫וחצי לפני‬ ‫כשעה‬ ‫שישי‪/‬מוצ”ש‪-‬‬ ‫בערבי‬ ‫שנתי‪.‬‬ ‫מגנטי רב‬ ‫כרטיס‬ ‫מערכת‬ ‫שידרוג‬ ‫לאור‬ ‫שימו לב‪,‬‬ ‫אורה הכפולה ‪• /‬‬ ‫“נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמ‬ ‫מארח את‬ ‫כרטיס גלבוע‬ ‫הינוגטו ‪ /‬אילן‬ ‫שלכםשבתי ‪/‬‬ ‫המנוי ‪ /‬סאלח‬ ‫כתם לידה‬ ‫הכרטוס‪/ 2011,‬‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי >‬ ‫הקתדרה‬ ‫קופיקו ‪/‬‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫‪.08-9304020‬‬ ‫טלפון‪:‬‬ ‫באמצעות‬ ‫מנוי‪/‬כרטיסים‬ ‫רכישת‬ ‫אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכ‬ ‫ביקור ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫סאלח שבתי‬ ‫להביאוכתם‬ ‫יש> ‪/ 2011‬‬ ‫כןמאי‬ ‫העירונית ‪/‬‬ ‫הקתדרה‬ ‫כניסה‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫ככרטיסהנרדמת‬ ‫משמש היפהפיה‬ ‫הכרטיס הכפולה ‪/‬‬ ‫אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה‬ ‫בהיכל‬ ‫לידה ‪/‬בכל‬ ‫עמכם‬ ‫מופעים על‬ ‫להצגות ‪/‬‬ ‫‪08-9401881‬‬ ‫קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫פקס‪ / :‬פיאף ‪ /‬דרור‬ ‫באמצעות דליות‬ ‫מנוי חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫רכישת“נשות‬ ‫התרבות‪.‬מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את‬ ‫שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪/‬‬ ‫כרטיסמיכל‬ ‫מס’ חווה” ‪/‬‬ ‫טלפון‪“,‬נשות‬ ‫מארח את‬ ‫אילן גלבוע‬ ‫שבתי ‪/‬‬ ‫אשראי‪,‬‬ ‫כתובת‪,‬‬ ‫שםגטו ‪/‬מלא‪,‬‬ ‫פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלחבציון‬ ‫נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל‬ ‫• רצוי להתעדכן באופן שוטף במהלך כל העונה גם באתר האינטרנט שכתובתו‪:‬‬ ‫סוג‪ ,‬תוקף ומקום עבודה‪.‬‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫‪www.tarbutnz.co.il‬‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪/‬‬ ‫‪ / 201‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪011‬‬ ‫בלבד‪.‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנר‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫בשעהסאלח‬ ‫כתם לידה ‪/‬‬ ‫לבטלמאי >‬ ‫העירונית ‪/‬‬ ‫קופיקו‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪/‬‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪/ 2011‬שישי‬ ‫עד יום‬ ‫הקתדרהניתן‬ ‫סוף‪ /‬שבוע‬ ‫הצגות‪/‬מופעי‬ ‫אורה הכפולה ‪ • /‬‬ ‫דמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקת‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמ‬ ‫מנהלת‪ /‬מיכל‬ ‫“נשות חווה”‬ ‫מארח את‬ ‫קופיקו ‪/‬‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫הכפולה‬ ‫ולהקתו ‪/‬‬ ‫אנריקו מסיאס‬ ‫מסילה לדמשק ‪/‬‬ ‫השיווק‬ ‫שוסטר‬ ‫הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבועשרון‬ ‫ומקומכם‪.‬‬ ‫המופע‬ ‫שעת‬ ‫‪ /SMS‬על‬ ‫אורה ב‪-‬‬ ‫תזכורת‬ ‫תקבלו‬ ‫ההצגה‪/‬מופע‬ ‫שני” ‪/‬ביום‬ ‫רור קרן “מצד • ‬ ‫שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לד‬ ‫מירי רודה מנהלת מחלקת מנויים‬ ‫ווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫• מנויים יכולים לרכוש כרטיסים להצגות‪/‬מופעים בהנחה של עד ‪ 30%‬מהמחיר הרגיל‬ ‫שרות‬ ‫מנהלת‬ ‫אלימלך‬ ‫בשמית‬ ‫לקוחות‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה‬ ‫מיכל דליות‬ ‫חווה” ‪/‬‬ ‫את “נשות‬ ‫גלבוע מארח‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן‬ ‫ארוחה עם אידיוט ‪/‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה‬ ‫‪/‬‬ ‫פיאף‬ ‫‪/‬‬ ‫דליות‬ ‫מיכל‬ ‫‪/‬‬ ‫חווה”‬ ‫“נשות‬ ‫את‬ ‫מארח‬ ‫גלבוע‬ ‫אילן‬ ‫‪/‬‬ ‫גטו‬ ‫‪/‬‬ ‫שבתי‬ ‫סאלח‬ ‫‪/‬‬ ‫לידה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬בחורים טובים ‪ /‬כתם‬ ‫היפהפיה‬ ‫אותה סם ‪/‬‬ ‫הכפולה ‪ /‬שחק‬ ‫מנוי)‪.‬‬ ‫אחד לכל‬ ‫לכרטיס‬ ‫סיאס ולהקתו ‪ /‬אורה(מוגבל‬ ‫יאיר צעידי מנהל אולם המופעים‬ ‫מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מס‬ ‫שולי‪ ,‬ורדה‪ ,‬אתי‪ ,‬שרון‪ ,‬רויטל‪ ,‬אורטל‪,‬‬ ‫חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרד‬ ‫את “נשות‬ ‫אתמארח‬ ‫גלבוע‬ ‫באופן אילן‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫ישסאלח‬ ‫לידה ‪/‬‬ ‫כרטיסכתם‬ ‫גניבת> ‪/ 2011‬‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי‬ ‫הקתדרה‬ ‫יפהפיה הנרדמת• ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫המנויים‪.‬‬ ‫משרד‬ ‫מיידי‬ ‫לעדכן‬ ‫המנוי‬ ‫אובדן ‪/‬‬ ‫במקרה של‬ ‫משרד‬ ‫חגית‪ ,‬חן‬ ‫המנויים‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופי‬ ‫מסיאס ולהקתו‬ ‫פקידותאנריקו‬ ‫מסילה‪-‬לדמשק ‪/‬‬ ‫נרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪/‬‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שב‬ ‫הפקתהקתדרה‬ ‫שהרבניקופיקו ‪/‬‬ ‫דגניתהנרדמת ‪/‬‬ ‫שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫מחלקתקרן “מצד‬ ‫אתפיאף ‪ /‬דרור‬ ‫דליות ‪/‬‬ ‫חווה” ‪/‬‬ ‫“נשות‬ ‫גלבוע‪/‬מארח‬ ‫גטו ‪ /‬אילן‬ ‫שבתי ‪/‬‬ ‫המידעון‬ ‫המנויים‪.‬‬ ‫מיכלעדכנו‬ ‫אנא‬ ‫המנוי‬ ‫טלפוןאתשל‬ ‫בכתובת‬ ‫שינוי‬ ‫סאלחחל‬ ‫‪ / 201‬כתם לידה• ‪ /‬אם‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪/‬‬ ‫*לידיעתכם מידע קולי על לוח המופעים וההצגות‬ ‫סילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫שלוחה‪1 /‬‬ ‫‪08-9304020‬‬ ‫בטל’ מס‪.‬‬ ‫ניתן‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬ק‬ ‫מסיאס ולהקתו‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫לשמוע מסילה‬ ‫“מצד שני” ‪/‬‬ ‫ה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן‬ ‫‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שב‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פ‬ ‫חדש! הרשמו לרשימת התפוצה שלנו ותוכלו לזכות בפרסים‬ ‫מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪/‬‬ ‫ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬ק‬ ‫כפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫‪tarbutnessziona@gmail.com‬‬ ‫‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח ש‬ ‫לבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה הע‬ ‫סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שב‬ ‫בוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את‬ ‫האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ / /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גט‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬דרור קרן‬ ‫שם“מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬מס' מנוי‬ ‫כרטיסים‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪/‬‬ ‫“נשות חווה”‬ ‫מארח את‬ ‫המופעים אילן גלבוע‬ ‫לוחשבתי ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫לגביסאלח‬ ‫להתעדכןלידה ‪/‬‬ ‫ניתן‪ / 2011‬כתם‬ ‫מאי >‬ ‫מנוי‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫לדמשק‬ ‫לרכוש‬ ‫וההצגות וכן‬ ‫אזורהיפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪* /‬‬ ‫וה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה סוג‬ ‫מס’ סדרה‬ ‫הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪“/‬נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מ‬ ‫ני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫שכתובתו‪:‬‬ ‫התרבות‬ ‫היכל‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫דמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה שורה‬ ‫כסאהקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקת‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫דמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העיר‬ ‫סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫יות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד‬ ‫משק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪/‬‬ ‫מת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירו‬

‫מנויים יקרים‪,‬‬

‫שעות פתיחת משרד המנויים‬

‫צוות היכל התרבות לשירותכם‬

‫כרטיס מנוי‬

‫למבצעים‪ ,‬הנחות ועדכונים‬ ‫חפשו בפייסבוק‪ :‬קריית התרבות נס‪-‬ציונה‬

‫‪www.tarbut-nz.co.il‬‬

‫עיצוב‪ :‬סטודיו צביקה רויטמן ‪www.zrdesign.co.il‬‬

‫ • מנויים יקרים‪ ,‬כרטיס המנוי אשר ברשותכם ישמש אתכם גם בעונה הבאה‬ ‫ אנא שימרו אותו‪.‬‬


‫ו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נש‬ ‫רח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלב‬ ‫ל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫ות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פי‬ ‫רן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק‬ ‫שק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסי‬ ‫ולהקתו‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫יה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה‬ ‫מת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪/‬‬ ‫קתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬‬ ‫‪ /‬א‬ ‫קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו‬ ‫רור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪/‬‬ ‫‪ /‬כת‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪2011‬‬ ‫וה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה‬ ‫מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה‬ ‫בוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪/‬‬ ‫תם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪/‬‬ ‫לדמש‬ ‫את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה‬ ‫מת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫“מצ‬ ‫גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן‬ ‫כפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪/‬‬ ‫דלי‬ ‫כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫ו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪/ 2011‬‬ ‫היפהפיההעברי‬ ‫הכפולה ‪/‬והזמר‬ ‫התיאטרון‬ ‫ההצגות‬ ‫לידה ‪/‬את‬ ‫כתםלכם‬ ‫לשלוח‬ ‫את‬ ‫גלבוע מארח‬ ‫תוכנייתגטו ‪ /‬אילן‬ ‫סאלח שבתי ‪/‬‬ ‫שמח‪/ 2011‬‬ ‫אני ‪ /‬מאי >‬ ‫העירונית‬ ‫מסתיימתהקתדרה‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫מנויי‪ /‬אורה‬ ‫עונתולהקתו‬ ‫‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫‪ /‬סא‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה‬ ‫תרבות ‪/‬‬ ‫אורה הכפולה‬ ‫‪/‬‬ ‫ולהקתו‬ ‫מסיאס‬ ‫אנריקו‬ ‫‪/‬‬ ‫לדמשק‬ ‫מסילה‬ ‫שני” ‪/‬‬ ‫ל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד‬ ‫יכולים להתגאות בעוד עונה עשירת‬ ‫ואנחנו‬ ‫הקיץ‬ ‫לחודשי‬ ‫התרבות‬ ‫בהיכל‬ ‫והמופעים‬ ‫‪ /‬מאי‬ ‫ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית‬ ‫את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫קופיקו‬ ‫ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪/‬‬ ‫מסיאס‬ ‫יולי אנריקו‬ ‫לדמשק ‪/‬‬ ‫בנס‪-‬ציונה‪ / .‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה‬ ‫‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה”‬ ‫‪.2011‬‬ ‫אוגוסט‬ ‫ולהקתו‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫‪ / 20‬כתם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫‪ /‬מסי‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני”‬ ‫רדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫‪2011/12‬‬ ‫לעונה‬ ‫מופעים‪,‬‬ ‫לפגוש‪/‬אתכם‬ ‫‪ /‬פיאף‬ ‫בעיצומה‪,‬דליות‬ ‫חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫החדשה את “נשות‬ ‫גלבוע מארח‬ ‫ההרשמה‪ /‬אילן‬ ‫‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו‬ ‫‪ / 2011‬כתם לידה‬ ‫בהצגות‪ /,‬מאי >‬ ‫הקתדרה העירונית‬ ‫שמחתי ‪ /‬קופיקו‬ ‫תו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת‬ ‫קרן “מ‬ ‫מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור‬ ‫שתיחווה” ‪/‬‬ ‫שיכלול“נשות‬ ‫הרפרטוארמארח את‬ ‫גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫לקראתשבתי ‪/‬‬ ‫לידה ‪ /‬סאלח‬ ‫‪ / 2011‬כתם‬ ‫משק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית‬ ‫הצגות‬ ‫סגירת‬ ‫עומדים‬ ‫‪ /‬מאי >אנו‬ ‫ערבי זמר ועוד ולהיות עד להצלחת היכל התרבות‬ ‫דמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נש‬ ‫הביקורת‬ ‫לשבחי‬ ‫שזכו‬ ‫ליסין‪.‬‬ ‫לידה ‪/‬בית‬ ‫בהפקת‬ ‫סדרתיות‬ ‫והקהל מיכל דליות ‪ /‬פי‬ ‫“נשות חווה” ‪/‬‬ ‫מארח את‬ ‫אילן גלבוע‬ ‫בהצגותגטו ‪/‬‬ ‫מדובראותה סם ‪/‬‬ ‫שבתי ‪ /‬שחק‬ ‫סאלח‬ ‫‪ / 2011‬כתם‬ ‫האריסטוקרטים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי >‬ ‫תושבי קופיקו‬ ‫שלהנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫הצרכים הכפולה ‪/‬‬ ‫ולהקתו ‪ /‬אורה‬ ‫אנריקו‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪/‬‬ ‫העיר‪/‬והסביבה‪.‬‬ ‫התרבותיים‬ ‫מסיאסאת‬ ‫לספק‬ ‫בנס‪-‬ציונה‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנר‬ ‫הקאמרי‬ ‫תיאטראות‬ ‫של‬ ‫להצגות‬ ‫יצטרפו‬ ‫והם‬ ‫ו”מנדרגולה“‬ ‫טובים“‬ ‫“בחורים‬ ‫ה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ / /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד ש‬ ‫ולהקתו ‪ /‬אורה הכפול‬ ‫אנריקו מסיאס‬ ‫אדיוט”‪,‬מסילה‬ ‫“מצד שני” ‪/‬‬ ‫פיאף ‪ /‬דרור‬ ‫“האריסטוקרטים”‪,‬דליות ‪/‬‬ ‫גלבוע מארח–את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫גטו ‪ /‬אילן‬ ‫שבתי ‪/‬‬ ‫כי‪ /‬סאלח‬ ‫לידה‬ ‫ואני כתם‬ ‫‪/ 2011‬‬ ‫המנויים‪ /‬מאי >‬ ‫הקתדרה העירונית‬ ‫קופיקו ‪/‬‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫סיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫כצרכני‬ ‫אלינו‬ ‫תשובו‬ ‫בטוח‬ ‫הבאה‬ ‫גם בעונת‬ ‫אתכם‬ ‫לפגוש‬ ‫אשמח‬ ‫תיאטרון‬ ‫לדמשק ‪/‬ז’ואן”‪,‬‬ ‫גשר – “דון‬ ‫“ארוחהקרןעם‬ ‫הבימה –‬ ‫דמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪“/‬נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפ‬ ‫חווה” ‪/‬של‬ ‫התרבות‬ ‫מארח“לב‬ ‫בנס‪-‬ציונה‬ ‫העשיר‬ ‫מהרפרטואר‬ ‫‪/ 2011‬ותהנו‬ ‫תרבות‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫העונה‬ ‫שירכיבו‬ ‫אנריקו סם”‪,‬‬ ‫“שחק ‪/‬אותה‬ ‫באר‪-‬שבע –‬ ‫מתמיד‪ / .‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מא‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו‬ ‫מנויהיפהפיה‬ ‫הכפולה ‪/‬‬ ‫אורה‬ ‫מסיאס ולהקתו ‪/‬‬ ‫מסילה לדמשק‬ ‫השפלה”‪ .‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪/‬‬ ‫מיכל דליות ‪/‬‬ ‫את “נשות‬ ‫אילן גלבוע‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫כתם לידה ‪ /‬סאלח‬ ‫יקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי >‬ ‫בתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח א‬ ‫“רוח’לה‪ /‬דרור קרן “מצד שנ‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף‬ ‫וביניהן‪ / :‬מיכל‬ ‫“נשות חווה”‬ ‫מארח את‬ ‫משללגלבוע‬ ‫גטו ‪ /‬אילן‬ ‫סאלח שבתי ‪/‬‬ ‫לידה ‪/‬‬ ‫בנוסף‪,‬כתם‬ ‫‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪/ 2011‬‬ ‫“מכלת”‪,‬‬ ‫בחירה‬ ‫הצגות‬ ‫התיאטרון‬ ‫מנויי‬ ‫יהנו‬ ‫ס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפ‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫הצגות‬ ‫מתחתנת”‪,‬‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מ‬ ‫ולהקתו ‪/‬‬ ‫ועודמסיאס‬ ‫“שיינדלה”אנריקו‬ ‫מסילה לדמשק ‪/‬‬ ‫קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪/‬‬ ‫בתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח א‬ ‫מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור ק‬ ‫חווה” ‪/‬‬ ‫התיאטרון “נשות‬ ‫גלבוע מארח את‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫טובים ‪ /‬סאלח‬ ‫בחורים‬ ‫מזמיןלידה ‪/‬‬ ‫אני‪ /‬כתם‬ ‫פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪2011‬‬ ‫מעונה‬ ‫ולהנות‬ ‫במפעלאילןמנויי‬ ‫שותפים‬ ‫להיות‬ ‫אתכם‬ ‫‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬או‬ ‫ומגוונת‪.‬‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מ‬ ‫עשירה ‪ /‬מסילה‬ ‫קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני”‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬א‬ ‫עירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לי‬ ‫בתי ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬א‬ ‫ת “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬בחורים טובים ‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫טו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נש‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מ‬ ‫ בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסי‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬‬ ‫מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה‬ ‫יוסי שבו‬ ‫אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה ה‬ ‫צחיולהקתו ‪/‬‬ ‫תו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס‬ ‫ברוורמן‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לי‬ ‫פיאף ‪/‬‬ ‫רונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪/‬‬ ‫מנכ”ל‬ ‫גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מי‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן‬ ‫ד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסי‬ ‫‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה ה‬ ‫ונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם ליד‬

‫דבר ראש העיר‬ ‫שלום רב‪,‬‬

‫דבר המנכ”ל‬ ‫מנויים יקרים‪,‬‬

‫אני מאחל לכם חופשת קיץ נעימה ומהנה‬

‫בברכת חופשת קיץ מהנה‪,‬‬


‫סדרת הצגות קבועות‬

‫מנוי לסדרת הצגות ביידיש‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫הצגות סדרתיות קבועות‬ ‫‪ +‬הצגת בחירה‬

‫‪Ô‬‬

‫שימו לב!‬ ‫החל מעונת המנויים תשע”ב ‪,2011/2012‬‬ ‫ניתן יהיה לנצל את המנוי למשך ‪ 2‬עונות‬ ‫עד לתאריך ‪30/6/2013‬‬ ‫* ניצול הזיכויים מותנה בחידוש המנוי‬

‫מבצע מיוחד ביציעֿ‬

‫מנוי חופשי‬

‫‪5‬‬

‫הצגות לבחירתך‬ ‫‪₪‬‬ ‫ב‪-‬‬

‫‪250‬‬

‫הצגות תיאטרון יידישפיל‬ ‫מחיר מנוי‬ ‫יחיד ‬ ‫זוגי ‬

‫‪280‬‬ ‫‪₪ 560‬‬ ‫‪₪‬‬

‫עד ‪ 8‬תשלומים ללא ריבית‪.‬‬

‫“לשיר עם קול הלב”‬

‫‪6‬‬

‫מחיר המנוי‬ ‫יחיד ‬ ‫זוגי ‬

‫ערבי זמר‬ ‫‪430‬‬ ‫‪₪ 860‬‬ ‫‪₪‬‬

‫עד ‪ 8‬תשלומים ללא ריבית‬

‫התקשרו עכשיו ‪08-9304020‬‬


‫‪Ô‬‬

‫דרמה מותחת על רוח וגאוות יחידה‪ ,‬נאמנות‪ ,‬ומקומו של הפרט במערכת גדולה‪ .‬בבסיס‬ ‫חיל הנחתים האמריקני שבמפרץ גואנטנמו נמצא חייל מת לאחר שעבר “סמרטוט אדום”‪,‬‬ ‫צעד ענישה פנימי הנועד “לחנך” חייל אשר לא פעל לפי קוד ההתנהגות של היחידה‪.‬‬ ‫למרות שצעד זה איננו נכלל בפקודות הצבא‪ ,‬הוא מוכר ומקובל‪ .‬חקירת המקרה והמשפט‬ ‫מופקדים בידיהם של פרקליט שאפתן ופרקליטה נחושה‪ ,‬ובמהלכם מתגלים נהלים‬ ‫צבאיים וקודים אתים שנויים במחלוקת שמעורבים בהם גם הדרגים הבכירים ביותר‪.‬‬ ‫האמת שמאחורי מערכת ההכחשה הפועלת במסגרת הצבאית מתגלה ואיתה הקונפליקט‬ ‫בין הקוד האתי לאמת‪ ,‬והשאלה כמה רחוק אפשר ללכת בשם ההגנה על המולדת‪.‬‬ ‫מאת‪ :‬ארון סורקין | בימוי‪ :‬משה קפטן | משתתפים‪ :‬ליאור אשכנזי‪ ,‬מורדי גרשון‪ ,‬דני גבע‪ ,‬הדס‬ ‫קלדרון‪ ,‬שלומי טפיארו‪ ,‬אלון פדות‪ ,‬עמירם גבריאל‪ ,‬דני איסרליש‪ ,‬טל דנינו‪ ,‬עמי ויינברג‪ ,‬גיל‬ ‫וסרמן‪ ,‬חייקה מלכה‪ ,‬איל קנטוב‪ ,‬גיא רוזן‪ ,‬מאיר בנימיני‪ ,‬רז מזרחי‬

‫טובים‬ ‫בחורים‬ ‫בחורים טובים‬

‫‪Ô‬‬

‫הצגה קבועה‬

‫הצגה קבועה‬

‫קומדיה על חמדנות‪ ,‬טיפשות ותאווה‪ .‬קלימקו‪ ,‬הטרזן הצעיר‪ ,‬חושק בלוקרציה היפה‪ ,‬אשתו‬ ‫הצעירה של ניצ’ה המבוגר והקמצן‪ .‬הוא חובר אל ליגוריו‪ ,‬נוכל מקומי‪ ,‬שמבטיח לו תמורת תשלום‬ ‫נאות להשיג עבורו את לוקרציה‪ .‬קלימקו משלם מראש! לוקרציה הנחשקת אינה מצליחה להרות‬ ‫לבעלה הזקן‪ ,‬וליגוריו הנוכל הופך הפעם לרופא מומחה‪ ,‬ותמורת תשלום‪ ,‬כמובן‪ ,‬רוקח עבורה‬ ‫משקה מצמח מסתורי הנקרא מנדרגולה‪ ,‬שאותו צריכה לוקרציה לשתות‪ ,‬ואז‪ ,‬רק אז‪ ,‬היא תתעבר‪.‬‬ ‫גם לוקרציה ובעלה משלמים מראש! עכשיו צריך ליגוריו רק להביא את קלימקו אל חיקה של‬ ‫לוקרציה ולקוות שבטנה היפה תתפח‪ .‬אחת הקומדיות השנונות‪ ,‬המצחיקות והחכמות בתולדות‬ ‫התיאטרון בעיבוד חדש‪ ,‬נמרץ וסקסי‪ .‬מחזה שזכה להצלחה אדירה בארץ ובחו”ל בכל פעם שעלה‪.‬‬ ‫מאת‪ :‬יעקב שבתאי‪ ,‬בעקבות ניקולו מקיאוולי | בימוי וכוריאוגרפיה‪ :‬גלעד קמחי‬ ‫משתתפים‪ :‬דניאל אפרת‪ ,‬אסף בן‪-‬שמעון‪ ,‬דיקלה הדר‪ ,‬ידידיה ויטל‪ ,‬הילה זיתון‪ ,‬רויטל‬ ‫זלצמן‪ ,‬יוסי טולדו‪ ,‬שלומי טפיארו‪ ,‬טל‪-‬יה יהלומי‬

‫מנדרגולה‬

‫מנדרגולה‬


‫‪Ô‬‬

‫קומדיה שנונה | גיבור המחזה‪ ,‬אלן‪ ,‬מעריץ את האמפרי בוגארט‪ ,‬כסמל גבריות המצליח‬ ‫כל כך אצל נשים‪.‬‬ ‫אשתו של אלן נטשה אותו‪ ,‬ערערה את ביטחונו המיני והותירה אותו בדיכאון עמוק‪.‬‬ ‫חברו הטוב דיק ורעייתו לינדה מתגייסים כדי לשדך לו נשים שונות ומשונות‪ ,‬שיוציאו‬ ‫אותו מהדיכאון ומחוסר הביטחון הכרוניים שאליהם הידרדר‪ ,‬אבל למרות מאמציו‬ ‫הרבים של אלן המסכן‪ ,‬ההצלחה מבוששת לבוא‪ .‬לינדה ואלן‪ ,‬מאוחדים בכוחם‬ ‫המשותף של הבדידות ושל כדורי הוואליום‪ ,‬הולכים ומתאהבים‪ ,‬וההרפתקה הקצרה‬ ‫שלהם מחזירה לאלן את ביטחונו העצמי‪.‬‬ ‫מאת‪ :‬וודי אלן | תרגום ועיבוד‪ :‬אלי ביז’אווי | בימוי‪ :‬אילן אלדד |‬ ‫משתתפים‪ :‬גורי אלפי‪-‬אהרון‪ ,‬אפרת בוימולד‪-‬איזנברג ‪ ,‬גיא לואל‪ ,‬מירב שירום‬

‫סם‬ ‫אותה‬ ‫שחק‬ ‫שחק אותה סם‬

‫‪Ô‬‬

‫הצגה קבועה‬

‫הצגה קבועה‬

‫עלילת המחזה מגוללת את סיפורם של חבורת סנובים צרפתיים בני העשירון העליון‪,‬‬ ‫פייר הוא מוציא לאור‪ ,‬שאחת לשבוע נפגש עם חבריו לארוחת ערב‪ ,‬אליה חייב כל אחד‬ ‫מהמוזמנים להביא אידיוט תורן‪ .‬אחד מחבריו פוגש ברכבת את פרנסואה פניון‪ ,‬עובד מס‬ ‫הכנסה‪ ,‬שנלהב להיות מוזמן לארוחת ערב אצל מוציא לאור מצליח; אבל כאשר ערב‬ ‫הארוחה מגיע‪ ,‬הכל מתחיל להשתבש‪ :‬אשתו של פייר עוזבת אותו בטענה שהוא סדיסט‬ ‫חסר לב‪ ,‬הגב שלו נתפס‪ ,‬ולכן הוא אינו יכול ללכת לארוחה ונשאר בדירתו עם פרנסואה‪.‬‬ ‫בצר לו הוא מנסה גם להיפטר מהאידיוט‪ ,‬שנצמד אליו וגם להחזיר לעצמו את אשתו‪.‬‬ ‫קומדיית טעויות מטורפת‪ .‬העיבוד הקולנועי של המחזה זכה בשלושה פרסי סזאר‪.‬‬ ‫מחזה מאת‪ :‬פרנסיס וובר | בימוי‪ :‬משה קפטן | שחקנים‪ :‬רמי הויברגר‪ ,‬יעקב כהן‪,‬‬ ‫שמעון כהן‪ ,‬יעל צפריר‪ ,‬אמנון וולף‪ ,‬אורי הוכמן‪ ,‬ריקי בליך‬

‫אדיוט‬ ‫עם‬ ‫ארוחה‬ ‫ארוחה עם אדיוט‬


‫‪Ô‬‬

‫דרמה משפחתית‪-‬ישראלית‪ .‬המחזה עוקב אחר משפחת בן כנען בשתי תקופות‬ ‫מכריעות בחייה‪ :‬בשנות החמישים‪ ,‬אבי המשפחה‪ ,‬יאיר בן כנען‪ ,‬קצין בצה”ל מתמסר‬ ‫לקריירה צבאית במדינה הצעירה‪ ,‬תוך התעלמות בלתי נמנעת מצרכיה של משפחתו‬ ‫ אשתו ושני ילדיו הקטנים‪ .‬לעומתו אחיו‪ ,‬היפוכו הגמור‪ ,‬היהודי הגלותי‪ ,‬ששורשיו‬‫באירופה‪ ,‬הומוסקסואל‪ ,‬מהראשונים שיצאו מהארון בארץ ישראל‪ ,‬הוא הכבשה השחורה‬ ‫במשפחה ‪ -‬בעל סלון פרוות בארץ השמש הקופחת בתל אביב השמרנית של אותן שנים‪.‬‬ ‫בשנות השבעים יאיר‪ ,‬עתה שר בממשלה‪ ,‬שנאלץ להתמודד עם תוצאות התנהלותו‪,‬‬ ‫מייצג דור שלם שהתמסר ל”הקמת המפעל הציוני” על חשבון יחסיו עם המשפחה‪.‬‬ ‫דרמה משפחתית מפתיעה‪ ,‬מרתקת ומרגשת‪ ,‬המתחוללת בשנותיה הראשונות של המדינה‬ ‫הצעירה ועד שנות השבעים‪ ,‬כשמתחת לאירועים הלאומיים רוחש המאבק המשפחתי‪.‬‬ ‫מאת‪ :‬עדנה מזי”א | בימוי‪ :‬עמרי ניצן | משתתפים‪ :‬לימור גולדשטיין‪ ,‬הלנה ירלובה‪ ,‬יחזקאל‬ ‫לזרוב‪ ,‬דינה סנדרסון‪ ,‬גיל פרנק‪ ,‬עידו רוזנברג‪ ,‬אנטון וילקין‪ ,‬ליאור חקון‪ ,‬גדעון כרמל‪ ,‬מונה‬ ‫מרקוביץ‪ ,‬אלינור פוגל‪ ,‬שחר פרץ‪ ,‬אודי פרסי‪ ,‬מרינה שויף‬

‫האריסטוקרטים‬

‫האריסטוקרטים‬

‫‪Ô‬‬

‫הצגה קבועה‬

‫הצגה קבועה‬

‫סאטירה פרועה‪ ,‬נועזת‪ ,‬ומצחיקה עד דמעות בבימויו של אלכסנדר מורפוב‪ ,‬מהיוצרים‬ ‫הבולטים היום‪ ,‬בעולם התיאטרון‪ .‬דון ז’ואן הוא סיפורו של מאהב חסר מוסר שבודק את‬ ‫אלוהים‪ ,‬או נכון יותר‪ ,‬בודק שאין אלוהים‪ ,‬הוא מושך את הקצוות‪ ,‬בוגד ומתהולל‪ ,‬משטה‬ ‫בחיים ובמתים‪ .‬זה נגמר בדמעות‪ .‬הכינו את הממחטות‪.‬‬ ‫מאת‪ :‬מולייר | בימוי ועיבוד‪ :‬אלכסנדר מורפוב (בולגריה) | בתפקידים הראשיים‪ :‬ישראל (סשה) דמידוב‬ ‫ודביר בנדק | משתתפים‪ :‬נטע שפיגלמן‪ ,‬יעל טוקר‪ ,‬ציון אשכנזי‪ ,‬אורי יניב‪ ,‬יובל ינאי‪ ,‬לוסי דובינצ’יק‪,‬‬ ‫אלונה איב‪ ,‬יבגני טרלצקי‪ ,‬גור קורן‪ ,‬רונית בקרמן‪ ,‬רומן גרשקוביץ‪ ,‬הנרי דוד‪ ,‬נורה פישר‪.‬‬

‫דון ז’ואן‬

‫דון ז’ואן‬


‫מנוי לסדרת הצגות תיאטרו‪-‬גן‬

‫‪5‬‬

‫הצגות ילדים לגילאי ‪2-5‬‬ ‫מחיר מנוי‬ ‫יחיד ‬ ‫זוגי ‬

‫‪250‬‬ ‫‪₪ 500‬‬ ‫‪₪‬‬

‫כבר הצטרפתם למשפחת‬ ‫תיאטרון הילדים?‬ ‫ההרשמה בעיצומה!‬ ‫‪08-9304020‬‬

‫עד ‪ 8‬תשלומים ללא ריבית‪.‬‬

‫דוד חיים‬

‫הקוסם מארץ עוץ‬

‫השירים המשחקים ‪ -‬רינת גבאי‬

‫סוד השירים של מיכל‬


‫מנוי לסדרת תיאטרו‪-‬קידס‬

‫‪5‬‬

‫הצגות ילדים לגילאי ‪6-9‬‬

‫מיטב ההצגות המומלצות והמאושרות ע”י אומנות לעם‪,‬‬ ‫משרד החינוך וסל תרבות ארצי‪.‬‬ ‫תיאטרון חי‪ ,‬עכשווי‪ ,‬מעורר מחשבה וחוויתי‪.‬‬ ‫‪ Ô‬מחיר המנוי‬ ‫יחיד ‬ ‫זוגי ‬

‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬

‫משחק ילדים‬

‫עד ‪ 8‬תשלומים ללא ריבית‪.‬‬

‫‪Ô‬‬

‫השרשרת‬

‫ארץ קליק‬

‫המלאך‬


‫מופע‬

‫סטנד אפ‬

‫ד”ר צחי בן ציון במופע הבידור המצליח ביותר בארץ‪ ,‬והכי‬ ‫חם!!! מופע זה מתבסס על מקרים שקרו ועל נתונים מדעיים‬ ‫הקשורים בסקס וזוגיות‪ ,‬המסר העיקרי מדגיש את חשיבות‬ ‫הזוגיות‪ .‬יחד עם הבעיות הקטנות והגדולות שכולנו חווים בחיי‬ ‫יומיום וכמובן – את הדרכים להתמודד איתם‪.‬‬

‫רועי לוי וגורי אלפי במופע סטנד אפ‬

‫"כשרותי (מיכל אמדורסקי‪/‬יעל דואני)‪ ,‬אשתו של אלון (גיא לואל‪/‬גיל‬ ‫וסרמן) מחליטה לרענן את חיי הנישואין שלה‪ ,‬היא מפרסמת מודעה‬ ‫להכיר זוגות אחרים‪ ,‬בלי ידיעתו של בעלה‪ .‬בעקבות המודעה מגיעים‬ ‫לדירתם מוריס (דדי שאדי) והמאהבת שלו (ענת מגן שבו‪/‬אנני דדון)‬ ‫ זוג צבעוני ותוסס שהורס לזוג הצפונבונים‪ ‬את השקט‪ ,‬את הבית‬‫ואת כל מה שהם ידעו על זוגיות‪ .‬במהלך הערב מגיעות במפתיע‬ ‫גם אשתו הנבגדת של מוריס (הדר שחף) וחמותו שתחיה (שושה‬ ‫גורן)‪ ,‬מה שהופך את הערב לקומדיית מצבים מטורפת ומצחיקה‪".‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעתיים כולל הפסקה‬

‫בנוסף לצחוק וההנאה זוכה הקהל לבונוס של מסר זוגי‬ ‫ומשפחתי חיובי בסוף הערב‪.‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫ד”ר צחי בן ציון‬ ‫ד”ר צחי בן ציון‬

‫קומדיה‬

‫יום שישי‪ 1/7/11 ,‬בשעה ‪22:00‬‬

‫מוצ”ש‪ 2/7/11 ,‬בשעה ‪21:30‬‬

‫יום שישי‪ 8/7/11 ,‬בשעה ‪22:00‬‬

‫רועי לוי מארח את גורי אלפי מוריס חמותו וזאת שאיתו‬ ‫רועי לוי מארח את גור אלפי‬

‫מוריס חמותו וזאת שאיתו‬


‫סטנד אפ‬

‫סטנד אפ‬

‫סטנד אפ‬

‫יום שישי‪ 15/7/11 ,‬בשעה ‪22:30‬‬

‫יום שישי‪ 29/7/11 ,‬בשעה ‪22:30‬‬

‫אורי חזקיה משתף את הקהל בזווית המאוד מיוחדת בה הוא‬ ‫רואה את חיי היומיום‪ .‬המופע בוחן את‪‘ ‬הדברים הקטנים’‬ ‫שבחיים‪ ,‬ויחד עם תיאטרליות‪ ,‬גופניות וגיטרה אורי מכניס את‬ ‫הקהל לעולם המעט הזוי שלו‪ .‬מסתבר‪ ,‬של כולנו‪.‬‬

‫במופע סטנד‪-‬אפ נטו‪ ,‬שנון ומצחיק מביא לבמה איכויות של‬ ‫וירטואוז אמיתי‪ ,‬מאלתר מחונן ולאחרונה גם שחקן תיאטרון‬ ‫מצליח‪ .‬כמו כן בעל ניסיון רב ויכולת מדהימה בהנחיית‬ ‫אירועים והנחייה המשלבת קטעי סטנד‪-‬אפ וחומרים שנאספו‬ ‫מהלקוח ובכך יוצר אירוע בעל אופי אישי המתאים לכל‬ ‫מסגרת חברתית ולכל סוגי האוכלוסיה‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫מוצ”ש‪ 6/8/11 ,‬בשעה ‪21:30‬‬ ‫“שוביניסטי‪ ,‬אבל לא וולגארי‪ .‬מגלה אמפתיה‪ ,‬נדיבות‬ ‫והתחשבות‪ ,‬מציע אהבה‪ ,‬הבנה וטוב לב כמעט כמו ביקור‬ ‫אצל פסיכיאטר‪ ,‬רק מהנה‪ ,‬זול ויעיל יותר‪“ ”.‬קטורזה מציץ‬ ‫לחיינו‪ .‬מה שאנחנו רוצים להראות בסלון ומה שמנסים‬ ‫להסתיר בחדר השינה‪ .‬תמונות מחיי הזוגיות‪ .‬למה היא‬ ‫מתכוונת כשהיא אומרת‪ :‬רד לאוטו אני כבר באה‪ ,‬מה יש לה‬ ‫בתיק‪ ,‬למה היא מפריעה לראות כדורגל בטלוויזיה?”‬

‫אורי חזקיה אדיר מילר קטורזה‬ ‫אורי חזקיה‬

‫אדיר מילר‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫קטורזה‬


‫מופע‬

‫מופע‬

‫מוצ”ש‪ 13/8/11 ,‬בשעה ‪21:30‬‬ ‫משתתפים‪ :‬חנה לסלאו‪ ,‬שושה גורן‪,‬לביא זיטנר‬ ‫קומדיה משפחתית מפתיעה | תקווה‪( ‬חנה לסלאו)‪ ‬כבר לא יכולה לסבול יותר‪ ‬את בעלה‬ ‫האדיש ברוך‪ .‬ברוך לא עשה לה כלום וזאת בדיוק הבעיה‪ .‬היא מתחננת שיצעק עליה‪,‬‬ ‫שיקלל אותה שתרגיש לפחות שהיא קיימת‪ .‬אבל כל מה שהוא עושה זה רק לשבת‬ ‫בכורסא ולצפות בטלוויזיה‪ .‬לאחר שלושים שנות נישואים היא אורזת מזוודה ומחליטה‬ ‫לעזוב את הבית‪ .‬ערן‪ ,‬בנם היחיד‪ ,‬לא מוכן לתת לזה לקרות‪ .‬הוא נחוש לעשות הכל כדי‬ ‫להציל את נישואי הוריו‪ .‬שמחה‪ ,‬אמה של תקווה‪ ,‬לא מוכנה לתת לזה לא לקרות והיא‬ ‫תעשה הכל כדי להחריב את הנישואים האלו‪ .‬וברוך? ברוך אדיש‪..‬‬ ‫משך המופע‪ :‬כשעה ורבע ללא הפסקה‬

‫אין כמו משפחה‬

‫אין כמו משפחה‬

‫יום שישי‪ 26/8/11 ,‬בשעה ‪22:00‬‬ ‫ננסי ברנדס ודר’ איריס בר און הסקסולוגית בערב קומי על הוא והיא ומה‬ ‫שביניהם‪ .‬מופע משותף מלא הומור וצחוק על גברים‪ ,‬נשים ומה שביניהם‪.‬‬ ‫דיונים על‪ :‬מיניות‪ ,‬זוגיות‪ ,‬אנשים מרובעים ומצבים משולשים‪ ,‬חידושים‬ ‫והמצאות במדע העתיק בעולם‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי ללא הפסקה‬

‫ברנדס ודר’ איריס בר און‬ ‫ננסיברנדס‬ ‫ננסי‬ ‫הסקסולוגיתאון הסקסולוגית‬ ‫ודר’ איריס בר‬


‫מופע מחול‬

‫יום חמישי‪ 7/7/11 ,‬בשעה ‪20:00‬‬ ‫יום חמישי‪ 21/7/11 ,‬בשעה ‪20:00‬‬ ‫‪ 7/7/11‬להקות המחול הייצוגיות הבוגרות במופע מרהיב בסגנונות המחול השונים‬ ‫בתלבושות מרהיבות‪ ,‬בהשראת ספרים וסיפורים מכל הזמנים‪ .‬בהשתתפות הלהקות‪:‬‬ ‫אביבים‪ ,‬נעורים‪ ,‬ג’אז ייצוגית‪ ,TAP DANCE ,‬הורה נ”צ‪ ,‬אור הנס‪.‬‬ ‫‪ – 21/7/11‬להקות המחול הייצוגיות הצעירות במופע מרהיב בסגנונות המחול השונים‬ ‫בתלבושות מרהיבות‪ ,‬בהשראת ספרים וסיפורים מכל הזמנים‪ .‬בהשתתפות הלהקות‪:‬‬ ‫ניצנים‪ ,‬עתודונת‪ ,‬עתודה‪ ,‬אפרוחים‪ ,‬נס סובב‪ ,‬אביבים‪ ,‬נעורים‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫סיפור‬ ‫של‬ ‫ריקוד‬ ‫ריקוד של סיפור‬

‫מופע מחול‬

‫ריקוד של‬ ‫סיפור‬

‫יום רביעי‪ 13/7/11 ,‬מופע ראשון בשעה ‪17:00‬‬ ‫מופע שני בשעה ‪20:30‬‬ ‫ביה”ס לתנועה ומחול במופע‪ :‬אדמה אוויר מים ואש‬ ‫מופע סיום ביה”ס לתנועה ומחול בהשראת ארבעת היסודות‪ ,‬במגוון סגנונות‬ ‫המחול בתלבושות ססגוניות‪ ,‬מגילאי ‪ 5‬ועד מבוגרים‪.‬‬

‫משך המופע‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫ואש‬ ‫מים‬ ‫אוויר‬ ‫אדמה‬ ‫אדמה אוויר מים ואש‬


‫הצגת ילדים‬

‫הצגת ילדים‬

‫הצגת ילדים‬

‫יום שבת‪ 9/7/11 ,‬בשעה ‪11:30‬‬

‫יום שלישי‪ 19/7/11 ,‬בשעה ‪17:30‬‬

‫עיבוד ובימוי‪ :‬רונן גולדפרב פלד | שחקנים‪ :‬עדי רז‪ ,‬יעל ארצי‪,‬‬ ‫דיויד בלינקה‪ ,‬גלעד קלטר‪/‬גיל דסיאנו‪ ,‬קארין רובינשטיין‪.‬‬

‫בימוי וכתיבה‪ :‬ציפי מור ומוצי אביב‪.‬‬ ‫שחקנים‪ :‬מוצי אביב‪ ,‬יפה תוסיה כהן‪ ,‬שלומי לוטן ‪,‬עדי נובינזון‪,‬‬ ‫סתיו אידיסיס‪.‬‬ ‫הצגת ילדים מוסיקלית‪ ,‬איכותית ומשעשעת בה שזורים מיטב‬ ‫שיריו הבלתי נשכחים של עוזי חיטמן (ז”ל)‪ .‬ההצגה מספרת על‬ ‫רוני‪ ,‬ילד חולמני ומפוזר שלומד להתגבר על חולשותיו ועל קושי‬ ‫לשוני בעזרת אמו‪ ,‬אביו‪,‬אחותו ו‪ ...‬סבא השובב‪ ,‬מלא הסיפורים‬ ‫וההפתעות‪.‬‬

‫אמא של רותי הביאה מתנה – לכל ילד בלון‪ .‬לרותי – בלון כחול‪,‬‬ ‫לאורי – בלון ירוק‪ ,‬לרון – בלון צהוב‪ ,‬לסיגלית – בלון סגול‪,‬‬ ‫לאלון – בלון אדום‪ .‬מה סופו של כל בלון?‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה ורבע כולל הפסקה‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫עיבוד מרהיב וחדש על פי האגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן‪.‬‬ ‫זהו סיפור על מלך שאהב יותר מכל בגדים עד שנפל קרבן‬ ‫למזימתם של זוג נוכלים‪ ...‬טיפשותו של המלך והעמדת הפנים‬ ‫של השרים התגלו לכל כשילד אחד קטן סיפר בקול את מה‬ ‫שבעצם כולם רואים‪ ...‬מחזמר קומי המשלב ריקודים‪ ,‬שירים‬ ‫בחגיגה חזותית ומעביר מסרים חינוכיים וחברתיים‪.‬‬

‫יום רביעי‪ 27/7/11 ,‬בשעה ‪17:30‬‬ ‫משתתפים‪ :‬מיכל אמדורסקי‪ ,‬דודי בן אדרת‪ ,‬עדי שוורץ‪ ,‬נועה‬ ‫ספקטור‪ ,‬שלומי ביטון‪ ,‬וכוכבי נולד לרקוד‪ :‬מיכל שי ואור דנון‪.‬‬ ‫הספר האהוב והנמכר ביותר של מרים רות‪ ,‬עכשיו בהפקה‬ ‫חדשה‪ ,‬גדולה ומרהיבה‪.‬‬

‫בגדי המלך החדשים “אני זוכר שירים בגן” מעשה בחמישה בלונים‬ ‫בגדי המלך החדשים “אני זוכר שירים בגן” מעשה בחמישה בלונים‬


‫מופע‬

‫מחזמר‬

‫הצגת ילדים‬

‫יום חמישי‪ 28/7/11 ,‬בשעה ‪11:30‬‬

‫יום חמישי‪ 4/8/11 ,‬בשעה ‪17:30‬‬

‫הצמד הכי מצחיק במדינה מגיש מופע בידור מקורי‪ ,‬מוסיקלי‬ ‫ומוטרף לכל המשפחה‪ .‬במופע משלבים אודי ואביעד את‬ ‫שיריהם מתוך ‪ 2‬הפסטיגלים בהם השתתפו‪ ,‬מהסדרה‬ ‫היומית בכיכובם בערוץ הילדים‪“ :‬סבבנט” ובין השירים‬ ‫מצחיקים את הקהל במערכונים מקוריים המאפיינים את‬ ‫חוש ההומור השונה שפרסם אותם כצמד קומי מקורי‬ ‫לילדים‪ .‬מובטח מופע בידור מקורי לכל מי שילד ולכל מי‬ ‫שילד בנשמתו!!!‬

‫משתתפים‪ :‬מיכל אמדורסקי‪ ,‬עפרה ויינגרטן‪ ,‬רפי ויינשטיק‪ ,‬דודי בן‬ ‫אדרת‪ ,‬חלי חזן‪ ,‬שירלי איבשין‪.‬‬ ‫סיפור אהבה של בת הים הקטנה החיה במצולות ים לנסיך יפה התואר‬ ‫החי על היבשה‪ .‬בת הים הנכספת לעלות ליבשה לפגוש את נסיך‬ ‫חלומותיה נעזרת בקוסמת החיה במעמקי הים‪ ,‬כדי שזו תעניק לה זוג‬ ‫רגלים‪ .‬אך זאת החושקת גם היא בנסיך‪ ,‬גונבת את קולה המופלא של‬ ‫בת הים כדי לרכוש את ליבו של הנסיך‪ .‬עם זוג רגלים‪ ,‬אך ללא קול‪,‬‬ ‫עולה בת הים הקטנה ליבשה כדי לפגוש את נסיכה האהוב‪...‬‬

‫עיבוד חדש ומקסים לאגדה הידועה עפ”י הסופר הבריטי‬ ‫רוברט סאותי‪ ,‬סיפורה של הילדה זהבה‪ ,‬אשר נכנסה לבית‬ ‫משפחת הדובים‪ ,‬טעמה ממאכליהם‪ ,‬נרדמה במיטתם עד‬ ‫המפגש עימם‪ ...‬עיבוד מוסיקלי מרהיב ומשעשע!‬

‫משך המופע‪ :‬כ‪ 45-‬דקות ללא הפסקה‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה וחצי כולל הפסקה‬

‫משך ההצגה‪ :‬כשעה ורבע כולל הפסקה‬

‫ואביעד כוכבי‬ ‫אודי ואביעד‬ ‫אודי‬ ‫הקטנה‬ ‫הים‬ ‫בת‬ ‫כוכבי‬ ‫ואוח בת הים הקטנה‬ ‫ גורגורואוח‬ ‫ ‬

‫יום שלישי‪ 23/8/11 ,‬בשעה ‪17:30‬‬ ‫מחזה ובימוי‪ :‬רונן גולדפרב פלד‬

‫ושלושתהדובים‬ ‫זהבהושלושת‬ ‫זהבה‬ ‫הדובים‬


‫עירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם ל‬ ‫סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מא‬ ‫ת “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות‬ ‫אף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬דון ז’ואן ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מ‬ ‫ליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מ‬ ‫ליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד ש‬ ‫מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ש‬ ‫תה סם ‪/‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬דון ז’ואן ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מ‬ ‫ני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריס‬ ‫רטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬א‬ ‫כפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪/‬‬ ‫קו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬שחק אותה סם ‪/‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפה‬ ‫רדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירו‬ ‫מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סא‬ ‫בתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫‪22:00‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פ‬ ‫כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪/‬‬ ‫אנריקוע מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקוו’ ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪/ 2011‬‬ ‫צחי‪ /‬דרור‬ ‫ד”רפיאף‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪/‬‬ ‫‪ 1/7/11‬‬ ‫קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬מופ‬ ‫בן‪-‬ציון ‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמ‬ ‫שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפ‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל‬ ‫סטנד‪-‬א‪/‬פ מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫הכפולה ‪/‬‬ ‫אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪ 2/7/11‬‬ ‫מוצ”ש ‬ ‫אלפי ‬ ‫את גורי‬ ‫מארח‬ ‫רועי לוי‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנ‬ ‫‪20:00‬‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ה’ ‬ ‫הבוגרות ‬ ‫להקות‬ ‫מאי >סיפו‬ ‫ריקוד ‪/‬של‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירוני‬ ‫‪ 7/7/11‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה‬ ‫דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪/‬‬ ‫הייצוגיות‪ /‬מיכל‬ ‫המחול“נשות חווה”‬ ‫מארח את‬ ‫מופע‪ ,‬גלבוע‬ ‫ר ‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן‬ ‫‪2011‬‬ ‫ת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית‬ ‫אי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח ש‬ ‫‪22:00‬‬ ‫שני”ה ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולהו’ ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ 8/7/11/‬‬ ‫קומדי‬ ‫מוריס‬ ‫כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נש‬ ‫הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪/ 2011‬‬ ‫שאיתו פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד‬ ‫וזאתדליות ‪/‬‬ ‫חמותו‪ /‬מיכל‬ ‫“נשות חווה”‬ ‫טו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את‬ ‫וה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ ‬ ‫‪/7/11‬‬ ‫ ‬ ‫ת‬ ‫שב‬ ‫ ‬ ‫ם‬ ‫ילדי‬ ‫הצגת‬ ‫ ‬ ‫ם‬ ‫החדשי‬ ‫המלך‬ ‫בגדי‬ ‫ן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מס‬ ‫“מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהק‬ ‫‪,17:00‬קרן‬ ‫‪ 1/3/7/11‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור‬ ‫לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטוד’ ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה”‬ ‫לתנועהכתם‬ ‫ביה”ס> ‪/ 2011‬‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי‬ ‫הקתדרה‬ ‫הכפולה‬ ‫אדמהאורה‬ ‫משק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪/‬‬ ‫‪ 20:30‬‬ ‫ומחול ‬ ‫תלמידי‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬מופע‪,‬‬ ‫מים ‪/‬ואש ‬ ‫אוויר‬ ‫רה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמ‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מ‬ ‫קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫מאי >‬ ‫פיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪/‬‬ ‫מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה ‪22:30‬‬ ‫‪ 15/7/11‬‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור ו’ ‬ ‫סטנד‪-‬אפ ‬ ‫חזקיה ‬ ‫אורי‬ ‫‪ / 20‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪/‬‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ 19/7/11‬‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬ג’ ‬ ‫ילדים ‬ ‫הצגת‬ ‫שירים בג‬ ‫לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות ח‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה‬ ‫מסילה‬ ‫דליותן ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪/‬‬ ‫זוכר‪ /‬מיכל‬ ‫אני חווה”‬ ‫ילן גלבוע מארח את “נשות‬ ‫מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור‬ ‫‪20:00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫‪1/7/11‬‬ ‫ ‬ ‫’‬ ‫ה‬ ‫ ‬ ‫ת‬ ‫הצעירו‬ ‫הייצוגיות‬ ‫המחול‬ ‫להקות‬ ‫מופע‪,‬‬ ‫ ‬ ‫ר‬ ‫סיפו‬ ‫של‬ ‫ריקוד‬ ‫צד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנר‬ ‫‪“17:30‬מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬א‬ ‫מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן‬ ‫מארח’ את “נשות חווה” ‪ /‬בחורים טובים ‪/‬‬ ‫קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪/‬‬ ‫הנרדמת ‪/‬‬ ‫היפהפיה‬ ‫יאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫‪ 27/7/11‬‬ ‫‪2011‬ם ‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע ד‬ ‫מאי >ילדי‬ ‫הצגת‬ ‫בלונים ‬ ‫בחמישה‬ ‫מעשה‬ ‫פולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬ק‬ ‫היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪11‬‬ ‫מסיאס‪ 2‬ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪/‬‬ ‫“מצד’ שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו‬ ‫ח ‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪8/7/11‬‬ ‫מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן ה‬ ‫מופע ‬ ‫גור> ואו‬ ‫תם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬א‬ ‫‪22:30‬‬ ‫‪ 29/7/11‬‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה ו’ ‬ ‫סטנד‪-‬אפ ‬ ‫מילר ‬ ‫סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מ‬ ‫מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪/‬‬ ‫דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה‬ ‫אדירמיכל‬ ‫בוע מארח את “נשות חווה” ‪/‬‬ ‫יות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫‪17:30‬‬ ‫מחזמר ‬ ‫הקטנה ‬ ‫לדמשק ‪/‬הים‬ ‫ן “מצד שני” ‪ /‬מסילה בת‬ ‫מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמש‬ ‫‪ 4/8/11‬מארח את “נשות חווה” ‪/‬‬ ‫חמישי סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬‬ ‫מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה‬ ‫אנריקו‬ ‫ריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפ‬ ‫‪21:30‬‬ ‫‪ 6/8/11‬‬ ‫מוצ”ש ‬ ‫סטנד‪-‬אפ ‬ ‫קטורזה ‬ ‫יפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתד‬ ‫הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם ליד‬ ‫לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪/‬‬ ‫כמו‪ /‬סאלח‬ ‫איןלידה‬ ‫ירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם‬ ‫אורה‪ 1‬הכפולה ‪ /‬היפהפיה ‪21:30‬‬ ‫‪3/8/11‬‬ ‫“נשותע חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילהמוצ”ש ‬ ‫שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את מופ‬ ‫משפחה ‬ ‫לח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מא‬ ‫‪ /17:30‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה‬ ‫העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה‬ ‫שלישי בחורים טובים ‪ /‬הקתדרה‬ ‫מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫“מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪/‬‬ ‫דרור קרן‬ ‫זהבה פיאף ‪/‬‬ ‫“נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪/‬‬ ‫‪ 23/8/11‬‬ ‫אנריקוילדים ‬ ‫הצגת‬ ‫הדובים ‬ ‫ושלושת‬ ‫ל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סא‬ ‫‪22:00‬‬ ‫‪ 26/8/11‬‬ ‫“מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה ו’ ‬ ‫מופע ‬ ‫‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי >‬ ‫הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪/‬‬ ‫בראו‪/‬ן פיאף ‪ /‬דרור קרן‬ ‫איריסדליות‬ ‫וד”ר‪ /‬מיכל‬ ‫ברנדסחווה”‬ ‫ננסיאת “נשות‬ ‫תי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח‬ ‫שות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פ‬ ‫רור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪/‬בחורים טובים ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד ש‬ ‫סילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬שחק אותה סם ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬בחורים טובים ‪ /‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ארוחה עם אידיוט ‪/‬דרור‬ ‫צד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬האריסטוקרטים ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ / /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬ד‬ ‫“מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמש‬ ‫יקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפולה ‪ /‬היפהפיה הנרדמת ‪ /‬קופיקו ‪ /‬הקתדרה העירונית ‪ /‬מאי > ‪ / 2011‬כתם לידה ‪ /‬סאלח שבתי ‪ /‬גטו ‪ /‬אילן גלבוע מארח את “נשות חווה” ‪ /‬מיכל דליות ‪ /‬פיאף ‪ /‬דרור קרן “מצד שני” ‪ /‬מסילה לדמשק ‪ /‬אנריקו מסיאס ולהקתו ‪ /‬אורה הכפ‬

‫לוח מופעים ‪ /‬יולי ‪/‬אוגוסט > ‪2011‬‬ ‫שם הצגה ‪ /‬מופע‬

‫הצגה ‪ /‬מופע‬

‫ביום‬

‫בתאריך‬

‫בשעה‬

‫‪www.tarbut-nz.co.il‬‬

מידעון מנויים – יולי אוגוסט 2011  

מידעון מנויים – יולי אוגוסט 2011